Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna"

Transkrypt

1 NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: tel. 032/ fax 032/ INNOWACJA ROKU 2008 / VATTENFALL POLAND SP. Z O.O. W trosce o Êrodowisko naturalne Obecnie dominujà tendencje racjonalnego gospodarowania energià elektrycznà. Wed ug prognoz pràd ma byç coraz dro szy, dlatego konsumenci muszà znaleêç sposób, aby ograniczyç jego zu ywanie. Naprzeciw wychodzi firma Vattenfall Poland Sp. z o.o., która b dàc dystrybutorem i sprzedawcà energii elektrycznej, stara si pokazaç w jaki sposób mo na ograniczyç rachunki konsumentów za pràd, pomóc sobie i Êrodowisku. Organizowana przez firm promocyjna akcja sprzeda y energooszcz dnych Êwietlówek oraz wprowadzenie Interaktywnego Kalkulatora Zu ycia Energii Elektrycznej zosta y wyró nione w ogólnopolskim konkursie Innowacja Roku Nowatorska konstrukcja promocyjna Vattenfall wprowadzi pionierski projekt promocyjny, umo liwiajàcy swoim klientom zakup energooszcz dnych Êwietlówek po atrakcyjnej cenie. W ten sposób firma chce zach ciç do oszcz dnego korzystania z energii elektrycznej. Pierwsza tego typu akcja promocyjna odby a si wiosnà 2008 r. i cieszy a si bardzo du ym zainteresowaniem. Do ka dego rachunku za pràd do àczony by kupon, który gwarantowa zakup na poczcie jednej energooszcz dnej Êwietlówki. Przedsi wzi cie organizowane by o razem z Pocztà Polskà oraz firmà Philips. Vattenfall, w myêl idei biznesu spo ecznie odpowiedzialnego, chce pokazaç swoim odbiorcom, w jaki sposób mogà kontrolowaç i ograniczaç swoje rachunki za pràd. Energooszcz dna Êwietlówka zu ywa ok. 1/5 energii zwyk ej arówki, co daje oszcz dnoêç w granicach z w skali roku. Z ubieg orocznej akcji skorzysta o 40 tys. klientów. W tym roku przedsi wzi cie zosta o rozszerzone mo na kupiç 5 Êwietlówek na 1 kupon. Dodatkowe kupony mo na odebraç w biurze obs ugi klienta opisuje akcj Leszek Torc, kierownik projektu. Tegoroczna akcja po àczona jest z ideà ratowania drzew w Êlàskich miastach. Cz Êç funduszy zgromadzonych przy zakupie Êwietlówek zostanie przeznaczonych na walk z szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który atakuje kasztanowce. Kalkulator Zu ycia Energii Drugim nagrodzonym rozwiàzaniem jest Kalkulator Zu ycia Energii Elektrycznej. Jest to aplikacja internetowa, dost pna na stronie firmy ( której celem jest zaprezentowanie w prosty sposób kilku sposobów redukcji zu- ycia energii w gospodarstwach domowych. U ytkownik operuje na planie domu, kolejno dodajàc wybrane urzàdzenia. W ten sposób mo- e obserwowaç ich wp yw na àczne zu ycie energii i wysokoêç rachunków. Dodatkowo aplikacja umo liwia porównanie wysokoêci rachunków przy stosowaniu ró nych taryf oraz posiada szereg porad, które przedstawiajà, w jaki sposób mo na efektywnie u ytkowaç energi i redukowaç jej zu ycie. Kalkulator powsta dzi ki wspó pracy wszystkich firm grupy Vattenfall. DziÊ produkt funkcjonuje nie tylko w Polsce, ale równie w Szwecji i Niemczech. Dà- yliêmy do tego, aby Kalkulator by przyjazny dla internauty, aby spe nia jego oczekiwania i dostarcza po ytecznych informacji mówi Agnieszka Mica, Web Manage. Przy tworzeniu aplikacji zaproszono do wspó pracy Fundacj na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Na podstawie obliczeƒ i statystyk Fundacji opracowano scenariusze zu ycia pràdu dla ró nej liczby domowników i najcz Êciej stosowanych urzàdzeƒ AGD. Nasi klienci cz sto pytajà nas o to, w jaki sposób mogà okreêliç to, ile energii zu ywajà, i w jaki sposób mogà zaoszcz dziç. Wzory i kalkulacje nie przemawiajà do wszystkich, dlatego kalkulator przedstawia konkretne pomieszczenie, które mo emy zobaczyç i wejêç do niego zaznacza Grzegorz Lot dyrektor ds. sprzeda y i marketingu Vattenfall Sales. Nagrodzony Kalkulator Energii, pokazuje jak dbaç o Êrodowisko i ile pieni dzy mo na zaoszcz dziç np. wymieniajàc zwyk e arówki na Êwietlówki energooszcz dne. Jest to dzia anie ekologiczne i edukacyjne. MyÊlimy w kontekêcie swojego rachunku, ale kiedy odniesiemy si globalnie do problemu, uêwiadomimy sobie, jak wiele osób nie oszcz dza energii. Wtedy mo emy dopiero okre- Êliç jak du e jest zu ycie, jakie ogromne iloêci energii marnuje si oraz jaki to ma wp yw na Êrodowisko dodaje Kamila Âwi o-bocheƒska, specjalista ds. marketingu. Vattenfall on-line Kalkulator Zu ycia Energii ma zach caç do komunikowania si z firmà za pomocà Internetu. Z Vattenfall mo na skontaktowaç si trzema ró nymi kana ami: biuro obs ugi klienta, biuro telefonicznej obs ugi oraz internet. Zamiast dzwoniç czy przychodziç do biura obs ugi klienta mo na wejêç na stron Vattenfall i za atwiç spraw elektronicznie. Takà form kontaktu traktujemy na równi z osobistà wizytà czy kontaktem telefonicznym. 1 stycznia wdro yliêmy nowà ofert Vattenfall on-line, dzi ki czemu klienci KorzyÊci dla Klientów Dodatkowo Firma nawiàzuje wspó prac z producentami urzàdzeƒ elektrycznych, zw aszcza energooszcz dnych, aby zaoferowaç je klientom w atrakcyjnych cenach i zach ciç spo eczeƒstwo do korzystania z urzàdzeƒ, które pobierajà mniej pràdu. Aby zach ciç klientów do kupna tych produktów, w ramach strony internetowej zosta stworzony formularz kierujàcy do sklepu internetowego, w którym mo na dokonaç zakupu sprz tu elektronicznego w bardzo korzystnych cenach. nie muszà otrzymywaç faktur pocztà, a wszystkie operacje regulowane sà drogà elektronicznà. Jest to komfortowe rozwiàzanie, poniewa jednym klikni ciem mo na uregulowaç rachunek i sprawdziç ile energii wykorzystaliêmy dodaje Grzegorz Lot. W wi kszoêci spraw wystarczy wype niç formularz na stronie internetowej. Nie trzeba adnych zaêwiadczeƒ ani skanowania dokumentów. W atwy sposób, nie wychodzàc z domu mo na podpisaç umow na kolejny produkt. INNOWACJA ROKU 2008 / ZAK ADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT SPÓ KA AKCYJNA Europejska marka Zak ady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spó ka Akcyjna sà jednym z najwi kszych przetwórców tworzyw sztucznych w kraju. Firma z d ugoletnià tradycjà i doêwiadczeniem zdoby a te uznanie w wielu krajach Europy. Trzy produkty firmy: system rynnowy Gamrat Magnat, laminowana ok adzina podsufitowa oraz wyk adzina Norma 43 zosta y nagrodzone w konkursie Innowacja Roku pó ka wprowadza na ry- produkty nowoczesne Snek i dostosowane do potrzeb odbiorcy. Na poczàtku 2008 r. oferta firmy powi kszy a si o nowoczesny system rynnowy Gamrat Magnat. Produkt charakteryzuje si bardzo dobrà odpornoêcià na niekorzystne dzia anie warunków pogodowych. Produkowany jest w czterech nowych kolorach: miedzianym, srebrnym, wiêniowym i zielonym. W przysz ym roku Gamrat SA planuje uzupe nienie oferty o panele podsufitkowe, laminowane specjalnà folià odpornà na promieniowanie UV. Od lipca 2008 roku w ofercie Gamrat SA znalaz a si wyk adzina homogeniczna o niezorientowanym wzorze. Sta o si to mo liwe dzi ki uruchomieniu nowej linii do produkcji wyk adzin metodà prasowania. Technologia ta jest nowatorska i do tej pory w Polsce nie by a stosowana, a posiadane przez Gamrat SA urzàdzenie jest jednym z najnowocze- Êniejszych na Êwiecie. Umo liwia produkcj wysokiej jako- Êci wyk adzin o bardzo dobrych parametrach technicznych i estetycznych. Pierwsza wprowadzona kolekcja wyk adziny prasowanej Norma 43 dzi ki g adkiej powierzchni zabezpieczonej poliuretanem PUR posiada bardzo dobre w aêciwoêci u ytkowe. Ma najwy szà z mo liwych grup ÊcieralnoÊci T, a bezkierunkowy przestrzenny wzór i bogata kolekcja kolorystyczna dajà nieograniczone mo liwoêci komponowania pod óg o ró norodnych wzorach. Firma jest przyjazna dla Êrodowiska, stosowane technologie zapewniajà redukcj zanieczyszczeƒ. Wszelkie odpady podlegajà recyklingowi. Troska o Êrodowisko oraz jakoêç produktów firmy potwierdzone sà certyfikatami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. Na poczàtku 2010 r. Gamrat SA planuje utworzenie w JaÊle Specjalnej Strefy Ekonomicznej o powierzchni ok. 30 ha. Przedsi wzi cie ma za zadanie obni yç koszty dzia alnoêci firmy oraz zwi kszyç zatrudnienie. W przysz oêci spó ka przewiduje rozpocz cie inwestycji, zwiàzanej z produkcjà energii ze êróde odnawialnych. Gamrat chce skorzystaç z unijnych programów i zamierza zastàpiç elektrownià wiatrowà w asnà elektrowni konwencjonalnà. Pozyskanie Êrodków na rozwój i wdro enie nowych technologii ma zapewniç planowana na jesieƒ 2009 r. prywatyzacja Zak adów Tworzyw Sztucznych Gamrat Spó ka Akcyjna. Zosta y podj te dzia ania, majàce na celu wycen firmy i jej marki. Cz Êç akcji zostanie nieodp atnie przekazana pracownikom, równie emerytom i rencistom. Firma od lat funkcjonuje w myêl zasad biznesu spo ecznie odpowiedzialnego, przeznaczajàc znaczne kwoty na zró nicowane formy pomocy i Êwiadczeƒ, organizujàc imprezy kulturalno-oêwiatowe, sportowo-rekreacyjne. Gamrat SA wspó pracuje równie na ró nych p aszczyznach z uczelniami wy szymi, poprzez sta e i praktyki studenckie czy te w zakresie realizacji ró nych projektów, starajàc si o wsparcie z funduszy unijnych. FORUM JAKOÂCI QI 2009 NOMINACJE / WEISS KLINIK By widzieç lepiej Prywatny Szpital Okulistyczny Weiss Klinik (Chorzów) od blisko 3 lat jest jednà z najnowoczeêniejszych placówek tego typu w Polsce. Posiada w asnà poradni, a nowoczesny blok chirurgiczny, z dwoma salami operacyjnymi, zapewnia wykonywanie zabiegów na najwy szym Êwiatowym poziomie. eiss Klinik specjalizuje Wsi w Êwiadczeniu us ug okulistycznych w pe nym zakresie od diagnostyki, poprzez leczenie zachowawcze, po zabiegi laserowe i operacje chirurgiczne. Pod wzgl dem iloêci i jakoêci przeprowadzanych zabiegów szpital jest jednym z liderów w kraju wêród prywatnych oêrodków okulistycznych. Z jego us ug skorzysta o ponad 30 tys. pacjentów z Polski i Europy. Wykonano blisko 4 tys. zabiegów i operacji. Placówka s ynie z wyjàtkowo dobrych wyników leczenia, przyjaznej atmosfery i bardzo krótkiego czasu oczekiwania. Cz sto odbywajà si tam zabiegi, którym inne oêrodki w kraju nie potrafià skutecznie sprostaç. Wykwalifikowany i do- Êwiadczony zespó lekarzy i personel medyczny wykonujà zabiegi w szerokim zakresie okulistyki, m.in.: operacje zaçmy (tak e powik anej), refrakcyjna wymiana soczewki, operacje przeciwjaskrowe, odwarstwienia siatkówki, operacje tylnego odcinka ga ki ocznej (witrektomia), operacje zezów, a tak e operacje plastyczne powiek. Klinika leczy równie zwyrodnienie plamki AMD (wyst puje u osób po 50 roku ycia), która jest g ównà przyczynà utraty widzenia, stosujàc injekcje doszklistkowe preparatu Lucentis lub Macugen. Oddzia chirurgiczny wyposa ony jest w najnowocze- Êniejszy sprz t, m.in. fakoemulsyfikatory, aparatura do witrektomii, laser argonowy, laser Nd:Yag, mikroskop operacyjny czy aparat do kriochirurgii. Szpital posiada Pracowni Laserowà, gdzie wykonuje si zabiegi iridektomii (u atwienie krà enia Êródga kowego), kapsulotomii (leczenie zaçmy wtórnej), laseroterapii siatkówki (w przypadkach zmian zwyrodnieniowych oraz obecnoêci otworów w siatkówce, jako profilaktyk odwarstwienia siatkówki) i trabekuloplastyki (obni enie ciênienia Êródga kowego). Do koƒca marca br., zostanie uruchomiona dodatkowa us uga laserowa korekcja wady wzroku. Poradnia kliniki wyposa- ona jest w wysokiej klasy aparatur diagnostycznà, dzi ki której kompleksowo wykonuje si wiele badaƒ, dobiera szk a do okularów oraz przeprowadza pe nà diagnostyk (m.in. tomografi optycznà OCT, USG czy pachymetri ). Posiada unikalnà g owic UBM do biomikroskopii ultradêwi kowej (jedna z nielicznych w kraju). Dzi ki niej mo liwa jest diagnostyka schorzeƒ przedniego odcinka ga ki ocznej, niewykrywalnych przez powszechnie stosowany sprz t. Weiss Klinik swoim pacjentom oddaje do u ytku apartamenty oraz pokoje jedno i dwuosobowe z pe nym hotelowym wyposa eniem ( azienki, TV, telefon, internet). Szpital jest w pe ni przystosowany dla potrzeb osób niepe nosprawnych. Klinika zosta a zakwalifikowana do projektu Wsparcie procesu akredytacji zak adów opieki zdrowotnej w 2010 r., wspó finansowanego przez UE oraz posiada certyfikat jakoêci ISO 9001:2000.

2 II INNOWACJA ROKU 2008 / MYJNIA BEZDOTYKOWA BP POLSKA SA Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna Firma BP Polska rozpocz a dzia alnoêç w Polsce na poczàtku lat 90. Istniejàcy od ponad 100 lat koncern, posiada w naszym kraju sieç ponad 350 stacji paliw i jest u nas najwi kszym zagranicznym koncernem paliwowym. W 2006 roku firma rozpocz a budow pierwszej na polskim rynku sieci samoobs ugowych myjni bezdotykowych. Obecnie w jej ramach pracuje 67 takich myjni, w tym roku firma planuje otwarcie kolejnych 19. Za nowoczesne rozwiàzania, zastosowane w samoobs ugowej myjni bezdotykowej, firma otrzyma a wyró nienie w konkursie Innowacja Roku 2008, tym samym podkreêlajàc, e jest liderem, nie tylko na rynku dystrybucji paliw. Z Arturem Pychem, zajmujàcym si rozwojem tego projektu w BP Polska, rozmawia. Jaka jest ró nica mi dzy tym rozwiàzaniem, a standardowymi myjniami samochodowymi? Rynek myjni samochodowych mo emy podzieliç na 3 segmenty: automatyczne, samoobs ugowe i obs ugowe. Oferta myjni automatycznej sk ada si z kilku programów, których zakres i ceny sà okre- Êlone, zaê proces mycia i suszenia w ca oêci wykonuje urzàdzenie. Drugi typ to myjnie samoobs ugowe, w których klient samodzielnie myje swój pojazd. Ostatni segment jest najliczniejszy i najbardziej zró nicowany sà to najcz Êciej kilkuosobowe firmy, w których zostawiamy samochód, zaê us ug mycia wykonujà r cznie pracownicy myjni. W interesujàcym nas segmencie w tradycyjnej samoobs ugowej myjni r cznej za pomocà szczotki nak adamy na samochód szampon lub aktywnà pian, a nast pnie szorujemy pojazd. Wady takiej myjni, to przede wszystkim kontakt szczotki z karoserià i u ywanie jednej szczotki do mycia wszystkich elementów samochodu. Znajdujàce si w szczotce ziarenka piasku bàdê inne zanieczyszczenia mogà byç powodem uszkodzenia lakieru naszego pojazdu. Podsumowujàc za ka dym razem trzeba wykonaç ci kà fizycznà prac, a nierzadko efekt jest daleki od oczekiwanego. W myjniach bezdotykowych te problemy nie majà miejsca. Technologia mycia bezdotykowego zosta a wynaleziona by umo liwiç mycie samochodów bez uszkodzenia lakieru. Eliminuje ona typowe dla myjni tradycyjnej tarcie mechaniczne, zanieczyszczenia wody oraz nie stosuje wosków na bazie parafiny, które powodujà absorpcj brudu. Nie ma te m czàcego fizycznie szorowania. Wszystkie czynnoêci sà wykonywane za pomocà jednej lancy, z której podawana jest chemia i woda, zaê naszym jedynym zadaniem jest wybór tempa, w jakim chcemy myç samochód i co si z tym wià e wysokoêci kwoty, jakà zamierzamy wydaç na mycie. Myjnia oferuje cztery programy. Klient uruchamia urzàdzenie wrzucajàc monet, eton lub wk adajàc kart przedp atowà, na której za adowany jest kredyt i to od niego zale y, jak d ugo chce korzystaç z myjni. Poprzez mo liwoêç zmiany programu w dowolnym momencie klient mo e tak e indywidualnie konfigurowaç proces mycia dopasowujàc go do stopnia zabrudzenia pojazdu. (patrz: ramka przyp. red.). Jakie sà zalety mycia bezdotykowego? Oprócz wspomnianych przeze mnie aspektów bezpieczeƒstwa dla karoserii samochodu i wygody wskaza bym na wysokà jakoêç mycia. Wykorzystanie podgrzanej i zmi kczonej wody pod wysokim ci- Ênieniem oraz specjalnego proszku umo liwia uzyskanie doskona ej czysto- Êci. Dzi ki wysokiemu ci- Ênieniu mo emy wyp ukaç zanieczyszczenia z wszelkich zakamarków, listew, szczelin, za amaƒ i powierzchni trudno dost pnych, co jest nie do wykonania za pomocà szczotki. Latem idealnie doczyêcimy wszystkie pozosta oêci po owadach, zaê zimà z atwoêcià usuniemy b oto poêniegowe. Nie musimy demontowaç baga ników, mo emy tak e umyç rower czy dywaniki samochodowe. Jaki jest sposób dzia ania lancy? Koƒcówka lancy ma dysz ceramicznà, która rozbija wod na bardzo ma e czàsteczki. W po àczeniu z wysokim ciênieniem powstaje silny strumieƒ wody, który mo emy skierowaç pod dowolnym 4 programy mycia bezdotykowego BP: Program 1: mycie ciênieniowe bezdotykowe program s u y do mycia zasadniczego pojazdu. Wykorzystuje si zmi kczonà i podgrzanà do temperatury 60 C wod pod ciênieniem 90 bar z dodatkiem specjalnego Êrodka myjàcego w proszku. Zastosowana technologia gwarantuje wysokà jakoêç mycia i pozwala na usuni cie nawet najbardziej uporczywych zabrudzeƒ i rozpuszczenie t ustych osadów. Program 2: sp ukiwanie polega na usuni ciu pozosta oêci zanieczyszczeƒ i Êrodków chemicznych po myciu bezdotykowym wodà pod ciênieniem 90 bar. Program 3: konserwacja polimerem filtrowana i zmi kczona woda, o temperaturze 60 C, zawiera polimer najnowszej generacji, który pokrywa cienkà, twardà warstwà czysty lakier. Program 4: nab yszczanie polega na sp ukaniu samochodu wodà, pozbawionà minera ów, umo liwia to osiàgni cie efektu bez plam, zacieków, z po yskiem, a tak e osuszanie i nab yszczanie pojazdu. kàtem. Zbli ajàc bàdê oddalajàc koƒcówk lancy od pojazdu decydujemy o sile strumienia wody kierowanego w dany fragment karoserii. Po àczenie trzech elementów, jakimi sà: odpowiednie ciênienie wody, temperatura i dobór odpowiedniej chemii gwarantuje uzyskanie doskonalej jakoêci mycia. Je eli robi si to sprawnie, samochód mo na umyç w czasie ok. 3-5 minut. Wa ne jest, aby pojazd myç w sposób uporzàdkowany to znaczy jednà sekcj w ca oêci zanim przejdziemy do nast pnej. Dok adna instrukcja korzystania z naszych myjni jest umieszczona na Êciankach bocznych ka dego stanowiska. Czy firma wspó pracowa a z innymi oêrodkami badawczymi lub firmami przy realizacji projektu? Przed rozpocz ciem projektu mieliêmy bardzo dobrà pozycj w biznesie myjni automatycznych. Zdecydowanie inna sytuacja mia a miejsce z myjniami r cznymi, bowiem wi kszoêç urzàdzeƒ znajdujàcych si na rynku by- a technologicznie przestarza a. Moim celem by o wypracowanie rozwiàzania, które pozwoli oby klientom BP w wygodny sposób umyç samochód samemu, przy uzyskaniu wysokiej jakoêci mycia. Technologicznie najbli sza oczekiwaniom by a oferta urzàdzeƒ niemieckiego producenta Ehrle, i z tà firmà zdecydowali- Êmy si budowaç sieç myjni bezdotykowych w Polsce. To BP rozpropagowa o ten rodzaj mycia samochodów w naszym kraju? W Polsce jesteêmy jedynà firmà, która ma sieç myjni tego typu. Dopóki nie wdro yliêmy tego projektu, mycie bezdotykowe by o relatywnie ma o znane. W miar otwierania myjni w kolejnych miejscowoêciach zainteresowanie tà ofertà wyraênie ros o i na dzisiaj przewy sza zainteresowanie myjniami automatycznymi w lokalizacjach gdzie wyst pujà oba rodzaje urzàdzeƒ. W moim przekonaniu wybudowana przez nas sieç na dobre rozpropagowa a technologi mycia bezdotykowego w Polsce, zaê BP kolejny raz zaskoczy o pozytywnie swoich klientów. IloÊç klientów korzystajàcych z myjni bezdotykowych na naszych stacjach potwierdza, e by to s uszny wybór. Dzisiaj myjnie bezdotykowe sà ju odr bnym segmentem na rynku, bowiem wraz z budowà naszej sieci daliêmy impuls dla wielu prywatnych operatorów, którzy w àczajà si w budowanie tego rynku. Jakie korzyêci dla Êrodowiska wynikajà z wprowadzenia rozwiàzania? W myjniach bezdotykowych zu ywa si ok. 80 BP posiada 67 samoobs ugowych myjni bezdotykowych (ich lista znajduje si na stronie internetowej a w tym roku firma planuje otwarcie kolejnych 19. Myjnie czynne sà 24 h na dob przez ca y rok. Mo na p aciç za nie w ca ym kraju monetami o nomina ach 1, 2, 5 z, etonami o wartoêci 2 lub 5 z zakupionymi na stacji (istnieje mo liwoêç otrzymania faktury) lub kartà prepaidowà (mo liwoêç do adowania na kwot 10, 20,50, 100 z ). Przy do adowaniach na kwot 50 i 100 z klient otrzymuje 10% rabatu. Grecka mitologia inspiracjà znaku BP Helios bóg S oƒca ilustruje dynamicznà energi we wszystkich jej postaciach, od ropy i gazu do energii s onecznej którà firma dostarcza codziennie do dziesi ciu milionów swoich klientów na ca ym Êwiecie. Logo firmy symbolizuje równie proekologicznà filozofi, w którym kolor zielony oznacza odpowiedzialnoêç za Êrodowisko, a ó ty symbolizuje S oƒce i jego energi. proc. mniej wody w stosunku do mycia tradycyjnego, za pomocà gàbki i w a z wodà. Zasadniczà kwestià jest zaê to, e miejsce mycia jest skanalizowane, po àczone z separatorem i osadnikiem, co oznacza, e nieczysto- Êci sà gromadzone i odprowadzane. Chemia wykorzystywana do mycia pojazdów spe nia normy europejskie, zaê nasze instalacje nie sà ucià liwe dla Êrodowiska. W ostatnich latach nastàpi a spora zmiana w zachowaniach posiadaczy samochodów. U ytkownicy odchodzà od mycia samochodów we w asnym zakresie np. przed blokiem, na dzia ce czy nad zbiornikiem wodnym. Zaczynajà dominowaç tendencje, podkreêlajàce niekorzystny wp yw takiego dzia ania na Êrodowisko naturalne. Istotny jest tak e aspekt ekonomiczny. KonkurencyjnoÊç cenowa tej oferty oraz wygoda u ytkowania sprawia, e wielu u ytkowników samochodów rezygnuje z mycia przed domem. Naprzeciw wysz y przepisy, zakazujàce samodzielnego mycia pojazdów. To prawda. Same zakazy jednak nie wystarczà do zmiany zachowaƒ potrzebna by a jeszcze szersza oferta na rynku i alternatywne rozwiàzania. MyÊl, e my dali- Êmy takà alternatyw wielu osobom i zainicjowaliêmy proces budowania nowego segmentu na rynku. Czy firma wdra a jakieê inne innowacyjne rozwiàzania? W naszej strategii marketingowej mamy wpisany rozwój i wspieranie wszelkich nowych pomys ów, które mogà podnieêç jakoêç produktów i us ug. W myêl zasady, e nie iloêç, a jakoêç jest najwa niejsza, prace i pomys y sà realizowane na ró nych obszarach, poczàwszy od nowej marki dla kawiarenek Wild Bean Cafe, po innowacyjne rozwiàzania w sektorze gazowym. Mamy ÊwiadomoÊç tego, e zmienia si nasz klient i tak dostosowujemy ofert, aby wszelkie jego potrzeby by y uwzgl dniane. Sama firma równie motywuje do dzielenia si swoimi pomys ami wprowadzajàc program Helios Awards. Program ten zach ca pracowników do tego, aby dzielili si swoimi pomys ami, które mogà poprawiç prac czy jakoêç us ug. Konkurs odbywa si corocznie na szczeblu mi dzynarodowym. Ka dy kraj zg asza swoje rozwiàzanie, oczywiêcie zwyci zcy sà BP a Êrodowisko naturalne Firma BP jako Êwiatowy koncern anga uje si w wiele akcji na rzecz ekologii: Jest partnerem ekologicznego programu Czysty Biznes Zdoby a pierwszy w Polsce certyfikat Zielonego Biura Wspiera projekty ratowania zagro onych gatunków roêlin i zwierzàt Jako pierwsza w Polsce zastàpi a produkty o owiowe benzynà Uniwersalnà 95 na wszystkich stacjach Wprowadzi a na polski rynek nowoczesne i ekologiczne paliwa BP Ultimate Otrzyma a nagrod za ekologiczne paliwo autogaz dla Najbezpieczniejszej Instalacji Autogazu w Polsce Stworzy a pierwszy na Êwiecie system handlu szkodliwymi emisjami nagradzani. Dodatkowo ka dy projekt jest ciàgle modyfikowany i dostosowywany do potrzeb klienta. Wracajàc do myjni r cznych dodam, e obecnie finalizujemy prace projektowe nad wyposa eniem naszych myjni w uchwyty na dywaniki samochodowe, co b dzie dodatkowym udogodnieniem dla klientów. Równie ciàg e modyfikacje dokonywane sà w kierunku ulepszania substancji myjàcych.

3 III INNOWACJA ROKU 2008 / PGE ELEKTROWNIA BE CHATÓW S.A. Bezpieczny producent energii W po udniowej cz Êç woj. ódzkiego znajduje si stolica polskiej energetyki Be chatów. Miano to miasto zyska o dzi ki pobliskiej elektrowni, której moc bloków energetycznych wynosi 4450 MW, co stanowi ok. 20 proc. produkcji krajowej. PGE Elektrownia Be chatów S.A. to najwi ksza w Europie elektrownia na paliwa konwencjonalne. Po zakoƒczeniu inwestycji budowy nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW, Elektrownia Be chatów b dzie jednym z najwi kszych tego typu obiektów na Êwiecie. Elektrownia zosta a wyró niona w konkursie Innowacja Roku 2008 za rozwiàzania, w zakresie badaƒ materia ów i spoin z wykorzystaniem zjawiska dyfrakcji fal ultradêwi kowych do wykrywania i oceny wad materia ów (TOFD) oraz za ultradêwi kowy system do pomiarów g owicami wieloprzetwornikowymi (PHA- SED ARRAY). Nieustajàcy rozwój Be chatowska elektrownia jest zasilana w glem, pochodzàcym z pobliskiej Kopalni W gla Brunatnego. Posiada dwanaêcie bloków energetycznych, których àczna moc ju 20 lat temu wynosi a 4320 MW. Obecnie, dzi ki licznym modernizacjom turbin, prowadzonym od 1997 roku, moc elektrowni wynosi 4450 MW, co stawia jà w Êwiatowej czo ówce wêród producentów energii. Energia, produkowana w Be chatowie nale y do najtaƒszych. W 2006 roku podj to dzia ania, zwiàzane z rozbudowà przedsi biorstwa, a obecnie trwajà prace nad budowà zupe nie nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW. Przy tej inwestycji wykorzystane sà najnowoczeêniejsze technologie i doêwiadczenia Êwiatowe. W stu procentach spe ni ona wymagania, wynikajàce z Dyrektywy Unii Europejskiej, w zakresie emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery. Po zakoƒczeniu prac elektrownia Be chatów b dzie posiadaç jeden z najnowocze- Êniejszych i najwi kszych bloków energetycznych na Êwiecie, opalanych w glem brunatnym. Zarzàd PGE Elektrowni Be chatów S.A. zapewnia wszelkie niezb dne narz dzia, umo liwiajàce unowoczeênianie technologii, procesów i utrzymanie systemu zarzàdzania. W zwiàzku z modernizacjà bloków elektrowni, wdro ono nowoczesne metody badania elementów spawanych. Przede wszystkim wa ne jest sta e monitorowanie uk adów wodno-parowych. Proces modernizacji elektrowni potrwa do 2013 roku. Wi kszoêç spawów, szczególnie tych na rurociàgach o wysokich parametrach przep ywajàcego czynnika podlega ciàg ej kontroli. Sà to setki spoin, ale niezmiernie istotne jest ich kontrolowanie i sprawdzanie szczelnoêci. GruboÊç Êcianki rury ma od ok. 20 do 50 mm, a para która w niej p ynie ok. 540 C i ciênienie 160 atmosfer. Strumieƒ pary o tak wysokich parametrach, w przypadku awarii i jego wydostania si na zewnàtrz, móg by byç bardzo niebezpieczny, dlatego tak wa ne jest monitorowanie wszelkich zmian, aby do takich sytuacji nie dopuêciç. Innowacyjne metody badaƒ Nowoczesne metody zastosowane w elektrowni pozwalajà na szybsze i dok adniejsze sprawdzenie spoin. Metoda TOFD wykorzystuje zjawisko dyfrakcji fal ultradêwi kowych do odnajdywania i obserwowania zmian materia ów. Trzeba mieç mo liwoêç sprawdzenia spawanych elementów rur, aby okreêliç szczelnoêç instalacji. Jest to bardzo szybka metoda oceny wykonanych spoin. WczeÊniej stosowali- Êmy metod rentgenowania. Proces ten by skuteczny, lecz ucià liwy i niebezpieczny dla ludzi, wymaga du o czasu, przerw w toczàcych si pracach, co w znaczny sposób wyd u a o prace remontowe prowadzone w elektrowni zaznacza Eugeniusz Bilkowski, wiceprezes PGE Elektrowni Be chatów S.A. Aby w aêciwie przeprowadzaç diagnostyk instalacji nale y stosowaç sprawdzone i szybkie metody badania. Cechy te posiadajà badania, prowadzone za pomocà metody mozaikowej (PHASED AR- RAY). Sà to metody znane na Êwiecie, ale w Polsce na razie bardzo rzadko wykorzystywane, z powodu koniecznoêci wysokich nak adów finansowych i odpowiedniego przeszkolenia personelu. PGE Elektrownia Be chatów S.A. postawi a jednak na nowoczesnoêç. Wynika o to z naturalnej potrzeby wymiany i modernizacji rurociàgów. Konwencjonalne badania ultradêwi kowe posiadajà szereg wad, do których nale à m.in. brak mo liwoêci zapisu oraz doêç du a niepewnoêç wy- Na zdj ciu Wojciech Górniak Kierownik Wydzia u Kontroli Technicznej, Eugeniusz Bilkowski Dyrektor Techniczny i Ireneusz St piƒski Specjalista Ds. Kontroli Technicznej krycia niektórych wad. Metoda g owic mozaikowych okaza- a si lepsza dla rurociàgów, poniewa eliminuje zagro enie promieniowaniem i daje szybko wynik badaƒ. Metody ultradêwi kowe konwencjonalne nie dajà zapisu, polegamy na protokole sporzàdzonym przez operatora, natomiast w wypadku badaƒ radiograficznych mamy radiogram, czyli film na którym widaç wady. Metoda TOFD ma mo liwoêci zapisu, zamiast radiogarmu, powstaje ultrasonogram, na którym równie mo na wady zobaczyç, dokumentowaç i obrabiaç nowoczesnymi metodami cyfrowymi dodaje Ireneusz St piƒski, specjalista ds. kontroli jakoêci. Metoda PHASED ARRAY zwana jest metodà XXI wieku. Coraz wi cej oêrodków w Polsce si nià interesuje. Równie zwróciliêmy na nià uwag, poniewa specjalno- Êcià naszego dzia u kontroli jakoêci sà badania ultradê- Elektrownia Wiatrowa Kamieƒsk Sp. z o.o. utworzona zosta a w 2003 roku, w celu stworzenia parku wiatrowego o mocy ok. 30 MW. Zbudowana zosta a na szczycie Góry Kamieƒsk (powiat radomszczaƒski), zrekultywowanego zwa owiska zewn trznego Kopalni W gla Brunatnego Be chatów. Elektrownia sk ada si z 15 generatorów wiatrowych o mocy 2 MW ka dy oraz wadze turbiny ok. 300 ton. W niedalekiej przysz oêci planowana jest rozbudowa elektrowni o kolejne 9 wiatraków. Energia pochodzàca z wiatraków wprowadzana jest do krajowego systemu elektroenergetycznego. wi kowe, a metoda ta jest najnowszà wêród badaƒ ultradêwi kowych zaznacza I. St piƒski. W diagnostyce wa ne jest, aby precyzyjnie okreêliç, gdzie mo e wystàpiç zagro enie. Najwi kszà zaletà tej metody jest zwi kszona skutecznoêç i mo liwoêç stosowania w skomplikowanych przypadkach, które uniemo liwiajà u ycie innych rozwiàzaƒ. Obie wdro one metody majà wi kszà wykrywalnoêç od stosowanych wczeêniej. W elektrowni dzia a laboratorium badaƒ materia owych, które prowadzi prace kontrolno-pomiarowe zgodnie z normami, wykorzystujàc 16 metod i ponad 30 procedur badawczych dopuszczonych do stosowania w tym zakresie. Wszystkie znajdujà swoje zastosowanie w elektrowni. W polityk dzia ania elektrowni wpisane jest tak e doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarzàdzania Jako- Êcià, Ârodowiskiem, BHP i Ochronà Informacji (ISO 9001, ISO 14001, ISO i ISO/IEC 27001) oraz uwzgl dnianie Deklaracji Spo ecznej OdpowiedzialnoÊci Biznesu. Ochrona Ârodowiska Zarzàd PGE Elektrowni Be chatów podjà wiele dzia- aƒ, które majà na celu zmniejszenie negatywnego oddzia ywania obiektu na Pozwolenia Zintegrowane Êrodowisko. Wdro ony zosta System Zarzàdzania Ârodowiskiem. Stosowane systemy os ony Êrodowiska naturalnego obejmujà nie tylko ochron powietrza atmosferycznego, ale równie gospodark zasobami wodnymi i odpadami oraz ochron przed ha asem. W elektrowni rozbudowane zosta y systemy monitoringu zanieczyszczeƒ na wszystkich 12 blokach energetycznych. Kontrolujà one emisje dwutlenku siarki, tlenków azotu i w gla oraz py ów. Dzi ki prowadzonej modernizacji bloków uzyskano zwi kszenie mocy urzàdzeƒ poprzez podniesienie ich sprawnoêci bez koniecznoêci spalania dodatkowych iloêci w gla, co korzystnie wp ywa na ograniczenie emisji dodatkowych iloêci szkodliwych gazów do atmosfery. Elektrownia uczestniczy a równie w budowie farmy wiatrowej na Górze Kamieƒsk, przyczyniajàc si w ten sposób do rozwoju alternatywnych êróde energii (czyt.: ramka). Elektrownia Be chatów spe nia wszystkie normy dotyczàce ochrony Êrodowiska. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie tzw. Pozwolenia Zintegrowanego. Jest to system pozwoleƒ, wynikajàcy z Dyrektywy Rady Europy (IPPC), dotyczàcej zapobiegania emisji i kontrolowania zanieczyszczeƒ. W 2003 r. Elektrownia Be chatów by a pierwszà firmà w Polsce spe niajàcà warunki do uzyskania takiego pozwolenia. Pozwolenie to jest rodzajem licencji na prowadzenie instalacji, okreêla ono rodzaj i iloêç wykorzystanej energii, materia ów, surowców i paliw. RównoczeÊnie oceniane sà równie dzia ania, stosowane przez przedsi biorstwo, w celu zmniejszenia emisji substancji toksycznych do Êrodowiska oraz metody zapobiegania awariom. Pod koniec 2007 r. Elektrownia Be chatów otrzyma a kolejne Pozwolenia Zintegrowane, które obejmujà prowadzenie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz do sk adowania odpadów. Be chatowska elektrownia by a pierwszym przedsi biorstwem w Polsce, w którym uruchomiono instalacje odsiarczania spalin (1994). Obecnie skutecznoêç w tym zakresie wynosi powy ej 95 proc. Spaliny z bloków przechodzà przez elektrofiltry, nast pnie poddawane sà odsiarczaniu (IOS). Produktem tego procesu jest wysokiej jakoêci gips, który wykorzystywany jest do produkcji materia ów budowlanych. Od 1998 r. ca oêç gipsu, wyprodukowanego w be chatowskiej elektrowni jest wykorzystywana gospodarczo i nie ma koniecznoêci jego sk adowania. W procesie produkcji energii elektrycznej g ównymi odpadami sà materia y paleniskowe. W ciàgu roku elektrownia spala w giel w ilo- Êciach mln ton. Rocznie powstaje ok. 3 mln ton popio- u i u la. Kot y elektrowni posiadajà instalacje od u lania i odpopielania, polegajàce na hydrotransporcie w zamkni tym obiegu wody powrotnej. Odpady transportowane sà rurociàgami, w postaci mieszaniny popio owo- u lowowodnej na sk adowiska popio u i u la, gdzie ulegajà sedymentacji, woda natomiast jest przechwytywana przez studnie przelewowe i przesy- ana do ponownego wykorzystania w hydrotransporcie. Elektrownia prowadzi nieprzerwane badania kontrolno-pomiarowe we wspó pracy z instytucjami pomiarowo-badawczymi. Podj to dzia ania, majàce na celu monitoring Êrodowiska i pomiary opadu py u w rejonie Sk adowiska Odpadów Paleniskowych Lubieƒ oraz wzd u trasy odpopielania. Prowadzony jest monitoring Êrodowiska, wp yw sk adowania popio ów na najbli sze otoczenie, a tak e obserwacja systemu wodnego w rejonie sk adowiska.

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH (oferowanych od 2 maja 2016 r.) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Słomnikach z dnia 27 kwietnia 2016 r. /tekst jednolity/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁOMNIKACH

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZEKOCINACH T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MAJ 2011 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

àczy nas energia KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ àczy nas energia OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Spis treêci Preambu a................................................................................ 3 Kim jest Operator Systemu

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska

OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska OPIS JEDNOSTKI Produkcja pszczelarska Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia INFORMACJE OGÓLNE WŁAŚCICIEL

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo