Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A."

Transkrypt

1 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibąw Żywcu przy ulicy Browarnej 88, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązańwykazuje sumę ; (b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ; (d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie ; (e) informacjędodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Ustawa Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaćwystarczającąpewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólnąocenęjego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającąpodstawędla wyrażenia opinii.

2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. (cd.) Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. uwzględniająpostanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i sązgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) (c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkęprzepisami prawa oraz statutem Spółki; przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UnięEuropejską. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie: MichałMastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listępodmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 19 lutego 2007 r.

3 1 Grupa Żywiec S.A.

4 Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Niniejszy raport zostałsporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. z siedzibąw Żywcu, przy ulicy Browarnej 88 (zwanej dalej Spółką ). Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące: (a) (b) (c) bilans sporządzony na dzień31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązańwykazuje sumę ; rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ; (d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie ; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 19 lutego 2007 r. Raport powinien być odczytywany wraz z opiniąniezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. z dnia 19 lutego 2007 r. dotyczącąwyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądźzagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelnośći prawidłowośćsprawozdania finansowego. Raport zawiera 16 kolejno ponumerowanych stron i składa sięz następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka Spółki... 2 II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania... 4 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki... 5 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego... 7 V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta...15 Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie: MichałMastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listępodmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 19 lutego 2007 r.

5 Grupa Żywiec S.A. 2 I. Ogólna charakterystyka Spółki (a) (b) (c) (d) Spółka rozpoczęła działalnośćw 1990 r. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Błaszczyka w Warszawie w dniu 29 grudnia 1990 r. i zarejestrowano w Rep. A Nr 2221/90. W dniu 8 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonałwpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Dla celów rozliczeńz tytułu podatków Spółce nadano dnia 11 czerwca 1993 r. numer NIP Dla celów statystycznych jednostka otrzymała dnia 26 sierpnia 1999 r. numer REGON Zarejestrowany kapitałzakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił złi składałsięz akcji o wartości nominalnej 2,50 złkażda. Informacje dotyczące zakupu akcji własnych przez Spółkęi ich umorzenia po dniu bilansowym ujęto w punkcie IV.5 niniejszego raportu. W badanym okresie przedmiotem działalności Spółki była: produkcja piwa, eksport i import towarów i usług, prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego napojów alkoholowych i bezalkoholowych. (e) W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki byli: Henricus Petrus van Zon Prezes Zarządu Viktor Mautner Markhof Członek Zarządu do 30 czerwca 2006 r. Radovan Sikorsky Członek Zarządu od 8 września 2006 r. Marek Prujszczyk Członek Zarządu do 30 listopada 2006 r. Jacek Gerula Członek Zarządu Tadeusz Dobrzycki Członek Zarządu Werner Jansel Członek Zarządu do 27 lutego 2006 r. Mariusz Borowiak Członek Zarządu Dnia 8 stycznia 2007 r. Henricus Petrus van Zon ogłosiłzamiar rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 9 marca 2007 r. Dnia 6 lutego 2007 r. Tadeusz Dobrzycki ogłosiłzamiar rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 lipca 2007 r. (f) Jednostkami powiązanymi ze Spółkąsą: - jednostka dominująca Heineken International B.V. wyższego szczebla Brau Union AG - jednostka dominująca Harbin B.V. - znaczący inwestor Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie - spółka zależna

6 Grupa Żywiec S.A. 3 I. Ogólna charakterystyka Spółki (cd.) Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie spółka zależna HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Key Account Services Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Poznaniu - spółka zależna Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. - spółka zależna Grupa Handlowa Sp. z o.o. - spółka zależna Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. - spółka zależna Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. - spółka zależna Analda Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Żywcu - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu - spółka zależna Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna C.R. Dystrybucja Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. - spółka zależna Elbląska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. - spółka zależna w likwidacji Chmiel Polski S.A. - spółka stowarzyszona oraz spółki należące do Grupy kapitałowej jednostki dominującej w stosunku do Spółki. (g) (h) Spółka jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Korzystając z możliwości wyboru zasad rachunkowości przewidzianej przepisami Ustawy, począwszy od roku 2005, Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez UnięEuropejską. Spółka, jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej sporządziła również, pod datą 19 lutego 2007 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UnięEuropejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytaćw powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym.

7 Grupa Żywiec S.A. 4 II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania (a) (b) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Spółki uchwałąrady Nadzorczej z dnia 7 marca 2006 r. na podstawie paragrafu 18 Statutu Spółki. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. (c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2006 r. w okresie: badanie wstępne od 17 lipca do 11 sierpnia oraz od 16 do 27 października 2006 r.; badanie końcowe od 9 stycznia do 19 lutego 2007 r.

8 Grupa Żywiec S.A. 5 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósłw badanym roku 1,4 % (2005 r.: 0,7%). Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania sprawozdania finansowego. W 2006 roku Spółka zmieniła format sprawozdań finansowych mając na uwadze przykładowe sprawozdanie finansowe zawarte w MSR 1. Zmiany te nie mająwpływu na porównywalnośćsprawozdań finansowych za lata 2005 i 2006, a tym samym wartość informacyjną wskaźników finansowych dotyczących tych okresów, ze względu na przekształcenie danych porównawczych. Szczegóły dotyczące zmian prezentacyjnych w związku ze zmianąformatu sprawozdania finansowego omówiono w nocie 7 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły i wzrosły o 8,8% w porównaniu do roku poprzedniego. PodstawowądziałalnościąSpółki w bieżącym roku obrotowym była produkcja i sprzedażpiwa. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży (8,0%). Największąpozycjąkosztów działalności operacyjnej była wartośćzużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wynosząca w badanym okresie obrotowym tys. zł, co stanowi 34,0% kosztów operacyjnych. Koszty te w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 5,0%, co spowodowane było głównie zwiększonym wolumenem produkcji. Spośród pozostałych pozycji kosztów operacyjnych istotnie wzrosły koszty usług sprzedaży i marketingu wynoszące w bieżącym okresie Wzrost o w porównaniu do roku ubiegłego, tj. o 22,7%, związany byłz intensyfikacją działań marketingowych i sprzedażowych. Jednocześnie, w bieżącym okresie ujęto w kosztach operacyjnych koszty restrukturyzacji majątku i zatrudnienia w łącznej kwocie W pozycji pozostałe zyski (straty) netto ujęto zysk na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w kwocie W 2005 r. Spółka odnotowała stratęna sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w wysokości Na działalności finansowej Spółka odnotowała zysk w wysokości , który był niższy od uzyskanego w roku ubiegłym o głównie w związku z niższym poziomem dywidendy otrzymanej od jednostek zależnych ( w roku bieżącym oraz w 2005 r.). Jednocześnie, koszty odsetkowe uległy obniżeniu z poziomu w 2005 r. do w roku bieżącym w związku z niższym średnim poziomem zadłużenia w ciągu roku oraz obniżeniem średnich stóp procentowych.

9 Grupa Żywiec S.A. 6 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki (cd.) Na koniec roku obrotowego aktywa Spółki wyniosły W ciągu roku suma bilansowa zmniejszyła sięo tj. o 6,1%. Spadek sumy aktywów wynika głównie ze zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych (spadek o tys. zł). Spadek sumy kapitału własnego i zobowiązań wynika przede wszystkim ze zmniejszenia kapitału własnego w związku z zakupem akcji własnych ( ), skompensowanego częściowo zwiększeniem poziomu finansowania z kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych ( ). Zmniejszenie kapitału własnego, między innymi w związku z nabyciem akcji własnych, wpłynęło na zwiększenie stopy zadłużenia z 48,2% na koniec roku 2005 do 58,8% na koniec 2006 r.

10 Grupa Żywiec S.A. 7 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego BILANS na 31 grudnia 2006 r. AKTYWA Aktywa trwałe Komentarz r r. (przekształcony)* Zmiana Zmiana (%) r. Struktura (%) r. Struktura (%) Rzeczowe aktywa trwałe ( ) (8,6) 58,4 60,0 Wartości niematerialne ,0 1,4 1,0 Udziały w jednostkach zależnych ,2 17,5 16,4 Udziały w jednostkach stowarzyszonych ,2 0,2 0,2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności ,9 1,7 1,2 Aktywa obrotowe ( ) (5,6) 79,2 78,8 Zapasy (10.696) (13,6) 3,1 3,3 Należności handlowe oraz pozostałe należności (27.680) (6,6) 17,6 17,7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (1.762) (37,7) 0,1 0, (40.138) (8,0) 20,8 21,2 Aktywa razem ( ) (6,1) 100,0 100,0 * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

11 Grupa Żywiec S.A. 8 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) BILANS na 31 grudnia 2006 r. (cd.) Komentarz r r. Zmiana Zmiana r r. KAPITAŁWŁASNY 4 (przekształcony)* tys. z ł (%) Struktura (%) Struktura (%) Kapitałpodstawowy ,3 1,2 Akcje własne 5 ( ) (13) ( ) >999,9 (13,4) - Kapitałze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ,0 27,2 Pozostałe kapitały (10.344) (9,0) 4,7 4,9 Niepodzielny wynik finansowy ,1 4,8 Zysk netto (1.801) (0,6) 14,5 13,7 ZOBOWI ĄZANIA Zobowiązania długoterminowe ( ) (25,2) 41,2 51,8 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe ,3 18,0 14,8 Zobowiązania z tytułu świadczeńemerytalnych ,1 1,7 1,5 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (10.215) (14,1) 2,8 3,0 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania (50) (3,3) 0,1 0,1 Zobowiązania krótkoterminowe ,1 22,6 19,4 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe ,2 11,0 7,1 Pochodne instrumenty finansowe (8.173) (56,1) 0,3 0,6 Zobowiązania z tytułu świadczeńemerytalnych (645) (21,8) 0,1 0,1 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego ,1 2,1 1,2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania ,0 21,8 19,2 Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia ,5 0,9 0, ,1 36,2 28,8 Kapitałwłasny i zobowiązania razem ( ) (6,1) 100,0 100,0 * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

12 Grupa Żywiec S.A. 9 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r r r. (przekształcony)* Zmiana Zmiana 2006 r r. (%) Struktura (%) Struktura (%) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,8 100,0 100,0 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) (68.225) 7,5 (43,7) (44,2) Zysk brutto ,8 56,3 55,8 Koszty sprzedaży ( ) ( ) ( ) 18,8 (33,6) (30,8) Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 31 - (8,4) (9,1) Pozostałe zyski (straty) netto (4.180) (509,4) 0,8 (0,2) Zysk z działalności operacyjnej ,7 15,1 15,7 Przychody odsetkowe ,3 - - Koszty odsetkowe (27.115) (37.038) (26,8) (1,2) (1,8) Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto (21.490) (22,7) 3,3 4,6 Zysk przed opodatkowaniem ,0 17,2 18,5 Podatek dochodowy (60.206) (54.448) (5.758) 10,6 (2,7) (2,7) Zysk netto (1.801) (0,6) 14,5 15,8 * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

13 Grupa Żywiec S.A. 10 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuacjęmajątkowąi finansowąoraz wyniki finansowe Spółki DziałalnośćgospodarcząSpółki, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuacjęmajątkowąi finansowąna dzieńbilansowy w porównaniu do okresów poprzedzających charakteryzująnastępujące wskaźniki: 2006 r r r. Wskaźniki aktywności (przekształcony)* (przekształcony)* - szybkośćobrotu należności 47 dni 49 dni 47 dni - szybkośćobrotu zapasów 27 dni 29 dni 29 dni Wskaźniki rentowności - rentownośćsprzedaży netto 14,5% 15,8% 7,8% - rentownośćsprzedaży brutto 56,3% 55,8% 50,7% - ogólna rentownośćkapitału 30,0% 26,4% 5,6% Wskaźniki zadłużenia - stopa zadłużenia 58,8% 48,2% 46,7% - szybkośćobrotu zobowiązań 36 dni 38 dni 39 dni r r r. (przekształcony)* (przekształcony)* Wskaźniki płynności - wskaźnik płynności I 0,6 0,8 0,6 - wskaźnik płynności II 0,5 0,6 0,5 Inne wskaźniki - efektywna stawka podatku dochodowego 15,7% 14,4% 16,8% * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

14 Grupa Żywiec S.A. 11 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) Bilans na dzień31 grudnia 2006 r. 1. Rzeczowe aktywa trwałe W badanym roku wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych zwiększyła się o W ciągu bieżącego okresu zakupiono oraz przekazano do użytkowania maszyny i urządzenia o wartości , budynki i instalacje o wartości oraz pozostałe środki trwałe o wartości (w tym dotyczyło opakowańzwrotnych). W związku z zakończeniem produkcji piwa w browarze w Bydgoszczy, utworzono odpis aktualizujący wartośćśrodków trwałych w kwocie Jednocześnie, w wyniku przeglądu przydatności technologicznej środków trwałych w pozostałych browarach Spółki, utworzono dodatkowy odpis aktualizujący w wysokości tys. zł. Ponadto, w bieżącym roku rozwiązano odpisy aktualizujące wartośćrzeczowych aktywów trwałych w wysokości 764. W ciągu okresu obrotowego sprzedano i zlikwidowano środki trwałe o wartości netto Odpisy amortyzacyjne za 2006 rok wyniosły (w 2005 r ). 2. Zapasy Obserwowaliśmy spis z natury produkcji w toku i wyrobów gotowych przeprowadzony przez Spółkęw dniu 30 grudnia 2006 r. W czasie spisu nie ujawniono istotnych rozbieżności między danymi księgowymi a stanem rzeczywistym. Na koniec okresu obrotowego wartośćzapasów o zmniejszonej przydatności wyniosła 966. Dokonano odpisów aktualizujących wartość tych zapasów w pełnej wysokości. 3. Krótkoterminowe należności handlowe oraz pozostałe należności Saldo krótkoterminowych należności handlowych oraz pozostałych należności na 31 grudnia 2006 r. obejmowało głównie należności handlowe w kwocie , należności z tytułu pożyczki udzielonej jednostce zależnej w kwocie , oraz rozliczenia międzyokresowe z tytułu umów o współpracęw wysokości Spadek salda należności krótkoterminowych w porównaniu do roku ubiegłego o wynika głównie ze spłaty przez jednostki zależne należności z tytułu rozliczeń dotyczących obrotu opakowaniami zwrotnymi.

15 Grupa Żywiec S.A. 12 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 4. Kapitałwłasny r. Wypłata dywidendy Podział pozostałego zysku 2005 r. Aktualizacja wyceny instrumentów finansowych Zysk netto 2006 r. Wykup akcji własnych r. Kapitałpodstawowy Akcje własne (13) ( ) ( ) Kapitałze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały (29.309) Niepodzielny wynik finansowy Zysk netto ( ) (13.458) Razem W badanym roku wielkośćkapitału zakładowego nie uległa zmianie.

16 Grupa Żywiec S.A. 13 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 5. Kapitałpodstawowy struktura własności Na 31 grudnia 2006 r. akcjonariuszami Spółki byli: Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna posiadanych akcji Typ posiadanych akcji % posiadanych głosów Brau Union A.G Zwykłe 58,53 Harbin B.V Zwykłe 34,31 Grupa Żywiec S.A Zwykłe 5,23 Pozostali Zwykłe 1, ,00 Na mocy uchwały nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 października 2006 r. Spółka nabyła akcji własnych w celu ich umorzenia. Cenęzakupu ustalono na 500 złza akcję. Na mocy uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 stycznia 2007 r. akcje te zostały umorzone. W wyniku tej decyzji kapitałpodstawowy uległobniżeniu o równowartośćwartości nominalnej umorzonych akcji (1.481 ), kapitałzapasowy obniżono o Szczegóły dotyczące transakcji opisano w nocie 22 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 6. Zysk netto Zysk netto za badany rok wyniósł Zgodnie z informacjązawartąw sprawozdaniu finansowym Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto na wypłatędywidendy za 2006 r. Zgodnie z UchwałąWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 kwietnia 2006 r. zysk za rok poprzedni zostałpodzielony w sposób następujący: na wypłatędywidendy za 2005 r.; na wypłatędywidendy w latach przyszłych. 7. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Na saldo kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych na dzień31 grudnia 2006 r. składała się głównie długoterminowa pożyczka od jednostki powiązanej w wysokości , wyemitowane obligacje o wartości (w tym długoterminowe ) oraz długoterminowy kredyt bankowy w wysokości Na pozostałe saldo składająsięprzede wszystkim krótkoterminowe kredyty w rachunku bieżącym. Wzrost poziomu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych o w porównaniu do roku ubiegłego wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne, między innymi w związku z transakcjązakupu akcji własnych, która miała miejsce pod koniec roku obrotowego.

17 Grupa Żywiec S.A. 14 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 8. Krótkoterminowe zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Saldo dzień31 grudnia 2006 r. na saldo krótkoterminowych zobowiązańhandlowych oraz pozostałych zobowiązańskładały sięgłównie następujące pozycje: zobowiązania handlowe w kwocie , zobowiązania z tytułu kaucji w kwocie , zobowiązania z tytułu akcyzy w kwocie , zobowiązania inwestycyjne i pozostałe w kwocie oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie Wzrost salda krótkoterminowych zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązańo w porównaniu do roku ubiegłego wynika głównie ze wzrostu salda rozliczeń międzyokresowych z tytułu poniesionych kosztów na usługi marketingowe i sprzedażowe (wzrost o ).

18 Grupa Żywiec S.A. 15 V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (a) Zarząd Spółki przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłożyłoświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązańwarunkowych, a także poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia oświadczenia. (b) (c) (d) (e) Zakres badania nie byłograniczony. Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkęzasady rachunkowości były dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeńistotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zmiany prezentacyjne w formacie sprawozdania finansowego zostały prawidłowo wykazane w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Bilans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego został, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia bieżącego okresu. Dokonaliśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej ocenie podlegały w szczególności: - prawidłowośćdokumentacji operacji gospodarczych, - rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także prowadzonych za pomocąkomputera, - stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocąkomputera, - ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego. Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego daje podstawędo wyrażenia ogólnej, całościowej i bez zastrzeżeńopinii o prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu. (f) (g) (h) Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje wymagane przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską. Sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia zagadnienia wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym. Inwentaryzacja aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązańzostała przeprowadzona oraz rozliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych roku badanego.

19 Grupa Żywiec S.A. 16 V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (cd.) (i) Podczas badania nie stwierdzono istotnych naruszeńprawa ani statutu wpływających na sprawozdanie finansowe. (j) Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły rewident wydałopiniębez zastrzeżeń. (k) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. zostało zatwierdzone uchwałąnr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 kwietnia 2006 r. Zostało ono złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej w dniu 18 kwietnia 2006 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 872 w dniu 13 września 2006 r.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

#' "$ #%%# &#( " "$ #%%# &#( " (% #&#!"&( (% (%''#!"(! # &( '#("## '(&&!" %&!"(! #( &(%&#"$# (%"$''# %&#"$# %&#"$# %#"(#((%''#!"(! &( &())' &'!! "#$% #*+*(,# # (! -. # #! - /.!! -. &'"#$%!!!!!! $ $ $ %

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2007 (rok)

Raport roczny R 2007 (rok) TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009 Grupa BRE Banku Raport Roczny 2009 2009 I RAPORT ROCZNY GRUPY BRE BANKU 2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo