HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw"

Transkrypt

1 HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej. Rozwój sieci komunikacyjnych przebiega dzisiaj w kierunku konwergencji g osu i danych. Dzieje si tak, poniewa pojawi a si technologiczna mo liwoêç taniego przesy ania g osu sieciami s u- àcymi do transmisji danych. A zatem pojawiajà si zupe nie nowe mo liwoêci optymalizacji procesów biznesowych. Dzi ki opracowanej przez firm Siemens konwergentnej architekturze HiPath TM, sieci teleinformatyczne przedsi biorstw mogà rozwijaç si ewolucyjnie w kierunku infrastruktury opartej na protokole IP. WartoÊç poczynionych wczeêniej inwestycji pozostaje zachowana. Ponadto, przesy anie g osu i danych w sieciach pakietowych pozwala na obni enie kosztów komunikacji w przedsi biorstwie. Rodzina rozwiàzaƒ HiPath umo liwia stworzenie nowej architektury komunikacyjnej, obejmujàcej ró ne typy sieci. Poprzez konwergentnà platform IP o rozproszonej architekturze sieciowej, takiej jak HiPath 4000, wykorzystywane sà: mobilne i multimedialne aplikacje, efektywne urzàdzenia, takie jak rodzina aparatów optipoint, nowatorskie rozwiàzania w dziedzinie sieci, jak i zarzàdzania nimi.

2 HiPath 4000 konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 àczy w sobie zalety nowatorskiej, opartej na protokole IP komunikacji z niezawodnoêcià i bezpieczeƒstwem systemów przeznaczonych do przesy ania wy àcznie g osu. Konwergentne platformy IP mogà znaleêç zastosowanie w sieci dowolnego typu. Rozproszona architektura serwera HiPath 4000 jest zarzàdzana centralnie. Takie rozwiàzanie gwarantuje znaczne korzyêci ekonomiczne dla przedsi biorstwa. Równie aplikacje instalowane sà centralnie. Sà one dost pne dla wszystkich u ytkowników sieci bez wzgl du na to, w którym miejscu firmy aktualnie si znajdujà. Bez ograniczeƒ Dzi ki platformie HiPath 4000 przedsi biorstwa dowolnej wielkoêci a w szczególnoêci posiadajàce wiele oddzia ów korzystajà efektywnie ze wszystkich funkcji systemowych. Jednorodna sieç mo e równie powstaç poprzez àczenie serwerów HiPath 4000 oraz istniejàcych ju systemów Hicom 300 E. Wszechstronna komunikacja multimedialna Oprócz wszystkich us ug dost pnych w tradycyjnych systemach komunikacji g osowej, HiPath 4000 udost pnia równie rozwiàzania do komunikacji multimedialnej pomi dzy poszczególnymi stanowiskami pracy. HiPath 4000 posiada rozproszonà architektur bazujàcà na otwartych standardach. Wszystkie aplikacje i rozwiàzania sà instalowane tylko raz i administrowane przez centralny system zarzàdzania. Zapewniony jest przy tym wysoki poziom dost pnoêci. Najlepsze rozwiàzanie dla ka dego przedsi biorstwa Ca a gama rozwiàzaƒ zosta a zoptymalizowana pod kàtem zró nicowanych potrzeb przedsi biorstw ró nej wielkoêci i dzia ajàcych w ró nych sektorach rynku w sposób zapewniajàcy ich praktyczne, stabilne i atwe u ytkowanie. Dzi ki temu ka da firma mo e dzia aç jeszcze efektywniej. WartoÊç Zastosowanie serwera HiPath przynosi równie korzyêci z inwestycji dokonanych ju wczeêniej zarówno w infrastruktur komunikacyjnà, jak i w klientów, partnerów czy te pracowników. Na przyk adzie systemu HiPath 4000 mo na zauwa yç, jak platforma konwergentna obni a koszty komunikacji w przedsi biorstwie. Zlikwidowany zostaje podzia na sieci do przesy ania g osu i danych. Trzeba utrzymywaç i dbaç tylko o jednà infrastruktur. Procesy pracy stajà si stabilne i przebiegajà elektronicznie. Ewolucja Serwer HiPath gwarantuje, e procesy konwergencji w przedsi biorstwach dokonujà si bez adnego ryzyka. Karty systemowe stosowane dotychczas w rozwiàzaniu Hicom 300 E i nowe karty systemu HiPath 4000 sà ze sobà kompatybilne. Bez problemu mo na równie integrowaç nowe aplikacje i rozwiàzania. Wten sposób przedsi biorstwa nadà- ajà za rozwojem technologii i coraz cz - Êciej b dà mog y korzystaç z zalet systemów opartych na protokole IP. Wybór Klienci sami podejmujà decyzje, kiedy, gdzie, jak i w jakim zakresie nale y inwestowaç w nowatorskà technologi. Majà oni mo liwoêç wyboru z szerokiej palety konwergentnych platform IP, telefonów optipoint i rozwiàzaƒ opticlient. Reasumujàc, to sami klienci wyznaczajà tempo rozwoju infrastruktury, dostosowujàc je do w asnych wymagaƒ iwyobra eƒ. Modu owa budowa systemu Ca a rodzina HiPath 4000 (HiPath 4300 i 4500) posiada jednakowe oprogramowanie, interfejsy i aplikacje. Dzi ki koncepcji modu owej budowy, wieloêci skalowalnych punktów dost pu i wszechstronnym mo liwoêciom pracy w sieci, HiPath 4000 jest idealnym rozwiàzaniem dla ca ego przedsi biorstwa niezale nie od jego wielkoêci i lokalnych wymagaƒ oferujàc mo liwoêci atwej rozbudowy. HiPath 4300 HiPath 4300 obs uguje do 3 bezpoêrednio przy àczonych punktów dost powych i dodatkowo do 40 przy àczonych poprzez sieç IP. Do systemu mo na przy àczyç do 2000 abonentów. Dzi ki modu owej budowie, HiPath 4300 jest atrakcyjnym rozwiàzaniem dla ma ych i Êrednich lokalizacji, jak równie dla prostych konfiguracji typu Simplex w wy szym segmencie pojemnoêci. HiPath 4500 HiPath 4500 obs uguje do 15 bezpoêrednio przy àczonych punktów dost powych i dodatkowo do 83 rozproszonych w sieci IP. W tej konfiguracji mo liwe jest pod àczenie do abonentów. Ponadto, w celu zwi kszenia stopnia niezawodnoêci systemu, oferuje si opcj dupleksowego rozwiàzania dla sterowania centralnego, jak równie redundantne zasilanie. Dzi ki modu owej budowie systemu HiPath 4500 mo na realizowaç równie rozwiàzania dupleksowe (z rezerwowym polem komutacyjnym i procesorem centralnym) w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci.

3 Modu owe oprogramowanie pozwala na stopniowà rozbudow systemu Oprogramowanie operacyjne HiPath 4000 V1.0 Pakiet oprogramowania operacyjnego obejmuje bogaty zestaw podstawowych funkcji oraz umo liwia uruchomienie systemu HiPath Pakiet ten obejmuje m.in. nast pujàce funkcje: rejestrowanie danych o po àczeniach wychodzàcych, przychodzàcych, wewn trznych oraz o po àczeniach w sieci, prowadzenie dziennika po àczeƒ dla ruchu przychodzàcego i wychodzàcego, praca z mo liwoêcià dobierania numerów, korzystanie z klawiszy bezpoêredniego wybierania, w àczanie/blokowanie drugiego po àczenia, elastyczne, rozszerzone przekazywanie po àczeƒ wewn trznych i zewn trznych, grupy przejmowania po àczeƒ, bezpieczeƒstwo danych dla menu optipoint 500, aplikacja HiPath 4000 Assistant do zarzàdzania systemem, zintegrowany interfejs umo liwiajàcy zdalny dost p w szybki i nowatorski sposób np. TCP/IP, HTTP i PPP (V.24 asynchronicznie). HiPath User Access HiPath User Access obejmuje zarówno standardowe, jak i komfortowe funkcje: powtarzanie ostatnio wybranego numeru, centralna/lokalna lista skróconego wybierania, konferencja z udzia em od trzech do oêmiu osób, rozmowa naprzemienna, ochrona przed dzwonieniem, oferowanie, wejêcie na trzeciego, po àczenie bezpoêrednie, funkcje zwi kszajàce mobilnoêç abonenta, takie jak np. osobisty numer identyfikacyjny (PIN) i HiPath Relocate (przeniesienie abonenta jest uaktywnianie z poziomu aparatu koƒcowego). HiPath User Access umo liwia przy àczenie stanowisk awizo (np. AC-Win), jak równie zaimplementowanie uk adów sekretarsko-dyrektorskich. Ponadto HiPath User Access wspomaga aparaty realizujàce tzw. wieloliniowoêç poprzez: mostkowanie po àczeƒ, ochron przed pukaniem (automatycznà/manualnà), jednoczesny dost p do wielu linii, równoczesne zawieszanie rozmów, wy àczanie diod LED i dzwonka, wyêwietlanie numeru, oddzwonienie. Trunk/Networking Trunk/Networking umo liwia z jednej strony przy àczenie lub wspó prac systemu HiPath 4000 z sieciami operatorskimi, z drugiej zaê pozwala na sieciowanie systemu HiPath 4000 z dowolnymi systemami komunikacyjnymi. Standardowe protoko y i otwarte interfejsy majà zasadnicze znaczenie dla rozwoju sieci g osowych w kierunku infrastruktury konwergentnej. àczenie wielu systemów HiPath 4000 poprzez àcza komutowane i sta e umo liwia budowanie sieci korporacyjnych zarówno w jednej lokalizacji, na kontynencie, jak i na ca ym Êwiecie. Sieciowanie mo e si przy tym odbywaç z wykorzystaniem techniki ISDN, ATM lub IP, zapewniajàc zawsze pe en zakres us ug protoko u CorNet NQ CorNet NQ jest opartym na standardach Siemensa protoko em sygnalizacyjnym dla sieci prywatnych. Jest on dostosowany do mi dzynarodowego protoko u QSIG dla sieci prywatnych. Dotyczy to wszystkich funkcji, jakie majà oba protoko y. CorNet NQ przekazuje funkcje i us ugi centralne HiPath 4000 w ca ej infrastrukturze. Te funkcje udoskonalajà komunikacj pomi dzy poszczególnymi lokalizacjami, dbajà o lepszà obs ug klienta i umo liwiajà tym samym wykonywanie pracy w sposób bardziej elastyczny. Jednorodna sieç gwarantuje: centralne zarzàdzanie za pomocà aplikacji HiPath 4000 Manager, korzystanie ze scentralizowanych us ug (np. Unified Massaging, HiPath Xpressions, centralne awizo), udoskonalone klasyczne funkcje g osowe, takie jak grupy przejmowania rozmów, parkowanie, bezpoêrednie przejmowanie rozmów, przekazywanie po àczeƒ, oddzwanianie w przypadku zaj toêci i braku odpowiedzi, zoptymalizowane kosztowo u ytkowanie sieci korporacyjnej dzi ki funkcji LCR (Least Cost Routing): LCR pozwala na optymalizacj kosztów po àczeƒ wychodzàcych do operatorów telefonii stacjonarnej i ruchomej. Rozmowy sà utrzymywane w sieci HiPath 4000 tak d ugo, aby wyjêcie do operatora nast powa o w w êle sieci po o onym najbli ej numeru docelowego. Mo liwe jest równie okreêlenie operatora do którego sieci ma wychodziç dane po àczenie (break-in i break-out), routing do ró nych operatorów wg kryterium czasowego, centralne zarzàdzanie wszystkimi danymi LCR za pomocà aplikacji HiPath 4000 Manager; lokalne i obejmujàce ca à sieç rejestrowanie wszystkich wychodzàcych, przychodzàcych i wewn trznych po àczeƒ. zintegrowanà kompresj g osu dla dedykowanych linii cyfrowych

4 Modu owe oprogramowanie zapewniajàce stopniowà rozbudow systemu Rodzina HiPath HG 3500 Private Network Emulator Ta funkcja wspomaga stosowanie zintegrowanego PNE dla komfortowego telefonowania z pe nà funkcjonalnoêcià w sieci komutowanej. PNE jest rozwiàzaniem zintegrowanym, umo liwiajàcym ekonomiczne realizowanie sieci VPN. Wszystkie funkcje CorNet NQ obs ugiwane sà w ca ej sieci (jednorodnej lub mieszanej) wykorzystujàcej po àczenia komutowane. ATM Networking Za pomocà zintegrowanego interfejsu STMA mo na integrowaç HiPath 4000 z sieciami ATM. Modu y te mo na àczyç ze sobà za poêrednictwem sieci ATM kablami Êwiat owodowymi jedno- lub wielomodowymi 155,52 Mbit/s. Dla modu u STMA dost pne jest oprgramowanie ATM Networking, które pozwala na implementowanie sieci HiPath 4000 poprzez ATM VPNs na bazie wirtualnych po àczeƒ sta ych ATM (PVC) lub komutowanych (SVC). Za pomocà ATM Networking, za poêrednictwem po àczeƒ PVC, mo na emulowaç na ka dy modu STMA do 32 linii. Linie PVC pozwalajà w sumie na wykorzystanie do 120 kana ów B. Przy tym transport odbywa si za pomocà standardowych us ug Circuit Emulation Service (CES). W trybie PVC dost pne sà wszystkie stosowane w systemie HiPath 4000 protoko y. ATM Networking oferuje ponadto po àczenia komutowane ATM (SVC). Za pomocà kana ów SVC szerokoêç pasma w sieci ATM jest przydzielana w sposób dynamiczny zgodnie z potrzebami u ytkownika. Wszystkie funkcje protoko u CorNet NQ sà obs ugiwane zarówno przez po àczenia PVC, jak i po àczenia SVC. Mo liwe jest zestawienie do 128 Êcie ek obejmujàcych do 30 kana ów B na ka dy modu STMA, tzn. w sumie do 3840 kana ów B. Przy czym mo na jednoczeênie korzystaç maksymalnie ze 128 kana ów B na ka dy modu STMA. Zarówno po àczenia PVC, jak i SVC, mo na wykorzystywaç w tym samym module. Dzi ki temu w sieciach, w których ruch w normalnej sytuacji realizuje si za poêrednictwem po àczeƒ PVC, a nadmiarowy ruch w godzinach szczytu za pomocà po àczeƒ SVC, mo na uzyskiwaç znaczne oszcz dnoêci. Rozszerzona rejestracja danych o po àczeniach Rozszerzone rejestrowanie danych o rozmowach dostarcza szczegó owych informacji na temat po àczeƒ, czasu ich trwania i przerw mi dzy nimi w odniesieniu do po àczeƒ wychodzàcych, przychodzàcych, wewn trznych i przekazywanych dalej. Dotyczy to wszystkich abonentów w àcznie z: operatorami konsol awizo, grupami przejmowania rozmów oraz abonentami posiadajàcymi funkcj dzwonienia grupowego. Rozszerzona rejestracja danych o po àczeniach umo liwia ponadto korelacj pomi dzy rekordami a drogami po àczeƒ w ca ej sieci. HiPath HG 3500 jest rodzinà zintegrowanych bram IP, które umo liwiajà efektywnà migracj do infrastruktury IP. Transmisj g osu i danych mo na realizowaç w jednej sieci szkieletowej, nie rezygnujàc przy tym z bogatej funkcjonalnoêci tradycyjnych platform i uzyskaç w ten sposób znaczne oszcz dnoêci kosztów. Licencje na oprogramowanie sà niezale ne od stosowanej infrastruktury (analogowej, cyfrowej, IP), co gwarantuje, e po przejêciu na platform IP, wartoêç poczynionych wczeêniej inwestycji zostaje zachowana. HiPath HG 3530 HiPath Feature Access HiPath HG 3530 zapewnia u ytkownikom stanowisk IP dost p do wszystkich funkcji systemu HiPath Obs ugiwane sà nast pujàce urzàdzenia koƒcowe IP: optipoint 400 standard, optipoint 500/Optiset E przez optipoint IP adapter, opticlient 130 V2.5. HiPath HG 3530 posiada interfejs sieciowy IP 10/100BT i obs uguje do 30 stanowisk pracy IP. Zintegrowany gateway pracuje na bazie protoko u G.711 i nie wymaga gatekeeper a. Zarzàdzanie odbywa si, tak jak dla tradycyjnych abonentów, za pomocà systemu HiPath 4000 Management. Zapewniajàc takie same funkcje dla stanowisk roboczych IP, jak dla innych abonentów systemowych, urzàdzenie oferuje mo liwoêç atwej migracji do infrastruktury IP.

5 Rodzina HiPath HG 3500 Rozproszona architektura HiPath HG 3550 IP Trunking dla systemu HiPath 4000 Za pomocà HiPath HG 3550 realizowane jest sieciowanie (IP Trunking) systemów HiPath Te zintegrowane modu y umo liwiajà ekonomiczne àczenie ze sobà systemów HiPath 4000 za pomocà protoko u IP. Przy tym, tak jak w przypadku tradycyjnych po àczeƒ sta ych, obs ugiwane sà tu wszystkie funkcje CorNet NQ. Rozwiàzanie HiPath HG 3550 IP Trunking mo e byç skonfigurowane w postaci punkt wielopunkt sieci danych i g osu, aby w ten sposób zapewniç wysoki poziom transparentnoêci funkcji w sieciach firm posiadajàcych oddzia- y zlokalizowane w ró nych miejscach. Dzi ki HiPath HG 3550 mo na znacznie obni yç koszty u ytkowania sieci, zast pujàc prywatne dedykowane sieci komutowane sieciami wykorzystujàcymi protokó IP, wskutek czego przesy anie g osu i transmisja danych odbywajà si wkonwergentnej sieci IP. Poprzez zastosowanie kompresji g osu wed ug standardów G.729 A i B mo na zredukowaç wykorzystywanà szerokoêç pasma. HiPath HG 3570 Architektura rozproszona z wykorzystaniem sieci IP Interfejs HG 3570 pozwala na zastosowanie rozproszonej architektury, która umo liwia instalowanie jednego systemu HiPath 4000 na rozleg ych terenach firmy lub w wielu jej filiach zlokalizowanych z dala od siebie. Architektura rozproszona oznacza w istocie mo liwoêç rozpraszania punktów dost powych (Access Points) za poêrednictwem po- àczeƒ Êwiat owodowych lub sieci IP. Architektura rozproszona z wykorzystaniem sieci Êwiat owodowej Standardowe modu y rozszerzeƒ HiPath 4000 o nazwie HiPath AP 3300 Fiber mo na rozmieszczaç na terenie ca ego kampusu àczàc je ze sobà za pomocà w ókien Êwiat owodowych. HiPath 4000 oraz HiPath AP 3300 Fiber sà do àczane do HiPath HG 3800, które z kolei àczà si ze sobà za poêrednictwem Êwiat owodu. Abonenci zdalni sà obs ugiwani w taki sposób, jakby byli oni przy àczeni bezpoêrednio do systemu HiPath Oznacza to w szczególno- Êci, e wszystkie porty urzàdzenia HiPath AP 3300 Fiber mo na ca kowicie zintegrowaç z centralnymi aplikacjami (np. z agentami HiPath ProCenter). Zarzàdzanie portami zdalnymi mo e odbywaç si równie centralnie za pomocà systemu zarzàdzajàcego HiPath 4000 Management System. Rozproszona architektura IP HiPath 4000 umo liwia rozproszenie punktów dost powych w sieci IP. Abonenci przy àczeni do punktów dost powych sà tak obs ugiwani, jakby byli przy- àczeni bezpoêrednio do systemu HiPath Elementy sk adowe rozproszonej architektury: HiPath HG 3570 modu y HiPath HG 3570 sà potrzebne do zestawiania po àczeƒ dla u ytkowników pomi dzy centralnà okalizacjà HiPath 4000, a punktami dost powymi rozproszonymi za poêrednictwem sieci IP. IP Access Points istniejà dwa typy punktów dost powych bazujàcych na IP: HiPath AP 3300 IP posiadajàcy 16 slotów dla kart peryferyjnych systemu HiPath 4000 oraz HiPath AP 3500 IP, który ma do 7 slotów dla modu ów zewn trznych (3 w podstawowej jednostce HiPath AP 3500 i 4 w jednostce rozszerzenia HiPath AP 3505). HiPath AP 3500 IP montowany w szafie 19 zapewnia ekonomiczne konfiguracje dla ma ych lokalizacji. Oba typy punktów dost powych sà sandardowo wyposa one w Gateway HiPath HG 3575, zapewniajàc wzajemne po- àczenia w infrastrukturze IP. Punkty dost powe oparte na IP mieszczà wi kszoêç istniejàcych i przysz ych modu ów systemu HiPath Modu y HG 3570 i HG 3575 oferujà port Ethernet (10/100 BaseBT) umo liwiajàcy przy àczenie do sieci IP.

6 Rozproszona architektura Skalowalna pojemnoêç systemu HiPath 4500 obs uguje do 83 punktów dost powych rozproszonych w sieci IP. HiPath 4300 obs uguje do 40 takich punktów. Maksymalna liczba abonentów cyfrowych zosta a zwi kszona do 2000 dla systemu HiPath 4300 oraz do dla systemu HiPath Rozproszone prze àczanie W urzàdzeniu HiPath 4000 V1.0 prze àczanie kana ów rozmównych (kana ów B) nie jest ograniczone do centralnego pola komutacyjnego: po àczenia w obr bie punktu dost powego HiPath AP 3300 sà prze àczane lokalnie z wykorzystaniem pola komutacyjnego w module HiPath HG 3575 o pojemnoêci 256 kana ów, po àczenia pomi dzy punktami dost powymi IP sà prze àczane w sieci IP, po àczenia nie ograniczone do punktów dost powych IP sà prze àczane zarówno w sieci IP, jak i w systemie HiPath Alternatywne drogi po àczeƒ w razie awarii Funkcja Signalling and Payload Survivability gwarantuje sta à osiàgalnoêç systemu HiPath 4000 oraz wszystkich punktów dost pu rozproszonych po sieci IP. Sieç publiczna mo e byç wykorzystywana w charakterze sieci zapasowej zarówno dla przenoszenia sygnalizacji, jak i przesy ania danych, gdy wystàpi awaria sieci IP lub gdy sieç IP nie zapewni wymaganej jakoêci transmisji g osu. Aby zapewniç sta à dost pnoêç danych sygnalizacyjnych wykorzystuje si àcza do sieci publicznej. Opcj t mo na wybraç równie wtedy, kiedy sieç IP nie zapewnia po àczenia odpowiedniej jakoêci. Zestawienie g ównych funkcji Jeden system: pe en zestaw funkcji HiPath 4000 dost pny dla wszystkich abonentów rozproszonych w sieci IP, jeden punkt zarzàdzania dla ca ej rozproszonej architektury IP. Skalowalna, wi ksza pojemnoêç systemu HiPath 4000: mo liwoêç bezpoêredniego przy àczenia do 15 punktów dost powych (HiPath AP 3300), mo liwoêç przy àczenia do 83 punktów dost powych rozproszonych w sieci IP (HiPath AP 3300 IP lub AP 3500 IP), obs uga do abonentów cyfrowych na jeden system HiPath Rozproszona, skalowalna architektura z mo liwoêcià prze àczania w: HiPath 4000 (pole komutacyjne), sieci IP, punktach dost powych IP (maks. 256 kana ów B). Opcje sta ej dost pnoêci przez wykorzystanie sieci publicznej: sta a dost pnoêç sygnalizacji, sta a dost pnoêç kana ów rozmównych. Wysoka jakoêç g osu (np. poprzez eliminowanie echa). Wspomaganie zarzàdzania (np. przez SNMP). Opcja redukcji szerokoêci pasma (kompresja g osu G.729A 8 kbit/s oraz eliminacja ciszy). Zarzàdzanie QoS w sieci IP zgodnie z: IEEE p/q oraz IETF DiffServ. Maksymalnie 30 kana ów B na jedno urzàdzenie HG 3570 i HG 3575 w sieci IP. KorzyÊci Zmniejszenie kosztów infrastruktury sieci w obszarach: inwestycji, administrowania, op at dla operatorów telekomunikacyjnych. Mniejsze koszty zarzàdzania i u ytkowania aplikacji dzi ki: zastosowaniu pojedynczego systemu, scentralizowanemu zarzàdzaniu i aplikacjom. Wi kszy zakres funkcji i aplikacji. Wi cej opcji oferowanych przez punkty dost powe IP pod wzgl dem: liczby, wielkoêci/skalowalnoêci. Korzystanie z zalet infrastruktury IP z zachowaniem liczby funkcji, dost pnoêci i niezawodnoêci systemu.

7 WydajnoÊç na stanowiskach pracy optipoint 500 Telefony optipoint 500 Budowa telefonów optipoint 500 pozwala na szybki i atwy dost p do funkcji systemu HiPath Charakterystycznà cechà aparatów opti- Point 500 sà trzy klawisze dialogowe, które w po àczeniu z wyêwietlaczem u atwiajà interaktywnà obs ug. Umieszczone na telefonie diody sygnalizujà, które funkcje sà w danej chwili aktywne. Dost pne funkcje sà podzielone na osobne grupy w bardzo przejrzysty sposób i widoczne na wyêwietlaczu aparatu podczas obs ugi menu. Ponadto wybieranie funkcji mo na inicjowaç bezpoêrednio z zaprogramowanego wczeêniej klawisza lub za pomocà odpowiedniego kodu. Wa ne funkcje sà zapami tywane indywidualnie pod okreêlonymi klawiszami. Dost pne sà nast pujàce telefony: optipoint 500 entry prosty, ekonomiczny aparat cyfrowy, optipoint 500 basic podstawowy model do komunikacji g osowej, optipoint 500 standard aparat konferencyjny pracujàcy w pe nym dupleksie, optipoint 500 advance modu owe rozwiàzanie dla biur przeznaczone dla profesjonalnego u ytkownika. Wyposa enie dodatkowe dla telefonów optipoint 500 optipoint key module przystawka do àczana do aparatów optipoint 500 oferuje po 16 dodatkowych klawiszy programowalnych w dwóch warstwach (prze àczanie pomi dzy warstwami odbywa si przez naciêni cie klawisz Shift), które mogà byç skonfigurowane jako przyciski bezpoêredniego po àczenia lub jako przyciski funkcyjne, optipoint signature module OptiPoint signature module jest czytnikiem kart chipowych w formie przystawki do àczanej do telefonu optipoint 500. Do àczanie przystawki jest najprostszym sposobem dostosowania posiadanego aparatu do wspó pracy z kartami chip bez jego przebudowy lub wymiany. Adaptery optipoint 500 Bogata oferta adapterów optipoint 500 pozwala na proste i szybkie dostosowanie telefonów do wymogów i specyfiki danego stanowiska pracy. Dost pne sà nast pujàce adaptery: optipoint acoustic adapter pozwala na przy àczanie dodatkowego wyposa enia takiego jak np.: g o- Ênik, mikrofon, zestaw nag owny, urzàdzenie do otwierania drzwi lub drugiego dzwonka, optipoint analog adapter s u y do przy àczenia dodatkowego urzàdzenia analogowego: telefonu, faksu grupy 3, optipoint ISDN adapter umo liwia przy àczanie standardowych telefonów ISDN z àczem S 0 (BRA). optipoint phone adapter Pozwala na przy àczenie drugiego telefonu z interfejsem U P0/E optipoint recorder adapter S u y do przy àczenia zewn trznego urzàdzenia nagrywajàcego lub dodatkowego zestawu nag ownego. CTI Zainstalowany w aparacie optipoint 500 port USB 1.1 umo liwia bezpoêrednie po àczenie telefonu z komputerem osobistym PC (bez dodatkowego adaptera). Aby komputer móg si komunikowaç z telefonem potrzebne jest jeszcze specjalne oprogramowanie TAPI o nazwie Call Bridge TU przeznaczone dla rozwiàzaƒ CTI. optipoint 400 standard Zastosowanie telefonu IP o nazwie opti- Point 400 standard jest najprostszym sposobem komunikacji g osowej w sieciach IP. Przy àczenie do systemu HiPath 4000 realizuje si za poêrednictwem zintegrowanej bramy HiPath HG Dla u ytkownika, aparat optipoint 400 standard zachowuje si tak, jak optipoint 500. W telefonie dost pne sà wszystkie funkcje systemowe HiPath opticlient 130 opticlient 130 jest oprogramowaniem umo liwiajàcym przeniesienie funkcjonalnoêci aparatów systemowych optipoint 500 na platform komputera klasy PC. Interfejs graficzny jest w tym przypadku wizualizacjà klasycznego aparatu optipoint 500 na monitorze komputera. Przy àczenie aplikacji opticlient 130 do systemu HiPath 4000 odbywa si przez zintegrowanà bram HiPath HG Obs uga aplikacji odbywa si, tak jak w przypadku aparatu optipoint 500, w sposób intuicyjny. Funkcjonuje równie zasada trzech klawiszy dialogowych.

8 Komfortowe stanowisko awizo HiPath 4000 Management Stanowisko awizo Stanowisko awizo s u y do zestawiania po àczeƒ przychodzàcych, wychodzàcych i wewn trznych przez operatora. Jako awizo mo e byç u yta konsola operatorska lub oprogramowanie AC-Win. Awizo AC-Win udost pnia operatorowi dobrze znany i atwy w obs udze interfejs Windows. W istotnym stopniu zwi ksza on wydajnoêç operatora i dzi ki lepszej obs udze po àczeƒ, przyczynia si do wzrostu zadowolenia klientów. Umo liwia ono dost p do elektronicznej ksià ki telefonicznej DS-Win. AC-Win MQ umo liwia zawieszanie kilku rozmów równoczeênie oraz pozwala na równoleg e wyêwietlanie informacji o po àczeniach przychodzàcych. AC-Win Komfortowe stanowisko awizo HiPath 4000 Management jest elementem architektury HiPath s u àcym do zarzàdzania i administrowania rodzinà urzàdzeƒ Hicom 300 E i HiPath HiPath 4000 Management jest oparty na dwóch zasadniczych elementach: HiPath 4000 Assistant obejmuje podstawowe funkcje zarzàdzajàce zintegrowane w ka dym systemie HiPath 4000, HiPath 4000 Manager rozszerzony pakiet aplikacji do zarzàdzania, dost pny opcjonalnie dla pojedynczych systemów i/lub sieci. HiPath 4000 Assistant HiPath 4000 Assistant udost pnia zestaw podstawowych funkcji zarzàdzajàcych dla pojedynczych systemów HiPath 4000: administrowanie systemem, tworzenie kopii zapasowych, diagnostyka systemów, obs uga komunikatów o b dach, ACL Tracer, zbieranie danych. Dost p do funkcji zarzàdzajàcych odbywa si, bezpoêrednio w trybie terminalowym lub za poêrednictwem aplikacji HiPath 4000 Manager, przez przeglàdark internetowà. HiPath 4000 Manager HiPath 4000 Manager, znajdujàcy si na zewn trznym serwerze, oferuje rozszerzony pakiet funkcji zarzàdzajàcych dla pojedynczych systemów oraz sieci HiPath HiPath 4000 Manager oferuje nast pujàce funkcje sieciowe: administrowanie systemem, zarzàdzanie wydajnoêcià, zbieranie danych, interfejs aplikacji (API), Simple Network Management Protocol (SNMP). HiPath 4000 Manager posiada równie interfejs do aplikacji HiPath Management. W ten sposób mo liwe jest korzystanie nie tylko z wielu nowych funkcji systemowych HiPath 4000, ale równie z HiPath Fault Management dla innych produktów HiPath (np. HiPath 3000 ihipath 5000). HiPath 4000 Manager oferuje równie synchronizacj danych i zbieranie rekordów za pomocà istniejàcej wersji AM- -Win i nowych edycji oprogramowania HiPath Accounting Management. HiPath Management Zadaniem systemu HiPath Management jest zapewnienie jednolitego zarzàdzania wszystkimi systemami HiPath i aplikacjami. HiPath Management obejmuje wszystkie komponenty do administrowania i utrzymywania produktów HiPath w korporacyjnym Êrodowisku komunikacyjnym. Poprzez standardowe interfejsy mo na zintegrowaç HiPath 4000 Manager oraz poni sze aplikacje zarzàdzajàce: HiPath Fault Management (zarzàdzanie b dami) oraz HiPath Accounting Management (taryfikacja).

9 Rozwiàzania dla mobilnego biura HiPath Xpressions HiPath Xpressions Entry HiPath Xpressions Entry jest systemem pozwalajàcym na rejestrowanie, pobieranie i dystrybuowanie wiadomo- Êci g osowych za pomocà osobistej poczty g osowej. System mo e byç równie wykorzystywany jako aplikacje audiotekstowe takie jak: automatyczne awizo lub automatyczne informowanie i zamawianie. HiPath Xpressions Standard/Advanced Podstawowym elementem HiPath Xpressions jest system Unified Messaging, który mo na rozbudowywaç o dodatkowe rozwiàzania z rodziny HiPath, tworzàc uniwersalny multimedialny system informacyjny dla stacjonarnych i mobilnych u ytkowników. Ka dy abonent otrzymuje w asnà skrzynk multimedialnà, która informuje go o przychodzàcej poczcie, wiadomoêciach g osowych i faksach. System Unified Messaging Box udost pnia u ytkownikowi trzy podstawowe funkcje: tymczasowe przechowywanie przychodzàcych wiadomoêci (dopóki u ytkownik ich nie za àda lub ich nie odrzuci), niezale ne od miejsca i czasu przechowywanie informacji o wiadomoêciach przychodzàcych, dost p do wszystkich wiadomoêci, niezale nie od miejsca, czasu i formy po àczenia z serwerem. Mobilni u ytkownicy, poprzez SMS, mogà byç automatycznie informowani o przychodzàcych wiadomoêciach. Aby uzyskaç dost p do nowych wiadomo- Êci, u ytkownicy mogà korzystaç z kilku kana ów komunikacyjnych: zdalny dost p z komputera osobistego lub laptopa, dost p do poczty g osowej i poczty elektronicznej za pomocà telefonu (tekst konwertowany na mow ), aktywacja przeniesienia dla po àczeƒ faksowych za pomocà telefonu, dost p do wszystkich informacji poprzez internet lub aplikacje WAP. W przypadku pracowników stacjonarnych informacja o przychodzàcych wiadomoêciach pojawia si na monitorach komputerów osobistych lub jest sygnalizowana poprzez Êwiecàcà si diod na telefonach optipoint (MWI Massage Waiting Indication). Ze wzgl du na to, e zarówno u ytkownicy mobilni, jak i stacjonarni majà dost p do wiadomoêci za pomocà standardowych programów (MS Outlook, Lotus Notes), do pracy z nowymi aplikacjami nie sà wymagane adne szkolenia. HiPath Cordless HiPath Cordless gwarantuje u ytkownikom poruszajàcym si po terenie firmy i posiadajàcym aparaty przenoêne, dost p do wszystkich funkcji systemu HiPath 4000 w taki sam sposób jak w przypadku korzystania z telefonów optipoint 500. Pracownicy mobilni, tacy jak np. personel serwisowy sà dzi ki systemowi HiPath Cordless szybko i niezawodnie informowani o problemach, awariach i stanach zagro enia. WiadomoÊci sà wyêwietlane natychmiast na telefonie bezprzewodowym i mogà byç odbierane w ka dej chwili. HiPath DAKS Digital Alarm and Communication Server Serwer komunikacyjny HiPath DAKS pozwala usprawniç rozsy anie informacji, komunikatów i alarmów oraz zestawianie du ych konferencji. W tym celu wykorzystywana jest istniejàca infrastruktura sieci korporacyjnych oraz stacjonarnych i mobilnych sieci publicznych. Telefoniczne rozg aszanie i alarmowanie pozwala na przesy anie pilnych lub dotyczàcych bezpieczeƒstwa informacji równoczeênie do wielu osób, w szybki i niezawodny sposób. Po àczenia serwisowe i realizowane w sytuacjach zagro enia, komunikaty o awariach oraz krótkie wiadomoêci e- -mail mogà byç wyêwietlane w postaci tekstu na wyêwietlaczach aparatów bezprzewodowych i stacjonarnych lub przekazywane w formie wiadomoêci g osowych. WiadomoÊci te pochodzà zwykle od systemów przy àczonych do serwera HiPath DAKS takich jak: przemys owe systemy monitorowania, dyspozytornia budynku, systemy przywo ywania wizualnego oraz inne systemy ostrzegajàce o sytuacji awaryjnej. Konferencje telefoniczne realizowane przez Internet Istnieje obecnie mo liwoêç przygotowywania i rezerwowania konferencji, realizowanych oraz kontrolowanych przez Internet. Ka da osoba przy wykorzystaniu dowolnej przeglàdarki internetowej mo- e szybko i w prosty sposób zorganizowaç konferencj. Konferencja telefoniczna, obejmujàca maksymalnie 60. uczestników, realizowana jest w istniejàcej sieci komunikacyjnej. atwoêç korzystania z systemu pozwala na usprawnienie komunikacji i lepszà prac zespo owà, a tym samym umo liwia szybsze podejmowanie decyzji.

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel

ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2. Wszelkie prawa zastrze one 2006, Alcatel ROZWIÑZANIA SIECIOWE ALCATELA AMBITNIE... ALE Z ROZWAGÑ ROZWIÑZANIA DLA ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW STRONA 2 WST P Szanowni Paƒstwo, Pragnàc przybli yç ofert Alcatela w zakresie rozwiàzaƒ do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach

Informacja. HiPath 3000 V7. HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach Informacja HiPath 3000 SIP innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne telefonii internetowej IP w małych i średnich przedsiębiorstwach HiPath 3000 V7 www.hipath.pl s Jakość Troska o klienta jest elementem decydującym

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà

Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà Wykorzystanie Internetu do zarzàdzania dokumentacjà projektowà JERZY WRÓBEL MARIUSZ FITOWSKI GRZEGORZ LINKIEWICZ Zarzàdzanie rosnàcà liczbà informacji we wspó czesnym przedsi biorstwie staje si coraz wi

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks

HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym. www.siemens.pl/hipath www.siemens.pl/lifeworks HiPath 3000 Komunikacja w czasie rzeczywistym Trudno sobie wyobrazić współczesne biuro bez dobrze funkcjonującej sieci telefonicznej, strukturalnej, faksu, poczty elektronicznej czy serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo