Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A."

Transkrypt

1 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibąw Żywcu przy ulicy Browarnej 88, obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązańwykazuje sumę ; (b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ; (c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ; (d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie ; (e) informacjędodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Ustawa Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaćwystarczającąpewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólnąocenęjego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającąpodstawędla wyrażenia opinii.

2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. (cd.) Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. uwzględniająpostanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i sązgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) (c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkęprzepisami prawa oraz statutem Spółki; przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UnięEuropejską. Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie: MichałMastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listępodmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 19 lutego 2007 r.

3 1 Grupa Żywiec S.A.

4 Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Niniejszy raport zostałsporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego Grupy Żywiec S.A. z siedzibąw Żywcu, przy ulicy Browarnej 88 (zwanej dalej Spółką ). Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące: (a) (b) (c) bilans sporządzony na dzień31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązańwykazuje sumę ; rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie ; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ; (d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie ; (e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Spółki oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, dnia 19 lutego 2007 r. Raport powinien być odczytywany wraz z opiniąniezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. z dnia 19 lutego 2007 r. dotyczącąwyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądźzagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelnośći prawidłowośćsprawozdania finansowego. Raport zawiera 16 kolejno ponumerowanych stron i składa sięz następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka Spółki... 2 II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania... 4 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki... 5 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego... 7 V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta...15 Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie: MichałMastalerz Członek Zarządu Spółka wpisana na listępodmiotów Biegły Rewident uprawnionych do badania sprawozdań Numer ewidencyjny 90074/7719 finansowych pod numerem 144 Kraków, 19 lutego 2007 r.

5 Grupa Żywiec S.A. 2 I. Ogólna charakterystyka Spółki (a) (b) (c) (d) Spółka rozpoczęła działalnośćw 1990 r. Akt założycielski Spółki sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Błaszczyka w Warszawie w dniu 29 grudnia 1990 r. i zarejestrowano w Rep. A Nr 2221/90. W dniu 8 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonałwpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Dla celów rozliczeńz tytułu podatków Spółce nadano dnia 11 czerwca 1993 r. numer NIP Dla celów statystycznych jednostka otrzymała dnia 26 sierpnia 1999 r. numer REGON Zarejestrowany kapitałzakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił złi składałsięz akcji o wartości nominalnej 2,50 złkażda. Informacje dotyczące zakupu akcji własnych przez Spółkęi ich umorzenia po dniu bilansowym ujęto w punkcie IV.5 niniejszego raportu. W badanym okresie przedmiotem działalności Spółki była: produkcja piwa, eksport i import towarów i usług, prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego napojów alkoholowych i bezalkoholowych. (e) W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki byli: Henricus Petrus van Zon Prezes Zarządu Viktor Mautner Markhof Członek Zarządu do 30 czerwca 2006 r. Radovan Sikorsky Członek Zarządu od 8 września 2006 r. Marek Prujszczyk Członek Zarządu do 30 listopada 2006 r. Jacek Gerula Członek Zarządu Tadeusz Dobrzycki Członek Zarządu Werner Jansel Członek Zarządu do 27 lutego 2006 r. Mariusz Borowiak Członek Zarządu Dnia 8 stycznia 2007 r. Henricus Petrus van Zon ogłosiłzamiar rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 9 marca 2007 r. Dnia 6 lutego 2007 r. Tadeusz Dobrzycki ogłosiłzamiar rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 lipca 2007 r. (f) Jednostkami powiązanymi ze Spółkąsą: - jednostka dominująca Heineken International B.V. wyższego szczebla Brau Union AG - jednostka dominująca Harbin B.V. - znaczący inwestor Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Łodzi - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie - spółka zależna

6 Grupa Żywiec S.A. 3 I. Ogólna charakterystyka Spółki (cd.) Żywiec Trade Sp. z o.o. w Warszawie spółka zależna HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Key Account Services Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Poznaniu - spółka zależna Żywiec Trade Katowice Sp. z o.o. - spółka zależna Grupa Handlowa Sp. z o.o. - spółka zależna Trans Trade Żywiec Sp. z o.o. - spółka zależna Grupa Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. - spółka zależna Analda Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Żywcu - spółka zależna Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu - spółka zależna Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna C.R. Dystrybucja Żywiec Trade Sp. z o.o. - spółka zależna Żywiec Trade Szczecin Sp. z o.o. - spółka zależna Elbląska Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. - spółka zależna w likwidacji Chmiel Polski S.A. - spółka stowarzyszona oraz spółki należące do Grupy kapitałowej jednostki dominującej w stosunku do Spółki. (g) (h) Spółka jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Korzystając z możliwości wyboru zasad rachunkowości przewidzianej przepisami Ustawy, począwszy od roku 2005, Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez UnięEuropejską. Spółka, jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej sporządziła również, pod datą 19 lutego 2007 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UnięEuropejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie finansowe należy czytaćw powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym.

7 Grupa Żywiec S.A. 4 II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania (a) (b) PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wybrana na biegłego rewidenta Spółki uchwałąrady Nadzorczej z dnia 7 marca 2006 r. na podstawie paragrafu 18 Statutu Spółki. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. oraz biegły rewident przeprowadzający badanie są niezależni od badanej jednostki w rozumieniu art. 66 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. (c) Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 14 czerwca 2006 r. w okresie: badanie wstępne od 17 lipca do 11 sierpnia oraz od 16 do 27 października 2006 r.; badanie końcowe od 9 stycznia do 19 lutego 2007 r.

8 Grupa Żywiec S.A. 5 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki Sprawozdanie finansowe nie uwzględnia wpływu inflacji. Ogólny wskaźnik zmian poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych (od grudnia do grudnia) wyniósłw badanym roku 1,4 % (2005 r.: 0,7%). Poniższe komentarze przedstawiono w oparciu o wiedzę uzyskaną w trakcie badania sprawozdania finansowego. W 2006 roku Spółka zmieniła format sprawozdań finansowych mając na uwadze przykładowe sprawozdanie finansowe zawarte w MSR 1. Zmiany te nie mająwpływu na porównywalnośćsprawozdań finansowych za lata 2005 i 2006, a tym samym wartość informacyjną wskaźników finansowych dotyczących tych okresów, ze względu na przekształcenie danych porównawczych. Szczegóły dotyczące zmian prezentacyjnych w związku ze zmianąformatu sprawozdania finansowego omówiono w nocie 7 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Ogółem przychody ze sprzedaży wyniosły i wzrosły o 8,8% w porównaniu do roku poprzedniego. PodstawowądziałalnościąSpółki w bieżącym roku obrotowym była produkcja i sprzedażpiwa. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży (8,0%). Największąpozycjąkosztów działalności operacyjnej była wartośćzużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wynosząca w badanym okresie obrotowym tys. zł, co stanowi 34,0% kosztów operacyjnych. Koszty te w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 5,0%, co spowodowane było głównie zwiększonym wolumenem produkcji. Spośród pozostałych pozycji kosztów operacyjnych istotnie wzrosły koszty usług sprzedaży i marketingu wynoszące w bieżącym okresie Wzrost o w porównaniu do roku ubiegłego, tj. o 22,7%, związany byłz intensyfikacją działań marketingowych i sprzedażowych. Jednocześnie, w bieżącym okresie ujęto w kosztach operacyjnych koszty restrukturyzacji majątku i zatrudnienia w łącznej kwocie W pozycji pozostałe zyski (straty) netto ujęto zysk na sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w kwocie W 2005 r. Spółka odnotowała stratęna sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w wysokości Na działalności finansowej Spółka odnotowała zysk w wysokości , który był niższy od uzyskanego w roku ubiegłym o głównie w związku z niższym poziomem dywidendy otrzymanej od jednostek zależnych ( w roku bieżącym oraz w 2005 r.). Jednocześnie, koszty odsetkowe uległy obniżeniu z poziomu w 2005 r. do w roku bieżącym w związku z niższym średnim poziomem zadłużenia w ciągu roku oraz obniżeniem średnich stóp procentowych.

9 Grupa Żywiec S.A. 6 III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki (cd.) Na koniec roku obrotowego aktywa Spółki wyniosły W ciągu roku suma bilansowa zmniejszyła sięo tj. o 6,1%. Spadek sumy aktywów wynika głównie ze zmniejszenia wartości rzeczowych aktywów trwałych (spadek o tys. zł). Spadek sumy kapitału własnego i zobowiązań wynika przede wszystkim ze zmniejszenia kapitału własnego w związku z zakupem akcji własnych ( ), skompensowanego częściowo zwiększeniem poziomu finansowania z kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych ( ). Zmniejszenie kapitału własnego, między innymi w związku z nabyciem akcji własnych, wpłynęło na zwiększenie stopy zadłużenia z 48,2% na koniec roku 2005 do 58,8% na koniec 2006 r.

10 Grupa Żywiec S.A. 7 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego BILANS na 31 grudnia 2006 r. AKTYWA Aktywa trwałe Komentarz r r. (przekształcony)* Zmiana Zmiana (%) r. Struktura (%) r. Struktura (%) Rzeczowe aktywa trwałe ( ) (8,6) 58,4 60,0 Wartości niematerialne ,0 1,4 1,0 Udziały w jednostkach zależnych ,2 17,5 16,4 Udziały w jednostkach stowarzyszonych ,2 0,2 0,2 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności ,9 1,7 1,2 Aktywa obrotowe ( ) (5,6) 79,2 78,8 Zapasy (10.696) (13,6) 3,1 3,3 Należności handlowe oraz pozostałe należności (27.680) (6,6) 17,6 17,7 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (1.762) (37,7) 0,1 0, (40.138) (8,0) 20,8 21,2 Aktywa razem ( ) (6,1) 100,0 100,0 * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

11 Grupa Żywiec S.A. 8 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) BILANS na 31 grudnia 2006 r. (cd.) Komentarz r r. Zmiana Zmiana r r. KAPITAŁWŁASNY 4 (przekształcony)* tys. z ł (%) Struktura (%) Struktura (%) Kapitałpodstawowy ,3 1,2 Akcje własne 5 ( ) (13) ( ) >999,9 (13,4) - Kapitałze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ,0 27,2 Pozostałe kapitały (10.344) (9,0) 4,7 4,9 Niepodzielny wynik finansowy ,1 4,8 Zysk netto (1.801) (0,6) 14,5 13,7 ZOBOWI ĄZANIA Zobowiązania długoterminowe ( ) (25,2) 41,2 51,8 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe ,3 18,0 14,8 Zobowiązania z tytułu świadczeńemerytalnych ,1 1,7 1,5 Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (10.215) (14,1) 2,8 3,0 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania (50) (3,3) 0,1 0,1 Zobowiązania krótkoterminowe ,1 22,6 19,4 Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe ,2 11,0 7,1 Pochodne instrumenty finansowe (8.173) (56,1) 0,3 0,6 Zobowiązania z tytułu świadczeńemerytalnych (645) (21,8) 0,1 0,1 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego ,1 2,1 1,2 Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania ,0 21,8 19,2 Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia ,5 0,9 0, ,1 36,2 28,8 Kapitałwłasny i zobowiązania razem ( ) (6,1) 100,0 100,0 * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

12 Grupa Żywiec S.A. 9 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r r r. (przekształcony)* Zmiana Zmiana 2006 r r. (%) Struktura (%) Struktura (%) Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,8 100,0 100,0 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ( ) ( ) (68.225) 7,5 (43,7) (44,2) Zysk brutto ,8 56,3 55,8 Koszty sprzedaży ( ) ( ) ( ) 18,8 (33,6) (30,8) Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) 31 - (8,4) (9,1) Pozostałe zyski (straty) netto (4.180) (509,4) 0,8 (0,2) Zysk z działalności operacyjnej ,7 15,1 15,7 Przychody odsetkowe ,3 - - Koszty odsetkowe (27.115) (37.038) (26,8) (1,2) (1,8) Pozostałe przychody (koszty) finansowe netto (21.490) (22,7) 3,3 4,6 Zysk przed opodatkowaniem ,0 17,2 18,5 Podatek dochodowy (60.206) (54.448) (5.758) 10,6 (2,7) (2,7) Zysk netto (1.801) (0,6) 14,5 15,8 * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

13 Grupa Żywiec S.A. 10 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) Wybrane wskaźniki charakteryzujące sytuacjęmajątkowąi finansowąoraz wyniki finansowe Spółki DziałalnośćgospodarcząSpółki, jej wynik finansowy za rok obrotowy oraz sytuacjęmajątkowąi finansowąna dzieńbilansowy w porównaniu do okresów poprzedzających charakteryzująnastępujące wskaźniki: 2006 r r r. Wskaźniki aktywności (przekształcony)* (przekształcony)* - szybkośćobrotu należności 47 dni 49 dni 47 dni - szybkośćobrotu zapasów 27 dni 29 dni 29 dni Wskaźniki rentowności - rentownośćsprzedaży netto 14,5% 15,8% 7,8% - rentownośćsprzedaży brutto 56,3% 55,8% 50,7% - ogólna rentownośćkapitału 30,0% 26,4% 5,6% Wskaźniki zadłużenia - stopa zadłużenia 58,8% 48,2% 46,7% - szybkośćobrotu zobowiązań 36 dni 38 dni 39 dni r r r. (przekształcony)* (przekształcony)* Wskaźniki płynności - wskaźnik płynności I 0,6 0,8 0,6 - wskaźnik płynności II 0,5 0,6 0,5 Inne wskaźniki - efektywna stawka podatku dochodowego 15,7% 14,4% 16,8% * szczegółowe informacje dotyczące przekształcenia danych porównawczych przedstawiono w nocie 7 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

14 Grupa Żywiec S.A. 11 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) Bilans na dzień31 grudnia 2006 r. 1. Rzeczowe aktywa trwałe W badanym roku wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych zwiększyła się o W ciągu bieżącego okresu zakupiono oraz przekazano do użytkowania maszyny i urządzenia o wartości , budynki i instalacje o wartości oraz pozostałe środki trwałe o wartości (w tym dotyczyło opakowańzwrotnych). W związku z zakończeniem produkcji piwa w browarze w Bydgoszczy, utworzono odpis aktualizujący wartośćśrodków trwałych w kwocie Jednocześnie, w wyniku przeglądu przydatności technologicznej środków trwałych w pozostałych browarach Spółki, utworzono dodatkowy odpis aktualizujący w wysokości tys. zł. Ponadto, w bieżącym roku rozwiązano odpisy aktualizujące wartośćrzeczowych aktywów trwałych w wysokości 764. W ciągu okresu obrotowego sprzedano i zlikwidowano środki trwałe o wartości netto Odpisy amortyzacyjne za 2006 rok wyniosły (w 2005 r ). 2. Zapasy Obserwowaliśmy spis z natury produkcji w toku i wyrobów gotowych przeprowadzony przez Spółkęw dniu 30 grudnia 2006 r. W czasie spisu nie ujawniono istotnych rozbieżności między danymi księgowymi a stanem rzeczywistym. Na koniec okresu obrotowego wartośćzapasów o zmniejszonej przydatności wyniosła 966. Dokonano odpisów aktualizujących wartość tych zapasów w pełnej wysokości. 3. Krótkoterminowe należności handlowe oraz pozostałe należności Saldo krótkoterminowych należności handlowych oraz pozostałych należności na 31 grudnia 2006 r. obejmowało głównie należności handlowe w kwocie , należności z tytułu pożyczki udzielonej jednostce zależnej w kwocie , oraz rozliczenia międzyokresowe z tytułu umów o współpracęw wysokości Spadek salda należności krótkoterminowych w porównaniu do roku ubiegłego o wynika głównie ze spłaty przez jednostki zależne należności z tytułu rozliczeń dotyczących obrotu opakowaniami zwrotnymi.

15 Grupa Żywiec S.A. 12 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 4. Kapitałwłasny r. Wypłata dywidendy Podział pozostałego zysku 2005 r. Aktualizacja wyceny instrumentów finansowych Zysk netto 2006 r. Wykup akcji własnych r. Kapitałpodstawowy Akcje własne (13) ( ) ( ) Kapitałze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały (29.309) Niepodzielny wynik finansowy Zysk netto ( ) (13.458) Razem W badanym roku wielkośćkapitału zakładowego nie uległa zmianie.

16 Grupa Żywiec S.A. 13 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 5. Kapitałpodstawowy struktura własności Na 31 grudnia 2006 r. akcjonariuszami Spółki byli: Nazwa akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna posiadanych akcji Typ posiadanych akcji % posiadanych głosów Brau Union A.G Zwykłe 58,53 Harbin B.V Zwykłe 34,31 Grupa Żywiec S.A Zwykłe 5,23 Pozostali Zwykłe 1, ,00 Na mocy uchwały nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 października 2006 r. Spółka nabyła akcji własnych w celu ich umorzenia. Cenęzakupu ustalono na 500 złza akcję. Na mocy uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 stycznia 2007 r. akcje te zostały umorzone. W wyniku tej decyzji kapitałpodstawowy uległobniżeniu o równowartośćwartości nominalnej umorzonych akcji (1.481 ), kapitałzapasowy obniżono o Szczegóły dotyczące transakcji opisano w nocie 22 Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 6. Zysk netto Zysk netto za badany rok wyniósł Zgodnie z informacjązawartąw sprawozdaniu finansowym Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto na wypłatędywidendy za 2006 r. Zgodnie z UchwałąWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 kwietnia 2006 r. zysk za rok poprzedni zostałpodzielony w sposób następujący: na wypłatędywidendy za 2005 r.; na wypłatędywidendy w latach przyszłych. 7. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe Na saldo kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych na dzień31 grudnia 2006 r. składała się głównie długoterminowa pożyczka od jednostki powiązanej w wysokości , wyemitowane obligacje o wartości (w tym długoterminowe ) oraz długoterminowy kredyt bankowy w wysokości Na pozostałe saldo składająsięprzede wszystkim krótkoterminowe kredyty w rachunku bieżącym. Wzrost poziomu kredytów, pożyczek i dłużnych papierów wartościowych o w porównaniu do roku ubiegłego wynika ze zwiększonego zapotrzebowania Spółki na środki pieniężne, między innymi w związku z transakcjązakupu akcji własnych, która miała miejsce pod koniec roku obrotowego.

17 Grupa Żywiec S.A. 14 IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego (cd.) 8. Krótkoterminowe zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Saldo dzień31 grudnia 2006 r. na saldo krótkoterminowych zobowiązańhandlowych oraz pozostałych zobowiązańskładały sięgłównie następujące pozycje: zobowiązania handlowe w kwocie , zobowiązania z tytułu kaucji w kwocie , zobowiązania z tytułu akcyzy w kwocie , zobowiązania inwestycyjne i pozostałe w kwocie oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie Wzrost salda krótkoterminowych zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązańo w porównaniu do roku ubiegłego wynika głównie ze wzrostu salda rozliczeń międzyokresowych z tytułu poniesionych kosztów na usługi marketingowe i sprzedażowe (wzrost o ).

18 Grupa Żywiec S.A. 15 V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (a) Zarząd Spółki przedstawił w toku badania żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia oraz przedłożyłoświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiązańwarunkowych, a także poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia złożenia oświadczenia. (b) (c) (d) (e) Zakres badania nie byłograniczony. Spółka posiadała aktualną, zatwierdzoną przez Zarząd dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości. Przyjęte przez Spółkęzasady rachunkowości były dostosowane do jej potrzeb i zapewniały wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeńistotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zmiany prezentacyjne w formacie sprawozdania finansowego zostały prawidłowo wykazane w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Bilans zamknięcia na koniec ubiegłego roku obrotowego został, we wszystkich istotnych aspektach, prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia bieżącego okresu. Dokonaliśmy oceny prawidłowości funkcjonowania systemu księgowości. Naszej ocenie podlegały w szczególności: - prawidłowośćdokumentacji operacji gospodarczych, - rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym także prowadzonych za pomocąkomputera, - stosowane metody zabezpieczania dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocąkomputera, - ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego. Ocena ta, w połączeniu z badaniem wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego daje podstawędo wyrażenia ogólnej, całościowej i bez zastrzeżeńopinii o prawidłowości i rzetelności tego sprawozdania. Nie było celem naszego badania wyrażenie kompleksowej opinii na temat funkcjonowania wyżej wymienionego systemu. (f) (g) (h) Informacja dodatkowa przedstawia wszystkie istotne informacje wymagane przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską. Sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia zagadnienia wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym. Inwentaryzacja aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązańzostała przeprowadzona oraz rozliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a jej wyniki ujęto w księgach rachunkowych roku badanego.

19 Grupa Żywiec S.A. 16 V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta (cd.) (i) Podczas badania nie stwierdzono istotnych naruszeńprawa ani statutu wpływających na sprawozdanie finansowe. (j) Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało zbadane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły rewident wydałopiniębez zastrzeżeń. (k) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. zostało zatwierdzone uchwałąnr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 kwietnia 2006 r. Zostało ono złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w Bielsku-Białej w dniu 18 kwietnia 2006 r. i ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 872 w dniu 13 września 2006 r.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł; Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Rady i Zarządu Fundacji Happy Kids Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Happy Kids (zwanej dalej Fundacją ) z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka" S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Oddział w Katowicach Millenium Plaża ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice Polska Telefon +48 (32) 6040 200 Faks +48 (32) 6040 300 http://www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems S.A.

Benefit Systems S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Działający w imieniu. Numer ewidencyjny 9882/7363 Numer ewidencyjny 5504/6507. Prezes Zarządu. DGA Audyt Sp. z o.o.

Działający w imieniu. Numer ewidencyjny 9882/7363 Numer ewidencyjny 5504/6507. Prezes Zarządu. DGA Audyt Sp. z o.o. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu PC GUARD S.A. Raport ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

NG2 SA 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

NG2 SA 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku NG2 SA 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku NG2 SA 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6 Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2 Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. Raport

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Benefit Systems S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Benefit Systems S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Hydrobudowa Polska S.A.

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Hydrobudowa Polska S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok Hydrobudowa Polska S.A. 2 1 Informacje o Spółce Hydrobudowa Polska S.A. (Spółka) została utworzona w dniu 6 listopada 1992 roku.

Bardziej szczegółowo

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PRICQ/VA!ERHOUSE(COPERS

PRICQ/VA!ERHOUSE(COPERS PRICQ/VA!ERHOUSE(COPERS Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (0) 22 523 4000 Faks +48 (0) 22 523 4040 www.pwc.com/pl

Bardziej szczegółowo

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU

GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU GRUPA ŻYWIEC S.A. ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU Spis treści Bilans...3 Rachunek zysków i strat...4 Zestawienie zmian w kapitale własnym...5 Rachunek przepływów środków pieniężnych...6

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A.

Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd IMS S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej IMS S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS S.A. sporządzonego przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem OPINIA wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Smoke Shop S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku ALP Group Sp. z o.o. Warszawa, 6 czerwca 2014 roku Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

BIOTON S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

BIOTON S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z Łódź, Żniwna10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA 1. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo