Wprowadzenie. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Wydanie II uzupełnione ISBN Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009

2 Wprowadzenie Wprowadzenie Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie Vademecum. W odpowiedzi na oczekiwania beneficjentów zostało ono wzbogacone o rozdział poświęcony zarządzaniu finansami projektów szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Oprócz wielu cennych wskazówek rozdział Realizacja i rozliczanie projektu zawiera przykładowe zestawienie kosztów kwalifikowanych oraz dokumentów potwierdzających wydatki. Ponadto szerzej omówiono obowiązki informacyjne i promocyjne, spoczywające na instytucji realizującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsiębiorstwom oraz ich pracownikom możliwość udziału w szkoleniach organizowanych w ramach priorytetu II PO KL (w nim mieści się między innymi wspomniane poddziałanie 2.1.1) oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Uczestnictwo w tych kursach kosztuje mniej dzięki temu, że są dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z dotacji pokrywana jest różnica między ceną rynkową szkoleń i studiów podyplomowych a wysokością opłat uiszczanych przez firmy (za udział pracowników) lub przez samych uczestników (w przypadku studiów podyplomowych). Taki system dofinansowania stwarza zachętę zarówno dla instytucji szkoleniowych, jak i dla przedsiębiorstw i ich pracowników. Dlaczego potrzebujemy zachęt? Dla wielu firm największym kapitałem, często też atutem decydującym o przewadze przedsiębiorstwa na rynku, są zatrudnieni ludzie. Pomimo świadomości walorów wynikających z posiadania wysoko wyspecjalizowanej kadry, przedsiębiorcy rzadko planują działania nakierowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być standardem każdego przedsiębiorstwa. Rozumieją to szefowie wielu europejskich spółek. W Polsce potrzeba kształcenia pracowników, a także kadry menedżerskiej nie jest jeszcze przez pracodawców odpowiednio doceniana. Tymczasem ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe, rozwój nowych technologii, a także zmiany w organizacji pracy wymuszają konieczność stałego dokształcania się i podnoszenia umiejętności. Vademecum ma pomóc przedsiębiorcom i ich pracownikom w zapoznaniu się z działaniami i projektami realizowanymi przez PARP w ramach PO KL

3 Wprowadzenie oraz zachęcić do korzystania z szansy, jaką dał Europejski Fundusz Społeczny. Stanowi też pierwszy podręcznik dla firm i instytucji szkoleniowych, wprowadzając je w problematykę projektów finansowanych z EFS. Nie tylko wprowadza w tematykę takich przedsięwzięć, ale także wskazuje źródła finansowania projektów, podpowiada, jak się starać o dofinansowanie, a potem właściwie przeprowadzić i rozliczyć szkolenie lub studia podyplomowe. Ponadto publikacja dostarcza ogólnych informacji na temat projektów szkoleniowych o zasięgu regionalnym, finansowanych również w ramach PO KL, przede wszystkim w priorytecie VIII, wdrażanym przez instytucje wskazane przez samorządy województw. Czytelnicy znajdą przykłady realizowanych projektów szkoleniowych oraz uzupełnienia w postaci słowiczka i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Dzięki Vademecum można uzyskać pierwszy stopień wtajemniczenia. Podręcznik nie zwalnia jednak od zapoznawania się ze źródłowymi dokumentami programowymi. Podmiotom realizującym projekty prawdziwą satysfakcję daje zadowolenie uczestników kursów i pozytywnie rozparzony wniosek o płatność końcową. Tego życzymy wszystkim beneficjentom. Owocnej lektury! 3

4 Spis treści: 1. Informacje ogólne o PO KL 5 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP Projekty konkursowe o zasięgu regionalnym Projekty systemowe realizowane przez PARP Poradnik projektodawcy Realizacja i rozliczanie projektu Dobre praktyki Pytania i odpowiedzi. Słowniczek Notatki 125 Teksty: Jerzy Gontarz (działania krajowe PO KL, Dobre praktyki, słowniczek), Agnieszka Łagan ( Poradnik projektodawcy, Realizacja i rozliczanie projektu ), Karolina Maciaszek (zebranie i opracowanie danych), Urszula Gielniowska (opisy działań regionalnych PO KL) Współpraca, redakcja i konsultacje: Aleksandra Berg-Koza, Sylwia Brożyna, Mariola Gniadek, Renata Olech, Mirosława Płyta Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4

5 5

6 1. Informacje ogólne o PO KL Kapitał Ludzki nowe wyzwania Celem głównym PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. PO KL jest najsprawniej wdrażanym programem krajowym. Od 1 stycznia 2008 r. do 4 maja 2009 r. zakontraktowano z beneficjentami prawie 17% środków (8,5 mld zł) przeznaczonych na jego realizację. Projektodawcy złożyli w tym okresie wniosków o dofinansowanie, które poprawnie przeszły ocenę formalną. Ich wartość przekroczyła 38 mld zł, co stanowi ok. 75% budżetu programu na lata Te liczby obrazują ogromne zainteresowanie programem i potencjał projektodawców. Program Kapitał Ludzki ma pomóc nie tylko w osiągnięciu celów założonych w Strategii Lizbońskiej, ale także złagodzić społeczne skutki kryzysu gospodarczego. W roku 2008 w obliczu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Komisja Europejska opracowała Europejski plan naprawy gospodarczej. W komunikacie z listopada 2008 r. skierowanym do Rady Europy KE określiła cztery cele strategiczne planu naprawczego: 1. Pobudzenie w szybki sposób popytu oraz wzmocnienie zaufania konsumentów. 2. Zmniejszenie kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego i jego wpływu na grupy najbardziej narażone. W związku z tym konieczne są działania zmierzające do wyhamowania redukcji miejsc pracy, a następnie umożliwienia szybkiego powrotu na rynek pracy tym osobom, które zagrożone są długotrwałym bezrobociem. 3. Zapewnienie pomocy Europie w przygotowaniu się do działania w sytuacji ponownego ożywienia gospodarczego, tak by gospodarka europejska była w stanie sprostać wymogom konkurencyjności oraz przyszłym potrzebom przedstawionym w strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Oznacza to realizację niezbędnych reform strukturalnych, wspomaganie innowacji oraz stworzenie gospodarki opartej na wiedzy. 4. Przyśpieszenie przejścia w kierunku gospodarki opartej na technologii niskoemisyjnych. 6

7 1. Informacje ogólne o PO KL Komisja Europejska uznała, że dziania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skutecznie wspierać drugi oraz trzeci spośród wymienionych celów. W Polsce szczególnym wyzwaniem stało się zapewnienie takich możliwości realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby stanowił on skuteczny instrument służący minimalizowaniu kosztów społecznych spowolnienia gospodarczego i jednocześnie stwarzał warunki dalszego rozwoju zasobów ludzkich w istniejącej sytuacji gospodarczej. W związku z tym Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała pakiet zmian dotyczących wdrażania EFS, których efektem powinno być złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego w Polsce. Zaproponowano następujące szczegółowe zmiany w procedurach oraz w dokumentach programowych (m.in. dotyczące kryteriów wyboru projektów): Procedura przyspieszonego wyboru projektów ( szybka ścieżka ) w konkursach ogłaszanych w planach działania na 2009 i 2010 r. Aneksowanie umów z beneficjentami realizującymi projekty w celu zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dotacje dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zwiększenie alokacji na konkursy ogłaszane w ramach PO KL. Jednorazowy dodatek relokacyjny (mobilnościowy) dla osób pozostających bez zatrudnienia, podejmujących pracę poza miejscem zamieszkania. Jednorazowy dodatek motywacyjny dla uczestników programów outplacementu, podejmujących nową pracę za wynagrodzeniem niższym niż u poprzedniego pracodawcy. Rozszerzenie zakresu wsparcia o możliwość przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla pracowników objętych programem zwolnień monitorowanych. Projekty szybkiego reagowania w zakresie reintegracji zawodowej osób dotkniętych negatywnymi skutkami spowolnienia gospodarczego. Szkolenia zamiast zwolnień (uatrakcyjnienie zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami spowolnienia gospodarczego). Nowy środek pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej. Udzielanie pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo. Wysokospecjalistyczne szkolenia dla zwalnianych pracowników. Wiele z tych propozycji już zostało wprowadzonych w życie. 7

8 1. Informacje ogólne o PO KL Rola PARP Program obejmuje dziesięć priorytetów, z których pięć pierwszych jest realizowanych na poziomie centralnym, a kolejne cztery na poziomie regionalnym (priorytet X to Pomoc techniczna ). Koniecznym warunkiem zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego jest ciągłe inwestowanie w rozwój kadr i pracowników polskich przedsiębiorstw. Tym obszarem na skalę ogólnopolską zajmuje się PARP. Agencja realizuje dwa działania 1 w ramach priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (wdrażane centralnie): Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr. Wykres 1. Udział środków przeznaczonych na działania realizowane przez PARP w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (kwoty w euro) Działanie % Pozostałe działania PO KL % Działanie % Działanie 2.1 dzieli się na trzy poddziałania: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach (w ramach niego realizowane są projekty konkursowe) Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności (w ramach niego realizowane są projekty konkursowe) Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw (w ramach niego realizowane są projekty systemowe). 1 Działanie lub poddziałanie szczegółowy instrument wsparcia finansowego projektów, będący narzędziem realizacji programu operacyjnego. Więcej w rozdziale Pytania i odpowiedzi. Słowniczek. 8

9 1. Informacje ogólne o PO KL Działanie 2.2 dzieli się na dwa poddziałania: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności (w ramach niego realizowane są projekty systemowe) Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych (w ramach niego realizowane są projekty systemowe). Większość pieniędzy, którymi dysponuje PARP na realizację tych działań, przeznaczonych jest na szkolenia i studia podyplomowe (poddziałanie 2.1.1). Wykres 2. Alokacja środków na poszczególne poddziałania PO KL, realizowane przez PARP (w mln euro) Dokumentem uzupełniającym Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest Szczegółowy opis priorytetów PO KL, który stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje szczegółowo opisują kryteria oceny poszczególnych typów projektów, system wdrażania oraz wskazują potencjalnych beneficjentów i grupy docelowe wsparcia. Dokumentem precyzującym zasady ubiegania się o wsparcie projektów konkursowych są Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są one oparte na obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych oraz wytycznych ministra rozwoju regionalnego. Ponadto informacje o rocznych alokacjach i planowanych terminach naborów, a także obowiązujących kryteriach dostępu i kryteriach strategicznych można znaleźć w dokumencie Plan działania, przyjmowanym na 9

10 1. Informacje ogólne o PO KL dany rok i obejmującym II priorytet PO KL. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać ze stron internetowych lub 2. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Celem działania 2.1 jest podnoszenie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców. W ramach działania realizowane są ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa, adresowane do konkretnych firm, grup firm bądź ich oddziałów znajdujących się w różnych regionach kraju. Ponadto dofinansowanie udzielane jest projektom studiów podyplomowych i szkoleń otwartych, z których mogą korzystać pracownicy różnych firm oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Diagnoza sposobu funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MSP, pokazała konieczność wprowadzenia nowych form i metod organizacji pracy, zarządzania oraz planowania strategicznego. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego firm. Działania w tym zakresie służą zarówno wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw, jak i zachowaniu istniejących miejsc pracy oraz równowagi pomiędzy elastycznością i konkurencyjnością a bezpieczeństwem zatrudnienia. Konieczne jest zwiększenie dostępności i dopasowania szkoleń do potrzeb przedsiębiorstw, także poprzez zastosowanie szkoleń e-learningowych i mieszanych (blended learning). Wpłynie to pozytywnie na wykorzystywanie nowych technologii w firmach, co jest zgodne z trendami gospodarczymi oraz założeniami Strategii Lizbońskiej 3. Rozwój przedsiębiorstwa, sprostanie wymogom konkurencji czy utrzymanie pozycji na rynku w coraz większym stopniu zależą od jakości kapitału ludzkiego i identyfikacji potrzeb w tym zakresie. Niezbędna jest zatem realizacja projektów badawczych, pomagających w identyfikacji barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, prognozowaniu kierunków rozwojowych oraz zmian w gospodarce. Wiele tzw. projektów systemowych, które mają dostarczyć wiedzy o zapotrzebo- 2 Serwis stanowi część portalu 3 W odniesieniu do Polski do najważniejszych działań prowadzących do pomyślnego spełnienia założeń Strategii Lizbońskiej uznano m.in. modernizację systemów edukacji i kształcenia zawodowego, tak aby systemy te były zdolne do antycypacyjnej i elastycznej adaptacji do zmieniających się potrzeb i podaży na rynku pracy oraz aby przyczyniły się do zwiększenia udziału osób dorosłych w kształceniu przez całe życie (szczegóły na stronie w zakładce Polityka spójności po 2013). 10

11 1. Informacje ogólne o PO KL waniu na nowe zawody i kwalifikacje, realizuje PARP. Wyniki tych badań pozwolą opracować, przetestować i wdrożyć nowe metody doskonalenia kadr dla różnych grup zawodowych i sektorów (jak firmy rodzinne). Ponadto Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekty promocyjne i szkoleniowo-doradcze, przygotowane w odpowiedzi na wyniki prowadzonych badań w zakresie trendów w gospodarce i na rynku pracy. Warunkiem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest wspieranie innowacyjności. Podnoszenie świadomości w zakresie innowacyjności wśród polskich przedsiębiorców, w szczególności sektora MSP, realizowane będzie poprzez ogólnopolskie projekty badawcze, informacyjne, promocyjne i upowszechniające innowacyjność. Zaplanowano następujące efekty realizacji działania 2.1 do końca 2015 r: Wsparcie 60 tys. przedsiębiorstw oraz 1,8 tys. przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych na poziomie centralnym. Podniesienie kwalifikacji 350 tys. pracowników przedsiębiorstw, w tym 70 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia 4. Przeprowadzenie analizy oczekiwanych efektów restrukturyzacji dla 8 branż. Objęcie działaniami szybkiego reagowania 2,3 tys. pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr W rozwoju polskich przedsiębiorstw ważną rolę odgrywają instytucje otoczenia biznesu, które świadczą usługi doradcze i informacyjne, a także udzielają pożyczek, gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z drugiej strony przedsiębiorstwa powinny stale podnosić kompetencje swoich kadr, które w dużym stopniu decydują o innowacyjności i konkurencyjności firm. Aby ten proces był efektywny, należy zapewnić wysoką jakość usług szkoleniowych. W odpowiedzi na te potrzeby w ramach programu 4 W Planie działania na rok 2009 jako ważne kryterium strategiczne wprowadzono udział w projekcie co najmniej 40% osób w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching) lub korzystają z modułu szkoleniowego w zakresie ICT. Kryterium powyższe wpisuje się w realizację rządowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób po 45./50. roku życia. Dzięki powyższemu kryterium zwiększony zostanie udział w szkoleniach osób powyżej 45. roku życia, a oferta wsparcia zostanie zbudowana z myślą o poprawie kompetencji tych osób. Indywidualne podejście gwarantuje, że umiejętności nabyte w trakcie szkoleń zostaną wdrożone na stanowisku pracy, przyczyniając się do faktycznego wzrostu kompetencji pracowników

12 1. Informacje ogólne o PO KL Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stworzono działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr. Działanie umożliwia rozwój istniejących sieci wspierających przedsiębiorczość. Zostanie stworzony i wzmocniony system kompleksowych usług świadczonych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. W skali ogólnokrajowej szczególnie ważne jest także odpowiednie dostosowanie oferty instytucji szkoleniowych do obecnego poziomu wiedzy. Powinny one również stosować najnowocześniejsze metody i formy szkoleń. Aby sprostać tym wymogom, konieczna jest ciągła aktualizacja i doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników tych instytucji. Zaplanowano następujące efekty realizacji działania 2.2 do końca 2015 r.: Objęcie usługami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji 1,6 tys. konsultantów akredytowanych instytucji otoczenia biznesu. Podniesienie kwalifikacji potwierdzone uzyskaniem certyfikatu przez 4 tys. przedstawicieli kadry szkoleniowej. Skorzystanie z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach przez 350 tys. przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Komplementarność z innymi programami Opisane działania są komplementarne w stosunku do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w zakresie zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw, badań i rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w procesach kształcenia, przedsiębiorczości), a także w stosunku do priorytetu I Nowoczesna gospodarka w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (w zakresie społeczeństwa informacyjnego, wspierania innowacji, przedsiębiorczości). PARP jako Instytucja Wdrażająca działania 2.1 i 2.2 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) w procesie wdrażania działań II priorytetu PO KL (podporządkowane są one tzw. celowi szczegółowemu: rozwój wykwalifikowanej i zdol- 12

13 1. Informacje ogólne o PO KL nej do adaptacji siły roboczej ). W przypadku projektów konkursowych do zadań PARP należy m.in.: przyjmowanie wniosków aplikacyjnych dokonywanie wyboru projektów podpisywanie umów o dofinansowanie monitorowanie realizacji poszczególnych projektów weryfikowanie wykorzystania środków przez beneficjentów sprawdzanie okresowych sprawozdań beneficjentów. PARP opracowuje również projekty własne (systemowe), które w jej imieniu realizują wykonawcy wybrani w trybie zamówień publicznych. 13

14 1. Informacje ogólne o PO KL 14

15 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach projekty konkursowe Poddziałanie Głównym celem projektów realizowanych w ramach tego instrumentu jest inwestowanie w wiedzę i umiejętności pracowników oraz menedżerów polskich przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia wykorzystania możliwości finansowania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników świadczą o potrzebie kontynuacji tych działań oraz zasadności prowadzenia dalszych edycji szkoleń i studiów podyplomowych dla polskich kadr w ramach PO KL, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przeznaczona na finansowanie poddziałania wynosi prawie 374 mln euro, w tym na wkład ze środków unijnych przypada 318 mln euro, natomiast na wkład ze środków publicznych krajowych 56 mln euro. Kto korzysta ze szkoleń i studiów podyplomowych Oferta jest skierowana do przedsiębiorców i ich pracowników. Decydując się na szkolenie dofinansowane z EFS, należy pamiętać, że ich uczestnikami mogą być pracownicy, którzy zostali wydelegowani przez swoich pracodawców oraz właściciele i menedżerowie firm. Z kolei z oferty studiów podyplomowych mogą skorzystać osoby, które potwierdzą fakt zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dlaczego to się opłaca Opłata za udział w projekcie jest w znacznym stopniu pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałą kwotę wnosi pracodawca bądź uczestnik (studia podyplomowe). W przypadku szkoleń ogólnych ze środków PO KL pokrywanych jest do 80% wydatków objętych pomocą publiczną przypadających na mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę, do 70% wydatków przypadających na średniego przedsiębiorcę oraz do 60% wydatków przypadających na dużego przedsiębiorcę. W przypadku szkoleń specjalistycznych (dotyczących wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy oraz związanych ze specyfiką działania danej firmy) z programu można pokryć do 45% wydatków objętych pomocą publiczną przypadających na mikroprzedsiębiorcę i małego przedsiębiorcę, do 35% wydatków przypadających na średniego przedsiębiorcę i do 25% wydatków przypadających 15

16 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP na dużego przedsiębiorcę. Intensywność pomocy wzrasta o 10 punktów procentowych w przypadku pracowników znajdujących się w gorszym położeniu 5, jednakże nie może przekroczyć maksymalnego progu 80% wydatków. Przy usługach doradczych przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa. PARP finansuje do 80% wydatków bezpośrednio związanych z realizacją studiów podyplomowych. Pozostałe 20% stanowi wkład prywatny uczestnika studiów podyplomowych wnoszony w formie pieniężnej. Kto może otrzymać dofinansowanie na projekt O dofinansowanie na realizację projektów skierowanych do opisanych powyżej grup mogą się ubiegać przedsiębiorcy oraz podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, czyli m.in.: instytucje szkoleniowe, przedsiębiorcy prowadzący działalność szkoleniową, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Projektodawcy mogą składać wnioski wspólnie z partnerami. Partnerem może być wyłącznie przedsiębiorca lub podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego. Za właściwą realizację projektu odpowiada projektodawca pełniący funkcję lidera. Typy projektów i wybrane kryteria Projekty realizowane w ramach poddziałania mają charakter ogólnopolski i ponadregionalny. Zaklasyfikowane zostały według następujących typów: Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm. Ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono najważniejsze kryteria, które musiały spełniać poszczególne typy projektów w dotychczas ogłaszanych konkursach 6. 5 Sprawdź w rozdziale Pytania i odpowiedzi. Słowniczek. 6 Co rok w ramach poszczególnych działań PO KL opracowywane są tzw. Plany działania, które precyzują kryteria dostępu (obligatoryjne) i kryteria strategiczne (dodatkowo punktowane). Jest to cenna lektura dla projektodawców i potencjalnych uczestników szkoleń. 16

17 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP Ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa to projekty szyte na miarę, czyli przygotowane na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw 7, oparte na indywidualnych strategiach rozwoju firm. Najważniejsze kryteria tego typu projektów: Do aplikowania uprawnieni są przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw, podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Grupy docelowe objęte projektem: przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw. Kondycja finansowa wnioskodawcy pozwala na płynną realizację projektu 8. Maksymalny okres realizacji: 2 lata. Minimalna wartość projektu: 400 tys. zł; maksymalna wartość: 15 mln zł. Maksymalna liczba partnerów w projekcie: czterech (lider + 4 partnerów) 9. Projekt ma charakter ponadregionalny, tj. beneficjent, przedsiębiorstwo ma struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej dwóch województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej dwóch województwach 10. Projekt zawiera moduł szkoleniowo-doradczy skierowany do kadry zarządzającej, dotyczący zagadnień związanych z zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwie-beneficjencie pomocy oraz obejmuje opracowanie strategii/planu wdrożenia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (jeśli beneficjent pomocy nie posiada takiej strategii/planu). Ważne są kryteria strategiczne stosowane przy ocenie wniosków (za ich spełnienie projektodawcy otrzymują dodatkowe punkty i ich projekty zyskują większą szansę na dofinansowanie). Kryteria te mogą się zmieniać (podobnie zresztą jak kryteria 7 Przez grupę przedsiębiorstw należy rozumieć przedsiębiorstwa powiązane lub partnerskie, o których mowa w Załączniku I (art. 6) do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008, bądź powiązane umowami franczyzy, agencyjnymi, działające wspólnie na podstawie wspólnej strategii lub współpracujące w formie powiązania kooperacyjnego albo klastra. 8 W 2009 r. suma średniomiesięcznych wartości złożonych projektów nie mogła być wyższa niż suma średniomiesięcznych przychodów wnioskodawcy (partnerów) za ostatni rok obrotowy. 9 Z doświadczenia PARP zdobytego m.in. przy wdrażaniu działania 2.3 SPO RZL schemat a wynika, że partnerstwa większe niż 5 podmiotów nie sprawdzają się. W tak dużych konsorcjach występują problemy w komunikacji wewnętrznej i nie potrafią one elastycznie dostosowywać się do zmian w projekcie. 10 Liczba osób objętych wsparciem z danego województwa nie może przekroczyć 90% ogółu uczestników szkoleń. 17

18 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP obligatoryjne). Na przykład w roku 2008 dodatkowo premiowane były projekty uwzględniające uczestnictwo osób 50+ (20 punktów więcej otrzymywały przedsięwzięcia zakładające, że co najmniej 20% uczestników szkolenia będą stanowiły osoby powyżej 50. roku życia). Rok później nastąpiły zmiany w zakresie kryteriów strategicznych. W ramach projektów zamkniętych za co najmniej 40-procentowy udział osób powyżej 45. roku życia projekt mógł dostać 10 punktów więcej. Drugie tyle otrzymywał, jeśli osoby 45+ w takim odsetku miały uczestniczyć w module z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa to projekty adresowane do wielu przedsiębiorstw (każdy przedsiębiorca może zgłosić na szkolenia swoich pracowników). Warunkiem uznania projektu za ogólnopolski jest zapewnienie udziału pracowników firm lub przedsiębiorców z co najmniej pięciu województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej pięciu województwach. Liczba osób objętych wsparciem, pochodzących z jednego województwa, nie może przekroczyć 30% ogółu osób planowanych do objęcia wsparciem. Najważniejsze kryteria tego typu projektów: Do aplikowania uprawnieni są przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorstw i podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Grupy docelowe objęte projektem: przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw. Kondycja finansowa wnioskodawcy pozwala na płynną realizację projektu. Maksymalny okres realizacji: 2 lata. Minimalna wartość projektu: 400 tys. zł; maksymalna wartość: 15 mln zł. Maksymalna liczba partnerów w projekcie: czterech (lider + 4 partnerów). Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie, w których występuje samodzielnie lub jako lider konsorcjum 11. Warunkiem uznania projektu za ogólnopolski jest zapewnienie udziału pracowników przedsiębiorstw lub przedsiębiorców z co najmniej pięciu województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej pięciu województwach. 11 Kryterium ma na celu minimalizację ryzyka związanego z realizacją przez jednego wnioskodawcę większej liczby projektów, co może poważnie ograniczać jego potencjał instytucjonalny i stanowić zagrożenie dla skutecznej realizacji przedsięwzięć. 18

19 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP Należy pamiętać o kryteriach strategicznych 12. W 2008 r. dodatkowo premiowane były projekty, które kończą się egzaminem zewnętrznym lub uzyskaniem powszechnie uznawanego lub branżowego certyfikatu (w tym międzynarodowego). Projekt mógł otrzymać dodatkowo 20 punktów wówczas, gdy co najmniej 80% uczestników programu szkoleniowego miało możliwość zdania egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte kwalifikacje lub możliwość uzyskania certyfikatu. W 2009 r. premiowane (5 punktami) były programy szkoleń, których uczestnikami w co najmniej 70% byli mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy lub u nich zatrudnieni pracownicy. Obok udziału osób powyżej 45+ (minimalny odsetek: 40% ogółu uczestników w ramach projektu) promowano jednoczesne uczestnictwo kobiet (co najmniej 55% uczestników) 13. Dodatkowe punkty otrzymywały projekty skierowane do osób słabiej wykształconych. Badania i statystyki OECD pokazują bowiem, iż osoby z niskim wykształceniem rzadko uczestniczą w szkoleniach i szansa ich na udział w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji osobistych jest dużo niższa niż osób lepiej wykształconych. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw są to studia charakteryzujące się tym, iż jedna ich edycja powinna obejmować powyżej 150 godzin lekcyjnych i odbywać się dla grup liczących od 20 do 40 uczestników. Najważniejsze kryteria tego typu projektów: Do aplikowania uprawnione są podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Grupy docelowe objęte projektem: przedsiębiorcy, pracownicy przedsiębiorstw. Kondycja finansowa wnioskodawcy pozwala na płynną realizację projektu. Maksymalny okres realizacji: 36 miesięcy 14. Minimalna wartość projektu: 400 tys. zł, maksymalna wartość: 15 mln zł. Maksymalna liczba partnerów w projekcie: czterech (lider + 4 partnerów). W ramach jednej edycji studiów podyplomowych nie może być więcej niż 20% osób zatrudnionych u tego samego pracodawcy. 12 Sprawdź szczegółowe zapisy w Planach działań na poszczególne lata. Do pobrania ze strony: 13 Ze względu na wcześniejszy niż w przypadku mężczyzn wiek dezaktywizacji zawodowej do kobiet skierowane są działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aby przeciwdziałać nierównemu traktowaniu płci (zasada gender mainstreaming). 14 W odpowiedzi na postulaty szkół wyższych okres realizacji projektów wydłużono z 2 do 3 lat. Uczelnie zwróciły uwagę, że okres realizacji studiów MBA w wielu przypadkach jest dłuższy niż 2 lata ze względu na czas konieczny na obronę prac podyplomowych. 19

20 2. Projekty konkursowe finansowane przez PARP Z badań wynika, że w Polsce brakuje inżynierów i pracowników z wykształceniem technicznym, dlatego w 2009 r. szczególnie premiowane są projekty studiów o charakterze technicznym. Projekt mógł otrzymać dodatkowo 15 punktów, jeśli powyżej 60% planowanych do przeszkolenia osób miało możliwość studiowania na studiach podyplomowych technicznych (o profilu technicznym). 5 punktami premiowane było co najmniej 40-procentowe uczestnictwo w studiach osób powyżej 45. roku życia. Inne warunki PARP nie udziela wsparcia na projekty obejmujące tylko usługi doradcze. Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi zawierać komponent szkoleniowy, a usługi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami. Jednocześnie nie ma możliwości łączenia różnych typów projektów w jednym wniosku o dofinansowanie. Nie ma również możliwości organizacji studiów podyplomowych ani delegowania pracowników na studia podyplomowe w ponadregionalnych zamkniętych projektach szkoleń i doradztwa, ani też organizowania szkoleń w projektach dotyczących studiów podyplomowych. Każdy projekt powinien zawierać elementy wartości dodanej, m.in. charakteryzować się innowacyjnymi rozwiązaniami mogącymi stanowić wzór przy opracowywaniu następnych projektów, promowaniem zasady równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Ponadto przedsięwzięcia nakierowane na podnoszenie kompetencji kadr powinny zakładać dostarczenie usług, które byłyby nieosiągalne bez wsparcia EFS. Projekty muszą być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (oznacza to m.in., że wszystkie działania projektu, jego biuro, administracja oraz dokumentacja projektu muszą być zlokalizowane w Polsce). 20

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy:

W ramach działania w 2010 roku zdecydowano się ogłosić 3 osobne konkursy: W ramach działania 2.1.1,,Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach'' wnioski aplikacyjne może składać prawie każda instytucja: począwszy od szkół wyższych, poprzez różnego rodzaju instytucje publiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Pakiet Pomocy Antykryzysowej

Pakiet Pomocy Antykryzysowej Pakiet Pomocy Antykryzysowej Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce broszurę informacyjną na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczoną dla przedsiębiorców, której celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2009 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2009 r. Warszawa, 2009-05-13 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA PRIORYTETU II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKI I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przewodnik po Działaniach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Katowice, lipiec 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Co możemy osiągnąć dzięki PO KL?

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Kwota na dofinansowanie. Działanie /Poddziałanie. Termin naboru. Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY Działanie /Poddziałanie Kwota na dofinansowanie Termin naboru Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 10.000.000,00 PLN Konkurs 2015 ROZSTRZYGNIĘTY

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe)

I. Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) Zasady przyznawania dodatków relokacyjnych (mobilnościowych), dodatków motywacyjnych finansowanych ze środków EFS oraz realizacji koncepcji szkoleń zamiast zwolnień w ramach Pakietu antykryzysowego Dodatki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2010 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2010 r. Warszawa, 200-04-6 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 200 ROK DLA PRIORYTETU II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKI I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r.

POBUDŹ FIRMĘ DO. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. POBUDŹ FIRMĘ DO śycia! KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 12 stycznia 2010 r. JAROSŁAW AW PAWŁOWSKI PODSEKRETARZ STANU, MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EFEKTY REALIZCJI PO

Bardziej szczegółowo