LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI 1

2 Opis zakładanych efektów na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji Typ studiów: doskonalące Forma studiów: niestacjonarne Efekty dla studiów podyplomowych WIEDZA ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzana systemem jakości i bezpieczeństwa informacji zna i rozumie metody, narzędzia i techniki pozwalające opisywać struktury i instytucje uczestniczące w procesie zarządzania system jakości i bezpieczeństwa informacji zwłaszcza w biznesie i administracji ma wiedzę o normach prawnych, organizacyjnych, etycznych organizujących struktury i instytucje w zakresie zarządzania informacją, standardów bezpieczeństwa informacji, zarządzana systemem jakości i bezpieczeństwa informacji zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i środki ochrony informacji w systemach i sieciach teleinformatycznych stosowanych zwłaszcza w biznesie i administracji ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach techniki i technologii w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji ma podstawową wiedzę dotyczącą szacowania i zarządzania ryzykiem zna zasady, metody i techniki archiwizacji dokumentów uzasadnia znaczenie zmian standardów w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem informacji w biznesie i administracji 2

3 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej UMIEJĘTNOŚCI potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów zagrożenia zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i zastosowania poznanych metod i technik do rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów potrafi uzasadnić znaczenie rozwoju zmian w ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych potrafi użyć wiedzy niezbędnej do podjęcia działań jako auditor systemu zarządzania jakością oraz auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, analiz, raportów, dokumentacji auditów właściwych dla studiowanego kierunku studiów podyplomowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomość ważności i zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie, pogłębiania wiedzy w życiu zawodowym potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, określić priorytety służące realizacji zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i 3

4 Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki i bezpieczeństwem informacji - słuchacz przywołuje podstawową problematykę z zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji - słuchacz klasyfikuje formy w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz wyjaśnia podstawowe zasady prawa autorskiego - słuchacz demonstruje umiejętność pracy z platformą e-learningową - słuchacz wykonuje udostępniane mu instrukcje - słuchacz rozwiązuje zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - słuchacz praktykuje samokształcenie pierwszy brak wykład 2 ćwiczenia wykład informacyjny, metoda programowa z użyciem komputera test praktyczny zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie wykładu (uczestnictwo w wykładzie lub zapoznanie się z jego treścią); zaliczenie ćwiczeń (uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie testu) - Zarys problematyki zarządzania systemami jakości i bezpieczeństwa informacji. - Charakterystyka poziomów i form w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (studia, szkolenia). - Obsługa platformy e-learningowej. 4

5 Wykaz literatury obowiązkowej 1. PN-EN ISO 9000: 2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 2. PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. Literatura uzupełniająca: 1. Smyrnova-Trybulska E., Stach S., Burnus A.: (2012) Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Prawne aspekty ochrony informacji - słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące zasad ochrony informacji - słuchacz identyfikuje zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji - słuchacz wybiera odpowiednie środki dla zachowania bezpieczeństwa informacji - słuchacz potrafi przygotować wstępny projekt struktury organizacyjnej pionu ochrony dla jednostki organizacyjnej - słuchacz przedstawia propozycje zadań pełnomocnika ochrony dla konkretnej jednostki organizacyjnej pierwszy Ogólne rozeznanie w systemie prawa. wykład 8 ćwiczenia 8 4 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów dyskusja, kolokwium (na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych) zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie następujących bloków tematycznych: zasady ochrony informacji, środki ochrony informacji; 5

6 Wykaz literatury obowiązkowej warunkiem dopuszczenia do poszczególnych bloków tematycznych modułu jest uczestnictwo w zajęciach, dyskusji, prezentacji firm - Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym jako element praw człowieka. - Prawa i wolności w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. - Wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. - Regulacje prawne w zakresie ochrony informacji. - Tajemnice zawodowe i inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej. - Klasyfikowanie i dostęp do informacji niejawnych. - Ochrona informacji niejawnych - zakres ustawy o ochronie informacji niejawnych, podstawowe zasady i organizacja ochrony informacji niejawnych, zagrożenia dla ochrony informacji niejawnych (w tym wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych). - Prawna ochrona informacji a systemy informatyczne i sieci teleinformatyczne (np. Internet). 1. Hoc S.: Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole Taradejna M., Taradejna R.: Dostęp do informacji publicznej, a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Zalewski S.: Dylematy ochrony informacji niejawnych. Katowice Literatura uzupełniająca: 1. Aleksandrowicz T. R.: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Zarządzanie informacją - słuchacz definiuje podstawowe pojęcia z zakresu informacji i zarządzania - słuchacz omawia metody zarządzania informacją, systemy informacyjne, informacyjne systemy zarządzania - słuchacz wybiera odpowiednie strategie zarządzania dostępem do informacji - słuchacz planuje informatyzację systemów zarządzania 6

7 Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej informacją - słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu problemów pierwszy brak wykład 8 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów udział w dyskusji, zadania problemowe, test zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie na ocenę wykładu (uczestnictwo w zajęciach i dyskusji) i ćwiczeń (zadania problemowe, test) - Definiowanie informacji: dane, informacje,. Informacja jako zasób organizacji, funkcje informacji. - Metody zarządzania informacją, systemy informacyjne, informacyjne systemy zarządzania. - Audyt informacyjny cele i metody: ujęcie statyczne i dynamiczne. Strategie zarządzania dostępem do informacji. - Informatyka narzędziem zarządzania informacją. Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych. 1. Oleński J.: Ekonomika informacji, PWE, Warszawa Stefanowicz B.: Informacja, SGH, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Hicks B. J., Culley S. J., McMahon C. A.: A study of issues relating to information management across engineering SMEs, International Journal of Information Management, 26/2006, s Oleński J.: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Wyd. UW. Warszawa Nazwa modułu Język modułu Standardy bezpieczeństwa informacji 7

8 Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej - słuchacz ma wiedzę z zakresu podstaw nauki o bezpieczeństwie informacji - słuchacz potrafi analizować zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji - słuchacz projektuje system ochrony przed zagrożeniami utraty informacji - słuchacz potrafi w grupie rozwiązywać problemy bezpieczeństwa informacji pierwszy Wiedza z zakresu podstaw zarządzania i nauk o organizacji. wykład 12 ćwiczenia 8 5 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów, studium przypadków kolokwium, zadania problemowe zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie modułu uwarunkowane zaliczeniem kolokwium - Podstawowe pojęcia (nauki o bezpieczeństwie; metodologia securitologii; przedmiot securitologii; źródła i rodzaje zagrożeń). - Bezpieczeństwo jako dobro społeczne (poczucie bezpieczeństwa; bezpieczeństwo jako potrzeba; bezpieczeństwo jako wartość; bezpieczeństwo jako prawo człowieka). - Bezpieczeństwo informacyjne (przesłanki bezpieczeństwa informacyjnego; informacje w zarządzaniu, asymetria dostępu do informacji; źródła i metody pozyskiwania informacji; metody ochrony informacji). - Zarządzanie bezpieczeństwem (metody i modele zarządzania bezpieczeństwem, w tym teleinformatycznym). 1. Korzeniowski L.F.: Securitologia. Nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków: EAS

9 2. Korzeniowski L.: Teoretyczne aspekty ochrony informacji biznesowych. (w:) Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. M. Gajos, S. Zalewski (red). Katowice: KSOIN 2005, s Korzeniowski L.: Wywiad gospodarczy jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie (w:) Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. M. Gajos (red). Katowice: KSOIN, Uniwersytet Śląski 2006, s Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWE Martinet B, Marti Y-M.: Wywiad gospodarczy. Pozyskiwanie i ochrona informacji. Warszawa: PWE Literatura uzupełniająca: 1. Korzeniowski L., Pepłoński A.: Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność. Kraków: EAS Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Red. M. Gajos, S. Zalewski. Katowice: KSOIN Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Red. M. Gajos. Katowice: KSOIN, Uniwersytet Śląski Kwiecień M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa-Kraków: PWN Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Zarządzanie systemami i sieciami - słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące transmisji danych - słuchacz definiuje zagrożenia systemów komputerowych - słuchacz omawia mechanizmy ochrony informacji, kontroli dostępu i uwierzytelniania - słuchacz rozwiązuje zadane problemy dotyczące bezpieczeństwa informacji - słuchacz rozwiązuje proste problemy komunikacji przewodowej i bezprzewodowej - słuchacz prezentuje istniejące zaawansowane rozwiązania informatyczne - słuchacz wyjaśnia zagrożenia dla określonych zasobów systemu TI - słuchacz prezentuje istniejące metody zabezpieczeń danych - słuchacz demonstruje odpowiedzialność za własne realizowane zadania w ramach zespołu - słuchacz rozróżnia stopień odpowiedzialności za ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym pierwszy 9

10 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej brak wykład 8 ćwiczenia 16 8 wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów projekt sieci przewodowej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, test egzaminacyjny egzamin zaliczenie modułu na ocenę; test egzaminacyjny; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie projektu - Podstawowe definicje (system operacyjny, network operating system, sieciowy system operacyjny, sprzęt, programy użytkowe, dystrybutor zasobów, program sterujący, jądro, sieci komputerowe, topologie sieci komputerowych, protokół komunikacyjny). - Rodzaje transmisji. - Parametry transmisji. - Sieci komputerowe. - Protokół TCP/IP. - Protokół UDP. - Unix. - Linuks. - Bezpieczeństwo informacji w systemach i sieciach (zagrożenia bezpieczeństwa, metody i mechanizmy ochrony, kontroli dostępu i uwierzytelniania). 1. Metziger P.: Anatomia PC, Helion, Silberschatz A., James L., Peterson, Peter B., Galvin: Podstawy Systemów Operacyjnych, WNT Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Sportack M.: Sieci komputerowe - księga eksperta. Wydawnictwo Helion, Gliwice Tanenbaum A.: Rozproszone systemy operacyjne. PWN,

11 Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz charakteryzuje strukturę i zasady zarządzania systemem jakości w odniesieniu do wymagań normy PN- EN ISO 9001: słuchacz charakteryzuje strukturę i zasady zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normę PN-ISO/IEC 27001: słuchacz opisuje podejście procesowe i systemowe stanowiące podstawę funkcjonowania systemów zarządzania - słuchacz posługuje się terminologią określoną w normach ISO 9001 i ISO słuchacz identyfikuje rodzaje dokumentów i zapisów niezbędnych do funkcjonowania systemów zarządzania - słuchacz porównuje i określa praktyczne możliwości integracji systemów zarządzania - słuchacz współdziała w zespole wdrażającym systemy zarządzania - słuchacz wykazuje się obiektywizmem, profesjonalizmem, otwartością, krytycyzmem, kreatywnością w trakcie oceny prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania pierwszy Podstawowa na temat normalizacji i norm oraz zarządzania jakością i standardów bezpieczeństwa informacji. wykład 12 ćwiczenia 12 7 wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów zaliczenie test zaliczeniowy zaliczenie modułu na ocenę; uczestnictwo (dyskusja, rozwiązywanie zadań problemowych) w wykładzie i ćwiczeniach; zaliczenie testu 11

12 Wykaz literatury obowiązkowej - Ustanawianie zintegrowanych systemów zarządzania (polityka bezpieczeństwa, deklaracja stosowania, zarządzanie ryzykiem, klasyfikacja aktywów). - Projektowanie zintegrowanych systemów zarządzania (polityka jakości i bezpieczeństwa informacji; Księga Jakości; procedura Nadzór nad dokumentami ; procedura Nadzorowanie nad zapisami ; procedura Audit wewnętrzny ; procedura Działania korygujące ; procedura Działania zapobiegawcze, procedura Postępowanie z wyrobem niezgodnym ). - Technika informatyczna w zintegrowanych systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. - Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania (kwalifikacje i kompetencje; planowanie i realizacja szkoleń; weryfikacja i walidacja; audity wewnętrzne; przegląd zarządzania). - Metody doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania (działania korygujące; działania zapobiegawcze). 1. Szkoda J., Świderski A.: Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, Europejski Instytut Jakości, Warszawa PN-EN 45020: 2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. 3. PN-EN ISO 9000: 2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 4. PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 5. PKN ISO /TR Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001: PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. 7. PN-ISO Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach. Literatura uzupełniająca: 1. PN-N System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 2. PN-EN ISO Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Zarządzanie ryzykiem - słuchacz omawia zagadnienia normatywne związane z ryzykiem w systemach zarządzania 12

13 Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej - słuchacz analizuje kryteria oceny ryzyka oraz metodykę zarządzania ryzykiem - słuchacz szacuje ryzyko bezpieczeństwa informacji - słuchacz współdziała w zespole wdrażającym systemy zarządzania - słuchacz doradza kierownikowi przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji drugi Podstawowa w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. wykład 4 ćwiczenia 4 3 wykład informacyjny, praca w grupach, dyskusja opracowanie dokumentacji w oparciu o wymagania normatywne: karty szacowania ryzykiem, karta sterowania ryzykiem. plan zarządzania ryzykiem zaliczenie modułu na ocenę; warunkiem dopuszczenie do jest pozytywna ocena opracowanej dokumentacji przedmiotu - Podstawowe pojęcia i definicje związane z zarządzaniem ryzykiem. Omówienie wymagań normatywnych dotyczących zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania. - Obszary i aspekty ryzyka w systemach zarządzania. Omówienie podstawowych strategii w zarządzaniu ryzykiem. Zadania i odpowiedzialność osób zarządzających ryzykiem. - Modele zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. - Metody zarządzania ryzykiem. Wybór kryteriów oceny ryzyka z wykorzystaniem macierzy kryterialnej. Procedura zarządzania ryzykiem. Dokumentowanie systemu zarządzania ryzykiem. 1. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa PN-EN ISO Systemy kosmonautyczne. Analiza ryzyka ISO/TR. 3. PN - EN 1050 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka. 4. PN-IEC Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia. Wytyczne do stosowania. 5. PN-N Wewnętrzny System Kontroli (WSK). 13

14 Wymagania. 6. Standard zarządzania ryzykiem opracowany przez Instytut Zarządzania Ryzykiem (IRM), Stowarzyszenie Menadżerów Ubezpieczeniowych i Zarządzających Ryzykiem (AIRMIC) oraz Krajowego Forum na rzecz Zarządzania Ryzykiem w Sektorze Publicznym ALARM Norma AS/NZS. 7. Szkoda J., Świderski A. Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP, Europejski Instytut Jakości, Warszawa Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001 Literatura uzupełniająca: 1. Lock D.: Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa Risk management guide for dod acquisition, Department of Defense and Defense Acquisition University. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Audit systemu - słuchacz wyjaśnia rolę i znaczenie auditów w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz omawia zasady przeprowadzania auditów - słuchacz planuje przeprowadzenie auditu - słuchacz wykorzystuje techniki i technologie informatyczne w procesie auditowania - słuchacz myśli analitycznie - słuchacz ocenia skuteczność auditu drugi Wiedza z zakresu modułów: Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji; Zarządzanie ryzykiem wykład 14 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów, case studies 14

15 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej test egzaminacyjny, zadania problemowe egzamin; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (plan audytu, lista pytań kontrolnych, realizacja audytu, zapisywanie niezgodności, raport z auditu, działania korygujące) i aktywne uczestnictwo w wykładzie - Rola i znaczenie auditów w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem informacji. - Zarządzanie zasobami niezbędnymi do przeprowadzania auditów. - Planowanie auditów oraz ocena ich skuteczności. - Zasady przeprowadzania auditów. - Postępowanie z niezgodnościami. - Wykorzystanie technik i technologii informatycznych w procesie auditowania. 1. PN EN ISO Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. 2. PN EN ISO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. 3. PN-EN 45020: 2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. 4. PN-EN ISO Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 5. PN-N System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Literatura uzupełniająca: 1. PN-EN ISO 9001: 2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 2. PN-ISO Systemy zarządzania jakością. Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach. 3. PN-ISO/IEC Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania. Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Archiwizacja dokumentów - słuchacz wymienia przepisy prawa regulujące postępowanie z dokumentacją współczesną w jednostkach organizacyjnych - słuchacz zna podstawowe zasady klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej dokumentacji - słuchacz interpretuje zasady zarządzania dokumentacją tradycyjną i dokumentami elektronicznymi 15

16 Semestr, w którym moduł jest Forma i warunki - słuchacz klasyfikuje dokumentację współczesną według kryteriów: 1) formy zapisu informacji, 2) przeznaczenia, 3) zakresu dostępu do informacji, 4) przydatności do badan naukowych - słuchacz ustala okresy przechowywania dokumentacji w oparciu o obowiązujące akty prawne - słuchacz zarządza dokumentacją w jednostce organizacyjnej stosując procedury rejestracji, obiegu, kompletowania, przechowywania i brakowania - słuchacz ustala zakres zastosowania narzędzi informatycznych w tworzeniu, gromadzeniu i przechowywaniu dokumentacji w formie dokumentów elektronicznych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i technicznych - słuchacz dokonuje selekcji dokumentacji ze względu na jej przydatność użytkową dla jednostki organizacyjnej, dla pracowników i dla obywateli - słuchacz udostępnia w optymalnym czasie informacje zawarte w dokumentacji zgodnie z przepisami prawa określającymi zakres dostępu drugi brak wykład 5 ćwiczenia 3 2 wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda prezentacji udział w dyskusji, uczestnictwo w prezentacji firmy zaliczenie modułu na ocenę; na podstawie uzyskania z wykładu (udział w dyskusji) i ćwiczeń (uczestnictwo w prezentacji firmy) - Prawne podstawy postępowania z dokumentacją. - Klasyfikacja dokumentacji i kwalifikacja archiwalna dokumentacji. - Zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych. - Organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt. - Systemy zabezpieczania dokumentacji w archiwum. 16

17 Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej - Postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji, likwidacji, bądź upadłości. - Zastosowanie systemów informatycznych w obiegu dokumentacji. - Archiwa przedsiębiorców, przechowujących dokumentację osobową i płacową pracodawców. - Archiwizacja w aspekcie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. - Komputeryzacja w archiwach. - Archiwizacja dokumentów elektronicznych. 1. Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik, wyd. IV. Opracowanie zbiorowe pod red. E. Borodija. Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A.: Archiwistyka. Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Bezpieczeństwo informacji w biznesie i administracji - słuchacz omawia podstawowe zagadnienia dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji w podmiocie prawa handlowego i administracyjnego - słuchacz wykorzystuje znajomość zasad sprawozdawania przez wykonawcę umowy lub zlecenia zamawiającemu albo zlecającemu stanu realizacji umowy lub zlecenia chronionych z mocy prawa powszechnego - słuchacz wybiera odpowiednie procedury prawne mogące mieć zastosowanie w danej sytuacji - słuchacz planuje informatyzację systemów informacyjnych w jednostkach administracji publicznej - słuchacz sporządza instrukcję bezpieczeństwa przemysłowego - słuchacz ma poczucie odpowiedzialności zawodowej wymagającej przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa - słuchacz współpracuje w rozwiązywaniu problemów drugi Ogólna znajomość ustaw: o swobodzie działalności gospodarczej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 17

18 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej o dostępie do informacji publicznej. wykład 8 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów dyskusja, projekt zaliczenie modułu na ocenę; zaliczenie z wykładu (dyskusja) i ćwiczeń (projekt i sprawozdanie) - Określenie pojęć: bezpieczeństwo, aktywa biznesowe, podmiot prawa handlowego, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo biznesu, bezpieczeństwo działalności gospodarczej oraz ustalenie wzajemnej ich zależności. - Bezpieczeństwo biznesu a prawo dostępu do informacji publicznej. - Tajemnica przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo biznesu. - Wybrane procedury bezpieczeństwa aktywów biznesowych przedsiębiorstwa. - Procedura oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego firmy. - Administrator systemu lub sieci teleinformatycznej firmy. - Ocena zagrożeń bezpieczeństwa aktywów biznesowych przedsiębiorstwa. - Ustalanie klas środków ochrony zagrożonych aktywów biznesowych przedsiębiorstwa. - Jawność działania administracji i jej granice. - Wykładnia i stosowanie prawa w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. - Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. - Zasady wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w sprawach administracyjnych. 1. Czekaj J.: Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Kraków Koczkowski T.M., Ryszkowski M.P., Wiluś J.: Bezpieczeństwo zasobów materialnych i informacyjnych firmy. Wyd. KSOIN, Katowice Fajgielski P.: Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i ochrony. Presscom Wrocław Jaśkowska M.: Dostęp do informacji publicznej a informatyzacja administracji publicznej. W: Prawne problemy informatyzacji administracji. Red. G. Szpor. 18

19 Municipium. Warszawa Monarcha-Matlak A.: Obowiązki administracji w zakresie komunikacji elektronicznej. Wolters Kluwer Szpor G., Martysz C., Wojsyk K.: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Woltes Kluwer business. Warszawa Literatura uzupełniająca: 1. Kwieciński M.: Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa Kraków Polok M.: Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym. Wyd. LexisNexis, Warszawa Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wyd. PWE, Warszawa Wójcik J., W.: Przestępstwa w biznesie. Wyd. CIM, Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Aktualne problemy zrządzania jakością i bezpieczeństwem informacji - słuchacz analizuje aktualną problematykę z zarządzania systemem jakości i bezpieczeństwa informacji - słuchacz ocenia systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w biznesie i administracji - słuchacz myśli analitycznie - słuchacz współpracuje w grupie przy rozwiązywaniu problemów drugi brak wykład 6 ćwiczenia wykład informacyjny, wykład problemowy, burza mózgów, metoda prezentacji udział w dyskusji, zadania problemowe 19

20 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej zaliczenie modułu na ocenę; na podstawie udziału w dyskusji i oceny rozwiązania zadań problemowych - Istota zabezpieczenia informacji. - Zagrożenia i koszty niekontrolowanego ujawnienia informacji i sposoby przeciwdziałania. - Badania i wyniki zespołów międzynarodowych. - Tajemnica przedsiębiorstwa, a nieuczciwa konkurencja. - Tajemnicą przedsiębiorstwa, a specjalistyczna. 1. Nowińska E., du Vall M.: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Papkin D. L.: Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Warszawa Nazwa modułu Język modułu Efekty dla modułu (, Semestr, w którym moduł jest Seminarium dyplomowe - słuchacz demonstruje aktualną wiedzę w zakresie: standardy bezpieczeństwa informacji, zarządzanie systemami i sieciami, zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem, audit systemu - słuchacz interpretuje procesy zachodzące w zakresie zarządzania systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji - słuchacz sporządza dokumentację opracowanego projektu - słuchacz ma świadomość odpowiedzialności zawodowej wynikającej z obowiązku zarządzania systemami jakości i bezpieczeństwa informacji - słuchacz rozumie potrzebę ustawicznego celem doskonalenia zawodowych drugi znajomość problematyki przygotowywanej pracy dyplomowej seminarium

21 Forma i warunki Wykaz literatury obowiązkowej wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda programowa z użyciem komputera, burza mózgów udział w dyskusji, praca końcowa zaliczenie na ocenę; złożenie pracy końcowej (dyplomowej) Standardy bezpieczeństwa informacji. Zarządzanie systemami i sieciami. Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Zarządzanie ryzykiem. Audit systemu. Literatura wymieniona powyżej w sylabusach poszczególnych modułów. 21

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE SYSTEMEM JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI 1 PRAWNE ASPEKTY OCHRONY INFORMACJI Dostęp do informacji w prawie

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013

STANDARDY I SYSTEMY ZARZĄDZANIA PORTAMI LOTNICZYMI 2013 Wersja Jednostka realizująca Typ Poziom Program Profil Blok Grupa Kod Semestr nominalny Język prowadzenia zajęć Liczba punktów ECTS Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów Liczba

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu

Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Polityka przemysłowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Polityka przemysłowa Kod przedmiotu 14.3-WZ-ZarzP-PP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Zarządzanie Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej Kod przedmiotu 10.9-WE-AiRP-OWI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Prawna ochrona pracy - opis przedmiotu

Prawna ochrona pracy - opis przedmiotu Prawna ochrona pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawna ochrona pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-20_14Ć_pNadGenS9M1Q Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie i Procedury w BHP Management and Procedures for Safety Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Management of Safety and Work Hygiene Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 lipca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH e-zdrowie 1 Opis zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie

SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE. dla studentów Wydziału Artystycznego. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie SYLABUS PRZEDMIOTU PRAWO AUTORSKIE dla studentów Wydziału Artystycznego I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Prawo Autorskie 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów - studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu

Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomika i organizacja środowiska pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-36_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA

Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA Przedmiot: WSTĘP DO PRAWA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS A. Informacje ogólne

SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. MIKROEKONOMIA... nazwa przedmiotu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo