MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Data wpłyni cia wniosku o dofinansowanie* Data wpłyni cia poprawionego wniosku o dofinansowanie* Numer wniosku o dofinansowanie* Numer wniosku z KSI SIMIK *Rubryka wypełniana przez instytucj, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka O Priorytetowa 8. Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion 3. Klasyfikacja projektu Kod Nazwa Temat priorytetowy 15 Inne działania maj ce na celu popraw dost pu obywateli i M P do ICT i ich wydajne u ytkowanie Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 17 Administracja publiczna 4. Typ projektu Czy stanowi du y projekt w rozumieniu rozporz dzenia 1083/2006 TAK NIE X 5. Planowany cross-financing TAK X NIE 6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporz dzenia 1083/2006 TAK X NIE 2

3 Uzasadnienie: Projekt b dzie miał pozytywny wpływ na polityk równych szans zgodnie z art. 16 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Zarówno kobiety, jak m czy ni b d mieli równy dost p do projektu bez wzgl du na wiek, niepełnosprawno, ras, religi, narodowo, przekonanie polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientacj seksualn. To działanie b dzie wyrównaniem szans w dost pie do informacji i wiedzy. Zgodnie z zapisami strategii lizbo skiej zadania projektu b d realizowane zgodnie z zasadami sprawiedliwo ci społecznej odno nie wdra ania, zatrudnienia i współpracy. Celem projektu jest dostarczenie Internetu i nauka posługiwania si narz dziami systemowymi osobom zagro onym wykluczeniem cyfrowym z powodu ubóstwa lub niepełnosprawno ci, co wyrówna ich szanse w dost pie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Po zako czeniu działa zwi zanych z dostarczeniem Internetu do gospodarstw domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym, przeprowadzone zostan szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. Kryterium wyboru pracowników, bior cych udział w projekcie, zarówno spo ród kobiet, jak i m czyzn, b dzie ich wiedza merytoryczna, zakres wykonywanych obowi zków, wykształcenie i do wiadczenie w zakresie usług jakie b d wiadczone dla grupy docelowej. Projekt b dzie miał neutralny wpływ na rodowisko naturalne. Charakter projektu oraz jego realizacji zakładaj zainstalowanie ró nego rodzaju urz dze elektronicznych. B d to urz dzenia wysokiej klasy, zawieraj ce zabezpieczenia przed wysyłaniem niezdrowych promieni przy stanowisku pracy. Dodatkowo wszelkie urz dzenia b d spełnia normy energooszcz dno ci, co nie spowoduje wpływu na rodowisko naturalne. Sprz t komputerowy zaproponowany w projekcie b dzie posiadał wystawion przez producenta deklaracj zgodno ci CE z odpowiednimi Dyrektywami Europejskimi. Oznacza to, e produkty nie zagra aj zdrowiu ani nie s szkodliwe dla rodowiska naturalnego. Z uwagi na powy sze, projekt jest zgodny z wytycznymi polityki zrównowa onego rozwoju z art. 17 Rozporz dzenia nr 1083/2006. Dodatkowym aspektem projektu b dzie pozytywny wpływ na polityk społecze stwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dost pu do Internetu dla osób zagro onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej czy niepełnosprawno ci. Poprzez realizacj projektu osoby wykluczone cyfrowo uzyskaj now umiej tno obsługi komputera, która w obecnych czasach nie jest traktowana jako nadzwyczajna umiej tno tylko jako standardowa, któr ka dy powinien posiada. Dzi ki tej umiej tno ci beneficjenci bez kompleksów b d korzysta z dost pnych w Internecie informacji. W przyszło ci b dzie to miało pozytywny skutek przy szukaniu pracy, pogł bianiu wiedzy, informacji na temat zdrowia, załatwianiu spraw urz dowych czy codziennych a tak e na komunikacj ze społecze stwem. Projekt realizowany b dzie zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi reguluj cymi kwestie konkurencji i zamówie publicznych. Ze wzgl du na szacunkow warto inwestycji konieczne jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Przetargi realizowane b d zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, z pózn. zm.) z uwzgl dnieniem aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej dotycz cych Zamówie Publicznych. II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 7. Forma prawna prowadzonej działalno ci Osoba prawna X Jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej (poda jaka) Wspólnota samorz dowa Wspólnota samorz dowa 3

4 8. Dane Wnioskodawcy Nazwa Wnioskodawcy Miasto Piotrków Trybunalski Kod PKD lub EKD Nie dotyczy podstawowej działalno ci NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) Numer REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Nie dotyczy S dowym b) Ewidencji Działalno ci Nie dotyczy Gospodarczej c) innym rejestrze (poda Nie dotyczy nazw ) Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Numer telefonu (wraz Łódzkie m. Piotrków Trybunalski m. Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Pasa Karola Rudowskiego z numerem kierunkowym) (44) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) (44) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 9. Dane jednostki realizuj cej projekt w imieniu Wnioskodawcy 1 Nazwa jednostki realizuj cej Urz d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego projekt Kod PKD lub EKD Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalno ci podstawowej działalno ci publicznej NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) Numer REGON Adres siedziby: Województwo Łódzkie Powiat m. Piotrków Trybunalski Gmina m. Piotrków Trybunalski Miejscowo Piotrków Trybunalski Ulica Pasa Karola Rudowskiego Nr domu 10 Nr lokalu - Kod pocztowy Numer telefonu (wraz ( 44) z numerem kierunkowym) 1 Dotyczy Beneficjentów b d cych JST 4

5 Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 10. Inne podmioty bior ce udział w realizacji projektu (wypełni, je li wła ciwe, powieli poni sze tabele odnosz ce si do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby) Członkowie konsorcjum (44) Dotyczy X X Nie dotyczy 1) Nazwa podmiotu Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Forma prawna prowadzonej działalno ci Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej (poda, jaka) NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze S dowym b) Ewidencji Działalno ci Gospodarczej c) innym rejestrze (poda nazw ) Adres siedziby: Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Nie dotyczy Wrocław Poziomkowa X Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej - Rodzaj i zakres zada wykonywanych w trakcie realizacji projektu - - Odpowiada za cz techniczn projektu: dostarczenie sprz tu komputerowego i Internetu, przeszkolenie Beneficjentów, promocj projektu 5

6 11. Dane jednostki realizuj cej projekt w imieniu Partnera 2 Nazwa jednostki realizuj cej Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział projekt Warszawski Zakład Promocji Kod PKD lub EKD 9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urz dze podstawowej działalno ci peryferyjnych NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) Numer REGON Adres siedziby: Województwo Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa Gmina m. st. Warszawa Miejscowo m. st. Warszawa Ulica Al. Niepodległo ci Nr domu 135 Nr lokalu 37 Kod pocztowy Numer telefonu (wraz (22) z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem (22) kierunkowym) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 12. Dane osoby/osób upowa nionych przez Wnioskodawc do kontaktów Imi i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Piotr Gruszczy ski Inspektor w Biurze Partnerstwa i Funduszy Urz du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Adres poczty elektronicznej Dane osoby/osób upowa nionych do kontaktów dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powieli tabele odpowiednio do liczby podmiotów) Nazwa partnera Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Imi i nazwisko Tomasz Bulzacki Stanowisko Specjalista ds. projektów unijnych Numer telefonu (22) Numer faksu Adres poczty elektronicznej III. OPIS PROJEKTU 13. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowo Kod pocztowy 2 Dotyczy Partnerów b d cych JST 6

7 Łódzkie m. Piotrków Trybunalski m. Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Projekt realizowany na terenie całego kraju Tak Nie X Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP Tak Nie X 14. Cel planowanego projektu (4000 znaków) Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Piotrków Trybunalski, których dochód lub orzeczony stopie niepełnosprawno ci upowa nia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Aby osi gn cel ogólny zostan przeprowadzone działania, poprzez które osoby znajduj ce si w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawne otrzymaj bezpłatny dost p do Internetu a poprzez zaplanowane szkolenia naucz si korzysta z zasobów i usług dost pnych drog on line. Cel ogólny projektu zostanie osi gni ty poprzez realizacj nast puj cych celów szczegółowych: dostarczenie sprz tu komputerowego z oprogramowaniem i dost pem do sieci w gospodarstwach domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym, uruchomienie stanowisk komputerowych z dost pem do Internetu w jednostkach podległych Wnioskodawcy, przeprowadzenie szkole stacjonarnych (dla gospodarstw domowych obj tych projektem oraz pracowników z jednostek podległych Wnioskodawcy) podczas których Beneficjenci poznaj zasady korzystania z komputera i Internetu. przeprowadzenie szkole e learningowych, w czasie których beneficjenci b d wykonywa zadania i testy sprawdzaj ce ich wiedz teoretyczn. Cel projektu jest zgodny z celem działania 8.3 PO IG. Cel ten zostanie osi gni ty równie poprzez realizacj jako ciowych celów, którymi s : zwi kszenie umiej tno ci grupy docelowej w zakresie obsługi komputera, zwi kszenie ilo ci osób korzystaj cych z usług dost pnych na rynku cyfrowym, rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwi kszenie umiej tno ci w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Efektem realizacji projektu b dzie zwi kszona liczba osób korzystaj cych z usług i tre ci cyfrowych, a tak e zmniejszenie kosztów ycia codziennego odbiorców, poniewa przez Internet b d mogli wykonywa dokładnie zaplanowane wydatki np. zakupy, rachunki, a tak e ł czy si z urz dami np. przez poczt elektroniczn. Za pomoc realizacji projektu zostanie otrzymany rezultat zwi kszonej liczby osób korzystaj cych z Internetu oraz wzrost wykorzystania usług wiadczonych drog on line. Obok realizacji celu działania 8.3 PO IG, projekt realizuje równie cel szczegółowy (f) PO IG - wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce". Osi gni cie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu b dzie miało pozytywny wpływ na zwi kszanie spójno ci społecznej i gospodarczej oraz na budow społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzi ki zapewnieniu dost pu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym. Cele projektu bezpo rednio przekładaj si na realizacj wska ników wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Produkty projektu: gospodarstw domowych, które uzyskaj dost p do Internetu (sposób pomiaru: ankiety rekrutacyjne, deklaracje przyst pienia do projektu) zestawów komputerowych (sposób pomiaru: faktury) 7

8 - 36 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy (sposób pomiaru: faktury, protokoły zdawczo odbiorcze) - 10 szkole dla beneficjentów indywidualnych (sposób pomiaru: listy obecno ci) - 1 szkolenie dla pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy (sposób pomiaru: listy obecno ci) Rezultaty projektu: os. w gospodarstwach domowych, które uzyskały dost p do Internetu (sposób pomiaru: ankiety) os., które uzyskały dost p do stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy (sposób pomiaru: ankiety, listy u ytkowników) os., które uzyskały dost p do szkole e-learningowych (sposób pomiaru: statystyki logowania na stron internetow, ankiety) os., przeszkolonych z zakresu obsługi komputera i Internetu (sposób pomiaru: listy obecno ci) - 6 pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy przeszkolonych z zakresu obsługi komputera (sposób pomiaru: listy obecno ci) 15. Skwantyfikowane wska niki realizacji celów projektu l.p Wska nik produktu Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowa nie dost pu do Internetu Liczba zakupionych zestawów komputerowy ch dla gospodarstw domowych Liczba specjalistycz nych stanowisk komputerow ych w jednostkach podległych JST Liczba przeprowadzo nych szkole Jedn. miar y szt szt szt szt RAZEM 8

9 5. 6. l.p stacjonarnych dla beneficjentów indywidualny ch Liczba przeprowadzo nych szkole dla pracowników jednostek podległych JST Liczba przeprowadzo nych konferencji Wska nik rezultatu Liczba osób, które uzyskały mo liwo dost pu do Internetu Liczba osób, które b d mogły skorzysta ze stanowisk komputerowy ch w jednostkach podległych Wnioskodawc y Liczba osób korzystaj cyc h ze szkole e- learningowyc h Liczba przeszkolonyc h osób indywidualny ch szt. 1 1 szt Jedn. miar y szt. os./ tydz. os. os. Rok Warto wska nika 2012 Warto bazowa Warto docelowa Warto bazowa Warto docelowa Warto bazowa Warto docelowa Warto bazowa Warto docelowa 100 9

10 5. Liczba przeszkolonyc h pracowników w jednostkach podległych Wnioskodawc y os Warto bazowa Warto docelowa Opis projektu (7200 znaków) Projekt jest skierowany do 100 gospodarstw domowych wybranych spo ród nast puj cych grup: - gosp. domowe spełniaj ce kryterium dochodowe upowa niaj ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i /lub wiadcze rodzinnych - dzieci i młodzie ucz ca si z rodzin w trudnej syt. materialnej i społecznej uprawniaj cej do uzyskania stypendiów socjalnych - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno ci lub z orzeczeniem równowa nym - rodziny zast pcze - rodzinne domy dziecka, samotni rodzice Wst pna identyfikacja grupy docelowej została dokonana na podstawie danych statystycznych posiadanych przez Miejski O rodek Pomocy Rodzinie, działaj cy na rzecz osób obj tych pomoc społeczn i socjaln. Obecnie rodzin wspieranych przez MOPR jest na terenie miasta ok. 3 tys. co stanowi ponad 9% mieszka ców. W tej grupie ok. 55% stanowi osoby bezrobotne, ok. 40% - osoby niepełnosprawne oraz ok. 5% - rodziny wykazuj ce nieporadno yciow i maj ce trudno ci wychowawcze z dzie mi. Szczegółowa identyfikacja Beneficjentów, wraz z lokalizacj zostanie wykonana po opracowaniu wyników ankiet prowadzonych przez MOPR dotycz cych zapotrzebowania i przeciwdziałania zagro eniu wykluczenia cyfrowego. S to osoby ubogie ale podejmuj ce wysiłek w kierunku zmiany swojej sytuacji społeczno ekonomicznej. Nie s to osoby z rodzin patologicznych, dlatego ryzyko wykorzystania sprz tu niezgodnie z przeznaczeniem jest minimalne. Gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce, sprz t zostanie zidentyfikowany na podstawie przypisanego numeru IP, a tak e karcie, która zapewnia dost p do Internetu i jest identyfikowana za pomoc systemu nawigacyjnego. Ponadto w dniu przyst pienia do projektu, ka dy uczestnik podpisze zobowi zanie nie działania na szkod oraz dokonania wszelkich stara aby sprz tu nie zniszczy. Rekrutacja do projektu b dzie otwarta. Informacja o naborze b dzie dost pna w budynkach u yteczno ci publicznej na terenie całego miasta. Osoby ch tne do udziału w projekcie wypełni wst pn ankiet oraz podpisz deklaracj uczestnictwa w projekcie. Informacja o mo liwo ci udziału w projekcie zostanie umieszczona tak e na stronie internetowej Wnioskodawcy. Regulamin b dzie dost pny dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji. W ród Beneficjentów zostan tak e rozprowadzone materiały promocyjne projektu. Kryteria rekrutacji: a) stałe miejsce zamieszkania na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, b) brak komputera oraz dost pu do Internetu, c) spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dochodowych (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa o wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.): - osoba samotnie gospodaruj ca-miesi czny dochód nie przekracza 477 zł netto; - osoba w rodzinie-miesi czny dochód na osob nie przekracza 351 zł netto, - rodzina pobieraj ca zasiłek rodzinny -miesi czny dochód netto nie przekracza 504 zł na osob w rodzinie lub 583 zł na osob, je li jest dziecko niepełnosprawne, - dzieci i młodzie, ucz ca si z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej, które uprawnione s do uzyskania stypendiów socjalnych (miesi czny dochód na osob do 351 zł netto), 10

11 - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno ci lub orzeczeniem równowa nym. Rekrutacja uczestników b dzie uwzgl dniała zasad równo ci szans poprzez jasne i czytelne kryteria udziału w projekcie eliminuj ce bariery płci, finansowe czy psychiczne. W przypadku zgłoszenia si zbyt małej liczby ch tnych do udziału w projekcie zostanie nasilona akcja promocyjna. Zagro enia wynikaj ce z trudnej sytuacji społeczno ekonomicznej odbiorców, które mog negatywnie wpłyn na efektywno realizacji projektu, to brak mierzalnych, szybko osi gni tych korzy ci materialnych, które w krótkim czasie mogłyby przynie popraw warunków yciowych uczestników. Efektywno takich rezultatów byłaby krótkotrwała, dlatego te realizacja projektu nie polega na dostarczeniu gotowych rozwi za. Osoby bior ce udział w projekcie b d zobowi zane wykorzysta sprz t zgodnie z jego przeznaczeniem, a wi c tak e uczestniczy w szkoleniach, wykonywa zadania drog on line oraz rozlicza si z nich we wskazanym terminie. Wykonywanie zada zgodnie z harmonogramem b dzie otwierało cie k udost pniania kolejnych aplikacji dla u ytkownika. Realizacja projektu: do , działania: 1. Organizacja i funkcjonowanie biura projektu, promocja projektu: zatrudnienie pracowników, rozliczanie projektu, monitoring i ewaluacja: ocena prawidłowo ci i terminowo ci działa projektu, kontakty z uczestnikami, maj ce na celu zapewnienie bezpiecze stwa powierzonego sprz tu. Informacja i promocja: wykonanie serwisu www, oznaczenie sprz tu, druk ulotek promocyjnych, emisja ogłosze w prasie, zorganizowanie konferencji rozpoczynaj cej i ko cz cej projekt. 2. Przeprowadzenie post powa przetargowych: przygotowanie i realizacja przetargów, zawarcie umów z dostawcami: Internetu, sprz tu komputerowego, 3. Przeprowadzenie rekrutacji do projektu: ustalenie regulaminu rekrutacji, dotarcie do grupy docelowej, podpisanie dokumentów przez Beneficjentów. 4. Zakup sprz tu komputerowego z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Wnioskodawcy: zakup komputerów stacjonarnych zintegrowanych z monitorem, klawiatur i myszk, z systemem operacyjnym i prostym pakietem biurowym, obj tych gwarancj i ubezpieczonych. 5. Instalacja sprz tu komputerowego z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Wnioskodawcy: przekazanie, instalacja i uruchomienie sprz tu u Beneficjentów. 6. Przeprowadzenie szkole stacjonarnych dla gospodarstw domowych i pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy: Warsztaty Podstawy systemu operacyjnego i Internetu" - po 3 godziny dla 100 os., ł cznie 10 szkole (30 h, w gr. do 10 os.). Szkolenie dla pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy, do których trafi sprz t w ramach działa koordynacyjnych (6 os.). Zakres szkole : podstawowe informacje o komputerze, system operacyjny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, podstawy korzystania z Internetu, poczta elektroniczna, przegl darki internetowe. W czasie szkole uczestnicy otrzymaj materiały szkoleniowe i informacyjne. 7. Uruchomienie usługi dost pu do Internetu: w 100 gospodarstwach domowych. 8. Zapewnienie dost pu do platformy e-learningowej: Projekt jest komplementarny do projektu Piotrkowska Platforma e-learningowa. W ramach realizacji zada Beneficjenci otrzymaj bezpłatny dost p do aplikacji on-line. Podczas szkole e learningowych Beneficjenci b d wykonywa zadania i testy sprawdzaj ce ich wiedz teoretyczn. Rozwi zuj c kolejne zadania drog on line uczestnicy naucz si zdobywa informacje w sieci, wypełnia dokumenty i przesyła je drog elektroniczn oraz komunikowa si przez Internet. Dost p 11

12 obejmie: zasoby edukacyjne dla dzieci i młodzie y, Kurs nauki j. angielskiego, Szkolenia dla dorosłych, np. Mój pierwszy biznes, Szukam pracy. Projekt jest neutralny pod wzgl dem technologicznym b dzie realizowany zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, z pózn. zm). Wnioskodawca nie narzuca stosowania konkretnych rozwi za technicznych. 17. Opis działa koordynacyjnych je li dotyczy (4000 znaków) Zapewnienie dost pu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju społecze stwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszka cy b d mieli mo liwo skorzystania z sieci u siebie w domu. Projekt zakłada zapewnienie dost pu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych jednak potrzeby w tym zakresie s du o wi ksze. Projekt zakłada utworzenie dodatkowych 36 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy: Specjalnym O rodku Szkolno- Wychowawczym i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym (16 stanowisk) zakłada si umo liwienie i ułatwienie korzystania z Internetu przez osoby niepełnosprawne. Takie osoby wykazuj niejednokrotnie wi ksz ch do nauki obsługi komputera i korzystanie z zasobów Internetu, ni osoby bez dysfunkcji. Barier jest brak specjalistycznego sprz tu ułatwiaj cego prac przy komputerze. Planuje si wyposa enie stanowisk komputerowych w dodatkowy sprz t aby osoby z ró nym rodzajem niepełnosprawno ci mogły skorzysta z komputera, m.in. osoby niepełnosprawne ruchowo, z niepełnosprawno ci sprz on obejmuj c niepełnosprawno ruchow i intelektualn, z Zespołem Downa, autystyczne lub innym rodzajem niepełnosprawno ci, ograniczaj cej mo liwo ci ruchowe i poznawcze. Oprócz komputera z dost pem do Internetu stanowisko uzupełnione b dzie o taki sprz t jak: ekran dotykowy, pisak mocowany na głowie, interface do przeł czników, mówi cy edytor tekstu do pracy z symbolami, komputerowy program wspieraj cy czytanie i pisanie oraz komunikacj, powi kszony trackball, specjalne klawiatury, urz dzenie wskazuj ce reaguj ce na ruch głowy i inne. Poprzez działania zaplanowane w projekcie osoby niepełnosprawne uzyskaj szans na przełamanie barier dost pu do wiedzy, edukacji i pracy a tak e zwi ksz swoje szanse na nawi zanie kontaktów mi dzyludzkich. Do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego zostanie zakupionych: - 16 komputerów, - 1 komputerowa myszka nagłowna, - 1 komunikator Go Talk 20+ umo liwiaj cy nagranie i odtwarzanie komunikatów stałych, czyli takich, które u ytkownik zawsze musi mie pod r k (lub inny o podobnych parametrach), - 1 ekran dotykowy na notebook lub LCD 17" panoramiczny, - 2 dotykowe urz dzenia Cirque Glidepoint SmartCat zast puj ce mysz komputerow (lub inne, o podobnych parametrach), - 3 urz dzenia Buddy Button zast puj ce mysz komputerow do u ywania przy pomocy stopy, głowy lub łokcia (lub inne, o podobnych parametrach), - 6 urz dze KidTrac maj cych funkcj myszy komputerowej (lub inne o podobnych parametrach), - 1 klawiatura Maltron umo liwiaj ca pisanie jednym palcem lub ustami (lub inna o podobnych parametrach), - 3 klawiatury Big Keys LX o du ych klawiszach (lub inna o podobnych parametrach), - 1 specjalistyczny sprz t do odtwarzania plików multimedialnych, - 1 Router 12 portowy. Istotnym czynnikiem wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie w ród dzieci i młodzie y jest tworzenie ogólnodost pnych punktów dost pu do Internetu. Dobrym miejscem na utworzenie takiego punktu s biblioteki. Szybkie tempo ycia oraz fakt, e statystyki mówi o 12

13 spadku czytelnictwa w ród polskiego społecze stwa powoduje, e pracownicy bibliotek szukaj nowych sposobów do zach cenia korzystania z tych placówek. Coraz cz ciej wykorzystywane s w tym celu nowe techniki i technologie. Biblioteki staj si wa nym ogniwem w lokalnej implementacji społecze stwa informacyjnego. Oprócz udost pniania swoich zbiorów do nowych zada bibliotek nale szeroko poj te usługi informacyjne, udost pnianie Internetu, organizatora zaj edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technik i multimediów. Biblioteki s obecnie nowoczesnymi multimedialnymi centrami kultury rozpowszechniaj ce tzw. dobre praktyki. Dzi ki dodatkowym stanowiskom komputerowym (20 szt.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej szacuje si, e z dost pu do Internetu skorzysta dodatkowo 50 os. tygodniowo. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie zakupionych: - 20 komputerów, - 1 moduł do elektronicznego rezerwowania i zamawiania woluminów bibliotecznych, - 1 specjalistyczny sprz t do odtwarzania plików multimedialnych, - 1 router UTM Fortigate 110 C (lub inny o podobnych parametrach) umo liwiaj cy podł czenie i zabezpieczenie typu firewall wszystkich zakupionych komputerów do Internetu, - 2 routery UTM Fortigate 30 B (lub inne o podobnych parametrach) umo liwiaj ce podł czenie wszystkich zakupionych komputerów do Internetu, - 1 switch zarz dzalny 48 portowy do poł czenia komputerów w sie, - 2 switche zarz dzalne 24 portowe do poł czenia komputerów w sie. Z ka dej placówki do projektu zostan wytypowani 3 pracownicy, którzy przejd szkolenie z obsługi sprz tu, ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalistycznego sprz tu dla osób niepełnosprawnych, komunikacji z Beneficjentami oraz wyszukiwania informacji. Mo liwo korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu b dzie bezpłatna. 18. Uzasadnienie projektu (4000 znaków) Wykluczenie cyfrowe to brak umiej tno ci swobodnego posługiwania si sprz tem komputerowym i poruszania si w wiecie Internetu. Niestety, z ró nych przyczyn, nie wszyscy nad aj za post pem. Ze statystyk GUS wynika, e w Polsce zaledwie 48% gospodarstw domowych posiada dost p do Internetu co na tle krajów Europy plasuje nas w ostatniej dziesi tce. Sytuacja rodzin z osob niepełnosprawn jest jeszcze gorsza, nawet 90 % nie ma komputera, a 95 % rodzin nie ma dost pu do Internetu. Wydaje si, e główn przyczyn wykluczenia cyfrowego jest brak rodków finansowych, tymczasem w ramach analizy przeprowadzonej na potrzeby dokumentu i - Łódzkie 2013 Program Rozwoju Społecze stwa Informacyjnego w Woj. Łódzkim do r zidentyfikowano nast puj ce bariery w dost pie do Internetu: brak rodków na opłacanie dost pu do ł czy, trudny dost p do miejsc z bezpłatnym dost pem do Internetu ale tak e brak motywacji, wiedzy oraz umiej tno ci korzystania z komputerów i Internetu. W przytoczonym badaniu poziom e-rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego został okre lony jako redni jednak w grupie docelowej projektu znajduje si znajduje si cz odbiorców, którzy nigdy nie mieli do czynienia z obsług komputera czy aplikacji internetowych. Dzi ki realizacji projektu wi kszy udział w yciu publicznym b d miały osoby obj te pomoc ze rodków opieki społecznej. Uczestnictwo w projekcie zwi kszy gotowo obywateli zagro onych wykluczeniem cyfrowym do korzystania z usług rynku teleinformatycznego, co spowoduje wzrost ich kwalifikacji i rozwoju zawodowego, a w konsekwencji popraw ich warunków bytowych, tak e osób niepełnosprawnych nie maj cych szans na przełamanie barier dost pu do wiedzy, edukacji, pracy w tym telepracy (wiele osób ma problem z dostaniem pracy, telepraca jest idealnym rozwi zaniem dla osób niepełnosprawnych i cz sto jedyn szans na ródło utrzymania). Dzi ki przeprowadzonym szkoleniom wzrosn umiej tno ci i kompetencje osób bior cych 13

14 udział w projekcie. Odbiorcy naucz si korzysta z podstawowych narz dzi systemowych i Internetu, dzi ki czemu b d lepiej wykorzystywali usługi dost pne na rynku cyfrowym. Rozwi zuj c kolejne zadania drog on line uczestnicy naucz si zdobywa informacje, wypełnia dokumenty i przesyła je drog elektroniczn oraz komunikowa si przez Internet. Dzi ki temu zwi kszy si efektywno przekazywanych informacji, a tak e ilo przekazywanych tre ci cyfrowych. Dzi ki dost pno ci usług drog internetow, odbiorcy zdob d nowe umiej tno ci, b d szybciej i łatwiej komunikowa si z instytucjami u yteczno ci publicznej, a tak e obni y si koszt ich utrzymania m.in. dlatego, e naucz si zasad planowania wydatków i zdobywania informacji bezpłatn drog elektroniczn. Pokazuj c mo liwo ci dost pu do sieci, projekt ma na celu pokazanie odbiorcom, e Internet to ródło wiedzy i informacji, oszcz dno czasu, kosztów i mo liwo samorozwoju. Z uwagi na dekoncentracj ludno ci zagro onej wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawno ci, planuje si dostarczenie tzw. mobilnego Internetu o uniwersalnych parametrach systemowych, a jednocze nie łatwego w obsłudze oraz o wi kszych mo liwo ciach kontroli sprz tu. Pod wzgl dem technicznym projekt jest mo liwy do zrealizowania poniewa na terenie miasta funkcjonuje kilku operatorów oferuj cych usług mobilnego Internetu. Realizacja projektu jest odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia budowa społecze stwa informacyjnego. Koncepcja projektu opiera si na analizach sformułowanych w dokumentach strategicznych odnosz cych si do problematyki rozwoju społecze stwa informacyjnego: Europejska Agenda Cyfrowa, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do r oraz perspektywiczna prognoza transformacji społecze stwa informacyjnego do r. 2020, Proponowane kierunki rozwoju społecze stwa informacyjnego w Polsce do 2020r..Wszystkie wydatki przewidziane w ramach projektu mieszcz si w katalogu kosztów kwalifikowanych okre lonym dla Działania 8.3 PO IG. 19. Do wiadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalaj cy na realizacj projektu Zgodnie z zasadami konkursowymi dla Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion projekt b dzie realizowany w konsorcjum jednostki samorz du terytorialnego (m. Piotrków Trybunalski - Lider projektu) z organizacj pozarz dow (Ogólnopolsk Fundacj Edukacji Komputerowej- Partner projektu) wybran na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, póz. 712 z pó n. zm.). Szczegółowe zasady współpracy i podział obowi zków zostały uregulowane w umowie konsorcjum. Zakres zada : Lider ponosi w projekcie odpowiedzialno wynikaj c z umowy o dofinansowanie, odpowiada za cało zagadnie dotycz cych realizacji projektu, takich jak: zarz dzanie finansami projektu, dotrzymywanie harmonogramu działania, prowadzenie sprawozdawczo ci finansowej i merytorycznej projektu, promocj projektu oraz utrzymanie trwało ci projektu. Partner projektu odpowiada za cz techniczn projektu: dostarczenie sprz tu komputerowego i Internetu, przeszkolenie beneficjentów, promocj projektu, zapewnia wkład własny. Zarz dzanie projektem: Zarz dzanie projektem zostanie powierzone Kierownikowi projektu (u. cywilno-prawna). Do zada Kierownika nale e b dzie nadzór nad realizacj projektu, dbało o merytoryczn wysok jako realizacji zada, nadzór nad zgodno ci realizacji projektu z umow, kontakty oraz korespondencja z IP/IP 2, sporz dzanie wniosków o płatno. Kierownik projektu przygotuje tak e narz dzia i badania ewaluacyjne, opracuje i zaprezentuje wyniki ewaluacji w postaci raportu ko cowego. W zadaniach Kierownikowi b dzie pomagał Specjalista ds. 14

15 rekrutacji, promocji i monitoringu (u. cywilno-prawna) odpowiedzialny za rekrutacj uczestników i ocen ich kwalifikowalno ci, promocj za pomoc strony internetowej oraz materiałów promocyjnych, monitorowanie prawidłowego przebiegu cało ci projektu. Rozliczaniem projektu, ewidencj wydatków, sporz dzaniem cz ci finansowej wniosku o płatno oraz nadzorem i kontrol nad prawidłowym wydatkowaniem rodków finansowych zwi zanych z dokonywanymi zakupami b dzie si zajmowała Ksi gowa projektu (u. cywilnoprawna). Ze strony Partnera zadania b dzie wykonywał Koordynator projektu (personel własny oddelegowany na 1/2 etatu ) odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie zada le cych po stronie Partnera, szczegółowo okre lonych w umowie konsorcjum oraz za promocj projektu. W stopniu wymaganym przez projekt Wnioskodawca zapewnia miejsca pracy dla Kierownika projektu oraz dla obsługi ksi gowej i administracyjnej. Pomieszczenia obsługi projektu, wyposa one s w sprz t techniczny gwarantuj cy sprawne wykonywanie zada. Wybór wykonawców ww. usług zostanie przeprowadzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do wiadczenie Miasta Piotrków Trybunalski: Wnioskodawca posiada opracowane procedury zapewniaj ce rzeteln realizacj i prawidłowe wdro enie przez Urz d Miasta projektu zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewn trznymi oraz wytycznymi. Procedury maj form Instrukcji zarz dzania projektami współfinansowanymi funduszami unijnymi wprowadzonej Zarz dzeniem nr 233 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 maja 2009r i słu ujednoliceniu zasad pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej w Urz dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Instrukcja okre la zadania, kompetencje i odpowiedzialno poszczególnych komórek organizacyjnych Urz du Miasta na wszystkich etapach realizacji projektu oraz zasady obiegu informacji pomi dzy wszystkimi uczestnikami realizuj cymi projekt. Zdolno organizacyjn Beneficjenta do wdro enia i eksploatacji projektu potwierdza jego ogromne do wiadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej, a tak e w utrzymaniu ich rezultatów zgodnie z wymogami odpowiednich umów o dofinansowanie. Warto zrealizowanych i rozliczonych projektów przekracza 50 mln PLN, a w trakcie realizacji znajduj si projekty o warto ci niemal 200 mln PLN. Do najwa niejszych zrealizowanych projektów nale : - Budowa obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego etap I projekt zrealizowany w latach w ramach programu PHARE 2001, wielko dofinansowania 8,122 mln zł, - Poprawa atrakcyjno ci inwestycyjnej regionu Piotrkowa Trybunalskiego dla inwestorów M P (Budowa obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego - etap II) projekt zrealizowany w latach w ramach programu PHARE 2003, wielko dofinansowania 18,482 mln zł, - Modernizacja ulicy Sulejowskiej od Ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanej, projekt zrealizowany w latach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT, wielko dofinansowania 10,373 mln zł, - Budowa północnej jezdni trasy WZ w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Armii Krajowej do torów PKP - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania ZPORR, wielko dofinansowania 2,598 mln zł, - Modernizacja ulic Sienkiewicza i Pasa Rudowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania ZPORR, wielko dofinansowania 2,996 mln zł, -"E Urz d w Piotrkowie Trybunalskim" - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania 1.5 ZPORR, wielko dofinansowania 2,036 mln zł, - Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim etap I - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania ZPORR, wielko dofinansowania 1,757 mln zł, - ACZEK III program finansowego wsparcia młodzie y z terenów wiejskich - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania 2.2 ZPORR, wielko dofinansowania 15

16 1,919 mln zł, Najwa niejsze projekty znajduj ce si w fazie realizacji: - Poprawa dost pno ci do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudow ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim - projekt realizowany w latach w ramach Działania I.1 RPO WŁ, wielko dofinansowania 10,104 mln zł, - Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budow sali sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim - projekt realizowany w latach w ramach Działania V.3 RPO WŁ, wielko dofinansowania 8,409 mln zł, - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiegocz dotycz ca Miasta Piotrków Trybunalski - projekt realizowany w latach w ramach Działania IV.2 RPO WŁ, wielko dofinansowania 2,197 mln zł, - Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizacj zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - projekt realizowany w latach w ramach IPI dla VI Osi Priorytetowej RPO WŁ, wielko dofinansowania 16,368 mln zł, - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w Piotrkowie Trybunalskim -realizowany w latach w ramach IPI PO Ii, wielko dofinansowania 159,454 mln zł, - Piotrkowska platforma e-learningowa, realizowany w latach w ramach Działania IV.2.RPO WŁ, wielko dofinansowania 1,160 mln zł. Prawidłow realizacj i eksploatacj projektu zapewniaj tak e wdro one przez Urz d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego systemy zarz dzania jako ci (norma ISO 9001:2008) i bezpiecze stwem informacji (norma ISO 27001:2005). Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i sprz tem komputerowym niezb dnym dla prawidłowego nadzoru nad realizacj projektu, zapewnia tak e infrastruktur techniczn niezb dn do efektywnego wdro enia projektu i osi gni cia jego celów. Do wiadczenie Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej: Fundacja została powołana w 1986 roku i od pocz tku swojej działalno ci dofinansowuje szkolnictwo z własnych rodków. Za spraw Fundacji na przełomie 1998 i 1999 roku w ramach akcji Pracownie Informatyczne w ka dej gminie, w gminach zacz ły pojawia si nowoczesne pracownie komputerowe z dost pem do Internetu. W szkołach pojawiło si prawie 3 tys. pracowni, czyli ok. 30 tys. komputerów. W kolejnych latach dzi ki finansowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej OFEK wyposa ył ponad 1100 pracowni szkolnych i uczelnianych, w tym wiele pracowni sieciowych z dost pem do Internetu. W latach Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało dwa du e projekty wspomagaj ce edukacj informatyczn, w których OFEK brał udział było to: m.in. Pracownia internetowa w ka dej gminie oraz Pracownia internetowa w ka dym gimnazjum. W ramach tych projektów wyposa ono ponad 5800 pracowni w 10 multimedialnych stanowisk komputerowych poł czonych sieci lokaln, z dost pem do sieci Internet, z oprogramowaniem zapewniaj cym uczniom realizowanie celów edukacji informatycznej. Szkoły otrzymały w ten sposób ponad nowoczesnych komputerów w ci gu trzech lat. W latach r. OFEK brał udział w nast puj cych projektach: Pracownie komputerowe dla szkół, Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, Wyposa enie w sprz t komputerowy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Pedagogicznego, Akademia Społecze stwa Informatycznego. W latach OFEK realizuje nast puj ce projekty współfinansowane ze rodków unijnych: - E-szkoła Wielkopolska Twórczy Nauczyciel PO KL Działanie E-szkoła Wielkopolska Twórczy Ucze - PO KL Poddziałanie Kolegium niadeckich - innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych PO KL Poddziałanie 3.3.4, we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Młodzie owa Akademia Agrobiznesu PO KL Poddziałanie Realizuj c powy sze projekty Fundacja posiada odpowiedni kadr i zasoby techniczne do 16

17 realizacji projektów unijnych. Fundacja wdro yła tak e Zintegrowany System Zarz dzania wg norm: PN-EN ISO PN-EN ISO PN N Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpocz cia realizacji projektu Nazwa Działania Działanie 1 Organizacja i funkcjonowanie biura projektu, promocja projektu Działanie 2 Przeprowadzenie post powa przetargowych Działanie 3 Przeprowadzenie rekrutacji do projektu Działanie 4 Zakup sprz tu komputerowego z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Wnioskodawcy Działanie 5 Instalacja sprz tu komputerowego z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Wnioskodawcy Działanie 6 Przeprowadzenie szkole stacjonarnych dla gospodarstw domowych i pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy Działanie 7 Uruchomienie usługi dost pu do Internetu Działanie 8 Zapewnienie dost pu do platformy e-learningowej Planowany termin zako czenia realizacji projektu Kwartał oraz rok realizacji Działania II kw IV kw II kw II III kw III IV kw IV kw IV kw I kw.2013 IV kw IV kw IV kw ródła finansowania projektu Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowalne (w PLN) Kwota wnioskowanego dofinansowania , ,85 rodki własne , ,15 17

18 22. Całkowite wydatki na realizacj projektu (w PLN) (a+b) ,00 a) Wydatki kwalifikowalne (w PLN) ,00 - w tym podatek VAT ,80 Wkład niepieni ny (w PLN) 0 - w tym podatek VAT 0 b) Wydatki niekwalifikowalne (w PLN) 0 - w tym podatek VAT 0 Dofinansowanie ze rodków publicznych w ramach działania % PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych Wysoko wydatków zwi zanych z cross-financingiem (w PLN) ,00 - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 4% Wysoko kosztów ogólnych (w PLN) ,00 - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 17,1% Wysoko wydatków zwi zanych z promocj projektu (w PLN) ,00 - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 4% 23. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków 2. ZAKUP I AMORTYZACJA RODKÓW TRWAŁYCH I WARTO CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zakup sprz tu komputerowego dla 100 gospodarstw domowych Zakup komputerów do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup specjalistycznego sprz tu do odtwarzania plików multimedialnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Modułu elektronicznego rezerwowania i zamawiania woluminów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Routera UTM Fortigate 110 C (lub inny o podobnych parametrach) do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Routera UTM Fortigate 30 B (lub inny o podobnych parametrach) do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Switcha zarz dzalnego 48 port. do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Liczba jednostek Warto jednostki Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowalne (w PLN) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ZakupSwitcha zarz dzalnego 24 port. do , , ,00 18

19 Miejskiej Biblioteki Publicznej Zakup komputerów do Specjalnego O rodka Szkolno - Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup komputerowej myszki nagłownej do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup komunikatora Go Talk 20+ ( lub inny o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Ekranu dotykowego na notebook lub LCD 17" - panoramicznego do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup urz dzenia Cirque Glidepoint SmartCat (lub inne o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup urz dzenia Buddy Button (lub inne o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup urz dzenia KidTrac (lub inne o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Klawiatury Maltron (lub innej o podobnych parametrach) umo liwiaj cej pisanie jednym palcem lub ustami do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Klawiatury Big Keys LX (lub innej o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup specjalistycznego sprz tu do odtwarzania plików multimedialnych do Specjalnego O rodka Szkolno - Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Routera 12 port. do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) , , , , , , ,00 859,00 859, , , , , , , ,00 894,00 894, , , , , , , , , , , , , , , ,00 19

20 Zakup oprogramowania: pakiet office i , , ,00 program antywirusowy 3. KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIER AWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI Zakup abonamentu internetowego dla , , ,00 gospodarstw domowych Zakup usługi aktywacji Internetu dla , , ,00 gospodarstw domowych 4. USŁUGI INNE Prace instalacyjne sprz tu , , ,00 komputerowego zakup usługi 5. SZKOLENIA Zakup usługi szkoleniowej dla 100 osób , , ,00 indywidualnych i 6 os. z jednostek podległych Wnioskodawcy (wynajem sali, catering, koszty dojazdu trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) 7. KOSZTY UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie sprz tu komputerowego , , ,00 zakup usługi 9. PROMOCJA PROJEKTU Promocja projektu zakup usługi , , ,00 polegaj cej na przygotowaniu i wykonaniu logo projektu, plakatu 1 tys. szt., ulotki 2 tys. szt., naklejek na sprz t, tablic informacyjnych 2 szt., roll up 2 szt., podkładek pod mysz 150 szt., usb 150 szt., banera, konferencji prasowych 2 szt., informacji w mediach. 11. KOSZTY OGÓLNE Koszty zakupu piecz tek projektu 6 100,00 600,00 600,00 Wynagrodzenie Kierownika projektu ze , , ,00 strony Lidera (umowa cywilno-prawna) Wynagrodzenie Koordynatora projektu ze , , ,00 strony Partnera - personel własny oddelegowany na 1/2 cz etatu (u. prac) Wynagrodzenie Ksi gowej (umowa , , ,00 cywilno-prawna) Wynagrodzenie Specjalisty ds. rekrutacji, , , ,00 promocji i monitoringu (umowa cywilnoprawna) RAZEM , , Trwało projektu Trwało rezultatów projektu b dzie zapewniona przez 5 lat od zako czenia projektu. B dzie to realizowane poprzez udost pnienie stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy a tak e ci głe wypo yczanie modemów i komputerów zapewniaj cych dost p gospodarstw domowych do Internetu. Przez cały ten okres dost p do Internetu b dzie bezpłatny dla u ytkowników. Wnioskodawca b dzie pokrywał koszty dost pu, serwisu i ubezpieczenia sprz tu. 20

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11

Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 Znak sprawy: IPOC.I.MM.0931-1-10/11 INFORMACJA POKONTROLNA KO COWA NR 1/11 Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZ DZAJ CEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (IZ RPO WP) 1.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY REJOWIEC FABRYCZNY REJOWIEC FABRYCZNY CZERWIEC 2006 1 Strategia Rozwi zywania Problemów Społecznych Gminy Rejowiec Fabryczny Zespół Projektowy: Halina

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII

SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD EKONOMII PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011 Piotrków

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo