Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Wielka Brytania Wiele technik i metod prognostycznych na poziomie regionalnym i krajowym (40 lat doświadczeń); Opracowanie prognoz zlecane instytucjom zewnętrznym; Zintegrowane podejście Working Futures realizowane przez Institute for Employment Research (Warwick University) i Cambridge Econometrics (prognoza do 2020r.) Wielka Brytania Źródło: Wilson 2012 Wielka Brytania Źródło: Wilson 2012 Wielka Brytania 8 Mocne strony: Ugruntowana infrastruktura statystyczna; Ugruntowany system modeli ilościowych; Korzystanie z zewnętrznych konsultantów zapewnienie obiektywizmu;

9 Źródło: Wilson 2012 Wielka Brytania Mocne strony: Ugruntowana infrastruktura statystyczna; Ugruntowany system modeli ilościowych; Korzystanie z zewnętrznych konsultantów zapewnienie obiektywizmu; Słabe strony: System jest skomplikowany i podlega ciągłym zmianom; Brak Portalu zawierającego informacje o przyszłych potrzebach w zakresie umiejętności. Finlandia Długoterminowy model siły roboczej (LTM) używany od 1990r.; Dane (zapisane w specjalnej bazie PTDATA) pochodzą z: Rachunków narodowych; Wyników spisu powszechnego; Badania aktywności ekonomicznej ludności. Finlandia model LTM Źródło: Tiainen 2012 Finlandia Model LTM powiązany z modelem Mittena, który pozwala na modelowanie umiejętności zasobów pracy; Model zintegrowany; Prognoza nowego popytu i popytu 9

10 Źródło: Tiainen 2012 Finlandia Model LTM powiązany z modelem Mittena, który pozwala na modelowanie umiejętności zasobów pracy; Model zintegrowany; Prognoza nowego popytu i popytu odtworzeniowego; Prognoza do 2030r. Republika Federalna Niemiec Wieloletnie doświadczenia z prognozowaniem popytu na pracę lata 1960 te; Ekonometryczny zintegrowany model IAB INFORGE; Podejście bottom up, przy czym zatrudnienie prognozowane zgodnie z podejściem topdown; Prognoza do 2025r. Republika Federalna Niemiec Cztery poziomy kwalifikacji: osoby bez żadnych kwalifikacji formalnych (ISCED 1, 2, 3a); osoby z podstawowymi kwalifikacjami zawodowymi (ISCED 3b i 4); osoby z zaawansowanymi kwalifikacjami zawodowymi (ISCED 5b) osoby z wykształceniem akademickim (ISCED 5a, 6) Republika Federalna Niemiec 10 Przekrój zawodowy autorska koncepcja pól zawodowych opracowana przez BIBB: Punkt wyjścia klasyfikacja zawodów na poziomie kodów 3 cyfrowych;

11 zawodowymi (ISCED 5b) osoby z wykształceniem akademickim (ISCED 5a, 6) Republika Federalna Niemiec Przekrój zawodowy autorska koncepcja pól zawodowych opracowana przez BIBB: Punkt wyjścia klasyfikacja zawodów na poziomie kodów 3 cyfrowych; Grupowanie według dwóch kryteriów: porównywalność charakterystycznych cech zawodów; dominacja zawodów w poszczególnych branżach; Republika Federalna Niemiec pola zawodowe Źródło: Helmrich, Maier 2012 Republika Federalna Niemiec Źródło: Zika 2012 Republika Federalna Niemiec Nowe podejście projekt QUBE: Integracja dwóch modeli prognozy podaży pracy; Macierz elastyczności: Konfrontacja podaży pracy (według zawodu wyuczonego) ze zrealizowanym popytem na pracę; 11

12 Źródło: Zika 2012 Republika Federalna Niemiec Nowe podejście projekt QUBE: Integracja dwóch modeli prognozy podaży pracy; Macierz elastyczności: Konfrontacja podaży pracy (według zawodu wyuczonego) ze zrealizowanym popytem na pracę; Ujawnienie niedopasowania między podażą a popytem w wymiarze poziomu kwalifikacji (I poziom); Ujawnienie niedopasowania między podażą a popytem w wymiarze pól zawodowych (II poziom) Republika Federalna Niemiecmacierz elastyczności Źródło: Helmrich, Maier 2012 Republika Federalna Niemiec Współpraca 4 instytucji; Długi proces planowania i budowy prognozy; Pierwsze wyniki nie zostały opublikowane; Ocena wewnętrzna i przez ekspertów zewnętrznych; Aktualizacja prognoz. Holandia 12 Wiodący ośrodek Research Centre for Education and the Labour Market (ROA); Pierwsza prognoza opracowana w 1989r.; Pierwotny cel źródło informacji dla

13 Holandia Wiodący ośrodek Research Centre for Education and the Labour Market (ROA); Pierwsza prognoza opracowana w 1989r.; Pierwotny cel źródło informacji dla młodzieży dokonującej wyborów edukacyjnych; Pięcioletni horyzont prognozy. Obszary: Holandia Nowy popyt na pracę; Popyt odtworzeniowy; Napływ absolwentów na rynek pracy; Przekroje: 32 branże; 127 grup zawodowych; 102 kierunki wykształcenia. Holandia struktura modelu Źródło: Arendt 2012 Holandia Prognoza dostępna w formie: Raportu (wersja papierowa i elektroniczna) opisującego i analizującego wyniki; Systemu elektronicznego dostęp dla 13

14 Źródło: Arendt 2012 Holandia Prognoza dostępna w formie: Raportu (wersja papierowa i elektroniczna) opisującego i analizującego wyniki; Systemu elektronicznego dostęp dla określonej grupy ekspertów; Informacji umieszczanych na stronach www, z których korzysta młodzież. Republika Czeska Projekcje zatrudnienia według zawodów i wymagań kwalifikacyjnych od II połowy lat 1990 tych; Dwa europejskie projekty Future Skill Needs in Europe oraz Forecasting skill supply and demand in Europe Opracowanie prognozy Centrum Polityki Edukacyjnej na Uniwersytecie Karola w Pradze; Prognoza do 2020r. Republika Czeska Wiele informacji w Internecie portal Future skills (http://www.budoucnostprofesi.cz/en/index.html) ; Źródła danych: Badanie aktywności ekonomicznej ludności; Dane urzędów pracy; Ogłoszenia; Wyniki badań sektorowych. Republika Czeska model 14

15 Ogłoszenia; Wyniki badań sektorowych. Republika Czeska model Źródło: Koucky, Lepic 2012 Wnioski utworzenie dobrze zorganizowanego systemu prognozowania jest procesem, który wymaga czasu i znacznych inwestycji; problemami dotykającymi wszystkich systemów prognostycznych są dostępność danych i niespójność szeregów czasowych będące konsekwencją zmian w klasyfikacjach statystycznych; Wnioski jakość prognoz powinna być oceniana pod względem ich przydatności dla różnych podmiotów z nich korzystających; najwłaściwsza prognoza to prognoza skierowana do konkretnych grup docelowych (zwłaszcza decydentów) umożliwiająca podjęcia konkretnych działań w celu uniknięcia przewidywanych negatywnych zmian w tym sensie powinniśmy życzyć sobie, żeby były to samoniszczące się prognozy; Wnioski w prognozowaniu popytu na pracę konieczne jest włączenie do modelu różnych rodzajów popytu, takich jak nowy popyt na pracę i popyt odtworzeniowy; duży wpływ na rynek pracy do 2020 r. mogą mieć 15

16 negatywnych zmian w tym sensie powinniśmy życzyć sobie, żeby były to samoniszczące się prognozy; Wnioski w prognozowaniu popytu na pracę konieczne jest włączenie do modelu różnych rodzajów popytu, takich jak nowy popyt na pracę i popyt odtworzeniowy; duży wpływ na rynek pracy do 2020 r. mogą mieć zmiany w popycie odtworzeniowym, podczas gdy nowy popyt na pracę będzie raczej umiarkowany; zintegrowane podejście popyt, jak i strona podażowa rynku pracy są modelowane w ramach zintegrowanego modelu. Dziękuję za uwagę 16

17 17

18 18

19 19

20 Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Struktura prezentacji 3. Najważniejsze wyniki 35 Cel prezentacji Przedstawienie wyników badań dotyczących pilotażowej prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego do 2020 r. 36 Prezentacja oparta na raporcie p.t.: Prognozy zatrudnienia według grup zawodów, podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego opracowanym przez: prof. dr hab. Bogdan Suchecki prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski dr Artur Gajdos mgr Przemysław Włodarczyk 37 Struktura prezentacji: Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia w województwie 2. Założenia merytoryczne do prognoz zatrudnienia w województwie łódzkim 3. Metodologia przyjęta w prognozie pilotażowej dla województwa łódzkiego 4. Prognozy ostateczne zatrudnienia w województwie łódzkim

21 mgr Przemysław Włodarczyk 37 Struktura prezentacji: 1. Metodologiczne aspekty prognoz zatrudnienia w województwie 2. Założenia merytoryczne do prognoz zatrudnienia w województwie łódzkim 3. Metodologia przyjęta w prognozie pilotażowej dla województwa łódzkiego 4. Prognozy ostateczne zatrudnienia w województwie łódzkim 38 Istota prognozowanej kategorii Liczba pracujących wg BAEL, tj. osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek lub pomagający członek rodziny; miały pracę, ale jej nie wykonywały. Zgodnie z założeniami metodologicznymi BAEL, nie wlicza się do pracujących pewnych kategorii osób, obejmujących: pracujących, lecz mieszkających w gospodarstwach zbiorowych (hotele pracownicze, wojsko skoszarowane, domy akademickie); pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 39 Prognozowane struktury zatrudnienia Struktury zawodowe wg grup: wielkich (10), dużych (43), średnich (132), zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności Struktury sektorowe w przekroju: rolnictwo, przemysł, usługi rynkowe, usługi nierynkowe, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) Struktury przestrzenne wg podregionów (klasyfikacja NUTS 2): podregion łódzki, podregion m. Łódź, podregion piotrkowski, podregion sieradzki, podregion skierniewicki. 40 Dane statystyczne Dane z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny: o dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), o dane ze sprawozdawczości statystycznej. 21 Dane roczne i kwartalne z lat

22 podregion sieradzki, podregion skierniewicki ,3 87,7 455,1 84,6 40 Dane statystyczne Dane z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny: o dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), o dane ze sprawozdawczości statystycznej. Dane roczne i kwartalne z lat Horyzont czasowy prognozy: Rok 2020 Horyzont prognozy a niepewność wyników 42 Determinanty zatrudnienia uwzględnione w modelowaniu produkt krajowy brutto, stopa inwestycji, płace realne, liczba pracujących w okresie poprzednim. 43 Tabela 1. Liczba pracujących w woj. łódzkim w latach (stan w końcu roku) Rok Ogółem w tys. osób 1999=100 Kobiety w tys. osób 1999= ,4 100,0 538,0 100, ,0 96,3 519,0 96, ,2 94,6 511,8 95, ) 1039,6/887,0 94,0/80,2 506,7/423,1 94,2/78, ) 1035,3/827,2 93,6/79,8 504,9/421,3 93,8/78, ,8 80,2 419,8 78, ,6 81,2 426,5 79, ,0 83,2 434,7 80, ,7 86,7 449,7 83,6

23 43 Tabela 1. Liczba pracujących w woj. łódzkim w latach (stan w końcu roku) Rok Ogółem w tys. osób 1999=100 Kobiety w tys. osób 1999= ,4 100,0 538,0 100, ,0 96,3 519,0 96, ,2 94,6 511,8 95, ) 1039,6/887,0 94,0/80,2 506,7/423,1 94,2/78, ) 1035,3/827,2 93,6/79,8 504,9/421,3 93,8/78, ,8 80,2 419,8 78, ,6 81,2 426,5 79, ,0 83,2 434,7 80, ,7 86,7 449,7 83, ,3 87,7 455,1 84, ,5 84,7 443,7 82, ,2 85,2 443,2 82,4 1) Dane w dwu ujęciach: w liczniku z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996 r. oraz w mianowniku według Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań z 2002 r. Źródło: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego z lat , Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź oraz dane pochodzące z Urzędu Statystycznego w Łodzi. 44 Wykres 1. Dynamika liczby pracujących w woj. łódzkim według sektorów ekonomicznych w latach (rok 2000 = 100) Źródło: obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, s oraz dane za 2010 rok uzyskane z Urzędu Statystycznego w Łodzi. 45 Wykres 2. Agregatowa dynamika produktu krajowego brutto wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach (rok 2000 = 100) województwo _ódzkie region centralny Polska Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne oraz Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa, Katowice, kolejne wydania z lat oraz lat Wykres 3. Agregatowa dynamika nakładów inwestycyjnych wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach (rok 2000 = 100)

24 województwo _ódzkie region centralny Polska Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne oraz Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa, Katowice, kolejne wydania z lat oraz lat Wykres 3. Agregatowa dynamika nakładów inwestycyjnych wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach (rok 2000 = 100) województwo _ódzkie region centralny Polska Źródło: obliczenia własne na podstawie Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne oraz Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach, Warszawa, Katowice, kolejne wydania z lat oraz lat Wykres 4. Kształtowanie się przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla wybranych jednostek podziału terytorialnego Polski w latach w PLN Źródło: obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, stan na dzień 14 listopada 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, pobrane z portalu 48 Tabela 2. Zatrudnienie według grup wielkich w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy wielkiej Zmiana (%) ,9 Ogółem Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,7 Specjaliści ,4 Technicy i inny średni personel ,7 Pracownicy biurowi ,4 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,9 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,7 Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy ,1 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych ,9 * w latach 2004 i 2007 dokonano zmian Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 49 Tabela 3. Zatrudnienie według grup dużych w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy dużej Zmiana (%) 24 Ogółem ,9 Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi ,4 działacze Kierownicy wielkich organizacji * 53,2 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy ,8 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i ,8 technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia ,4 Nauczyciele ** 16,5 Pozostali specjaliści ,9 Średni personel techniczny ,3 Średni personel rolnictwa i ochrony zdrowia ,6 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy ,8

25 Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 49 Tabela 3. Zatrudnienie według grup dużych w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy dużej Zmiana (%) ,9 Ogółem Parlamentarzyści, politycy, wyżsi urzędnicy, zawodowi ,4 działacze Kierownicy wielkich organizacji * 53,2 Kierownicy małych i średnich zakładów pracy ,8 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i ,8 technicznych Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia ,4 Nauczyciele ** 16,5 Pozostali specjaliści ,9 Średni personel techniczny ,3 Średni personel rolnictwa i ochrony zdrowia ,6 Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy ,8 Pracownicy pozostałych specjalności ,1 Pracownicy obsługi biurowej ,8 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów ,9 * w latach 2004 i 2007 dokonano zmian Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 50 Tabela 3. c.d. Zatrudnienie według grup dużych w województwie łódzkim w latach 2002 i 2008 Nazwa grupy dużej Zmiana (%) Pracownicy usług osobistych i ochrony b.d Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy ,0 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy zorientowani na rynek ,7 Górnicy i robotnicy budowlani ,6 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń ,7 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy; wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni ,8 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,9 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,4 Operatorzy i monterzy maszyn ,0 Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn samojezdnych ,4 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach ,1 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni ,0 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,5 * w latach 2004 i 2007 dokonano zmian Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie łódzkim w październiku, w latach ( ), Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003, (2009). 51 Tabela 4. Struktura pracujących według sektorów ekonomicznych w województwie łódzkim w latach , w % ogółu pracujących a) Sektor Lata Sektor rolniczy przemysłowy b) Sektor usługowy c) Usługi rynkowe Usługi nierynkowe Razem ,5 26,7 26,4 14,5 40, ,0 26,3 26,1 14,7 40, ,2 21,8 25,2 29,5 27,2 31,9 14,4 16,8 41,6 48, ,3 21,8 24,8 29,0 27,6 32,3 14,4 16,8 42,0 49, ,7 29,5 31,8 17,0 48, ,4 29,0 32,5 17,1 49, ,0 29,4 32,9 16,7 49, ,1 30,0 33,5 16,4 49, ,9 29,9 33,9 16,3 50, ,4 29,3 35,0 15,3 50,3 a) sektor rolniczy obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo b) sektor przemysłowy obejmuje przemysł i budownictwo c) sektor usługowy obejmuje pozostałą działalność gospodarczą Źródło: Województwo Łódzkie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2010, s ; Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, s. 136, obliczenia własne. 52 Wybrane wyniki Schemat prognostycznego systemu modeli 25

26 c) sektor usługowy obejmuje pozostałą działalność gospodarczą Źródło: Województwo Łódzkie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2010, s ; Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2010, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, s. 136, obliczenia własne. 52 Wybrane wyniki Schemat prognostycznego systemu modeli Modele prognostyczne Model dla województwa (A) - wielorównaniowy model ekonometryczny. Model dla województwa według podregionów (B) - model z interakcjami przestrzennymi. Model dla województwa według sektorów (C) - wielorównaniowy model przekrojowy. Modele dla województwa według wielkich, dużych i średnich grup zawodowych wielorównaniowe modele proste (liniowych i nieliniowych tendencji rozwojowych oraz równania deterministyczne). Zmienne endogeniczne LP_L liczba pracujących ogółem w województwie łódzkim, w tys. osób, LB_L liczba bezrobotnych w województwie łódzkim w tys. osób, SB_L stopa bezrobocia w województwie łódzkim, LO_L liczba ofert pracy w województwie łódzkim, SO_L stopa ofert pracy w województwie łódzkim (stosunek liczby ofert pracy do liczby ludności aktywnej zawodowo w procentach), WBP_L przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 1 zatrudnionego w województwie łódzkim, w złotych, AKT_L współczynnik aktywności zawodowej w województwie łódzkim, jako procentowy udział aktywnych zawodowo w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, LS_L liczba aktywnych zawodowo w województwie łódzkim, w tys. osób, Zmienne egzogeniczne lokalne 26 PKB_L produkt regionalny brutto wytworzony w województwie (w cenach stałych 2000 kw.1, mln zł), PC_L wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w województwie łódzkim, indeks jednopodstawowy I kw.2000=1 INV_L stopa inwestycji w województwie łódzkim, liczona jako stosunek nakładów na inwestycje do produktu krajowego

27 Zmienne egzogeniczne lokalne PKB_L produkt regionalny brutto wytworzony w województwie (w cenach stałych 2000 kw.1, mln zł), PC_L wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w województwie łódzkim, indeks jednopodstawowy I kw.2000=1 INV_L stopa inwestycji w województwie łódzkim, liczona jako stosunek nakładów na inwestycje do produktu krajowego brutto w województwie, LP15_L liczba ludności w wieku produkcyjnym 15 i więcej lat, Zmienne egzogeniczne krajowe PKB produkt krajowy brutto w cenach stałych 2000 kw.1, WBP przeciętna miesięczna płaca brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, w zł., (ceny bieżące), PC wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, indeks jednopodstawowy, I kw r. = 1, PX wskaźnik cen produkcji, indeks jednopodstawowy, I kw r. = 1. WMINP miesięczna płaca minimalna brutto w zł., (ceny bieżące). Specyfikacja równań LP = f (LP 1,[WBP/PX], PKB, [WMINP/WBP], INV, L15+, ε 1 ), WBP = f (WBP 1, [PKB/LP], PC, SB, WMINP, ε 2 ), SB = f (SB 1, PC, WBP/PX, SO, [PKB/LP], ε 3 ), SO = f (SO 1, INV, ε 4 ), LB = (SB LP) / (1 SB), LS = LP + LB, AKT = 100.LS/ L15+ Schemat modelu rynku pracy woj. łódzkiego Liczba Inwestycje PKB Płaca minimalna ludności (15+) PX Indeks cen produkcji LP Liczba pracujących WBP Płaca przeciętna PC Indeks inflacji 27 SO Stopa ofert pracy SB Stopa bezrobocia

28 LS = LP + LB, AKT = 100.LS/ L15+ LP = f ([WMINP/WBP ], INV, PKB, W_PKB, ε ) Schemat modelu rynku pracy woj. łódzkiego Liczba ludności (15+) Inwestycje PKB Płaca minimalna PX Indeks cen LP Liczba pracujących WBP Płaca przeciętna PC Indeks inflacji produkcji SO Stopa ofert pracy SB Stopa bezrobocia LS Podaż pracy LB Liczba bezrobotnych AKT Współczynnik aktywności zawodowej Liczba pracuj_cych P_aca przeci_tna brutto Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia Poda_ pracy Wspó_czynnik aktywno_ci zawodowej Schemat modelu sektorowego XX WMINP Zatrudnienie w sektorach (ZX) Wynagrodzenie w sektorach (WXP) Zatrudnienie ogó?em (ZO) Krajowa p?aca przeciêtna (WOP) XO PC Stopa bezrobocia (SB) INV Stopa wolnych miejsc pracy (SO) Równania modelu dla podregionów LP (LO) = f (LP (LO)-1, W_WBP (LO), W_PKB (LO), ε 1 ) 28 LP (ML) = f (LP (ML)-1,[WMINP/WBP (ML) ],W_WBP (ML),W_PKB (ML),ε 2 ) LP (PI) = f ([WMINP/WBP (PI) ], INV (PI)-1, PKB (PI), W_PKB (PI), ε 3 )

29 INV miejsc pracy (SO) Równania modelu dla podregionów LP (LO) = f (LP (LO)-1, W_WBP (LO), W_PKB (LO), ε 1 ) LP (ML) = f (LP (ML)-1,[WMINP/WBP (ML) ],W_WBP (ML),W_PKB (ML),ε 2 ) LP (PI) = f ([WMINP/WBP (PI) ], INV (PI)-1, PKB (PI), W_PKB (PI), ε 3 ) LP (SI) = f ([WMINP/WBP (SI) ], INV (SI), PKB (SI), W_PKB (SI), ε 4 ) LP (SK) = f (LP (SK)-1, PKB (SK), W_WBP (SK), W_PKB (SK), ε 5 ) Wstępna prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Siły zbrojne 5,2 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 86,9 86,1 85,7 86,0 86,5 86,7 86,9 86,7 86,5 86,5 Specjaliści 203,4 205,8 209,2 214,4 219,9 224,7 229,3 233,2 236,8 240,9 Technicy i inny średni personel 122,1 121,2 120,9 121,6 122,4 123,0 123,4 123,4 123,3 123,5 Pracownicy biurowi 81,9 80,0 78,6 77,8 77,1 76,2 75,2 74,0 72,8 71,7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 188,7 188,4 189,1 191,3 193,9 195,9 197,7 198,9 199,9 201,3 ogrodnicy, leśnicy 161,4 152,5 144,5 137,8 131,3 124,3 117,2 109,8 102,5 95,3 Rolnicy, i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 190,2 187,3 185,5 185,1 185,1 184,5 183,7 182,4 181,0 179,9 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 146,8 148,9 151,8 156,0 160,3 164,2 168,0 171,2 174,2 177,6 przy pracach 82,3 81,6 81,4 81,9 82,5 82,8 83,1 83,1 83,0 83,1 Pracownicy prostych Razem 1268,9 1257,0 1252,1 1257,2 1264,6 1268,0 1270,4 1268,6 1266,0 1265,8 Podregion łódzki Podregion miasto Łódź Podregion piotrkowski Podregion sieradzki Podregion skierniewicki Szacowanie struktury i liczby pracujących według grup zawodów w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku Ilorazy lokacyjne liczby pracujących w sektorach gospodarki w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku 29

30 Szacowanie struktury i liczby pracujących według grup zawodów w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku Ilorazy lokacyjne liczby pracujących w sektorach gospodarki w podregionach województwa łódzkiego w 2010 roku łódzki miasto Łódź piotrkowski sieradzki skierniewicki sektor rolniczy 0,84 0,04 1,21 1,81 1,83 sektor przemysłowy 1,28 0,94 1,13 0,93 0,79 usługi rynkowe 1,03 1,55 0,83 0,54 0,64 usługi nierynkowe 0,82 1,51 0,80 0,70 0,76 Prognoza liczby pracujących (tys. osób) według modelu SUR+VECM w sektorach gospodarki województwa łódzkiego Rok Rolnictwo Przemysł Usługi rynkowe Usługi nierynkowe Ogółem ,2 410,0 403,6 287,0 1239, ,1 408,7 410,7 287,4 1244, ,0 403,1 418,6 288,8 1240, ,1 399,5 428,3 291,7 1245, ,3 398,5 439,0 295,2 1253, ,8 398,1 450,6 298,4 1263, ,9 397,2 462,1 301,3 1271, ,5 395,0 472,7 303,6 1277, ,2 391,7 483,3 305,8 1282, ,1 388,3 494,8 308,2 1289,4 Korekty eksperckie 1. Uwagi do prognozy zatrudnienia w wybranym województwie wg grup zawodów do 2020 r. 2. Korekta ekspercka prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według grup zawodów i obszarów statystycznych NUTSIII do 2020 r. 3. Korekta ekspercka prognozy zatrudnienia w wybranym województwie według zawodów i sektorów do 2020 r. Liczba pracujących ogółem w województwie łódzkim (w tys. osób) w latach oraz prognoza na latach (IV kwartały) 30

31 Liczba pracujących ogółem w województwie łódzkim (w tys. osób) w latach oraz prognoza na latach (IV kwartały) Źródło: opracowanie własne ( wartości historyczne, prognoza). Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Siły zbrojne 5,1 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 5,9 6,0 6,2 6,2 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 86,7 88,6 89,4 88,5 88,8 89,1 87,9 87,9 88,2 87,5 Specjaliści 207,1 216,5 223,3 225,9 231,7 237,4 238,7 243,6 249,3 252,1 Technicy i inny średni personel 125,3 128,3 129,9 129,1 130,2 131,2 129,8 130,4 131,5 131,1 Pracownicy biurowi 82,2 83,0 82,7 80,9 80,3 80,6 79,4 79,4 79,7 79,0 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 189,9 195,7 199,2 198,8 201,3 204,2 203,3 205,5 208,4 208,8 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 154,8 155,3 153,8 149,3 146,9 144,2 138,9 135,6 132,6 128,0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 188,2 191,1 191,7 188,6 188,3 187,9 184,2 183,2 182,8 180,4 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 146,4 153,3 158,3 160,3 164,6 168,2 168,8 171,9 175,5 177,0 Pracownicy przy pracach prostych 82,1 84,1 85,0 84,3 84,8 85,3 84,2 84,4 84,8 84,3 Razem 1267,8 1301,2 1319,0 1311,3 1322,7 1333,9 1321,1 1328,0 1339,0 1334,4 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) 31

32 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) 32

33 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) 33

34 Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Prognoza liczby pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych (KZiS2010) Podregion łódzki Podregion miasto Łódź 34 Podregion piotrkowski Podregion sieradzki

35 Podregion łódzki Podregion miasto Łódź Podregion piotrkowski Podregion sieradzki Podregion skierniewicki Wartości prognoz liczby pracujących w czterech sektorach gospodarki województwa łódzkiego (IV kwartały) Usługi Usługi Rolnictwo Przemysł Razem rynkowe nierynkowe ,3 417,8 342,0 357,4 1284, ,1 405,8 354,3 341,8 1267, ,6 410,0 371,5 352,1 1301, ,6 412,4 381,9 358,1 1319, ,0 410,2 382,5 356,6 1311, ,5 414,7 388,6 360,0 1322, ,0 418,0 396,1 362,9 1333, ,7 413,0 397,1 359,3 1321, ,7 414,3 404,0 361,0 1328, ,2 416,7 411,9 364,2 1339, ,0 414,0 415,2 363,2 1334,4 Podsumowanie wnioski rekomendacje I. Metodologia: 1. Źródła danych 2. Zmiany klasyfikacji (KZiS2010) 3. Metody modelowania i prognozowania 4. Proces prognostyczny (prognoza wstępna korekta ekspercka prognoza skorygowana) 5. Spójność wyników prognozowania 6. Prezentacja wyników szczegółowość II. Wyniki prognoza dla województwa łódzkiego 35

36 36

37 37

38 38

39 Schemat narzędzia prognostycznego Źródło: opracowanie własne. Schemat narzędzia prognostycznego Źródło: Gajdos A. (2002), Systemy informacji i prognozowania rynku pracy, UŁ, niepublikowana rozprawa doktorska, Łódź. Schemat narzędzia prognostycznego BANK DANYCH Pliki wsadowe, pliki danych Moduł estymacyjny i symulacyjny Moduł wspomagający Agregacja/dezagregacja i spójność wyników Moduł prezentacyjny Narzędzie prognostyczne Źródło: opracowanie na podstawie: Kwiatkowski E., Kwiatkowska W., Gajdos A., (2011), Stworzenie koncepcji modeli prognoz zatrudnienia według zawodów dla wybranego województwa, IPiSS, maszynopis, s. 77 oraz prezentacji B. Sucheckiego przedstawionej podczas II posiedzenia Rady Programowej Zadania 2 w dniu 11 stycznia 2012 roku. 39

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Ze wstępu ISBN 978-83-61125-79-2 PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Opracowanie prac badawczych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Uwarunkowania przyszłego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce: globalizacja, demografia i zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Uwarunkowania przyszłego

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej. wrzesień 2006 r.

OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej. wrzesień 2006 r. OCENA SZACUNKOWA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI RAPORT CZĄSTKOWY NR 1 Weryfikacja diagnozy społeczno-gospodarczej wrzesień 2006 r. Historia dokumentu: Wersja Data Autor Uwagi 1.0 19.09.2006

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY

REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH REGIONALNE I LOKALNE PROBLEMY RYNKU PRACY Redaktor naukowy Dorota Kotlorz

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Ochrona środowiska FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - POLSKA 2020 Obszar badawczy: OCHRONA ŚRODOWISKA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA GOSPODARKI POZIOM KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

TRANSFORMACJA GOSPODARKI POZIOM KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY TRANSFORMACJA GOSPODARKI POZIOM KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TRANSFORMACJA GOSPODARKI POZIOM KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY Katowice

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo