Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna"

Transkrypt

1 NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: tel. 032/ fax 032/ INNOWACJA ROKU 2008 / VATTENFALL POLAND SP. Z O.O. W trosce o Êrodowisko naturalne Obecnie dominujà tendencje racjonalnego gospodarowania energià elektrycznà. Wed ug prognoz pràd ma byç coraz dro szy, dlatego konsumenci muszà znaleêç sposób, aby ograniczyç jego zu ywanie. Naprzeciw wychodzi firma Vattenfall Poland Sp. z o.o., która b dàc dystrybutorem i sprzedawcà energii elektrycznej, stara si pokazaç w jaki sposób mo na ograniczyç rachunki konsumentów za pràd, pomóc sobie i Êrodowisku. Organizowana przez firm promocyjna akcja sprzeda y energooszcz dnych Êwietlówek oraz wprowadzenie Interaktywnego Kalkulatora Zu ycia Energii Elektrycznej zosta y wyró nione w ogólnopolskim konkursie Innowacja Roku Nowatorska konstrukcja promocyjna Vattenfall wprowadzi pionierski projekt promocyjny, umo liwiajàcy swoim klientom zakup energooszcz dnych Êwietlówek po atrakcyjnej cenie. W ten sposób firma chce zach ciç do oszcz dnego korzystania z energii elektrycznej. Pierwsza tego typu akcja promocyjna odby a si wiosnà 2008 r. i cieszy a si bardzo du ym zainteresowaniem. Do ka dego rachunku za pràd do àczony by kupon, który gwarantowa zakup na poczcie jednej energooszcz dnej Êwietlówki. Przedsi wzi cie organizowane by o razem z Pocztà Polskà oraz firmà Philips. Vattenfall, w myêl idei biznesu spo ecznie odpowiedzialnego, chce pokazaç swoim odbiorcom, w jaki sposób mogà kontrolowaç i ograniczaç swoje rachunki za pràd. Energooszcz dna Êwietlówka zu ywa ok. 1/5 energii zwyk ej arówki, co daje oszcz dnoêç w granicach z w skali roku. Z ubieg orocznej akcji skorzysta o 40 tys. klientów. W tym roku przedsi wzi cie zosta o rozszerzone mo na kupiç 5 Êwietlówek na 1 kupon. Dodatkowe kupony mo na odebraç w biurze obs ugi klienta opisuje akcj Leszek Torc, kierownik projektu. Tegoroczna akcja po àczona jest z ideà ratowania drzew w Êlàskich miastach. Cz Êç funduszy zgromadzonych przy zakupie Êwietlówek zostanie przeznaczonych na walk z szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który atakuje kasztanowce. Kalkulator Zu ycia Energii Drugim nagrodzonym rozwiàzaniem jest Kalkulator Zu ycia Energii Elektrycznej. Jest to aplikacja internetowa, dost pna na stronie firmy (www.vattenfall.pl/kalkulatorenergii), której celem jest zaprezentowanie w prosty sposób kilku sposobów redukcji zu- ycia energii w gospodarstwach domowych. U ytkownik operuje na planie domu, kolejno dodajàc wybrane urzàdzenia. W ten sposób mo- e obserwowaç ich wp yw na àczne zu ycie energii i wysokoêç rachunków. Dodatkowo aplikacja umo liwia porównanie wysokoêci rachunków przy stosowaniu ró nych taryf oraz posiada szereg porad, które przedstawiajà, w jaki sposób mo na efektywnie u ytkowaç energi i redukowaç jej zu ycie. Kalkulator powsta dzi ki wspó pracy wszystkich firm grupy Vattenfall. DziÊ produkt funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale równie w Szwecji i Niemczech. Dà- yliêmy do tego, aby Kalkulator by przyjazny dla internauty, aby spe nia jego oczekiwania i dostarcza po ytecznych informacji mówi Agnieszka Mica, Web Manage. Przy tworzeniu aplikacji zaproszono do wspó pracy Fundacj na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Na podstawie obliczeƒ i statystyk Fundacji opracowano scenariusze zu ycia pràdu dla ró nej liczby domowników i najcz Êciej stosowanych urzàdzeƒ AGD. Nasi klienci cz sto pytajà nas o to, w jaki sposób mogà okreêliç to, ile energii zu ywajà, i w jaki sposób mogà zaoszcz dziç. Wzory i kalkulacje nie przemawiajà do wszystkich, dlatego kalkulator przedstawia konkretne pomieszczenie, które mo emy zobaczyç i wejêç do niego zaznacza Grzegorz Lot dyrektor ds. sprzeda y i marketingu Vattenfall Sales. Nagrodzony Kalkulator Energii, pokazuje jak dbaç o Êrodowisko i ile pieni dzy mo na zaoszcz dziç np. wymieniajàc zwyk e arówki na Êwietlówki energooszcz dne. Jest to dzia anie ekologiczne i edukacyjne. MyÊlimy w kontekêcie swojego rachunku, ale kiedy odniesiemy si globalnie do problemu, uêwiadomimy sobie, jak wiele osób nie oszcz dza energii. Wtedy mo emy dopiero okre- Êliç jak du e jest zu ycie, jakie ogromne iloêci energii marnuje si oraz jaki to ma wp yw na Êrodowisko dodaje Kamila Âwi o-bocheƒska, specjalista ds. marketingu. Vattenfall on-line Kalkulator Zu ycia Energii ma zach caç do komunikowania si z firmà za pomocà Internetu. Z Vattenfall mo na skontaktowaç si trzema ró nymi kana ami: biuro obs ugi klienta, biuro telefonicznej obs ugi oraz internet. Zamiast dzwoniç czy przychodziç do biura obs ugi klienta mo na wejêç na stron Vattenfall i za atwiç spraw elektronicznie. Takà form kontaktu traktujemy na równi z osobistà wizytà czy kontaktem telefonicznym. 1 stycznia wdro yliêmy nowà ofert Vattenfall on-line, dzi ki czemu klienci KorzyÊci dla Klientów Dodatkowo Firma nawiàzuje wspó prac z producentami urzàdzeƒ elektrycznych, zw aszcza energooszcz dnych, aby zaoferowaç je klientom w atrakcyjnych cenach i zach ciç spo eczeƒstwo do korzystania z urzàdzeƒ, które pobierajà mniej pràdu. Aby zach ciç klientów do kupna tych produktów, w ramach strony internetowej zosta stworzony formularz kierujàcy do sklepu internetowego, w którym mo na dokonaç zakupu sprz tu elektronicznego w bardzo korzystnych cenach. nie muszà otrzymywaç faktur pocztà, a wszystkie operacje regulowane sà drogà elektronicznà. Jest to komfortowe rozwiàzanie, poniewa jednym klikni ciem mo na uregulowaç rachunek i sprawdziç ile energii wykorzystaliêmy dodaje Grzegorz Lot. W wi kszoêci spraw wystarczy wype niç formularz na stronie internetowej. Nie trzeba adnych zaêwiadczeƒ ani skanowania dokumentów. W atwy sposób, nie wychodzàc z domu mo na podpisaç umow na kolejny produkt. INNOWACJA ROKU 2008 / ZAK ADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT SPÓ KA AKCYJNA Europejska marka Zak ady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spó ka Akcyjna sà jednym z najwi kszych przetwórców tworzyw sztucznych w kraju. Firma z d ugoletnià tradycjà i doêwiadczeniem zdoby a te uznanie w wielu krajach Europy. Trzy produkty firmy: system rynnowy Gamrat Magnat, laminowana ok adzina podsufitowa oraz wyk adzina Norma 43 zosta y nagrodzone w konkursie Innowacja Roku pó ka wprowadza na ry- produkty nowoczesne Snek i dostosowane do potrzeb odbiorcy. Na poczàtku 2008 r. oferta firmy powi kszy a si o nowoczesny system rynnowy Gamrat Magnat. Produkt charakteryzuje si bardzo dobrà odpornoêcià na niekorzystne dzia anie warunków pogodowych. Produkowany jest w czterech nowych kolorach: miedzianym, srebrnym, wiêniowym i zielonym. W przysz ym roku Gamrat SA planuje uzupe nienie oferty o panele podsufitkowe, laminowane specjalnà folià odpornà na promieniowanie UV. Od lipca 2008 roku w ofercie Gamrat SA znalaz a si wyk adzina homogeniczna o niezorientowanym wzorze. Sta o si to mo liwe dzi ki uruchomieniu nowej linii do produkcji wyk adzin metodà prasowania. Technologia ta jest nowatorska i do tej pory w Polsce nie by a stosowana, a posiadane przez Gamrat SA urzàdzenie jest jednym z najnowocze- Êniejszych na Êwiecie. Umo liwia produkcj wysokiej jako- Êci wyk adzin o bardzo dobrych parametrach technicznych i estetycznych. Pierwsza wprowadzona kolekcja wyk adziny prasowanej Norma 43 dzi ki g adkiej powierzchni zabezpieczonej poliuretanem PUR posiada bardzo dobre w aêciwoêci u ytkowe. Ma najwy szà z mo liwych grup ÊcieralnoÊci T, a bezkierunkowy przestrzenny wzór i bogata kolekcja kolorystyczna dajà nieograniczone mo liwoêci komponowania pod óg o ró norodnych wzorach. Firma jest przyjazna dla Êrodowiska, stosowane technologie zapewniajà redukcj zanieczyszczeƒ. Wszelkie odpady podlegajà recyklingowi. Troska o Êrodowisko oraz jakoêç produktów firmy potwierdzone sà certyfikatami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. Na poczàtku 2010 r. Gamrat SA planuje utworzenie w JaÊle Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni ok. 30 ha. Przedsi wzi cie ma za zadanie obni yç koszty dzia alnoêci firmy oraz zwi kszyç zatrudnienie. W przysz oêci spó ka przewiduje rozpocz cie inwestycji, zwiàzanej z produkcjà energii ze êróde odnawialnych. Gamrat chce skorzystaç z unijnych programów i zamierza zastàpiç elektrownià wiatrowà w asnà elektrowni konwencjonalnà. Pozyskanie Êrodków na rozwój i wdro enie nowych technologii ma zapewniç planowana na jesieƒ 2009 r. prywatyzacja Zak adów Tworzyw Sztucznych Gamrat Spó ka Akcyjna. Zosta y podj te dzia ania, majàce na celu wycen firmy i jej marki. Cz Êç akcji zostanie nieodp atnie przekazana pracownikom, równie emerytom i rencistom. Firma od lat funkcjonuje w myêl zasad biznesu spo ecznie odpowiedzialnego, przeznaczajàc znaczne kwoty na zró nicowane formy pomocy i Êwiadczeƒ, organizujàc imprezy kulturalno-oêwiatowe, sportowo-rekreacyjne. Gamrat SA wspó pracuje równie na ró nych p aszczyznach z uczelniami wy szymi, poprzez sta e i praktyki studenckie czy te w zakresie realizacji ró nych projektów, starajàc si o wsparcie z funduszy unijnych. FORUM JAKOÂCI QI 2009 NOMINACJE / WEISS KLINIK By widzieç lepiej Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik (Chorzów) od blisko 3 lat jest jednà z najnowoczeêniejszych placówek tego typu w Polsce. Posiada w asnà poradni, a nowoczesny blok chirurgiczny, z dwoma salami operacyjnymi, zapewnia wykonywanie zabiegów na najwy szym Êwiatowym poziomie. eiss Klinik specjalizuje Wsi w Êwiadczeniu us ug okulistycznych w pe nym zakresie od diagnostyki, poprzez leczenie zachowawcze, po zabiegi laserowe i operacje chirurgiczne. Pod wzgl dem iloêci i jakoêci przeprowadzanych zabiegów szpital jest jednym z liderów w kraju wêród prywatnych oêrodków okulistycznych. Z jego us ug skorzysta o ponad 30 tys. pacjentów z Polski i Europy. Wykonano blisko 4 tys. zabiegów i operacji. Placówka s ynie z wyjàtkowo dobrych wyników leczenia, przyjaznej atmosfery i bardzo krótkiego czasu oczekiwania. Cz sto odbywajà si tam zabiegi, którym inne oêrodki w kraju nie potrafià skutecznie sprostaç. Wykwalifikowany i do- Êwiadczony zespó lekarzy i personel medyczny wykonujà zabiegi w szerokim zakresie okulistyki, m.in.: operacje zaçmy (tak e powik anej), refrakcyjna wymiana soczewki, operacje przeciwjaskrowe, odwarstwienia siatkówki, operacje tylnego odcinka ga ki ocznej (witrektomia), operacje zezów, a tak e operacje plastyczne powiek. Klinika leczy równie zwyrodnienie plamki AMD (wyst puje u osób po 50 roku ycia), która jest g ównà przyczynà utraty widzenia, stosujàc injekcje doszklistkowe preparatu Lucentis lub Macugen. Oddzia chirurgiczny wyposa ony jest w najnowocze- Êniejszy sprz t, m.in. fakoemulsyfikatory, aparatura do witrektomii, laser argonowy, laser Nd:Yag, mikroskop operacyjny czy aparat do kriochirurgii. Szpital posiada Pracowni Laserowà, gdzie wykonuje si zabiegi iridektomii (u atwienie krà enia Êródga kowego), kapsulotomii (leczenie zaçmy wtórnej), laseroterapii siatkówki (w przypadkach zmian zwyrodnieniowych oraz obecnoêci otworów w siatkówce, jako profilaktyk odwarstwienia siatkówki) i trabekuloplastyki (obni enie ciênienia Êródga kowego). Do koƒca marca br., zostanie uruchomiona dodatkowa us uga laserowa korekcja wady wzroku. Poradnia kliniki wyposa- ona jest w wysokiej klasy aparatur diagnostycznà, dzi ki której kompleksowo wykonuje si wiele badaƒ, dobiera szk a do okularów oraz przeprowadza pe nà diagnostyk (m.in. tomografi optycznà OCT, USG czy pachymetri ). Posiada unikalnà g owic UBM do biomikroskopii ultradêwi kowej (jedna z nielicznych w kraju). Dzi ki niej mo liwa jest diagnostyka schorzeƒ przedniego odcinka ga ki ocznej, niewykrywalnych przez powszechnie stosowany sprz t. Weiss Klinik swoim pacjentom oddaje do u ytku apartamenty oraz pokoje jedno i dwuosobowe z pe nym hotelowym wyposa eniem ( azienki, TV, telefon, internet). Szpital jest w pe ni przystosowany dla potrzeb osób niepe nosprawnych. Klinika zosta a zakwalifikowana do projektu Wsparcie procesu akredytacji zak adów opieki zdrowotnej w 2010 r., wspó finansowanego przez UE oraz posiada certyfikat jakoêci ISO 9001:2000.

2 II INNOWACJA ROKU 2008 / MYJNIA BEZDOTYKOWA BP POLSKA SA Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna Firma BP Polska rozpocz a dzia alnoêç w Polsce na poczàtku lat 90. Istniejàcy od ponad 100 lat koncern, posiada w naszym kraju sieç ponad 350 stacji paliw i jest u nas najwi kszym zagranicznym koncernem paliwowym. W 2006 roku firma rozpocz a budow pierwszej na polskim rynku sieci samoobs ugowych myjni bezdotykowych. Obecnie w jej ramach pracuje 67 takich myjni, w tym roku firma planuje otwarcie kolejnych 19. Za nowoczesne rozwiàzania, zastosowane w samoobs ugowej myjni bezdotykowej, firma otrzyma a wyró nienie w konkursie Innowacja Roku 2008, tym samym podkreêlajàc, e jest liderem, nie tylko na rynku dystrybucji paliw. Z Arturem Pychem, zajmujàcym si rozwojem tego projektu w BP Polska, rozmawia. Jaka jest ró nica mi dzy tym rozwiàzaniem, a standardowymi myjniami samochodowymi? Rynek myjni samochodowych mo emy podzieliç na 3 segmenty: automatyczne, samoobs ugowe i obs ugowe. Oferta myjni automatycznej sk ada si z kilku programów, których zakres i ceny sà okre- Êlone, zaê proces mycia i suszenia w ca oêci wykonuje urzàdzenie. Drugi typ to myjnie samoobs ugowe, w których klient samodzielnie myje swój pojazd. Ostatni segment jest najliczniejszy i najbardziej zró nicowany sà to najcz Êciej kilkuosobowe firmy, w których zostawiamy samochód, zaê us ug mycia wykonujà r cznie pracownicy myjni. W interesujàcym nas segmencie w tradycyjnej samoobs ugowej myjni r cznej za pomocà szczotki nak adamy na samochód szampon lub aktywnà pian, a nast pnie szorujemy pojazd. Wady takiej myjni, to przede wszystkim kontakt szczotki z karoserià i u ywanie jednej szczotki do mycia wszystkich elementów samochodu. Znajdujàce si w szczotce ziarenka piasku bàdê inne zanieczyszczenia mogà byç powodem uszkodzenia lakieru naszego pojazdu. Podsumowujàc za ka dym razem trzeba wykonaç ci kà fizycznà prac, a nierzadko efekt jest daleki od oczekiwanego. W myjniach bezdotykowych te problemy nie majà miejsca. Technologia mycia bezdotykowego zosta a wynaleziona by umo liwiç mycie samochodów bez uszkodzenia lakieru. Eliminuje ona typowe dla myjni tradycyjnej tarcie mechaniczne, zanieczyszczenia wody oraz nie stosuje wosków na bazie parafiny, które powodujà absorpcj brudu. Nie ma te m czàcego fizycznie szorowania. Wszystkie czynnoêci sà wykonywane za pomocà jednej lancy, z której podawana jest chemia i woda, zaê naszym jedynym zadaniem jest wybór tempa, w jakim chcemy myç samochód i co si z tym wià e wysokoêci kwoty, jakà zamierzamy wydaç na mycie. Myjnia oferuje cztery programy. Klient uruchamia urzàdzenie wrzucajàc monet, eton lub wk adajàc kart przedp atowà, na której za adowany jest kredyt i to od niego zale y, jak d ugo chce korzystaç z myjni. Poprzez mo liwoêç zmiany programu w dowolnym momencie klient mo e tak e indywidualnie konfigurowaç proces mycia dopasowujàc go do stopnia zabrudzenia pojazdu. (patrz: ramka przyp. red.). Jakie sà zalety mycia bezdotykowego? Oprócz wspomnianych przeze mnie aspektów bezpieczeƒstwa dla karoserii samochodu i wygody wskaza bym na wysokà jakoêç mycia. Wykorzystanie podgrzanej i zmi kczonej wody pod wysokim ci- Ênieniem oraz specjalnego proszku umo liwia uzyskanie doskona ej czysto- Êci. Dzi ki wysokiemu ci- Ênieniu mo emy wyp ukaç zanieczyszczenia z wszelkich zakamarków, listew, szczelin, za amaƒ i powierzchni trudno dost pnych, co jest nie do wykonania za pomocà szczotki. Latem idealnie doczyêcimy wszystkie pozosta oêci po owadach, zaê zimà z atwoêcià usuniemy b oto poêniegowe. Nie musimy demontowaç baga ników, mo emy tak e umyç rower czy dywaniki samochodowe. Jaki jest sposób dzia ania lancy? Koƒcówka lancy ma dysz ceramicznà, która rozbija wod na bardzo ma e czàsteczki. W po àczeniu z wysokim ciênieniem powstaje silny strumieƒ wody, który mo emy skierowaç pod dowolnym 4 programy mycia bezdotykowego BP: Program 1: mycie ciênieniowe bezdotykowe program s u y do mycia zasadniczego pojazdu. Wykorzystuje si zmi kczonà i podgrzanà do temperatury 60 C wod pod ciênieniem 90 bar z dodatkiem specjalnego Êrodka myjàcego w proszku. Zastosowana technologia gwarantuje wysokà jakoêç mycia i pozwala na usuni cie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeƒ i rozpuszczenie t ustych osadów. Program 2: sp ukiwanie polega na usuni ciu pozosta oêci zanieczyszczeƒ i Êrodków chemicznych po myciu bezdotykowym wodà pod ciênieniem 90 bar. Program 3: konserwacja polimerem filtrowana i zmi kczona woda, o temperaturze 60 C, zawiera polimer najnowszej generacji, który pokrywa cienkà, twardà warstwà czysty lakier. Program 4: nab yszczanie polega na sp ukaniu samochodu wodà, pozbawionà minera ów, umo liwia to osiàgni cie efektu bez plam, zacieków, z po yskiem, a tak e osuszanie i nab yszczanie pojazdu. kàtem. Zbli ajàc bàdê oddalajàc koƒcówk lancy od pojazdu decydujemy o sile strumienia wody kierowanego w dany fragment karoserii. Po àczenie trzech elementów, jakimi sà: odpowiednie ciênienie wody, temperatura i dobór odpowiedniej chemii gwarantuje uzyskanie doskonalej jakoêci mycia. Je eli robi si to sprawnie, samochód mo na umyç w czasie ok. 3-5 minut. Wa ne jest, aby pojazd myç w sposób uporzàdkowany to znaczy jednà sekcj w ca oêci zanim przejdziemy do nast pnej. Dok adna instrukcja korzystania z naszych myjni jest umieszczona na Êciankach bocznych ka dego stanowiska. Czy firma wspó pracowa a z innymi oêrodkami badawczymi lub firmami przy realizacji projektu? Przed rozpocz ciem projektu mieliêmy bardzo dobrà pozycj w biznesie myjni automatycznych. Zdecydowanie inna sytuacja mia a miejsce z myjniami r cznymi, bowiem wi kszoêç urzàdzeƒ znajdujàcych si na rynku by- a technologicznie przestarza a. Moim celem by o wypracowanie rozwiàzania, które pozwoli oby klientom BP w wygodny sposób umyç samochód samemu, przy uzyskaniu wysokiej jakoêci mycia. Technologicznie najbli sza oczekiwaniom by a oferta urzàdzeƒ niemieckiego producenta Ehrle, i z tà firmà zdecydowali- Êmy si budowaç sieç myjni bezdotykowych w Polsce. To BP rozpropagowa o ten rodzaj mycia samochodów w naszym kraju? W Polsce jesteêmy jedynà firmà, która ma sieç myjni tego typu. Dopóki nie wdro yliêmy tego projektu, mycie bezdotykowe by o relatywnie ma o znane. W miar otwierania myjni w kolejnych miejscowoêciach zainteresowanie tà ofertà wyraênie ros o i na dzisiaj przewy sza zainteresowanie myjniami automatycznymi w lokalizacjach gdzie wyst pujà oba rodzaje urzàdzeƒ. W moim przekonaniu wybudowana przez nas sieç na dobre rozpropagowa a technologi mycia bezdotykowego w Polsce, zaê BP kolejny raz zaskoczy o pozytywnie swoich klientów. IloÊç klientów korzystajàcych z myjni bezdotykowych na naszych stacjach potwierdza, e by to s uszny wybór. Dzisiaj myjnie bezdotykowe sà ju odr bnym segmentem na rynku, bowiem wraz z budowà naszej sieci daliêmy impuls dla wielu prywatnych operatorów, którzy w àczajà si w budowanie tego rynku. Jakie korzyêci dla Êrodowiska wynikajà z wprowadzenia rozwiàzania? W myjniach bezdotykowych zu ywa si ok. 80 BP posiada 67 samoobs ugowych myjni bezdotykowych (ich lista znajduje si na stronie internetowej a w tym roku firma planuje otwarcie kolejnych 19. Myjnie czynne sà 24 h na dob przez ca y rok. Mo na p aciç za nie w ca ym kraju monetami o nomina ach 1, 2, 5 z, etonami o wartoêci 2 lub 5 z zakupionymi na stacji (istnieje mo liwoêç otrzymania faktury) lub kartà prepaidowà (mo liwoêç do adowania na kwot 10, 20,50, 100 z ). Przy do adowaniach na kwot 50 i 100 z klient otrzymuje 10% rabatu. Grecka mitologia inspiracjà znaku BP Helios bóg S oƒca ilustruje dynamicznà energi we wszystkich jej postaciach, od ropy i gazu do energii s onecznej którà firma dostarcza codziennie do dziesi ciu milionów swoich klientów na ca ym Êwiecie. Logo firmy symbolizuje równie proekologicznà filozofi, w którym kolor zielony oznacza odpowiedzialnoêç za Êrodowisko, a ó ty symbolizuje S oƒce i jego energi. proc. mniej wody w stosunku do mycia tradycyjnego, za pomocà gàbki i w a z wodà. Zasadniczà kwestià jest zaê to, e miejsce mycia jest skanalizowane, po àczone z separatorem i osadnikiem, co oznacza, e nieczysto- Êci sà gromadzone i odprowadzane. Chemia wykorzystywana do mycia pojazdów spe nia normy europejskie, zaê nasze instalacje nie sà ucià liwe dla Êrodowiska. W ostatnich latach nastàpi a spora zmiana w zachowaniach posiadaczy samochodów. U ytkownicy odchodzà od mycia samochodów we w asnym zakresie np. przed blokiem, na dzia ce czy nad zbiornikiem wodnym. Zaczynajà dominowaç tendencje, podkreêlajàce niekorzystny wp yw takiego dzia ania na Êrodowisko naturalne. Istotny jest tak e aspekt ekonomiczny. KonkurencyjnoÊç cenowa tej oferty oraz wygoda u ytkowania sprawia, e wielu u ytkowników samochodów rezygnuje z mycia przed domem. Naprzeciw wysz y przepisy, zakazujàce samodzielnego mycia pojazdów. To prawda. Same zakazy jednak nie wystarczà do zmiany zachowaƒ potrzebna by a jeszcze szersza oferta na rynku i alternatywne rozwiàzania. MyÊl, e my dali- Êmy takà alternatyw wielu osobom i zainicjowaliêmy proces budowania nowego segmentu na rynku. Czy firma wdra a jakieê inne innowacyjne rozwiàzania? W naszej strategii marketingowej mamy wpisany rozwój i wspieranie wszelkich nowych pomys ów, które mogà podnieêç jakoêç produktów i us ug. W myêl zasady, e nie iloêç, a jakoêç jest najwa niejsza, prace i pomys y sà realizowane na ró nych obszarach, poczàwszy od nowej marki dla kawiarenek Wild Bean Cafe, po innowacyjne rozwiàzania w sektorze gazowym. Mamy ÊwiadomoÊç tego, e zmienia si nasz klient i tak dostosowujemy ofert, aby wszelkie jego potrzeby by y uwzgl dniane. Sama firma równie motywuje do dzielenia si swoimi pomys ami wprowadzajàc program Helios Awards. Program ten zach ca pracowników do tego, aby dzielili si swoimi pomys ami, które mogà poprawiç prac czy jakoêç us ug. Konkurs odbywa si corocznie na szczeblu mi dzynarodowym. Ka dy kraj zg asza swoje rozwiàzanie, oczywiêcie zwyci zcy sà BP a Êrodowisko naturalne Firma BP jako Êwiatowy koncern anga uje si w wiele akcji na rzecz ekologii: Jest partnerem ekologicznego programu Czysty Biznes Zdoby a pierwszy w Polsce certyfikat Zielonego Biura Wspiera projekty ratowania zagro onych gatunków roêlin i zwierzàt Jako pierwsza w Polsce zastàpi a produkty o owiowe benzynà Uniwersalnà 95 na wszystkich stacjach Wprowadzi a na polski rynek nowoczesne i ekologiczne paliwa BP Ultimate Otrzyma a nagrod za ekologiczne paliwo autogaz dla Najbezpieczniejszej Instalacji Autogazu w Polsce Stworzy a pierwszy na Êwiecie system handlu szkodliwymi emisjami nagradzani. Dodatkowo ka dy projekt jest ciàgle modyfikowany i dostosowywany do potrzeb klienta. Wracajàc do myjni r cznych dodam, e obecnie finalizujemy prace projektowe nad wyposa eniem naszych myjni w uchwyty na dywaniki samochodowe, co b dzie dodatkowym udogodnieniem dla klientów. Równie ciàg e modyfikacje dokonywane sà w kierunku ulepszania substancji myjàcych.

3 III INNOWACJA ROKU 2008 / PGE ELEKTROWNIA BE CHATÓW S.A. Bezpieczny producent energii W po udniowej cz Êç woj. ódzkiego znajduje si stolica polskiej energetyki Be chatów. Miano to miasto zyska o dzi ki pobliskiej elektrowni, której moc bloków energetycznych wynosi 4450 MW, co stanowi ok. 20 proc. produkcji krajowej. PGE Elektrownia Be chatów S.A. to najwi ksza w Europie elektrownia na paliwa konwencjonalne. Po zakoƒczeniu inwestycji budowy nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW, Elektrownia Be chatów b dzie jednym z najwi kszych tego typu obiektów na Êwiecie. Elektrownia zosta a wyró niona w konkursie Innowacja Roku 2008 za rozwiàzania, w zakresie badaƒ materia ów i spoin z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji fal ultradêwi kowych do wykrywania i oceny wad materia ów (TOFD) oraz za ultradêwi kowy system do pomiarów g owicami wieloprzetwornikowymi (PHA- SED ARRAY). Nieustajàcy rozwój Be chatowska elektrownia jest zasilana w glem, pochodzàcym z pobliskiej Kopalni W gla Brunatnego. Posiada dwanaêcie bloków energetycznych, których àczna moc ju 20 lat temu wynosi a 4320 MW. Obecnie, dzi ki licznym modernizacjom turbin, prowadzonym od 1997 roku, moc elektrowni wynosi 4450 MW, co stawia jà w Êwiatowej czo ówce wêród producentów energii. Energia, produkowana w Be chatowie nale y do najtaƒszych. W 2006 roku podj to dzia ania, zwiàzane z rozbudowà przedsi biorstwa, a obecnie trwajà prace nad budowà zupe nie nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW. Przy tej inwestycji wykorzystane sà najnowoczeêniejsze technologie i doêwiadczenia Êwiatowe. W stu procentach spe ni ona wymagania, wynikajàce z Dyrektywy Unii Europejskiej, w zakresie emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery. Po zakoƒczeniu prac elektrownia Be chatów b dzie posiadaç jeden z najnowocze- Êniejszych i najwi kszych bloków energetycznych na Êwiecie, opalanych w glem brunatnym. Zarzàd PGE Elektrowni Be chatów S.A. zapewnia wszelkie niezb dne narz dzia, umo liwiajàce unowoczeênianie technologii, procesów i utrzymanie systemu zarzàdzania. W zwiàzku z modernizacjà bloków elektrowni, wdro ono nowoczesne metody badania elementów spawanych. Przede wszystkim wa ne jest sta e monitorowanie uk adów wodno-parowych. Proces modernizacji elektrowni potrwa do 2013 roku. Wi kszoêç spawów, szczególnie tych na rurociàgach o wysokich parametrach przep ywajàcego czynnika podlega ciàg ej kontroli. Sà to setki spoin, ale niezmiernie istotne jest ich kontrolowanie i sprawdzanie szczelnoêci. GruboÊç Êcianki rury ma od ok. 20 do 50 mm, a para która w niej p ynie ok. 540 C i ciênienie 160 atmosfer. Strumieƒ pary o tak wysokich parametrach, w przypadku awarii i jego wydostania si na zewnàtrz, móg by byç bardzo niebezpieczny, dlatego tak wa ne jest monitorowanie wszelkich zmian, aby do takich sytuacji nie dopuêciç. Innowacyjne metody badaƒ Nowoczesne metody zastosowane w elektrowni pozwalajà na szybsze i dok adniejsze sprawdzenie spoin. Metoda TOFD wykorzystuje zjawisko dyfrakcji fal ultradêwi kowych do odnajdywania i obserwowania zmian materia ów. Trzeba mieç mo liwoêç sprawdzenia spawanych elementów rur, aby okreêliç szczelnoêç instalacji. Jest to bardzo szybka metoda oceny wykonanych spoin. WczeÊniej stosowali- Êmy metod rentgenowania. Proces ten by skuteczny, lecz ucià liwy i niebezpieczny dla ludzi, wymaga du o czasu, przerw w toczàcych si pracach, co w znaczny sposób wyd u a o prace remontowe prowadzone w elektrowni zaznacza Eugeniusz Bilkowski, wiceprezes PGE Elektrowni Be chatów S.A. Aby w aêciwie przeprowadzaç diagnostyk instalacji nale y stosowaç sprawdzone i szybkie metody badania. Cechy te posiadajà badania, prowadzone za pomocà metody mozaikowej (PHASED AR- RAY). Sà to metody znane na Êwiecie, ale w Polsce na razie bardzo rzadko wykorzystywane, z powodu koniecznoêci wysokich nak adów finansowych i odpowiedniego przeszkolenia personelu. PGE Elektrownia Be chatów S.A. postawi a jednak na nowoczesnoêç. Wynika o to z naturalnej potrzeby wymiany i modernizacji rurociàgów. Konwencjonalne badania ultradêwi kowe posiadajà szereg wad, do których nale à m.in. brak mo liwoêci zapisu oraz doêç du a niepewnoêç wy- Na zdj ciu Wojciech Górniak Kierownik Wydzia u Kontroli Technicznej, Eugeniusz Bilkowski Dyrektor Techniczny i Ireneusz St piƒski Specjalista Ds. Kontroli Technicznej krycia niektórych wad. Metoda g owic mozaikowych okaza- a si lepsza dla rurociàgów, poniewa eliminuje zagro enie promieniowaniem i daje szybko wynik badaƒ. Metody ultradêwi kowe konwencjonalne nie dajà zapisu, polegamy na protokole sporzàdzonym przez operatora, natomiast w wypadku badaƒ radiograficznych mamy radiogram, czyli film na którym widaç wady. Metoda TOFD ma mo liwoêci zapisu, zamiast radiogarmu, powstaje ultrasonogram, na którym równie mo na wady zobaczyç, dokumentowaç i obrabiaç nowoczesnymi metodami cyfrowymi dodaje Ireneusz St piƒski, specjalista ds. kontroli jakoêci. Metoda PHASED ARRAY zwana jest metodà XXI wieku. Coraz wi cej oêrodków w Polsce si nià interesuje. Równie zwróciliêmy na nià uwag, poniewa specjalno- Êcià naszego dzia u kontroli jakoêci sà badania ultradê- Elektrownia Wiatrowa Kamieƒsk Sp. z o.o. utworzona zosta a w 2003 roku, w celu stworzenia parku wiatrowego o mocy ok. 30 MW. Zbudowana zosta a na szczycie Góry Kamieƒsk (powiat radomszczaƒski), zrekultywowanego zwa owiska zewn trznego Kopalni W gla Brunatnego Be chatów. Elektrownia sk ada si z 15 generatorów wiatrowych o mocy 2 MW ka dy oraz wadze turbiny ok. 300 ton. W niedalekiej przysz oêci planowana jest rozbudowa elektrowni o kolejne 9 wiatraków. Energia pochodzàca z wiatraków wprowadzana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego. wi kowe, a metoda ta jest najnowszà wêród badaƒ ultradêwi kowych zaznacza I. St piƒski. W diagnostyce wa ne jest, aby precyzyjnie okreêliç, gdzie mo e wystàpiç zagro enie. Najwi kszà zaletà tej metody jest zwi kszona skutecznoêç i mo liwoêç stosowania w skomplikowanych przypadkach, które uniemo liwiajà u ycie innych rozwiàzaƒ. Obie wdro one metody majà wi kszà wykrywalnoêç od stosowanych wczeêniej. W elektrowni dzia a laboratorium badaƒ materia owych, które prowadzi prace kontrolno-pomiarowe zgodnie z normami, wykorzystujàc 16 metod i ponad 30 procedur badawczych dopuszczonych do stosowania w tym zakresie. Wszystkie znajdujà swoje zastosowanie w elektrowni. W polityk dzia ania elektrowni wpisane jest tak e doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania Jako- Êcià, Ârodowiskiem, BHP i Ochronà Informacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO i ISO/IEC 27001) oraz uwzgl dnianie Deklaracji Spo ecznej OdpowiedzialnoÊci Biznesu. Ochrona Ârodowiska Zarzàd PGE Elektrowni Be chatów podjà wiele dzia- aƒ, które majà na celu zmniejszenie negatywnego oddzia ywania obiektu na Pozwolenia Zintegrowane Êrodowisko. Wdro ony zosta System Zarzàdzania Ârodowiskiem. Stosowane systemy os ony Êrodowiska naturalnego obejmujà nie tylko ochron powietrza atmosferycznego, ale równie gospodark zasobami wodnymi i odpadami oraz ochron przed ha asem. W elektrowni rozbudowane zosta y systemy monitoringu zanieczyszczeƒ na wszystkich 12 blokach energetycznych. Kontrolujà one emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu i w gla oraz py ów. Dzi ki prowadzonej modernizacji bloków uzyskano zwi kszenie mocy urzàdzeƒ poprzez podniesienie ich sprawnoêci bez koniecznoêci spalania dodatkowych iloêci w gla, co korzystnie wp ywa na ograniczenie emisji dodatkowych iloêci szkodliwych gazów do atmosfery. Elektrownia uczestniczy a równie w budowie farmy wiatrowej na Górze Kamieƒsk, przyczyniajàc si w ten sposób do rozwoju alternatywnych êróde energii (czyt.: ramka). Elektrownia Be chatów spe nia wszystkie normy dotyczàce ochrony Êrodowiska. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie tzw. Pozwolenia Zintegrowanego. Jest to system pozwoleƒ, wynikajàcy z Dyrektywy Rady Europy (IPPC), dotyczàcej zapobiegania emisji i kontrolowania zanieczyszczeƒ. W 2003 r. Elektrownia Be chatów by a pierwszà firmà w Polsce spe niajàcà warunki do uzyskania takiego pozwolenia. Pozwolenie to jest rodzajem licencji na prowadzenie instalacji, okreêla ono rodzaj i iloêç wykorzystanej energii, materia ów, surowców i paliw. RównoczeÊnie oceniane sà równie dzia ania, stosowane przez przedsi biorstwo, w celu zmniejszenia emisji substancji toksycznych do Êrodowiska oraz metody zapobiegania awariom. Pod koniec 2007 r. Elektrownia Be chatów otrzyma a kolejne Pozwolenia Zintegrowane, które obejmujà prowadzenie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz do sk adowania odpadów. Be chatowska elektrownia by a pierwszym przedsi biorstwem w Polsce, w którym uruchomiono instalacje odsiarczania spalin (1994). Obecnie skutecznoêç w tym zakresie wynosi powy ej 95 proc. Spaliny z bloków przechodzà przez elektrofiltry, nast pnie poddawane sà odsiarczaniu (IOS). Produktem tego procesu jest wysokiej jakoêci gips, który wykorzystywany jest do produkcji materia ów budowlanych. Od 1998 r. ca oêç gipsu, wyprodukowanego w be chatowskiej elektrowni jest wykorzystywana gospodarczo i nie ma koniecznoêci jego sk adowania. W procesie produkcji energii elektrycznej g ównymi odpadami sà materia y paleniskowe. W ciàgu roku elektrownia spala w giel w ilo- Êciach mln ton. Rocznie powstaje ok. 3 mln ton popio- u i u la. Kot y elektrowni posiadajà instalacje od u lania i odpopielania, polegajàce na hydrotransporcie w zamkni tym obiegu wody powrotnej. Odpady transportowane sà rurociàgami, w postaci mieszaniny popio owo- u lowowodnej na sk adowiska popio u i u la, gdzie ulegajà sedymentacji, woda natomiast jest przechwytywana przez studnie przelewowe i przesy- ana do ponownego wykorzystania w hydrotransporcie. Elektrownia prowadzi nieprzerwane badania kontrolno-pomiarowe we wspó pracy z instytucjami pomiarowo-badawczymi. Podj to dzia ania, majàce na celu monitoring Êrodowiska i pomiary opadu py u w rejonie Sk adowiska Odpadów Paleniskowych Lubieƒ oraz wzd u trasy odpopielania. Prowadzony jest monitoring Êrodowiska, wp yw sk adowania popio ów na najbli sze otoczenie, a tak e obserwacja systemu wodnego w rejonie sk adowiska.

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo