STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie jest jednostką badawczorozwojową, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Warszawie w dniu r. pod numerem KRS: REGON nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. NIP nadany przez Urząd Skarbowy w Warszawie. Podstawę działalności Instytutu określają przepisy prawne dotyczące funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych oraz statut zatwierdzony przez organ sprawujący nadzór, czyli Ministerstwo Infrastruktury, jak również Regulamin Organizacyjny ITS i dokumentacja wdrożonych systemów zarządzania jakością. Główne kierunki działalności statutowej Instytutu to prowadzenie prac naukowobadawczych i rozwojowych skoncentrowanych w czterech strategicznych obszarach: organizacji, funkcjonowania oraz efektywności transportu samochodowego, w tym analiz rynku transportu samochodowego, ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju transportu samochodowego na środowisko, w tym oceny emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i produktów ich eksploatacji, ograniczenia negatywnego wpływu rozwoju transportu samochodowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w środkach transportu, ich podzespołów i części oraz materiałów eksploatacyjnych, z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko naturalne. Misja ITS Misją Instytutu jest dążenie do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska oraz poprawy funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego poprzez zaspokajanie potrzeb naukowo-badawczych, innowacyjno-wdrożeniowych, edukacyjno-informacyjnych podmiotów działających w obszarze transportu samochodowego, w tym organów administracji państwowej i samorządowej, jak również instytucji i organizacji gospodarczych zainteresowanych tą problematyką. Wizja rozwoju ITS Instytut stanowiąc nowoczesny ośrodek europejski o wysoko wyspecjalizowanej kadrze i nowocześnie wyposażonych laboratoriach, rozwijając się, będzie dążył do uzyskania jak najwyższego prestiżu i zaufania, jako niezależna jednostka badawczo-rozwojowa dysponująca wiedzą i doświadczeniem ukierunkowanymi na badania o charakterze poznawczym i stosowanym oraz wdrażanie innowacji, głównie z obszaru transportu samochodowego. W tym zakresie Instytut powinien ugruntować swój wizerunek lidera polskiego centrum kompetencji i zaawansowanych technologii z zakresu motoryzacji -

2 60 lat minęło oferującego swoim klientom usługi oparte na wiedzy - o najwyższym światowym poziomie. Instytut działa na rzecz rozwoju bezpiecznego transportu i ograniczenia problemów związanych z negatywnymi skutkami szeroko pojmowanego rozwoju motoryzacji poprzez następujące działania: ocena poziomu bezpieczeństwa użytkowania pojazdów drogowych, w tym ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska, zagrożonych rozwojem motoryzacji i transportu; badania ekonomiczno-techniczne rynku transportowego; kreowanie rozwoju motoryzacji w kierunku zapewnienia coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Działalność swoją Instytut prowadzi w oparciu o plany rzeczowo-finansowe, oparte na zasadach racjonalnej gospodarki przy założeniu maksymalnego, możliwego poziomu samofinansowania. Wykonywanie poszczególnych prac naukowo-badawczo-rozwojowych odbywa się na zlecenia różnych krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, administracji państwowej i samorządowej (m.in. MNiI, MI, MŚ). Przeważająca część prac naukowo-badawczo-rozwojowych finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również ze środków własnych Instytutu (działalność statutowa). I.1. Idea przewodnia funkcjonowania i rozwoju Instytutu Utworzenie nowoczesnej jednostki badawczo-rozwojowej działającej w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) wymaga dostosowania jej działalności do standardów europejskich. Zamierzenia w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytutu oraz sposób zarządzania Instytutem podporządkowane są realizacji idei utrzymania i rozwoju ITS jako nowoczesnej i skutecznej w działaniu jednostki badawczo rozwojowej, zajmującej poczesne miejsce w europejskiej i światowej przestrzeni badawczej, legislacyjnej, technicznej i organizacyjnej. Podstawą do realizacji takiego zamierzenia jest potencjał intelektualny pracowników Instytutu, ich wieloletnie doświadczenie, jak również zdobyta powszechna akceptacja Instytutu jako wiodącego ośrodka w zakresie problemów związanych z rozwojem motoryzacji. ITS powinien ugruntować swój wizerunek lidera polskiego centrum kompetencji w obszarze motoryzacji, oferującego swoim klientom przystosowany do realiów gospodarczych know-how na wysokim, światowym poziomie. Z tego punktu widzenia potencjał techniczny oraz kompetentna kadra są głównymi, strategicznymi zasobami Instytutu. Rozwój wiedzy Instytut będzie realizował poprzez aktywny udział w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, finansowanych ze środków własnych, publicznych i prywatnych. Ta wiedza oraz doświadczenia zdobyte w kontaktach z otoczeniem gospodarczym stwarzać będą możliwość wypracowania innowacyjnych rozwiązań procesów biznesowych, wykorzystywanych przy wykonywaniu usług doradczych. Instytut Transportu Samochodowego jest jedyną w kraju jednostką, od 60 lat kompleksowo realizującą prace związane z transportem samochodowym, w tym badania dotyczące bezpieczeństwa i psychologii uczestników ruchu drogowego, ochrony 6

3 Strategia rozwoju... środowiska, dopuszczeniem do ruchu pojazdów spełniających kryteria UE i Polski, minimalizacji negatywnych skutków rozwoju motoryzacji, organizacji i optymalizacji kosztów transportu współtworzących interdyscyplinarność, a zarazem pewnego rodzaju synergizm oddziaływania ww. obszarów na siebie. Schemat obszarów działania Instytutu i ich synergii przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Schemat współzależności obszarów działania ITS Fig. 1. Diagram of the correlations between the of areas of ITS s activities. Geopolityczne położenie naszego kraju, a także fakt włączenia Polski w struktury Unii Europejskiej wymuszają opracowanie jasno określonej polityki transportowej państwa, która powinna być przejrzysta, perspektywiczna, a zarazem mieć charakter deklaracji o wysokim stopniu możliwości wdrażania. W tym aspekcie należy widzieć rodzące się potrzeby na nowoczesny, energooszczędny, materiałooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny, zintegrowany i zrównoważony rozwój transportu. Wpisanie się w program realizacji tych potrzeb jest podstawowym zadaniem Instytutu. Spełnienie idei przewodniej będzie przejawiać się w inicjatywach, działalności i sposobie kierowania jednostką. Idea ta może i powinna być realizowana wspólnie przy zaangażowaniu całej załogi i kierownictwa ITS. W tym celu chcę zgromadzić wokół siebie godnych zaufania ludzi, którym zależy na pełnym i pomyślnym urzeczywistnieniu aspiracji Instytutu, którzy rozumieją jego misję w zakresie postępu w transporcie samochodowym i rozwiązywaniu problemów związanych z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju szeroko pojmowanej motoryzacji. 7

4 60 lat minęło Uważam, że zarówno kadra kierownicza, jak i wszystkie zespoły naukowo-badawcze, muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że szczególnie w obecnej sytuacji naszego kraju, jaka ma miejsce w obszarze nauki, ekonomii oraz polityki socjalnej, fundamentalne znaczenie należy przypisać wszelkim takim przedsięwzięciom, które będą zmierzać do pełnego wykorzystania potencjalnych możliwości Instytutu w zakresie działań na rzecz mobilności społeczeństwa i transportu (motoryzacji) oraz polskiej gospodarki zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju i strategią Rządu Rzeczypospolitej. I.2. Syntetyczna analiza potencjału ITS Mimo, że strategii i metod budowania wartości firmy jest wiele, to nie da się osiągnąć wielkich celów bez wizji rozwoju, marzeń oraz ambicji równania do najlepszych, a także bez determinacji w osiąganiu tych zamierzeń. Tylko takie postawy mogą gwarantować sukces. W tym celu opracowałem koncepcję rozwoju i działań kierunkowych, poprzedzonych dokonaniem syntetycznej analizy potencjału ITS. W ocenie tej posłużyłem się metodą SWOT (tab. 1 i 2). Nowoczesne zarządzanie jest związane z obowiązkiem zarządzającego doprowadzenia przedsiębiorstwa do pełnej efektywności działania, rozpoznania potencjału przedsiębiorstwa oraz przekształcenia tego przedsiębiorstwa w przyszłości w wyniku wykorzystania mocnych stron oraz szans, jakie pojawiają się w otoczeniu. Podstawą analizy SWOT jest zidentyfikowanie słabych i silnych stron oraz badanie szans i zagrożeń, jakie stoją przed Instytutem. Analizę przeprowadza się głównie w celu urealnienia wcześniej wykonanych analiz koncepcyjnych oraz wyboru wariantów strategii. Wyniki analizy pomogą wskazać kierunki rozwoju ITS oraz te, przy których należy sięgać do źródeł zewnętrznych, a także propozycje działań minimalizujących wpływ zagrożeń. Analiza powinna dać wskazówki dla strategii wdrożenia poszczególnych działań, tj. czy powinny być wdrażane szybko czy też wskazane jest wdrażanie stopniowe według strategii defensywnej. Tablica 1 Mocne i słabe strony Instytutu Transportu Samochodowego Table 1 Strong and weak points of the Motor Transport Institute. Potencjalne mocne strony Potencjalne słabe strony Organizacja i zarządzanie wieloletnia tradycja ponad półwiekowa działalność w kraju i wysoka specjalizacja zagranicą, wykonywanych badań korzystne położenie geopolityczne, bardzo szeroka współpraca krajowa i międzynarodowa, laboratoryjnych, która ogranicza rozmiary popytu, zagospodarowanie obszaru obejmującego prace związane wysokie koszty zdobywania z minimalizacją negatywnych skutków rozwoju motoryzacji (wynika to nowych rynków, z doświadczeń UE, że funkcjonowanie podobnych niezależnych potrzeba zaangażowania dużej instytucji badawczo-rozwojowych jest ze wszech miar uzasadnione i niezbędne), liczby specjalistów z uwagi na złożoność problemów, dobra współpraca z instytucjami bezpośrednio odpowiedzialnymi za koszt jednostkowy niektórych bezpieczeństwo na drogach (MSWiA, KRBRD-MI, KG Policji, usług wyższy niż u konkurentów, MRBRD, firmy ubezpieczeniowe, stowarzyszenia, fundacje itd.), podatność na naciski ze strony wieloletnie uczestnictwo pracowników ITS w międzynarodowych kontrahentów, gremiach pracujących nad problemami transportu, w niektórych obszarach brak działalność na rzecz społeczeństwa, szczególnie w zakresie brd i pełnego wyposażenia dla ochrony środowiska z inspirującą i kontrolną funkcją organizacji świadczenia pełnego zakresu społecznych i gospodarczych, badań, kompetentna, doświadczona kadra kierownicza o szerokim zakresie konieczność zmiany 8

5 Strategia rozwoju... specjalności, zaangażowana i wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów, duża samodzielność kadry w podejmowaniu decyzji, wysoka mobilność zespołu pracowników, młody wiek kadry (średni wiek pracowników ITS 46 lat), dogodna lokalizacja własnej bazy, w tym badawczo - pomiarowej, unikatowe laboratoria badawcze, nowoczesna baza laboratoryjna, rozbudowana infrastruktura informatyczna, własne bazy danych, duża zdolność do konkurowania, dobra znajomość problemów badawczo-rozwojowych, usprawnienie zarządzania informatyzacja, nowe technologie automatycznego zbierania i gromadzenia danych, rozbudowana sieć partnerów, otwartość na zawieranie nowych konsorcjów i umów partnerskich, zajmowanie znaczącej pozycji na rynku, dobra opinia o jakości świadczonych usług u klientów, znana i dobrze ceniona marka, duże zaufanie, długotrwałe i dobre kontakty z odbiorcami usług, standaryzacja realizowanych procedur badawczych, dobra organizacja pracy, akredytowane laboratoria badawcze, jednostka inspekcyjna oraz certyfikująca personel i wyroby w polskim systemie akredytacji (PCA), notyfikacja UE laboratoriów badawczych, wdrożone i stosowane międzynarodowe standardy systemu zapewnienia jakości wg: normy PN-EN ISO-9001, normy AQAP 2110 wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji, OiB - akredytacja udzielona przez MSWiA/MON w obszarze Obronność i Bezpieczeństwo certyfikacja wyrobów i usług w zakresie bezpieczeństwa wojskowego, w trakcie wdrażania standardy wg normy PN-EN ISO zarządzanie bezpieczeństwem informacji (m.in. ochrona danych osobowych i wiedzy). Marketing rozpoznawalna marka zarówno w kraju, jak i zagranicą, liczne kontakty z instytucjami naukowymi i przemysłem motoryzacyjnym w kraju i zagranicą, organizacja i uczestnictwo w sympozjach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, duża liczba publikacji z całego obszaru działania ITS, w tym monografii, na miarę własnych możliwości dobre przygotowanie materiałów reklamowych, prezentacji itp., aktywne działania w poszukiwania partnerów. Finanse niższe koszty robocizny i cen poszczególnych usług w porównaniu do renomowanych firm zachodnich, dobra sytuacja finansowa Instytutu, doskonalenie motywacyjnego systemu wynagradzania premiującego osiągane rezultaty pracy i posiadaną wiedzę, możliwość prowadzenia elastycznej polityki finansowej, dobrze przemyślana polityka finansowa, płynność finansowa i wiarygodność na rynku. postaw/mentalności wobec pracy części załogi, brak systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez część pracowników, uciążliwe wdrażanie niezbędnych zmian organizacyjnych (brak akceptacji zmian), potrzeba odbiurokratyzowania funkcjonowania JBR-ów przez administrację centralną, wielokrotnie zbyt skomplikowany i długi cykl uzyskania środków i realizacji zadań, brak klarownego systemu zarządzania projektami w zakresie rozliczeń, zamiast współdziałania próby separowania się i konkurowanie między poszczególnymi grupami specjalistów, niewystarczająco silna integracja pomiędzy poszczególnymi zakładami Instytutu. brak oceny wpływu marketingu na wzrost przychodów (brak profesjonalnego marketingu), brak wystarczająco skutecznych metod wdrażania komercjalizacji rezultatów prac badawczo-rozwojowych, brak systemu monitoringu europejskich baz danych o prowadzonych badaniach, brak skutecznego systemu transferu technologii. potrzeba nakładów inwestycyjnych, niekorzystna struktura kosztów stałych, konieczność zdobywania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, konieczność poszukiwania partnerów wyrażających chęć wdrożenia prac Instytutu i finansujących w stosownej części projekty. 9

6 60 lat minęło Szanse i zagrożenia stojące przed Instytutem Transportu Samochodowego Chances and dangers facing the Motor Transport Institute. Tablica 2 Table 2 Potencjalne szanse Płynące z rynku zewnętrznego umocnienie marki ITS, wzrost zaufania partnerów i klientów do Instytutu, pozycja konkurencyjna Instytutu wynikająca z unikalnej w kraju kompleksowości oferty badawczej, rozwój kontaktów z Unią Europejską, udział w projektach europejskich oraz w gremiach tworzących nowe przepisy, udział w sieciach naukowych i centrach zaawansowanych technologii, przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju oraz duże ożywienie w przemyśle motoryzacyjnym, możliwości poszerzenia asortymentu prac naukowobadawczo-usługowych oraz możliwość zdobycia nowych kontraktów, skierowanie znaczących sum z funduszy UE na rozwój transportu drogowego w latach , współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dostęp do środków na rozwój nauki i prace badawczorozwojowe w ramach projektów własnych, rozwojowych i celowych, wysoka ocena parametryczna z możliwością zakwalifikowania ITS jako instytutu badawczego do kat. A, możliwości kompleksowego rozwiązywania problemów, zmiana świadomości młodego pokolenia w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, stworzenie nowych metodyk i standardów edukacji w celu zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych, posiadana wiedza, która jest dominującym zasobem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej organizacji gospodarczych, integracja z branżowymi jednostkami badawczorozwojowymi w celu wspólnych starań o projekty własne, zamawiane, celowe i rozwojowe, oraz udział w programach strukturalnych. Potencjalne zagrożenia utrudnienia w zdobywaniu środków z UE i budżetu MNiI, możliwość pojawienia się nowych konkurentów, koncentracja konkurencji i tworzenie silnych grup badawczo-kapitałowych, wzrost udziału w rynku krajowym potentatów zagranicznych, brak skutecznych metod wdrażania wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych, utrudniony dostęp polskich jednostek naukowo-badawczych do projektów międzynarodowych, brak wdrożenia skutecznej polityki państwa w zakresie rozwoju transportu, nieuczciwa konkurencja, nowe, nie zawsze jasne i korzystne regulacje ustawodawcze związane z ustawą o zasadach finansowania nauki, planowane zmiany ustawy o Instytutach Badawczych stwarzające nowe warunki funkcjonowania JBR-ów oraz zmiany zasad dostępu do środków budżetowych na prace badawczo-rozwojowe, komercjalizacja, prywatyzacja, konsolidacja, JBR-ów - niepewność w zakresie podejmowanych koncepcji przekształceń własnościowych, a także decyzji organu założycielskiego, brak wsparcia i regulacji finansowoprawnych dla przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania innowacyjne, niskie nakłady na naukę oraz prace badawczo- rozwojowe. Wzrost wartości firmy powoduje polepszenie pozycji, a co za tym idzie powstanie trwałych podstaw rozwoju. Wzrost wartości (czynniki wewnętrzne) napędzany jest głównie przez: optymalne zarządzanie (opracowane strategie); umiejętne budowanie marki; kapitał ludzki; innowacyjność. 10

7 Strategia rozwoju... II. Koncepcja rozwoju i działań kierunkowych na lata Wszystkie działania w najbliższych latach będą ukierunkowane na kreowanie i wdrażanie innowacji z zakresu transportu samochodowego, co umożliwi Instytutowi utrzymanie wiodącej roli w obszarze motoryzacji. Przy takim założeniu, największą wartością Instytutu jest wiedza i doświadczenie oraz zaangażowani i kompetentni pracownicy, realizujący rozwój wiedzy poprzez udział w krajowych i międzynarodowych projektach i programach badawczych finansowanych z różnych źródeł. Planowane kierunki prac badawczych Instytutu, to między innymi: w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego: obserwatorium BRD opracowanie systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie systemu szkolenia kandydatów na kierowców i podnoszenia kwalifikacji kierowców, doskonalenie metod edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży, doskonalenie metod badania sprawności psychofizycznej kandydatów na kierowców oraz kierowców, ocena wpływu m.in. przeżyć traumatycznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kampanie społeczne propagujące działania podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. w zakresie ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem transportu samochodowego: ograniczenie szkodliwych skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska, rozwój metod obliczeniowych oceny emisji z silników spalinowych, rozwój metod kontroli emisji z silników spalinowych pojazdów samochodowych w eksploatacji, opracowanie i wdrażanie do transportu samochodowego nowych generacji materiałów przyjaznych dla środowiska, rozwój zastosowania elektrycznych pojazdów doładowywanych czystą energią, rozwój alternatywnych źródeł energii biopaliwa, paliwa gazowe. w zakresie ekonomicznych problemów transportu: ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego, uwarunkowania ekonomiczne i społeczne zmiany gałęziowej struktury przewozów rzeczy oraz osób, rozwój metod monitorowania rynku transportu samochodowego w Polsce, racjonalizacja zużycia energii w transporcie samochodowym, uwarunkowania rozwoju przewozów publicznym transportem pasażerskim w miastach i w relacjach pozamiejskich, zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych, opracowanie standardów dostosowujących transport dla potrzeb osób starszych oraz osób z dysfunkcjami m.in. ruchowymi. 11

8 60 lat minęło w zakresie techniki transportu: rozwój inteligentnych systemów transportowych, w tym systemu diagnostyki pokładowej, badania nad zastosowaniem alternatywnych paliw w transporcie, opracowanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii materiałowych dla motoryzacji, opracowanie nowoczesnych kompleksowych technologii recyklingu, pojazdy niskoemisyjne i elektryczne. Wzmocnienie i utrwalenie pozycji Instytutu jako firmy, nie ograniczone do prostego sumowania osiągnięć jej pracowników, jest trudnym, ale niezbędnym warunkiem sprostania konkurencyjności na rynku krajowym, jak również europejskim. Tematyka badawcza Instytutu i zakres jego działania powinny być postrzegane przez pryzmat rozwiązywanych problemów technicznych, a nie określonych dziedzin. Podstawowym warunkiem spójnego rozwoju i konkurencyjności ITS na rynku krajowym i europejskim będzie rozwój interdyscyplinarnych zespołów badawczych zajmujących się zarówno badaniami podstawowymi, jak i badaniami stosowanymi. Zachowanie tych dwóch nurtów rozwijanych w Instytucie, w różnym wprawdzie stopniu w różnych okresach, uważam za podstawowy warunek efektywnego działania i rozwoju jednostki. Pełne wykorzystanie potencjału Instytutu i wzmocnienie jego roli jako firmy zależeć będzie od postawy całego personelu i aktywnego udziału wszystkich szczebli kadry kierowniczej w procesie aktywnego zarządzania. Instytut Transportu Samochodowego działa obecnie w warunkach wzrostu, a czasami i brutalizacji konkurencyjności. Sposób zarządzania musi sprostać tym warunkom i zapewnić stabilny i zrównoważony rozwój Instytutu. Uwzględniając obecny stan ITS, jego atuty i słabości uważam, że dla zapewnienia dalszego jego rozwoju, wzmocnienia silnych stron i zmniejszenia słabości, niezbędne jest działanie w trzech strategicznych, sprzężonych obszarach uwidocznionych na rysunku 2. Wzmocnienie roli firmy Wykorzystanie potencjału Poszerzenie źródeł dochodu jasno określone cele firmy inwestycje w przyszłość i nowoczesność młodzi naukowcy, nowoczesne technologie poprawa administrowania kreowanie kompleksowych prac badawczych poprawa obsługi prac n-b przez informatyczne zarządzanie projektami premiowanie zaangażowania działania w celu uzyskania statusu PIB tworzenie trwałych konsorcjów n-b-r wśród sprawdzonych partnerów spójny rozwój aktywne zarządzanie kontrakty terminowe optymalne wykorzystanie infrastruktury nowe projekty b-r pozyskiwane z MNiSW nowe projekty pozyskiwane z UE umowy wielostronne współpraca z MSP tworzenie w ramach PPP wspólnych przedsięwzięć dbałość kadry o jak najlepsze finansowanie projektów nowe projekty ogólnospołe-czne m.in. AMC, CEDiM rozszerzenie współpracy z administracją rządową i samorządową Rys. 2. Schemat strategicznych obszarów przy zarządzaniu Instytutem Fig. 2. Diagram of the strategic areas for managing the Institute. 12

9 Strategia rozwoju... Pierwszy z tych strategicznych kierunków obejmuje działania prowadzące do skuteczniejszego wykorzystania intelektualnego i materialnego potencjału Instytutu. Działania zgrupowane w drugiej grupie mają na celu wzmocnienie Instytutu poprzez stopniową reorganizację ITS i dopracowanie struktury zgodnie z modelem dobrze zorganizowanej i prosperującej jednostki badawczej, współpracującej z wieloma partnerami w kraju i zagranicą. Działania kierunku trzeciego mają na celu poszerzenie i zróżnicowanie źródeł przychodów Instytutu. Zmiany struktury organizacyjnej są naturalną konsekwencją zmian tematyki oraz zwiększenia zaangażowania kadry kierowniczej i badawczej. Wprowadzenie w przyszłości zasady nominacji kontraktowych na określony czas realizacji wyznaczonego zadania, powinno sprzyjać doskonaleniu struktury organizacyjnej i da możliwość powoływania tematycznych zespołów badawczych do realizacji określonych projektów. Przyjęcie zasady powoływania kierowników zespołów i komórek organizacyjnych na zasadach konkurencyjności będzie również stanowić element zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału kadrowego ITS. Wykorzystanie bazy materialnej Instytutu (aparatury i pomieszczeń) jest ściśle związane z wymiernymi składnikami corocznego budżetu i powinno nie tylko stanowić troskę dyrekcji, ale być też elementem oceny kierownictwa poszczególnych komórek organizacyjnych. Dywersyfikacja źródeł przychodów będzie w znacznym stopniu stanowić o rozwoju Instytutu i stanie się obowiązkiem i wyzwaniem każdego kierownika. Projekty badawcze Unii Europejskiej są już w miarę dobrze rozpoznanym źródłem i należy dążyć do intensyfikacji tego kierunku. Sprawne wykorzystanie potencjału Sekcji Funduszy Międzynarodowych oraz Krajowego Punktu Kontaktowego do inicjowania udziału zespołów badawczych w projektach finansowanych przez Unię Europejską będzie nadal bardzo istotnym czynnikiem postępu w tym zakresie. Również projekty dwustronne muszą się rozwijać i zadaniem dyrekcji będzie wykorzystanie w tym celu wszystkich możliwości, a zwłaszcza nawiązanych już wcześniej kontaktów personalnych. Poprawa zróżnicowania obszaru przychodów, a zwłaszcza intensyfikacja współpracy z podmiotami gospodarczymi we wszystkich możliwych postaciach, takich jak projekty badawczo-rozwojowe, celowe, zamawiane, strukturalne czy zlecenia, będzie decydować o kondycji finansowej całego Instytutu, a nie tylko pojedynczych jego komórek organizacyjnych (konsolidacja ITS). Rozwijać należy bezpośrednie kontakty z podmiotami gospodarczymi, a zwłaszcza z małymi i średnimi firmami, które mogą być również partnerami w projektach europejskich. Równie ważne będą kontakty z innymi jednostkami badawczymi i tworzenie konsorcjów do realizacji określonych zadań badawczych. Uczestnictwo w projektach Unii Europejskiej czy projekty z podmiotami gospodarczymi są i będą w znacznym stopniu uzależnione od promocji Instytutu oraz wykreowania jego wizerunku jako firmy zdolnej do rozwiązywania problemów inżynierskich i innych. Wprawdzie aktywne formy promocji w postaci reklamy bezpośredniej są ograniczone ze względów finansowych, ale bierne formy w postaci strony internetowej, folderów i broszur powinny być stale ulepszane i mieć profesjonalny charakter. Zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów ITS wymagać będzie zwiększenia zaangażowania i mobilności (aktywność) wszystkich pracowników, a w szczególności 13

10 60 lat minęło całej kadry kierowniczej. Działania w tym zakresie powinny być uwzględniane i premiowane w ocenie osiągnięć pracowniczych. Sprawą równie ważną i jednocześnie wspomagającą poprzednio wymienione kierunki wykorzystania potencjału i zróżnicowania źródeł dochodów, będzie wzmocnienie Instytutu jako firmy. W warunkach rosnącej konkurencyjności i ograniczeń budżetowych pozycja ITS nie może wynikać tylko z indywidualnych osiągnięć jej pracowników, ale może i powinna być wzmocniona dobrą organizacją oraz zdolnością do działań zespołowych. Uwzględnienie interesu całej jednostki przy podejmowaniu decyzji oraz dostrzeganie i premiowanie pracy na rzecz firmy w ogólnej ocenie osiągnięć pracowników to podstawowe i proste elementy tego kierunku działania. Jest to też, w moim przekonaniu, ważny element usprawnienia procesu podejmowania decyzji, np. w sprawach osobowych związanych z oceną osiągnięć czy w kwestii zatrudnienia na części etatu (zwłaszcza wówczas, gdy kandydat pracuje w firmie konkurencyjnej). Ważnym elementem wzmocnienia roli firmy jest odpowiednie ukierunkowanie prac, usprawnienie obsługi i odciążenie pracowników badawczych od pracy administracyjnej. Cel ten można osiągnąć wprowadzając dobrze zdefiniowane procedury administracyjne, komputerowe technologie obsługi prac biurowych oraz prac wspomagających procesy badawcze i przez wyspecjalizowany, kompetentny personel. Celem długofalowym powinno być usprawnienie obsługi administracyjnej w zakresie księgowości i sprawozdawczości umożliwiające analizę kosztów poszczególnych zadań (ułatwienie rozliczenia projektów europejskich, racjonalne spełnienie warunków zakupów przetargowych) i generowania danych sprawozdawczych. II.1. Zamierzenia w zakresie funkcjonowania i rozwoju Instytutu Instytut działa i będzie działał przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i środowiska oraz będzie kreował coraz wyższy poziom niezawodności, bezpieczeństwa oraz efektywności transportu. Wyznaczone poniżej cele którym będą podporządkowane działania zmierzające do optymalnego funkcjonowania Instytutu powinny zapewnić stabilność finansową oraz efektywny jego rozwój. II.1.1. Działalność naukowo-badawcza i rozwojowa Ograniczone nakłady na naukę powodują, że coraz trudniej uzyskać dziś środki budżetowe na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Szans należy upatrywać w aktywnych staraniach o projekty w programach międzynarodowych oraz strukturalnych. Wymaga to jednak większego otwarcia na partnerów krajowych i międzynarodowych oraz uczestnictwa w sieciach i konsorcjach skupionych wokół Centrów Zaawansowanych Technologii oraz aktywnego uczestnictwa w pracach międzynarodowych stowarzyszeń i w nowych inicjatywach badawczych. Brak jest w polskiej gospodarce kapitałów i środków na rozwój oraz wdrożenie własnych krajowych rozwiązań konkurencyjnych do wyrobów firm o charakterze międzynarodowym. Brak jest generalnie programów rozwoju branżowego czy programów horyzontalnych, a uzyskanie znaczących nakładów na projekty badawcze lub celowe zamawiane jest rzadkością w skali kraju. Brak jest również ogólnokrajowej polityki innowacyjnej, która tworzyłaby mechanizmy generujące środki na rozwój technologii oraz stymulowanie wdrażania wypracowanych rozwiązań. 14

11 Strategia rozwoju... Uwzględniając aktualne tendencje, jak również konieczność sprostania konkurencji międzynarodowej, przewiduję poszerzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie realizacji nowatorskich i innowacyjnych projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW (d. KBN) oraz Unii Europejskiej. W celu zwiększenia możliwości rozwoju w tym zakresie (lepsze wykorzystanie potencjału zarówno ludzkiego, jak i laboratoryjnego) występuje potrzeba konsolidacji sił i środków wspólnie z innymi zainteresowanymi współpracą JBR-ami, uczelniami i jednostkami Polskiej Akademii Nauk w oparciu o wspólne koncepcje badawczorozwojowe. Źródłem finansowania powinny być w tych obszarach granty badawcze, rozwojowe, celowe i zamawiane zarówno krajowe, jak i zagraniczne. II.1.2. Współpraca z zagranicą Jednym z głównych zadań w tym zakresie będzie pogłębienie dotychczasowych doświadczeń, nawiązanie współpracy ze znaczącymi ośrodkami z krajów UE oraz zwiększenie roli i udziału Instytutu we wszystkich dostępnych i adekwatnych programach naukowo-badawczych takich, jak: COST, PHARE, EUREKA, a zwłaszcza w Programach Ramowych Unii Europejskiej. Przewiduję również pogłębienie współpracy z poza europejskimi instytutami m.in. z USA, Japonii, Izraela i krajów d. WNP, w tym głównie z krajami nadbałtyckimi i Ukrainą, z wykorzystaniem możliwości pozyskiwania współfinansowania badań z tych krajów. Jednym z zadań, jakie powinien postawić sobie ITS, jest zrealizowanie od dawna planowanej cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej WSCHÓD- ZACHÓD pt.: Rozwiązania logistyczne, ekologiczne i materiałowo-konstrukcyjne w transporcie w zakresie wymiany dokonań w rozwoju transportu pomiędzy UE i krajami d. WNP, pod patronatem Ministra Infrastruktury i Ministra Nauki RP oraz równorzędnych instytucji z dawnych krajów bloku wschodniego. II.1.3. Działania na rzecz ściślejszej współpracy ITS z Ministerstwem Infrastruktury Istotna - moim zdaniem - jest konieczność sanacji wzajemnych relacji oraz zwiększenie częstotliwości roboczych kontaktów bezpośrednich z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury. Głównym zadaniem w zakresie ściślejszego powiązania Instytutu z organem założycielskim powinno być pogłębienie współpracy ITS z merytorycznymi departamentami Ministerstwa Infrastruktury w zakresie ustalenia (skorygowania) i realizacji strategii rozwoju transportu samochodowego w Polsce. W tym celu, po zaaprobowaniu planu współpracy przez Ministra Infrastruktury, planuję powołać zespół pracowników Instytutu o dużym doświadczeniu i wiedzy, który by na stałe współpracował (w uzgodnionym zakresie) z odpowiednimi departamentami Ministerstwa. Zespół ten przygotowywałby odpowiednie projekty aktów prawnych związanych z sektorem transportu drogowego, opracowywał stosowne ekspertyzy, a także mógłby się stać pomocny w realizacji bieżących zadań resortu. Realizacja poszerzonego zakresu działań na rzecz resortu powinna ułatwić Instytutowi uzyskanie na wniosek Ministerstwa Infrastruktury statusu Państwowego Instytutu Badawczego. 15

12 60 lat minęło Należy przedstawić Ministerstwu Infrastruktury możliwości poszerzenia zadań merytorycznych w zakresie obszarów objętych działalnością Instytutu, wynikających bezpośrednio z jego statutu i misji, a zarazem realizowanych w MI m.in. w zakresie: skutecznej realizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32/2003, poz. 262 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdu (Dz. U. Nr 215/2003, poz. 2116), w zakresie posiadania certyfikatów zgodności na przedmioty wyposażenia i części pojazdów oraz certyfikatów zgodności na wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji kontroli pojazdów (dotychczas brak jest rozporządzeń MI w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, zgodnie z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229/2003, poz. 2275), realizacji prac związanych z homologacją całopojazdową oraz cząstkową, jako władza homologacyjna (nadzór MI podobnie, jak w wielu krajach UE), realizacji prac związanych z dopuszczeniami jednostkowymi pojazdów samochodowych, kontynuacji prac związanych ze szkoleniem diagnostów stacji kontroli pojazdów, kontynuacji prac związanych z certyfikacją personelu, certyfikacji wyposażenia jednostek wykonujących badania psychologiczne. II.1.4. Działalność w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością Wykorzystując doświadczenie wysoko ocenianego zespołu specjalistów z zakresu systemów jakości (wdrożono w ITS szereg norm PN-EN ISO, AQAP, OiB) powinno się zapewnić postrzeganie Instytutu jako jednostki zarządzanej nowocześnie i skutecznie, zgodnie ze światowymi standardami w tym zakresie. Stanowi to warunek konieczny i niezbędny dla równorzędnego traktowania ITS z podobnymi jednostkami badawczorozwojowymi działającymi w Zjednoczonej Europie. Obecnie należy dążyć do wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji oraz rozszerzenia zakresu akredytacji dla jednostki inspekcyjnej o ocenę i nadzór nad systemami jakości producentów. II.1.5. Zamierzenia w zakresie obniżenia kosztów działania Instytutu Szczegółowej analizie będzie poddawany coroczny plan rzeczowo-finansowy oraz rachunek zysków i strat, szczególnie po stronie wydatków (z podziałem na koszty stałe i zmienne). Przeprowadzona zostanie ponownie analiza przydatności zakupów i wskazania kolejności realizacji ze środków własnych i ze środków zewnętrznych (m.in. dotacji MNiSW). Przewiduję zwiększenie odpowiedzialności osób inicjujących zakupy urządzeń i aparatury w zakresie dokładnego rozeznania (w ramach możliwości ustawy o przetargach publicznych) dostawców, jak i przewidywanego sposobu wykorzystania (biznes plan), aby można było określić rzeczywiste kompetencje i starania kadry zarówno w inicjowaniu działalności badawczej, jak i jej finansowych efektów. 16

13 Strategia rozwoju... W celu lepszego wykorzystania środków (szczególnie koszty pośrednie) z przyznanych do realizacji projektów UE oraz z MNiSW w najbliższym czasie będzie zakupiony wybrany program informatyczny, niezbędny do optymalnego zarządzania projektami, sprzężony z oprogramowaniem kadrowo-księgowym. II.1.6. Zamierzenia dotyczące systemu przygotowania, realizacji i kontroli projektów naukowo-badawczych W celu właściwego ukierunkowania działań Instytutu, w porozumieniu z Radą Naukową należy znowelizować strategię ITS, która powinna systematycznie podlegać okresowej weryfikacji w zależności od zmieniających się czynników zewnętrznych. Strategia ta powinna kształtować rozwój Instytutu oraz służyć do inicjowania i przygotowywania projektów badawczo-rozwojowych oraz weryfikacji działalności w odniesieniu do zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań. W zakresie przygotowania i realizacji projektów naukowo-badawczych przewiduję znaczącą poprawę sterowania projektami, począwszy od sformułowania tytułu, celów, powołania zespołów aż po realizację i wewnętrzną ocenę ich efektów. W tym obszarze przewiduję zdecydowane wzmocnienie roli Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju, przy współpracy z Sekretarzem Naukowym oraz Radą Naukową. Dotyczy to zarówno wstępnej oceny wniosków przygotowanych na projekty celowe i granty badawcze, jak i konkursów na projekty realizowane w ramach działalności statutowej, a także projekty przygotowane w ramach funduszy strukturalnych, funduszy spójności w transporcie oraz funduszy RPB Unii Europejskiej. Realizacja projektów będzie dokonywana w zespołach tworzonych w zależności od rodzaju projektów i potrzeb związanych z doborem najlepszych specjalistów. Planuję m.in. poprzez system premiowania skuteczniej uaktywnić kadrę naukowobadawczą do większego zaangażowania i chęci kreowania nowych obszarów badawczych oraz rozwijania dotychczasowych (zachęcić do wyjścia poza obecny zakres działania ITS, efektywnie rozliczać z osiągnięć, publikacji, referatów niezbędnych do kategoryzacji Instytutu w MNiSW, itp.). II.1.7. Integracja środowiska naukowo-badawczego Instytutu Współczesne badania, jak wynika z założeń systemu badań naukowych i prac rozwojowych, nie mogą podlegać rozproszeniu środków, stąd konieczna jest integracja wokół zadań i projektów badawczych w sieciach naukowych oraz konsorcjach tak, aby stworzyć badawczą masę krytyczną, zdolną do kompleksowego prowadzenia badań i rozwiązania podejmowanych problemów. Zasadniczym zadaniem Instytutu wynikającym z jego statutu są działania pozostające w bezpośrednim związku z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ochroną środowiska. W celu wykorzystania zasobów ludzkich, doświadczenia, możliwości badawczych i zintegrowania działań wszystkich zakładów ITS przewiduję opracowanie i zgłoszenie do realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych związanych z występującymi potrzebami społecznymi, takich np. jak: działalność badawcza: Kompleksowa ocena powypadkowa w tym analiza przyczyn powstania wypadku (np. w m. st. Warszawa). Realizacja takiego projektu przyczyniłaby się do 17

14 60 lat minęło zwiększenia wiedzy na temat powstawania wypadków drogowych oraz pojazdów w nich uczestniczących. Stąd powinny wynikać ewentualne potrzebne zmiany w przepisach i ustawie Prawo o ruchu drogowym dotyczące skuteczności badań technicznych pojazdów dopuszczonych do ruchu po drogach oraz obowiązkowej certyfikacji wyrobów motoryzacyjnych, jako czynnika mającego kluczowe znaczenia dla bezpieczeństwa pojazdów, a w konsekwencji również uczestników ruchu drogowego; Badania zastosowania samochodów z napędem elektrycznym, z wykorzystaniem akumulatorów doładowywanych czystą energią elektryczną, w tym pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych (słonecznych); Badania nad dostosowaniem transportu samochodowego do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, a także potrzeb osób niepełnosprawnych; Działania proekologiczne w transporcie w obszarach recyklingu oraz pozyskiwania z odpadów biometanu i zasilania nim autobusów miejskich, jak również rozwijanie badań zasilania gazem (LPG, CNG, LNG, LBG) oraz estrami olejów roślinnych. działalność edukacyjna: Stworzenie Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży umożliwiające interaktywną edukację komunikacyjną przez zabawę oraz opracowywanie standardów nauczania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska; Wdrażanie pilotowych programów w obszarze Edukacji komunikacyjnej dzieci w szkołach podstawowych. Edukacja komunikacyjna dzieci już w szkołach podstawowych przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa i w ten sposób uniknie się wielu tragedii; Wyższa Szkoła Transportu przy ITS (studia podyplomowe). działalność społeczna: Pomoc dzieciom w dojściu do pełni władz umysłowych i fizycznych po urazach odniesionych w wypadkach komunikacyjnych ; AMC Auto Mobility Centrum - Konsorcjum ITS, Automobilklub Polski, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Spinka służący pomocą oraz promujący mobilność niepełnosprawnych; Modernizacja i dostosowanie dla niepełnosprawnych infrastruktury ITS; Centrum terapii po traumie powypadkowej (Zabawa k. Tarnowa). Dynamizacja rozwoju społeczno gospodarczego połączona z nasilającą się globalną konkurencją wymusza, także na polskim środowisku naukowym, potrzebę koncentracji potencjału: kadrowego, sprzętowego i finansowego. M.in. z tego powodu planuję utworzenie Konsorcjum wiodących Polskich Instytutów Badawczych, Instytutów PAN oraz Uczelni jako równorzędnego partnera dla istniejących analogicznych podmiotów w UE, m.in. TNO, Stowarzyszenia Instytutów Franhovera. Obecnie trudności biurokratyczne i wynikające w dużej mierze z tego niedostateczne zainteresowanie dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych powodują, że nie przynosi spodziewanych efektów preferowana konsolidacja krajowego rynku w celu wykorzystania efektu synergii i tzw. masy krytycznej dla wspólnych korzyści, nie tylko finansowych. 18

15 Strategia rozwoju... II.1.8. Działalność wydawnicza Jedną z najważniejszych dziedzin działalności Instytutu jest zapewnienie możliwości publikowania prac naukowych w ramach własnych czasopism. Instytut szczyci się kilkoma uznanymi tytułami, które ukazują się od wielu dziesięcioleci i mają dużą renomę w kraju i poza jego granicami. Warto w tym miejscu podkreślić, że Instytut z własnych środków wydaje m.in. wysokonakładowy kwartalnik BRD, będący podstawową publikacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Dołożę wszelkich starań, aby istniejące czasopisma mogły dalej się ukazywać i być wizytówką naszego Instytutu. II.1.9. Współpraca z Radą Naukową oraz ze Związkami Zawodowymi Współpraca z Radą Naukowa oraz ze Związkami Zawodowymi powinna być oparta, tak jak dotychczas, na racjonalnych przesłankach, związanych z legalnością oraz gospodarnością i możliwościami finansowymi Instytutu. Prezentowana koncepcja i zamierzenia wiążą się z koniecznością dalszej konsolidacji kadry kierowniczej i załogi oraz utożsamiania interesów własnych z interesami ITS jako miejscem efektywnej, dającej satysfakcję pracy, w coraz lepszych warunkach, ku satysfakcji ogółu. II Inwestycje W najbliższych latach przed Instytutem stoją do zrealizowania znaczące zadania inwestycyjne: przystosowanie budynków i hal laboratorium do światowych standardów (bez barier dla osób niepełnosprawnych) bezpieczeństwo, termoizolacja, komfort, wygląd wewnętrzny i zewnętrzny itp.; zakup serwerów, komputerów oraz specjalistycznych programów komputerowych; zakup unikatowej aparatury naukowo-badawczej w celu doposażenia i unowocześnienia stanowisk badawczych; budowa nowej hali diagnostycznej do badań pojazdów; dalsze działania związane z wymianą zieleni wokół Instytutu; adaptacja części pomieszczeń do potrzeb nowych obszarów działania takich jak np.: obserwatorium BRD, laboratorium badań psychologicznych, symulatora samochodu osobowego itd. III. Narzędzia niezbędne do realizacji przedstawionych zamierzeń Do takich instrumentów zaliczam przede wszystkim skuteczne i sprawne zarządzanie. Bazą dla takiego sposobu zarządzania jest system zarządzania jakością zgodnie z PN- EN-ISO 9001, którego niekwestionowane zalety to: transparentność zarządzania; jasny i jednoznaczny podział uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników; ustalone reguły postępowania i wymagania w odniesieniu do poszczególnych działań; zdolność do odtwarzalności i powtarzalności uzyskiwania rezultatów; optymalizacja kosztów podjętych działań; 19

16 60 lat minęło zwiększenie zaufania co do skuteczności realizowanych prac; wzrost dyscypliny wewnętrznej i motywacji; jasne, przejrzyste zasady współpracy z klientami i jednostkami współpracującymi. Dalszą poprawę skuteczności i sprawności zarządzania przewiduję uzyskać poprzez: bardziej efektywną współpracę z kadrą kierowniczą (szybki przepływ informacji, cykliczne spotkania kierownictwa poświęcone sygnalizowaniu problemów i propozycji ich rozwiązania); opieranie się na kompetentnych, rzetelnych i obowiązkowych pracownikach, w pełni identyfikujących się z firmą; rozszerzenie uprawnień i kompetencji, ale i odpowiedzialności kadry kierowniczej; okresową ocenę pracowników i komórek organizacyjnych oraz przygotowanie kadry zastępczej; motywację i wyróżnianie pracowników, którzy swoją działalnością przyczynią się do rozszerzenia obszarów działalności oraz uzyskania jak najwyższej kategoryzacji Instytutu; doskonalenie systemu motywacyjnego w zakresie podziału funduszu nagród i premii, jak i zaszeregowania osobistego pracowników z wykorzystaniem okresowej oceny pracowników; dokonywanie, wspólnie z Radą Naukową, okresowej weryfikacji strategii działania ITS w zależności od zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych; stwarzanie warunków sprzyjających pracy twórczej i wzrostu kwalifikacji pracowników zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych; utrzymanie, a nawet zwiększanie transparentności zarządzania Instytutem. Przy uwzględnieniu zamierzeń określonych w,,polityce Transportowej Państwa na lata i Programie Operacyjnym Konkurencyjność Transportu na lata , potrzeby różnych krajowych i zagranicznych przewoźników oraz jednostek odpowiedzialnych za organizację transportu podejmowana w najbliższych latach tematyka prac naukowych i badawczo-rozwojowych będzie ukierunkowana na osiągnięcie takich celów, jak: rozwój inteligentnych systemów transportowych; dostosowanie transportu do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w tym również transportu publicznego; zwiększenie bezpieczeństwa transportowego m.in. poprzez poprawienie bezpieczeństwa ładunków i użytkowników dróg; wzmocnienie regionalnych i lokalnych sieci transportowych; ograniczenie szkodliwego wpływu transportu, zwłaszcza drogowego na środowisko; osiągnięcie standardów środowiskowych wyznaczonych przez UE. W celu wzmocnienia znaczenia Instytutu zakłada się m.in.: konsekwentne rozwijanie Instytutu jako jednostki naukowo-badawczo-rozwojowej o światowej renomie; rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi; członkostwo w międzynarodowych organizacjach/stowarzyszeniach oraz grupach roboczych UE; 20

17 Strategia rozwoju... zwiększenie aktywności w zakresie organizacji konferencji i sympozjów naukowych; kontynuowanie wydawania monografii i periodyków; aktywne promowanie działalności ITS. IV. Priorytety Przedstawione zamierzenia w zakresie optymalnego funkcjonowania oraz potrzeba podjęcia działań mających wpływ na rozwój Instytutu Transportu Samochodowego należy w pierwszym rzędzie skoncentrować na: wykorzystaniu potencjału intelektualnego, wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników Instytutu, zacieśnieniu kontaktów z Ministerstwem Infrastruktury, innymi JBR-ami, uczelniami i jednostkami PAN oraz podmiotami gospodarczymi, w celu realizacji prac interdyscyplinarnych, wykorzystaniu szans uzyskiwania finansowania pozabudżetowego poprzez udział w programach naukowo-badawczych UE i współpracy z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, zmniejszeniu kosztów (w wyniku szczegółowych ekonomiczno-finansowych analiz poprzedzających) poprzez: racjonalizację zatrudnienia, dokonanie analizy kosztów i wyeliminowanie zbędnych obciążeń, likwidację lub przekształcenie nierentownych spółek, zmianę regulaminu premiowania (lepsze powiązanie wielkości wypłacanych premii od jakości i efektów prac badawczych), zarządzanie w sposób transparentny oraz zgodny z zasadami CSR (Odpowiedzialność Społeczna Biznesu). Przedstawione zamierzenia nie mogą być traktowane jako panaceum na wszystkie problemy i trudności związane z rozwojem Instytutu. Deklaruję, że wszelkie sugestie szczególnie pracowników Instytutu będą analizowane, a najlepsze wykorzystane. Najlepsze rozwiązania powinny umożliwić jeszcze skuteczniejszą i bardziej efektywną realizację działań zmierzających do osiągnięcia wspólnego dla nas celu, jakim jest dobre funkcjonowanie i rozwój Instytutu Transportu Samochodowego. Realizacja wyszczególnionych zadań wymaga konsolidacji kadry Instytutu, pełnego jej zaangażowania w rozwiązywanie problemów, tworzenia inicjatyw oraz odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo pracy kilku już pokoleń pracowników Instytutu. Jestem przekonany, że Instytut Transportu Samochodowego pod moim kierownictwem osiągnie w latach założone, ambitne cele. 21

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 1 STRATEGIA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 2 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Wydziału Matematyki Stosowanej na lata 2012-2020 została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA

STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA 2008-2020 Opracowana na podstawie propozycji zespołów powołanych przez Dziekanów w celu przygotowania Strategii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo