Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław"

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny PCZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu ul. Legnicka 61, Wrocław sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii A do alternatywny system obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem sie o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analiza, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacja z doradca inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 30 czerwca 2011 roku.

2 1. WSTĘP Dokument Informacyjny dla obligacji Serii A PCZ Spółki Akcyjnej Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Emitentem obligacji jest PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 61, Wrocław 1.2. Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Doradca Emitenta i organizatorem programu emisji obligacji niezabezpieczonych Emitenta w ramach którego przeprowadzono ofertę Obligacji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym był Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowopolskiej 13/26, Łódź oraz Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3. Doradca w zakresie wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu jest był Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych Dokumentem Informacyjnym. Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest (słownie: pięć tysiący) obligacji na okaziciela, Serii A, o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. WSTĘP Nazwa (firma) i siedziba Emitenta Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji obligacji objętych Dokumentem Informacyjnym CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalnośd, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskiwaniem środków finansowych OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają Emitent Autoryzowany Doradca DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Cele emisji Wielkośd emisji Wartośd nominalna i cena emisyjna obligacji Warunki wykupu Warunki wypłaty oprocentowania Wysokośd i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązao na ostatni dzieo kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji Serii A oraz perspektywy kształtowania zobowiązao Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji S t r o n a

4 4.8. Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom ze wskazaniem instytucji dokonującej oceny, oraz odesłaniem do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi Dokumentem Informacyjnym DANE O EMITENCIE Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej Czas trwania Emitenta Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Emitenta Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Nieopłacona częśd kapitału zakładowego Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem jednostek jego Grupy Kapitałowej Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Prognozy finansowe Emitenta Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe za okres objęty sprawozdaniem finansowym Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne Informacje na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 4 S t r o n a

5 obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy obligacji Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale rodzajowym i czasowym Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz inne informacje istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdania finansowego zamieszczonego w Dokumencie Informacyjnym Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta Struktura akcjonariatu Emitenta SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 R Sprawozdania finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami używanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym PCZ S.A. za okres od r. do r Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego PCZ S.A. za okres od r. do r Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta Opinia podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej PCZ S.A. za okres od r. do r Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCZ S.A. za okres od r. do r INFORMACJE DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI Odpis z KRS S t r o n a

6 8.2. Ujednolicony aktualny tekst Umowy Spółki Emitenta oraz treśd podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu niezarejestrowanych przez sąd Uchwała nr 16 /NWZ/ Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji obligacji objętych Dokumentem Informacyjnym Dokument określający warunki emisji obligacji Definicje i objaśnienia skrótów S t r o n a

7 2. CZYNNIKI RYZYKA Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej zakupu Obligacji Spółki PCZ S.A. powinien zapoznać się starannie z informacjami zawartymi w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, a zwłaszcza z czynnikami ryzyka przedstawionymi poniżej. Inwestycja w Obligacje Emitenta wiąże się bowiem z określonym ryzykiem, odnoszącym się do prowadzonej działalności przez Emitenta, otoczenia w jakim Emitent prowadzi działalność oraz czynników związanych z rynkiem kapitałowym. Czynniki ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego kondycję oraz wyniki finansowe jak również zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji. Może mieć to też negatywny wpływ na kurs Obligacji w ASO. W efekcie, inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych w Obligacje. Wedle aktualnej wiedzy Emitenta, poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. Poniżej prezentujemy czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność oraz czynniki ryzyka związane z emisją Obligacji, rynkiem kapitałowym, wprowadzeniem Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i wtórnym obrotem Obligacjami. Inwestorzy zainteresowani nabyciem obligacji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym powinni mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażony jest Emitent. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które uznał za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Emitenta nie są obecnie istotne lub ich jeszcze nie zidentyfikowano, a mogą wywołać skutki wymienione powyżej Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent i jego Grupa Kapitałowa prowadzi działalność, w tym czynniki ryzyka związane z działalnością jaką prowadzi Emitent oraz jego Grupa Kapitałowa Ryzyko związane z celami strategicznymi Na realizację celów strategicznych Emitenta ma wpływ wiele różnych i nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które stwarzają ryzyko niezrealizowania wszystkich założonych celów Emitenta. Zdolność Emitenta do realizacji założonych wyników finansowych uzależniona jest od możliwości realizacji założonych planów i strategii opisanych w pkt Nieodpowiednia ocena lub reakcja na zmiany otoczenia przez Emitenta może mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację majątkowo finansową Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje czynniki zewnętrzne które mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jego zdolność do realizacji planów strategicznych i podejmuje działania i decyzje mające na celu ograniczenie tego ryzyka. Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa Na obecnym etapie istnienia Spółki PCZ S.A. jej dalszy rozwój opiera się na wiedzy i kompetencjach założycieli, wchodzących jednocześnie w skład Zarządu, a także na konsekwentnej realizacji sformułowanej przez nich strategii ekspansji. Istotnym elementem wartości Emitenta jest wypracowany model biznesowy (struktura organizacyjna, system zarządzania kadrą, sposoby pozyskiwania nowych pacjentów itp.) oraz renoma, która w części opiera się na rozpoznawalności kluczowych osób w Spółce. 7 S t r o n a

8 Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność. Spółka kładzie szczególny nacisk na wdrażanie systemów motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, zleceniobiorców i menadżerów, które będą ich aktywizowały i uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną Emitenta. Ponadto kluczowi członkowie kierownictwa są jednocześnie akcjonariuszami Spółki co jest istotnym czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko. Ryzyko odejścia kluczowych współpracowników, pracowników i zleceniobiorców Emitent jest spółką usługowo-handlowo-produkcyjną, ze szczególnym uwzględnieniem usług medycznych, której ważnym aktywem są zasoby ludzkie. Emitent funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie ludzi. Rynkowa wartość świadczonych przez Emitenta usług opiera się w dużej części na personelu medycznym o wysokich kwalifikacjach. Personel medyczny posiadający specjalizację doświadczenie może skłaniać się ku rozpoczęciu indywidualnej praktyki specjalistycznej lub wyjazdu do krajów UE, gdzie występuje wysokie zapotrzebowanie na personel lekarski i pielęgniarski. Utrata kluczowych specjalistów jest istotnym ryzykiem braku możliwości utrzymania jakości świadczonych przez Emitenta usług oraz jego zdolności pozyskiwania pacjentów, którzy często kierują się renomą i rozpoznawalnością lekarzy specjalistów zatrudnionych przez Emitenta. Emitent przykłada dużą uwagę do kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi: począwszy od przejrzystego systemu wynagradzania oraz struktury, w której każdy lekarz specjalista może wpływać na swoje otoczenie oraz świadczone usługi, kończąc na starannie i w możliwe zindywidualizowany sposób projektowanej ścieżce rozwoju zawodowego. Lekarze świadczący usługi w przychodniach i szpitalach działających w ramach Grupy Kapitałowej PCZ, są w większości zatrudnieni wyłącznie w jednostkach Emitenta. Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców medycznych zatrudnionych w Grupie, są wyższe niż w jednostkach publicznej służby zdrowia. Należy podkreślić, iż tego rodzaju ryzyko, ze względu na wielkość rynku pracy, dotyczy głównie jednostek medycznych we Wrocławiu. W przypadku szpitali i przychodni zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach jest ono diametralnie mniejsze. Emitent zwraca uwagę inwestorów na ewentualne ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem nowego personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia. Ze względu, iż w Grupie Kapitałowej występuje znikoma fluktuacja personelu, ryzyko związane z utrzymaniem personelu medycznego ulega minimalizacji. Ewentualna utrata kluczowych pracowników, zleceniobiorców i współpracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej oraz osiągane wyniki finansowe. Ryzyko związane z konkurencją Rynek ochrony zdrowia jest bardzo perspektywiczny i w najbliższych latach będzie utrzymywał dynamiczny trend wzrostowy. Powyższy fakt powoduje, że należy oczekiwać wzrostu konkurencji na tym rynku i pojawiania się coraz większej liczby nowych usługodawców a także intensyfikacji działań firm działających już na rynku. Stały wzrost ilości konkurencyjnych firm może prowadzić przede wszystkim do trwałego spadku rentowności świadczonych przez Emitenta usług. Emitent w swojej działalności konkuruje z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej o: 8 S t r o n a

9 kontrakty z NFZ; umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne; umowy z zagranicznymi organizacjami zlecającymi wykonywanie usług medycznych; bezpośrednio o pacjentów, krajowych i zagranicznych. Dodatkowym obszarem konkurencji w obszarze działalności Emitenta jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (czyli o wysokich kwalifikacjach, renomie i znanych szerokim kręgom pacjentów) osób świadczących usługi medyczne przy wykorzystaniu infrastruktury Emitenta. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty organizujące świadczenie usług medycznych głównie prywatne przychodnie i spółdzielnie lekarskie. Emitent zwraca uwagę na ryzyko związane z każdym wymienionym obszarem rywalizacji konkurencyjnej, jednakże Spółka i Grupa Kapitałowa korzystnie uplasowała się na rynku zajmując pozycję jednego z liderów w branży prywatnych usług medycznych, zbudowała wiarygodną i dobrze rozpoznawalną markę, co zmniejsza ryzyko wyparcia go z rynku przez inne podmioty w przyszłości. Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych Prognozy zamieszczone w niniejszym dokumencie w punkcie zakładają pomyślną realizację strategii wzrostu opartej na aktualnie posiadanych zasobach i jednostkach biznesowych. Istnieje jednak zagrożenie niezrealizowania prognoz finansowych. Prognozy te tworzone były z zachowaniem należytej staranności, jednak prognozy te nie podlegały weryfikacji biegłego w zakresie kompletności i niezawodności przyjętych przez Emitenta podstaw i dokładnych założeń oraz co do zgodności zastosowanych do sporządzania prognozy wyników finansowych zasad (polityki) rachunkowości z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę. W związku z tym szacowane przyszłe wyniki finansowe mogą ulec zmianie w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych czynników w otoczeniu Spółki. Weryfikacja prognozowanych wyników dokonywana będzie kwartalnie i zamieszczana w raportach okresowych Emitenta. Ewentualna korekta prognozy tworzona będzie po opublikowaniu raportu okresowego i dostarczana w formie raportu bieżącego. Ryzyko związane ze zmianą oraz interpretacją przepisów prawnych Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Zmianom ulegają także interpretacje prawa oraz praktyka jego stosowania. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, przepisów prawa handlowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w przypadku Emitenta zwłaszcza uregulowań dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oraz finansowania świadczeń medycznych. Każda zmiana przepisów, a w szczególności zmiany dotyczące sposobu finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, może zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta poprzez uszczuplenie jego przychodów i wzrost kosztów jego funkcjonowania, a co za tym idzie wpłynąć na jego wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Zmiany przepisów w zakresie dotyczącym systemu opieki zdrowotnej i opodatkowania mogą się okazać dla Emitenta korzystne, jednak nie można wykluczyć zaistnienia sytuacji, w której zmiany przepisów prawnych przyniosą negatywne skutki dla działalności. Prawo polskie wciąż znajduje się w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmiany przepisów prawa z 9 S t r o n a

10 tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym także Emitenta. Wejście w życie nowych regulacji prawnych może wiązać się między innymi z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej (w tym podatkowe). Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej niż przyjęta przez Emitenta może implikować pogorszenie jego sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju. Brak spójnych przepisów i przeciągające się procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych mogą również ograniczać dalszy rozwój Emitenta. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco analizuje zachodzące zmiany w przepisach i ich interpretacje, przeprowadza audyty wewnętrzne skierowane na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę i Grupę Kapitałową z bieżącymi regulacjami prawnymi. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Emitent działa na rynku krajowym w związku z tym jego działalność zależy od sytuacji makroekonomicznej Polski. Ze względu na stadium rozwoju Emitenta, które wymaga prowadzenia intensywnej działalności inwestycyjnej, sytuacja finansowa Emitenta jak i Spółek Zależnych w znacznym stopniu zależy od sytuacji gospodarczej kraju, w szczególności w zakresie stabilności cen usług w sektorze medycznym. Istnieje wiele czynników makroekonomicznych, które mają i będą miały wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Do najbardziej istotnych można zaliczyć poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia, poziom inflacji, poziom nakładów na ochronę zdrowia, stopę bezrobocia, politykę fiskalną i socjalną państwa. Istnieje ryzyko, iż pogorszenie się jednego lub wielu czynników makroekonomicznych może wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Emitenta. Emitent, chcąc w jak największym stopniu niwelować potencjalne negatywne skutki wyżej wymienionych uwarunkowań prowadzi dywersyfikację biznesową obszarów swojej działalności. Ryzyko zmian w systemie opieki zdrowotnej Aktywność podmiotów na rynku usług medycznych w Polsce podporządkowana jest zmianom w polityce zdrowotnej państwa. Do tej pory próby zmian w systemie ochrony zdrowia okazały się nieskuteczne albo nie udawało się ich wprowadzić w ogóle. Ze względu na aktualną sytuację w publicznej służbie zdrowia, należy prognozować kolejne próby zmian systemu opieki zdrowotnej. Zarząd Emitenta nie jest w stanie określić zakresu tych zmian i tym samym ich oddziaływania na działalność Grupy Kapitałowej PCZ. Ryzyko związane ze współpracą z Narodowym Funduszem Zdrowia Udział wydatków prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia ogółem rośnie, natomiast większość usług medycznych, w tym świadczonych przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej jest finansowana przez NFZ ze środków zgromadzonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dostęp do tych środków jest normowany przez NFZ. Obecnie większa część przychodów Spółki realizowana jest w oparciu o posiadany kontrakt z NFZ, przez co Spółka narażona jest na ryzyko związane z określanymi centralnie zasadami finansowania i refundacji. W szczególności istnieje ryzyko, że NFZ dokona obniżenia 10 S t r o n a

11 wyceny świadczonych przez Spółkę usług poniżej poziomu umożliwiającego osiągnięcie na nich rentowności. Inwestor powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że znaczna część usług przedsiębiorstw ochrony zdrowia, w tym także Emitenta jest kontraktowana przez jedynego publicznego usługodawcę, ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. W szczególności Inwestor musi mieć świadomość prowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz kierowania się przy wyborze świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niekorzystnymi z punktu widzenia Emitenta kryteriami, na przykład niską ceną usługi, a nie jej jakością. Niebezpieczeństwo nieotrzymania kontraktu z NFZ jest największe w przypadku nowo tworzonych jednostek. Istnieje także ryzyko wypowiedzenia kontraktu, nieprzedłużenia lub odmowy finansowania świadczeń albo roszczeń o zwrot przekazanych środków w związku z nienależytym wykonywaniem umów (np. z powodu nie zapewnienia odpowiednich standardów jakości lub dostępności usług medycznych). Wciąż rosnący udział w przychodach opłat ponoszonych bezpośrednio przez pacjentów powoduje, iż niebezpieczeństwo znacznego obniżenia przychodów Emitenta nie występuje. Co więcej umowy z NFZ są zawierane odrębnie dla każdego rodzaju usług medycznych (szpitalnictwo, opieka ambulatoryjna itp.), co pozwala na zrównanie ewentualnego zagrożenia obniżenia wartości kontraktu na dany rodzaj usług poprzez wymianę na inny. Należy dodatkowo zaznaczyć, iż NFZ jest płatnikiem wiarygodnym, który terminowo reguluje należności. Dodatkowym ryzykiem jest możliwość obniżenia wartości przyznanych Spółce lub Spółkom Grupy Kapitałowej kontraktów lub ich częściowej utraty wskutek nie wywiązywania się ze zobowiązań wobec NFZ, wynikających z podpisanych umów i odpowiednich przepisów prawa. Utrzymywanie przez PCZ S.A. i Spółki Grupy Kapitałowej PCZ wysokiego standardu świadczonych usług medycznych oraz sprawdzone procedury prowadzenia dokumentacji sprawiają, że omawiane ryzyko jest w praktyce nieznaczne. Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi Prowadzenie działalności na rynku zdrowia ludzkiego wymaga uzyskiwania szeregu zezwoleń, zgód i pozwoleń wydawanych w formie decyzji administracyjnych, w tym między innymi: zezwoleń na prowadzenie aptek, pozwoleń na prowadzenie działalności przez szpitale i przychodnie. Emitent nie może zapewnić, że decyzje administracyjne wymagane w związku z przyszłymi projektami rozwojowymi Grupy Kapitałowej, zostaną uzyskane, w tym uzyskane w terminie, ani że jakiekolwiek obecne lub przyszłe pozwolenia, zezwolenia lub zgody nie zostaną cofnięte. Grupa Kapitałowa posiada pozwolenia na prowadzenie posiadanych placówek medycznych, jak również aptek. Emitent posiada również decyzje zezwalające na realizację projektów deweloperskich: PCZ Polski Park Biznesu, PCZ Osiedle Skarbimierz Park, Willa Jesionowa, Willa Akacjowa, Willa Jarzębinowa. Nieuzyskanie zezwoleń, zgód lub pozwoleń na planowane przyszłe projekty, nieuzyskanie ich w planowanym terminie lub ich wzruszenie może negatywnie wpłynąć na zdolność rozpoczęcia, prowadzenia lub zakończenia projektów przez Spółkę. Wszystkie te czynniki mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Emitenta. W celu minimalizacji wystąpienia tego ryzyka Emitent przed rozpoczęciem nowej inwestycji każdorazowo przeprowadza analizę prawną pod kątem otrzymania wszystkich wymaganych pozwoleń. 11 S t r o n a

12 Ryzyko związane z błędami medycznymi, z odpowiedzialnością cywilną Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej związane z wykonywaną działalnością w zakresie zdrowia ludzkiego, z odpowiedzialnością zawodową i karną osób bezpośrednio świadczących w imieniu Emitenta usługi medyczne, roszczeniami pacjentów oraz utratą reputacji Swoistość działalności Grupy Kapitałowej Emitenta może być powodem narażenia na ryzyko popełnienia błędów medycznych, które mogą pociągnąć za sobą komplikacje zdrowotne u pacjentów i konieczność wypłaty wysokich odszkodowań na ich rzecz. Istnieje także ryzyko roszczeń bezpodstawnych wynikających ze złej woli pacjentów i będących próbą wyłudzenia odszkodowania. W związku z tym istnieje również ryzyko jego odpowiedzialności cywilnej wobec usługobiorców oraz ryzyko odpowiedzialności zawodowej i karnej osób bezpośrednio świadczących w imieniu Emitenta usługi medyczne. Emitent, jak każdy zakład opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC), związanego z wykonywaniem usług medycznych. Ponadto także każdy lekarz i inny podwykonawca, tj. podmiot wykonujący świadczenia medyczne na podstawie umowy kontraktowej, mają własne polisy OC. Polisa OC jest dokumentem, bezwzględnie wymaganym przy zawieraniu umów na świadczenie usług medycznych, zarówno przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i inny zakład opieki zdrowotnej. Emitent przy zawieraniu umów ze swoimi podwykonawcami na świadczenie usług medycznych również wymaga posiadania przez nich aktualnych polis OC. Osoby wykonujące świadczenia medyczne z tytułu nienależytego ich wykonania mogą ponieść odpowiedzialność zawodową lub karną. Odpowiedzialność ta ma charakter odpowiedzialności osobistej. Wszystkie wyżej wymienione sytuacje mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych dla Spółki, jednak przede wszystkim mogą spowodować spadek renomy i utraty zaufania przez Klientów. Wspomniane powyżej ryzyka są realne i mogą zmaterializować się w każdej chwili, jednak Spółka na bieżąco prowadzi działania mające na celu ich minimalizację. Aby zminimalizować to ryzyko Emitent systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie procedur, kontrolę biologiczną i chemiczną jakości sterylizacji oraz zawiera umowy na świadczenie usług medycznych wyłącznie z podmiotami o jak najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Grupa Kapitałowa PCZ, jako jedyna w Polsce w branży niefinansowej, posiada skutecznie wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na pięciu systemach zarządzania: jakością (ISO 9001:2008), środowiskiem (ISO 14001:2004), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001:2007), bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2005) oraz ciągłością działania ( BS :2007). Ponadto, PCZ SA związana jest umowami z towarzystwami ubezpieczeniowymi zabezpieczającymi Emitenta przed nieprzewidywalnymi stratami wynikającymi z przymusu wypłaty odszkodowań. Ryzyko naruszenia norm prawa charakterystycznych dla działalności Emitenta (np. norm sanitarnych, gospodarki odpadami medycznymi itp.) Emitent, ze względu na specyfikę swojej działalności, przestrzega w sposób rygorystyczny przepisy charakterystyczne dla jego działalności. Dotyczy to w szczególności norm sanitarnych czy gospodarki odpadami medycznymi. Emitent w tym zakresie podlega kontroli instytucji, takich jak SANEPID i na podstawie protokołów oraz zaleceń zobligowany jest do dostosowania się do istniejących wymogów określonych w przepisach prawa. W przypadku naruszenia ww. norm możliwe jest cofnięcie pozwoleń na 12 S t r o n a

13 prowadzenie działalności w sektorze zdrowia ludzkiego. Może to negatywnie wpłynąć na możliwość prowadzenia dalszej działalności i możliwość regulowania zobowiązań. Aby zminimalizować to ryzyko Grupa Kapitałowa Emitenta wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania oraz prowadzi okresowe kontrole oraz audyty, za zgodność z systemem zarządzania: jakością (ISO 9001:2008), środowiskiem (ISO 14001:2004), bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS 18001:2007), bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2005) oraz ciągłością działania ( BS :2007). Ryzyko wypadków przy pracy W związku z prowadzoną działalnością w ramach wszystkich linii biznesowych, zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wypadków przy pracy. Emitent odpowiada za właściwe przygotowanie i utrzymanie miejsca pracy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pracowników. Emitent ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych pracowników. Ryzyko związane z wypadkami przy pracy dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów, jeden to ewentualna konieczność zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych, drugi to opóźnienia spowodowane przez wypadki. Aby zminimalizować to ryzyko Emitent przeprowadza szkolenia BHP, okresowe kontrole i przeglądy posiadanych maszyn i urządzeń oraz stosuje różne formy zabezpieczeń, by uchronić pracowników przed niebezpieczeństwem zgodnie z systemem OHSAS Istnieje ryzyko, że roszczenia kierowane w przyszłości wobec Emitenta z tytułu wypadków przy pracy przez pracowników - o ile wystąpią w większym rozmiarze - mogą mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej. Ryzyko związane z obciążeniem majątku Emitenta w związku z zawartymi umowami kredytowymi W związku ze zobowiązaniami dotyczącymi umów kredytowych dotyczących Emitenta i Spółek jego Grupy Kapitałowej na majątku Emitenta, ustanowione zostały obciążenia w postaci hipotek w celu zabezpieczenia spłaty powyższych kredytów. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Emitenta i spółki jego Grupy Kapitałowej zobowiązań wynikających z umów kredytu, będzie rodzić prawdopodobieństwo zaspokojenia się banku - kredytodawcy ze składników majątku Emitenta. W punkcie 5.12 niniejszego Dokumentu Informacyjnego znajduje się szczegółowy spis obciążeń hipotecznych posiadanych nieruchomości. Ryzyko stóp procentowych W celu finansowania bieżącej działalności i realizowania nowych inwestycji do czasu ich zakończenia Emitent wraz z Grupą Kapitałową posiłkuje się kapitałem zewnętrznym pozyskanym od banków. W części zawartych umów oprocentowanie kapitału zewnętrznego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (np. WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę instytucji finansującej pkt Ponadto, nie można wykluczyć, iż w celu zintensyfikowania rozwoju Spółki i jego Grupy Kapitałowej oraz częściowego finansowania strategii rozwoju, Spółka w przyszłości zaciągnie nowe zobowiązania. Istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost kosztów finansowych Spółki także w ujęciu skonsolidowanym związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. 13 S t r o n a

14 2.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego obligacji Nabywca Obligacji powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu instrumentów dłużnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, kurs Obligacji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne czynniki niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach, czy sytuacja makroekonomiczna Polski oraz regionu. Obligatariusze powinni mieć świadomość, iż notowania Obligacji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej Obligacji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto, należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie. Ryzyko zawieszenia notowań Obligacji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu Po rozpoczęciu notowań obligacji w systemie ASO, organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w przypadku gdy: - Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, - na wniosek Emitenta, - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Ponadto zgodnie z 16 Regulaminu ASO jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których nalezą min.: - obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (par.14 Regulaminu ASO), 14 S t r o n a

15 - obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych ( 15 Regulaminu ASO), - obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków ( 15a Regulaminu ASO), - obowiązki informacyjne ( 17 Regulaminu ASO), wówczas Organizator ASO może: a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie c) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora ASO tymi instrumentami w alternatywnym systemie. Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: - na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, - jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, - wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, - wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: - w przypadkach określonych przepisami prawa, - jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, - w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Ryzyko związane z kolejnymi emisjami obligacji i pozyskiwaniem środków finansowych Podstawowym celem przeprowadzenia oferty prywatnej było pozyskanie środków na realizację przyjętej strategii rozwoju. Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji obligacji serii A umożliwią mu realizację założonego celu strategicznego. Emitent jednak w związku z dynamiczną strategią rozwoju Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkowe emisje obligacji lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych celów. Nie pozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie rozwoju Emitenta. 15 S t r o n a

16 Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych, odnoszące się do przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Obligacji mogą zostać narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Obligacje kapitału. Ryzyko związane z stopą procentową Wartość godziwa Obligacji rozumiana jako wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych dla Obligatariuszy może podlegać wahaniom związanym ze zmianami rynkowych stóp procentowych poprzez zmianę stopy dyskonta właściwej dla tych przepływów. Fakt ten może znajdować odzwierciedlenie w rynkowej cenie Obligacji. 16 S t r o n a

17 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 3.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym lub, jeżeli ma to miejsce, za jego określone części, ze wskazaniem tych części, za które poszczególne osoby odpowiadają Emitent Firma: PCZ Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław Adres: ul. Legnicka 61, Wrocław Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Romuald J. Ściborski Katarzyna Choinka Stanisław Pachołek Anna Kazek Michał Podlejski - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu - Członek Zarządu - Członek Zarządu 17 S t r o n a

18 18 S t r o n a

19 3.1.2 Autoryzowany Doradca Firma: Siedziba: Adres: SALWIX Sp. z o.o. Łódź ul. Nowopolska 13/26, Łódź Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: 19 S t r o n a

20 4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cele emisji Celem emisji Obligacji Serii A PCZ S.A. jest pozyskanie środków finansowych na remont i wyposażenie Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią i Apteką w Środzie Śląskiej w ramach posiadanych zezwoleń oraz na finansowanie bieżącej działalności Wielkość emisji Wielkość emisji wynosi (słownie: pięć tysięcy) sztuk Obligacji na okaziciela Serii A Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna i cena emisji obligacji Serii A są sobie równe i wynoszą 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych Warunki wykupu Wykup Obligacji Serii A nastąpi w Dniu Wykupu tj. 30 maja 2014 roku lub w terminie wskazanym przez Zarząd Emitenta w przypadku przedterminowego wykupu, poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty równej wartości nominalnej tj ,00 zł za każdą Obligację. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji Serii A na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, tj. na 6 (sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 22 maja 2014 roku lub w terminie wskazanym przez Zarząd Emitenta w przypadku przedterminowego wykupu. Jednocześnie Emitent zastrzega sobie prawo wykupu obligacji w każdym czasie po upływie 3 miesięcy od dnia zamknięcia emisji Obligacji. Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, wypłata świadczenia zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po Dniu Wykupu bez prawa żądania odsetek za opóźnienie. Obligacje po Dniu Wykupu nie będą oprocentowane. Świadczenie zostanie spełnione poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza Warunki wypłaty oprocentowania Posiadaczom Obligacji Serii A wypłacany będzie kwartalnie kupon o zmiennej wysokości uzależnionej od ilości dni w danym okresie odsetkowym. Oprocentowanie Obligacji we wszystkich okresach odsetkowych jest stałe a jego wysokość wynosi 14% w skali roku. Wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku. Wysokość kuponu będzie ustalona każdorazowo zgodnie ze wzorem (po zaokrągleniu wartości do najbliższego grosza, przy czym pół grosza będzie zaokrąglane w górę): 20 S t r o n a

21 X oprocentowanie ustalone przez Emitenta w dniu 30 maja 2011 r. na podstawie złożonych zapisów. Informacje dotyczące dat kolejnych płatności kuponowych, dat ustalenia praw do odsetek i liczby dni w kolejnych okresach odsetkowych przedstawia poniższa tabela: Terminarz płatności kuponowych. Nr okresu Pierwszy dzień okresu odsetkowego Data ustalenia prawa do odsetek (koniec dnia) Ostatni dzień okresu odsetkowego i wypłata kuponu Liczba dni w okresie Kwota odsetek w okresie , , , , , , , , , , , ,01 Rozliczenia wierzytelności Posiadaczy Obligacji z tytułu posiadanych Obligacji przysługujących im od Emitenta odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW. Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza na którym zdeponowane są obligacje. 21 S t r o n a

22 4.6. Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje Serii A nie są zabezpieczone Szacunkowe dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji Serii A oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji. Łączna wartość zobowiązań na dzień 31 marca 2011 roku według szacunków Emitenta wynosi ,24 zł. Na tą sumę składały się szacunkowo: Zobowiązania długoterminowe: ,97 zł, w tym do jednostek powiązanych: ,80 zł. Zobowiązania krótkoterminowe: ,27 zł, w tym do jednostek powiązanych: ,07 zł. Emitent określa szacunkowe zobowiązania na dzień 30 maja 2014 roku na kwotę ok zł. Wysokość zobowiązań na dzień 30 maja 2014 roku uwzględnia strategię sukcesywnego przejmowania kolejnych podmiotów medycznych i uzdrowisk m. in. od Skarbu Państwa oraz realizacji pełnej strategii inwestycyjnej, która może być finansowana między innymi z: kredytów bankowych i emisji kolejnych serii obligacji Ogólne informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego obligacjom ze wskazaniem instytucji dokonującej oceny, oraz odesłaniem do szczegółowych warunków ratingu określonych w informacjach dodatkowych. Emitentowi ani emitowanym przez niego obligacjom nie przyznano ratingu Dodatkowe prawa z tytułu posiadania obligacji. Oprócz prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wypłaty odsetek i wykupu Obligacji Serii A Obligatariuszom nie przysługują żadne inne prawa z tytułu posiadania obligacji Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami objętymi Dokumentem Informacyjnym. Zaprezentowane poniżej informacje mają charakter ogólny i informacyjny. Celem uzyskania porady lub opinii podatkowej należy zwrócić się do osób lub podmiotów uprawnionych zgodnie z odrębnymi przepisami do świadczenia usług doradztwa podatkowego. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji dokonane będę z potrąceniem lub pobraniem podatku, jeżeli dokonanie potrącenia lub pobrania podatku wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa. Rozliczenie podatkowe odbywać się będzie za pośrednictwem płatnika lub też dokonywane będzie bezpośrednio przez podatnika (Obligatariusza). 22 S t r o n a

23 Płatnikiem, co do zasady, jest podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (np. dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych). Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem obligacjami zależy od źródła osiągniętego dochodu: zysk z odsetek (płatności kuponowej) i dyskonta lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży obligacji po cenie wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. W przypadku Obligatariuszy będących osobami prawnymi zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Z regulacji tej wynikają następujące zasady opodatkowania: a) w przypadku Obligatariuszy będących osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (polscy rezydenci podatkowi), wszelkie płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą bez potrąceń lub pobrań podatku. Osoba taka winna jednak doliczyć uzyskane dochody/przychody do podstawy opodatkowania oraz opodatkować je według obowiązującej stawki podatku w wysokości 19% (art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dodatkowo, istotnym jest wskazanie, iż przychód z tytułu odsetek lub dyskonta lub innych płatności z tytułu Obligacji powstaje w dniu otrzymania zapłaty. Wydatek na nabycie Obligacji nie stanowi zaś kosztu uzyskania przychodu aż do momentu ich odpłatnego zbycia lub wykupu. Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia obligacji dolicza się w dniu ich zbycia do podstawy opodatkowania ustalanej według ogólnych zasad. b) w przypadku Obligatariuszy będących osobami prawnymi nie posiadającymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci podatkowi w Polsce), może zaistnieć na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz postanowień stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązek poboru podatku dochodowego. Celem określenia właściwej stawki podatku lub też zastosowania zwolnienia z podatku (tj. niepobrania podatku), Obligatariusz winien przekazać podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych (płatnikowi) aktualny certyfikat rezydencji, tj. zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 26 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W przypadku, jeżeli Obligatariusz nie przekaże prowadzącemu rachunek papierów wartościowych (płatnikowi) aktualnego certyfikatu rezydencji, podatek zostanie pobrany w wysokości 20% przychodu. Podatek płatny jest przez płatnika do urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku płatnicy zobowiązani są przesłać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz podatnikowi informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku. W przypadku Obligatariuszy będących osobami fizycznymi do opodatkowania dochodów/przychodów zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Z regulacji tej wynikają następujące zasady opodatkowania: a) w przypadku Obligatariuszy będących osobami fizycznymi posiadającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (polscy rezydenci podatkowi), wystąpi obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% przychodu (dochodu) z tytułu odsetek lub 23 S t r o n a

24 dyskonta od Obligacji (art. 30a ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Poboru zryczałtowanego podatku dochodowego dokona płatnik (podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych) w momencie dokonywania wypłaty lub postawienia środków do dyspozycji Obligatariusza. Na rachunek Obligatariusza przekazana zostanie kwota po potrąceniu podatku. Płatnik przekazuje zryczałtowany podatek do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek oraz składa w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczną deklarację. Dochodów/przychodów uzyskiwanych z tego tytułu nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Jeśli wystąpi odpłatne zbycie Obligacji, rozliczenie transakcji dokonywane jest przez Obligatariusza (podatnika) w zeznaniu podatkowym składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Uzyskane dochody/straty łączy się z innymi dochodami uzyskanymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W tym zakresie podatnik winien do końca lutego roku następującego po roku podatkowym uzyskać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych informację o dokonanych w danym roku podatkowym transakcjach (art. 39 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Odmienne zasady obowiązują w przypadku, gdy odpłatne zbywanie i nabywanie instrumentów finansowych dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). b) w przypadku Obligatariuszy będących osobami fizycznymi nie posiadającymi miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci podatkowi w Polsce), co do zasady, opodatkowanie następuje według reguł opisanych powyżej dla Obligatariuszy będących rezydentami podatkowymi w Polsce. Jednakże zasady te stosuje się z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W związku z powyższym, celem zastosowania odpowiedniej stawki podatku lub też niepobrania podatku, Obligatariusz zobowiązany jest przedstawić płatnikowi (podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych) aktualny certyfikat rezydencji, tj. zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika (art. 30a ust. 2 i art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku nieprzedstawienia aktualnego certyfikatu rezydencji, podatek płatny będzie według zasad wynikających z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik zobowiązany będzie w przypadku Obligatariuszy niebędących polskimi rezydentami podatkowymi do sporządzenia i przesłania do końca lutego roku następującego po roku podatkowym imiennych informacji tak podatnikowi jak i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W zakresie opodatkowania transakcji obrotu obligacjami podatkiem od czynności cywilnoprawnych istotnym jest wskazanie, że na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 450 z poźn. zm.) Zgodnie art. 9 pkt 9 powyższej Ustawy, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 24 S t r o n a

25 d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku. W sytuacji, gdy sprzedaż obligacji nie będzie dotyczyła żadnego z ww. przypadków, będzie ona wówczas podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1 % wartości dokonanej transakcji. W takiej sytuacji, na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dokonania transakcji. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 93, poz. 768), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny. Określenie stawki podatku lub też zastosowanie zwolnienia od podatku uzależnione jest od stopnia pokrewieństwa, powinowactwa lub innego osobistego stosunku między spadkobiercą i spadkodawcą lub też obdarowanym i darczyńcom. Przepisy podatkowe nie regulują wprost kwestii opodatkowania transakcji zamiany obligacji na akcje. W praktyce przyjmuje się, iż w przypadku zamiany obligacji na akcje czynność ta wywoła skutek podatkowy dopiero w momencie zbycia akcji. 25 S t r o n a

26 5. DANE O EMITENCIE 5.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe Emitenta. Dane o Emitencie Firma: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres siedziby: PCZ Spółka Akcyjna spółka akcyjna Rzeczpospolita Polska Wrocław ul. Legnicka 61, Wrocław Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej klasyfikacji podatkowej. REGON: NIP: Czas trwania Emitenta Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 26 S t r o n a

27 5.5. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Wpis Emitenta w Rejestrze Przedsiębiorców KRS został dokonany przez sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 24 października 2007 roku pod numerem Krótki opis historii Emitenta PCZ S.A. jako właściciel Grupy Kapitałowej PCZ funkcjonuje i dynamicznie się rozwija, prowadząc działalność własną i poprzez spółki zależne na rynku usług medycznych, rynku farmaceutycznym, finansowym i deweloperskim oraz na rynku aktywności pokrewnej. Dnia 7 grudnia 1998 roku wraz z wpisem do Rejestru Handlowego powstały dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - KD Sp. z o.o. oraz RP Sp. z o.o., które stały się podstawą dla dzisiejszej Grupy Kapitałowej PCZ. Z dniem 1 listopada 2000 roku rozpoczęła działalność firma PCZ założona przez dr n. med. Romualda J. Ściborskiego. Statutowym zadaniem firmy był konsulting medyczno-inwestycyjny. Firma wykonała szereg opracowań biznesowych w celu wdrożenia nowych projektów komercyjnych w sektorze ochrony zdrowia. PCZ zajmowała się również konsultingiem medyczno-inwestycyjnym oraz inwestycjami kapitałowymi na GPW. Sztandarowym opracowaniem firmy było studium wykonalności inwestycji dla nowatorskiego projektu kliniki medycznej zlokalizowanej we Wrocławiu na zlecenie jednej z firm farmaceutycznych. Równocześnie zaplanowano stopniowy rozwój działalności, zbudowanie złożonej struktury wielopodmiotowej o typie holdingu strategiczno operacyjnego, co jako skomplikowany proces miało potrwać 5 lat. 10 września 2001 roku złożono wniosek o przerejestrowanie spółki RP Sp. z o.o. z Rejestru Handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze zmianą nazwy na OIKOS Sp. z o.o., która następnie zmieniona została na Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. Z dniem 1 maja 2003 roku Spółka po kilkumiesięcznych negocjacjach z Zarządem Powiatu Ząbkowickiego przejęła deficytowe Zakłady Opiekuńczo Lecznicze w Ziębicach i Kamieńcu Ząbkowickim oraz Przychodnię Miejską w Ziębicach. Skala działania firmy dynamicznie wzrosła. Należy dodać, iż na koniec 2002 roku firma zatrudniała ok. 40 osób, a na koniec 2003 roku już ok. 180 osób. W drugiej połowie 2005 roku Spółka przejęła zadania SPZOZ dla Szkół Wyższych i SPZOZ Przychodni przy ul. Legnickiej 61 we Wrocławiu. W dniu 9 grudnia 2005 r. złożono wniosek o przerejestrowanie spółki KD Sp. z o.o. z Rejestru Handlowego do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze zmianą nazwy na Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. W wyniku kolejnych przekształceń dnia 21 marca 2006r. złożono wniosek o ponowną zmianę nazwy na PCZ Polski Holding Medyczny Spółka z o.o. Sukcesy na rynku usług medycznych pozwoliły równolegle realizować pozostałe założenia tworzenia holdingu strategiczno-operacyjnego, który formalnie powstał po kilkuletnich przygotowaniach z dniem 17 lipca 2006 roku. PCZ Polski Holding Medyczny był większościowym lub 100% udziałowcem wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PCZ. 27 S t r o n a

28 Lata 2007 i 2008 PCZ Polski Holding Medyczny poświęcił na dalsze akwizycje i wzmocnienie pozycji rynkowej całej grupy oraz każdej ze spółek-córek tak, aby były one spółkami liczącymi się na rynku Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Ponadto został ujednolicony System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001:2004. Z dniem 12 listopada 2007r. PCZ Polski Holding Medyczny stał się posiadaczem obiektu starej przychodni położonej w dzielnicy Wrocław-Fabryczna. Intensywne prace remontowe pozwoliły na przeniesienie do niego Biura Zarządu oraz kontynuowanie działalności leczniczej w tej placówce. W drugim kwartale, a dokładnie 1 kwietnia 2009 r., PCZ Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. został przejęty przez PCZ S.A, utworzoną 17 lipca 2007roku. W wyniku połączenia Spółek został podwyższony kapitał zakładowy z dotychczasowych zł. na kwotę zł. poprzez emisję akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 złoty. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 kwietnia 2009 r. dokonano podziału dotychczasowej serii B i częściowej zmiany oznaczenia. Akcje należące do Pana Romualda Ściborskiego podzielono w ten sposób, że akcji serii B nadal pozostały oznaczone jako seria B, zostało oznaczonych jako seria C, kolejne zostało oznaczonych jako seria D, zostało oznaczonych jako seria E, natomiast pozostałe akcji zostało oznaczonych jako seria F. Akcje Pani Katarzyny Choinki (39 000) zostały zamienione na akcje serii F. Natomiast dnia 21 grudnia 2009 roku podjęto również uchwałę o podziale dotychczasowej serii akcji oznaczonej literą E i częściowej zmiany oznaczenia tych akcji na akcje serii E- 1, E-2, E-3. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcje serii F zostały podzielone i częściowo zmieniono ich oznaczenia akcji pozostało oznaczonych serią F i pozostały akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, natomiast pozostałe akcje należące do Pana Romualda Ściborskiego ( ) zostały podzielone na 3 równe części i zmieniono oznaczenia na G, H oraz I. Akcje serii G, H, I zostały zmienione na akcje na okaziciela. Tego samego dnia dokonano również splitu akcji w stosunku 1:10. W wyniku splitu akcji Spółki, z każdej akcji o wartości nominalnej 1zł powstało 10 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Dnia 15 stycznia 2010 r. zostało wydane Postanowienie Sądu Rejonowego informujące o dokonaniu wpisu połączenia spółki PCZ Polska Farmacja Sp. z o.o. Pod koniec stycznia 2010 r zostały podjęte uchwały zarządu w sprawie połączenia spółek PCZ Polski Instytut Medyczny Sp. z o.o. oraz PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o. ze spółką PCZ S.A. celem wzmocnienia potencjału Spółki PCZ Spółka Akcyjna. W tym samym czasie istniejąca spółka PCZ Polski Deweloper Sp. z o.o. zmieniła nazwę na PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o. Ponadto na początku 2010 roku zakończono wdrożenie i certyfikację trzech kolejnych Systemów Zarządzania: Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001, Bezpieczeństwem Informacji ISO oraz Ciągłością Biznesu BS Grupa Kapitałowa PCZ jest pierwszą organizacją w Polsce posiadającą zintegrowany system zarządzania oparty na pięciu systemach BS 25999, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS Kolejne akwizycje miały miejsce w 2010 roku kiedy to 5 maja PCZ S.A. weszła w posiadanie NZOZ Średzkiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., która zmieniła nazwę na Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska. Dzięki skutecznemu procesowi dostosowującemu Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. mogła w dalszym ciągu zapewnić dostęp do opieki medycznej mieszkańcom powiatu średzkiego oraz okolic. 28 S t r o n a

29 Wprowadzone środki restrukturyzacyjne przywróciły płynność finansową oraz prawidłowe funkcjonowanie placówki, w której rozpoczęły się również prace remontowe dostosowujące ją do standardów współczesnej opieki medycznej. Spółka pod firmą PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Spółka z o.o., której PCZ S.A. jest wyłącznym udziałowcem koncentruje się w swojej działalności na transporcie sanitarnym, komplementarnym do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez inne spółki Grupy Kapitałowej PCZ. W ostatnich miesiącach potencjał Spółki poprzez zakupy nowoczesnego sprzętu uległ wzmocnieniu. W niespełna 4 miesiące później PCZ S.A. stała się właścicielem Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Sal-med funkcjonującego we Wrocławiu, umacniając tym samym pozycję jednego z liderów na rynku prywatnych usług medycznych. Pod koniec roku 2010 opublikowano plan połączenia spółek PCZ Polskie Orzecznictwo Medyczne Sp. z o.o. oraz PCZ Polska Diagnostyka Medyczna Sp. z o.o. ze spółką PCZ S.A. Połączenia spółek nastąpiły w drodze przeniesienia całych majątków spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, czyli PCZ S.A. na podstawie uchwał nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników spółek przejmowanych z dnia 30 grudnia 2010 r. Połączenia miały charakter uproszczony i na podstawie art k.s.h. nastąpiły bez podwyższenia kapitału zakładowego. Grupa Kapitałowa PCZ daje zatrudnienie ok. 600 osobom, z czego 235 osób posiada umowę o pracę. Pozostałe osoby współpracują z Grupą PCZ na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym na kontraktach lekarskich Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia Rodzaje i wartości kapitałów własnych Spółki PCZ SA na dzień Rodzaj kapitału Stan na dzień roku w zł Kapitał (fundusz) własny ,24 Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy ,31 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 Zyska (strata) z lat ubiegłych ,93 Zysk (strata) netto okresu bieżącego* ,89* 29 S t r o n a

30 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 Źródło: Emitent * Uwzględnia zysku nett na dzień za I kwartał 2011 r. Rodzaje i wartości kapitałów własnych Spółki PCZ SA na dzień Rodzaj kapitału Stan na dzień roku w zł Kapitał (fundusz) własny ,24 Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy* ,61* Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 Zyska (strata) z lat ubiegłych ,63 Zysk (strata) netto okresu bieżącego** ,89** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 Źródło: Emitent * uwzględnia uchwałę WZ z dn w sprawie podziału zysku za rok 2010 ** Uwzględnia zysku nett na dzień za I kwartał 2011 r. Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki Emitenta. Kapitał podstawowy (akcyjny) wynosi wg stanu na 20 kwietnia 2011 roku ,00 zł, czyli spełnia wymagania KSH określające wysokość tego kapitału na co najmniej 100 tys. zł. Statut Emitenta reguluje kwestie dotyczące kapitału akcyjnego w paragrafie 7. Dnia 20 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Kwotę zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, natomiast pozostała część zysku, to jest kwotę ,30 zł przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Stąd kapitał zapasowy wynosi wg stanu na 20 kwietnia 2011 roku ,61 zł i 30 S t r o n a

31 tworzony jest obligatoryjnie na podstawie KSH w wysokości co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy do osiągnięcia 1/3 wysokości kapitału akcyjnego. Dalsze tworzenie tego kapitału jest fakultatywne. Kapitał rezerwowy tworzony jest fakultatywnie. Kwestie te reguluje paragraf 28 Statutu Emitenta odzwierciedlając przepisy KSH Nieopłacona część kapitału zakładowego Kapitał Zakładowy Emitenta został opłacony w całości Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku. Emitent rozpoczął przygotowania do złożenia wniosku o wprowadzenie do notowań na rynku NewConnect akcje serii G, H, I i J oraz PDA akcji serii J i planuje go złożyć w lipcu 2011 r Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego Grupy Kapitałowej. PCZ S.A. pełni funkcję zarządczą i właścicielską w Grupie Kapitałowej. Grupa Kapitałowa PCZ składa się łącznie z 11 podmiotów: PCZ S.A. i 10 spółek zależnych w tym 5 podmiotów celowych. PCZ S.A. jest 100 % udziałowcem w 9 spółkach należących do Grupy: Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Oleśnica Syców Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Termy Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polski Projekt Inwestycyjny II Sp. z o.o., PCZ Polski Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych S.A. W Spółce Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. Emitent posiada 96% udziałów. Pozostałe 4% należą do osoby fizycznej nie powiązanej w inny sposób z Grupą Kapitałową. Większościowym udziałowcem Emitenta, a także Prezesem Zarządu jest Pan Romuald Ściborski. Pełni on również funkcję Prezesa w Spółkach należących do Grupy Kapitałowej: Polskie Centrum Zdrowia 31 S t r o n a

32 Instytut Medyczny Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych S.A, Polskie Centrum Zdrowia Oleśnica Syców Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Termy Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polski Projekt Inwestycyjny II Sp. z o.o., PCZ Polski Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. Dodatkowo, pomiędzy członkami organów Spółki oraz pomiędzy członkami organów a akcjonariuszami zachodzą następujące powiązania: Główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Wiceprezesem Zarządu ds. organizacyjnych oraz akcjonariuszem Emitenta Panią Katarzyną Choinką, która jest jego siostrą. Główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Członkiem Rady Nadzorczej Panią Wandą Ściborską, która jest jego matką. Główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Marianem Kraśnickim, który jest jego teściem. Główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z akcjonariuszem Emitenta oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Panią Aleksandrą Kraśnicką- Ściborską, która jest jego małżonką. Główny akcjonariusz a zarazem Prezes Zarządu Pan Romuald Ściborski jest spokrewniony z Członkiem Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Panem Janem Choinką, który jest jego szwagrem. Akcjonariusz a zarazem Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych Pani Katarzyna Choinka jest spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Panią Wandą Ściborską, która jest jej matką. Akcjonariusz a zarazem Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych Pani Katarzyna Choinka jest spokrewniona z akcjonariuszem Emitenta oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Panią Aleksandrą Kraśnicką- Ściborską, która jest jej bratową. Członek Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Pani Wanda Ściborska jest spokrewniona z akcjonariuszem oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Panią Aleksandrą Kraśnicką- Ściborską, która jest jej synową. Członek Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Pani Karolina Kraśnicka jest spokrewniona z akcjonariuszem i Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki powiązanej- PCZ Polskiej Kasy Chorych S.A. Panią Aleksandrą Kraśnicką-Ściborską, która jest jej ciotką. Członek Rady Nadzorczej Pan Marian Kraśnicki jest spokrewniony z akcjonariuszem Panią Aleksandrą Kraśnicką- Ściborską, która jest jego córką. 32 S t r o n a

33 Poza wskazanym powyżej zależnościami Emitent nie posiada innych powiązań kapitałowych lub organizacyjnych o istotnym wpływie na jego działalność Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Przedmiot działalności PCZ działając na rynku zdrowia ludzkiego, zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji przedsiębiorstwa Spółka obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu. Strategia rozwoju PCZ jest dopasowana do aktualnej sytuacji w aspekcie ochrony zdrowia w Polsce. Kondycja, w szczególności w publicznej służbie zdrowia sprawia, że najbardziej skutecznym projektem rozwoju Grupy Kapitałowej PCZ jest tworzenie sieci wysoko wyspecjalizowanych jednostek medycznych na bazie majątku likwidowanych, zadłużonych oraz nierentownych oddziałów o charakterze lokalnym (powiatowych, wojewódzkich) oraz zakup prywatyzowanych lub sprzedawanych uzdrowisk. Dzięki przyjętej strategii PCZ jest jednym z liderów prywatnych jednostek zdrowia w Polsce. W 2009 roku Grupa Kapitałowa PCZ dysponowała w sumie 180 łóżkami, co stawiało ją na 2 miejscu na równi z Grupą Medicover pod względem liczby łóżek w niepublicznych szpitalach należących do największych sieci medycznych w 2009r. zgodnie z opublikowanym raportem Raport 2010 Rynek usług medycznych- kierunek rozwoju. Na chwilę obecną w wyniku rozwoju, ilość łóżek, którymi dysponuje GK PCZ wzrosła do 200 sztuk. Źródło: Raport 2010 Rynek usług medycznych- kierunki rozwoju Opracowanie: redakcja portalu Medicalnet.pl i miesięcznika Med.-info. 33 S t r o n a

34 Warto nadmienić, iż zgodnie z treścią przywoływanego raportu Grupa Kapitałowa PCZ zajmuje 4. pozycję równolegle do CM Enel Med w rankingu liczby pacjentów największych sieci medycznych, dzięki czemu jest w czołówce liderów świadczących usługi medycznych. Źródło: Raport 2010 Rynek usług medycznych- kierunki rozwoju Opracowanie: redakcja portalu Medicalnet.pl i miesięcznika Med.-info. 34 S t r o n a

35 Spółka promuje kilka marek handlowych: PCZ Polski Instytut Medyczny świadcząca usługi medyczne w szczególności w zakresie badań klinicznych i naukowych, orzecznictwa medycznego oraz diagnostyki laboratoryjnej, PCZ Polska Apteka prowadząca działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi, PCZ Polski Deweloper prowadząca działalność w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i deweloperskich z uwzględnieniem obiektów medycznych w ich obrębie, PCZ Polish Business Club prowadząca działalność w zakresie promocji zdrowia i sportu oraz wydawniczą i klubową, PCZ Polish Medical Solution świadcząca usługi outsourcingowe o charakterze paramedycznym a także dystrybuująca dermokosmetyki dla chorych na cukrzycę, tekstylia specjalistyczne, środki pomocnicze i spożywcze dla diabetyków oraz meble do placówek medycznych oraz aptek. W KRS Spółka zarejestrowała 509 pozycji przedmiotu działalności, jednak przeważającym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. W Grupie Kapitałowej Spółka pełni rolę Operatora Infrastruktury Medycznej. Jest to działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzeniu systemów zarządzania tymi placówkami. Istotą przyjęcia tego typu modelu działalności gospodarczej przez Spółkę jest oddzielenie aktywności polegającej na świadczeniu usług medycznych od działalności mającej na celu czerpanie pożytków z zarządzania i wykorzystania infrastruktury medycznej, udostępnianej na warunkach komercyjnych - podmiotom zależnym, działającym w sektorze usług medycznych. Linie biznesowe Spółka PCZ S.A. promuje kilka marek handlowych: PCZ Polski Instytut Medyczny, PCZ Polska Apteka, PCZ Polski Deweloper, PCZ Polish Business Club, PCZ Polish Medical Solution. Poniższy schemat jest uproszczoną strukturą organizacyjną Spółki PCZ S.A z wyszczególnionymi liniami biznesowymi prowadzonymi przez Spółkę. 35 S t r o n a

36 Poniżej znajduje się opis działalności prowadzonych pod wspomnianymi wcześniej markami handlowymi. PCZ Polski Instytut Medyczny PCZ Polski Instytut Medyczny powstał 24 listopada 2008 roku jako spółka z o.o. Dnia 5 lutego 2010 PCZ PIM połączył się z PCZ S.A., gdzie funkcjonuje jako projekt biznesowy. PCZ Polski Instytut Medyczny to marka, która świadczy usługi w zakresie nowoczesnych badań klinicznych i naukowych zgodnych z GCP. PCZ Polski Instytut Medyczny postawił na nowoczesną i zaawansowaną technologicznie diagnostykę laboratoryjną. Marka PCZ Polski Instytut Medyczny świadczy usługi w zakresie orzecznictwa medycznego. W trosce o swoich klientów PCZ Polski Instytut Medyczny aktywnie wprowadza wiele nowych usług związanych z działalnością medyczną. W najbliższym czasie planowane jest uniezależnienie się od zewnętrznych laboratoriów robiących analizy materiału biologicznego i stworzenie kompleksowego laboratorium na potrzeby jednostek należących do Grupy Kapitałowej. PCZ Polska Apteka Dnia 6 lipca 2006 roku powstała spółka PCZ Polska Farmacja Sp. z o.o. Do PCZ Polska Farmacja Sp. z o.o. należały PCZ Polska Apteka nr 1 i PCZ Polska Apteka nr 2, obie zlokalizowane we Wrocławiu, które prowadzą działalność w zakresie obrotu lekami, materiałami medycznymi oraz środkami pochodnymi. Dnia 15 stycznia 2010 roku. PCZ Polska Farmacja Sp. z o.o. została połączona z PCZ S.A. gdzie funkcjonuje jako projekt biznesowy pod nazwą PCZ Polska Apteka. Jej celem jest ułatwianie życia pacjentom GK PCZ, proponując im realizację recept zaraz po ich wydaniu (kompleksowość opieki nad pacjentem i strategii pozyskania nowych pacjentów). Pacjenci mają niczym nieograniczoną możliwość zakupu leków o każdej porze dnia we wszystkie dni tygodnia. PCZ Polski Deweloper PCZ Polski Deweloper powstał dnia 4 września 2006 roku jako spółka z o.o. Natomiast 5 lutego 2010 roku po połączeniu PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o. z PCZ S.A., PCZ PD zmienił nazwę na PCZ Polski Dom Finansowy, natomiast działalność prowadzona przez PCZ PD była kontynuowana już w ramach PCZ S.A., gdzie funkcjonuje jako projekt, pod który podlegają obecnie prowadzone inwestycje budowlane, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego. Pod marką PCZ Polski Deweloper prowadzona jest działalność w zakresie tworzenia nowoczesnych rozwiązań urbanistycznych i deweloperskich z uwzględnieniem na ich terenie placówek opieki medycznej lub oferty pakietów medycznych, a także planuje oferować kompleksową realizację projektów (również w systemie pod klucz ) w zakresie budownictwa ogólnego jak również przemysłowego przy zastosowaniu najnowszych technologii, wykorzystując wyłącznie materiały przyjazne środowisku. Projekty realizowane będą w systemie generalny wykonawca, podwykonawca lub inwestor zastępczy. Poniżej zamieszczony jest opis planowanych i rozpoczętych inwestycji pod marką PCZ Polski Deweloper: PCZ Osiedle Skarbimierz Park oraz PCZ Polski Park Biznesu będzie pionierską inwestycją w skali całego kraju. Jest koncepcją budowy osiedla z kompleksem medycznym typowym dla Grupy Kapitałowej PCZ. W jej ramach będą wydzielone trzy strefy: medyczna, mieszkaniowa i 36 S t r o n a

37 biznesowa. Zgodnie z przyjętymi planami PCZ Osiedle Skarbimierz Park jako nowoczesny kompleks mieszkalny zapewni swoim mieszkańcom dostęp do usług rozrywkowych, kulturalnych, a także usług medycznych skierowanych w pierwszej kolejności dla mieszkańców Skarbimierza i Brzegu oraz oferuje specjalistyczne mieszkania dla osób starszych z serwisem opiekuńczo-leczniczym. Spółka chciałaby by jej produkty i usługi zwłaszcza dla osób starszych były szerzej dostępne również dla mieszkańców Opolszczyzny, w tym celu wykorzystany zostanie potencjał PCZ Polskiego Pogotowia Ratunkowego, które stale poszerza obszar działania wypierając w tym względzie konkurencję. Strefa biznesowa to główna strefa aktywności gospodarczej plan inwestycji obejmuje powstanie biurowca, centrum handlowego wraz z usługami gastronomicznymi oraz budynków przemysłowych. Planowane jest również uruchomienie hotelu. Strefa mieszkaniowa obejmuje eleganckie i komfortowe budynki wielorodzinne oraz ekskluzywne apartamentowce posiadające bezpośredni dostęp do usług odnowy biologicznej, SPA i krytego basenu. Usytuowanie inwestycji jest idealne dla rodzin z dziećmi i osób starszych. Średnia powierzchnia mieszkań to 50 mkw. W ofercie znajdują się także mieszkania parterowe z tarasem ziemnym i ogródkiem. Osiedle Skarbimierz Park zostało umiejscowione w pobliżu szkoły podstawowej i gimnazjum, a z myślą o najmłodszych zostały przewidziane atrakcyjne place zabaw. Strefa medyczna to strefa szeroko rozumianej ochrony zdrowia - powstanie trójdzielny kompleks medyczny, z którego jedną część będzie stanowiła wielopoziomowa Przychodnia Specjalistyczna z apteką, a dwie kolejne Szpital Długoterminowy i ewentualnie Szpital Specjalistyczny o profilu kardiologicznym i onkologicznym. W tej strefie główną dewizą jest: Nie ma wartości cenniejszej niż zdrowie, dlatego troszczymy się o nie tak by każdy mógł się cieszyć jego pełnią. Właściwe funkcjonowanie PCZ Osiedla Skarbimierz Park oraz PCZ Polskiego Parku Biznesu będzie zapewniał właśnie wewnętrzy podział i wyodrębnienie poszczególnych stref, które będą się przenikać - jeśli chodzi o dostępność, natomiast musi być zachowana również zasada nieuciążliwości jednej strefy dla drugiej- stąd oddzielenie strefy wypoczynkowej parkiem i terenami rekreacyjnymi. Ogromnym atutem całej inwestycji jest bliskość autostrady A4, stanowiącej szybkie i komfortowe połączenie z Wrocławiem i Opolem. Spółka posiada grunt oraz pozwolenie na budowę i zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja ta prowadzona będzie na działkach 185/1, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 179/14, 179/15, 179/16, 179/17, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 74/1 położonych na terenie gminy Skarbimierz o łącznej powierzchni ponad 219 tys. m 2. Wartość księgowa terenów przeznaczonych na inwestycję wynosi zł. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie prowadzi się prac budowlanych. 37 S t r o n a

38 Willa Jesionowa Inwestycja ta będzie realizowana we Wrocławiu przy ulicy Nektarowej. Położona będzie w zacisznej okolicy Wrocławskiego Ołtaszyna zaledwie kilka minut jazdy od Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych. Willa posiadać będzie 2 kondygnacje oraz zabudowane poddasze. Na parterze znajdą się przestronne 3 pokojowe mieszkania, natomiast na 1 piętrze oraz poddaszu zaprojektowano 5 pokojowe apartamenty. Mieszkańcy będą mogli korzystać z przyjaznego otoczenia pośród którego położona jest willa. Bliskość infrastruktury usługowej, zapewni odpowiedni komfort życia. Jest to jedna z propozycji Spółki skierowana do ludzi, którzy poszukują nowego, komfortowego mieszkania. Spółka na dzień dzisiejszy posiada zakupiony grunt pod inwestycje. Jest to działka 16/3, 16/4 o powierzchni 1124 m 2 o wartości księgowej równej zł. Spółka otrzymała również pozwolenie na budowę oraz zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych. Wykonano stan zerowy inwestycji. Willa Akacjowa Jedna z dwóch inwestycji, których realizację rozpoczęto w Nysie. Powstający budynek mieszkalny znajduje się na ulicy Wileńskiej. Spółka jest właścicielem gruntu, na którym powstaje Willa Akacjowa. Willa leży w zacisznym i malowniczym otoczeniu. W pobliżu, w promieniu 600 metrów, znajduje się jezioro Nyskie, które w sezonie letnim może być doskonałym miejscem uprawiania sportów wodnych. Willa Akacjowa to obiekt w którym mieszkania dostępne będą na 2 kondygnacjach. Parter został przeznaczony wyłącznie na mieszkania 2 i 3 pokojowe o odpowiednim metrażu. Natomiast I piętro będą zajmowały wygodne mieszkania 1 i 3 pokojowe z antresolami. Prace wykończeniowe będą wykonane starannie z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości. Szacuje się, że na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego budynek jest zrealizowany w 85%. Prace są w chwili obecnej wstrzymane. Działka 14/117 o powierzchni 684 m 2 o wartości księgowej równej zł została przeznaczona na realizację tej inwestycji. Willa Jarzębinowa Inwestycję tę PCZ Polski Deweloper będzie realizował w Ziębicach na ulicy Wałowej. Doskonałe położenie w przyjaznej i bezpiecznej okolicy oraz wyjątkowe wnętrza 38 S t r o n a

39 sprawiają, ze Willa Jarzębinowa będzie wyjątkowo atrakcyjnym obiektem. W 2 kondygnacyjnym budynku z zabudowanym poddaszem zostaną przygotowane pokoje o zróżnicowanej powierzchni. Na parterze będą oddane do dyspozycji mieszkania 1 oraz 3 pokojowe, natomiast na I piętrze - przestronne mieszkania 1 oraz 2 pokojowe. Poddasze zostanie zagospodarowane wyłącznie na komfortowe mieszkania 2 pokojowe. Cały obiekt wykonany będzie z zachowaniem najwyższej staranności z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów budowlanych. Spółka jest właścicielem gruntu (działka 712/1), na którym powstanie ten budynek mieszkalny. Jest to działka o pow. 527 m 2 o wartości zł. Prace budowlano montażowe są okresowo wstrzymane. W chwili obecnej zaawansowanie prac jest szacowane na ok. 60%. Willa Klonowa Druga inwestycja, której realizacja planowana jest przez PCZ Polskiego Dewelopera w Nysie. Inwestycja ta jest na dzień dzisiejszy na etapie przygotowawczym. W ramach inwestycji powstanie dwu kondygnacyjny budynek mieszkalny wraz z podpiwniczeniem. Założeniem jest budowa komfortowego obiektu wielorodzinnego. Cały obiekt zostanie wykonany z zachowaniem najwyższej staranności z wykorzystaniem przyjaznych środowisku materiałów budowalnych. Spółka jest właścicielem gruntu, na którym powstanie ten budynek mieszkalny. Jest to działka 14/116 o powierzchni 451m 2 o wartości księgowej zł. Wszystkie projekty mieszkaniowe nie stanowią priorytetu działalności Spółki PCZ S.A. Projekty mieszkaniowe są przygotowane do komercjalizacji i w dalszej części będą finansowane ze środków nabywców. Pozostałe projekty będą finansowane z nowych emisji akcji i/lub środków nabywców. PCZ Polish Business Club PCZ Polish Business Club powstał 1 maja 2009 roku. Podstawowym założeniem tego projektu PCZ S.A. jest promocja zdrowia i sportu, obecnie głównie poprzez wydawanie kwartalnika o nazwie Bliski. Pierwszy numer kwartalnika został wydany 1 czerwca 2010 roku. Promocja zdrowia wynika z troski o jakość życia naszych bliskich i całego społeczeństwa, zyskującą na znaczeniu rolę zdrowego stylu życia. Opisana powyżej działalność uzupełniona działalnością hotelarsko-sanatoryjną w pełni będzie realizowała założenia promocji zdrowia oraz sportu. PCZ Polish Medical Solution Marka PCZ Polish Medical Solution powstała jako projekt 1 września 2008 roku. W ramach projektu PCZ S.A. zapewnia system rozwiązań outsourcingowych i cosourcingowych zapewniający kompleksową obsługę i ułatwiony dostęp do oferowanych produktów i usług w zakresie prowadzenia zadań kadrowych, księgowych, marketingowych, kancelaryjnych, logistycznych. PCZ Polish Medical Solution to także 39 S t r o n a

40 kompleksowe rozwiązania w zakresie wyposażenia pomieszczeń. Do realizacji tych zadań w listopadzie 2006 roku powstał Zakład Produkcji Mebli, który specjalizuje się w wyposażaniu placówek o profilu medycznym i około medycznym oraz aptek w systemy mebli medycznych. Celem rozwiązań oferowanych przez PCZ Polish Medical Solution jest maksymalne ułatwienie funkcjonowania ludziom chorym na cukrzycę, dlatego posiada w swoim asortymencie nowoczesne kosmetyki jak również różnorodne akcesoria podnoszące komfort życia codziennego, specjalistyczne obuwie pomocne przy powikłaniach cukrzycowych, środki pomocnicze i spożywcze dla diabetyków. Opis działalności prowadzonej przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta PCZ S.A. wraz z Grupą Kapitałową PCZ to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo medyczne działające na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujące się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Integracja pionowa oznacza, że Grupa Kapitałowa PCZ we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego na rzecz końcowego odbiorcy, czyli pacjenta w pełnym zakresie występującym na rynku. Generalnie przedsiębiorstwa dążą do tego typu integracji by uniezależnić się od zmian sytuacji rynkowej, zwanej otoczeniem makroekonomicznym oraz wyeliminować ryzyko z tym związane. Jednocześnie skład Grupy Kapitałowej został skonstruowany w ten sposób, by poszczególne spółki nie stanowiły dla siebie konkurencji. Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest świadczenie usług, mających na celu ochronę zdrowia, które są wykonywane na krajowym rynku w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Wraz z rozwojem Grupy Kapitałowej Emitenta wzrosła ilość umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Łączna wartość kontraktu w 2009 roku wynosiła około 27 mln zł (PCZ IM, PCZ SR). W 2010 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 40 S t r o n a

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B

Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B Dokument Informacyjny Obligacji na okaziciela serii A i B SOLVECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A AIRON INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny. Dobra Nasza Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Dobra Nasza Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl

z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl DOKUMENT INFORMACYJNY TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Wojska-Polskiego 2i, 43-603 Jaworzno http://www.termo-rex.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A oraz Akcji serii

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny POLSPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 1.280 SZTUK OBLIGACJI NA OKAZIECIELA SERII A O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ KAŻDA, DO

Bardziej szczegółowo

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie

KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Dokument informacyjny KINOMANIAK S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Medica Pro Familia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B i C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

A.P.N. Promise SPÓŁKA AKCYJNA

A.P.N. Promise SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny A.P.N. Promise SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia - akcji na okaziciela serii B - akcji na okaziciela serii E oraz praw do akcji serii E -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY A.pl Internet S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.973.600 AKCJI SERII A, B, C, D, E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. Hollywood spółka akcyjna Dokument Informacyjny Hollywood spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku New Connect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla Emisji obligacji na okaziciela serii A ODRATRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo