INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników"

Transkrypt

1 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników SPIS TREŚCI: 1 Cel instrukcji Zakres stosowania Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Terminologia Odpowiedzialność Kierownik urzędu Kierownik Pracownik komórki kadrowej Komisja Opis postępowania Zasady ogólne ogłaszania naboru do służby cywilnej Przyjmowanie ofert Skład komisji Przebieg postępowania rekrutacyjnego i procesu selekcji Przykładowe etapy selekcji Informowanie o wyniku naboru Nawiązanie stosunku pracy Wskazówki i uwagi Dokumenty związane I-010/3 Nabór pracowników Strona 1 z 11

2 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Inspektor Radca Prawny Pełnomocnik Koordynator p.o. Dyrektor data, podpis data, podpis data, podpis data, podpis Obowiązuje od r. ROZDZIELNIK: Lp. Egzemplarz Adresat l. Oryginał Pełnomocnik Koordynator 2. Kopia użytkowa - wersja elektroniczna Pełnomocnicy SZJ - wszyscy 1-010/3 Nabór pracowników Strona 2 z 11

3 1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest: a) usystematyzowanie i ujednolicenie zasad naboru pracowników do korpusu służby cywilnej w urzędzie, b) zapewnienie zatrudniania pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 2 Zakres stosowania 2.1 Zakres podmiotowy Instrukcja ma zastosowanie do: a) kierownika urzędu, b) kierownika komórki organizacyjnej poszukującej kandydata do pracy, c) kierownika i pracowników komórki kadrowej, d) członków komisji, którymi mogą być wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej w urzędzie. 2.2 Zakres przedmiotowy Instrukcja określa sposób realizacji makroprocesu ZL zarządzanie kapitałem ludzkim, a w szczególności opisuje sposób rekrutacji, selekcji i wyboru najlepszego kandydata na wolne stanowisko pracy w urzędzie. 3 Terminologia 1) Biuletyn Kancelarii Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 2) Biuletyn urzędu Biuletyn Informacji Publicznej urzędu. 3) kandydat każda osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w urzędzie w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. 4) kierownik kierownik komórki organizacyjnej lub osoba kierująca wieloosobowym stanowiskiem pracy. 5) kierownik urzędu naczelnik urzędu skarbowego woj. dolnośląskiego lub Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu. 6) komisja komisja rekrutacyjna. 7) komórka organizacyjna wyodrębniona część urzędu (wydział, oddział, dział, referat, wieloosobowe stanowisko pracy, jednoosobowe stanowisko pracy) powołana do realizacji zadań ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu. 8) nabór proces, którego celem jest obsadzenie wolnego stanowiska pracy, składający się z następujących po sobie zasadniczych postępowań: upowszechnienie informacji o wolnym stanowisku pracy, wyłonienie lub nie wyłonienie w drodze selekcji kandydata najlepiej spełniającego wymagania na danym stanowisku pracy oraz upowszechnienie informacji o wyniku naboru. 9) ogłoszenie ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w danym urzędzie. 10) pracownik osoba zatrudniona w urzędzie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. 11) pracownik komórki kadrowej pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu lub urzędu skarbowego woj. dolnośląskiego, zajmujący się sprawami kadrowymi. I-010/3 Nabór pracowników Strona 3 z 11

4 12) rekrutacja część procesu naboru, polegająca na dotarciu do kandydatów z informacją o wolnym stanowisku pracy. 13) selekcja część procesu naboru, polegająca na wyborze kandydata najlepiej spełniającego wymagania stawiane na danym stanowisku, przy użyciu wybranych narzędzi selekcji. 14) urząd urząd skarbowy lub Izba Skarbowa we Wrocławiu (strona porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2009 r. we Wrocławiu pomiędzy urzędami skarbowymi województwa dolnośląskiego i Izbą Skarbową we Wrocławiu, celem ustanowienia grupy urzędów wdrażających system zarządzania jakością oraz określenia zasad jego funkcjonowania). 15) ustawa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). 4 Odpowiedzialność 4.1 Kierownik urzędu 1) Planuje zatrudnienie i podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu naboru. 2) Sprawuje ogólny nadzór nad organizacją naboru kandydatów do pracy w urzędzie. 3) Podejmuje decyzję o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy. 4) Występuje do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, w przypadku podjęcia decyzji (formularz F-035) o możliwości zatrudnienia na danym stanowisku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego. 5) Upowszechnia informację o wolnym stanowisku pracy w urzędzie. 6) Podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata. 7) Upowszechnia informację o wyniku naboru. 4.2 Kierownik Składa wniosek w sprawie przeprowadzenia naboru (formularz F-035), za pośrednictwem komórki kadrowej, z uwzględnieniem, m.in.: informacji o warunkach pracy na danym stanowisku pracy, możliwości wykonywania zadań na danym stanowisku pracy przez osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego, w razie potrzeby dołącza zaktualizowany opis istniejącego stanowiska lub opis nowoutworzonego stanowiska pracy, określa metody i techniki naboru oraz sposób dokonywania ocen w naborze, w celu wyeliminowania uznaniowości i subiektywizmu. 4.3 Pracownik komórki kadrowej 1) Ustala, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 2) Przekazuje do akceptacji kierownika urzędu wypełniony formularz F-070 wraz z przygotowanym projektem ogłoszenia o naborze. 3) Przyjmuje i dokonuje ewidencji ofert, które wpłynęły do urzędu w odpowiedzi na ogłoszenie na formularzu F ) Dokonuje, wspólnie z co najmniej jednym członkiem komisji, weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym. I-010/3 Nabór pracowników Strona 4 z 11

5 5) Informuje kandydatów, na równych zasadach, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, o terminie, miejscu oraz metodach i technikach stosowanych w poszczególnych etapach naboru. Informacja może być przekazana telefonicznie, w formie elektronicznej, w trakcie rozmowy bezpośredniej lub pisemnie. 6) Informuje kandydatów, na równych zasadach, w dowolnie przyjętej formie (np.: elektronicznie, telefonicznie, w trakcie rozmowy bezpośredniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w ogłoszeniu) o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru. 7) Umożliwia zainteresowanym kandydatom wgląd w dokumenty zawierające ich indywidualne wyniki. 8) Przygotowuje i zamieszcza informację o wyborze kandydata w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu (tablica ogłoszeń), w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii oraz udostępnia na wniosek zainteresowanych listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 9) Archiwizuje dokumentację po zakończonym procesie naboru. 4.4 Komisja 1) Komisja lub wyznaczony przez przewodniczącego komisji jej członek, przygotowuje zadania, testy lub pytania. Członkowie komisji zachowują ich treść w tajemnicy. 2) Dokonuje weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym przez wyznaczonego lub wyznaczonych przez przewodniczącego komisji członka/członków wspólnie z pracownikiem komórki kadrowej. 3) Określa jednoznaczne kryteria uczestnictwa w kolejnych etapach naboru. 4) Wskazuje próg zaliczający badane kompetencje, który odpowiada poziomowi kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku. 5) Wyznacza terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów selekcji i przeprowadza selekcję kandydatów tylko w oparciu o wymagania, które wynikają z treści ogłoszenia o naborze. 6) Wyłania w toku selekcji nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. O ile przy danym naborze stosuje się art. 29 a ust. 2 ustawy a w gronie wyłonionych kandydatów znajdują się osoby niepełnosprawne komisja wskazuje te osoby. 7) Każdy członek komisji może zgłosić zdanie odrębne dołączając o tym informację do protokołu z przeprowadzonego naboru, w formie załącznika. 8) Przygotowuje dokumentację z pracy komisji, zgodnie z pkt ) Członkowie komisji zachowują w tajemnicy, uzyskane w trakcie naboru, informacje o kandydatach. 5 Opis postępowania 5.1 Zasady ogólne ogłaszania naboru do służby cywilnej 1) Kierownik urzędu, na wniosek kierownika, złożony na formularzu F-035, podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu naboru. 2) Kierownik urzędu występuje do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, w przypadku podjęcia decyzji (F-035) o możliwości zatrudnienia na danym stanowisku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego. 3) Na podstawie wniosku, o którym mowa w podpunkcie 1, pracownik komórki kadrowej opracowuje projekt ogłoszenia. Następnie przedkłada kierownikowi urzędu do akceptacji I-010/3 Nabór pracowników Strona 5 z 11

6 formularz F-070 wraz z projektem ogłoszenia. Ogłoszenie sporządzane jest zgodnie z opisem stanowiska pracy i zawiera w szczególności: a) nazwę i adres urzędu, b) określenie stanowiska pracy, c) liczbę lub wymiar etatu, d) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, e) wymagania co do wykształcenia, f) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy, g) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%, h) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, i) wymagane dokumenty i oświadczenia, j) termin i miejsce składania dokumentów, k) inne informacje (np. wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto lub przedział wynagrodzenia, informację o stosowanych metodach i technikach naboru oraz numer telefonu, pod którym można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat naboru). 4) Pracownik komórki kadrowej zapewnia, aby w dniu opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii, ogłoszenie ukazało się: a) w Biuletynie urzędu, b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 5) Termin do składania dokumentów przez kandydatów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii. 6) Pracownik komórki kadrowej zamieszcza ponadto, na stronie internetowej urzędu wewnętrzne procedury naboru oraz inne informacje przydatne z punktu widzenia kandydata, wyjaśniające lub uzupełniające informacje zawarte w udostępnionych na tej stronie wewnętrznych procedurach naboru. 7) Zachowuje się jednolite zasady dla wszystkich uczestników naboru. Są one jasno określone i przedstawione do wiadomości wszystkim uczestnikom naboru w dowolnie przyjętej formie (np.: elektronicznie, telefonicznie, w trakcie rozmowy bezpośredniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w ogłoszeniu). 5.2 Przyjmowanie ofert 1) Po ukazaniu się ogłoszenia o naborze następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku. 2) Każdy polski obywatel, a w przypadkach określonych w art. 5 ustawy, obywatel innego państwa, spełniający kryteria wynikające z ustawy i wymogi określone w ogłoszeniu, ma prawo złożyć ofertę pracy i uczestniczyć w omawianym postępowaniu. 3) Dokumenty aplikacyjne (oferty) w formie pisemnej składane są w kancelarii / sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem poczty do dnia wskazanego w ogłoszeniu. O zachowaniu terminu w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego widniejącego na kopercie. 4) Termin do składania aplikacji powinien być dostosowany do możliwości zgromadzenia przez kandydatów wymaganych dokumentów, jednak nie krótszy niż wskazany w ustawie. I-010/3 Nabór pracowników Strona 6 z 11

7 5) Nie będą przyjmowane drogą elektroniczną dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. 6) Złożone oferty przekazywane są do pracownika komórki kadrowej, który prowadzi ewidencję złożonych ofert. 7) Oferty złożone przed dniem opublikowania ogłoszenia, jak również te, które wpłynęły po zakończeniu rekrutacji nie uczestniczą w procesie naboru. 5.3 Skład komisji 1) Proces naboru przeprowadza co najmniej 3 osobowa komisja, ustalona przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub kierownika urzędu. Przewodniczącym komisji jest kierownik komórki, której nabór dotyczy lub inny wskazany przez kierownika urzędu pracownik. 2) Jeśli jest to możliwe, zaleca się aby w składzie komisji rekrutacyjnej był również pracownik komórki kadrowej, jako kompetentny partner i doradca, czuwający nad merytoryczną i formalną zgodnością podejmowanych działań z zasadami naboru w służbie cywilnej oraz przyjętymi w urzędzie wewnętrznymi procedurami naboru. 3) W uzasadnionych przypadkach, gdy dla oceny kompetencji kandydatów niezbędna jest specjalistyczna wiedza, umiejętności lub uprawnienia, dopuszcza się możliwość zaproszenia do składu komisji odpowiednich specjalistów. 4) Członkiem komisji nie może być pracownik, jeśli kandydatem jest jego małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, powinowaty pierwszego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osoba, z którą łączą ją stosunki majątkowe (w szczególności: współwłasności nieruchomości lub rzeczy ruchomych, umowa najmu, dzierżawy, umowa pożyczki lub poręczenia). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji przewodniczący komisji lub kierownik urzędu wyznacza do składu komisji innego pracownika. 5.4 Przebieg postępowania rekrutacyjnego i procesu selekcji 1) Po upływie terminu do składania ofert pracownik komórki kadrowej wraz ze wskazanym przez przewodniczącego komisji członkiem/członkami komisji dokonują weryfikacji ofert pod kątem spełnienia przez poszczególnych kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu (m.in. sprawdzenie: czy wszystkie oferty zostały złożone z zachowaniem wymaganego terminu, czy kandydaci złożyli wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane podpisy i oświadczenia). 2) Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, pracownik komórki kadrowej przekazuje przewodniczącemu komisji lub osobie przez niego wskazanej, oferty spełniające wymagania formalne wraz z ewidencją (według wzoru określonego w formularzu F-036), podpisaną przez osoby odpowiedzialne wymienione w podpunkcie 1. 3) Oferty, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń kandydata, podlegają odrzuceniu i nie są brane pod uwagę w dalszym etapie procesu naboru. 4) Każdy kandydat spełniający wymagania formalne bierze udział w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym. 5) Dopuszcza się zastosowanie, jako kolejnego etapu naboru, techniki (metody) selekcji bazującej na analizie nadesłanych ofert, uwzględniającej kryteria wynikające z ogłoszenia o naborze. 6) Pracownik komórki kadrowej może informować kandydatów, których oferty zostały odrzucone, o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru. Informowanie odbywa się na równych zasadach i w dowolnie przyjętej formie (np.: elektronicznie, telefonicznie, I-010/3 Nabór pracowników Strona 7 z 11

8 w trakcie rozmowy bezpośredniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w ogłoszeniu). 7) Pracownik komórki kadrowej udostępnia na wniosek zainteresowanych listę kandydatów spełniających wymagania formalne, wynikające z ogłoszenia o naborze. 8) Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej pracami. 9) Pracownik komórki kadrowej zawiadamia kandydatów na równych zasadach, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, o terminie, miejscu oraz metodach i technikach stosowanych na tym etapie. Informacja może być przekazana telefonicznie, w formie elektronicznej, w trakcie rozmowy bezpośredniej lub pisemnie. 10) Członkowie komisji w trakcie naboru sprawdzają a następnie oceniają wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe (pożądane) wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci podlegają ocenie wg wcześniej określonych przez komisję zasad i przy użyciu adekwatnych narzędzi umożliwiających obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań. 11) Każdy członek komisji wykorzystuje arkusz oceny kandydata (formularz F-037) i indywidualnie przyznaje punktację. 12) Łączną ocenę kandydata stanowi suma punktów z poszczególnych etapów selekcji, według formularza F-038, który powinien być dostosowany do ilości etapów selekcji i liczby uczestników. 13) Przewodniczący komisji zapewnia aby w dokumentacji z naboru znalazły odzwierciedlenie wszystkie czynności i zdarzenia, które mają wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, m.in.: metody i techniki naboru oraz sposób dokonywania ocen w naborze, jednoznaczne kryteria uczestnictwa w kolejnych etapach naboru, próg zaliczający badane kompetencje, który odpowiada poziomowi kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku, treść pytań lub zadań, modelowe odpowiedzi przy testach zamkniętych. 14) Komisja kończy postępowanie wyłaniając kandydatów, nie więcej jednak niż 5, których przedstawia kierownikowi urzędu, uwzględniając poziom kwalifikacji i umiejętności zaprezentowanych przez kandydatów w procesie naboru. O ile nabór był przeprowadzony z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w gronie wybranych kandydatów znajduje się osoba niepełnosprawna, która przedłożyła wraz z ofertą dokument potwierdzający niepełnoprawność, komisja wskazuje do zatrudnienia osobę niepełnosprawną. 15) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów, komisja rekomenduje do zatrudnienia kandydata, biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane punkty i zaprezentowane przez kandydata umiejętności. W sytuacji, gdy nabór został przeprowadzony z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, stosuje się zasadę określoną w zdaniu drugim podpunktu ) Wyniki pracy komisji zostają przedstawione do akceptacji kierownikowi urzędu, za pośrednictwem komórki kadrowej, w formie protokołu z przeprowadzonego naboru. Wzór protokołu stanowi formularz F ) Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje kierownik urzędu. 18) Komisja kończy pracę po podjęciu decyzji przez kierownika urzędu (formularz F-040). 19) Informacje o naborze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 20) W sytuacji, gdy w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, kierownik urzędu, wyłączając procedurę naboru, może zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z naboru, o których mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy. Przepis art. 29 a ust. 2 stosuje się odpowiednio. I-010/3 Nabór pracowników Strona 8 z 11

9 5.5 Przykładowe etapy selekcji 1) Dobór technik i narzędzi wykorzystywanych w poszczególnych etapach selekcji ma na celu zapewnić obiektywizm oceny spełnienia wymagań stawianych kandydatom oraz wyłonienia spośród nich osób najlepiej spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. 2) Stosuje się różnorodne metody i techniki selekcji kandydatów, dostosowane do wymagań związanych ze stanowiskiem pracy. Przeprowadzanie selekcji kandydatów następuje tylko w oparciu o wymagania, które wynikają z treści ogłoszenia o naborze. 3) Stosuje się w odniesieniu do wszystkich uczestników naboru pytania lub zadania nakierowane na ocenę tych samych kompetencji w oparciu o tę samą technikę (metodę) selekcji, gwarantując w ten sposób porównywalność otrzymanych wyników. 4) Techniki i narzędzia są konsekwentnie stosowane wobec wszystkich kandydatów, a ich wykorzystanie oraz rezultaty osiągnięte przez kandydatów w wyniku ich zastosowania są udokumentowane. 5) Przykładowe narzędzia selekcji: a) analiza przypadku (case study) sprawdzające umiejętność analizy, komunikatywność i umiejętność budowania przekonującej wypowiedzi, polegające na pisemnym zarekomendowaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań danej kwestii; b) dyskusja grupowa sprawdzające umiejętność dążenia do osiągania rezultatów, umiejętność pracy w zespole, predyspozycje przewodzenia, umiejętność słuchania, asertywność i komunikatywność, polegające na zaaranżowaniu dyskusji co najmniej 2 kandydatów, mającej doprowadzić do wypracowania stanowiska, z narzuconym tematem lub tematem dowolnym, w wersji z podziałem na role lub bez takiego podziału; c) odgrywanie ról sprawdzające umiejętności interpersonalne, stopień odporności na stres i umiejętność działania pod presją czasu, polegające na odegraniu przez kandydata narzuconej roli; d) prezentacja sprawdzające umiejętności analityczno-syntetyczne i komunikacyjne, polegające na ustnym zaprezentowaniu, w ustalonym czasie, zadanego tematu na podstawie podanych dokumentów, zawierających fragmentaryczne dane; e) referowanie (briefing) sprawdzające komunikatywność, umiejętność przekonywania i umiejętność analizy, polegające na pisemnym sformułowaniu i wyartykułowaniu zadanego albo dowolnego problemu; f) rozmowa kwalifikacyjna powinna być przeprowadzana w każdym naborze a jej przebieg musi być jednakowy dla wszystkich kandydatów w celu uzyskania porównywalnych wyników. W trakcie rozmowy, ocenie podlegają w szczególności: wiedza merytoryczna, predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, posiadana wiedza kandydata na temat zadań i organizacji urzędu, cele zawodowe kandydata, cechy osobowościowe. Rozmowa kwalifikacyjna jest ponadto narzędziem służącym do porównania stanu faktycznego z wynikającym z przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, usunięcia ewentualnych wątpliwości, stwarzającym możliwość dopytania z obu stron; g) test rachunkowy sprawdzające umiejętności obliczeniowe i logikę, polegające na pisemnym rozwiązaniu zadań matematycznych, w tym na interpretacji danych statystycznych (np.: podanych w formie tabel) albo zbudowaniu tabel na podstawie danych; h) test umiejętności sprawdzające poziom umiejętności praktycznych, w tym posługiwanie się językiem obcym, redagowanie urzędowych opracowań pisemnych, obsługę komputera w zakresie wskazanym w ogłoszeniu, obsługę urządzeń biurowych, I-010/3 Nabór pracowników Strona 9 z 11

10 interpretowanie przepisów prawa, stosowanie przepisów prawa, polegające na wykonaniu określonego zadania w limitowanym czasie; i) test wiedzy (ustny lub pisemny) sprawdzające poziom wiedzy z danej dziedziny i/lub zakresu (np.: materialnego prawa podatkowego z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych), polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania. Zakres tematyczny testów sprawdzających wiedzę powinien być dostosowany do zadań wykonywanych przez komórkę organizacyjną, w której kandydat zostanie zatrudniony; j) wywiad ustrukturyzowany sprawdzające umiejętność wypowiadania się na zadany temat, koncentracji i odporności na stres, polegające na przeprowadzeniu z kandydatem wywiadu według z góry ustalonego schematu, na zaplanowany temat z elementami wprowadzającymi dezorientację i/lub zakłopotanie; k) zadanie innowacja sprawdzające kompetencje: innowacyjność i kreatywność, polegające na pisemnym lub ustnym przedstawieniu jak największej ilości pomysłów na rozwiązanie zadanego problemu, w jak najkrótszym czasie; l) zadanie koszyk przychodząca poczta sprawdzające umiejętności organizowania pracy, uporządkowania, analizy i interpersonalne, dedykowane szczególnie dla kandydatów na stanowiska kierownicze lub samodzielne, polegające na rozpracowaniu pliku otrzymanych do załatwienia dokumentów, pod kątem nadania sprawom właściwej hierarchii, przeprowadzenia niezbędnych konsultacji, delegowania części uprawnień itp.); m) zadanie pisemne praca z dokumentem sprawdzające komunikatywność, umiejętność budowania argumentacji i zdolności empatyczne, polegające na opracowaniu urzędowej odpowiedzi na pismo (np.: skargę, zażalenie). 6) W razie braku możliwości sprawdzenia zapisanej w ogłoszeniu wymagań za pomocą narzędzi wymienionych w ppkt. 5 komisja może zastosować inne narzędzie. 7) Zaleca się przeprowadzanie badania kompetencji kierowniczych w odniesieniu do kandydatów biorących udział w naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, na których występuje zarządzanie zespołem lub koordynowanie prac zespołu i wymagane jest posiadanie doświadczenia kierowniczego. 5.6 Informowanie o wyniku naboru 1) Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, pracownik komórki kadrowej upowszechnia informację o wyniku naboru, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii. 2) Informacja o wyniku naboru zawiera: a) nazwę i adres urzędu, b) określenie stanowiska pracy, c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5.7 Nawiązanie stosunku pracy 1) Czynnościami kończącymi proces naboru są: a) potwierdzenie proponowanych warunków zatrudnienia przez wybranego kandydata, b) pozyskanie informacji nt. karalności kandydata, c) skierowanie kandydata na badania lekarskie, d) przygotowanie umowy o pracę. 2) Stosunek pracy pracownika służby cywilnej nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), zgodnie z zasadami I-010/3 Nabór pracowników Strona 10 z 11

11 określonymi w art. 35 ustawy. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 3) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru, dołącza się do jego akt osobowych. 4) W przypadku przeprowadzania naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy, spośród członków korpusu służby cywilnej własnego urzędu lub innych urzędów, kierownik może określić zasady naboru w odrębnym trybie. 6 Wskazówki i uwagi W trakcie realizacji procesu naboru należy stosować w szczególności zasadę równego traktowania, zasadę profesjonalizmu, zasadę niezależności i bezstronności. 7 Dokumenty związane 1) Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). 2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 3) Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 5) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 6) Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. z 2011 r. Nr 5, poz. 61). 7) Formularze wewnętrzne: a) F-035 Wniosek w sprawie przeprowadzenia naboru, b) F-036 Ewidencja złożonych ofert, c) F-037 Arkusz oceny kandydata, d) F-038 Zestawienie zbiorcze wyników selekcji, e) F-039 Protokół z przeprowadzonego naboru, f) F-040 Wniosek w sprawie zatrudnienia, g) F-070 Wniosek o publikację informacji. I-010/3 Nabór pracowników Strona 11 z 11

ZARZĄDZENIE NR 194/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników

ZARZĄDZENIE NR 194/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA ZARZĄDZENIE NR 194/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników Na podstawie 46 ust.

Bardziej szczegółowo

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził:

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Urząd Skarbowy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 34 NABÓR PRACOWNIKÓW INSTRUKCJA I-008 /3 obowiązuje od KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Starszy

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie INSTRUKCJA I-026/1 obowiązuje od 26.11.2013 ORYGINAŁ Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA ZARZĄDZENIE NR 75/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników Na podstawie 46 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia Nr 39 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2012r. Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli

Bardziej szczegółowo

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Urząd Skarbowy w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/chorzow.htm NABÓR PRACOWNIKÓW INSTRUKCJA I-008/2 obowiązuje od:12.08.2011 r. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach z dnia 12 lutego 2013r. Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Niniejsze zasady dotyczą procesu naboru pracowników w Urzędzie Statystycznym w Lublinie, zwanego dalej Urzędem, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU Ilekroć mowa jest o: 1. Urząd należy przez to rozumieć Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku; 2. Dyrektor Generalny Urzędu należy przez to rozumieć Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/14 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 r. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 08.08.2012r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE NABORU PRACOWNIKÓW DO IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE NABORU PRACOWNIKÓW DO IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE NABORU PRACOWNIKÓW DO IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w KATOWICACH ul. Grabowa 1 A, 40-172 Katowice tel. (32) 351 24 00, fax (32) 351 24 44 www.piorin.gov.pl/katowice, e-mail: wi-katowice@piorin.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1724 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1724 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1724 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 marca 2014 r. BDG-IV-0202-3-JC/14 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej naboru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU Kandydaci do zatrudnienia w Urzędzie wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Załącznik do zarządzenia nr 59/2015/BKiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10 ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10.2015 ROKU KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze 1 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA

W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA z dnia 7 kwietnia 2015 r. W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Regulamin. w sprawie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Regulamin w sprawie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Regulamin określa wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w zakresie spraw

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z dnia 12 września 2015 r. R E G U L A

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru pracowników

Procedura naboru pracowników Procedura naboru pracowników SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...2 5. WSKAŹNIKI...3 6. ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE...3 7. TRYB POSTĘPOWANIA...3 7.1 Procedura

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74A/II/2009 z dnia 12.02.2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. MSC w Mińsku Maz. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r.

załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r. załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PAWŁOSIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LICEUM PLASTYCZNYM IM. ARTURA GROTTGERA W SUPRAŚLU Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/ 2011 Dyrektora Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu z dnia 04.01.2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY NR 1 W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Celem Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu z dnia 2 stycznia 2015r. REGULAMIN NABORU na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Robotnicza 5 Tel./Fax 62 7571771 e-mail: sp7@um.kalisz.pl http://sp7kalisz.superszkolna.pl http://sp7kalisz.biposwiata.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 71 W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala zasady naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. z dnia 16 listopada 2012 roku

Procedura naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu. z dnia 16 listopada 2012 roku Załącznik Nr 1 do Decyzji nr 58/2012 Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu z dnia 16 listopada 2012 r. Procedura naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w Miejskim Przedszkolu Nr 13. w Katowicach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 13 w Katowicach Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2011.109.639) ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE Załącznik do Zarzadzenia Nr 5/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 21 września 2009r REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 11/09 Starosty Tatrzańskiego z dnia 12 lutego 2009r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZAKOPANEM

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Regulamin. naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J.

Regulamin. naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Załącznik do Zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z dnia 21.02.2013 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: Regulaminu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

Rozdział I. Rozdział II. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3 W BRZEGU Postanowienia ogólne Rozdział I 1 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/07 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 1 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/07 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 1 marca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 21/07 WÓJTA GMINY DĄBROWA z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Dąbrowa i niektórych kierowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy Załącznik Nr 1 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy do Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 20 czerwca 2009 r. sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ STANOWISKA URZĘDNICZE W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

Ilekroć w procedurze jest mowa o: Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Szkoły z dnia 10.05.2010 r. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty.

Rozdział 1 Ustalenie potrzeb i ogłoszenie naboru na wakaty. UCHYLA DECYZJĘ: Nr 5/IKAW/2010 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW-01512-121/2011 Decyzja Nr 121/IKAW/2011 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu naboru, sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Konstantynów.

Regulamin naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Konstantynów. Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 8/2006 z dnia 28 marca 2006 r. Regulamin naboru kandydatów na wolne urzędnicze oraz kierownicze urzędnicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Konstantynów. 1. Nabór

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia Nr 12/15 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2015 r.

załącznik do zarządzenia Nr 12/15 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2015 r. załącznik do zarządzenia Nr 12/15 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31.03.2015 r. PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/KADRY/2012. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 2 stycznia 2012 roku

Zarządzenie Nr 1/KADRY/2012. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 2 stycznia 2012 roku Zarządzenie Nr 1/KADRY/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 sierpnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 158/2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 sierpnia 2007 r. Zarządzenie Nr 158/2007 w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie z dnia 10 czerwca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie z dnia 10 czerwca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2012 r. Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Włocławek. Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Bestwina z dnia 18 listopada 2015 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bestwina Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu 16 maja 2012 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WAŁBRZYCHU Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2016 r. WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2016 r. WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 120.18.2016 r. WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach z dnia 30 kwietnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE I KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Podstawowe zasady naboru

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Podstawowe zasady naboru REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W STAROGARDZIE GDAŃSKIM (PZD) Regulamin określa szczegółowe zasady naboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU. z dnia 16 listopada 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU. z dnia 16 listopada 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/15 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZECINKU z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

zasady naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej KMP w Wałbrzychu

zasady naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej KMP w Wałbrzychu Źródło: http://bip.walbrzych.policja.gov.pl/152/ogloszenia-o-wolnych-s/20696,zasady-naboru-na-stanowiska-pracy-w-sluzbie-c ywilnej-kmp-w-walbrzychu.html Wygenerowano: Poniedziałek, 11 stycznia 2016, 21:50

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY W RAMACH OTWARTEGO I KONKURENCYJNEGO NABORU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY W RAMACH OTWARTEGO I KONKURENCYJNEGO NABORU REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY W RAMACH OTWARTEGO I KONKURENCYJNEGO NABORU Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE,

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 7 września 2005 REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU Na podstawie: Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1982r. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami);

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego. w Bielsku-Białej

R E G U L A M I N. naboru na wolne stanowiska urzędnicze. w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego. w Bielsku-Białej R E G U L A M I N naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego w Bielsku-Białej Celem Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NABORU KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

INSTRUKCJA NABORU KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 29 września 2015 r. INSTRUKCJA NABORU KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ SPIS TREŚCI 1. Cel... 2 2. Zakres obowiązywania...

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 listopada 2012 r.

z dnia 19 listopada 2012 r. SPIS TREŚCI I. Zasady Ogólne...2 II. Proces organizacji rekrutacji i selekcji...3 a) Planowanie rekrutacji...3 b) Prace Komisji...4 III. Proces przeprowadzenia naboru...5 ETAP I Gromadzenie ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0161/15/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 26 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 0161/15/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 26 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 0161/15/MZJOś/2009 Dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zasad naboru pracowników do Miejskiego Zespołu Jednostek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2013 z dnia 16 września 2013 r. REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 r. K-P Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.09.2012 r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 r. K-P Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.09.2012 r. 2 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2012 r. K-P Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 26.09.2012 r. WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA STANOWISKA W SŁUśBIE CYWILNEJ OBOWIĄZUJĄCE W WOJEWODZKIM URZĘDZIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GOSZCZANÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2006 Wójta Gminy Goszczanów z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego będącym załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia Nr 36 z dnia 16 grudnia 2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 16.03.2011 r Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 16.03.2011 r Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5 z dnia 16.03.2011 r Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich REGULAMIN postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie z dnia 05. 06. 2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

w sprawie: Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku zarządzam co następuje:

w sprawie: Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku zarządzam co następuje: ZARZĄDZENIE NR 7 / 2010 DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ z dnia 27 kwietnia 2010r w sprawie: Regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybniku Na podstawie : - 10 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora PSSE w Nowym Sączu z dnia 18 lipca 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 12 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 7 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 12 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 7 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 12 ZARZĄDZENIE NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15. tel. 48 360 24 71

Dyrektor. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu. 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15. tel. 48 360 24 71 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radomiu 26-600 Radom, ul. Al. Grzecznarowskiego 15 tel. 48 360 24 71 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY W WYMIARZE ½ ETATU I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Orzeszu

Regulamin w sprawie zasad przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Orzeszu Podstawa prawna: Regulamin w sprawie zasad przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim w Orzeszu 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W RYBNIKU Załącznik do Zarządzenia nr 13/2014 Dyrektora MOSiR z dnia 11.09.2014 r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach z dnia 10 czerwca 2015r.

Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach z dnia 10 czerwca 2015r. Zarządzenie Nr 0211.4.2015 Dyrektora Zarządu Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ

NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ Izba Skarbowa w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2 70 525 Szczecin NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ I-3201-1/01 obowiązuje od 01.04.2015 r. obowiązuje do Imię i nazwisko Komórka organizacyjna Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo Ro.0151-225/05 Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Miejskim Przedszkolu Nr 18 w Zielonej Górze Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo