Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR Wykaz aktów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Uszczegółowienie wymagań Wykonanie projektu SI KDR Wytworzenie SI KDR Integracja SI KDR z CSIZS Integracja SI KDR z rozwiązaniem informatycznym służącym do produkcji i personalizacji Karty Dużej Rodziny Testy SI KDR Migracja danych Wdrożenie SI KDR Szkolenie użytkowników SI KDR Utrzymanie w sprawności SI KDR Wsparcie Zamawiającego w trakcie działań informacyjnych projektu Dokumentacja systemu Opis przedmiotu zamówienia Architektura systemu informatycznego SI KDR Wymagania moduł bazodanowy i administracyjny Wymagania moduł wniosków i deklaracji Wymagania moduł komunikacyjno-raportowy Wymagania moduł e-learning Wymagania moduł integracyjny Strona 1 z 44

2 4.2 Pozostałe wymagania (wymagania ogólne) Użytkownicy SI KDR Planowana platforma sprzętowa i narzędziowa SI KDR Informacja o udotępnianiu dokumentacji Strona 2 z 44

3 Słownik pojęć CSIZS Dokumentacja Duplikat KDR Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, który został wytworzony w ramach zamówienia 1/DI/PN/2012. W jego skład wchodzą: Platforma Integracyjna (PI); Portal Informacyjno Usługowy Centralna Baza Beneficjentów; Oprogramowanie Terminali Mobilnych (OTM) dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na którą składa się: 1) Dokumentacja techniczna: a) Dokumentacja analityczna; b) Dokumentacja architektury; c) Dokumentacja projektowa; d) Dokumentacja testowa; e) Dokumentacja kodu źródłowego; f) Dokumentacja dot. procesu migracji danych; g) Dokumentacja środowiska developerskiego; h) Dokumentacja wdrożeniowa; i) Dokumentacja środowiska testowego; j) Dokumentacja środowiska produkcyjnego; k) Dokumentacja szkoleniowa; l) Dokumentacja użytkownika; m) Dokumentacja administracyjna, n) Dokumentacja interfejsów do systemów zewnętrznych. 2) Dokumentacja powykonawcza (powinna zawierać opis rozwiązań przyjętych w ramach zamówienia) w tym: a) Dokumentację techniczną powykonawczą; b) Podręczniki administratora; c) Podręczniki użytkownika; d) Materiały instruktażowe w formie filmów; e) Dokumentację szkoleniową (prezentacje, zestawy ćwiczeń), zarówno w formie papierowej, jak również na nośnikach. 3) Dokumentacja eksploatacyjna, która powinna zawierać: a) Procedury administracyjne (w tym: instalacji, archiwizacji danych, administrowania SI KDR); b) Procedury awaryjne ; c) Instrukcję zarządzania systemem informatycznym SI KDR. Duplikat Karty Dużej Rodziny Strona 3 z 44

4 Główny Wykonawca CSIZS Jednostka Terenowa (JT) KDR KPA firma Asseco Poland S.A. wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy 1/DI/PN/2012 na wytworzenie i utrzymanie w sprawności CSIZS Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej, Urząd administracji publicznej realizujące zadania z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodzina oraz wydające Karty Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie i której wzór definiuje Rozporządzenie Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U Nr 30 poz. 168, z późn. zm.). Minister Minister właściwy do spraw rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r., Nr 141, poz. 943 z późn. zm.) MPiPS Oprogramowanie narzędziowe Organizacja pozarządowa Partner Platforma Integracyjna (PI) Portal Informacyjno Usługowy (PIU Proces merytoryczny (biznesowy) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej gotowe oprogramowanie, które zostanie wykorzystane do wytworzenia oraz niezbędne przy eksploatacji systemu SI KDR organizacja, o której mowa w art. 24 ust. 4 Ustawy, której Minister może w drodze konkursu ofert zlecić zawieranie umów z Partnerami Podmiot gospodarczy lub organizacja pozarządowa, które udzielają ulg i bonifikat na oferowane przez siebie produkty i usługi platforma integracyjna (szyna usług), zapewniająca wymianę informacji pomiędzy systemami centralnymi i dziedzinowymi z podobszarów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także umożliwiająca komunikację z systemami zewnętrznymi portal, który powstał jako część CSIZS; na portalu udostępniane są usługi elektroniczne umożliwiając m.in. złożenie elektronicznego wniosku, obsługę sprawy przez Internet Zbiór powiązanych ze sobą działań podejmowanych przez interesariuszy obszaru rodzina prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu. Pełny opis procesu zawiera: 1. zdarzenie inicjujące proces, 2. zadania/działania wykonywane w ramach procesu 3. aktorów uczestniczących w zdarzeniach, 4. rezultaty wykonania zadań, 5. punkty decyzyjne, 6. powiązania pomiędzy zadaniami/działaniami przejścia, 7. zdarzenie kończące proces. Strona 4 z 44

5 PWPW RI KDR Rodzina wielodzietna Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - podmiot wybrany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) do produkcji, personalizacji i dostawy Kart Dużej Rodziny Rozwiązanie informatyczne wykorzystywane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1954) Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (RPRW) SI KDR Systemy zewnętrzne SZRBD, RDBMS Usługi Wymiany Informacji Ustawa UW Użytkownik Program ustanowiony Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 430) i określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755 z późn. zm.). Uchylony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956). System Informatyczny Karty Dużej Rodziny systemy informatyczne, w których za pośrednictwem usług wymiany informacji następuje weryfikacja, bądź z których udostępniane są dane. System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych. Szeroko rozumiane usługi realizowane drogą elektroniczną, obejmujące między innymi takie usługi jak: obsługa wniosku, udzielenie informacji, wymiana informacji lub dokumentów, weryfikacja danych, przekazanie danych, które będą miedzy innymi udostępniane przez Portal Informacyjno- Usługowy a w większości obsługiwane przez Platformę Integracyjną w architekturze SOA. Usługi wymiany informacji to elementy procesów merytorycznych, które są realizowane poprzez wykorzystanie CSIZS i SI KDR. Na usługę składa się ciąg powiązanych ze sobą czynności. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) Urząd Wojewódzki, urząd obsługujący sprawy Wojewody pracownicy: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędów Wojewódzkich, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ośrodków Urzędów Miast i Gmin lub innych instytucji działających na terenie każdej Gminy w Polsce wyznaczonych do realizacji zadań wynikających z Ustawy Strona 5 z 44

6 Wojewoda Wójt WSDL Wykaz uprawnień Wykonawca CSIZS XML Zabezpieczenie Społeczne, Rodzina Organ administracji rządowej na poziomie każdego województwa w Polsce Również Burmistrz, Prezydent Miasta - Organ właściwy do przyznania i wydania KDR Web Services Description Language, opisuje interfejs, poprzez który usługa wymiany informacji jest dostępna potencjalnym odbiorcom Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie zapisów Ustawy oraz instytucji albo podmiotów ich udzielających, udostępniany poprzez PIU Extensible Markup Language, język formalny umożliwiający strukturalizowaną prezentację danych działy administracji rządowej, o których mowa w art. 28a i 31 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) Strona 6 z 44

7 Wstęp Rządowy program dla rodzin wielodzietnych został przyjęty uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430). Program był realizowany przez MPiPS od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), zwanej dalej Ustawą, regulujące zadania i działania dotyczące KDR. Realizacja zadań wynikających z ustawy ma na celu: 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej. 2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. 3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej. 4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów Ustawy minister właściwy do spraw rodziny, Wojewodowie, Organizacje pozarządowe pozyskują Partnerów przyznających uprawnienia do ulg i bonifikat rodzinom wielodzietnym na swoje produkty lub oferowane usługi. Podstawą skorzystania z uprawnień oferowanych przez Partnera jest Karta Dużej Rodziny przyznawana na wniosek członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu wymagań określonych w ustawie o Karacie Dużej Rodziny. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założyło w Ocenie Skutków Regulacji do Ustawy, że w 2015 r. gminy będą musiały obsłużyć łącznie ok. 358 tys. wniosków (ok. 1,93 mln Kart). W 2016 r. gminy będą musiały obsłużyć ok. 119 tys. wniosków (ok. 940 tys. Kart), z tego: tys. wniosków o wydanie Kart (642,6 tys. Kart), -255,1 tys. wniosków o wydanie duplikatu (255,1 tys. Kart), -14,1 tys. wniosków dla nowych członków rodzin wielodzietnych znajdujących się w systemie (14,1 tys. Kart), - 5,7 tys. wniosków dla nowych rodzin wielodzietnych w związku z urodzeniem się 3 dziecka w rodzinie (28,6 tys. Kart). Na koniec 2014 r. wydano tys. Kart Dużej Rodziny członkom rodzin wielodzietnych. Minister właściwy ds. rodziny, Wojewoda, Organizacja pozarządowa, Wójt będą realizować zadania związane z obsługą wniosków o przyznanie KDR za pomocą systemu informatycznego opisanego w niniejszym dokumencie. Najważniejszym celem budowy SI KDR jest stworzenie narzędzia umożliwiającego realizację zadań wynikających z Ustawy oraz obsługę spraw z zakresu KDR w sposób elektroniczny. Budowany SI KDR ma być systemem otwartym na wymianę usług oraz informacji z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem CSIZS. 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR. System informatyczny KDR będzie wspierał co najmniej następujące procesy biznesowe Wójta, Wojewody, Organizacji pozarządowej i Ministra: Strona 7 z 44

8 1) Wszczynanie i prowadzenie postępowań zgodnie z zapisami ustawy lub/i w trybie KPA, w tym: a) Obsługę wniosków o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR złożonych w formie tradycyjnej (papierowej) z uwzględnieniem sytuacji członków rodziny, dla których jest składany wniosek, w której można wskazać następujące etapy: rejestrację wniosku i rodziny wielodzietnej oraz załączenie w wersji elektronicznej dołączonych załączników do wniosku 1, rozpatrzenie wniosku (w tym weryfikację danych wnioskodawców za pomocą usług wymiany informacji), przygotowanie informacji o przyznaniu KDR, bądź decyzji odmownej w sprawie o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR, zamówienie KDR, bądź duplikatu KDR dla członków rodziny wielodzietnej; weryfikację statusów złożonego zamówienia KDR; rejestrację odbioru KDR z podmiotu produkującego i personalizującego KDR, przesłanie informacji za pomocą wiadomości sms na nr telefonu wskazany we wniosku o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR do wnioskodawcy lub osób określonych jako rodzice z informacją o możliwości odbioru KDR w jednostce terenowej, rejestrację odbioru KDR przez członków rodziny wielodzietnej. b) obsługę (w tym rejestrację) wniosków o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR w formie elektronicznej z uwzględnieniem sytuacji członków rodziny, dla których jest składany wniosek, w której można wskazać następujące etapy: odbiór wniosku wraz z załącznikami złożonego na PIU Empatia, wczytanie danych z wniosku, w tym danych członków rodziny wielodzietnej; rozpatrzenie wniosku (w tym weryfikację danych wnioskodawców za pomocą usług wymiany informacji), przygotowanie informacji o przyznaniu KDR, bądź decyzji odmownej w sprawie o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR, przesłanie korespondencji w sprawie przyznania KDR, bądź decyzji administracyjnej na konto wnioskodawcy na PIU zamówienie KDR, bądź duplikatu KDR dla członków rodziny wielodzietnej; weryfikację statusów złożonego zamówienia KDR; rejestrację odbioru KDR z podmiotu produkującego i personalizującego KDR, przesłanie informacji za pomocą wiadomości sms na nr telefonu wskazany we wniosku o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR do wnioskodawcy lub osób wskazanych jako rodzice z informacją o możliwości odbioru KDR w jednostce terenowej, rejestrację odbioru KDR przez członków rodziny wielodzietnej. 1 W przypadku, gdy jest to kolejny wniosek danej osoby, której dane zostały już wcześniej zarejestrowane w systemie, system musi podpowiadać dane tej osoby i umożliwiać ich akceptację lub zmianę przez użytkownika na potrzeby nowego wniosku. Strona 8 z 44

9 c) obsługę procesu odwoławczego zgodnie z zapisami ustawy i KPA dla odwołania złożonego w formie tradycyjnej (papierowej); d) obsługę procesu odwoławczego zgodnie z zapisami ustawy i KPA dla odwołania złożonego w formie elektronicznej złożonego poprzez PIU e) obsługę korespondencji w sprawach o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR przesłanej w formie elektronicznej z PIU f) obsługę rozliczeń związanych z przyznanym podziałem dotacji celowej na realizację zadania przez Gminę. 2) Zawieranie umów z Partnerami, w tym: a) obsługę deklaracji Partnera dotyczącej udzielania uprawnień rodzinom wielodzietnym złożonej w formie tradycyjnej (papierowej), w tym: zarejestrowanie danych Partnera z informacją o warunkach przedstawionej przez niego oferty dla rodzin wielodzietnych w ramach KDR, zarejestrowanie informacji o planowanym spotkaniu/spotkaniach z przedstawicielem Partnera oraz o wyniku spotkań; odnotowania faktu kontaktu z Partnerem; wczytanie z pliku Excel danych niezbędnych do zawarcia umowy z Partnerem, takich jak: nazwa Partnera, nazwa każdego oddziału Partnera, danych adresowych Partnera i jego oddziałów, nr telefonów, adresów mailowych, słów kluczowych związanych z prowadzoną działalnością, nr Regon, nr KRS, logo Partnera, itp 2. walidację techniczną zaczytanych danych, sporządzenie raportu z walidacji danych wskazującego błędy we wczytywanych danych Partnerów, przygotowanie szablonu umowy z Partnerem lub Aneksu do umowy, przygotowanie szablonu pisma do Partnera, zarejestrowanie pisma przychodzącego od Partnera, rejestrację informacji o zawarciu z Partnerem umowy (daty zawarcia umowy, informacji o oferowanych ulgach oraz innych danych z umowy), zatwierdzenie danych Partnera do publikacji w Wykazie uprawnień udostępnionym na PIU i stronie rodzina.gov.pl, automatyczne przekazanie danych na PIU o wygaśnięciu umowy z Partnerem i wykreśleniu danych Partnera 3, zarejestrowaniu zmiany danych Partnera, np. opisów ulg, danych teleadresowych oraz automatyczne zasilenie Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU 2 Cały zakres danych pozyskiwanych od Partnera wraz z formatem pozyskiwanych danych znajduje się w Załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3 Maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa z Partnerem został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863). Strona 9 z 44

10 zarejestrowanie informacji o rozwiązaniu umowy z Partnerem oraz automatyczne wykreślenie Partnera z Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU b) obsługę deklaracji Partnera udzielania uprawnień rodzinom wielodzietnym złożonej w formie elektronicznej, w tym: wczytanie danych Partnera z informacją o warunkach przedstawionej przez niego oferty dla rodzin wielodzietnych w ramach KDR, 4 zarejestrowanie informacji o planowanym spotkaniu/spotkaniach z przedstawicielem Partnera oraz o wyniku spotkań; odnotowania faktu kontaktu z Partnerem; wczytanie z pliku Excel danych niezbędnych do zawarcia umowy z Partnerem, takich jak: nazwa Partnera, nazwa każdego oddziału Partnera, danych adresowych Partnera i jego oddziałów, nr telefonów, adresów mailowych, słów kluczowych związanych z prowadzoną działalnością, nr Regon, nr KRS, logo Partnera, itp 5. walidację techniczną zaczytanych danych, sporządzenie raportu z walidacji danych wskazującego błędy we wczytywanych danych Partnerów, przygotowanie szablonu umowy z Partnerem lub Aneksu do umowy, przygotowanie szablonu pisma do Partnera, zarejestrowanie pisma przychodzącego od Partnera, rejestrację informacji o zawarciu z Partnerem umowy (daty zawarcia umowy, informacji o oferowanych ulgach oraz innych danych z umowy), zatwierdzenie danych Partnera do publikacji w Wykazie uprawnień udostępnionym na PIU i stronie rodzina.gov.pl, automatyczne przekazanie danych na PIU o wygaśnięciu umowy z Partnerem i wykreśleniu danych Partnera 6, zarejestrowaniu zmiany danych Partnera, np. opisów ulg, danych teleadresowych oraz automatyczne zasilenie Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU zarejestrowanie informacji o rozwiązaniu umowy z Partnerem oraz automatyczne wykreślenie Partnera z Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU 4 Wzór deklaracji udostępnionej na PIU musi zostać opracowany przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy zgodnie z zakresem danych potwierdzonym podczas Uszczegółowienia wymagań. 5 Cały zakres danych pozyskiwanych od Partnera wraz z formatem pozyskiwanych danych znajduje się w Załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 6 Maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa z Partnerem został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863). Strona 10 z 44

11 c) obsługę zautomatyzowanego procesu zasilania Wykazu uprawnień i mapy zamieszczanych i udostępnianych na stronie internetowej Ministra, po podpisaniu umowy z Partnerem; d) obsługę procesu weryfikacji przez Partnera uprawnień członka rodziny wielodzietnej do korzystania z ulg i bonifikat (weryfikacja będzie odbywała się poprzez opracowaną przez Wykonawcę usługę wymiany informacji). 3) Proces sprawozdawczy i raportowanie, w tym obsługę procesu generowania i przesyłania raportów pomiędzy Wójtem, Wojewodą, Organizacją pozarządową i Ministrem. 4) Obsługę procesu składania reklamacji do podmiotu produkującego i personalizującego KDR. 5) Administrację i zarządzanie systemem, w tym: a) obsługę zarządzania i utrzymywania słowników; b) obsługę zarządzania, utrzymania i konfigurowania parametrów systemowych; c) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich utrzymanie; d) zarządzanie kursami e-learning. Strona 11 z 44

12 2.2 Wykaz aktów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Przepisami prawnymi określającymi założenia działania SI KDR są: 1) Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430); 2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863); 3) Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954); 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956); 5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154 i 866); 6) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t Dz. U ); 7) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.); 8) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.); 9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123 poz. 776, z późn. zm); 10) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.); 11) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm); 12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r., poz i 1650); 13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.); 14) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 i 1038); 15) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.); 16) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r., Nr 157, poz. 1240); 17) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U Nr 30 poz. 168, z późn. zm.); 18) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 19) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; Strona 12 z 44

13 20) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.); 21) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450). Strona 13 z 44

14 3.1 Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest analiza, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego KDR oraz świadczenie usług jego utrzymania. W wyniku zrealizowanych zadań powstanie SI KDR. W zakresie zamówienia Wykonawca wykona wszystkie niżej wymienione prace: Uszczegółowienie wymagań. W ramach uszczegółowienia wymagań Wykonawca wykona analizę wymagań w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, opisanych w Rozdziale 4. Po wykonaniu analizy wymagań i jej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca uaktualni zamodelowane i dołączone do oferty procesy biznesowe oraz opis ich realizacji w SI KDR i przekaże je w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formatach doc., pdf. Modele powinny być dołączone w formacie umożliwiającym ich odczytanie w systemie Adonis. W ramach analizy wymagań, Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi konsultacje z departamentami merytorycznymi MPiPS, w tym z Departamentem Polityki Rodzinnej, Departamentem Informatyki, co najmniej 1 Urzędem Gminy, co najmniej 1 Urzędem Wojewódzkim oraz jednostką podległą MPiPS - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja analityczna: Analiza wymagań, która będzie podlegała formalnemu odbiorowi przez Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Wykonanie projektu SI KDR. Wykonawca wykona projekt Systemu SI KDR, który wskaże techniczny sposób realizacji wymagań z Analizy wymagań, o której mowa w pkt 3.1.1, zawierający co najmniej: 1) opis architektury SI KDR (ze wskazaniem umiejscowienia oprogramowania narzędziowego oraz Oprogramowania); 2) projekty techniczne realizacji elementów SI KDR: a) projekt techniczny modułu interfejsu do CSIZS i systemu służącego do produkcji i personalizacji Kart Dużej Rodziny, b) projekt techniczny realizacji wymagań, c) projekt techniczny zarządzania kontrolą dostępu, d) projekt migracji danych, e) model logiczny bazy danych SI KDR; 3) opis sposobu instalacji poszczególnych elementów SI KDR w odniesieniu do platformy sprzętowej opisanej w Rozdziale Planowana platforma sprzętowa i narzędziowa ; 4) projekt wdrożenia systemu obejmujący opis procesu wdrażania SI KDR; 5) projekty interfejsów komunikacyjnych do systemu do produkcji i personalizacji KDR (WSDL); Strona 14 z 44

15 6) projekty interfejsów komunikacyjnych zdefiniowanych dla Partnerów dla usług weryfikacji aktywności KDR (WSDL); 7) projekt planu testów SI KDR. System będzie projektowany przy uwzględnieniu wymagań norm PN ISO/IEC oraz PN ISO/IEC W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja projektowa, której odbiór Zamawiający potwierdzi formalnie protokołem odbioru. Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Wytworzenie SI KDR. Wykonawca wykona i zaimplementuje SI KDR zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem (opisanym podpunkcie Projekty Systemów ). W wyniku realizacji zadania zostanie przez Wykonawcę wykonany i wdrożony system SI KDR w środowisku testowym Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi poprawność działania systemu SI KDR, w tym jego zgodność z wymaganiami i projektem systemu, poprzez testy opisane w specyfikacji testów (podpunkcie Testy SI KDR). Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Integracja SI KDR z CSIZS. Wykonawca zapewni po stronie SI KDR integrację z CSIZS w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt. 4.1 podpunkcie Moduł komunikacyjno-raportowy i podpunkcie Moduł integracyjny. Zamawiający potwierdzi poprawność integracji SI KDR, w tym jego zgodność z wymaganiami i projektem systemu, poprzez testy opisane w specyfikacji testów (podpunkcie Testy SI KDR). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie współpracował, w tym uczestniczył w spotkaniach z Zamawiającym oraz Wykonawcą CSIZS, zmierzających do wykonania integracji SI KDR i CSIZS. Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Integracja SI KDR z rozwiązaniem informatycznym służącym do produkcji i personalizacji Karty Dużej Rodziny. Wykonawca podczas uszczegółowiania wymagań przygotuje specyfikację techniczną oraz projekt usługi (WSDL) mającej na celu integrację SI KDR z systemem podmiotu wybranego przez Ministra odpowiedzialnego za produkcję blankietów KDR, personalizację KDR oraz ich dystrybucję (PWPW). Wykonawca zapewni po stronie SI KDR integrację z systemem do produkcji i personalizacji KDR w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt. 4.1 podpunkcie Moduł integracyjny. Zamawiający Strona 15 z 44

16 potwierdzi poprawność integracji SI KDR, w tym jego zgodność z wymaganiami i projektem systemu, poprzez testy opisane w specyfikacji testów (podpunkcie Testy SI KDR). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie współpracował, w tym uczestniczył w spotkaniach z Zamawiającym oraz PWPW, zmierzających do wykonania integracji SI KDR i systemu do produkcji i personalizacji KDR. Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń Testy SI KDR. 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Opracowania planu testów SI KDR, w tym harmonogramu testów oraz dostarczenia ich do akceptacji Zamawiającego wraz z Projektem systemu, b) Opracowania i dostarczenia do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, uwzględniających wymagania określone w Rozdziale 4, c) Instalacji i konfiguracji systemu SI KDR w środowisku testowym Zamawiającego, d) Przeprowadzenia testów wewnętrznych, testów akceptacyjnych, testów wydajnościowych. 2) Odbiór SI KDR nastąpi po zrealizowaniu wszystkich uzgodnionych z Zamawiającym scenariuszy testowych z wynikiem pozytywnym. 3) Każda dostawa nowej wersji SI KDR / poprawki SI KDR wymaga przeprowadzenia niezbędnych testów, które potwierdzą poprawność w zakresie wprowadzonych zmian i poprawek (Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia pełnych retestów). 4) Wyniki testów SI KDR zostaną udokumentowane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w formie raportów z testów. Specyfikacja testów akceptacyjnych Testy akceptacyjne SI KDR będą wykonywane w środowisku testowym Zamawiającego zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę scenariuszami testowymi, z udziałem i pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego oraz dane testowe, które załaduje do ww. systemu przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych. Scenariusze testowe powinny zawierać przypadki testowe uwzgledniające integrację SI KDR z CSIZS oraz systemem do produkcji i personalizacji KDR. W ramach testowania SI KDR Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Celem testów wewnętrznych jest zweryfikowanie poprawności wykonywania scenariuszy testowych w SI KDR. Testy wewnętrzne zostaną przeprowadzone przed przekazaniem SI KDR do testów akceptacyjnych u Zamawiającego i potwierdzone pisemnie. Specyfikacja testów wydajnościowych Testy wydajnościowe SI KDR będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z przekazanymi scenariuszami testowymi w środowisku testowym Zamawiającego, z udziałem i pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego, dane testowe, które Strona 16 z 44

17 będzie wykorzystywał podczas testów wydajnościowych. W przypadku testów wydajnościowych Wykonawca na czas przeprowadzania testów dostarczy do Zamawiającego i zainstaluje narzędzie, które będzie wykorzystywał do ich przeprowadzenia. W ramach realizacji testów wydajnościowych Wykonawca wykona oraz przedstawi raporty z wykonania następujących ich rodzajów: 1) Performance testing (testy wydajnościowe); 2) Stress testing (testy przeciążeniowe); 3) Load testing (testy obciążeniowe). Zamawiający dopuszcza możliwość żądania od Wykonawcy przeprowadzenia testów wydajnościowych również dla wytworzonych w ramach realizacji umowy wersji aktualizacyjnych SI KDR (WAO-SI KDR), o których mowa w Umowie. Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Migracja danych. W ramach wdrożenia systemu Wykonawca przeprowadzi migrację danych niezbędnych do prawidłowego działania SI KDR. Przeprowadzona migracja musi zapewnić ciągłość realizowanych przez Jednostki Terenowe spraw w zakresie obsługi wniosków o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR i postępowań w trybie KPA. Zakres danych migrowanych znajduje się w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi migrację danych z wykorzystaniem zrzutu bazy danych rozwiązania informatycznego RI KDR. Proces migracji danych będzie podlegał weryfikacji kompletności, poprawności wykonania od strony technicznej oraz funkcjonalnej. Migracja danych będzie przeprowadzona dwu etapowo. Etap Rodzaj migracji Zakres migracji I Pierwsza migracja próbna Wszystkie dane z zrzutu bazy systemu do produkcji i personalizacji KDR udostępnione przez Zamawiającego. Termin migracji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Migracja wykonana na środowisku testowym SI KDR. II Druga migracja właściwa Wszystkie dane z zrzutu bazy systemu do produkcji i personalizacji KDR udostępnione przez Zamawiającego. Termin migracji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Migracja wykonana na środowisku produkcyjnym SI KDR. W pierwszej kolejności Wykonawca dokona próbnej migracji danych, przeprowadzonej w taki sposób, aby zasymulować działania w zakresie wykonania migracji, tj. pobrania zrzutów bazy danych udostępnionej przez Zamawiającego, a następnie zasilenia tymi danymi bazy SI KDR. Właściwa migracja nastąpi dopiero po przeprowadzeniu poprawnej próbnej migracji. Strona 17 z 44

18 Druga migracja danych może odbywać się w oknach serwisowych w działaniu systemu służącego do produkcji i personalizacji KDR i SI KDR w czasie dni (zadeklarowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie). Druga migracja powinna zostać wykonana do dnia r. Przed dokonaniem odbioru zadania przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi Raport z wykonania każdego etapu migracji. Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania testów funkcjonalnych po wykonaniu migracji. Wykonanie poprawnej migracji danych jest warunkiem uznania wdrożenia produkcyjnego systemu SI KDR jako prawidłowego. Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń Wdrożenie SI KDR. Wykonawca przeprowadzi instalację i konfigurację SI KDR na środowisku testowym i produkcyjnym, które będą znajdowały się na zasobach Zamawiającego. Realizacja zadania oznacza wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia SI KDR, wykonanie migracji, testów akceptacyjnych i wydajnościowych oraz udokumentowanie ich w formie raportu. Zamawiający potwierdzi Protokołem Odbioru fakt wykonania instalacji i konfiguracji SI KDR na środowisku testowym i produkcyjnym. Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby użytkownicy mogli zalogować się po wykonaniu migracji danych na loginy znajdujące się w bazie danych udostępnionej przez Zamawiającego oraz hasło tymczasowe, które powinno zostać im dostarczone w bezpiecznej kopercie przez firmę kurierską przynajmniej na 27 dni przez planowanym terminem udostępnienia systemu użytkownikom. Przy pierwszej próbie zalogowania system powinien wymusić zamianę hasła przez użytkownika. W trakcie wdrożenia Wykonawca zapewni specjalny help-line (co najmniej jedną linię telefoniczną) dla wszystkich Urzędów Gmin i Urzędów Wojewódzkich w Polsce. Help-line będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz w dni robocze do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia obejmującego analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego KDR Szkolenie użytkowników SI KDR. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, harmonogram szkoleń, a następnie przeprowadzi szkolenia dla następujących grup użytkowników wymienionych w Rozdziale Użytkownicy SI KDR. Strona 18 z 44

19 Administratorzy z poziomu Wojewoda Użytkownicy merytoryczni z poziomu Wojewoda 16 osób 32 osoby Łącznie 48 osób Szkolenie dla Administratorów z poziomu Wojewoda Szkolenie dla Administratorów Systemu poziomu Wojewoda ma za zadanie zapewnić umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwego i samodzielnego administrowania (w tym konfigurowania) modułami/komponentami Systemu SI KDR. Szkolenie będzie odbywało się przy komputerach i będzie trwało dwa dni w tym min. 6 godzin dziennie w grupach do 10 osób. Czas szkolenia nie obejmuje czasu wykorzystanego przez Wykonawcę na przygotowanie środowiska i sprzętu, opracowanie dokumentacji. Szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Brackiej 4 w terminach określonych w harmonogramie przeprowadzania szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szkolenie dla Użytkowników Merytorycznych z poziomu Wojewoda Szkolenie dla Użytkowników merytorycznych z poziomu Wojewoda ma za zadanie zapewnić umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwej i samodzielnej pracy w systemie SI KDR. Szkolenie będzie odbywało się przy komputerach i będzie trwało dwa dni w tym min. 6 godzin dziennie w grupach do 11 osób. Czas szkolenia nie obejmuje czasu wykorzystanego przez Wykonawcę na przygotowanie środowiska i sprzętu, opracowanie dokumentacji. Szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Brackiej 4 w terminach określonych w harmonogramie przeprowadzania szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego. Warunki organizacji szkoleń: 1) Szkolenia będą odbywały się w języku polskim. 2) Materiały szkoleniowe i podręczniki dla szkoleń powinny być napisane w języku polskim. Materiały dla uczestników szkoleń (potrzebne do przeprowadzenia szkoleń) powinny być dostarczone w formie elektronicznej w ilości egzemplarzy równej liczbie szkolonych użytkowników. W związku z tym, że zamówienie będzie finansowane ze środków unijnych z, każdy dokument powinien zostać oznaczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamieszczonymi na stronie internetowej 3) Program/zakres/harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe zostaną opracowane i przekazane przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego, na minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń. 4) Wykonawca pokryje koszty wyżywienia dla uczestników szkoleń, które obejmie każdego dnia: kawę, herbatę, wodę mineralną, soki, ciastka oraz obiad składający się z dwóch dań gorących. 5) Zamawiający zapewni na potrzeby szkoleń niezbędny sprzęt, w tym m.in.: komputery, projektory multimedialne, itp. 6) Szkolenia będą odbywać się na środowisku testowym SI KDR. Strona 19 z 44

20 7) Szkolenia powinny zostać potwierdzone certyfikatem dla każdego uczestnika szkolenia. 8) Wykonawca wraz z harmonogramem szkoleń przygotuje zaproszenia oraz agendy szkoleń dla wszystkich grup. 9) Wykonawca prześle zaproszenia oraz agendy szkoleń do Urzędów Wojewódzkich, z prośbą o wskazanie osób uczestniczących w szkoleniach. 10) Wykonawca w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń potwierdzi telefonicznie obecność wszystkich uczestników na szkoleniach z poziomu Wojewoda. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy uczestnikom szkoleń ankiety oceny szkolenia i zapewni ich wypełnienie, przed zakończeniem zajęć w każdej grupie. Przed dokonaniem odbioru szkoleń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy obecności uczestników szkoleń oraz wypełnione przez nich ankiety oceny szkolenia Utrzymanie w sprawności SI KDR. Wszystkie zmiany w SI KDR niewynikające z usuwania istniejących błędów lub powstałych awarii odbywają się na podstawie wymagania zmiany lub listy zmian do danej wersji WAO-SI-KDR Wymagania zmiany są przygotowywane zgodnie z procedurą Procedura zarzadzania zmianą zaakceptowaną przez Zamawiającego. W odniesieniu do systemu teleinformatycznego SI KDR Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) Zgodność SI KDR ze stanem prawnym; 2) Poprawne funkcjonowanie SI KDR na platformie sprzętowo systemowej Zamawiającego. Szczegółowy zakres usługi utrzymania w sprawności SI KDR został określony w umowie oraz załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia SI KDR do testów, opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego następujące procedury: 3) Procedurę zarządzania zmianą w systemie SI KDR, obejmującą m.in.: a) sposób obsługi wniosku o dokonanie zmiany w systemie SI KDR, b) sposób dostarczenia dokumentacji po każdej zmianie, c) wzory formularzy, z uwzględnieniem stosowanych przez Zamawiającego zasad dotyczących WAO i WPO opisanych w umowie i załączniku nr 2 do umowy; 4) Procedurę obsługi zgłoszeń serwisowych, obejmującą m.in.: a) kontakty telefoniczne do Wykonawcy, b) nr fax-u oraz adresy , na które należy przesyłać zgłoszenia serwisowe, c) informację o systemie informatycznym do dokonywania zgłoszeń serwisowych wraz z jego instrukcją obsługi; d) plan udostępnienia Użytkownikom Końcowym systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń serwisowych; oraz wzory dokumentów zgłoszeń zawierające niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy informacje do zlokalizowania i usunięcia awarii, błędów i uszkodzeń, czas reakcji na zgłoszenie i czas (termin) usunięcia błędów. Strona 20 z 44

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Załącznik nr 2 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowana ustawa o Karcie Dużej Rodziny stanowi kompleksowe rozwiązanie prawne dotyczące uprawnień przyznawanych rodzinom

UZASADNIENIE Projektowana ustawa o Karcie Dużej Rodziny stanowi kompleksowe rozwiązanie prawne dotyczące uprawnień przyznawanych rodzinom UZASADNIENIE Projektowana ustawa o Karcie Dużej Rodziny stanowi kompleksowe rozwiązanie prawne dotyczące uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym. Obecnie uprawnienia dla rodzin wielodzietnych uregulowane

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej;

System POMOST Std. możliwość weryfikacji sprawozdań już w POMOST Std, przy pomocy z Centralnej Aplikacji Statystycznej; System POMOST Std POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych zadań. System

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 Program Aktywności Samorządowej - PAS innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN Nazwa Projektu Plan testów Wersja N.NN Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Zapytanie ofertowe nr 01/03/2014 Wdrożenie środowiska integrującego klasy B2B pt. MEPP PRO PLUS. Warszawa, 14.03.2014 r. 1. Zamawiający MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SPÓŁKA z. o. o ul. Mińska 63A, 03-828

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego.

Wyjaśnienia z dnia r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. Wyjaśnienia z dnia 13.09.2017r. do treści Zapytania Ofertowego nr ZO/3/FO/POPC/2017 w odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego. 1. Czy Przedmiotem zamówienia jest również dostarczenie materiałów

Bardziej szczegółowo

Co to jest e m p@tia?

Co to jest e m p@tia? Co to jest e m p@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 12.02.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS

Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego czyli nowa jakość usług świadczonych w obszarze ZS Tadeusz Paprzycki Warszawa 24 maja 2012 r. Przepływy w obszarze Zabezpieczenia Społecznego stan

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej. Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej Agenda Rejestracja i aktualizacja danych jednostki Wyszukiwanie jednostek Serwis statystyczny Analiza zróżnicowania i analiza trendów Rejestracja jednostki Rejestracja

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI TERENOWEJ DO CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PROCEDURA PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI TERENOWEJ DO CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PROCEDURA PODŁĄCZENIA JEDNOSTKI TERENOWEJ DO CENTRALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Niniejsza procedura opisuje proces podłączenia systemu dziedzinowego jednostki terenowej (JT)

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo