efektywne zlecanie zadań publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "efektywne zlecanie zadań publicznych"

Transkrypt

1 RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej kontraktacji usług społecznych jest efektem realizacji projektu Razem w kierunku profesjonalizacji działań współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Olsztyn, luty 2015

2 Spis treści słownik pojęć i skrótów zastosowanych w dokumencie...4 zagadnienia wstępne...5 adresaci podręcznika... 5 jak korzystać z podręcznika... 6 efektywna kontraktacja usług społecznych... 8 realizatorzy projektu opis wdrażania modelu w ramach projektu Razem w kierunku profesjonalizacji działań współpraca samorządu i organizacji pozarządowych podmioty współpracy - podmioty procesu kontraktacji ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych spotkanie wprowadzające diagnoza potrzeb społecznych scenariusz modułu pierwszego materiał pomocniczy przykładowe definicje problemów i potrzeb społecznych analiza SWOT wskaźniki wybór usługi do standaryzacji i opis standardu scenariusz drugiego modułu materiały pomocnicze Przykłady usług społecznych program współpracy scenariusz modułu trzeciego materiał pomocniczy Przykład opisu celu głównego w rocznym programie współpracy Przykłady opisów celów szczegółowych

3 Harmonogram tworzenia rocznego programu współpracy - rekomendacja Wieloletni program współpracy kontraktacja usług społecznych - tryby zlecania zadań; narzędzia monitoringu scenariusz modułu czwartego materiał pomocniczy Procedura tworzenia budżetu Korzyści kontraktacji usług społecznych Powierzenie a wsparcie uwarunkowania, konsekwencje wyboru jednej z form Status powiatu w Polsce reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 595 z późn. zm.), która w (art. 4 i art. 4a) przedstawia zakres działania i zadania powiatu Przykłady usług społecznych zlecanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom: Rekomendacje dotyczące procesu zlecania zadań publicznych Komisja konkursowa Modele powoływania członków komisji konkursowych Przykładowe potwierdzenia realizacji zadania publicznego Regranting O czym musi pamiętać organizacja realizująca zadanie publiczne Co powinien wiedzieć samorząd zamierzający zlecić realizację zadań publicznych: sprawozdanie z realizacji zadania i rocznego/wieloletniego programu współpracy scenariusz modułu piątego podstawy prawne zlecania realizacji zadań publicznych podstawy prawne zlecania realizacji zadań publicznych: bibliografia bibliografia: spis załączników spis załączników: zespół projektowy

4 zespół projektowy tworzyli: słownik pojęć i skrótów zastosowanych w dokumencie Dz. U. SWOT Dziennik Ustaw Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, JST GUS MPiPS NGO PES Cel T (Threats) zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. jednostka/jednostki samorządu terytorialnego Główny Urząd Statystyczny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizacja/organizacje pozarządowe podmiot/podmioty ekonomii społecznej określając cel działania/projektu, musimy najpierw zdefiniować problem (aspekt negatywny). Cel powinien być lustrzanym odbiciem problemu (aspekt pozytywny). Zatem problemem (-) będzie niska

5 Kontraktacja kontraktacja zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe, a zatem celem (+) będzie wzrost kontraktacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. to podstawowe pojęcie w naszym modelu i Podręczniku. Na potrzeby naszego projektu za kontraktację uznajemy przekazywanie (w określonej przepisami prawa procedurze: konkursu ofert, małym grancie, reegrantingu, zakupie usług) zadań własnych administracji publicznej do wykonania organizacjom pozarządowym. Kontraktacja może obejmować zarówno wsparcie wykonania przez organizacji takich zadań (z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań) lub powierzenie (sfinansowanie zadania w 100% przez administrację). 5 zagadnienia wstępne W wyniku testowania projektu Razem w kierunku profesjonalizacji działań został opracowany model wdrażania efektywnej kontraktacji usług społecznych, dostosowany do trzech rodzajów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W związku z tym zostały przygotowane odrębne podręczniki dla: - gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, - miast na prawach powiatu, - powiatów. Cechami wyróżniającymi poszczególne podejścia są: - skala działań podejmowanych przez poszczególne rodzaje samorządów, - zadania własne JST, - aktywność, zasoby i skala podmiotów ekonomii społecznej, - zasoby JST, w tym szczególnie środki finansowe, - ilość potencjalnych odbiorców (mieszkańców), - otoczenie organizacyjno-prawne, - czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie kontraktacji usług społecznych. adresaci podręcznika Podręcznik opisujący model efektywnej kontraktacji usług społecznych jest efektem realizacji projektu Razem w kierunku profesjonalizacji działań współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt opracował Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka w Pasłęku oraz Gminą Olszyn.

6 Odbiorcami projektu, a tym samym modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych docelowo są samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe z terenu całego kraju, jako podmioty upoważnione do udziału w procesie realizacji zadań publicznych w formie kontraktacji usług społecznych, które są zainteresowane rozwijaniem jakości wzajemnej współpracy. Model jest adresowany w szczególności do powiatów, w których współpraca między pierwszym i trzecim sektorem w zakresie kontraktacji usług społecznych może mieć duży potencjał rozwoju. Niniejszy podręcznik dedykowany jest moderatorom/moderatorkom, liderom/liderkom lokalnym i innym osobom chcącym przeprowadzić w swoich samorządach zmiany związane z zarządzaniem procesem kontraktacji usług społecznych. Można również przeprowadzić odpowiedni dobór grupy poprzez tzw. rekrutację dedykowaną, określając warunki jakie muszą spełniać organizacje i osoby, które chcą zaangażować się w prace z modelem (np.: doświadczenie we współpracy z samorządem, zainteresowanie obszarem w ramach którego będzie odbywać się praca nad standardem usługi, kontraktacja). Istotne jest również by w grupie wdrażającej model była odpowiednia reprezentacja poszczególnych aktorów procesu, w tym osób decyzyjnych JST (organu wykonawczego, uchwałodawczego), organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, społeczności lokalnej. Podręcznik jest integralną częścią publikacji Efektywne zlecanie zadań publicznych. Przewodnik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 6 jak korzystać z podręcznika Głównym założeniem innowacyjnego projektu jest wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do polityk lokalnych modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez organy administracji publicznej. Dzięki temu projekt przyczyni się do bardziej efektywnego realizowania zadań publicznych na szczeblu powiatów i gmin. Prezentowana innowacja dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie sposobu pracy wszystkich aktorów związanych z procesem kontraktowania usług. Szczególny nacisk został położony na podnoszenie efektywności podejmowanych działań, co wzmocnione zostało poprzez opracowywanie rocznych i wieloletnich programów współpracy na podbudowie diagnoz społecznych, opracowywanie celów wdrażania programów współpracy, usług społecznych wraz z mechanizmem wielostronnego badania efektów, rezultatów i oddziaływania podjętych prac. W niniejszym modelu badanie efektywności jest prowadzone nie tylko pod kątem finansowym, ale także w obszarze trafności, trwałości, skuteczności i użyteczności podjętych działań. Niniejszy podręcznik zawiera propozycje scenariuszy spotkań z udziałem przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, jako beneficjentów kontraktowanych zadań. Spotkania może prowadzić zewnętrzny moderator lub rolę moderatora może pełnić ochotniczo przedstawiciel samorządu bądź organizacji pozarządowej. Podręcznik jest uzupełnieniem wdrażania założeń przyjętych w przewodniku Efektywne zlecanie zadań publicznych. Przewodnik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania są wpisane w jednoroczny cykl kontraktacji usług, który przebiega zgodnie z poniższym schematem Efektywna kontraktacja usług społecznych.

7 Poszczególne scenariusze są uzupełnione rekomendacjami informacjami o możliwych rozwiązaniach oraz załącznikami, które są przykładami dokumentów wdrażanych przez samorządy, ilustrującymi poszczególne elementy procesu kontraktacji usług społecznych. Należy zaznaczyć, że prezentowany model może być wdrożony w całości, co jest warunkiem koniecznym do zbadania wieloobszarowej efektywności wydatkowania środków publicznych lub jedynie w poszczególnych elementach, np. dotyczących partycypacyjnego uchwalania programu współpracy. W takim jednak wypadku proces badania efektywności wdrożonych działań będzie ograniczał się do zapisów ustawowych. Zaznaczyć należy, że aby wdrożyć standardy usług społecznych, a następnie kontraktować je organizacjom pozarządowym, należy wprowadzić odpowiednie zapisy do rocznego programu współpracy. 7 Praca zaproponowana do wykonania w podręczniku jest procesem twórczym, dzięki któremu będzie można kształtować rzeczywistość swojej miejscowości i powiatu. Podręcznik pokazuje modelowe sposoby postępowania podczas rozwiązywania problemów lokalnych czy też zaspokajania potrzeb różnych grup mieszkańców. Stosując go trzeba mieć na uwadze, że każda społeczność jest inna, posiada inne zasoby i inne możliwości ich angażowania, dlatego też zostały dołączone przykłady dobrych praktyk, które mogą być inspiracją przy opracowywaniu własnych rozwiązań. Zaproponowane zadania do wykonania mają wspomóc lokalnych liderów i liderki (niezależnie od funkcji społecznej, jaką pełnią, tj. liderów podmiotów ekonomii społecznej, samorządowców, radnych) we wdrażaniu zmiany w realizacji zadań własnych samorządu. Podręcznik został tak opracowany, aby w wyniku realizacji poszczególnych etapów można było dokonać jakościowych zmian w usługach świadczonych dla społeczności i sposobach przekazywania zadań własnych powiatu podmiotom ekonomii społecznej. Podręcznik zawiera konspekty zajęć dotyczących: - diagnozy problemu/potrzeby społecznej, - wyboru i opisu standardu usługi (inicjatywy społecznej/zadania własnego powiatu), - opracowania programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi (rocznego i wieloletniego), - sposobów kontraktacji (różnych form przekazywania przez powiat) usług społecznych, - sprawozdania z realizacji zadania i programu współpracy, w tym podsumowania (bilansu jakościowego) wykonanej pracy. Wszystkie przewidziane etapy dotyczą konkretnej usługi odpowiadającej na konkretne potrzeby społeczne lub rozwiązującej konkretny problem społeczny. Istotne jest więc to, aby już od pierwszego spotkania mieć na uwadze konieczność koncentrowania się na wybranym problemie/potrzebie. Opracowane konspekty nie mają za zadanie rozwiązania wszystkich problemów występujących na terenie powiatu. Przygotowując się do pracy warto sięgać po lokalne dokumenty strategiczne, by wybrać z nich problemy społeczne do opracowania podczas stosowania poniższego podręcznika. Warto zaznaczyć, że o ile z części zaproponowanych załączników można nie korzystać lub wprowadzić swoje własne, o tyle nie wykonanie rzetelnej diagnozy problemu społecznego przewidzianego do opracowania, będzie rzutowało na realizację całego opisanego tu procesu. Nota prawna Niniejszy Podręcznik służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. W żadnym wypadku nie może być traktowany, jako udzielanie porady prawnej (w szczególności nie powstaje stosunek świadczenia usługi doradztwa prawnego, ani innego specjalistycznego doradztwa). Autorki i autorzy Podręcznika dołożyli wszelkich starań w celu przedstawienia jak najwyższej jakości przedstawionych w Podręczniku informacji. Tym niemniej, z uwagi na charakter jak i ramy objętościowe niniejszego opracowania, treści w nim zawarte są wyłącznie poglądowe i odnoszą się do sytuacji abstrakcyjnych, a nie konkretnych problemów prawnych. Przed

8 rozpoczęciem działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnej potrzeby. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub inne negatywne następstwa będące wynikiem oparcia działań na informacjach zawartych w niniejszym Podręczniku. 8 efektywna kontraktacja usług społecznych Spotkanie wprowadzające (do 3 h) Efektywna kontraktacja usług społecznych Etap I opracowanie programu współpracy (rocznego i wieloletniego) z uwzględnieniem opracowania standardów usług społecznych Moduł 1 (do 16 h) diagnoza potrzeb społecznych Moduł 2 (16 h) standaryzacja usługi społecznej Moduł 3 (16 h) przygotowanie rocznego/ wieloletniego programu współpracy Etap II zlecanie zadań Moduł 4 (16 h) kontraktacja usług społecznych- tryby zlecania zadań; narzędzia monitoringu i badania efektywności ekonomicznej otwarty konkurs ofert tryb małych grantów zamówienia publiczne Etap III realizacja zadań Realizator zadania organizacja pozarządowa 1.bilans otwarcia - karta informacyjna stanu wyjściowego organizacji pozarządowej (stan wiedzy, zasoby organizacji, sposób zarządzania, potrzeby) - Zlecający zadanie samorząd 1. kontrola przewidziana ustawowo 2. bilans otwarcia - karta informacyjna stanu wyjściowego samorządu (stan wiedzy, zasoby Beneficjenci zadania mieszkańcy powiatu 1. bilans otwarcia - karta informacyjna stanu wyjściowego mieszkańców (stan wiedzy, zasoby organizacji, sposób zarządzania, potrzeby) -

9 kwestionariusz samooceny 2. ocena śródokresowa karta informacyjna oceny śródokresowej - kwestionariusz samooceny (dla zadań realizowanych co najmniej rok) 3.ocena końcowa - karta informacyjna oceny końcowejkwestionariusz samooceny organizacji, sposób zarządzania, potrzeby) - kwestionariusz samooceny 3. ocena śródokresowa karta informacyjna oceny śródokresowej (przy realizacji rocznych i półrocznych projektów) - kwestionariusz samooceny (dla zadań realizowanych co najmniej rok) 4. ocena końcowa - karta informacyjna oceny końcowej - kwestionariusz samooceny 5. Ankieta monitoringu efektywnej kontraktacji dla JST diagnoza potrzeb i problemów społecznych 2. ocena śródokresowa karta informacyjna oceny śródokresowej wyniki badań realizowanych przez NGO i JST na podstawie kwestionariuszy samooceny (dla zadań realizowanych co najmniej rok). Badanie i diagnozowanie potrzeb społecznych mieszkańców 3. ocena końcowa - karta informacyjna oceny końcowej sprawozdanie roczne z realizacji programu współpracy wraz z zestawieniem zmian opisanych na podstawie kwestionariuszy samooceny jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Badanie i diagnozowanie potrzeb społecznych mieszkańców 9 Etap IV opracowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Moduł 5 (8 h) Sprawozdanie z realizacji zadania i rocznego/ wieloletniego programu współpracy Wyniki ewaluacji Źródło: opracowanie własne Realizując powyżej opisany model należy koniecznie zapoznać się z Przewodnikiem realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego, gdyż zawiera ona w sobie metodologie wdrażania poszczególnych etapów procesu.

10 realizatorzy projektu Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie powstał w 2006 roku i jest stowarzyszeniem skupiającym organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Olsztyna. Został powołany z inicjatywy członków Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn w celu utworzenia płaszczyzny porozumienia i współdziałania organizacji pozarządowych w Olsztynie i regionie oraz prowadzenia Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Od tamtej pory stał się centrum wszechstronnego wsparcia dla organizacji pozarządowych w procesie ich tworzenia, integracji oraz działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, budowania relacji z samorządem. 10 Realizuje zadania współfinansowane m.in. ze środków Gminy Olsztyn, Powiatu Olsztyńskiego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Związek Stowarzyszeń Razem w Olsztynie ma na celu m.in.: popularyzację, promocję oraz profesjonalizację III sektora, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, podniesienie sprawności działania organizacji pozarządowych, szczególnie poprzez wspieranie organizacyjne, finansowe i prawne, działanie na rzecz ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, które opierają się na wspólnej pracy członków, współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, prowadzenie działalności edukacyjno szkoleniowej oraz kulturalno integracyjnej. Przedstawiciele i przedstawicielki Związku Stowarzyszeń Razem w Olsztynie są aktywni w Zespole Konsultacyjnym, obecnie w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Miasta Olsztyna, uczestniczą w wielu akcjach i przedsięwzięciach dotyczących mieszkańców Olsztyna i regionu. Biorą udział w posiedzeniach Komisji Rady Miasta, ściśle współpracują z Urzędem Miasta, Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Związek ma charakter placówki edukacyjnej wpisanej na listę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie od 2010 r. Wśród działań, które prowadzi z dużym sukcesem można wyróżnić: miesięcznik Donosiciel Pozarządowy, Forum Organizacji Pozarządowych, Powiatowe Forum Pełnomocników, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka CREP jest organizacją działającą od 1994 roku. Podstawowym celem Stowarzyszenia CREP jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg programów przy współpracy z Polską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości,

11 Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i samorządami z kilkunastu powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego. Za pomysłowość i innowacyjność w realizacji programów Stowarzyszenie CREP otrzymało w 2003 roku nagrodę PRO PUBLICO BONO za najlepszą inicjatywę obywatelską oraz tytuł Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Najlepszy z Najlepszych w 2004 roku. Stowarzyszenie posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO na usługi finansowe (pożyczki), szkoleniowe i informacyjne. W celu kompleksowej obsługi klientów Stowarzyszenie prowadzi następujące komponenty: - Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusz Pożyczkowy) instrument finansowania zewnętrznego dla mikro i małych przedsiębiorców, umożliwiający otrzymanie wsparcia kapitałowego w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Z pożyczki mogą skorzystać osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mikro i małe firmy. Stowarzyszenie działa w sieci Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych i dysponuje kapitałem ok. 30 mln zł 11 - Ośrodek szkoleniowy prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców z sektora MSP, bezrobotnych, młodzieży, pracowników instytucji rynku pracy, przedstawicieli samorządów. Szkolenia dotyczą zdobywania nowych kwalifikacji, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Są finansowane ze środków Unii Europejskiej. - Punkt konsultacyjny udziela usług informacyjnych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz poszukiwaniem źródła finansowania dla rozwoju firm. Obecnie SCREP wdraża innowacyjny na skalę Polski projekt dotyczący tworzenia pierwszego Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Gmina Olsztyn Olsztyn, miasto na prawach powiatu, które liczy niemal mieszkańców. Jest to miasto unikatowe ze względu na swoje położenie. W granicach administracyjnych miasta znajduje się 11 jezior oraz ponad 1400 ha lasu. Jest to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności społecznej w różnych dziedzinach życia. Liczba olsztyńskich organizacji pozarządowych, (fundacji, stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych) stale rośnie. Rocznie przyrasta około 60 nowych organizacji. Zarejestrowanych na terenie Olsztyna jest ponad 1000 podmiotów non profit, z czego aktywnie działających jest około 50%. Współpraca miasta i organizacji pozarządowych rozpoczęła się na długo przed uchwaleniem ustawy o działalności pożytku publicznego. Aktywność organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gotowość władz do współpracy pozwoliły na powołanie najpierw Zespołu Konsultacyjnego, a następnie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uchwalone zostały nie tylko programy współpracy, ale także Zasady Współpracy Olsztyna z organizacjami pozarządowymi, jako kompleksowy przewodnik współpracy. Corocznie w ramach współdziałania miasta i trzeciego sektora odbywa się Forum Organizacji Pozarządowych, podczas którego Prezydent Olsztyna funduje nagrody w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej - NIOP oraz - co jest unikatowe w skali kraju nagrody dla dziennikarzy poruszających problematykę trzeciego sektora Trzeci Sektor w mediach.

12 Wspólnie z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, co roku realizowana jest akcja 1% dla Olsztyna promująca ideę przekazywania 1% podatku na rzecz olsztyńskich organizacji. Olsztyn był jednym z miast, które w ramach systemowego projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej współtworzyły "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". W roku 2011 Olsztyn w ramach konkursu Godni Naśladowania otrzymał tytuł Samorząd Przyjazny Organizacjom. 12 opis wdrażania modelu w ramach projektu Razem w kierunku profesjonalizacji działań Wdrażając prezentowany model efektywnego kontraktowania usługami społecznymi, należy pamiętać, iż składa się on z sekwencji działań, które powinny być powtarzane w przeciągu kilku lat, w sposób zgodnie z poniższym harmonogramem zakres czasowy realizacji modelu. Planując pracę należy każdorazowo dostosowywać czas/ilość spotkań do umiejętności, wiedzy i doświadczenia głównych aktorów procesu. Zatem rokrocznie w okresie od IX miesiąca roku bazowego do III miesiąca 1 roku, powinny zostać przeprowadzone działania obejmujące (etap I programowanie działań): - badanie potrzeb i zasobów społeczności lokalnej, - opracowanie/modyfikacja standardu realizacji usługi, - opracowanie/modyfikacja zasad ewaluacji i wskaźników, - opracowanie oraz konsultowanie rocznego i/lub wieloletniego programu współpracy. Należy mieć na uwadze terminy narzucone przez ustawę o finansach publicznych i przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Następnie na podstawie opracowanych rocznych programów współpracy przeprowadzana jest procedura związana ze zlecaniem zadań (etap II zlecanie zadań), której koniec przypada na koniec marca roku 1. Należy tu jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszczalne jest kilkukrotne ogłaszanie konkursów w ciągu roku kalendarzowego. W związku z powyższym prezentowane ramy czasowe w modelu mogą ulegać zmianie, w zależności od zapisów rocznego programu współpracy, czy też potrzeb społecznych i możliwości budżetowych samorządów. Etap III realizacja zadania to nic innego jak realizacja usług/działań opisanych w rocznym programie współpracy. W zależności od możliwości samorządów, siły lokalnych organizacji pozarządowych, potrzeb społecznych, rodzaju usługi zlecane zadania mogą obejmować okres od kilku tygodni do kilku lat. Z punktu widzenia modelu efektywnego zarządzania usługami społecznymi, rekomendowana jest stopniowa standaryzacja usług społecznych a następnie ich realizacja w okresach kilkuletnich. Wieloletnie kontraktowanie usług, zgodnie z tezą projektu jest bardziej efektywne z punktu widzenia społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych jak i jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na dbałość, o jakość świadczonych usług, na tym etapie konieczne jest wprowadzenie narzędzi badania efektywności podejmowanych działań. Badania powinny obejmować nie tylko analizę finansową świadczonych usług, ale także ich wpływ na rozwój lokalny (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju powiatu czy też zasadą 4 kapitałów: kapitał ludzki, społeczny, materialny i środowiskowy). Dlatego też pomiary poszczególnych wskaźników powinny być prowadzone: - dla usług świadczonych w okresie do 9 miesięcy: na początku i na końcu realizacji zadania

13 - dla usług świadczonych do roku i ponad rok: na początku, w trakcie realizacji zadania (dla usług wieloletnich pomiary śród okresowe powinny nakładać się z rocznym rozliczeniem zadania, tj. końcem roku kalendarzowego) i na koniec realizacji zadania. Zaproponowane w modelu narzędzie kwestionariusz samooceny to przykładowy zestaw pytań, zagadnień jakie należy wziąć pod uwagę badając efektywność wdrażania wystandaryzowanych usług społecznych. Może on być modyfikowany (skracany, uzupełniany, wydłużany) w zależności od celów i wskaźników, jakie zostały opracowane w rocznych i/lub wieloletnich programach współpracy oraz od opisu standardu świadczonej usługi społecznej. Istotą tego etapu wdrażania efektywnego modelu zarządzania usługami społecznymi jest nie tylko świadczenie wysokiej jakości usług społecznych, ale także przygotowanie materiałów wyjściowych do badania efektywności wydatkowania środków publicznych (etap IV badanie efektywności ekonomicznej i społecznej). Tutaj istotną rolę będzie odgrywała analiza zebranych informacji, tak, aby na ich podstawie można było określić wpływ realizacji usługi na zaspokojenie potrzeb społecznych a w dalszej konsekwencji na rozwój powiatu. Wiąże się to oczywiście z ewentualną koniecznością modyfikacji celów, wskaźników, standardów zgodnie ze zmianami zachodzącymi w społecznościach lokalnych, przy jednoczesnym utrzymywaniu jak najwyższego stosunku jakości do ceny. Rekomendacje z przeprowadzonych badań powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego, w tym kolejnym rocznym programie współpracy ogłaszanym na rok 2. 13

14 Zakres czasowy realizacji modelu czas w miesiącach rok rok 1 rok 2 bazowy 0 Etapy realizacji ETAP I Programowanie działań 1.1 opracowanie standardu usługi badanie potrzeb i zasobów społeczności lokalnej (diagnoza problemu/ potrzeby) opracowanie standardu zaspokajania potrzeb opracowanie zasad ewaluacji i wskaźników rozwiązania problemu/ zaspokojenia potrzeby 1.2 opracowanie programu współpracy (rocznego i wieloletniego) ETAP II zlecanie zadań 2.1tryb otwartego konkursu ofert 2.2 tryb małych grantów 2.3 zamówienia publiczne ETAP III realizacja zadania 3.1 wykonawca zadania (organizacja pozarządowa/ podmiot ekonomii społecznej, inny uprawniony podmiot) bilans otwarcia ocena śródokresowa działań ocena końcowa działań 3.2 zlecający zadanie (jednostka samorządu lokalnego) bilans otwarcia ocena śródokresowa działań ocena końcowa działań 3.3 beneficjant zadania (mieszkańcy) bilans otwarcia ocena śródokresowa działań ocena końcowa działań IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI XI roczny program współpracy 30 XI roczny program współpracy 31 XII termin wydatkowania środków publicznych w trakcie realizacji zadania publicznego

15 ETAP IV Badanie efektywności 4.1 opracowanie sprawozdania z realizacji programu rocznego 4.2 określenie celów i zadań do programu wieloletniego i kolejnego rocznego (korekta celów i wskaźników) 30 IV termin przedstawienia sprawozdania z realizacji programu współpracy 30 IV termin przedstawienia sprawozdania z realizacji programu współpracy 15 Produkty opracowane w ramach projektu innowacyjnego mają za zadanie wspomóc urzędników i liderów organizacji pozarządowych w samodzielnym wdrażaniu wyżej wymienionych działań. Tym niemniej w samym projekcie, ze względu na konieczność przetestowania i dopracowania narzędzi wprowadzone zostały trzy funkcje wspomagające proces: 1. koordynatorzy/koordynatorki powiatowi/e (2 osoby, jedna z JST i 1 z NGO), zadaniem tych osób jest wdrażanie i testowanie modelu. Ich praca polega na opracowywaniu materiałów wyjściowych, organizacji i współprowadzeniu spotkań, rekrutacji uczestników, lokalnej promocji prowadzonych prac (teczka koordynatora/koordynatorki załącznik nr 37). Z punktu widzenia modelu są to osoby kluczowe, niezbędne do jego funkcjonowania. Z obecnych doświadczeń wynika, że role te najczęściej pełnią osoby pracujące w jednostkach samorządu terytorialnego, odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi (np. pełnomocnicy ds. organizacji pozarządowych) oraz przewodniczący/przewodniczące lokalnych rad organizacji pozarządowych (jeśli istnieją) lub liderzy lokalni, najczęściej członkowie zarządu najprężniej działających lokalnych organizacji pozarządowych. 2. moderatorzy/moderatorki powiatowi/e są to osoby z doświadczeniem doradczym, facylitacyjnym czy trenerskim, wspomagają oni działania koordynatorów powiatowych (prowadzą spotkania, zwłaszcza te dotyczące diagnozy społecznej, standaryzacji usług). Ich zadaniem jest także obserwacja całego procesu wdrażania efektywnego modelu zarządzania usługami społecznymi, diagnozowanie ewentualnych problemów, rozwiązywanie ich i modyfikowanie zaproponowanych w modelu narzędzi. 3. superwizorzy/superwizorki są to osoby odpowiedzialne za bieżącą ewaluację etapu testowania, z dużym naciskiem na diagnozowanie zmian zachodzących w JST, wsparcie koordynatorów powiatowych, moderatorów powiatowych na etapie określania bilansu otwarcia i oceny końcowej wdrażania model, a więc w procesie określania efektywności wdrożonych działań. Istotne jest również by w grupie wdrażającej model była odpowiednia reprezentacja poszczególnych aktorów procesu, w tym osób decyzyjnych JST (organy wykonawczego, uchwałodawczego), organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, społeczności lokalnej.

16 współpraca samorządu i organizacji pozarządowych podmioty współpracy - podmioty procesu kontraktacji 16 W procesie kontraktacji usług publicznych biorą udział dwie strony: organy administracji publicznej jako zlecający realizację zadania publicznego oraz organizacje pozarządowe bądź uprawnione podmioty jako wykonawcy zadania publicznego. Pojęcie organy administracji publicznej obejmuje organy stanowiące i wykonawcze szczebla rządowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, co obrazuje tabela opracowana na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie autorstwa Marcina Dadela. organ administracji publicznej nazwa szczebel organ administracji rządowej ministrowie jednostka samorządu terytorialnego kierownicy niektórych urzędów centralnych gmina powiat województwo wojewodowie organ stanowiący terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) brak rada gminy rada miasta rada powiatu sejmik wojewódzki organ wykonawczy brak wójt burmistrz prezydent zarząd powiatu ze starostą na czele zarząd województwa z marszałkiem na czele Opracowano na podstawie: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, autor: Marcin Dadel, Warszawa 2010 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 2 wymienia podmioty, którym organy administracji publicznej mogą zlecać realizację zadań publicznych.

17 Definicja organizacji pozarządowej została określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje. Termin organizacje pozarządowe w literaturze przedmiotu jest często nazywany wymiennie trzecim sektorem (w odróżnieniu od pierwszego sektora administracji publicznej i drugiego sektora sektora biznesu) bądź organizacjami non-profit (nie działającymi dla zysku), NGO sami (od ang. non-governmental organizations organizacje pozarządowe). 17 Do momentu wejścia w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiującej nazwę organizacji pozarządowej stosowano terminy: organizacje społeczne, organizacje obywatelskie - ze względu na obszar aktywności obejmujący działania na rzecz dobra publicznego, organizacje ochotnicze, organizacje wolontarystyczne - ze względu na zaangażowanie ochotników. Aktualnie rzadko stosuje się powyższe terminy. Termin organizacje pozarządowe obejmuje swoim zasięgiem fundacje i stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia kultury fizycznej oraz stowarzyszenia zwykłe. Jednak należy podkreślić, że stowarzyszenia zwykłe nie są uprawnione do otrzymywania dotacji. Niektóre organizacje, jak na przykład Polski Czerwony Krzyż czy Ochotnicze Hufce Pracy działają na podstawie odrębnych przepisów, jednak mogą otrzymywać dotacje na realizacje zadań publicznych (Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu, Dz. U. z 1964 r. Nr 41, poz.276., Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 99, poz. 1001, na mocy, której Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały status instytucji rynku pracy i są drugim, po publicznych służbach zatrudnienia, podmiotem realizującym zadania zapisane w ustawie). Podmioty określane mianem organizacji pozarządowych, to (za: Izabela Świderek, Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z wzorcową dokumentacją i przykładem oferty, Gdańsk, 2011): stowarzyszenia wraz z jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego, kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki rolniczych zrzeszeń branżowych, związki zawodowe rolników indywidualnych, związki zawodowe, ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zrzeszenia transportu i ich ogólnokrajowe reprezentacje, zrzeszenia handlu i usług i ich ogólnokrajowe reprezentacje,

18 izby gospodarcze, w tym Krajowa Izba Gospodarcza, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe, związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców, związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe, polskie związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej. Organizacje pozarządowe, co do zasady posiadają osobowość prawną. 18 Niektóre wyjątki: stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich. W otwartych konkursach ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe: posiadające lub nie posiadające osobowość prawną, niezależnie od faktu, czy mają status organizacji pożytku publicznego, choć muszą prowadzić działalność w sferze pożytku publicznego, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, choć dotacja związana z realizacją zadania publicznego nie może być wykorzystana na działania w zakresie działalności gospodarczej. Dotacje mogą otrzymywać także podmioty nie będące organizacjami pozarządowymi, ale wskazane przez ustawodawcę, jako potencjalni realizatorzy zadań publicznych: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa Polskiego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W dalszej części niniejszej publikacji opisane wyżej podmioty będą ujmowane nazwą: uprawnione podmioty. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa Polskiego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w literaturze przedmiotu nazywane ą skróconym terminem: organizacje kościelne. Przykładem mogą być parafie, diecezje, klasztory, zbory, gminy żydowskie i muzułmańskie, bractwa młodzieży prawosławnej, jednakże pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych, w ramach, których można zawierać umowy.

19 Spółdzielnie socjalne powstające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r., chociaż działają w sektorze biznesu, to tworzą miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem. Ustawodawca dał im możliwość bycia podmiotem kontraktacji usług społecznych. Zadania publiczne powiatu nie mogą zostać zlecone następującym podmiotom: partiom politycznym, związkom zawodowym i organizacjom pracodawców, samorządom zawodowym, fundacjom utworzonym przez partie polityczne, fundacjom tworzonym tylko przez Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego. 19 Choć, podobnie jak organizacje pozarządowe, są to podmioty, których celem nie jest osiąganie zysku. Jednak specyfika celów działania nie pozwoliła ustawodawcy zaliczyć ich do grona organizacji pozarządowych lub podmiotów o zrównanych prawach. Organy administracji publicznej mogą zlecić realizację zadań uprawnionym podmiotom, które prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego na terytorium odpowiadającym terytorialnemu zakresowi działania tych organów. ośrodki wsparcia organizacji pozarządowych Rekomendacja Dla usystematyzowania i rozwijania efektywności współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w niektórych samorządach powstają komórki do spraw wzajemnej współpracy i/lub też są wyznaczane osoby koordynujące współpracę pełnomocnicy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przykłady komórek organizacyjnych do spraw rozwijania współpracy między pierwszym i trzecim sektorem: Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu, Mobilny Ośrodek Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych z Powiatu Lwóweckiego, Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (OCOP) w Olsztynie. Samorządy mogą zlecić prowadzenie ośrodka wsparcia organizacjom pozarządowym. Niektóre z możliwych zadań wykonywanych przez ośrodki współpracy z organizacjami pozarządowymi: wsparcie merytoryczne przedstawicieli trzeciego sektora poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo, w szczególności w zakresie prawa, finansów, przygotowywania wniosków dotacyjnych, wolontariatu, rejestracji organizacji pozarządowych i in., wsparcie infrastrukturalne poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu biurowego, tworzenie miejsca pełniącego rolę centrum aktywności lokalnej i inkubatora inicjatyw obywatelskich, gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących trzeciego sektora, w tym możliwych źródeł finansowania działań, planowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć typu konferencje, festyny, seminaria i inne,

20 promocja podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego oraz aktywności społecznej mieszkańców, budowania społeczeństwa obywatelskiego, koordynatorzy/ki procesu wdrażania wieloletniej kontraktacji, moderatorzy/ki procesu wdrażania wieloletniej kontraktacji. Niektóre z możliwych zadań pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: - w zakresie tworzenia polityk publicznych: odpowiada za przygotowanie projektu programu współpracy oraz przygotowuje sprawozdanie z realizacji programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, koordynuje działania dotyczące konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, koordynuje proces wdrażania wieloletniej kontraktacji 20 - w zakresie realizacji polityk publicznych: w porozumieniu w komórkami merytorycznymi urzędu przygotowuje konkursy ofert, przyjmuje oferty, przekazuje oferty komórkom merytorycznym urzędu oraz innym jednostkom, odpowiada za proces opiniowania ofert, ogłasza wyniki konkursów, przeprowadza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do społecznego działania w komisjach konkursowych oceniających merytorycznie oferty składane w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, prowadzi spis dotacji umieszczony na portalu powiatu, prowadzi sprawy związane z ujednolicaniem procedur obowiązujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie udzielania dotacji, współpracuje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i zespołami o charakterze inicjatywno-doradczym, przyjmuje wnioski o udzielenie rekomendacji dla składanych przez organizacje pozarządowe projektów oraz wnioski o partnerstwo formalne lub nieformalne samorządu i organizacji pozarządowych, współorganizuje otwarte spotkania organizacji pozarządowych, odpowiada za informacje dotyczące organizacji pozarządowych zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu, reprezentuje samorząd na spotkaniach dotyczących problematyki trzeciego sektora. - w zakresie wsparcia infrastrukturalnego: przyjmuje wnioski o przydział lokalu komunalnego na działalność statutową organizacji, prowadzi i aktualizuje bank informacji o organizacjach pozarządowych, wspiera merytoryczne przedstawicieli trzeciego sektora poprzez organizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo oraz wykonuje inne zadania jak ośrodek wsparcia organizacji pozarządowych. Zadania pełnomocnika i ośrodka współpracy z organizacjami pozarządowymi mogą uzupełniać się wzajemnie i nawet pokrywać się - dotyczy to sytuacji, gdy nie ma odrębnego ośrodka wspierającego trzeci sektor, a funkcjonuje jedynie pełnomocnik.

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w gminach wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w miastach na prawach powiatu Podręcznik opisujący

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych Podręcznik opisujący model efektywnej kontraktacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r. Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI /7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 26 września 2007r. Data: 26 września

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/248/10 Rady Gminy Ropa z dnia 25 lutego 2010r. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"

Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie" Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Partnerzy projektu: / realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/253/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r

Uchwała Nr XLIII/253/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r Uchwała Nr XLIII/253/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich II CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZALESIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współpraca jednostek

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia... 2015 r. w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Program finansowany jest z pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA Załącznik do UchwałyNr III/20/2014 RadyMiastaŁańcuta z dnia 18grudnia 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r.

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. w sprawie: przyj cia Programu Wspó pracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno po

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r. DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Program współpracy Gminy Szczerców z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko-Kam. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie Karty współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: /Projekt/

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: /Projekt/ /Projekt/ Program współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT Program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Program określa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych

Narzędzia i środki przekazu. Informacja na stronie www. LGD, na stronach powiatu i gmin wchodzących w skład LGD a także na portalach społecznościowych Załącznik nr 5. Plan komunikacji Tabela 24 przedstawia działania komunikacyjne, odpowiadające im środki przekazu, grupy docelowe, zakładane wskaźniki, a także odniesienie do informacji zwrotnej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2016 (załącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo