SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD R. DO R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD R. DO R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Numer KRS: Data wpisu w KRS: 31 sierpnia 2006 r. (Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) REGON: Dane dotyczące członków rady fundacji: Rada Fundacji składa się z 2 członków: Prezydenta Rady oraz Członka Rady (dane personalne zgodne z KRS). Dane dotyczące członków zarządu fundacji: Zarząd Fundacji składa się z 3 członków: Prezesa Zarządu Fundacji oraz 2 Wiceprezesów Zarządu Fundacji (dane personalne zgodne z KRS). Określenie celów statutowych fundacji: a) inicjowanie działań prowadzących do rozwoju zasobów ludzkich, b) promocja wolontariatu, c) propagowanie etycznych form zarządzania, w tym szczególnie zarządzanie zasobami ludzkimi, d) integrowanie środowisk zawodowych, e) aktywizacja, angażowanie i rozwój młodej kadry, f) promowanie mobilności pracowników, elastycznych form zatrudniania i samozatrudniania, g) inicjowanie działań zmierzających do rozwijania umiejętności wymaganych na rynku pracy, h) działalność edukacyjno-oświatowa, i) organizowanie form edukacji i podnoszenia kompetencji, j) propagowanie godzenia życia zawodowego i prywatnego, rozwijanie talentów i zainteresowań zawodowych. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) prowadzenie działalności naukowo - badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawisku osamotnienia i odrzucenia, bierności i bezradności a także rozwoju zasobów ludzkich

2 W 2006 roku przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych wśród mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Badanie to ma stanowić podstawę do podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków UE na wsparcie osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podnoszenia kompetencji społecznych. Opracowano również projekt dotyczący badania zjawiska dyskryminacji w zatrudnieniu z uwagi na płeć i wiek. Projekt zgłoszono do konkursu Ministerstwa Pracy ogłoszonego w ramach obchodów roku Równych Szans Dla Wszystkich. Projekt został zarejestrowany w ewidencji pod nr 328. b) pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu wzrost mobilności zawodowej i rozwój kompetencji a także promowania elastycznych form zatrudniania W 2006 roku udzielono wsparcia doradczego w zakresie poszukiwania środków na działalność następującym organizacjom - Fundacja Rozwoju Zasobów Ludzkich w Piotrkowie Trybunalskim, Polskie Stowarzyszenie Pomoc w Piotrkowie Trybunalskim, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Wolontariatu Voluntas w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowany został informator dotyczący prawnych aspektów współpracy z wolontariuszami. Ma on na celu ułatwienie załatwiania wszelkich formalności niezbędnych podczas współpracy na linii wolontariusz organizacja. Publikacja zawiera przykładowe druki jakie można zastosować przy naborze wolontariuszy, a także wzory zaświadczeń potwierdzające współpracę wolontariusza z organizacją. Publikacja została udostępniona współpracującym z Fundacją organizacjom, a od sierpnia 2007 materiał ten został opublikowany na stronie internetowej Fundacji. W 2007roku została podjęta ścisła współpraca ze studenckim kołem naukowym Politechniki Łódzkiej. Zostało przeprowadzone dla studentów szkolenie z podstaw prawa pracy i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniu wzięło udział 51 osób. c) działalność informacyjną i wydawniczą w zakresie objętym statutem Fundacji Opracowano materiały szkoleniowe dla uczestników kursów z zakresu podstaw prawa pracy i zarządzania personelem. W trakcie przygotowania jest Zbór zadań kadrowca, który może stać się pomocny uczelniom i instytucjom prowadzącym kursy z zakresu prawa pracy. Na bieżąco, na stronie internetowej Fundacji publikowane są bezpłatne porady z zakresu zarządzania personelem. d) współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi 2

3 Nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Wolontariatu Voluntas w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie pozyskiwania wolontariuszy do współpracy przy opracowywaniu projektów, z Polskim Stowarzyszeniem Pomoc, z Fundacją Rozwoju Zasobów Ludzkich. Podczas konferencji Turystyka wspólna sprawa podjęto inicjatywy zmierzające do propagowania idei kreowania regionalnych produktów turystycznych w regionie. Pokłosiem konferencji była decyzja o merytorycznym wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Pomoc w zakresie opracowania projektu tworzenia sieci izb regionalnych w rejonie Wolborza. Podjęto współpracę przy realizacji projektu związanego z aktywizacją dzieci i młodzieży i promowaniem kultury regionu. Fundacja Pro Advice przystąpiła jako organizacja wspierająca do realizacji projektu związanego z organizacją przeglądu ludowych zespołów dziecięcych. e) wspieranie organizacji publicznych i pozarządowych działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich Przeprowadzono cykl spotkań z młodzieżą ze szkół średnich Pt. Kto może zostać pracownikiem. Przygotowano projekt we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Pomoc dotyczący wsparcia edukacji ekologicznej dzieci z terenu powiatu piotrkowskiego. f) prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, konsultacji lub doradztwa oraz badań W 2006 i 2007 roku przeprowadzono 11 cyklów szkoleniowych, udzielono porad organizacjom społecznym z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o możliwościach współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami międzynarodowymi. Konsultowano również sposób wypełniania dokumentacji dotyczącej aplikowania ze środków Unii Europejskiej. g) organizację wolontariatu i wspieranie organizacji zajmujących się wolontariatem W 2006 i 2007 roku zawarto porozumienia o świadczeniu pracy wolontarystycznej z 9 wolontariuszami. Są to osoby dorosłe które pragną poza swoja pracą zawodową włączyć się aktywnie w działania zgodne z celami Fundacji Pro Advice; wysokie kwalifikacje zawodowe tych osób, pozwalają aktywnie prowadzić działania doradcze i szkoleniowe. Dzięki pracy wolontariuszy mogły zostać opracowane projekty fundacji a także udzielono wsparcia doradczego firmom potrzebującym tego wsparcia. Wolontariusze uzyskują możliwość uczestniczenia w ciekawych przedsięwzięciach rozwijających ich umiejętności i przynoszących satysfakcję osobistą. Wolontariusze Ci są stałymi współpracownikami, włączając się w inicjatywy podejmowane przez Fundację. 3

4 h) organizowanie form edukacji i podnoszenie kompetencji Wszystkie osoby współpracujące w Fundacji spotykają się przeprowadzając zajęcia doskonalące umiejętności. Do tej grupy sukcesywnie dołącza młodzież. Wzajemna wymiana informacji pozwala na doskonalenie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym i prywatnym. W 2006 roku rozpoczął się cykl spotkań instruktażowych dotyczący budowania własnych stron internetowych. Spotkania prowadzi wolontariusz fundacji dla osób współpracujących z Fundacją. i) propagowanie godzenia życia zawodowego i prywatnego, rozwijania talentów i zainteresowań sprzyjających rozwojowi zawodowemu W 2006 roku przystąpiono do opracowania cyklu artykułów promujących aktywność pozazawodową jako środek na eliminację napięć w pracy. W 2007 roku materiały te zostały opublikowane na stronie internetowej Fundacji. j) działalność charytatywną na rzecz osób potrzebujących okresowego wsparcia w sytuacjach trudnych życiowo W 2006 roku przeprowadzono ankietę - analizę potrzeb szkoleniowych pod kątem przyczyn nie podwyższania kwalifikacji i dokonano próby ich oceny pod kątem stanu finansów rodzinnych. Nieodpłatnie udzielono porad w zakresie przygotowania profesjonalnego cv, a także konsultacji z zakresu prawa pracy dotyczące prawidłowości naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego i prawidłowości naliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wyniku wypowiedzenia stosunku pracy. k) organizowanie konkursów i imprez propagujących cele fundacji Cele fundacji zostały zaprezentowane podczas spotkania Stowarzyszenia Wychowanków AGH na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, które miało miejsce w grudniu w siedzibie Stowarzyszenia Eurocentrum. Informacje o działalności fundacji zostały przekazane do wielu organizacji, dzięki czemu udaje się zaprosić do współpracy i zachęcić do zaangażowania w realizację celów coraz większą liczbę osób. Istotne jest to że uczestnicy spotkań coraz częściej przekonują się że nie wystarczy w życiu zawodowym posiadać wykształcenie, że należy poza tym cały czas się doskonalić i podnosić pozaformalne kompetencje m.in. takie jak umiejętność autoprezentacji, współpracy w zespole, zarządzania czasem i wiele innych. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji Pro Advice o skutkach finansowych a) realizacja celów statutowych fundacji opiera się na pracy wolontarystycznej Zarządu Fundacji oraz osób zainteresowanych realizacją celów statutowych w ramach Fundacji. Nie zawarto umów o pracę ani innych 4

5 umów cywilno - prawnych o świadczenie pracy i nie wypłacane są w związku z tym żadne wynagrodzenia. Osoby działające w fundacji pracują społecznie realizując swoje pomysły i wspierając innych. b) w przygotowaniu są projekty działań w 2008 i 2009 roku, a także wnioski o wsparcie działań statutowych poprzez programy UE i instytucji pomocowych. Aktualnie dzięki pozyskaniu środków od darczyńcow i z odpłatnie przeprowadzonych szkoleń udało się wyposażyć Fundację w komputer przenośny, a także wykupić domenę internetową i zaprenumerować gazetę NGO i dokonać zakupu niezbędnych do prowadzenia działalności publikacji książkowych. c) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z której zysk przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji przeprowadzono pięć cyklów szkoleniowych dla osób dorosłych z zakresu podstaw prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń, obsługi komputera i posługiwania się Internetem w życiu zawodowym i do celów prywatnych. 3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i uzyskano ze sprzedaży tej usługi 2.120,00 PLN. 4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu) 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: Przychody Fundacji Pro Advice wyniosły: 5.982,70 PLN, z czego: a) z działalności gospodarczej 2.120,00 PLN, b) z darowizn osób fizycznych 3.862,70 PLN. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 55%. Przychodów ze spadków, zapisów, darowizn, środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy oraz odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, Fundacja nie osiągnęła w okresie sprawozdawczym. 6. Informacja o poniesionych kosztach: a) koszty realizacji celów statutowych 3.771,33 PLN, b) koszty administracyjne 0,00 PLN, c) koszty działalności gospodarczej 3.771,33 PLN, d) pozostałe koszty 0,00 PLN. Koszt działalności operacyjnej to 7542,65 PLN. Różnica została pokryta ze środków funduszu założycielskiego, który zostanie 5

6 uzupełniony z zysku bilansowego wypracowanego w kolejnych latach działalności. 7. Dane pozostałe: a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej W okresie objętym sprawozdaniem nie zatrudniano pracowników, nie zawierano umów zleceń ani innych umów. b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej W okresie objętym sprawozdaniem nie wypłacano wynagrodzeń. c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. W okresie objętym sprawozdaniem nie wypłacano wynagrodzeń. d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia W okresie objętym sprawozdaniem nie wypłacano wynagrodzeń z umów zlecenia. e) udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek W okresie objętym sprawozdaniem nie udzielano pożyczek. f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Konto bankowe Fundacji Pro Advice to: LUKAS BANK S.A Okresowo nadwyżki finansowe lokowano na sub-rachunku bankowym Oszczędzam. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała ww. walorów. 6

7 h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabywała nieruchomości. i) nabyte pozostałe środki trwałe W okresie sprawozdawczym fundacja nabyła 1 komputer przenośny. j) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Według załączonego sprawozdania finansowego. 8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności W okresie sprawozdawczym, fundacji nie zlecano przedmiotowych zadań. 9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązaniach podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Fundacja nie ma zobowiązań podatkowych, na bieżąco składane są deklaracje CIT i VAT. 10. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie była w fundacji prowadzona kontrola. Sprawozdanie przyjęto Uchwałą Zarządu Fundacji Pro Advice nr 1/ZF/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. 7

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo