2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Adres pocztowy: Al. Dzieci Polskich 20 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych Tel.: Osoba do kontaktów: Mirosław Czajka Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 25

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 25

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Zaprojektowanie, dostawa oraz uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi gwarancji, II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : w siedzibie Zamawiającego Kod NUTS: II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 25

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Zaprojektowanie, dostawę oraz uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi gwarancji, w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. Elektroniczna Platforma Nauki Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka nr POIG /10, akronim: EPN II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Cały zakres zamówienia (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 25

5 Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/01/2013 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 31/10/2013 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 25

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 1. Wadium może być wniesione w: 1.1. pieniądzu, na konto Zamawiającego w banku BRE BANK nr z zaznaczeniem wadium do postępowania nr ZP/CZD/201/12 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego) - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na powyższy rachunek bankowy, 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, nieodwołalnych, nieprzenoszalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 2. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 25

7 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę zgodnie z pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę zgodnie z pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę zgodnie z pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt 2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (Podstawa Prawna art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp 2. Wykaz wykonanych zamówień, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wskazane w ofercie danego Wykonawcy zostały wykonane należycie 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 4., Wykonawca może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. (Podstawa prawna art. 26 ust. 2c ustawy Pzp). B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 25

8 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1.1. w punkcie 2, 3, 4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 1.2. w punkcie 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit. a) i c) oraz w pkt 1.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 1.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców indywidualnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: - warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min złotych, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 25

9 kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min złotych, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) minimum dwa systemy typu hurtownia danych o wartość min zł brutto (wartość odnosi się do każdego z systemów osobno) dla organizacji zatrudniającej minimum 200 osób, b) minimum dwa systemy wsparcia procesów pracy o wartości min zł brutto (wartość odnosi się do każdego z systemów osobno) dla organizacji zatrudniającej minimum 200 osób, c) minimum dwa systemy polegające na zaprojektowaniu i uruchomieniu usługi katalogowej wraz z systemem centralnej poczty elektronicznej dla organizacji zatrudniającej minimum 1000 osób, d) minimum dwa dedykowane systemy pozyskiwania i dystrybucji materiałów multimedialnych za pomocą urządzeń działających w oparciu o protokół IP, w rozdzielczości co najmniej HD o wartości co najmniej zł brutto, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie Wykazu wykonanych zamówień, potwierdzający spełnienie tego warunku, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wskazane w ofercie danego Wykonawcy zostały wykonane należycie, 2) Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony przez Wykonawcę, który do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy: 1. Kierownik projektu: a) Wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych lub min 5 lat doświadczenia jako kierownik projektów informatycznych. b) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Projektów. c) Minimum 3 lata doświadczenia jako Kierownik Projektów w dziedzinie IT. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami potwierdzoną posiadaniem certyfikatu Prince2 Practitioner, IPMA min. Level C, Project Management Professional (PMP) lub równoważnego. d) Posiada certyfikat ITIL Foundation lub równoważny. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 25

10 e) Pełnił funkcję Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego), o wartości minimum 2 mln zł brutto każdy. f) Doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów w ochronie zdrowia. g) Posiada biegłą znajomość języka polskiego oraz angielskiego. 2. Zespół architektów rozwiązania co najmniej 2 członków zespołu, każdy o następujących kwalifikacjach minimalnych: a) Wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu nauk ścisłych lub min 5 lat doświadczenia jako architekt systemów. b) Udział w roli architekta rozwiązania w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum 1 mln zł brutto każdy. c) Uczestniczył w projektowaniu i wdrożeniu przynajmniej jednego projektu systemu usług katalogowych lub poczty elektronicznej obsługującego co najmniej 300 użytkowników. d) Posiada tytuł Cisco Certified Network Professional w specjalizacji Security lub równoważny. e) Posiada certyfikat ITIL v 3.0 Foundation lub równoważny. f) Posiada tytuł Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator lub równoważny w specjalizacji Enterprise Administrator on Windows Server g) Posiada tytuł Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) lub równoważny w co najmniej specjalizacjach: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance; Windows Server 2008 Active Directory Configuring; Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring; Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring; SharePoint 2010, Configuring. h) Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez odpowiednie służby w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). i) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 3. Specjalista ds. bezpieczeństwa - kwalifikacje minimalne: a) Posiada wykształcenie wyższe. b) Posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowego. c) Posiada minimum 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie projektów informatycznych i wdrażania systemów aplikacyjnych. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 25

11 d) Brał udział w roli Głównego Specjalisty ds. Bezpieczeństwa w minimum 2 projektach w okresie ostatnich 3 lat na łączną wartość zł brutto. e) Posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy bezpieczeństwa ISO27001 lub równoważne. f) Posiadanie uprawnień audytora systemu zarządzania usługami IT według normy ISO 20000, lub równoważne. g) Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez odpowiednie służby w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). h) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 4. Zespół ds. hurtowni danych co najmniej 2 osoby kwalifikacje minimalne: a) Posiadają wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne. b) Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. c) Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie projektowania i implementacji hurtowni danych. d) Komunikatywna znajomość języka polskiego. e) Udział w co najmniej 2 projektach zakresu hurtowni danych wartości minimum zł brutto każdy. f) Posiadające certyfikaty umiejętności w zakresie rozwiązań klasy Hurtowni Danych (Data Warehouse), Business Intelligence, Zarządzania Informacją (Information Management) wystawiony przez międzynarodową organizację np. TDWI (The Data Warehousing Institute), Kimball University. g) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 5. Zespół analityków - co najmniej 2 osoby, każda o następujących kwalifikacjach minimalnych: a) Posiadają wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne lub 5 lat doświadczenia zawodowego jako analityk systemów informatycznych. b) Minimum 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu analiz względem dedykowanych systemów informatycznych w zakresie przetwarzania danych. c) Udział w min. 2 projektach o wartości zł brutto, których przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego w zakresie przetwarzania danych, w szczególności zaczytywania, gromadzenia i udostępniania danych z heterogenicznych systemów danych. d) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 6. Specjalista ds. procesów biznesowych co najmniej jedna osoba o minimalnych kwalifikacjach: a) Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 25

12 b) Minimum 5 lat doświadczenia w modelowaniu procesów biznesowych. c) Posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych w zaproponowanej metodyce np. BPMN potwierdzone udziałem w dwóch projektach dotyczących obiegu dokumentów i informacji w instytucjach zatrudniających powyżej 200 osób. d) Certyfikat ukończenia kursu modelowania procesów w jednej z uznanych metodyk np. BPMN, EPC. e) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 7. Specjalista ds. sieci IT - co najmniej 1 osoba o minimalnych kwalifikacjach: a) Wykształcenie wyższe techniczne lub 5 lat doświadczenia zawodowego jako projektant sieci informatycznych (sieci szkieletowa, światłowodowa) i infrastruktury sieciowej. b) Posiadająca certyfikat Network Professional, Security Professional lub równoważne. c) Udział w minimum 2 projektach polegających na dostarczeniu, konfiguracji i uruchomieniu infrastruktury sieciowej o wartości co najmniej zł brutto. d) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 8. Zespół programistów portalu co najmniej 2 osoby, każda o następujących kwalifikacjach: a) Posiadają wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne. b) Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie programowania w technologii WWW. c) Co najmniej 3 letnie doświadczenie w programowaniu dedykowanych systemów informatycznych w technologii zaproponowanej przez Wykonawcę, opartych o technologię portalową. d) Udział w min. 2 projektach, których przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego opartego o technologię portalową dla organizacji zatrudniającej co najmniej 500 osób. e) Posiadają certyfikat ITIL version 3.0 Foundation lub równoważny. f) Komunikatywna znajomość języka polskiego. Co najmniej jedna z przedstawionych osób: - Posiada tytuł Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) lub równoważny, w co najmniej specjalizacjach: SharePoint 2010 Administration, Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010, Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2, Enterprise Administrator on Windows Server Posiada tytuł Cisco Certified Network Professional w specjalizacji security lub równoważny. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 25

13 - Posiada certyfikat Prince2 Practitioner lub równoważny. - Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej, wydawane przez odpowiednie służby w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 9. Projektant szyny integracyjnej ESB - co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach: a) Posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne. b) Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego. c) Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu dedykowanych systemów informatycznych, opartych o bazy danych. d) Udział w min. 2 projektach, o wartości co najmniej 1 mln brutto których przedmiotem było zaprojektowanie, budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego opartego o szynę usług ESB. e) Bardzo dobra znajomość protokołów SOAP. f) Bardzo dobra znajomość standardu WSDL w wersji 1.X lub wyższej. g) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 10. Zespół specjalistów ds. rozwiązań rejestracji i dystrybucji obrazu w wysokiej rozdzielczości co najmniej dwie osoby o następujących kwalifikacjach minimalnych: a) Posiadające wykształcenie wyższe. b) Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego. c) Co najmniej 2 letnie doświadczenie w instalacji i konfiguracji sprzętu video, sprzętu wideokonferencyjnego w standardzie H.232, rozwiązań typu VOD. d) Udział w 2 projektach polegających na instalacji i konfiguracji sprzętu video, sprzętu wideokonferencyjnego w standardzie H.232 o wartości zł brutto każdy. e) Co najmniej jedna ze wskazanych osób uczestniczyła w projekcie rejestracji i dystrybucji obrazu dla specjalistycznej jednostki ochrony zdrowia z sal zabiegowych lub operacyjnych. f) Posiadające certyfikat inżyniera sprzętu wideokonferencyjnego i dystrybucji obrazów wystawiony przez producenta dostarczanego rozwiązania. g) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 11. Specjalista ds. zapewnienia jakości 1 osoba o kwalifikacjach minimalnych: a) Posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 25

14 b) Posiada 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku specjalisty ds. zapewnienia jakości w projektach informatycznych i wdrażania systemów IT. c) Posiada znajomość metodyki zapewnienia jakości w projekcie np. zgodnie z metodyką PRINCE2 lub równoważnej. d) Brał udział w roli głównego specjalisty ds. zapewnienia jakości w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł brutto każdy. e) Posiada certyfikat ITIL v2 Manager lub ITIL v3 Expert lub równoważne. f) Komunikatywna znajomość języka polskiego. 12. Specjalista ds. testów co najmniej 2 osoby o kwalifikacjach minimalnych: a) Posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne. b) Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe jako specjalista ds. testów. c) Posiada certyfikat w zakresie testowania jakości oprogramowania wydany przez niezależny organ certyfikujący np. ISTQB Certified Tester. d) Posiada znajomość procedur, metod, technik i narzędzi testowych. e) W ciągu ostatnich 3 lat brał udział w minimum 2 projektach informatycznych, w których odpowiadał i prowadził testy systemu informatycznego, o wartości każdego z projektów co najmniej 1 mln zł. brutto. f) Komunikatywna znajomość języka polskiego Zamawiający nie dopuszcza by jedna i ta sama osoba mogła być wykazywana jako spełniająca więcej niż jeden z wyżej wymienionych warunków. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 25

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo