Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Sygn. post. OR.VII /10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) ,91 fax. (42) e mail: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: DzierŜawa serwerów wirtualnych z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ZATWIERDZAM: Sekretarz Województwa Łódzkiego 1

2 Sygn. post. OR.VII /10 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) ,91 fax. (42) e mail: OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.VII /10. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie sprawy. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM BRAK WW. INFORMACJI OZNACZAĆ BĘDZIE, Iś CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZREALIZOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ (wskazania naleŝy dokonać w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 3 do SIWZ) 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania bez moŝliwości składania ofert częściowych Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierŝawy serwerów na potrzeby portalu internetowego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Usługę dzierŝawy serwerów fizycznych lub serwerów wirtualnych,

3 Sygn. post. OR.VII /10 Administrację serwerami, Administrację systemami operacyjnymi, Administrację bazami danych. Zgodnie z opisem szczegółowym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Przedmiot zamówienia (Zadanie 1) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierŝawy serwerów na potrzeby portalu internetowego Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Usługę dzierŝawy serwerów fizycznych lub serwerów wirtualnych, Administrację serwerami, Administrację systemami operacyjnymi, Zgodnie z opisem szczegółowym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV: usługi hostingowe dla stron WWW, serwery WWW. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zadanie 1 i 2 od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy dla kaŝdego z zadań, dostęp do skonfigurowanego środowiska serwerowego o parametrach zgodnych z OPZ. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

4 Sygn. post. OR.VII /10 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeŝeli wykaŝą, iŝ dysponują lub będą dysponować do wykonania zamówienia następującymi osobami: - co najmniej 1 certyfikowanym inŝynierem platformy wirtualizacyjnej VMware certified Professional; - co najmniej 1 certyfikowanym inŝynierem posiadającym certyfikat w zakresie zarządzania bazami danych Microsoft - Microsoft Database Administrator; - co najmniej 1 certyfikowanym inŝynierem posiadanego systemu backupu i archiwizacji IBM Certified Deployment Professional TSM min. V5.5 lub certyfikowany inŝynier z równowaŝnego systemu backupu; - co najmniej 1 inŝynierem, posiadającym certyfikat CISCO CCNP. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ ww. warunki Wykonawca spełnił. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oświadczenie o spełnieniu warunków w formie oryginału) następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy PZP Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca według Załącznika Nr 4a do SIWZ. Wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.c. SIWZ. Wykonawca moŝe polegać osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. JeŜeli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi

5 Sygn. post. OR.VII /10 do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6.2 Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego: W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, naleŝy do oferty załączyć: - aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2005 obejmujący usługi Data Center, w którym będą umieszczone serwery świadczące usługę dla Zamawiającego W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 6.3.b) składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 2) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp) naleŝy złoŝyć na jednym dokumencie podpisane przez kaŝdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika. 3) Załącznik Nr 5 do SIWZ, (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) kaŝdy z Wykonawców składa oddzielnie i podpisuje we własnym imieniu,

6 Sygn. post. OR.VII /10 4) dokument wymieniony w punkcie 6.3.b SIWZ kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa powyŝej kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Ewa Tylki: tel. (042) oraz Katarzyna Witkowska: tel. (042) , Departament Organizacyjny, Wydział ds. Zamówień Publicznych w godz. 10:00 14: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy musi być poręczeniem pienięŝnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie moŝe zawierać Ŝadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających moŝliwość zrealizowania przez Zamawiającego praw określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a Ustawy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA, XI Oddział w Łodzi Nr:

7 Sygn. post. OR.VII /10 6. Potwierdzenie wniesienia wadium naleŝy dołączyć do oferty. Wymagane jest dołączenie do oferty kserokopii dokumentu. Oryginał dokumentu wadium w formie niepienięŝnej naleŝy złoŝyć przed terminem składania ofert w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8 pok Dokument naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie z oznakowaniem Wadium w postępowaniu: DzierŜawa serwerów wirtualnych z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŝeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do złoŝenia następujących dokumentów: a) Wypełniony Formularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ; b) Dowód wniesienia wadium; c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp według Załącznika Nr 4 do SIWZ; d) Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia; e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 5 do SIWZ; f) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; g) Aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2005 obejmujący usługi Data Center, w którym będą umieszczone serwery świadczące usługę dla Zamawiającego Dodatkowo do oferty naleŝy dołączyć: w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŝe być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, która nie jest wskazana do reprezentacji podmiotu w dokumencie lub dokumentach, o których mowa w punkcie 10.1.f SIWZ,

8 Sygn. post. OR.VII /10 do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo; Dokument pełnomocnictwa jeśli dotyczy - musi zostać złoŝony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił upowaŝnienia Dokumenty składające się na ofertę inne niŝ pełnomocnictwa - mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej na kaŝdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. (Uwaga!: potwierdzenia za zgodność z oryginałem wymaga kaŝda zapisana strona kopii dokumentu) Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE" Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego naleŝycie umocowanego przedstawiciela Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane, muszą być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Oferta musi być zapakowana w nieprzezroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem i opieczętowaną pieczęcią firmową Wykonawcy, zawierającą następujące oznaczenie: OFERTA w postępowaniu na: DzierŜawę serwerów wirtualnych z zapewnieniem stałego dostępu do Internetu NIE OTWIERAĆ przed r. godz. 11: Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, firma Wykonawcy i jego siedziba, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi Wszystkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą

9 Sygn. post. OR.VII /10 ofertę Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty oraz załączniki zostały ponumerowane. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cenę oferty naleŝy obliczyć i podać ją na formularzu ofertowym Załącznik Nr 3 do SIWZ 2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uwaŝa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ oraz dostawę i wniesienie sprzętu do siedziby Zamawiającego. Cena oferty jest stała i nie ulegnie zmianie bez względu na zmianę przepisów prawa, w tym w szczególności zmianę stawek podatku od towarów i usług (VAT) 3. Cena oferty musi zostać wyraŝona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wartość oferty musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. Wartość ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Cena podana w ofercie będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 12. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie w % 1 Cena 100 % Cena - w kryterium, Wykonawca, który przedstawi najniŝszą wartość, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: gdzie: C C N C= C o x a oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) C N oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert. C o oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty. a znaczenie czynnika (%). Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

10 Sygn. post. OR.VII / INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a i 3a ustawy. 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 14. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy przedstawiono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 6 (zadanie 1) i 7 (zadanie 2) do SIWZ i stanowi integralną część SIWZ. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 403 Biuro Podawcze (IV p.) i zaadresować: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8, Łódź 2. Oferty naleŝy składać do dnia r. do godz. 10:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyŝej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 4. Zamawiający otworzy oferty w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, pokój nr 406a, IV piętro, dnia r. godz. 11:00 Otwarcie ofert jest jawne. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeŝeli została przesłana w formie pisemnej. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

11 Sygn. post. OR.VII /10 zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną. 8. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 17. POZOSTAŁE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy.

12 Sygn. post. OR.VII /10 Załączniki: Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 2 Załącznik Nr 3 Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 Załącznik nr 4A Załącznik Nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 6 Projekt umowy zadanie 1 Załącznik Nr 7 Projekt umowy zadanie 2 Załączniki Nr 1 - Nr 7 stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierŝawy serwerów na potrzeby portalu internetowego zwana dalej usługą. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Usługę dzierŝawy serwerów fizycznych lub serwerów wirtualnych, Administrację serwerami, Administrację systemami operacyjnymi, Administrację bazami danych. Wymagania stawiane Wykonawcy. 1. W związku z zabezpieczeniem potencjalnego rozwoju projektu i powiązaniem go z wewnętrznymi bazami Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić moŝliwość zestawienia bezpośredniego linku światłowodowego (dwa ciemne włókna) pomiędzy lokalizacją Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2005 obejmujący usługi Data Center, w którym będą umieszczone serwery świadczące usługę dla Zamawiającego. 3. W celu zabezpieczenia ciągłości zasilania, Wykonawca musi okazać dokumentację potwierdzającą posiadanie przynajmniej dwóch niezaleŝnych linii napięcia gwarantowanego zasilających Data Center, UPS, generator prądowy. 4. Wykonawca musi posiadać system kontroli dostępu i CCTV umoŝliwiający określenie informacji o osobach uzyskujących dostęp fizyczny do urządzeń przechowujących systemy Zamawiającego. 5. Wykonawca musi posiadać system wczesnej detekcji dymu i system gaszenia poŝaru w pomieszczeniach w których będą umieszczone serwery świadczące usługę dla Zamawiającego. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierŝawy serwerów na potrzeby portalu internetowego zwana dalej usługą. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Usługę dzierŝawy serwerów fizycznych lub serwerów wirtualnych, Administrację serwerami, Administrację systemami operacyjnymi, Administrację bazami danych. Minimalne parametry dzierŝawionych serwerów jak w tabeli: Web Access Server Database Server Procesor 50% wydajności procesora Intel Xeon X % wydajności procesora Intel Xeon X5550 Ilość pamięci 2 GB 4 GB (RAM) Pojemność dysków 320 GB 1000 GB Poziom zabezpieczeń RAID 1+0 lub RAID 6 Odporność na awarię dwóch dysków RAID 1+0 lub RAID 6 Odporność na awarię dwóch dysków

14 Dla serwerów powinny zostać udostępnione następujące licencje: Web Access Server Database Server System operacyjny Microsoft Windows Web Server 2008 R2 Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Baza danych Microsoft SQL Server 2008 Web Edition Wersje systemów operacyjnych na dzień uruchomienia usługi mają zostać przez Wykonawcę obniŝone (downgrade) do poziomu Windows Serwer Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość upgrade systemów operacyjnych do Microsoft Windows Web Server 2008 R2 w trakcie trwania umowy. Wykonawca zapewni wykorzystanie markowego systemu kopii bezpieczeństwa, zabezpieczającego dane na taśmach magnetycznych, których kopie disaster recovery będą fizycznie umieszczane w innym niŝ serwerownia zabezpieczonym pomieszczeniu. System będzie wykonywał codzienną kopię danych umoŝliwiając odzyskanie: dowolnego istniejącego w systemie pliku do 30 wersji wstecz, dowolnego usuniętego z systemu pliku do 2 wersji wstecz. Usługa będzie obejmowała administrację następującym oprogramowaniem: Web Access Server Database Server System Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server operacyjny Baza danych Microsoft SQL Server Inne IIS 6.0 PHP 5.x wraz z bibliotekami: iconv, mbstring, pcre, gd Dostęp do Internetu będzie zapewniony poprzez wykorzystanie sieci, która zapewnia wysoką niezawodność wykorzystując technologię dynamicznego routingu (protokół BGP4). KaŜdy z wymienionych powyŝej serwerów otrzymaj po jednym publicznym adresie IP przydzielonym z puli adresów Wykonawcy. Dostęp do Internetu musi zostać zapewniony poprzez symetryczne łącze o gwarantowanej przepustowości. Dostępność serwerów powinna wynosić przynajmniej 99,99 % w okresie rocznym. Wykonawca zapewni równieŝ usługę instalacji i uruchomienia oprogramowania serwera: uruchomienie serwerów, instalacja oprogramowania, uruchomienie i konfiguracja kopii bezpieczeństwa.

15 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierŝawy serwerów na potrzeby portalu internetowego zwana dalej usługą. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Usługę dzierŝawy serwerów fizycznych lub serwerów wirtualnych, Administrację serwerami, Administrację systemami operacyjnymi, Administrację bazami danych. Wymagania stawiane Wykonawcy. 1. W związku z zabezpieczeniem potencjalnego rozwoju projektu i powiązaniem go z wewnętrznymi bazami Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić moŝliwość zestawienia bezpośredniego linku światłowodowego (dwa ciemne włókna) pomiędzy lokalizacją Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001:2005 obejmujący usługi Data Center, w którym będą umieszczone serwery świadczące usługę dla Zamawiającego. 3. W celu zabezpieczenia ciągłości zasilania, Wykonawca musi okazać dokumentację potwierdzającą posiadanie przynajmniej dwóch niezaleŝnych linii napięcia gwarantowanego zasilających Data Center, UPS, generator prądowy. 4. Wykonawca musi posiadać system kontroli dostępu i CCTV umoŝliwiający określenie informacji o osobach uzyskujących dostęp fizyczny do urządzeń przechowujących systemy Zamawiającego. 5. Wykonawca musi posiadać system wczesnej detekcji dymu i system gaszenia poŝaru w pomieszczeniach w których będą umieszczone serwery świadczące usługę dla Zamawiającego. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierŝawy serwerów na potrzeby portalu internetowego zwana dalej usługą. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Usługę dzierŝawy serwerów fizycznych lub serwerów wirtualnych, Administrację serwerami, Administrację systemami operacyjnymi, Administrację bazami danych. Minimalne parametry dzierŝawionych serwerów jak w tabeli: Web Access Server Procesor 50% wydajności procesora Intel Xeon X5550 Ilość pamięci 2 GB (RAM) Pojemność dysków 250 GB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 17 marzec 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo