Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Wielka Brytania Wiele technik i metod prognostycznych na poziomie regionalnym i krajowym (40 lat doświadczeń); Opracowanie prognoz zlecane instytucjom zewnętrznym; Zintegrowane podejście Working Futures realizowane przez Institute for Employment Research (Warwick University) i Cambridge Econometrics (prognoza do 2020r.) Wielka Brytania Źródło: Wilson 2012 Wielka Brytania Źródło: Wilson 2012 Wielka Brytania 8 Mocne strony: Ugruntowana infrastruktura statystyczna; Ugruntowany system modeli ilościowych; Korzystanie z zewnętrznych konsultantów zapewnienie obiektywizmu;

9 Źródło: Wilson 2012 Wielka Brytania Mocne strony: Ugruntowana infrastruktura statystyczna; Ugruntowany system modeli ilościowych; Korzystanie z zewnętrznych konsultantów zapewnienie obiektywizmu; Słabe strony: System jest skomplikowany i podlega ciągłym zmianom; Brak Portalu zawierającego informacje o przyszłych potrzebach w zakresie umiejętności. Finlandia Długoterminowy model siły roboczej (LTM) używany od 1990r.; Dane (zapisane w specjalnej bazie PTDATA) pochodzą z: Rachunków narodowych; Wyników spisu powszechnego; Badania aktywności ekonomicznej ludności. Finlandia model LTM Źródło: Tiainen 2012 Finlandia Model LTM powiązany z modelem Mittena, który pozwala na modelowanie umiejętności zasobów pracy; Model zintegrowany; Prognoza nowego popytu i popytu 9

10 Źródło: Tiainen 2012 Finlandia Model LTM powiązany z modelem Mittena, który pozwala na modelowanie umiejętności zasobów pracy; Model zintegrowany; Prognoza nowego popytu i popytu odtworzeniowego; Prognoza do 2030r. Republika Federalna Niemiec Wieloletnie doświadczenia z prognozowaniem popytu na pracę lata 1960 te; Ekonometryczny zintegrowany model IAB INFORGE; Podejście bottom up, przy czym zatrudnienie prognozowane zgodnie z podejściem topdown; Prognoza do 2025r. Republika Federalna Niemiec Cztery poziomy kwalifikacji: osoby bez żadnych kwalifikacji formalnych (ISCED 1, 2, 3a); osoby z podstawowymi kwalifikacjami zawodowymi (ISCED 3b i 4); osoby z zaawansowanymi kwalifikacjami zawodowymi (ISCED 5b) osoby z wykształceniem akademickim (ISCED 5a, 6) Republika Federalna Niemiec 10 Przekrój zawodowy autorska koncepcja pól zawodowych opracowana przez BIBB: Punkt wyjścia klasyfikacja zawodów na poziomie kodów 3 cyfrowych;

11 zawodowymi (ISCED 5b) osoby z wykształceniem akademickim (ISCED 5a, 6) Republika Federalna Niemiec Przekrój zawodowy autorska koncepcja pól zawodowych opracowana przez BIBB: Punkt wyjścia klasyfikacja zawodów na poziomie kodów 3 cyfrowych; Grupowanie według dwóch kryteriów: porównywalność charakterystycznych cech zawodów; dominacja zawodów w poszczególnych branżach; Republika Federalna Niemiec pola zawodowe Źródło: Helmrich, Maier 2012 Republika Federalna Niemiec Źródło: Zika 2012 Republika Federalna Niemiec Nowe podejście projekt QUBE: Integracja dwóch modeli prognozy podaży pracy; Macierz elastyczności: Konfrontacja podaży pracy (według zawodu wyuczonego) ze zrealizowanym popytem na pracę; 11

12 Źródło: Zika 2012 Republika Federalna Niemiec Nowe podejście projekt QUBE: Integracja dwóch modeli prognozy podaży pracy; Macierz elastyczności: Konfrontacja podaży pracy (według zawodu wyuczonego) ze zrealizowanym popytem na pracę; Ujawnienie niedopasowania między podażą a popytem w wymiarze poziomu kwalifikacji (I poziom); Ujawnienie niedopasowania między podażą a popytem w wymiarze pól zawodowych (II poziom) Republika Federalna Niemiecmacierz elastyczności Źródło: Helmrich, Maier 2012 Republika Federalna Niemiec Współpraca 4 instytucji; Długi proces planowania i budowy prognozy; Pierwsze wyniki nie zostały opublikowane; Ocena wewnętrzna i przez ekspertów zewnętrznych; Aktualizacja prognoz. Holandia 12 Wiodący ośrodek Research Centre for Education and the Labour Market (ROA); Pierwsza prognoza opracowana w 1989r.; Pierwotny cel źródło informacji dla

13 Holandia Wiodący ośrodek Research Centre for Education and the Labour Market (ROA); Pierwsza prognoza opracowana w 1989r.; Pierwotny cel źródło informacji dla młodzieży dokonującej wyborów edukacyjnych; Pięcioletni horyzont prognozy. Obszary: Holandia Nowy popyt na pracę; Popyt odtworzeniowy; Napływ absolwentów na rynek pracy; Przekroje: 32 branże; 127 grup zawodowych; 102 kierunki wykształcenia. Holandia struktura modelu Źródło: Arendt 2012 Holandia Prognoza dostępna w formie: Raportu (wersja papierowa i elektroniczna) opisującego i analizującego wyniki; Systemu elektronicznego dostęp dla 13

14 Źródło: Arendt 2012 Holandia Prognoza dostępna w formie: Raportu (wersja papierowa i elektroniczna) opisującego i analizującego wyniki; Systemu elektronicznego dostęp dla określonej grupy ekspertów; Informacji umieszczanych na stronach www, z których korzysta młodzież. Republika Czeska Projekcje zatrudnienia według zawodów i wymagań kwalifikacyjnych od II połowy lat 1990 tych; Dwa europejskie projekty Future Skill Needs in Europe oraz Forecasting skill supply and demand in Europe Opracowanie prognozy Centrum Polityki Edukacyjnej na Uniwersytecie Karola w Pradze; Prognoza do 2020r. Republika Czeska Wiele informacji w Internecie portal Future skills (http://www.budoucnostprofesi.cz/en/index.html) ; Źródła danych: Badanie aktywności ekonomicznej ludności; Dane urzędów pracy; Ogłoszenia; Wyniki badań sektorowych. Republika Czeska model 14

15 Ogłoszenia; Wyniki badań sektorowych. Republika Czeska model Źródło: Koucky, Lepic 2012 Wnioski utworzenie dobrze zorganizowanego systemu prognozowania jest procesem, który wymaga czasu i znacznych inwestycji; problemami dotykającymi wszystkich systemów prognostycznych są dostępność danych i niespójność szeregów czasowych będące konsekwencją zmian w klasyfikacjach statystycznych; Wnioski jakość prognoz powinna być oceniana pod względem ich przydatności dla różnych podmiotów z nich korzystających; najwłaściwsza prognoza to prognoza skierowana do konkretnych grup docelowych (zwłaszcza decydentów) umożliwiająca podjęcia konkretnych działań w celu uniknięcia przewidywanych negatywnych zmian w tym sensie powinniśmy życzyć sobie, żeby były to samoniszczące się prognozy; Wnioski w prognozowaniu popytu na pracę konieczne jest włączenie do modelu różnych rodzajów popytu, takich jak nowy popyt na pracę i popyt odtworzeniowy; duży wpływ na rynek pracy do 2020 r. mogą mieć 15

16 negatywnych zmian w tym sensie powinniśmy życzyć sobie, żeby były to samoniszczące się prognozy; Wnioski w prognozowaniu popytu na pracę konieczne jest włączenie do modelu różnych rodzajów popytu, takich jak nowy popyt na pracę i popyt odtworzeniowy; duży wpływ na rynek pracy do 2020 r. mogą mieć zmiany w popycie odtworzeniowym, podczas gdy nowy popyt na pracę będzie raczej umiarkowany; zintegrowane podejście popyt, jak i strona podażowa rynku pracy są modelowane w ramach zintegrowanego modelu. Dziękuję za uwagę 16

17 17

18 18

19 19

20 Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Struktura prezentacji 3. Najważniejsze wyniki 35 Cel prezentacji Przedstawienie wyników badań dotyczących pilotażowej prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego do 2020 r. 36 Prezentacja oparta na raporcie p.t.: Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego opracowanym przez: prof. dr hab. Bogdan Suchecki prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski dr Artur Gajdos mgr Przemysław Włodarczyk 37 Struktura prezentacji: Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia w województwie 2. Założenia merytoryczne do prognoz zatrudnienia w województwie łódzkim 3. Metodologia przyjęta w prognozie pilotażowej dla województwa łódzkiego 4. Prognozy ostateczne zatrudnienia w województwie łódzkim

21 mgr Przemysław Włodarczyk 37 Struktura prezentacji: 1. Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia w województwie 2. Założenia merytoryczne do prognoz zatrudnienia w województwie łódzkim 3. Metodologia przyjęta w prognozie pilotażowej dla województwa łódzkiego 4. Prognozy ostateczne zatrudnienia w województwie łódzkim 38 Istota prognozowanej kategorii Liczba pracujących wg BAEL, tj. osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek lub pomagający członek rodziny; miały pracę, ale jej nie wykonywały. Zgodnie z założeniami metodologicznymi BAEL, nie wlicza się do pracujących pewnych kategorii osób, obejmujących: pracujących, lecz mieszkających w gospodarstwach zbiorowych (hotele pracownicze, wojsko skoszarowane, domy akademickie); pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 39 Prognozowane struktury zatrudnienia Struktury zawodowe wg grup: wielkich (10), dużych (43), średnich (132), zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności Struktury sektorowe w przekroju: rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe, usługi nierynkowe, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) Struktury przestrzenne wg podregionów (klasyfikacja NUTS 2): podregion łódzki, podregion m. Łódź, podregion piotrkowski, podregion sieradzki, podregion skierniewicki. 40 Dane statystyczne Dane z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny: o dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), o dane ze sprawozdawczości statystycznej. 21 Dane roczne i kwartalne z lat

22 podregion sieradzki, podregion skierniewicki ,3 87,7 455,1 84,6 40 Dane statystyczne Dane z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny: o dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), o dane ze sprawozdawczości statystycznej. Dane roczne i kwartalne z lat Horyzont czasowy prognozy: Rok 2020 Horyzont prognozy a niepewność wyników 42 Determinanty zatrudnienia uwzględnione w modelowaniu produkt krajowy brutto, stopa inwestycji, płace realne, liczba pracujących w okresie poprzednim. 43 Tabela 1. Liczba pracujących w woj. łódzkim w latach (stan w końcu roku) Rok Ogółem w tys. osób 1999=100 Kobiety w tys. osób 1999= ,4 100,0 538,0 100, ,0 96,3 519,0 96, ,2 94,6 511,8 95, ) 1039,6/887,0 94,0/80,2 506,7/423,1 94,2/78, ) 1035,3/827,2 93,6/79,8 504,9/421,3 93,8/78, ,8 80,2 419,8 78, ,6 81,2 426,5 79, ,0 83,2 434,7 80, ,7 86,7 449,7 83,6

23 43 Tabela 1. Liczba pracujących w woj. łódzkim w latach (stan w końcu roku) Rok Ogółem w tys. osób 1999=100 Kobiety w tys. osób 1999= ,4 100,0 538,0 100, ,0 96,3 519,0 96, ,2 94,6 511,8 95, ) 1039,6/887,0 94,0/80,2 506,7/423,1 94,2/78, ) 1035,3/827,2 93,6/79,8 504,9/421,3 93,8/78, ,8 80,2 419,8 78, ,6 81,2 426,5 79, ,0 83,2 434,7 80, ,7 86,7 449,7 83, ,3 87,7 455,1 84, ,5 84,7 443,7 82, ,2 85,2 443,2 82,4 1) Dane w dwu ujęciach: w liczniku z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996 r. oraz w mianowniku według Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań z 2002 r. Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego z lat , Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź oraz dane pochodzące z Urzędu Statystycznego w Łodzi. 44 Wykres 1. Dynamika liczby pracujących w woj. łódzkim według sektorów ekonomicznych w latach (rok 2000 = 100) Źródło: obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, s oraz dane za 2010 rok uzyskane z Urzędu Statystycznego w Łodzi. 45 Wykres 2. Agregatowa dynamika produktu krajowego brutto wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach (rok 2000 = 100) województwo _ódzkie region centralny Polska Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne oraz Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa, Katowice, kolejne wydania z lat oraz lat Wykres 3. Agregatowa dynamika nakładów inwestycyjnych wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach (rok 2000 = 100)

24 województwo _ódzkie region centralny Polska Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne oraz Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa, Katowice, kolejne wydania z lat oraz lat Wykres 3. Agregatowa dynamika nakładów inwestycyjnych wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach (rok 2000 = 100) województwo _ódzkie region centralny Polska Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne oraz Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa, Katowice, kolejne wydania z lat oraz lat Wykres 4. Kształtowanie się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach w PLN Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, stan na dzień 14 listopada 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, pobrane z portalu 48 Tabela 2. Zatrudnienie według grup wielkich w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy wielkiej Zmiana (%) ,9 Ogółem Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,7 Specjaliści ,4 Technicy i inny średni personel ,7 Pracownicy biurowi ,4 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,9 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy ,1 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych ,9 * w latach 2004 i 2007 dokonano zmian Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 49 Tabela 3. Zatrudnienie według grup dużych w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy dużej Zmiana (%) 24 Ogółem ,9 Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi ,4 działacze Kierownicy wielkich organizacji * 53,2 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy ,8 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i ,8 technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia ,4 Nauczyciele ** 16,5 Pozostali specjaliści ,9 Średni personel techniczny ,3 Średni personel rolnictwa i ochrony zdrowia ,6 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy ,8

25 Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 49 Tabela 3. Zatrudnienie według grup dużych w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy dużej Zmiana (%) ,9 Ogółem Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi ,4 działacze Kierownicy wielkich organizacji * 53,2 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy ,8 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i ,8 technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia ,4 Nauczyciele ** 16,5 Pozostali specjaliści ,9 Średni personel techniczny ,3 Średni personel rolnictwa i ochrony zdrowia ,6 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy ,8 Pracownicy pozostałych specjalności ,1 Pracownicy obsługi biurowej ,8 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów ,9 * w latach 2004 i 2007 dokonano zmian Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 50 Tabela 3. c.d. Zatrudnienie według grup dużych w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy dużej Zmiana (%) Pracownicy usług osobistych i ochrony b.d Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy ,0 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy zorientowani na rynek ,7 Górnicy i robotnicy budowlani ,6 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń ,7 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy; wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni ,8 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,9 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,4 Operatorzy i monterzy maszyn ,0 Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn samojezdnych ,4 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach ,1 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni ,0 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,5 * w latach 2004 i 2007 dokonano zmian Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 51 Tabela 4. Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w województwie łódzkim w latach , w % ogółu pracujących a) Sektor Lata Sektor rolniczy przemysłowy b) Sektor usługowy c) Usługi rynkowe Usługi nierynkowe Razem ,5 26,7 26,4 14,5 40, ,0 26,3 26,1 14,7 40, ,2 21,8 25,2 29,5 27,2 31,9 14,4 16,8 41,6 48, ,3 21,8 24,8 29,0 27,6 32,3 14,4 16,8 42,0 49, ,7 29,5 31,8 17,0 48, ,4 29,0 32,5 17,1 49, ,0 29,4 32,9 16,7 49, ,1 30,0 33,5 16,4 49, ,9 29,9 33,9 16,3 50, ,4 29,3 35,0 15,3 50,3 a) sektor rolniczy obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo b) sektor przemysłowy obejmuje przemysł i budownictwo c) sektor usługowy obejmuje pozostałą działalność gospodarczą Źródło: Województwo Łódzkie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2010, s ; Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, s. 136, obliczenia własne. 52 Wybrane wyniki Schemat prognostycznego systemu modeli 25

26 c) sektor usługowy obejmuje pozostałą działalność gospodarczą Źródło: Województwo Łódzkie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2010, s ; Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, s. 136, obliczenia własne. 52 Wybrane wyniki Schemat prognostycznego systemu modeli Modele prognostyczne Model dla województwa (A) - wielorównaniowy model ekonometryczny. Model dla województwa według podregionów (B) - model z interakcjami przestrzennymi. Model dla województwa według sektorów (C) - wielorównaniowy model przekrojowy. Modele dla województwa według wielkich, dużych i średnich grup zawodowych wielorównaniowe modele proste (liniowych i nieliniowych tendencji rozwojowych oraz równania deterministyczne). Zmienne endogeniczne LP_L liczba pracujących ogółem w województwie łódzkim, w tys. osób, LB_L liczba bezrobotnych w województwie łódzkim w tys. osób, SB_L stopa bezrobocia w województwie łódzkim, LO_L liczba ofert pracy w województwie łódzkim, SO_L stopa ofert pracy w województwie łódzkim (stosunek liczby ofert pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo w procentach), WBP_L przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 1 zatrudnionego w województwie łódzkim, w złotych, AKT_L współczynnik aktywności zawodowej w województwie łódzkim, jako procentowy udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, LS_L liczba aktywnych zawodowo w województwie łódzkim, w tys. osób, Zmienne egzogeniczne lokalne 26 PKB_L produkt regionalny brutto wytworzony w województwie (w cenach stałych 2000 kw.1, mln zł), PC_L wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w województwie łódzkim, indeks jednopodstawowy I kw.2000=1 INV_L stopa inwestycji w województwie łódzkim, liczona jako stosunek nakładów na inwestycje do produktu krajowego

27 Zmienne egzogeniczne lokalne PKB_L produkt regionalny brutto wytworzony w województwie (w cenach stałych 2000 kw.1, mln zł), PC_L wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w województwie łódzkim, indeks jednopodstawowy I kw.2000=1 INV_L stopa inwestycji w województwie łódzkim, liczona jako stosunek nakładów na inwestycje do produktu krajowego brutto w województwie, LP15_L liczba ludności w wieku produkcyjnym 15 i więcej lat, Zmienne egzogeniczne krajowe PKB produkt krajowy brutto w cenach stałych 2000 kw.1, WBP przeciętna miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, w zł., (ceny bieżące), PC wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, indeks jednopodstawowy, I kw r. = 1, PX wskaźnik cen produkcji, indeks jednopodstawowy, I kw r. = 1. WMINP miesięczna płaca minimalna brutto w zł., (ceny bieżące). Specyfikacja równań LP = f (LP 1,[WBP/PX], PKB, [WMINP/WBP], INV, L15+, ε 1 ), WBP = f (WBP 1, [PKB/LP], PC, SB, WMINP, ε 2 ), SB = f (SB 1, PC, WBP/PX, SO, [PKB/LP], ε 3 ), SO = f (SO 1, INV, ε 4 ), LB = (SB LP) / (1 SB), LS = LP + LB, AKT = 100.LS/ L15+ Schemat modelu rynku pracy woj. łódzkiego Liczba Inwestycje PKB Płaca minimalna ludności (15+) PX Indeks cen produkcji LP Liczba pracujących WBP Płaca przeciętna PC Indeks inflacji 27 SO Stopa ofert pracy SB Stopa bezrobocia

28 LS = LP + LB, AKT = 100.LS/ L15+ LP = f ([WMINP/WBP ], INV, PKB, W_PKB, ε ) Schemat modelu rynku pracy woj. łódzkiego Liczba ludności (15+) Inwestycje PKB Płaca minimalna PX Indeks cen LP Liczba pracujących WBP Płaca przeciętna PC Indeks inflacji produkcji SO Stopa ofert pracy SB Stopa bezrobocia LS Podaż pracy LB Liczba bezrobotnych AKT Współczynnik aktywności zawodowej Liczba pracuj_cych P_aca przeci_tna brutto Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Poda_ pracy Wspó_czynnik aktywno_ci zawodowej Schemat modelu sektorowego XX WMINP Zatrudnienie w sektorach (ZX) Wynagrodzenie w sektorach (WXP) Zatrudnienie ogó?em (ZO) Krajowa p?aca przeciêtna (WOP) XO PC Stopa bezrobocia (SB) INV Stopa wolnych miejsc pracy (SO) Równania modelu dla podregionów LP (LO) = f (LP (LO)-1, W_WBP (LO), W_PKB (LO), ε 1 ) 28 LP (ML) = f (LP (ML)-1,[WMINP/WBP (ML) ],W_WBP (ML),W_PKB (ML),ε 2 ) LP (PI) = f ([WMINP/WBP (PI) ], INV (PI)-1, PKB (PI), W_PKB (PI), ε 3 )

29 INV miejsc pracy (SO) Równania modelu dla podregionów LP (LO) = f (LP (LO)-1, W_WBP (LO), W_PKB (LO), ε 1 ) LP (ML) = f (LP (ML)-1,[WMINP/WBP (ML) ],W_WBP (ML),W_PKB (ML),ε 2 ) LP (PI) = f ([WMINP/WBP (PI) ], INV (PI)-1, PKB (PI), W_PKB (PI), ε 3 ) LP (SI) = f ([WMINP/WBP (SI) ], INV (SI), PKB (SI), W_PKB (SI), ε 4 ) LP (SK) = f (LP (SK)-1, PKB (SK), W_WBP (SK), W_PKB (SK), ε 5 ) Wstępna prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Siły zbrojne 5,2 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 86,9 86,1 85,7 86,0 86,5 86,7 86,9 86,7 86,5 86,5 Specjaliści 203,4 205,8 209,2 214,4 219,9 224,7 229,3 233,2 236,8 240,9 Technicy i inny średni personel 122,1 121,2 120,9 121,6 122,4 123,0 123,4 123,4 123,3 123,5 Pracownicy biurowi 81,9 80,0 78,6 77,8 77,1 76,2 75,2 74,0 72,8 71,7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 188,7 188,4 189,1 191,3 193,9 195,9 197,7 198,9 199,9 201,3 ogrodnicy, leśnicy 161,4 152,5 144,5 137,8 131,3 124,3 117,2 109,8 102,5 95,3 Rolnicy, i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 190,2 187,3 185,5 185,1 185,1 184,5 183,7 182,4 181,0 179,9 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 146,8 148,9 151,8 156,0 160,3 164,2 168,0 171,2 174,2 177,6 przy pracach 82,3 81,6 81,4 81,9 82,5 82,8 83,1 83,1 83,0 83,1 Pracownicy prostych Razem 1268,9 1257,0 1252,1 1257,2 1264,6 1268,0 1270,4 1268,6 1266,0 1265,8 Podregion łódzki Podregion miasto Łódź Podregion piotrkowski Podregion sieradzki Podregion skierniewicki Szacowanie struktury i liczby pracujących według grup zawodów w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku Ilorazy lokacyjne liczby pracujących w sektorach gospodarki w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku 29

30 Szacowanie struktury i liczby pracujących według grup zawodów w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku Ilorazy lokacyjne liczby pracujących w sektorach gospodarki w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku łódzki miasto Łódź piotrkowski sieradzki skierniewicki sektor rolniczy 0,84 0,04 1,21 1,81 1,83 sektor przemysłowy 1,28 0,94 1,13 0,93 0,79 usługi rynkowe 1,03 1,55 0,83 0,54 0,64 usługi nierynkowe 0,82 1,51 0,80 0,70 0,76 Prognoza liczby pracujących (tys. osób) według modelu SUR+VECM w sektorach gospodarki województwa łódzkiego Rok Rolnictwo Przemysł Usługi rynkowe Usługi nierynkowe Ogółem ,2 410,0 403,6 287,0 1239, ,1 408,7 410,7 287,4 1244, ,0 403,1 418,6 288,8 1240, ,1 399,5 428,3 291,7 1245, ,3 398,5 439,0 295,2 1253, ,8 398,1 450,6 298,4 1263, ,9 397,2 462,1 301,3 1271, ,5 395,0 472,7 303,6 1277, ,2 391,7 483,3 305,8 1282, ,1 388,3 494,8 308,2 1289,4 Korekty eksperckie 1. Uwagi do prognozy zatrudnienia w wybranym województwie wg grup zawodów do 2020 r. 2. Korekta ekspercka prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTSIII do 2020 r. 3. Korekta ekspercka prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według zawodów i sektorów do 2020 r. Liczba pracujących ogółem w województwie łódzkim (w tys. osób) w latach oraz prognoza na latach (IV kwartały) 30

31 Liczba pracujących ogółem w województwie łódzkim (w tys. osób) w latach oraz prognoza na latach (IV kwartały) Źródło: opracowanie własne ( wartości historyczne, prognoza). Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Siły zbrojne 5,1 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 6,0 6,2 6,2 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 86,7 88,6 89,4 88,5 88,8 89,1 87,9 87,9 88,2 87,5 Specjaliści 207,1 216,5 223,3 225,9 231,7 237,4 238,7 243,6 249,3 252,1 Technicy i inny średni personel 125,3 128,3 129,9 129,1 130,2 131,2 129,8 130,4 131,5 131,1 Pracownicy biurowi 82,2 83,0 82,7 80,9 80,3 80,6 79,4 79,4 79,7 79,0 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 189,9 195,7 199,2 198,8 201,3 204,2 203,3 205,5 208,4 208,8 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 154,8 155,3 153,8 149,3 146,9 144,2 138,9 135,6 132,6 128,0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 188,2 191,1 191,7 188,6 188,3 187,9 184,2 183,2 182,8 180,4 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 146,4 153,3 158,3 160,3 164,6 168,2 168,8 171,9 175,5 177,0 Pracownicy przy pracach prostych 82,1 84,1 85,0 84,3 84,8 85,3 84,2 84,4 84,8 84,3 Razem 1267,8 1301,2 1319,0 1311,3 1322,7 1333,9 1321,1 1328,0 1339,0 1334,4 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) 31

32 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) 32

33 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) 33

34 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Podregion łódzki Podregion miasto Łódź 34 Podregion piotrkowski Podregion sieradzki

35 Podregion łódzki Podregion miasto Łódź Podregion piotrkowski Podregion sieradzki Podregion skierniewicki Wartości prognoz liczby pracujących w czterech sektorach gospodarki województwa łódzkiego (IV kwartały) Usługi Usługi Rolnictwo Przemysł Razem rynkowe nierynkowe ,3 417,8 342,0 357,4 1284, ,1 405,8 354,3 341,8 1267, ,6 410,0 371,5 352,1 1301, ,6 412,4 381,9 358,1 1319, ,0 410,2 382,5 356,6 1311, ,5 414,7 388,6 360,0 1322, ,0 418,0 396,1 362,9 1333, ,7 413,0 397,1 359,3 1321, ,7 414,3 404,0 361,0 1328, ,2 416,7 411,9 364,2 1339, ,0 414,0 415,2 363,2 1334,4 Podsumowanie wnioski rekomendacje I. Metodologia: 1. Źródła danych 2. Zmiany klasyfikacji (KZiS2010) 3. Metody modelowania i prognozowania 4. Proces prognostyczny (prognoza wstępna korekta ekspercka prognoza skorygowana) 5. Spójność wyników prognozowania 6. Prezentacja wyników szczegółowość II. Wyniki prognoza dla województwa łódzkiego 35

36 36

37 37

38 38

39 Schemat narzędzia prognostycznego Źródło: opracowanie własne. Schemat narzędzia prognostycznego Źródło: Gajdos A. (2002), Systemy informacji i prognozowania rynku pracy, UŁ, niepublikowana rozprawa doktorska, Łódź. Schemat narzędzia prognostycznego BANK DANYCH Pliki wsadowe, pliki danych Moduł estymacyjny i symulacyjny Moduł wspomagający Agregacja/dezagregacja i spójność wyników Moduł prezentacyjny Narzędzie prognostyczne Źródło: opracowanie na podstawie: Kwiatkowski E., Kwiatkowska W., Gajdos A., (2011), Stworzenie koncepcji modeli prognoz zatrudnienia według zawodów dla wybranego województwa, IPiSS, maszynopis, s. 77 oraz prezentacji B. Sucheckiego przedstawionej podczas II posiedzenia Rady Programowej Zadania 2 w dniu 11 stycznia 2012 roku. 39

Wielka Brytania Wiele technik i metod prognostycznych na poziomie regionalnym i krajowym (40 lat doświadczeń); Opracowanie prognoz zlecane instytucjom zewnętrznym; Zintegrowane podejście Working Futures

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Produkty projektu 3 Portal internetowy 8

Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Produkty projektu 3 Portal internetowy 8 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Produkty projektu 3 Portal internetowy 8 Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035

Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Sytuacja na rynku pracy w sektorze rolno-spożywczym w województwie łódzkim - analizy i prognozy w perspektywie do roku 2035 Krzysztof Kwaśniewski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych kwiecień 2013 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Konferencja Projektu

SPIS TREŚCI. Konferencja Projektu SPIS TREŚCI Konferencja Projektu 1 Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań

Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Zawody przyszłości w Wielkopolsce. Abstrakt z badań Rynek pracy ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz technologicznym. Niektóre zawody znikają z rynku, natomiast na inne rośnie zapotrzebowanie.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i prognozowanie rynku pracy - systemy informacyjne. Autor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki Opole, 10 grudnia 2013

Modelowanie i prognozowanie rynku pracy - systemy informacyjne. Autor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki Opole, 10 grudnia 2013 Modelowanie i prognozowanie rynku pracy - systemy informacyjne Autor: prof. dr hab. Bogdan Suchecki Opole, 10 grudnia 2013 Plan prezentacji 1. Systemy informacyjne 2. Systemy prognostyczno-informacyjne

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 II U W A G A. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowywania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROGNOZY PROFILU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Raport opracowany w ramach projektu: Aktualny i Przyszły Profil Gospodarczy Województwa Lubelskiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 11 POPYT NA PRACĘ W POLSCE - AKTUALNE TENDENCJE

ROZDZIAŁ 11 POPYT NA PRACĘ W POLSCE - AKTUALNE TENDENCJE Grażyna Węgrzyn ROZDZIAŁ 11 POPYT NA PRACĘ W POLSCE - AKTUALNE TENDENCJE 1. Wprowadzenie W warunkach dokonujących się przemian na polskim rynku pracy, zdeterminowanych z jednej strony racjonalizacją zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII 212 IX 212 X 212 XI 212 XII 212 I 213 II 213 III 213 IV 213 148 358 14148 136 92 134

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Struktura zatrudnienia w Polsce zawody przyszłości i zawody zanikające

Struktura zatrudnienia w Polsce zawody przyszłości i zawody zanikające Struktura zatrudnienia w Polsce zawody przyszłości i zawody zanikające Mgr Przemysław Włodarczyk pwlodarczyk@uni.lodz.pl Katedra Makroekonomii Uniwersytet Łódzki PTE o/łódź, 18 października 2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O RYNKU PRACY

INFORMACJE O RYNKU PRACY INFORMACJE O RYNKU PRACY Podstawowe pojęcia w zakresie rynku pracy: RYNEK PRACY to całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży i popytu pracy, obejmujące m.in. warunki na jakich dokonuje się

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów Rysunek 1. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w usługach rynkowych w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN

Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN dr Instytut Wiedzy i Innowacji 2 września 2009 r. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Badanie internetowych ofert pracy dla województwa kujawsko-pomorskiego Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Informacje o badaniu Badanie realizowano dla dwóch

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Pracujący Małopolanie

Pracujący Małopolanie 2015 Pracujący Małopolanie Pracujący Małopolanie Opracowanie powstało na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w przemyśle w przekroju grup zawodów Rysunek. Udział (w ) i liczba (w osób) pracujących w przemyśle w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Rada Programowa 2 Konferencja Zadania 3 Nad czym pracowaliśmy 5 Produkty Zadania 6

Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Rada Programowa 2 Konferencja Zadania 3 Nad czym pracowaliśmy 5 Produkty Zadania 6 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Rada Programowa 2 Konferencja Zadania 3 Nad czym pracowaliśmy 5 Produkty Zadania 6 Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umoliwiającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 1. O projekcie 2. Cele projektu 3. Zadania Partnera 5. Produkty projektu 6. Rada Programowa 7

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 1. O projekcie 2. Cele projektu 3. Zadania Partnera 5. Produkty projektu 6. Rada Programowa 7 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 1 O projekcie 2 Cele projektu 3 Zadania Partnera 5 Produkty projektu 6 Rada Programowa 7 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza. oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010

Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza. oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010 Polski rynek pracy 20 lat od reformy Balcerowicza oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy

Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Sytuacja osób w wieku niemobilnym na lubelskim rynku pracy prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

informacja sygnalna Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego

informacja sygnalna Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Ul. Śniadeckich 5 64-100 Leszno Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego informacja sygnalna Leszno, sierpień 2015 Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne redakcja naukowa Ryszard Cz. Horodeński Cecylia Sadowska-Snarska

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Łódź, dnia 16 listopada 2011 roku ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29 sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Namysłów Kluczbork Brzeg Opolski Opole Olesno Nysa Krapkowice Strzelce Opolskie Prudnik Kędzierzyn-Koźle Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej INSTYTUT EKONOMIKI! ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Redakcja naukowa: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód?

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód? Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jak prawidłowo przypisać zawód? Spotkanie z pracownikami PUP rejestrującymi osoby bezrobotne. Spotkanie przygotowane w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo