KATALOG. dla kierowców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców"

Transkrypt

1 szczegó³y strona 10 ISSN wyd.b nr 2/ PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.: motomaximus. - WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK Auto Silesia Sp. z o.o Katowice ul. Bogucicka 7 tel. (032) NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) tel. (012) hyundai-mtm.

2 AMGT FORD ford.info. czynne: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do NIEZALE NY SERWIS KRZYSZTOF MUDA - sklep z czêœciami - serwis mechanika - klimatyzacja, przegl¹dy - elektronika, diagnostyka Zabrze - Maciejów ul. elazna 8 tel.: tel.: tel. kom.: Auto-Elektro-Mechanika, Zabrze, ul. Krótka 34 ( wjazd od ulicy Korczoka ) tel./fax: 032/ , tel. kom.: , gliwicka gie³da samochodowa zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: ATV - CROSS, QUAD CZÊŒCI SPRZEDA IMPORT SERWIS 10% rabatu Center Zakuwanie wê y hydraulicznych: - wê e wysokociœnieniowe - wê e gumowe - uszczelnienia - olej hydrauliczny - okuwanie wê y KONSERWACJA PODWOZIA MECHANIKA POJAZDOWA - ELEKTROMECHANIKA - MYJNIA SAMOCHODOWA TESTY Raport z jazdy Dodge Avenger - tania limuzyna z silnikiem Volkswagena mo e nawet bardzo dobry, uk³ad jezdny (jak na auto amerykañskie wyœmienity) oraz dynamiczny i ekonomiczny silnik, ale z drugiej strony uk³ad kierowniczy ustêpuje precyzj¹ europejskiej konkurencji, reflektory lepiej oœwietlaj¹ auta jad¹ce z naprzeciwka ni nawierzchniê, a w kabinie zamontowano tanie astiki. NajwyraŸniej chodzi³o o stworzenie stosunkowo niedrogiego i wygodnego samochodu. Zacznijmy od tej ostatniej kwestii. Fotele sprawdzi³y siê w czasie kilkugodzinnych maratonów, zapewniaj¹c komfort i dobre trzymanie boczne. Do tego zag³ówki dobrze podpiera³y g³owê zarówno w bezpiecznej minimalnie pochy³ej pozycji, jak i bardziej pochylonych. Do 185 cm na pewno bêdzie wygodnie, mo e nawet osoby wzrostu poczuj¹ siê tu dobrze. Praktyczne s¹ liczne schowki, a przyjemny klimat wnêtrza w czasie nocnego postoju Amerykanie pokazali, e mo na zaoferowaæ limuzynê z zapewniaj¹ projekcyjne lampki silnikiem Diesla Volkswagena za stosunkowo ma³e podsufitowe. Wra enia estety-czne kabiny obni aj¹ jednak pieni¹dze. Do tego pe³ny pakiet systemów bezpieczeñstwa i astikowe klamki i klapy schowków w przedniej desce klimatyzacja, ale tak e szare astiki i dziwnie œwiec¹ce wykonane w ró -nych kolorach szaroœci. To ewidentnie nie reflektory. pasuje do 17-calowych b³yszcz¹cych felg z polerowanego Komfortowy du y samochód klasy œredniej z nowoczesnym aluminium. silnikiem Diesla nie musi byæ bardzo drogi udowadnia Z ty³u siedzi siê nisko, ni ej ni w pierwszym rzêdzie, ale amerykañski Dodge. Wprowadzony niedawno do sprzeda y mimo to dla dwumetrowców jest za ma³o miejsca (zak³adam w Polsce model Avenger 2.0 CRD ma bardzo bogate prawid³ow¹ pozycjê z prostym krêgos³upem). Dwie osoby wyposa enie i kosztuje 86,3 tys. z³. To nieco mniej ni wzrostu do 185 cm mog¹ wygodnie wyci¹gn¹æ nogi pod kosztuje Skoda Superb z podobnym silnikiem. przednimi fotelami - brawo. Zmieszcz¹ siê tak e trochê Dodge Avenger to trochê kontrowersyjny samochód. Z wy si, ale nie bêd¹ ju mieæ takiego wra enia komfortu. jednej strony oferuje ciekaw¹ stylistykê nadwozia, Samochód mo e pe³niæ funkcje reprezentacyjne, jest komfortowe zawieszenie, przestronne wnêtrze i dobry, a cd na stronie 4 >>>> SYSTEMY NAG OŒNIEÑ G OŒNIKI akustyka.com. DIESEL-SERWIS Naprawy pomp wtryskowych: pompy elektroniczne wtryskiwaczy Common Rail wtryskiwacze dwusprê ynowe mechanika pojazdowa komputerowa diagnostyka silników samochody ciê arowe i osobowe Bêdzin ul. Fornalskiej 21A tel./fax (EDC, Common Rail) Kraków ul. Balicka 56 POLAND BOGUCKI Be³k ul. K. Miarki 28 tel./fax [032] tel. kom dsbogucki.com F.H. AUTO HIT Jacek Ró acki Tekst: Robert I. Bielecki Fot. Robert I. Bielecki AUTO NAPRAWA pn-pt sob Bytom, ul. Sienna 24a (by³a baza PTHW) NAPRAWY BIE CE - UK ADY KIEROWNICZE - WYDECHOWE - ROZRZ DU - ZAWIESZENIA - WYMIANA OLEJU - UK ADY HAMULCOWE - OGÓLNE PRZEGL DY CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO WSZYSTKICH MAREK SAMOCHODÓW czêœci do samochodów japoñskich i koreañskich Bytom, ul. Matejki 10 tel. (032) , tel. kom BÊDZIN / BYTOM Bytom, ul. agiewnicka 7 tel.: 032/ OPONY AUTO-WULKAN Bytom, ul. Siemianowicka 74 tel.: 032/ Opony nowe i u ywane, Felgi stalowe i aluminiowe Regeneracja, Piaskowanie felg, Mechanika pojazdowa Serwis opon - osobowe, dostawcze, ciê arowe TIR 03

3 Auto Komis BYTOM / CHORZÓW 04 Dodge Avenger - tania limuzyna z silnikiem Volkswagena >>>> cd ze strony 3 wygodnie i przyjemnie. Tym autem mo na byæ wo onym, tym bardziej e prezentuje siê okazale. Pojemnoœæ baga nika wynosi 438 l i wydaje siê wystarczaj¹ca. Wysoki tylny zderzak utrudnia nieco za³adunek. Pod mask¹ Avengera 2.0 CRD zamontowano dwulitrowy diesel Volkswagena, który jak na konstrukcjê z pompowtryskiwaczami konstruktorom uda³o siê nieÿle wyciszyæ. Jednostka rozwija moc 140 KM przy 4 tys. obr./min., a maksymalny moment obrotowy 310 Nm (o 10 Nm mniej ni w VW) dostêpny jest w zakresie 1,75-2,5 tys. obr./min. Zapewnia on dobre osi¹gi i ekonomiczn¹ eksoatacjê, a o to przecie chodzi. Spalanie okaza³o siê trochê wiêksze od deklarowanego przez producenta œrednio 6,2 l ON/100 km i wynosi³o o ok. 1 l wiêcej. Na trasie, w doœæ trudnych warunkach przy padaj¹cym œniegu lub po opadach uzyskiwa³em 6,5-7 l ON/100 km. Na suchej jezdni by³o to poni ej 6 l ON/100 km (wiêcej ni w podobnie zmotoryzowanym Passacie). Jad¹c anemicznie lub wolniej ni pozwalaj¹ przepisy mo na spaliæ mniej, ale w praktyce to trudne. Z kolei w du ych miastach oraz w czasie jazdy dynamicznej zu ycie paliwa wynosi³o 8 l ON/100 km. Uwzglêdniaj¹c oferowan¹ dynamikê pojazdu wa ¹cego ponad 1,5 tony to dobry wynik. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosiæ ma 11,8 s, a prêdkoœæ maksymalna 200 km/h. Uk³ad kierowniczy odstaje od niemieckich konkurentów, takich jak Mondeo czy Passat, a nawet francuskich produktów klasy œredniej. Jest ma³o czu³y, ale w³aœnie dlatego powinien odpowiadaæ kierowcom starszej daty, a tak e niedoœwiadczonym kierowcom oraz takim, którzy nie ceni¹ uk³adów kierowniczych aut sportowych. Przy fragment artyku³u pochodzi z: AutoCentrum. codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy SERWIS A.T.A.K. mechanika pojazdowa wymiana, naprawa uk³adów wydechowych blacharstwo - lakiernictwo diagnostyka komputerowa AUTO CZÊŒCI amortyzatory hamulce elementy zawieszeñ paski, filtry przeguby elementy blacharskie Bytom - Szombierki, ul. Orzechowska 27 tel.: /032/ , tel. kom.: tel. kom.: / SZOBLIK-AUTO CZÊŒCI SZEROKI ASORTYMENT CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH CHORZÓW ul. Styczyñskiego 12 tel. sklep , tel. kom SZOBLIK prêdkoœciach znacznie przekraczaj¹cych przepisowe lub nieco wy szych od przepisowych na œliskiej nawierzchni wspomniany brak czucia zaczyna przeszkadzaæ. Tak przynajmniej by³o w czasie jazd testowych, jakie odbywa³y siê w niskich temperaturach (od -1 do +3 stopni) na bardzo dobrych, ale letnich oponach. Te ostatnie na suchej jezdni wypada³y znakomicie, ale na mokrej nawierzchni polskich dróg, niebezpieczne by³y pu³apki typu g³êbokie koleiny lub ka³u e, zw³aszcza kiedy na w¹skiej jezdni trzeba by³o mijaæ siê z innymi pojazdami. W czasie aquaaningu przy 90 km/h trudno by³o przewidzieæ, czy auto przesunie siê o metr w prawo czy w lewo, poniewa uk³ad reagowa³ trochê za wolno na szybkie ruchy kierownic¹. Poprawê odnotowa³em po podniesieniu ciœnienia z 2,3 do 2,5 atmosfery, co jednak odbi³o siê negatywnie na komforcie jazdy. PóŸno w³¹cza³ siê ESP (stabilizuje tor jazdy), dopuszczaj¹c do krótkich uœlizgów, a nawet lekkiego zawiniêcia ty³em na œniegu byæ mo e by³ to cd na stronie 6 >>>> Bytom - Karb ul. Miechowicka - Paliwony NIP: tel.: 032/ mobile: AUTO SZYBY TKACZ sklep motocyklowy FOLIE - SZYBY - SZYBERDACHY Chorzów, ul. Karpiñskiego 7 tel.: 032/ , tel./fax Gliwice, ul. Kujawska 112 (teren Gliwickiej Gie³dy Samochodowej) W sa³ej ofercie oko³o 200 samochodów u ywanych. Kredytujemy samochody komisowe oraz wybrane na gie³dzie bez wzglêdu na wiek pojazdu Formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów importowanych z UE - 1 DZIEÑ ROBOCZY 7 dni w tygodniu fuks.trader. SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA DOGODNE RATY UBEZPIECZENIA WSZYSTKIE FORMALNOŒCI NA MIEJSCU BÊDZIN, ul. Wolnoœci 1 (na wprost targu) tel.: 032/ AUTO KOMIS CONEX - CAR SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA raty, pakiety ubezpieczeniowe OC, AC, NW Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 ( obok urzêdu skarbowego ) tel.: 032/ conexcar.gratka. conex-car.trader. CENTRUM SPRZEDA Y SAMOCHODÓW NOWYCH Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 tel.: 032/ KRAWCZYK AUTOMOBILE Tarnowski Góry, ul. Skoœna 16 (przy stacji benzynowej), Obwodnica) AUTO SALON FOKUS Iwona i Jacek Skierlak SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ WYPO YCZALNIA LAWET MIÊDZYNARODOWA POMOC DROGOWA 24h POMOC DROGOWA I UBEZPIECZENIA Ruda Œl¹ska, ul. 1 Maja 327 tel.: 032/ tel. kom.: , fokus-skierlak.otomoto. jskierlak.prv. MAG Auto Komis Firma Handlowo - Us³ugowa KOMIS: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA - RATY POŒREDNICTWO FINANSOWE UBEZPIECZENIA OC, AC,NW - kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ - sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê - minimum formalnoœci - bez zaœwiadczeñ o dochodach BEZP ATNY KOMIS Katowice, ul. Gen. Hallera 2 tel./fax [032] , , bodzio-bis.gratka., bodzio-bis.trader. krawczyk.otomoto. AUTOHANDEL tel tel. kom , KOMISY 05

4 KATOWICE / GLIWICE / CHORZÓW 06 Dodge Avenger - tania limuzyna z silnikiem Volkswagena >>>> cd ze strony 4 skutek jazdy na letnich oponach w zimowych warunkach. Generalnie samochód sprawowa³ siê zaskakuj¹co dobrze. Mimo wspomnianych letnich opon w temperaturach ok. 0 stopni na oœnie onej nawierzchni dopiero mocne wciskanie peda³u prêdkoœæ silnika przekracza³a 3 tys. obr./min powodowa³o uœlizgi, ale nawet wtedy auto dawa³o siê ³atwo kontrolowaæ przynajmniej kierowcom, którzy przeszli szkolenie z jazdy na œliskich nawierzchniach. Reflektory œwietnie oœwietlaj¹ inne pojazdy na drodze, ale gorzej z sam¹ nawierzchni¹. O zmierzchu w czasie du ych opadów deszczu lub œniegu staje siê to problemem ciemna jezdnia jest s³abo widoczna i trzeba jechaæ wolniej ni pozwalaj¹ przepisy oraz patrzeæ jak wyprzedzaj¹ nas prawie wszyscy inni uczestnicy ruchu. Na oœwietlonych ulicach oraz drogach z pomalowanymi pasami jest zdecydowanie lepiej. Testowy egzemarz wyposa ono w nawigacjê dla ca³ej Europy. Jakoœæ map by³a dobra i obejmowa³a tak e wiele lokalnych dróg. Mimo drobnych braków nale y zaliczyæ j¹ do najlepszych wbudowanych nawigacji (wiele marek, w tym bardzo renomowanych, wci¹ nie oferuje map Polski albo s¹ to mapy du ych miast i okolic + miêdzynarodowe drogi). Z drugiej strony trzeba zaznaczyæ, e nie jest w stanie konkurowaæ z najnowsz¹ wersj¹ Automapy. Zamontowany w naszym egzemarzu system audio zas³uguje na s³owa uznania. Nie chodzi przy tym o jakoœæ dÿwiêku, lecz o funkcjonalnoœæ jak¹ oferuje jukebox ( szafa graj¹ca ). Ma wbudowany dysk twardy, na który wgrywa siê skompresowane kopie naszych p³yt CD. Dziêki temu nie musimy woziæ kr¹ ków ze sob¹. Dodatkowo mo emy te ³atwo zapisaæ muzykê jak¹ zabra³ ze sob¹ znajomy pasa er. Pakiet systemów bezpieczeñstwa obejmuje ABS z EBD, ASR (zapobiega uœlizgowi kó³), ESP (stabilizuje tor jazdy), asystenta hamowania (BAS, w przypadku szybkiego wciœniêcia peda³u hamowania zwiêksza si³ê nacisku). W razie wypadku ochronê podró nych zapewnia szeœæ poduszek AUTOMECHANIKA OPONY WYMIANA P YNÓW I OLEJU UK ADY WYDECHOWE AMORTYZATORY Chorzów KLIMATYZACJE ul. 3 Maja 159 GEOMETRIA tel. (032) MOTORYZACJA CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW KRAJOWYCH I WSZYSTKICH ZAGRANICZNYCH CZARNIAK TERESA SKLEP WIELOBRAN OWY T.J. UL. KULIKA 2, KATOWICE tel./fax: 032/ Godziny otwarcia: Pon. - Pt.: , Sobota: REGENERACJA PRZEK ADNI KIEROWNICZYCH gazowych dwie przednie, dwie boczne i dwie kurtyny. To wszystko w standardzie, podobnie jak klimatyzacja manualna, regulacja fotela kierowcy i kierownicy, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, tempomat, alarm, czy centralny zamek z pilotem. Dop³aty wymaga jednak sprzêt audio, okno dachowe i lakier per³owy albo metalik. Avenger to samochód dla osób szukaj¹cych kompromisu miêdzy cen¹ a komfortem i prezencj¹ samochodu. Mimo niewyszukanych astików w kabinie, eby nie powiedzieæ tandetnych, limuzyna marki Dodge z powodzeniem mo e pe³niæ role reprezentacyjne, tak e wtedy gdy g³ówny pasa er podró owaæ bêdzie z ty³u. Wysokoprê ny silnik Volkswagena zapewnia przy tym bardzo dobre osi¹gi, ekonomiczn¹ eksoatacjê, a tak e przypuszczalnie ³atwe serwisowanie. Do tego oryginalna stylistyka nadwozia, zdecydowanie wyró niaj¹ca Avengera na tle europejskiej konkurencji. WULKANIZACJA samochodów osobowych, dostawczych oraz TIR F.H.U. " OLEK " Oleksy ukasz Chorzów, ul. Winiawskiego 18 tel. kom.: Auto Serwis mgr in. Andrzej Porwolik PINELES I INNE MARKI CZÊŒCI, ELEKTRONIKA, ELEKTRYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY, DIAGNOSTYKA, G OWICE, INSTALACJE GAZOWE Œwiêtoch³owice, ul. Wolnoœci 1, tel.: , Sklep Motoryzacyjny kdk. PRACA? Firma Us³ug Reklamowych centrala: Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax , NOWY WYMIAR REKLAMY Aktualnie nie poszukujemy nowych pracowników. Jednak zawsze otwarci jesteœmy na nowych ludzi - ambitnych, chc¹cych coœ osi¹gnaæ i zbudowaæ. Ludzi, którzy interesuj¹ siê motoryzacj¹. Ludzi, którzy nie przejmuj¹ siê chwilowymi trudnoœciami. Je eli uwa asz e tak¹ osob¹ w³aœnie jesteœ, zawsze mo esz przes³aæ do nas kilka s³ów o sobie wraz z uzasadnieniem dlaczego powinniœmy zainteresowaæ siê w³aœnie Twoj¹ osob¹. Adres jest od Twojej dyspozycji Piekary Œl¹skie ul. Bytomska 313 tel.: /032/ tel.: /032/ tel. kom.: allmax na zdjêciu zawodniczki MKS Muszynianka Fakro Muszyna - mechanika, - elektromechanika, serwis ogumienia - diagnostyka komputerowa, auto alarmy - myjnia samochodowa. pomoc drogowa, klimatyzacje -przebudowy motocykli i garbusów SAMOCHODY - MOTOCYKLE - KOMIS Gliwice, ul. B³. Czes³awa 13 tel.: 032/ marmarserwis D¹browa Górnicza, ul.chopina 16a tel. (032) , tel. kom rig.com./autoszybyzbig sprzeda i monta szyb do samochodów krajowych i zagranicznych osobowych, dostawczych, ciê arowych i autobusów szyby do sprzêtu budowlanego wykonywanie szkleñ - dostawczy Bus ekspresowe przyklejanie lusterek wewnêtrznych - wszystkie typy naprawa pêkniêtych szyb czo³owych HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE Niezale ny Serwis Samochodów Francuskich diagnostyka komputerowa mechanika pojazdowa zabezpieczenia przeciww³amaniowe indywidualne DILERZY SKLEPY US UGI 07

5 KATOWICE / MIKO ÓW 08 SPORT Off-road W dniach marca 2008 odby³a siê druga edycja rajdu o Z OTY T OK BA TOWA. Na starcie stawi³o siê 90 za³óg. Zwarci i gotowi z uœmiechem na ustach ruszyli na trasê, a trzeba przyznaæ, e organizatorzy zgotowali im naprawdê wyczynowe próby. Okolice Ba³towa obfituj¹ w strome w¹wozy, bajorka, rzekê a tak e b³ota i g³êboki piach, czyli atrakcji by³o wiele. Dziêki temu uczestnicy mieli du e pole do popisu. Ci co wystartowali w klasie turystycznej nie tylko nieÿle siê bawili, ale mieli te okazjê podziwiaæ piêkne widoki Gór Œwiêtokrzyskich. Zawodnicy w klasach Wyczyn i Extrem dostali ostro w koœæ. Zaczê³o siê od stromego podjazdu w górê w¹wozu. W¹sko, wysoko i do tego du y k¹t nachylenia zbocza spowodowa³y, e czêœæ ekip postanowi³a od³o yæ tê próbê na póÿniej. Obserwuj¹c zmagania tych œmia³ków, Ba³tów Off-road poleca: autor i foto: H31. którzy podjêli wyzwanie da³o siê zauwa yæ, e trzeba by³o dobrze pog³ówkowaæ by wjechaæ na górê. Tam ju czeka³y na zawodników b³ota, bagienka, bajorka czyli off-roadowy zawrót g³owy. Kolejnym sprawdzianem na trasie rajdu by³a popularnie zwana " wirownia" czyli podjazdy i zjazdy po kamieniach. Wydawa³o siê, e ta próba nie nale a³a do najtrudniejszych, a mimo to jednej z za³óg uda³o siê dachowaæ. Ofiar nie by³o a za³oga szybko siê pozbiera³a i ruszy³a dalej w trasê. W koñcu do odwa nych œwiat nale y, zw³aszcza, e kolejne próby wymaga³y zarówno odwagi jak i si³y wspartej dobrym sprzêtem. Mowa tu bowiem o przeprawach przez rzekê i zdobywaniu piecz¹tek w bajorach i w terenie lekko bagiennym. Zawodnicy wykazywali tu du e zró nicowanie w rozwi¹zaniach strategicznych. Jedni na M-R CENTRUM CZÊŒCI OPEL - NOWE I U YWANE KATOWICE ul. Opaliñskiego 3 tel. (032) tel. kom tel. kom MIERZEJEWSKIEGO K ODNICKA AUTO-KOMIS OPALIÑSKIEGO przechowywanie opon serwis ogumienia felgi alu/stal mechanika pojazdowa M-R CENTRUM KIEPURY KOŒCIUSZKI KRAKÓW - WROC AW MIKO ÓW ADMIRA SKUP, SPRZEDA, ZAMIANA Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) tel.: / tel. kom.: , CENTRUM AUTO-SERWIS AUTO-HAK SERWIS Krystian Paw³owski Katowice-Ligota, ul. Gajowa 6 tel , tel.kom czynne od 9.00 do AUTO SERWIS - CZÊŒCI P.U.H. " KOLSTER " Rok za³o enia Kolarczyk Henryk Blacharstwo - Lakiernictwo Naprawy powypadkowe T³umiki - sprzeda, wymiana, naprawa Czêœci zamienne SKODA Naprawy bezgotówkowe Miko³ów, ul. Rybicka 124 tel.: 032/ , tel. kom.: opony letnie OPOLE, ul. Wroc³awska 139, tel KATOWICE, ul. Mickiewicza 34, tel./fax stangum. przyk³ad chc¹c unikn¹æ taania w rzece forsowali zbocza w¹wozów korzystaj¹c z trapów, wyci¹garek i lin kinetycznych. Inni natomiast decydowali siê na k¹piele w zimnej i rw¹cej rzece. Patrz¹c na pilotów brodz¹cych po pas czu³o siê dreszcze na ca³ym ciele. Woda da³a siê wszystkim ostro we znaki. Ogromny podziw nale y siê tym, którzy postanowili zdobywaæ rzeczne piecz¹tki po zmroku. Nie doœæ, e niewiele by³o widaæ to temperatura spada³a z ka d¹ chwil¹. W takich warunkach brodzenie w rzece i b³ocie oraz ciê ka praca przy wyci¹garkach i linach to wiêcej ni wyzwanie. Podsumowuj¹c dwudniowe zmagania zawodników i organizatorów trzeba przyznaæ, e samochodowe sporty terenowe ca³kiem nieÿle sobie radz¹. Œwietnie poradzili sobie te mieszkañcy Ba³towa. Nie tylko dopingowali zawodników na trasie, ale te raczyli ich smako³ykami kuchni regionalnej. Sto³y w bazie rajdu oferowa³y swojskie kie³basy, boczek, smalec, d³ugo by wymieniaæ. Równie posi³ki regeneracyjne na trasie rajdu by³y tak dobre, e niektórym nie chcia³o siê jechaæ dalej. Jednak rajd to rajd i adrenalina wygra³a z o³¹dkiem. W niedzielê 16 marca po wyœmienitym obiadku Z OTE T OKI BA TOWA zosta³y rozdane. Wœród szczêœliwych posiadaczy tych piêknych statuetek znaleÿli siê: W klasie WYCZYN: Waldemar Niezabitowski,Arek Furmañski - miejsce pierwsze Piotr Horuba³a, Ma³gorzata Kawka - miejsce drugie Micha³ Korzeñ, Rafa³ Zieliñski - miejsce trzecie W klasie EKSTREMALNEJ: S³awomir Jab³oñski, Andrzej Boguñ - miejsce pierwsze Andrzej Szczygielski, Rados³aw Kozak - miejsce drugie Mariusz Godzic oraz jego pilot - miejsce trzecie pilota Mariusza przepraszamy za brak nazwiska ale gdzieœ umknê³o - mimo to gratulujemy W klasie TURYSTYCZNEJ: Robert Sucholewski,Damian Sucholewski- miejsce pierwsze Marcin K³ys, Pawe³ Brociek - miejsce drugie Tomasz Morka, Artur akomiec - miejsce trzecie Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) Tel. kom , MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Kowalski sprzeda czêœci samochodowych naprawa samochodów osobowych i dostawczych Ruda Œl¹ska 6 ul. Halembska 31 tel.: 032/ tel. kom.: OPONY GLOC sprzeda - naprawa felg - naprawa ogumienia GLIWICE, ul. Pszczyñska 13 tel.: /032/ , tel.kom.: AUTO SZYBY FOLIOWANIE, REGENERACJA, MONTA PODNOŒNIKI SZYB OPONY MECHANIKA POJAZDOWA Arkadiusz Madeja Piekary Œl¹skie, ul. Korczaka 1, tel. (0-32) Naprawa silników diesla, pompy wtryskowe samochody ciê arowe i osobowe - naprawa - serwis Katowice Bogucice, ul. Piotra 1 tel , AUTO T UMIK Radzionków ul. Strzelców Bytomskich 100 tel kom MOTOCYLKE SKLEP - czêœci i akcesoria - ubrania motocyklowe popularnych producentów SERWIS - przegl¹dy techniczne - wymiana oleju i p³ynów - regulacja zaworów i gaÿników KOMIS - skup, sprzeda - skutery, motocykle - quady TOKA Motor - t³umiki, katalizatory - t³umiki sportowe - koñcówki ozdobne - z³¹cza elastyczne - wymiana klocków hamulcowych - wymiana amortyzatorów NAPRAWA MONTA SPRZEDA PRZERÓBKI US UGI SPAWALNICZE czynne: pn-pt 8-17, sb: Ruda Œl¹ska, ul. Oœwiêcimska 145 tel. kom.: tokamotor. KATOWICE / MIKO ÓW / RADZIONKÓW / RUDA ŒL SKA 09

6 TESTY Niemieckie Motocykle Motocykle niemieckiej firmy Mars powstawa³y w okresie ponad 50. lat, ale ten z silnikiem produkowanym u Maybacha jest chyba najbardziej znanym projektem tej nieistniej¹cej ju wytwórni. Pierwsze motocykle z norymberskiej wytwórni kuchenek i innego domowego elastwa Mars, wyjecha³y w roku 1903, a wiêc u zarania rozwoju motoryzacji. Tak jak wiêkszoœæ wówczas produkowanych jednoœladów by³y skrzy owaniem wzmocnionego roweru z silnikiem spalinowym. Pocz¹tkowo wytwórnia Mars korzysta³a ze sprawdzonych i szeroko stosowanych silników szwajcarskiej firmy Zedel i rodzimych silników Fafnir. W tym samym okresie próbowa³a te swoich si³ w konstrukcji samochodów, ale kroniki tamtych lat opisuj¹ to tylko jako nieudany epizod, zakoñczony bardzo szybko w roku Pozosta³y wiêc motocykle o raczej konwencjonalnych rozwi¹zaniach. Przegrana I wojna œwiatowa i jej konsekwencje doœæ mocno odcisnê³y siê na gospodarce Niemiec, zaœ niebywa³a hiperinflacja zabija³a wiele inicjatyw przemys³owych. W pocz¹tku lat 20. XX wieku sytuacja zaczê³a siê na tyle stabilizowaæ, e niektóre niemieckie wytwórnie motocyklowe zaczê³y powa nie myœleæ o jednoœladach wiêkszych, przeznaczonych do odbywania d³u szych podró y. Dzisiaj rzeklibyœmy do wielkiej turystyki, ale wtedy tylko bardzo niewielka grupa ludzi mog³a u ywaæ motocykli wy³¹cznie dla przyjemnoœci. Decyduj¹c siê produkcjê zupe³nie nowego motocykla i to MOTO Bia³y Mars Opracowanie: Jerzy Kossowski Zdjêcia autora wy szej klasy firma Mars podjê³a niezwyk³e ryzyko gospodarcze, gdy wiêkszoœæ motocykli wy szej klasy produkowanych w pocz¹tku lat 20. by³a rozwiniêciem klasycznych konstrukcji sprzed I wojny œwiatowej. Zaprojektowany przez Klausa Franzenberga nowy motocykl by³ czymœ niezwyk³ym i przez wielu uwa any za kamieñ milowy w rozwoju jednoœladów. Trzeba pamiêtaæ, e w momencie premiery Der Weisse Mars czyli Bia³ego Marsa, BMW szuka- ³o swego miejsca na rynku i dopiero w roku 1923 spróbowa³o produkcji pierwszego dwucylindrowego R32. Konstru- MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ kcja Marsa by³a rzeczywiœcie niezwyk³a i ponadczasowa. Jego rama by³a wykonana z kszta³towników blaszanych, spawanych, skrêcanych œrubami a tak e nitowanych. Jej przestrzenna struktura mieœci³a zbiorniki paliwa i oleju oraz zasobnik na narzêdzia. Przednie zawieszenie tak e odbiega³o od spotykanych rozwi¹zañ. Sk³ada³o siê z krótkiego wleczonego wahacza resorowanego poprzez dodatkowy widelec ukryt¹ sprê yn¹ œrubow¹. Tylne ko³o by³o zawieszone sztywno i tu nie by³o adnych nowinek technicznych. Podwozie by³o wiêc typowym elementem samonoœnym, w którym od do³u podwieszono silnik... auto - moto Eugeniusz Cichy tel.: 032/ , tel. kom.: Ruda Œl¹ska - Nowy Bytom ul. Czarnoleœna 5 automotocichy.dbv. GG: Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8-17, Sob: 9-13 fragment artyku³u pochodzi z: MOTORYZACJI Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ Autoryzowany Dystrybutor ul. Towarowa 21 "BP", "CASTROL","VS","SELENIA"," ADBLUE" Gliwice Dystrybutor: tel.: (032) olejów - filtrów - smarów - p³ynów tel.: (032) dla motoryzacji i przemys³u kom.: Hurtownia: zapraszamy na: OLEJE SMARY P YNY Mobil, Lotos, Shell, Texaco, Elf i innych rafinerii moto-us.com. zatrudnimy przedstawicieli - handlowców czêœci samochodowe P.H.U VECTRA SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - SMARY - ŒWIECE AMORTYZATORY - AKUMULATORY ZAWIESZENIA - HAMULCE CHEMIA SAMOCHODOWA AKCESORIA MOTORYZACYJNE Sosnowiec, ul. 11 Listopada paw. 10 (róg Dobrzañskiego) tel Ruda Œl¹ska, ul. Obroñców Pokoju 7 Tel./Fax: 032/ Szeroka gama felg i opon - Sezonowe przechowywanie opon (kó³) - Wymiana, naprawa, wywa anie kó³, us³ugi wulkanizacyjne - Wypo yczanie i sprzeda ³añcuchów przeciwœnie nych Siemianowice Œl.-Bañgów, ul. Krupanka 12 Ceny konkurencyjne sprzeda czêœci do samochodów zachodnich AUTO-CZÊŒCI AUTO CZÊŒCI DO MAREK FRANCUSKICH, JAPOÑSKICH I INNYCH DOSTAWY 2 x DZIENNIE Siemianowice Œl¹skie ul. Bytkowska 5 tel.: /032/ , autoczesci.op., duda-auto-czesci. AUTO-CZÊŒCI volkswagen ford renault audi tel. 032/ RUDA ŒL SKA / SIEMIANOWICE ŒL SKIE / SOSNOWIEC 11

7 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Krakowska 27/31, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, LPG S, M, O, K, G Chorzów, ul. 3 Maja 199, (032) Pb 95, VP95, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, TIR ON, VP ON S, M, O,G Czechowice, ul. Legionow 88a, (032) Pb 95, LPG, ON, VP S, O, G Czechowice, Trasa DK1 / ul. Wêglowa, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, G, P CzeladŸ, ul. Spacerowa 1 d, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, LPG S, O, K, FF Czêstochowa, ul. Jana Paw³a II 5, (034) Pb 95, VPR, VP, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Jagielloñska 29/37, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Okulickiego 20/22, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, K, P Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 11, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, G, R D¹browa Górnicza, ul. Sobieskiego, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, FF Gliwice, ul. Toszecka 135, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Tarnogórska 163, (032) Pb 95, VP, ON, LPG G, S Gliwice, ul. Pszczyñska 111, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Rybnicka 159, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Jasienica, ul. Jasienica 75 (033) Pb 95, VP, ON, VP ON, TIR ON S, K, G, O, P FF, R Jastrzêbie Zdrój, ul. Cieszyñska 9, (032) PB 95, VP, ON, LPG S, P, G, Katowice, ul. Rozdzieñskiego 210, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, TIR ON S, M, P, G Katowice, ul. Koœciuszki 231, (032) (13) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K Katowice, ul. Koœciuszki/Lechicka, (032) (93) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, G, P, FF Katowice, ul. Genera³a Jankego 16c, (032) SAMOOBS UGOWA SAMOOBS UGOWA Katowice, ul. Ligocka 125, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, FF Katowice, ul. Miko³owska 23A, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF aziska Górne, ul. Klonowa 1, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Pszczyñska 24, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF Mys³owice, ul. Katowicka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, G, K Poczesna, ul. Warszawska 3, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, R, P Pszczyna, ul. Bielska, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, Racibórz, ul. Opawska 119, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G, P, FF Ruda Œl¹ska, ul. Obr. Westeratte 22, (032) Pb 95, VP, VP ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Rybnik, ul. Budowlanych 72, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S,M,KG,P Sosnowiec, ul. Zag. D¹browskiego 21, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, K, FF Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, (032) Pb 95, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF, Sosnowiec, ul. Kresowa 2, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Sosnowiec, ul. Lenartowicza, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, O, K, P, FF Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, (033) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, P, R Tychy, ul. Beskidzka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, K, G, P Tychy, ul. Budowlanych 63, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S, G, FF, P Tychy, ul. Oœwiêcimska 25, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Tychy, ul. Beskidzka 101, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G Wodzis³aw Œl¹ski, Os. D¹brówki 1A, (032) Pb 95, VP, ON S, G, K Zabrze, ul. Wolnoœci 384, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, VP LPG S, M, O, K, G, FF Zabrze, ul. Wolnoœci 57, (032) , Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, G, Zabrze, Plac Teatralny 6, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom ul.hutnicza 27, (032) Bytom ul.zabrzañska 17, (032) Chorzów, ul.batorego 29, (032) Chorzów, ul.katowicka 114, (032) Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) CzeladŸ, ul.staszica 7, (032) Cz-wa, ul. Wojska Polskiego 121/127, (034) Cz-wa, ul.bardowskiego 64/68, (034) Cz-wa, ul.wyzwolenia 1, (034) Jastrzêbie Zdrój al.pi³sudskiego 2, (032) Jaworzno, ul.pi³sudskiego 55, (032) Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Racibórz Plac Mostowy 1, (032) Rybnik ul. Kotucza 51, (032) Rybnik ul. Wodzis³awska 180 (032) Sosnowiec, ul.pi³sudskiego 61, (032) Sosnowiec, ul.wawel 16, (032) Tychy Al.Budowlanych 1, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul. 26 Marca 24, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul.w.witosa 24, (032) Zabrze, ul.wolnoœci 484, (032) ory ul.katowicka 1, (032) ory ul.wodzis³awska 32, (032) Pb-95, SP-95, SP-98, ON S,M,O,K,FF S,O,K,W,FF S,O,K,W,FF,P WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274 Bytom, ul. Karola Miarki 2a Bytom, ul. o³nierska 121 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 Radzionków, ul. Objazdowa Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb98, ON S S S, K, P, Motel S, K, O S, M, P, G WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bêdzin, ul. Czeladzka 23, tel Bêdzin, ul. eromskiego 13, tel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 42, tel Chorzów, ul. Ga³eczki 46, tel Gliwice, ul. Kozielska 128, tel Gliwice, ul. Toszecka 100, tel Katowice, ul. Francuska 105, tel Miko³ów, ul. Gliwicka 245, tel Pszczyna, ul. Studzienicka 69, tel Tarnowskie Góry, ul. Skoœna 15, tel Pb-95, DN-98, ON, DN-ON Pb-95, DN-98, ON, DN-ON K, S K, M, O, S, FF K, S K, M, S, FF K, O, R, S PORADNIK Sekrety kupna u ywanych samochodów Typowe problemy z uruchamianiem jednostki napêdowej zwi¹zane s¹, z uszkodzeniem rozrusznika ewentualnie akumulatora i alternatora. Jazda próbna to jeden z najwa niejszych etapów kupna samochodu u ywanego. Jej zasadniczym celem jest przetestowanie stanu zawieszenia, sprawnoœci uk³adu hamulcowego, kierowniczego oraz elektrycznego auta a tak e obserwacja ogólnego zachowania siê samochodu bêd¹cego w ruchu. Wybrana trasa przejazdu nie powinna byæ zbyt krótka ani prosta. Zró nicowana nawierzchnia oraz du a iloœæ zakrêtów pozwoli nam dok³adnie oceniæ zachowanie siê samochodu na drodze. Dla osoby choæ trochê zorientowanej w usterkach samochodowych, wykrycie typowych awarii nie jest wielkim problemem. Czysto w tym celu wystarcza krótka jazda po nierównej nawierzchni oraz przeja d ka autostrad¹ z prêdkoœci¹ km/h. Uruchamianie silnika Zwykle silnik w dobrym stanie powinien odpaliæ natychmiast, ewentualnie po 2-3 sekundach dzia³ania rozrusznika. Typowe objawy uszkodzenia rozrusznika: - Przekrêcenie kluczyka w stacyjce powoduje charakterystyczne zgrzyty o charakterze metalicznym (te objaw uszkodzenia silnika). - Rozrusznik jest s³aby. Ten sam objaw wystêpuje w przypadku nie na³adowanego akumulatora, z kolei niskie napiêcie w akumulatorze mo e byæ powodem uszkodzenia alternatora. - W³¹czenie zap³onu nie powoduje rozruchu. Ko³o zamachowe nie obraca siê. S³ychaæ jedynie szybkie obracanie siê silnika elektrycznego rozrusznika. - Nierównomierna praca silnika benzynowego na ja³owym biegu mo e byæ spowodowana uszkodzeniem sondy lambda. Koszt wymiany tego czujnika mo e wynieœæ nawet tysi¹c z³otych. Warto kilkakrotnie powtórzyæ start silnika, zwracaj¹c przy tym uwagê nie tylko na sprawnoœæ powtórnego odpalania ale i zachowanie wskaÿników kontrolnych umieszczonych na tablicy rozdzielczej. Przekrêcenie kluczyka w stacyjce powoduje uruchomienie modu³ów kontrolnych auta. Proces ten sygnalizowany jest œwieceniem wskaÿników œwietlnych. Pozytywny test wyposa enia samochodu koñczy siê zgaœniêciem odpowiednich kontrolek poprawnie zdiagnozowanych uk³adów. Uszkodzenia oznaczane s¹ poprzez niegasn¹ce lub migaj¹ce kontrolki. Ocena wskazañ kontrolek - Kontrolka sprawnoœci uk³adu hamulcowego. Przyczyn¹ œwiecenia mo e byæ zaci¹gniêty hamulec rêczny, uszkodzony uk³ad hamulcowy lub zu yte ok³adziny. - Kontrolka sprawnoœci systemu poduszek bezpieczeñstwa. Po kilku sekundach od przekrêcenia kluczyka powinna zgasn¹æ. W przeciwnym przypadku konieczna jest wizyta w autoryzowanej stacji obs³ugi. - Sygnalizacja niesprawnoœci systemu ABS. Konieczna wizy- Jazda próbna ta w ASO. - Kontrolka smarowania silnika benzynowego. Gaœnie po uruchomieniu silnika. - Kontrolka temperatury silnika lub poziomu p³ynu ch³odz¹cego. Gaœnie po uruchomieniu silnika. Œwiecenie lub miganie œwiadczy o wycieku p³ynu ch³odz¹cego lub uszkodzeniu silnika. - Rozgrzewanie œwiec arowych. Dotyczy tylko silników Diesla. Gaœnie po 2-4 sekundach od przekrêcenia kluczyka w stacyjce. - Kontrolka ciœnienia oleju. Powinna zgasn¹æ zaraz po uruchomieniu silnika. - Alternator, kontrolka ³adowania akumulatora. Gaœnie po uruchomieniu silnika, jeœli nie to uszkodzony mo e byæ alternator ewentualnie luÿny lub zerwany pasek. Nale y koniecznie udaæ siê do ASO. - WskaŸnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego powinien osi¹gn¹æ temperaturê stopni po oko³o 20 minutach pracy silnika. W przeciwnym przypadku mo liwe uszkodzenie termostatu. Wszelkie napisy typu INSP, SERVICE, OIL, OEL lub symbol klucza wskazuj¹ na koniecznoœæ przeprowadzenia anowanych czynnoœci serwisowych. - Je eli podczas jazdy zaœwiec¹ siê symbole oznaczone gwiazdk¹ konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie pojazdu, wy³¹czenie silnika i w przypadku braku mo liwoœci usuniêcia usterki wezwanie pomocy drogowej. fragment pochodzi z ksi¹ ki "Sekrety kupna samochodów" dostêpnej na: motoryzacyjna. Sprawdzanie uk³adu hamulcowego O uszkodzeniu uk³adu hamulcowego samochodu mog¹ œwiadczyæ nastêpuj¹ce objawy: - Zbyt du y skok peda³a hamulca. Mo liwy wyciek p³ynu hamulcowego. - Peda³ hamulca sprê ynuje i daje siê wcisn¹æ g³êboko. Prawdopodobne zapowietrzenie uk³adu hamulcowego. Uszkodzenie doœæ ³atwe do usuniêcia, jednak wymaga oddania samochodu do warsztatu... cykl poleca: SKLEP MOTORYZACYJNY A&W Zawiercie, ul. Paderewskiego 63 tel.: , tel. kom.: zapraszamy: pn.-pt , sobota MAN, RENAULT, SCANIA, DAF, MERCEDES, VOLVO, IVECO, NACZEPY CZÊŒCI, AKUMULATORY OLEJE, P YNY RÓWNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH L.P. SERWIS Piotr Lepka ZABRZE / ZAWIERCIE 12 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Czêstochowa, ul.jagieloñska 76, (034) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Piekary Œl, ul.bytomska 41A, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Chorzów, 3-go Maja 179, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Gliwice, ul.tarnogórska 19a, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Siemianowice ul.kapicy 10, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Zabrze, ul.wolnoœci 210, (032) Pb-95, Pb-98 ON czynne 6-22 Tychy, ul. Beskidzka 53 Tychy, ul. Fabryczna 2, tel.: K, M, O, S, FF Pb-95, DN-98, ON, LPG K, O, S, G, P, FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep Zabrze ul. Heweliusza 5 tel. 032/ tel. kom SERWIS OGUMIENIA - SPRZEDA FELG ALU i STALOWYCH PROSTOWANIE FELG - SPRZEDA OPON, OLEJU, FILTRÓW MECHANIKA SAMOCHODOWA Zabrze, ul. Kochanowskiego 14 (naprzeciw Kauflandu) tel pn.-pt.: , sob.:

8 ZABRZE 14 SPORT Zaproszenie Impreza ta to propozycja niespotykanej dot¹d w Polsce zabawy 21 czerwca zapraszamy w³aœcicieli egzotycznych i niespotykanych samochodów do Tychów, gdzie rozpoczynamy najbardziej elitarn¹ imprezê w Polsce.Start imprezy uczcimy w najlepszym lokalu w Tychach. 22 czerwca ruszamy razem w drogê do Wroc³awia.Po drodze - nie ³atwe zadanie - w dru ynach stworzonych z uczestników imprezy, odbêdzie siê walka na jednym z najwiêkszych pól paintball owych!po przyjeÿdzie do Wroc³awia i prezentacji samochodów w centrum miasta, udajemy siê na zabawê wieczorn¹ do jednego z najlepszych lokali. Kolejny dzieñ imprezy, czyli 23 czerwca przyniesie równie mnóstwo zabawy.madness2000 wyrusza do Gdañska, jednak po drodze czeka niespodzianka w Poznaniu! Domyœlacie siê chyba co..? Po mega-zabawie w Poznaniu ruszamy do Gdañska gdzie imprezujemy w lokalu Jaœkowa 14, który s³ynie z najlepszych imprez na Pomorzu. 24 czerwca to kolejny dzieñ przygód. Ka dy z uczestników dosi¹dzie piekielnie mocnego quada i wyruszy w teren. Nie LAKIERY WODNE Profesjonalne materia³y lakierniczne Narzêdzia lakiernicze Auto Serwis Zabrze, ul. Tkocza 12 tel.: 032/ tel. kom. : ZABRZE-KOÑCZYCE ul. Sikory 23 (obok autoz³omu "GRACIK") tel. 032/ tel./fax 032/ HURTOWNIA OPON SERWIS OGUMIENIA ALUFELGI Madness 2000 zapomnijcie zabraæ ubrañ na zmianê, bo bêdzie ciê ko.celem tego dnia bêdzie Warszawa, gdzie wieczorem poczujecie, co to impreza dziêki firmie STR8. Uczestnicy bawiæ siê bêd¹ w œwietnym lokalu w centrum. Kolejny dzieñ - 25 czerwca - to nadal niesamowita zabawa motoryzacyjna.w tym dniu celem bêdzie Kraków, jednak po drodze nowe zadanie.tym razem zamiast quadów uczestnicy dostan¹ do dyspozycji samochody off-roadowe i wyrusz¹ w grz¹ski teren.po wszystkim, znowu swoimi autami i po twardym asfalcie jedziemy do Krakowa. Najpierw meta i impreza pod Centrum Handlowym M1. Wieczorem zabawa przeniesie siê do jednego z Krakowskich lokali wynajêtego wy³¹cznie dla uczestników Madness czerwca to pozornie prosta trasa z Krakowa do Tychów pozornie W Tychach odbêdzie siê zakoñczenie ca³ej imprezy wielkim miejskim eventem. Zapraszamy na Madness!! Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel Marcin Kwiecieñ: tel Zamawianie newslettera i gazet: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne pracujemy firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo na komputerach odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej dostarczonych przez z przepisami lub interesem Wydawcy. firmê wyd. B : CZÊSTOCHOWA - ŒL SK - ZAG ÊBIE numer zamkniêto poleca: kdk. primakomp. CZÊŒCI i SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Katowice - Piotrowice ul. Jankego 140 tel./fax: 032/ tel.kom.: Miko³ów Gen. Jankego Armii Krajowej PEUGEOT RENAULT CITROEN Czesci do samochodow JAPONSKICH ZACHODNICH ORYGINALNE ZAMIENNIKI U YWANE czesci trudne do zdobycia Z Z. Z. AUTO s.c. ul. Tworzeñ D¹browa Górnicza tel kom SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. MARTEK tarcze hamulcowe klocki hamulcowe amortyzatory sprzêg³a filtry Auto NAPRAWA Piotr Czak Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 120, tel.: 032/ , tel. kom.: mechanika pojazdowa, diagnostyka silnika i podwozia lakierowanie w kabinie lakierniczej, naprawy blacharskie na p³ycie, lakiery wodne, samochód zastêpczy na czas naprawy POMOC DROGOWA Ligota JET Koœciuszki Ligota Szpital Górniczy Centrum Kolejowa Giszowiec Gliwice ul. Daszyñskiego 168 kom tel dobre-czesci.com 15

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl - WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY MOTOMA IMUS szczegó³y strona 14 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 3/2008 15.05-15.06.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE Na miano "Auta Rocznego" zas³uguj¹

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci

Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci 1. Sprawdzenie dokumentã³w pojazdu -Â kupiony w Polsce, w salonie, czy importowany? -Â kiedy sprowadzony i czy posiada dokumenty odprawy celne

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

DATA WAŻNO- ŚCI ZEZWOLE- NIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. ZEZWOLENIE NR/ ZMIANA NR. 1. Decyzja Nr 13/2006 na prowadzenie od dnia 06.10.2006 r.

DATA WAŻNO- ŚCI ZEZWOLE- NIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. ZEZWOLENIE NR/ ZMIANA NR. 1. Decyzja Nr 13/2006 na prowadzenie od dnia 06.10.2006 r. EWIDENCJA WYDANYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻ ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH (STAN W DNIU: 06.05.2016 R.) L. P. PRZEDSIĘBIORCA/ ADRES

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C Oferta Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb 2012 Cena: 47 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C9046032 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon 2015 Cena: 62 500 PLN brutto Nadwozie: hatchback Vin: vsszzz5fzfr102894 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 125 KM Rocznik: 2015 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

-15% 59 Z JESIEÑ CENY SPECJALNE. Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada 2013 r. CENA OD: DYWANIKI KO A PE NE

-15% 59 Z JESIEÑ CENY SPECJALNE. Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada 2013 r. CENA OD: DYWANIKI KO A PE NE JESIEÑ Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada 2013 r. JESIENNY BILANS POJAZDU OD: 59 Z KO A PE NE ZIMOWE CENY SPECJALNE DYWANIKI GUMOWE CITR OËN C3 OLEJU WRAZ Z FILTREM -20% OFERTA

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT Gama (rynek polski) Logika gamy FRESH ACTIVE DYNAMIC Dodatkowo do wyposażenia FRESH Dodatkowo do wyposażenia ACTIVE - ABS z EBD - Poduszki powietrzne boczne przednie - Klimatyzacja manualna - Poduszki

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/48418/14/08/27 Nr zlecenia/szkody: SA9/00022/2014 - Mateusz Przeplasko Data zlecenia: 27-08-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier Centa DEKRA Polska - Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Usługi transportu i nadzoru nad transportem środków

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

PAKIET SERWISOWY VOLVO. Najprostszy sposób na utrzymanie wysokiej wartości Twojego Volvo

PAKIET SERWISOWY VOLVO. Najprostszy sposób na utrzymanie wysokiej wartości Twojego Volvo PAKIET SERWISOWY VOLVO Najprostszy sposób na utrzymanie wysokiej wartości Twojego Volvo ZAPOMNIJ O KOSZTACH SERWISU JUŻ W DNIU ZAKUPU NOWEGO VOLVO Jeżeli wraz z zakupem nowego Volvo zdecydujesz się nabyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo