Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych"

Transkrypt

1 Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych Kraków, lipiec 2007 r. 1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 I. BADANIA UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety audytoryjnej Instrukcja dla ankietera Rekomendacje II. BADANIA ABSOLWENTÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego Kwestionariusz wywiadu telefonicznego Rekomendacje III. BADANIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety mailowej Kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego Rekomendacje IV. BADANIA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety pocztowej dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

3 4.2.2 Kwestionariusz ankiety pocztowej szkolni koordynatorzy prac badawczych Rekomendacje V. MONITORING OFERT PRACY I BADANIA PRACODAWCÓW Charakterystyka narzędzi badawczych Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego Kwestionariusz wywiadu telefonicznego Rekomendacje

4 WSTĘP PoniŜsze opracowanie powstało w ramach projektu pn. Indeks Gotowości Rynkowej nowy instrument monitorujący szanse na pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (IGR) i podsumowuje szereg prac badawczych oraz analitycznych, których celem jest przedstawienie wzajemnych zaleŝności między czynnikami determinującymi perspektywy zawodowe młodzieŝy na lokalnych rynkach pracy regionu. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.1. ZPORR i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budŝetu państwa. Zasadniczym celem opracowania jest zgromadzenie i usystematyzowanie informacji na temat narzędzi, skal i instrumentów pomiarowych zastosowanych podczas badań projektowych. W zamyśle Realizatora projektu zestaw ten ma umoŝliwić przeprowadzanie badań panelowych, niezbędnych do okresowego sporządzania Indeksu Gotowości Rynkowej. Prezentowany katalog narzędzi pełni ponadto funkcję przewodnika: teoretycznego zawiera merytoryczne uzasadnienie przyjętej metodologii badań, sugestię doboru próby badawczej; praktycznego jest zbiorem praktycznych wskazówek, stanowiących owoc doświadczeń własnych Realizatora projektu. Wykorzystywane w toku prac badawczych i analitycznych narzędzia zaprezentowane zostały w układzie czterech obszarów tematycznych poddanych diagnozie w ramach projektu: uczniowie i absolwenci; ponadgimnazjalne szkoły zawodowe; instytucje rynku pracy; oferty pracy i pracodawcy. Opracowane na potrzeby projektu narzędzia badawcze opatrzono ich krótką charakterystyką wraz z wyszczególnieniem podstawowych wad i zalet oraz uzasadnieniem wyboru metody badawczej. Ponadto prezentację kaŝdego z nich podsumowano zbiorem praktycznych 4

5 rekomendacji, które powinny ułatwić realizację podobnych badań w przyszłości. Realizatorzy projektu wyraŝają przekonanie, iŝ zadanie to nie powinno wykraczać ponad moŝliwości techniczne oraz organizacyjne podmiotów zainteresowanych podjęciem się tego przedsięwzięcia. Postanowiono jednak wyróŝnić trzy jego etapy, które wymagają konsultacji z doświadczoną instytucją badawczą. Są to: modyfikacja narzędzi badawczych; sposób liczenia (kodowania) wyników badania 1 ; interpretacja wyników badania. Opracowanie adresowane jest w szczególności do: kadry kierowniczej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych regionu; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy podejmujących w swych działaniach problematykę monitoringu zmian zachodzących na regionalnym rynku pracy, zwłaszcza w kontekście ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego. Centrum Doradztwa Strategicznego jest gotowe zaoferować pomoc instytucjom zainteresowanym organizacją badań panelowych w przyszłości. 1 Podczas realizacji projektu wykorzystywano specjalistyczne oprogramowanie statystyczne, jednak przy mniejszej skali badania arkusz kalkulacyjny MS Excel powinien w zupełności wystarczyć. 5

6 I. BADANIA UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 1.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Podstawowym narzędziem zastosowanym podczas badania potencjału uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych był kwestionariusz ankiety audytoryjnej. Gwarantował on z jednej strony bardzo wysoki stopień standaryzacji danych, umoŝliwiając łatwe dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi rejonami, typami szkół, kategoriami zawodów, itp., z drugiej zaś strony stanowił najefektywniejszy sposób dotarcia do badanej populacji. Ponadto ankieta audytoryjna zapewnia niemalŝe stuprocentowy zwrot oraz moŝliwość wyjaśniania ewentualnych wątpliwości pojawiających się w trakcie badania. WaŜne jest równieŝ zapewnienie wysokiego poziomu anonimowości respondentom. Analiza materiału zebranego za pomocą ankiety audytoryjnej jest typową analizą rozkładów częstości, tabel krzyŝowych oraz pomiarem istotności i siły związków między zmiennymi. Kwestionariusze wypełniane były osobiście przez uczniów klas wybranych do badania (podczas jednej z lekcji, pod nadzorem przeszkolonych ankieterów). Zadaniem samych ankieterów była: identyfikacja wyznaczonej do badania klasy i przeprowadzenie w niej ankiety; wyjaśnienie respondentom celów badania, sposobu wypełniania kwestionariusza, zapewnienie o anonimowości oraz wyjaśnienie kwestii, które mogły się badanym wydać podejrzane, co bezpośrednio godziłoby w rzetelność udzielanych przez nich odpowiedzi; rozwianie potencjalnych wątpliwości i niejasności, jakie mogły pojawić się w trakcie wypełniania kwestionariuszy. 6

7 Sama obecność ankieterów pełniła funkcje motywacyjne, zwiększając do maksimum liczbę zwróconych ankiet, podnosząc rzetelność udzielanych odpowiedzi oraz zmniejszając znacząco liczbę braków danych 2. Kwestionariusz nakierowany był na rozpoznanie jakości kształcenia zawodowego, osobistych doświadczeń i predyspozycji jak równieŝ umiejętności i oczekiwań związanych z wkraczaniem w Ŝycie zawodowe, przy równoczesnym ustaleniu prawdopodobnej dalszej ścieŝki edukacyjnej. Cały kwestionariusz składał się z kilku bloków, których granice były w miarę płynne. MoŜna jednak kolejno wyróŝnić następujące sfery poruszanych zagadnień: 1. Szkoła: - przyczyny wyboru szkoły; - ocena realizacji przez szkołę zadań związanych z przygotowaniem do zawodu; - dalsza ścieŝka kształcenia; - związek między wykształceniem a szansą podjęcia pracy. 2. Własne doświadczenia i plany związane z pracą zarobkową: - dotychczasowe doświadczenia w pracy zarobkowej; - oszacowanie liczby osób chcących podjąć pracę po zakończeniu szkoły; - oszacowanie subiektywnego prawdopodobieństwa znalezienia pracy po szkole; - określenie aspektów pracy istotnych dla badanego; - gotowość do szukania pracy poza miejscem zamieszkania; - oszacowanie wymagań płacowych; - próba ustalenia losów zawodowych absolwentów poprzedniego rocznika. 3. Przygotowanie do poruszania się po rynku pracy: - odbyte szkolenia, spotkania; - nabyte umiejętności przydatne/konieczne przy staraniu się o pracę; - ustalenie pewnych predyspozycji psychologicznych, mogących ułatwiać bądź utrudniać zdobycie pracy (względnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej). 2 Dodatkowo ankieterzy kierowali prośbę do nauczyciela, który prowadził daną lekcję aby pozostał w sali lekcyjnej w trakcie przeprowadzania ankiety. Obecność nauczyciela miała znaczący wpływ na dyscyplinę podczas realizacji badania. 7

8 4. Charakterystyka sytuacji rodzinnej: - ustalenie podstawowych informacji o statusie zawodowym rodziców. Kwestionariusz zamykały dwa pytania sprawdzające stopień zrozumienia problematyki zawartej w kwestionariuszu oraz potencjalną motywację respondentów do udzielania rzetelnych odpowiedzi na postawione pytania. Wstępnie załoŝono wykorzystanie w kwestionariuszu narzędzia zaproponowanego przez Seligmana 3 do pomiaru optymizmu/pesymizmu. Po analizie poszczególnych pozycji skali stwierdzono, Ŝe tylko w niewielkim stopniu wiąŝą się one z samooceną dotyczącą funkcjonowania na rynku pracy, co było głównym celem badawczym. W zamian zaproponowano autorskie opracowanie wskaźnika optymizmu/pesymizmu lepiej odnoszące się do sytuacji poszukiwania pracy przez młodych ludzi. Wysoką rzetelność skali potwierdziły wyniki badań pilotaŝowych, w związku z tym zdecydowano się na umieszczenie jej w ostatecznej wersji ankiety skierowanej do uczniów. Kwestionariusz zawierał szczegółowe instrukcje udzielania odpowiedzi. Aby uzyskać pewność, Ŝe pytania są przystępne i zrozumiałe dla respondentów przeprowadzono badanie pilotaŝowe w losowo wybranym zespole szkół wśród 303 uczniów. Przygotowano takŝe szczegółową instrukcję dla ankieterów. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 7003 uczniów w tym 6636 uczniów z 347 szkół publicznych reprezentujących 89 zawodów / profili oraz 367 uczniów ze szkół niepublicznych. RóŜnica między liczbą placówek funkcjonujących a przebadanych spowodowana była niemoŝnością przeprowadzenia badań w części specjalnych szkół zawodowych oraz szkołach kształcących w trybie zaocznym i wieczorowym. 3 Seligman, Martin. E.P., 1996, Optymizmu moŝna się nauczyć, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań. 8

9 1.2. Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety audytoryjnej. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 1.2.2 Instrukcja dla ankietera. 17

18 1.3. Rekomendacje Badania uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych nie muszą mieć zasięgu regionalnego czy ponadregionalnego, dlatego teŝ kaŝda szkoła jest w stanie realizować je oddzielnie. Niewątpliwą zaletą ankiety audytoryjnej, wykorzystywanej przy diagnozowaniu potencjału uczniów jest łatwość w posługiwaniu się tym narzędziem, dzięki czemu badania przeprowadzić moŝe kaŝdy nauczyciel czy doradca zawodowy bez konsultacji ze specjalistyczną placówką badawczą. Realizator projektu dopuszcza drobne korekty treści kwestionariusza z zastrzeŝeniem jednak, Ŝe dokonanie większych modyfikacji moŝe zaburzyć rzetelność otrzymanych wyników. Sugerujemy coroczne przeprowadzanie badań w ostatnich klasach opuszczających szkołę. 18

19 II. BADANIA ABSOLWENTÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 2.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Zasadniczym celem badań losów zawodowych absolwentów szkół było zebranie informacji dotyczących następujących kwestii: w jaki sposób absolwenci poszukują pracy; jak absolwenci postrzegają rynek pracy i pracodawców; jak z perspektywy doświadczeń zawodowych oceniają oni swoją szkołę i otrzymane wykształcenie; czy i w jakim stopniu rzeczywistość pokrywa się z planami zawodowymi z okresu szkolnego. Realizacja powyŝszych celów moŝliwa była dzięki przeprowadzeniu badań terenowych z uŝyciem technik jakościowych oraz ilościowych. Badaniem objęto absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim, którzy ukończyli naukę w szkole w roku Dodatkowym kryterium uczestnictwa w badaniu było podjęcie jakiejkolwiek pracy po ukończeniu szkoły (wykluczono więc osoby, które podjęły studia wyŝsze i w ogóle nie szukały pracy oraz osoby, które do chwili obecnej nie podjęły pracy zawodowej ani nauki). Osoby takie nie mają praktycznie Ŝadnych doświadczeń zawodowych i co za tym idzie nie mogłyby dostarczyć wartościowych informacji w trakcie badania. Badanie jakościowe zrealizowano techniką zogniskowanego wywiadu grupowego (z ang. Focus Group Interview FGI). Zogniskowany wywiad grupowy jest metodą, która doskonale nadaje się do badania trudnych i niejednoznacznych problemów społeczno gospodarczych. Zogniskowany wywiad grupowy umoŝliwia poznanie badanego problemu w sposób złoŝony i głęboki. W przeciwieństwie do badań ilościowych, słuŝących znalezieniu odpowiedzi na pytanie ile?, posłuŝy on do odnalezienia odpowiedzi na pytania typu co?, jak?, dlaczego? 19

20 Grupowy charakter wywiadu (w spotkaniu uczestniczy od 8 do 12 osób) pozwala na stworzenie atmosfery dyskusji, wzajemnych interakcji beneficjentów, w wyniku których moŝliwe jest uzyskanie pogłębionych opinii dotyczących oceny absolwentów szkół zawodowych, sylwetki idealnego pracownika czy teŝ barier oraz ułatwień w zatrudnianiu osób z wykształceniem zawodowym. Zogniskowany wywiad grupowy stwarza bardzo dobre warunki do wymiany opinii, kreacji nowych pomysłów i poznania wielu wymiarów i aspektów badanego problemu a grupowy sposób jego omawiania sprzyja generowaniu interesujących wypowiedzi oraz pogłębionemu i analitycznemu traktowaniu poruszanych tematów. W ramach badań przeprowadzono cztery zogniskowane wywiady grupowe, po jednym w kaŝdym z miast: Rzeszów Mielec, Jasło oraz Przemyśl. Rekrutację respondentów przeprowadzono drogą telefoniczną, w oparciu o dane uzyskane w trakcie badań uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Zogniskowane Wywiady Grupowe prowadzone zostały przez doświadczonych moderatorów. Nadzorowali oni przebieg dyskusji, ukierunkowując rozmowę zgodnie z przyjętym scenariuszem. W Rzeszowie i Jaśle badanie przeprowadzono w specjalistycznych pracowniach do badań FGI, w Mielcu i Przemyślu w salach hotelowych zaadaptowanych do celów badawczych. Badanie ilościowe zrealizowano techniką wspieranego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) w oparciu o kwestionariusz badawczy zamieszczony poniŝej. Technika CATI pozwala na znacznie ściślejszą kontrolę poprawności pracy ankieterów niŝ ma to miejsce w przypadku klasycznego wywiadu indywidualnego. Specjalistyczne oprogramowanie uniemoŝliwia popełnianie szeregu typowych błędów ankieterskich jak np. opuszczenie pytania. Jednocześnie oprogramowanie to monitoruje czas trwania wywiadu, identyfikuje numer telefoniczny, z którym prowadzona jest rozmowa itd. Dodatkowym czynnikiem gwarantującym rzetelność realizacji badania jest stała superwizja, polegająca na podsłuchu pracy poszczególnych ankieterów, prowadzonym przez doświadczonego superwizora. 20

21 Badanie miało charakter panelu, którym objęto próbę losową uczestników przeprowadzonych w ramach projektu badań uczniów ostatnich oddziałów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego. Badaniem objęto wówczas 7003 uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa. Wypełniających ankietę proszono o podanie telefonu kontaktowego celem wzięcia udziału w kolejnym badaniu. Ten właśnie fakt umoŝliwił pobranie próby losowej o liczebności N=700 osób, z szerszej N=7000 bazy teleadresowej zeszłorocznych absolwentów. Z punktu widzenia obecnego badania, baza ta stanowiła operat losowania. Losowanie prowadzono w sposób ciągły bez zwracania, aŝ do osiągnięcia załoŝonej liczebności N=

22 2.2. Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. 22

23 23

24 24

25 25

26 2.2.2 Kwestionariusz wywiadu telefonicznego. 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 2.3. Rekomendacje Przy badaniach losów zawodowych absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych występują znacznie większe ograniczenia w moŝliwości stosowania zaprezentowanych narzędzi badawczych. Badania z wykorzystaniem wywiadów telefonicznych prowadzone są wyłącznie przez wyspecjalizowane instytucje badawcze. Wywiady grupowe z kolei powinny być moderowane przez doświadczonego i wykwalifikowanego badacza. W przypadku dobrych relacji nauczyciela z byłymi uczniami badanie moŝe zostać zrealizowane w formie luźnej dyskusji. MoŜliwe jest teŝ przekształcenie kwestionariusza CATI na ankietę pocztową rozsyłaną absolwentom w rok po opuszczeniu murów szkoły. Wymaga to jednak szeregu logistycznych zabiegów związanych z identyfikacją aktualnych danych kontaktowych absolwentów, dołączenia koperty zwrotnej itp. Niedogodnością jest takŝe niski stopień zwrotów. W przypadku uŝycia ankiety pocztowej wynosi on około 30%. Wydaje się jednak kwestią zasadniczą w przyszłości wybranie jakiegoś sposobu badania i utrzymywania kontaktów z absolwentami szkoły. 32

33 III. BADANIA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 3.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Przeprowadzone badania instytucji rynku pracy poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego 4 umoŝliwiły: określenie potencjału tych instytucji pod względem róŝnorodności oferty oraz obecności młodzieŝy w gronie beneficjentów realizowanych przez nie projektów; zdiagnozowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości w powiatach poprzez wskazanie inicjatyw okołobiznesowych i proinnowacyjnych. Do realizacji celów badania posłuŝyły informacje, których pozyskanie opierało się o wykorzystanie trzech podstawowych sposobów gromadzenia danych, do których naleŝały: ankieta e mailowa skierowana do blisko 80 instytucji rynku pracy funkcjonujących w województwie podkarpackim; indywidualne wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzone z 63 ekspertami lokalnymi oraz analiza źródeł zastanych. NaleŜy podkreślić, iŝ załoŝeniem badań nie było przedstawienie wyczerpującej i całościowej analizy instytucji rynku pracy województwa podkarpackiego, stąd teŝ ocenie poddano jedynie wybrane aspekty ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć skierowanych bezpośrednio do młodzieŝy i absolwentów. Indywidualne wywiady pogłębione (z ang. Individual In Depth Interview - IDI) są jedną z podstawowych technik badawczych stosowaną w badaniach jakościowych. Technika ta słuŝy zebraniu informacji jakościowej (opinii respondentów). W tym przypadku były to tzw. wywiady eksperckie tzn. prowadzone przez osoby głęboko wprowadzone w tematykę wywiadu. Na potrzeby przedmiotowych badań przyjęto definicję klasyfikującą jako ekspertów lokalnych przedstawicieli instytucji rynku pracy funkcjonujących na terenie 4 Wyniki badań przestawiono w ujęciu powiatowym, przyjmując tezę, iŝ istotny wpływ na sytuację statystycznego mieszkańca województwa na dostępność i jakość oferty lokalnych instytucji rynku pracy, a analiza ich oferty w przekroju tylko i wyłącznie regionalnym nie byłaby w pełni miarodajna. 33

34 danego powiatu. Dla uzyskania moŝliwie róŝnorodnych opinii, w kaŝdym powiecie przeprowadzono co najmniej trzy pogłębione wywiady indywidualne, w tym zawsze w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zrealizowano je w siedzibach badanych instytucji rynku pracy. ZałoŜono zastosowanie formy pogłębionego wywiadu indywidualnego opartego na przygotowanym przewodniku wykorzystującym zestaw standardowych pytań scenariusz wywiadu. Pytania miały charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności ich zadawania czy sposobie formułowania decydował prowadzący wywiad. W celu efektywnego prowadzenia wywiadu ankieter kaŝdorazowo zapoznawał się ze specyfiką działalności danej organizacji. Wszystkie wywiady przeprowadzone zostały przez osoby bezpośrednio powiązane z projektem (eksperci, administrator, asystenci), co ułatwiało osadzenie wywiadów w całościowej idei projektu. ZałoŜono, Ŝe kaŝdy wywiad trwać będzie około 90 minut. Wcześniejsze doświadczenia Realizatora projektu pokazały, Ŝe nagrywanie wywiadu deprymuje większość respondentów, dlatego przewidziano robienie notatek w trakcie wywiadu a następnie przygotowanie raportu podsumowującego wywiad. Indywidualne wywiady pogłębione poprzedzone zostały ankietą e mailową. Ankieta e mailowa jest jednym z najtańszych i najprostszych w realizacji sposobów bezpośredniego dotarcia do respondentów. Jej zasadniczą wadą jest jednak niska liczebność otrzymywanych informacji zwrotnych. W naszym przypadku, dla moŝliwie szerokiej eliminacji tego problemu, ankietę e mailową powtórzono dwukrotnie. 34

35 3.2. Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety mailowej. 35

36 36

37 3.2.2 Kwestionariusz indywidualnego wywiadu pogłębionego. 37

38 38

39 39

40 3.3. Rekomendacje Stały monitoring działań i oferty lokalnych instytucji rynku pracy moŝe dostarczyć szeregu cennych informacji na temat ich potencjału i kondycji. Badania instytucji rynku pracy ze względu na ich ponadlokalny zasięg oraz złoŝoność tematyki powinny być jednak przeprowadzone przez instytucję o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym w konsultacji z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym. Stworzenie całościowej analizy instytucji rynku pracy wymaga podejmowania kompleksowych działań. Zadanie koordynacji badań moŝe zostać powierzone Powiatowym Urzędom Pracy będącym sztandarową instytucją rynku pracy w powiecie oraz dysponującą środkami finansowymi z przeznaczeniem na tego typu analizy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zamieszczony w niniejszym opracowaniu kwestionariusz pogłębionego wywiadu indywidualnego skonstruowany został z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania dostępnych instytucjom rynku pracy w czasie realizacji badań. Przeprowadzenie badań w przyszłości wymagać będzie dokonania niezbędnych aktualizacji w tym zakresie. Z doświadczenia Realizatora projektu wynika, Ŝe respondenci przychylnie odnosili się do badania i chętnie brali w nim udział. 40

41 IV. BADANIA PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 4.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Podstawowym celem badań ponadgimnazjalnych szkół zawodowych było skonstruowanie wskaźników pokazujących: w jakim stopniu oferta edukacyjna szkół jest adekwatna do wymogów rynku pracy; jaka jest jakość kształcenia zawodowego w szkołach; jaki jest stopień przygotowania absolwentów do poruszania się na rynku pracy. Badaniami zostały objęte wszystkie publiczne zespoły szkół, które posiadały w roku szkolnym 2005/2006 przynajmniej jeden ostatni oddział w szkole innego typu niŝ liceum ogólnokształcące. W badaniach wzięły udział takŝe szkoły niepubliczne, których dyrektorzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w projekcie. Całkowita liczba zespołów szkół, które objęto badaniem wyniosła 123. Głównym źródłem informacji w badaniu szkół uczyniono ich dyrektorów, kierując do nich kwestionariusz ankiety pocztowej. Składał się on z 2 bloków: Wymagającego od wypełniających opisu elementów kształcenia zawodowego w szkole; Zasięgającego opinii na wybrane tematy (organizacja kształcenia zawodowego i przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy). Kwestionariusz ankiety dostarczono dyrektorom szkół do ręki oraz poproszono o odesłanie wypełnionego kwestionariusza pocztą bądź faksem. Narzędziem słuŝącym uzupełnieniu, ale teŝ pogłębieniu wyników uzyskanych za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez dyrektorów była ankieta skierowana do szkolnych koordynatorów prac badawczych 5, a więc osób, współpracujących z Realizatorem projektu na płaszczyźnie: zainteresowania wynikami badań członków organów szkoły; 5 Funkcję szkolnych koordynatorów prac badawczych pełnili pracownicy poszczególnych szkół - zazwyczaj doradcy zawodowi lub nauczyciele przedmiotów zawodowych wyznaczeni przez dyrekcję do kontaktów z realizatorem projektu. 41

42 wykorzystania wyników i analiz z badań jako pomocnego i wartościowego instrumentu dla kreowania oferty edukacyjnej szkoły; kontynuacji badań w następnych okresach z wykorzystaniem projektowych narzędzi badawczych; pomocy i wsparcia w badaniach na terenie szkoły. Koordynatorzy zostali poproszeni o odpowiedź na szereg pytań otwartych, dotyczących inicjatyw i działań w zakresie kreowania edukacji dla potrzeb rynku pracy w szkole, w której pracują. Mimo wielokrotnie ponawianych próśb o wypełnienie kwestionariusza, ilość zwrotów nie spełniła oczekiwań Realizatora i ukształtowała się na poziomie 61 ankiet, a więc nie pozwalającym na wyciąganie reprezentatywnych w skali poszczególnych powiatów - a przede wszystkim województwa wniosków. Obliczanie poszczególnych parametrów składowych jak i wskaźnika głównego oparło się zatem w głównej mierze o wyniki z ilościowego badania szkół. Istotnym materiałem badawczym uzupełniającym uzyskane za pomocą wspomnianych narzędzi wyniki, pozwalającym formułować mocniejsze i bardziej adekwatne do lokalnej specyfiki wnioski był szereg informacji pozyskanych przez Realizatora z takich źródeł jak Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, oraz wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy i Starostwa Powiatowe z terenu województwa podkarpackiego. 42

43 4.2. Narzędzia badawcze Kwestionariusz ankiety pocztowej dyrektorzy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 4.2.2 Kwestionariusz ankiety pocztowej szkolni koordynatorzy prac badawczych. 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 4.3. Rekomendacje Proces realizacji badań ponadgimnazjalnych szkół zawodowych moŝe przebiegać dwutorowo. Z jednej strony badania mogą być przeprowadzane oddzielnie przez kaŝdą z placówek oświatowych. Przy zastosowaniu tego wariantu brak jest aspektu porównawczego jedynym punktem odniesienia przy interpretacji wyników będą analizy sporządzone przez Realizatora niniejszego projektu. Warto jednak zauwaŝyć, Ŝe przy respektowaniu zasady cykliczności badania pozwolą na uchwycenie dynamiki zmian w czasie. Z drugiej zaś strony badania mogą mieć znacznie szerszy zasięg terytorialny i obejmować kilka lub kilkanaście ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W tej sytuacji niezbędna wydaje się koordynacja działań przez publiczną lub prywatną placówkę o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym. Z doświadczeń Realizatora projektu wynika, Ŝe instytucja szkolnego koordynatora prac badawczych moŝe być niezmiernie istotna ze względu na ciągłość prowadzonych analiz. Koordynatorzy, jako osoby bezpośrednio powiązane z ponadgimnazjalnymi szkołami zawodowymi, mogą pełnić funkcję głównego źródła wiedzy na temat prorynkowych działań szkoły, a takŝe informacji, która słuŝy identyfikacji elementów kształcenia zawodowego w szkole. 56

57 V. MONITORING OFERT PRACY I BADANIA PRACODAWCÓW 5.1. Charakterystyka narzędzi badawczych Zdiagnozowanie zapotrzebowania na pracę we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego moŝliwe było dzięki: dokonaniu kompleksowej analizy rynku ofert pracy tego regionu; przeprowadzeniu badań oczekiwań pracodawców względem pracowników. Zbieraniu oraz weryfikacji informacji dotyczących ofert zatrudnienia posłuŝyła skonstruowana na potrzeby badań i systematycznie uzupełniania baza tychŝe ofert. Do jej stworzenia wykorzystane zostały trzy podstawowe typy źródeł informacji: strony internetowe wszystkich Powiatowych Urzędów Pracy województwa podkarpackiego oraz serwis wybrana prasa o zasięgu regionalnym (GC Nowiny) oraz ogólnokrajowe serwisy pośrednictwa pracy (www.pracuj.pl, Selekcja wprowadzanych do bazy ofert zatrudnienia polegała na wyborze wyłącznie ofert kierowanych do przedstawicieli następujących grup wielkich klasyfikacji zawodów 6 : 3, 4, 5, 6, 7, 8 i częściowo 9 (w zakresie prac prostych zbliŝonych do kierunków zawodowych kształcenia). ZałoŜenie to wynika z faktu, Ŝe kształcenie w systemie publicznym szkolnictwa zawodowego (w tym ponadgimnazjalnego) odbywa się wyłącznie w zakresie wyŝej wymienionych grup zawodów. Określenie postaw pracodawców z terenu województwa podkarpackiego wobec problemów zatrudniania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych moŝliwe było dzięki 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r., nr 265, poz.2644 z późniejszymi zmianami). 57

58 przeprowadzeniu badań terenowych z uŝyciem technik jakościowych (zogniskowany wywiad grupowy - FGI) oraz ilościowych (wspierany komputerowo wywiad telefoniczny) 7. Badaniem jakościowym objęto przedstawicieli przedsiębiorstw działających na obszarze województwa podkarpackiego, którzy zatrudniają lub poszukują absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Do udziału w dyskusji zaproszono zarówno przedstawicieli mikro przedsiębiorstw (od 1 do 9 pracowników), firm małych (10 do 49), średnich (50 do 249) jak i duŝych (powyŝej 250 pracowników). ZałoŜono teŝ, Ŝe w dyskusji wezmą udział przedstawiciele moŝliwie wielu branŝ. W przypadku mikro przedsiębiorstw respondentami byli właściciele przedsiębiorstw, w przypadku firm większych specjaliści ds. zasobów ludzkich, kierownicy działów HR, kadr etc. Dwa wywiady grupowe przeprowadzono na terenie Rzeszowa, jeden wywiad na terenie Krosna. Badaniem ilościowym zostali objęci przedstawiciele przedsiębiorstw spełniających następujące warunki: przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego; zatrudnia co najmniej jednego pracownika, oprócz właściciela; w okresie od początku 2005 r. do końca września 2006 r. ŜłoŜyło oferty pracy poszukiwało pracowników. Z tak określonej populacji pobrano reprezentatywną próbę losowo - warstwową przedsiębiorstw. Łącznie przeprowadzono 517 wywiadów. Bezpośrednimi respondentami byli, podobnie jak w przypadku badan jakościowych, właściciele (w przypadku firm mikro oraz niektórych małych i średnich), kierownicy działów kadr, działów HR, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi itp. Badania pracodawców, ze względu na ich ponadlokalny zasięg oraz złoŝoność tematyki przeprowadzane mogą być przez instytucję o zasięgu regionalnym lub ponadregionalnym w konsultacji z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym. 7 Specyfika wybranych metod badawczych została szerzej przedstawiona w rozdziale II Badania absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 58

59 5.2. Narzędzia badawcze Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. 59

60 60

61 61

62 62

63 5.2.2 Kwestionariusz wywiadu telefonicznego. 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 5.3. Rekomendacje W trakcie monitoringu ofert pracy Realizatorzy projektu napotkali na szereg utrudnień związanych ze specyfiką przedmiotu badania. Trudności te powodowane były przede wszystkim złoŝonością Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Klasyfikacja ta, obejmując około 1670 zawodów i specjalności, nie dostarcza precyzyjnych opisów kaŝdego z nich, przez co przypisywanie oferty pracy do najbardziej adekwatnego zawodu klasyfikacji ma w duŝej mierze charakter uznaniowy i przypadkowy. Dodatkowym utrudnieniem monitoringu ofert pracy był częsty brak standardowego zestawu informacji zawartych w ogłoszeniach, co uniemoŝliwiało na przykład ustalenie, w którym powiecie dana oferta została zgłoszona. Warto mieć świadomość, Ŝe kompleksowy monitoring ofert zatrudnienia wymaga znaczących nakładów czasu. W opinii Realizatora projektu bardziej efektywnym sposobem diagnozowania wielkości oraz struktury popytu na pracę jest zatem przeprowadzanie badań postaw i preferencji pracodawców co do kwalifikacji poszukiwanych pracowników. Zainteresowanie wynikami tego typu badań zgłaszałyby z pewnością róŝnego rodzaju placówki oświatowe, biorąc je pod uwagę przy kształtowaniu swej oferty edukacyjnej. Aby móc jednak formułować wnioski i rekomendacje co do przyszłego zapotrzebowania na określone kwalifikacje siły roboczej, konieczne jest nadanie analizom charakteru badań ponadlokalnych. Dlatego teŝ przedsięwzięcia takie powinny być koordynowane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu co najmniej powiatowym. Mogą one zlecać wykonanie analiz postaw pracodawców podległym im instytucjom publicznym (np. Powiatowym Urzędom Pracy) czy prywatnym firmom, świadczącym usługi doradcze. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe przeprowadzenie badań metodami badawczymi wykorzystanymi w ramach projektu (FGI oraz CATI) odbywać się powinno w ścisłej konsultacji z wyspecjalizowaną instytucją badawczą. Tym nie mniej zamieszczony kwestionariusz wywiadu telefonicznego, po drobnych korektach, mógłby zostać wykorzystany jako narzędzie badawcze znacznie tańszej i bardziej przystępnej metody tj. ankiety pocztowej lub mailowej. Do zastosowania tego 70

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy

Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu: Dostosowanie oferty szkoleniowej instytucji rynku pracy do wymogów łódzkiego rynku pracy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport końcowy z badań przeprowadzonych w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Koncepcja badawcza przygotowana na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i 1. Istota projektu i kontekst badań

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU

Raport koocowy. Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU Raport koocowy Badanie klientów Punktów Konsultacyjnych KSU grudzieo 2013 1 Prezentowany raport jest wynikiem Badania klientów Punktów Konsultacyjnych KSU, realizowanego przez firmę Quality Watch Sp. z

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach

RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach RAPORT SYNTETYZUJĄCY PT. Diagnoza potrzeb edukacyjnych wraz z rekomendacjami dla ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w Skierniewicach 2 Spis treści: I Wstęp......... 6 1.1 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo