Zapytanie ofertowe dotycz ce projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe dotycz ce projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 VDI Polska Sp. z o.o. Wroc aw, ul. Trzmielowicka Wroc aw Zapytanie ofertowe dotycz ce projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Priorytetowa 8: Polska gospodarka na rynku mi dzynarodowym Dzia anie 8.2. Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Tytu projektu: Stworzenie kompleksowego rozwi zania B2B poprzez wdro enie technologii wirtualizacji rodowisk roboczych czterech partnerów biznesowych W zwi zku z realizacj projektu pt.: Stworzenie kompleksowego rozwi zania B2B poprzez wdro enie technologii wirtualizacji rodowisk roboczych czterech partnerów biznesowych. wspó finansowanego ze rodków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , Dzia anie 8.2. Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy do z enia ofert zgodnie ze specyfikacj zawart w niniejszym zapytaniu. Zamawiaj cy jednocze nie informuje, e post powanie nie jest prowadzone w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych, dlatego te nie jest mo liwe stosowanie rodków odwo awczych okre lonych w tej ustawie. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO: VDI POLSKA SP.Z O.O. ul. Trzmielowicka 16-20, Wroc aw tel NIP: , REGON: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamówienie obejmuje nast puj ce elementy:

2 I. Urz dzenia typu switch zarz dzalny - 4 szt. dla konfiguracji w trybie 'dual switch config' do zastosowa w obudowie typu blade,32 porty 10GbE, 2 porty 40GbE QSFP+, 4 porty 10GBASE-T 10GbE, 3 lata gwarancji, 5 lat obs ugi technicznej - czas reakcji w razie awarii 4 godziny. II. Urz dzenie typu nap d ta mowy (streamer) 1 szt. do rozwi za w obudowie typu rack, wyposa ona w jeden nap d 6Gb SAS z 24 gniazdami na kasety o pojemno ci 1.5TB, w komplecie z 40 kasetami o pojemno ci 1.5TB, 3 lata gwarancji, 5 lat obs ugi technicznej czas reakcji w razie awarii - nast pny dzie roboczy. III. Urz dzenie typu serwer blade - 2 szt. wyposa ony w dwa procesory typu Intel Xeon z rodziny E5, 8-mio rdzeniowe 2,7Ghz kazdy,160gb, 1600MHz, 2 dyski 400GB SSD SATA 3Gb/s 2,5", kart zarz dzan klasy Enterprise z kart pami ci SD 8GB do serwerów kasetowych,2 karty sieciowe dwuportowe 10 Gb. IV. Urz dzenie typu obudowa blade - 1 szt., o pojemno ci 10U, wyposa ona w 6 zasilaczy 2700W (3+3 w konfiguracji nadmiarowo zasilania), 9 wentylatorów dzia aj cych na napi cie 12V, 2 kontrolery zarz dzania obudowa wyposa one w kart SD 2GB, 3 lata gwarancji, 5 lat obs ugi technicznej. V. Urz dzenie typu serwer rack - 1 szt. w obudowie obs uguj cej 4 dyski 3,5" typu hotplug, wyposa ony w procesor typu Intel Xeon z rodziny E5, 6-cio rdzeniowy o szybko ci 2,2Ghz, 32GB,1600MHz, 2 dyski 300GB SAS 6Gb/s 3,5" o pr dko ci 15k, kart zarz dzaln klasy Enterprise z karta SD 8GB VI. Oprogramowane typu Backup & Replication, 2 licencje na tworzenie kopii zapasowych dla Citrix XenServer oraz 1 licencja na tworzenie kopii zapasowych dla Microsoft SQL Server. 1 rok obs ugi technicznej. VII. Urz dzenie typu serwer blade - 5 szt. wyposa ony w dwa procesory typu Intel Xeon z rodziny E5, 8-mio rdzeniowe 2,7Ghz kazdy,256gb, 1600MHz, 2 dyski 300GB SAS 6Gb/s 2,5" o pr dko ci 15k, kart zarz dzaln klasy Enterprise z kart pami ci SD 8GB do serwerów kasetowych, 2 karty sieciowe 10 GB. VIII. Urz dzenie typu firewall z modu em IPS - 1 szt. o przepustowo ci 600Mbps, 8 portów GbE, 1 port dedykowany do zarz dzania 1GbE, obs uguj cy po czenia szyfrowane 3DES/AES VPN o przepustowo ci 300Mbps, ilo sesji site-to-site VPN - 750,sesji u ytkowników IPsec IKEv1-750, VPN - 750, VLAN 200. IX. Urz dzenie typu router - 1 szt. wyposa one w 3 porty GbE (z czego 2 SFP), 4 karty typu highspeed WAN, 4 modu y serwisowe, 4 procesory sygna u cyfrowego, 256MB pami ci flash, 1GB pami ci RAM, obs uga sesji protoko u SIP , cyfrowa obs uga g osu - do 720 po cze. X. Urz dzenie typu switch zarz dzalny 1 szt. do zastosowa w obudowie typu rack, 24 porty 10/100/1000 Mb z funkcja Power Over Ethernet, 4 porty SFP. XI. Urz dzenie typu macierz dyskowa 1 szt. do rozwiaza w obudowie typu blade, wyposa ona w dwa kontrolery 10Gb z funkcja wysokiej dost pno ci (HA- High Availability ), 14 dysków o poj. 300GB 2.5& amp;quot; o pr dko ci 15k SAS, daj cej czn pojemno 4.2TB, 1 rok obs ugi proaktywnej, 3 lata gwarancji, 5 lat obs ugi technicznej. XII. Urz dzenie typu macierz dyskowa do rozwiaza w obudowie typu blade 1 szt. wyposa ona w dwa kontrolery 10Gb z funkcj wysokiej dostepno ci (HA- High Availability ), 14 dysków o poji 600GB 2.5" o pr dko ci 10k SAS, daj cej czn pojemno 8.4TB, 1 rok obs ugi proaktywnej, 3 lata gwarancji, 5 lat obs ugi technicznej. XIII. Urz dzenie podtrzymuj ce zasilanie typu UPS 1 szt. do zastosowa w obudowie typu rack, o mocy 10kW, jednofazowe, pr d maks 63A, podtrzymywanie przy pe nym obci eniu 13 minut, 33 minuty przy 1/2 obci enia, certyfikat ENERGY STAR, 3 lata gwarancji, 5 lat obs ugi technicznej czas reakcji 1 dzie.

3 3. INFORMACJE DOTYCZ CE OFERT CZ CIOWYCH, WARIANTOWYCH I UZUPE NIAJ CYCH: - Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych. - Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci z enia ofert wariantowych. 4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 1. Cena brutto oferty powinna zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiaj cy b dzie musia ponie realizacj us ug z uwzgl dnieniem podatku od towarów i us ug VAT (je li dotyczy) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 2. Cen podlegaj ocenie b dzie czna cena netto (bez VAT) za kompletny zestaw zgodny ze specyfikacj, wyra ona w z otych polskich, obejmuj ca wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, warto w z otych obliczona zostanie w oparciu o redni kurs z otego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wyboru oferty. 4. Ostateczna cena oferty stanowi warto umowy i nie mo e by podwy szana w toku jej realizacji. Ostateczna cena mo e ulec obni eniu w szczególnych przypadkach. 5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wymagany termin realizacji kompletnej specyfikacji zamówienia: do r. Realizacja zamówienia b dzie odbywa a si etapowo wed ug szczegó owego harmonogramu ustalonego z oferentem po rozstrzygni ciu post powania. Miejsce wykonania zamówienia: Wroc aw 6. RODZAJE ORAZ OPIS KRYTERIÓW: KRYTERIUM WAGA (%) 1. Cena netto w przeliczeniu na PLN: 100% Sposób oceny ofert: Zamawiaj cy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osi gni tej liczby punktów wyliczonych w oparciu o nast puj ce kryteria i ustalon punktacj :

4 1. Punkty za kryterium Cena zostan przyznane za cen netto kompletnego zestawu zgodnego z wymagan specyfikacj. Cena oferty najta szej / Cena oferty badanej x waga x 100 = ilo punktów Ilo ci punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu b stanowi ko cow ocen oferty. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która uzyska najwy sz ko cow ocen. Ponadto zamawiaj cy przy dokonywaniu wyboru wykonawcy b dzie si kierowa elementarnymi zasadami obowi zuj cymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.: - zasad przejrzysto ci i jawno ci prowadzonego post powania, - zasad ochrony uczciwej konkurencji, - zasad swobody przep ywu kapita u, towarów, dóbr i us ug, - zasad niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystn ekonomicznie i jako ciowo ofert. Firmy uczestnicz ce w procesie sk adania i wyboru ofert powiadomione zostan o decyzji w terminie wskazanym w pkt. 7. W dniu wyboru oferty do Oferenta, który zaproponowa najbardziej korzystn ofert, zostanie przekazana odpowiednia informacja oraz zaproszenie do podpisania umowy. Je eli firma, której oferta zosta a wybrana, uchyla si od zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert. 7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SK ADANIA OFERT: Miejsce sk adania ofert: ul. Trzmielowicka 16-20, Wroc aw Sposób sk adania ofert: - forma elektroniczna na adres Termin sk adania ofert: Oferty nale y sk ada w terminie od dnia do dnia r. do godz (decyduje data wp ywu oferty do VDI POLSKA Sp. z o.o.). Oferty z one po terminie nie rozpatrywane. Wybór wykonawcy nast pi w terminie do dnia r. do godz KLAUZULA DOTYCZ CA UNIEWA NIENIA POSTEPOWANIA W przypadku, gdy w terminie okre lonym w punkcie 7 nie wp ynie adna oferta, zamawiaj cy uniewa nia to post powanie. 9. POZOSTA E WARUNKI UDZIA U W POSTEPOWANIU:

5 1. Oferta powinna by w sporz dzona w j zyku polskim lub w j zyku angielskim. 2. Z ona oferta powinna zawiera co najmniej: nazw i adres oferenta, opis nawi zuj cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, okres wa no ci oferty, oferta musi by podpisana przez osob upowa nion do podpisania oferty, strony oferty powinny by ponumerowane, ka da ewentualna poprawka w ofercie musi by parafowana przez osob upowa nion do podpisania oferty, oferent mo e z tylko jedn ofert, w której musi by zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. 4. Informacji w sprawie post powania, wy cznie drog elektroniczn udziela: Pan Rados aw Zegzu a 5. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odwo ania konkursu bez podania przyczyny. 10.INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWIINY ZOSTAC SPE NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Wybrany Wykonawca ma obowi zek skontaktowa si w terminie 3 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy. 11. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY Tre umowy musi odpowiada polskiemu prawu. Umowa winna okre la w szczególno ci przedmiot zamówienia, termin realizacji, uzgodnion cen i okre lenie kar umownych. 12. PODWYKONAWCY Zamawiaj cy okre la, e zamówienie opisane w niniejszej specyfikacji nie mo e by powierzone podwykonawcy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetargu nieograniczonego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POST POWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE Przetargu nieograniczonego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) 327-02-15 328-48-70

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI) Wrocław,03.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo