Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych"

Transkrypt

1 Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych Kraków, lipiec 2007 r. 1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 I. BADANIA UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety audytoryjnej Instrukcja dla ankietera Rekomendacje II. BADANIA ABSOLWENTÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego Kwestionariusz wywiadu telefonicznego Rekomendacje III. BADANIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety mailowej Kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego Rekomendacje IV. BADANIA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety pocztowej dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

3 4.2.2 Kwestionariusz ankiety pocztowej szkolni koordynatorzy prac badawczych Rekomendacje V. MONITORING OFERT PRACY I BADANIA PRACODAWCÓW Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego Kwestionariusz wywiadu telefonicznego Rekomendacje

4 WSTĘP PoniŜsze opracowanie powstało w ramach projektu pn. Indeks Gotowości Rynkowej nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR) i podsumowuje szereg prac badawczych oraz analitycznych, których celem jest przedstawienie wzajemnych zaleŝności między czynnikami determinującymi perspektywy zawodowe młodzieŝy na lokalnych rynkach pracy regionu. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.1. ZPORR i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu państwa. Zasadniczym celem opracowania jest zgromadzenie i usystematyzowanie informacji na temat narzędzi, skal i instrumentów pomiarowych zastosowanych podczas badań projektowych. W zamyśle Realizatora projektu zestaw ten ma umoŝliwić przeprowadzanie badań panelowych, niezbędnych do okresowego sporządzania Indeksu Gotowości Rynkowej. Prezentowany katalog narzędzi pełni ponadto funkcję przewodnika: teoretycznego zawiera merytoryczne uzasadnienie przyjętej metodologii badań, sugestię doboru próby badawczej; praktycznego jest zbiorem praktycznych wskazówek, stanowiących owoc doświadczeń własnych Realizatora projektu. Wykorzystywane w toku prac badawczych i analitycznych narzędzia zaprezentowane zostały w układzie czterech obszarów tematycznych poddanych diagnozie w ramach projektu: uczniowie i absolwenci; ponadgimnazjalne szkoły zawodowe; instytucje rynku pracy; oferty pracy i pracodawcy. Opracowane na potrzeby projektu narzędzia badawcze opatrzono ich krótką charakterystyką wraz z wyszczególnieniem podstawowych wad i zalet oraz uzasadnieniem wyboru metody badawczej. Ponadto prezentację kaŝdego z nich podsumowano zbiorem praktycznych 4

5 rekomendacji, które powinny ułatwić realizację podobnych badań w przyszłości. Realizatorzy projektu wyraŝają przekonanie, iŝ zadanie to nie powinno wykraczać ponad moŝliwości techniczne oraz organizacyjne podmiotów zainteresowanych podjęciem się tego przedsięwzięcia. Postanowiono jednak wyróŝnić trzy jego etapy, które wymagają konsultacji z doświadczoną instytucją badawczą. Są to: modyfikacja narzędzi badawczych; sposób liczenia (kodowania) wyników badania 1 ; interpretacja wyników badania. Opracowanie adresowane jest w szczególności do: kadry kierowniczej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych regionu; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy podejmujących w swych działaniach problematykę monitoringu zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy, zwłaszcza w kontekście ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego. Centrum Doradztwa Strategicznego jest gotowe zaoferować pomoc instytucjom zainteresowanym organizacją badań panelowych w przyszłości. 1 Podczas realizacji projektu wykorzystywano specjalistyczne oprogramowanie statystyczne, jednak przy mniejszej skali badania arkusz kalkulacyjny MS Excel powinien w zupełności wystarczyć. 5

6 I. BADANIA UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 1.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Podstawowym narzędziem zastosowanym podczas badania potencjału uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych był kwestionariusz ankiety audytoryjnej. Gwarantował on z jednej strony bardzo wysoki stopień standaryzacji danych, umoŝliwiając łatwe dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi rejonami, typami szkół, kategoriami zawodów, itp., z drugiej zaś strony stanowił najefektywniejszy sposób dotarcia do badanej populacji. Ponadto ankieta audytoryjna zapewnia niemalŝe stuprocentowy zwrot oraz moŝliwość wyjaśniania ewentualnych wątpliwości pojawiających się w trakcie badania. WaŜne jest równieŝ zapewnienie wysokiego poziomu anonimowości respondentom. Analiza materiału zebranego za pomocą ankiety audytoryjnej jest typową analizą rozkładów częstości, tabel krzyŝowych oraz pomiarem istotności i siły związków między zmiennymi. Kwestionariusze wypełniane były osobiście przez uczniów klas wybranych do badania (podczas jednej z lekcji, pod nadzorem przeszkolonych ankieterów). Zadaniem samych ankieterów była: identyfikacja wyznaczonej do badania klasy i przeprowadzenie w niej ankiety; wyjaśnienie respondentom celów badania, sposobu wypełniania kwestionariusza, zapewnienie o anonimowości oraz wyjaśnienie kwestii, które mogły się badanym wydać podejrzane, co bezpośrednio godziłoby w rzetelność udzielanych przez nich odpowiedzi; rozwianie potencjalnych wątpliwości i niejasności, jakie mogły pojawić się w trakcie wypełniania kwestionariuszy. 6

7 Sama obecność ankieterów pełniła funkcje motywacyjne, zwiększając do maksimum liczbę zwróconych ankiet, podnosząc rzetelność udzielanych odpowiedzi oraz zmniejszając znacząco liczbę braków danych 2. Kwestionariusz nakierowany był na rozpoznanie jakości kształcenia zawodowego, osobistych doświadczeń i predyspozycji jak równieŝ umiejętności i oczekiwań związanych z wkraczaniem w Ŝycie zawodowe, przy równoczesnym ustaleniu prawdopodobnej dalszej ścieŝki edukacyjnej. Cały kwestionariusz składał się z kilku bloków, których granice były w miarę płynne. MoŜna jednak kolejno wyróŝnić następujące sfery poruszanych zagadnień: 1. Szkoła: - przyczyny wyboru szkoły; - ocena realizacji przez szkołę zadań związanych z przygotowaniem do zawodu; - dalsza ścieŝka kształcenia; - związek między wykształceniem a szansą podjęcia pracy. 2. Własne doświadczenia i plany związane z pracą zarobkową: - dotychczasowe doświadczenia w pracy zarobkowej; - oszacowanie liczby osób chcących podjąć pracę po zakończeniu szkoły; - oszacowanie subiektywnego prawdopodobieństwa znalezienia pracy po szkole; - określenie aspektów pracy istotnych dla badanego; - gotowość do szukania pracy poza miejscem zamieszkania; - oszacowanie wymagań płacowych; - próba ustalenia losów zawodowych absolwentów poprzedniego rocznika. 3. Przygotowanie do poruszania się po rynku pracy: - odbyte szkolenia, spotkania; - nabyte umiejętności przydatne/konieczne przy staraniu się o pracę; - ustalenie pewnych predyspozycji psychologicznych, mogących ułatwiać bądź utrudniać zdobycie pracy (względnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej). 2 Dodatkowo ankieterzy kierowali prośbę do nauczyciela, który prowadził daną lekcję aby pozostał w sali lekcyjnej w trakcie przeprowadzania ankiety. Obecność nauczyciela miała znaczący wpływ na dyscyplinę podczas realizacji badania. 7

8 4. Charakterystyka sytuacji rodzinnej: - ustalenie podstawowych informacji o statusie zawodowym rodziców. Kwestionariusz zamykały dwa pytania sprawdzające stopień zrozumienia problematyki zawartej w kwestionariuszu oraz potencjalną motywację respondentów do udzielania rzetelnych odpowiedzi na postawione pytania. Wstępnie załoŝono wykorzystanie w kwestionariuszu narzędzia zaproponowanego przez Seligmana 3 do pomiaru optymizmu/pesymizmu. Po analizie poszczególnych pozycji skali stwierdzono, Ŝe tylko w niewielkim stopniu wiąŝą się one z samooceną dotyczącą funkcjonowania na rynku pracy, co było głównym celem badawczym. W zamian zaproponowano autorskie opracowanie wskaźnika optymizmu/pesymizmu lepiej odnoszące się do sytuacji poszukiwania pracy przez młodych ludzi. Wysoką rzetelność skali potwierdziły wyniki badań pilotaŝowych, w związku z tym zdecydowano się na umieszczenie jej w ostatecznej wersji ankiety skierowanej do uczniów. Kwestionariusz zawierał szczegółowe instrukcje udzielania odpowiedzi. Aby uzyskać pewność, Ŝe pytania są przystępne i zrozumiałe dla respondentów przeprowadzono badanie pilotaŝowe w losowo wybranym zespole szkół wśród 303 uczniów. Przygotowano takŝe szczegółową instrukcję dla ankieterów. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 7003 uczniów w tym 6636 uczniów z 347 szkół publicznych reprezentujących 89 zawodów / profili oraz 367 uczniów ze szkół niepublicznych. RóŜnica między liczbą placówek funkcjonujących a przebadanych spowodowana była niemoŝnością przeprowadzenia badań w części specjalnych szkół zawodowych oraz szkołach kształcących w trybie zaocznym i wieczorowym. 3 Seligman, Martin. E.P., 1996, Optymizmu moŝna się nauczyć, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań. 8

9 1.2. Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety audytoryjnej. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 1.2.2 Instrukcja dla ankietera. 17

18 1.3. Rekomendacje Badania uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych nie muszą mieć zasięgu regionalnego czy ponadregionalnego, dlatego teŝ kaŝda szkoła jest w stanie realizować je oddzielnie. Niewątpliwą zaletą ankiety audytoryjnej, wykorzystywanej przy diagnozowaniu potencjału uczniów jest łatwość w posługiwaniu się tym narzędziem, dzięki czemu badania przeprowadzić moŝe kaŝdy nauczyciel czy doradca zawodowy bez konsultacji ze specjalistyczną placówką badawczą. Realizator projektu dopuszcza drobne korekty treści kwestionariusza z zastrzeŝeniem jednak, Ŝe dokonanie większych modyfikacji moŝe zaburzyć rzetelność otrzymanych wyników. Sugerujemy coroczne przeprowadzanie badań w ostatnich klasach opuszczających szkołę. 18

19 II. BADANIA ABSOLWENTÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 2.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Zasadniczym celem badań losów zawodowych absolwentów szkół było zebranie informacji dotyczących następujących kwestii: w jaki sposób absolwenci poszukują pracy; jak absolwenci postrzegają rynek pracy i pracodawców; jak z perspektywy doświadczeń zawodowych oceniają oni swoją szkołę i otrzymane wykształcenie; czy i w jakim stopniu rzeczywistość pokrywa się z planami zawodowymi z okresu szkolnego. Realizacja powyŝszych celów moŝliwa była dzięki przeprowadzeniu badań terenowych z uŝyciem technik jakościowych oraz ilościowych. Badaniem objęto absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim, którzy ukończyli naukę w szkole w roku Dodatkowym kryterium uczestnictwa w badaniu było podjęcie jakiejkolwiek pracy po ukończeniu szkoły (wykluczono więc osoby, które podjęły studia wyŝsze i w ogóle nie szukały pracy oraz osoby, które do chwili obecnej nie podjęły pracy zawodowej ani nauki). Osoby takie nie mają praktycznie Ŝadnych doświadczeń zawodowych i co za tym idzie nie mogłyby dostarczyć wartościowych informacji w trakcie badania. Badanie jakościowe zrealizowano techniką zogniskowanego wywiadu grupowego (z ang. Focus Group Interview FGI). Zogniskowany wywiad grupowy jest metodą, która doskonale nadaje się do badania trudnych i niejednoznacznych problemów społeczno gospodarczych. Zogniskowany wywiad grupowy umoŝliwia poznanie badanego problemu w sposób złoŝony i głęboki. W przeciwieństwie do badań ilościowych, słuŝących znalezieniu odpowiedzi na pytanie ile?, posłuŝy on do odnalezienia odpowiedzi na pytania typu co?, jak?, dlaczego? 19

20 Grupowy charakter wywiadu (w spotkaniu uczestniczy od 8 do 12 osób) pozwala na stworzenie atmosfery dyskusji, wzajemnych interakcji beneficjentów, w wyniku których moŝliwe jest uzyskanie pogłębionych opinii dotyczących oceny absolwentów szkół zawodowych, sylwetki idealnego pracownika czy teŝ barier oraz ułatwień w zatrudnianiu osób z wykształceniem zawodowym. Zogniskowany wywiad grupowy stwarza bardzo dobre warunki do wymiany opinii, kreacji nowych pomysłów i poznania wielu wymiarów i aspektów badanego problemu a grupowy sposób jego omawiania sprzyja generowaniu interesujących wypowiedzi oraz pogłębionemu i analitycznemu traktowaniu poruszanych tematów. W ramach badań przeprowadzono cztery zogniskowane wywiady grupowe, po jednym w kaŝdym z miast: Rzeszów Mielec, Jasło oraz Przemyśl. Rekrutację respondentów przeprowadzono drogą telefoniczną, w oparciu o dane uzyskane w trakcie badań uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zogniskowane Wywiady Grupowe prowadzone zostały przez doświadczonych moderatorów. Nadzorowali oni przebieg dyskusji, ukierunkowując rozmowę zgodnie z przyjętym scenariuszem. W Rzeszowie i Jaśle badanie przeprowadzono w specjalistycznych pracowniach do badań FGI, w Mielcu i Przemyślu w salach hotelowych zaadaptowanych do celów badawczych. Badanie ilościowe zrealizowano techniką wspieranego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) w oparciu o kwestionariusz badawczy zamieszczony poniŝej. Technika CATI pozwala na znacznie ściślejszą kontrolę poprawności pracy ankieterów niŝ ma to miejsce w przypadku klasycznego wywiadu indywidualnego. Specjalistyczne oprogramowanie uniemoŝliwia popełnianie szeregu typowych błędów ankieterskich jak np. opuszczenie pytania. Jednocześnie oprogramowanie to monitoruje czas trwania wywiadu, identyfikuje numer telefoniczny, z którym prowadzona jest rozmowa itd. Dodatkowym czynnikiem gwarantującym rzetelność realizacji badania jest stała superwizja, polegająca na podsłuchu pracy poszczególnych ankieterów, prowadzonym przez doświadczonego superwizora. 20

21 Badanie miało charakter panelu, którym objęto próbę losową uczestników przeprowadzonych w ramach projektu badań uczniów ostatnich oddziałów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego. Badaniem objęto wówczas 7003 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa. Wypełniających ankietę proszono o podanie telefonu kontaktowego celem wzięcia udziału w kolejnym badaniu. Ten właśnie fakt umoŝliwił pobranie próby losowej o liczebności N=700 osób, z szerszej N=7000 bazy teleadresowej zeszłorocznych absolwentów. Z punktu widzenia obecnego badania, baza ta stanowiła operat losowania. Losowanie prowadzono w sposób ciągły bez zwracania, aŝ do osiągnięcia załoŝonej liczebności N=

22 2.2. Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. 22

23 23

24 24

25 25

26 2.2.2 Kwestionariusz wywiadu telefonicznego. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 2.3. Rekomendacje Przy badaniach losów zawodowych absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych występują znacznie większe ograniczenia w moŝliwości stosowania zaprezentowanych narzędzi badawczych. Badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych prowadzone są wyłącznie przez wyspecjalizowane instytucje badawcze. Wywiady grupowe z kolei powinny być moderowane przez doświadczonego i wykwalifikowanego badacza. W przypadku dobrych relacji nauczyciela z byłymi uczniami badanie moŝe zostać zrealizowane w formie luźnej dyskusji. MoŜliwe jest teŝ przekształcenie kwestionariusza CATI na ankietę pocztową rozsyłaną absolwentom w rok po opuszczeniu murów szkoły. Wymaga to jednak szeregu logistycznych zabiegów związanych z identyfikacją aktualnych danych kontaktowych absolwentów, dołączenia koperty zwrotnej itp. Niedogodnością jest takŝe niski stopień zwrotów. W przypadku uŝycia ankiety pocztowej wynosi on około 30%. Wydaje się jednak kwestią zasadniczą w przyszłości wybranie jakiegoś sposobu badania i utrzymywania kontaktów z absolwentami szkoły. 32

33 III. BADANIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 3.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Przeprowadzone badania instytucji rynku pracy poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego 4 umoŝliwiły: określenie potencjału tych instytucji pod względem róŝnorodności oferty oraz obecności młodzieŝy w gronie beneficjentów realizowanych przez nie projektów; zdiagnozowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości w powiatach poprzez wskazanie inicjatyw okołobiznesowych i proinnowacyjnych. Do realizacji celów badania posłuŝyły informacje, których pozyskanie opierało się o wykorzystanie trzech podstawowych sposobów gromadzenia danych, do których naleŝały: ankieta e mailowa skierowana do blisko 80 instytucji rynku pracy funkcjonujących w województwie podkarpackim; indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone z 63 ekspertami lokalnymi oraz analiza źródeł zastanych. NaleŜy podkreślić, iŝ załoŝeniem badań nie było przedstawienie wyczerpującej i całościowej analizy instytucji rynku pracy województwa podkarpackiego, stąd teŝ ocenie poddano jedynie wybrane aspekty ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do młodzieŝy i absolwentów. Indywidualne wywiady pogłębione (z ang. Individual In Depth Interview - IDI) są jedną z podstawowych technik badawczych stosowaną w badaniach jakościowych. Technika ta słuŝy zebraniu informacji jakościowej (opinii respondentów). W tym przypadku były to tzw. wywiady eksperckie tzn. prowadzone przez osoby głęboko wprowadzone w tematykę wywiadu. Na potrzeby przedmiotowych badań przyjęto definicję klasyfikującą jako ekspertów lokalnych przedstawicieli instytucji rynku pracy funkcjonujących na terenie 4 Wyniki badań przestawiono w ujęciu powiatowym, przyjmując tezę, iŝ istotny wpływ na sytuację statystycznego mieszkańca województwa na dostępność i jakość oferty lokalnych instytucji rynku pracy, a analiza ich oferty w przekroju tylko i wyłącznie regionalnym nie byłaby w pełni miarodajna. 33

34 danego powiatu. Dla uzyskania moŝliwie róŝnorodnych opinii, w kaŝdym powiecie przeprowadzono co najmniej trzy pogłębione wywiady indywidualne, w tym zawsze w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zrealizowano je w siedzibach badanych instytucji rynku pracy. ZałoŜono zastosowanie formy pogłębionego wywiadu indywidualnego opartego na przygotowanym przewodniku wykorzystującym zestaw standardowych pytań scenariusz wywiadu. Pytania miały charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności ich zadawania czy sposobie formułowania decydował prowadzący wywiad. W celu efektywnego prowadzenia wywiadu ankieter kaŝdorazowo zapoznawał się ze specyfiką działalności danej organizacji. Wszystkie wywiady przeprowadzone zostały przez osoby bezpośrednio powiązane z projektem (eksperci, administrator, asystenci), co ułatwiało osadzenie wywiadów w całościowej idei projektu. ZałoŜono, Ŝe kaŝdy wywiad trwać będzie około 90 minut. Wcześniejsze doświadczenia Realizatora projektu pokazały, Ŝe nagrywanie wywiadu deprymuje większość respondentów, dlatego przewidziano robienie notatek w trakcie wywiadu a następnie przygotowanie raportu podsumowującego wywiad. Indywidualne wywiady pogłębione poprzedzone zostały ankietą e mailową. Ankieta e mailowa jest jednym z najtańszych i najprostszych w realizacji sposobów bezpośredniego dotarcia do respondentów. Jej zasadniczą wadą jest jednak niska liczebność otrzymywanych informacji zwrotnych. W naszym przypadku, dla moŝliwie szerokiej eliminacji tego problemu, ankietę e mailową powtórzono dwukrotnie. 34

35 3.2. Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety mailowej. 35

36 36

37 3.2.2 Kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego. 37

38 38

39 39

40 3.3. Rekomendacje Stały monitoring działań i oferty lokalnych instytucji rynku pracy moŝe dostarczyć szeregu cennych informacji na temat ich potencjału i kondycji. Badania instytucji rynku pracy ze względu na ich ponadlokalny zasięg oraz złoŝoność tematyki powinny być jednak przeprowadzone przez instytucję o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym w konsultacji z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym. Stworzenie całościowej analizy instytucji rynku pracy wymaga podejmowania kompleksowych działań. Zadanie koordynacji badań moŝe zostać powierzone Powiatowym Urzędom Pracy będącym sztandarową instytucją rynku pracy w powiecie oraz dysponującą środkami finansowymi z przeznaczeniem na tego typu analizy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zamieszczony w niniejszym opracowaniu kwestionariusz pogłębionego wywiadu indywidualnego skonstruowany został z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania dostępnych instytucjom rynku pracy w czasie realizacji badań. Przeprowadzenie badań w przyszłości wymagać będzie dokonania niezbędnych aktualizacji w tym zakresie. Z doświadczenia Realizatora projektu wynika, Ŝe respondenci przychylnie odnosili się do badania i chętnie brali w nim udział. 40

41 IV. BADANIA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 4.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Podstawowym celem badań ponadgimnazjalnych szkół zawodowych było skonstruowanie wskaźników pokazujących: w jakim stopniu oferta edukacyjna szkół jest adekwatna do wymogów rynku pracy; jaka jest jakość kształcenia zawodowego w szkołach; jaki jest stopień przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy. Badaniami zostały objęte wszystkie publiczne zespoły szkół, które posiadały w roku szkolnym 2005/2006 przynajmniej jeden ostatni oddział w szkole innego typu niŝ liceum ogólnokształcące. W badaniach wzięły udział takŝe szkoły niepubliczne, których dyrektorzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w projekcie. Całkowita liczba zespołów szkół, które objęto badaniem wyniosła 123. Głównym źródłem informacji w badaniu szkół uczyniono ich dyrektorów, kierując do nich kwestionariusz ankiety pocztowej. Składał się on z 2 bloków: Wymagającego od wypełniających opisu elementów kształcenia zawodowego w szkole; Zasięgającego opinii na wybrane tematy (organizacja kształcenia zawodowego i przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy). Kwestionariusz ankiety dostarczono dyrektorom szkół do ręki oraz poproszono o odesłanie wypełnionego kwestionariusza pocztą bądź faksem. Narzędziem słuŝącym uzupełnieniu, ale teŝ pogłębieniu wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez dyrektorów była ankieta skierowana do szkolnych koordynatorów prac badawczych 5, a więc osób, współpracujących z Realizatorem projektu na płaszczyźnie: zainteresowania wynikami badań członków organów szkoły; 5 Funkcję szkolnych koordynatorów prac badawczych pełnili pracownicy poszczególnych szkół - zazwyczaj doradcy zawodowi lub nauczyciele przedmiotów zawodowych wyznaczeni przez dyrekcję do kontaktów z realizatorem projektu. 41

42 wykorzystania wyników i analiz z badań jako pomocnego i wartościowego instrumentu dla kreowania oferty edukacyjnej szkoły; kontynuacji badań w następnych okresach z wykorzystaniem projektowych narzędzi badawczych; pomocy i wsparcia w badaniach na terenie szkoły. Koordynatorzy zostali poproszeni o odpowiedź na szereg pytań otwartych, dotyczących inicjatyw i działań w zakresie kreowania edukacji dla potrzeb rynku pracy w szkole, w której pracują. Mimo wielokrotnie ponawianych próśb o wypełnienie kwestionariusza, ilość zwrotów nie spełniła oczekiwań Realizatora i ukształtowała się na poziomie 61 ankiet, a więc nie pozwalającym na wyciąganie reprezentatywnych w skali poszczególnych powiatów - a przede wszystkim województwa wniosków. Obliczanie poszczególnych parametrów składowych jak i wskaźnika głównego oparło się zatem w głównej mierze o wyniki z ilościowego badania szkół. Istotnym materiałem badawczym uzupełniającym uzyskane za pomocą wspomnianych narzędzi wyniki, pozwalającym formułować mocniejsze i bardziej adekwatne do lokalnej specyfiki wnioski był szereg informacji pozyskanych przez Realizatora z takich źródeł jak Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, oraz wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy i Starostwa Powiatowe z terenu województwa podkarpackiego. 42

43 4.2. Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety pocztowej dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 4.2.2 Kwestionariusz ankiety pocztowej szkolni koordynatorzy prac badawczych. 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 4.3. Rekomendacje Proces realizacji badań ponadgimnazjalnych szkół zawodowych moŝe przebiegać dwutorowo. Z jednej strony badania mogą być przeprowadzane oddzielnie przez kaŝdą z placówek oświatowych. Przy zastosowaniu tego wariantu brak jest aspektu porównawczego jedynym punktem odniesienia przy interpretacji wyników będą analizy sporządzone przez Realizatora niniejszego projektu. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe przy respektowaniu zasady cykliczności badania pozwolą na uchwycenie dynamiki zmian w czasie. Z drugiej zaś strony badania mogą mieć znacznie szerszy zasięg terytorialny i obejmować kilka lub kilkanaście ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W tej sytuacji niezbędna wydaje się koordynacja działań przez publiczną lub prywatną placówkę o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym. Z doświadczeń Realizatora projektu wynika, Ŝe instytucja szkolnego koordynatora prac badawczych moŝe być niezmiernie istotna ze względu na ciągłość prowadzonych analiz. Koordynatorzy, jako osoby bezpośrednio powiązane z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, mogą pełnić funkcję głównego źródła wiedzy na temat prorynkowych działań szkoły, a takŝe informacji, która słuŝy identyfikacji elementów kształcenia zawodowego w szkole. 56

57 V. MONITORING OFERT PRACY I BADANIA PRACODAWCÓW 5.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Zdiagnozowanie zapotrzebowania na pracę we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego moŝliwe było dzięki: dokonaniu kompleksowej analizy rynku ofert pracy tego regionu; przeprowadzeniu badań oczekiwań pracodawców względem pracowników. Zbieraniu oraz weryfikacji informacji dotyczących ofert zatrudnienia posłuŝyła skonstruowana na potrzeby badań i systematycznie uzupełniania baza tychŝe ofert. Do jej stworzenia wykorzystane zostały trzy podstawowe typy źródeł informacji: strony internetowe wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy województwa podkarpackiego oraz serwis wybrana prasa o zasięgu regionalnym (GC Nowiny) oraz ogólnokrajowe serwisy pośrednictwa pracy (www.pracuj.pl, Selekcja wprowadzanych do bazy ofert zatrudnienia polegała na wyborze wyłącznie ofert kierowanych do przedstawicieli następujących grup wielkich klasyfikacji zawodów 6 : 3, 4, 5, 6, 7, 8 i częściowo 9 (w zakresie prac prostych zbliŝonych do kierunków zawodowych kształcenia). ZałoŜenie to wynika z faktu, Ŝe kształcenie w systemie publicznym szkolnictwa zawodowego (w tym ponadgimnazjalnego) odbywa się wyłącznie w zakresie wyŝej wymienionych grup zawodów. Określenie postaw pracodawców z terenu województwa podkarpackiego wobec problemów zatrudniania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych moŝliwe było dzięki 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r., nr 265, poz.2644 z późniejszymi zmianami). 57

58 przeprowadzeniu badań terenowych z uŝyciem technik jakościowych (zogniskowany wywiad grupowy - FGI) oraz ilościowych (wspierany komputerowo wywiad telefoniczny) 7. Badaniem jakościowym objęto przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze województwa podkarpackiego, którzy zatrudniają lub poszukują absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Do udziału w dyskusji zaproszono zarówno przedstawicieli mikro przedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników), firm małych (10 do 49), średnich (50 do 249) jak i duŝych (powyŝej 250 pracowników). ZałoŜono teŝ, Ŝe w dyskusji wezmą udział przedstawiciele moŝliwie wielu branŝ. W przypadku mikro przedsiębiorstw respondentami byli właściciele przedsiębiorstw, w przypadku firm większych specjaliści ds. zasobów ludzkich, kierownicy działów HR, kadr etc. Dwa wywiady grupowe przeprowadzono na terenie Rzeszowa, jeden wywiad na terenie Krosna. Badaniem ilościowym zostali objęci przedstawiciele przedsiębiorstw spełniających następujące warunki: przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego; zatrudnia co najmniej jednego pracownika, oprócz właściciela; w okresie od początku 2005 r. do końca września 2006 r. ŜłoŜyło oferty pracy poszukiwało pracowników. Z tak określonej populacji pobrano reprezentatywną próbę losowo - warstwową przedsiębiorstw. Łącznie przeprowadzono 517 wywiadów. Bezpośrednimi respondentami byli, podobnie jak w przypadku badan jakościowych, właściciele (w przypadku firm mikro oraz niektórych małych i średnich), kierownicy działów kadr, działów HR, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi itp. Badania pracodawców, ze względu na ich ponadlokalny zasięg oraz złoŝoność tematyki przeprowadzane mogą być przez instytucję o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym w konsultacji z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym. 7 Specyfika wybranych metod badawczych została szerzej przedstawiona w rozdziale II Badania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 58

59 5.2. Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. 59

60 60

61 61

62 62

63 5.2.2 Kwestionariusz wywiadu telefonicznego. 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 5.3. Rekomendacje W trakcie monitoringu ofert pracy Realizatorzy projektu napotkali na szereg utrudnień związanych ze specyfiką przedmiotu badania. Trudności te powodowane były przede wszystkim złoŝonością Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Klasyfikacja ta, obejmując około 1670 zawodów i specjalności, nie dostarcza precyzyjnych opisów kaŝdego z nich, przez co przypisywanie oferty pracy do najbardziej adekwatnego zawodu klasyfikacji ma w duŝej mierze charakter uznaniowy i przypadkowy. Dodatkowym utrudnieniem monitoringu ofert pracy był częsty brak standardowego zestawu informacji zawartych w ogłoszeniach, co uniemoŝliwiało na przykład ustalenie, w którym powiecie dana oferta została zgłoszona. Warto mieć świadomość, Ŝe kompleksowy monitoring ofert zatrudnienia wymaga znaczących nakładów czasu. W opinii Realizatora projektu bardziej efektywnym sposobem diagnozowania wielkości oraz struktury popytu na pracę jest zatem przeprowadzanie badań postaw i preferencji pracodawców co do kwalifikacji poszukiwanych pracowników. Zainteresowanie wynikami tego typu badań zgłaszałyby z pewnością róŝnego rodzaju placówki oświatowe, biorąc je pod uwagę przy kształtowaniu swej oferty edukacyjnej. Aby móc jednak formułować wnioski i rekomendacje co do przyszłego zapotrzebowania na określone kwalifikacje siły roboczej, konieczne jest nadanie analizom charakteru badań ponadlokalnych. Dlatego teŝ przedsięwzięcia takie powinny być koordynowane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu co najmniej powiatowym. Mogą one zlecać wykonanie analiz postaw pracodawców podległym im instytucjom publicznym (np. Powiatowym Urzędom Pracy) czy prywatnym firmom, świadczącym usługi doradcze. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przeprowadzenie badań metodami badawczymi wykorzystanymi w ramach projektu (FGI oraz CATI) odbywać się powinno w ścisłej konsultacji z wyspecjalizowaną instytucją badawczą. Tym nie mniej zamieszczony kwestionariusz wywiadu telefonicznego, po drobnych korektach, mógłby zostać wykorzystany jako narzędzie badawcze znacznie tańszej i bardziej przystępnej metody tj. ankiety pocztowej lub mailowej. Do zastosowania tego 70

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie usługi pn.: Badanie pracowników sektora MŚP z subregionu sosnowieckiego na potrzeby projektu : "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP"

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński

4. NA CZYM POLEGA PRACA ANKIETERA? PRZYGOTOWANIE DO PRACY W CHARAKTERZE ANKIETERA - Franciszek Sztabiński WPROWADZENIE - Zbigniew Sawiński, Paweł B. Sztabiński 1. RYNEK BADAŃ - Zbigniew Sawiński 1.1 Rodzaje badań 1.2 Instytuty badawcze 1.3 Metody jakościowe i ilościowe 1.4 Projekty badawcze 1.5 Wielkość i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 209 IM. HANKI ORDONÓWNY W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. tel./fax. 22 663 55 69; e -mail: sp209@edu.um.warszawa.pl WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH

SZKOLENIE ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW ILOŚCIOWE BADANIA MARKETINGOWE KLUCZEM DO SKUTECZNYCH DECYZJI MARKETINGOWYCH TRENER Violetta Rutkowska Badacz rynku, doradca,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk

Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Stanisław Kaczmarczyk Badania marketingowe stanowią jeden z najważniejszych elementów działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie. Dostarczają decydentom

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Badania ewaluacyjne ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 5 ZAJĘCIA R.

Badania ewaluacyjne ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 5 ZAJĘCIA R. Badania ewaluacyjne ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY 5 ZAJĘCIA 24.11.2008 R. Zogniskowany wywiad grupowy Focus group interview zogniskowany...czyli dotyczący jednego problemu, lub grupy podobnych problemów

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna

PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna PROCEDURA DOPUSZCZANIA DO UśYTKU PRZEDSZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW PROGRAMÓW MINISTERIALNYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent projektu: Miasto Chełm Projekt : realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 20 marca 2013 r.

Rzeszów, 20 marca 2013 r. Rzeszów, 20 marca 2013 r. Ramy organizacyjne Typ projektu Systemowy - Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Czas realizacji projektu 47 miesięcy 1 lutego 2010 31 grudnia 2013 Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość

Gotowi na przyszłość Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Gotowi na przyszłość Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego Częstochowa, listopad 2015 Podstawa prawna programu Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania face-to-face

Metodologia badania face-to-face 1 Metodologia badania face-to-face Artemis Bellos, Beata Roguska Warszawa, listopad 2013 CBOS co nas wyróżnia? Próba imienna losowana z operatu PESEL 2 Czy sondaże realizowane metodą face-to-face są jeszcze

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do udziału w projekcie dotyczącym wspierania uczniów zdolnych

dotyczy: zaproszenia do udziału w projekcie dotyczącym wspierania uczniów zdolnych Wieliczka, dnia 13 października 2016 roku FRI.041.1.7.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów dotyczy: zaproszenia do udziału w projekcie dotyczącym wspierania uczniów zdolnych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Spis treści. 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 1 Spis treści O firmie 1. Diagnoza lokalnego rynku pracy 2. Plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 3. Ranga Powiatowego Urzędu Pracy we wspomaganiu zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAWCZY. Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na lata 2009-2010

PROGRAM BADAWCZY. Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na lata 2009-2010 PROGRAM BADAWCZY Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na lata 2009-2010 Wykaz używanych skrótów CEiP CKP CKU DEiS DGI DPR KO KOP MARR MIRiP OHP OKE PUP UMK UMWM WUP ZDZ Centrum Edukacji i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne.

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne. Uwarunkowania realizacji projektów z zakresu mieszkalnictwa w ramach Działania 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

W5. Metody badań ilościowych

W5. Metody badań ilościowych W5. Metody badań ilościowych Metoda ankietowa Metoda wywiadu Znaczenie badań ilościowych 1 Badania ilościowe Ankieta Metoda wywiadu 2 1 Metoda ankietowa Ankieta - pomiar pośredni polegający na udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu metodologicznego

Prezentacja raportu metodologicznego Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdraŝaniu priorytetów VIII i IX, w tym procesu komunikacji Prezentacja raportu metodologicznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Plan pracy Doradcy Zawodowego w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 OPRACOWAŁA: Anna Niewęgłowska-Maik- Doradca Zawodowy Biskupice: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita

Pomoc instytucjonalna dla młodzieży straumatyzowanej w województwie pomorskim. Prezentacja wyników badań. Lech Kalita PI Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej w woj. Pomorskim Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich Nr projektu : POKL.07.02.02-22-011/11 Pomoc instytucjonalna

Bardziej szczegółowo

Cennik badań. Od 400 zł/godzina

Cennik badań. Od 400 zł/godzina Cennik badań Każde badania mają charakter indywidualny, czas i koszt realizacji ustalany jest bezpośrednio z klientem. Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie 1 AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Załącznik do uchwały nr 47 KM PO WER z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursu dotyczącego Monitorowania losów absolwentów w ramach zmian do

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się

ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się ELASTYCZNI 50+. Elastyczne formy zatrudnienia na małopolskim rynku pracy szansą dla społeczeństwa starzejącego się Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Doniesienie badawcze Zofia Lisiecka Zespół EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających

CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH. 1.2.1. Faza identyfikacji problemów decyzyjnych lub okoliczności sprzyjających Badania marketingowe. Podstawy metodyczne Autor: Stanisław Kaczmarczyk Wstęp CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE PROCESU BADAŃ MARKETINGOWYCH Rozdział 1. Badania marketingowe a zarządzanie 1.1. Rozwój praktyki i teorii

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Cykliczne badania edukacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji poświęconych zjawisku uzależnienia od telefonu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży.

Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Dobre praktyki dotyczące współpracy zamawiających i wykonawców ewaluacji Na podstawie opracowania zespołu Na Straży Sondaży. Spotkanie GSE PO KL oraz ZSEPS, Kraków, 26.02.2015 r. Przetarg na badanie. Dwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INDYWIDUALNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE Dr Jagoda Jezior Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii Zakład Metod Badań Społecznych GRANTY Grant Komitetu Badań Naukowych nr PBZ-059-01 Euroregion Bug temat projektu Kapitał ludzki czynnikiem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Czas na pracę praca na czas AS6 Czas na pracę praca na czas Cel ogólny projektu: Wyeliminowanie barier w korzystaniu z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 13 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorska Akademia Techniki Jazdy Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Podstawa prawna 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo