INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników"

Transkrypt

1 Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników SPIS TREŚCI: 1 Cel instrukcji Zakres stosowania Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Terminologia Odpowiedzialność Kierownik urzędu Kierownik Pracownik komórki kadrowej Komisja Opis postępowania Zasady ogólne ogłaszania naboru do służby cywilnej Przyjmowanie ofert Skład komisji Przebieg postępowania rekrutacyjnego i procesu selekcji Przykładowe etapy selekcji Informowanie o wyniku naboru Nawiązanie stosunku pracy Wskazówki i uwagi Dokumenty związane I-010/3 Nabór pracowników Strona 1 z 11

2 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Inspektor Radca Prawny Pełnomocnik Koordynator p.o. Dyrektor data, podpis data, podpis data, podpis data, podpis Obowiązuje od r. ROZDZIELNIK: Lp. Egzemplarz Adresat l. Oryginał Pełnomocnik Koordynator 2. Kopia użytkowa - wersja elektroniczna Pełnomocnicy SZJ - wszyscy 1-010/3 Nabór pracowników Strona 2 z 11

3 1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest: a) usystematyzowanie i ujednolicenie zasad naboru pracowników do korpusu służby cywilnej w urzędzie, b) zapewnienie zatrudniania pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 2 Zakres stosowania 2.1 Zakres podmiotowy Instrukcja ma zastosowanie do: a) kierownika urzędu, b) kierownika komórki organizacyjnej poszukującej kandydata do pracy, c) kierownika i pracowników komórki kadrowej, d) członków komisji, którymi mogą być wszyscy członkowie korpusu służby cywilnej w urzędzie. 2.2 Zakres przedmiotowy Instrukcja określa sposób realizacji makroprocesu ZL zarządzanie kapitałem ludzkim, a w szczególności opisuje sposób rekrutacji, selekcji i wyboru najlepszego kandydata na wolne stanowisko pracy w urzędzie. 3 Terminologia 1) Biuletyn Kancelarii Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 2) Biuletyn urzędu Biuletyn Informacji Publicznej urzędu. 3) kandydat każda osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w urzędzie w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. 4) kierownik kierownik komórki organizacyjnej lub osoba kierująca wieloosobowym stanowiskiem pracy. 5) kierownik urzędu naczelnik urzędu skarbowego woj. dolnośląskiego lub Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu. 6) komisja komisja rekrutacyjna. 7) komórka organizacyjna wyodrębniona część urzędu (wydział, oddział, dział, referat, wieloosobowe stanowisko pracy, jednoosobowe stanowisko pracy) powołana do realizacji zadań ustalonych w regulaminie organizacyjnym urzędu. 8) nabór proces, którego celem jest obsadzenie wolnego stanowiska pracy, składający się z następujących po sobie zasadniczych postępowań: upowszechnienie informacji o wolnym stanowisku pracy, wyłonienie lub nie wyłonienie w drodze selekcji kandydata najlepiej spełniającego wymagania na danym stanowisku pracy oraz upowszechnienie informacji o wyniku naboru. 9) ogłoszenie ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w danym urzędzie. 10) pracownik osoba zatrudniona w urzędzie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. 11) pracownik komórki kadrowej pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu lub urzędu skarbowego woj. dolnośląskiego, zajmujący się sprawami kadrowymi. I-010/3 Nabór pracowników Strona 3 z 11

4 12) rekrutacja część procesu naboru, polegająca na dotarciu do kandydatów z informacją o wolnym stanowisku pracy. 13) selekcja część procesu naboru, polegająca na wyborze kandydata najlepiej spełniającego wymagania stawiane na danym stanowisku, przy użyciu wybranych narzędzi selekcji. 14) urząd urząd skarbowy lub Izba Skarbowa we Wrocławiu (strona porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2009 r. we Wrocławiu pomiędzy urzędami skarbowymi województwa dolnośląskiego i Izbą Skarbową we Wrocławiu, celem ustanowienia grupy urzędów wdrażających system zarządzania jakością oraz określenia zasad jego funkcjonowania). 15) ustawa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). 4 Odpowiedzialność 4.1 Kierownik urzędu 1) Planuje zatrudnienie i podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu naboru. 2) Sprawuje ogólny nadzór nad organizacją naboru kandydatów do pracy w urzędzie. 3) Podejmuje decyzję o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy. 4) Występuje do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, w przypadku podjęcia decyzji (formularz F-035) o możliwości zatrudnienia na danym stanowisku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego. 5) Upowszechnia informację o wolnym stanowisku pracy w urzędzie. 6) Podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata. 7) Upowszechnia informację o wyniku naboru. 4.2 Kierownik Składa wniosek w sprawie przeprowadzenia naboru (formularz F-035), za pośrednictwem komórki kadrowej, z uwzględnieniem, m.in.: informacji o warunkach pracy na danym stanowisku pracy, możliwości wykonywania zadań na danym stanowisku pracy przez osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego, w razie potrzeby dołącza zaktualizowany opis istniejącego stanowiska lub opis nowoutworzonego stanowiska pracy, określa metody i techniki naboru oraz sposób dokonywania ocen w naborze, w celu wyeliminowania uznaniowości i subiektywizmu. 4.3 Pracownik komórki kadrowej 1) Ustala, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 2) Przekazuje do akceptacji kierownika urzędu wypełniony formularz F-070 wraz z przygotowanym projektem ogłoszenia o naborze. 3) Przyjmuje i dokonuje ewidencji ofert, które wpłynęły do urzędu w odpowiedzi na ogłoszenie na formularzu F ) Dokonuje, wspólnie z co najmniej jednym członkiem komisji, weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym. I-010/3 Nabór pracowników Strona 4 z 11

5 5) Informuje kandydatów, na równych zasadach, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, o terminie, miejscu oraz metodach i technikach stosowanych w poszczególnych etapach naboru. Informacja może być przekazana telefonicznie, w formie elektronicznej, w trakcie rozmowy bezpośredniej lub pisemnie. 6) Informuje kandydatów, na równych zasadach, w dowolnie przyjętej formie (np.: elektronicznie, telefonicznie, w trakcie rozmowy bezpośredniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w ogłoszeniu) o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru. 7) Umożliwia zainteresowanym kandydatom wgląd w dokumenty zawierające ich indywidualne wyniki. 8) Przygotowuje i zamieszcza informację o wyborze kandydata w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu (tablica ogłoszeń), w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii oraz udostępnia na wniosek zainteresowanych listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 9) Archiwizuje dokumentację po zakończonym procesie naboru. 4.4 Komisja 1) Komisja lub wyznaczony przez przewodniczącego komisji jej członek, przygotowuje zadania, testy lub pytania. Członkowie komisji zachowują ich treść w tajemnicy. 2) Dokonuje weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym przez wyznaczonego lub wyznaczonych przez przewodniczącego komisji członka/członków wspólnie z pracownikiem komórki kadrowej. 3) Określa jednoznaczne kryteria uczestnictwa w kolejnych etapach naboru. 4) Wskazuje próg zaliczający badane kompetencje, który odpowiada poziomowi kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku. 5) Wyznacza terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów selekcji i przeprowadza selekcję kandydatów tylko w oparciu o wymagania, które wynikają z treści ogłoszenia o naborze. 6) Wyłania w toku selekcji nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. O ile przy danym naborze stosuje się art. 29 a ust. 2 ustawy a w gronie wyłonionych kandydatów znajdują się osoby niepełnosprawne komisja wskazuje te osoby. 7) Każdy członek komisji może zgłosić zdanie odrębne dołączając o tym informację do protokołu z przeprowadzonego naboru, w formie załącznika. 8) Przygotowuje dokumentację z pracy komisji, zgodnie z pkt ) Członkowie komisji zachowują w tajemnicy, uzyskane w trakcie naboru, informacje o kandydatach. 5 Opis postępowania 5.1 Zasady ogólne ogłaszania naboru do służby cywilnej 1) Kierownik urzędu, na wniosek kierownika, złożony na formularzu F-035, podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu naboru. 2) Kierownik urzędu występuje do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, w przypadku podjęcia decyzji (F-035) o możliwości zatrudnienia na danym stanowisku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego. 3) Na podstawie wniosku, o którym mowa w podpunkcie 1, pracownik komórki kadrowej opracowuje projekt ogłoszenia. Następnie przedkłada kierownikowi urzędu do akceptacji I-010/3 Nabór pracowników Strona 5 z 11

6 formularz F-070 wraz z projektem ogłoszenia. Ogłoszenie sporządzane jest zgodnie z opisem stanowiska pracy i zawiera w szczególności: a) nazwę i adres urzędu, b) określenie stanowiska pracy, c) liczbę lub wymiar etatu, d) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy, e) wymagania co do wykształcenia, f) informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy, g) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%, h) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe, i) wymagane dokumenty i oświadczenia, j) termin i miejsce składania dokumentów, k) inne informacje (np. wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto lub przedział wynagrodzenia, informację o stosowanych metodach i technikach naboru oraz numer telefonu, pod którym można zasięgnąć szczegółowych informacji na temat naboru). 4) Pracownik komórki kadrowej zapewnia, aby w dniu opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii, ogłoszenie ukazało się: a) w Biuletynie urzędu, b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. 5) Termin do składania dokumentów przez kandydatów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii. 6) Pracownik komórki kadrowej zamieszcza ponadto, na stronie internetowej urzędu wewnętrzne procedury naboru oraz inne informacje przydatne z punktu widzenia kandydata, wyjaśniające lub uzupełniające informacje zawarte w udostępnionych na tej stronie wewnętrznych procedurach naboru. 7) Zachowuje się jednolite zasady dla wszystkich uczestników naboru. Są one jasno określone i przedstawione do wiadomości wszystkim uczestnikom naboru w dowolnie przyjętej formie (np.: elektronicznie, telefonicznie, w trakcie rozmowy bezpośredniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w ogłoszeniu). 5.2 Przyjmowanie ofert 1) Po ukazaniu się ogłoszenia o naborze następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku. 2) Każdy polski obywatel, a w przypadkach określonych w art. 5 ustawy, obywatel innego państwa, spełniający kryteria wynikające z ustawy i wymogi określone w ogłoszeniu, ma prawo złożyć ofertę pracy i uczestniczyć w omawianym postępowaniu. 3) Dokumenty aplikacyjne (oferty) w formie pisemnej składane są w kancelarii / sekretariacie urzędu lub za pośrednictwem poczty do dnia wskazanego w ogłoszeniu. O zachowaniu terminu w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego widniejącego na kopercie. 4) Termin do składania aplikacji powinien być dostosowany do możliwości zgromadzenia przez kandydatów wymaganych dokumentów, jednak nie krótszy niż wskazany w ustawie. I-010/3 Nabór pracowników Strona 6 z 11

7 5) Nie będą przyjmowane drogą elektroniczną dokumenty aplikacyjne, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym. 6) Złożone oferty przekazywane są do pracownika komórki kadrowej, który prowadzi ewidencję złożonych ofert. 7) Oferty złożone przed dniem opublikowania ogłoszenia, jak również te, które wpłynęły po zakończeniu rekrutacji nie uczestniczą w procesie naboru. 5.3 Skład komisji 1) Proces naboru przeprowadza co najmniej 3 osobowa komisja, ustalona przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej lub kierownika urzędu. Przewodniczącym komisji jest kierownik komórki, której nabór dotyczy lub inny wskazany przez kierownika urzędu pracownik. 2) Jeśli jest to możliwe, zaleca się aby w składzie komisji rekrutacyjnej był również pracownik komórki kadrowej, jako kompetentny partner i doradca, czuwający nad merytoryczną i formalną zgodnością podejmowanych działań z zasadami naboru w służbie cywilnej oraz przyjętymi w urzędzie wewnętrznymi procedurami naboru. 3) W uzasadnionych przypadkach, gdy dla oceny kompetencji kandydatów niezbędna jest specjalistyczna wiedza, umiejętności lub uprawnienia, dopuszcza się możliwość zaproszenia do składu komisji odpowiednich specjalistów. 4) Członkiem komisji nie może być pracownik, jeśli kandydatem jest jego małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, powinowaty pierwszego stopnia, osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osoba, z którą łączą ją stosunki majątkowe (w szczególności: współwłasności nieruchomości lub rzeczy ruchomych, umowa najmu, dzierżawy, umowa pożyczki lub poręczenia). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji przewodniczący komisji lub kierownik urzędu wyznacza do składu komisji innego pracownika. 5.4 Przebieg postępowania rekrutacyjnego i procesu selekcji 1) Po upływie terminu do składania ofert pracownik komórki kadrowej wraz ze wskazanym przez przewodniczącego komisji członkiem/członkami komisji dokonują weryfikacji ofert pod kątem spełnienia przez poszczególnych kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu (m.in. sprawdzenie: czy wszystkie oferty zostały złożone z zachowaniem wymaganego terminu, czy kandydaci złożyli wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane podpisy i oświadczenia). 2) Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej, pracownik komórki kadrowej przekazuje przewodniczącemu komisji lub osobie przez niego wskazanej, oferty spełniające wymagania formalne wraz z ewidencją (według wzoru określonego w formularzu F-036), podpisaną przez osoby odpowiedzialne wymienione w podpunkcie 1. 3) Oferty, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń kandydata, podlegają odrzuceniu i nie są brane pod uwagę w dalszym etapie procesu naboru. 4) Każdy kandydat spełniający wymagania formalne bierze udział w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym. 5) Dopuszcza się zastosowanie, jako kolejnego etapu naboru, techniki (metody) selekcji bazującej na analizie nadesłanych ofert, uwzględniającej kryteria wynikające z ogłoszenia o naborze. 6) Pracownik komórki kadrowej może informować kandydatów, których oferty zostały odrzucone, o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru. Informowanie odbywa się na równych zasadach i w dowolnie przyjętej formie (np.: elektronicznie, telefonicznie, I-010/3 Nabór pracowników Strona 7 z 11

8 w trakcie rozmowy bezpośredniej, poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w ogłoszeniu). 7) Pracownik komórki kadrowej udostępnia na wniosek zainteresowanych listę kandydatów spełniających wymagania formalne, wynikające z ogłoszenia o naborze. 8) Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej pracami. 9) Pracownik komórki kadrowej zawiadamia kandydatów na równych zasadach, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, o terminie, miejscu oraz metodach i technikach stosowanych na tym etapie. Informacja może być przekazana telefonicznie, w formie elektronicznej, w trakcie rozmowy bezpośredniej lub pisemnie. 10) Członkowie komisji w trakcie naboru sprawdzają a następnie oceniają wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe (pożądane) wskazane w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci podlegają ocenie wg wcześniej określonych przez komisję zasad i przy użyciu adekwatnych narzędzi umożliwiających obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań. 11) Każdy członek komisji wykorzystuje arkusz oceny kandydata (formularz F-037) i indywidualnie przyznaje punktację. 12) Łączną ocenę kandydata stanowi suma punktów z poszczególnych etapów selekcji, według formularza F-038, który powinien być dostosowany do ilości etapów selekcji i liczby uczestników. 13) Przewodniczący komisji zapewnia aby w dokumentacji z naboru znalazły odzwierciedlenie wszystkie czynności i zdarzenia, które mają wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, m.in.: metody i techniki naboru oraz sposób dokonywania ocen w naborze, jednoznaczne kryteria uczestnictwa w kolejnych etapach naboru, próg zaliczający badane kompetencje, który odpowiada poziomowi kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku, treść pytań lub zadań, modelowe odpowiedzi przy testach zamkniętych. 14) Komisja kończy postępowanie wyłaniając kandydatów, nie więcej jednak niż 5, których przedstawia kierownikowi urzędu, uwzględniając poziom kwalifikacji i umiejętności zaprezentowanych przez kandydatów w procesie naboru. O ile nabór był przeprowadzony z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a w gronie wybranych kandydatów znajduje się osoba niepełnosprawna, która przedłożyła wraz z ofertą dokument potwierdzający niepełnoprawność, komisja wskazuje do zatrudnienia osobę niepełnosprawną. 15) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów, komisja rekomenduje do zatrudnienia kandydata, biorąc pod uwagę wszystkie uzyskane punkty i zaprezentowane przez kandydata umiejętności. W sytuacji, gdy nabór został przeprowadzony z uwzględnieniem pierwszeństwa w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, stosuje się zasadę określoną w zdaniu drugim podpunktu ) Wyniki pracy komisji zostają przedstawione do akceptacji kierownikowi urzędu, za pośrednictwem komórki kadrowej, w formie protokołu z przeprowadzonego naboru. Wzór protokołu stanowi formularz F ) Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje kierownik urzędu. 18) Komisja kończy pracę po podjęciu decyzji przez kierownika urzędu (formularz F-040). 19) Informacje o naborze stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 20) W sytuacji, gdy w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, kierownik urzędu, wyłączając procedurę naboru, może zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z naboru, o których mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy. Przepis art. 29 a ust. 2 stosuje się odpowiednio. I-010/3 Nabór pracowników Strona 8 z 11

9 5.5 Przykładowe etapy selekcji 1) Dobór technik i narzędzi wykorzystywanych w poszczególnych etapach selekcji ma na celu zapewnić obiektywizm oceny spełnienia wymagań stawianych kandydatom oraz wyłonienia spośród nich osób najlepiej spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. 2) Stosuje się różnorodne metody i techniki selekcji kandydatów, dostosowane do wymagań związanych ze stanowiskiem pracy. Przeprowadzanie selekcji kandydatów następuje tylko w oparciu o wymagania, które wynikają z treści ogłoszenia o naborze. 3) Stosuje się w odniesieniu do wszystkich uczestników naboru pytania lub zadania nakierowane na ocenę tych samych kompetencji w oparciu o tę samą technikę (metodę) selekcji, gwarantując w ten sposób porównywalność otrzymanych wyników. 4) Techniki i narzędzia są konsekwentnie stosowane wobec wszystkich kandydatów, a ich wykorzystanie oraz rezultaty osiągnięte przez kandydatów w wyniku ich zastosowania są udokumentowane. 5) Przykładowe narzędzia selekcji: a) analiza przypadku (case study) sprawdzające umiejętność analizy, komunikatywność i umiejętność budowania przekonującej wypowiedzi, polegające na pisemnym zarekomendowaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań danej kwestii; b) dyskusja grupowa sprawdzające umiejętność dążenia do osiągania rezultatów, umiejętność pracy w zespole, predyspozycje przewodzenia, umiejętność słuchania, asertywność i komunikatywność, polegające na zaaranżowaniu dyskusji co najmniej 2 kandydatów, mającej doprowadzić do wypracowania stanowiska, z narzuconym tematem lub tematem dowolnym, w wersji z podziałem na role lub bez takiego podziału; c) odgrywanie ról sprawdzające umiejętności interpersonalne, stopień odporności na stres i umiejętność działania pod presją czasu, polegające na odegraniu przez kandydata narzuconej roli; d) prezentacja sprawdzające umiejętności analityczno-syntetyczne i komunikacyjne, polegające na ustnym zaprezentowaniu, w ustalonym czasie, zadanego tematu na podstawie podanych dokumentów, zawierających fragmentaryczne dane; e) referowanie (briefing) sprawdzające komunikatywność, umiejętność przekonywania i umiejętność analizy, polegające na pisemnym sformułowaniu i wyartykułowaniu zadanego albo dowolnego problemu; f) rozmowa kwalifikacyjna powinna być przeprowadzana w każdym naborze a jej przebieg musi być jednakowy dla wszystkich kandydatów w celu uzyskania porównywalnych wyników. W trakcie rozmowy, ocenie podlegają w szczególności: wiedza merytoryczna, predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, posiadana wiedza kandydata na temat zadań i organizacji urzędu, cele zawodowe kandydata, cechy osobowościowe. Rozmowa kwalifikacyjna jest ponadto narzędziem służącym do porównania stanu faktycznego z wynikającym z przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, usunięcia ewentualnych wątpliwości, stwarzającym możliwość dopytania z obu stron; g) test rachunkowy sprawdzające umiejętności obliczeniowe i logikę, polegające na pisemnym rozwiązaniu zadań matematycznych, w tym na interpretacji danych statystycznych (np.: podanych w formie tabel) albo zbudowaniu tabel na podstawie danych; h) test umiejętności sprawdzające poziom umiejętności praktycznych, w tym posługiwanie się językiem obcym, redagowanie urzędowych opracowań pisemnych, obsługę komputera w zakresie wskazanym w ogłoszeniu, obsługę urządzeń biurowych, I-010/3 Nabór pracowników Strona 9 z 11

10 interpretowanie przepisów prawa, stosowanie przepisów prawa, polegające na wykonaniu określonego zadania w limitowanym czasie; i) test wiedzy (ustny lub pisemny) sprawdzające poziom wiedzy z danej dziedziny i/lub zakresu (np.: materialnego prawa podatkowego z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych), polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania. Zakres tematyczny testów sprawdzających wiedzę powinien być dostosowany do zadań wykonywanych przez komórkę organizacyjną, w której kandydat zostanie zatrudniony; j) wywiad ustrukturyzowany sprawdzające umiejętność wypowiadania się na zadany temat, koncentracji i odporności na stres, polegające na przeprowadzeniu z kandydatem wywiadu według z góry ustalonego schematu, na zaplanowany temat z elementami wprowadzającymi dezorientację i/lub zakłopotanie; k) zadanie innowacja sprawdzające kompetencje: innowacyjność i kreatywność, polegające na pisemnym lub ustnym przedstawieniu jak największej ilości pomysłów na rozwiązanie zadanego problemu, w jak najkrótszym czasie; l) zadanie koszyk przychodząca poczta sprawdzające umiejętności organizowania pracy, uporządkowania, analizy i interpersonalne, dedykowane szczególnie dla kandydatów na stanowiska kierownicze lub samodzielne, polegające na rozpracowaniu pliku otrzymanych do załatwienia dokumentów, pod kątem nadania sprawom właściwej hierarchii, przeprowadzenia niezbędnych konsultacji, delegowania części uprawnień itp.); m) zadanie pisemne praca z dokumentem sprawdzające komunikatywność, umiejętność budowania argumentacji i zdolności empatyczne, polegające na opracowaniu urzędowej odpowiedzi na pismo (np.: skargę, zażalenie). 6) W razie braku możliwości sprawdzenia zapisanej w ogłoszeniu wymagań za pomocą narzędzi wymienionych w ppkt. 5 komisja może zastosować inne narzędzie. 7) Zaleca się przeprowadzanie badania kompetencji kierowniczych w odniesieniu do kandydatów biorących udział w naborze na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, na których występuje zarządzanie zespołem lub koordynowanie prac zespołu i wymagane jest posiadanie doświadczenia kierowniczego. 5.6 Informowanie o wyniku naboru 1) Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, pracownik komórki kadrowej upowszechnia informację o wyniku naboru, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii. 2) Informacja o wyniku naboru zawiera: a) nazwę i adres urzędu, b) określenie stanowiska pracy, c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 5.7 Nawiązanie stosunku pracy 1) Czynnościami kończącymi proces naboru są: a) potwierdzenie proponowanych warunków zatrudnienia przez wybranego kandydata, b) pozyskanie informacji nt. karalności kandydata, c) skierowanie kandydata na badania lekarskie, d) przygotowanie umowy o pracę. 2) Stosunek pracy pracownika służby cywilnej nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), zgodnie z zasadami I-010/3 Nabór pracowników Strona 10 z 11

11 określonymi w art. 35 ustawy. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 3) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie naboru, dołącza się do jego akt osobowych. 4) W przypadku przeprowadzania naboru wewnętrznego na wolne stanowiska pracy, spośród członków korpusu służby cywilnej własnego urzędu lub innych urzędów, kierownik może określić zasady naboru w odrębnym trybie. 6 Wskazówki i uwagi W trakcie realizacji procesu naboru należy stosować w szczególności zasadę równego traktowania, zasadę profesjonalizmu, zasadę niezależności i bezstronności. 7 Dokumenty związane 1) Ustawa o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). 2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 3) Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 4) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 5) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). 6) Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. z 2011 r. Nr 5, poz. 61). 7) Formularze wewnętrzne: a) F-035 Wniosek w sprawie przeprowadzenia naboru, b) F-036 Ewidencja złożonych ofert, c) F-037 Arkusz oceny kandydata, d) F-038 Zestawienie zbiorcze wyników selekcji, e) F-039 Protokół z przeprowadzonego naboru, f) F-040 Wniosek w sprawie zatrudnienia, g) F-070 Wniosek o publikację informacji. I-010/3 Nabór pracowników Strona 11 z 11

ZARZĄDZENIE NR 194/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników

ZARZĄDZENIE NR 194/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA ZARZĄDZENIE NR 194/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników Na podstawie 46 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28/2012r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 27 listopada 2012r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W SŁUŻBIE CYWILNEJ W URZĘDZIE SKARBOWYM

Bardziej szczegółowo

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził:

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Urząd Skarbowy w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 34 NABÓR PRACOWNIKÓW INSTRUKCJA I-008 /3 obowiązuje od KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Starszy

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie INSTRUKCJA I-026/1 obowiązuje od 26.11.2013 ORYGINAŁ Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA ZARZĄDZENIE NR 75/2015 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie naboru pracowników Na podstawie 46 ust.

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Procedura naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nabór pracowników stanowi istotny obszar strategicznego zarządzania kadrami

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach

Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sejnach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sejnach z dnia 12 lutego 2013r. Wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia Nr 39 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2012r. Zasady organizowania i przeprowadzania naboru pracowników do służby cywilnej w Urzędzie Kontroli

Bardziej szczegółowo

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził:

NABÓR PRACOWNIKÓW. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Urząd Skarbowy w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 5, 41-506 Chorzów, http://www.sl.mofnet.gov.pl/us/chorzow.htm NABÓR PRACOWNIKÓW INSTRUKCJA I-008/2 obowiązuje od:12.08.2011 r. Opracował: Zweryfikował: Zaakceptował:

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie

Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Urzędzie Statystycznym w Lublinie Niniejsze zasady dotyczą procesu naboru pracowników w Urzędzie Statystycznym w Lublinie, zwanego dalej Urzędem, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie

Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach Załącznik do Decyzji Nr 26/2016 Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach z dnia 14 października 2016 r. REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 1 marca 2017r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr 83 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr 83 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej oraz zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 2 stycznia 2009r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9

ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU. Strona 1 z 9 ROZDZIAŁ III WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W ŻAGANIU Strona 1 z 9 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Procedura określa szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2012 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZGIERZU. z dnia 27 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2012 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZGIERZU. z dnia 27 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2012 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W ZGIERZU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny Załącznik do Zarządzenia Nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 marca 2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie

Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 28 grudnia 2015r. Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2009 Kierownika ZEAS Gminy Raba Wyżna REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ GMINY RABA WYŻNA Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WIELKOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/14 Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2014 r. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE WYŻSZYMI STANOWISKAMI W

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie. 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Częstochowskim Centrum Świadczeń w Częstochowie 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala procedurę przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr 18/2014 Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12.11.2014 r. PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-PRAGA

WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-PRAGA Załącznik Nr 1 do rozkazu Nr 30/12 z dnia 29.11.2012 r. WEWNĘTRZNE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-PRAGA WARSZAWA 2012 r. I

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Załącznik do zarządzenia Nr 8/2012 z dnia 31.05.2012r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH Celem regulaminu jest ustalenie zasad

Bardziej szczegółowo

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABORU NA STANOWISKA PRACY W PIERWSZYM URZĘDZIE SKARBOWYM W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU

WEWNĘTRZNA PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY CYWILNEJ NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W BIAŁYMSTOKU Ilekroć mowa jest o: 1. Urząd należy przez to rozumieć Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku; 2. Dyrektor Generalny Urzędu należy przez to rozumieć Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 17/2012 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 15 lutego 2012 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 09 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 326 /2015 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego

Bardziej szczegółowo

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ZARZĄDZENIE Nr 66/2015 Wójta Gminy Jeżowe z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łazach Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 R/2013 r z dnia 30 sierpnia 2013 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNIKA SAMORZĄDOWEGO W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Postanowienia ogólne 1. Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W LUBELSKIM CENTRUM KONFERENCYJNYM W LUBLINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2014 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2006 DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU z dnia 16 SIERPNIA 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2006 DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU z dnia 16 SIERPNIA 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2006 DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W RYBNIKU z dnia 16 SIERPNIA 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska w GIMNAZJUM NR 2 W RYBNIKU

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Rozdział I Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Radomiu 26-600, ul. Kolejowa 22 Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze śzkoia podstawowa * Jr 2 im. Jana Kochanoivskiego ^ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z dnia.iź-r..nr Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU

REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W DOMU POMOCY SPOECZNEJ W SZPĘGAWSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z dnia 08.08.2012r. REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ORAZ NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 ZARZĄDZENIA Nr 10/2009 BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 10 lutego 2009 r. REGULAMIN Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r.

Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Domu Dziecka w Głogowie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Głogowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NIŻANKOWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Niżankowicach z dnia 17.03. 2011 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Informacje dla osób poszukujących pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w KATOWICACH ul. Grabowa 1 A, 40-172 Katowice tel. (32) 351 24 00, fax (32) 351 24 44 www.piorin.gov.pl/katowice, e-mail: wi-katowice@piorin.gov.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ we WŁOCŁAWKU do użytku służbowego ZATWIERDZAM Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ we WŁOCŁAWKU do użytku służbowego ZATWIERDZAM Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ we WŁOCŁAWKU do użytku służbowego ZATWIERDZAM Wojskowy Komendant Uzupełnień we Włocławku /-/ ppłk Tomasz CISZKA dnia 04.06.2012 r. REGULAMIN NABORU NA STANOWISKA W KORPUSIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10 ZARZĄDZENIE NR 13/2015 Z DNIA 01.10.2015 ROKU KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na stanowiska kierownicze w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU

PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU PROCEDURA NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU Kandydaci do zatrudnienia w Urzędzie wyłaniani są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Ryjewie. z dnia 2 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka. Pomocy Społecznej w Ryjewie. z dnia 2 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 4/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryjewie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1724 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1724 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1724 DYREKTORA GENERALNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W ŁODZI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W ŁODZI Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 504/2012 KWP w Łodzi z dnia 30 listopada 2012 r. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PODCZAS PROWADZONYCH NABORÓW ZEWNĘTRZNYCH NA WOLNE STANOWISKA W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KWP W ŁODZI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 marca 2014 r. BDG-IV-0202-3-JC/14 ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej naboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 66 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKA W SŁUŻBIE CYWILNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 1/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia teksy jednolitego procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Zarządzenie Nr OPS 0152/6/2009 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE. z dnia 8 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE. z dnia 8 lutego 2012r. IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE Z - 02 2012 KA/110/1/12 ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów na wolne stanowiska pracy w korpusie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO. z dnia 18 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO. z dnia 18 sierpnia 2014r. POWIATOWY INSPEKTOR Poznań, dnia 18 sierpnia 2014r. NADZORU BUDOWLANEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO PINB/WA/0120/6/2014/9886 ZARZĄDZENIE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne Rzeszów 14.04.2016R. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r.

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 19.01.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Załącznik do Zarządzenia nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 24 lutego 2012r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2007 Wójta Gminy z dnia 28.02.2007r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W LUBINIE ORAZ NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

II. Procedura kwalifikacyjna

II. Procedura kwalifikacyjna I. Przepisy ogólne 1. Procedury określają szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej. 2. Niniejsze procedury nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE NABORU PRACOWNIKÓW DO IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE NABORU PRACOWNIKÓW DO IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE NABORU PRACOWNIKÓW DO IZBY SKARBOWEJ W KRAKOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Załącznik nr 1 REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO - ENERGETYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Kierownika GOPS w Zduńskiej Woli z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze

ROZDZIAŁ I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wole stanowisko urzędnicze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015/2016 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu z dnia 12 września 2015 r. R E G U L A

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 08.07.2014r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pionki Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze 1 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Regulamin. w sprawie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Regulamin w sprawie naboru na stanowiska pracy w służbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Regulamin określa wewnętrzne procedury naboru do służby cywilnej w zakresie spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W WOJEWÓDZKIM BIURZE GEODEZJI W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W WOJEWÓDZKIM BIURZE GEODEZJI W ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/JB/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W WOJEWÓDZKIM BIURZE GEODEZJI W ŁODZI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141 IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W WARSZAWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 185/2014/2015. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 03 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE nr 185/2014/2015. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 03 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE nr 185/2014/2015 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU z dnia 03 czerwca 2015 roku w sprawie procedury naboru na wolne stanowiska w Szkole Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W RZESZOWIE.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W RZESZOWIE. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W RZESZOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin ustala zasady naboru pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach z dnia 24.02.2014 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOWICZU oraz KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK i ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH z wyjątkiem SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI 1. Celem Regulaminu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2012 Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr$1 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. z dnia 29 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr$1 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. z dnia 29 listopada 2012r. UKS 1291/DR/0210/32/12/1/313 ZARZĄDZENIE Nr$1 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KUJAWSKO POMORSKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KUJAWSKO POMORSKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2009 Dyrektora KPZMiUW we Włocławku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY W KUJAWSKO POMORSKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE-OSADZIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE-OSADZIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie z dnia 16 lutego 2017 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GRUDUSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 22 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151. 99.2012 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska pracy w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kielcach Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kielcach I. Cel regulaminu Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Koszalinie REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r.

załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r. załącznik do zarządzenia nr 3/2015 Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 2 stycznia 2015 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PAWŁOSIÓW

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA

W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA ZARZĄDZENIE NR 25/15 WÓJTA GMINY DĘBOWA KŁODA z dnia 7 kwietnia 2015 r. W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie

REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie REGULAMIN naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie Lublin 2014 Celem regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej. Rozdział I

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej. Rozdział I Załącznik do zarządzenia nr 15/2012 z dn. 30 października 2012 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r

Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia r Zarządzenie Nr 23/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 18.10.2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Ustce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n naboru na wolne stanowisko pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu.

R e g u l a m i n naboru na wolne stanowisko pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniecpolu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 3/2012 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniecpolu R e g u l a m i n naboru na wolne stanowisko pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku. Rozdział I

R e g u l a m i n. naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku. Rozdział I Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku z dnia 2 marca 2010 r. R e g u l a m i n naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74A/II/2009 z dnia 12.02.2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. MSC w Mińsku Maz. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Opracowano w oparciu o: Ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo