MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. O Priorytetowa: Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Data wpłyni cia wniosku o dofinansowanie* Data wpłyni cia poprawionego wniosku o dofinansowanie* Numer wniosku o dofinansowanie* Numer wniosku z KSI SIMIK *Rubryka wypełniana przez instytucj, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka O Priorytetowa 8. Społecze stwo informacyjne zwi kszanie innowacyjno ci gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion 3. Klasyfikacja projektu Kod Nazwa Temat priorytetowy 15 Inne działania maj ce na celu popraw dost pu obywateli i M P do ICT i ich wydajne u ytkowanie Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 17 Administracja publiczna 4. Typ projektu Czy stanowi du y projekt w rozumieniu rozporz dzenia 1083/2006 TAK NIE X 5. Planowany cross-financing TAK X NIE 6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporz dzenia 1083/2006 TAK X NIE 2

3 Uzasadnienie: Projekt b dzie miał pozytywny wpływ na polityk równych szans zgodnie z art. 16 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Zarówno kobiety, jak m czy ni b d mieli równy dost p do projektu bez wzgl du na wiek, niepełnosprawno, ras, religi, narodowo, przekonanie polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientacj seksualn. To działanie b dzie wyrównaniem szans w dost pie do informacji i wiedzy. Zgodnie z zapisami strategii lizbo skiej zadania projektu b d realizowane zgodnie z zasadami sprawiedliwo ci społecznej odno nie wdra ania, zatrudnienia i współpracy. Celem projektu jest dostarczenie Internetu i nauka posługiwania si narz dziami systemowymi osobom zagro onym wykluczeniem cyfrowym z powodu ubóstwa lub niepełnosprawno ci, co wyrówna ich szanse w dost pie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji. Po zako czeniu działa zwi zanych z dostarczeniem Internetu do gospodarstw domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym, przeprowadzone zostan szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu. Kryterium wyboru pracowników, bior cych udział w projekcie, zarówno spo ród kobiet, jak i m czyzn, b dzie ich wiedza merytoryczna, zakres wykonywanych obowi zków, wykształcenie i do wiadczenie w zakresie usług jakie b d wiadczone dla grupy docelowej. Projekt b dzie miał neutralny wpływ na rodowisko naturalne. Charakter projektu oraz jego realizacji zakładaj zainstalowanie ró nego rodzaju urz dze elektronicznych. B d to urz dzenia wysokiej klasy, zawieraj ce zabezpieczenia przed wysyłaniem niezdrowych promieni przy stanowisku pracy. Dodatkowo wszelkie urz dzenia b d spełnia normy energooszcz dno ci, co nie spowoduje wpływu na rodowisko naturalne. Sprz t komputerowy zaproponowany w projekcie b dzie posiadał wystawion przez producenta deklaracj zgodno ci CE z odpowiednimi Dyrektywami Europejskimi. Oznacza to, e produkty nie zagra aj zdrowiu ani nie s szkodliwe dla rodowiska naturalnego. Z uwagi na powy sze, projekt jest zgodny z wytycznymi polityki zrównowa onego rozwoju z art. 17 Rozporz dzenia nr 1083/2006. Dodatkowym aspektem projektu b dzie pozytywny wpływ na polityk społecze stwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dost pu do Internetu dla osób zagro onych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej czy niepełnosprawno ci. Poprzez realizacj projektu osoby wykluczone cyfrowo uzyskaj now umiej tno obsługi komputera, która w obecnych czasach nie jest traktowana jako nadzwyczajna umiej tno tylko jako standardowa, któr ka dy powinien posiada. Dzi ki tej umiej tno ci beneficjenci bez kompleksów b d korzysta z dost pnych w Internecie informacji. W przyszło ci b dzie to miało pozytywny skutek przy szukaniu pracy, pogł bianiu wiedzy, informacji na temat zdrowia, załatwianiu spraw urz dowych czy codziennych a tak e na komunikacj ze społecze stwem. Projekt realizowany b dzie zgodnie z przepisami wspólnotowymi i krajowymi reguluj cymi kwestie konkurencji i zamówie publicznych. Ze wzgl du na szacunkow warto inwestycji konieczne jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Przetargi realizowane b d zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, z pózn. zm.) z uwzgl dnieniem aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej dotycz cych Zamówie Publicznych. II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 7. Forma prawna prowadzonej działalno ci Osoba prawna X Jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej (poda jaka) Wspólnota samorz dowa Wspólnota samorz dowa 3

4 8. Dane Wnioskodawcy Nazwa Wnioskodawcy Miasto Piotrków Trybunalski Kod PKD lub EKD Nie dotyczy podstawowej działalno ci NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) Numer REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Nie dotyczy S dowym b) Ewidencji Działalno ci Nie dotyczy Gospodarczej c) innym rejestrze (poda Nie dotyczy nazw ) Adres siedziby: Województwo Powiat Gmina Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Numer telefonu (wraz Łódzkie m. Piotrków Trybunalski m. Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Pasa Karola Rudowskiego z numerem kierunkowym) (44) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) (44) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 9. Dane jednostki realizuj cej projekt w imieniu Wnioskodawcy 1 Nazwa jednostki realizuj cej Urz d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego projekt Kod PKD lub EKD Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalno ci podstawowej działalno ci publicznej NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) Numer REGON Adres siedziby: Województwo Łódzkie Powiat m. Piotrków Trybunalski Gmina m. Piotrków Trybunalski Miejscowo Piotrków Trybunalski Ulica Pasa Karola Rudowskiego Nr domu 10 Nr lokalu - Kod pocztowy Numer telefonu (wraz ( 44) z numerem kierunkowym) 1 Dotyczy Beneficjentów b d cych JST 4

5 Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 10. Inne podmioty bior ce udział w realizacji projektu (wypełni, je li wła ciwe, powieli poni sze tabele odnosz ce si do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby) Członkowie konsorcjum (44) Dotyczy X X Nie dotyczy 1) Nazwa podmiotu Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Forma prawna prowadzonej działalno ci Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci prawnej (poda, jaka) NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze S dowym b) Ewidencji Działalno ci Gospodarczej c) innym rejestrze (poda nazw ) Adres siedziby: Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Nie dotyczy Wrocław Poziomkowa X Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym) Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej - Rodzaj i zakres zada wykonywanych w trakcie realizacji projektu - - Odpowiada za cz techniczn projektu: dostarczenie sprz tu komputerowego i Internetu, przeszkolenie Beneficjentów, promocj projektu 5

6 11. Dane jednostki realizuj cej projekt w imieniu Partnera 2 Nazwa jednostki realizuj cej Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział projekt Warszawski Zakład Promocji Kod PKD lub EKD 9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urz dze podstawowej działalno ci peryferyjnych NIP (w przypadku spółki cywilnej nale y poda NIP spółki) Numer REGON Adres siedziby: Województwo Mazowieckie Powiat m. st. Warszawa Gmina m. st. Warszawa Miejscowo m. st. Warszawa Ulica Al. Niepodległo ci Nr domu 135 Nr lokalu 37 Kod pocztowy Numer telefonu (wraz (22) z numerem kierunkowym) Numer faksu (wraz z numerem (22) kierunkowym) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej 12. Dane osoby/osób upowa nionych przez Wnioskodawc do kontaktów Imi i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Numer faksu Piotr Gruszczy ski Inspektor w Biurze Partnerstwa i Funduszy Urz du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Adres poczty elektronicznej Dane osoby/osób upowa nionych do kontaktów dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powieli tabele odpowiednio do liczby podmiotów) Nazwa partnera Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Imi i nazwisko Tomasz Bulzacki Stanowisko Specjalista ds. projektów unijnych Numer telefonu (22) Numer faksu Adres poczty elektronicznej III. OPIS PROJEKTU 13. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowo Kod pocztowy 2 Dotyczy Partnerów b d cych JST 6

7 Łódzkie m. Piotrków Trybunalski m. Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski Projekt realizowany na terenie całego kraju Tak Nie X Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP Tak Nie X 14. Cel planowanego projektu (4000 znaków) Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 100 gospodarstw domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Piotrków Trybunalski, których dochód lub orzeczony stopie niepełnosprawno ci upowa nia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Aby osi gn cel ogólny zostan przeprowadzone działania, poprzez które osoby znajduj ce si w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawne otrzymaj bezpłatny dost p do Internetu a poprzez zaplanowane szkolenia naucz si korzysta z zasobów i usług dost pnych drog on line. Cel ogólny projektu zostanie osi gni ty poprzez realizacj nast puj cych celów szczegółowych: dostarczenie sprz tu komputerowego z oprogramowaniem i dost pem do sieci w gospodarstwach domowych zagro onych wykluczeniem cyfrowym, uruchomienie stanowisk komputerowych z dost pem do Internetu w jednostkach podległych Wnioskodawcy, przeprowadzenie szkole stacjonarnych (dla gospodarstw domowych obj tych projektem oraz pracowników z jednostek podległych Wnioskodawcy) podczas których Beneficjenci poznaj zasady korzystania z komputera i Internetu. przeprowadzenie szkole e learningowych, w czasie których beneficjenci b d wykonywa zadania i testy sprawdzaj ce ich wiedz teoretyczn. Cel projektu jest zgodny z celem działania 8.3 PO IG. Cel ten zostanie osi gni ty równie poprzez realizacj jako ciowych celów, którymi s : zwi kszenie umiej tno ci grupy docelowej w zakresie obsługi komputera, zwi kszenie ilo ci osób korzystaj cych z usług dost pnych na rynku cyfrowym, rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwi kszenie umiej tno ci w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. Efektem realizacji projektu b dzie zwi kszona liczba osób korzystaj cych z usług i tre ci cyfrowych, a tak e zmniejszenie kosztów ycia codziennego odbiorców, poniewa przez Internet b d mogli wykonywa dokładnie zaplanowane wydatki np. zakupy, rachunki, a tak e ł czy si z urz dami np. przez poczt elektroniczn. Za pomoc realizacji projektu zostanie otrzymany rezultat zwi kszonej liczby osób korzystaj cych z Internetu oraz wzrost wykorzystania usług wiadczonych drog on line. Obok realizacji celu działania 8.3 PO IG, projekt realizuje równie cel szczegółowy (f) PO IG - wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce". Osi gni cie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu b dzie miało pozytywny wpływ na zwi kszanie spójno ci społecznej i gospodarczej oraz na budow społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzi ki zapewnieniu dost pu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym. Cele projektu bezpo rednio przekładaj si na realizacj wska ników wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Produkty projektu: gospodarstw domowych, które uzyskaj dost p do Internetu (sposób pomiaru: ankiety rekrutacyjne, deklaracje przyst pienia do projektu) zestawów komputerowych (sposób pomiaru: faktury) 7

8 - 36 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy (sposób pomiaru: faktury, protokoły zdawczo odbiorcze) - 10 szkole dla beneficjentów indywidualnych (sposób pomiaru: listy obecno ci) - 1 szkolenie dla pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy (sposób pomiaru: listy obecno ci) Rezultaty projektu: os. w gospodarstwach domowych, które uzyskały dost p do Internetu (sposób pomiaru: ankiety) os., które uzyskały dost p do stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy (sposób pomiaru: ankiety, listy u ytkowników) os., które uzyskały dost p do szkole e-learningowych (sposób pomiaru: statystyki logowania na stron internetow, ankiety) os., przeszkolonych z zakresu obsługi komputera i Internetu (sposób pomiaru: listy obecno ci) - 6 pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy przeszkolonych z zakresu obsługi komputera (sposób pomiaru: listy obecno ci) 15. Skwantyfikowane wska niki realizacji celów projektu l.p Wska nik produktu Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowa nie dost pu do Internetu Liczba zakupionych zestawów komputerowy ch dla gospodarstw domowych Liczba specjalistycz nych stanowisk komputerow ych w jednostkach podległych JST Liczba przeprowadzo nych szkole Jedn. miar y szt szt szt szt RAZEM 8

9 5. 6. l.p stacjonarnych dla beneficjentów indywidualny ch Liczba przeprowadzo nych szkole dla pracowników jednostek podległych JST Liczba przeprowadzo nych konferencji Wska nik rezultatu Liczba osób, które uzyskały mo liwo dost pu do Internetu Liczba osób, które b d mogły skorzysta ze stanowisk komputerowy ch w jednostkach podległych Wnioskodawc y Liczba osób korzystaj cyc h ze szkole e- learningowyc h Liczba przeszkolonyc h osób indywidualny ch szt. 1 1 szt Jedn. miar y szt. os./ tydz. os. os. Rok Warto wska nika 2012 Warto bazowa Warto docelowa Warto bazowa Warto docelowa Warto bazowa Warto docelowa Warto bazowa Warto docelowa 100 9

10 5. Liczba przeszkolonyc h pracowników w jednostkach podległych Wnioskodawc y os Warto bazowa Warto docelowa Opis projektu (7200 znaków) Projekt jest skierowany do 100 gospodarstw domowych wybranych spo ród nast puj cych grup: - gosp. domowe spełniaj ce kryterium dochodowe upowa niaj ce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i /lub wiadcze rodzinnych - dzieci i młodzie ucz ca si z rodzin w trudnej syt. materialnej i społecznej uprawniaj cej do uzyskania stypendiów socjalnych - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno ci lub z orzeczeniem równowa nym - rodziny zast pcze - rodzinne domy dziecka, samotni rodzice Wst pna identyfikacja grupy docelowej została dokonana na podstawie danych statystycznych posiadanych przez Miejski O rodek Pomocy Rodzinie, działaj cy na rzecz osób obj tych pomoc społeczn i socjaln. Obecnie rodzin wspieranych przez MOPR jest na terenie miasta ok. 3 tys. co stanowi ponad 9% mieszka ców. W tej grupie ok. 55% stanowi osoby bezrobotne, ok. 40% - osoby niepełnosprawne oraz ok. 5% - rodziny wykazuj ce nieporadno yciow i maj ce trudno ci wychowawcze z dzie mi. Szczegółowa identyfikacja Beneficjentów, wraz z lokalizacj zostanie wykonana po opracowaniu wyników ankiet prowadzonych przez MOPR dotycz cych zapotrzebowania i przeciwdziałania zagro eniu wykluczenia cyfrowego. S to osoby ubogie ale podejmuj ce wysiłek w kierunku zmiany swojej sytuacji społeczno ekonomicznej. Nie s to osoby z rodzin patologicznych, dlatego ryzyko wykorzystania sprz tu niezgodnie z przeznaczeniem jest minimalne. Gdyby jednak sytuacja taka miała miejsce, sprz t zostanie zidentyfikowany na podstawie przypisanego numeru IP, a tak e karcie, która zapewnia dost p do Internetu i jest identyfikowana za pomoc systemu nawigacyjnego. Ponadto w dniu przyst pienia do projektu, ka dy uczestnik podpisze zobowi zanie nie działania na szkod oraz dokonania wszelkich stara aby sprz tu nie zniszczy. Rekrutacja do projektu b dzie otwarta. Informacja o naborze b dzie dost pna w budynkach u yteczno ci publicznej na terenie całego miasta. Osoby ch tne do udziału w projekcie wypełni wst pn ankiet oraz podpisz deklaracj uczestnictwa w projekcie. Informacja o mo liwo ci udziału w projekcie zostanie umieszczona tak e na stronie internetowej Wnioskodawcy. Regulamin b dzie dost pny dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji. W ród Beneficjentów zostan tak e rozprowadzone materiały promocyjne projektu. Kryteria rekrutacji: a) stałe miejsce zamieszkania na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, b) brak komputera oraz dost pu do Internetu, c) spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dochodowych (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa o wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.): - osoba samotnie gospodaruj ca-miesi czny dochód nie przekracza 477 zł netto; - osoba w rodzinie-miesi czny dochód na osob nie przekracza 351 zł netto, - rodzina pobieraj ca zasiłek rodzinny -miesi czny dochód netto nie przekracza 504 zł na osob w rodzinie lub 583 zł na osob, je li jest dziecko niepełnosprawne, - dzieci i młodzie, ucz ca si z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej, które uprawnione s do uzyskania stypendiów socjalnych (miesi czny dochód na osob do 351 zł netto), 10

11 - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno ci lub orzeczeniem równowa nym. Rekrutacja uczestników b dzie uwzgl dniała zasad równo ci szans poprzez jasne i czytelne kryteria udziału w projekcie eliminuj ce bariery płci, finansowe czy psychiczne. W przypadku zgłoszenia si zbyt małej liczby ch tnych do udziału w projekcie zostanie nasilona akcja promocyjna. Zagro enia wynikaj ce z trudnej sytuacji społeczno ekonomicznej odbiorców, które mog negatywnie wpłyn na efektywno realizacji projektu, to brak mierzalnych, szybko osi gni tych korzy ci materialnych, które w krótkim czasie mogłyby przynie popraw warunków yciowych uczestników. Efektywno takich rezultatów byłaby krótkotrwała, dlatego te realizacja projektu nie polega na dostarczeniu gotowych rozwi za. Osoby bior ce udział w projekcie b d zobowi zane wykorzysta sprz t zgodnie z jego przeznaczeniem, a wi c tak e uczestniczy w szkoleniach, wykonywa zadania drog on line oraz rozlicza si z nich we wskazanym terminie. Wykonywanie zada zgodnie z harmonogramem b dzie otwierało cie k udost pniania kolejnych aplikacji dla u ytkownika. Realizacja projektu: do , działania: 1. Organizacja i funkcjonowanie biura projektu, promocja projektu: zatrudnienie pracowników, rozliczanie projektu, monitoring i ewaluacja: ocena prawidłowo ci i terminowo ci działa projektu, kontakty z uczestnikami, maj ce na celu zapewnienie bezpiecze stwa powierzonego sprz tu. Informacja i promocja: wykonanie serwisu www, oznaczenie sprz tu, druk ulotek promocyjnych, emisja ogłosze w prasie, zorganizowanie konferencji rozpoczynaj cej i ko cz cej projekt. 2. Przeprowadzenie post powa przetargowych: przygotowanie i realizacja przetargów, zawarcie umów z dostawcami: Internetu, sprz tu komputerowego, 3. Przeprowadzenie rekrutacji do projektu: ustalenie regulaminu rekrutacji, dotarcie do grupy docelowej, podpisanie dokumentów przez Beneficjentów. 4. Zakup sprz tu komputerowego z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Wnioskodawcy: zakup komputerów stacjonarnych zintegrowanych z monitorem, klawiatur i myszk, z systemem operacyjnym i prostym pakietem biurowym, obj tych gwarancj i ubezpieczonych. 5. Instalacja sprz tu komputerowego z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Wnioskodawcy: przekazanie, instalacja i uruchomienie sprz tu u Beneficjentów. 6. Przeprowadzenie szkole stacjonarnych dla gospodarstw domowych i pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy: Warsztaty Podstawy systemu operacyjnego i Internetu" - po 3 godziny dla 100 os., ł cznie 10 szkole (30 h, w gr. do 10 os.). Szkolenie dla pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy, do których trafi sprz t w ramach działa koordynacyjnych (6 os.). Zakres szkole : podstawowe informacje o komputerze, system operacyjny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, podstawy korzystania z Internetu, poczta elektroniczna, przegl darki internetowe. W czasie szkole uczestnicy otrzymaj materiały szkoleniowe i informacyjne. 7. Uruchomienie usługi dost pu do Internetu: w 100 gospodarstwach domowych. 8. Zapewnienie dost pu do platformy e-learningowej: Projekt jest komplementarny do projektu Piotrkowska Platforma e-learningowa. W ramach realizacji zada Beneficjenci otrzymaj bezpłatny dost p do aplikacji on-line. Podczas szkole e learningowych Beneficjenci b d wykonywa zadania i testy sprawdzaj ce ich wiedz teoretyczn. Rozwi zuj c kolejne zadania drog on line uczestnicy naucz si zdobywa informacje w sieci, wypełnia dokumenty i przesyła je drog elektroniczn oraz komunikowa si przez Internet. Dost p 11

12 obejmie: zasoby edukacyjne dla dzieci i młodzie y, Kurs nauki j. angielskiego, Szkolenia dla dorosłych, np. Mój pierwszy biznes, Szukam pracy. Projekt jest neutralny pod wzgl dem technologicznym b dzie realizowany zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, z pózn. zm). Wnioskodawca nie narzuca stosowania konkretnych rozwi za technicznych. 17. Opis działa koordynacyjnych je li dotyczy (4000 znaków) Zapewnienie dost pu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju społecze stwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszka cy b d mieli mo liwo skorzystania z sieci u siebie w domu. Projekt zakłada zapewnienie dost pu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych jednak potrzeby w tym zakresie s du o wi ksze. Projekt zakłada utworzenie dodatkowych 36 stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy: Specjalnym O rodku Szkolno- Wychowawczym i Miejskiej Bibliotece Publicznej. W Specjalnym O rodku Szkolno-Wychowawczym (16 stanowisk) zakłada si umo liwienie i ułatwienie korzystania z Internetu przez osoby niepełnosprawne. Takie osoby wykazuj niejednokrotnie wi ksz ch do nauki obsługi komputera i korzystanie z zasobów Internetu, ni osoby bez dysfunkcji. Barier jest brak specjalistycznego sprz tu ułatwiaj cego prac przy komputerze. Planuje si wyposa enie stanowisk komputerowych w dodatkowy sprz t aby osoby z ró nym rodzajem niepełnosprawno ci mogły skorzysta z komputera, m.in. osoby niepełnosprawne ruchowo, z niepełnosprawno ci sprz on obejmuj c niepełnosprawno ruchow i intelektualn, z Zespołem Downa, autystyczne lub innym rodzajem niepełnosprawno ci, ograniczaj cej mo liwo ci ruchowe i poznawcze. Oprócz komputera z dost pem do Internetu stanowisko uzupełnione b dzie o taki sprz t jak: ekran dotykowy, pisak mocowany na głowie, interface do przeł czników, mówi cy edytor tekstu do pracy z symbolami, komputerowy program wspieraj cy czytanie i pisanie oraz komunikacj, powi kszony trackball, specjalne klawiatury, urz dzenie wskazuj ce reaguj ce na ruch głowy i inne. Poprzez działania zaplanowane w projekcie osoby niepełnosprawne uzyskaj szans na przełamanie barier dost pu do wiedzy, edukacji i pracy a tak e zwi ksz swoje szanse na nawi zanie kontaktów mi dzyludzkich. Do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego zostanie zakupionych: - 16 komputerów, - 1 komputerowa myszka nagłowna, - 1 komunikator Go Talk 20+ umo liwiaj cy nagranie i odtwarzanie komunikatów stałych, czyli takich, które u ytkownik zawsze musi mie pod r k (lub inny o podobnych parametrach), - 1 ekran dotykowy na notebook lub LCD 17" panoramiczny, - 2 dotykowe urz dzenia Cirque Glidepoint SmartCat zast puj ce mysz komputerow (lub inne, o podobnych parametrach), - 3 urz dzenia Buddy Button zast puj ce mysz komputerow do u ywania przy pomocy stopy, głowy lub łokcia (lub inne, o podobnych parametrach), - 6 urz dze KidTrac maj cych funkcj myszy komputerowej (lub inne o podobnych parametrach), - 1 klawiatura Maltron umo liwiaj ca pisanie jednym palcem lub ustami (lub inna o podobnych parametrach), - 3 klawiatury Big Keys LX o du ych klawiszach (lub inna o podobnych parametrach), - 1 specjalistyczny sprz t do odtwarzania plików multimedialnych, - 1 Router 12 portowy. Istotnym czynnikiem wyrównywania szans edukacyjnych, szczególnie w ród dzieci i młodzie y jest tworzenie ogólnodost pnych punktów dost pu do Internetu. Dobrym miejscem na utworzenie takiego punktu s biblioteki. Szybkie tempo ycia oraz fakt, e statystyki mówi o 12

13 spadku czytelnictwa w ród polskiego społecze stwa powoduje, e pracownicy bibliotek szukaj nowych sposobów do zach cenia korzystania z tych placówek. Coraz cz ciej wykorzystywane s w tym celu nowe techniki i technologie. Biblioteki staj si wa nym ogniwem w lokalnej implementacji społecze stwa informacyjnego. Oprócz udost pniania swoich zbiorów do nowych zada bibliotek nale szeroko poj te usługi informacyjne, udost pnianie Internetu, organizatora zaj edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technik i multimediów. Biblioteki s obecnie nowoczesnymi multimedialnymi centrami kultury rozpowszechniaj ce tzw. dobre praktyki. Dzi ki dodatkowym stanowiskom komputerowym (20 szt.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej szacuje si, e z dost pu do Internetu skorzysta dodatkowo 50 os. tygodniowo. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie zakupionych: - 20 komputerów, - 1 moduł do elektronicznego rezerwowania i zamawiania woluminów bibliotecznych, - 1 specjalistyczny sprz t do odtwarzania plików multimedialnych, - 1 router UTM Fortigate 110 C (lub inny o podobnych parametrach) umo liwiaj cy podł czenie i zabezpieczenie typu firewall wszystkich zakupionych komputerów do Internetu, - 2 routery UTM Fortigate 30 B (lub inne o podobnych parametrach) umo liwiaj ce podł czenie wszystkich zakupionych komputerów do Internetu, - 1 switch zarz dzalny 48 portowy do poł czenia komputerów w sie, - 2 switche zarz dzalne 24 portowe do poł czenia komputerów w sie. Z ka dej placówki do projektu zostan wytypowani 3 pracownicy, którzy przejd szkolenie z obsługi sprz tu, ze szczególnym uwzgl dnieniem specjalistycznego sprz tu dla osób niepełnosprawnych, komunikacji z Beneficjentami oraz wyszukiwania informacji. Mo liwo korzystania ze stanowiska komputerowego i Internetu b dzie bezpłatna. 18. Uzasadnienie projektu (4000 znaków) Wykluczenie cyfrowe to brak umiej tno ci swobodnego posługiwania si sprz tem komputerowym i poruszania si w wiecie Internetu. Niestety, z ró nych przyczyn, nie wszyscy nad aj za post pem. Ze statystyk GUS wynika, e w Polsce zaledwie 48% gospodarstw domowych posiada dost p do Internetu co na tle krajów Europy plasuje nas w ostatniej dziesi tce. Sytuacja rodzin z osob niepełnosprawn jest jeszcze gorsza, nawet 90 % nie ma komputera, a 95 % rodzin nie ma dost pu do Internetu. Wydaje si, e główn przyczyn wykluczenia cyfrowego jest brak rodków finansowych, tymczasem w ramach analizy przeprowadzonej na potrzeby dokumentu i - Łódzkie 2013 Program Rozwoju Społecze stwa Informacyjnego w Woj. Łódzkim do r zidentyfikowano nast puj ce bariery w dost pie do Internetu: brak rodków na opłacanie dost pu do ł czy, trudny dost p do miejsc z bezpłatnym dost pem do Internetu ale tak e brak motywacji, wiedzy oraz umiej tno ci korzystania z komputerów i Internetu. W przytoczonym badaniu poziom e-rozwoju Piotrkowa Trybunalskiego został okre lony jako redni jednak w grupie docelowej projektu znajduje si znajduje si cz odbiorców, którzy nigdy nie mieli do czynienia z obsług komputera czy aplikacji internetowych. Dzi ki realizacji projektu wi kszy udział w yciu publicznym b d miały osoby obj te pomoc ze rodków opieki społecznej. Uczestnictwo w projekcie zwi kszy gotowo obywateli zagro onych wykluczeniem cyfrowym do korzystania z usług rynku teleinformatycznego, co spowoduje wzrost ich kwalifikacji i rozwoju zawodowego, a w konsekwencji popraw ich warunków bytowych, tak e osób niepełnosprawnych nie maj cych szans na przełamanie barier dost pu do wiedzy, edukacji, pracy w tym telepracy (wiele osób ma problem z dostaniem pracy, telepraca jest idealnym rozwi zaniem dla osób niepełnosprawnych i cz sto jedyn szans na ródło utrzymania). Dzi ki przeprowadzonym szkoleniom wzrosn umiej tno ci i kompetencje osób bior cych 13

14 udział w projekcie. Odbiorcy naucz si korzysta z podstawowych narz dzi systemowych i Internetu, dzi ki czemu b d lepiej wykorzystywali usługi dost pne na rynku cyfrowym. Rozwi zuj c kolejne zadania drog on line uczestnicy naucz si zdobywa informacje, wypełnia dokumenty i przesyła je drog elektroniczn oraz komunikowa si przez Internet. Dzi ki temu zwi kszy si efektywno przekazywanych informacji, a tak e ilo przekazywanych tre ci cyfrowych. Dzi ki dost pno ci usług drog internetow, odbiorcy zdob d nowe umiej tno ci, b d szybciej i łatwiej komunikowa si z instytucjami u yteczno ci publicznej, a tak e obni y si koszt ich utrzymania m.in. dlatego, e naucz si zasad planowania wydatków i zdobywania informacji bezpłatn drog elektroniczn. Pokazuj c mo liwo ci dost pu do sieci, projekt ma na celu pokazanie odbiorcom, e Internet to ródło wiedzy i informacji, oszcz dno czasu, kosztów i mo liwo samorozwoju. Z uwagi na dekoncentracj ludno ci zagro onej wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawno ci, planuje si dostarczenie tzw. mobilnego Internetu o uniwersalnych parametrach systemowych, a jednocze nie łatwego w obsłudze oraz o wi kszych mo liwo ciach kontroli sprz tu. Pod wzgl dem technicznym projekt jest mo liwy do zrealizowania poniewa na terenie miasta funkcjonuje kilku operatorów oferuj cych usług mobilnego Internetu. Realizacja projektu jest odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia budowa społecze stwa informacyjnego. Koncepcja projektu opiera si na analizach sformułowanych w dokumentach strategicznych odnosz cych si do problematyki rozwoju społecze stwa informacyjnego: Europejska Agenda Cyfrowa, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do r oraz perspektywiczna prognoza transformacji społecze stwa informacyjnego do r. 2020, Proponowane kierunki rozwoju społecze stwa informacyjnego w Polsce do 2020r..Wszystkie wydatki przewidziane w ramach projektu mieszcz si w katalogu kosztów kwalifikowanych okre lonym dla Działania 8.3 PO IG. 19. Do wiadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalaj cy na realizacj projektu Zgodnie z zasadami konkursowymi dla Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion projekt b dzie realizowany w konsorcjum jednostki samorz du terytorialnego (m. Piotrków Trybunalski - Lider projektu) z organizacj pozarz dow (Ogólnopolsk Fundacj Edukacji Komputerowej- Partner projektu) wybran na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, póz. 712 z pó n. zm.). Szczegółowe zasady współpracy i podział obowi zków zostały uregulowane w umowie konsorcjum. Zakres zada : Lider ponosi w projekcie odpowiedzialno wynikaj c z umowy o dofinansowanie, odpowiada za cało zagadnie dotycz cych realizacji projektu, takich jak: zarz dzanie finansami projektu, dotrzymywanie harmonogramu działania, prowadzenie sprawozdawczo ci finansowej i merytorycznej projektu, promocj projektu oraz utrzymanie trwało ci projektu. Partner projektu odpowiada za cz techniczn projektu: dostarczenie sprz tu komputerowego i Internetu, przeszkolenie beneficjentów, promocj projektu, zapewnia wkład własny. Zarz dzanie projektem: Zarz dzanie projektem zostanie powierzone Kierownikowi projektu (u. cywilno-prawna). Do zada Kierownika nale e b dzie nadzór nad realizacj projektu, dbało o merytoryczn wysok jako realizacji zada, nadzór nad zgodno ci realizacji projektu z umow, kontakty oraz korespondencja z IP/IP 2, sporz dzanie wniosków o płatno. Kierownik projektu przygotuje tak e narz dzia i badania ewaluacyjne, opracuje i zaprezentuje wyniki ewaluacji w postaci raportu ko cowego. W zadaniach Kierownikowi b dzie pomagał Specjalista ds. 14

15 rekrutacji, promocji i monitoringu (u. cywilno-prawna) odpowiedzialny za rekrutacj uczestników i ocen ich kwalifikowalno ci, promocj za pomoc strony internetowej oraz materiałów promocyjnych, monitorowanie prawidłowego przebiegu cało ci projektu. Rozliczaniem projektu, ewidencj wydatków, sporz dzaniem cz ci finansowej wniosku o płatno oraz nadzorem i kontrol nad prawidłowym wydatkowaniem rodków finansowych zwi zanych z dokonywanymi zakupami b dzie si zajmowała Ksi gowa projektu (u. cywilnoprawna). Ze strony Partnera zadania b dzie wykonywał Koordynator projektu (personel własny oddelegowany na 1/2 etatu ) odpowiedzialny za prawidłowe wykonywanie zada le cych po stronie Partnera, szczegółowo okre lonych w umowie konsorcjum oraz za promocj projektu. W stopniu wymaganym przez projekt Wnioskodawca zapewnia miejsca pracy dla Kierownika projektu oraz dla obsługi ksi gowej i administracyjnej. Pomieszczenia obsługi projektu, wyposa one s w sprz t techniczny gwarantuj cy sprawne wykonywanie zada. Wybór wykonawców ww. usług zostanie przeprowadzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do wiadczenie Miasta Piotrków Trybunalski: Wnioskodawca posiada opracowane procedury zapewniaj ce rzeteln realizacj i prawidłowe wdro enie przez Urz d Miasta projektu zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewn trznymi oraz wytycznymi. Procedury maj form Instrukcji zarz dzania projektami współfinansowanymi funduszami unijnymi wprowadzonej Zarz dzeniem nr 233 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 maja 2009r i słu ujednoliceniu zasad pozyskiwania funduszy unijnych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej w Urz dzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Instrukcja okre la zadania, kompetencje i odpowiedzialno poszczególnych komórek organizacyjnych Urz du Miasta na wszystkich etapach realizacji projektu oraz zasady obiegu informacji pomi dzy wszystkimi uczestnikami realizuj cymi projekt. Zdolno organizacyjn Beneficjenta do wdro enia i eksploatacji projektu potwierdza jego ogromne do wiadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej, a tak e w utrzymaniu ich rezultatów zgodnie z wymogami odpowiednich umów o dofinansowanie. Warto zrealizowanych i rozliczonych projektów przekracza 50 mln PLN, a w trakcie realizacji znajduj si projekty o warto ci niemal 200 mln PLN. Do najwa niejszych zrealizowanych projektów nale : - Budowa obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego etap I projekt zrealizowany w latach w ramach programu PHARE 2001, wielko dofinansowania 8,122 mln zł, - Poprawa atrakcyjno ci inwestycyjnej regionu Piotrkowa Trybunalskiego dla inwestorów M P (Budowa obwodnicy Piotrkowa Trybunalskiego - etap II) projekt zrealizowany w latach w ramach programu PHARE 2003, wielko dofinansowania 18,482 mln zł, - Modernizacja ulicy Sulejowskiej od Ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanej, projekt zrealizowany w latach w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego TRANSPORT, wielko dofinansowania 10,373 mln zł, - Budowa północnej jezdni trasy WZ w Piotrkowie Trybunalskim od ulicy Armii Krajowej do torów PKP - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania ZPORR, wielko dofinansowania 2,598 mln zł, - Modernizacja ulic Sienkiewicza i Pasa Rudowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania ZPORR, wielko dofinansowania 2,996 mln zł, -"E Urz d w Piotrkowie Trybunalskim" - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania 1.5 ZPORR, wielko dofinansowania 2,036 mln zł, - Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim etap I - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania ZPORR, wielko dofinansowania 1,757 mln zł, - ACZEK III program finansowego wsparcia młodzie y z terenów wiejskich - projekt zrealizowany w latach w ramach Działania 2.2 ZPORR, wielko dofinansowania 15

16 1,919 mln zł, Najwa niejsze projekty znajduj ce si w fazie realizacji: - Poprawa dost pno ci do krajowej sieci dróg (nr 1,8,12,91) poprzez rozbudow ul. Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim - projekt realizowany w latach w ramach Działania I.1 RPO WŁ, wielko dofinansowania 10,104 mln zł, - Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budow sali sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim - projekt realizowany w latach w ramach Działania V.3 RPO WŁ, wielko dofinansowania 8,409 mln zł, - Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiegocz dotycz ca Miasta Piotrków Trybunalski - projekt realizowany w latach w ramach Działania IV.2 RPO WŁ, wielko dofinansowania 2,197 mln zł, - Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizacj zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - projekt realizowany w latach w ramach IPI dla VI Osi Priorytetowej RPO WŁ, wielko dofinansowania 16,368 mln zł, - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni cieków w Piotrkowie Trybunalskim -realizowany w latach w ramach IPI PO Ii, wielko dofinansowania 159,454 mln zł, - Piotrkowska platforma e-learningowa, realizowany w latach w ramach Działania IV.2.RPO WŁ, wielko dofinansowania 1,160 mln zł. Prawidłow realizacj i eksploatacj projektu zapewniaj tak e wdro one przez Urz d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego systemy zarz dzania jako ci (norma ISO 9001:2008) i bezpiecze stwem informacji (norma ISO 27001:2005). Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami i sprz tem komputerowym niezb dnym dla prawidłowego nadzoru nad realizacj projektu, zapewnia tak e infrastruktur techniczn niezb dn do efektywnego wdro enia projektu i osi gni cia jego celów. Do wiadczenie Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej: Fundacja została powołana w 1986 roku i od pocz tku swojej działalno ci dofinansowuje szkolnictwo z własnych rodków. Za spraw Fundacji na przełomie 1998 i 1999 roku w ramach akcji Pracownie Informatyczne w ka dej gminie, w gminach zacz ły pojawia si nowoczesne pracownie komputerowe z dost pem do Internetu. W szkołach pojawiło si prawie 3 tys. pracowni, czyli ok. 30 tys. komputerów. W kolejnych latach dzi ki finansowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej OFEK wyposa ył ponad 1100 pracowni szkolnych i uczelnianych, w tym wiele pracowni sieciowych z dost pem do Internetu. W latach Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało dwa du e projekty wspomagaj ce edukacj informatyczn, w których OFEK brał udział było to: m.in. Pracownia internetowa w ka dej gminie oraz Pracownia internetowa w ka dym gimnazjum. W ramach tych projektów wyposa ono ponad 5800 pracowni w 10 multimedialnych stanowisk komputerowych poł czonych sieci lokaln, z dost pem do sieci Internet, z oprogramowaniem zapewniaj cym uczniom realizowanie celów edukacji informatycznej. Szkoły otrzymały w ten sposób ponad nowoczesnych komputerów w ci gu trzech lat. W latach r. OFEK brał udział w nast puj cych projektach: Pracownie komputerowe dla szkół, Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, Wyposa enie w sprz t komputerowy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Pedagogicznego, Akademia Społecze stwa Informatycznego. W latach OFEK realizuje nast puj ce projekty współfinansowane ze rodków unijnych: - E-szkoła Wielkopolska Twórczy Nauczyciel PO KL Działanie E-szkoła Wielkopolska Twórczy Ucze - PO KL Poddziałanie Kolegium niadeckich - innowacyjny program nauczania przedmiotów przyrodniczych PO KL Poddziałanie 3.3.4, we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Młodzie owa Akademia Agrobiznesu PO KL Poddziałanie Realizuj c powy sze projekty Fundacja posiada odpowiedni kadr i zasoby techniczne do 16

17 realizacji projektów unijnych. Fundacja wdro yła tak e Zintegrowany System Zarz dzania wg norm: PN-EN ISO PN-EN ISO PN N Harmonogram realizacji projektu Planowany termin rozpocz cia realizacji projektu Nazwa Działania Działanie 1 Organizacja i funkcjonowanie biura projektu, promocja projektu Działanie 2 Przeprowadzenie post powa przetargowych Działanie 3 Przeprowadzenie rekrutacji do projektu Działanie 4 Zakup sprz tu komputerowego z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Wnioskodawcy Działanie 5 Instalacja sprz tu komputerowego z oprogramowaniem w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych Wnioskodawcy Działanie 6 Przeprowadzenie szkole stacjonarnych dla gospodarstw domowych i pracowników jednostek podległych Wnioskodawcy Działanie 7 Uruchomienie usługi dost pu do Internetu Działanie 8 Zapewnienie dost pu do platformy e-learningowej Planowany termin zako czenia realizacji projektu Kwartał oraz rok realizacji Działania II kw IV kw II kw II III kw III IV kw IV kw IV kw I kw.2013 IV kw IV kw IV kw ródła finansowania projektu Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowalne (w PLN) Kwota wnioskowanego dofinansowania , ,85 rodki własne , ,15 17

18 22. Całkowite wydatki na realizacj projektu (w PLN) (a+b) ,00 a) Wydatki kwalifikowalne (w PLN) ,00 - w tym podatek VAT ,80 Wkład niepieni ny (w PLN) 0 - w tym podatek VAT 0 b) Wydatki niekwalifikowalne (w PLN) 0 - w tym podatek VAT 0 Dofinansowanie ze rodków publicznych w ramach działania % PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych Wysoko wydatków zwi zanych z cross-financingiem (w PLN) ,00 - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 4% Wysoko kosztów ogólnych (w PLN) ,00 - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 17,1% Wysoko wydatków zwi zanych z promocj projektu (w PLN) ,00 - w tym jako % wydatków kwalifikowalnych 4% 23. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków Kategorie wydatków 2. ZAKUP I AMORTYZACJA RODKÓW TRWAŁYCH I WARTO CI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zakup sprz tu komputerowego dla 100 gospodarstw domowych Zakup komputerów do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup specjalistycznego sprz tu do odtwarzania plików multimedialnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Modułu elektronicznego rezerwowania i zamawiania woluminów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Routera UTM Fortigate 110 C (lub inny o podobnych parametrach) do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Routera UTM Fortigate 30 B (lub inny o podobnych parametrach) do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Zakup Switcha zarz dzalnego 48 port. do Miejskiej Biblioteki Publicznej (działania koordynacyjne) Liczba jednostek Warto jednostki Wydatki ogółem (w PLN) Wydatki kwalifikowalne (w PLN) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ZakupSwitcha zarz dzalnego 24 port. do , , ,00 18

19 Miejskiej Biblioteki Publicznej Zakup komputerów do Specjalnego O rodka Szkolno - Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup komputerowej myszki nagłownej do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup komunikatora Go Talk 20+ ( lub inny o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Ekranu dotykowego na notebook lub LCD 17" - panoramicznego do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup urz dzenia Cirque Glidepoint SmartCat (lub inne o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup urz dzenia Buddy Button (lub inne o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup urz dzenia KidTrac (lub inne o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Klawiatury Maltron (lub innej o podobnych parametrach) umo liwiaj cej pisanie jednym palcem lub ustami do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Klawiatury Big Keys LX (lub innej o podobnych parametrach) do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup specjalistycznego sprz tu do odtwarzania plików multimedialnych do Specjalnego O rodka Szkolno - Wychowawczego (działania koordynacyjne) Zakup Routera 12 port. do Specjalnego O rodka Szkolno Wychowawczego (działania koordynacyjne) , , , , , , ,00 859,00 859, , , , , , , ,00 894,00 894, , , , , , , , , , , , , , , ,00 19

20 Zakup oprogramowania: pakiet office i , , ,00 program antywirusowy 3. KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIER AWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI Zakup abonamentu internetowego dla , , ,00 gospodarstw domowych Zakup usługi aktywacji Internetu dla , , ,00 gospodarstw domowych 4. USŁUGI INNE Prace instalacyjne sprz tu , , ,00 komputerowego zakup usługi 5. SZKOLENIA Zakup usługi szkoleniowej dla 100 osób , , ,00 indywidualnych i 6 os. z jednostek podległych Wnioskodawcy (wynajem sali, catering, koszty dojazdu trenera, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe) 7. KOSZTY UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie sprz tu komputerowego , , ,00 zakup usługi 9. PROMOCJA PROJEKTU Promocja projektu zakup usługi , , ,00 polegaj cej na przygotowaniu i wykonaniu logo projektu, plakatu 1 tys. szt., ulotki 2 tys. szt., naklejek na sprz t, tablic informacyjnych 2 szt., roll up 2 szt., podkładek pod mysz 150 szt., usb 150 szt., banera, konferencji prasowych 2 szt., informacji w mediach. 11. KOSZTY OGÓLNE Koszty zakupu piecz tek projektu 6 100,00 600,00 600,00 Wynagrodzenie Kierownika projektu ze , , ,00 strony Lidera (umowa cywilno-prawna) Wynagrodzenie Koordynatora projektu ze , , ,00 strony Partnera - personel własny oddelegowany na 1/2 cz etatu (u. prac) Wynagrodzenie Ksi gowej (umowa , , ,00 cywilno-prawna) Wynagrodzenie Specjalisty ds. rekrutacji, , , ,00 promocji i monitoringu (umowa cywilnoprawna) RAZEM , , Trwało projektu Trwało rezultatów projektu b dzie zapewniona przez 5 lat od zako czenia projektu. B dzie to realizowane poprzez udost pnienie stanowisk komputerowych w jednostkach podległych Wnioskodawcy a tak e ci głe wypo yczanie modemów i komputerów zapewniaj cych dost p gospodarstw domowych do Internetu. Przez cały ten okres dost p do Internetu b dzie bezpłatny dla u ytkowników. Wnioskodawca b dzie pokrywał koszty dost pu, serwisu i ubezpieczenia sprz tu. 20

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich

Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ. w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ROZWOJOWYM DLA SZKÓŁ w ramach Projektu Równe szanse dla szkół Myśliborskich 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Informacje o uczestniku: DANE OSOBOWE: Nazwisko Data urodzenia Dowód osobisty (seria i numer) Imię Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny Zacznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i udzia u w Projekcie pn. Podczeni Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Formularz rekrutacyjny Projektu pn. I. Wype nia osoba ubiegaj ca si o uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik Nr 2 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału w Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich W miesiącu poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKO CI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁA CICIEL RUCHOMO CI - KOMPUTEROWO LUB R CZ, DU YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB BIESKIM KOLOREM. Podstawa prawna: Data wpływu deklaracji Zał cznik do Uchwały nr../2015.rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

"A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE"

A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE Regulamin rekrutacji do projektu systemowego "A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE" realizowanego przez Gminę Nowe/Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy

Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość. ... Pieczęć Wnioskodawcy ... Pieczęć Wnioskodawcy... nr telefonu Wniosek należy złożyć w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14...,... miejscowość data Prezydent Miasta Lublin WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do Projektu Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Formularz zgłoszeniowy do Projektu Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Załącznik nr 1 do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla naboru uzupełniającego na listę rezerwową w projekcie Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii Formularz przystosowany do wypełniania odręcznego. Po wydrukowaniu formularz należy podpisać. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia oraz wydanie opinii (wypełnia rodzic/opiekun ucznia

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo

1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo 1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć pracodawcy) (Miejscowość, dnia) WNIOSEK. o skierowanie bezrobotnego do 30 roku życia do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy

... (pieczęć pracodawcy) (Miejscowość, dnia) WNIOSEK. o skierowanie bezrobotnego do 30 roku życia do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach ul. Radomska 76 tel. 041 273 62 00, fax 041 273 62 60 www.pup-starachowice.pl e-mail: kist@praca.gov.pl pup@pup-starachowice.pl...... (pieczęć pracodawcy) (Miejscowość,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE. z dnia Pracownika Socjalnego na ½ etatu 1.Wymagania niezb dne :

OGŁOSZENIE O NABORZE. z dnia Pracownika Socjalnego na ½ etatu 1.Wymagania niezb dne : OGŁOSZENIE O NABORZE z dnia 2014-05-07 Kierownik O rodka Pomocy Społecznej Gminy Dzier oniów ul. Piastowska 1, ogłasza nabór na: Pracownika Socjalnego na ½ etatu 1.Wymagania niezb dne : a) wykształcenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników 1 2 3 4 5 Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ...... / pieczęć firmowa organizatora / / miejscowość data / Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu ul. Węgierska 146 33-300 Nowy Sącz WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w art. 53 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU nr POKL.09.01.02-24-155/13 pt. Nowe szanse, nowe możliwości

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU nr POKL.09.01.02-24-155/13 pt. Nowe szanse, nowe możliwości Zał. nr 1 ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU nr POKL.09.01.02-24-155/13 pt. Nowe szanse, nowe możliwości lp Nazwa Proszę zaznaczyć lub wpisać dane 1. Imię i nazwisko ( rodzica) 2. Imię i nazwisko (ucznia)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Data wp ywu wniosku: Podpis i piecz : Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O P ATNO 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapita Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE ul. Słowackiego 8 tel. (032) 753 38 50 Centrum Aktywizacji Zawodowej Chrzanów, dnia.. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU /obowiązujący w 2014 r./ na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo