HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw"

Transkrypt

1 HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej. Rozwój sieci komunikacyjnych przebiega dzisiaj w kierunku konwergencji g osu i danych. Dzieje si tak, poniewa pojawi a si technologiczna mo liwoêç taniego przesy ania g osu sieciami s u- àcymi do transmisji danych. A zatem pojawiajà si zupe nie nowe mo liwoêci optymalizacji procesów biznesowych. Dzi ki opracowanej przez firm Siemens konwergentnej architekturze HiPath TM, sieci teleinformatyczne przedsi biorstw mogà rozwijaç si ewolucyjnie w kierunku infrastruktury opartej na protokole IP. WartoÊç poczynionych wczeêniej inwestycji pozostaje zachowana. Ponadto, przesy anie g osu i danych w sieciach pakietowych pozwala na obni enie kosztów komunikacji w przedsi biorstwie. Rodzina rozwiàzaƒ HiPath umo liwia stworzenie nowej architektury komunikacyjnej, obejmujàcej ró ne typy sieci. Poprzez konwergentnà platform IP o rozproszonej architekturze sieciowej, takiej jak HiPath 4000, wykorzystywane sà: mobilne i multimedialne aplikacje, efektywne urzàdzenia, takie jak rodzina aparatów optipoint, nowatorskie rozwiàzania w dziedzinie sieci, jak i zarzàdzania nimi.

2 HiPath 4000 konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 àczy w sobie zalety nowatorskiej, opartej na protokole IP komunikacji z niezawodnoêcià i bezpieczeƒstwem systemów przeznaczonych do przesy ania wy àcznie g osu. Konwergentne platformy IP mogà znaleêç zastosowanie w sieci dowolnego typu. Rozproszona architektura serwera HiPath 4000 jest zarzàdzana centralnie. Takie rozwiàzanie gwarantuje znaczne korzyêci ekonomiczne dla przedsi biorstwa. Równie aplikacje instalowane sà centralnie. Sà one dost pne dla wszystkich u ytkowników sieci bez wzgl du na to, w którym miejscu firmy aktualnie si znajdujà. Bez ograniczeƒ Dzi ki platformie HiPath 4000 przedsi biorstwa dowolnej wielkoêci a w szczególnoêci posiadajàce wiele oddzia ów korzystajà efektywnie ze wszystkich funkcji systemowych. Jednorodna sieç mo e równie powstaç poprzez àczenie serwerów HiPath 4000 oraz istniejàcych ju systemów Hicom 300 E. Wszechstronna komunikacja multimedialna Oprócz wszystkich us ug dost pnych w tradycyjnych systemach komunikacji g osowej, HiPath 4000 udost pnia równie rozwiàzania do komunikacji multimedialnej pomi dzy poszczególnymi stanowiskami pracy. HiPath 4000 posiada rozproszonà architektur bazujàcà na otwartych standardach. Wszystkie aplikacje i rozwiàzania sà instalowane tylko raz i administrowane przez centralny system zarzàdzania. Zapewniony jest przy tym wysoki poziom dost pnoêci. Najlepsze rozwiàzanie dla ka dego przedsi biorstwa Ca a gama rozwiàzaƒ zosta a zoptymalizowana pod kàtem zró nicowanych potrzeb przedsi biorstw ró nej wielkoêci i dzia ajàcych w ró nych sektorach rynku w sposób zapewniajàcy ich praktyczne, stabilne i atwe u ytkowanie. Dzi ki temu ka da firma mo e dzia aç jeszcze efektywniej. WartoÊç Zastosowanie serwera HiPath przynosi równie korzyêci z inwestycji dokonanych ju wczeêniej zarówno w infrastruktur komunikacyjnà, jak i w klientów, partnerów czy te pracowników. Na przyk adzie systemu HiPath 4000 mo na zauwa yç, jak platforma konwergentna obni a koszty komunikacji w przedsi biorstwie. Zlikwidowany zostaje podzia na sieci do przesy ania g osu i danych. Trzeba utrzymywaç i dbaç tylko o jednà infrastruktur. Procesy pracy stajà si stabilne i przebiegajà elektronicznie. Ewolucja Serwer HiPath gwarantuje, e procesy konwergencji w przedsi biorstwach dokonujà si bez adnego ryzyka. Karty systemowe stosowane dotychczas w rozwiàzaniu Hicom 300 E i nowe karty systemu HiPath 4000 sà ze sobà kompatybilne. Bez problemu mo na równie integrowaç nowe aplikacje i rozwiàzania. Wten sposób przedsi biorstwa nadà- ajà za rozwojem technologii i coraz cz - Êciej b dà mog y korzystaç z zalet systemów opartych na protokole IP. Wybór Klienci sami podejmujà decyzje, kiedy, gdzie, jak i w jakim zakresie nale y inwestowaç w nowatorskà technologi. Majà oni mo liwoêç wyboru z szerokiej palety konwergentnych platform IP, telefonów optipoint i rozwiàzaƒ opticlient. Reasumujàc, to sami klienci wyznaczajà tempo rozwoju infrastruktury, dostosowujàc je do w asnych wymagaƒ iwyobra eƒ. Modu owa budowa systemu Ca a rodzina HiPath 4000 (HiPath 4300 i 4500) posiada jednakowe oprogramowanie, interfejsy i aplikacje. Dzi ki koncepcji modu owej budowy, wieloêci skalowalnych punktów dost pu i wszechstronnym mo liwoêciom pracy w sieci, HiPath 4000 jest idealnym rozwiàzaniem dla ca ego przedsi biorstwa niezale nie od jego wielkoêci i lokalnych wymagaƒ oferujàc mo liwoêci atwej rozbudowy. HiPath 4300 HiPath 4300 obs uguje do 3 bezpoêrednio przy àczonych punktów dost powych i dodatkowo do 40 przy àczonych poprzez sieç IP. Do systemu mo na przy àczyç do 2000 abonentów. Dzi ki modu owej budowie, HiPath 4300 jest atrakcyjnym rozwiàzaniem dla ma ych i Êrednich lokalizacji, jak równie dla prostych konfiguracji typu Simplex w wy szym segmencie pojemnoêci. HiPath 4500 HiPath 4500 obs uguje do 15 bezpoêrednio przy àczonych punktów dost powych i dodatkowo do 83 rozproszonych w sieci IP. W tej konfiguracji mo liwe jest pod àczenie do abonentów. Ponadto, w celu zwi kszenia stopnia niezawodnoêci systemu, oferuje si opcj dupleksowego rozwiàzania dla sterowania centralnego, jak równie redundantne zasilanie. Dzi ki modu owej budowie systemu HiPath 4500 mo na realizowaç równie rozwiàzania dupleksowe (z rezerwowym polem komutacyjnym i procesorem centralnym) w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci.

3 Modu owe oprogramowanie pozwala na stopniowà rozbudow systemu Oprogramowanie operacyjne HiPath 4000 V1.0 Pakiet oprogramowania operacyjnego obejmuje bogaty zestaw podstawowych funkcji oraz umo liwia uruchomienie systemu HiPath Pakiet ten obejmuje m.in. nast pujàce funkcje: rejestrowanie danych o po àczeniach wychodzàcych, przychodzàcych, wewn trznych oraz o po àczeniach w sieci, prowadzenie dziennika po àczeƒ dla ruchu przychodzàcego i wychodzàcego, praca z mo liwoêcià dobierania numerów, korzystanie z klawiszy bezpoêredniego wybierania, w àczanie/blokowanie drugiego po àczenia, elastyczne, rozszerzone przekazywanie po àczeƒ wewn trznych i zewn trznych, grupy przejmowania po àczeƒ, bezpieczeƒstwo danych dla menu optipoint 500, aplikacja HiPath 4000 Assistant do zarzàdzania systemem, zintegrowany interfejs umo liwiajàcy zdalny dost p w szybki i nowatorski sposób np. TCP/IP, HTTP i PPP (V.24 asynchronicznie). HiPath User Access HiPath User Access obejmuje zarówno standardowe, jak i komfortowe funkcje: powtarzanie ostatnio wybranego numeru, centralna/lokalna lista skróconego wybierania, konferencja z udzia em od trzech do oêmiu osób, rozmowa naprzemienna, ochrona przed dzwonieniem, oferowanie, wejêcie na trzeciego, po àczenie bezpoêrednie, funkcje zwi kszajàce mobilnoêç abonenta, takie jak np. osobisty numer identyfikacyjny (PIN) i HiPath Relocate (przeniesienie abonenta jest uaktywnianie z poziomu aparatu koƒcowego). HiPath User Access umo liwia przy àczenie stanowisk awizo (np. AC-Win), jak równie zaimplementowanie uk adów sekretarsko-dyrektorskich. Ponadto HiPath User Access wspomaga aparaty realizujàce tzw. wieloliniowoêç poprzez: mostkowanie po àczeƒ, ochron przed pukaniem (automatycznà/manualnà), jednoczesny dost p do wielu linii, równoczesne zawieszanie rozmów, wy àczanie diod LED i dzwonka, wyêwietlanie numeru, oddzwonienie. Trunk/Networking Trunk/Networking umo liwia z jednej strony przy àczenie lub wspó prac systemu HiPath 4000 z sieciami operatorskimi, z drugiej zaê pozwala na sieciowanie systemu HiPath 4000 z dowolnymi systemami komunikacyjnymi. Standardowe protoko y i otwarte interfejsy majà zasadnicze znaczenie dla rozwoju sieci g osowych w kierunku infrastruktury konwergentnej. àczenie wielu systemów HiPath 4000 poprzez àcza komutowane i sta e umo liwia budowanie sieci korporacyjnych zarówno w jednej lokalizacji, na kontynencie, jak i na ca ym Êwiecie. Sieciowanie mo e si przy tym odbywaç z wykorzystaniem techniki ISDN, ATM lub IP, zapewniajàc zawsze pe en zakres us ug protoko u CorNet NQ CorNet NQ jest opartym na standardach Siemensa protoko em sygnalizacyjnym dla sieci prywatnych. Jest on dostosowany do mi dzynarodowego protoko u QSIG dla sieci prywatnych. Dotyczy to wszystkich funkcji, jakie majà oba protoko y. CorNet NQ przekazuje funkcje i us ugi centralne HiPath 4000 w ca ej infrastrukturze. Te funkcje udoskonalajà komunikacj pomi dzy poszczególnymi lokalizacjami, dbajà o lepszà obs ug klienta i umo liwiajà tym samym wykonywanie pracy w sposób bardziej elastyczny. Jednorodna sieç gwarantuje: centralne zarzàdzanie za pomocà aplikacji HiPath 4000 Manager, korzystanie ze scentralizowanych us ug (np. Unified Massaging, HiPath Xpressions, centralne awizo), udoskonalone klasyczne funkcje g osowe, takie jak grupy przejmowania rozmów, parkowanie, bezpoêrednie przejmowanie rozmów, przekazywanie po àczeƒ, oddzwanianie w przypadku zaj toêci i braku odpowiedzi, zoptymalizowane kosztowo u ytkowanie sieci korporacyjnej dzi ki funkcji LCR (Least Cost Routing): LCR pozwala na optymalizacj kosztów po àczeƒ wychodzàcych do operatorów telefonii stacjonarnej i ruchomej. Rozmowy sà utrzymywane w sieci HiPath 4000 tak d ugo, aby wyjêcie do operatora nast powa o w w êle sieci po o onym najbli ej numeru docelowego. Mo liwe jest równie okreêlenie operatora do którego sieci ma wychodziç dane po àczenie (break-in i break-out), routing do ró nych operatorów wg kryterium czasowego, centralne zarzàdzanie wszystkimi danymi LCR za pomocà aplikacji HiPath 4000 Manager; lokalne i obejmujàce ca à sieç rejestrowanie wszystkich wychodzàcych, przychodzàcych i wewn trznych po àczeƒ. zintegrowanà kompresj g osu dla dedykowanych linii cyfrowych

4 Modu owe oprogramowanie zapewniajàce stopniowà rozbudow systemu Rodzina HiPath HG 3500 Private Network Emulator Ta funkcja wspomaga stosowanie zintegrowanego PNE dla komfortowego telefonowania z pe nà funkcjonalnoêcià w sieci komutowanej. PNE jest rozwiàzaniem zintegrowanym, umo liwiajàcym ekonomiczne realizowanie sieci VPN. Wszystkie funkcje CorNet NQ obs ugiwane sà w ca ej sieci (jednorodnej lub mieszanej) wykorzystujàcej po àczenia komutowane. ATM Networking Za pomocà zintegrowanego interfejsu STMA mo na integrowaç HiPath 4000 z sieciami ATM. Modu y te mo na àczyç ze sobà za poêrednictwem sieci ATM kablami Êwiat owodowymi jedno- lub wielomodowymi 155,52 Mbit/s. Dla modu u STMA dost pne jest oprgramowanie ATM Networking, które pozwala na implementowanie sieci HiPath 4000 poprzez ATM VPNs na bazie wirtualnych po àczeƒ sta ych ATM (PVC) lub komutowanych (SVC). Za pomocà ATM Networking, za poêrednictwem po àczeƒ PVC, mo na emulowaç na ka dy modu STMA do 32 linii. Linie PVC pozwalajà w sumie na wykorzystanie do 120 kana ów B. Przy tym transport odbywa si za pomocà standardowych us ug Circuit Emulation Service (CES). W trybie PVC dost pne sà wszystkie stosowane w systemie HiPath 4000 protoko y. ATM Networking oferuje ponadto po àczenia komutowane ATM (SVC). Za pomocà kana ów SVC szerokoêç pasma w sieci ATM jest przydzielana w sposób dynamiczny zgodnie z potrzebami u ytkownika. Wszystkie funkcje protoko u CorNet NQ sà obs ugiwane zarówno przez po àczenia PVC, jak i po àczenia SVC. Mo liwe jest zestawienie do 128 Êcie ek obejmujàcych do 30 kana ów B na ka dy modu STMA, tzn. w sumie do 3840 kana ów B. Przy czym mo na jednoczeênie korzystaç maksymalnie ze 128 kana ów B na ka dy modu STMA. Zarówno po àczenia PVC, jak i SVC, mo na wykorzystywaç w tym samym module. Dzi ki temu w sieciach, w których ruch w normalnej sytuacji realizuje si za poêrednictwem po àczeƒ PVC, a nadmiarowy ruch w godzinach szczytu za pomocà po àczeƒ SVC, mo na uzyskiwaç znaczne oszcz dnoêci. Rozszerzona rejestracja danych o po àczeniach Rozszerzone rejestrowanie danych o rozmowach dostarcza szczegó owych informacji na temat po àczeƒ, czasu ich trwania i przerw mi dzy nimi w odniesieniu do po àczeƒ wychodzàcych, przychodzàcych, wewn trznych i przekazywanych dalej. Dotyczy to wszystkich abonentów w àcznie z: operatorami konsol awizo, grupami przejmowania rozmów oraz abonentami posiadajàcymi funkcj dzwonienia grupowego. Rozszerzona rejestracja danych o po àczeniach umo liwia ponadto korelacj pomi dzy rekordami a drogami po àczeƒ w ca ej sieci. HiPath HG 3500 jest rodzinà zintegrowanych bram IP, które umo liwiajà efektywnà migracj do infrastruktury IP. Transmisj g osu i danych mo na realizowaç w jednej sieci szkieletowej, nie rezygnujàc przy tym z bogatej funkcjonalnoêci tradycyjnych platform i uzyskaç w ten sposób znaczne oszcz dnoêci kosztów. Licencje na oprogramowanie sà niezale ne od stosowanej infrastruktury (analogowej, cyfrowej, IP), co gwarantuje, e po przejêciu na platform IP, wartoêç poczynionych wczeêniej inwestycji zostaje zachowana. HiPath HG 3530 HiPath Feature Access HiPath HG 3530 zapewnia u ytkownikom stanowisk IP dost p do wszystkich funkcji systemu HiPath Obs ugiwane sà nast pujàce urzàdzenia koƒcowe IP: optipoint 400 standard, optipoint 500/Optiset E przez optipoint IP adapter, opticlient 130 V2.5. HiPath HG 3530 posiada interfejs sieciowy IP 10/100BT i obs uguje do 30 stanowisk pracy IP. Zintegrowany gateway pracuje na bazie protoko u G.711 i nie wymaga gatekeeper a. Zarzàdzanie odbywa si, tak jak dla tradycyjnych abonentów, za pomocà systemu HiPath 4000 Management. Zapewniajàc takie same funkcje dla stanowisk roboczych IP, jak dla innych abonentów systemowych, urzàdzenie oferuje mo liwoêç atwej migracji do infrastruktury IP.

5 Rodzina HiPath HG 3500 Rozproszona architektura HiPath HG 3550 IP Trunking dla systemu HiPath 4000 Za pomocà HiPath HG 3550 realizowane jest sieciowanie (IP Trunking) systemów HiPath Te zintegrowane modu y umo liwiajà ekonomiczne àczenie ze sobà systemów HiPath 4000 za pomocà protoko u IP. Przy tym, tak jak w przypadku tradycyjnych po àczeƒ sta ych, obs ugiwane sà tu wszystkie funkcje CorNet NQ. Rozwiàzanie HiPath HG 3550 IP Trunking mo e byç skonfigurowane w postaci punkt wielopunkt sieci danych i g osu, aby w ten sposób zapewniç wysoki poziom transparentnoêci funkcji w sieciach firm posiadajàcych oddzia- y zlokalizowane w ró nych miejscach. Dzi ki HiPath HG 3550 mo na znacznie obni yç koszty u ytkowania sieci, zast pujàc prywatne dedykowane sieci komutowane sieciami wykorzystujàcymi protokó IP, wskutek czego przesy anie g osu i transmisja danych odbywajà si wkonwergentnej sieci IP. Poprzez zastosowanie kompresji g osu wed ug standardów G.729 A i B mo na zredukowaç wykorzystywanà szerokoêç pasma. HiPath HG 3570 Architektura rozproszona z wykorzystaniem sieci IP Interfejs HG 3570 pozwala na zastosowanie rozproszonej architektury, która umo liwia instalowanie jednego systemu HiPath 4000 na rozleg ych terenach firmy lub w wielu jej filiach zlokalizowanych z dala od siebie. Architektura rozproszona oznacza w istocie mo liwoêç rozpraszania punktów dost powych (Access Points) za poêrednictwem po- àczeƒ Êwiat owodowych lub sieci IP. Architektura rozproszona z wykorzystaniem sieci Êwiat owodowej Standardowe modu y rozszerzeƒ HiPath 4000 o nazwie HiPath AP 3300 Fiber mo na rozmieszczaç na terenie ca ego kampusu àczàc je ze sobà za pomocà w ókien Êwiat owodowych. HiPath 4000 oraz HiPath AP 3300 Fiber sà do àczane do HiPath HG 3800, które z kolei àczà si ze sobà za poêrednictwem Êwiat owodu. Abonenci zdalni sà obs ugiwani w taki sposób, jakby byli oni przy àczeni bezpoêrednio do systemu HiPath Oznacza to w szczególno- Êci, e wszystkie porty urzàdzenia HiPath AP 3300 Fiber mo na ca kowicie zintegrowaç z centralnymi aplikacjami (np. z agentami HiPath ProCenter). Zarzàdzanie portami zdalnymi mo e odbywaç si równie centralnie za pomocà systemu zarzàdzajàcego HiPath 4000 Management System. Rozproszona architektura IP HiPath 4000 umo liwia rozproszenie punktów dost powych w sieci IP. Abonenci przy àczeni do punktów dost powych sà tak obs ugiwani, jakby byli przy- àczeni bezpoêrednio do systemu HiPath Elementy sk adowe rozproszonej architektury: HiPath HG 3570 modu y HiPath HG 3570 sà potrzebne do zestawiania po àczeƒ dla u ytkowników pomi dzy centralnà okalizacjà HiPath 4000, a punktami dost powymi rozproszonymi za poêrednictwem sieci IP. IP Access Points istniejà dwa typy punktów dost powych bazujàcych na IP: HiPath AP 3300 IP posiadajàcy 16 slotów dla kart peryferyjnych systemu HiPath 4000 oraz HiPath AP 3500 IP, który ma do 7 slotów dla modu ów zewn trznych (3 w podstawowej jednostce HiPath AP 3500 i 4 w jednostce rozszerzenia HiPath AP 3505). HiPath AP 3500 IP montowany w szafie 19 zapewnia ekonomiczne konfiguracje dla ma ych lokalizacji. Oba typy punktów dost powych sà sandardowo wyposa one w Gateway HiPath HG 3575, zapewniajàc wzajemne po- àczenia w infrastrukturze IP. Punkty dost powe oparte na IP mieszczà wi kszoêç istniejàcych i przysz ych modu ów systemu HiPath Modu y HG 3570 i HG 3575 oferujà port Ethernet (10/100 BaseBT) umo liwiajàcy przy àczenie do sieci IP.

6 Rozproszona architektura Skalowalna pojemnoêç systemu HiPath 4500 obs uguje do 83 punktów dost powych rozproszonych w sieci IP. HiPath 4300 obs uguje do 40 takich punktów. Maksymalna liczba abonentów cyfrowych zosta a zwi kszona do 2000 dla systemu HiPath 4300 oraz do dla systemu HiPath Rozproszone prze àczanie W urzàdzeniu HiPath 4000 V1.0 prze àczanie kana ów rozmównych (kana ów B) nie jest ograniczone do centralnego pola komutacyjnego: po àczenia w obr bie punktu dost powego HiPath AP 3300 sà prze àczane lokalnie z wykorzystaniem pola komutacyjnego w module HiPath HG 3575 o pojemnoêci 256 kana ów, po àczenia pomi dzy punktami dost powymi IP sà prze àczane w sieci IP, po àczenia nie ograniczone do punktów dost powych IP sà prze àczane zarówno w sieci IP, jak i w systemie HiPath Alternatywne drogi po àczeƒ w razie awarii Funkcja Signalling and Payload Survivability gwarantuje sta à osiàgalnoêç systemu HiPath 4000 oraz wszystkich punktów dost pu rozproszonych po sieci IP. Sieç publiczna mo e byç wykorzystywana w charakterze sieci zapasowej zarówno dla przenoszenia sygnalizacji, jak i przesy ania danych, gdy wystàpi awaria sieci IP lub gdy sieç IP nie zapewni wymaganej jakoêci transmisji g osu. Aby zapewniç sta à dost pnoêç danych sygnalizacyjnych wykorzystuje si àcza do sieci publicznej. Opcj t mo na wybraç równie wtedy, kiedy sieç IP nie zapewnia po àczenia odpowiedniej jakoêci. Zestawienie g ównych funkcji Jeden system: pe en zestaw funkcji HiPath 4000 dost pny dla wszystkich abonentów rozproszonych w sieci IP, jeden punkt zarzàdzania dla ca ej rozproszonej architektury IP. Skalowalna, wi ksza pojemnoêç systemu HiPath 4000: mo liwoêç bezpoêredniego przy àczenia do 15 punktów dost powych (HiPath AP 3300), mo liwoêç przy àczenia do 83 punktów dost powych rozproszonych w sieci IP (HiPath AP 3300 IP lub AP 3500 IP), obs uga do abonentów cyfrowych na jeden system HiPath Rozproszona, skalowalna architektura z mo liwoêcià prze àczania w: HiPath 4000 (pole komutacyjne), sieci IP, punktach dost powych IP (maks. 256 kana ów B). Opcje sta ej dost pnoêci przez wykorzystanie sieci publicznej: sta a dost pnoêç sygnalizacji, sta a dost pnoêç kana ów rozmównych. Wysoka jakoêç g osu (np. poprzez eliminowanie echa). Wspomaganie zarzàdzania (np. przez SNMP). Opcja redukcji szerokoêci pasma (kompresja g osu G.729A 8 kbit/s oraz eliminacja ciszy). Zarzàdzanie QoS w sieci IP zgodnie z: IEEE p/q oraz IETF DiffServ. Maksymalnie 30 kana ów B na jedno urzàdzenie HG 3570 i HG 3575 w sieci IP. KorzyÊci Zmniejszenie kosztów infrastruktury sieci w obszarach: inwestycji, administrowania, op at dla operatorów telekomunikacyjnych. Mniejsze koszty zarzàdzania i u ytkowania aplikacji dzi ki: zastosowaniu pojedynczego systemu, scentralizowanemu zarzàdzaniu i aplikacjom. Wi kszy zakres funkcji i aplikacji. Wi cej opcji oferowanych przez punkty dost powe IP pod wzgl dem: liczby, wielkoêci/skalowalnoêci. Korzystanie z zalet infrastruktury IP z zachowaniem liczby funkcji, dost pnoêci i niezawodnoêci systemu.

7 WydajnoÊç na stanowiskach pracy optipoint 500 Telefony optipoint 500 Budowa telefonów optipoint 500 pozwala na szybki i atwy dost p do funkcji systemu HiPath Charakterystycznà cechà aparatów opti- Point 500 sà trzy klawisze dialogowe, które w po àczeniu z wyêwietlaczem u atwiajà interaktywnà obs ug. Umieszczone na telefonie diody sygnalizujà, które funkcje sà w danej chwili aktywne. Dost pne funkcje sà podzielone na osobne grupy w bardzo przejrzysty sposób i widoczne na wyêwietlaczu aparatu podczas obs ugi menu. Ponadto wybieranie funkcji mo na inicjowaç bezpoêrednio z zaprogramowanego wczeêniej klawisza lub za pomocà odpowiedniego kodu. Wa ne funkcje sà zapami tywane indywidualnie pod okreêlonymi klawiszami. Dost pne sà nast pujàce telefony: optipoint 500 entry prosty, ekonomiczny aparat cyfrowy, optipoint 500 basic podstawowy model do komunikacji g osowej, optipoint 500 standard aparat konferencyjny pracujàcy w pe nym dupleksie, optipoint 500 advance modu owe rozwiàzanie dla biur przeznaczone dla profesjonalnego u ytkownika. Wyposa enie dodatkowe dla telefonów optipoint 500 optipoint key module przystawka do àczana do aparatów optipoint 500 oferuje po 16 dodatkowych klawiszy programowalnych w dwóch warstwach (prze àczanie pomi dzy warstwami odbywa si przez naciêni cie klawisz Shift), które mogà byç skonfigurowane jako przyciski bezpoêredniego po àczenia lub jako przyciski funkcyjne, optipoint signature module OptiPoint signature module jest czytnikiem kart chipowych w formie przystawki do àczanej do telefonu optipoint 500. Do àczanie przystawki jest najprostszym sposobem dostosowania posiadanego aparatu do wspó pracy z kartami chip bez jego przebudowy lub wymiany. Adaptery optipoint 500 Bogata oferta adapterów optipoint 500 pozwala na proste i szybkie dostosowanie telefonów do wymogów i specyfiki danego stanowiska pracy. Dost pne sà nast pujàce adaptery: optipoint acoustic adapter pozwala na przy àczanie dodatkowego wyposa enia takiego jak np.: g o- Ênik, mikrofon, zestaw nag owny, urzàdzenie do otwierania drzwi lub drugiego dzwonka, optipoint analog adapter s u y do przy àczenia dodatkowego urzàdzenia analogowego: telefonu, faksu grupy 3, optipoint ISDN adapter umo liwia przy àczanie standardowych telefonów ISDN z àczem S 0 (BRA). optipoint phone adapter Pozwala na przy àczenie drugiego telefonu z interfejsem U P0/E optipoint recorder adapter S u y do przy àczenia zewn trznego urzàdzenia nagrywajàcego lub dodatkowego zestawu nag ownego. CTI Zainstalowany w aparacie optipoint 500 port USB 1.1 umo liwia bezpoêrednie po àczenie telefonu z komputerem osobistym PC (bez dodatkowego adaptera). Aby komputer móg si komunikowaç z telefonem potrzebne jest jeszcze specjalne oprogramowanie TAPI o nazwie Call Bridge TU przeznaczone dla rozwiàzaƒ CTI. optipoint 400 standard Zastosowanie telefonu IP o nazwie opti- Point 400 standard jest najprostszym sposobem komunikacji g osowej w sieciach IP. Przy àczenie do systemu HiPath 4000 realizuje si za poêrednictwem zintegrowanej bramy HiPath HG Dla u ytkownika, aparat optipoint 400 standard zachowuje si tak, jak optipoint 500. W telefonie dost pne sà wszystkie funkcje systemowe HiPath opticlient 130 opticlient 130 jest oprogramowaniem umo liwiajàcym przeniesienie funkcjonalnoêci aparatów systemowych optipoint 500 na platform komputera klasy PC. Interfejs graficzny jest w tym przypadku wizualizacjà klasycznego aparatu optipoint 500 na monitorze komputera. Przy àczenie aplikacji opticlient 130 do systemu HiPath 4000 odbywa si przez zintegrowanà bram HiPath HG Obs uga aplikacji odbywa si, tak jak w przypadku aparatu optipoint 500, w sposób intuicyjny. Funkcjonuje równie zasada trzech klawiszy dialogowych.

8 Komfortowe stanowisko awizo HiPath 4000 Management Stanowisko awizo Stanowisko awizo s u y do zestawiania po àczeƒ przychodzàcych, wychodzàcych i wewn trznych przez operatora. Jako awizo mo e byç u yta konsola operatorska lub oprogramowanie AC-Win. Awizo AC-Win udost pnia operatorowi dobrze znany i atwy w obs udze interfejs Windows. W istotnym stopniu zwi ksza on wydajnoêç operatora i dzi ki lepszej obs udze po àczeƒ, przyczynia si do wzrostu zadowolenia klientów. Umo liwia ono dost p do elektronicznej ksià ki telefonicznej DS-Win. AC-Win MQ umo liwia zawieszanie kilku rozmów równoczeênie oraz pozwala na równoleg e wyêwietlanie informacji o po àczeniach przychodzàcych. AC-Win Komfortowe stanowisko awizo HiPath 4000 Management jest elementem architektury HiPath s u àcym do zarzàdzania i administrowania rodzinà urzàdzeƒ Hicom 300 E i HiPath HiPath 4000 Management jest oparty na dwóch zasadniczych elementach: HiPath 4000 Assistant obejmuje podstawowe funkcje zarzàdzajàce zintegrowane w ka dym systemie HiPath 4000, HiPath 4000 Manager rozszerzony pakiet aplikacji do zarzàdzania, dost pny opcjonalnie dla pojedynczych systemów i/lub sieci. HiPath 4000 Assistant HiPath 4000 Assistant udost pnia zestaw podstawowych funkcji zarzàdzajàcych dla pojedynczych systemów HiPath 4000: administrowanie systemem, tworzenie kopii zapasowych, diagnostyka systemów, obs uga komunikatów o b dach, ACL Tracer, zbieranie danych. Dost p do funkcji zarzàdzajàcych odbywa si, bezpoêrednio w trybie terminalowym lub za poêrednictwem aplikacji HiPath 4000 Manager, przez przeglàdark internetowà. HiPath 4000 Manager HiPath 4000 Manager, znajdujàcy si na zewn trznym serwerze, oferuje rozszerzony pakiet funkcji zarzàdzajàcych dla pojedynczych systemów oraz sieci HiPath HiPath 4000 Manager oferuje nast pujàce funkcje sieciowe: administrowanie systemem, zarzàdzanie wydajnoêcià, zbieranie danych, interfejs aplikacji (API), Simple Network Management Protocol (SNMP). HiPath 4000 Manager posiada równie interfejs do aplikacji HiPath Management. W ten sposób mo liwe jest korzystanie nie tylko z wielu nowych funkcji systemowych HiPath 4000, ale równie z HiPath Fault Management dla innych produktów HiPath (np. HiPath 3000 ihipath 5000). HiPath 4000 Manager oferuje równie synchronizacj danych i zbieranie rekordów za pomocà istniejàcej wersji AM- -Win i nowych edycji oprogramowania HiPath Accounting Management. HiPath Management Zadaniem systemu HiPath Management jest zapewnienie jednolitego zarzàdzania wszystkimi systemami HiPath i aplikacjami. HiPath Management obejmuje wszystkie komponenty do administrowania i utrzymywania produktów HiPath w korporacyjnym Êrodowisku komunikacyjnym. Poprzez standardowe interfejsy mo na zintegrowaç HiPath 4000 Manager oraz poni sze aplikacje zarzàdzajàce: HiPath Fault Management (zarzàdzanie b dami) oraz HiPath Accounting Management (taryfikacja).

9 Rozwiàzania dla mobilnego biura HiPath Xpressions HiPath Xpressions Entry HiPath Xpressions Entry jest systemem pozwalajàcym na rejestrowanie, pobieranie i dystrybuowanie wiadomo- Êci g osowych za pomocà osobistej poczty g osowej. System mo e byç równie wykorzystywany jako aplikacje audiotekstowe takie jak: automatyczne awizo lub automatyczne informowanie i zamawianie. HiPath Xpressions Standard/Advanced Podstawowym elementem HiPath Xpressions jest system Unified Messaging, który mo na rozbudowywaç o dodatkowe rozwiàzania z rodziny HiPath, tworzàc uniwersalny multimedialny system informacyjny dla stacjonarnych i mobilnych u ytkowników. Ka dy abonent otrzymuje w asnà skrzynk multimedialnà, która informuje go o przychodzàcej poczcie, wiadomoêciach g osowych i faksach. System Unified Messaging Box udost pnia u ytkownikowi trzy podstawowe funkcje: tymczasowe przechowywanie przychodzàcych wiadomoêci (dopóki u ytkownik ich nie za àda lub ich nie odrzuci), niezale ne od miejsca i czasu przechowywanie informacji o wiadomoêciach przychodzàcych, dost p do wszystkich wiadomoêci, niezale nie od miejsca, czasu i formy po àczenia z serwerem. Mobilni u ytkownicy, poprzez SMS, mogà byç automatycznie informowani o przychodzàcych wiadomoêciach. Aby uzyskaç dost p do nowych wiadomo- Êci, u ytkownicy mogà korzystaç z kilku kana ów komunikacyjnych: zdalny dost p z komputera osobistego lub laptopa, dost p do poczty g osowej i poczty elektronicznej za pomocà telefonu (tekst konwertowany na mow ), aktywacja przeniesienia dla po àczeƒ faksowych za pomocà telefonu, dost p do wszystkich informacji poprzez internet lub aplikacje WAP. W przypadku pracowników stacjonarnych informacja o przychodzàcych wiadomoêciach pojawia si na monitorach komputerów osobistych lub jest sygnalizowana poprzez Êwiecàcà si diod na telefonach optipoint (MWI Massage Waiting Indication). Ze wzgl du na to, e zarówno u ytkownicy mobilni, jak i stacjonarni majà dost p do wiadomoêci za pomocà standardowych programów (MS Outlook, Lotus Notes), do pracy z nowymi aplikacjami nie sà wymagane adne szkolenia. HiPath Cordless HiPath Cordless gwarantuje u ytkownikom poruszajàcym si po terenie firmy i posiadajàcym aparaty przenoêne, dost p do wszystkich funkcji systemu HiPath 4000 w taki sam sposób jak w przypadku korzystania z telefonów optipoint 500. Pracownicy mobilni, tacy jak np. personel serwisowy sà dzi ki systemowi HiPath Cordless szybko i niezawodnie informowani o problemach, awariach i stanach zagro enia. WiadomoÊci sà wyêwietlane natychmiast na telefonie bezprzewodowym i mogà byç odbierane w ka dej chwili. HiPath DAKS Digital Alarm and Communication Server Serwer komunikacyjny HiPath DAKS pozwala usprawniç rozsy anie informacji, komunikatów i alarmów oraz zestawianie du ych konferencji. W tym celu wykorzystywana jest istniejàca infrastruktura sieci korporacyjnych oraz stacjonarnych i mobilnych sieci publicznych. Telefoniczne rozg aszanie i alarmowanie pozwala na przesy anie pilnych lub dotyczàcych bezpieczeƒstwa informacji równoczeênie do wielu osób, w szybki i niezawodny sposób. Po àczenia serwisowe i realizowane w sytuacjach zagro enia, komunikaty o awariach oraz krótkie wiadomoêci e- -mail mogà byç wyêwietlane w postaci tekstu na wyêwietlaczach aparatów bezprzewodowych i stacjonarnych lub przekazywane w formie wiadomoêci g osowych. WiadomoÊci te pochodzà zwykle od systemów przy àczonych do serwera HiPath DAKS takich jak: przemys owe systemy monitorowania, dyspozytornia budynku, systemy przywo ywania wizualnego oraz inne systemy ostrzegajàce o sytuacji awaryjnej. Konferencje telefoniczne realizowane przez Internet Istnieje obecnie mo liwoêç przygotowywania i rezerwowania konferencji, realizowanych oraz kontrolowanych przez Internet. Ka da osoba przy wykorzystaniu dowolnej przeglàdarki internetowej mo- e szybko i w prosty sposób zorganizowaç konferencj. Konferencja telefoniczna, obejmujàca maksymalnie 60. uczestników, realizowana jest w istniejàcej sieci komunikacyjnej. atwoêç korzystania z systemu pozwala na usprawnienie komunikacji i lepszà prac zespo owà, a tym samym umo liwia szybsze podejmowanie decyzji.

10 Rozwiàzania dla mobilnego biura Rozwiàzania w zakresie ecrm HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telephone Book zapewnia dost p z telefonów cyfrowych do centralnej firmowej ksià ki telefonicznej. Ponadto ka dy u ytkownik tej ksià ki mo e skonfigurowaç w asnà ksià k telefonicznà zawierajàcà do 300 pozycji. Ostatnich 30 po àczeƒ przychodzàcych i wychodzàcych jest przechowywanych w dzienniku po àczeƒ. Numer abonenta mo e zostaç wybrany bezpoêrednio z ksià ki telefonicznej lub z dziennika po àczeƒ. Korzystanie z ksià ki telefonicznej DTB umo liwia wyêwietlacz aparatu optipoint 500. Wybieranie numeru abonenta dokonuje si na podstawie listy nazwisk, zapewniajàc u ytkownikowi szybki i atwy dost p do aktualnych informacji zawartych w ksià ce telefonicznej wewn trznej i zewn trznej. Nie tylko zwi ksza to wydajnoêç i efektywnoêç pracy, ale równie obni a koszty aktualizacji, publikacji i dystrybucji informacji. Razem z aplikacjà HiPath 4000 Manager, baza danych Common Directory mo e byç automatycznie aktualizowana ka dego dnia z centralnej bazy danych HiPath 4000 Manager. Us ugi katalogowe (DS)-Win DS-Win pozwala na szybkie i skuteczne przekazywanie po àczeƒ za pomocà zaawansowanej konsoli operatorskiej AC-Win lub w przypadku stacji roboczych telefonu optipoint 500. Dane katalogowe przechowuje si w tablicach bazy danych Access. Wszystkie tablice i wyglàd ekranów mo na dostosowaç do w asnych potrzeb na miejscu w taki sposób, aby odpowiada y one organizacji danego przedsi biorstwa. Danymi mo na zarzàdzaç bezpoêrednio z poziomu aplikacji DS-Win. DS-Win jest zintegrowany z HiPath 4000 Manager i umo liwia wprowadzanie danych tylko w jednym miejscu. Zawsze wtedy, kiedy dokonuje si jakichkolwiek zmian w centralnej bazie danych aplikacji HiPath 4000 Manager, dane DS- -Win sà automatycznie aktualizowane. HiPath ProCenter Suite jest podstawowym sk adnikiem pakietu aplikacji HiPath Aplikacje te umo liwiajà optymalne wype nienie wymagaƒ stawianych przy budowaniu systemów call center. Oprócz odpowiedniej liczby profesjonalnie przygotowanych agentów, decydujàcà rol w budowaniu systemu call center odgrywa mo liwoêç zintegrowania istniejàcego przep ywu dokumentów i procesów przebiegajàcych w przedsi biorstwie. Wymierne korzyêci wynikajàce z zastosowania powy szych aplikacji to przede wszystkim znaczne oszcz dnoêci kosztów oraz dost pnoêç funkcji specjalnych. Integracja poczty elektronicznej i mo liwoêci kontaktowania si przez internet otwierajà ponadto nowe kana y komunikacyjne dla u ytkownika. Dzi ki funkcji Skill-Based Routing po àczenia sà zestawianie w taki sposób, aby trafia y do agenta najbardziej znajàcego okreêlone zagadnienie. W ten sposób transakcje zawierane z klientem b dà obs ugiwane du o bardziej dok adnie i efektywnie. Motywacja w zespole b dzie wi ksza, poniewa ka dy agent optymalnie wykorzystuje posiadanà przez siebie wiedz. Przedsi biorstwa mogà te wprowadzaç nowe us ugi typu e-commerce, które nie by y mo liwe do zaoferowania w przypadku tradycyjnej technologii. Us ugi dodatkowe pozwalajà na zwi kszenie liczby u ytkowników biznesowych. Innym w aêciwym posuni ciem jest integracja wszystkich multimedialnych funkcji call center z istniejàcymi procesami w przedsi biorstwie. Przy àczenie do modu u CRM (np. SAP R/3, Siebel, Remedy) pozwala agentom na szybsze wykonywanie procedur w trybie on-line.

11 Rozwiàzania w zakresie ecrm HiPath Common Application Platform HiPath ProCenter Entry HiPath ProCenter Entry uzupe nia system HiPath 4000 tworzàc ekonomicznà baz do obs ugi du ych iloêci przychodzàcych po àczeƒ dla systemów call center. Dzi ki temu pracownicy odpowiadajà na wszystkie po àczenia szybko i skutecznie. Specjalna stacja robocza pracujàca na bazie systemu MS Windows pozwala administratorowi uzyskiwaç wszystkie niezb dne informacje do sprawowania ciàg ej kontroli. HiPath ProCenter Entry stanowi równie podstaw dla szybkiego rozwoju aplikacji CRM i aplikacji multimedialnych mo liwych do realizacji w systemach HiPath ProCenter Standard i Advanced. HiPath ProCenter Standard HiPath ProCenter Standard jeszcze bardziej udoskonala obs ug klientów dzi ki funkcji Skill-Based Routing i integracji mediów, przynoszàc znaczne korzy- Êci biznesowe. HiPath ProCenter Standard oferuje wszechstronny pakiet produktów typu klient/serwer, pozwalajàcych na elastyczne projektowanie, prognozowanie, monitorowanie i zarzàdzanie wirtualnymi grupami agentów call center. Kluczowà cechà systemu jest mo liwoêç routingu pomi dzy grupami wirtualnymi, co gwarantuje, e dzwoniàca osoba jest zawsze kierowana do w aêciwego agenta. Wymagania klienta sà identyfikowane na podstawie: numeru osoby dzwoniàcej, informacji zawartych w bazie danych, wiersza tematu w poczcie elektronicznej, odpowiedzi klienta na zapytania w systemie IVR lub w aplikacjach sterowanych g osem. Grupy wirtualne sà tworzone na bie àco spoêród agentów, których zakres wiedzy najdok adniej odpowiada potrzebom klienta. Wyboru agentów dokonuje si w oparciu analiz do 100 okreêlonych kryteriów. Zapewnia to lepszà efektywnoêç przy wykorzystaniu zasobów systemu call center w celu efektywnej obs ugi klientów. HiPath ProCenter Advanced HiPath ProCenter Advanced posiada pe nà funkcjonalnoêç systemu HiPath ProCenter Standard a ponadto oferuje równie : zaawansowany routing oparty na zasadzie analizy kompetencji pracowników (100 kryteriów na ka dego agenta i 100 kryteriów na ka dà osob dzwoniàcà) oraz automatyczne zarzàdzanie funkcjami outband i oddzwonienie umo liwia efektywne wykorzystanie wolnego czasu agenta bez uszczerbku dla jako- Êci obs ugi po àczeƒ przychodzàcych. Przy àczenie do modu u CRM (np. SAP R/3, Siebel, Remedy), który jest obs ugiwany przez system HiPath ProCenter Advanced, pozwala agentom na szybsze wykonywanie procedur w trybie on-line. W ten sposób personel oraz dost pne aplikacje sà zarzàdzane w optymalny sposób. HiPath TeamBase HiPath TeamBase jest elastycznym rozwiàzaniem typu helpdesk dla obs ugi infolinii lub dla us ugi wsparcia technicznego. HiPath TeamBase nadaje si szczególnie dobrze dla firm Êredniej wielkoêci lub dzia ów helpdesk. W centralnym banku danych, dost pnym dla wszystkich u ytkowników, znajduje si okreêlona wiedza i modele gotowych rozwiàzaƒ. Hipath TeamBase jest idealnym uzupe nieniem wyposa enia systemów call center i razem z HiPath ProCenter tworzy uniwersalne rozwiàzanie. HiPath 4000 dostarcza, razem z HiPath Common Application Platform, standardowe interfejsy pozwalajàce na wspó prac z aplikacjami CTI. Wi kszoêç stanowisk pracy w Êrodowisku platformy komunikacyjnej jest wyposa onych w telefon i stacj roboczà. HiPath 4000 pozwala komputerowi PC na sterowanie telefonem poprzez wybieranie nazwisk z ksià ki telefonicznej, przyjmowanie za pomocà myszki po àczeƒ przychodzàcych, udost pnia na ekranie pliki z danymi przyporzàdkowanymi osobie dzwoniàcej, jak równie oferuje wiele innych funkcji. Zastosowanie otwartych interfejsów umo liwia wspó prac z firmami oferujàcymi ró norodne oprogramowanie CTI, poczynajàc od zwyk ego wybierania numerów, a koƒczàc na dedykowanych aplikacjach call center. HiPath CAP V1.0 jest bardzo zaawansowanym oprogramowaniem CTI, które odgrywa wa nà rol w architekturze HiPath. Oferuje si je w nast pujàcych wersjach: HiPath CAP inside (zintegrowane z aplikacjami Siemensa, takimi jak HiPath ProCenter), HiPath CAP Entry for CSTA I/III ASN.1 itapi, HiPath CAP Standard for CSTA I/III ASN 1, TAPI i CSTA II XML.

12 Rozwiàzania bran owe Trading / Dispatcher / Executive Trading Trading jest specjalistycznym pakietem u ytkowym wykorzystywanym przez dealerów i handlowców w obrocie dewizami, ubezpieczeniach, transakcjach gie dowych, towarowych itp. Rozwiàzanie to spe nia specjalne wymagania banków, gie d i firm brokerskich, i jest zintegrowane z platformà komunikacyjnà HiPath Jest to idealne narz dzie dla instytucji finansowych dzia ajàcych na rynku mi dzynarodowym. Dispatcher Dispatcher jest aplikacjà przeznaczonà specjalnie dla dzia ów dyspozycji mocy w zak adach energetycznych, stanowisk zarzàdzania (dyspozytorskich) w sieciach, us ugach ratowniczych, centrach kryzysowych i centrach ratownictwa. Executive Executive jest idealnym systemem komunikacyjnym dla najbardziej wymagajàcych u ytkowników wykorzystujàcych w pracy du à liczb aplikacji. Executive mo e mieç zastosowanie zarówno dla mened erów, w rozwiàzaniach sekretarsko-dyrektorskich, jak i dla zespo ów roboczych. HiPath Trading HiPath Trading jest systemem maklerskim nowej generacji. Nowoczesna architektura, ergonomiczny interfejs u ytkownika i znakomite funkcje sieciowe, zapewniajà optymalnà komunikacj w bankach i na gie dach. HiPath Trading jest systemem zintegrowanym z platformà HiPath Umo liwia jednoczesnà obs ug kilku linii. Jest w szczególnoêci przeznaczony dla takich segmentów rynku, jak finanse i energetyka oraz centrale s u b bezpieczeƒstwa i centra kryzysowe. HiPath Trading oferuje dwie ró ne stacje robocze pracujàce w oparciu o t samà architektur : optipoint Trading i opticlient Trading. Obie konsole dzia- ajà na standardowych komputerach PC i sà obs ugiwane za pomocà klawiatury i myszy lub ekranu dotykowego. HiPath Trading oferuje ró norodnoêç funkcji standardowych i specjalnych, znanych ju z systemu Hicom Trading E. Bazujàcy na oprogramowaniu system HiPath Trading pracuje pod kontrolà systemu operacyjnego Microsoft Windows optipoint Trading HiPath Busy Lamp Field Win HiPath Busy Lamp Field Win jest aplikacjà przeznaczonà dla konsoli operatorskiej AC-Win. Sta y dost p do informacji na temat statusu wszystkich aparatów pozwala na bardziej fachowà i szybszà obs ug po àczeƒ przychodzàcych. W ten sposób mo liwe jest unikni cie niepotrzebnego oczekiwania, je- eli zaj ty jest abonent lub system przesy ania wiadomoêci. Caracas Link Caracas Link jest inteligentnym rozwiàzaniem komunikacyjnym, które pozwala wykorzystywaç funkcjonalnoêç systemu HiPath 4000 w recepcjach hotelowych. Caracas Link odcià a personel hotelowy od ucià liwych prac i przyczynia si do lepszej obs ugi goêci. System pozwala równie na integracj specyficznych funkcji hotelowych, takich jak: system budzenia, system poczty g osowej, system rozliczania po àczeƒ, serwer faksowy. Caracas Link jest przeznaczony dla hoteli posiadajàcych ju w asny system, a którym potrzebne jest po àczenie z systemem komunikacyjnym. Mogà to byç hotele indywidualne lub nale àce do okreêlonej sieci hotelowej. Caracas Inn Caracas Inn jest komputerowym rozwiàzaniem dla ma ych i Êrednich hoteli, posiadajàcych do 250 pokoi. System mo na instalowaç na jednej lub wielu stacjach roboczych. Obs uga systemu jest szybka i prosta, poniewa wykorzystuje dobrze znany interfejs Windows. W po àczeniu z konwergentnà platformà HiPath 4000 sprawia, e procesy robocze wykonuje si szybciej.

13 Aplikacje bran owe Konwersja do systemu HiPath 4000 optilog 4me optilog 4me jest urzàdzeniem do cyfrowej rejestracji g osu zgodnym z linià wzorniczà aparatów telefonicznych. Rozwiàzanie to umo liwia pracownikom firmy indywidualny dost p do poufnych informacji g osowych. System jest atwy w obs udze i ekonomiczny. optilog 4me jest kompaktowym komputerem nagrywajàcym cyfrowo rozmowy telefoniczne. Mo liwe sà ró ne tryby pracy, mi dzy innymi: Star Recorder (nagrywa po àczenia na àdanie), Trader Recorder (nagrywa wszystkie rozmowy). HiPath 4000 jest konwergentnà platformà s u àcà do komunikacji opartej na protokole IP, gwarantujàcà optymalizacj procesów biznesowych. Jednym z celów strategii HiPath jest ochrona inwestycji dokonanych przez klienta na zakup sprz tu i oprogramowania. Wprowadzajàc system HiPath, zapewniamy agodny i niedrogi sposób przejêcia od tradycyjnej komunikacji g osowej do komunikacji konwergentnej. System Hipath 4000 zapewnia integracj systemu Hicom 300 E ze strategià HiPath. Dla konwersji istniejàcych systemów Hicom 300 i Hicom 300 E dost pne sà dwie opcje. Konwersja systemów Hicom 300 E W celu dokonania konwersji systemów Hicom 300 E wymieniç nale y dyski twarde i karty procesorów. System operacyjny i aplikacje muszà byç wymienione na najnowsze wersje, HDMS musi zostaç zastàpiony aplikacjà HiPath 4000 Manager. Oprogramowanie do konwersji (Software Conversion) na system HiPath 4000 jest obs ugiwane przez wszystkie platformy sprz towe Hicom 300 E V1.0 do V3.0 / V3.1 (310, 330, 350) Konwersja systemów Hicom 300 W celu przeprowadzenia konwersji systemu 300 na system HiPath 4300/HiPath 4500 nale y wymieniç istniejàce systemy. Zachowuje si obs ugiwane karty àczy abonenckich, miejskich i skro- Ênych. Nale y dokonaç aktualizacji oprogramowania systemowego i aplikacji do najnowszych wersji, HDMS nale y zastàpiç przez HiPath 4000 Manager. JeÊli nie zmienia si konfiguracja kart zewn trznych, nadal mo na u ytkowaç istniejàce prze àcznice. Konwersji do systemu HiPath 4000 mogà podlegaç wszystkie platformy sprz towe Hicom 300 V3.1 do V3.6: Hicom 340, 370, 390 i 391, wersja szafowa, Hicom 332 do 392, wersja szafowa, Hicom 323 do 353, wersja szafowa.

14 Dane techniczne Konfiguracja Wariant Liczba przy àczonych bezpoêrednio punktów dost powych Liczba rozproszonych punktów dost powych IP Liczba abonentów HiPath 4300 do 3 do 40 do HiPath 4500 do 15 do 83 do Napi cie zasilania Jednofazowe Trójfazowe 230 V, ±10% 380 V, ±10% Warunki pracy Temperatura otoczenia podczas pracy (ch odzenie) WilgotnoÊç wzgl dna powietrza +5 0 C do C maks. 85% Wymiary (szer. x wys. x g. w mm) oraz waga System bazowy HiPath 4300/ x 645 x 515 maks. 30 kg HiPath AP x 645 x 515 maks. 30 kg HiPath 4000, stos z 4 punktów dost powych 3300 HiPath AP 3500/3505 Modu zasilania 773 x 1845 x x 133 x 420 (3 HE) 773 x 645 x 515 maks. 180 kg maks. 11 kg maks. 80 kg HiPath 4300 system bazowy z trzema przy àczonymi bezpoêrednio punktami dost powymi Battery Manager 773 x 645 x 515 maks. 80 kg

15 Dane techniczne Interfejsy systemowe àcza S 0 (Basic Rate Interface) àcze czteroprzewodowe do sieci ISDN. 2 kana y u ytkowe 64 kbit/s, 1 kana sygnalizacyjny 16 kbit/s, szybkoêç transmisji 144 kbit/s, ETSI-ISDN (DSS1). S 2 (Primary Rate Interface) àcze czteroprzewodowe do sieci ISDN. 30 kana ów u ytkowych 64 kbit/s, 1 kana sygnalizacyjny 64 kbit/s, szybkoêç transmisji 2048 kbit/s, ETSI-ISDN (DSS1). (DPNSS1 w wybranych krajach za po- Êrednictwem CDG V6.0) Analogowe Obs ugiwane sà wszystkie àcza analogowe. Protoko y zintegrowane protokó transportowy i sieciowy TCP/IP, asynchroniczny protokó PPP, protokó do przesy ania plików FTP, protokó internetowy http, dost p asynchroniczny/synchroniczny V/24, dost p przez Ethernet lub szybki modem. Interfejsy u ytkownika U P0/E Interfejs dwuprzewodowy do przy àczania telefonów optipoint 500 i stanowiska awizo. IP Ethernet z HiPath HG /100 Base BT; G.711. àcze S 0 /S 0 Po àczenie S 0 dla terminali ISDN, np. ISDN PC, ISDN fax (grupa 4). Po àczenie S 0 do max. 8 terminali ISDN. a/b Przy àczenie terminali analogowych i urzàdzeƒ dla us ug g osowych, faksowych i danych, np.: telefony standardowe (np. euroset, gigaset), telefony na monety lub karty oraz inne urzàdzenia (np. sekretarki automatyczne, telefony wejêciowe, g o- Êniki, systemy przywo awcze, dyktafon i urzàdzenie do zapowiadania). Nadal obs ugiwany jest nast pujàcy interfejs u ytkownika: U 2B1Q Interfejsy sieciowe S 0 /S 2 Obs ugiwane sà nast pujàce protoko y: CorNet N, CorNet NQ, QSIG, PSS1, E&M, CAS, MFC. (DPNSS1 z CDG w wybranych krajach) Analogowe Wiele ró nych protoko ów. ATM 155 Mbit/s (STM-1/STS-3) Obs ugiwane sà nast pujàce protoko y: CES (Circuit Emulation Service), CorNet NQ, QSIG. IP Ethernet z HiPath HG /100 Base BT; G.711 i G.729A, B CorNet NQ.

16 S owniczek ATM CT CTI CTM CSTA DAKS DS Asynchronous Transfer Mode Computer Telephony Computer Telephony Integration Call Traffic Measurement Computer Supported Telecommunications Applications Digital Alarm and Communication Server Directory Service DSS1 Digital Signalling System 1 DPNSS1 Digital Private Network Signaling System 1 DTB ecrm HDMS IP IVR JTAPI LAN LCR PNE PVC SW MCP TAPI Display Telephone Book electronic Customer Relationship Management Hicom Domain Management Service Internet Protocol Interactive Voice Response Java TAPI Local Area Network Least Cost Routing Private Network Emulator Permanent Virtual Connection oftware Multimedia Call Processing Telephony Application Programming Interface TSP TAPI Service Provider VoIP Voice over IP VPN Virtual Private Network WAN Wide Area Network VCM Voice Compression Module X 500 Mi dzynarodowy standard dla systemów katalogowych do zastosowania na platformach wszystkich typów Nr A31002-H3100-A Wydrukowano w Polsce Mo liwoêci techniczne i zmiany dostaw zastrze one Siemens Sp. z o.o. Information and Communications ul. upnicza Warszawa

Telefony systemowe optipoint 500

Telefony systemowe optipoint 500 Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath/Hicom Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw

Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 5000 Rozwiàzanie IP dla przedsi biorstw 1 HiPath - Konwergentna Architektura dla Przedsi biorstw Przedsi biorstwa na ca ym Êwiecie obserwujà àczenie sieci transmisji danych i g osu w celu obni enia kosztów

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 (wersja 3.0) HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw

HiPath 3000 (wersja 3.0) HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath 3000 (wersja 3.0) HiPath 3700/3750, HiPath 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath TM 3000 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrujàca

Bardziej szczegółowo

HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000

HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000 HiPath Cordless Enterprise Zintegrowane rozwiàzanie telefonii bezprzewodowej dla systemu HiPath 4000 HiPath Cordless Enterprise jest to atwy w obs udze i wyposa ony w wiele udogodnieƒ dla u ytkownika,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiàzanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiàzanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach Informacja HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiàzanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach HiPath 3000 V7 www.hipath.pl s JakoÊç Troska o klienta jest elementem decydujàcym

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony)

Op aty abonamentowe za us ug Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany (umowa na czas nieokreêlony) cennik us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany Tabela 1 Jednorazowe op aty instalacyjne Jednorazowa op ata instalacyjna Rodzaj us ugi VAT Instalacja us ugi Biznesowy Internet SDSL Zaawansowany dla

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

HiPath Cordless Office Rozwiàzania bezprzewodowe dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000

HiPath Cordless Office Rozwiàzania bezprzewodowe dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000 HiPath Cordless Office Rozwiàzania bezprzewodowe dla urzàdzeƒ serii HiPath 3000 HiPath Cordless Office jest zintegrowanym systemem àcznoêci bezprzewodowej, umo liwiajàcym korzystanie z komfortowych funkcji

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym Trudno sobie wyobrazić współczesne biuro bez dobrze funkcjonującej sieci telefonicznej, strukturalnej, faksu, poczty elektronicznej czy serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet

cennik us ugi Miejski Ethernet Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet cennik us ugi Miejski Ethernet Tabela 1 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski Ethernet opcja LINK, PORT i VC Internet 3900,00 897,00 4797,00 6900,00 1587,00 8487,00 Tabela 2 Op aty aktywacyjne us ugi Miejski

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST TELEFONIA IP?

CO TO JEST TELEFONIA IP? CO TO JEST TELEFONIA IP? C O Z punktu widzenia u ytkownika telefonia IP wykorzystuje odpowiedniki tradycyjnych cyfrowych aparatów telefonicznych (IP Phones - telefony IP) pod àczanych wprost do sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

HiPath 3700/3750, HiPath /3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw

HiPath 3700/3750, HiPath /3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath 3000 HiPath 3700/3750, HiPath 3000 3500/3550, HiPath 3300/3350 Platforma komunikacyjna IP dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw HiPath TM 3000 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrujàca g

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link

INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA REJESTRATORÓW TRX z ALCATEL OXE DR-Link Wersja 1.0 Wrzesień 2012 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

OpenStage komunikacja bez granic

OpenStage komunikacja bez granic Informacja Telefony OpenStage OpenStage komunikacja bez granic Nowa generacja aparatów telefonicznych OpenStage do inticyjnej obs ugi zaawansowanych rozwiàzaƒ telekomunikacyjnych nowej generacji w technologii

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19

Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 6SLVWUHFL Wprowadzenie...13 CzÍúÊ I. PSTN...17 Rozdzia 1. Przeglπd sieci PSTN i jej porûwnanie z Voice over IP...19 Poczπtki PSTN...19 Podstawy PSTN...21 Sygnalizacja analogowa i cyfrowa...21 Cyfrowe sygna

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach Informacja HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath 3000 V7 www.hipath.pl s Jakość Troska o klienta jest elementem decydującym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie)

od 41 do 100 portów (w àcznie) do 40 portów (w àcznie) cennik us ugi centrala PABX tp, Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polska S.A. Op aty za us ugi realizowane w ramach umowy o Êwiadczenie us ugi PABX tp Tabela 1 Us ugi do 40 portów od 41 do 100 portów od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 6 sierpnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 138 8733 Poz. 1162 1162 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urzàdzeƒ radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogà byç u ywane bez pozwolenia.

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 Real Time IP System. Nowoczesna platforma komunikacyjna IP / TDM dla małych i średnich przedsiębiorstw. Global network of innovation

HiPath 3000 Real Time IP System. Nowoczesna platforma komunikacyjna IP / TDM dla małych i średnich przedsiębiorstw. Global network of innovation HiPath 3000 Real Time IP System Nowoczesna platforma komunikacyjna IP / TDM dla małych i średnich przedsiębiorstw Global network of innovation Konwergentny system IP HiPath 3000 oferuje średnim przedsiębiorstwom,

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000. www.hipath.pl. Serwer IP dla średnich i dużych przedsiębiorstw

HiPath 4000. www.hipath.pl. Serwer IP dla średnich i dużych przedsiębiorstw HiPath 4000 Serwer IP dla średnich i dużych przedsiębiorstw W multimedialnej infrastrukturze IP, wszystkie elementy inteligentnej, konwergentnej sieci danych i głosu, współpracują w sposób nazywany integracją

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi Hicom 150 E optiset E entry Instrukcja obs³ugi 2 W tej instrukcji obs³ugi s¹ opisane wszystkie funkcje/procedury obs³ugi. Wykorzystanie poszczególnych funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ Twojego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo