Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI"

Transkrypt

1 Konfiguracja terminala Dowtel WS-2100 do transmisji danych ANEKS DO INSTRUKCJI OBS UGI Warszawa, paêdziernik 2003

2 Spis treêci I. WST P 4 II. OPIS TECHNICZNY TERMINALA Dowtel WS III. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS IV. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS 98/ME. 14 V. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS VI. INSTRUKCJA INSTALACJI TERMINALA W ÂRODOWISKU WINDOWS XP. 31 VII. KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO W PROGRAMIE OUTLOOK EXPRESS 42 VIII. PROFIL U YTKOWNIKA 48 IX. NAJCZ ÂCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 49 a). Ogólne 49 b). Najcz Êciej wyst pujàce b dy programu Dial-up Networking. 51 3

3 I. Wst p Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla u ytkowników systemów operacyjnych Windows 95/98/ME/2000/XP, u ytkownicy pozosta ych systemów operacyjnych np. typu Unix lub Mac OS w procesie instalacji zmuszeni b dà dokonaç jej we w asnym zakresie (patrz FAQ). Przed przystàpieniem do instalacji terminala nale y sprawdziç jakà wersjà systemu operacyjnego Windows Paƒstwo dysponujecie. Nast puje to poprzez klikni cie prawym przyciskiem myszy na ikonie Mój Komputer i wejêcie we W aêciwoêci. Tam zapisana jest informacja o wersji systemu operacyjnego. Informacja taka wyêwietlana jest tak e przy uruchamianiu systemu lub z lewej strony rozwijanego menu ukrytego pod przyciskiem Menu Start. Nast pnie przechodzimy do odpowiedniego rozdzia u niniejszej instrukcji, opisujàcego instalacj terminala w wersji systemu operacyjnego, którà Paƒstwo dysponujecie. W razie gdyby w procesie instalacji lub zaraz po zainstalowaniu terminala wystàpi y jakiekolwiek problemy prosimy o zapoznanie si z cz Êcià instrukcji poêwi conà rozwiàzaniu najcz Êciej wyst pujàcych problemów (FAQ). Wszelkie informacje dodatkowe na temat naszej firmy, funkcji terminali lub dzia ania naszej sieci znajdziecie Paƒstwo w Internecie na stronie lub uzyskacie pod numerem naszej infolinii UWAGA! W trakcie instalacji terminala w systemie nale y zwróciç uwag czy system obs uguje po àczenia Dial-Up. Je eli nie, nale y doinstalowaç obs ug tych po àczeƒ z p yty CD-ROM, otrzymanej od producenta systemu operacyjnego (firma Microsoft). Po zainstalowaniu terminala lub ju w trakcie jego instalacji, system poprosi Paƒstwa o podanie has a i nazwy u ytkownika. Sà one zawarte w Profilu U ytkownika (patrz str.48), który jest jednym z dokumentów otrzymywanych przy zakupie terminala. Do pod àczenia terminala do komputera nie jest konieczne posiadanie przez u ytkownika karty sieciowej, modemu lub jakiegokolwiek innego urzàdzenia oprócz komputera wyposa onego w port COM. Je eli komputer nie posiada takiego portu mo liwa jest instalacja terminala przy pomocy przejêciówki z portu COM na USB ewentualnie karty PCI z dodatkowymi portami COM montowanej wewnàtrz komputera, które mo na zakupiç w wi kszoêci sklepów komputerowych. Profil u ytkownika (patrz str.48) jest dokumentem otrzymywanym przez klienta przy zakupie terminala i zawierajàcym jego nazw u ytkownika oraz has o do Internetu i skrzynki pocztowej. Je eli na twoim komputerze nie by do tej pory instalowany jakikolowiek modem lub po àczenia sieciowe zanim rozpoczniesz instalacj terminala Sferia, system operacyjny poprosi Ciebie o skonfigurowanie Twojej lokalizacji. Numery kierunkowe oraz nazwa kraju, które tam zostanà przez Ciebie wpisane nie majà wp ywu na po àczenie i mogà byç dowolne. U ytkownik przy zakupie terminala internetowego otrzymuje w zestawie: 1. terminal Dowtel WS anten do terminala 3. przewód RS-232 àczàcy terminal z komputerem 4. zasilacz s u àcy do pod àczenia terminala do sieci energetycznej 5. instrukcj dla u ytkownika 6. instrukcj instalacji terminala 7. dyskietk ze sterownikami do terminala Dowtel WS-2100 Wszystkie znaki oraz nazwy handlowe wymienione w niniejszej instrukcji sà wy àcznà w asnoêcià ich producentów i jakiekolwiek ich powielanie lub rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody producentów jest niezgodne z prawem. 4

4 II. Opis techniczny terminala Dowtel WS-2100 a). Terminal b). Zasilacz z kablem zasilajàcym 5

5 c). Przewód telefoniczny d). Przewód RS-232 e). Antena 6

6 III. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows Otwieramy Mój Komputer, nast pnie Panel Sterowania, otwieramy opcj Modemy na zak adce Ogólne wybieramy opcj Dodaj. 2. Nast pnie zaznaczamy Nie rozpoznawaj mojego modemu, wybior go z listy i klikamy Dalej. 7

7 3. Pojawi si okno dialogowe Zainstaluj nowy modem podzielone na dwie cz Êci: Producenci i Modele, w dolnej cz Êci okna wybieramy opcj Z dysku. 4. W kolejnym oknie dialogowym wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik terminala. Jest to stacja dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 8

8 5. Ponownie wyêwietli si okno Zainstaluj nowy modem, tym razem zaznaczamy jedynà dost pnà opcj Producenci: (Modemy Sferia) a w Modelach, WS A i klikamy Dalej. 6. Nast pnie wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 9

9 7. Nast pnie w oknie JeÊli dzwoniàc musisz wybraç numer linii zewn trznej, jaki to jest numer? wpisujemy #777, a pod spodem w opcji Telefon w tej lokalizacji korzysta z typu wybierania numeru, zaznaczamy Tonowego i klikamy Dalej. Pozosta e ustawienia nie majà wp ywu na po àczenie i mogà byç dowolne. 8. Poka e si okno dialogowe informujàce o pomyêlnym zainstalowaniu terminala, pozostaje tylko kliknàç Zakoƒcz. Modem zosta dodany pomyêlnie. 10

10 9. Kolejnym krokiem jest utworzenie po àczenia internetowego. Otwieramy Mój Komputer i przechodzimy do programu Dial-Up Networking. Tam dwukrotnie klikamy na ikon Utwórz nowe po àczenie. 10. W polu Wpisz nazw komputera, z którym chcesz si po àczyç, wpisujemy Sferia, upewniamy si, e w polu Wybierz modem: jest wybrany terminal WS A i klikamy Dalej. 11

11 11. W polu Numer telefonu wpisujemy #777 i klikamy Dalej, pozosta e ustawienia nie majà wp ywu na po àczenie i mogà byç dowolne. 12. Po àczenie Dial-Up zosta o utworzone, klikamy Zakoƒcz. 12

12 13. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia internetowego i wchodzimy w jego W aêciwoêci. Odznaczamy opcj U yj kodu kraju i numeru kierunkowego i wchodzimy w opcje Typ serwera Tutaj upewniamy si, e w Dozwolonych protoko ach sieciowych jedynym zaznaczonym protoko em jest TCP/IP i klikamy OK. 15. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo na po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia. 13

13 IV. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows 98/ME. 1. Otwieramy Mój Komputer, nast pnie Panel Sterowania, otwieramy opcj Modemy i na zak adce Ogólne wybieramy opcj Dodaj. 2. Nast pnie zaznaczamy Nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy i klikamy Dalej. 14

14 3. Pojawi si okno dialogowe Zainstaluj nowy modem podzielone na dwie cz Êci: Producenci i Modele, w dolnej cz Êci okna wybieramy opcj Z dysku. 4. W kolejnym oknie dialogowym wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik terminala. Jest to stacja dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 15

15 5. Ponownie wyêwietli si okno Zainstaluj nowy modem, tym razem zaznaczamy jedynà dost pnà opcj Producenci: (Modemy Sferia) a w Modelach, WS A i klikamy Dalej. 6. Nast pnie wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 16

16 7. Poka e si okno dialogowe informujàce o pomyêlnym zainstalowaniu terminala, pozostaje tylko kliknàç Zakoƒcz. Modem zosta dodany pomyêlnie. 8. Kolejnym krokiem jest utworzenie po àczenia internetowego. Otwieramy Mój Komputer i przechodzimy do programu Dial-Up Networking. Tam dwukrotnie klikamy na ikon Utwórz nowe po àczenie. 17

17 9. W polu zatytu owanym Wpisz nazw komputera, z którym chcesz si po àczyç:, wpisujemy Sferia, a w polu Wybierz urzàdzenie, wybieramy WS A i klikamy Dalej. 10. W kolejnym oknie w polu Numer telefonu wpisujemy #777, a w pozosta ych polach dowolne wartoêci poniewa nie majà one wp ywu na konfiguracj po àczenia. 18

18 11. Po àczenie Sferia zosta o utworzone, klikamy Zakoƒcz. 12. Na ikonie utworzonego po àczenia klikamy prawym przyciskiem myszy i wchodzimy w opcj W aêciwoêci. W oknie dialogowym Sferia w zak adce Ogólne odznaczamy opcj U ywaj numeru kierunkowego i w aêciwoêci wybierania. 19

19 13. Nast pnie przechodzimy na zak adk Typy serwerów i upewniamy si, e w Dozwolonych protoko ach sieciowych nie jest zaznaczony inny protokó ni TCP/IP. Je eli jest zaznaczony jakiê inny protokó sieciowy nale y go odznaczyç. 14. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo na po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia. 20

20 V. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows Otwieramy Mój Komputer, nast pnie Panel sterowania, wybieramy Opcje telefonu i modemu, przechodzimy na zak adk Modemy i klikamy przycisk Dodaj. 2. Nast pnie zaznaczamy Nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy i klikamy Dalej. 21

21 3. Pojawi si okno dialogowe Instalowanie nowego modemu podzielone na dwie cz Êci: Producenci i Modele, w dolnej cz Êci okna wybieramy opcj Z dysku. 4. W kolejnym oknie dialogowym wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik terminala. Jest to stacja dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 22

22 5. Ponownie wyêwietli si okno Instalowanie nowego modemu, tym razem zaznaczamy jedynà dost pnà opcj Producenci: (Modemy Sferia) a w Modelach, WS A i klikamy Dalej. 6. Nast pnie wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 23

23 7. WyÊwietlony zostanie monit informujàcy nas, e oprogramowanie nie ma podpisu cyfrowego. System zapyta nas czy mimo to chcemy kontynuowaç, klikamy Tak. 8. Modem zosta dodany, teraz klikamy Zakoƒcz. 24

24 9. Kolejnym krokiem jest utworzenie po àczenia internetowego. Ponownie wchodzimy w Mój Komputer, a nast pnie w Panel sterowania. Wybieramy opcj Po àczenia sieciowe i telefoniczne i dwukrotnie klikamy na ikonie Utwórz nowe po àczenie. 10. W wyêwietlonym oknie dialogowym klikamy Dalej. 25

25 11. Zaznaczamy Po àcz z siecià Internet u ywajàc po àczenia telefonicznego i klikamy Dalej. 12. Nast pnie wybieramy opcj Chc skonfigurowaç moje po àczenie internetowe r cznie lub po àczyç si korzystajàc z sieci lokalnej (LAN) i klikamy Dalej. 26

26 13. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczmy àcz si przy u yciu linii telefonicznej i modemu i klikamy Dalej. 14. Odznaczamy opcj U ywaj numeru kierunkowego i regu wybierania, a w polu Numer telefonu wpisujemy #777, i nast pnie przechodzimy Dalej. 27

27 15. Podajemy nazw u ytkownika i has o do naszego po àczenia internetowego. Dane te zawarte sà w Profilu u ytkownika (patrz str.48), który jest jednym z dokumentów otrzymywanych przy zakupie terminala. Nast pnie klikamy Dalej. 16. W polu Nazwa po àczenia: wpisujemy Sferia i klikamy Dalej. 28

28 17. Nast pnie na pytanie Czy chcesz teraz ustawiç konto poczty internetowej?, zaznaczamy odpowiedê Nie i klikamy Dalej. 18. Na zakoƒczenie odznaczamy opcj Aby po àczyç si z Internetem natychmiast, zaznacz to pole, a nast pnie kliknij przycisk Zakoƒcz i klikamy Zakoƒcz. 29

29 19. Na zakoƒczenie klikamy prawym przyciskiem myszy na ikon utworzonego po àczenia, wchodzimy we w aêciwoêci tego po àczenia i przechodzimy na zak adk Sieç. Tutaj upewniamy si, e nie jest zaznaczony aden inny protokó sieciowy oprócz Protoko u sieciowego (TCP/IP). 20. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo na po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia. 30

30 VI. Instrukcja instalacji terminala w Êrodowisku Windows XP. Je eli korzystasz z systemu z Klasycznym Widokiem pulpitu i Menu Start, prze àcz si do ustawieƒ Windows XP lub skorzystaj z instrukcji do Windows Otwieramy Menu Start, potem Panel sterowania. 2. Nast pnie otwieramy opcj Drukarki i inny sprz t. 31

31 3. Teraz otwieramy Opcje telefonu i modemu, przechodzimy na zak adk Modemy, a nast pnie klikamy Dodaj. 4. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczamy opcj Nie wykrywaj mojego modemu, wybior go z listy, i klikamy Dalej. 32

32 5. W oknie dialogowym Instalowanie nowego modemu, zostaniemy poproszeni o wybranie Producenta i Modelu modemu. Wybieramy opcj Z dysku. 6. Wskazujemy lokalizacj, w której znajduje si sterownik. Wybieramy stacj dyskietek A:\, do której wk adamy dostarczonà przez Sferi dyskietk i klikamy OK. 33

33 7. Poka e nam si nast pujàce okno dialogowe, w którym w Producentach wybieramy (Modemy Sferia), a w Modelach model WS A. 8. Wybieramy port COM, do którego pod àczyliêmy terminal i klikamy Dalej. 34

34 9. Zostanie wyêwietlony monit informujàcy nas, e oprogramowanie nie przesz o testów zgodnoêci, wybieramy opcj Mimo to kontynuuj. 10. Modem zosta dodany, teraz klikamy Zakoƒcz. 35

35 11. Teraz przechodzimy do utworzenia po àczenia internetowego. Wchodzimy w Menu Start i Panel sterowania. 12. W kategorii Po àczenia sieciowe i internetowe wybieramy zadanie Utwórz nowe po àczenie. 36

36 13. W wyêwietlonym oknie dialogowym klikamy Dalej. 14. Nast pnie zaznaczamy opcj Po àcz z internetem i klikamy Dalej. 37

37 15. Wybieramy opcj Konfiguruj moje po àczenie r cznie i klikamy Dalej. 16. W kolejnym oknie dialogowym zaznaczamy opcj Po àcz u ywajàc modemu telefonicznego i klikamy Dalej. 38

38 17. Nast pnie zostaniemy poproszeni o podanie nazwy nowego po àczenia internetowego. Wpisujemy w pole Nazwa us ugodawcy internetowego, Sferia i klikamy Dalej. 18. W nast pnym oknie dialogowym w polu Numer telefonu wpisujemy #777 i idziemy Dalej. 39

39 19. Wybieramy Dost pnoêç po àczenia (je eli z komputera korzysta wi cej ni jeden u ytkownik zaznaczenie opcji Tylko do mojego u ytku spowoduje, e po àczenie b dzie dla pozosta ych u ytkowników niedost pne) i klikamy Dalej. 20. Nast pnie podajemy nazw u ytkownika i has o do naszego po àczenia internetowego. Dane te zawarte sà w Profilu u ytkownika (patrz str.48), który jest jednym z dokumentów otrzymywanych przy zakupie terminala. Nast pnie klikamy Dalej. 40

40 21. Nast pnie wybieramy opcj Dodaj skrót do tego po àczenia na moim pulpicie i klikamy Zakoƒcz. 22. Na ikonie utworzonego po àczenia klikamy prawym przyciskiem myszy i w rozwijanym menu wybieramy opcj W aêciwoêci. We W aêciwoêciach przechodzimy na zak adk Sieç i upewniamy si, e nie zosta y do tego po àczenia wybrane inne protoko y sieciowe ni Protokó Internetowy(TCP/IP). 23. Wszystkie ustawienia terminala zosta y dokonane, teraz mo emy po àczyç si z Internetem poprzez dwukrotne klikni cie lewym przyciskiem myszy na ikonie utworzonego po àczenia.. 41

41 VII. Konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express W poni szej instrukcji poka emy Paƒstwu na przyk adzie programu Outlook Express, jak wykorzystaç dane zawarte w profilu u ytkownika (patrz str.48), eby skonfigurowaç konto pocztowe. Je eli korzystacie Paƒstwo z innych programów do obs ugi poczty elektronicznej wystarczy odnaleêç w nich opcje o podobnych nazwach i dokonaç ustawieƒ analogicznych do przedstawionych poni ej. 1. Po uruchomieniu aplikacji Outlook Express w pasku narz dzi wchodzimy w opcj Narz dzia i w rozwijalnym menu wybieramy opcj Konta Nast pnie przechodzimy na zak adk Poczta, wybieramy opcj Dodaj, a potem opcj Poczta... 42

42 3. W polu Nazwa wyêwietlana wpisujemy dowolnà nazw opisujàcà nas jako nadawc. 4. W polu Adres wprowadzamy adres skrzynki pocztowej (punkt 2b w profilu u ytkownika (patrz str.48), wyszczególniony w za àczniku do umowy. 43

43 5. W polu Mojà poczt obs uguje serwer: wybieramy opcj POP3, a w polach Serwer poczty przychodzàcej (POP3, IMAP lub HTTP) oraz Serwer poczty wychodzàcej (SMTP), wpisujemy analogicznie: pop3.sferia.net oraz smtp.sferia.net. 6. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w pola Nazwa konta oraz Has o, danych dostarczonych nam w za àczniku do umowy (punkt 2 i 2a w profilu u ytkownika (patrz str.48). 44

44 7. Nowe konto pocztowe zosta o dodane, pozostaje tylko kliknàç przycisk Zakoƒcz. 8. Nast pnie w oknie Konta internetowe na zak adce Poczta zaznaczamy utworzone przez nas na konto pocztowe i wchodzimy w opcj W aêciwoêci. 45

45 9. Nast pnie przechodzimy na zak adk Serwery i tam zaznaczamy opcj Serwer wymaga uwierzytelnienia i klikamy Zastosuj. 10. Potem mo emy przetestowaç utworzone przez nas konto. W tym celu w pasku narz dzi klikamy opcj Plik, nast pnie wchodzimy kolejno w opcje Nowy... i WiadomoÊç pocztowa. 46

46 11. Nast pnie w polu Do wpisujemy nasz adres , a w polu Temat wpisujemy s owo TEST i klikamy WyÊlij. 12. Po kilku minutach powinniêmy otrzymaç wys anà przez nas wiadomoêç, co oznacza, e nasze konto pocztowe skonfigurowane zosta o poprawnie. 47

47 VIII. Profil U ytkownika 1. Konto internetowe 1a. Has o konta internetowego afhg4kxh 2. Konto poczty userxxxx 2a. Has o poczty dtr5toip 2b. Adres konta pocztowego UWAGA! Przy wprowadzaniu powy szych danych nale y zwróciç szczególnà uwag na ma e i du e litery. Bryk internetowy 1. Serwer poczty przychodzàcej: pop3.sferia.net 2. Serwer poczty wychodzàcej:smtp.sferia.net 3. Serwer wymaga uwierzytelnienia. 4. Adres DNS:

48 IX. Najcz Êciej zadawane pytania (FAQ) a). Ogólne 1. Jak wykonaç po àczenie mi dzymiastowe? Wybraç numer kierunkowy, a nast pnie numer abonenta. Nie nale y stosowaç adnych dodatkowych prefiksów. Przyk ad: (Poznaƒ) Uwaga: Numer wybraç jednym ciàgiem, tak jak si dzwoni przez telefon komórkowy. Po wybraniu 0 nie nale y czekaç na sygna ciàg y. 2. Jak wykonaç po àczenie mi dzynarodowe? Wybraç numer kierunkowy paƒstwa, nast pnie numer kierunkowy strefowy i numer abonenta. Przyk ad: Uwaga: Numer wybraç jednym ciàgiem, tak jak si dzwoni przez telefon komórkowy. Po wybraniu 0 nie nale y czekaç na sygna ciàg y. 3. Jak wykonaç po àczenie do sieci komórkowej? Najpierw nale y wybraç zero, a potem nie czekajàc na sygna ciàg y wybraç numer komórkowy abonenta. Przyk ad: Uwaga: Numer wybraç jednym ciàgiem, tak jak si dzwoni przez telefon komórkowy. Po wybraniu 0 nie nale y czekaç na sygna ciàg y. 4. Mój terminal przesta nagle dzia aç, co mam robiç? Na poczàtek nale y spróbowaç zrestartowaç terminal, istnieje mo liwoêç, e uleg on zawieszeniu i jego zrestartowanie (wy àczenie z zasilania z sieci oraz wy àczenie baterii) pomo e. Je eli nie, problem nale y zg osiç na infolini. 5. Mam wra enie, e ucinane sà koƒcówki wyrazów w trakcie rozmowy... Strumieƒ g osowy jest przez system silnie kompresowany. Dzieje si tak przez detekcj i wycinanie ciszy. Efektem tej operacji sà mo liwe uci cia samych koƒcówek fragmentów mowy poprzedzajàcych przerwy mi dzy wyrazami. 6. Nie mog dodzwoniç si pod wybrany numer zamiejscowy lub mi dzynarodowy, ale reszta numerów dzia a poprawnie. Prosimy zg aszaç niezw ocznie wszelkie nieprawid owoêci podczas prób po àczeƒ, do dzia u Contact Center (Infolinia: ). Ka dy ze zg oszonych problemów jest indywidualnie rozpatrywany. Im szybciej i precyzyjniej przedstawià nam Paƒstwo swoje problemy, tym szybciej b dziemy mogli je rozwiàzaç. 7. Nie mog znaleêç w moim komputerze portu COM. Nale y sprawdziç w opisie komputera, gdzie umieszczone sà porty COM, ewentualnie skontaktowaç si ze sprzedawcà urzàdzenia. Nie wszystkie komputery wyposa one sà w to z àcze. 8. Moja dotychczasowa skrzynka pocztowa nie dzia a, gdy wchodz do Internetu przez Sferi. Jest to ograniczenie ze strony w aêciciela serwera pocztowego (ze wzgl dów bezpieczeƒstwa). Nale y skontaktowaç si z administratorem serwera pocztowego z proêbà o dopisanie naszego adresu IP do listy adresów uprawnionych do wysy ania poczty z jego serwera. Nasz zewn trzny adres IP to (uwaga: adres ten mo e ulec zmianie, jeêli problem b dzie nadal wyst powa prosimy o kontakt z Biurem Obs ugi Klienta). 9. Czy eby skonfigurowaç po àczenie internetowe musz znaç mój adres IP oraz adres serwera DNS? Nie. Adres IP komputera oraz adres serwera DNS sà przydzielane automatycznie podczas ustanawiania po àczenia. U ytkownicy innych systemów operacyjnych ni Windows, w których podanie adresów DNS mo e byç konieczne, mogà r cznie wprowadziç adresy naszych serwerów nazw: oraz

49 10.W czasie próby Êciàgania poczty elektronicznej po àczenie jest przerywane. Co si dzieje? Mo liwà przyczynà problemu sà b dne ustawienia w opcjach programu pocztowego. W przypadku korzystania z programu Outlook lub Outlook Express nale y przede wszystkim sprawdziç ustawienia w menu Narz dzia, dalej Opcje, zak adka Ustawienia Poczty, cz Êç Po àczenia telefoniczne. Nale y zaznaczyç opcj Ostrzegaj przed prze àczaniem istniejàcego po àczenia telefonicznego oraz odznaczyç opcj Roz àcz po zakoƒczeniu wysy ania/odbierania. U ytkownicy innych programów pocztowych powinni spróbowaç odnaleêç w swoich programach podobnie nazwane opcje i skonfigurowaç je zgodnie z opisem. JeÊli to nie rozwià e problemu nale y kontaktowaç si z Infolinià. 11. Nie mog nawiàzaç po àczenia poprzez inny numer dost powy, dlaczego tak si dzieje? Wszelkie próby nawiàzania po àczenia internetowego inaczej ni przez nasz numer dost powy #777 sà skazane na niepowodzenie. Wynika to z istoty dzia ania systemu CDMA. Transmisja danych w systemie CDMA 1X opiera si na transmisji pakietowej (podobnie jak GPRS w GSM). Jedynà mo liwoêcià rozpocz cia takiej transmisji jest wybranie przez terminal numeru #777 i przejêcie do specjalnego trybu transmisji, odmiennego od transmisji g osowej. Zmiana ustawieƒ wybieranego numeru w programie Dial-Up Networking nie ma wp ywu na faktycznie wybierany przez terminal numer. Z drugiej strony, fizycznie mo liwe jest po àczenie naszego terminala do innego modemu znajdujàcego si w komputerze. Jednak takie rozwiàzanie równie nie umo liwia po àczenia si z innym dostawcà Internetu. Zwyk e modemy pracujà na sygnale analogowym. System CDMA jest systemem cyfrowym i taki te jest sygna nadawany i odbierany przez nasz terminal. W terminalach CDMA odbywa si proces zamiany sygna u analogowego z aparatu telefonicznego na sygna cyfrowy oraz skomplikowany proces stratnej kompresji sygna u cyfrowego wykorzystujàcej charakterystyczne cechy sygna u mowy. Terminal, mimo, e pe ni funkcje modemu, nie jest fizycznie odpowiednikiem modemu analogowego, ani nawet modemu cyfrowego - ISDN. Stanowi funkcjonalny odpowiednik tych urzàdzeƒ w sieci CDMA i jest przystosowany do wspó pracy wy àcznie z siecià tego typu. Zastosowany schemat kodowania przesy anych danych (zarówno g osu jak i danych pakietowych), czyni próby àczenia terminala CDMA z innymi modemami analogowymi oraz ISDN bezowocnymi. Stàd wynika brak mo liwoêci zestawienia udanych po àczeƒ transmisji danych z innymi dostawcami Internetu. Podsumowujàc: - korzystajàc z szeregowego àcza RS mo na si àczyç tylko z naszym systemem transmisji pakietowej na numer #777 - korzystajàc z modemu analogowego nawiàzanie po àczenia transmisji danych z innym modemem jest niemo liwe, poniewa digitalizacja i kompresja sygna u w sposób nieodwracalny zmienia sygna y nadawane przez modem 12.Na moim komputerze jest inny system operacyjny, ni ten opisany w instrukcji, co mam robiç? Osoby posiadajàce systemy operacyjne inne ni Microsoft Windows, w procesie instalacji muszà dokonaç kilku analogicznych do Windows ustawieƒ, sà to: a) szybkoêç portu ustawiona na b/s b). wpisany ciàg inicjalizacyjny at&c2+cmux=c,2;at+crm=150 c). protoko em po àczenia powinno byç PPP d). parametry sesji IP pobierane sà z DHCP (adres IP, Brama (Gateway) oraz adres DNS) 13. Gdzie mog znaleêç has o i nazw u ytkownika umo liwiajàce dost p do Internetu? Ka dy z u ytkowników sieci Sferia posiada swojà unikalnà nazw u ytkownika i tylko jemu znane has o, które zawarte sà w Profilu U ytkownika (patrz str.48). Dane te u ytkownik jest zobowiàzany w swoim w asnym interesie chroniç. Próby po àczenia si do Internetu poprzez sieç Sferia na u ytkownika ppp i has o ppp (jak w sieci innego operatora) skazane sà z góry na niepowodzenie, podobnie jak próby po àczeƒ z ka dym innym numerem dost powym ni #

50 b) Najcz Êciej wyst pujàce b dy programu Dial-up Networking. Korzystajàc z programu Dial-Up Networking podczas logowania do Internetu b dy sygnalizowane sà numerami z zakresu (w systemach Windows 2000/XP dodatkowo b dy z zakresu ). Na ich podstawie mo na zdiagnozowaç wi kszoêç problemów. 1. B àd 629 B àd 629: Nastàpi o roz àczenie z komputerem, którego numer wybrano Nale y upewniç si na Infolinii, czy zakupiony terminal ma ju aktywnà us ug transmisji danych, umo liwiajàcà korzystani z internetu. 2. B àd 629 i 630 (naprzemiennie) B àd 629: Nastàpi o roz àczenie z komputerem, którego numer wybrano B àd 630: Komputer nie otrzymuje odpowiedzi z modemu (W zale noêci od wersji j zykowej systemu Windows komunikaty mogà ró niç si treêcià, natomiast ich numeracja jest jednolita). B dy 629 i 630 wyst pujàce cz sto naprzemiennie przy próbie logowania sugerujà zazwyczaj jakieê przeoczenie w procesie instalacji terminala. Najcz Êciej pomaga: - poprawne zainstalowanie Terminalu z dyskietki dostarczonej przez Sferi - sprawdzenie czy terminal jest pod àczony do tego samego portu COM, który by podany podczas instalacji. JeÊli tak - nale y upewniç si, e port COM, na którym instalujemy terminal Sferia nie wspó dzieli swoich zasobów z innymi urzàdzeniami w komputerze, ewentualnie sprawdziç jaki jest status tego portu w BIOS p yty g ównej. Skorzystaj z instrukcji do swojego komputera lub skontaktuj si z jego sprzedawcà. 3. B àd 633: Port jest w u yciu B àd ten charakterystyczny jest dla systemu Windows XP PL. Oznacza on najcz Êciej, e nie zosta zainstalowany odpowiedni sterownik do terminala Sferia. Je eli nie otrzymali Paƒstwo tego sterownika nale y skontaktowaç si z Biurem Obs ugi Klienta. 4. B àd 650: Zdalny serwer nie odpowiada Mo liwà przyczynà wystàpienia tego b du jest zawieszenie si terminala. Wówczas nale y od àczyç terminal od zasilania sieciowego oraz upewniç si, e nie jest on podtrzymywany z baterii. JeÊli problem nie ust puje nale y skontaktowaç si z naszà Infolinià. 5. B àd 652: Nieznana odpowiedê urzàdzenia Mo liwà przyczynà jest uszkodzenie portu szeregowego (COM) w komputerze. Rozwiàzaniem mo e byç zainstalowanie terminala na drugim porcie COM. 6. B àd 678 Najcz Êciej problem dotyczy zainstalowania przez u ytkownika w sposób nieêwiadomy programu typu DIALER ze stron o tematyce erotycznej lub z nielegalnym oprogramowaniem itp. Dialer próbuje podmieniç numer, poprzez który abonent àczy si z Internetem. W naszej sieci niemo liwe sà tego typu nadu ycia, wi c abonent nie musi si martwiç o wysokoêç rachunku telefonicznego z tym zwiàzanà. Faktem jest jednak, e w skrajnych przypadkach DIALER mo e uniemo liwiç normalne korzystanie z Internetu. W gestii u ytkownika le y w takim przypadku usuni cie programu. Problem nie dotyczy terminala, ani dzia ania samej sieci. 7. B àd 691: Nieprawid owa nazwa u ytkownika bàdê has o Upewnij si, e has o i nazwa u ytkownika sà wprowadzone poprawnie, zwróç uwag na ma e i du e litery. Zasi gnij na Infolinii informacji czy Twoje konto Internetowe zosta o ju aktywowane. 8. B àd 692 Upewnij si, e zainstalowa eê poprawni sterownik z dostarczonej, przez Sferi dyskietki. Upewnij si, e terminal pod àczony jest do tego samego portu COM, na którym zosta zainstalowany w systemie. 9. B àd 721: Nieprawid owa nazwa u ytkownika bàdê has o Upewnij si, e has o i nazwa u ytkownika sà wprowadzone poprawnie, zwróç uwag na ma e i du e litery. Zasi gnij na Infolinii informacji czy Twoje konto Internetowe zosta o ju aktywowane. 10. B àd 732: Nie mo na uzgodniç protoko ów sieciowych PPP W przypadku wystàpienia tego b du prosimy o niezw oczny kontakt z Infolinià pod numerem

51 OSP Polpager Sp. z o.o Operator sieci Sferia ul. Pawia Warszawa infolinia Najbardziej aktualne informacje dotyczàce Êwiadczonych przez nas us ug oraz ich parametrów mo na znaleêç na naszej stronie internetowej pod adresem

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat.

instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. Witamy w us udze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umo liwia tanie po àczenia telefoniczne w oparciu o technologi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux

instrukcja instalacji w systemie Linux instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Spis treêci 1. Wymagania podstawowe... 3 2. Instalacja sterownika dla systemu Fedora Core 2... 4 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Modem SAGEM F@st 800-840

Modem SAGEM F@st 800-840 Modem SAGEM F@st 800-840 Szybki Internet Szanowni Paƒstwo, dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie Paƒstwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis treêci 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu... 8 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady tp z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2012 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy

Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Usuni cie has a admina 2013 1.0 dodatek do Symfonia Kadry i P ace dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 98 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją

instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją instrukcja instalacji neostrady tp z telewizją neostrada tp z telewizjà nawigator u ytkownika wybierz, który rodzaj instalacji neostrady tp z telewizjà dotyczy Ciebie jestem nowym u ytkownikiem, nie posiadam

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB ZXDSL SpeedTouch

instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB ZXDSL SpeedTouch instrukcja instalacji w systemie MS Windows Vista modemu USB ZXDSL SpeedTouch 852 330 Twój świat. Cały świat. Spis treêci Wst p... 3 S ownik poj ç u ytych w instrukcji... 4 Instalacja i konfiguracja neostrady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo