ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI"

Transkrypt

1 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie i reprezentowanie we wspólnotach mieszkaniowych udzia³ów Skarbu Pañstwa i gminy audyt prawny i ekonomiczny Zarz¹dzanie i reprezentowanie udzia³ów Skarbu Pañstwa i gminy w ch i instytucjach - audyt prawny i ekonomiczny Audyt finansowy i prawny przedsiêbiorstw, instytucji i wspólnot mieszkaniowych Zarz¹dzanie ryzykiem w procesach zarz¹dzania nieruchomoœciami PRELEGENCI: Honorowy Goœæ: WALDEMAR PAWLAK, Wicepremier, Minister Gospodarki Tadeusz Brach, IREM Artur Jab³oñski, Prezes, Human Management Systems Jerzy Kowalczyk, Ekspert ds. Zarz¹dzania Organizacj¹, Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem, Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarz¹du, Mister Audytor Dr in. Miros³aw Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkolenia, Krajowa Izba Gospodarcza Pawe³ Olczyk, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego, PKP S.A. Jerzy Stachowicz, radca prawny, STACHOWICZ PTAK, Adwokaci I Radcowie Prawni Prof. Stanis³aw Tkaczyk, Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci, Polski Komitet Normalizacji, Polska Rada Biznesu Patroni Merytoryczni Patroni Medialni Biuro Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkoleñ D-32_PO8**

2 Szanowni Pañstwo, Infrastruktura i instytucji jest jednym z najwa niejszych determinantów okreœlaj¹cych skutecznoœæ realizowanych przez nie celów i misji. Dotyczy to zw³aszcza takich organizacji, które w swoich zasobach posiadaj¹ znaczny udzia³ aktywów w nieruchomoœciach i s¹ rozproszone terytorialnie. Waga problemu wzrasta, gdy przyjmiemy, e infrastruktury czy instytucji nie mo na rozpatrywaæ w oderwaniu od szeroko rozumianej infrastruktury ich otoczenia. Z³o onoœæ tak postanowionego problemu sprawia, e stworzenie skutecznej strategii rozwojowej dokonane mo e byæ faktycznie jedynie w oparciu o wnioski wyp³ywaj¹ce z audytu infrastruktury organizacji i jej otoczenia. Jesteœmy przeœwiadczeni, e niezale nie od mo liwoœci zapoznania siê z ekonomicznymi, prawnymi i systemowymi uwarunkowaniami audytu infrastruktury, jego celami oraz zakresem, które przedstawi¹ nasi znamienici goœcie, bêdziecie mieli Pañstwo równie wa n¹ okazjê do bezpoœrednich rozmów i dyskusji z nimi. umo liwi Pañstwu tak e mo liwoœæ spotkania ciekawych osób, wymiany doœwiadczeñ i nawi¹zaniu cennych i ciekawych kontaktów. W imieniu Most Wanted mam nadziejê powitaæ Pañstwa na tym wyj¹tkowym spotkaniu, Sylwia Wdowiak Prezes Zarz¹du Most Wanted! ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI DO UDZIA U ZAPRASZAMY Kto powinien uczestniczyæ w konferencji? Dyrektorzy zarz¹dzaj¹cy nieruchomoœciami i infrastruktur¹ Dyrektorzy naczelni i finansowi, odpowiedzialni w Centralach i Oddzia³ach swoich firm za sprawy zwi¹zane z zarz¹dzaniem maj¹tkiem Dyrektorzy administracyjni i finansowi Pracownicy s³u b administracyjnych, inwestycyjnych planistycznych firmy Osoby odpowiedzialne za zarz¹dzanie procesami w zakresie infrastruktury Pe³nomocnicy i audytorzy wewnêtrzni Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ Konsultanci indywidualni marca 2010 roku Dyrektorzy centr handlowych Zarz¹dy i osoby odpowiedzialne w ch i instytucjach za kontrole maj¹tku trwa³ego Zarz¹dy Zak³adów Gospodarki Nieruchomoœciami

3 DZIEÑ PIERWSZY, 18 MARCA 2010, CZWARTEK ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI marca 2010 roku, PRZEWODNICZ CY KONFERENCJI: S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI HONOROWY GOŒÆ: Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Uwarunkowania infrastrukturalne zewnêtrzne Zgodnoœæ z planem zagospodarowania przestrzennego konsekwencje wynikaj¹ce z niezgodnoœci lub jego zmian Zgodnoœæ deklaracji podatku od nieruchomoœci ze stanem faktycznym inwentaryzacja, konsekwencje ksiêgowe i prawne ujawnionych ró nic inwentaryzacyjnych Op³aty z tytu³u wieczystego u ytkowania grunty /okres trwania, urynkowienie, skutki uw³aszczenia/ Polityka fiskalna Pañstwa i gmin / podatek od nieruchomoœci, podatek katastralny, masowa wycena nieruchomoœci, rejestry katastralne/ Ustawa o rachunkowoœci implikacje ekonomiczne w zakresie inwentaryzacji maj¹tku trwa³ego firmy i jego umarzania Regulacje prawne dotycz¹ce nieruchomoœci Drogi, sieci Decyzje administracyjne Uwarunkowania infrastrukturalne wewnêtrzne Ocena bezpoœrednio produkcyjnego maj¹tku trwa³ego firmy w zakresie zu ycia fizycznego, moralnego oraz jego przydatnoœci Ocena techniczna, funkcjonalna i aktualnego wykorzystania nieruchomoœci i pozosta³ego maj¹tku trwa³ego firmy Ksiêgi obiektu budowlanego Przegl¹dy roczne i wieloletnie Pozosta³e wymagane przegl¹dy uwarunkowane specyfik¹ dzia³alnoœci firmy Plany finansowo-rzeczowe firmy w kontekœcie aktualnego stanu maj¹tkowego firmy, jej profilu dzia³alnoœci i zamierzeniami rozwojowymi Rentownoœæ maj¹tku, produkcji, inwestycji. WskaŸniki i ich ocena Likwidacja i zakup maj¹tku trwa³ego ich wp³yw na wynik finansowy firmy Okreœlenie adekwatnych procesów wystêpuj¹cych w zakresie infrastruktury w kontekœcie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ PRZERWA NA KAWÊ Zarz¹dzanie zasobami trwa³ymi a wynik finansowy jednostki Jak identyfikowaæ zasób zgodnie z prawem bilansowym (ustawa o rachunkowoœci, Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci/ Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej): definicja aktywów œrodki trwa³e a inwestycje Wycena rzeczowych aktywów trwa³ych: wycena na dzieñ nabycia, wytworzenia, wniesienia aportu rzeczowego inwestycje a remont korzyœci ekonomiczne a amortyzacja wycena na dzieñ bilansowy, rola rzeczoznawcy Inwentaryzacja maj¹tku trwa³ego, ochrona zasobów: cele inwentaryzacji metody inwentaryzacji problemy wynikaj¹ce w jednostce Ocena efektywnoœci zarz¹dzania zasobami: jakie mierniki zastosowaæ? ocena sytuacji maj¹tkowej i finansowej jednostki Prelegent: Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarz¹du, Mister Audytor BUSINESS LUNCH Kodeks etyki zawodowej IREM Prelegent: Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM Zarz¹dzanie ryzykiem w procesach zarz¹dzania nieruchomoœciami Czy konieczne jest zarz¹dzanie ryzykiem w procesach? Standardy zarz¹dzania ryzykiem Model zarz¹dzania ryzykiem Wdro enie zarz¹dzania ryzykiem w procesach Przyk³ad zarz¹dzani ryzykiem w procesie obs³ugi nieruchomoœci Prelegent: Artur Jab³oñski, Prezes, DYSKUSJA PANELOWA Zarz¹dzanie i reprezentowanie udzia³ów Skarbu Pañstwa i gminy w ch, instytucjach i we wspólnotach mieszkaniowych audyt prawny i ekonomiczny Omówienie aktualnego ustawodawstwa reguluj¹cego funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i przewidywanych kierunków jego zmian Ustawodawstwo a treœæ podejmowanych przez wspólnotê uchwa³ implikacje prawne i ekonomiczne Unikanie i rozwi¹zywanie problemów zwi¹zanych z potencjaln¹ i realn¹ sprzecznoœci¹ interesów reprezentowanych przez Skarb Pañstwa i pozosta³e Ocena efektywnoœci ekonomicznej zarz¹dzania maj¹tkiem: czyniæ to samemu, czy powierzyæ innym Okreœlenie i zdefiniowanie procesów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem nieruchomoœciami w organizacji Zasady i metodyka przeprowadzania audytu prawnego i ekonomicznego organizacji w obszarze zarz¹dzania nieruchomoœciami Wnioski wyp³ywaj¹ce z audytu Raport z audytu jako narzêdzie do budowy planu zarz¹dzania nieruchomoœciami organizacji Plan Zarz¹dzania Nieruchomoœciami jako sk³adowa i integralna czêœæ ogólnej strategii organizacji w horyzoncie œrednioterminowym

4 DZIEÑ DRUGI, 19 MARCA 2010, PI TEK ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI marca 2010 roku, REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA Ministerstwo Infrastruktury Zarz¹dzanie procesowe w aspekcie wykorzystania infrastruktury Podstawowe zasady procesowego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Zarz¹dzanie procesem jako element doskonalenia zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Wp³yw zarz¹dzania procesowego na efektywnoœæ dzia³ania Mapa procesów jako skuteczny sposób opisu dzia³alnoœci Podzia³ procesów: procesy g³ówne, procesy wspomagaj¹ce, procesy zarz¹dcze Wp³yw procesowego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem na lepsze wykorzystanie i zarz¹dzanie jego infrastruktur¹ Prelegent: Jerzy Kowalczyk, Ekspert ds. Zarz¹dzania Organizacja, PRZERWA NA KAWÊ DYSKUSJA PANELOWA Audyt finansowy i prawny przedsiêbiorstw, instytucji i wspólnot mieszkaniowych Omówienie aktualnego ustawodawstwa reguluj¹cego funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i przewidywanych kierunków jego zmian Ustawodawstwo a treœæ podejmowanych przez wspólnotê uchwa³ implikacje prawne i ekonomiczne Zasady i metodyka przeprowadzania audytu Konstrukcja raportu z audytu: opis, podstawowe wskaÿniki ekonomiczne i ich interpretacja Wnioski wyp³ywaj¹ce z audytu Budowa planu zarz¹dzania nieruchomoœci¹ wspóln¹ w oparciu o raport z audytu Plan zarz¹dzania wspólnot¹ mieszkaniow¹ jako wyznacznik i narzêdzie do podejmowania spójnych i racjonalnych uchwa³ w horyzoncie œrednioterminowym Narzêdzia ekonomiczne i prawne w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami Omówienie ustawodawstwa zwi¹zanego z nieruchomoœciami i kierunkami jego zmian implikacje ekonomiczne i prawne Podatek od nieruchomoœci a podatek katastralny fakty i mity Konsekwencje prawne i ekonomiczne korekt podatku od nieruchomoœci w kontekœcie dokonanej inwentaryzacji nieruchomoœci Wieczyste u ytkowanie gruntu w kontekœcie uw³aszczenia i urynkowienia op³at Plan zagospodarowania przestrzennego, jego zmiany i wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci i rentownoœæ z jej eksploatacji Nieruchomoœæ jako inwestycja. WskaŸniki efektywnoœci i ich interpretacja Inwestycje i fizyczna likwidacja czêœci nieruchomoœci ich wp³yw na wynik finansowy Plan zagospodarowania przestrzennego, jego zmiany i wp³yw na wartoœæ nieruchomoœci i rentownoœæ z jej eksploatacji Nieruchomoœæ jako inwestycja. WskaŸniki efektywnoœci i ich interpretacja Inwestycje i fizyczna likwidacja czêœci nieruchomoœci ich wp³yw na wynik finansowy Inwestycje w nieruchomoœci dokonywane prze z najemcê. Sposób rozliczania - konsekwencje ekonomiczne i prawne Zasady kszta³towania i negocjowania stawki czynszu Koszt w³asny najmu a stawka rynkowa czynszu jako filary dla ustalenia umownej stawki czynszu Wysokoœæ umownej stawki czynszu jako narzêdzie oceny profesjonalizmu zarz¹dcy Renegocjowanie zapisów umów najmu Zabezpieczanie czynszu. Rodzaje zabezpieczeñ dobre i z³e strony Windykacja nale noœci. Rodzaje windykacji Tworzenie i nowelizowanie planów zarz¹dzania nieruchomoœci¹ jako kluczowy obowi¹zek zarz¹dcy i miernik jego profesjonalizmu Audyt prawny nieruchomoœci Za³o enia audytu, cele Nieruchomoœæ podstawowe informacje tytu³ do nieruchomoœci prawa i obci¹ enia na Nieruchomoœci ujawnione w ksiêdze wieczystej Rejestr Gruntów Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego roszczenia reprywatyzacyjne Dokumenty zwi¹zane z inwestycj¹ postêpowania administracyjne umowy Podatki, op³aty, sk³adki zwi¹zane z nieruchomoœci¹ Prelegent: Jerzy Stachowicz, radca prawny, STACHOWICZ PTAK, Ekonomiczne i prawne aspekty ubezpieczenia infrastruktury Prelegent: Tadeusz Brach, IREM BUSINESS LUNCH DYSKUSJA PANELOWA Specyfika, doœwiadczenia i praktyki zarz¹dzania infrastruktur¹ Moderator: S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem, Panelista: Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM Panelista: Pawe³ Olczyk, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego, PKP S.A. Panelista: Prof. Stanis³aw Tkaczyk, Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci, Polski Komitet Normalizacji, Polska Rada Biznesu Samoocena organizacji Samoocena jako narzêdzie przegl¹du i doskonalenia zarz¹dzania organizacj¹ Zasady samooceny Kryteria przeprowadzania samooceny Etapy przeprowadzania samooceny Samoocena potencja³u organizacji Samoocena efektów organizacji Korzyœci stosowania samooceny Prelegent: Dr in. Miros³aw Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkolenia, Krajowa Izba Gospodarcza PODSUMOWANIE KONFERENCJI

5 Sp. z o.o. to firma specjalizuj¹ca siê w us³ugach doradczych, szkoleniowych i audytorskich w zakresie zarz¹dzania i doskonalenia procesów, ze szczególnym uwzglêdnieniem systemów zarz¹dzania jakoœci¹, odpowiedzialnoœci¹ spo³eczn¹, przeciwdzia³ania zagro eniom korupcyjnym oraz zarz¹dzania nieruchomoœciami. Celem naszej dzia³alnoœci jest dostarczenie wiedzy oraz kszta³towanie praktycznych umiejêtnoœci umo liwiaj¹cych skuteczne funkcjonowanie systemów zarz¹dzania. Praca z klientem ka dorazowo poprzedzona jest diagnoz¹ aktualnego stanu systemu, w wyniku którego proponujemy optymalne dzia³ania dostosowane do zdefiniowanych wymagañ, potrzeb i oczekiwañ. W trosce o zapewnienie najwy szej jakoœci oferowanych przez nas us³ug, zespó³ firmy tworzy grupa wykwalifikowanych i doœwiadczonych trenerów oraz konsultantów z wieloletnim doœwiadczeniem zawodowym, popartym realizacj¹ ponad 200 projektów doradczych i oko³o 1000 projektów szkoleniowych. Pragniemy podkreœliæ, i nasi partnerzy s¹ miedzy innymi autorami wymagañ systemu ochrony przed zagro eniami korupcyjnymi. Zgodnie z naszymi standardami wykorzystujemy zró nicowane, nowoczesne i sprawdzone metody oparte na cyklu Davida Kolba, czyli zasadzie uczenia siê poprzez doœwiadczenie. Ofertê kierujemy do organizacji k³ad¹cych nacisk na efektywnoœæ biznesow¹, osi¹gan¹ dziêki postêpowaniu zgodnym ze sprawdzonymi praktykami zarz¹dzania. ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY. Prof. zw. dr hab. in. Stanis³aw Tkaczyk, Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jakoœci, Polski Komitet Normalizacji, Polska Rada Biznesu Profesor jest cenionym w kraju i za granic¹ specjalist¹ w zakresie in ynierii materia³owej i zarz¹dzania, zw³aszcza jakoœci¹ w oparciu o kryteria jakoœci. Jest autorem ponad 400 publikacji zwartych i artyku³ów oraz prac o charakterze naukowo-badawczym w wymienionych dziedzinach, a tak e twórc¹ w³asnej szko³y naukowej w tym zakresie. Wspó³pracuje te czynnie z przemys³em. Profesor Tkaczyk odby³ szereg sta y zagranicznych; m.in: w Niemczech, W³oszech, Portugalii, Japonii, Francji, Ukrainie, Rosji, Mo³dawii, Armenii i innych. Profesor uczestniczy w pracach wielu instytucji, placówek naukowo-badawczych oraz organizacji rz¹dowych, miêdzy innymi jako: Przewodnicz¹cy Komisji Hutnictwa PAN (dwukrotna kadencja), Przewodnicz¹cy Krajowej Rady ds. Badañ i Certyfikacji PCBC, Przewodnicz¹cy Komitetu Jakoœci i Normalizacji KIG i Cz³onek Prezydium PNJ, Przewodnicz¹cy i Cz³onek Rad Zarz¹dzaj¹cych i Naukowych Instytutów: Obróbki Skrawaniem (Kraków), Odlewnictwa (Kraków) Organizacji i Zarz¹dzania w Przemyœle "ORGMASZ" (Warszawa), Spawalnictwa (Gliwice), ZETOM Warszawa, Vice Przewodnicz¹cy Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków (Gdañsk), Przewodnicz¹cy Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów oraz Auditorów PCBC, Przewodnicz¹cy Rad Programowych Centrum Jakoœci "ORGMASZ", Project Umbrella (ONZ), Klubu PF ISO 9000 i Œl¹skiej Sekcji PF ISO 9000, Cz³onek Rady Programowej Programu Promocji Jakoœci Ministerstwa Gospodarki. Przewodnicz¹cy Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Przewodnicz¹cy Komisji Informacji i Promocji Rady G³ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych Cz³onek Rady d/s Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji. Obecnie pe³ni nastêpuj¹ce funkcje: Politechnika Warszawska, Wydzia³ Zarz¹dzania Kierownik Zak³adu Kwalitologii; Centralny Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowañ COBRO w Warszawie Dyrektor; Instytut Spawalnictwa Cz³onek Rady Naukowej; Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Cz³onek Rady Naukowej; Instytut Materia³ów Polimerowych /d.metalchem Cz³onek Rady Naukowej; Krajowa Izba Gospodarcza Cz³onek Rady, Przewodnicz¹cy Komitetu Jakoœci i Normalizacji; Polski Komitet Normalizacyjny Przewodnicz¹cy Rady; Polska Izba Opakowañ Prezes. Pawe³ Olczyk, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Zarz¹dzania Nieruchomoœciami i Nadzoru W³aœcicielskiego, PKP S.A. Mgr in. Pawe³ Olczyk jest absolwentem Wydzia³u Chemii Politechniki Warszawskiej, studiowa³ równie na Wydziale Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z PKP S.A. zwi¹zany od 2002 roku. Wczeœniej pracowa³ w Agencji Techniki i Technologii, a tak e w Energomonta u Pó³noc gdzie odpowiada³ za nowe projekty i projekty wdro eniowe. W PKP S.A. by³ dyrektorem Biura Zarz¹dzania Finansami, Biura Audytu i Kontroli oraz Biura Nieruchomoœci Strategicznych. Miêdzy innymi refinansowa³ zobowi¹zania by³ego pañstwowego PKP oraz odpowiada³ za emisjê obligacji na sumê 3,5 miliarda z³otych. Pe³ni³ funkcjê pe³nomocnika Zarz¹du do spraw zagospodarowania mienia. Jerzy Stachowicz, radca prawny, STACHOWICZ PTAK, Adwokaci I Radcowie Prawni Radca prawny i adwokat od 1998 roku, dysponuje ponad 16-letnim doœwiadczeniem pracy zawodowej zdobytym m.in. w toku 6-letniej praktyki w ró nych instytucjach finansowych w latach (centrala Banku Przemys³owo-Handlowego S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A., Bank Wspó³pracy Regionalnej S.A., Deutsche Bank 24 S.A.) oraz od 2000 roku jako partner-za³o yciel niezale nej kancelarii prawnej. Cz³onek rad nadzorczych banków oraz innych spó³ek, autor publikacji prasowych i ksi¹ kowych, m.in. na temat instrumentów pochodnych. Barbara Misterska Dragan, Prezes Zarz¹du, Mister Audytor Absolwentka Wydzia³u Handlu Zagranicznego Szko³y G³ównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukoñczy³a równie podyplomowe Studium Pedagogiczne. W 2007 r. ukoñczy³a Studia Podyplomowe w zakresie Metody wyceny spó³ki kapita³owej. W 1991 roku za³o y³a spó³kê audytorsk¹ Misters Audytor Sp. z o.o., w której jest Prezesem Zarz¹du. Od 2000 roku do paÿdziernika 2001 by³a Partnerem w miêdzynarodowej fi rmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarz¹du Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o. Jest bieg³ym rewidentem. Od roku 2001 do roku 2006 by³a Cz³onkiem Komitetu Standardów Rachunkowoœci. Od paÿdziernika 2001 r. do listopada 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa. W tym czasie by³a cz³onkiem: Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d, Komitetu Zarz¹dzania D³ugiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeñ Eksportowych, Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. By³a Przewodnicz¹c¹ Rad Nadzorczych: Agencji Nieruchomoœci Rolnych, Banku Pocztowego S.A. oraz cz³onkiem Rady Nadzorczej Impexmetalu S.A. spó³ka publiczna. Obecnie cz³onek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Wyk³adowca z zakresu rachunkowoœci na Uniwersytecie ódzkim, Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole G³ównej Handlowej. Jerzy Kowalczyk, Mgr in. elektronik Od 1966 r. zajmuje siê szeroko rozumian¹ problematyk¹ jakoœci, pracuj¹c m. in. w Centralnym Urzêdzie Jakoœci i Miar, Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakoœci. Wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarz¹dzania organizacj¹. Uczestniczy³ w ponad 250 wdro eniach systemów zarz¹dzania, w tym opartych na normach ISO, w organizacjach produkcyjnych i us³ugowych (administracja, s³u ba zdrowia, szkolnictwo itp.). Wyk³adowca w zakresie zarz¹dzania na wielu kursach, seminariach, studiach podyplomowych. Autor ksi¹ ek i setek artyku³ów w dziedzinie szeroko rozumianej jakoœci. Z publikacji ksi¹ kowych mo na przyk³adowo wymieniæ: Szef firmy w systemie zarz¹dzania przez jakoœæ, Konsultant w dziedzinie zarz¹dzania jakoœci¹, Zarz¹dzanie organizacja turystyczn¹, Standard jakoœci w turystyce, Odpowiedzialnoœæ spo³eczna i przeciwdzia³anie zagro eniom korupcyjnym w zarz¹dzaniu organizacj¹. Wspó³autor systemu przeciwdzia³ania zagro eniom korupcyjnych oraz wyk³adowca i konsultant w zakresie opracowywania i wdra ania tego systemu. Cz³onek organizacji technicznych i ekonomicznych: Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odznaczony z³otymi odznakami honorowymi tych organizacji. Prezes Honorowy Klubu Doskonalenia Zarz¹dzania, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Jakoœci. S³awomir Mas³owski, Ekspert ds. zarz¹dzania maj¹tkiem, Magister ekonomii Wydzia³u Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukoñczone podyplomowe Dwuletnie Studium Handlu Zagranicznego SGPiS r. Zak³ad Handlowy KABIDEZ handlowiec r. INCO VERITAS S.A., do 1993 G³ówny Ksiêgowy r. INCO VERITAS S.A. Oddzia³ w Warszawie Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami w tym do 2002 r. Zastêpca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Finansowych G³ówny Ksiêgowy; Dyrektor Oddzia³u r. WAM Oddzia³ Regionalny w Warszawie, Kierownik Zespo³u Finansowo-Ksiêgowego r. Biuro Zarz¹dzania Maj¹tkiem PAN G³ówny Specjalista w BZM. Wiceprezes. Ekspert ds. Zarz¹dzania Maj¹tkiem. Ekonomista wyspecjalizowany w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami i pozosta³ymi aktywami maj¹tku trwa³ego posiadaj¹cy w tym zakresie ponad dwudziestoletnie doœwiadczenie. Posiada licencje krajow¹ zarz¹dcy nieruchomoœci oraz amerykañsk¹ nadan¹ przez Institute of Real Estate Management w Chicago wraz z tytu³em Certified Property Manager. Cz³onek i przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej IREM-Polska. Posiada liczne licencje i uprawnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem nieruchomoœciami. Prowadzi dzia³alnoœæ publicystyczn¹ w miesiêczniku Beck Nieruchomoœci. Beata Krzywañska, Wiceprezes, IREM Licencjonowany Zarz¹dca Nieruchomoœci, aktualnie odpowiedzialna za utrzymanie nieruchomoœci nale ¹cych do Grupy PZU w Regionie Centralnym. Ma ponad 10 letnie doœwiadczenie w zarz¹dzaniu nieruchomoœciami komercyjnymi. Posiada równie licencjê Certified Property Manager (CPM), nadawan¹ przez Institute of Real Estate Management in Chicago, Illinois. Obecnie jest Wiceprezesem Polskiego Oddzia³u IREM. Przed objêciem stanowiska w PZU SA Prior to joining FPG, pracowa³a jako Zarz¹dca Nieruchomoœci w First Property Poland brytyjskim Funduszu Nieruchomoœciowym, Grupie Norblin i innych. Posiada równie bardzo du e doœwiadczenie w pracy dla du ych organizacji miêdzynarodowych. Jednym z wa niejszych stanowisk by³¹ praca dla Dae-Pol, koreañskiego developera i pierwszego w³aœciciela Warsaw Trade Tower najwy szego budynku komercyjnego w Europie Centralnej. Zanim poœwiêci³a siê zarz¹dzaniu nieruchomoœciami, przez 12 lat pracowa³a w handlu zagranicznym Centrala Rolimpex, jak równie dla norweskiego koncernu Norsk Hydro najwiêkszego producenta nawozów mineralnych. Absolwentka Warszawskiej Akademii Rolniczej, Magister In ynier Ekonomiki Rolnictwa. Ukoñczy³a równie Studia Podyplomowe na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGH. Artur Jab³oñski, Prezes, Prezes. Posiada wieloletnie doœwiadczenie w prowadzeniu projektów doradczych i wdro eniowych w obszarze norm ISO 9001, ISO 27001, BS25999, SA8000. Pracowa³ jako audytor i trener w miêdzynarodowych jednostkach certyfikuj¹cych jak BSI Management Systems (British Standards Institution), CIS-CERT (Certification Information Security), Quality Austria i SAI Global w zakresie systemów zarz¹dzania jakoœci¹, bezpieczeñstwa informacji, ci¹g³oœci dzia³ania BCMS i odpowiedzialnoœci spo³ecznej. Uczestniczy³ w projekcie opracowania systemu ochrony przed zagro eniami korupcyjnymi stanowi¹cym dodatkowe wymagania do normy ISO Absolwent Politechniki Bia³ostockiej oraz podyplomowych studiów executive MBA na Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Wyk³adowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wy szej Szkole Handlu i Finansów Miêdzynarodowych w zakresie zarz¹dzania jakoœci¹. Dr In. Miros³aw Recha, Dyrektor Biura Nagród Jakoœci, Doradztwa i Szkolenia, Krajowa Izba Gospodarcza Wieloletni wyk³adowca w Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Œl¹skiej i innych polskich uczelniach w zakresie jakoœci i zarz¹dzania. Wspó³organizator i Dyrektor Sekretariatu Polskiej Nagrody Jakoœci. W latach Dyrektor Warszawskich Zak³adów Telewizyjnych. Sta³y udzia³ w miêdzynarodowych i polskich seminariach i szkoleniach w zakresie problematyki zarz¹dzania i TQM w tym szczególnie procesowego podejœcia. Autor ponad 150 prac w zakresie jakoœci. Opracowa³ kryteria Polskiej i Regionalnych Nagród Jakoœci, Kryteria Znakomitoœæ Przywództwa oraz Modele samooceny organizacji w zakresie: Zarz¹dzania Innowacjami, Zarz¹dzania Wiedz¹, Zarz¹dzania Ryzykiem, Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Organizacji Zrównowa ony Rozwój oraz modelu samooceny dla organizacji publicznych oparty na modelu CAF. Przeszkoli³ pracowników i pomóg³ wdro yæ model samooceny dla organizacji publicznych m.in. w: Ma³opolskim Urzêdzie Marsza³kowskim, Mazowieckim Urzêdzie Marsza³kowskim, Urzêdzie Miasta Wroc³awia, Urzêdzie miasta Rybnik i w szeregu innych organizacji publicznych i samorz¹dowych. Jest Wspó³autorem systemu Przeciwdzia³ania Zagro eniom Korupcyjnym oraz wyk³adowc¹ i konsultantem w zakresie opracowywania i wdra ania tego systemu. Przeszkoli³ w zakresie Zarz¹dzania przez Jakoœæ (TQM), podejœcia procesowego oraz samooceny kierownictwa ponad 750 organizacji przemys³owych i publicznych. Konsultant i doradca w zakresie TQM i wdra ania podejœcia procesowego, systemów zarz¹dzania ISO 9001:2009 i Systemu Przeciwdzia³ania Zagro eniom Korupcyjnym oraz Modelu Znakomitoœci EFQM, (Europejska Organizacja Zarz¹dzania Jakoœci¹), Modelu CAF i Modelu Doskonalenia Zarz¹dzania Polskiej Nagrody Jakoœci. Auditor PCBC systemu ISO 9001:2009.

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

The business compass. Idea behind the money

The business compass. Idea behind the money The business compass Idea behind the money» Zarz¹dzanie finansami» Planowanie podatkowe» Zarz¹dzanie aktywami» Doradztwo gospodarcze» Wsparcie rozwoju» Nieruchomoœci GMK Consulting Group GMK jest niezale

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mam zaszczyt powitaæ Pañstwa na kolejnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Cieszê siê bardzo, e tematyka

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNOŒCI GRUPY KAPITA OWEJ TAURON POLSKA ENERGIA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 MARZEC 2014 SPIS TREŒCI 1. ORGANIZACJA GRUPY KAPITA OWEJ TAURON.............................. 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo