k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin"

Transkrypt

1 k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

2 spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera. Wydanie 3 4 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 4 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy 5 Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele 5 Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości 5 Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego 6 Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych 6 Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych 6 Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Wydanie 2 rozszerzone 7 Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 7 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 7 Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 7 Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 8 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 8 Rachunkowość finansowa. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone 8 Rachunkowość bankowa po zmianach 8 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 9 Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 zaktualizowane 9 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 9 Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie II 9 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie II 10 Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami 10 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych 10 Ryzyko w rachunkowości 11 Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 11 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 11 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa 11 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) 12 Analiza finansowa w teorii i w praktyce 12 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie V 12 Analiza wartości przedsiębiorstwa 12 Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne 12 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji 13 Weksel w praktyce 13 Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych 13 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach 14 Bankructwa gospodarstw domowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna 14 Niewypłacalność gospodarstw domowych Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 14 Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii 14 Prawo bilansowe a prawo podatkowe 14 Operacyjne planowanie finansowe Ujęcie praktyczne 15 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 15 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw 15 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii 15 Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym 15 Faktoring w Polsce Analiza, rynek, perspektywy 16 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego 16 Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej 16 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora 16 MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 17 MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych 17 MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych 17 MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym 17 MSR 12. Podatek dochodowy 17 MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności 17 MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe 18 MSR 18. Przychody 18 MSR 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 18 MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 18 MSR 37. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 18 MSR 41. Rolnictwo 18 Finanse Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym 19 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele 19 Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa 19 Budżet a finanse publiczne 20 Słownik finansów 1000 haseł (określeń używanych w finansach) 20 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wydanie VIII 20 Rynek papierów wartościowych Wydanie VII 20 Finanse. Wydanie 5 rozszerzone 21 Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 21 Zarządzanie finansami publicznymi 21 Finanse. Zarys wykładu 21 Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 21 Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty 22 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 22 Współczesna polityka pieniężna 22 Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego 22 Ryzyko w finansach i bankowości 23 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance 23 Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne 23 Ryzyko kryzysu a ciągłość działania Business Continuity Management 23 Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP 24 Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce 24 Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie 24 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 24 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 25 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 25 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym 25 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 25 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele 25 Aniołowie biznesu w sektorze MSP 25 Cash management w grupach kapitałowych Diagnozowanie, kształtowanie, ocena 26 Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 26 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków 26 Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 26 Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki 26 Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Wydanie drugie rozszerzone 27 Podstawy finansów i bankowości 27 Finanse i bankowość. Teoria i praktyka 27 Ocena działalności instytucji finansowych 27 Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu 28 2

3 spis treści Bankowość Outsourcing w bankach komercyjnych 28 Odpowiedzialność banku komercyjnego Próba syntezy 28 Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Tom I 28 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej 29 Podstawy bankowości. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 29 Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania 29 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem Wydanie V rozszerzone i zaktualizowane 29 Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych 30 Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych 30 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą 30 Budżetowanie w banku komercyjnym 30 Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 30 Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 30 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 30 Ekonomia Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego 31 Metodologia nauk ekonomicznych Dylematy i wyzwania 31 Kredyt hipoteczny 31 Dzieje gospodarcze Polski 32 Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech 32 Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju 32 Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard 32 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa 33 Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej 33 Gospodarka i obrót nieruchomościami 33 Agrobiznes 33 Klastry na świecie. Studia przypadków 34 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw 34 Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej 34 Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym 34 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie 34 Ekonomiczne podstawy negocjacji Pomiędzy prawem a moralnością 34 Rynek energii w Polsce 35 Ekonomia menedżerska dla MSP W teorii i praktyce 35 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarownia 35 Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego Wybrane problemy 35 Zadłużenie zagraniczne Polski Gra o miliardy. Kiedy do euro? 35 Energia w czasach kryzysu 35 Ekonomia globalna Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami 36 Zgubne transakcje. Fatal transactions Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich 36 Podstawy handlu zagranicznego 36 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie sposoby na kryzys gospodarczy Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy 37 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2 37 Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? 37 Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych 37 Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji 37 Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie 38 Migracja kapitału w globalnej gospodarce 38 Globalna gospodarka i globalny kryzys 38 Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 38 Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania 38 Budżet ogólny Unii Europejskiej Stan obecny i perspektywy 39 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 39 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków 39 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego. Barter, buy-back, offset 39 E-business Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym 40 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 40 Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego 40 Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka 41 Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej 41 Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego 41 Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 42 E-usługi a społeczeństwo informacyjne 42 Systemy biznesu elektronicznego 42 Metody ekonomiki sektora informacyjnego 42 E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych 42 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu 42 Wydawnictwa anglojęzyczne Influencing Management of the Polish Economy by Governments 43 Diagnosis of the Polish Economy. Present State and Perspectives 43 International business in transition 43 How It All Happened Essays in Political Economy of Transition 43 Management in Transition 43 Historia idee Milton Friedman. Biografia 44 Adam Smith. Życie i idee 44 Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 44 Giełda Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej 45 Zostań rekinem giełdowym 45 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich 45 Inne Statystyka dla ekonomistów. Wydanie II rozszerzone 46 Podstawy algorytmów. Schematy blokowe 46 Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej 46 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne 46 Unia monetarna. Teoria i polityka 47 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej 47 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej 47 katalog wydawniczy 2010/2011 3

4 rachunkowość Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera Wydanie 3 Gertruda Krystyna Świderska ISBN Cena 25 zł. Format C5, str. 143 Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza Praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 624 Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce kosztów, bowiem prawidłowe dane o kosztach stanowią podstawę informacyjną całego systemu zarządzania. Część druga poświęcona jest problematyce planowania i kontroli w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą. Książka jest efektem pogłębionych studiów nad literaturą światową i krajową oraz prac badawczych i projektów wdrożeniowych zespołu Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH i MAC Consulting Sp. z o.o. Autorka uczy czytania i rozumienia tego, co jest w sprawozdaniu finansowym, ponieważ tak to określają regulacje prawne i taką, a nie inną politykę rachunkowości zastosowała firma. Wskazuje, jak przyjęte rozwiązania wpływają na obraz odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym i jak łączyć informacje z różnych elementów sprawozdania. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 810 Książka odpowiada na pytanie: co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Omawia różnice między MSSF/MSR, a znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym. Może służyć zarówno mniej, jak i bardziej wtajemniczonym, nie pomija trudnych i kontrowersyjnych kwestii. 4

5 rachunkowość Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele Dagmara Chachuła ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 197 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk ISBN Cena 58 zł. Format B5, str. 288 Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania. Publikacja przedstawia w inny alternatywny sposób problematykę budżetowania w gminach i możliwości wykorzystania w nich budżetu zadaniowego. Mimo wielu prób wdrożenia w polskich gminach budżetu zadaniowego, próba ta nie w pełni się powiodła. System controllingu będący przedmiotem rozważań w ramach niniejszej pracy, przedstawiony został w dwóch ujęciach: teoretycznym, opisującym w syntetyczny sposób zasadnicze założenia i rozwiązania koncepcji oraz empirycznym, zestawiającym podstawowe charakterystyki rzeczywistych zastosowań w warunkach praktyki gospodarczej. Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości Anna Żebruń ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 216 Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania zabezpieczającego z punktu widzenia zasad rachunkowości i wskazanie metod pomiaru efektywności zabezpieczenia. katalog wydawniczy 2010/2011 5

6 rachunkowość Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych Roman Niemczyk ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 220 Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego Bronisław Micherda ISBN Cena 47 zł. Format B5, str. 238 W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. istotnym problemom rachunkowości w sytuacjach kryzysowych, analizie finansowej ukierunkowanej na ocenę sytuacji kryzysowej, przemianom w rachunkowości pod wpływem kryzysu finansowego w wybranych sektorach gospodarki, wpływowi sytuacji kryzysowej na modyfikację celu badania sprawozdań finansowych i rozwiązaniom w zakresie nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami. Książka przynosi odpowiedzi na pytania: na jakich zasadach może powstać wspólnota mieszkaniowa i jak nią efektywnie zarządzać? Opracowanie jest poradnikiem przeznaczonym dla administratorów, zarządców, urzędników gminnych, a przede wszystkim dla samych członków wspólnot mieszkaniowych w celu lepszego poznania istoty funkcjonowania i specyfiki rachunkowości tych wspólnot. Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych Małgorzata Kutera Stanisława T. Surdykowski ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 256 Książka zajmuje się szeroko rozumianą praktyką przestępstw gospodarczych. Zaprezentowano w niej istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. Dokonano ich szerokiej klasyfikacji oraz zaprezentowano wyniki badań z zakresu skali przestępczości gospodarczej w kraju i na świecie. Omówiono także miejsce tzw. audytu śledczego oraz roli biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw gospodarczych. 6

7 rachunkowość Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Wydanie 2 rozszerzone Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 272 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 Irena Olchowicz ISBN Cena 90 zł. Format B5, str. 526 Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z groźnych patologii gospodarki rynkowej. Spektakularne przypadki tego procederu zostały ujawnione również w naszym kraju. W kolejnym wydaniu książki przedstawiono w rozszerzonym wymiarze cele, przyczyny, symptomy i metody fałszowania sprawozdań finansowych. Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz ISBN Cena 75 zł. Format B5, str. 402 W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości. Kolejne wydanie cenionego opracowania, w którym przedstawiono problemy prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka wnikliwie analizuje relacje pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wynikające z tego porównania różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów, ustalaniu wyniku według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawia konsekwencje wynikające z tych różnic dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji CIT oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. W opracowanie uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku. Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych Wydanie II Monika Foremna-Pilarska Ewa Radawiecka ISBN Cena 65 zł. Format B5, str. 512 katalog wydawniczy 2010/2011 7

8 rachunkowość Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Maria Gmytrasiewicz ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 172 Rachunkowość finansowa Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone Maria Gmytrasiewicz Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006, dodruk 2009 Cena 115 zł. Format B5, str. 848 Unikatowe studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książkę można polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Przedstawiono w niej opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. Książka dostarcza wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej przydatnych studentom uczelni ekonomicznych oraz uczestnikom kursów i seminariów z zakresu rachunkowości. Może być użyteczna dla praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Funkcjonuje przede wszystkim jako uznany i ceniony podręcznik akademicki. Część pierwszą poświęcono szczegółowym zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim jak: zasady kwalifikacji i wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne, metody amortyzacji. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich cechy jakościowe. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane Teresa Kiziukiewicz ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 464 Rachunkowość bankowa po zmianach Ewa Popowska Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 120 zł. Format B5, str

9 rachunkowość Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Walczaka ISBN , dodruk 2008 Cena 80 zł. Format B5, str. 488 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 Irena Olchowicz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 376 Wydanie siódme podręcznika zostało zaktualizowane i rozszerzone zgodnie z kolejnymi zmianami w polskim prawie bilansowym dostosowującymi zasady prowadzenia rachunkowości do wzorców wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 zaktualizowane Irena Olchowicz ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 272 Ze względu na systematyczne zmiany w rachunkowości i dokonywany ciągły jej rozwój związany z harmonizacją i standaryzacją wyniknęła konieczność dalszej aktualizacji i rozszerzenia tego opracowania. Wynika to także z podjętego procesu nowelizowania prawa bilansowego w naszym kraju w ścisłym związku z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jego podstawowym celem jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Wydanie II Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 110 zł. Format B5, str. 629 W opracowaniu ukazano skutki zastosowania dopuszczalnych zasad ewidencji oraz wyceny efektów zdarzeń gospodarczych w granicach określonych krajową ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. katalog wydawniczy 2010/2011 9

10 rachunkowość Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Maria Niewiadoma ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 244 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów Wydanie II Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 504 Autorki przedstawiają istotę i formę sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Dokonują precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości i MSR. Wskazują na specyfikę treści merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych ilustrowaną wieloma przykładami. Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych. Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono w nim najważniejsze sposoby identyfikacji oraz zapisu zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, a także funkcje i zasady rachunkowości. Do podanych zadań dołączono treści teoretyczne i zaktualizowane ważniejsze definicje. Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych Janina Płóciennik-Napierała ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format B5, str. 240 Usługowa forma działalności przedsiębiorstw określa specyfikę zawierania przez nie transakcji. Częściej niż w jednostkach innego typu występują tu operacje gotówkowe, częściej stosowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. W konsekwencji wymaga to odmiennego sposobu dokumentowania takich operacji gospodarczych. 10

11 rachunkowość Ryzyko w rachunkowości Anna Karmańska ISBN Cena 95 zł. Format B5, str. 536 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Redaktor naukowy Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006 Cena 135 zł. Format B5, str Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru. Głównym celem jest prezentacja autorskiej próby zidentyfikowania obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny oraz pokazano możliwości specjalnego sprawozdania z ryzyka. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą. (...) Prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji. Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaproponowano uporządkowania, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej poruszać się po problematyce związanej z systemem informacji zarządczej i na tym tle lepiej rozumieć zadania stawiane przed nowymi koncepcjami rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (...) (z recenzji prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Anna Karmańska ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 344 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Anna Karmańska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 384 katalog wydawniczy 2010/

12 rachunkowość Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) Witold Bień ISBN Cena 35 zł. Format C5, str. 124 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie V Witold Bień Andrzej Bień ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 232 Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz osiągany wynik (zysk lub stratę). Analiza finansowa w teorii i w praktyce Grzegorz Gołębiowski Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 304 Kolejne wydanie cenionego opracowania, które zawiera dostosowane do różnych operacji i przedsięwzięć finansowych zasady rachunku odsetek prostych i złożonych, ustalania przyszłej i aktualnej wartości (dyskonto) pieniądza, ratalnych spłat pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania. Zaprezentowane zasady zostały zilustrowane licznymi przykładami ułatwiającymi zastosowanie w praktyce. Analiza wartości przedsiębiorstwa Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 168 Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu analizy finansowej. Poszczególne rozdziały zostały uszeregowane zgodnie z kolejnością procesów podejmowanych w trakcie analizy finansowej przedsiębiorstwa. W każdym rozdziale znajduje się podłoże teoretyczne omawianych zagadnień, a także liczne przykłady nawiązujące do wielu różnych przypadków mających miejsce we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach w Polsce. Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne Tadeusz Teofil Kaczmarek ISBN Cena 25 zł. Format A5, str

13 rachunkowość Weksel w praktyce Witold Bień ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 108 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Wiesław Bral ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 240 Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce w przedstawionym systemie zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Ponadto zaprezentowano akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi, odniesiono się do podpisu elektronicznego i Infrastruktury Klucza Publicznego. Przedstawiono przykładowy obieg kilkunastu elektronicznych dokumentów biznesowych w systemie zarządzania dokumentami. Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat weksla, papieru wartościowego, którym w praktyce posługują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jest to dokument szczególnego rodzaju. Autor przedstawia w praktycznym aspekcie zasady postępowania w przypadku wykorzystywania weksla w różnych sytuacjach. Książka jest praktycznym komentarzem do prawa wekslowego. Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 37 zł. Format C5, str. 140 W opracowaniu przedstawiono zasady i metody oceny efektywności finansowej spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji wyników tej oceny. Ma to umożliwić prognozę szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy. Szczególną uwagę poświęcono interpretacji syntetycznych wskaźników oceny zyskowności spółki, jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań i obsługi zadłużenia. katalog wydawniczy 2010/

14 rachunkowość Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach Piotr Rytko ISBN Cena 75 zł. Format B5, str. 424 Niewypłacalność gospodarstw domowych Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Beata Świecka ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 290 Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bankructwa gospodarstw domowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna Beata Świecka ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 320 Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, jej przyczyn i skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. Uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii Joanna Fila Radosław Witczak ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 148 W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). Prawo bilansowe a prawo podatkowe Pod redakcją Bronisława Micherdy ISBN Cena 55 zł. Format B5, str

15 rachunkowość Operacyjne planowanie finansowe Ujęcie praktyczne Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 287 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw Konrad Stępień ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 176 W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty finansowego planowania operacyjnego działalności przedsiębiorstwa. Planowanie, przy założeniu przestrzegania jego zasad oraz procedur, jest skutecznym narzędziem komunikacji, kontroli i motywacji. Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Małgorzata Kutera ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 232 Z punktu widzenia praktyki duże znaczenie ma przegląd podstawowych metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw. W publikacji przedstawiono doświadczenia światowe i polskie w zakresie tworzenia modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano ponadto model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa. Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii Małgorzata Paszula ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 112 W Polsce brak literatury fachowej wyjaśniającej kompleksowo teoretyczne, prawne i praktyczne problemy przygotowania rzetelnych ekspertyz sądowych. Prezentowana książka znakomicie wypełnia tę lukę. Szczególnym osiągnięciem jest propozycja oryginalnego modelu postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, łącznie ze wskazaniem szczegółowo zaprojektowanej bazy informacyjnej. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Lech Goraj Stanisław Mańko ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 267 katalog wydawniczy 2010/

16 rachunkowość Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN X Rok wydania 2006 Cena 60 zł. Format B5, str. 264 Faktoring w Polsce 2010 Analiza, rynek, perspektywy Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 176 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 142 Faktoring w ciągu 20 lat funkcjonowania w Polsce stał się usługą bardziej znaną i dostępną. W publikacji opisano rynek faktoringu w Polsce i jego perspektywy, a także zawarto wnioski z badań empirycznych prowadzonych przez studentów SGH w ramach prac naukowych pod kierunkiem dr Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol. Czytelnik znajdzie w publikacji między innymi: analizę roli faktoringu w zarządzaniu finansami firmy, porównanie oferty faktoringu w bankach i firmach faktoringowych, porównanie faktoringu do forfaitingu i kredytu obrotowego, analizę porównawczą faktoringu w Polsce i w Niemczech. Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej André Helin Anna Bernaziuk Rafał Kowalski ISBN Rok wydania 2006 Cena 70 zł. Format B5, str

17 rachunkowość MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Jerzy Gierusz Karolina Gościniak Beata Zackiewicz ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 344 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym Katarzyna Trzpioła ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 104 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Kazimiera Winiarska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 248 MSR 12 Podatek dochodowy Wiktor Gabrusewicz Małgorzata Kamieniecka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 188 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Jan Turyna ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 128 MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności Sławomir Sojak Maria Jankowska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 224 katalog wydawniczy 2010/

18 rachunkowość MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Pod redakcją Kazimiery Winiarskiej ISBN Cena 50 zł Format B5, str. 210 MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Sławomir Sojak Piotr Kozak ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 212 MSR 18 Przychody Pod redakcją Kazimiery Winiarskiej ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 197 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Pod redakcją Sławomira Sojaka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 184 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Elżbieta Kalwasińska ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 156 MSR 41 Rolnictwo Pod redakcją Teresy Kiziukiewicz ISBN Cena 45 zł Format B5, str

19 finanse Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele Krzysztof Janasz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 280 Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym Zbigniew Korzeb ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 283 Za główny cel pracy przyjęto usystematyzowanie i rozwinięcie teorii kreowania wartości dla akcjonariuszy jako implikacji dokonywanych transakcji fuzji i przejęć banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym. Praca autorstwa Zbigniewa Korzeba jest wysoce wartościowym dziełem naukowym oraz dotyczy przedmiotu, który w Polsce jest bardzo interesujący z punktu widzenia naukowego, a jest jeszcze mało rozeznany. Wprawdzie na rynku polskim są książki z zakresu fuzji i przejęć pisane przez polskich autorów lub tłumaczone z języka angielskiego, jednakże mają one charakter podręcznikowy i nie zawierają dyskusji naukowej kwestii kreacji wartości (...) (z recenzji prof. zw. dr. hab. Wiesława Dębskiego). Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN Cena 79 zł. Format B5, str. 399 Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej. katalog wydawniczy 2010/

20 finanse Budżet a finanse publiczne Teresa Lubińska ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 183 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wydanie VIII Witold Bień ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 356 Budżet to serce systemu demokratycznego państwa. Myśl przewodnia pracy została zawarta w tezie, że rola budżetu państwa jest nadrzędna w nauce o finansach publicznych oraz w zarządzaniu państwem. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje metody umożliwiające zwiększenie efektywności i rozwój firmy. Przedstawia współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, pokazuje doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów oraz możliwości ich wykorzystania. Słownik finansów 1000 haseł (określeń używanych w finansach) Andrzej Bień Witold Bień ISBN Cena 29 zł. Format A5, str. 120 Rynek papierów wartościowych Wydanie VII Witold Bień ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 360 Wiele pojęć z dziedziny finansów nie zawsze jest jednoznacznie zdefiniowane, co utrudnia studiowanie tej dyscypliny, a także posługiwanie się nimi w praktyce. Stanowiło to przesłankę dla Autorów do opracowania słownika zawierającego syntetyczne definicje 1000 haseł dotyczących różnych pojęć z zakresu finansów. W 2011 roku do sprzedaży trafi nowe wydanie słownika. Celem opracowania jest zapoznanie czytelnika ze sposobami posługiwania się podstawowymi w obrocie papierami wartościowymi (obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, akcje, czeki, weksle). Książka nie ma charakteru komentarza prawnego, jest raczej konkretnym poradnikiem, w którego treści wskazano jednak podstawowe przepisy regulujące emisję i obrót papierami wartościowymi w Polsce. 20

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 71 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2 Agnieszka Czajkowska Zakład Finansów Korporacji, Instytut Finansów Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 e-mail: agnieszka.czajkowska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo