k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin"

Transkrypt

1 k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

2 spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera. Wydanie 3 4 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 4 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy 5 Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele 5 Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości 5 Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego 6 Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych 6 Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych 6 Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Wydanie 2 rozszerzone 7 Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 7 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 7 Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 7 Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 8 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 8 Rachunkowość finansowa. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone 8 Rachunkowość bankowa po zmianach 8 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 9 Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 zaktualizowane 9 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 9 Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie II 9 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie II 10 Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami 10 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych 10 Ryzyko w rachunkowości 11 Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 11 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 11 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa 11 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) 12 Analiza finansowa w teorii i w praktyce 12 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie V 12 Analiza wartości przedsiębiorstwa 12 Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne 12 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji 13 Weksel w praktyce 13 Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych 13 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach 14 Bankructwa gospodarstw domowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna 14 Niewypłacalność gospodarstw domowych Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 14 Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii 14 Prawo bilansowe a prawo podatkowe 14 Operacyjne planowanie finansowe Ujęcie praktyczne 15 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 15 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw 15 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii 15 Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym 15 Faktoring w Polsce Analiza, rynek, perspektywy 16 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego 16 Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej 16 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora 16 MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 17 MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych 17 MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych 17 MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym 17 MSR 12. Podatek dochodowy 17 MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności 17 MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe 18 MSR 18. Przychody 18 MSR 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 18 MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 18 MSR 37. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 18 MSR 41. Rolnictwo 18 Finanse Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym 19 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele 19 Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa 19 Budżet a finanse publiczne 20 Słownik finansów 1000 haseł (określeń używanych w finansach) 20 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wydanie VIII 20 Rynek papierów wartościowych Wydanie VII 20 Finanse. Wydanie 5 rozszerzone 21 Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 21 Zarządzanie finansami publicznymi 21 Finanse. Zarys wykładu 21 Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 21 Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty 22 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 22 Współczesna polityka pieniężna 22 Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego 22 Ryzyko w finansach i bankowości 23 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance 23 Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne 23 Ryzyko kryzysu a ciągłość działania Business Continuity Management 23 Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP 24 Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce 24 Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie 24 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 24 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 25 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 25 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym 25 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 25 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele 25 Aniołowie biznesu w sektorze MSP 25 Cash management w grupach kapitałowych Diagnozowanie, kształtowanie, ocena 26 Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 26 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków 26 Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 26 Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki 26 Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia Wydanie drugie rozszerzone 27 Podstawy finansów i bankowości 27 Finanse i bankowość. Teoria i praktyka 27 Ocena działalności instytucji finansowych 27 Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu 28 2

3 spis treści Bankowość Outsourcing w bankach komercyjnych 28 Odpowiedzialność banku komercyjnego Próba syntezy 28 Współczesna bankowość. Teoria i praktyka. Tom I 28 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej 29 Podstawy bankowości. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 29 Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania 29 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem Wydanie V rozszerzone i zaktualizowane 29 Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych 30 Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych 30 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą 30 Budżetowanie w banku komercyjnym 30 Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 30 Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 30 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 30 Ekonomia Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego 31 Metodologia nauk ekonomicznych Dylematy i wyzwania 31 Kredyt hipoteczny 31 Dzieje gospodarcze Polski 32 Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech 32 Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju 32 Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard 32 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa międzynarodowa 33 Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej 33 Gospodarka i obrót nieruchomościami 33 Agrobiznes 33 Klastry na świecie. Studia przypadków 34 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw 34 Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej 34 Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym 34 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie 34 Ekonomiczne podstawy negocjacji Pomiędzy prawem a moralnością 34 Rynek energii w Polsce 35 Ekonomia menedżerska dla MSP W teorii i praktyce 35 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarownia 35 Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego Wybrane problemy 35 Zadłużenie zagraniczne Polski Gra o miliardy. Kiedy do euro? 35 Energia w czasach kryzysu 35 Ekonomia globalna Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami 36 Zgubne transakcje. Fatal transactions Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich 36 Podstawy handlu zagranicznego 36 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wydanie sposoby na kryzys gospodarczy Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy 37 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2 37 Gospodarka i geopolityka. Dokąd zmierza świat? 37 Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych 37 Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji 37 Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie 38 Migracja kapitału w globalnej gospodarce 38 Globalna gospodarka i globalny kryzys 38 Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 38 Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania 38 Budżet ogólny Unii Europejskiej Stan obecny i perspektywy 39 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 39 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków 39 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego. Barter, buy-back, offset 39 E-business Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym 40 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 40 Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego 40 Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka 41 Technologia informacyjna w usługach bankowości elektronicznej 41 Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego 41 Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 42 E-usługi a społeczeństwo informacyjne 42 Systemy biznesu elektronicznego 42 Metody ekonomiki sektora informacyjnego 42 E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych 42 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu 42 Wydawnictwa anglojęzyczne Influencing Management of the Polish Economy by Governments 43 Diagnosis of the Polish Economy. Present State and Perspectives 43 International business in transition 43 How It All Happened Essays in Political Economy of Transition 43 Management in Transition 43 Historia idee Milton Friedman. Biografia 44 Adam Smith. Życie i idee 44 Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 44 Giełda Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej 45 Zostań rekinem giełdowym 45 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich 45 Inne Statystyka dla ekonomistów. Wydanie II rozszerzone 46 Podstawy algorytmów. Schematy blokowe 46 Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej 46 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne 46 Unia monetarna. Teoria i polityka 47 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej 47 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej 47 katalog wydawniczy 2010/2011 3

4 rachunkowość Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera Wydanie 3 Gertruda Krystyna Świderska ISBN Cena 25 zł. Format C5, str. 143 Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza Praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 624 Część pierwsza publikacji poświęcona jest problematyce kosztów, bowiem prawidłowe dane o kosztach stanowią podstawę informacyjną całego systemu zarządzania. Część druga poświęcona jest problematyce planowania i kontroli w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu do odpowiedniej informacji. Stąd wzrost w ostatnich latach zainteresowania wykorzystaniem controllingu i rachunkowości zarządczej przez kadrę kierowniczą. Książka jest efektem pogłębionych studiów nad literaturą światową i krajową oraz prac badawczych i projektów wdrożeniowych zespołu Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH i MAC Consulting Sp. z o.o. Autorka uczy czytania i rozumienia tego, co jest w sprawozdaniu finansowym, ponieważ tak to określają regulacje prawne i taką, a nie inną politykę rachunkowości zastosowała firma. Wskazuje, jak przyjęte rozwiązania wpływają na obraz odzwierciedlony w sprawozdaniu finansowym i jak łączyć informacje z różnych elementów sprawozdania. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 810 Książka odpowiada na pytanie: co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Omawia różnice między MSSF/MSR, a znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym. Może służyć zarówno mniej, jak i bardziej wtajemniczonym, nie pomija trudnych i kontrowersyjnych kwestii. 4

5 rachunkowość Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele Dagmara Chachuła ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 197 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy Marian Walczak, Magdalena Kowalczyk ISBN Cena 58 zł. Format B5, str. 288 Książka jest poświęcona rachunkowości, budżetowaniu i budżetom społeczności lokalnych, jakimi są gminy w coraz większym stopniu zasilane z zasobów publicznych, także ze środków Unii Europejskiej. Środki te muszą być odpowiednio wykorzystane, do czego niezbędna jest odpowiednia gospodarka finansowa, wsparta właściwym systemem zarządzania, rachunkowości i budżetowania. Publikacja przedstawia w inny alternatywny sposób problematykę budżetowania w gminach i możliwości wykorzystania w nich budżetu zadaniowego. Mimo wielu prób wdrożenia w polskich gminach budżetu zadaniowego, próba ta nie w pełni się powiodła. System controllingu będący przedmiotem rozważań w ramach niniejszej pracy, przedstawiony został w dwóch ujęciach: teoretycznym, opisującym w syntetyczny sposób zasadnicze założenia i rozwiązania koncepcji oraz empirycznym, zestawiającym podstawowe charakterystyki rzeczywistych zastosowań w warunkach praktyki gospodarczej. Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości Anna Żebruń ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 216 Książka stanowi kompendium wiedzy na temat instrumentów pochodnych nabywanych w celach zabezpieczających. Przedmiotem rozważań jest nie tylko ujęcie instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, lecz również omówienie zasad konstrukcji powiązania zabezpieczającego z punktu widzenia zasad rachunkowości i wskazanie metod pomiaru efektywności zabezpieczenia. katalog wydawniczy 2010/2011 5

6 rachunkowość Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych Roman Niemczyk ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 220 Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego Bronisław Micherda ISBN Cena 47 zł. Format B5, str. 238 W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. istotnym problemom rachunkowości w sytuacjach kryzysowych, analizie finansowej ukierunkowanej na ocenę sytuacji kryzysowej, przemianom w rachunkowości pod wpływem kryzysu finansowego w wybranych sektorach gospodarki, wpływowi sytuacji kryzysowej na modyfikację celu badania sprawozdań finansowych i rozwiązaniom w zakresie nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami. Książka przynosi odpowiedzi na pytania: na jakich zasadach może powstać wspólnota mieszkaniowa i jak nią efektywnie zarządzać? Opracowanie jest poradnikiem przeznaczonym dla administratorów, zarządców, urzędników gminnych, a przede wszystkim dla samych członków wspólnot mieszkaniowych w celu lepszego poznania istoty funkcjonowania i specyfiki rachunkowości tych wspólnot. Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych Małgorzata Kutera Stanisława T. Surdykowski ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 256 Książka zajmuje się szeroko rozumianą praktyką przestępstw gospodarczych. Zaprezentowano w niej istotę oraz rodzaje nadużyć finansowych. Dokonano ich szerokiej klasyfikacji oraz zaprezentowano wyniki badań z zakresu skali przestępczości gospodarczej w kraju i na świecie. Omówiono także miejsce tzw. audytu śledczego oraz roli biegłych rewidentów w wykrywaniu oszustw gospodarczych. 6

7 rachunkowość Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Wydanie 2 rozszerzone Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 272 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 Irena Olchowicz ISBN Cena 90 zł. Format B5, str. 526 Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z groźnych patologii gospodarki rynkowej. Spektakularne przypadki tego procederu zostały ujawnione również w naszym kraju. W kolejnym wydaniu książki przedstawiono w rozszerzonym wymiarze cele, przyczyny, symptomy i metody fałszowania sprawozdań finansowych. Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz ISBN Cena 75 zł. Format B5, str. 402 W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości, których znajomość jest niezbędna w obecnych warunkach prowadzenia działalności przez jednostki zróżnicowane pod względem profilu i wielkości. Kolejne wydanie cenionego opracowania, w którym przedstawiono problemy prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka wnikliwie analizuje relacje pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wynikające z tego porównania różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów, ustalaniu wyniku według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawia konsekwencje wynikające z tych różnic dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji CIT oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. W opracowanie uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku. Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych Wydanie II Monika Foremna-Pilarska Ewa Radawiecka ISBN Cena 65 zł. Format B5, str. 512 katalog wydawniczy 2010/2011 7

8 rachunkowość Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Maria Gmytrasiewicz ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 172 Rachunkowość finansowa Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone Maria Gmytrasiewicz Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006, dodruk 2009 Cena 115 zł. Format B5, str. 848 Unikatowe studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książkę można polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Przedstawiono w niej opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. Książka dostarcza wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej przydatnych studentom uczelni ekonomicznych oraz uczestnikom kursów i seminariów z zakresu rachunkowości. Może być użyteczna dla praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Funkcjonuje przede wszystkim jako uznany i ceniony podręcznik akademicki. Część pierwszą poświęcono szczegółowym zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim jak: zasady kwalifikacji i wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne, metody amortyzacji. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich cechy jakościowe. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane Teresa Kiziukiewicz ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 464 Rachunkowość bankowa po zmianach Ewa Popowska Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 120 zł. Format B5, str

9 rachunkowość Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Walczaka ISBN , dodruk 2008 Cena 80 zł. Format B5, str. 488 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 Irena Olchowicz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 376 Wydanie siódme podręcznika zostało zaktualizowane i rozszerzone zgodnie z kolejnymi zmianami w polskim prawie bilansowym dostosowującymi zasady prowadzenia rachunkowości do wzorców wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 zaktualizowane Irena Olchowicz ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 272 Ze względu na systematyczne zmiany w rachunkowości i dokonywany ciągły jej rozwój związany z harmonizacją i standaryzacją wyniknęła konieczność dalszej aktualizacji i rozszerzenia tego opracowania. Wynika to także z podjętego procesu nowelizowania prawa bilansowego w naszym kraju w ścisłym związku z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jego podstawowym celem jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym. Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Wydanie II Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 110 zł. Format B5, str. 629 W opracowaniu ukazano skutki zastosowania dopuszczalnych zasad ewidencji oraz wyceny efektów zdarzeń gospodarczych w granicach określonych krajową ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. katalog wydawniczy 2010/2011 9

10 rachunkowość Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Maria Niewiadoma ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 244 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów Wydanie II Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 504 Autorki przedstawiają istotę i formę sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Dokonują precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości i MSR. Wskazują na specyfikę treści merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych ilustrowaną wieloma przykładami. Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych. Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono w nim najważniejsze sposoby identyfikacji oraz zapisu zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, a także funkcje i zasady rachunkowości. Do podanych zadań dołączono treści teoretyczne i zaktualizowane ważniejsze definicje. Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych Janina Płóciennik-Napierała ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format B5, str. 240 Usługowa forma działalności przedsiębiorstw określa specyfikę zawierania przez nie transakcji. Częściej niż w jednostkach innego typu występują tu operacje gotówkowe, częściej stosowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. W konsekwencji wymaga to odmiennego sposobu dokumentowania takich operacji gospodarczych. 10

11 rachunkowość Ryzyko w rachunkowości Anna Karmańska ISBN Cena 95 zł. Format B5, str. 536 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Redaktor naukowy Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006 Cena 135 zł. Format B5, str Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru. Głównym celem jest prezentacja autorskiej próby zidentyfikowania obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny oraz pokazano możliwości specjalnego sprawozdania z ryzyka. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą. (...) Prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji. Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaproponowano uporządkowania, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej poruszać się po problematyce związanej z systemem informacji zarządczej i na tym tle lepiej rozumieć zadania stawiane przed nowymi koncepcjami rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów (...) (z recenzji prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Anna Karmańska ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 344 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Anna Karmańska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 384 katalog wydawniczy 2010/

12 rachunkowość Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) Witold Bień ISBN Cena 35 zł. Format C5, str. 124 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie V Witold Bień Andrzej Bień ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 232 Opracowanie zawiera wiadomości niezbędne do samodzielnego korzystania przez menedżerów z danych bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. z najważniejszych sprawozdań finansowych obrazujących stan majątkowy firmy, jej zdolność do regulowania zobowiązań (wypłacalność) oraz osiągany wynik (zysk lub stratę). Analiza finansowa w teorii i w praktyce Grzegorz Gołębiowski Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 304 Kolejne wydanie cenionego opracowania, które zawiera dostosowane do różnych operacji i przedsięwzięć finansowych zasady rachunku odsetek prostych i złożonych, ustalania przyszłej i aktualnej wartości (dyskonto) pieniądza, ratalnych spłat pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania. Zaprezentowane zasady zostały zilustrowane licznymi przykładami ułatwiającymi zastosowanie w praktyce. Analiza wartości przedsiębiorstwa Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 168 Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu analizy finansowej. Poszczególne rozdziały zostały uszeregowane zgodnie z kolejnością procesów podejmowanych w trakcie analizy finansowej przedsiębiorstwa. W każdym rozdziale znajduje się podłoże teoretyczne omawianych zagadnień, a także liczne przykłady nawiązujące do wielu różnych przypadków mających miejsce we współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstwach w Polsce. Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne Tadeusz Teofil Kaczmarek ISBN Cena 25 zł. Format A5, str

13 rachunkowość Weksel w praktyce Witold Bień ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 108 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Wiesław Bral ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 240 Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce w przedstawionym systemie zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Ponadto zaprezentowano akty prawne związane z dokumentami elektronicznymi, odniesiono się do podpisu elektronicznego i Infrastruktury Klucza Publicznego. Przedstawiono przykładowy obieg kilkunastu elektronicznych dokumentów biznesowych w systemie zarządzania dokumentami. Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat weksla, papieru wartościowego, którym w praktyce posługują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jest to dokument szczególnego rodzaju. Autor przedstawia w praktycznym aspekcie zasady postępowania w przypadku wykorzystywania weksla w różnych sytuacjach. Książka jest praktycznym komentarzem do prawa wekslowego. Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 37 zł. Format C5, str. 140 W opracowaniu przedstawiono zasady i metody oceny efektywności finansowej spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji wyników tej oceny. Ma to umożliwić prognozę szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy. Szczególną uwagę poświęcono interpretacji syntetycznych wskaźników oceny zyskowności spółki, jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań i obsługi zadłużenia. katalog wydawniczy 2010/

14 rachunkowość Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach Piotr Rytko ISBN Cena 75 zł. Format B5, str. 424 Niewypłacalność gospodarstw domowych Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Beata Świecka ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 290 Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bankructwa gospodarstw domowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna Beata Świecka ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 320 Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, jej przyczyn i skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. Uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii Joanna Fila Radosław Witczak ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 148 W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). Prawo bilansowe a prawo podatkowe Pod redakcją Bronisława Micherdy ISBN Cena 55 zł. Format B5, str

15 rachunkowość Operacyjne planowanie finansowe Ujęcie praktyczne Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 287 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw Konrad Stępień ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 176 W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty finansowego planowania operacyjnego działalności przedsiębiorstwa. Planowanie, przy założeniu przestrzegania jego zasad oraz procedur, jest skutecznym narzędziem komunikacji, kontroli i motywacji. Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Małgorzata Kutera ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 232 Z punktu widzenia praktyki duże znaczenie ma przegląd podstawowych metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw. W publikacji przedstawiono doświadczenia światowe i polskie w zakresie tworzenia modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano ponadto model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa. Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii Małgorzata Paszula ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 112 W Polsce brak literatury fachowej wyjaśniającej kompleksowo teoretyczne, prawne i praktyczne problemy przygotowania rzetelnych ekspertyz sądowych. Prezentowana książka znakomicie wypełnia tę lukę. Szczególnym osiągnięciem jest propozycja oryginalnego modelu postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, łącznie ze wskazaniem szczegółowo zaprojektowanej bazy informacyjnej. Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Lech Goraj Stanisław Mańko ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 267 katalog wydawniczy 2010/

16 rachunkowość Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN X Rok wydania 2006 Cena 60 zł. Format B5, str. 264 Faktoring w Polsce 2010 Analiza, rynek, perspektywy Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 176 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 142 Faktoring w ciągu 20 lat funkcjonowania w Polsce stał się usługą bardziej znaną i dostępną. W publikacji opisano rynek faktoringu w Polsce i jego perspektywy, a także zawarto wnioski z badań empirycznych prowadzonych przez studentów SGH w ramach prac naukowych pod kierunkiem dr Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol. Czytelnik znajdzie w publikacji między innymi: analizę roli faktoringu w zarządzaniu finansami firmy, porównanie oferty faktoringu w bankach i firmach faktoringowych, porównanie faktoringu do forfaitingu i kredytu obrotowego, analizę porównawczą faktoringu w Polsce i w Niemczech. Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej André Helin Anna Bernaziuk Rafał Kowalski ISBN Rok wydania 2006 Cena 70 zł. Format B5, str

17 rachunkowość MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Jerzy Gierusz Karolina Gościniak Beata Zackiewicz ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 344 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym Katarzyna Trzpioła ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 104 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Kazimiera Winiarska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 248 MSR 12 Podatek dochodowy Wiktor Gabrusewicz Małgorzata Kamieniecka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 188 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Jan Turyna ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 128 MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności Sławomir Sojak Maria Jankowska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 224 katalog wydawniczy 2010/

18 rachunkowość MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Pod redakcją Kazimiery Winiarskiej ISBN Cena 50 zł Format B5, str. 210 MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Sławomir Sojak Piotr Kozak ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 212 MSR 18 Przychody Pod redakcją Kazimiery Winiarskiej ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 197 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Pod redakcją Sławomira Sojaka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 184 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Elżbieta Kalwasińska ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 156 MSR 41 Rolnictwo Pod redakcją Teresy Kiziukiewicz ISBN Cena 45 zł Format B5, str

19 finanse Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele Krzysztof Janasz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 280 Podstawowym celem pracy jest teoretyczna refleksja nad zasadami finansowania przedsięwzięć innowacyjnych podmiotów gospodarujących. Wskazano w niej na zasadność przyjęcia tak zwanego montażu finansowego, to jest środków pochodzących z różnych źródeł. Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym Zbigniew Korzeb ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 283 Za główny cel pracy przyjęto usystematyzowanie i rozwinięcie teorii kreowania wartości dla akcjonariuszy jako implikacji dokonywanych transakcji fuzji i przejęć banków komercyjnych w polskim sektorze bankowym. Praca autorstwa Zbigniewa Korzeba jest wysoce wartościowym dziełem naukowym oraz dotyczy przedmiotu, który w Polsce jest bardzo interesujący z punktu widzenia naukowego, a jest jeszcze mało rozeznany. Wprawdzie na rynku polskim są książki z zakresu fuzji i przejęć pisane przez polskich autorów lub tłumaczone z języka angielskiego, jednakże mają one charakter podręcznikowy i nie zawierają dyskusji naukowej kwestii kreacji wartości (...) (z recenzji prof. zw. dr. hab. Wiesława Dębskiego). Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN Cena 79 zł. Format B5, str. 399 Opanowanie zagadnień opisanych w książce pomoże czytelnikom w stosowaniu zasad sterowania ryzykiem i w osiągnięciu celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności poprzez zachowywanie przez przedsiębiorstwa płynności finansowej. katalog wydawniczy 2010/

20 finanse Budżet a finanse publiczne Teresa Lubińska ISBN Cena 40 zł. Format B5, str. 183 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Wydanie VIII Witold Bień ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 356 Budżet to serce systemu demokratycznego państwa. Myśl przewodnia pracy została zawarta w tezie, że rola budżetu państwa jest nadrzędna w nauce o finansach publicznych oraz w zarządzaniu państwem. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje metody umożliwiające zwiększenie efektywności i rozwój firmy. Przedstawia współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, pokazuje doświadczenia rozwiniętych gospodarczo krajów oraz możliwości ich wykorzystania. Słownik finansów 1000 haseł (określeń używanych w finansach) Andrzej Bień Witold Bień ISBN Cena 29 zł. Format A5, str. 120 Rynek papierów wartościowych Wydanie VII Witold Bień ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 360 Wiele pojęć z dziedziny finansów nie zawsze jest jednoznacznie zdefiniowane, co utrudnia studiowanie tej dyscypliny, a także posługiwanie się nimi w praktyce. Stanowiło to przesłankę dla Autorów do opracowania słownika zawierającego syntetyczne definicje 1000 haseł dotyczących różnych pojęć z zakresu finansów. W 2011 roku do sprzedaży trafi nowe wydanie słownika. Celem opracowania jest zapoznanie czytelnika ze sposobami posługiwania się podstawowymi w obrocie papierami wartościowymi (obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, akcje, czeki, weksle). Książka nie ma charakteru komentarza prawnego, jest raczej konkretnym poradnikiem, w którego treści wskazano jednak podstawowe przepisy regulujące emisję i obrót papierami wartościowymi w Polsce. 20

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Międzrnarodowe i polskie

Międzrnarodowe i polskie PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. DR. HAB. MARIANA WALCZAKA Międzrnarodowe i polskie re~lac e rachun owości w praktyce Warszawa 2003 ldi"fin Spis treści Wprowadzenie................................................

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie "drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie "drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Autor: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Wstęp Przełom XX i XXI wieku to

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych FiR II stopień

Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych FiR II stopień Pytania na egzamin dyplomowy z przedmiotów ogólnych i kierunkowych 1. Proszę omówić wykorzystanie informacji uzyskanych z uproszczonych sprawozdań finansowych do planowania finansów i zarządzania nimi

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Krystyny Kietlińskiej: Zmiany systemowe, jakie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji 2010

Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji 2010 PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom VII Sulechów 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Dorobek wydawniczy pracowników Instytutu Prawa i Administracji 2010 Roman Doganowski Gospodarowanie nieruchomościami,

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie CZĘŚĆ I TEORETYCZNE PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ Książka Współczesna polityka gospodarcza" jest podzielona na pięć części: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej; Główne obszary polityki rozwoju gospodarczego; Polityka stabilizacyjna państwa; Polityka

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Dr Paweł Sekuła Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych Tematyka seminarium jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE

POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Warszawa, 29 stycznia 2013 r. POWOŁANIE ZAKŁADU POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ KOLEGIUM NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE Dyscyplina: ekonomia, finanse przedsiębiorstwa Obszary

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy Od autorów 13 1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański) 17 1.1. System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny 17 1.2. Funkcje systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość (Wydział

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe

Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe Lista seminariów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe lp. Imię i Nazwisko Tytuł seminarium magisterskiego 1 dr Adam Barembruch Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.

Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13. Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w roku ak. 2014/2015 Zapisy 18.02.2014 r. godz. 13.15 prof. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc - pok. 404 I. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo