KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY"

Transkrypt

1 KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

2 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2

3 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Język angielski Forma studiów: studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne Rok: 2,3 semestr: 3,4,5,6 Profil : PRAKTYCZNY Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy / ogólnego Kod przedmiotu: A1 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: - Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady audytoryjne laboratoryjne seminarium Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna Zaliczenie na ocenę / egzamin Kierownik Katedry Logistyki Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: mgr Małgorzata Olszewska, mgr Karolina Bałłaban, mgr Emilia Brunka, mgr Kamila Cempa, mgr Beata Czajkowska, mgr Jowita Denc, mgr Ewa Grzymkowska, mgr Ewa Karczewska, mgr Barbara Kaszubowska, mgr Jolanta Kiełbratowska, mgr Danuta Korta, mgr Agnieszka Knurek, mgr Katarzyna Łokuciejewska, mgr Edyta Olszak, mgr Anna Tomaszewska Nauczenie studenta posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie sytuacji zawodowych, takich jak organizowanie spotkań i zebrań, prowadzenie korespondencji, operowanie informacjami na temat zagadnień związanych z działalnością firmy, umiejętności zdobywania i udzielania informacji na temat produktów i usług, obsługi klienta, itp. - 3

4 Symbol efektu W_01 W_02 W_03 U_01 U_02 U_03 U_04 U_05 U_06 K_01 K_02 Zakładane efekty Wiedza Poziom A1 i A2 znajomość potocznych wyrażeń i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb życia codziennego i kontaktów w pracy. Poziom B1 i B2 znajomość znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp. Poziom C1 i C2 znajomość języka w mowie i piśmie płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewa pewne problemy z wyrażeniem czegoś potrafi tak sformułować swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi jego braków. Umiejętności Poziom A1 i A2 student rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dot. konkretnych potrzeb życia codziennego i kontaktów w pracy. Poziom A1 i A2 student potrafi przedstawić siebie i innych, potrafi porozumieć się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych oraz w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. Poziom B1 i B2 student rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dot. znanych mu spraw i zdarzeń, typowych dla szkoły, czasu wolnego itp. Poziom B1 i B2 student potrafi tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne, opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje i marzenia. Poziom C1 i C2 student potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe. Poziom C1 i C2 student umie wypowiedzieć się na tematy konkretne i abstrakcyjne. Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania systemów transportowych i ich roli w gospodarce. Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie i uczestniczyć w dyskusji. Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku Logistyka K_W15 K_W15 K_W15 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_K10 K_K10 Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin C01. Nauczanie języka angielskiego na poziomie A1 (beginner) i A2 (elementary). 40/28 godz. C02. Nauczanie języka angielskiego na poziomie B1 (pre-intermediate) i B2 (intermediate). 40/28 godz. C03. Nauczanie języka angielskiego na poziomie C1 (upper-intermediate) i C2 (advanced). 40/28 godz. Metody prowadzenia zajęć Warsztaty / w całej grupie, indywidualne lub w małych grupach, laboratoria komputerowe, praca nad projektem lub praca w terenie. 4

5 Literatura obowiązkowa 1) Cotton, Falvey, Kent: Market Leader pre-intermediate i intermediate; 2) Grant i McLarty: Business Basics. Literatura uzupełniająca 1) Sue Robbins: First Insights into Business i New Insights into Business; 2) Hopkins, Potter: Work in Progress i More Work in Progress; 3) A. Ashley: Commercial Correspondence (Handbook, Workbook); 4) Patoka i Świda: Basic English for Business (cz. 1, 2 i 3). Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Wykonanie prac domowych zleconych przez wykładowcę Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie się do kolokwiów Przygotowanie się do egzaminu ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu Metody weryfikacji i dokumentacji W_01, W_02, W_03, K_01, K_03 U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, U_06, K_01, K_02 U_01, U_02, U_03, U_04, U_05, U_06, K_01, K_02 Egzamin Kolokwium Obserwacja aktywności na ch, ocena pracy domowej Podstawowe kryteria oceny końcowej: Egzamin Egzamin pisemny. Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, eseje, projekty specjalne i obecność. 5

6 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Język niemiecki (do wyboru) Forma studiów: studia I stopnia stacjonarne Rok: 2,3 semestr: 4,5,6 Profil : PRAKTYCZNY Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy / ogólnego Kod przedmiotu: A2 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: - Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady audytoryjne laboratoryjne seminarium Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna Zaliczenie na ocenę/ egzamin Kierownik Katedry Logistyki Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami gramatycznymi, tematyką sytuacji życia codziennego i zawodowego oraz terminologią techniczną ogólną i specjalistyczną z dziedziny transportu. Rozwijane będą umiejętności doskonalenia języka, zdobywanie i rozwijanie 4 podstawowych sprawności językowych rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Kształtowane będą też umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. - 6

7 Symbol efektu W_01 U_01 U_02 U_03 K_01 K_02 Zakładane efekty Wiedza Posiada wiedzę na temat terminologii specjalistycznej, zagadnień gramatycznych, materiału leksykalnego i funkcji komunikacyjnych Umiejętności Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i proste wypowiedzi w sytuacjach codziennej komunikacji, posiada umiejętność skutecznego zdobywania informacji w prostych sytuacjach, dokonywania krótkich prezentacji, rozumienia podstawowych informacji w materiałach drukowanych oraz samodzielnego pisania prostych tekstów (Poziom A1-A2). Rozumie wypowiedzi obcokrajowców i jest w stanie prowadzić konwersację na temat życia codziennego i zawodowego. Poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi, posiada umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych oraz umiejętność pisania listów oficjalnych (Poziom B1-B2). Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie. Umie wypowiadać się na tematy abstrakcyjne i konkretne, zarówno ustnie jak i pisemnie. Może swobodnie funkcjonować w środowisku zawodowym (Poziom C1-C2. Kompetencje społeczne Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia konwersacji z partnerem, znalezienia wspólnego rozwiązania, osiągnięcia porozumienia lub kompromisu, doradzania. Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie i uczestniczyć w dyskusji. Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku logistyka K_W15 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_K10 K_K10 Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin C01. Nauczanie języka niemieckiego na poziomie A1 i A2. 40 godz. C02. Nauczanie języka niemieckiego na poziomie B1 i B2. 40 godz. C03. Nauczanie języka niemieckiego na poziomie C1 i C2. 40 godz. Metody prowadzenia zajęć Literatura obowiązkowa Literatura uzupełniająca Warsztaty / w całej grupie, indywidualne lub w małych grupach, laboratoria komputerowe, praca nad projektem lub praca w terenie. 1) Poziom A0/A1: Beckert, Braunert Allteg, Beruf & Co 1, 2 Hueber; 2) Poziom A2: Beckert, Braunert Allteg, Beruf & Co 3, 4 Hueber; 3) Poziom B1: Beckert, Braunert Allteg, Beruf & Co 5, 6 Hueber; 4) Poziom B2: M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers Em neu Hauptkurs, Hueber, St. Bęza, A. Kleinschmidt Deutsch im Büro Poltext; 5) Poziom C1/C2: M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, D. Weers Em neu Abschlusskurs, Hueber, St. Bęza, A. Kleinschmidt Deutsch im Büro Poltext. 1) St. Bęza Blickpunkt Wirtschaft Poltex; 2) Keller, Ch. Roy, M. Schluter, K. Van Hoff, M. Tardy Riechers Telefonieren im Beruf, Hueber; 3) St. Bęza Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego PWN. 7

8 Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Wykonanie prac domowych zleconych przez wykładowcę Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie się do kolokwiów Przygotowanie się do egzaminu ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu Metody weryfikacji i dokumentacji W_01, U_01, U_02, U_03, K_01 W_01, U_01, U_02, U_03 W_01, U_01, U_02, U_03, K_01, K_02 Egzamin Kolokwium Obserwacja aktywności na ch, ocena pracy domowej Podstawowe kryteria oceny końcowej: Egzamin Egzamin pisemny. Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, eseje, projekty specjalne i obecność. 8

9 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2014/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Język rosyjski (do wyboru) Forma studiów: studia I stopnia stacjonarne Rok: 2,3 semestr: 4,5,6 Profil : PRAKTYCZNY Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy / ogólnego Kod przedmiotu: A2 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady audytoryjne laboratoryjne seminarium Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna Zaliczenie na ocenę / egzamin Kierownik Katedry Logistyki Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami gramatycznymi, tematyką sytuacji życia codziennego i zawodowego oraz terminologią techniczną ogólną i specjalistyczną z dziedziny transportu. Rozwijane będą umiejętności doskonalenia języka, zdobywanie i rozwijanie 4 podstawowych sprawności językowych rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania. Kształtowane będą też umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego. - 9

10 Symbol efektu W_01 U_01 U_02 U_03 K_01 K_02 Zakładane efekty Wiedza Posiada wiedzę na temat terminologii specjalistycznej, zagadnień gramatycznych, materiału leksykalnego i funkcji komunikacyjnych Umiejętności Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i proste wypowiedzi w sytuacjach codziennej komunikacji, posiada umiejętność skutecznego zdobywania informacji w prostych sytuacjach, dokonywania krótkich prezentacji, rozumienia podstawowych informacji w materiałach drukowanych oraz samodzielnego pisania prostych tekstów (Poziom A1-A2). Rozumie wypowiedzi obcokrajowców i jest w stanie prowadzić konwersację na temat życia codziennego i zawodowego. Poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi, posiada umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych oraz umiejętność pisania listów oficjalnych (Poziom B1-B2). Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie. Umie wypowiadać się na tematy abstrakcyjne i konkretne, zarówno ustnie jak i pisemnie. Może swobodnie funkcjonować w środowisku zawodowym (Poziom C1-C2. Kompetencje społeczne Jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia konwersacji z partnerem, znalezienia wspólnego rozwiązania, osiągnięcia porozumienia lub kompromisu, doradzania. Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie i uczestniczyć w dyskusji. Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku logistyka K_W15 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_U16, K_U17 K_K10 K_K10 Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin C01. Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie A1 i A2. 40 godz. C02. Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie B1 i B2. 40 godz. C03. Nauczanie języka rosyjskiego na poziomie C1 i C2. 40 godz. Metody prowadzenia zajęć Literatura obowiązkowa Metoda komunikacyjna, kładąca nacisk na sprawności żywego języka oraz sytuacyjność, z zastosowaniem technik interaktywnych: dialogi, odgrywanie ról, symulacje, praca w grupach/parach, prezentacje, case studies itp. 1) Poziom A0/A1: Beckert, Braunert Allteg, Beruf & Co 1, 2 Hueber; 2) Poziom A0/A1: Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2005; 3) Poziom A2: Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 2,3, Warszawa 2005; 4) Poziom B1: A. Pado, Start.ru jezyk rosyjski dla średnio zaawansowanych, 1, 2, Wyd. WSiP, Warszawa 2006; 5) Poziom B2: S. Chwatow, N. Bondar, Бизнес-контакт, Warszawa 1998; 6) Poziom C1/C2: J. Dobrowolski, Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa Literatura uzupełniająca 1) Fidyk M., Skup-Stundis T., Nowe Repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2010; 2) Danecka I., Granatowska H., Как дела?, Warszawa 2005; 3) Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z mi, Warszawa 2009; 10

11 4) Runowska M., Rosyjski w ch, Warszawa Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Wykonanie prac domowych zleconych przez wykładowcę Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Przygotowanie się do zajęć Przygotowanie się do kolokwiów Przygotowanie się do egzaminu ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu Metody weryfikacji i dokumentacji W_01, U_01, U_02, U_03, K_01 W_01, U_01, U_02, U_03 W_01, U_01, U_02, U_03, K_01, K_02 Egzamin Kolokwium Obserwacja aktywności na ch, ocena pracy domowej Podstawowe kryteria oceny końcowej: Egzamin Egzamin pisemny. Zaliczenie Kolokwia pisemne i ustne, eseje, projekty specjalne i obecność. 11

12 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Forma studiów: Profil : studia I stopnia PRAKTYCZNY stacjonarne, niestacjonarne Rok: 1 semestr: 2 Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy / ogólnego audytoryjne laboratoryjne seminarium Kod przedmiotu: A3 Specjalność: WSZYSTKIE Język przedmiotu / modułu: polski Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna Zaliczenie na ocenę Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela dr Grzegorz Wapiński / prof. dr hab. Aurelia Polańska dr inż. Wojciech Gumiński, mgr Jarosław Leszczyk, mgr inż. Iwona Pawelczyk, mgr Marlena Pepłowska, dr Grzegorz Wapiński K_U05 Cele przedmiotu: sprawne posługiwanie się pakietem biurowym MS Office Symbol efektu Zakładane efekty Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku Logistyka Wiedza W_01 Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office K_W02 Umiejętności U_01 Sprawna obsługa MS Office K_U05 12

13 Kompetencje społeczne K_01 Rozumie konieczność przestrzegania prawa własności intelektualnej K_K07 Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin 1. MS PowerPoint tworzenie prezentacji 3 h 2. MS Word przygotowanie dokumentów o złożonej strukturze 6 h 3. MS Excel elementy analizy danych 6 h Metody Ćwiczenia prowadzenia zajęć Literatura Smulko J. (red.), Technologie informacyjne: wykład i materiały do ćwiczeń, WSAiB, Gdynia 2010 obowiązkowa Literatura do uzgodnienia uzupełniająca Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Lektura i ćwiczenie umiejętności obsługi oprogramowania ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu Metody weryfikacji i dokumentacji 1 1 W_01, U_01, K_01 Przygotowanie prezentacji, przygotowanie złożonego dokumentu, podstawowa analiza danych Podstawowe kryteria oceny końcowej: Każdy blok tematyczny kończy się wykonaniem zadania, pozwalającego ocenić umiejętności i wiedzę studenta. 1. Power Point wykonanie angażującej widza prezentacji 2. Word przygotowanie złożonego dokumentu z ilustracjami, przypisami, spisem treści 3. Excel podstawowa analiza danych, w szczególności z wykorzystaniem tabel przestawnych 13

14 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne Forma studiów: Profil : studia I stopnia PRAKTYCZNY stacjonarne Rok: 1 semestr: 1, 2 Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy/ ogólnego audytoryjne laboratoryjne seminarium Kod przedmiotu: A4 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna zaliczenie na ocenę mgr Regina Szutenberg / prof. dr hab. Aurelia Polańska mgr Regina Szutenberg Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: -dostosowanie form ruchu do możliwości psychofizycznych i zainteresowań studentów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; -podnoszenie sprawności fizycznej i wydolności organizmu, poprawa postawy ciała, przyzwyczajanie do systematycznych ćwiczeń; - nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole. - 14

15 Symbol efektu Zakładane efekty Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku Logistyka Wiedza W_01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kultury fizycznej K_W 04 W_02 Wie jak dokonywać oceny stanu rozwoju własnego organizmu K_W 06 Umiejętności U_01 Piłka siatkowa- ma opracowane podstawowe elementy techniki i potrafi wykorzystać poznane elementy taktyki w grze. U_02 Siłownia- potrafi opracować i zademonstrować zestaw ćwiczeń na przyrządach i z przyborami. Umie stosować własny program kształtujący określone partie mięśni. Kompetencje społeczne K_01 Potrafi współdziałać w grupie i przyjmować różne role kreowania i wspierania postaw innych K_02 Prawidłowo identyfikuje i interpretuje problemy wynikające w czasie wykonywania zadań i podejmuje właściwe decyzje do ich rozwiązywania. Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin K_U 03 K_U 08 K_K 02 K_K 04 Metody prowadzenia zajęć Objaśnienie, pokaz, nauczenie techniki w formie zadaniowej; nauczenie taktyki we fragmentach gry szkolnej i właściwej Literatura Podręczniki metodyczne i przepisy dyscyplin sportowych obowiązkowa Literatura uzupełniająca Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne - NIE DOTYCZY - ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz

16 4. Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu W_ 01, 02 U,K_01, 02 Metody weryfikacji i dokumentacji Systematyczny i aktywny udział w ch Sprawdzian indywidualnych umiejętności technicznych Podstawowe kryteria oceny końcowej: na ocenę pozytywną - sprawdzian indywidualnych umiejętności technicznych 30% - systematyczny i aktywny udział w ch 70% 16

17 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej Forma studiów: Profil : studia I stopnia PRAKTYCZNY stacjonarne, niestacjonarne Rok: 2 semestr: 3 Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy/ ogólnego audytoryjne laboratoryjne seminarium Kod przedmiotu: A5 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna zaliczenie na ocenę dr Marek Chrabkowski / prof. dr hab. Aurelia Polańska dr Marek Chrabkowski Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: K_W10, K_K07 Student powinien posługiwać się wiedzą z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz potrafić zastosować prawo własności intelektualnej w działalności gospodarczej. 17

18 Symbol efektu Zakładane efekty Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku Logistyka Wiedza Na temat zasad ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa autorskiego, K_W10 W_01 praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz przestrzegania zasad etyki w biznesie i ich wypływu na wyniki działalności gospodarczej. Umiejętności W zakresie legalnego korzystania z dóbr intelektualnych oraz podjęcia działań K_U05 U_01 w przypadku stwierdzenia naruszenia praw wchodzących w zakres własności intelektualnej. Kompetencje społeczne K_01 Świadomość skutków działań ingerujących w dobra niematerialne innych osób. K_K07 Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin 1. Zarys rozwoju regulacji prawnej / 1h 2. Pojęcie i miejsce w systemie prawa ochrony własności intelektualnej / 1h 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa własności intelektualnej / 1h 4. Ochrona baz danych / 1h 5. Powstanie i charakter ochrony praw własności intelektualnej / 1h 6. Korzystanie z praw oraz przeniesienie własności intelektualnej / 1h 7. Instytucje dozwolonego użytku prywatnego i publicznego / 1h 8. Umowy licencyjne / 1h 9. Wyczerpanie praw i naruszenie własności intelektualnej / 1h 10. Nieuczciwa konkurencja / 1 h 11. Nieuczciwe praktyki rynkowe / 1 h 12. Cywilnoprawna i karnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej / 1h 13. Ustanie ochrony przedmiotów własności intelektualnej / 1h 14. Podmioty zbiorowego zarządzania prawami /1h 15. Podsumowanie wykładów z ochrony własności intelektualnej / 1h Metody prowadzenia zajęć Literatura obowiązkowa wykład klasyczny z wykorzystaniem technik multimedialnych/ alternatywnie prowadzone w formie e-learningu 1. Załucki M., Prawo własności intelektualnej, Warszawa Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Sieńczyło-Chlabicz J. (red), Prawo własności intelektualnej,, wyd. 2, Warszawa Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa Golat R., Dobra niematerialne, Bydgoszcz-Warszawa Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta 18

19 Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Studiowanie literatury Studiowanie aktów prawnych ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu Metody weryfikacji i dokumentacji W_01 U_01 K_01 Kolokwium pisemne Kolokwium pisemne Kolokwium pisemne Podstawowe kryteria oceny końcowej: Opanowanie przedmiotu zostanie ocenione na podstawie pracy pisemnej podczas egzaminu (100%). 19

20 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego Kod przedmiotu: A6 Forma studiów: studia I stopnia niestacjonarne Profil : PRAKTYCZNY Specjalność: wszystkie Rok: 1 semestr: 1 Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy / moduł przedmiotów do wyboru audytoryjne laboratoryjne seminarium Język przedmiotu / modułu: polski Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna Zaliczenie na ocenę mgr Regina Szutenberg / prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ mgr Regina Szutenberg Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu polityki zdrowotnej rozumianej jako działalność administracji rządowej i samorządowej i organizacji pozarządowych obejmującej sprawy dotyczące utrzymania bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy stanu zdrowia populacji oraz działań o charakterze profilaktycznym. - 20

21 Symbol efektu Zakładane efekty Wiedza Odniesienie do zakładanych efektów dla kierunku Logistyka W_01 Posiada ogólną znajomość podstawowych pojęć z zakresu zdrowia publicznego K_W04 W_02 U_01 Zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec pacjenta/klienta/grupy społecznej Umiejętności Posiada umiejętność rozumienia przydatności wiedzy z zakresu zdrowia publicznego Kompetencje społeczne K_W06 K_01 Właściwie organizuje pracę własną i zespołu K_K02, K_02 Potrafi brać odpowiedzialność za działania własne i zespołu K_K04 K_U03, K_U08 Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin W01. Podstawowe pojęcia w polityce zdrowotnej 1 h W02. Polityka zdrowotna w procesie politycznym 1 h W03. Poziom międzynarodowy polityki zdrowotnej - globalny: ONZ, WHO, MOP; regionalny: Rada Europy, Unia Europejska 2 h W04. Rola administracji rządowej w polityce zdrowotnej 1 h W05. Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa 1 h W06. Mechanizmy realizacji polityki zdrowotnej przez samorząd terytorialny 1 h W07. Sektor pozarządowy w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji 1 h W08. Zaplecze koncepcyjne polityki zdrowotnej 1 h W09. Tradycyjne i nowe modele systemów zdrowotnych 1 h W10. Aktualne problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce W11. Instrumenty realizacji polityki zdrowotnej 1 h W12. Identyfikacja zadań w obszarze polityki zdrowotnej 1 h W13. Reforma systemu zdrowotnego państwa 1 h W14. Kierunki oddziaływań polityki zdrowotnej 1 h Metody prowadzenia zajęć Literatura obowiązkowa przypadków, dyskusja, prezentacje, studiowanie literatury, wykład, pobudzanie przez prowadzącego studentów do aktywnego udziału w ch. 1) Urbaniec M., Stec P. (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Educator, Częstochowa ) Karski J., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa

22 1) Walkowiak R., Lewandowski R. (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia, OWSIiZ, Olsztyn Literatura ) Krakowiak J., Marjański A. (red.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, uzupełniająca SWSPiZ, Łódź ) strona internetowa Ministerstwa Zdrowia: Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów. 3. Zadania i czas SAMODZIELNEJ pracy studenta Wyszczególnienie zadań Liczba godzin Punkty ECTS Stacjonarne Niestacjonarne Stacjonarne Niestacjonarne Przygotowanie się do zaliczenia Studiowanie literatury ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz Metody weryfikacji i dokumentacji efektów dla oceniania Symbol efektu Metody weryfikacji i dokumentacji W_01, W_02, U_01, K_01, K_02 Pisemne zaliczenie. U_01, K_01, K_02 przypadków/dyskusje Podstawowe kryteria oceny końcowej: Zaliczenie Zaliczenie w formie pisemnej 22

23 1.1.2 Przedmioty obowiązkowe podstawowego B 23

24 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w roku akademickim 2013/ Informacje o przedmiocie według Planu studiów na kierunku Logistyka Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Forma studiów: Profil : studia I stopnia PRAKTYCZNY stacjonarne, niestacjonarne Rok: 1 semestr: 1 Forma zajęć stacjonarne niestacjonarne Sposób zaliczenia przedmiotu Koordynator przedmiotu / modułu Prowadzący wykłady Status przedmiotu /modułu: obowiązkowy/ podstawowego audytoryjne laboratoryjne seminarium Kod przedmiotu: B1 Specjalność: wszystkie Język przedmiotu / modułu: polski Zajęcia z nauczycielem Praca samodzielna zaliczenie na ocenę / egzamin dr Janusz Tomaszewski / dr Janusz Tomaszewski dr Janusz Tomaszewski Priorytetowe efekty przedmiotu określone w uchwale Senatu 2. Zadania nauczyciela Cele przedmiotu: K_W07, K_U05 Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty i zasad racjonalnego gospodarowania; elementów rynku, czynników wpływających na zachowania konsumentów (nabywców) oraz decyzje ekonomiczne przedsiębiorców (producentów, sprzedawców). Wiedza ta tworzy fundament do oceny racjonalności decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. 24

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Gdynia, rok akademicki 2008/2009

Gdynia, rok akademicki 2008/2009 Wydział Zarządzania i Marketingu PROGRAMY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W WYśSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok III Studia stacjonarne Specjalność : 1) Ekonomika gospodarki żywnościowej Rok 2014/2015 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo