ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI"

Transkrypt

1 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie i reprezentowanie we wspólnotach mieszkaniowych udzia³ów Skarbu Pañstwa i gminy audyt prawny i ekonomiczny Zarz¹dzanie i reprezentowanie udzia³ów Skarbu Pañstwa i gminy w ch i instytucjach - audyt prawny i ekonomiczny Audyt finansowy i prawny przedsiêbiorstw, instytucji i wspólnot mieszkaniowych Zarz¹dzanie ryzykiem w procesach zarz¹dzania nieruchomoœciami PRELEGENCI: Honorowy Goœæ: WALDEMAR PAWLAK, Wicepremier, Minister Gospodarki Tadeusz Brach, IREM Artur Jab³oñski, Prezes, Human Management Systems Jerzy Kowalczyk, Ekspert ds. Zarz¹dzania Organizacj¹, Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem, Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarz¹du, Mister Audytor Dr in. Miros³aw Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkolenia, Krajowa Izba Gospodarcza Pawe³ Olczyk, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego, PKP S.A. Jerzy Stachowicz, radca prawny, STACHOWICZ PTAK, Adwokaci I Radcowie Prawni Prof. Stanis³aw Tkaczyk, Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci, Polski Komitet Normalizacji, Polska Rada Biznesu Patroni Merytoryczni Patroni Medialni Biuro Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkoleñ D-32_PO8**

2 Szanowni Pañstwo, Infrastruktura i instytucji jest jednym z najwa niejszych determinantów okreœlaj¹cych skutecznoœæ realizowanych przez nie celów i misji. Dotyczy to zw³aszcza takich organizacji, które w swoich zasobach posiadaj¹ znaczny udzia³ aktywów w nieruchomoœciach i s¹ rozproszone terytorialnie. Waga problemu wzrasta, gdy przyjmiemy, e infrastruktury czy instytucji nie mo na rozpatrywaæ w oderwaniu od szeroko rozumianej infrastruktury ich otoczenia. Z³o onoœæ tak postanowionego problemu sprawia, e stworzenie skutecznej strategii rozwojowej dokonane mo e byæ faktycznie jedynie w oparciu o wnioski wyp³ywaj¹ce z audytu infrastruktury organizacji i jej otoczenia. Jesteœmy przeœwiadczeni, e niezale nie od mo liwoœci zapoznania siê z ekonomicznymi, prawnymi i systemowymi uwarunkowaniami audytu infrastruktury, jego celami oraz zakresem, które przedstawi¹ nasi znamienici goœcie, bêdziecie mieli Pañstwo równie wa n¹ okazjê do bezpoœrednich rozmów i dyskusji z nimi. umo liwi Pañstwu tak e mo liwoœæ spotkania ciekawych osób, wymiany doœwiadczeñ i nawi¹zaniu cennych i ciekawych kontaktów. W imieniu Most Wanted mam nadziejê powitaæ Pañstwa na tym wyj¹tkowym spotkaniu, Sylwia Wdowiak Prezes Zarz¹du Most Wanted! ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI DO UDZIA U ZAPRASZAMY Kto powinien uczestniczyæ w konferencji? Dyrektorzy zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœciami i infrastruktur¹ Dyrektorzy naczelni i finansowi, odpowiedzialni w Centralach i Oddzia³ach swoich firm za sprawy zwi¹zane z zarz¹dzaniem maj¹tkiem Dyrektorzy administracyjni i finansowi Pracownicy s³u b administracyjnych, inwestycyjnych planistycznych firmy Osoby odpowiedzialne za zarz¹dzanie procesami w zakresie infrastruktury Pe³nomocnicy i audytorzy wewnêtrzni Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ Konsultanci indywidualni marca 2010 roku Dyrektorzy centr handlowych Zarz¹dy i osoby odpowiedzialne w ch i instytucjach za kontrole maj¹tku trwa³ego Zarz¹dy Zak³adów Gospodarki Nieruchomoœciami

3 DZIEÑ PIERWSZY, 18 MARCA 2010, CZWARTEK ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI marca 2010 roku, PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI: S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI HONOROWY GOŒÆ: Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Uwarunkowania infrastrukturalne zewnêtrzne Zgodnoœæ z planem zagospodarowania przestrzennego konsekwencje wynikaj¹ce z niezgodnoœci lub jego zmian Zgodnoœæ deklaracji podatku od nieruchomoœci ze stanem faktycznym inwentaryzacja, konsekwencje ksiêgowe i prawne ujawnionych ró nic inwentaryzacyjnych Op³aty z tytu³u wieczystego u ytkowania grunty /okres trwania, urynkowienie, skutki uw³aszczenia/ Polityka fiskalna Pañstwa i gmin / podatek od nieruchomoœci, podatek katastralny, masowa wycena nieruchomoœci, rejestry katastralne/ Ustawa o rachunkowoœci implikacje ekonomiczne w zakresie inwentaryzacji maj¹tku trwa³ego firmy i jego umarzania Regulacje prawne dotycz¹ce nieruchomoœci Drogi, sieci Decyzje administracyjne Uwarunkowania infrastrukturalne wewnêtrzne Ocena bezpoœrednio produkcyjnego maj¹tku trwa³ego firmy w zakresie zu ycia fizycznego, moralnego oraz jego przydatnoœci Ocena techniczna, funkcjonalna i aktualnego wykorzystania nieruchomoœci i pozosta³ego maj¹tku trwa³ego firmy Ksiêgi obiektu budowlanego Przegl¹dy roczne i wieloletnie Pozosta³e wymagane przegl¹dy uwarunkowane specyfik¹ dzia³alnoœci firmy Plany finansowo-rzeczowe firmy w kontekœcie aktualnego stanu maj¹tkowego firmy, jej profilu dzia³alnoœci i zamierzeniami rozwojowymi Rentownoœæ maj¹tku, produkcji, inwestycji. WskaŸniki i ich ocena Likwidacja i zakup maj¹tku trwa³ego ich wp³yw na wynik finansowy firmy Okreœlenie adekwatnych procesów wystêpuj¹cych w zakresie infrastruktury w kontekœcie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ PRZERWA NA KAWÊ Zarz¹dzanie zasobami trwa³ymi a wynik finansowy jednostki Jak identyfikowaæ zasób zgodnie z prawem bilansowym (ustawa o rachunkowoœci, Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci/ Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej): definicja aktywów œrodki trwa³e a inwestycje Wycena rzeczowych aktywów trwa³ych: wycena na dzieñ nabycia, wytworzenia, wniesienia aportu rzeczowego inwestycje a remont korzyœci ekonomiczne a amortyzacja wycena na dzieñ bilansowy, rola rzeczoznawcy Inwentaryzacja maj¹tku trwa³ego, ochrona zasobów: cele inwentaryzacji metody inwentaryzacji problemy wynikaj¹ce w jednostce Ocena efektywnoœci zarz¹dzania zasobami: jakie mierniki zastosowaæ? ocena sytuacji maj¹tkowej i finansowej jednostki Prelegent: Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarz¹du, Mister Audytor BUSINESS LUNCH Kodeks etyki zawodowej IREM Prelegent: Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM Zarz¹dzanie ryzykiem w procesach zarz¹dzania nieruchomoœciami Czy konieczne jest zarz¹dzanie ryzykiem w procesach? Standardy zarz¹dzania ryzykiem Model zarz¹dzania ryzykiem Wdro enie zarz¹dzania ryzykiem w procesach Przyk³ad zarz¹dzani ryzykiem w procesie obs³ugi nieruchomoœci Prelegent: Artur Jab³oñski, Prezes, DYSKUSJA PANELOWA Zarz¹dzanie i reprezentowanie udzia³ów Skarbu Pañstwa i gminy w ch, instytucjach i we wspólnotach mieszkaniowych audyt prawny i ekonomiczny Omówienie aktualnego ustawodawstwa reguluj¹cego funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i przewidywanych kierunków jego zmian Ustawodawstwo a treœæ podejmowanych przez wspólnotê uchwa³ implikacje prawne i ekonomiczne Unikanie i rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z potencjaln¹ i realn¹ sprzecznoœci¹ interesów reprezentowanych przez Skarb Pañstwa i pozosta³e Ocena efektywnoœci ekonomicznej zarz¹dzania maj¹tkiem: czyniæ to samemu, czy powierzyæ innym Okreœlenie i zdefiniowanie procesów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem nieruchomoœciami w organizacji Zasady i metodyka przeprowadzania audytu prawnego i ekonomicznego organizacji w obszarze zarz¹dzania nieruchomoœciami Wnioski wyp³ywaj¹ce z audytu Raport z audytu jako narzêdzie do budowy planu zarz¹dzania nieruchomoœciami organizacji Plan Zarz¹dzania Nieruchomoœciami jako sk³adowa i integralna czêœæ ogólnej strategii organizacji w horyzoncie œrednioterminowym

4 DZIEÑ DRUGI, 19 MARCA 2010, PI TEK ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI marca 2010 roku, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA Ministerstwo Infrastruktury Zarz¹dzanie procesowe w aspekcie wykorzystania infrastruktury Podstawowe zasady procesowego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Zarz¹dzanie procesem jako element doskonalenia zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Wp³yw zarz¹dzania procesowego na efektywnoœæ dzia³ania Mapa procesów jako skuteczny sposób opisu dzia³alnoœci Podzia³ procesów: procesy g³ówne, procesy wspomagaj¹ce, procesy zarz¹dcze Wp³yw procesowego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem na lepsze wykorzystanie i zarz¹dzanie jego infrastruktur¹ Prelegent: Jerzy Kowalczyk, Ekspert ds. Zarz¹dzania Organizacja, PRZERWA NA KAWÊ DYSKUSJA PANELOWA Audyt finansowy i prawny przedsiêbiorstw, instytucji i wspólnot mieszkaniowych Omówienie aktualnego ustawodawstwa reguluj¹cego funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i przewidywanych kierunków jego zmian Ustawodawstwo a treœæ podejmowanych przez wspólnotê uchwa³ implikacje prawne i ekonomiczne Zasady i metodyka przeprowadzania audytu Konstrukcja raportu z audytu: opis, podstawowe wskaÿniki ekonomiczne i ich interpretacja Wnioski wyp³ywaj¹ce z audytu Budowa planu zarz¹dzania nieruchomoœci¹ wspóln¹ w oparciu o raport z audytu Plan zarz¹dzania wspólnot¹ mieszkaniow¹ jako wyznacznik i narzêdzie do podejmowania spójnych i racjonalnych uchwa³ w horyzoncie œrednioterminowym Narzêdzia ekonomiczne i prawne w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami Omówienie ustawodawstwa zwi¹zanego z nieruchomoœciami i kierunkami jego zmian implikacje ekonomiczne i prawne Podatek od nieruchomoœci a podatek katastralny fakty i mity Konsekwencje prawne i ekonomiczne korekt podatku od nieruchomoœci w kontekœcie dokonanej inwentaryzacji nieruchomoœci Wieczyste u ytkowanie gruntu w kontekœcie uw³aszczenia i urynkowienia op³at Plan zagospodarowania przestrzennego, jego zmiany i wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci i rentownoœæ z jej eksploatacji Nieruchomoœæ jako inwestycja. WskaŸniki efektywnoœci i ich interpretacja Inwestycje i fizyczna likwidacja czêœci nieruchomoœci ich wp³yw na wynik finansowy Plan zagospodarowania przestrzennego, jego zmiany i wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci i rentownoœæ z jej eksploatacji Nieruchomoœæ jako inwestycja. WskaŸniki efektywnoœci i ich interpretacja Inwestycje i fizyczna likwidacja czêœci nieruchomoœci ich wp³yw na wynik finansowy Inwestycje w nieruchomoœci dokonywane prze z najemcê. Sposób rozliczania - konsekwencje ekonomiczne i prawne Zasady kszta³towania i negocjowania stawki czynszu Koszt w³asny najmu a stawka rynkowa czynszu jako filary dla ustalenia umownej stawki czynszu Wysokoœæ umownej stawki czynszu jako narzêdzie oceny profesjonalizmu zarz¹dcy Renegocjowanie zapisów umów najmu Zabezpieczanie czynszu. Rodzaje zabezpieczeñ dobre i z³e strony Windykacja nale noœci. Rodzaje windykacji Tworzenie i nowelizowanie planów zarz¹dzania nieruchomoœci¹ jako kluczowy obowi¹zek zarz¹dcy i miernik jego profesjonalizmu Audyt prawny nieruchomoœci Za³o enia audytu, cele Nieruchomoœæ podstawowe informacje tytu³ do nieruchomoœci prawa i obci¹ enia na Nieruchomoœci ujawnione w ksiêdze wieczystej Rejestr Gruntów Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego roszczenia reprywatyzacyjne Dokumenty zwi¹zane z inwestycj¹ postêpowania administracyjne umowy Podatki, op³aty, sk³adki zwi¹zane z nieruchomoœci¹ Prelegent: Jerzy Stachowicz, radca prawny, STACHOWICZ PTAK, Ekonomiczne i prawne aspekty ubezpieczenia infrastruktury Prelegent: Tadeusz Brach, IREM BUSINESS LUNCH DYSKUSJA PANELOWA Specyfika, doœwiadczenia i praktyki zarz¹dzania infrastruktur¹ Moderator: S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem, Panelista: Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM Panelista: Pawe³ Olczyk, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego, PKP S.A. Panelista: Prof. Stanis³aw Tkaczyk, Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci, Polski Komitet Normalizacji, Polska Rada Biznesu Samoocena organizacji Samoocena jako narzêdzie przegl¹du i doskonalenia zarz¹dzania organizacj¹ Zasady samooceny Kryteria przeprowadzania samooceny Etapy przeprowadzania samooceny Samoocena potencja³u organizacji Samoocena efektów organizacji Korzyœci stosowania samooceny Prelegent: Dr in. Miros³aw Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkolenia, Krajowa Izba Gospodarcza PODSUMOWANIE KONFERENCJI

5 Sp. z o.o. to firma specjalizuj¹ca siê w us³ugach doradczych, szkoleniowych i audytorskich w zakresie zarz¹dzania i doskonalenia procesów, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemów zarz¹dzania jakoœci¹, odpowiedzialnoœci¹ spo³eczn¹, przeciwdzia³ania zagro eniom korupcyjnym oraz zarz¹dzania nieruchomoœciami. Celem naszej dzia³alnoœci jest dostarczenie wiedzy oraz kszta³towanie praktycznych umiejêtnoœci umo liwiaj¹cych skuteczne funkcjonowanie systemów zarz¹dzania. Praca z klientem ka dorazowo poprzedzona jest diagnoz¹ aktualnego stanu systemu, w wyniku którego proponujemy optymalne dzia³ania dostosowane do zdefiniowanych wymagañ, potrzeb i oczekiwañ. W trosce o zapewnienie najwy szej jakoœci oferowanych przez nas us³ug, zespó³ firmy tworzy grupa wykwalifikowanych i doœwiadczonych trenerów oraz konsultantów z wieloletnim doœwiadczeniem zawodowym, popartym realizacj¹ ponad 200 projektów doradczych i oko³o 1000 projektów szkoleniowych. Pragniemy podkreœliæ, i nasi partnerzy s¹ miedzy innymi autorami wymagañ systemu ochrony przed zagro eniami korupcyjnymi. Zgodnie z naszymi standardami wykorzystujemy zró nicowane, nowoczesne i sprawdzone metody oparte na cyklu Davida Kolba, czyli zasadzie uczenia siê poprzez doœwiadczenie. Ofertê kierujemy do organizacji k³ad¹cych nacisk na efektywnoœæ biznesow¹, osi¹gan¹ dziêki postêpowaniu zgodnym ze sprawdzonymi praktykami zarz¹dzania. ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY. Prof. zw. dr hab. in. Stanis³aw Tkaczyk, Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci, Polski Komitet Normalizacji, Polska Rada Biznesu Profesor jest cenionym w kraju i za granic¹ specjalist¹ w zakresie in ynierii materia³owej i zarz¹dzania, zw³aszcza jakoœci¹ w oparciu o kryteria jakoœci. Jest autorem ponad 400 publikacji zwartych i artyku³ów oraz prac o charakterze naukowo-badawczym w wymienionych dziedzinach, a tak e twórc¹ w³asnej szko³y naukowej w tym zakresie. Wspó³pracuje te czynnie z przemys³em. Profesor Tkaczyk odby³ szereg sta y zagranicznych; m.in: w Niemczech, W³oszech, Portugalii, Japonii, Francji, Ukrainie, Rosji, Mo³dawii, Armenii i innych. Profesor uczestniczy w pracach wielu instytucji, placówek naukowo-badawczych oraz organizacji rz¹dowych, miêdzy innymi jako: Przewodnicz¹cy Komisji Hutnictwa PAN (dwukrotna kadencja), Przewodnicz¹cy Krajowej Rady ds. Badañ i Certyfikacji PCBC, Przewodnicz¹cy Komitetu Jakoœci i Normalizacji KIG i Cz³onek Prezydium PNJ, Przewodnicz¹cy i Cz³onek Rad Zarz¹dzaj¹cych i Naukowych Instytutów: Obróbki Skrawaniem (Kraków), Odlewnictwa (Kraków) Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyœle "ORGMASZ" (Warszawa), Spawalnictwa (Gliwice), ZETOM Warszawa, Vice Przewodnicz¹cy Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków (Gdañsk), Przewodnicz¹cy Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów oraz Auditorów PCBC, Przewodnicz¹cy Rad Programowych Centrum Jakoœci "ORGMASZ", Project Umbrella (ONZ), Klubu PF ISO 9000 i Œl¹skiej Sekcji PF ISO 9000, Cz³onek Rady Programowej Programu Promocji Jakoœci Ministerstwa Gospodarki. Przewodnicz¹cy Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Przewodnicz¹cy Komisji Informacji i Promocji Rady G³ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych Cz³onek Rady d/s Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji. Obecnie pe³ni nastêpuj¹ce funkcje: Politechnika Warszawska, Wydzia³ Zarz¹dzania Kierownik Zak³adu Kwalitologii; Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowañ COBRO w Warszawie Dyrektor; Instytut Spawalnictwa Cz³onek Rady Naukowej; Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Cz³onek Rady Naukowej; Instytut Materia³ów Polimerowych /d.metalchem Cz³onek Rady Naukowej; Krajowa Izba Gospodarcza Cz³onek Rady, Przewodnicz¹cy Komitetu Jakoœci i Normalizacji; Polski Komitet Normalizacyjny Przewodnicz¹cy Rady; Polska Izba Opakowañ Prezes. Pawe³ Olczyk, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego, PKP S.A. Mgr in. Pawe³ Olczyk jest absolwentem Wydzia³u Chemii Politechniki Warszawskiej, studiowa³ równie na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z PKP S.A. zwi¹zany od 2002 roku. Wczeœniej pracowa³ w Agencji Techniki i Technologii, a tak e w Energomonta u Pó³noc gdzie odpowiada³ za nowe projekty i projekty wdro eniowe. W PKP S.A. by³ dyrektorem Biura Zarz¹dzania Finansami, Biura Audytu i Kontroli oraz Biura Nieruchomoœci Strategicznych. Miêdzy innymi refinansowa³ zobowi¹zania by³ego pañstwowego PKP oraz odpowiada³ za emisjê obligacji na sumê 3,5 miliarda z³otych. Pe³ni³ funkcjê pe³nomocnika Zarz¹du do spraw zagospodarowania mienia. Jerzy Stachowicz, radca prawny, STACHOWICZ PTAK, Adwokaci I Radcowie Prawni Radca prawny i adwokat od 1998 roku, dysponuje ponad 16-letnim doœwiadczeniem pracy zawodowej zdobytym m.in. w toku 6-letniej praktyki w ró nych instytucjach finansowych w latach (centrala Banku Przemys³owo-Handlowego S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A., Bank Wspó³pracy Regionalnej S.A., Deutsche Bank 24 S.A.) oraz od 2000 roku jako partner-za³o yciel niezale nej kancelarii prawnej. Cz³onek rad nadzorczych banków oraz innych spó³ek, autor publikacji prasowych i ksi¹ kowych, m.in. na temat instrumentów pochodnych. Barbara Misterska Dragan, Prezes Zarz¹du, Mister Audytor Absolwentka Wydzia³u Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukoñczy³a równie podyplomowe Studium Pedagogiczne. W 2007 r. ukoñczy³a Studia Podyplomowe w zakresie Metody wyceny spó³ki kapita³owej. W 1991 roku za³o y³a spó³kê audytorsk¹ Misters Audytor Sp. z o.o., w której jest Prezesem Zarz¹du. Od 2000 roku do paÿdziernika 2001 by³a Partnerem w miêdzynarodowej fi rmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarz¹du Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o. Jest bieg³ym rewidentem. Od roku 2001 do roku 2006 by³a Cz³onkiem Komitetu Standardów Rachunkowoœci. Od paÿdziernika 2001 r. do listopada 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa. W tym czasie by³a cz³onkiem: Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d, Komitetu Zarz¹dzania D³ugiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeñ Eksportowych, Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. By³a Przewodnicz¹c¹ Rad Nadzorczych: Agencji Nieruchomoœci Rolnych, Banku Pocztowego S.A. oraz cz³onkiem Rady Nadzorczej Impexmetalu S.A. spó³ka publiczna. Obecnie cz³onek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Wyk³adowca z zakresu rachunkowoœci na Uniwersytecie ódzkim, Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole G³ównej Handlowej. Jerzy Kowalczyk, Mgr in. elektronik Od 1966 r. zajmuje siê szeroko rozumian¹ problematyk¹ jakoœci, pracuj¹c m. in. w Centralnym Urzêdzie Jakoœci i Miar, Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakoœci. Wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarz¹dzania organizacj¹. Uczestniczy³ w ponad 250 wdro eniach systemów zarz¹dzania, w tym opartych na normach ISO, w organizacjach produkcyjnych i us³ugowych (administracja, s³u ba zdrowia, szkolnictwo itp.). Wyk³adowca w zakresie zarz¹dzania na wielu kursach, seminariach, studiach podyplomowych. Autor ksi¹ ek i setek artyku³ów w dziedzinie szeroko rozumianej jakoœci. Z publikacji ksi¹ kowych mo na przyk³adowo wymieniæ: Szef firmy w systemie zarz¹dzania przez jakoœæ, Konsultant w dziedzinie zarz¹dzania jakoœci¹, Zarz¹dzanie organizacja turystyczn¹, Standard jakoœci w turystyce, Odpowiedzialnoœæ spo³eczna i przeciwdzia³anie zagro eniom korupcyjnym w zarz¹dzaniu organizacj¹. Wspó³autor systemu przeciwdzia³ania zagro eniom korupcyjnych oraz wyk³adowca i konsultant w zakresie opracowywania i wdra ania tego systemu. Cz³onek organizacji technicznych i ekonomicznych: Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odznaczony z³otymi odznakami honorowymi tych organizacji. Prezes Honorowy Klubu Doskonalenia Zarz¹dzania, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jakoœci. S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. zarz¹dzania maj¹tkiem, Magister ekonomii Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczone podyplomowe Dwuletnie Studium Handlu Zagranicznego SGPiS r. Zak³ad Handlowy KABIDEZ handlowiec r. INCO VERITAS S.A., do 1993 G³ówny Ksiêgowy r. INCO VERITAS S.A. Oddzia³ w Warszawie Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami w tym do 2002 r. Zastêpca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Finansowych G³ówny Ksiêgowy; Dyrektor Oddzia³u r. WAM Oddzia³ Regionalny w Warszawie, Kierownik Zespo³u Finansowo-Ksiêgowego r. Biuro Zarz¹dzania Maj¹tkiem PAN G³ówny Specjalista w BZM. Wiceprezes. Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem. Ekonomista wyspecjalizowany w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami i pozosta³ymi aktywami maj¹tku trwa³ego posiadaj¹cy w tym zakresie ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie. Posiada licencje krajow¹ zarz¹dcy nieruchomoœci oraz amerykañsk¹ nadan¹ przez Institute of Real Estate Management w Chicago wraz z tytu³em Certified Property Manager. Cz³onek i przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej IREM-Polska. Posiada liczne licencje i uprawnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem nieruchomoœciami. Prowadzi dzia³alnoœæ publicystyczn¹ w miesiêczniku Beck Nieruchomoœci. Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM Licencjonowany Zarz¹dca Nieruchomoœci, aktualnie odpowiedzialna za utrzymanie nieruchomoœci nale ¹cych do Grupy PZU w Regionie Centralnym. Ma ponad 10 letnie doœwiadczenie w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami komercyjnymi. Posiada równie licencjê Certified Property Manager (CPM), nadawan¹ przez Institute of Real Estate Management in Chicago, Illinois. Obecnie jest Wiceprezesem Polskiego Oddzia³u IREM. Przed objêciem stanowiska w PZU SA Prior to joining FPG, pracowa³a jako Zarz¹dca Nieruchomoœci w First Property Poland brytyjskim Funduszu Nieruchomoœciowym, Grupie Norblin i innych. Posiada równie bardzo du e doœwiadczenie w pracy dla du ych organizacji miêdzynarodowych. Jednym z wa niejszych stanowisk by³¹ praca dla Dae-Pol, koreañskiego developera i pierwszego w³aœciciela Warsaw Trade Tower najwy szego budynku komercyjnego w Europie Centralnej. Zanim poœwiêci³a siê zarz¹dzaniu nieruchomoœciami, przez 12 lat pracowa³a w handlu zagranicznym Centrala Rolimpex, jak równie dla norweskiego koncernu Norsk Hydro najwiêkszego producenta nawozów mineralnych. Absolwentka Warszawskiej Akademii Rolniczej, Magister In ynier Ekonomiki Rolnictwa. Ukoñczy³a równie Studia Podyplomowe na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGH. Artur Jab³oñski, Prezes, Prezes. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i wdro eniowych w obszarze norm ISO 9001, ISO 27001, BS25999, SA8000. Pracowa³ jako audytor i trener w miêdzynarodowych jednostkach certyfikuj¹cych jak BSI Management Systems (British Standards Institution), CIS-CERT (Certification Information Security), Quality Austria i SAI Global w zakresie systemów zarz¹dzania jakoœci¹, bezpieczeñstwa informacji, ci¹g³oœci dzia³ania BCMS i odpowiedzialnoœci spo³ecznej. Uczestniczy³ w projekcie opracowania systemu ochrony przed zagro eniami korupcyjnymi stanowi¹cym dodatkowe wymagania do normy ISO Absolwent Politechniki Bia³ostockiej oraz podyplomowych studiów executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Wyk³adowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wy szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych w zakresie zarz¹dzania jakoœci¹. Dr In. Miros³aw Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkolenia, Krajowa Izba Gospodarcza Wieloletni wyk³adowca w Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Œl¹skiej i innych polskich uczelniach w zakresie jakoœci i zarz¹dzania. Wspó³organizator i Dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakoœci. W latach Dyrektor Warszawskich Zak³adów Telewizyjnych. Sta³y udzia³ w miêdzynarodowych i polskich seminariach i szkoleniach w zakresie problematyki zarz¹dzania i TQM w tym szczególnie procesowego podejœcia. Autor ponad 150 prac w zakresie jakoœci. Opracowa³ kryteria Polskiej i Regionalnych Nagród Jakoœci, Kryteria Znakomitoœæ Przywództwa oraz Modele samooceny organizacji w zakresie: Zarz¹dzania Innowacjami, Zarz¹dzania Wiedz¹, Zarz¹dzania Ryzykiem, Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Organizacji Zrównowa ony Rozwój oraz modelu samooceny dla organizacji publicznych oparty na modelu CAF. Przeszkoli³ pracowników i pomóg³ wdro yæ model samooceny dla organizacji publicznych m.in. w: Ma³opolskim Urzêdzie Marsza³kowskim, Mazowieckim Urzêdzie Marsza³kowskim, Urzêdzie Miasta Wroc³awia, Urzêdzie miasta Rybnik i w szeregu innych organizacji publicznych i samorz¹dowych. Jest Wspó³autorem systemu Przeciwdzia³ania Zagro eniom Korupcyjnym oraz wyk³adowc¹ i konsultantem w zakresie opracowywania i wdra ania tego systemu. Przeszkoli³ w zakresie Zarz¹dzania przez Jakoœæ (TQM), podejœcia procesowego oraz samooceny kierownictwa ponad 750 organizacji przemys³owych i publicznych. Konsultant i doradca w zakresie TQM i wdra ania podejœcia procesowego, systemów zarz¹dzania ISO 9001:2009 i Systemu Przeciwdzia³ania Zagro eniom Korupcyjnym oraz Modelu Znakomitoœci EFQM, (Europejska Organizacja Zarz¹dzania Jakoœci¹), Modelu CAF i Modelu Doskonalenia Zarz¹dzania Polskiej Nagrody Jakoœci. Auditor PCBC systemu ISO 9001:2009.

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej;

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej. w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej; Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN

DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN DOKUMENTY, ZASADY (w tym również niepisane) SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN Standardy kontroli zarządczej: 1. Środowisko wewnętrzne: 1) Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO INWENTARYZACJA ROCZNA, ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1154 Cena netto 1 299,00

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A.

Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Kandydaci ULMA CyE, S. Coop. Do Rady Nadzorczej spółki ULMA Construccion Polska S.A. Pan Aitor Ayastuy Ayastuy, urodzony w 1968 r. Wykształcenie: ukończył Wydział Przedsiebiorczości na Uniwersytecie Kraju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2015 godz. 08:58:03 Numer KRS: 0000578283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013

Raport EBI. Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 i 25/2013 dotyczących powołania członków organów Emitenta. numer 29/2013 od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze: a) od 1991 roku wspólnik " BALTICON" sp. z o.o obecnie działającej pod firmą "BALTICON TRANSPORT" sp. z o.o b)

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:59:35 Numer KRS: 0000583961

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:59:35 Numer KRS: 0000583961 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 17:59:35 Numer KRS: 0000583961 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizowanym przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego projektem Z Gospodarki do Edukacji II w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Studia II stopnia (magisterskie) Niestacjonarne Wybór promotorów prac dyplomowych - magisterskich Rok akademicki 2015/2016 Promotorzy prac dyplomowych - magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2016 godz. 18:23:31 Numer KRS: 0000359889 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia $ listopada 2012 r. DPR - I - 021-18(2)/JS/BL/M F/2012 Według rozdzielnika Na podstawie przepisów Uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo