Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz , 35 52, dodatki) ISBN: Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob Tidrow. Published by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley & Sons, Inc. Translation copyright 2014 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley & Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci O autorach Podzi kowania Wprowadzenie Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo Rozdzia 1. Nowo ci w systemach Windows 8 i Windows Nowe platformy...36 Interfejs systemu Windows Ekran startowy...37 Ekran blokady...38 Przycisk Start...40 Panel funkcji...40 Sklep Windows...41 Synchronizacja z chmur...42 Poczta elektroniczna...42 Integracja z sieciami spo eczno ciowymi...43 Eksplorator plików...43 Wyszukiwanie...45 Sprawdzenie pisowni i automatyczna korekta...46 Mo liwo ci korporacyjne...46 Windows to Go...46 DirectAccess...46 Us uga BranchCache...46 Funkcja AppLocker...47 Rozszerzone mo liwo ci VDI...47 Wdra anie aplikacji Windows Internet Explorer Klient Hyper-V...49 Funkcja BitLocker...49 Obs uga kart mikroprocesorowych...49 Mened er zada...50 Us ugi zbli eniowe oraz Wi-Fi Direct...51 Od wie anie i resetowanie...51 Ró nice pomi dzy Windows 8 i Windows Ekran startowy...51 Podzia ekranu...52

4 8 Windows 8.1 PL. Biblia Aplikacja Ustawienia komputera...53 Zmiany w komunikacji z sieciami spo eczno ciowymi...53 Modyfikacje zwi zane z kontami u ytkowników...54 Zmiany w aplikacjach systemowych...54 Podsumowanie...54 Rozdzia 2. Korzystanie z interfejsu u ytkownika systemu Windows Przedstawienie interfejsu systemu Windows Gesty i czynno ci wykonywane mysz...58 Korzystanie z ekranu startowego...58 Korzystanie z panelu funkcji...60 Korzystanie z aplikacji systemu Windows Otwieranie i obs uga aplikacji systemu Windows Przyci ganie aplikacji do ekranu...64 Prze czanie pomi dzy aplikacjami...66 Zamykanie aplikacji systemu Windows Wy wietlanie pulpitu...68 Stosowanie paska zada...69 Podsumowanie...69 Rozdzia 3. Obs uga systemu Terminologia wykonywanych czynno ci...71 Terminologia zwi zana z mysz...72 Terminologia dotycz ca klawiatury...74 Logowanie...75 Ekran startowy...76 Korzystanie z pulpitu...76 Co znajdziemy na pulpicie?...77 Ikony pulpitu...79 Porz dkowanie ikon pulpitu...81 U ywanie list szybkiego dost pu...82 Uruchamianie programów i aplikacji...83 Okno aktywne...84 Prze czanie mi dzy otwartymi programami...85 Uk adanie okien programów...85 Zmiana wielko ci okien programów...86 Przesuwanie okna programu...91 Przesuwanie i zmiana wielko ci okien za pomoc klawiatury...92 Zamykanie programu...93 U ywanie obszaru powiadomie...95 Wy wietlanie i ukrywanie ikon powiadomie...97 Reagowanie na komunikaty powiadomie...97 U ywanie pasków przewijania...98 U ywanie przycisków Wstecz i Dalej Wylogowanie i zamkni cie systemu Podsumowanie Rozdzia 4. Wspó dzielenie i zabezpieczanie za pomoc kont u ytkowników Logowanie i wylogowanie z konta u ytkownika Gdzie teraz jestem? Zmiana konta u ytkownika...106

5 Spis tre ci 9 Opcje logowania Tworzenie silnych hase Zapami tywanie hase Tworzenie podpowiedzi do has a Has a obrazkowe Tworzenie has a obrazkowego Sprawdzanie has a obrazkowego Typy kont u ytkowników Konta Microsoft Konta lokalne Wbudowane konto administratora Konta u ytkowników z uprawnieniami administracyjnymi Konta standardowe Konta dzieci Konto go cia Tworzenie kont u ytkowników i zarz dzanie nimi Tworzenie konta Microsoft Tworzenie nowego adresu na potrzeby nowego u ytkownika Tworzenie konta lokalnego Tworzenie konta dziecka Zmiana konta u ytkownika Zmiana typu konta u ytkownika Ochrona konta has em Zmiana obrazka konta W czanie i wy czanie konta go cia Nawigowanie po stronach kont u ytkownika W amywanie si na standardowe konta u ytkowników Usuwanie kont u ytkowników Konto do przypisanego dost pu Korzystanie z kont u ytkowników Dzia anie mechanizmu kontroli kont u ytkowników Podwy szanie uprawnie w kontach administracyjnych Wy czanie i w czanie mechanizmu UAC Tworzenie dysku resetowania hase Wybór no nika danych Tworzenie dysku resetowania has a U ywanie dysku resetowania has a Uruchamianie programów jako administrator Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania Wy czanie wprowadzania has a po blokadzie Zaawansowane narz dzia zabezpieczaj ce U ywanie mened era po wiadcze Zarz dzanie w a ciwo ciami profili i zmiennymi rodowiskowymi Podsumowanie Rozdzia 5. Kontrola rodzicielska i bezpiecze stwo rodzinne w systemie Windows Zanim zaczniemy Konfiguracja funkcji Bezpiecze stwo rodzinne Wy wietlanie strony Bezpiecze stwo rodzinne Konfiguracja filtrowania sieci Web Definiowanie limitów czasowych...151

6 10 Windows 8.1 PL. Biblia Kontrolowanie dost pu do aplikacji i gier ze Sklepu Windows Blokowanie aplikacji i pozwalanie na ich uruchamianie Przegl danie raportów funkcji Bezpiecze stwo rodzinne Zarz dzanie przez witryn Family Safety Wy wietlanie raportów z aktywno ci u ytkowników Obs uga pró b o dost p do stron Przesy anie raportów z aktywno ci u ytkowników Internetowe zasoby zwi zane z bezpiecze stwem Podsumowanie Rozdzia 6. Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Komputer si nie uruchamia To nie jest dysk systemowy albo b d dysku Komputer si uruchamia, ale nie dzia a mysz i klawiatura W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer si zatrzymuje Komputer bardzo d ugo si uruchamia Odtwarzanie plików systemowych z wcze niejszych uruchomie Narz dzie naprawy automatycznej systemu Windows Naprawa instalacji systemu Windows Zaawansowane opcje uruchamiania Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym Instrukcja obs ugi do czana do komputera Zasoby prezentowane w ksi ce ród a informacji w pomocy systemu Windows Sieciowe ród a informacji Programy si nie uruchamiaj Podsumowanie Cz II Personalizowanie systemu Windows Rozdzia 7. Zabezpieczanie komputera za pomoc Zapory systemu Windows Jak dzia a Zapora systemu Windows? Centrum akcji systemu Windows Sk d wiadomo, e program Zapora systemu Windows jest w czony? W czanie i wy czanie programu Zapora systemu Windows Tworzenie wyj tków w ochronie zapor R czne konfigurowanie wyj tków zapory (dozwolonych aplikacji i programów) Dodawanie wyj tków dla programów Wy czanie, zmiana oraz usuwanie wyj tków Zaawansowane ustawienia zapory Otwieranie Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Zmiana w a ciwo ci profili zapory Regu y po cze przychodz cych i wychodz cych Podsumowanie Rozdzia 8. Automatyczne aktualizacje jako sposób zabezpieczenia Zrozumienie automatycznych aktualizacji Aktualizacje a unowocze nienia Dlaczego aktualizacje s tak wa ne? W czanie automatycznych aktualizacji...193

7 Spis tre ci 11 Zarz dzanie aktualizacjami Zarz dzanie aktualizacjami opcjonalnymi Zmiana sposobu dzia ania aktualizacji Przegl danie i usuwanie aktualizacji Zapobieganie w amaniom za pomoc mechanizmu DEP Podsumowanie Rozdzia 9. Personalizacja interfejsu systemu Windows Personalizacja ekranu startowego Zmiana organizacji kafelków Dodawanie i usuwanie kafelków Zmiana wielko ci kafelków Korzystanie z dynamicznych kafelków Stosowanie grup Tworzenie grup Reorganizacja grup Usuwanie informacji dynamicznych Przydzielanie obszaru na dane kafelków Dodawanie narz dzi administracyjnych do menu startowego Zmienianie t a i koloru ekranu startowego Dostosowywanie ekranu blokady Zmienianie obrazka konta u ytkownika Podsumowanie Rozdzia 10. Personalizowanie rodowiska pracy U ywanie strony personalizacji Wybieranie kompozycji Personalizowanie t a pulpitu Personalizowanie schematu kolorów Wyostrzanie tekstu za pomoc funkcji ClearType Personalizowanie efektów d wi kowych Personalizowanie wygaszacza ekranu Personalizowanie ikon pulpitu Zmiana rozdzielczo ci ekranu U ywanie wielu monitorów Usuwanie migotania ekranu Dostosowywanie wielko ci czcionek (dpi) Personalizowanie myszy Personalizowanie klawiatury Dostosowywanie paska zada Blokowanie i odblokowywanie paska zada Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zada Wy wietlanie pasków narz dzi na pasku zada Zmiana po o enia i wielko ci pasków narz dzi na pasku zada Dostosowywanie paska narz dzi Linki Dostosowywanie obszaru powiadomie Jak si pozby ikon z obszaru powiadomie Modyfikowanie zegara Podsumowanie...244

8 12 Windows 8.1 PL. Biblia Rozdzia 11. Modyfikowanie opcji uruchamiania programów Na pocz tek kilka szczegó ów Automatyczne uruchamianie programów Korzystanie z folderu Autostart Korzystanie z zak adki Uruchamianie Mened era zada Wy czanie automatycznego uruchamiania aplikacji Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomoc programu Konfiguracja systemu Przystawka Us ugi Pomijanie strony logowania Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Pozbywanie si wy czonych urz dze Kiedy system Windows w ogóle si nie uruchamia Ekran startowy a pulpit Podsumowanie Cz III Nie tylko pulpit Rozdzia 12. Windows 8.1, Windows Live i poczta elektroniczna Windows Live Tworzenie konta Windows Live Korzystanie z portalu Windows Live Zapisywanie plików na koncie SkyDrive Korzystanie z internetowych aplikacji Office Obs uga poczty elektronicznej w systemie Windows Korzystanie z aplikacji Poczta Konfiguracja kont pocztowych Wysy anie wiadomo ci Inne podstawowe operacje na wiadomo ciach Organizowanie wiadomo ci Kontakty Podsumowanie Rozdzia 13. Korzystanie z sieci spo eczno ciowych w systemie Windows Korzystanie z aplikacji Kontakty Konfiguracja konta w mediach spo eczno ciowych Przegl danie aktywno ci w mediach spo eczno ciowych Poruszanie si po aplikacji Kontakty Podsumowanie Rozdzia 14. Zdalne korzystanie z komputerów U ywanie funkcji Pomoc zdalna Konfigurowanie us ugi Pomoc zdalna Pro ba o pomoc zdaln U ywanie aplikacji Pulpit zdalny Zezwalanie na zdalne po czenia w sieci lokalnej Nawi zywanie po czenia z komputera w sieci domowej Korzystanie z klasycznego programu Pod czanie pulpitu zdalnego Ekran Zasoby lokalne Programy...313

9 Spis tre ci 13 Wra enia Zaawansowane Podsumowanie Rozdzia 15. Zarz dzanie nazwami i adresami Otwieranie kontaktów Zmiana sposobu ogl dania kontaktów Tworzenie skrótów do kontaktów Tworzenie kontaktu Otwieranie i edytowanie kontaktów Tworzenie kontaktu Ja Tworzenie grup kontaktów Drukowanie kontaktów Importowanie i eksportowanie kontaktów Importowanie danych do folderu Kontakty Eksportowanie kontaktów do plików vcard Eksportowanie do pliku CSV Wyszukiwanie w kontaktach Wspó dzielenie kontaktów w sieci Podsumowanie Rozdzia 16. Praca w chmurze Czym jest chmura? Konfiguracja konta SkyDrive Dost p do plików na koncie SkyDrive Korzystanie ze SkyDrive w Eksploratorze plików Korzystanie z aplikacji SkyDrive Dodawanie plików do konta SkyDrive Udost pnianie plików przy u yciu konta SkyDrive Korzystanie ze SkyDrive w aplikacji Zdj cia Przegl danie zdj Kopiowanie i importowanie zdj Konfiguracja i inne zastosowania us ugi SkyDrive Podsumowanie Cz IV Obrazy, muzyka i filmy Rozdzia 17. Zabawy z obrazami Przenoszenie obrazów na swój komputer Pobieranie zdj z aparatu cyfrowego Pobieranie obrazów z karty pami ci Pobieranie obrazów z p yt CD i DVD Pobieranie obrazów ze skanera U ywanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej Kopiowanie obrazów ze stron Kopiowanie i wklejanie obrazów Robienie zrzutów ekranu U ywanie folderu Obrazy Kilka wskazówek do folderu Obrazy Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiaj si tylko ikony? Filmy w folderze Obrazy Zmiana nazw obrazów i filmów...361

10 14 Windows 8.1 PL. Biblia U ywanie Galerii fotografii Wybieranie, co i jak chcemy ogl da Kilka wskazówek dotycz cych u ywania Galerii fotografii Wybieranie miniaturek w galerii Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie Filtrowanie obrazów Modyfikowanie znaczników U ywanie obrazu jako t a pulpitu Dodawanie obrazów do galerii U ywanie Galerii fotografii jako wygaszacza ekranu Poprawianie zdj Znaczniki osób Ustalanie opcji Galerii fotografii Tworzenie filmów w Galerii fotografii Korzystanie z aplikacji Zdj cia Przegl danie zdj w aplikacji Zdj cia Importowanie zdj Edycja zdj w aplikacji Zdj cia Drukowanie obrazów Drukowanie z Galerii fotografii Drukowanie obrazów z folderu Piksele i megapiksele Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary Modyfikowanie wielko ci lub typu obrazu Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne Podsumowanie Rozdzia 18. S uchanie muzyki w programie Media Player Kontrola g o no ci Uruchamianie programu Windows Media Player Okno programu Windows Media Player Pasek narz dzi Menu programu Windows Media Player Kontrolki steruj ce odtwarzaniem Zamykanie i minimalizacja okna S uchanie muzycznych p yt CD Teraz odtwarzane, wizualizacje i ulepszenia Korzystanie z listy odtwarzania w oknie Teraz odtwarzane Stosowanie ulepsze Zatrzymywanie odtwarzania Automatyczne odtwarzanie p yt CD w Media Playerze Zgrywanie (kopiowanie) muzycznych p yt CD Opcje zgrywania p yt CD Kopiowanie piosenek Pozyskiwanie muzyki z internetu Korzystanie z biblioteki programu Media Player Poruszanie si po bibliotece Wybór kolumn wy wietlanych w bibliotece Automatyczne pobieranie brakuj cych informacji Okre lanie plików dodawanych do biblioteki Udost pnianie (strumieniowanie) multimediów z biblioteki Automatyczna zmiana nazw utworów...417

11 Spis tre ci 15 Zaznaczanie multimediów w bibliotece Zmiana tytu u utworów Zmiana gatunku, wykonawcy itd Zmiana nieprawid owych informacji o multimediach Ocenianie utworów Tworzenie w asnych list odtwarzania Zarz dzanie utworami na li cie odtwarzania Zapisywanie list odtwarzania Przegl danie, odtwarzanie i modyfikowanie list odtwarzania Tworzenie i stosowanie automatycznych list odtwarzania Tworzenie w asnych muzycznych p yt CD Typy muzycznych p yt CD Opcje muzycznych p yt CD Wybór utworów umieszczanych na dysku CD Tworzenie dysku CD Zapisywanie list nagrywania Kopiowanie muzyki na urz dzenia przeno ne Synchronizacja r czna Zarz dzanie utworami na urz dzeniu Synchronizacja automatyczna Wybór pomi dzy synchronizacj automatyczn i r czn Okre lanie ustawie urz dzenia Zabawa ze skórkami Rozszerzanie mo liwo ci przy u yciu dodatków plug-in Konwersja plików Muzyka, metadane i poszukiwania Podsumowanie Rozdzia 19. Praca z filmami i zdj ciami Odtwarzanie plików wideo Korzystanie z biblioteki Wideo Zarejestrowane programy telewizyjne Odtwarzanie filmów przy u yciu aplikacji Wideo Odtwarzanie filmów przy u yciu programu Windows Media Player Dodawanie plików wideo do biblioteki Odtwarzanie filmów z biblioteki Zarz dzanie zdj ciami w programie Media Player Wi cej informacji o listach odtwarzania Ograniczanie wielko ci listy odtwarzania Ograniczenie list odtwarzania do ulubionych elementów Pomijanie elementów list odtwarzania Podsumowanie Cz V Zarz dzanie plikami i folderami Rozdzia 20. Nap dy, foldery i pliki Dyski i nap dy Twardy dysk w komputerze No niki wymienne Przegl danie nap dów w swoim komputerze Wielko ci i pojemno ci Ile jest wolnego miejsca?...461

12 16 Windows 8.1 PL. Biblia Foldery Przegl danie zawarto ci folderów Foldery w folderach (podfoldery) Foldery nadrz dne Pliki Otwieranie i zamykanie plików cie ki do plików U ywanie Eksploratora plików Otwieranie programu Eksplorator plików Sk adniki programu Eksplorator plików Wy wietlanie i ukrywanie wst ki Nawigowanie za pomoc paska adresu U ywanie okienka nawigacji Nawigowanie w panelu zawarto ci Nawigowanie w nap dach Wybieranie widoku ikon U ywanie kolumn w widoku Szczegó y Sortowanie ikon Filtrowanie folderu U ywanie panelu podgl du U ywanie panelu szczegó ów Klikn raz czy dwa razy? Personalizowanie zachowania folderów Opcje na karcie Widok Zapisywanie ró nych rzeczy w folderach Którego folderu u y? Jak zapisywa w folderach? Otwieranie zapisanego pliku Tworzenie w asnych folderów Tworzenie folderów przy okazji zapisywania plików Personalizowanie folderu Podsumowanie Rozdzia 21. Zarz dzanie plikami i folderami Zaznaczanie ikon Zaznaczanie jednej ikony Zaznaczanie wszystkich ikon Zaznaczanie s siaduj cych ze sob ikon Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia pojedynczych ikon Zaznaczanie na ekranach dotykowych Zaznaczanie za pomoc klawiatury Zaznaczanie przez filtrowanie Zaznaczanie przez przeci ganie Zaznaczanie wi kszo ci ikon w folderze Zaznaczanie ikon w wielu folderach Usuwanie zaznaczenia ikon Przenoszenie i kopiowanie plików Przenoszenie plików do podfolderu Kopiowanie na i z dysków zewn trznych Przenoszenie i kopiowanie plików przez przeci ganie Przenoszenie lub kopiowanie za pomoc dwóch otwartych folderów U ywanie techniki kopiuj-i-wklej do kopiowania lub przenoszenia plików...517

13 Spis tre ci 17 Tworzenie kopii w tym samym folderze Cofanie operacji kopiowania lub przenoszenia plików W tej lokalizacji znajduje si plik Zmienianie nazw plików Cofanie zmiany nazwy pliku Zmiana nazw wielu plików Usuwanie plików U ywanie Kosza Odzyskiwanie przypadkowo usuni tych plików Trwa e usuwanie plików z Kosza Tworzenie i usuwanie skrótów Zarz dzanie plikami za pomoc polece systemu DOS Otwieranie wiersza polecenia U ywanie wiersza polecenia Kopiowanie i wklejanie w oknie wiersza polecenia Nawigowanie za pomoc wiersza polecenia U ywanie znaków wieloznacznych Wypisywanie listy nazw plików Podsumowanie Rozdzia 22. Wyszukiwanie plików i wiadomo ci Podstawy wyszukiwania Komputerowi nie zadaje si pyta U ci lanie zapyta Pisownia jest wa na Miejsce wyszukiwania ma znaczenie Jak dzia a wyszukiwanie Szybkie wyszukiwanie w panelu funkcji Dostosowywanie mechanizmu wyszukiwania Rozbudowywanie wyszukiwania w menu Start Przeszukiwanie folderów i widoków Okre lanie kryteriów wyszukiwania Wyszukiwanie wed ug rodzaju Zapisywanie wyszukiwania U ywanie zapisanych wyszukiwa Podsumowanie Rozdzia 23. Metadane i wyszukiwanie zaawansowane Obs uga w a ciwo ci plików Przegl danie karty w a ciwo ci Przegl danie w a ciwo ci w kolumnach Edytowanie w a ciwo ci Ustalanie w a ciwo ci w czasie zapisywania pliku Personalizowanie wyszukiwania Zarz dzanie indeksem wyszukiwania Dodawanie i usuwanie indeksowanych lokalizacji Usuwanie lokalizacji z indeksu Wybieranie indeksowanych typów plików Opcje zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane Przeszukiwanie okre lonych w a ciwo ci Wi ksze ni i mniejsze ni...565

14 18 Windows 8.1 PL. Biblia S owa I, LUB oraz NIE Wyszukiwanie dat i liczb Podsumowanie Rozdzia 24. Ochrona plików Proste kopie zapasowe plików U ywanie funkcji Historia plików Uruchamianie funkcji Historia plików Wykonywanie kopii zapasowej w lokalizacji sieciowej Wykluczanie folderów z historii plików Zaawansowane opcje funkcji Historia plików Odtwarzanie plików z kopii zapasowej U ywanie ochrony systemu W czanie i wy czanie ochrony systemu Tworzenie punktu przywracania Przywracanie systemu do stanu z poprzedniego punktu przywracania Cofanie przywracania systemu Szyfrowanie dysków funkcj BitLocker Wymagania sprz towe funkcji BitLocker Szyfrowanie woluminu Gdy komputer si nie uruchamia Wy czanie funkcji BitLocker Wi cej informacji na temat funkcji BitLocker Wykonywanie kopii zapasowej obrazu systemu Podsumowanie Cz VI Drukowanie, faksowanie i skanowanie Rozdzia 25. Instalowanie drukarek i zarz dzanie nimi W a ciwo ci drukarki a w a ciwo ci drukowania Dodawanie drukarki za pomoc panelu funkcji Urz dzenia Otwieranie folderu Urz dzenia i drukarki Wybieranie drukarki domy lnej Testowanie drukarki Instalowanie nowej drukarki Instalowanie drukarek ze z czem USB albo portem podczerwieni Instalowanie drukarki pod czanej do portu równoleg ego lub szeregowego Instalowanie drukarki sieciowej, bezprzewodowej lub z po czeniem Bluetooth Zarz dzanie sterownikami drukarek Wybieranie domy lnych ustawie drukarki Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej Druk obustronny Drukowanie stron we w a ciwej kolejno ci Oszcz dzanie czasu i pieni dzy Definiowanie w a ciwo ci drukarki Udost pnianie drukarki Konfigurowanie portów drukarki Konfigurowanie grupowania drukarek Konfigurowanie dost pno ci drukarek Definiowanie innych opcji zaawansowanych Podsumowanie...615

15 Spis tre ci 19 Rozdzia 26. Zarz dzanie zadaniami drukowania Jak dzia a drukowanie? Zarz dzanie zadaniami drukowania Zarz dzanie pojedynczym dokumentem Zarz dzanie kilkoma dokumentami Zarz dzanie wszystkimi dokumentami Wybieranie kolejno ci zada Rozwi zywanie typowych problemów z drukarkami Drukowanie w trybie offline Tworzenie dokumentów XPS Drukowanie z aplikacji Windows Podsumowanie Cz VII Instalowanie i usuwanie programów Rozdzia 27. Instalowanie aplikacji Windows 8.1 i zarz dzanie nimi Jak korzysta ze Sklepu Windows? Przegl d aplikacji w Sklepie Windows Poruszanie si po Sklepie Windows Kategorie aplikacji w Sklepie Windows Ile to kosztuje? Wyszukiwanie aplikacji Instalowanie aplikacji dla Windows Aktualizowanie aplikacji Usuwanie aplikacji Podsumowanie Rozdzia 28. Instalowanie i aktualizowanie programów Bezpieczne instalowanie programów Aktualizacje a uaktualnienia Instalowanie i unowocze nianie z zewn trznych no ników Typowe operacje przy instalacji Okno autoodtwarzania p yty CD lub DVD Podaj has o administratora Klucz produktu lub numer seryjny Sprawdzanie zgodno ci Podawanie informacji o u ytkowniku Umowa licencyjna Rodzaj instalacji Podsumowanie instalacji Zako czenie instalacji U ywanie zainstalowanego programu Podsumowanie Rozdzia 29. Uruchamianie starszych programów Rodzaje programów Programy dla systemu DOS Stare programy, których nale y unika Instalowanie niezgodnych programów Narz dzie do rozwi zywania problemów ze zgodno ci programów Szybki sposób na zgodno programów...656

16 20 Windows 8.1 PL. Biblia Wykorzystywanie polece systemu DOS w systemie Windows Podsumowanie Rozdzia 30. Naprawianie i usuwanie programów Zmienianie i naprawianie programów Odinstalowywanie programów Odpinanie ikon aplikacji od ekranu startowego Problemy przy odinstalowywaniu programów W czanie i wy czanie funkcji systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 31. Wybieranie programów domy lnych Wybieranie domy lnych programów do obs ugi dokumentów U ywanie strony programów domy lnych Ustaw programy domy lne Skojarz typ pliku lub protokó z programem Zmie ustawienia funkcji Autoodtwarzanie Okre l dost p do programów i ich ustawienia domy lne Podsumowanie Rozdzia 32. Zarz dzanie programami i procesami Poznawanie Mened era zada Wy wietlanie i ukrywanie szczegó ów Wybieranie widoków Mened era zada Nie odpowiada? Mened er zada sobie z tym poradzi Zamykanie zawieszonych programów Prze czanie i uruchamianie zada Ponowne uruchamianie zawieszonego komputera Sprawdzanie wykorzystania zasobów Zarz dzanie procesami w Mened erze zada Wy wietlanie dodatkowych kolumn Procesy wspólne Wybieranie kolumn na karcie Szczegó y Karta Historia aplikacji Karta Uruchamianie Karta U ytkownicy Karta Us ugi Podsumowanie Rozdzia 33. Rozwi zywanie problemów z oprogramowaniem Rozwi zywanie problemów z instalowaniem Rozwi zywanie problemów z programami Sprawdzanie b dów w programach Edytowanie rejestru Organizacja danych w rejestrze Tworzenie kopii zapasowej rejestru Wprowadzanie zmian do rejestru Dodatkowe wskazówki Podsumowanie...711

17 Spis tre ci 21 Cz VIII Sprz t i poprawianie wydajno ci Rozdzia 34. Instalowanie i usuwanie sprz tu Tajniki sprz tu i oprogramowania Kilka s ów o sterownikach urz dze U ywanie urz dze typu hot-plug Pod czanie urz dze USB Pod czanie urz dze IEEE Karty PCMCIA (PC Card) U ywanie kart pami ci Karty pami ci i pami masowa USB Od czanie urz dze typu hot-plug Instalowanie innych urz dze Instalowanie kart rozszerze Instalowanie dodatkowej pami ci RAM Instalowanie drugiego dysku twardego Partycje podstawowe i rozszerzone Partycjonowanie i formatowanie dysku Inne operacje na dyskach twardych System plików exfat Usuwanie sprz tu Aktualizowanie sterowników Obs uga urz dze blokuj cych uruchamianie systemu Windows Podsumowanie Rozdzia 35. U ywanie bezprzewodowych urz dze Bluetooth wiat Bluetooth Konfigurowanie adaptera Bluetooth Dodawanie urz dze Bluetooth Pod czanie smartfona Tworzenie sieci osobistej Bluetooth Podsumowanie Rozdzia 36. Poprawianie wydajno ci systemu Poznawanie w asnego systemu Odczytywanie informacji o procesorze i pami ci Pobieranie szczegó owych informacji na temat swojego komputera Maksymalizowanie wykorzystania procesora i pami ci Pami komputera Zarz dzanie pami ci wirtualn Priorytety procesów, procesy w tle i na pierwszym planie Kontrolowanie priorytetów procesora Monitorowanie i dostosowywanie wydajno ci Monitor wydajno ci Monitor zasobów Monitor niezawodno ci U ywanie funkcji Windows ReadyBoost Wydajno czy wygl d? Zarz dzanie dyskiem twardym Odzyskiwanie zmarnowanego miejsca na dysku Usuwanie plików przywracania systemu oraz wy czanie niechcianych funkcji systemu Windows...772

18 22 Windows 8.1 PL. Biblia Defragmentowanie i optymalizowanie dysku twardego Ustawienia zasilania Tworzenie planu zasilania Ustawienia systemowe Podsumowanie Rozdzia 37. Rozwi zywanie problemów ze sprz tem i wydajno ci Pierwsza pomoc przy problemach ze sprz tem Obs uga komunikatów o b dach Wykonywanie czystego rozruchu U ywanie opcji przywracania systemu Rozwi zywanie problemów z wydajno ci Podsumowanie Cz IX Sie i udost pnianie Rozdzia 38. Tworzenie sieci domowej Czym jest sie lokalna? Planowanie sieci lokalnej Tworzenie przewodowej sieci lokalnej Szybko ci tradycyjnej sieci Ethernet Najwolniejszy element wyznacza szybko sieci Tworzenie bezprzewodowej sieci lokalnej Bezprzewodowy router szerokopasmowy Inne przydatne urz dzenia bezprzewodowe Zakup i instalowanie sprz tu sieciowego Po skonfigurowaniu sprz tu Konfigurowanie sieci przewodowej Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Standard Punkt dost powy, SSID, WEP i WPA Instalowanie sprz tu sieci bezprzewodowych Pod czanie do dost pnych sieci Ikona w obszarze powiadomie Podsumowanie Rozdzia 39. Udost pnianie zasobów w sieci Terminologia sieciowa Metody udost pniania w Windows Grupa domowa Grupa robocza Domena I co tu wybra? W czanie udost pniania i odnajdywania Grupy Domowe Windows Wyszukiwanie lub zmienianie has a grupy domowej Do czanie do grupy domowej Udost pnianie elementów w grupie domowej Wykluczanie udost pniania elementów Udost pnianie wybranym u ytkownikom Udost pnianie folderów publicznych Udost pnianie zaawansowane...816

19 Spis tre ci 23 Identyfikowanie udost pnionych folderów Udost pnianie drukarki Podsumowanie Rozdzia 40. U ywanie udost pnionych zasobów Uniwersalna konwencja nazewnictwa UNC (Universal Naming Convention) Dost p do zdalnych zasobów Otwieranie zdalnych dokumentów Otwieranie dokumentu w trybie tylko do odczytu Tworzenie lokalizacji sieciowych Zapisywanie plików na zdalnym komputerze Pobieranie programów Przenoszenie plików mi dzy komputerami Przypisywanie liter nap dów folderom udost pnionym U ywanie udost pnianych drukarek U ywanie udost pnianych multimediów Podsumowanie Dodatki Dodatek A Uaktualnianie systemu do wersji Windows Wymagania systemu Windows Kontrola przed instalacj Instalowanie systemu Windows Opcje instalacji Ponowne w czanie programów uruchamianych automatycznie Dodatek B Instalowanie nowego systemu Windows Przygotowania do czystej instalacji Tworzenie kopii zapasowych Upewnienie si, e mo na uruchomi system z p yty DVD Instalowanie na nowym dysku twardym Wykonywanie czystej instalacji Pozosta a cz instalacji Dodatek C Uniwersalne skróty klawiszowe Dodatek D Obs uga Windows 8.1 za pomoc gestów Skorowidz

20 24 Windows 8.1 PL. Biblia

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 PL. Biblia

Windows 8.1 PL. Biblia Windows 8.1 PL. Biblia Autorzy: Jim Boyce, Jeffrey R. Shapiro, Rob Tidrow Twój przewodnik po Windows 8.1! Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Klasa: Program: Wymiar: 1eI,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book Tłumaczenie: Dorota Konowrocka-Sawa ISBN: 978-83-283-1246-3 Copyright 2015 by Yoshihito Isogawa. Title of English-language original: The LEGO MINDSTORMS

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Windows 8.1 Krok po kroku

Windows 8.1 Krok po kroku Ciprian Adrian Rusen Joli Ballew Windows 8.1 Krok po kroku Przekład: Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie do systemu Windows 8.1............................. xi O autorach...........................................................xvii

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Media Organizer v1.0b

Media Organizer v1.0b Media Organizer v1.0b Tworzenie przykładowej kompilacji 1 Niniejszy dokument przedstawia krótki opis elementów i funkcjonalności programu oraz sposób wykonania przykładowej kompilacji. Przedstawione w

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane...

Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11. Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... Spis tre ci Wst p 7 Rozdzia 1. ród a informacji 11 Okno domy lne... 12 Aplet System... 13 Dzienniki zdarze... 19 Mened er zada... 25 Narz dzia zaawansowane... 28 Rozdzia 2. Personalizacja systemu 29 Szybko

Bardziej szczegółowo