PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo- Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu w zakresie Dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem wspierającym zarządzaniem jednostką i przetwarzaniem danych oraz stworzenie infrastruktury sieci komputerowej wraz z adaptacją pomieszczenia przeznaczonego do Centrum Przetwarzania Danych. Adres obiektów budowlanych, których dotyczy niniejszy program funkcjonalno-użytkowy: Jaworze, ul. Słoneczna 83 - budynki: o Maria o Szymon o Jaś o Nowy Jerzy o Przewiązka o Stary Jerzy Jaworze, ul. Wapienicka 142 Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży LOKALIZACJA: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83, Jaworze k/bielska-białej Sporządzili: Małgorzata Adach Wojciech Tlałka GRUDZIEŃ 2012

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Strona tytułowa Zawartość opracowania Klasyfikacja wg słownika CPV Definicje i skróty Część opisowa Część informacyjna 2

3 Klasyfikacja wg słownika CPV: KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje niskiego napięcia Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych Roboty izolacyjne Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Instalowanie drzwi Pokrywanie podłóg i ścian Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Roboty malarskie i szklarskie Roboty malarskie Powtórne malowanie 3

4 Definicje i skróty Ilekroć w dokumencie jest mowa o: Serwerowni - oznacza to Pomieszczenie serwerowni BZLR w Jaworzu CPD - oznacza to Centralny Punkt Dystrybucyjny sieci strukturalnej LAN w serwerowni BLZR PEL - oznacza to elektryczno-logiczny końcowy punkt dostępowy sieci strukturalnej, składający się z zestawu gniazd logicznych RJ45 oraz zestawu gniazd wtykowych 230/V/16A z bolcem uziemiającym i blokadą czerwonych typu DATA Tablicy rozdzielczej komputerowa TK - oznacza to tablicę rozdzielczą 2230/400V instalacji elektrycznej dedykowanej dla potrzeb sieci LAN WLZ oznacza to wewnętrzną linię zasilającą z budynkowej rozdzielni niskiego napięcia do tablicy rozdzielczej komputerowej TK Inwestycji - oznacza to realizację zamówienia pn. Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu Inwestorze lub Zamawiającym - oznacza to Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Rozporządzeniu - oznacza to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). PZP - oznacza to Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz z późn. zmian.). Programie lub PFU - oznacza to poniższy Program Funkcjonalno-Użytkowy 4

5 SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ OPISOWA WSTĘP Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawy opracowania Stan aktualny Założenia funkcjonalno-użytkowe Zakres zadań Wykonanie projektu Infrastruktura teletechniczna i sieciowa Okablowanie sieciowe Urządzenia aktywne Styk z siecią publiczną Prace budowlane Infrastruktura Centrum Przetwarzania Danych Zabezpieczenie pomieszczenia CPD Szafy serwerowe Drzwi PPOŻ Klimatyzacja System Kontroli Dostępu System Sygnalizacji Włamania i Napadu Zasilanie awaryjne UPS Wyposażenie sprzętowe CPD Klaster serwerów System STORAGE Wyposażenie w stacje robocze i urządzenia peryferyjne Aplikacje System Zarządzania Jednostką Oprogramowanie PUBLICZNE e-szpital Uwagi końcowe OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wyrobów do stosowania Organizacja robót Ochrona środowiska Warunki bezpieczeństwa pracy Odbiór robót Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór końcowy CZEŚĆ INFORMACYJNA Ustawy i rozporządzenia Normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych Normy dotyczące instalacji klimatyzacji i wentylacji

6 3.4 Normy dotyczące instalacji teleinformatycznych Normy dotyczące bezpieczeństwa i elektronicznych systemów ochrony Normy dotyczące wymagań niezawodności i analizy niezawodności Normy dotyczące zagadnień zagrożeń elektromagnetycznych Załączone rysunki techniczne

7 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 WSTĘP Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno użytkowy dla realizacji Rozwoju usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu Zakres opracowania Zakres niniejszego programu funkcjonalno użytkowego obejmuje budynki Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Jaworzu: ul.słoneczna 83 - budynki: o Maria o Szymon o Jaś o Nowy Jerzy o Przewiązka o Stary Jerzy ul. Wapienicka Oddział dla Dzieci i Młodzieży 7

8 1.1.3 Podstawy opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) Obowiązujące, na dzień wydania opracowania, normy i przepisy Uzgodnienia i materiały Inwestora Stan aktualny Aktualnie na terenie obiektów Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny brak jest odpowiedniego środowiska dla efektywnego wprowadzania, przetwarzania i gromadzenia danych. Infrastruktura teletechniczna i sieciowa nie zapewnia przyłączenia do systemu wszystkich punktów/miejsc wprowadzania danych i obsługi systemu jak również brak jest wystarczającej bazy sprzętowej (stacje komputerowe) do wprowadzenia danych do systemu publicznego. Brak również mocy obliczeniowej (serwery) i pojemności dyskowych (macierze) do przetwarzania i gromadzenia danych systemu publicznego oraz mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych wrażliwych zgodnie z obowiązującym wymaganiami prawnymi. W efekcie nie pozwala to na realizacją bezpiecznego i niezawodnego dostępu do zasobów publicznych dla pacjentów Założenia funkcjonalno-użytkowe Celem projektu jest zapewnienie dostępu do usług publicznych (platformy usług elektronicznych) - w ramach działania 2.2 zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - poprzez tzw. Internetowa Platforma Usług Publicznych e-szpital zapewniający usługi informacyjne pierwszego i drugiego poziomu czyli takie, które polegają na dostarczaniu różnym grupom odbiorców informacji z możliwością użycia złożonych mechanizmów jej wyszukiwania. Bezpośrednio przekłada się to na: Zapewnienie pacjentom dostępu przez Internet do własnych danych medycznych, dzięki czemu zminimalizowane zostaną skutki ograniczenia swobody działania, dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji. Poprawę ochrony danych wrażliwych przetwarzanych w systemach medycznych poprzez wdrożenie systemów ochrony na styku z siecią publiczną, modernizacji pomieszczeń serwerowni oraz mechanizmów realizacji kopii zapasowych i odtwarzania danych. 8

9 Podniesienie niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz mechanizmów pracy redundantnej Usprawnienie procesów zarządzania personelem jednostek np. poprzez skrócenie czasu niezbędnego na dotarcie informacji z poziomu dyrekcji jednostki do wszystkich pracowników W celu realizacji projektu zgodnie z założonymi celami konieczne jest spełnienie wymagań minimalnych dla systemów/urządzeń zdefiniowanych jako sposób realizacji projektu wraz z dostosowaniem obecnie posiadanych systemów informatycznych do przyszłych potrzeb Zakres zadań Zakłada się w ramach następujące zadanie w ramach projektu: Infrastruktura teletechniczna i sieciowa (obejmujące funkcje transmisyjne do miejsc wprowadzania danych, realizację styku publicznego z siecią Internet oraz platformę zarządzania użytkownikami) Zakres prac dla poszczególnych w/w zadań wraz z wytycznymi pod względem wymogów technicznych, funkcjonalno-użytkowych oraz organizacyjnych opisano w dalszych punktach niniejszego opracowania. UWAGA! Wykonawca będzie wykonywał prace w czynnym obiekcie Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę prac nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. UWAGA! Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu wymiary oraz wielkości ilościowe są danymi orientacyjnymi. Parametry techniczne określone w specyfikacjach systemów/urządzeń/aplikacji należy traktować jako minimalne a podane nazwy producentów jako przykładowe. Uszczegółowienie tych danych winno być zwarte w Dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę Wykonanie projektu Przewiduje się wykonanie projektu w niżej wymienionym zakresie: 1. Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu, osób posiadających uprawnienia właściwe do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych. 2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzenie ich w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów. 9

10 3. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań. 4. Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu. 5. Projekt należy przekazać Zamawiającemu w formie wydruku tekstowego oraz rysunkowego w pięciu egzemplarzach oraz jeden w formie elektronicznej na płycie CD-R (rysunki w formie PDF, część opisowa w formacie pliku tekstowego). 6. Opracowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, i inne dokumenty wymagane przepisami. 7. Sporządzenie specyfikacji wykonania i odbioru robót, projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 8. zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. nr 202 poz z późn. zm.). 9. Sporządzanie szczegółowego kosztorysu zadania wraz z przedmiarem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu zadania, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz z późn. zm.), który powinien uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do wykonania inwestycji zgodne ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami (w pełnym zakresie od robot rozbiórkowych, instalacyjnych do robót wykończeniowych). 10. Przygotowanie dokumentacji formalno- prawnej. 11. Wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania umowy. 12. Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz ze zm.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz w programie funkcjonalno - użytkowym. 13. Wykonawca jest zobowiązany, w ciągu 10 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, do: a. przedstawienia Zamawiającemu rozwiązań i standardów wykonania dokumentacji, w celu dokonania stosownych uzgodnień (szkicowa koncepcja opracowana dla potrzeb uzgodnień z Zamawiającym w 1 egz.), b. przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, c. ustalenia z Zamawiającym danych wejściowych do sporządzenia przedmiarów, d. wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej optymalnych rozwiązań technologicznych, e. konsultowania na roboczo z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań, 12. Organizowania w trakcie procesu projektowego konsultacji w celu uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych. Rozwiązania projektowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z programu funkcjonalno użytkowego uzupełnionego opracowaniem koncepcji programowo przestrzennej. 10

11 13. Wykonawca jest zobowiązana na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskać istotne informacje, konieczne do przygotowania projektu. 14. Wykonawca zaopatrzy Dokumentację Projektową w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja, jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, że wydana jest w stanie kompletnym. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną cześć przekazanej Dokumentacji Projektowej. 15. Wykonawca ma obowiązek pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego zakresu objętego projektowaniem. 16. Wykonawca ma obowiązek wprowadzania korekt w Dokumentacji Projektowej uwzględniających uwagi Zamawiającego zgłoszone w trakcie projektowania. 17. Wykonawca ma obowiązek uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem do uzyskania pozwolenia na przebudowę, wszczęcie i prowadzenie procesu inwestycyjnego. 18. Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego. 19. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wykonaną dokumentację do siedziby Zamawiającego. 20. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w dokumentacji zmian wynikających z zaleceń lub decyzji właściwych organów administracji publicznej, dotyczących przedmiotu umowy. 21. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu w dokumentację, zażądać jej przedstawienia lub wprowadzenia zmian. 22. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zlecenie przeprowadzenia wszelkich koniecznych certyfikatów i atestów materiałowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć inspektorowi nadzoru karty obmiaru, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały nadają się do wbudowania, protokoły badań i sprawdzeń, dowody przekazania gruzu, odpadów itp. oraz dowód potwierdzający przekazanie do magazynu materiałów z demontażu łącznie z pokryciem kosztów z tym związanych. 11

12 1.2 Infrastruktura teletechniczna i sieciowa W ramach infrastruktury teletechnicznej i sieciowej przewiduje się modernizację sieci dystrybucyjnej poprzez montaż centralnego przełącznika w serwerowni (CPD) w budynku Dyrekcji (Budynek Maria ) oraz instalację punktów elektryczno-logicznych (PEL) w obrębie budynków Maria, Jaś, Szymon, Przewiązka i Stary/Nowy Jerzy oraz budynku oddziału dziecięciego przy ulicy Wapiennickiej Okablowanie sieciowe Sieć okablowania poziomego dla sieci logicznej LAN, będzie zgodnie z wymogami klasy E A i obejmuje wykonanie gniazd typu PL (PL=2xRJ45). Należy stosować gniazda kategorii 6a standardzie Mosaic 45 składające się z dwóch pojedynczych gniazd 1xRJ45, ekranowane. Gniazda montowane będą w puszkach natynkowych w miejscu instalacji punktu logicznego. Rozszycie kabli w gniazdach i panelach krosowych należy wykonać wg. normy TIA/EIA-568B. Każdy moduł gniazda RJ-45, po wykonaniu instalacji należy przetestować na zgodność z wymogami normowymi i w trwały sposób opisać naklejką, umieszczoną nad gniazdem. Numeracja poszczególnych gniazd w pomieszczeniach powinna być uzgodniona z Inwestorem i powinna w trwały sposób umożliwiać identyfikację miejsca instalacji punktu logicznego. Do wykonania instalacji należy użyć kabla typu skrętka czteroparowa ekranowana 4 x 2 x 23AWG typu ekranowanego kategorii min 6 w powłoce nie wydzielającej trujących halogenków (tzw. LSZH). Kable należy ułożyć w istniejących trasach kablowych a w przypadku ich braku lub zapełnienia należy zaprojektować nowe trasy z wykorzystaniem kanałów metalowych mocowanych do ścian nad sufitami podwieszanymi. Na odcinkach gdzie brak jest sufitów podwieszanych niezbędne trasy należy projektować w kanałach PCV lub w bruzdach ścian z otynkowaniem i pomalowaniem na zbliżony kolor ścian, z zachowaniem wymogów wynikających z normy dotyczącej układania okablowania strukturalnego przestrzegając zachowania minimalnych promieni gięcia kabla. Rezerwa wypełnienia listew nie powinna być mniejsza niż 40%. Kable sieci logicznej należy oddzielić od przewodów elektrycznych przy użyciu separatora. W ramach zadania należy wykonać 60 punktów końcowych systemu przyłącza klasy 1xRJ45kat 6a wraz z zasilaniem. Dokładne lokalizacje punktów PEL należy uzgodnić z Inwestorem i zaprojektować na etapie wykonawczym uwzględniając zalecenia normy EN oraz lokalizacje punktów dystrybucyjnych PD wykonanych w ramach oddzielnego projektu pn. Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. 12

13 Do każdego z punktów zakończenia sieci teleinformatycznej należy również doprowadzić zasilanie elektryczne i zamontować gniazda 240V 50 Hz/16A z bolcem uziemienia. Ze względu na konieczność zapewnienia wydzielenia w przyszłości obwodów zasilających jako dedykowane zasilanie dla sieci komputerowej należy instalować gniazda typu DATA (czerwone z kluczem). Zaleca się również aby każdy punkt PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) posiadał w rozdzielni elektrycznej osobne zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowonadprądowego P 312 B 10 A/30 MA A. Po stronie Wykonawcy jest obowiązkiem wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz wykonanie projektu sieci teleinformatycznej Urządzenia aktywne W CPD należy zainstalować 48 portowy (z PoE) przełącznik dystrybucyjny warstwy 2/3 o poniższych minimalnych parametrach: Parametr Ilość portów Opis wymagań minimalnych 48 portów z funkcjonalnością PoE 10/100/1000, 3 porty 10GbE z modułami światłodowymi SR Zasilanie portów PoE 802.3af+ do 30 W / port Budowa Obudowa rackowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19 Parametry techniczne Zarządzanie Funkcjonalność przełączania Przepustowość Pozostałe funkcje Pamięć min. 256MB RAM Rozmiar tablicy routingu min Rozmiar tablicy adresów MAC min Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 256 (802.1q) Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C - RJ45) Warstwa przełączania 2,3 Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2, OSPF Przepustowość min. 95 mpps Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, Access control lists (ACLs), Identity-driven ACL Auto MDIX - autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, SFLOW 13

14 Zasilanie Gwarancja 230 VAC z możliwością podłączenia zewnętrznego awaryjnego zasilacza poprzez dedykowane łącze 5 lat Styk z siecią publiczną Zabezpieczenie styku z siecią Internet należy wykonać za pomocą aktywnego urządzenia sieciowego, które będzie pełnić rolę firewalla oraz urządzenia wykrywającego próby włamań internetowych wraz z realizacją usługi autoryzacji użytkowników i zapewniania poufności dla transmitowanych danych. Funkcjonalności i konfiguracja urządzenia muszą przede wszystkim obejmować: Analizę ruchu i blokowanie stron WWW (treści niepożądane i niedozwolone, np.: erotyka, hazard, używki) Analizę ruchu i blokowanie ruchu P2P oraz mediów strumieniowych (audio i video stream) 14

15 Urządzenie typu UTM (Unified Threat Management) musi spełniać podaną poniżej specyfikację techniczną: Parametr Funkcjonalność podstawowa Wydajność i interfejsy Mechanizmy bezpieczeństwa Funkcje administracyjne Gwarancja Opis wymagań minimalnych - Stanowa zapora sieciowa - Obsługa tuneli VPN - Ochrona przed atakami - Ochrona przed oprogramowaniem typu spyware - Ochrona przed wirusami - Filtrowanie adresów URL - Obsługa do 4 zewnętrznych interfejsów sieciowych. - Możliwość konfigurowania zewnętrznych interfejsów do pracy w trybie failover, round robin, routing table oraz overflow. - Przepustowość zapory sieciowej: min. 390 Mbps - Przepustowość tuneli VPN: min. 200 Mbps - Ilość interfejsów ethernet 10/100: min. 4 - Ilość obsługiwanych tuneli VPN konfigurowanych do innych urządzeń: 35 - Ilość tuneli IPSec VPN dla użytkowników mobilnych: 25 - Możliwość definiowania priorytetów dla klas ruchu - funkcja inspekcji warstwy aplikacji - kontrola dla protokołów (tryb proxy): HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP - zintegrowane usługi połączeń VPN (PPTP, IPSEC, SSL) funkcje zabezpieczeń typu: antywirus, antyspam, IPS - blokowanie kategorii stron - możliwość tworzenia skryptów administratora - dostęp do logów i raportów urządzenia - konsola zarządzająca dostępna przez dowolną, standardową przeglądarkę WWW - kontroli dostępu dla wielu administratorów - Dostarczony system musi być objęty 60 miesięczną gwarancją producenta - Urządzenie dostarczane wraz z usługą instalacyjną i konfiguracyjną - Urządzenie dostarczane wraz ze szkoleniem operatora wykonywanym w miejscu instalacji W ramach uruchomienia urządzenia (instalacja w szafie CPD i konfiguracja zgodnie polityką bezpiecznego korzystania z sieci Internet) należy przeprowadzić szkolenie operatora w zakresie jego obsługi i podstawowej konfiguracji. Urządzenie na etapie instalacji należy skonfigurować tak, że przy dostępie zdalnym do systemu informatycznego szpitala wymagane jest monitorowanie połączeń IP oraz wydzielenie odrębnej podsieci 15

16 ethernetowej w której pracować będzie serwer aplikacyjny. Podsieć ta będzie chroniona urządzeniem przed atakami internetowymi Prace budowlane Przewiduje się wykonanie robót ogólnobudowlanych w niżej wymienionym zakresie: Zabezpieczenie przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu wszystkich przepustów kablowych oraz wszelkich innych otworów i nieszczelności w ścianach i stropach przez które będą prowadzone nowe trasy kablowe. Naprawa oraz pomalowanie ścian i sufitów w przypadku naruszenia ich nowo układanymi trasami kablowymi 1.3 Infrastruktura Centrum Przetwarzania Danych Zabezpieczenie pomieszczenia CPD Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony oraz wydajności środowiska przetwarzanych danych (w tym danych wrażliwych) należy wprowadzić szereg zabezpieczeń pomieszczenia CPD i panujących w nim warunków Szafy serwerowe Do pomieszczenia CPD należy dostarczyć szafę serwerową 42U 19 o parametrach: Wysokość 42U Szerokość 800 mm Głębokość 1000 mm Szafa spełniająca wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 / E / EN / IEC 529 Szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń serwerowych. Możliwość kontrolowania drogi przepływu powietrza poprzez zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, osłon bocznych i tylnej oraz paneli wentylacyjnych, Możliwość zestawiania szaf w rzędy Szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoły, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli) możliwego do instalacji Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu 16

17 i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Nóżki poziomujące M10, Możliwość zastosowania kompletu kół jezdnych, Drzwi przednie dwuskrzydłowe perforowane z możliwością montażu prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180, perforacja 80%, Skrócona osłona tylna, perforowana, Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych Cztery pionowe profile montażowe 19 z blachy ocynkowanej (numerowane co 1U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy Minimalna wymagana nośność szafy 1000 kg Drzwi PPOŻ W przygotowanym otworze drzwiowym do pomieszczenia CPD należy zainstalować jednoskrzydłowe drzwi stalowe o odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Wymiar drzwi w murze 1020x2045 mm wymiar przejścia 930x2000 mm. Drzwi gotowe do wbudowania działające w prawo lub w lewo (uniwersalne do montażu) posiadające aprobatę techniczna, Certyfikat Zgodności oraz Krajową Deklarację Zgodności. Drzwi należy osadzić na kotwach i ułożyć na piance montażowej PPOŻ o wymaganej odporności ogniowej zgodnie z odpornością ogniową pomieszczenia. Wokół drzwi należy dokonać obróbki dekoracyjnej od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Drzwi muszą być wyposażone w następujące elementy: Zamek z wkładka antywłamaniową klasy C Samozamykacz Dodatkowy zamek z elektrozaczepem rewersyjnym stanowiący drugi punkt podparcia zgodnie z przepisami PPOŻ. Od zewnątrz klamka Od wewnątrz klamka Klimatyzacja mniej niż 10 kw. W pomieszczeniu CPD należy zainstalować i skonfigurować system klimatyzacji o mocy chłodniczej nie 17

18 SPECYFIKACJA Wydajność chłodnicza (Min./śr./max) [W] 900/7030/8650 Wydajność grzewcza (Min./śr./max) [W] 900/8440/11400 Pobór mocy - Chłodzenie/Grzanie [W] 2190/2330 E.E.R [W/W] 3,21 C.O.P [W/W] 3,62 Roczne zużycie energii - Chłodzenie [kwh] 1095 Zasilanie [ø/v/hz] 1/ /50 Przepływ powietrza - Jedn. wewn./jedn. zewn., Max [m 3 /min] 22/60 Poziom hałasu - Jedn. wewn.(wys./śr./nis.) [db(a)±3] 45/40/35 Poziom hałasu - Jedn. zewn., Max [db(a)±3] 53 Zakres pracy - Chłodzenie [ C] -10~48 Zakres pracy - Grzanie [ C] -10~24 Prąd pracy - Chłodzenie/Grzanie [A] 9,8/10,4 Przewody zasilania - Do jedn. zewn. [il.xmm2] 3x2,5 Sterowanie i zasilanie pomiędzy jednostkami [il.xmm2] 4x1,0 Czynnik chłodniczy(r410a; dla L=7,5m) [g] 1800 Przyłącza rur - Ciecz [mm(cale)] 9,52(3/8) Przyłącza rur - Gaz [mm(cale)] 15,88/(5/8) Max długość instalacji / różnica poziomów [m] 30/ System Kontroli Dostępu Do pomieszczenia serwerowni należy wykonać na bazie czytnika kart zbliżeniowych ISO oraz klawiatury zgodnie z wytycznymi normy ISO 27001:2005 system Kontroli Dostępu (KD). System ma na celu ograniczenie dostępu do wskazanych pomieszczeń dla osób nieuprawnionych. Pracownikom wejście do pomieszczeń umożliwią karty zbliżeniowe systemu kontroli dostępu przykładane do odpowiednich czytników kart, a umieszczonych przy drzwiach wejściowych. Zarządzanie systemem ma odbywać się poprzez sieć Ethernet dedykowanym przez producenta systemu oprogramowaniem zarządzającym. 18

19 System kontroli dostępu należy wykonać instalując przed wejściem do pomieszczenia serwerowni czytnik kart zbliżeniowych z wbudowana klawiaturą. Czytnik będzie połączony z elektro zaczepem rewersyjnym w drzwiach do serwerowni. Czytnik oraz elektro zaczep będą zasilane z zasilacza, który należy zainstalować w pomieszczeniu w szafie serwerowej. Wyjście z pomieszczenia serwerowni odbywać się będzie za pomocą przycisku wyjścia. W przypadku awarii przycisku lub zasilania obok przycisku wyjścia znajdować się będzie przycisk wyjścia awaryjnego, który po zbiciu szybki umożliwi opuszczenie pomieszczenia System Sygnalizacji Włamania i Napadu Projekt obejmuje wykonane w pomieszczeniu serwerowni Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w oparciu o centralę sterującą systemem. Do centrali podłączone będą następujące elementy systemu: 1. Czujki ruchu o poniższych minimalnych parametrach: a. precyzyjne zwierciadło sekcyjne b. zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału c. kompensacja temperatury d. płynna regulacja czułości e. zdalne załączanie diody LED f. pamięć alarmu 2. Manipulator z wyświetlaczem o poniższych minimalnych parametrach: a. podświetlenie klawiatury i wyświetlacza b. diody LED informujące o stanie systemu c. alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury d. sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie e. 2 wejścia f. sygnalizacja utraty łączności z centralą 3. Sygnalizator optyczna akustyczny o poniższych minimalnych parametrach a. sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny b. sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED c. ochrona sabotażowa przed oderwaniem od podłoża oraz otwarciem Całość systemu będzie zasilana z zasilacza buforowego z podtrzymaniem akumulatorowym w dedykowanej obudowie wraz z zasilaczem. 19

20 1.3.7 Zasilanie awaryjne UPS Na potrzeby funkcjonujących w CPD urządzeń (już istniejących, instalowanych w ramach projektu i planowanych w przyszłości) należy dostarczyć zasilacz awaryjny UPS o parametrach zgodnych z poniższą specyfikacją: Moc pozorna Moc rzeczywista Architektura UPSa Maks. czas przełączenia na baterię Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania Min. Czas podtrzymania dla obciążenia 100% Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy na baterii Porty komunikacji Diody sygnalizacyjne Alarmy dźwiękowe 8000 VA 6400 Wat on-line 0 ms IEC 320 C13 min 4 szt IEC 320 C19 min 4 szt 7 minut 19 minut V V Tak Tak Tak Typ obudowy rack 19" Wyposażenie standardowe Dodatkowe funkcje RS232 (DB9) 10/100 BaseTX (RJ45) konieczna wymiana baterii praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenie UPSa praca w trybie bypass praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii karta zarządzania SNMP/WEB (RJ45) i monitorowania warunków środowiska bypass wewnętrzny (ręczny i automatyczny) kabel szeregowy RS232 (DB9) szyny do montażu w szafie rack 19" wydłużenie czasu podtrzymania poprzez dołożenie dodatkowych zewnętrznych baterii UPS należy zamontować w szafie i zasilić z wydzielonego obwodu w rozdzielni elektrycznej budynku. 20

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19

Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana do instalacji w szafie rack 19 Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego Strona 1 z 5 Dostawa klastra obliczeniowego 2 szt. o następujących parametrach minimalnych: Obudowa na moduły Blade 1 szt. Chassis o parametrach: Typ obudowy: Dedykowana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo