Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 3500, w tym 1680 godzin określonych w standardach nauczania. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów magisterskich kierunku transport uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Studia magisterskie na tym kierunku powinny wykształcić specjalistów z zakresu nowoczesnego transportu w tym inżynierii ruchu transportowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii środków transportowych. Absolwenci studiów magisterskich powinni być przygotowani do twórczej pracy w placówkach naukowych, projektowo-konstrukcyjnych i eksploatacyjnych transportu. III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 270 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 810 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 600 Razem: 1680 IV. PRAKTYKI Student powinien w czasie studiów odbyć praktykę w wymiarze 8 tygodni, w tym praktykę kierunkową i dyplomową. V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Przedmiot do wyboru Język obcy Wychowanie fizyczne 90 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Matematyka Informatyka Materiałoznawstwo Fizyka Mechanika techniczna Metrologia Grafika inżynierska Podstawy budowy maszyn Elektrotechnika i elektronika Automatyka 60

2 11. Podstawy ekonomii 30 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Badania operacyjne Logistyka Systemy transportowe Organizacja i zarządzanie Ekonomika transportu Podstawy inżynierii ruchu Modelowanie procesów transportowych Środki transportu Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Podstawy eksploatacji technicznej Infrastruktura transportu Prawo transportowe Ochrona środowiska w transporcie Technologie informacyjne 30 VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Przedmiot do wyboru W zależności od zainteresowań studenta: historia, filozofia, język polski, wiedza o polityce, socjologia, psychologia, etyka, nauka o kulturze, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, mikroekonomia. B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Matematyka Funkcje elementarne. Szeregi liczbowe. Ciągłość i granica funkcji. Rachunek różniczkowy jednej zmiennej. Równania różniczkowe. Wyznaczniki, macierze, algebraiczne układy równań liniowych. Rachunek różniczkowy wielu zmiennych. Całki wielowymiarowe. Wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej. Całki na liniach i powierzchniach. Liczby zespolone. Metody statystyki matematycznej, rachunek prawdopodobieństwa. Poglądowy opis eksperymentu losowego. 2. Informatyka Podstawowe pojęcia informatyki. Systemy operacyjne. Operacje na zbiorach. Języki programowania. Techniki multimedialne, grafika, animacja, edytory tekstów. Bazy danych. 3. Materiałoznawstwo Ogólne wiadomości o materiałach. Stopy metali żelaznych i nieżelaznych. Obróbka materiałów. Stale węglowe i stopowe, wyroby ze stali, staliwa i żeliwa. Właściwości fizyczno-chemiczne tworzyw sztucznych. Wyroby i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Materiały termoizolacyjne i wibroizolacyjne. Materiały budowlane: cement, beton, materiały ceramiczne, kruszywa, materiały bitumiczne. 4. Fizyka Mechanika klasyczna, względność ruchu, równania ruchu Newtona, siły zachowawcze i niezachowawcze. Energia, zasady zachowania w przyrodzie. Mechanika relatywistyczna, postulaty Einsteina, transformacja Lorentza, pęd i energia relatywistyczna. Fizyka statyczna: rozkład

3 Maxwella-Bolzmanna, tarcie wewnętrzne, przewodnictwo cieplne i elektryczne, dyfuzja. Fizyka kwantowa: mechanika kwantowa i teoria względności, kwantowy oscylator harmoniczny, kwantowanie momentu pędu, atom wodoru, optyka falowa i kwantowa, fizyka jądrowa. 5. Mechanika techniczna Mechanika ciał stałych i płynów w ujęciu klasycznym - aksjomaty. Statyka - układ płaski i przestrzenny. Tarcie. Kinematyka punktu i ciała sztywnego. Ruch płaski, obrotowy i kulisty bryły. Dynamika punktu i ciała sztywnego. Równania Newtona. Prawa zachowania. Równania Lagrange`a. Drgania mechaniczne. Wybrane zagadnienia mechaniki płynów. Stan naprężenia. Kryteria i badania wytrzymałościowe. Zginanie, rozciąganie, wyboczenie, skręcanie i ścinanie. Podstawowe równania teorii sprężystości. Wytężenie materiału, hipotezy wytężeniowe. 6. Metrologia Metody pomiarów. Charakterystyki przyrządów pomiarowych i ich klasyfikacja według przeznaczenia, zasad działania i cech metrologicznych. Metrologia warsztatowa. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Rejestracja wyników. Systemy pomiarowe. Błędy pomiarów - wpływ czynników zewnętrznych, statystyczna analiza wyników pomiarów. Zasady organizacji eksperymentu czynnego i biernego. 7. Grafika inżynierska Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni (rzut równoległy i prostokątny). Aksonometria jako podstawowa forma tworzenia rysunków poglądowych (szkicowanie odręczne). Geometria form inżynierskich z zastosowaniem powierzchni, wielościanów i brył. Rzuty Monge a jako podstawa graficznego zapisu cech geometrycznych konstrukcji inżynierskich. Rzut cechowany jako metoda zapisu stosowana w projektowaniu ukształtowania terenu i ciągów transportowych. Programy CAD jako narzędzia wspomagające opracowanie graficzne dokumentacji technicznej. 8. Podstawy budowy maszyn Pojęcie maszyny. Podział maszyn według przeznaczenia, zasad działania i rodzaju energii. Klasyfikacja branżowa maszyn. Przemiany energetyczne w maszynach. Podstawowe wiadomości o projektowaniu maszyn. Zasady konstrukcji. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Osie i wały. Łożyskowanie. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie mechaniczne. Klasyfikacja technik wytwarzania. Obróbka plastyczna. Odlewnictwo. Obróbka wiórowa. Obróbka zgrubna i gładkościowa. Technologia montażu. 9. Elektrotechnika i elektronika Podstawowe pojęcia i określenia. Prąd stały i przemienny. Obwody elektryczne, obwody magnetyczne. Maszyny prądu stałego i prądu przemiennego. Podstawowe układy sterowania. Budowa, właściwości, charakterystyki i parametry podstawowych elementów elektronicznych. Wzmacniacze. Elementy logiczne. Technika mikroprocesorowa. Generatory. Układy cyfrowe. Optoelektronika. Sieć internetowa. 10. Automatyka Podstawowe pojęcia automatyki, rodzaje układów automatyki. Elementy automatyki, właściwości elementów liniowych i nieliniowych. Schematy blokowe, przekształcenie schematów blokowych, sprzężenia zwrotne, transmitancja, przekształcenia typu Laplace`a i odwrotne, kryteria stabilności układu. Cyfrowe układy automatyki, schematy logiczne, sterowanie za pomocą elementów logicznych. 11. Podstawy ekonomii Proces gospodarowania i jego elementy: produkcja, podział, wymiana, konsumpcja. Podmioty i główne czynniki procesu gospodarowania. Ogólna charakterystyka praw rządzących gospodarką i mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Charakterystyka głównych rynków w gospodarce: dóbr i usług konsumpcyjnych, dóbr i usług produkcyjnych, siły roboczej, kapitałowego. Pieniądz i system bankowy. Instrumenty polityki pieniężnej. Wahania koniunktury gospodarczej i ich przyczyny. Rola państwa w gospodarce. Zakres sektora państwowego. Prywatyzacja a nacjonalizacja. Skutki

4 ingerencji państwa w procesy gospodarcze. Nowe zjawiska w gospodarce. Małe firmy a wielkie korporacje. Decentralizacja i dezintegracja a koncentracja i integracja. Rozwój lokalny a globalizacja procesów gospodarczych. C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Badania operacyjne Programowanie liniowe, zagadnienia dyskretne - problemy magazynowania i wymiany, zagadnienia transportowe. Programowanie dynamiczne, zagadnienie alokacji zasobów. Grafy i sieci - kolorowanie suboptymalne, przepływy w sieciach, przydziały. Zagadnienia masowej obsługi - priorytety, obsługa grupowa. Elementy teorii gier i teorii decyzji. 2. Logistyka Istota logistyki, przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych. Struktura systemów logistycznych. Zarządzanie logistyczne, wykorzystywanie efektów synergicznych, problemy decyzyjne w systemach mikrologistycznych. Logistyka w fazie zaopatrzenia i zbytu, kształtowanie poziomu zapasów i wyrobów gotowych. Logistyka w transporcie, usługi logistyczne, łańcuchy logistyczne, międzynarodowe systemy logistyczne. 3. Systemy transportowe Transport osobowy i towarowy w systemie społeczno-gospodarczym kraju, regionu i miasta. Prognozowanie ruchu osobowego i towarowego, rozkład przestrzenny, podział ruchu na środki transportu, rozkład ruchu na sieć transportową. Projektowanie systemów transportowych osiedla, miasta, regionu, kraju. Ocena systemów transportowych. Rodzaje procesów transportowych. Organizacja i technologia przewozów ładunków i osób. Dobór środków do zadań. Koordynacja przewozów z pracą punktów ładunkowych. Transport kombinowany. Kierowanie przewozami, służba dyspozytorska i eksploatacyjna. Transport wewnętrzny w zakładach i magazynach, elastyczne systemy transportu. 4. Organizacja i zarządzanie Pojęcie, elementy składowe i czynniki kształtujące organizację. Struktury organizacyjne i zasady ich działania, struktury klasyczne i dynamiczne, organizacje formalne, procesy reorganizacji, techniki organizatorskie, organizowanie działań. Zarządzanie - strategia i taktyka, kierowanie organizacjami, narzędzia i style kierowania, dobór i ocena kadry kierowniczej. Procesy decyzyjne. Zarządzanie marketingowe. 5. Ekonomika transportu Gospodarcze znaczenie i funkcje transportu - klasyfikacja, transport a lokalizacja produkcji i osadnictwa, wydajność pracy. Koszty i ich struktura, rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota i funkcje rynku transportowego, potoki ładunków i pasażerów, podmioty gospodarujące, konkurencja, ceny usług, budowa taryf. Polityka transportowa, wpływ usług transportowych na bilans płatniczy. Ekonomika i organizacja przewozów intermodalnych. 6. Podstawy inżynierii ruchu Analityczne modele potoków ruchu. Modele ruchu samochodowego i kolejowego. Modele węzłów sieci kolejowej i drogowej. Efektywność wykorzystania drogi. Optymalizacja sieci. Sterowanie potokami ruchu, stopień automatyzacji, optymalizacja, systemy hierarchiczne. Udział człowieka w sterowaniu ruchem. 7. Modelowanie procesów transportowych Modele systemu transportowego - elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modele rozłożenia potoków w sieci transportowej - koszty przewozu, kongestia ruchu, rozłożenie potoków o minimalnym koszcie i rozłożenie równowagi, model liniowy i nieliniowy. Modele otoczenia systemu transportowego - zapotrzebowanie na przewóz i jego podział. Modele rozwoju systemu transportowego - dobór środków do zadań, związek z wymiarowaniem wyposażenia. Modele procesu transportowego - dynamika procesu, struktura sieci faz procesu, trajektorie realizacji procesu, symulacja procesów transportowych.

5 8. Środki transportu Ogólna charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych, właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne. Kształtowanie podstawowych węzłów konstrukcyjnych, mechanizmy i zespoły konstrukcyjne. Źródła napędu, układy przeniesienia napędu. Rodzaje, budowa i działanie środków transportu wewnętrznego. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja pojazdów mechanicznych - budowa i podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne. Ogólna charakterystyka, klasyfikacja, podstawowe parametry techniczne, ogólny układ konstrukcyjny obiektów pływających i statków powietrznych. Standaryzacja i unifikacja w budowie środków transportu. Rozwiązania konstrukcyjne wybranych środków transportu. 9. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów Podstawy matematyczne teorii niezawodności. Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Fizyczna i statystyczna interpretacja wskaźników niezawodności. Struktury niezawodnościowe. Bezpieczeństwo systemów technicznych, w tym: nadmiar strukturalny, funkcjonalny, czasowy. Niezawodność i bezpieczeństwo układów człowiek - obiekt techniczny - otoczenie. Metody badań niezawodnościowych. Programowanie systemów niezawodnościowych. 10. Podstawy eksploatacji technicznej Prakseologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń transportowych. Dobór parametrów użytkowania urządzeń z uwzględnieniem obciążeń trwałych i chwilowych. Czynniki i procesy wymuszające zmiany stanu technicznego urządzeń - rodzaje uszkodzeń. Diagnostyka techniczna. Metody utrzymania urządzeń w gotowości technicznej. Zagadnienia trwałości maszyn i urządzeń transportowych. 11. Infrastruktura transportu Sieci transportowe. Charakterystyka dróg, węzłów i dworców. Drogi samochodowe, kolejowe i wodne. Komunikacja miejska - linie autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe, metro, parkingi. Dworce kolejowe i autobusowe. Lotniska i dworce lotnicze. Zakłady przemysłowe. Infrastruktura transportu towarowego. Infrastruktura zaplecza technicznego transportu. Infrastruktura złożonych systemów transportowych. Metody kształtowania infrastruktury w zależności od zadań, programowanie rozwoju, tendencje światowe. 12. Prawo transportowe Przepisy dotyczące transportu i przewozu oraz ich źródła. Prawna regulacja stosunków przewozowych w różnych gałęziach transportu (transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy). Umowa o przewóz osób. Umowa o przewóz rzeczy. Czartery. Dokumenty przewozowe. Odpowiedzialność przewoźnika za życie i zdrowie podróżnego. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu przewozu przesyłek. Dochodzenie roszczeń w transporcie. Usługi spedycyjne w świetle unormowań prawnych. Ubezpieczenia transportowe. Organizacja jednostek prowadzących certyfikację w świetle Norm Europejskich. 13. Ochrona środowiska w transporcie Środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia. Zrównoważenie ekologiczne i warunki jego utrzymania. Oddziaływanie transportu na środowisko. Akty prawne i zasady ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i na świecie. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, planowaniu i eksploatacji systemów transportowych. Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami. 14. Technologie informacyjne Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Sieci informatyczne. Global Positioning System. Systemy eksperckie. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ dla celów zarządzania transportem. Środki i standardy przekazywania informacji. Zakres zastosowań technologii informacyjnych w transporcie. Przykładowe systemy informacyjne. VII. ZALECENIA 1. W grupie B i C zajęcia indywidualne (w tym: projekty, laboratoria, ćwiczenia) powinny

6 stanowić około 40% zajęć. 2. Przy ustalaniu szczegółowego planu i programu studiów należy mieć na uwadze kryteria FEANI, według których przedmioty ogólne powinny stanowić około 10%, przedmioty podstawowe - 35% i przedmioty techniczne - 55% ogólnej liczby godzin. I. WYMAGANIA OGÓLNE STUDIA ZAWODOWE Studia zawodowe na kierunku transport trwają nie mniej niż 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi nie mniej niż 2600, w tym 1425 godzin określonych w standardach nauczania. II. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent studiów zawodowych kierunku transport otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Powinien być przygotowany do pracy jako specjalista w dziedzinie nowoczesnego transportu, w zakresie inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu transportowego oraz analizy systemów transportowych. Absolwent studiów zawodowych powinien mieć przygotowanie do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu. III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 240 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 690 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 495 Razem: 1425 IV. PRAKTYKI Student powinien w czasie studiów odbyć praktykę w wymiarze 8 tygodni, w tym praktykę kierunkową i dyplomową. V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Przedmiot do wyboru Język obcy Wychowanie fizyczne 60 B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Matematyka Informatyka Materiałoznawstwo Fizyka Mechanika techniczna Metrologia Grafika inżynierska Podstawy budowy maszyn Elektrotechnika i elektronika Automatyka 45

7 11. Podstawy ekonomii 30 C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Badania operacyjne Logistyka Systemy transportowe Organizacja i zarządzanie w transporcie Ekonomika transportu Podstawy inżynierii ruchu Środki transportu Podstawy eksploatacji technicznej Infrastruktura transportu Prawo transportowe Ochrona środowiska w transporcie 30 VI. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Przedmiot do wyboru W zależności od zainteresowań studenta: historia, filozofia, język polski, wiedza o polityce, socjologia, psychologia, etyka, nauka o kulturze, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, mikroekonomia. B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Matematyka Funkcje elementarne. Szeregi liczbowe. Ciągłość i granica funkcji. Rachunek różniczkowy jednej zmiennej. Równania różniczkowe zwyczajne. Wyznaczniki, macierze, algebraiczne układy równań liniowych. Wybrane zagadnienia z geometrii analitycznej. Całki na liniach i powierzchniach. Metody statystyki matematycznej, rachunek prawdopodobieństwa. Poglądowy opis eksperymentu losowego. 2. Informatyka Podstawowe pojęcia informatyki. Systemy operacyjne. Operacje na zbiorach. Języki programowania. Techniki multimedialne, grafika, animacja, edytory tekstów. 3. Materiałoznawstwo Ogólne wiadomości o materiałach. Stopy metali żelaznych i nieżelaznych. Obróbka materiałów. Stale węglowe i stopowe, wyroby ze stali, staliwa i żeliwa. Właściwości fizyczno-chemiczne tworzyw sztucznych. Wyroby i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Materiały termoizolacyjne i wibroizolacyjne. Materiały budowlane: cement, beton, materiały ceramiczne, kruszywa, materiały bitumiczne. 4. Fizyka Mechanika klasyczna, względność ruchu, równania ruchu Newtona, siły zachowawcze i niezachowawcze. Energia, zasady zachowania w przyrodzie. Zarys mechaniki relatywistycznej. Fizyka statyczna: rozkład Maxwella-Bolzmanna, tarcie wewnętrzne, przewodnictwo cieplne i elektryczne, dyfuzja. Fizyka kwantowa: mechanika kwantowa i teoria względności. 5. Mechanika techniczna Mechanika ciał stałych i płynów w ujęciu klasycznym - aksjomaty. Statyka - układ płaski i przestrzenny. Tarcie. Kinematyka punktu i ciała sztywnego. Ruchy i ich klasyfikacja. Równania

8 Newtona. Dynamika punktu i ciała sztywnego. Prawa zachowania. Drgania mechaniczne. Wybrane zagadnienia mechaniki płynów. Stan naprężenia. Kryteria i badania wytrzymałościowe. Zginanie, rozciąganie, wyboczenie, skręcanie i ścinanie. Wstęp do teorii sprężystości. Wytężenie materiału. 6. Metrologia Metody pomiarów. Charakterystyki przyrządów pomiarowych i ich klasyfikacja według przeznaczenia, zasad działania i cech metrologicznych. Metrologia warsztatowa. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Rejestracja wyników. Systemy pomiarowe. Błędy pomiarów - wpływ czynników zewnętrznych, statystyczna analiza wyników pomiarów. 7. Grafika inżynierska Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni (rzut równoległy i prostokątny). Aksonometria jako podstawowa forma tworzenia rysunków poglądowych (szkicowanie odręczne). Geometria form inżynierskich z zastosowaniem powierzchni, wielościanów i brył. Rzuty Monge a jako podstawa graficznego zapisu cech geometrycznych konstrukcji inżynierskich. Rzut cechowany jako metoda zapisu stosowana w projektowaniu ukształtowania terenu i ciągów transportowych. Programy CAD jako narzędzia wspomagające opracowanie graficzne dokumentacji technicznej. 8. Podstawy budowy maszyn Pojęcie maszyny. Podział maszyn według przeznaczenia, zasad działania i rodzaju energii. Klasyfikacja branżowa maszyn. Zasady konstrukcji maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa elementów maszyn. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Osie i wały. Łożyskowanie. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie mechaniczne. Klasyfikacja technik wytwarzania. Obróbka plastyczna. Odlewnictwo. Obróbka wiórowa. Obróbka zgrubna i gładkościowa. Technologia montażu. 9. Elektrotechnika i elektronika Podstawowe pojęcia i określenia. Prąd stały i przemienny. Obwody elektryczne, obwody magnetyczne. Maszyny prądu stałego i prądu przemiennego. Podstawowe układy sterowania. Budowa, właściwości, charakterystyki i parametry podstawowych elementów elektronicznych. Wzmacniacze. Elementy logiczne. Technika mikroprocesorowa. Generatory. Układy cyfrowe. Optoelektronika. Sieć internetowa. 10. Automatyka Podstawowe pojęcia automatyki, rodzaje układów automatyki. Elementy automatyki, właściwości elementów liniowych i nieliniowych. Schematy blokowe, przekształcenie schematów blokowych, sprzężenia zwrotne, transmitancja. Cyfrowe układy automatyki, schematy logiczne, sterowanie za pomocą elementów logicznych. 11. Podstawy ekonomii Proces gospodarowania i jego elementy: produkcja, podział, wymiana, konsumpcja. Podmioty i główne czynniki procesu gospodarowania. Ogólna charakterystyka praw rządzących gospodarką i mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Charakterystyka głównych rynków w gospodarce: dóbr i usług konsumpcyjnych, dóbr i usług produkcyjnych, siły roboczej, kapitałowego. Pieniądz i system bankowy. Instrumenty polityki pieniężnej. Wahania koniunktury gospodarczej i ich przyczyny. Rola państwa w gospodarce. Zakres sektora państwowego. Prywatyzacja a nacjonalizacja. Skutki ingerencji państwa w procesy gospodarcze. Nowe zjawiska w gospodarce. Małe firmy a wielkie korporacje. Decentralizacja i dezintegracja a koncentracja i integracja. Rozwój lokalny a globalizacja procesów gospodarczych. C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 1. Badania operacyjne Programowanie liniowe, zagadnienia dyskretne - problemy magazynowania i wymiany, zagadnienia transportowe. Programowanie dynamiczne, zagadnienie alokacji zasobów. Grafy i sieci - kolorowanie suboptymalne, przepływy w sieciach, przydziały. Zagadnienia masowej obsługi - priorytety, obsługa grupowa.

9 2. Logistyka Istota logistyki, przyczyny rozwoju koncepcji logistycznych. Struktura systemów logistycznych. Zarządzanie logistyczne, wykorzystywanie efektów synergicznych, problemy decyzyjne w systemach mikrologistycznych. Logistyka w fazie zaopatrzenia i zbytu, kształtowanie poziomu zapasów i wyrobów gotowych. Logistyka w transporcie, usługi logistyczne, łańcuchy logistyczne. 3. Systemy transportowe Transport osobowy i towarowy w systemie społeczno-gospodarczym kraju, regionu i miasta. Generacja ruchu, rozkład przestrzenny, podział ruchu na środki transportu, rozkład ruchu na sieć transportową. Projektowanie systemów transportowych osiedla, miasta, regionu, kraju. Rodzaje procesów transportowych. Organizacja i technologe przewozów ładunków i osób. Dobór środków do zadań. Koordynacja przewozów z pracą punktów ładunkowych. Transport kombinowany. Kierowanie przewozami, służba dyspozytorska i eksploatacyjna. Transport wewnętrzny w zakładach i magazynach, elastyczne systemy transportu. 4. Organizacja i zarządzanie w transporcie Pojęcie, elementy składowe i czynniki kształtujące organizację. Struktury organizacyjne i zasady ich działania, struktury klasyczne i dynamiczne, organizacje formalne, procesy reorganizacji, techniki organizatorskie, organizowanie działań. Organizacja przedsiębiorstw transportowych. Zarządzanie - strategia i taktyka, kierowanie organizacjami, narzędzia i style kierowania. Procesy decyzyjne w systemach transportowych. Marketing usług transportowych. 5. Ekonomika transportu Gospodarcze znaczenie i funkcje transportu - klasyfikacja, transport a lokalizacja produkcji i osadnictwa, wydajność pracy. Koszty i ich struktura, rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota i funkcje rynku transportowego, potoki ładunków i pasażerów, podmioty gospodarujące, konkurencja, ceny usług, budowa taryf. Ekonomika i organizacja przewozów intermodalnych. 6. Podstawy inżynierii ruchu Modele potoków ruchu. Modele ruchu samochodowego i kolejowego. Modele węzłów sieci kolejowej i drogowej. Efektywność wykorzystania drogi. Optymalizacja sieci. Sterowanie potokami ruchu, stopień automatyzacji, optymalizacja, systemy hierarchiczne. Udział człowieka w sterowaniu ruchem. 7. Środki transportu Ogólna charakterystyka i klasyfikacja środków transportowych, właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne. Kształtowanie podstawowych węzłów konstrukcyjnych, mechanizmy i zespoły konstrukcyjne. Źródła napędu, układy przeniesienia napędu. Rodzaje, budowa i działanie środków transportu wewnętrznego. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja pojazdów mechanicznych - budowa i podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne. Ogólna charakterystyka, klasyfikacja, podstawowe parametry techniczne, ogólny układ konstrukcyjny obiektów pływających i statków powietrznych. Standaryzacja i unifikacja w budowie środków transportu. Rozwiązania konstrukcyjne wybranych środków transportu. 8. Podstawy eksploatacji technicznej Prakseologiczne, techniczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji urządzeń transportowych. Dobór parametrów użytkowania urządzeń z uwzględnieniem obciążeń trwałych i chwilowych. Czynniki i procesy wymuszające zmiany stanu technicznego urządzeń - rodzaje uszkodzeń. Modele niezawodnościowe systemów technicznych. Struktury niezawodnościowe. Metody zapewnienia wymaganej niezawodności. Badania niezawodnościowe i ich programowanie. Diagnostyka techniczna. Metody utrzymania urządzeń w gotowości technicznej. Zagadnienia trwałości maszyn i urządzeń transportowych. 9. Infrastruktura transportu Sieci transportowe. Charakterystyka dróg, węzłów i dworców. Drogi samochodowe, kolejowe i wodne. Komunikacja miejska - linie autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe, metro, parkingi.

10 Dworce kolejowe i autobusowe. Lotniska i dworce lotnicze. Zakłady przemysłowe. Infrastruktura transportu towarowego. Infrastruktura zaplecza technicznego transportu. Infrastruktura złożonych systemów transportowych. Metody kształtowania infrastruktury w zależności od zadań, programowanie rozwoju, tendencje światowe. 10. Prawo transportowe Przepisy dotyczące transportu i przewozu oraz ich źródła. Prawna regulacja stosunków przewozowych w różnych gałęziach transportu (transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy). Umowa o przewóz osób. Umowa o przewóz rzeczy. Czartery. Dokumenty przewozowe. Odpowiedzialność przewoźnika. Dochodzenie roszczeń w transporcie. Ubezpieczenia transportowe. 11. Ochrona środowiska w transporcie Środowisko i jego ochrona, zanieczyszczenia. Zrównoważenie ekologiczne i warunki jego utrzymania. Oddziaływanie transportu na środowisko. Akty prawne i zasady ochrony środowiska obowiązujące w Polsce i na świecie. Ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniami. VII. ZALECENIA 1. W grupie B i C zajęcia indywidualne (w tym: projekty, laboratoria, ćwiczenia) powinny stanowić około 40% zajęć. 2. Przy ustalaniu szczegółowego planu i programu studiów należy mieć na uwadze kryteria FEANI, według których przedmioty ogólne powinny stanowić około 10%, przedmioty podstawowe - 35% i przedmioty techniczne - 55% ogólnej liczby godzin.

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia Absolwenci

Bardziej szczegółowo

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r.

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Pytania egzaminacyjne dla kierunków studiów Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo