Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI"

Transkrypt

1 Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003

2 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS III. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS IV. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS 98/ME. 14 V. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS VI. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS XP. 31 VII. KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO W PROGRAMIE OUTLOOK EXPRESS 42 VIII. PROFIL U YTKOWNIKA 48 IX. NAJCZ ÂCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 49 a). Ogólne 49 b). Najcz Êciej wyst pujàce b dy programu Dial-up Networking. 51 3

3 I. Wst p Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla u ytkowników systemów operacyjnych Windows 95/98/ME/2000/XP, u ytkownicy pozosta ych systemów operacyjnych np. typu Unix lub Mac OS w procesie instalacji zmuszeni b dà dokonaç jej we w asnym zakresie (patrz FAQ). Przed przystàpieniem do instalacji terminala nale y sprawdziç jakà wersjà systemu operacyjnego Windows Paƒstwo dysponujecie. Nast puje to poprzez klikni cie prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój Komputer i wejêcie we W aêciwoêci. Tam zapisana jest informacja o wersji systemu operacyjnego. Informacja taka wyêwietlana jest tak e przy uruchamianiu systemu lub z lewej strony rozwijanego menu ukrytego pod przyciskiem Menu Start. Nast pnie przechodzimy do odpowiedniego rozdzia u niniejszej instrukcji, opisujàcego instalacj terminala w wersji systemu operacyjnego, którà Paƒstwo dysponujecie. W razie gdyby w procesie instalacji lub zaraz po zainstalowaniu terminala wystàpi y jakiekolwiek problemy prosimy o zapoznanie si z cz Êcià instrukcji poêwi conà rozwiàzaniu najcz Êciej wyst pujàcych problemów (FAQ). Wszelkie informacje dodatkowe na temat naszej firmy, funkcji terminali lub dzia ania naszej sieci znajdziecie Paƒstwo w Internecie na stronie lub uzyskacie pod numerem naszej infolinii UWAGA! W trakcie instalacji terminala w systemie nale y zwróciç uwag czy system obs uguje po àczenia Dial-Up. Je eli nie, nale y doinstalowaç obs ug tych po àczeƒ z p yty CD-ROM, otrzymanej od producenta systemu operacyjnego (firma Microsoft). Po zainstalowaniu terminala lub ju w trakcie jego instalacji, system poprosi Paƒstwa o podanie has a i nazwy u ytkownika. Sà one zawarte w Profilu U ytkownika (patrz str.48), który jest jednym z dokumentów otrzymywanych przy zakupie terminala. Do pod àczenia terminala do komputera nie jest konieczne posiadanie przez u ytkownika karty sieciowej, modemu lub jakiegokolwiek innego urzàdzenia oprócz komputera wyposa onego w port COM. Je eli komputer nie posiada takiego portu mo liwa jest instalacja terminala przy pomocy przejêciówki z portu COM na USB ewentualnie karty PCI z dodatkowymi portami COM montowanej wewnàtrz komputera, które mo na zakupiç w wi kszoêci sklepów komputerowych. Profil u ytkownika (patrz str.48) jest dokumentem otrzymywanym przez klienta przy zakupie terminala i zawierajàcym jego nazw u ytkownika oraz has o do Internetu i skrzynki pocztowej. Je eli na twoim komputerze nie by do tej pory instalowany jakikolowiek modem lub po àczenia sieciowe zanim rozpoczniesz instalacj terminala Sferia, system operacyjny poprosi Ciebie o skonfigurowanie Twojej lokalizacji. Numery kierunkowe oraz nazwa kraju, które tam zostanà przez Ciebie wpisane nie majà wp ywu na po àczenie i mogà byç dowolne. U ytkownik przy zakupie terminala internetowego otrzymuje w zestawie: 1. terminal Dowtel WS anten do terminala 3. przewód RS-232 àczàcy terminal z komputerem 4. zasilacz s u àcy do pod àczenia terminala do sieci energetycznej 5. instrukcj dla u ytkownika 6. instrukcj instalacji terminala 7. dyskietk ze sterownikami do terminala Dowtel WS-2100 Wszystkie znaki oraz nazwy handlowe wymienione w niniejszej instrukcji sà wy àcznà w asnoêcià ich producentów i jakiekolwiek ich powielanie lub rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody producentów jest niezgodne z prawem. 4

4 II. Opis techniczny terminala Dowtel WS-2100 a). Terminal b). Zasilacz z kablem zasilajàcym 5

5 c). Przewód telefoniczny d). Przewód RS-232 e). Antena 6

6 III. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows Otwieramy Mój Komputer, nast pnie Panel Sterowania, otwieramy opcj Modemy na zak adce Ogólne wybieramy opcj Dodaj. 2. Nast pnie zaznaczamy Nie rozpoznawaj mojego modemu, wybior go z listy i klikamy Dalej. 7

7 3. Pojawi si okno dialogowe Zainstaluj nowy modem podzielone na dwie cz Êci: Producenci i Modele, w dolnej cz Êci okna wybieramy opcj Z dysku. 4. W kolejnym oknie dialogowym wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik terminala. Jest to stacja dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 8

8 5. Ponownie wyêwietli si okno Zainstaluj nowy modem, tym razem zaznaczamy jedynà dost pnà opcj Producenci: (Modemy Sferia) a w Modelach, WS A i klikamy Dalej. 6. Nast pnie wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 9

9 7. Nast pnie w oknie JeÊli dzwoniàc musisz wybraç numer linii zewn trznej, jaki to jest numer? wpisujemy #777, a pod spodem w opcji Telefon w tej lokalizacji korzysta z typu wybierania numeru, zaznaczamy Tonowego i klikamy Dalej. Pozosta e ustawienia nie majà wp ywu na po àczenie i mogà byç dowolne. 8. Poka e si okno dialogowe informujàce o pomyêlnym zainstalowaniu terminala, pozostaje tylko kliknàç Zakoƒcz. Modem zosta dodany pomyêlnie. 10

10 9. Kolejnym krokiem jest utworzenie po àczenia internetowego. Otwieramy Mój Komputer i przechodzimy do programu Dial-Up Networking. Tam dwukrotnie klikamy na ikon Utwórz nowe po àczenie. 10. W polu Wpisz nazw komputera, z którym chcesz si po àczyç, wpisujemy Sferia, upewniamy si, e w polu Wybierz modem: jest wybrany terminal WS A i klikamy Dalej. 11

11 11. W polu Numer telefonu wpisujemy #777 i klikamy Dalej, pozosta e ustawienia nie majà wp ywu na po àczenie i mogà byç dowolne. 12. Po àczenie Dial-Up zosta o utworzone, klikamy Zakoƒcz. 12

12 13. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia internetowego i wchodzimy w jego W aêciwoêci. Odznaczamy opcj U yj kodu kraju i numeru kierunkowego i wchodzimy w opcje Typ serwera Tutaj upewniamy si, e w Dozwolonych protoko ach sieciowych jedynym zaznaczonym protoko em jest TCP/IP i klikamy OK. 15. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo na po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia. 13

13 IV. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows 98/ME. 1. Otwieramy Mój Komputer, nast pnie Panel Sterowania, otwieramy opcj Modemy i na zak adce Ogólne wybieramy opcj Dodaj. 2. Nast pnie zaznaczamy Nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy i klikamy Dalej. 14

14 3. Pojawi si okno dialogowe Zainstaluj nowy modem podzielone na dwie cz Êci: Producenci i Modele, w dolnej cz Êci okna wybieramy opcj Z dysku. 4. W kolejnym oknie dialogowym wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik terminala. Jest to stacja dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 15

15 5. Ponownie wyêwietli si okno Zainstaluj nowy modem, tym razem zaznaczamy jedynà dost pnà opcj Producenci: (Modemy Sferia) a w Modelach, WS A i klikamy Dalej. 6. Nast pnie wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 16

16 7. Poka e si okno dialogowe informujàce o pomyêlnym zainstalowaniu terminala, pozostaje tylko kliknàç Zakoƒcz. Modem zosta dodany pomyêlnie. 8. Kolejnym krokiem jest utworzenie po àczenia internetowego. Otwieramy Mój Komputer i przechodzimy do programu Dial-Up Networking. Tam dwukrotnie klikamy na ikon Utwórz nowe po àczenie. 17

17 9. W polu zatytu owanym Wpisz nazw komputera, z którym chcesz si po àczyç:, wpisujemy Sferia, a w polu Wybierz urzàdzenie, wybieramy WS A i klikamy Dalej. 10. W kolejnym oknie w polu Numer telefonu wpisujemy #777, a w pozosta ych polach dowolne wartoêci poniewa nie majà one wp ywu na konfiguracj po àczenia. 18

18 11. Po àczenie Sferia zosta o utworzone, klikamy Zakoƒcz. 12. Na ikonie utworzonego po àczenia klikamy prawym przyciskiem myszy i wchodzimy w opcj W aêciwoêci. W oknie dialogowym Sferia w zak adce Ogólne odznaczamy opcj U ywaj numeru kierunkowego i w aêciwoêci wybierania. 19

19 13. Nast pnie przechodzimy na zak adk Typy serwerów i upewniamy si, e w Dozwolonych protoko ach sieciowych nie jest zaznaczony inny protokó ni TCP/IP. Je eli jest zaznaczony jakiê inny protokó sieciowy nale y go odznaczyç. 14. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo na po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia. 20

20 V. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows Otwieramy Mój Komputer, nast pnie Panel sterowania, wybieramy Opcje telefonu i modemu, przechodzimy na zak adk Modemy i klikamy przycisk Dodaj. 2. Nast pnie zaznaczamy Nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy i klikamy Dalej. 21

21 3. Pojawi si okno dialogowe Instalowanie nowego modemu podzielone na dwie cz Êci: Producenci i Modele, w dolnej cz Êci okna wybieramy opcj Z dysku. 4. W kolejnym oknie dialogowym wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik terminala. Jest to stacja dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 22

22 5. Ponownie wyêwietli si okno Instalowanie nowego modemu, tym razem zaznaczamy jedynà dost pnà opcj Producenci: (Modemy Sferia) a w Modelach, WS A i klikamy Dalej. 6. Nast pnie wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 23

23 7. WyÊwietlony zostanie monit informujàcy nas, e oprogramowanie nie ma podpisu cyfrowego. System zapyta nas czy mimo to chcemy kontynuowaç, klikamy Tak. 8. Modem zosta dodany, teraz klikamy Zakoƒcz. 24

24 9. Kolejnym krokiem jest utworzenie po àczenia internetowego. Ponownie wchodzimy w Mój Komputer, a nast pnie w Panel sterowania. Wybieramy opcj Po àczenia sieciowe i telefoniczne i dwukrotnie klikamy na ikonie Utwórz nowe po àczenie. 10. W wyêwietlonym oknie dialogowym klikamy Dalej. 25

25 11. Zaznaczamy Po àcz z siecià Internet u ywajàc po àczenia telefonicznego i klikamy Dalej. 12. Nast pnie wybieramy opcj Chc skonfigurowaç moje po àczenie internetowe r cznie lub po àczyç si korzystajàc z sieci lokalnej (LAN) i klikamy Dalej. 26

26 13. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczmy àcz si przy u yciu linii telefonicznej i modemu i klikamy Dalej. 14. Odznaczamy opcj U ywaj numeru kierunkowego i regu wybierania, a w polu Numer telefonu wpisujemy #777, i nast pnie przechodzimy Dalej. 27

27 15. Podajemy nazw u ytkownika i has o do naszego po àczenia internetowego. Dane te zawarte sà w Profilu u ytkownika (patrz str.48), który jest jednym z dokumentów otrzymywanych przy zakupie terminala. Nast pnie klikamy Dalej. 16. W polu Nazwa po àczenia: wpisujemy Sferia i klikamy Dalej. 28

28 17. Nast pnie na pytanie Czy chcesz teraz ustawiç konto poczty internetowej?, zaznaczamy odpowiedê Nie i klikamy Dalej. 18. Na zakoƒczenie odznaczamy opcj Aby po àczyç si z Internetem natychmiast, zaznacz to pole, a nast pnie kliknij przycisk Zakoƒcz i klikamy Zakoƒcz. 29

29 19. Na zakoƒczenie klikamy prawym przyciskiem myszy na ikon utworzonego po àczenia, wchodzimy we w aêciwoêci tego po àczenia i przechodzimy na zak adk Sieç. Tutaj upewniamy si, e nie jest zaznaczony aden inny protokó sieciowy oprócz Protoko u sieciowego (TCP/IP). 20. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo na po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia. 30

30 VI. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows XP. Je eli korzystasz z systemu z Klasycznym Widokiem pulpitu i Menu Start, prze àcz si do ustawieƒ Windows XP lub skorzystaj z instrukcji do Windows Otwieramy Menu Start, potem Panel sterowania. 2. Nast pnie otwieramy opcj Drukarki i inny sprz t. 31

31 3. Teraz otwieramy Opcje telefonu i modemu, przechodzimy na zak adk Modemy, a nast pnie klikamy Dodaj. 4. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczamy opcj Nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy, i klikamy Dalej. 32

32 5. W oknie dialogowym Instalowanie nowego modemu, zostaniemy poproszeni o wybranie Producenta i Modelu modemu. Wybieramy opcj Z dysku. 6. Wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik. Wybieramy stacj dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 33

33 7. Poka e nam si nast pujàce okno dialogowe, w którym w Producentach wybieramy (Modemy Sferia), a w Modelach model WS A. 8. Wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 34

34 9. Zostanie wyêwietlony monit informujàcy nas, e oprogramowanie nie przesz o testów zgodnoêci, wybieramy opcj Mimo to kontynuuj. 10. Modem zosta dodany, teraz klikamy Zakoƒcz. 35

35 11. Teraz przechodzimy do utworzenia po àczenia internetowego. Wchodzimy w Menu Start i Panel sterowania. 12. W kategorii Po àczenia sieciowe i internetowe wybieramy zadanie Utwórz nowe po àczenie. 36

36 13. W wyêwietlonym oknie dialogowym klikamy Dalej. 14. Nast pnie zaznaczamy opcj Po àcz z internetem i klikamy Dalej. 37

37 15. Wybieramy opcj Konfiguruj moje po àczenie r cznie i klikamy Dalej. 16. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczamy opcj Po àcz u ywajàc modemu telefonicznego i klikamy Dalej. 38

38 17. Nast pnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy nowego po àczenia internetowego. Wpisujemy w pole Nazwa us ugodawcy internetowego, Sferia i klikamy Dalej. 18. W nast pnym oknie dialogowym w polu Numer telefonu wpisujemy #777 i idziemy Dalej. 39

39 19. Wybieramy Dost pnoêç po àczenia (je eli z komputera korzysta wi cej ni jeden u ytkownik zaznaczenie opcji Tylko do mojego u ytku spowoduje, e po àczenie b dzie dla pozosta ych u ytkowników niedost pne) i klikamy Dalej. 20. Nast pnie podajemy nazw u ytkownika i has o do naszego po àczenia internetowego. Dane te zawarte sà w Profilu u ytkownika (patrz str.48), który jest jednym z dokumentów otrzymywanych przy zakupie terminala. Nast pnie klikamy Dalej. 40

40 21. Nast pnie wybieramy opcj Dodaj skrót do tego po àczenia na moim pulpicie i klikamy Zakoƒcz. 22. Na ikonie utworzonego po àczenia klikamy prawym przyciskiem myszy i w rozwijanym menu wybieramy opcj W aêciwoêci. We W aêciwoêciach przechodzimy na zak adk Sieç i upewniamy si, e nie zosta y do tego po àczenia wybrane inne protoko y sieciowe ni Protokó Internetowy(TCP/IP). 23. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo emy po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia.. 41

41 VII. Konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express W poni szej instrukcji poka emy Paƒstwu na przyk adzie programu Outlook Express, jak wykorzystaç dane zawarte w profilu u ytkownika (patrz str.48), eby skonfigurowaç konto pocztowe. Je eli korzystacie Paƒstwo z innych programów do obs ugi poczty elektronicznej wystarczy odnaleêç w nich opcje o podobnych nazwach i dokonaç ustawieƒ analogicznych do przedstawionych poni ej. 1. Po uruchomieniu aplikacji Outlook Express w pasku narz dzi wchodzimy w opcj Narz dzia i w rozwijalnym menu wybieramy opcj Konta Nast pnie przechodzimy na zak adk Poczta, wybieramy opcj Dodaj, a potem opcj Poczta... 42

42 3. W polu Nazwa wyêwietlana wpisujemy dowolnà nazw opisujàcà nas jako nadawc. 4. W polu Adres wprowadzamy adres skrzynki pocztowej (punkt 2b w profilu u ytkownika (patrz str.48), wyszczególniony w za àczniku do umowy. 43

43 5. W polu Mojà poczt obs uguje serwer: wybieramy opcj POP3, a w polach Serwer poczty przychodzàcej (POP3, IMAP lub HTTP) oraz Serwer poczty wychodzàcej (SMTP), wpisujemy analogicznie: pop3.sferia.net oraz smtp.sferia.net. 6. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w pola Nazwa konta oraz Has o, danych dostarczonych nam w za àczniku do umowy (punkt 2 i 2a w profilu u ytkownika (patrz str.48). 44

44 7. Nowe konto pocztowe zosta o dodane, pozostaje tylko kliknàç przycisk Zakoƒcz. 8. Nast pnie w oknie Konta internetowe na zak adce Poczta zaznaczamy utworzone przez nas na konto pocztowe i wchodzimy w opcj W aêciwoêci. 45

45 9. Nast pnie przechodzimy na zak adk Serwery i tam zaznaczamy opcj Serwer wymaga uwierzytelnienia i klikamy Zastosuj. 10. Potem mo emy przetestowaç utworzone przez nas konto. W tym celu w pasku narz dzi klikamy opcj Plik, nast pnie wchodzimy kolejno w opcje Nowy... i WiadomoÊç pocztowa. 46

46 11. Nast pnie w polu Do wpisujemy nasz adres , a w polu Temat wpisujemy s owo TEST i klikamy WyÊlij. 12. Po kilku minutach powinniêmy otrzymaç wys anà przez nas wiadomoêç, co oznacza, e nasze konto pocztowe skonfigurowane zosta o poprawnie. 47

47 VIII. Profil U ytkownika 1. Konto internetowe 1a. Has o konta internetowego afhg4kxh 2. Konto poczty userxxxx 2a. Has o poczty dtr5toip 2b. Adres konta pocztowego UWAGA! Przy wprowadzaniu powy szych danych nale y zwróciç szczególnà uwag na ma e i du e litery. Bryk internetowy 1. Serwer poczty przychodzàcej: pop3.sferia.net 2. Serwer poczty wychodzàcej:smtp.sferia.net 3. Serwer wymaga uwierzytelnienia. 4. Adres DNS:

48 IX. Najcz Êciej zadawane pytania (FAQ) a). Ogólne 1. Jak wykonaç po àczenie mi dzymiastowe? Wybraç numer kierunkowy, a nast pnie numer abonenta. Nie nale y stosowaç adnych dodatkowych prefiksów. Przyk ad: (Poznaƒ) Uwaga: Numer wybraç jednym ciàgiem, tak jak si dzwoni przez telefon komórkowy. Po wybraniu 0 nie nale y czekaç na sygna ciàg y. 2. Jak wykonaç po àczenie mi dzynarodowe? Wybraç numer kierunkowy paƒstwa, nast pnie numer kierunkowy strefowy i numer abonenta. Przyk ad: Uwaga: Numer wybraç jednym ciàgiem, tak jak si dzwoni przez telefon komórkowy. Po wybraniu 0 nie nale y czekaç na sygna ciàg y. 3. Jak wykonaç po àczenie do sieci komórkowej? Najpierw nale y wybraç zero, a potem nie czekajàc na sygna ciàg y wybraç numer komórkowy abonenta. Przyk ad: Uwaga: Numer wybraç jednym ciàgiem, tak jak si dzwoni przez telefon komórkowy. Po wybraniu 0 nie nale y czekaç na sygna ciàg y. 4. Mój terminal przesta nagle dzia aç, co mam robiç? Na poczàtek nale y spróbowaç zrestartowaç terminal, istnieje mo liwoêç, e uleg on zawieszeniu i jego zrestartowanie (wy àczenie z zasilania z sieci oraz wy àczenie baterii) pomo e. Je eli nie, problem nale y zg osiç na infolini. 5. Mam wra enie, e ucinane sà koƒcówki wyrazów w trakcie rozmowy... Strumieƒ g osowy jest przez system silnie kompresowany. Dzieje si tak przez detekcj i wycinanie ciszy. Efektem tej operacji sà mo liwe uci cia samych koƒcówek fragmentów mowy poprzedzajàcych przerwy mi dzy wyrazami. 6. Nie mog dodzwoniç si pod wybrany numer zamiejscowy lub mi dzynarodowy, ale reszta numerów dzia a poprawnie. Prosimy zg aszaç niezw ocznie wszelkie nieprawid owoêci podczas prób po àczeƒ, do dzia u Contact Center (Infolinia: ). Ka dy ze zg oszonych problemów jest indywidualnie rozpatrywany. Im szybciej i precyzyjniej przedstawià nam Paƒstwo swoje problemy, tym szybciej b dziemy mogli je rozwiàzaç. 7. Nie mog znaleêç w moim komputerze portu COM. Nale y sprawdziç w opisie komputera, gdzie umieszczone sà porty COM, ewentualnie skontaktowaç si ze sprzedawcà urzàdzenia. Nie wszystkie komputery wyposa one sà w to z àcze. 8. Moja dotychczasowa skrzynka pocztowa nie dzia a, gdy wchodz do Internetu przez Sferi. Jest to ograniczenie ze strony w aêciciela serwera pocztowego (ze wzgl dów bezpieczeƒstwa). Nale y skontaktowaç si z administratorem serwera pocztowego z proêbà o dopisanie naszego adresu IP do listy adresów uprawnionych do wysy ania poczty z jego serwera. Nasz zewn trzny adres IP to (uwaga: adres ten mo e ulec zmianie, jeêli problem b dzie nadal wyst powa prosimy o kontakt z Biurem Obs ugi Klienta). 9. Czy eby skonfigurowaç po àczenie internetowe musz znaç mój adres IP oraz adres serwera DNS? Nie. Adres IP komputera oraz adres serwera DNS sà przydzielane automatycznie podczas ustanawiania po àczenia. U ytkownicy innych systemów operacyjnych ni Windows, w których podanie adresów DNS mo e byç konieczne, mogà r cznie wprowadziç adresy naszych serwerów nazw: oraz

49 10.W czasie próby Êciàgania poczty elektronicznej po àczenie jest przerywane. Co si dzieje? Mo liwà przyczynà problemu sà b dne ustawienia w opcjach programu pocztowego. W przypadku korzystania z programu Outlook lub Outlook Express nale y przede wszystkim sprawdziç ustawienia w menu Narz dzia, dalej Opcje, zak adka Ustawienia Poczty, cz Êç Po àczenia telefoniczne. Nale y zaznaczyç opcj Ostrzegaj przed prze àczaniem istniejàcego po àczenia telefonicznego oraz odznaczyç opcj Roz àcz po zakoƒczeniu wysy ania/odbierania. U ytkownicy innych programów pocztowych powinni spróbowaç odnaleêç w swoich programach podobnie nazwane opcje i skonfigurowaç je zgodnie z opisem. JeÊli to nie rozwià e problemu nale y kontaktowaç si z Infolinià. 11. Nie mog nawiàzaç po àczenia poprzez inny numer dost powy, dlaczego tak si dzieje? Wszelkie próby nawiàzania po àczenia internetowego inaczej ni przez nasz numer dost powy #777 sà skazane na niepowodzenie. Wynika to z istoty dzia ania systemu CDMA. Transmisja danych w systemie CDMA 1X opiera si na transmisji pakietowej (podobnie jak GPRS w GSM). Jedynà mo liwoêcià rozpocz cia takiej transmisji jest wybranie przez terminal numeru #777 i przejêcie do specjalnego trybu transmisji, odmiennego od transmisji g osowej. Zmiana ustawieƒ wybieranego numeru w programie Dial-Up Networking nie ma wp ywu na faktycznie wybierany przez terminal numer. Z drugiej strony, fizycznie mo liwe jest po àczenie naszego terminala do innego modemu znajdujàcego si w komputerze. Jednak takie rozwiàzanie równie nie umo liwia po àczenia si z innym dostawcà Internetu. Zwyk e modemy pracujà na sygnale analogowym. System CDMA jest systemem cyfrowym i taki te jest sygna nadawany i odbierany przez nasz terminal. W terminalach CDMA odbywa si proces zamiany sygna u analogowego z aparatu telefonicznego na sygna cyfrowy oraz skomplikowany proces stratnej kompresji sygna u cyfrowego wykorzystujàcej charakterystyczne cechy sygna u mowy. Terminal, mimo, e pe ni funkcje modemu, nie jest fizycznie odpowiednikiem modemu analogowego, ani nawet modemu cyfrowego - ISDN. Stanowi funkcjonalny odpowiednik tych urzàdzeƒ w sieci CDMA i jest przystosowany do wspó pracy wy àcznie z siecià tego typu. Zastosowany schemat kodowania przesy anych danych (zarówno g osu jak i danych pakietowych), czyni próby àczenia terminala CDMA z innymi modemami analogowymi oraz ISDN bezowocnymi. Stàd wynika brak mo liwoêci zestawienia udanych po àczeƒ transmisji danych z innymi dostawcami Internetu. Podsumowujàc: - korzystajàc z szeregowego àcza RS mo na si àczyç tylko z naszym systemem transmisji pakietowej na numer #777 - korzystajàc z modemu analogowego nawiàzanie po àczenia transmisji danych z innym modemem jest niemo liwe, poniewa digitalizacja i kompresja sygna u w sposób nieodwracalny zmienia sygna y nadawane przez modem 12.Na moim komputerze jest inny system operacyjny, ni ten opisany w instrukcji, co mam robiç? Osoby posiadajàce systemy operacyjne inne ni Microsoft Windows, w procesie instalacji muszà dokonaç kilku analogicznych do Windows ustawieƒ, sà to: a) szybkoêç portu ustawiona na b/s b). wpisany ciàg inicjalizacyjny at&c2+cmux=c,2;at+crm=150 c). protoko em po àczenia powinno byç PPP d). parametry sesji IP pobierane sà z DHCP (adres IP, Brama (Gateway) oraz adres DNS) 13. Gdzie mog znaleêç has o i nazw u ytkownika umo liwiajàce dost p do Internetu? Ka dy z u ytkowników sieci Sferia posiada swojà unikalnà nazw u ytkownika i tylko jemu znane has o, które zawarte sà w Profilu U ytkownika (patrz str.48). Dane te u ytkownik jest zobowiàzany w swoim w asnym interesie chroniç. Próby po àczenia si do Internetu poprzez sieç Sferia na u ytkownika ppp i has o ppp (jak w sieci innego operatora) skazane sà z góry na niepowodzenie, podobnie jak próby po àczeƒ z ka dym innym numerem dost powym ni #

50 b) Najcz Êciej wyst pujàce b dy programu Dial-up Networking. Korzystajàc z programu Dial-Up Networking podczas logowania do Internetu b dy sygnalizowane sà numerami z zakresu (w systemach Windows 2000/XP dodatkowo b dy z zakresu ). Na ich podstawie mo na zdiagnozowaç wi kszoêç problemów. 1. B àd 629 B àd 629: Nastàpi o roz àczenie z komputerem, którego numer wybrano Nale y upewniç si na Infolinii, czy zakupiony terminal ma ju aktywnà us ug transmisji danych, umo liwiajàcà korzystani z internetu. 2. B àd 629 i 630 (naprzemiennie) B àd 629: Nastàpi o roz àczenie z komputerem, którego numer wybrano B àd 630: Komputer nie otrzymuje odpowiedzi z modemu (W zale noêci od wersji j zykowej systemu Windows komunikaty mogà ró niç si treêcià, natomiast ich numeracja jest jednolita). B dy 629 i 630 wyst pujàce cz sto naprzemiennie przy próbie logowania sugerujà zazwyczaj jakieê przeoczenie w procesie instalacji terminala. Najcz Êciej pomaga: - poprawne zainstalowanie Terminalu z dyskietki dostarczonej przez Sferi - sprawdzenie czy terminal jest pod àczony do tego samego portu COM, który by podany podczas instalacji. JeÊli tak - nale y upewniç si, e port COM, na którym instalujemy terminal Sferia nie wspó dzieli swoich zasobów z innymi urzàdzeniami w komputerze, ewentualnie sprawdziç jaki jest status tego portu w BIOS p yty g ównej. Skorzystaj z instrukcji do swojego komputera lub skontaktuj si z jego sprzedawcà. 3. B àd 633: Port jest w u yciu B àd ten charakterystyczny jest dla systemu Windows XP PL. Oznacza on najcz Êciej, e nie zosta zainstalowany odpowiedni sterownik do terminala Sferia. Je eli nie otrzymali Paƒstwo tego sterownika nale y skontaktowaç si z Biurem Obs ugi Klienta. 4. B àd 650: Zdalny serwer nie odpowiada Mo liwà przyczynà wystàpienia tego b du jest zawieszenie si terminala. Wówczas nale y od àczyç terminal od zasilania sieciowego oraz upewniç si, e nie jest on podtrzymywany z baterii. JeÊli problem nie ust puje nale y skontaktowaç si z naszà Infolinià. 5. B àd 652: Nieznana odpowiedê urzàdzenia Mo liwà przyczynà jest uszkodzenie portu szeregowego (COM) w komputerze. Rozwiàzaniem mo e byç zainstalowanie terminala na drugim porcie COM. 6. B àd 678 Najcz Êciej problem dotyczy zainstalowania przez u ytkownika w sposób nieêwiadomy programu typu DIALER ze stron o tematyce erotycznej lub z nielegalnym oprogramowaniem itp. Dialer próbuje podmieniç numer, poprzez który abonent àczy si z Internetem. W naszej sieci niemo liwe sà tego typu nadu ycia, wi c abonent nie musi si martwiç o wysokoêç rachunku telefonicznego z tym zwiàzanà. Faktem jest jednak, e w skrajnych przypadkach DIALER mo e uniemo liwiç normalne korzystanie z Internetu. W gestii u ytkownika le y w takim przypadku usuni cie programu. Problem nie dotyczy terminala, ani dzia ania samej sieci. 7. B àd 691: Nieprawid owa nazwa u ytkownika bàdê has o Upewnij si, e has o i nazwa u ytkownika sà wprowadzone poprawnie, zwróç uwag na ma e i du e litery. Zasi gnij na Infolinii informacji czy Twoje konto Internetowe zosta o ju aktywowane. 8. B àd 692 Upewnij si, e zainstalowa eê poprawni sterownik z dostarczonej, przez Sferi dyskietki. Upewnij si, e terminal pod àczony jest do tego samego portu COM, na którym zosta zainstalowany w systemie. 9. B àd 721: Nieprawid owa nazwa u ytkownika bàdê has o Upewnij si, e has o i nazwa u ytkownika sà wprowadzone poprawnie, zwróç uwag na ma e i du e litery. Zasi gnij na Infolinii informacji czy Twoje konto Internetowe zosta o ju aktywowane. 10. B àd 732: Nie mo na uzgodniç protoko ów sieciowych PPP W przypadku wystàpienia tego b du prosimy o niezw oczny kontakt z Infolinià pod numerem

51 OSP Polpager Sp. z o.o Operator sieci Sferia ul. Pawia Warszawa infolinia Najbardziej aktualne informacje dotyczàce Êwiadczonych przez nas us ug oraz ich parametrów mo na znaleêç na naszej stronie internetowej pod adresem

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom

Przewodnik po instalacji zestawu. Orange Freedom Przewodnik po instalacji zestawu Orange Freedom Teraz, bez wychodzenia z domu, mo esz wszystko. Orange Freedom sprawi, e poczujesz puls Êwiata wyraêniej ni kiedykolwiek. Brak limitu transferu i mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,

O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100, http://sbs.oeiizk.edu.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci

HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 Komunikacja multimedialna w przedsi biorstwach Êredniej wielkoêci HiPath HG 1500 to rozwiàzanie komunikacyjne dla firm o Êrednim nat eniu przep ywu danych. HiPath HG 1500 przekszta ca system

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo