PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo- Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu w zakresie Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wspierającym zarządzaniem jednostką i przetwarzaniem danych oraz stworzenie infrastruktury sieci komputerowej wraz z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego do Centrum Przetwarzania Danych. Adres obiektów budowlanych, których dotyczy niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: Jaworze, ul. Słoneczna 83 - budynki: o Maria o Szymon o Jaś o Nowy Jerzy o Przewiązka o Stary Jerzy Jaworze, ul. Wapienicka 142 Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży LOKALIZACJA: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83, Jaworze k/bielska-białej Sporządzili: Małgorzata Adach Wojciech Tlałka GRUDZIEŃ 2012

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strona tytułowa Zawartość opracowania Klasyfikacja wg słownika CPV Definicje i skróty Część opisowa Część informacyjna 2

3 Klasyfikacja wg słownika CPV: KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje niskiego napięcia Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Instalowanie drzwi Pokrywanie podłóg i ścian Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Roboty malarskie i szklarskie Roboty malarskie Powtórne malowanie 3

4 Definicje i skróty Ilekroć w dokumencie jest mowa o: Serwerowni - oznacza to Pomieszczenie serwerowni BZLR w Jaworzu CPD - oznacza to Centralny Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej LAN w serwerowni BLZR PEL - oznacza to elektryczno-logiczny końcowy punkt dostępowy sieci strukturalnej, składający się z zestawu gniazd logicznych RJ45 oraz zestawu gniazd wtykowych 230/V/16A z bolcem uziemiającym i blokadą czerwonych typu DATA Tablicy rozdzielczej komputerowa TK - oznacza to tablicę rozdzielczą 2230/400V instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb sieci LAN WLZ oznacza to wewnętrzną linię zasilającą z budynkowej rozdzielni niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej komputerowej TK Inwestycji - oznacza to realizację zamówienia pn. Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu Inwestorze lub Zamawiającym - oznacza to Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Rozporządzeniu - oznacza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). PZP - oznacza to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz z późn. zmian.). Programie lub PFU - oznacza to poniższy Program Funkcjonalno-Użytkowy 4

5 SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OPISOWA WSTĘP Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawy opracowania Stan aktualny Założenia funkcjonalno-użytkowe Zakres zadań Wykonanie projektu Infrastruktura teletechniczna i sieciowa Okablowanie sieciowe Urządzenia aktywne Styk z siecią publiczną Prace budowlane Infrastruktura Centrum Przetwarzania Danych Zabezpieczenie pomieszczenia CPD Szafy serwerowe Drzwi PPOŻ Klimatyzacja System Kontroli Dostępu System Sygnalizacji Włamania i Napadu Zasilanie awaryjne UPS Wyposażenie sprzętowe CPD Klaster serwerów System STORAGE Wyposażenie w stacje robocze i urządzenia peryferyjne Aplikacje System Zarządzania Jednostką Oprogramowanie PUBLICZNE e-szpital Uwagi końcowe OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wyrobów do stosowania Organizacja robót Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Odbiór robót Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór końcowy CZEŚĆ INFORMACYJNA Ustawy i rozporządzenia Normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Normy dotyczące instalacji klimatyzacji i wentylacji

6 3.4 Normy dotyczące instalacji teleinformatycznych Normy dotyczące bezpieczeństwa i elektronicznych systemów ochrony Normy dotyczące wymagań niezawodności i analizy niezawodności Normy dotyczące zagadnień zagrożeń elektromagnetycznych Załączone rysunki techniczne

7 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 WSTĘP Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno użytkowy dla realizacji Rozwoju usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu Zakres opracowania Zakres niniejszego programu funkcjonalno użytkowego obejmuje budynki Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Jaworzu: ul.słoneczna 83 - budynki: o Maria o Szymon o Jaś o Nowy Jerzy o Przewiązka o Stary Jerzy ul. Wapienicka Oddział dla Dzieci i Młodzieży 7

8 1.1.3 Podstawy opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) Obowiązujące, na dzień wydania opracowania, normy i przepisy Uzgodnienia i materiały Inwestora Stan aktualny Aktualnie na terenie obiektów Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny brak jest odpowiedniego środowiska dla efektywnego wprowadzania, przetwarzania i gromadzenia danych. Infrastruktura teletechniczna i sieciowa nie zapewnia przyłączenia do systemu wszystkich punktów/miejsc wprowadzania danych i obsługi systemu jak również brak jest wystarczającej bazy sprzętowej (stacje komputerowe) do wprowadzenia danych do systemu publicznego. Brak również mocy obliczeniowej (serwery) i pojemności dyskowych (macierze) do przetwarzania i gromadzenia danych systemu publicznego oraz mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych wrażliwych zgodnie z obowiązującym wymaganiami prawnymi. W efekcie nie pozwala to na realizacją bezpiecznego i niezawodnego dostępu do zasobów publicznych dla pacjentów Założenia funkcjonalno-użytkowe Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) - w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - poprzez tzw. Internetowa Platforma Usług Publicznych e-szpital zapewniający usługi informacyjne pierwszego i drugiego poziomu czyli takie, które polegają na dostarczaniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania. Bezpośrednio przekłada się to na: Zapewnienie pacjentom dostępu przez Internet do własnych danych medycznych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną skutki ograniczenia swobody działania, dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji. Poprawę ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych poprzez wdrożenie systemów ochrony na styku z siecią publiczną, modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz mechanizmów realizacji kopii zapasowych i odtwarzania danych. 8

9 Podniesienie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz mechanizmów pracy redundantnej Usprawnienie procesów zarządzania personelem jednostek np. poprzez skrócenie czasu niezbędnego na dotarcie informacji z poziomu dyrekcji jednostki do wszystkich pracowników W celu realizacji projektu zgodnie z założonymi celami konieczne jest spełnienie wymagań minimalnych dla systemów/urządzeń zdefiniowanych jako sposób realizacji projektu wraz z dostosowaniem obecnie posiadanych systemów informatycznych do przyszłych potrzeb Zakres zadań Zakłada się w ramach następujące zadanie w ramach projektu: Infrastruktura teletechniczna i sieciowa (obejmujące funkcje transmisyjne do miejsc wprowadzania danych, realizację styku publicznego z siecią Internet oraz platformę zarządzania użytkownikami) Zakres prac dla poszczególnych w/w zadań wraz z wytycznymi pod względem wymogów technicznych, funkcjonalno-użytkowych oraz organizacyjnych opisano w dalszych punktach niniejszego opracowania. UWAGA! Wykonawca będzie wykonywał prace w czynnym obiekcie Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę prac nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. UWAGA! Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu wymiary oraz wielkości ilościowe są danymi orientacyjnymi. Parametry techniczne określone w specyfikacjach systemów/urządzeń/aplikacji należy traktować jako minimalne a podane nazwy producentów jako przykładowe. Uszczegółowienie tych danych winno być zwarte w Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę Wykonanie projektu Przewiduje się wykonanie projektu w niżej wymienionym zakresie: 1. Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu, osób posiadających uprawnienia właściwe do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych. 2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzenie ich w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów. 9

10 3. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu. 5. Projekt należy przekazać Zamawiającemu w formie wydruku tekstowego oraz rysunkowego w pięciu egzemplarzach oraz jeden w formie elektronicznej na płycie CD-R (rysunki w formie PDF, część opisowa w formacie pliku tekstowego). 6. Opracowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, i inne dokumenty wymagane przepisami. 7. Sporządzenie specyfikacji wykonania i odbioru robót, projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 8. zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.). 9. Sporządzanie szczegółowego kosztorysu zadania wraz z przedmiarem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu zadania, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.), który powinien uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do wykonania inwestycji zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami (w pełnym zakresie od robot rozbiórkowych, instalacyjnych do robót wykończeniowych). 10. Przygotowanie dokumentacji formalno- prawnej. 11. Wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania umowy. 12. Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz ze zm.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz w programie funkcjonalno - użytkowym. 13. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, do: a. przedstawienia Zamawiającemu rozwiązań i standardów wykonania dokumentacji, w celu dokonania stosownych uzgodnień (szkicowa koncepcja opracowana dla potrzeb uzgodnień z Zamawiającym w 1 egz.), b. przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, c. ustalenia z Zamawiającym danych wejściowych do sporządzenia przedmiarów, d. wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej optymalnych rozwiązań technologicznych, e. konsultowania na roboczo z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań, 12. Organizowania w trakcie procesu projektowego konsultacji w celu uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych. Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z programu funkcjonalno użytkowego uzupełnionego opracowaniem koncepcji programowo przestrzennej. 10

11 13. Wykonawca jest zobowiązana na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskać istotne informacje, konieczne do przygotowania projektu. 14. Wykonawca zaopatrzy Dokumentację Projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja, jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że wydana jest w stanie kompletnym. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną cześć przekazanej Dokumentacji Projektowej. 15. Wykonawca ma obowiązek pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego zakresu objętego projektowaniem. 16. Wykonawca ma obowiązek wprowadzania korekt w Dokumentacji Projektowej uwzględniających uwagi Zamawiającego zgłoszone w trakcie projektowania. 17. Wykonawca ma obowiązek uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem do uzyskania pozwolenia na przebudowę, wszczęcie i prowadzenie procesu inwestycyjnego. 18. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego. 19. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wykonaną dokumentację do siedziby Zamawiającego. 20. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w dokumentacji zmian wynikających z zaleceń lub decyzji właściwych organów administracji publicznej, dotyczących przedmiotu umowy. 21. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację, zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian. 22. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zlecenie przeprowadzenia wszelkich koniecznych certyfikatów i atestów materiałowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć inspektorowi nadzoru karty obmiaru, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały nadają się do wbudowania, protokoły badań i sprawdzeń, dowody przekazania gruzu, odpadów itp. oraz dowód potwierdzający przekazanie do magazynu materiałów z demontażu łącznie z pokryciem kosztów z tym związanych. 11

12 1.2 Infrastruktura teletechniczna i sieciowa W ramach infrastruktury teletechnicznej i sieciowej przewiduje się modernizację sieci dystrybucyjnej poprzez montaż centralnego przełącznika w serwerowni (CPD) w budynku Dyrekcji (Budynek Maria ) oraz instalację punktów elektryczno-logicznych (PEL) w obrębie budynków Maria, Jaś, Szymon, Przewiązka i Stary/Nowy Jerzy oraz budynku oddziału dziecięciego przy ulicy Wapiennickiej Okablowanie sieciowe Sieć okablowania poziomego dla sieci logicznej LAN, będzie zgodnie z wymogami klasy E A i obejmuje wykonanie gniazd typu PL (PL=2xRJ45). Należy stosować gniazda kategorii 6a standardzie Mosaic 45 składające się z dwóch pojedynczych gniazd 1xRJ45, ekranowane. Gniazda montowane będą w puszkach natynkowych w miejscu instalacji punktu logicznego. Rozszycie kabli w gniazdach i panelach krosowych należy wykonać wg. normy TIA/EIA-568B. Każdy moduł gniazda RJ-45, po wykonaniu instalacji należy przetestować na zgodność z wymogami normowymi i w trwały sposób opisać naklejką, umieszczoną nad gniazdem. Numeracja poszczególnych gniazd w pomieszczeniach powinna być uzgodniona z Inwestorem i powinna w trwały sposób umożliwiać identyfikację miejsca instalacji punktu logicznego. Do wykonania instalacji należy użyć kabla typu skrętka czteroparowa ekranowana 4 x 2 x 23AWG typu ekranowanego kategorii min 6 w powłoce nie wydzielającej trujących halogenków (tzw. LSZH). Kable należy ułożyć w istniejących trasach kablowych a w przypadku ich braku lub zapełnienia należy zaprojektować nowe trasy z wykorzystaniem kanałów metalowych mocowanych do ścian nad sufitami podwieszanymi. Na odcinkach gdzie brak jest sufitów podwieszanych niezbędne trasy należy projektować w kanałach PCV lub w bruzdach ścian z otynkowaniem i pomalowaniem na zbliżony kolor ścian, z zachowaniem wymogów wynikających z normy dotyczącej układania okablowania strukturalnego przestrzegając zachowania minimalnych promieni gięcia kabla. Rezerwa wypełnienia listew nie powinna być mniejsza niż 40%. Kable sieci logicznej należy oddzielić od przewodów elektrycznych przy użyciu separatora. W ramach zadania należy wykonać 60 punktów końcowych systemu przyłącza klasy 1xRJ45kat 6a wraz z zasilaniem. Dokładne lokalizacje punktów PEL należy uzgodnić z Inwestorem i zaprojektować na etapie wykonawczym uwzględniając zalecenia normy EN oraz lokalizacje punktów dystrybucyjnych PD wykonanych w ramach oddzielnego projektu pn. Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 12

13 Do każdego z punktów zakończenia sieci teleinformatycznej należy również doprowadzić zasilanie elektryczne i zamontować gniazda 240V 50 Hz/16A z bolcem uziemienia. Ze względu na konieczność zapewnienia wydzielenia w przyszłości obwodów zasilających jako dedykowane zasilanie dla sieci komputerowej należy instalować gniazda typu DATA (czerwone z kluczem). Zaleca się również aby każdy punkt PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) posiadał w rozdzielni elektrycznej osobne zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowonadprądowego P 312 B 10 A/30 MA A. Po stronie Wykonawcy jest obowiązkiem wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz wykonanie projektu sieci teleinformatycznej Urządzenia aktywne W CPD należy zainstalować 48 portowy (z PoE) przełącznik dystrybucyjny warstwy 2/3 o poniższych minimalnych parametrach: Parametr Ilość portów Opis wymagań minimalnych 48 portów z funkcjonalnością PoE 10/100/1000, 3 porty 10GbE z modułami światłodowymi SR Zasilanie portów PoE 802.3af+ do 30 W / port Budowa Obudowa rackowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19 Parametry techniczne Zarządzanie Funkcjonalność przełączania Przepustowość Pozostałe funkcje Pamięć min. 256MB RAM Rozmiar tablicy routingu min Rozmiar tablicy adresów MAC min Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45) Warstwa przełączania 2,3 Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2, OSPF Przepustowość min. 95 mpps Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Access control lists (ACLs), Identity-driven ACL Auto MDIX - autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW 13

14 Zasilanie Gwarancja 230 VAC z możliwością podłączenia zewnętrznego awaryjnego zasilacza poprzez dedykowane łącze 5 lat Styk z siecią publiczną Zabezpieczenie styku z siecią Internet należy wykonać za pomocą aktywnego urządzenia sieciowego, które będzie pełnić rolę firewalla oraz urządzenia wykrywającego próby włamań internetowych wraz z realizacją usługi autoryzacji użytkowników i zapewniania poufności dla transmitowanych danych. Funkcjonalności i konfiguracja urządzenia muszą przede wszystkim obejmować: Analizę ruchu i blokowanie stron WWW (treści niepożądane i niedozwolone, np.: erotyka, hazard, używki) Analizę ruchu i blokowanie ruchu P2P oraz mediów strumieniowych (audio i video stream) 14

15 Urządzenie typu UTM (Unified Threat Management) musi spełniać podaną poniżej specyfikację techniczną: Parametr Funkcjonalność podstawowa Wydajność i interfejsy Mechanizmy bezpieczeństwa Funkcje administracyjne Gwarancja Opis wymagań minimalnych - Stanowa zapora sieciowa - Obsługa tuneli VPN - Ochrona przed atakami - Ochrona przed oprogramowaniem typu spyware - Ochrona przed wirusami - Filtrowanie adresów URL - Obsługa do 4 zewnętrznych interfejsów sieciowych. - Możliwość konfigurowania zewnętrznych interfejsów do pracy w trybie failover, round robin, routing table oraz overflow. - Przepustowość zapory sieciowej: min. 390 Mbps - Przepustowość tuneli VPN: min. 200 Mbps - Ilość interfejsów ethernet 10/100: min. 4 - Ilość obsługiwanych tuneli VPN konfigurowanych do innych urządzeń: 35 - Ilość tuneli IPSec VPN dla użytkowników mobilnych: 25 - Możliwość definiowania priorytetów dla klas ruchu - funkcja inspekcji warstwy aplikacji - kontrola dla protokołów (tryb proxy): HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP - zintegrowane usługi połączeń VPN (PPTP, IPSEC, SSL) funkcje zabezpieczeń typu: antywirus, antyspam, IPS - blokowanie kategorii stron - możliwość tworzenia skryptów administratora - dostęp do logów i raportów urządzenia - konsola zarządzająca dostępna przez dowolną, standardową przeglądarkę WWW - kontroli dostępu dla wielu administratorów - Dostarczony system musi być objęty 60 miesięczną gwarancją producenta - Urządzenie dostarczane wraz z usługą instalacyjną i konfiguracyjną - Urządzenie dostarczane wraz ze szkoleniem operatora wykonywanym w miejscu instalacji W ramach uruchomienia urządzenia (instalacja w szafie CPD i konfiguracja zgodnie polityką bezpiecznego korzystania z sieci Internet) należy przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie jego obsługi i podstawowej konfiguracji. Urządzenie na etapie instalacji należy skonfigurować tak, że przy dostępie zdalnym do systemu informatycznego szpitala wymagane jest monitorowanie połączeń IP oraz wydzielenie odrębnej podsieci 15

16 ethernetowej w której pracować będzie serwer aplikacyjny. Podsieć ta będzie chroniona urządzeniem przed atakami internetowymi Prace budowlane Przewiduje się wykonanie robót ogólnobudowlanych w niżej wymienionym zakresie: Zabezpieczenie przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu wszystkich przepustów kablowych oraz wszelkich innych otworów i nieszczelności w ścianach i stropach przez które będą prowadzone nowe trasy kablowe. Naprawa oraz pomalowanie ścian i sufitów w przypadku naruszenia ich nowo układanymi trasami kablowymi 1.3 Infrastruktura Centrum Przetwarzania Danych Zabezpieczenie pomieszczenia CPD Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony oraz wydajności środowiska przetwarzanych danych (w tym danych wrażliwych) należy wprowadzić szereg zabezpieczeń pomieszczenia CPD i panujących w nim warunków Szafy serwerowe Do pomieszczenia CPD należy dostarczyć szafę serwerową 42U 19 o parametrach: Wysokość 42U Szerokość 800 mm Głębokość 1000 mm Szafa spełniająca wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 / E / EN / IEC 529 Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych. Możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych, Możliwość zestawiania szaf w rzędy Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli) możliwego do instalacji Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu 16

17 i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Nóżki poziomujące M10, Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych, Drzwi przednie dwuskrzydłowe perforowane z możliwością montażu prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180, perforacja 80%, Skrócona osłona tylna, perforowana, Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych Cztery pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy Minimalna wymagana nośność szafy 1000 kg Drzwi PPOŻ W przygotowanym otworze drzwiowym do pomieszczenia CPD należy zainstalować jednoskrzydłowe drzwi stalowe o odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Wymiar drzwi w murze 1020x2045 mm wymiar przejścia 930x2000 mm. Drzwi gotowe do wbudowania działające w prawo lub w lewo (uniwersalne do montażu) posiadające aprobatę techniczna, Certyfikat Zgodności oraz Krajową Deklarację Zgodności. Drzwi należy osadzić na kotwach i ułożyć na piance montażowej PPOŻ o wymaganej odporności ogniowej zgodnie z odpornością ogniową pomieszczenia. Wokół drzwi należy dokonać obróbki dekoracyjnej od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Drzwi muszą być wyposażone w następujące elementy: Zamek z wkładka antywłamaniową klasy C Samozamykacz Dodatkowy zamek z elektrozaczepem rewersyjnym stanowiący drugi punkt podparcia zgodnie z przepisami PPOŻ. Od zewnątrz klamka Od wewnątrz klamka Klimatyzacja mniej niż 10 kw. W pomieszczeniu CPD należy zainstalować i skonfigurować system klimatyzacji o mocy chłodniczej nie 17

18 SPECYFIKACJA Wydajność chłodnicza (Min./śr./max) [W] 900/7030/8650 Wydajność grzewcza (Min./śr./max) [W] 900/8440/11400 Pobór mocy - Chłodzenie/Grzanie [W] 2190/2330 E.E.R [W/W] 3,21 C.O.P [W/W] 3,62 Roczne zużycie energii - Chłodzenie [kwh] 1095 Zasilanie [ø/v/hz] 1/ /50 Przepływ powietrza - Jedn. wewn./jedn. zewn., Max [m 3 /min] 22/60 Poziom hałasu - Jedn. wewn.(wys./śr./nis.) [db(a)±3] 45/40/35 Poziom hałasu - Jedn. zewn., Max [db(a)±3] 53 Zakres pracy - Chłodzenie [ C] -10~48 Zakres pracy - Grzanie [ C] -10~24 Prąd pracy - Chłodzenie/Grzanie [A] 9,8/10,4 Przewody zasilania - Do jedn. zewn. [il.xmm2] 3x2,5 Sterowanie i zasilanie pomiędzy jednostkami [il.xmm2] 4x1,0 Czynnik chłodniczy(r410a; dla L=7,5m) [g] 1800 Przyłącza rur - Ciecz [mm(cale)] 9,52(3/8) Przyłącza rur - Gaz [mm(cale)] 15,88/(5/8) Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30/ System Kontroli Dostępu Do pomieszczenia serwerowni należy wykonać na bazie czytnika kart zbliżeniowych ISO oraz klawiatury zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001:2005 system Kontroli Dostępu (KD). System ma na celu ograniczenie dostępu do wskazanych pomieszczeń dla osób nieuprawnionych. Pracownikom wejście do pomieszczeń umożliwią karty zbliżeniowe systemu kontroli dostępu przykładane do odpowiednich czytników kart, a umieszczonych przy drzwiach wejściowych. Zarządzanie systemem ma odbywać się poprzez sieć Ethernet dedykowanym przez producenta systemu oprogramowaniem zarządzającym. 18

19 System kontroli dostępu należy wykonać instalując przed wejściem do pomieszczenia serwerowni czytnik kart zbliżeniowych z wbudowana klawiaturą. Czytnik będzie połączony z elektro zaczepem rewersyjnym w drzwiach do serwerowni. Czytnik oraz elektro zaczep będą zasilane z zasilacza, który należy zainstalować w pomieszczeniu w szafie serwerowej. Wyjście z pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie za pomocą przycisku wyjścia. W przypadku awarii przycisku lub zasilania obok przycisku wyjścia znajdować się będzie przycisk wyjścia awaryjnego, który po zbiciu szybki umożliwi opuszczenie pomieszczenia System Sygnalizacji Włamania i Napadu Projekt obejmuje wykonane w pomieszczeniu serwerowni Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w oparciu o centralę sterującą systemem. Do centrali podłączone będą następujące elementy systemu: 1. Czujki ruchu o poniższych minimalnych parametrach: a. precyzyjne zwierciadło sekcyjne b. zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału c. kompensacja temperatury d. płynna regulacja czułości e. zdalne załączanie diody LED f. pamięć alarmu 2. Manipulator z wyświetlaczem o poniższych minimalnych parametrach: a. podświetlenie klawiatury i wyświetlacza b. diody LED informujące o stanie systemu c. alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury d. sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie e. 2 wejścia f. sygnalizacja utraty łączności z centralą 3. Sygnalizator optyczna akustyczny o poniższych minimalnych parametrach a. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny b. sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED c. ochrona sabotażowa przed oderwaniem od podłoża oraz otwarciem Całość systemu będzie zasilana z zasilacza buforowego z podtrzymaniem akumulatorowym w dedykowanej obudowie wraz z zasilaczem. 19

20 1.3.7 Zasilanie awaryjne UPS Na potrzeby funkcjonujących w CPD urządzeń (już istniejących, instalowanych w ramach projektu i planowanych w przyszłości) należy dostarczyć zasilacz awaryjny UPS o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją: Moc pozorna Moc rzeczywista Architektura UPSa Maks. czas przełączenia na baterię Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania Min. Czas podtrzymania dla obciążenia 100% Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy na baterii Porty komunikacji Diody sygnalizacyjne Alarmy dźwiękowe 8000 VA 6400 Wat on-line 0 ms IEC 320 C13 min 4 szt IEC 320 C19 min 4 szt 7 minut 19 minut V V Tak Tak Tak Typ obudowy rack 19" Wyposażenie standardowe Dodatkowe funkcje RS232 (DB9) 10/100 BaseTX (RJ45) konieczna wymiana baterii praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenie UPSa praca w trybie bypass praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny) kabel szeregowy RS232 (DB9) szyny do montażu w szafie rack 19" wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnętrznych baterii UPS należy zamontować w szafie i zasilić z wydzielonego obwodu w rozdzielni elektrycznej budynku. 20

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM W

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Znak postępowania: PN/25/10 Załącznik Nr. 6 do SIWZ W postępowaniu na Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 163 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I...

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... 4 2 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP II...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo