Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR Wykaz aktów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Uszczegółowienie wymagań Wykonanie projektu SI KDR Wytworzenie SI KDR Integracja SI KDR z CSIZS Integracja SI KDR z rozwiązaniem informatycznym służącym do produkcji i personalizacji Karty Dużej Rodziny Testy SI KDR Migracja danych Wdrożenie SI KDR Szkolenie użytkowników SI KDR Utrzymanie w sprawności SI KDR Wsparcie Zamawiającego w trakcie działań informacyjnych projektu Dokumentacja systemu Opis przedmiotu zamówienia Architektura systemu informatycznego SI KDR Wymagania moduł bazodanowy i administracyjny Wymagania moduł wniosków i deklaracji Wymagania moduł komunikacyjno-raportowy Wymagania moduł e-learning Wymagania moduł integracyjny Strona 1 z 44

2 4.2 Pozostałe wymagania (wymagania ogólne) Użytkownicy SI KDR Planowana platforma sprzętowa i narzędziowa SI KDR Informacja o udotępnianiu dokumentacji Strona 2 z 44

3 Słownik pojęć CSIZS Dokumentacja Duplikat KDR Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego, który został wytworzony w ramach zamówienia 1/DI/PN/2012. W jego skład wchodzą: Platforma Integracyjna (PI); Portal Informacyjno Usługowy Centralna Baza Beneficjentów; Oprogramowanie Terminali Mobilnych (OTM) dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na którą składa się: 1) Dokumentacja techniczna: a) Dokumentacja analityczna; b) Dokumentacja architektury; c) Dokumentacja projektowa; d) Dokumentacja testowa; e) Dokumentacja kodu źródłowego; f) Dokumentacja dot. procesu migracji danych; g) Dokumentacja środowiska developerskiego; h) Dokumentacja wdrożeniowa; i) Dokumentacja środowiska testowego; j) Dokumentacja środowiska produkcyjnego; k) Dokumentacja szkoleniowa; l) Dokumentacja użytkownika; m) Dokumentacja administracyjna, n) Dokumentacja interfejsów do systemów zewnętrznych. 2) Dokumentacja powykonawcza (powinna zawierać opis rozwiązań przyjętych w ramach zamówienia) w tym: a) Dokumentację techniczną powykonawczą; b) Podręczniki administratora; c) Podręczniki użytkownika; d) Materiały instruktażowe w formie filmów; e) Dokumentację szkoleniową (prezentacje, zestawy ćwiczeń), zarówno w formie papierowej, jak również na nośnikach. 3) Dokumentacja eksploatacyjna, która powinna zawierać: a) Procedury administracyjne (w tym: instalacji, archiwizacji danych, administrowania SI KDR); b) Procedury awaryjne ; c) Instrukcję zarządzania systemem informatycznym SI KDR. Duplikat Karty Dużej Rodziny Strona 3 z 44

4 Główny Wykonawca CSIZS Jednostka Terenowa (JT) KDR KPA firma Asseco Poland S.A. wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy 1/DI/PN/2012 na wytworzenie i utrzymanie w sprawności CSIZS Jednostka Organizacyjna Pomocy Społecznej, Urząd administracji publicznej realizujące zadania z obszaru zabezpieczenia społecznego i rodzina oraz wydające Karty Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny, o której mowa w Ustawie i której wzór definiuje Rozporządzenie Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U Nr 30 poz. 168, z późn. zm.). Minister Minister właściwy do spraw rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r., Nr 141, poz. 943 z późn. zm.) MPiPS Oprogramowanie narzędziowe Organizacja pozarządowa Partner Platforma Integracyjna (PI) Portal Informacyjno Usługowy (PIU Proces merytoryczny (biznesowy) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej gotowe oprogramowanie, które zostanie wykorzystane do wytworzenia oraz niezbędne przy eksploatacji systemu SI KDR organizacja, o której mowa w art. 24 ust. 4 Ustawy, której Minister może w drodze konkursu ofert zlecić zawieranie umów z Partnerami Podmiot gospodarczy lub organizacja pozarządowa, które udzielają ulg i bonifikat na oferowane przez siebie produkty i usługi platforma integracyjna (szyna usług), zapewniająca wymianę informacji pomiędzy systemami centralnymi i dziedzinowymi z podobszarów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także umożliwiająca komunikację z systemami zewnętrznymi portal, który powstał jako część CSIZS; na portalu udostępniane są usługi elektroniczne umożliwiając m.in. złożenie elektronicznego wniosku, obsługę sprawy przez Internet Zbiór powiązanych ze sobą działań podejmowanych przez interesariuszy obszaru rodzina prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu. Pełny opis procesu zawiera: 1. zdarzenie inicjujące proces, 2. zadania/działania wykonywane w ramach procesu 3. aktorów uczestniczących w zdarzeniach, 4. rezultaty wykonania zadań, 5. punkty decyzyjne, 6. powiązania pomiędzy zadaniami/działaniami przejścia, 7. zdarzenie kończące proces. Strona 4 z 44

5 PWPW RI KDR Rodzina wielodzietna Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - podmiot wybrany zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) do produkcji, personalizacji i dostawy Kart Dużej Rodziny Rozwiązanie informatyczne wykorzystywane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1954) Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (RPRW) SI KDR Systemy zewnętrzne SZRBD, RDBMS Usługi Wymiany Informacji Ustawa UW Użytkownik Program ustanowiony Uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 430) i określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755 z późn. zm.). Uchylony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956). System Informatyczny Karty Dużej Rodziny systemy informatyczne, w których za pośrednictwem usług wymiany informacji następuje weryfikacja, bądź z których udostępniane są dane. System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych. Szeroko rozumiane usługi realizowane drogą elektroniczną, obejmujące między innymi takie usługi jak: obsługa wniosku, udzielenie informacji, wymiana informacji lub dokumentów, weryfikacja danych, przekazanie danych, które będą miedzy innymi udostępniane przez Portal Informacyjno- Usługowy a w większości obsługiwane przez Platformę Integracyjną w architekturze SOA. Usługi wymiany informacji to elementy procesów merytorycznych, które są realizowane poprzez wykorzystanie CSIZS i SI KDR. Na usługę składa się ciąg powiązanych ze sobą czynności. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) Urząd Wojewódzki, urząd obsługujący sprawy Wojewody pracownicy: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędów Wojewódzkich, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ośrodków Urzędów Miast i Gmin lub innych instytucji działających na terenie każdej Gminy w Polsce wyznaczonych do realizacji zadań wynikających z Ustawy Strona 5 z 44

6 Wojewoda Wójt WSDL Wykaz uprawnień Wykonawca CSIZS XML Zabezpieczenie Społeczne, Rodzina Organ administracji rządowej na poziomie każdego województwa w Polsce Również Burmistrz, Prezydent Miasta - Organ właściwy do przyznania i wydania KDR Web Services Description Language, opisuje interfejs, poprzez który usługa wymiany informacji jest dostępna potencjalnym odbiorcom Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie zapisów Ustawy oraz instytucji albo podmiotów ich udzielających, udostępniany poprzez PIU Extensible Markup Language, język formalny umożliwiający strukturalizowaną prezentację danych działy administracji rządowej, o których mowa w art. 28a i 31 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.) Strona 6 z 44

7 Wstęp Rządowy program dla rodzin wielodzietnych został przyjęty uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430). Program był realizowany przez MPiPS od 16 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), zwanej dalej Ustawą, regulujące zadania i działania dotyczące KDR. Realizacja zadań wynikających z ustawy ma na celu: 1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej. 2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. 3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej. 4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów Ustawy minister właściwy do spraw rodziny, Wojewodowie, Organizacje pozarządowe pozyskują Partnerów przyznających uprawnienia do ulg i bonifikat rodzinom wielodzietnym na swoje produkty lub oferowane usługi. Podstawą skorzystania z uprawnień oferowanych przez Partnera jest Karta Dużej Rodziny przyznawana na wniosek członkom rodziny wielodzietnej po spełnieniu wymagań określonych w ustawie o Karacie Dużej Rodziny. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założyło w Ocenie Skutków Regulacji do Ustawy, że w 2015 r. gminy będą musiały obsłużyć łącznie ok. 358 tys. wniosków (ok. 1,93 mln Kart). W 2016 r. gminy będą musiały obsłużyć ok. 119 tys. wniosków (ok. 940 tys. Kart), z tego: tys. wniosków o wydanie Kart (642,6 tys. Kart), -255,1 tys. wniosków o wydanie duplikatu (255,1 tys. Kart), -14,1 tys. wniosków dla nowych członków rodzin wielodzietnych znajdujących się w systemie (14,1 tys. Kart), - 5,7 tys. wniosków dla nowych rodzin wielodzietnych w związku z urodzeniem się 3 dziecka w rodzinie (28,6 tys. Kart). Na koniec 2014 r. wydano tys. Kart Dużej Rodziny członkom rodzin wielodzietnych. Minister właściwy ds. rodziny, Wojewoda, Organizacja pozarządowa, Wójt będą realizować zadania związane z obsługą wniosków o przyznanie KDR za pomocą systemu informatycznego opisanego w niniejszym dokumencie. Najważniejszym celem budowy SI KDR jest stworzenie narzędzia umożliwiającego realizację zadań wynikających z Ustawy oraz obsługę spraw z zakresu KDR w sposób elektroniczny. Budowany SI KDR ma być systemem otwartym na wymianę usług oraz informacji z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem CSIZS. 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR. System informatyczny KDR będzie wspierał co najmniej następujące procesy biznesowe Wójta, Wojewody, Organizacji pozarządowej i Ministra: Strona 7 z 44

8 1) Wszczynanie i prowadzenie postępowań zgodnie z zapisami ustawy lub/i w trybie KPA, w tym: a) Obsługę wniosków o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR złożonych w formie tradycyjnej (papierowej) z uwzględnieniem sytuacji członków rodziny, dla których jest składany wniosek, w której można wskazać następujące etapy: rejestrację wniosku i rodziny wielodzietnej oraz załączenie w wersji elektronicznej dołączonych załączników do wniosku 1, rozpatrzenie wniosku (w tym weryfikację danych wnioskodawców za pomocą usług wymiany informacji), przygotowanie informacji o przyznaniu KDR, bądź decyzji odmownej w sprawie o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR, zamówienie KDR, bądź duplikatu KDR dla członków rodziny wielodzietnej; weryfikację statusów złożonego zamówienia KDR; rejestrację odbioru KDR z podmiotu produkującego i personalizującego KDR, przesłanie informacji za pomocą wiadomości sms na nr telefonu wskazany we wniosku o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR do wnioskodawcy lub osób określonych jako rodzice z informacją o możliwości odbioru KDR w jednostce terenowej, rejestrację odbioru KDR przez członków rodziny wielodzietnej. b) obsługę (w tym rejestrację) wniosków o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR w formie elektronicznej z uwzględnieniem sytuacji członków rodziny, dla których jest składany wniosek, w której można wskazać następujące etapy: odbiór wniosku wraz z załącznikami złożonego na PIU Empatia, wczytanie danych z wniosku, w tym danych członków rodziny wielodzietnej; rozpatrzenie wniosku (w tym weryfikację danych wnioskodawców za pomocą usług wymiany informacji), przygotowanie informacji o przyznaniu KDR, bądź decyzji odmownej w sprawie o przyznanie KDR/wydanie duplikatu KDR, przesłanie korespondencji w sprawie przyznania KDR, bądź decyzji administracyjnej na konto wnioskodawcy na PIU zamówienie KDR, bądź duplikatu KDR dla członków rodziny wielodzietnej; weryfikację statusów złożonego zamówienia KDR; rejestrację odbioru KDR z podmiotu produkującego i personalizującego KDR, przesłanie informacji za pomocą wiadomości sms na nr telefonu wskazany we wniosku o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR do wnioskodawcy lub osób wskazanych jako rodzice z informacją o możliwości odbioru KDR w jednostce terenowej, rejestrację odbioru KDR przez członków rodziny wielodzietnej. 1 W przypadku, gdy jest to kolejny wniosek danej osoby, której dane zostały już wcześniej zarejestrowane w systemie, system musi podpowiadać dane tej osoby i umożliwiać ich akceptację lub zmianę przez użytkownika na potrzeby nowego wniosku. Strona 8 z 44

9 c) obsługę procesu odwoławczego zgodnie z zapisami ustawy i KPA dla odwołania złożonego w formie tradycyjnej (papierowej); d) obsługę procesu odwoławczego zgodnie z zapisami ustawy i KPA dla odwołania złożonego w formie elektronicznej złożonego poprzez PIU e) obsługę korespondencji w sprawach o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR przesłanej w formie elektronicznej z PIU f) obsługę rozliczeń związanych z przyznanym podziałem dotacji celowej na realizację zadania przez Gminę. 2) Zawieranie umów z Partnerami, w tym: a) obsługę deklaracji Partnera dotyczącej udzielania uprawnień rodzinom wielodzietnym złożonej w formie tradycyjnej (papierowej), w tym: zarejestrowanie danych Partnera z informacją o warunkach przedstawionej przez niego oferty dla rodzin wielodzietnych w ramach KDR, zarejestrowanie informacji o planowanym spotkaniu/spotkaniach z przedstawicielem Partnera oraz o wyniku spotkań; odnotowania faktu kontaktu z Partnerem; wczytanie z pliku Excel danych niezbędnych do zawarcia umowy z Partnerem, takich jak: nazwa Partnera, nazwa każdego oddziału Partnera, danych adresowych Partnera i jego oddziałów, nr telefonów, adresów mailowych, słów kluczowych związanych z prowadzoną działalnością, nr Regon, nr KRS, logo Partnera, itp 2. walidację techniczną zaczytanych danych, sporządzenie raportu z walidacji danych wskazującego błędy we wczytywanych danych Partnerów, przygotowanie szablonu umowy z Partnerem lub Aneksu do umowy, przygotowanie szablonu pisma do Partnera, zarejestrowanie pisma przychodzącego od Partnera, rejestrację informacji o zawarciu z Partnerem umowy (daty zawarcia umowy, informacji o oferowanych ulgach oraz innych danych z umowy), zatwierdzenie danych Partnera do publikacji w Wykazie uprawnień udostępnionym na PIU i stronie rodzina.gov.pl, automatyczne przekazanie danych na PIU o wygaśnięciu umowy z Partnerem i wykreśleniu danych Partnera 3, zarejestrowaniu zmiany danych Partnera, np. opisów ulg, danych teleadresowych oraz automatyczne zasilenie Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU 2 Cały zakres danych pozyskiwanych od Partnera wraz z formatem pozyskiwanych danych znajduje się w Załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 3 Maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa z Partnerem został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863). Strona 9 z 44

10 zarejestrowanie informacji o rozwiązaniu umowy z Partnerem oraz automatyczne wykreślenie Partnera z Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU b) obsługę deklaracji Partnera udzielania uprawnień rodzinom wielodzietnym złożonej w formie elektronicznej, w tym: wczytanie danych Partnera z informacją o warunkach przedstawionej przez niego oferty dla rodzin wielodzietnych w ramach KDR, 4 zarejestrowanie informacji o planowanym spotkaniu/spotkaniach z przedstawicielem Partnera oraz o wyniku spotkań; odnotowania faktu kontaktu z Partnerem; wczytanie z pliku Excel danych niezbędnych do zawarcia umowy z Partnerem, takich jak: nazwa Partnera, nazwa każdego oddziału Partnera, danych adresowych Partnera i jego oddziałów, nr telefonów, adresów mailowych, słów kluczowych związanych z prowadzoną działalnością, nr Regon, nr KRS, logo Partnera, itp 5. walidację techniczną zaczytanych danych, sporządzenie raportu z walidacji danych wskazującego błędy we wczytywanych danych Partnerów, przygotowanie szablonu umowy z Partnerem lub Aneksu do umowy, przygotowanie szablonu pisma do Partnera, zarejestrowanie pisma przychodzącego od Partnera, rejestrację informacji o zawarciu z Partnerem umowy (daty zawarcia umowy, informacji o oferowanych ulgach oraz innych danych z umowy), zatwierdzenie danych Partnera do publikacji w Wykazie uprawnień udostępnionym na PIU i stronie rodzina.gov.pl, automatyczne przekazanie danych na PIU o wygaśnięciu umowy z Partnerem i wykreśleniu danych Partnera 6, zarejestrowaniu zmiany danych Partnera, np. opisów ulg, danych teleadresowych oraz automatyczne zasilenie Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU zarejestrowanie informacji o rozwiązaniu umowy z Partnerem oraz automatyczne wykreślenie Partnera z Wykazu uprawnień znajdującego się na PIU 4 Wzór deklaracji udostępnionej na PIU musi zostać opracowany przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy zgodnie z zakresem danych potwierdzonym podczas Uszczegółowienia wymagań. 5 Cały zakres danych pozyskiwanych od Partnera wraz z formatem pozyskiwanych danych znajduje się w Załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 6 Maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa z Partnerem został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863). Strona 10 z 44

11 c) obsługę zautomatyzowanego procesu zasilania Wykazu uprawnień i mapy zamieszczanych i udostępnianych na stronie internetowej Ministra, po podpisaniu umowy z Partnerem; d) obsługę procesu weryfikacji przez Partnera uprawnień członka rodziny wielodzietnej do korzystania z ulg i bonifikat (weryfikacja będzie odbywała się poprzez opracowaną przez Wykonawcę usługę wymiany informacji). 3) Proces sprawozdawczy i raportowanie, w tym obsługę procesu generowania i przesyłania raportów pomiędzy Wójtem, Wojewodą, Organizacją pozarządową i Ministrem. 4) Obsługę procesu składania reklamacji do podmiotu produkującego i personalizującego KDR. 5) Administrację i zarządzanie systemem, w tym: a) obsługę zarządzania i utrzymywania słowników; b) obsługę zarządzania, utrzymania i konfigurowania parametrów systemowych; c) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich utrzymanie; d) zarządzanie kursami e-learning. Strona 11 z 44

12 2.2 Wykaz aktów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Przepisami prawnymi określającymi założenia działania SI KDR są: 1) Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430); 2) Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863); 3) Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954); 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1956); 5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154 i 866); 6) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t Dz. U ); 7) Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.); 8) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.); 9) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U Nr 123 poz. 776, z późn. zm); 10) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.); 11) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm); 12) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r., poz i 1650); 13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.); 14) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 i 1038); 15) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.); 16) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r., Nr 157, poz. 1240); 17) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U Nr 30 poz. 168, z późn. zm.); 18) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 19) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; Strona 12 z 44

13 20) Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t.dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późn. zm.); 21) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450). Strona 13 z 44

14 3.1 Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest analiza, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego KDR oraz świadczenie usług jego utrzymania. W wyniku zrealizowanych zadań powstanie SI KDR. W zakresie zamówienia Wykonawca wykona wszystkie niżej wymienione prace: Uszczegółowienie wymagań. W ramach uszczegółowienia wymagań Wykonawca wykona analizę wymagań w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, opisanych w Rozdziale 4. Po wykonaniu analizy wymagań i jej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca uaktualni zamodelowane i dołączone do oferty procesy biznesowe oraz opis ich realizacji w SI KDR i przekaże je w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formatach doc., pdf. Modele powinny być dołączone w formacie umożliwiającym ich odczytanie w systemie Adonis. W ramach analizy wymagań, Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi konsultacje z departamentami merytorycznymi MPiPS, w tym z Departamentem Polityki Rodzinnej, Departamentem Informatyki, co najmniej 1 Urzędem Gminy, co najmniej 1 Urzędem Wojewódzkim oraz jednostką podległą MPiPS - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja analityczna: Analiza wymagań, która będzie podlegała formalnemu odbiorowi przez Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Wykonanie projektu SI KDR. Wykonawca wykona projekt Systemu SI KDR, który wskaże techniczny sposób realizacji wymagań z Analizy wymagań, o której mowa w pkt 3.1.1, zawierający co najmniej: 1) opis architektury SI KDR (ze wskazaniem umiejscowienia oprogramowania narzędziowego oraz Oprogramowania); 2) projekty techniczne realizacji elementów SI KDR: a) projekt techniczny modułu interfejsu do CSIZS i systemu służącego do produkcji i personalizacji Kart Dużej Rodziny, b) projekt techniczny realizacji wymagań, c) projekt techniczny zarządzania kontrolą dostępu, d) projekt migracji danych, e) model logiczny bazy danych SI KDR; 3) opis sposobu instalacji poszczególnych elementów SI KDR w odniesieniu do platformy sprzętowej opisanej w Rozdziale Planowana platforma sprzętowa i narzędziowa ; 4) projekt wdrożenia systemu obejmujący opis procesu wdrażania SI KDR; 5) projekty interfejsów komunikacyjnych do systemu do produkcji i personalizacji KDR (WSDL); Strona 14 z 44

15 6) projekty interfejsów komunikacyjnych zdefiniowanych dla Partnerów dla usług weryfikacji aktywności KDR (WSDL); 7) projekt planu testów SI KDR. System będzie projektowany przy uwzględnieniu wymagań norm PN ISO/IEC oraz PN ISO/IEC W wyniku realizacji zadania powstanie dokumentacja projektowa, której odbiór Zamawiający potwierdzi formalnie protokołem odbioru. Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Wytworzenie SI KDR. Wykonawca wykona i zaimplementuje SI KDR zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem (opisanym podpunkcie Projekty Systemów ). W wyniku realizacji zadania zostanie przez Wykonawcę wykonany i wdrożony system SI KDR w środowisku testowym Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi poprawność działania systemu SI KDR, w tym jego zgodność z wymaganiami i projektem systemu, poprzez testy opisane w specyfikacji testów (podpunkcie Testy SI KDR). Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Integracja SI KDR z CSIZS. Wykonawca zapewni po stronie SI KDR integrację z CSIZS w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt. 4.1 podpunkcie Moduł komunikacyjno-raportowy i podpunkcie Moduł integracyjny. Zamawiający potwierdzi poprawność integracji SI KDR, w tym jego zgodność z wymaganiami i projektem systemu, poprzez testy opisane w specyfikacji testów (podpunkcie Testy SI KDR). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie współpracował, w tym uczestniczył w spotkaniach z Zamawiającym oraz Wykonawcą CSIZS, zmierzających do wykonania integracji SI KDR i CSIZS. Potwierdzeniem odbioru będzie Protokół Odbioru bez zastrzeżeń Integracja SI KDR z rozwiązaniem informatycznym służącym do produkcji i personalizacji Karty Dużej Rodziny. Wykonawca podczas uszczegółowiania wymagań przygotuje specyfikację techniczną oraz projekt usługi (WSDL) mającej na celu integrację SI KDR z systemem podmiotu wybranego przez Ministra odpowiedzialnego za produkcję blankietów KDR, personalizację KDR oraz ich dystrybucję (PWPW). Wykonawca zapewni po stronie SI KDR integrację z systemem do produkcji i personalizacji KDR w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt. 4.1 podpunkcie Moduł integracyjny. Zamawiający Strona 15 z 44

16 potwierdzi poprawność integracji SI KDR, w tym jego zgodność z wymaganiami i projektem systemu, poprzez testy opisane w specyfikacji testów (podpunkcie Testy SI KDR). W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie współpracował, w tym uczestniczył w spotkaniach z Zamawiającym oraz PWPW, zmierzających do wykonania integracji SI KDR i systemu do produkcji i personalizacji KDR. Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń Testy SI KDR. 1) Wykonawca zobowiązany jest do: a) Opracowania planu testów SI KDR, w tym harmonogramu testów oraz dostarczenia ich do akceptacji Zamawiającego wraz z Projektem systemu, b) Opracowania i dostarczenia do akceptacji Zamawiającego scenariuszy testowych, uwzględniających wymagania określone w Rozdziale 4, c) Instalacji i konfiguracji systemu SI KDR w środowisku testowym Zamawiającego, d) Przeprowadzenia testów wewnętrznych, testów akceptacyjnych, testów wydajnościowych. 2) Odbiór SI KDR nastąpi po zrealizowaniu wszystkich uzgodnionych z Zamawiającym scenariuszy testowych z wynikiem pozytywnym. 3) Każda dostawa nowej wersji SI KDR / poprawki SI KDR wymaga przeprowadzenia niezbędnych testów, które potwierdzą poprawność w zakresie wprowadzonych zmian i poprawek (Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia pełnych retestów). 4) Wyniki testów SI KDR zostaną udokumentowane przez Wykonawcę oraz Zamawiającego w formie raportów z testów. Specyfikacja testów akceptacyjnych Testy akceptacyjne SI KDR będą wykonywane w środowisku testowym Zamawiającego zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę scenariuszami testowymi, z udziałem i pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego oraz dane testowe, które załaduje do ww. systemu przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych. Scenariusze testowe powinny zawierać przypadki testowe uwzgledniające integrację SI KDR z CSIZS oraz systemem do produkcji i personalizacji KDR. W ramach testowania SI KDR Wykonawca przeprowadzi testy wewnętrzne. Celem testów wewnętrznych jest zweryfikowanie poprawności wykonywania scenariuszy testowych w SI KDR. Testy wewnętrzne zostaną przeprowadzone przed przekazaniem SI KDR do testów akceptacyjnych u Zamawiającego i potwierdzone pisemnie. Specyfikacja testów wydajnościowych Testy wydajnościowe SI KDR będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z przekazanymi scenariuszami testowymi w środowisku testowym Zamawiającego, z udziałem i pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego, dane testowe, które Strona 16 z 44

17 będzie wykorzystywał podczas testów wydajnościowych. W przypadku testów wydajnościowych Wykonawca na czas przeprowadzania testów dostarczy do Zamawiającego i zainstaluje narzędzie, które będzie wykorzystywał do ich przeprowadzenia. W ramach realizacji testów wydajnościowych Wykonawca wykona oraz przedstawi raporty z wykonania następujących ich rodzajów: 1) Performance testing (testy wydajnościowe); 2) Stress testing (testy przeciążeniowe); 3) Load testing (testy obciążeniowe). Zamawiający dopuszcza możliwość żądania od Wykonawcy przeprowadzenia testów wydajnościowych również dla wytworzonych w ramach realizacji umowy wersji aktualizacyjnych SI KDR (WAO-SI KDR), o których mowa w Umowie. Odbiór zadania zostanie potwierdzony protokołem bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Migracja danych. W ramach wdrożenia systemu Wykonawca przeprowadzi migrację danych niezbędnych do prawidłowego działania SI KDR. Przeprowadzona migracja musi zapewnić ciągłość realizowanych przez Jednostki Terenowe spraw w zakresie obsługi wniosków o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu KDR i postępowań w trybie KPA. Zakres danych migrowanych znajduje się w Załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi migrację danych z wykorzystaniem zrzutu bazy danych rozwiązania informatycznego RI KDR. Proces migracji danych będzie podlegał weryfikacji kompletności, poprawności wykonania od strony technicznej oraz funkcjonalnej. Migracja danych będzie przeprowadzona dwu etapowo. Etap Rodzaj migracji Zakres migracji I Pierwsza migracja próbna Wszystkie dane z zrzutu bazy systemu do produkcji i personalizacji KDR udostępnione przez Zamawiającego. Termin migracji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Migracja wykonana na środowisku testowym SI KDR. II Druga migracja właściwa Wszystkie dane z zrzutu bazy systemu do produkcji i personalizacji KDR udostępnione przez Zamawiającego. Termin migracji zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Migracja wykonana na środowisku produkcyjnym SI KDR. W pierwszej kolejności Wykonawca dokona próbnej migracji danych, przeprowadzonej w taki sposób, aby zasymulować działania w zakresie wykonania migracji, tj. pobrania zrzutów bazy danych udostępnionej przez Zamawiającego, a następnie zasilenia tymi danymi bazy SI KDR. Właściwa migracja nastąpi dopiero po przeprowadzeniu poprawnej próbnej migracji. Strona 17 z 44

18 Druga migracja danych może odbywać się w oknach serwisowych w działaniu systemu służącego do produkcji i personalizacji KDR i SI KDR w czasie dni (zadeklarowanym przez Wykonawcę w złożonej ofercie). Druga migracja powinna zostać wykonana do dnia r. Przed dokonaniem odbioru zadania przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi Raport z wykonania każdego etapu migracji. Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania testów funkcjonalnych po wykonaniu migracji. Wykonanie poprawnej migracji danych jest warunkiem uznania wdrożenia produkcyjnego systemu SI KDR jako prawidłowego. Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń Wdrożenie SI KDR. Wykonawca przeprowadzi instalację i konfigurację SI KDR na środowisku testowym i produkcyjnym, które będą znajdowały się na zasobach Zamawiającego. Realizacja zadania oznacza wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uruchomienia SI KDR, wykonanie migracji, testów akceptacyjnych i wydajnościowych oraz udokumentowanie ich w formie raportu. Zamawiający potwierdzi Protokołem Odbioru fakt wykonania instalacji i konfiguracji SI KDR na środowisku testowym i produkcyjnym. Odbiór zadania zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga, aby użytkownicy mogli zalogować się po wykonaniu migracji danych na loginy znajdujące się w bazie danych udostępnionej przez Zamawiającego oraz hasło tymczasowe, które powinno zostać im dostarczone w bezpiecznej kopercie przez firmę kurierską przynajmniej na 27 dni przez planowanym terminem udostępnienia systemu użytkownikom. Przy pierwszej próbie zalogowania system powinien wymusić zamianę hasła przez użytkownika. W trakcie wdrożenia Wykonawca zapewni specjalny help-line (co najmniej jedną linię telefoniczną) dla wszystkich Urzędów Gmin i Urzędów Wojewódzkich w Polsce. Help-line będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godz w dni robocze do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia obejmującego analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego KDR Szkolenie użytkowników SI KDR. Wykonawca opracuje materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, harmonogram szkoleń, a następnie przeprowadzi szkolenia dla następujących grup użytkowników wymienionych w Rozdziale Użytkownicy SI KDR. Strona 18 z 44

19 Administratorzy z poziomu Wojewoda Użytkownicy merytoryczni z poziomu Wojewoda 16 osób 32 osoby Łącznie 48 osób Szkolenie dla Administratorów z poziomu Wojewoda Szkolenie dla Administratorów Systemu poziomu Wojewoda ma za zadanie zapewnić umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwego i samodzielnego administrowania (w tym konfigurowania) modułami/komponentami Systemu SI KDR. Szkolenie będzie odbywało się przy komputerach i będzie trwało dwa dni w tym min. 6 godzin dziennie w grupach do 10 osób. Czas szkolenia nie obejmuje czasu wykorzystanego przez Wykonawcę na przygotowanie środowiska i sprzętu, opracowanie dokumentacji. Szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Brackiej 4 w terminach określonych w harmonogramie przeprowadzania szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szkolenie dla Użytkowników Merytorycznych z poziomu Wojewoda Szkolenie dla Użytkowników merytorycznych z poziomu Wojewoda ma za zadanie zapewnić umiejętności i wiedzę niezbędną do właściwej i samodzielnej pracy w systemie SI KDR. Szkolenie będzie odbywało się przy komputerach i będzie trwało dwa dni w tym min. 6 godzin dziennie w grupach do 11 osób. Czas szkolenia nie obejmuje czasu wykorzystanego przez Wykonawcę na przygotowanie środowiska i sprzętu, opracowanie dokumentacji. Szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Brackiej 4 w terminach określonych w harmonogramie przeprowadzania szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego. Warunki organizacji szkoleń: 1) Szkolenia będą odbywały się w języku polskim. 2) Materiały szkoleniowe i podręczniki dla szkoleń powinny być napisane w języku polskim. Materiały dla uczestników szkoleń (potrzebne do przeprowadzenia szkoleń) powinny być dostarczone w formie elektronicznej w ilości egzemplarzy równej liczbie szkolonych użytkowników. W związku z tym, że zamówienie będzie finansowane ze środków unijnych z, każdy dokument powinien zostać oznaczony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zamieszczonymi na stronie internetowej 3) Program/zakres/harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe zostaną opracowane i przekazane przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego, na minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkoleń. 4) Wykonawca pokryje koszty wyżywienia dla uczestników szkoleń, które obejmie każdego dnia: kawę, herbatę, wodę mineralną, soki, ciastka oraz obiad składający się z dwóch dań gorących. 5) Zamawiający zapewni na potrzeby szkoleń niezbędny sprzęt, w tym m.in.: komputery, projektory multimedialne, itp. 6) Szkolenia będą odbywać się na środowisku testowym SI KDR. Strona 19 z 44

20 7) Szkolenia powinny zostać potwierdzone certyfikatem dla każdego uczestnika szkolenia. 8) Wykonawca wraz z harmonogramem szkoleń przygotuje zaproszenia oraz agendy szkoleń dla wszystkich grup. 9) Wykonawca prześle zaproszenia oraz agendy szkoleń do Urzędów Wojewódzkich, z prośbą o wskazanie osób uczestniczących w szkoleniach. 10) Wykonawca w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkoleń potwierdzi telefonicznie obecność wszystkich uczestników na szkoleniach z poziomu Wojewoda. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń. Wykonawca dostarczy uczestnikom szkoleń ankiety oceny szkolenia i zapewni ich wypełnienie, przed zakończeniem zajęć w każdej grupie. Przed dokonaniem odbioru szkoleń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listy obecności uczestników szkoleń oraz wypełnione przez nich ankiety oceny szkolenia Utrzymanie w sprawności SI KDR. Wszystkie zmiany w SI KDR niewynikające z usuwania istniejących błędów lub powstałych awarii odbywają się na podstawie wymagania zmiany lub listy zmian do danej wersji WAO-SI-KDR Wymagania zmiany są przygotowywane zgodnie z procedurą Procedura zarzadzania zmianą zaakceptowaną przez Zamawiającego. W odniesieniu do systemu teleinformatycznego SI KDR Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) Zgodność SI KDR ze stanem prawnym; 2) Poprawne funkcjonowanie SI KDR na platformie sprzętowo systemowej Zamawiającego. Szczegółowy zakres usługi utrzymania w sprawności SI KDR został określony w umowie oraz załączniku nr 2 do umowy. Wykonawca w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia SI KDR do testów, opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającego następujące procedury: 3) Procedurę zarządzania zmianą w systemie SI KDR, obejmującą m.in.: a) sposób obsługi wniosku o dokonanie zmiany w systemie SI KDR, b) sposób dostarczenia dokumentacji po każdej zmianie, c) wzory formularzy, z uwzględnieniem stosowanych przez Zamawiającego zasad dotyczących WAO i WPO opisanych w umowie i załączniku nr 2 do umowy; 4) Procedurę obsługi zgłoszeń serwisowych, obejmującą m.in.: a) kontakty telefoniczne do Wykonawcy, b) nr fax-u oraz adresy , na które należy przesyłać zgłoszenia serwisowe, c) informację o systemie informatycznym do dokonywania zgłoszeń serwisowych wraz z jego instrukcją obsługi; d) plan udostępnienia Użytkownikom Końcowym systemu informatycznego do dokonywania zgłoszeń serwisowych; oraz wzory dokumentów zgłoszeń zawierające niezbędne z punktu widzenia Wykonawcy informacje do zlokalizowania i usunięcia awarii, błędów i uszkodzeń, czas reakcji na zgłoszenie i czas (termin) usunięcia błędów. Strona 20 z 44

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BA.II.271.5.2015.ES.KP L.dz. 2491/15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ BIURO ADMINISTRACYJNE ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 22 661 14 35, fax +48 22 661 14 36 www.mpips.gov.pl;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 010101 Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2012 Opis przedmiotu zamówienia 1. Słownik pojęć... 5 2. Wstęp... 8 3. Sytuacja aktualna... 9 3.1. Wykaz aktów prawnych... 9 3.1.1. Informacja o aktach

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania

III. Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania (zwanych dalej Sprzętem )

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, jednostkę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo