LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI 1

2 Opis zakładanych efektów na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji Typ studiów: doskonalące Forma studiów: niestacjonarne Efekty dla studiów podyplomowych WIEDZA ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzana systemem jakości i bezpieczeństwa informacji zna i rozumie metody, narzędzia i techniki pozwalające opisywać struktury i instytucje uczestniczące w procesie zarządzania system jakości i bezpieczeństwa informacji zwłaszcza w biznesie i administracji ma wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, etycznych organizujących struktury i instytucje w zakresie zarządzania informacją, standardów bezpieczeństwa informacji, zarządzana systemem jakości i bezpieczeństwa informacji zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i środki ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych stosowanych zwłaszcza w biznesie i administracji ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach techniki i technologii w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji ma podstawową wiedzę dotyczącą szacowania i zarządzania ryzykiem zna zasady, metody i techniki archiwizacji dokumentów uzasadnia znaczenie zmian standardów w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem informacji w biznesie i administracji 2

3 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej UMIEJĘTNOŚCI potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zagrożenia zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i zastosowania poznanych metod i technik do rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju zmian w ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych potrafi użyć wiedzy niezbędnej do podjęcia działań jako auditor systemu zarządzania jakością oraz auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, analiz, raportów, dokumentacji auditów właściwych dla studiowanego kierunku studiów podyplomowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość ważności i zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie, pogłębiania wiedzy w życiu zawodowym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, określić priorytety służące realizacji zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 3

4 Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki i bezpieczeństwem informacji - słuchacz przywołuje podstawową problematykę z zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji - słuchacz klasyfikuje formy w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz wyjaśnia podstawowe zasady prawa autorskiego - słuchacz demonstruje umiejętność pracy z platformą e-learningową - słuchacz wykonuje udostępniane mu instrukcje - słuchacz rozwiązuje zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - słuchacz praktykuje samokształcenie pierwszy brak wykład 2 ćwiczenia wykład informacyjny, metoda programowa z użyciem komputera test praktyczny zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie wykładu (uczestnictwo w wykładzie lub zapoznanie się z jego treścią); zaliczenie ćwiczeń (uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie testu) - Zarys problematyki zarządzania systemami jakości i bezpieczeństwa informacji. - Charakterystyka poziomów i form w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (studia, szkolenia). - Obsługa platformy e-learningowej. 4

5 Wykaz literatury obowiązkowej 1. PN-EN ISO 9000: 2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 2. PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. Literatura uzupełniająca: 1. Smyrnova-Trybulska E., Stach S., Burnus A.: (2012) Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Prawne aspekty ochrony informacji - słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące zasad ochrony informacji - słuchacz identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji - słuchacz wybiera odpowiednie środki dla zachowania bezpieczeństwa informacji - słuchacz potrafi przygotować wstępny projekt struktury organizacyjnej pionu ochrony dla jednostki organizacyjnej - słuchacz przedstawia propozycje zadań pełnomocnika ochrony dla konkretnej jednostki organizacyjnej pierwszy Ogólne rozeznanie w systemie prawa. wykład 8 ćwiczenia 8 4 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów dyskusja, kolokwium (na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych) zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie następujących bloków tematycznych: zasady ochrony informacji, środki ochrony informacji; 5

6 Wykaz literatury obowiązkowej warunkiem dopuszczenia do poszczególnych bloków tematycznych modułu jest uczestnictwo w zajęciach, dyskusji, prezentacji firm - Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym jako element praw człowieka. - Prawa i wolności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. - Wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. - Regulacje prawne w zakresie ochrony informacji. - Tajemnice zawodowe i inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej. - Klasyfikowanie i dostęp do informacji niejawnych. - Ochrona informacji niejawnych - zakres ustawy o ochronie informacji niejawnych, podstawowe zasady i organizacja ochrony informacji niejawnych, zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych (w tym wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych). - Prawna ochrona informacji a systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne (np. Internet). 1. Hoc S.: Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole Taradejna M., Taradejna R.: Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Zalewski S.: Dylematy ochrony informacji niejawnych. Katowice Literatura uzupełniająca: 1. Aleksandrowicz T. R.: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Zarządzanie informacją - słuchacz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu informacji i zarządzania - słuchacz omawia metody zarządzania informacją, systemy informacyjne, informacyjne systemy zarządzania - słuchacz wybiera odpowiednie strategie zarządzania dostępem do informacji - słuchacz planuje informatyzację systemów zarządzania 6

7 Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej informacją - słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu problemów pierwszy brak wykład 8 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów udział w dyskusji, zadania problemowe, test zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie na ocenę wykładu (uczestnictwo w zajęciach i dyskusji) i ćwiczeń (zadania problemowe, test) - Definiowanie informacji: dane, informacje,. Informacja jako zasób organizacji, funkcje informacji. - Metody zarządzania informacją, systemy informacyjne, informacyjne systemy zarządzania. - Audyt informacyjny cele i metody: ujęcie statyczne i dynamiczne. Strategie zarządzania dostępem do informacji. - Informatyka narzędziem zarządzania informacją. Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych. 1. Oleński J.: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa Stefanowicz B.: Informacja, SGH, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Hicks B. J., Culley S. J., McMahon C. A.: A study of issues relating to information management across engineering SMEs, International Journal of Information Management, 26/2006, s Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Wyd. UW. Warszawa Nazwa modułu Język modułu Standardy bezpieczeństwa informacji 7

8 Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej - słuchacz ma wiedzę z zakresu podstaw nauki o bezpieczeństwie informacji - słuchacz potrafi analizować zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji - słuchacz projektuje system ochrony przed zagrożeniami utraty informacji - słuchacz potrafi w grupie rozwiązywać problemy bezpieczeństwa informacji pierwszy Wiedza z zakresu podstaw zarządzania i nauk o organizacji. wykład 12 ćwiczenia 8 5 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów, studium przypadków kolokwium, zadania problemowe zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie modułu uwarunkowane zaliczeniem kolokwium - Podstawowe pojęcia (nauki o bezpieczeństwie; metodologia securitologii; przedmiot securitologii; źródła i rodzaje zagrożeń). - Bezpieczeństwo jako dobro społeczne (poczucie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo jako potrzeba; bezpieczeństwo jako wartość; bezpieczeństwo jako prawo człowieka). - Bezpieczeństwo informacyjne (przesłanki bezpieczeństwa informacyjnego; informacje w zarządzaniu, asymetria dostępu do informacji; źródła i metody pozyskiwania informacji; metody ochrony informacji). - Zarządzanie bezpieczeństwem (metody i modele zarządzania bezpieczeństwem, w tym teleinformatycznym). 1. Korzeniowski L.F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków: EAS

9 2. Korzeniowski L.: Teoretyczne aspekty ochrony informacji biznesowych. (w:) Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. M. Gajos, S. Zalewski (red). Katowice: KSOIN 2005, s Korzeniowski L.: Wywiad gospodarczy jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie (w:) Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. M. Gajos (red). Katowice: KSOIN, Uniwersytet Śląski 2006, s Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWE Martinet B, Marti Y-M.: Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. Warszawa: PWE Literatura uzupełniająca: 1. Korzeniowski L., Pepłoński A.: Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność. Kraków: EAS Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Red. M. Gajos, S. Zalewski. Katowice: KSOIN Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Red. M. Gajos. Katowice: KSOIN, Uniwersytet Śląski Kwiecień M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa-Kraków: PWN Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Zarządzanie systemami i sieciami - słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące transmisji danych - słuchacz definiuje zagrożenia systemów komputerowych - słuchacz omawia mechanizmy ochrony informacji, kontroli dostępu i uwierzytelniania - słuchacz rozwiązuje zadane problemy dotyczące bezpieczeństwa informacji - słuchacz rozwiązuje proste problemy komunikacji przewodowej i bezprzewodowej - słuchacz prezentuje istniejące zaawansowane rozwiązania informatyczne - słuchacz wyjaśnia zagrożenia dla określonych zasobów systemu TI - słuchacz prezentuje istniejące metody zabezpieczeń danych - słuchacz demonstruje odpowiedzialność za własne realizowane zadania w ramach zespołu - słuchacz rozróżnia stopień odpowiedzialności za ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym pierwszy 9

10 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej brak wykład 8 ćwiczenia 16 8 wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów projekt sieci przewodowej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, test egzaminacyjny egzamin zaliczenie modułu na ocenę; test egzaminacyjny; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu - Podstawowe definicje (system operacyjny, network operating system, sieciowy system operacyjny, sprzęt, programy użytkowe, dystrybutor zasobów, program sterujący, jądro, sieci komputerowe, topologie sieci komputerowych, protokół komunikacyjny). - Rodzaje transmisji. - Parametry transmisji. - Sieci komputerowe. - Protokół TCP/IP. - Protokół UDP. - Unix. - Linuks. - Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach (zagrożenia bezpieczeństwa, metody i mechanizmy ochrony, kontroli dostępu i uwierzytelniania). 1. Metziger P.: Anatomia PC, Helion, Silberschatz A., James L., Peterson, Peter B., Galvin: Podstawy Systemów Operacyjnych, WNT Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Sportack M.: Sieci komputerowe - księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice Tanenbaum A.: Rozproszone systemy operacyjne. PWN,

11 Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz charakteryzuje strukturę i zasady zarządzania systemem jakości w odniesieniu do wymagań normy PN- EN ISO 9001: słuchacz charakteryzuje strukturę i zasady zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normę PN-ISO/IEC 27001: słuchacz opisuje podejście procesowe i systemowe stanowiące podstawę funkcjonowania systemów zarządzania - słuchacz posługuje się terminologią określoną w normach ISO 9001 i ISO słuchacz identyfikuje rodzaje dokumentów i zapisów niezbędnych do funkcjonowania systemów zarządzania - słuchacz porównuje i określa praktyczne możliwości integracji systemów zarządzania - słuchacz współdziała w zespole wdrażającym systemy zarządzania - słuchacz wykazuje się obiektywizmem, profesjonalizmem, otwartością, krytycyzmem, kreatywnością w trakcie oceny prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania pierwszy Podstawowa na temat normalizacji i norm oraz zarządzania jakością i standardów bezpieczeństwa informacji. wykład 12 ćwiczenia 12 7 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów zaliczenie test zaliczeniowy zaliczenie modułu na ocenę; uczestnictwo (dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych) w wykładzie i ćwiczeniach; zaliczenie testu 11

12 Wykaz literatury obowiązkowej - Ustanawianie zintegrowanych systemów zarządzania (polityka bezpieczeństwa, deklaracja stosowania, zarządzanie ryzykiem, klasyfikacja aktywów). - Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania (polityka jakości i bezpieczeństwa informacji; Księga Jakości; procedura Nadzór nad dokumentami ; procedura Nadzorowanie nad zapisami ; procedura Audit wewnętrzny ; procedura Działania korygujące ; procedura Działania zapobiegawcze, procedura Postępowanie z wyrobem niezgodnym ). - Technika informatyczna w zintegrowanych systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. - Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania (kwalifikacje i kompetencje; planowanie i realizacja szkoleń; weryfikacja i walidacja; audity wewnętrzne; przegląd zarządzania). - Metody doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania (działania korygujące; działania zapobiegawcze). 1. Szkoda J., Świderski A.: Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, Europejski Instytut Jakości, Warszawa PN-EN 45020: 2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. 3. PN-EN ISO 9000: 2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 4. PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 5. PKN ISO /TR Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001: PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. 7. PN-ISO Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach. Literatura uzupełniająca: 1. PN-N System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 2. PN-EN ISO Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Zarządzanie ryzykiem - słuchacz omawia zagadnienia normatywne związane z ryzykiem w systemach zarządzania 12

13 Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej - słuchacz analizuje kryteria oceny ryzyka oraz metodykę zarządzania ryzykiem - słuchacz szacuje ryzyko bezpieczeństwa informacji - słuchacz współdziała w zespole wdrażającym systemy zarządzania - słuchacz doradza kierownikowi przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji drugi Podstawowa w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. wykład 4 ćwiczenia 4 3 wykład informacyjny, praca w grupach, dyskusja opracowanie dokumentacji w oparciu o wymagania normatywne: karty szacowania ryzykiem, karta sterowania ryzykiem. plan zarządzania ryzykiem zaliczenie modułu na ocenę; warunkiem dopuszczenie do jest pozytywna ocena opracowanej dokumentacji przedmiotu - Podstawowe pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem. Omówienie wymagań normatywnych dotyczących zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania. - Obszary i aspekty ryzyka w systemach zarządzania. Omówienie podstawowych strategii w zarządzaniu ryzykiem. Zadania i odpowiedzialność osób zarządzających ryzykiem. - Modele zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. - Metody zarządzania ryzykiem. Wybór kryteriów oceny ryzyka z wykorzystaniem macierzy kryterialnej. Procedura zarządzania ryzykiem. Dokumentowanie systemu zarządzania ryzykiem. 1. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa PN-EN ISO Systemy kosmonautyczne. Analiza ryzyka ISO/TR. 3. PN - EN 1050 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka. 4. PN-IEC Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia. Wytyczne do stosowania. 5. PN-N Wewnętrzny System Kontroli (WSK). 13

14 Wymagania. 6. Standard zarządzania ryzykiem opracowany przez Instytut Zarządzania Ryzykiem (IRM), Stowarzyszenie Menadżerów Ubezpieczeniowych i Zarządzających Ryzykiem (AIRMIC) oraz Krajowego Forum na rzecz Zarządzania Ryzykiem w Sektorze Publicznym ALARM Norma AS/NZS. 7. Szkoda J., Świderski A. Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, Europejski Instytut Jakości, Warszawa Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa Risk management guide for dod acquisition, Department of Defense and Defense Acquisition University. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Audit systemu - słuchacz wyjaśnia rolę i znaczenie auditów w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz omawia zasady przeprowadzania auditów - słuchacz planuje przeprowadzenie auditu - słuchacz wykorzystuje techniki i technologie informatyczne w procesie auditowania - słuchacz myśli analitycznie - słuchacz ocenia skuteczność auditu drugi Wiedza z zakresu modułów: Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji; Zarządzanie ryzykiem wykład 14 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, case studies 14

15 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej test egzaminacyjny, zadania problemowe egzamin; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (plan audytu, lista pytań kontrolnych, realizacja audytu, zapisywanie niezgodności, raport z auditu, działania korygujące) i aktywne uczestnictwo w wykładzie - Rola i znaczenie auditów w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem informacji. - Zarządzanie zasobami niezbędnymi do przeprowadzania auditów. - Planowanie auditów oraz ocena ich skuteczności. - Zasady przeprowadzania auditów. - Postępowanie z niezgodnościami. - Wykorzystanie technik i technologii informatycznych w procesie auditowania. 1. PN EN ISO Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. 2. PN EN ISO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. 3. PN-EN 45020: 2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. 4. PN-EN ISO Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 5. PN-N System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Literatura uzupełniająca: 1. PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 2. PN-ISO Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach. 3. PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Archiwizacja dokumentów - słuchacz wymienia przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją współczesną w jednostkach organizacyjnych - słuchacz zna podstawowe zasady klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentacji - słuchacz interpretuje zasady zarządzania dokumentacją tradycyjną i dokumentami elektronicznymi 15

16 Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki - słuchacz klasyfikuje dokumentację współczesną według kryteriów: 1) formy zapisu informacji, 2) przeznaczenia, 3) zakresu dostępu do informacji, 4) przydatności do badan naukowych - słuchacz ustala okresy przechowywania dokumentacji w oparciu o obowiązujące akty prawne - słuchacz zarządza dokumentacją w jednostce organizacyjnej stosując procedury rejestracji, obiegu, kompletowania, przechowywania i brakowania - słuchacz ustala zakres zastosowania narzędzi informatycznych w tworzeniu, gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji w formie dokumentów elektronicznych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i technicznych - słuchacz dokonuje selekcji dokumentacji ze względu na jej przydatność użytkową dla jednostki organizacyjnej, dla pracowników i dla obywateli - słuchacz udostępnia w optymalnym czasie informacje zawarte w dokumentacji zgodnie z przepisami prawa określającymi zakres dostępu drugi brak wykład 5 ćwiczenia 3 2 wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda prezentacji udział w dyskusji, uczestnictwo w prezentacji firmy zaliczenie modułu na ocenę; na podstawie uzyskania z wykładu (udział w dyskusji) i ćwiczeń (uczestnictwo w prezentacji firmy) - Prawne podstawy postępowania z dokumentacją. - Klasyfikacja dokumentacji i kwalifikacja archiwalna dokumentacji. - Zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. - Organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt. - Systemy zabezpieczania dokumentacji w archiwum. 16

17 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej - Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji, bądź upadłości. - Zastosowanie systemów informatycznych w obiegu dokumentacji. - Archiwa przedsiębiorców, przechowujących dokumentację osobową i płacową pracodawców. - Archiwizacja w aspekcie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. - Komputeryzacja w archiwach. - Archiwizacja dokumentów elektronicznych. 1. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, wyd. IV. Opracowanie zbiorowe pod red. E. Borodija. Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A.: Archiwistyka. Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji - słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w podmiocie prawa handlowego i administracyjnego - słuchacz wykorzystuje znajomość zasad sprawozdawania przez wykonawcę umowy lub zlecenia zamawiającemu albo zlecającemu stanu realizacji umowy lub zlecenia chronionych z mocy prawa powszechnego - słuchacz wybiera odpowiednie procedury prawne mogące mieć zastosowanie w danej sytuacji - słuchacz planuje informatyzację systemów informacyjnych w jednostkach administracji publicznej - słuchacz sporządza instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego - słuchacz ma poczucie odpowiedzialności zawodowej wymagającej przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa - słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu problemów drugi Ogólna znajomość ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 17

18 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej o dostępie do informacji publicznej. wykład 8 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów dyskusja, projekt zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie z wykładu (dyskusja) i ćwiczeń (projekt i sprawozdanie) - Określenie pojęć: bezpieczeństwo, aktywa biznesowe, podmiot prawa handlowego, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo biznesu, bezpieczeństwo działalności gospodarczej oraz ustalenie wzajemnej ich zależności. - Bezpieczeństwo biznesu a prawo dostępu do informacji publicznej. - Tajemnica przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. - Wybrane procedury bezpieczeństwa aktywów biznesowych przedsiębiorstwa. - Procedura oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego firmy. - Administrator systemu lub sieci teleinformatycznej firmy. - Ocena zagrożeń bezpieczeństwa aktywów biznesowych przedsiębiorstwa. - Ustalanie klas środków ochrony zagrożonych aktywów biznesowych przedsiębiorstwa. - Jawność działania administracji i jej granice. - Wykładnia i stosowanie prawa w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. - Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. - Zasady wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w sprawach administracyjnych. 1. Czekaj J.: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Kraków Koczkowski T.M., Ryszkowski M.P., Wiluś J.: Bezpieczeństwo zasobów materialnych i informacyjnych firmy. Wyd. KSOIN, Katowice Fajgielski P.: Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony. Presscom Wrocław Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznej a informatyzacja administracji publicznej. W: Prawne problemy informatyzacji administracji. Red. G. Szpor. 18

19 Municipium. Warszawa Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. Wolters Kluwer Szpor G., Martysz C., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Woltes Kluwer business. Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Kwieciński M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa Kraków Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wyd. PWE, Warszawa Wójcik J., W.: Przestępstwa w biznesie. Wyd. CIM, Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Aktualne problemy zrządzania jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz analizuje aktualną problematykę z zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji - słuchacz ocenia systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w biznesie i administracji - słuchacz myśli analitycznie - słuchacz współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu problemów drugi brak wykład 6 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów, metoda prezentacji udział w dyskusji, zadania problemowe 19

20 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej zaliczenie modułu na ocenę; na podstawie udziału w dyskusji i oceny rozwiązania zadań problemowych - Istota zabezpieczenia informacji. - Zagrożenia i koszty niekontrolowanego ujawnienia informacji i sposoby przeciwdziałania. - Badania i wyniki zespołów międzynarodowych. - Tajemnica przedsiębiorstwa, a nieuczciwa konkurencja. - Tajemnicą przedsiębiorstwa, a specjalistyczna. 1. Nowińska E., du Vall M.: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Papkin D. L.: Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Seminarium dyplomowe - słuchacz demonstruje aktualną wiedzę w zakresie: standardy bezpieczeństwa informacji, zarządzanie systemami i sieciami, zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem, audit systemu - słuchacz interpretuje procesy zachodzące w zakresie zarządzania systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji - słuchacz sporządza dokumentację opracowanego projektu - słuchacz ma świadomość odpowiedzialności zawodowej wynikającej z obowiązku zarządzania systemami jakości i bezpieczeństwa informacji - słuchacz rozumie potrzebę ustawicznego celem doskonalenia zawodowych drugi znajomość problematyki przygotowywanej pracy dyplomowej seminarium

21 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów udział w dyskusji, praca końcowa zaliczenie na ocenę; złożenie pracy końcowej (dyplomowej) Standardy bezpieczeństwa informacji. Zarządzanie systemami i sieciami. Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ryzykiem. Audit systemu. Literatura wymieniona powyżej w sylabusach poszczególnych modułów. 21

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo