Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz , 35 52, dodatki) ISBN: Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob Tidrow. Published by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Translation copyright 2014 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley & Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorach Podzi kowania Wprowadzenie Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo Rozdzia 1. Nowo ci w systemach Windows 8 i Windows Nowe platformy...36 Interfejs systemu Windows Ekran startowy...37 Ekran blokady...38 Przycisk Start...40 Panel funkcji...40 Sklep Windows...41 Synchronizacja z chmur...42 Poczta elektroniczna...42 Integracja z sieciami spo eczno ciowymi...43 Eksplorator plików...43 Wyszukiwanie...45 Sprawdzenie pisowni i automatyczna korekta...46 Mo liwo ci korporacyjne...46 Windows to Go...46 DirectAccess...46 Us uga BranchCache...46 Funkcja AppLocker...47 Rozszerzone mo liwo ci VDI...47 Wdra anie aplikacji Windows Internet Explorer Klient Hyper-V...49 Funkcja BitLocker...49 Obs uga kart mikroprocesorowych...49 Mened er zada...50 Us ugi zbli eniowe oraz Wi-Fi Direct...51 Od wie anie i resetowanie...51 Ró nice pomi dzy Windows 8 i Windows Ekran startowy...51 Podzia ekranu...52

4 8 Windows 8.1 PL. Biblia Aplikacja Ustawienia komputera...53 Zmiany w komunikacji z sieciami spo eczno ciowymi...53 Modyfikacje zwi zane z kontami u ytkowników...54 Zmiany w aplikacjach systemowych...54 Podsumowanie...54 Rozdzia 2. Korzystanie z interfejsu u ytkownika systemu Windows Przedstawienie interfejsu systemu Windows Gesty i czynno ci wykonywane mysz...58 Korzystanie z ekranu startowego...58 Korzystanie z panelu funkcji...60 Korzystanie z aplikacji systemu Windows Otwieranie i obs uga aplikacji systemu Windows Przyci ganie aplikacji do ekranu...64 Prze czanie pomi dzy aplikacjami...66 Zamykanie aplikacji systemu Windows Wy wietlanie pulpitu...68 Stosowanie paska zada...69 Podsumowanie...69 Rozdzia 3. Obs uga systemu Terminologia wykonywanych czynno ci...71 Terminologia zwi zana z mysz...72 Terminologia dotycz ca klawiatury...74 Logowanie...75 Ekran startowy...76 Korzystanie z pulpitu...76 Co znajdziemy na pulpicie?...77 Ikony pulpitu...79 Porz dkowanie ikon pulpitu...81 U ywanie list szybkiego dost pu...82 Uruchamianie programów i aplikacji...83 Okno aktywne...84 Prze czanie mi dzy otwartymi programami...85 Uk adanie okien programów...85 Zmiana wielko ci okien programów...86 Przesuwanie okna programu...91 Przesuwanie i zmiana wielko ci okien za pomoc klawiatury...92 Zamykanie programu...93 U ywanie obszaru powiadomie...95 Wy wietlanie i ukrywanie ikon powiadomie...97 Reagowanie na komunikaty powiadomie...97 U ywanie pasków przewijania...98 U ywanie przycisków Wstecz i Dalej Wylogowanie i zamkni cie systemu Podsumowanie Rozdzia 4. Wspó dzielenie i zabezpieczanie za pomoc kont u ytkowników Logowanie i wylogowanie z konta u ytkownika Gdzie teraz jestem? Zmiana konta u ytkownika...106

5 Spis tre ci 9 Opcje logowania Tworzenie silnych hase Zapami tywanie hase Tworzenie podpowiedzi do has a Has a obrazkowe Tworzenie has a obrazkowego Sprawdzanie has a obrazkowego Typy kont u ytkowników Konta Microsoft Konta lokalne Wbudowane konto administratora Konta u ytkowników z uprawnieniami administracyjnymi Konta standardowe Konta dzieci Konto go cia Tworzenie kont u ytkowników i zarz dzanie nimi Tworzenie konta Microsoft Tworzenie nowego adresu na potrzeby nowego u ytkownika Tworzenie konta lokalnego Tworzenie konta dziecka Zmiana konta u ytkownika Zmiana typu konta u ytkownika Ochrona konta has em Zmiana obrazka konta W czanie i wy czanie konta go cia Nawigowanie po stronach kont u ytkownika W amywanie si na standardowe konta u ytkowników Usuwanie kont u ytkowników Konto do przypisanego dost pu Korzystanie z kont u ytkowników Dzia anie mechanizmu kontroli kont u ytkowników Podwy szanie uprawnie w kontach administracyjnych Wy czanie i w czanie mechanizmu UAC Tworzenie dysku resetowania hase Wybór no nika danych Tworzenie dysku resetowania has a U ywanie dysku resetowania has a Uruchamianie programów jako administrator Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania Wy czanie wprowadzania has a po blokadzie Zaawansowane narz dzia zabezpieczaj ce U ywanie mened era po wiadcze Zarz dzanie w a ciwo ciami profili i zmiennymi rodowiskowymi Podsumowanie Rozdzia 5. Kontrola rodzicielska i bezpiecze stwo rodzinne w systemie Windows Zanim zaczniemy Konfiguracja funkcji Bezpiecze stwo rodzinne Wy wietlanie strony Bezpiecze stwo rodzinne Konfiguracja filtrowania sieci Web Definiowanie limitów czasowych...151

6 10 Windows 8.1 PL. Biblia Kontrolowanie dost pu do aplikacji i gier ze Sklepu Windows Blokowanie aplikacji i pozwalanie na ich uruchamianie Przegl danie raportów funkcji Bezpiecze stwo rodzinne Zarz dzanie przez witryn Family Safety Wy wietlanie raportów z aktywno ci u ytkowników Obs uga pró b o dost p do stron Przesy anie raportów z aktywno ci u ytkowników Internetowe zasoby zwi zane z bezpiecze stwem Podsumowanie Rozdzia 6. Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Komputer si nie uruchamia To nie jest dysk systemowy albo b d dysku Komputer si uruchamia, ale nie dzia a mysz i klawiatura W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer si zatrzymuje Komputer bardzo d ugo si uruchamia Odtwarzanie plików systemowych z wcze niejszych uruchomie Narz dzie naprawy automatycznej systemu Windows Naprawa instalacji systemu Windows Zaawansowane opcje uruchamiania Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym Instrukcja obs ugi do czana do komputera Zasoby prezentowane w ksi ce ród a informacji w pomocy systemu Windows Sieciowe ród a informacji Programy si nie uruchamiaj Podsumowanie Cz II Personalizowanie systemu Windows Rozdzia 7. Zabezpieczanie komputera za pomoc Zapory systemu Windows Jak dzia a Zapora systemu Windows? Centrum akcji systemu Windows Sk d wiadomo, e program Zapora systemu Windows jest w czony? W czanie i wy czanie programu Zapora systemu Windows Tworzenie wyj tków w ochronie zapor R czne konfigurowanie wyj tków zapory (dozwolonych aplikacji i programów) Dodawanie wyj tków dla programów Wy czanie, zmiana oraz usuwanie wyj tków Zaawansowane ustawienia zapory Otwieranie Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Zmiana w a ciwo ci profili zapory Regu y po cze przychodz cych i wychodz cych Podsumowanie Rozdzia 8. Automatyczne aktualizacje jako sposób zabezpieczenia Zrozumienie automatycznych aktualizacji Aktualizacje a unowocze nienia Dlaczego aktualizacje s tak wa ne? W czanie automatycznych aktualizacji...193

7 Spis tre ci 11 Zarz dzanie aktualizacjami Zarz dzanie aktualizacjami opcjonalnymi Zmiana sposobu dzia ania aktualizacji Przegl danie i usuwanie aktualizacji Zapobieganie w amaniom za pomoc mechanizmu DEP Podsumowanie Rozdzia 9. Personalizacja interfejsu systemu Windows Personalizacja ekranu startowego Zmiana organizacji kafelków Dodawanie i usuwanie kafelków Zmiana wielko ci kafelków Korzystanie z dynamicznych kafelków Stosowanie grup Tworzenie grup Reorganizacja grup Usuwanie informacji dynamicznych Przydzielanie obszaru na dane kafelków Dodawanie narz dzi administracyjnych do menu startowego Zmienianie t a i koloru ekranu startowego Dostosowywanie ekranu blokady Zmienianie obrazka konta u ytkownika Podsumowanie Rozdzia 10. Personalizowanie rodowiska pracy U ywanie strony personalizacji Wybieranie kompozycji Personalizowanie t a pulpitu Personalizowanie schematu kolorów Wyostrzanie tekstu za pomoc funkcji ClearType Personalizowanie efektów d wi kowych Personalizowanie wygaszacza ekranu Personalizowanie ikon pulpitu Zmiana rozdzielczo ci ekranu U ywanie wielu monitorów Usuwanie migotania ekranu Dostosowywanie wielko ci czcionek (dpi) Personalizowanie myszy Personalizowanie klawiatury Dostosowywanie paska zada Blokowanie i odblokowywanie paska zada Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zada Wy wietlanie pasków narz dzi na pasku zada Zmiana po o enia i wielko ci pasków narz dzi na pasku zada Dostosowywanie paska narz dzi Linki Dostosowywanie obszaru powiadomie Jak si pozby ikon z obszaru powiadomie Modyfikowanie zegara Podsumowanie...244

8 12 Windows 8.1 PL. Biblia Rozdzia 11. Modyfikowanie opcji uruchamiania programów Na pocz tek kilka szczegó ów Automatyczne uruchamianie programów Korzystanie z folderu Autostart Korzystanie z zak adki Uruchamianie Mened era zada Wy czanie automatycznego uruchamiania aplikacji Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomoc programu Konfiguracja systemu Przystawka Us ugi Pomijanie strony logowania Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Pozbywanie si wy czonych urz dze Kiedy system Windows w ogóle si nie uruchamia Ekran startowy a pulpit Podsumowanie Cz III Nie tylko pulpit Rozdzia 12. Windows 8.1, Windows Live i poczta elektroniczna Windows Live Tworzenie konta Windows Live Korzystanie z portalu Windows Live Zapisywanie plików na koncie SkyDrive Korzystanie z internetowych aplikacji Office Obs uga poczty elektronicznej w systemie Windows Korzystanie z aplikacji Poczta Konfiguracja kont pocztowych Wysy anie wiadomo ci Inne podstawowe operacje na wiadomo ciach Organizowanie wiadomo ci Kontakty Podsumowanie Rozdzia 13. Korzystanie z sieci spo eczno ciowych w systemie Windows Korzystanie z aplikacji Kontakty Konfiguracja konta w mediach spo eczno ciowych Przegl danie aktywno ci w mediach spo eczno ciowych Poruszanie si po aplikacji Kontakty Podsumowanie Rozdzia 14. Zdalne korzystanie z komputerów U ywanie funkcji Pomoc zdalna Konfigurowanie us ugi Pomoc zdalna Pro ba o pomoc zdaln U ywanie aplikacji Pulpit zdalny Zezwalanie na zdalne po czenia w sieci lokalnej Nawi zywanie po czenia z komputera w sieci domowej Korzystanie z klasycznego programu Pod czanie pulpitu zdalnego Ekran Zasoby lokalne Programy...313

9 Spis tre ci 13 Wra enia Zaawansowane Podsumowanie Rozdzia 15. Zarz dzanie nazwami i adresami Otwieranie kontaktów Zmiana sposobu ogl dania kontaktów Tworzenie skrótów do kontaktów Tworzenie kontaktu Otwieranie i edytowanie kontaktów Tworzenie kontaktu Ja Tworzenie grup kontaktów Drukowanie kontaktów Importowanie i eksportowanie kontaktów Importowanie danych do folderu Kontakty Eksportowanie kontaktów do plików vcard Eksportowanie do pliku CSV Wyszukiwanie w kontaktach Wspó dzielenie kontaktów w sieci Podsumowanie Rozdzia 16. Praca w chmurze Czym jest chmura? Konfiguracja konta SkyDrive Dost p do plików na koncie SkyDrive Korzystanie ze SkyDrive w Eksploratorze plików Korzystanie z aplikacji SkyDrive Dodawanie plików do konta SkyDrive Udost pnianie plików przy u yciu konta SkyDrive Korzystanie ze SkyDrive w aplikacji Zdj cia Przegl danie zdj Kopiowanie i importowanie zdj Konfiguracja i inne zastosowania us ugi SkyDrive Podsumowanie Cz IV Obrazy, muzyka i filmy Rozdzia 17. Zabawy z obrazami Przenoszenie obrazów na swój komputer Pobieranie zdj z aparatu cyfrowego Pobieranie obrazów z karty pami ci Pobieranie obrazów z p yt CD i DVD Pobieranie obrazów ze skanera U ywanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej Kopiowanie obrazów ze stron Kopiowanie i wklejanie obrazów Robienie zrzutów ekranu U ywanie folderu Obrazy Kilka wskazówek do folderu Obrazy Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiaj si tylko ikony? Filmy w folderze Obrazy Zmiana nazw obrazów i filmów...361

10 14 Windows 8.1 PL. Biblia U ywanie Galerii fotografii Wybieranie, co i jak chcemy ogl da Kilka wskazówek dotycz cych u ywania Galerii fotografii Wybieranie miniaturek w galerii Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie Filtrowanie obrazów Modyfikowanie znaczników U ywanie obrazu jako t a pulpitu Dodawanie obrazów do galerii U ywanie Galerii fotografii jako wygaszacza ekranu Poprawianie zdj Znaczniki osób Ustalanie opcji Galerii fotografii Tworzenie filmów w Galerii fotografii Korzystanie z aplikacji Zdj cia Przegl danie zdj w aplikacji Zdj cia Importowanie zdj Edycja zdj w aplikacji Zdj cia Drukowanie obrazów Drukowanie z Galerii fotografii Drukowanie obrazów z folderu Piksele i megapiksele Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary Modyfikowanie wielko ci lub typu obrazu Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne Podsumowanie Rozdzia 18. S uchanie muzyki w programie Media Player Kontrola g o no ci Uruchamianie programu Windows Media Player Okno programu Windows Media Player Pasek narz dzi Menu programu Windows Media Player Kontrolki steruj ce odtwarzaniem Zamykanie i minimalizacja okna S uchanie muzycznych p yt CD Teraz odtwarzane, wizualizacje i ulepszenia Korzystanie z listy odtwarzania w oknie Teraz odtwarzane Stosowanie ulepsze Zatrzymywanie odtwarzania Automatyczne odtwarzanie p yt CD w Media Playerze Zgrywanie (kopiowanie) muzycznych p yt CD Opcje zgrywania p yt CD Kopiowanie piosenek Pozyskiwanie muzyki z internetu Korzystanie z biblioteki programu Media Player Poruszanie si po bibliotece Wybór kolumn wy wietlanych w bibliotece Automatyczne pobieranie brakuj cych informacji Okre lanie plików dodawanych do biblioteki Udost pnianie (strumieniowanie) multimediów z biblioteki Automatyczna zmiana nazw utworów...417

11 Spis tre ci 15 Zaznaczanie multimediów w bibliotece Zmiana tytu u utworów Zmiana gatunku, wykonawcy itd Zmiana nieprawid owych informacji o multimediach Ocenianie utworów Tworzenie w asnych list odtwarzania Zarz dzanie utworami na li cie odtwarzania Zapisywanie list odtwarzania Przegl danie, odtwarzanie i modyfikowanie list odtwarzania Tworzenie i stosowanie automatycznych list odtwarzania Tworzenie w asnych muzycznych p yt CD Typy muzycznych p yt CD Opcje muzycznych p yt CD Wybór utworów umieszczanych na dysku CD Tworzenie dysku CD Zapisywanie list nagrywania Kopiowanie muzyki na urz dzenia przeno ne Synchronizacja r czna Zarz dzanie utworami na urz dzeniu Synchronizacja automatyczna Wybór pomi dzy synchronizacj automatyczn i r czn Okre lanie ustawie urz dzenia Zabawa ze skórkami Rozszerzanie mo liwo ci przy u yciu dodatków plug-in Konwersja plików Muzyka, metadane i poszukiwania Podsumowanie Rozdzia 19. Praca z filmami i zdj ciami Odtwarzanie plików wideo Korzystanie z biblioteki Wideo Zarejestrowane programy telewizyjne Odtwarzanie filmów przy u yciu aplikacji Wideo Odtwarzanie filmów przy u yciu programu Windows Media Player Dodawanie plików wideo do biblioteki Odtwarzanie filmów z biblioteki Zarz dzanie zdj ciami w programie Media Player Wi cej informacji o listach odtwarzania Ograniczanie wielko ci listy odtwarzania Ograniczenie list odtwarzania do ulubionych elementów Pomijanie elementów list odtwarzania Podsumowanie Cz V Zarz dzanie plikami i folderami Rozdzia 20. Nap dy, foldery i pliki Dyski i nap dy Twardy dysk w komputerze No niki wymienne Przegl danie nap dów w swoim komputerze Wielko ci i pojemno ci Ile jest wolnego miejsca?...461

12 16 Windows 8.1 PL. Biblia Foldery Przegl danie zawarto ci folderów Foldery w folderach (podfoldery) Foldery nadrz dne Pliki Otwieranie i zamykanie plików cie ki do plików U ywanie Eksploratora plików Otwieranie programu Eksplorator plików Sk adniki programu Eksplorator plików Wy wietlanie i ukrywanie wst ki Nawigowanie za pomoc paska adresu U ywanie okienka nawigacji Nawigowanie w panelu zawarto ci Nawigowanie w nap dach Wybieranie widoku ikon U ywanie kolumn w widoku Szczegó y Sortowanie ikon Filtrowanie folderu U ywanie panelu podgl du U ywanie panelu szczegó ów Klikn raz czy dwa razy? Personalizowanie zachowania folderów Opcje na karcie Widok Zapisywanie ró nych rzeczy w folderach Którego folderu u y? Jak zapisywa w folderach? Otwieranie zapisanego pliku Tworzenie w asnych folderów Tworzenie folderów przy okazji zapisywania plików Personalizowanie folderu Podsumowanie Rozdzia 21. Zarz dzanie plikami i folderami Zaznaczanie ikon Zaznaczanie jednej ikony Zaznaczanie wszystkich ikon Zaznaczanie s siaduj cych ze sob ikon Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia pojedynczych ikon Zaznaczanie na ekranach dotykowych Zaznaczanie za pomoc klawiatury Zaznaczanie przez filtrowanie Zaznaczanie przez przeci ganie Zaznaczanie wi kszo ci ikon w folderze Zaznaczanie ikon w wielu folderach Usuwanie zaznaczenia ikon Przenoszenie i kopiowanie plików Przenoszenie plików do podfolderu Kopiowanie na i z dysków zewn trznych Przenoszenie i kopiowanie plików przez przeci ganie Przenoszenie lub kopiowanie za pomoc dwóch otwartych folderów U ywanie techniki kopiuj-i-wklej do kopiowania lub przenoszenia plików...517

13 Spis tre ci 17 Tworzenie kopii w tym samym folderze Cofanie operacji kopiowania lub przenoszenia plików W tej lokalizacji znajduje si plik Zmienianie nazw plików Cofanie zmiany nazwy pliku Zmiana nazw wielu plików Usuwanie plików U ywanie Kosza Odzyskiwanie przypadkowo usuni tych plików Trwa e usuwanie plików z Kosza Tworzenie i usuwanie skrótów Zarz dzanie plikami za pomoc polece systemu DOS Otwieranie wiersza polecenia U ywanie wiersza polecenia Kopiowanie i wklejanie w oknie wiersza polecenia Nawigowanie za pomoc wiersza polecenia U ywanie znaków wieloznacznych Wypisywanie listy nazw plików Podsumowanie Rozdzia 22. Wyszukiwanie plików i wiadomo ci Podstawy wyszukiwania Komputerowi nie zadaje si pyta U ci lanie zapyta Pisownia jest wa na Miejsce wyszukiwania ma znaczenie Jak dzia a wyszukiwanie Szybkie wyszukiwanie w panelu funkcji Dostosowywanie mechanizmu wyszukiwania Rozbudowywanie wyszukiwania w menu Start Przeszukiwanie folderów i widoków Okre lanie kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie wed ug rodzaju Zapisywanie wyszukiwania U ywanie zapisanych wyszukiwa Podsumowanie Rozdzia 23. Metadane i wyszukiwanie zaawansowane Obs uga w a ciwo ci plików Przegl danie karty w a ciwo ci Przegl danie w a ciwo ci w kolumnach Edytowanie w a ciwo ci Ustalanie w a ciwo ci w czasie zapisywania pliku Personalizowanie wyszukiwania Zarz dzanie indeksem wyszukiwania Dodawanie i usuwanie indeksowanych lokalizacji Usuwanie lokalizacji z indeksu Wybieranie indeksowanych typów plików Opcje zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane Przeszukiwanie okre lonych w a ciwo ci Wi ksze ni i mniejsze ni...565

14 18 Windows 8.1 PL. Biblia S owa I, LUB oraz NIE Wyszukiwanie dat i liczb Podsumowanie Rozdzia 24. Ochrona plików Proste kopie zapasowe plików U ywanie funkcji Historia plików Uruchamianie funkcji Historia plików Wykonywanie kopii zapasowej w lokalizacji sieciowej Wykluczanie folderów z historii plików Zaawansowane opcje funkcji Historia plików Odtwarzanie plików z kopii zapasowej U ywanie ochrony systemu W czanie i wy czanie ochrony systemu Tworzenie punktu przywracania Przywracanie systemu do stanu z poprzedniego punktu przywracania Cofanie przywracania systemu Szyfrowanie dysków funkcj BitLocker Wymagania sprz towe funkcji BitLocker Szyfrowanie woluminu Gdy komputer si nie uruchamia Wy czanie funkcji BitLocker Wi cej informacji na temat funkcji BitLocker Wykonywanie kopii zapasowej obrazu systemu Podsumowanie Cz VI Drukowanie, faksowanie i skanowanie Rozdzia 25. Instalowanie drukarek i zarz dzanie nimi W a ciwo ci drukarki a w a ciwo ci drukowania Dodawanie drukarki za pomoc panelu funkcji Urz dzenia Otwieranie folderu Urz dzenia i drukarki Wybieranie drukarki domy lnej Testowanie drukarki Instalowanie nowej drukarki Instalowanie drukarek ze z czem USB albo portem podczerwieni Instalowanie drukarki pod czanej do portu równoleg ego lub szeregowego Instalowanie drukarki sieciowej, bezprzewodowej lub z po czeniem Bluetooth Zarz dzanie sterownikami drukarek Wybieranie domy lnych ustawie drukarki Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej Druk obustronny Drukowanie stron we w a ciwej kolejno ci Oszcz dzanie czasu i pieni dzy Definiowanie w a ciwo ci drukarki Udost pnianie drukarki Konfigurowanie portów drukarki Konfigurowanie grupowania drukarek Konfigurowanie dost pno ci drukarek Definiowanie innych opcji zaawansowanych Podsumowanie...615

15 Spis tre ci 19 Rozdzia 26. Zarz dzanie zadaniami drukowania Jak dzia a drukowanie? Zarz dzanie zadaniami drukowania Zarz dzanie pojedynczym dokumentem Zarz dzanie kilkoma dokumentami Zarz dzanie wszystkimi dokumentami Wybieranie kolejno ci zada Rozwi zywanie typowych problemów z drukarkami Drukowanie w trybie offline Tworzenie dokumentów XPS Drukowanie z aplikacji Windows Podsumowanie Cz VII Instalowanie i usuwanie programów Rozdzia 27. Instalowanie aplikacji Windows 8.1 i zarz dzanie nimi Jak korzysta ze Sklepu Windows? Przegl d aplikacji w Sklepie Windows Poruszanie si po Sklepie Windows Kategorie aplikacji w Sklepie Windows Ile to kosztuje? Wyszukiwanie aplikacji Instalowanie aplikacji dla Windows Aktualizowanie aplikacji Usuwanie aplikacji Podsumowanie Rozdzia 28. Instalowanie i aktualizowanie programów Bezpieczne instalowanie programów Aktualizacje a uaktualnienia Instalowanie i unowocze nianie z zewn trznych no ników Typowe operacje przy instalacji Okno autoodtwarzania p yty CD lub DVD Podaj has o administratora Klucz produktu lub numer seryjny Sprawdzanie zgodno ci Podawanie informacji o u ytkowniku Umowa licencyjna Rodzaj instalacji Podsumowanie instalacji Zako czenie instalacji U ywanie zainstalowanego programu Podsumowanie Rozdzia 29. Uruchamianie starszych programów Rodzaje programów Programy dla systemu DOS Stare programy, których nale y unika Instalowanie niezgodnych programów Narz dzie do rozwi zywania problemów ze zgodno ci programów Szybki sposób na zgodno programów...656

16 20 Windows 8.1 PL. Biblia Wykorzystywanie polece systemu DOS w systemie Windows Podsumowanie Rozdzia 30. Naprawianie i usuwanie programów Zmienianie i naprawianie programów Odinstalowywanie programów Odpinanie ikon aplikacji od ekranu startowego Problemy przy odinstalowywaniu programów W czanie i wy czanie funkcji systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 31. Wybieranie programów domy lnych Wybieranie domy lnych programów do obs ugi dokumentów U ywanie strony programów domy lnych Ustaw programy domy lne Skojarz typ pliku lub protokó z programem Zmie ustawienia funkcji Autoodtwarzanie Okre l dost p do programów i ich ustawienia domy lne Podsumowanie Rozdzia 32. Zarz dzanie programami i procesami Poznawanie Mened era zada Wy wietlanie i ukrywanie szczegó ów Wybieranie widoków Mened era zada Nie odpowiada? Mened er zada sobie z tym poradzi Zamykanie zawieszonych programów Prze czanie i uruchamianie zada Ponowne uruchamianie zawieszonego komputera Sprawdzanie wykorzystania zasobów Zarz dzanie procesami w Mened erze zada Wy wietlanie dodatkowych kolumn Procesy wspólne Wybieranie kolumn na karcie Szczegó y Karta Historia aplikacji Karta Uruchamianie Karta U ytkownicy Karta Us ugi Podsumowanie Rozdzia 33. Rozwi zywanie problemów z oprogramowaniem Rozwi zywanie problemów z instalowaniem Rozwi zywanie problemów z programami Sprawdzanie b dów w programach Edytowanie rejestru Organizacja danych w rejestrze Tworzenie kopii zapasowej rejestru Wprowadzanie zmian do rejestru Dodatkowe wskazówki Podsumowanie...711

17 Spis tre ci 21 Cz VIII Sprz t i poprawianie wydajno ci Rozdzia 34. Instalowanie i usuwanie sprz tu Tajniki sprz tu i oprogramowania Kilka s ów o sterownikach urz dze U ywanie urz dze typu hot-plug Pod czanie urz dze USB Pod czanie urz dze IEEE Karty PCMCIA (PC Card) U ywanie kart pami ci Karty pami ci i pami masowa USB Od czanie urz dze typu hot-plug Instalowanie innych urz dze Instalowanie kart rozszerze Instalowanie dodatkowej pami ci RAM Instalowanie drugiego dysku twardego Partycje podstawowe i rozszerzone Partycjonowanie i formatowanie dysku Inne operacje na dyskach twardych System plików exfat Usuwanie sprz tu Aktualizowanie sterowników Obs uga urz dze blokuj cych uruchamianie systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 35. U ywanie bezprzewodowych urz dze Bluetooth wiat Bluetooth Konfigurowanie adaptera Bluetooth Dodawanie urz dze Bluetooth Pod czanie smartfona Tworzenie sieci osobistej Bluetooth Podsumowanie Rozdzia 36. Poprawianie wydajno ci systemu Poznawanie w asnego systemu Odczytywanie informacji o procesorze i pami ci Pobieranie szczegó owych informacji na temat swojego komputera Maksymalizowanie wykorzystania procesora i pami ci Pami komputera Zarz dzanie pami ci wirtualn Priorytety procesów, procesy w tle i na pierwszym planie Kontrolowanie priorytetów procesora Monitorowanie i dostosowywanie wydajno ci Monitor wydajno ci Monitor zasobów Monitor niezawodno ci U ywanie funkcji Windows ReadyBoost Wydajno czy wygl d? Zarz dzanie dyskiem twardym Odzyskiwanie zmarnowanego miejsca na dysku Usuwanie plików przywracania systemu oraz wy czanie niechcianych funkcji systemu Windows...772

18 22 Windows 8.1 PL. Biblia Defragmentowanie i optymalizowanie dysku twardego Ustawienia zasilania Tworzenie planu zasilania Ustawienia systemowe Podsumowanie Rozdzia 37. Rozwi zywanie problemów ze sprz tem i wydajno ci Pierwsza pomoc przy problemach ze sprz tem Obs uga komunikatów o b dach Wykonywanie czystego rozruchu U ywanie opcji przywracania systemu Rozwi zywanie problemów z wydajno ci Podsumowanie Cz IX Sie i udost pnianie Rozdzia 38. Tworzenie sieci domowej Czym jest sie lokalna? Planowanie sieci lokalnej Tworzenie przewodowej sieci lokalnej Szybko ci tradycyjnej sieci Ethernet Najwolniejszy element wyznacza szybko sieci Tworzenie bezprzewodowej sieci lokalnej Bezprzewodowy router szerokopasmowy Inne przydatne urz dzenia bezprzewodowe Zakup i instalowanie sprz tu sieciowego Po skonfigurowaniu sprz tu Konfigurowanie sieci przewodowej Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Standard Punkt dost powy, SSID, WEP i WPA Instalowanie sprz tu sieci bezprzewodowych Pod czanie do dost pnych sieci Ikona w obszarze powiadomie Podsumowanie Rozdzia 39. Udost pnianie zasobów w sieci Terminologia sieciowa Metody udost pniania w Windows Grupa domowa Grupa robocza Domena I co tu wybra? W czanie udost pniania i odnajdywania Grupy Domowe Windows Wyszukiwanie lub zmienianie has a grupy domowej Do czanie do grupy domowej Udost pnianie elementów w grupie domowej Wykluczanie udost pniania elementów Udost pnianie wybranym u ytkownikom Udost pnianie folderów publicznych Udost pnianie zaawansowane...816

19 Spis tre ci 23 Identyfikowanie udost pnionych folderów Udost pnianie drukarki Podsumowanie Rozdzia 40. U ywanie udost pnionych zasobów Uniwersalna konwencja nazewnictwa UNC (Universal Naming Convention) Dost p do zdalnych zasobów Otwieranie zdalnych dokumentów Otwieranie dokumentu w trybie tylko do odczytu Tworzenie lokalizacji sieciowych Zapisywanie plików na zdalnym komputerze Pobieranie programów Przenoszenie plików mi dzy komputerami Przypisywanie liter nap dów folderom udost pnionym U ywanie udost pnianych drukarek U ywanie udost pnianych multimediów Podsumowanie Dodatki Dodatek A Uaktualnianie systemu do wersji Windows Wymagania systemu Windows Kontrola przed instalacj Instalowanie systemu Windows Opcje instalacji Ponowne w czanie programów uruchamianych automatycznie Dodatek B Instalowanie nowego systemu Windows Przygotowania do czystej instalacji Tworzenie kopii zapasowych Upewnienie si, e mo na uruchomi system z p yty DVD Instalowanie na nowym dysku twardym Wykonywanie czystej instalacji Pozosta a cz instalacji Dodatek C Uniwersalne skróty klawiszowe Dodatek D Obs uga Windows 8.1 za pomoc gestów Skorowidz

20 24 Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji

Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Spis treści Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista... 45 Nowy wygląd i wrażenie...46 Przerzucanie okien 3W...46 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka

Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide, Third Edition Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka ISBN: 978-83-283-0703-2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo