KATALOG. dla kierowców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców"

Transkrypt

1 szczegó³y strona 10 ISSN wyd.b nr 2/ PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ , fax: 032/ tel. kom.: motomaximus. - WTRYSKI - TURBOSPRÊ ARKI - Testujemy na maszynach BOSCH, SCHENCK Auto Silesia Sp. z o.o Katowice ul. Bogucicka 7 tel. (032) NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) tel. (012) hyundai-mtm.

2 AMGT FORD ford.info. czynne: poniedzia³ek - pi¹tek od 9.00 do NIEZALE NY SERWIS KRZYSZTOF MUDA - sklep z czêœciami - serwis mechanika - klimatyzacja, przegl¹dy - elektronika, diagnostyka Zabrze - Maciejów ul. elazna 8 tel.: tel.: tel. kom.: Auto-Elektro-Mechanika, Zabrze, ul. Krótka 34 ( wjazd od ulicy Korczoka ) tel./fax: 032/ , tel. kom.: , gliwicka gie³da samochodowa zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: ATV - CROSS, QUAD CZÊŒCI SPRZEDA IMPORT SERWIS 10% rabatu Center Zakuwanie wê y hydraulicznych: - wê e wysokociœnieniowe - wê e gumowe - uszczelnienia - olej hydrauliczny - okuwanie wê y KONSERWACJA PODWOZIA MECHANIKA POJAZDOWA - ELEKTROMECHANIKA - MYJNIA SAMOCHODOWA TESTY Raport z jazdy Dodge Avenger - tania limuzyna z silnikiem Volkswagena mo e nawet bardzo dobry, uk³ad jezdny (jak na auto amerykañskie wyœmienity) oraz dynamiczny i ekonomiczny silnik, ale z drugiej strony uk³ad kierowniczy ustêpuje precyzj¹ europejskiej konkurencji, reflektory lepiej oœwietlaj¹ auta jad¹ce z naprzeciwka ni nawierzchniê, a w kabinie zamontowano tanie astiki. NajwyraŸniej chodzi³o o stworzenie stosunkowo niedrogiego i wygodnego samochodu. Zacznijmy od tej ostatniej kwestii. Fotele sprawdzi³y siê w czasie kilkugodzinnych maratonów, zapewniaj¹c komfort i dobre trzymanie boczne. Do tego zag³ówki dobrze podpiera³y g³owê zarówno w bezpiecznej minimalnie pochy³ej pozycji, jak i bardziej pochylonych. Do 185 cm na pewno bêdzie wygodnie, mo e nawet osoby wzrostu poczuj¹ siê tu dobrze. Praktyczne s¹ liczne schowki, a przyjemny klimat wnêtrza w czasie nocnego postoju Amerykanie pokazali, e mo na zaoferowaæ limuzynê z zapewniaj¹ projekcyjne lampki silnikiem Diesla Volkswagena za stosunkowo ma³e podsufitowe. Wra enia estety-czne kabiny obni aj¹ jednak pieni¹dze. Do tego pe³ny pakiet systemów bezpieczeñstwa i astikowe klamki i klapy schowków w przedniej desce klimatyzacja, ale tak e szare astiki i dziwnie œwiec¹ce wykonane w ró -nych kolorach szaroœci. To ewidentnie nie reflektory. pasuje do 17-calowych b³yszcz¹cych felg z polerowanego Komfortowy du y samochód klasy œredniej z nowoczesnym aluminium. silnikiem Diesla nie musi byæ bardzo drogi udowadnia Z ty³u siedzi siê nisko, ni ej ni w pierwszym rzêdzie, ale amerykañski Dodge. Wprowadzony niedawno do sprzeda y mimo to dla dwumetrowców jest za ma³o miejsca (zak³adam w Polsce model Avenger 2.0 CRD ma bardzo bogate prawid³ow¹ pozycjê z prostym krêgos³upem). Dwie osoby wyposa enie i kosztuje 86,3 tys. z³. To nieco mniej ni wzrostu do 185 cm mog¹ wygodnie wyci¹gn¹æ nogi pod kosztuje Skoda Superb z podobnym silnikiem. przednimi fotelami - brawo. Zmieszcz¹ siê tak e trochê Dodge Avenger to trochê kontrowersyjny samochód. Z wy si, ale nie bêd¹ ju mieæ takiego wra enia komfortu. jednej strony oferuje ciekaw¹ stylistykê nadwozia, Samochód mo e pe³niæ funkcje reprezentacyjne, jest komfortowe zawieszenie, przestronne wnêtrze i dobry, a cd na stronie 4 >>>> SYSTEMY NAG OŒNIEÑ G OŒNIKI akustyka.com. DIESEL-SERWIS Naprawy pomp wtryskowych: pompy elektroniczne wtryskiwaczy Common Rail wtryskiwacze dwusprê ynowe mechanika pojazdowa komputerowa diagnostyka silników samochody ciê arowe i osobowe Bêdzin ul. Fornalskiej 21A tel./fax (EDC, Common Rail) Kraków ul. Balicka 56 POLAND BOGUCKI Be³k ul. K. Miarki 28 tel./fax [032] tel. kom dsbogucki.com F.H. AUTO HIT Jacek Ró acki Tekst: Robert I. Bielecki Fot. Robert I. Bielecki AUTO NAPRAWA pn-pt sob Bytom, ul. Sienna 24a (by³a baza PTHW) NAPRAWY BIE CE - UK ADY KIEROWNICZE - WYDECHOWE - ROZRZ DU - ZAWIESZENIA - WYMIANA OLEJU - UK ADY HAMULCOWE - OGÓLNE PRZEGL DY CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO WSZYSTKICH MAREK SAMOCHODÓW czêœci do samochodów japoñskich i koreañskich Bytom, ul. Matejki 10 tel. (032) , tel. kom BÊDZIN / BYTOM Bytom, ul. agiewnicka 7 tel.: 032/ OPONY AUTO-WULKAN Bytom, ul. Siemianowicka 74 tel.: 032/ Opony nowe i u ywane, Felgi stalowe i aluminiowe Regeneracja, Piaskowanie felg, Mechanika pojazdowa Serwis opon - osobowe, dostawcze, ciê arowe TIR 03

3 Auto Komis BYTOM / CHORZÓW 04 Dodge Avenger - tania limuzyna z silnikiem Volkswagena >>>> cd ze strony 3 wygodnie i przyjemnie. Tym autem mo na byæ wo onym, tym bardziej e prezentuje siê okazale. Pojemnoœæ baga nika wynosi 438 l i wydaje siê wystarczaj¹ca. Wysoki tylny zderzak utrudnia nieco za³adunek. Pod mask¹ Avengera 2.0 CRD zamontowano dwulitrowy diesel Volkswagena, który jak na konstrukcjê z pompowtryskiwaczami konstruktorom uda³o siê nieÿle wyciszyæ. Jednostka rozwija moc 140 KM przy 4 tys. obr./min., a maksymalny moment obrotowy 310 Nm (o 10 Nm mniej ni w VW) dostêpny jest w zakresie 1,75-2,5 tys. obr./min. Zapewnia on dobre osi¹gi i ekonomiczn¹ eksoatacjê, a o to przecie chodzi. Spalanie okaza³o siê trochê wiêksze od deklarowanego przez producenta œrednio 6,2 l ON/100 km i wynosi³o o ok. 1 l wiêcej. Na trasie, w doœæ trudnych warunkach przy padaj¹cym œniegu lub po opadach uzyskiwa³em 6,5-7 l ON/100 km. Na suchej jezdni by³o to poni ej 6 l ON/100 km (wiêcej ni w podobnie zmotoryzowanym Passacie). Jad¹c anemicznie lub wolniej ni pozwalaj¹ przepisy mo na spaliæ mniej, ale w praktyce to trudne. Z kolei w du ych miastach oraz w czasie jazdy dynamicznej zu ycie paliwa wynosi³o 8 l ON/100 km. Uwzglêdniaj¹c oferowan¹ dynamikê pojazdu wa ¹cego ponad 1,5 tony to dobry wynik. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosiæ ma 11,8 s, a prêdkoœæ maksymalna 200 km/h. Uk³ad kierowniczy odstaje od niemieckich konkurentów, takich jak Mondeo czy Passat, a nawet francuskich produktów klasy œredniej. Jest ma³o czu³y, ale w³aœnie dlatego powinien odpowiadaæ kierowcom starszej daty, a tak e niedoœwiadczonym kierowcom oraz takim, którzy nie ceni¹ uk³adów kierowniczych aut sportowych. Przy fragment artyku³u pochodzi z: AutoCentrum. codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy SERWIS A.T.A.K. mechanika pojazdowa wymiana, naprawa uk³adów wydechowych blacharstwo - lakiernictwo diagnostyka komputerowa AUTO CZÊŒCI amortyzatory hamulce elementy zawieszeñ paski, filtry przeguby elementy blacharskie Bytom - Szombierki, ul. Orzechowska 27 tel.: /032/ , tel. kom.: tel. kom.: / SZOBLIK-AUTO CZÊŒCI SZEROKI ASORTYMENT CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH CHORZÓW ul. Styczyñskiego 12 tel. sklep , tel. kom SZOBLIK prêdkoœciach znacznie przekraczaj¹cych przepisowe lub nieco wy szych od przepisowych na œliskiej nawierzchni wspomniany brak czucia zaczyna przeszkadzaæ. Tak przynajmniej by³o w czasie jazd testowych, jakie odbywa³y siê w niskich temperaturach (od -1 do +3 stopni) na bardzo dobrych, ale letnich oponach. Te ostatnie na suchej jezdni wypada³y znakomicie, ale na mokrej nawierzchni polskich dróg, niebezpieczne by³y pu³apki typu g³êbokie koleiny lub ka³u e, zw³aszcza kiedy na w¹skiej jezdni trzeba by³o mijaæ siê z innymi pojazdami. W czasie aquaaningu przy 90 km/h trudno by³o przewidzieæ, czy auto przesunie siê o metr w prawo czy w lewo, poniewa uk³ad reagowa³ trochê za wolno na szybkie ruchy kierownic¹. Poprawê odnotowa³em po podniesieniu ciœnienia z 2,3 do 2,5 atmosfery, co jednak odbi³o siê negatywnie na komforcie jazdy. PóŸno w³¹cza³ siê ESP (stabilizuje tor jazdy), dopuszczaj¹c do krótkich uœlizgów, a nawet lekkiego zawiniêcia ty³em na œniegu byæ mo e by³ to cd na stronie 6 >>>> Bytom - Karb ul. Miechowicka - Paliwony NIP: tel.: 032/ mobile: AUTO SZYBY TKACZ sklep motocyklowy FOLIE - SZYBY - SZYBERDACHY Chorzów, ul. Karpiñskiego 7 tel.: 032/ , tel./fax Gliwice, ul. Kujawska 112 (teren Gliwickiej Gie³dy Samochodowej) W sa³ej ofercie oko³o 200 samochodów u ywanych. Kredytujemy samochody komisowe oraz wybrane na gie³dzie bez wzglêdu na wiek pojazdu Formalnoœci zwi¹zane z rejestracj¹ pojazdów importowanych z UE - 1 DZIEÑ ROBOCZY 7 dni w tygodniu fuks.trader. SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA DOGODNE RATY UBEZPIECZENIA WSZYSTKIE FORMALNOŒCI NA MIEJSCU BÊDZIN, ul. Wolnoœci 1 (na wprost targu) tel.: 032/ AUTO KOMIS CONEX - CAR SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA raty, pakiety ubezpieczeniowe OC, AC, NW Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 ( obok urzêdu skarbowego ) tel.: 032/ conexcar.gratka. conex-car.trader. CENTRUM SPRZEDA Y SAMOCHODÓW NOWYCH Siemianowice Œl¹skie, ul. Œwierczewskiego 84 tel.: 032/ KRAWCZYK AUTOMOBILE Tarnowski Góry, ul. Skoœna 16 (przy stacji benzynowej), Obwodnica) AUTO SALON FOKUS Iwona i Jacek Skierlak SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKÊ WYPO YCZALNIA LAWET MIÊDZYNARODOWA POMOC DROGOWA 24h POMOC DROGOWA I UBEZPIECZENIA Ruda Œl¹ska, ul. 1 Maja 327 tel.: 032/ tel. kom.: , fokus-skierlak.otomoto. jskierlak.prv. MAG Auto Komis Firma Handlowo - Us³ugowa KOMIS: SKUP - SPRZEDA - ZAMIANA - RATY POŒREDNICTWO FINANSOWE UBEZPIECZENIA OC, AC,NW - kredytujemy samochody z gie³dy i og³oszeñ - sprzedaj¹cemu wyp³acamy od rêki gotówkê - minimum formalnoœci - bez zaœwiadczeñ o dochodach BEZP ATNY KOMIS Katowice, ul. Gen. Hallera 2 tel./fax [032] , , bodzio-bis.gratka., bodzio-bis.trader. krawczyk.otomoto. AUTOHANDEL tel tel. kom , KOMISY 05

4 KATOWICE / GLIWICE / CHORZÓW 06 Dodge Avenger - tania limuzyna z silnikiem Volkswagena >>>> cd ze strony 4 skutek jazdy na letnich oponach w zimowych warunkach. Generalnie samochód sprawowa³ siê zaskakuj¹co dobrze. Mimo wspomnianych letnich opon w temperaturach ok. 0 stopni na oœnie onej nawierzchni dopiero mocne wciskanie peda³u prêdkoœæ silnika przekracza³a 3 tys. obr./min powodowa³o uœlizgi, ale nawet wtedy auto dawa³o siê ³atwo kontrolowaæ przynajmniej kierowcom, którzy przeszli szkolenie z jazdy na œliskich nawierzchniach. Reflektory œwietnie oœwietlaj¹ inne pojazdy na drodze, ale gorzej z sam¹ nawierzchni¹. O zmierzchu w czasie du ych opadów deszczu lub œniegu staje siê to problemem ciemna jezdnia jest s³abo widoczna i trzeba jechaæ wolniej ni pozwalaj¹ przepisy oraz patrzeæ jak wyprzedzaj¹ nas prawie wszyscy inni uczestnicy ruchu. Na oœwietlonych ulicach oraz drogach z pomalowanymi pasami jest zdecydowanie lepiej. Testowy egzemarz wyposa ono w nawigacjê dla ca³ej Europy. Jakoœæ map by³a dobra i obejmowa³a tak e wiele lokalnych dróg. Mimo drobnych braków nale y zaliczyæ j¹ do najlepszych wbudowanych nawigacji (wiele marek, w tym bardzo renomowanych, wci¹ nie oferuje map Polski albo s¹ to mapy du ych miast i okolic + miêdzynarodowe drogi). Z drugiej strony trzeba zaznaczyæ, e nie jest w stanie konkurowaæ z najnowsz¹ wersj¹ Automapy. Zamontowany w naszym egzemarzu system audio zas³uguje na s³owa uznania. Nie chodzi przy tym o jakoœæ dÿwiêku, lecz o funkcjonalnoœæ jak¹ oferuje jukebox ( szafa graj¹ca ). Ma wbudowany dysk twardy, na który wgrywa siê skompresowane kopie naszych p³yt CD. Dziêki temu nie musimy woziæ kr¹ ków ze sob¹. Dodatkowo mo emy te ³atwo zapisaæ muzykê jak¹ zabra³ ze sob¹ znajomy pasa er. Pakiet systemów bezpieczeñstwa obejmuje ABS z EBD, ASR (zapobiega uœlizgowi kó³), ESP (stabilizuje tor jazdy), asystenta hamowania (BAS, w przypadku szybkiego wciœniêcia peda³u hamowania zwiêksza si³ê nacisku). W razie wypadku ochronê podró nych zapewnia szeœæ poduszek AUTOMECHANIKA OPONY WYMIANA P YNÓW I OLEJU UK ADY WYDECHOWE AMORTYZATORY Chorzów KLIMATYZACJE ul. 3 Maja 159 GEOMETRIA tel. (032) MOTORYZACJA CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW KRAJOWYCH I WSZYSTKICH ZAGRANICZNYCH CZARNIAK TERESA SKLEP WIELOBRAN OWY T.J. UL. KULIKA 2, KATOWICE tel./fax: 032/ Godziny otwarcia: Pon. - Pt.: , Sobota: REGENERACJA PRZEK ADNI KIEROWNICZYCH gazowych dwie przednie, dwie boczne i dwie kurtyny. To wszystko w standardzie, podobnie jak klimatyzacja manualna, regulacja fotela kierowcy i kierownicy, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, tempomat, alarm, czy centralny zamek z pilotem. Dop³aty wymaga jednak sprzêt audio, okno dachowe i lakier per³owy albo metalik. Avenger to samochód dla osób szukaj¹cych kompromisu miêdzy cen¹ a komfortem i prezencj¹ samochodu. Mimo niewyszukanych astików w kabinie, eby nie powiedzieæ tandetnych, limuzyna marki Dodge z powodzeniem mo e pe³niæ role reprezentacyjne, tak e wtedy gdy g³ówny pasa er podró owaæ bêdzie z ty³u. Wysokoprê ny silnik Volkswagena zapewnia przy tym bardzo dobre osi¹gi, ekonomiczn¹ eksoatacjê, a tak e przypuszczalnie ³atwe serwisowanie. Do tego oryginalna stylistyka nadwozia, zdecydowanie wyró niaj¹ca Avengera na tle europejskiej konkurencji. WULKANIZACJA samochodów osobowych, dostawczych oraz TIR F.H.U. " OLEK " Oleksy ukasz Chorzów, ul. Winiawskiego 18 tel. kom.: Auto Serwis mgr in. Andrzej Porwolik PINELES I INNE MARKI CZÊŒCI, ELEKTRONIKA, ELEKTRYKA, KLIMATYZACJE, NAPRAWY, DIAGNOSTYKA, G OWICE, INSTALACJE GAZOWE Œwiêtoch³owice, ul. Wolnoœci 1, tel.: , Sklep Motoryzacyjny kdk. PRACA? Firma Us³ug Reklamowych centrala: Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax , NOWY WYMIAR REKLAMY Aktualnie nie poszukujemy nowych pracowników. Jednak zawsze otwarci jesteœmy na nowych ludzi - ambitnych, chc¹cych coœ osi¹gnaæ i zbudowaæ. Ludzi, którzy interesuj¹ siê motoryzacj¹. Ludzi, którzy nie przejmuj¹ siê chwilowymi trudnoœciami. Je eli uwa asz e tak¹ osob¹ w³aœnie jesteœ, zawsze mo esz przes³aæ do nas kilka s³ów o sobie wraz z uzasadnieniem dlaczego powinniœmy zainteresowaæ siê w³aœnie Twoj¹ osob¹. Adres jest od Twojej dyspozycji Piekary Œl¹skie ul. Bytomska 313 tel.: /032/ tel.: /032/ tel. kom.: allmax na zdjêciu zawodniczki MKS Muszynianka Fakro Muszyna - mechanika, - elektromechanika, serwis ogumienia - diagnostyka komputerowa, auto alarmy - myjnia samochodowa. pomoc drogowa, klimatyzacje -przebudowy motocykli i garbusów SAMOCHODY - MOTOCYKLE - KOMIS Gliwice, ul. B³. Czes³awa 13 tel.: 032/ marmarserwis D¹browa Górnicza, ul.chopina 16a tel. (032) , tel. kom rig.com./autoszybyzbig sprzeda i monta szyb do samochodów krajowych i zagranicznych osobowych, dostawczych, ciê arowych i autobusów szyby do sprzêtu budowlanego wykonywanie szkleñ - dostawczy Bus ekspresowe przyklejanie lusterek wewnêtrznych - wszystkie typy naprawa pêkniêtych szyb czo³owych HONORUJEMY KARTY KREDYTOWE Niezale ny Serwis Samochodów Francuskich diagnostyka komputerowa mechanika pojazdowa zabezpieczenia przeciww³amaniowe indywidualne DILERZY SKLEPY US UGI 07

5 KATOWICE / MIKO ÓW 08 SPORT Off-road W dniach marca 2008 odby³a siê druga edycja rajdu o Z OTY T OK BA TOWA. Na starcie stawi³o siê 90 za³óg. Zwarci i gotowi z uœmiechem na ustach ruszyli na trasê, a trzeba przyznaæ, e organizatorzy zgotowali im naprawdê wyczynowe próby. Okolice Ba³towa obfituj¹ w strome w¹wozy, bajorka, rzekê a tak e b³ota i g³êboki piach, czyli atrakcji by³o wiele. Dziêki temu uczestnicy mieli du e pole do popisu. Ci co wystartowali w klasie turystycznej nie tylko nieÿle siê bawili, ale mieli te okazjê podziwiaæ piêkne widoki Gór Œwiêtokrzyskich. Zawodnicy w klasach Wyczyn i Extrem dostali ostro w koœæ. Zaczê³o siê od stromego podjazdu w górê w¹wozu. W¹sko, wysoko i do tego du y k¹t nachylenia zbocza spowodowa³y, e czêœæ ekip postanowi³a od³o yæ tê próbê na póÿniej. Obserwuj¹c zmagania tych œmia³ków, Ba³tów Off-road poleca: autor i foto: H31. którzy podjêli wyzwanie da³o siê zauwa yæ, e trzeba by³o dobrze pog³ówkowaæ by wjechaæ na górê. Tam ju czeka³y na zawodników b³ota, bagienka, bajorka czyli off-roadowy zawrót g³owy. Kolejnym sprawdzianem na trasie rajdu by³a popularnie zwana " wirownia" czyli podjazdy i zjazdy po kamieniach. Wydawa³o siê, e ta próba nie nale a³a do najtrudniejszych, a mimo to jednej z za³óg uda³o siê dachowaæ. Ofiar nie by³o a za³oga szybko siê pozbiera³a i ruszy³a dalej w trasê. W koñcu do odwa nych œwiat nale y, zw³aszcza, e kolejne próby wymaga³y zarówno odwagi jak i si³y wspartej dobrym sprzêtem. Mowa tu bowiem o przeprawach przez rzekê i zdobywaniu piecz¹tek w bajorach i w terenie lekko bagiennym. Zawodnicy wykazywali tu du e zró nicowanie w rozwi¹zaniach strategicznych. Jedni na M-R CENTRUM CZÊŒCI OPEL - NOWE I U YWANE KATOWICE ul. Opaliñskiego 3 tel. (032) tel. kom tel. kom MIERZEJEWSKIEGO K ODNICKA AUTO-KOMIS OPALIÑSKIEGO przechowywanie opon serwis ogumienia felgi alu/stal mechanika pojazdowa M-R CENTRUM KIEPURY KOŒCIUSZKI KRAKÓW - WROC AW MIKO ÓW ADMIRA SKUP, SPRZEDA, ZAMIANA Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) tel.: / tel. kom.: , CENTRUM AUTO-SERWIS AUTO-HAK SERWIS Krystian Paw³owski Katowice-Ligota, ul. Gajowa 6 tel , tel.kom czynne od 9.00 do AUTO SERWIS - CZÊŒCI P.U.H. " KOLSTER " Rok za³o enia Kolarczyk Henryk Blacharstwo - Lakiernictwo Naprawy powypadkowe T³umiki - sprzeda, wymiana, naprawa Czêœci zamienne SKODA Naprawy bezgotówkowe Miko³ów, ul. Rybicka 124 tel.: 032/ , tel. kom.: opony letnie OPOLE, ul. Wroc³awska 139, tel KATOWICE, ul. Mickiewicza 34, tel./fax stangum. przyk³ad chc¹c unikn¹æ taania w rzece forsowali zbocza w¹wozów korzystaj¹c z trapów, wyci¹garek i lin kinetycznych. Inni natomiast decydowali siê na k¹piele w zimnej i rw¹cej rzece. Patrz¹c na pilotów brodz¹cych po pas czu³o siê dreszcze na ca³ym ciele. Woda da³a siê wszystkim ostro we znaki. Ogromny podziw nale y siê tym, którzy postanowili zdobywaæ rzeczne piecz¹tki po zmroku. Nie doœæ, e niewiele by³o widaæ to temperatura spada³a z ka d¹ chwil¹. W takich warunkach brodzenie w rzece i b³ocie oraz ciê ka praca przy wyci¹garkach i linach to wiêcej ni wyzwanie. Podsumowuj¹c dwudniowe zmagania zawodników i organizatorów trzeba przyznaæ, e samochodowe sporty terenowe ca³kiem nieÿle sobie radz¹. Œwietnie poradzili sobie te mieszkañcy Ba³towa. Nie tylko dopingowali zawodników na trasie, ale te raczyli ich smako³ykami kuchni regionalnej. Sto³y w bazie rajdu oferowa³y swojskie kie³basy, boczek, smalec, d³ugo by wymieniaæ. Równie posi³ki regeneracyjne na trasie rajdu by³y tak dobre, e niektórym nie chcia³o siê jechaæ dalej. Jednak rajd to rajd i adrenalina wygra³a z o³¹dkiem. W niedzielê 16 marca po wyœmienitym obiadku Z OTE T OKI BA TOWA zosta³y rozdane. Wœród szczêœliwych posiadaczy tych piêknych statuetek znaleÿli siê: W klasie WYCZYN: Waldemar Niezabitowski,Arek Furmañski - miejsce pierwsze Piotr Horuba³a, Ma³gorzata Kawka - miejsce drugie Micha³ Korzeñ, Rafa³ Zieliñski - miejsce trzecie W klasie EKSTREMALNEJ: S³awomir Jab³oñski, Andrzej Boguñ - miejsce pierwsze Andrzej Szczygielski, Rados³aw Kozak - miejsce drugie Mariusz Godzic oraz jego pilot - miejsce trzecie pilota Mariusza przepraszamy za brak nazwiska ale gdzieœ umknê³o - mimo to gratulujemy W klasie TURYSTYCZNEJ: Robert Sucholewski,Damian Sucholewski- miejsce pierwsze Marcin K³ys, Pawe³ Brociek - miejsce drugie Tomasz Morka, Artur akomiec - miejsce trzecie Miko³ów, ul. Katowicka 64 ( przy trasie Katowice - Wis³a ) Tel. kom , MECHANIKA POJAZDOWA Piotr Kowalski sprzeda czêœci samochodowych naprawa samochodów osobowych i dostawczych Ruda Œl¹ska 6 ul. Halembska 31 tel.: 032/ tel. kom.: OPONY GLOC sprzeda - naprawa felg - naprawa ogumienia GLIWICE, ul. Pszczyñska 13 tel.: /032/ , tel.kom.: AUTO SZYBY FOLIOWANIE, REGENERACJA, MONTA PODNOŒNIKI SZYB OPONY MECHANIKA POJAZDOWA Arkadiusz Madeja Piekary Œl¹skie, ul. Korczaka 1, tel. (0-32) Naprawa silników diesla, pompy wtryskowe samochody ciê arowe i osobowe - naprawa - serwis Katowice Bogucice, ul. Piotra 1 tel , AUTO T UMIK Radzionków ul. Strzelców Bytomskich 100 tel kom MOTOCYLKE SKLEP - czêœci i akcesoria - ubrania motocyklowe popularnych producentów SERWIS - przegl¹dy techniczne - wymiana oleju i p³ynów - regulacja zaworów i gaÿników KOMIS - skup, sprzeda - skutery, motocykle - quady TOKA Motor - t³umiki, katalizatory - t³umiki sportowe - koñcówki ozdobne - z³¹cza elastyczne - wymiana klocków hamulcowych - wymiana amortyzatorów NAPRAWA MONTA SPRZEDA PRZERÓBKI US UGI SPAWALNICZE czynne: pn-pt 8-17, sb: Ruda Œl¹ska, ul. Oœwiêcimska 145 tel. kom.: tokamotor. KATOWICE / MIKO ÓW / RADZIONKÓW / RUDA ŒL SKA 09

6 TESTY Niemieckie Motocykle Motocykle niemieckiej firmy Mars powstawa³y w okresie ponad 50. lat, ale ten z silnikiem produkowanym u Maybacha jest chyba najbardziej znanym projektem tej nieistniej¹cej ju wytwórni. Pierwsze motocykle z norymberskiej wytwórni kuchenek i innego domowego elastwa Mars, wyjecha³y w roku 1903, a wiêc u zarania rozwoju motoryzacji. Tak jak wiêkszoœæ wówczas produkowanych jednoœladów by³y skrzy owaniem wzmocnionego roweru z silnikiem spalinowym. Pocz¹tkowo wytwórnia Mars korzysta³a ze sprawdzonych i szeroko stosowanych silników szwajcarskiej firmy Zedel i rodzimych silników Fafnir. W tym samym okresie próbowa³a te swoich si³ w konstrukcji samochodów, ale kroniki tamtych lat opisuj¹ to tylko jako nieudany epizod, zakoñczony bardzo szybko w roku Pozosta³y wiêc motocykle o raczej konwencjonalnych rozwi¹zaniach. Przegrana I wojna œwiatowa i jej konsekwencje doœæ mocno odcisnê³y siê na gospodarce Niemiec, zaœ niebywa³a hiperinflacja zabija³a wiele inicjatyw przemys³owych. W pocz¹tku lat 20. XX wieku sytuacja zaczê³a siê na tyle stabilizowaæ, e niektóre niemieckie wytwórnie motocyklowe zaczê³y powa nie myœleæ o jednoœladach wiêkszych, przeznaczonych do odbywania d³u szych podró y. Dzisiaj rzeklibyœmy do wielkiej turystyki, ale wtedy tylko bardzo niewielka grupa ludzi mog³a u ywaæ motocykli wy³¹cznie dla przyjemnoœci. Decyduj¹c siê produkcjê zupe³nie nowego motocykla i to MOTO Bia³y Mars Opracowanie: Jerzy Kossowski Zdjêcia autora wy szej klasy firma Mars podjê³a niezwyk³e ryzyko gospodarcze, gdy wiêkszoœæ motocykli wy szej klasy produkowanych w pocz¹tku lat 20. by³a rozwiniêciem klasycznych konstrukcji sprzed I wojny œwiatowej. Zaprojektowany przez Klausa Franzenberga nowy motocykl by³ czymœ niezwyk³ym i przez wielu uwa any za kamieñ milowy w rozwoju jednoœladów. Trzeba pamiêtaæ, e w momencie premiery Der Weisse Mars czyli Bia³ego Marsa, BMW szuka- ³o swego miejsca na rynku i dopiero w roku 1923 spróbowa³o produkcji pierwszego dwucylindrowego R32. Konstru- MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ kcja Marsa by³a rzeczywiœcie niezwyk³a i ponadczasowa. Jego rama by³a wykonana z kszta³towników blaszanych, spawanych, skrêcanych œrubami a tak e nitowanych. Jej przestrzenna struktura mieœci³a zbiorniki paliwa i oleju oraz zasobnik na narzêdzia. Przednie zawieszenie tak e odbiega³o od spotykanych rozwi¹zañ. Sk³ada³o siê z krótkiego wleczonego wahacza resorowanego poprzez dodatkowy widelec ukryt¹ sprê yn¹ œrubow¹. Tylne ko³o by³o zawieszone sztywno i tu nie by³o adnych nowinek technicznych. Podwozie by³o wiêc typowym elementem samonoœnym, w którym od do³u podwieszono silnik... auto - moto Eugeniusz Cichy tel.: 032/ , tel. kom.: Ruda Œl¹ska - Nowy Bytom ul. Czarnoleœna 5 automotocichy.dbv. GG: Godziny otwarcia: Pn-Pt: 8-17, Sob: 9-13 fragment artyku³u pochodzi z: MOTORYZACJI Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ Autoryzowany Dystrybutor ul. Towarowa 21 "BP", "CASTROL","VS","SELENIA"," ADBLUE" Gliwice Dystrybutor: tel.: (032) olejów - filtrów - smarów - p³ynów tel.: (032) dla motoryzacji i przemys³u kom.: Hurtownia: zapraszamy na: OLEJE SMARY P YNY Mobil, Lotos, Shell, Texaco, Elf i innych rafinerii moto-us.com. zatrudnimy przedstawicieli - handlowców czêœci samochodowe P.H.U VECTRA SKLEP MOTORYZACYJNY FILTRY - OLEJE - SMARY - ŒWIECE AMORTYZATORY - AKUMULATORY ZAWIESZENIA - HAMULCE CHEMIA SAMOCHODOWA AKCESORIA MOTORYZACYJNE Sosnowiec, ul. 11 Listopada paw. 10 (róg Dobrzañskiego) tel Ruda Œl¹ska, ul. Obroñców Pokoju 7 Tel./Fax: 032/ Szeroka gama felg i opon - Sezonowe przechowywanie opon (kó³) - Wymiana, naprawa, wywa anie kó³, us³ugi wulkanizacyjne - Wypo yczanie i sprzeda ³añcuchów przeciwœnie nych Siemianowice Œl.-Bañgów, ul. Krupanka 12 Ceny konkurencyjne sprzeda czêœci do samochodów zachodnich AUTO-CZÊŒCI AUTO CZÊŒCI DO MAREK FRANCUSKICH, JAPOÑSKICH I INNYCH DOSTAWY 2 x DZIENNIE Siemianowice Œl¹skie ul. Bytkowska 5 tel.: /032/ , autoczesci.op., duda-auto-czesci. AUTO-CZÊŒCI volkswagen ford renault audi tel. 032/ RUDA ŒL SKA / SIEMIANOWICE ŒL SKIE / SOSNOWIEC 11

7 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Krakowska 27/31, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, LPG S, M, O, K, G Chorzów, ul. 3 Maja 199, (032) Pb 95, VP95, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Chorzów, Al. Wojska Polskiego 22, (032) Pb 95, ON, VP, VPR, TIR ON, VP ON S, M, O,G Czechowice, ul. Legionow 88a, (032) Pb 95, LPG, ON, VP S, O, G Czechowice, Trasa DK1 / ul. Wêglowa, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, G, P CzeladŸ, ul. Spacerowa 1 d, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, LPG S, O, K, FF Czêstochowa, ul. Jana Paw³a II 5, (034) Pb 95, VPR, VP, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Jagielloñska 29/37, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, P Czêstochowa, ul. Okulickiego 20/22, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, K, P Czêstochowa, ul. Wojska Polskiego 11, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, K, G, R D¹browa Górnicza, ul. Sobieskiego, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, FF Gliwice, ul. Toszecka 135, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Tarnogórska 163, (032) Pb 95, VP, ON, LPG G, S Gliwice, ul. Pszczyñska 111, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON S, M, O, K, G, FF Gliwice, ul. Rybnicka 159, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, LPG S, M, O, K, G, FF Jasienica, ul. Jasienica 75 (033) Pb 95, VP, ON, VP ON, TIR ON S, K, G, O, P FF, R Jastrzêbie Zdrój, ul. Cieszyñska 9, (032) PB 95, VP, ON, LPG S, P, G, Katowice, ul. Rozdzieñskiego 210, (032) Pb 95, VP, VPR, VP ON, ON, TIR ON S, M, P, G Katowice, ul. Koœciuszki 231, (032) (13) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K Katowice, ul. Koœciuszki/Lechicka, (032) (93) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, G, P, FF Katowice, ul. Genera³a Jankego 16c, (032) SAMOOBS UGOWA SAMOOBS UGOWA Katowice, ul. Ligocka 125, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, FF Katowice, ul. Miko³owska 23A, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF aziska Górne, ul. Klonowa 1, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON S, M, O, K, G, FF Miko³ów, ul. Pszczyñska 24, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, FF Mys³owice, ul. Katowicka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON S, G, K Poczesna, ul. Warszawska 3, (034) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, R, P Pszczyna, ul. Bielska, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, Racibórz, ul. Opawska 119, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G, P, FF Ruda Œl¹ska, ul. Obr. Westeratte 22, (032) Pb 95, VP, VP ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Rybnik, ul. Budowlanych 72, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S,M,KG,P Sosnowiec, ul. Zag. D¹browskiego 21, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, LPG S, K, FF Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich, (032) Pb 95, VPR, ON, LPG S, M, O, K, FF, Sosnowiec, ul. Kresowa 2, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF Sosnowiec, ul. Lenartowicza, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, LPG S, O, K, P, FF Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, (033) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, P, R Tychy, ul. Beskidzka, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, O, K, G, P Tychy, ul. Budowlanych 63, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON S, G, FF, P Tychy, ul. Oœwiêcimska 25, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, TIR ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, P Tychy, ul. Beskidzka 101, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, TIR ON, LPG S, M, O, K, G Wodzis³aw Œl¹ski, Os. D¹brówki 1A, (032) Pb 95, VP, ON S, G, K Zabrze, ul. Wolnoœci 384, (032) Pb 95, VP, ON, VP ON, VP LPG S, M, O, K, G, FF Zabrze, ul. Wolnoœci 57, (032) , Pb 95, VP, VPR, ON S, M, O, K, G, Zabrze, Plac Teatralny 6, (032) Pb 95, VP, VPR, ON, VP ON, LPG S, M, O, K, G, FF WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bytom ul.hutnicza 27, (032) Bytom ul.zabrzañska 17, (032) Chorzów, ul.batorego 29, (032) Chorzów, ul.katowicka 114, (032) Cieszyn ul.kolejowa 8, (033) CzeladŸ, ul.staszica 7, (032) Cz-wa, ul. Wojska Polskiego 121/127, (034) Cz-wa, ul.bardowskiego 64/68, (034) Cz-wa, ul.wyzwolenia 1, (034) Jastrzêbie Zdrój al.pi³sudskiego 2, (032) Jaworzno, ul.pi³sudskiego 55, (032) Oœwiêcim, ul.d¹browskiego 32, (033) Racibórz Plac Mostowy 1, (032) Rybnik ul. Kotucza 51, (032) Rybnik ul. Wodzis³awska 180 (032) Sosnowiec, ul.pi³sudskiego 61, (032) Sosnowiec, ul.wawel 16, (032) Tychy Al.Budowlanych 1, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul. 26 Marca 24, (032) Wodzis³aw Œl¹ski ul.w.witosa 24, (032) Zabrze, ul.wolnoœci 484, (032) ory ul.katowicka 1, (032) ory ul.wodzis³awska 32, (032) Pb-95, SP-95, SP-98, ON S,M,O,K,FF S,O,K,W,FF S,O,K,W,FF,P WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 274 Bytom, ul. Karola Miarki 2a Bytom, ul. o³nierska 121 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2 Radzionków, ul. Objazdowa Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, ON, ON Bio Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb 98, ON, LPG Pb 95, Pb98, ON S S S, K, P, Motel S, K, O S, M, P, G WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Bêdzin, ul. Czeladzka 23, tel Bêdzin, ul. eromskiego 13, tel Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 42, tel Chorzów, ul. Ga³eczki 46, tel Gliwice, ul. Kozielska 128, tel Gliwice, ul. Toszecka 100, tel Katowice, ul. Francuska 105, tel Miko³ów, ul. Gliwicka 245, tel Pszczyna, ul. Studzienicka 69, tel Tarnowskie Góry, ul. Skoœna 15, tel Pb-95, DN-98, ON, DN-ON Pb-95, DN-98, ON, DN-ON K, S K, M, O, S, FF K, S K, M, S, FF K, O, R, S PORADNIK Sekrety kupna u ywanych samochodów Typowe problemy z uruchamianiem jednostki napêdowej zwi¹zane s¹, z uszkodzeniem rozrusznika ewentualnie akumulatora i alternatora. Jazda próbna to jeden z najwa niejszych etapów kupna samochodu u ywanego. Jej zasadniczym celem jest przetestowanie stanu zawieszenia, sprawnoœci uk³adu hamulcowego, kierowniczego oraz elektrycznego auta a tak e obserwacja ogólnego zachowania siê samochodu bêd¹cego w ruchu. Wybrana trasa przejazdu nie powinna byæ zbyt krótka ani prosta. Zró nicowana nawierzchnia oraz du a iloœæ zakrêtów pozwoli nam dok³adnie oceniæ zachowanie siê samochodu na drodze. Dla osoby choæ trochê zorientowanej w usterkach samochodowych, wykrycie typowych awarii nie jest wielkim problemem. Czysto w tym celu wystarcza krótka jazda po nierównej nawierzchni oraz przeja d ka autostrad¹ z prêdkoœci¹ km/h. Uruchamianie silnika Zwykle silnik w dobrym stanie powinien odpaliæ natychmiast, ewentualnie po 2-3 sekundach dzia³ania rozrusznika. Typowe objawy uszkodzenia rozrusznika: - Przekrêcenie kluczyka w stacyjce powoduje charakterystyczne zgrzyty o charakterze metalicznym (te objaw uszkodzenia silnika). - Rozrusznik jest s³aby. Ten sam objaw wystêpuje w przypadku nie na³adowanego akumulatora, z kolei niskie napiêcie w akumulatorze mo e byæ powodem uszkodzenia alternatora. - W³¹czenie zap³onu nie powoduje rozruchu. Ko³o zamachowe nie obraca siê. S³ychaæ jedynie szybkie obracanie siê silnika elektrycznego rozrusznika. - Nierównomierna praca silnika benzynowego na ja³owym biegu mo e byæ spowodowana uszkodzeniem sondy lambda. Koszt wymiany tego czujnika mo e wynieœæ nawet tysi¹c z³otych. Warto kilkakrotnie powtórzyæ start silnika, zwracaj¹c przy tym uwagê nie tylko na sprawnoœæ powtórnego odpalania ale i zachowanie wskaÿników kontrolnych umieszczonych na tablicy rozdzielczej. Przekrêcenie kluczyka w stacyjce powoduje uruchomienie modu³ów kontrolnych auta. Proces ten sygnalizowany jest œwieceniem wskaÿników œwietlnych. Pozytywny test wyposa enia samochodu koñczy siê zgaœniêciem odpowiednich kontrolek poprawnie zdiagnozowanych uk³adów. Uszkodzenia oznaczane s¹ poprzez niegasn¹ce lub migaj¹ce kontrolki. Ocena wskazañ kontrolek - Kontrolka sprawnoœci uk³adu hamulcowego. Przyczyn¹ œwiecenia mo e byæ zaci¹gniêty hamulec rêczny, uszkodzony uk³ad hamulcowy lub zu yte ok³adziny. - Kontrolka sprawnoœci systemu poduszek bezpieczeñstwa. Po kilku sekundach od przekrêcenia kluczyka powinna zgasn¹æ. W przeciwnym przypadku konieczna jest wizyta w autoryzowanej stacji obs³ugi. - Sygnalizacja niesprawnoœci systemu ABS. Konieczna wizy- Jazda próbna ta w ASO. - Kontrolka smarowania silnika benzynowego. Gaœnie po uruchomieniu silnika. - Kontrolka temperatury silnika lub poziomu p³ynu ch³odz¹cego. Gaœnie po uruchomieniu silnika. Œwiecenie lub miganie œwiadczy o wycieku p³ynu ch³odz¹cego lub uszkodzeniu silnika. - Rozgrzewanie œwiec arowych. Dotyczy tylko silników Diesla. Gaœnie po 2-4 sekundach od przekrêcenia kluczyka w stacyjce. - Kontrolka ciœnienia oleju. Powinna zgasn¹æ zaraz po uruchomieniu silnika. - Alternator, kontrolka ³adowania akumulatora. Gaœnie po uruchomieniu silnika, jeœli nie to uszkodzony mo e byæ alternator ewentualnie luÿny lub zerwany pasek. Nale y koniecznie udaæ siê do ASO. - WskaŸnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego powinien osi¹gn¹æ temperaturê stopni po oko³o 20 minutach pracy silnika. W przeciwnym przypadku mo liwe uszkodzenie termostatu. Wszelkie napisy typu INSP, SERVICE, OIL, OEL lub symbol klucza wskazuj¹ na koniecznoœæ przeprowadzenia anowanych czynnoœci serwisowych. - Je eli podczas jazdy zaœwiec¹ siê symbole oznaczone gwiazdk¹ konieczne jest natychmiastowe zatrzymanie pojazdu, wy³¹czenie silnika i w przypadku braku mo liwoœci usuniêcia usterki wezwanie pomocy drogowej. fragment pochodzi z ksi¹ ki "Sekrety kupna samochodów" dostêpnej na: motoryzacyjna. Sprawdzanie uk³adu hamulcowego O uszkodzeniu uk³adu hamulcowego samochodu mog¹ œwiadczyæ nastêpuj¹ce objawy: - Zbyt du y skok peda³a hamulca. Mo liwy wyciek p³ynu hamulcowego. - Peda³ hamulca sprê ynuje i daje siê wcisn¹æ g³êboko. Prawdopodobne zapowietrzenie uk³adu hamulcowego. Uszkodzenie doœæ ³atwe do usuniêcia, jednak wymaga oddania samochodu do warsztatu... cykl poleca: SKLEP MOTORYZACYJNY A&W Zawiercie, ul. Paderewskiego 63 tel.: , tel. kom.: zapraszamy: pn.-pt , sobota MAN, RENAULT, SCANIA, DAF, MERCEDES, VOLVO, IVECO, NACZEPY CZÊŒCI, AKUMULATORY OLEJE, P YNY RÓWNIE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH L.P. SERWIS Piotr Lepka ZABRZE / ZAWIERCIE 12 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Czêstochowa, ul.jagieloñska 76, (034) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Piekary Œl, ul.bytomska 41A, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Chorzów, 3-go Maja 179, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Gliwice, ul.tarnogórska 19a, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Siemianowice ul.kapicy 10, (032) Pb-95, Pb-98 ON, LPG czynne 6-22 Zabrze, ul.wolnoœci 210, (032) Pb-95, Pb-98 ON czynne 6-22 Tychy, ul. Beskidzka 53 Tychy, ul. Fabryczna 2, tel.: K, M, O, S, FF Pb-95, DN-98, ON, LPG K, O, S, G, P, FF PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy DN-98 - benzyna DYNAMIC, DN-ON - olej napêdowy DYNAMIC LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep Zabrze ul. Heweliusza 5 tel. 032/ tel. kom SERWIS OGUMIENIA - SPRZEDA FELG ALU i STALOWYCH PROSTOWANIE FELG - SPRZEDA OPON, OLEJU, FILTRÓW MECHANIKA SAMOCHODOWA Zabrze, ul. Kochanowskiego 14 (naprzeciw Kauflandu) tel pn.-pt.: , sob.:

8 ZABRZE 14 SPORT Zaproszenie Impreza ta to propozycja niespotykanej dot¹d w Polsce zabawy 21 czerwca zapraszamy w³aœcicieli egzotycznych i niespotykanych samochodów do Tychów, gdzie rozpoczynamy najbardziej elitarn¹ imprezê w Polsce.Start imprezy uczcimy w najlepszym lokalu w Tychach. 22 czerwca ruszamy razem w drogê do Wroc³awia.Po drodze - nie ³atwe zadanie - w dru ynach stworzonych z uczestników imprezy, odbêdzie siê walka na jednym z najwiêkszych pól paintball owych!po przyjeÿdzie do Wroc³awia i prezentacji samochodów w centrum miasta, udajemy siê na zabawê wieczorn¹ do jednego z najlepszych lokali. Kolejny dzieñ imprezy, czyli 23 czerwca przyniesie równie mnóstwo zabawy.madness2000 wyrusza do Gdañska, jednak po drodze czeka niespodzianka w Poznaniu! Domyœlacie siê chyba co..? Po mega-zabawie w Poznaniu ruszamy do Gdañska gdzie imprezujemy w lokalu Jaœkowa 14, który s³ynie z najlepszych imprez na Pomorzu. 24 czerwca to kolejny dzieñ przygód. Ka dy z uczestników dosi¹dzie piekielnie mocnego quada i wyruszy w teren. Nie LAKIERY WODNE Profesjonalne materia³y lakierniczne Narzêdzia lakiernicze Auto Serwis Zabrze, ul. Tkocza 12 tel.: 032/ tel. kom. : ZABRZE-KOÑCZYCE ul. Sikory 23 (obok autoz³omu "GRACIK") tel. 032/ tel./fax 032/ HURTOWNIA OPON SERWIS OGUMIENIA ALUFELGI Madness 2000 zapomnijcie zabraæ ubrañ na zmianê, bo bêdzie ciê ko.celem tego dnia bêdzie Warszawa, gdzie wieczorem poczujecie, co to impreza dziêki firmie STR8. Uczestnicy bawiæ siê bêd¹ w œwietnym lokalu w centrum. Kolejny dzieñ - 25 czerwca - to nadal niesamowita zabawa motoryzacyjna.w tym dniu celem bêdzie Kraków, jednak po drodze nowe zadanie.tym razem zamiast quadów uczestnicy dostan¹ do dyspozycji samochody off-roadowe i wyrusz¹ w grz¹ski teren.po wszystkim, znowu swoimi autami i po twardym asfalcie jedziemy do Krakowa. Najpierw meta i impreza pod Centrum Handlowym M1. Wieczorem zabawa przeniesie siê do jednego z Krakowskich lokali wynajêtego wy³¹cznie dla uczestników Madness czerwca to pozornie prosta trasa z Krakowa do Tychów pozornie W Tychach odbêdzie siê zakoñczenie ca³ej imprezy wielkim miejskim eventem. Zapraszamy na Madness!! Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (012) , Redaktor naczelny: Robert Lorenc Redaktor odpowiedzialny: Marcin Smolski Reklama: - Piotr Majchrzyk: tel Marcin Kwiecieñ: tel Zamawianie newslettera i gazet: Druk: Symilo Naœwietlanie: Djaf Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki graficzne pracujemy firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ Reklamodawcy. Wydawca ma prawo na komputerach odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej dostarczonych przez z przepisami lub interesem Wydawcy. firmê wyd. B : CZÊSTOCHOWA - ŒL SK - ZAG ÊBIE numer zamkniêto poleca: kdk. primakomp. CZÊŒCI i SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Katowice - Piotrowice ul. Jankego 140 tel./fax: 032/ tel.kom.: Miko³ów Gen. Jankego Armii Krajowej PEUGEOT RENAULT CITROEN Czesci do samochodow JAPONSKICH ZACHODNICH ORYGINALNE ZAMIENNIKI U YWANE czesci trudne do zdobycia Z Z. Z. AUTO s.c. ul. Tworzeñ D¹browa Górnicza tel kom SKLEP MOTORYZACYJNY F.H.U. MARTEK tarcze hamulcowe klocki hamulcowe amortyzatory sprzêg³a filtry Auto NAPRAWA Piotr Czak Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 120, tel.: 032/ , tel. kom.: mechanika pojazdowa, diagnostyka silnika i podwozia lakierowanie w kabinie lakierniczej, naprawy blacharskie na p³ycie, lakiery wodne, samochód zastêpczy na czas naprawy POMOC DROGOWA Ligota JET Koœciuszki Ligota Szpital Górniczy Centrum Kolejowa Giszowiec Gliwice ul. Daszyñskiego 168 kom tel dobre-czesci.com 15

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie

TWÓJ. Eco driving OD RÊKI PRAWNIK. komunikacja. Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie kolporta wy³¹cznie z" KATALOG dla kierowców" KRAKÓW ISSN 1429-7078 wyd.a nr 3 (3) LISTOPAD 2013 #3 TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI Uczestniczysz w wypadku drogowym, nie wiesz kto ponosi winê i jakie dokumenty zebraæ

Bardziej szczegółowo

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na www.mototir.pl SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3)

POKE. Lotus Turbo Challenge 2. Stunts. Kupujemy ZX Spectrum. Numer 3/2003 (3) POKE Numer 3/2003 (3) Lotus Turbo Challenge 2 Stunts Kupujemy ZX Spectrum Ekipa czytaj.to Wrzucamy trzeci bieg i nabieramy tempa tak mia³ siê zaczynaæ wstêpniak do tego numeru POKE. Najwidoczniej jednak

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo