STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie jest jednostką badawczorozwojową, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie w dniu r. pod numerem KRS: REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Warszawie. Podstawę działalności Instytutu określają przepisy prawne dotyczące funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych oraz statut zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór, czyli Ministerstwo Infrastruktury, jak również Regulamin Organizacyjny ITS i dokumentacja wdrożonych systemów zarządzania jakością. Główne kierunki działalności statutowej Instytutu to prowadzenie prac naukowobadawczych i rozwojowych skoncentrowanych w czterech strategicznych obszarach: organizacji, funkcjonowania oraz efektywności transportu samochodowego, w tym analiz rynku transportu samochodowego, ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju transportu samochodowego na środowisko, w tym oceny emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i produktów ich eksploatacji, ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju transportu samochodowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w środkach transportu, ich podzespołów i części oraz materiałów eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko naturalne. Misja ITS Misją Instytutu jest dążenie do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska oraz poprawy funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego poprzez zaspokajanie potrzeb naukowo-badawczych, innowacyjno-wdrożeniowych, edukacyjno-informacyjnych podmiotów działających w obszarze transportu samochodowego, w tym organów administracji państwowej i samorządowej, jak również instytucji i organizacji gospodarczych zainteresowanych tą problematyką. Wizja rozwoju ITS Instytut stanowiąc nowoczesny ośrodek europejski o wysoko wyspecjalizowanej kadrze i nowocześnie wyposażonych laboratoriach, rozwijając się, będzie dążył do uzyskania jak najwyższego prestiżu i zaufania, jako niezależna jednostka badawczo-rozwojowa dysponująca wiedzą i doświadczeniem ukierunkowanymi na badania o charakterze poznawczym i stosowanym oraz wdrażanie innowacji, głównie z obszaru transportu samochodowego. W tym zakresie Instytut powinien ugruntować swój wizerunek lidera polskiego centrum kompetencji i zaawansowanych technologii z zakresu motoryzacji -

2 60 lat minęło oferującego swoim klientom usługi oparte na wiedzy - o najwyższym światowym poziomie. Instytut działa na rzecz rozwoju bezpiecznego transportu i ograniczenia problemów związanych z negatywnymi skutkami szeroko pojmowanego rozwoju motoryzacji poprzez następujące działania: ocena poziomu bezpieczeństwa użytkowania pojazdów drogowych, w tym ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, zagrożonych rozwojem motoryzacji i transportu; badania ekonomiczno-techniczne rynku transportowego; kreowanie rozwoju motoryzacji w kierunku zapewnienia coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Działalność swoją Instytut prowadzi w oparciu o plany rzeczowo-finansowe, oparte na zasadach racjonalnej gospodarki przy założeniu maksymalnego, możliwego poziomu samofinansowania. Wykonywanie poszczególnych prac naukowo-badawczo-rozwojowych odbywa się na zlecenia różnych krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, administracji państwowej i samorządowej (m.in. MNiI, MI, MŚ). Przeważająca część prac naukowo-badawczo-rozwojowych finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również ze środków własnych Instytutu (działalność statutowa). I.1. Idea przewodnia funkcjonowania i rozwoju Instytutu Utworzenie nowoczesnej jednostki badawczo-rozwojowej działającej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) wymaga dostosowania jej działalności do standardów europejskich. Zamierzenia w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytutu oraz sposób zarządzania Instytutem podporządkowane są realizacji idei utrzymania i rozwoju ITS jako nowoczesnej i skutecznej w działaniu jednostki badawczo rozwojowej, zajmującej poczesne miejsce w europejskiej i światowej przestrzeni badawczej, legislacyjnej, technicznej i organizacyjnej. Podstawą do realizacji takiego zamierzenia jest potencjał intelektualny pracowników Instytutu, ich wieloletnie doświadczenie, jak również zdobyta powszechna akceptacja Instytutu jako wiodącego ośrodka w zakresie problemów związanych z rozwojem motoryzacji. ITS powinien ugruntować swój wizerunek lidera polskiego centrum kompetencji w obszarze motoryzacji, oferującego swoim klientom przystosowany do realiów gospodarczych know-how na wysokim, światowym poziomie. Z tego punktu widzenia potencjał techniczny oraz kompetentna kadra są głównymi, strategicznymi zasobami Instytutu. Rozwój wiedzy Instytut będzie realizował poprzez aktywny udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, finansowanych ze środków własnych, publicznych i prywatnych. Ta wiedza oraz doświadczenia zdobyte w kontaktach z otoczeniem gospodarczym stwarzać będą możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań procesów biznesowych, wykorzystywanych przy wykonywaniu usług doradczych. Instytut Transportu Samochodowego jest jedyną w kraju jednostką, od 60 lat kompleksowo realizującą prace związane z transportem samochodowym, w tym badania dotyczące bezpieczeństwa i psychologii uczestników ruchu drogowego, ochrony 6

3 Strategia rozwoju... środowiska, dopuszczeniem do ruchu pojazdów spełniających kryteria UE i Polski, minimalizacji negatywnych skutków rozwoju motoryzacji, organizacji i optymalizacji kosztów transportu współtworzących interdyscyplinarność, a zarazem pewnego rodzaju synergizm oddziaływania ww. obszarów na siebie. Schemat obszarów działania Instytutu i ich synergii przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Schemat współzależności obszarów działania ITS Fig. 1. Diagram of the correlations between the of areas of ITS s activities. Geopolityczne położenie naszego kraju, a także fakt włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej wymuszają opracowanie jasno określonej polityki transportowej państwa, która powinna być przejrzysta, perspektywiczna, a zarazem mieć charakter deklaracji o wysokim stopniu możliwości wdrażania. W tym aspekcie należy widzieć rodzące się potrzeby na nowoczesny, energooszczędny, materiałooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny, zintegrowany i zrównoważony rozwój transportu. Wpisanie się w program realizacji tych potrzeb jest podstawowym zadaniem Instytutu. Spełnienie idei przewodniej będzie przejawiać się w inicjatywach, działalności i sposobie kierowania jednostką. Idea ta może i powinna być realizowana wspólnie przy zaangażowaniu całej załogi i kierownictwa ITS. W tym celu chcę zgromadzić wokół siebie godnych zaufania ludzi, którym zależy na pełnym i pomyślnym urzeczywistnieniu aspiracji Instytutu, którzy rozumieją jego misję w zakresie postępu w transporcie samochodowym i rozwiązywaniu problemów związanych z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju szeroko pojmowanej motoryzacji. 7

4 60 lat minęło Uważam, że zarówno kadra kierownicza, jak i wszystkie zespoły naukowo-badawcze, muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że szczególnie w obecnej sytuacji naszego kraju, jaka ma miejsce w obszarze nauki, ekonomii oraz polityki socjalnej, fundamentalne znaczenie należy przypisać wszelkim takim przedsięwzięciom, które będą zmierzać do pełnego wykorzystania potencjalnych możliwości Instytutu w zakresie działań na rzecz mobilności społeczeństwa i transportu (motoryzacji) oraz polskiej gospodarki zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju i strategią Rządu Rzeczypospolitej. I.2. Syntetyczna analiza potencjału ITS Mimo, że strategii i metod budowania wartości firmy jest wiele, to nie da się osiągnąć wielkich celów bez wizji rozwoju, marzeń oraz ambicji równania do najlepszych, a także bez determinacji w osiąganiu tych zamierzeń. Tylko takie postawy mogą gwarantować sukces. W tym celu opracowałem koncepcję rozwoju i działań kierunkowych, poprzedzonych dokonaniem syntetycznej analizy potencjału ITS. W ocenie tej posłużyłem się metodą SWOT (tab. 1 i 2). Nowoczesne zarządzanie jest związane z obowiązkiem zarządzającego doprowadzenia przedsiębiorstwa do pełnej efektywności działania, rozpoznania potencjału przedsiębiorstwa oraz przekształcenia tego przedsiębiorstwa w przyszłości w wyniku wykorzystania mocnych stron oraz szans, jakie pojawiają się w otoczeniu. Podstawą analizy SWOT jest zidentyfikowanie słabych i silnych stron oraz badanie szans i zagrożeń, jakie stoją przed Instytutem. Analizę przeprowadza się głównie w celu urealnienia wcześniej wykonanych analiz koncepcyjnych oraz wyboru wariantów strategii. Wyniki analizy pomogą wskazać kierunki rozwoju ITS oraz te, przy których należy sięgać do źródeł zewnętrznych, a także propozycje działań minimalizujących wpływ zagrożeń. Analiza powinna dać wskazówki dla strategii wdrożenia poszczególnych działań, tj. czy powinny być wdrażane szybko czy też wskazane jest wdrażanie stopniowe według strategii defensywnej. Tablica 1 Mocne i słabe strony Instytutu Transportu Samochodowego Table 1 Strong and weak points of the Motor Transport Institute. Potencjalne mocne strony Potencjalne słabe strony Organizacja i zarządzanie wieloletnia tradycja ponad półwiekowa działalność w kraju i wysoka specjalizacja zagranicą, wykonywanych badań korzystne położenie geopolityczne, bardzo szeroka współpraca krajowa i międzynarodowa, laboratoryjnych, która ogranicza rozmiary popytu, zagospodarowanie obszaru obejmującego prace związane wysokie koszty zdobywania z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju motoryzacji (wynika to nowych rynków, z doświadczeń UE, że funkcjonowanie podobnych niezależnych potrzeba zaangażowania dużej instytucji badawczo-rozwojowych jest ze wszech miar uzasadnione i niezbędne), liczby specjalistów z uwagi na złożoność problemów, dobra współpraca z instytucjami bezpośrednio odpowiedzialnymi za koszt jednostkowy niektórych bezpieczeństwo na drogach (MSWiA, KRBRD-MI, KG Policji, usług wyższy niż u konkurentów, MRBRD, firmy ubezpieczeniowe, stowarzyszenia, fundacje itd.), podatność na naciski ze strony wieloletnie uczestnictwo pracowników ITS w międzynarodowych kontrahentów, gremiach pracujących nad problemami transportu, w niektórych obszarach brak działalność na rzecz społeczeństwa, szczególnie w zakresie brd i pełnego wyposażenia dla ochrony środowiska z inspirującą i kontrolną funkcją organizacji świadczenia pełnego zakresu społecznych i gospodarczych, badań, kompetentna, doświadczona kadra kierownicza o szerokim zakresie konieczność zmiany 8

5 Strategia rozwoju... specjalności, zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, duża samodzielność kadry w podejmowaniu decyzji, wysoka mobilność zespołu pracowników, młody wiek kadry (średni wiek pracowników ITS 46 lat), dogodna lokalizacja własnej bazy, w tym badawczo - pomiarowej, unikatowe laboratoria badawcze, nowoczesna baza laboratoryjna, rozbudowana infrastruktura informatyczna, własne bazy danych, duża zdolność do konkurowania, dobra znajomość problemów badawczo-rozwojowych, usprawnienie zarządzania informatyzacja, nowe technologie automatycznego zbierania i gromadzenia danych, rozbudowana sieć partnerów, otwartość na zawieranie nowych konsorcjów i umów partnerskich, zajmowanie znaczącej pozycji na rynku, dobra opinia o jakości świadczonych usług u klientów, znana i dobrze ceniona marka, duże zaufanie, długotrwałe i dobre kontakty z odbiorcami usług, standaryzacja realizowanych procedur badawczych, dobra organizacja pracy, akredytowane laboratoria badawcze, jednostka inspekcyjna oraz certyfikująca personel i wyroby w polskim systemie akredytacji (PCA), notyfikacja UE laboratoriów badawczych, wdrożone i stosowane międzynarodowe standardy systemu zapewnienia jakości wg: normy PN-EN ISO-9001, normy AQAP 2110 wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji, OiB - akredytacja udzielona przez MSWiA/MON w obszarze Obronność i Bezpieczeństwo certyfikacja wyrobów i usług w zakresie bezpieczeństwa wojskowego, w trakcie wdrażania standardy wg normy PN-EN ISO zarządzanie bezpieczeństwem informacji (m.in. ochrona danych osobowych i wiedzy). Marketing rozpoznawalna marka zarówno w kraju, jak i zagranicą, liczne kontakty z instytucjami naukowymi i przemysłem motoryzacyjnym w kraju i zagranicą, organizacja i uczestnictwo w sympozjach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, duża liczba publikacji z całego obszaru działania ITS, w tym monografii, na miarę własnych możliwości dobre przygotowanie materiałów reklamowych, prezentacji itp., aktywne działania w poszukiwania partnerów. Finanse niższe koszty robocizny i cen poszczególnych usług w porównaniu do renomowanych firm zachodnich, dobra sytuacja finansowa Instytutu, doskonalenie motywacyjnego systemu wynagradzania premiującego osiągane rezultaty pracy i posiadaną wiedzę, możliwość prowadzenia elastycznej polityki finansowej, dobrze przemyślana polityka finansowa, płynność finansowa i wiarygodność na rynku. postaw/mentalności wobec pracy części załogi, brak systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez część pracowników, uciążliwe wdrażanie niezbędnych zmian organizacyjnych (brak akceptacji zmian), potrzeba odbiurokratyzowania funkcjonowania JBR-ów przez administrację centralną, wielokrotnie zbyt skomplikowany i długi cykl uzyskania środków i realizacji zadań, brak klarownego systemu zarządzania projektami w zakresie rozliczeń, zamiast współdziałania próby separowania się i konkurowanie między poszczególnymi grupami specjalistów, niewystarczająco silna integracja pomiędzy poszczególnymi zakładami Instytutu. brak oceny wpływu marketingu na wzrost przychodów (brak profesjonalnego marketingu), brak wystarczająco skutecznych metod wdrażania komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych, brak systemu monitoringu europejskich baz danych o prowadzonych badaniach, brak skutecznego systemu transferu technologii. potrzeba nakładów inwestycyjnych, niekorzystna struktura kosztów stałych, konieczność zdobywania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, konieczność poszukiwania partnerów wyrażających chęć wdrożenia prac Instytutu i finansujących w stosownej części projekty. 9

6 60 lat minęło Szanse i zagrożenia stojące przed Instytutem Transportu Samochodowego Chances and dangers facing the Motor Transport Institute. Tablica 2 Table 2 Potencjalne szanse Płynące z rynku zewnętrznego umocnienie marki ITS, wzrost zaufania partnerów i klientów do Instytutu, pozycja konkurencyjna Instytutu wynikająca z unikalnej w kraju kompleksowości oferty badawczej, rozwój kontaktów z Unią Europejską, udział w projektach europejskich oraz w gremiach tworzących nowe przepisy, udział w sieciach naukowych i centrach zaawansowanych technologii, przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju oraz duże ożywienie w przemyśle motoryzacyjnym, możliwości poszerzenia asortymentu prac naukowobadawczo-usługowych oraz możliwość zdobycia nowych kontraktów, skierowanie znaczących sum z funduszy UE na rozwój transportu drogowego w latach , współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dostęp do środków na rozwój nauki i prace badawczorozwojowe w ramach projektów własnych, rozwojowych i celowych, wysoka ocena parametryczna z możliwością zakwalifikowania ITS jako instytutu badawczego do kat. A, możliwości kompleksowego rozwiązywania problemów, zmiana świadomości młodego pokolenia w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, stworzenie nowych metodyk i standardów edukacji w celu zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, posiadana wiedza, która jest dominującym zasobem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej organizacji gospodarczych, integracja z branżowymi jednostkami badawczorozwojowymi w celu wspólnych starań o projekty własne, zamawiane, celowe i rozwojowe, oraz udział w programach strukturalnych. Potencjalne zagrożenia utrudnienia w zdobywaniu środków z UE i budżetu MNiI, możliwość pojawienia się nowych konkurentów, koncentracja konkurencji i tworzenie silnych grup badawczo-kapitałowych, wzrost udziału w rynku krajowym potentatów zagranicznych, brak skutecznych metod wdrażania wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych, utrudniony dostęp polskich jednostek naukowo-badawczych do projektów międzynarodowych, brak wdrożenia skutecznej polityki państwa w zakresie rozwoju transportu, nieuczciwa konkurencja, nowe, nie zawsze jasne i korzystne regulacje ustawodawcze związane z ustawą o zasadach finansowania nauki, planowane zmiany ustawy o Instytutach Badawczych stwarzające nowe warunki funkcjonowania JBR-ów oraz zmiany zasad dostępu do środków budżetowych na prace badawczo-rozwojowe, komercjalizacja, prywatyzacja, konsolidacja, JBR-ów - niepewność w zakresie podejmowanych koncepcji przekształceń własnościowych, a także decyzji organu założycielskiego, brak wsparcia i regulacji finansowoprawnych dla przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne, niskie nakłady na naukę oraz prace badawczo- rozwojowe. Wzrost wartości firmy powoduje polepszenie pozycji, a co za tym idzie powstanie trwałych podstaw rozwoju. Wzrost wartości (czynniki wewnętrzne) napędzany jest głównie przez: optymalne zarządzanie (opracowane strategie); umiejętne budowanie marki; kapitał ludzki; innowacyjność. 10

7 Strategia rozwoju... II. Koncepcja rozwoju i działań kierunkowych na lata Wszystkie działania w najbliższych latach będą ukierunkowane na kreowanie i wdrażanie innowacji z zakresu transportu samochodowego, co umożliwi Instytutowi utrzymanie wiodącej roli w obszarze motoryzacji. Przy takim założeniu, największą wartością Instytutu jest wiedza i doświadczenie oraz zaangażowani i kompetentni pracownicy, realizujący rozwój wiedzy poprzez udział w krajowych i międzynarodowych projektach i programach badawczych finansowanych z różnych źródeł. Planowane kierunki prac badawczych Instytutu, to między innymi: w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: obserwatorium BRD opracowanie systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie systemu szkolenia kandydatów na kierowców i podnoszenia kwalifikacji kierowców, doskonalenie metod edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży, doskonalenie metod badania sprawności psychofizycznej kandydatów na kierowców oraz kierowców, ocena wpływu m.in. przeżyć traumatycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kampanie społeczne propagujące działania podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. w zakresie ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem transportu samochodowego: ograniczenie szkodliwych skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska, rozwój metod obliczeniowych oceny emisji z silników spalinowych, rozwój metod kontroli emisji z silników spalinowych pojazdów samochodowych w eksploatacji, opracowanie i wdrażanie do transportu samochodowego nowych generacji materiałów przyjaznych dla środowiska, rozwój zastosowania elektrycznych pojazdów doładowywanych czystą energią, rozwój alternatywnych źródeł energii biopaliwa, paliwa gazowe. w zakresie ekonomicznych problemów transportu: ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne zmiany gałęziowej struktury przewozów rzeczy oraz osób, rozwój metod monitorowania rynku transportu samochodowego w Polsce, racjonalizacja zużycia energii w transporcie samochodowym, uwarunkowania rozwoju przewozów publicznym transportem pasażerskim w miastach i w relacjach pozamiejskich, zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych, opracowanie standardów dostosowujących transport dla potrzeb osób starszych oraz osób z dysfunkcjami m.in. ruchowymi. 11

8 60 lat minęło w zakresie techniki transportu: rozwój inteligentnych systemów transportowych, w tym systemu diagnostyki pokładowej, badania nad zastosowaniem alternatywnych paliw w transporcie, opracowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii materiałowych dla motoryzacji, opracowanie nowoczesnych kompleksowych technologii recyklingu, pojazdy niskoemisyjne i elektryczne. Wzmocnienie i utrwalenie pozycji Instytutu jako firmy, nie ograniczone do prostego sumowania osiągnięć jej pracowników, jest trudnym, ale niezbędnym warunkiem sprostania konkurencyjności na rynku krajowym, jak również europejskim. Tematyka badawcza Instytutu i zakres jego działania powinny być postrzegane przez pryzmat rozwiązywanych problemów technicznych, a nie określonych dziedzin. Podstawowym warunkiem spójnego rozwoju i konkurencyjności ITS na rynku krajowym i europejskim będzie rozwój interdyscyplinarnych zespołów badawczych zajmujących się zarówno badaniami podstawowymi, jak i badaniami stosowanymi. Zachowanie tych dwóch nurtów rozwijanych w Instytucie, w różnym wprawdzie stopniu w różnych okresach, uważam za podstawowy warunek efektywnego działania i rozwoju jednostki. Pełne wykorzystanie potencjału Instytutu i wzmocnienie jego roli jako firmy zależeć będzie od postawy całego personelu i aktywnego udziału wszystkich szczebli kadry kierowniczej w procesie aktywnego zarządzania. Instytut Transportu Samochodowego działa obecnie w warunkach wzrostu, a czasami i brutalizacji konkurencyjności. Sposób zarządzania musi sprostać tym warunkom i zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój Instytutu. Uwzględniając obecny stan ITS, jego atuty i słabości uważam, że dla zapewnienia dalszego jego rozwoju, wzmocnienia silnych stron i zmniejszenia słabości, niezbędne jest działanie w trzech strategicznych, sprzężonych obszarach uwidocznionych na rysunku 2. Wzmocnienie roli firmy Wykorzystanie potencjału Poszerzenie źródeł dochodu jasno określone cele firmy inwestycje w przyszłość i nowoczesność młodzi naukowcy, nowoczesne technologie poprawa administrowania kreowanie kompleksowych prac badawczych poprawa obsługi prac n-b przez informatyczne zarządzanie projektami premiowanie zaangażowania działania w celu uzyskania statusu PIB tworzenie trwałych konsorcjów n-b-r wśród sprawdzonych partnerów spójny rozwój aktywne zarządzanie kontrakty terminowe optymalne wykorzystanie infrastruktury nowe projekty b-r pozyskiwane z MNiSW nowe projekty pozyskiwane z UE umowy wielostronne współpraca z MSP tworzenie w ramach PPP wspólnych przedsięwzięć dbałość kadry o jak najlepsze finansowanie projektów nowe projekty ogólnospołe-czne m.in. AMC, CEDiM rozszerzenie współpracy z administracją rządową i samorządową Rys. 2. Schemat strategicznych obszarów przy zarządzaniu Instytutem Fig. 2. Diagram of the strategic areas for managing the Institute. 12

9 Strategia rozwoju... Pierwszy z tych strategicznych kierunków obejmuje działania prowadzące do skuteczniejszego wykorzystania intelektualnego i materialnego potencjału Instytutu. Działania zgrupowane w drugiej grupie mają na celu wzmocnienie Instytutu poprzez stopniową reorganizację ITS i dopracowanie struktury zgodnie z modelem dobrze zorganizowanej i prosperującej jednostki badawczej, współpracującej z wieloma partnerami w kraju i zagranicą. Działania kierunku trzeciego mają na celu poszerzenie i zróżnicowanie źródeł przychodów Instytutu. Zmiany struktury organizacyjnej są naturalną konsekwencją zmian tematyki oraz zwiększenia zaangażowania kadry kierowniczej i badawczej. Wprowadzenie w przyszłości zasady nominacji kontraktowych na określony czas realizacji wyznaczonego zadania, powinno sprzyjać doskonaleniu struktury organizacyjnej i da możliwość powoływania tematycznych zespołów badawczych do realizacji określonych projektów. Przyjęcie zasady powoływania kierowników zespołów i komórek organizacyjnych na zasadach konkurencyjności będzie również stanowić element zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału kadrowego ITS. Wykorzystanie bazy materialnej Instytutu (aparatury i pomieszczeń) jest ściśle związane z wymiernymi składnikami corocznego budżetu i powinno nie tylko stanowić troskę dyrekcji, ale być też elementem oceny kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych. Dywersyfikacja źródeł przychodów będzie w znacznym stopniu stanowić o rozwoju Instytutu i stanie się obowiązkiem i wyzwaniem każdego kierownika. Projekty badawcze Unii Europejskiej są już w miarę dobrze rozpoznanym źródłem i należy dążyć do intensyfikacji tego kierunku. Sprawne wykorzystanie potencjału Sekcji Funduszy Międzynarodowych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego do inicjowania udziału zespołów badawczych w projektach finansowanych przez Unię Europejską będzie nadal bardzo istotnym czynnikiem postępu w tym zakresie. Również projekty dwustronne muszą się rozwijać i zadaniem dyrekcji będzie wykorzystanie w tym celu wszystkich możliwości, a zwłaszcza nawiązanych już wcześniej kontaktów personalnych. Poprawa zróżnicowania obszaru przychodów, a zwłaszcza intensyfikacja współpracy z podmiotami gospodarczymi we wszystkich możliwych postaciach, takich jak projekty badawczo-rozwojowe, celowe, zamawiane, strukturalne czy zlecenia, będzie decydować o kondycji finansowej całego Instytutu, a nie tylko pojedynczych jego komórek organizacyjnych (konsolidacja ITS). Rozwijać należy bezpośrednie kontakty z podmiotami gospodarczymi, a zwłaszcza z małymi i średnimi firmami, które mogą być również partnerami w projektach europejskich. Równie ważne będą kontakty z innymi jednostkami badawczymi i tworzenie konsorcjów do realizacji określonych zadań badawczych. Uczestnictwo w projektach Unii Europejskiej czy projekty z podmiotami gospodarczymi są i będą w znacznym stopniu uzależnione od promocji Instytutu oraz wykreowania jego wizerunku jako firmy zdolnej do rozwiązywania problemów inżynierskich i innych. Wprawdzie aktywne formy promocji w postaci reklamy bezpośredniej są ograniczone ze względów finansowych, ale bierne formy w postaci strony internetowej, folderów i broszur powinny być stale ulepszane i mieć profesjonalny charakter. Zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów ITS wymagać będzie zwiększenia zaangażowania i mobilności (aktywność) wszystkich pracowników, a w szczególności 13

10 60 lat minęło całej kadry kierowniczej. Działania w tym zakresie powinny być uwzględniane i premiowane w ocenie osiągnięć pracowniczych. Sprawą równie ważną i jednocześnie wspomagającą poprzednio wymienione kierunki wykorzystania potencjału i zróżnicowania źródeł dochodów, będzie wzmocnienie Instytutu jako firmy. W warunkach rosnącej konkurencyjności i ograniczeń budżetowych pozycja ITS nie może wynikać tylko z indywidualnych osiągnięć jej pracowników, ale może i powinna być wzmocniona dobrą organizacją oraz zdolnością do działań zespołowych. Uwzględnienie interesu całej jednostki przy podejmowaniu decyzji oraz dostrzeganie i premiowanie pracy na rzecz firmy w ogólnej ocenie osiągnięć pracowników to podstawowe i proste elementy tego kierunku działania. Jest to też, w moim przekonaniu, ważny element usprawnienia procesu podejmowania decyzji, np. w sprawach osobowych związanych z oceną osiągnięć czy w kwestii zatrudnienia na części etatu (zwłaszcza wówczas, gdy kandydat pracuje w firmie konkurencyjnej). Ważnym elementem wzmocnienia roli firmy jest odpowiednie ukierunkowanie prac, usprawnienie obsługi i odciążenie pracowników badawczych od pracy administracyjnej. Cel ten można osiągnąć wprowadzając dobrze zdefiniowane procedury administracyjne, komputerowe technologie obsługi prac biurowych oraz prac wspomagających procesy badawcze i przez wyspecjalizowany, kompetentny personel. Celem długofalowym powinno być usprawnienie obsługi administracyjnej w zakresie księgowości i sprawozdawczości umożliwiające analizę kosztów poszczególnych zadań (ułatwienie rozliczenia projektów europejskich, racjonalne spełnienie warunków zakupów przetargowych) i generowania danych sprawozdawczych. II.1. Zamierzenia w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytutu Instytut działa i będzie działał przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i środowiska oraz będzie kreował coraz wyższy poziom niezawodności, bezpieczeństwa oraz efektywności transportu. Wyznaczone poniżej cele którym będą podporządkowane działania zmierzające do optymalnego funkcjonowania Instytutu powinny zapewnić stabilność finansową oraz efektywny jego rozwój. II.1.1. Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa Ograniczone nakłady na naukę powodują, że coraz trudniej uzyskać dziś środki budżetowe na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Szans należy upatrywać w aktywnych staraniach o projekty w programach międzynarodowych oraz strukturalnych. Wymaga to jednak większego otwarcia na partnerów krajowych i międzynarodowych oraz uczestnictwa w sieciach i konsorcjach skupionych wokół Centrów Zaawansowanych Technologii oraz aktywnego uczestnictwa w pracach międzynarodowych stowarzyszeń i w nowych inicjatywach badawczych. Brak jest w polskiej gospodarce kapitałów i środków na rozwój oraz wdrożenie własnych krajowych rozwiązań konkurencyjnych do wyrobów firm o charakterze międzynarodowym. Brak jest generalnie programów rozwoju branżowego czy programów horyzontalnych, a uzyskanie znaczących nakładów na projekty badawcze lub celowe zamawiane jest rzadkością w skali kraju. Brak jest również ogólnokrajowej polityki innowacyjnej, która tworzyłaby mechanizmy generujące środki na rozwój technologii oraz stymulowanie wdrażania wypracowanych rozwiązań. 14

11 Strategia rozwoju... Uwzględniając aktualne tendencje, jak również konieczność sprostania konkurencji międzynarodowej, przewiduję poszerzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie realizacji nowatorskich i innowacyjnych projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW (d. KBN) oraz Unii Europejskiej. W celu zwiększenia możliwości rozwoju w tym zakresie (lepsze wykorzystanie potencjału zarówno ludzkiego, jak i laboratoryjnego) występuje potrzeba konsolidacji sił i środków wspólnie z innymi zainteresowanymi współpracą JBR-ami, uczelniami i jednostkami Polskiej Akademii Nauk w oparciu o wspólne koncepcje badawczorozwojowe. Źródłem finansowania powinny być w tych obszarach granty badawcze, rozwojowe, celowe i zamawiane zarówno krajowe, jak i zagraniczne. II.1.2. Współpraca z zagranicą Jednym z głównych zadań w tym zakresie będzie pogłębienie dotychczasowych doświadczeń, nawiązanie współpracy ze znaczącymi ośrodkami z krajów UE oraz zwiększenie roli i udziału Instytutu we wszystkich dostępnych i adekwatnych programach naukowo-badawczych takich, jak: COST, PHARE, EUREKA, a zwłaszcza w Programach Ramowych Unii Europejskiej. Przewiduję również pogłębienie współpracy z poza europejskimi instytutami m.in. z USA, Japonii, Izraela i krajów d. WNP, w tym głównie z krajami nadbałtyckimi i Ukrainą, z wykorzystaniem możliwości pozyskiwania współfinansowania badań z tych krajów. Jednym z zadań, jakie powinien postawić sobie ITS, jest zrealizowanie od dawna planowanej cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej WSCHÓD- ZACHÓD pt.: Rozwiązania logistyczne, ekologiczne i materiałowo-konstrukcyjne w transporcie w zakresie wymiany dokonań w rozwoju transportu pomiędzy UE i krajami d. WNP, pod patronatem Ministra Infrastruktury i Ministra Nauki RP oraz równorzędnych instytucji z dawnych krajów bloku wschodniego. II.1.3. Działania na rzecz ściślejszej współpracy ITS z Ministerstwem Infrastruktury Istotna - moim zdaniem - jest konieczność sanacji wzajemnych relacji oraz zwiększenie częstotliwości roboczych kontaktów bezpośrednich z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury. Głównym zadaniem w zakresie ściślejszego powiązania Instytutu z organem założycielskim powinno być pogłębienie współpracy ITS z merytorycznymi departamentami Ministerstwa Infrastruktury w zakresie ustalenia (skorygowania) i realizacji strategii rozwoju transportu samochodowego w Polsce. W tym celu, po zaaprobowaniu planu współpracy przez Ministra Infrastruktury, planuję powołać zespół pracowników Instytutu o dużym doświadczeniu i wiedzy, który by na stałe współpracował (w uzgodnionym zakresie) z odpowiednimi departamentami Ministerstwa. Zespół ten przygotowywałby odpowiednie projekty aktów prawnych związanych z sektorem transportu drogowego, opracowywał stosowne ekspertyzy, a także mógłby się stać pomocny w realizacji bieżących zadań resortu. Realizacja poszerzonego zakresu działań na rzecz resortu powinna ułatwić Instytutowi uzyskanie na wniosek Ministerstwa Infrastruktury statusu Państwowego Instytutu Badawczego. 15

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny 5-2007 Zeszyt 5 (23) DWUMIESIĘCZNK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r.

STRATEGIA. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. na lata 2014 2030. Warszawa, grudzień 2013 r. STRATEGIA Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 Warszawa, grudzień 2013 r. Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na lata 2014 2030 3 Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo