AGENDA. Polityka regionalna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENDA. Polityka regionalna"

Transkrypt

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE AGENDA Okres programowania podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci system wyboru (wniosek aplikacyjny, załączniki, najczęściej popełnianie błędy, umowa o dofinansowanie projektu) AGENDA Okres programowania podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 1 Wrocław, czerwca 2006 r. 2 3 Polityka regionalna Polityka regionalna 4 OKRES PROGRAMOWANIA Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w UE Cel 1 obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju względem pozostałych terenów w państwach członkowskich. Podstawowym kryterium zaliczenia do tej kategorii jest dochód PKB na jednego mieszkańca poniŝej 75 % średniego PKB państw UE. 70 % wszystkich środków funduszy strukturalnych jest przeznaczane na działania w ramach tego celu. 6 Wszystkie polskie regiony spełniają to kryterium. NajniŜsze wskaźniki wypadają w województwach wschodnich (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) % średniej, a najbogatszym województwem, licząc wg tego wskaźnika, jest województwo mazowieckie około 70 % średniej. 1

2 Polityka regionalna Instrumentami strukturalnymi nazywamy wszystkie dostępne środki finansowe, które przeznaczane są na rozwój regionów gorzej rozwiniętych oraz wyrównywanie róŝnic w rozwoju na terenie całej UE. Korzystają z nich państwa członkowskie UE. Największymi instrumentami strukturalnymi są fundusze strukturalne: Polityka regionalna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF European Regional Developement Fund) - największy fundusz strukturalny Unii Europejskiej pod względem wielkości, który wspiera spójność społeczną i gospodarczą w UE poprzez zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami oraz grupami społecznymi; Europejski Fundusz Społeczny (ESF European Social Fund) - najwaŝniejszy instrument finansowy umoŝliwiający realizację celów strategicznych unijnej polityki zatrudnienia poprzez wspieranie zdolności zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz równości szans; Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) - wspomaga przekształcenia strukturalne sektora rolnego oraz rozwój obszarów wiejskich głównie poprzez poprawę i wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie dywersyfikacji gospodarczej na obszarach wiejskich, dbanie o dobrobyt społeczności wiejskich oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, a takŝe krajobrazu oraz dziedzictwa wiejskiego; Fundusze strukturalne Fundusz Spójności Fundusz Spójności Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance) - jest to szczególny fundusz wspierający restrukturyzację sektora rybołówstwa, którego celem jest osiągnięcie równowagi w procesie eksploatacji zasobów morskich; modernizacja infrastruktury rybołówstwa z myślą o przyszłości tego sektora oraz zapewnienie jego dynamicznego rozwoju i konkurencyjności, a takŝe oŝywienie obszarów utrzymujących się z rybołówstwa i poprawa metod połowu i przetwarzania produktów rybnych. Obok wymienionych czterech funduszy strukturalnych, w Unii funkcjonuje równieŝ Fundusz Spójności, który jest instrumentem polityki strukturalnej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym jak to ma miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Dofinansowanie z Funduszu Spójności przeznaczane jest na duŝe projekty lub grupy projektów tworzących spójną całość, mające poprawiać ochronę środowiska i rozwijać infrastrukturę transportową, których budŝet jest nie mniejszy niŝ mln euro. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niŝszy niŝ 90% średniej w państwach Unii Europejskiej. 2

3 Programowanie Programowanie Programowanie 13 Narodowy Planu Rozwoju został zaakceptowany 14 stycznia 2003 r. przez Radę Ministrów, skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z lutego 2003 r., a następnie przesłany do Komisji Europejskiej. jest podstawą do negocjowania przez Polskę kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych; jest podstawą interwencji z Funduszu Spójności. 14 Program Operacyjny - jest to dokument, na podstawie którego udzielane są dotacje z funduszy strukturalnych. Jest to dokument wykonawczy względem Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Programy operacyjne są opracowywane jednocześnie z Narodowym Planem Rozwoju. Podlegają one negocjacji z Komisją Europejską wraz z Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Po akceptacji ze strony KE państwo członkowskie rozpoczyna proces ich wdraŝania. 15 Zgodnie z Ustawą o NPR w celu realizacji Planu tworzy się: 1) sektorowe programy operacyjne; 2) regionalne programy operacyjne; 3) inne programy operacyjne; 4) strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Programy Operacyjne Uzupełnienie Uzupełnienie 16 PWW w Polsce są wdraŝane za pomocą : sześciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych SPO Rozwój Zasobów Ludzkich SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO Rolnictwo SPO Ryby SPO Transport PO Pomoc Techniczna dwufunduszowego programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 17 Uzupełnienie - jest to dokument, który uszczegóławia zapisy programu operacyjnego. Zawiera on następujące informacje: 1) listę i opis działań; 2) wstępną ocenę działań, wykazującą ich spójność z celami priorytetów operacyjnych; 3) wskaźniki monitorowania odnoszące się do programu, priorytetów operacyjnych i działań; 4) rodzaje potencjalnych beneficjentów; 18 5) szacunkowy plan finansowy odnoszący się do programu, priorytetów operacyjnych i działań; 6) szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i jego maksymalną wysokość w ramach działań; 7) zasady kwalifikacji wydatków; 8) zasady wyboru projektów w ramach działań. Uzupełnienie jest teŝ wysyłane w celach informacyjnych do Komisji Europejskiej. 3

4 CELE ZPORR ŹRÓDŁA A FINANSOWANIA PROGRAMU ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR mln EURO 2. Europejski Fundusz Społecznego EFS 438 mln EURO 3. BudŜet państwa 346 mln EURO 4. JST 769 mln EURO PODZIAŁŚRODK RODKÓW BENEFICJENCI ZPORR m.in..: Struktura ZPORR 22 Środki ZPORR podzielone są na 16 województw. Sposób ich podziału jest kontynuacją algorytmu zastosowanego w pracach nad Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego oraz w Programie Wsparcia na lata Jest to wypadkowa następujących kryteriów: kryterium ludnościowe 80%, PKB na mieszkańca %, stopa bezrobocia % Samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny (JST) 2. Porozumienia lub stowarzyszenia JST; 3. Szkoły WyŜsze 4. Szpitale 5. Mikroprzedsiębiorstwa; 6. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą 7. ZagroŜeni bezrobociem 8. Absolwenci 9. Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji 24 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 59,4% Priorytet 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach 14,8% Priorytet 3. Rozwój lokalny 24,5% Priorytet 4. Pomoc techniczna 1,3 % 4

5 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝąs Ŝącej wzmacnianiu konkurencyjności ci regionów Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝąs Ŝącej wzmacnianiu konkurencyjności ci regionów Priorytet 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach 25 Celem Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Priorytetowo są traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu. W dłuŝszej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki. 26 Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 27 Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a takŝe poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu reorientację zawodową pracowników oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Działania realizowane w ramach Priorytetu będą koncentrować się zwłaszcza na obszarach zagroŝonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów. Priorytet 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Priorytet 3. Rozwój j lokalny Priorytet 3. Rozwój j lokalny 28 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 29 Celem Priorytetu 3 jest wzmocnienie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym. Realizacja działań w ramach Priorytetu 3 ukierunkowana jest na wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu infrastruktury technicznej, infrastruktury turystycznej, kulturalnej i społecznej, a takŝe infrastruktury słuŝącej rozwojowi działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych, jak równieŝ rewitalizacji obiektów i obszarów powojskowych. Realizacja Priorytetu 3 umoŝliwi aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagroŝonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. 30 Działanie 3.1. Obszary wiejskie Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 5

6 Na jakie wsparcie moŝna liczyć? PRIORYTET 1 Na jakie wsparcie moŝna liczyć? PRIORYTET 2 Na jakie wsparcie moŝna liczyć? PRIORYTET Refundacja części wydatków kwalifikowanych 2. Większość typów projektów w działaniach z Priorytetu 1 nie podlega zasadom pomocy publicznej; Zasadom pomocy publicznej podlegają w zakresie turystyki Działanie 1.4 Kultura i turystyka oraz projekty z Działania 1.2 związane z wytwarzaniem energii odnawialnej oraz ochroną powietrza. 3. Dla JST max. refundacja do 75% wydatków kwalifikowanych; 4. Dla projektów generujących znaczący zysk max refundacja do 50%; 5. Współfinansowanie krajowe zapewniają beneficjenci: w DZIAŁANIU 1.3 moŝe pochodzić z MENiS lub MZ, w DZIAŁANIU 1.4 moŝe pochodzić od MK; Refundacja całości wydatków kwalifikowanych 2. DZIAŁANIA 2.1, 2.2 i 2.6 nie podlegają zasadom pomocy publicznej 3. Współfinansowanie krajowe zapewnia Instytucja Zarządzająca Refundacja części wydatków kwalifikowanych (max. 85%) 2. DZIAŁANIE 3.5 nie podlega zasadom pomocy publicznej 3. DZIAŁANIA 3.1, 3.2 podlegają zasadom pomocy publicznej dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza oraz turystyki oraz DZIAŁANIE 3.3 w zakresie projektów turystycznych 4. Współfinansowanie krajowe zapewnia: beneficjent Instytucja Zarządzająca MENiS, MZ w zakresie ich kompetencji INSTYTUCJE ZAANGAśOWANIE WE WDRAśANIE ANIE ZPORR: INSTYTUCJA ZARZĄDZAJ DZAJĄCA ZPORR INSTYTUCJE POŚREDNICZ REDNICZĄCE CE 34 Instytucja Pośrednicząca Porozumienie finansowe Instytucja Zarządzająca Wojewódzkie Urzędy Pracy Umowa z Samorządem Województwa Samorządy Województw (Urzędy Marszałkowskie) Porozumienie trójstronne Regionalne Instytucje Finansujące Umowa z Samorządem Województwa 35 Rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Rozwoju Regionalnego (Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego MRR). Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdraŝania programu operacyjnego, Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR, Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej, Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdraŝania, Zapewnia przygotowanie i wdroŝenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR. 36 Rolę Instytucji Pośredniczących pełni 16 Wojewodów (Urzędów Wojewódzkich). Podpisują umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi, Przewodniczą Podkomitetowi Monitorującemu wdraŝanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Obsługują płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców, Przyjmują sprawozdania z realizacji projektów (Działań). 6

7 SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW INSTYTUCJE WDRAśAJ AJĄCE DZIAŁANIA ANIA PRIORYTETU 2 I DZIAŁANIA ANIA 3.4 NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH ZPORR Urzędów Marszałkowskich pełni rolę jednostek uczestniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR. Organizują proces naboru, oceny i wyboru projektów, Przekazują listę rankingową kwalifikujących się projektów, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Instytucji Pośredniczącej, Przekazują Instytucji Pośredniczącej informacje o wyborze beneficjentów końcowych dla Priorytetu 2 i Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa, Odpowiadają za działania informacyjne i promocję ZPORR w regionie. 38 Wybrane przez Samorządy Województw do wdraŝania poszczególnych działań Priorytetu 2 i Działania 3.4. Są nimi przede wszystkim Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Regionalne Instytucje Finansujące. organizują nabór wniosków, oceniają i wybierają projekty do realizacji, podpisują umowy z projektodawcami, monitorują wdraŝanie poszczególnych projektów, corocznie przygotowują Plan Ramowy, przygotowują roczny raport z wdraŝania działania, łącznie z oceną oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach działania, i przedkładają go Instytucji Pośredniczącej i Urzędowi Marszałkowskiemu. 39 Samorządy województw samodzielnie podejmują decyzję o terminach i czasie trwania naboru. W odniesieniu do działań I i III priorytetu pierwsze terminy naboru projektów rozpoczęły się w czerwcu 2004 r. NABÓR PROJEKTÓW DO ZPORR - PROBLEMY Z NADMIAREM PROJEKTÓW NABÓR PROJEKTÓW DO ZPORR - PROBLEMY Z NIEDOBOREM PROJEKTÓW SCHEMAT WYBORU PROJEKTÓW (Priorytet I i III poza działaniem 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 40 Najwięcej złoŝonych projektów dotyczy następujących obszarów: infrastruktura ochrony zdrowia infrastruktura edukacyjna infrastruktura drogowa infrastruktura ochrony środowiska Wartość budŝetów złoŝonych projektów z ww. dziedzin często znacznie przekracza dostępne w ramach danego działania środki na cały okres Najmniej projektów zgłaszanych jest do działań skomplikowanych, w ramach których przygotowanie projektu jest procesem szczególnie złoŝonym i czasochłonnym, a takŝe bardzo często wymagającym zaangaŝowania wielu partnerów. Dotyczy to: Działania Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działania Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. JuŜ obecnie powinny być prowadzone prace przygotowawcze nad projektami z ww. obszarów, tak aby były gotowe do realizacji w ramach programów Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - RKS 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA 42 7

8 OCENA FORMALNA WNIOSEK APLIKACYJNY ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY WNIOSKU APLIKACYJNYM 43 Urząd Marszałkowski 21 dni roboczych KRYTERIA FORMALNE (M.IN.:) Kompletność wniosku oraz kompletność załączników Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR Kwalifikowalność wydatków Źródła finansowania projektu Zasada n+2 44 Wniosek naleŝy wypełnić w GENERATORZE WNIOSKÓW Wnioski (formularz wniosku oraz załączniki) naleŝy składać: w formie papierowej w trzech egzemplarzach (oryginał plus dwie kopie) formularz wniosku w formie elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) Oryginał wniosku powinien być podpisany przez upowaŝnioną osobę reprezentującą wnioskodawcę. KaŜda strona oryginału wniosku powinna zostać parafowana przez upowaŝnioną osobę reprezentującą wnioskodawcę. 45 Studium wykonalności Ocena oddziaływania na środowisko Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY WNIOSKU APLIKACYJNYM ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY WNIOSKU APLIKACYJNYM Częste błędy/powody odrzucenia wniosku 46 Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego Poświadczenia o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określającej role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych Bilans za ostatni rok 47 Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi Oświadczenie Beneficjenta o moŝliwości odzyskania podatku VAT 48 wnioskodawca nie jest uprawniony do składania wniosku/ nie został przewidziany w katalogu beneficjentów w ramach danego Działania wniosek nie wpisuje się w zakres interwencji Programu został złoŝony do dofinansowania w ramach innego niŝ odpowiednie Działania wniosek złoŝony po terminie 8

9 Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku 49 wniosek jest niekompletny niewłaściwy okres realizacji projektu brak upowaŝnień, np. do podpisania wniosku brak podpisów specyfikacja wskazuje konkretnego producenta brak w opisie we wniosku nawiązania do celów działania niewłaściwy montaŝ finansowy błędy w kwalifikowaniu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 50 nieodpowiednio ustalony poziom dotacji zaleŝnie od osiągnięcia przez projekt przychody/znaczącego przychodu netto niezgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Programie niewłaściwe wskaźniki/błędne określenie wartości wskaźników 51 brak wymaganych załączników brak dodatkowych zaświadczeń wniosek niespójny z załącznikami, przede wszystkim ze Studium Wykonalności brak dokumentacji technicznej w dostarczonych mapach brak odpowiednich skal brak zakresu usług w projektach przewidujących usługi Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku 52 brak opinii RIO w sprawie budŝetu projekt nieujęty w LPR lub Programie Rewitalizacji sumy kontrolne w dokumencie elektronicznym niespójne z wersją papierową problemy z pozwoleniem na budowę brak zabezpieczenia wkładu własnego/błędne zabezpieczenie brak lub niewłaściwe źródła danych we wskaźnikach brak spójności wskaźników z danymi w opisach błędnie przedstawione wartości wskaźników 53 we wniosku w kosztach brak jest wyszczególnienia podatku VAT wraz ze stawką błędy rachunkowe w wyliczeniu VAT brak kontrasyganty skarbnika/głównego księgowego na wniosku i w załącznikach dot. Finansów brak właściwego uzasadnienia dla polityk horyzontalnych nieprawidłowy tryb postępowania przetargowego niewłaściwy okres realizacji projektu w kosztach kwalifikowalnych został wskazany producent 54 tytuł projektu we wniosku nie jest zgodny z tytułem np. w oświadczeniach, uchwałach budŝetowych, WPI, programach lokalnych i rewitalizacji brak programów rewitalizacji i rozwoju lokalnego w przypadku kredytu brak promesy kredytowej niewłaściwy formularz wniosku np. beneficjent składa do wniosek do Działania 3.5 i wypełnia formularz do Działania 1.3 9

10 55 OCENA MERYTORYCZNO- TECHNICZNA Panel ekspertów 30 dni roboczych od daty dokonania oceny formalnej wniosku (W przypadku bardzo skomplikowanych projektów i konieczności uzyskania dodatkowych ekspertyz termin 30 dni moŝe zostać wydłuŝony o nie więcej niŝ dni roboczych). Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów. Liczba punktów za poszczególne kryterium jest uzaleŝniona od wagi jaka została przypisana danemu kryterium. Kryterium moŝe uzyskać wagę od 1 do OCENA MERYTORYCZNO- TECHNICZNA Wnioski podlegające ocenie merytoryczno-technicznej muszą spełniać następujące kryteria: właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu właściwie przygotowana analiza finansowa projektu zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku Wniosek niespełniający ww. kryteriów nie podlega dalszej ocenie Panelu Ekspertów! 57 KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE TECHNICZNE dla Poddzia ziałania ania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Nr Kryteria 1. Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia i/lub strategią rozwoju województwa i/lub wojewódzkim planem zdrowotnym 2. Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna 3. Poprawność wskaźników 4. Wykonalność techniczna 5. Polityki horyzontalne Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych Zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Racjonalność ze względu epidemiologicznego i demograficznego rozmieszczenia placówek świadczących usługi medyczne określonego rodzaju 9. Gotowość do udzielania świadczeń w sytuacjach zdarzeń nagłych, klęsk Ŝywiołowych Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach działania 1.5, 2.4 i 3.5 Maksymalna ilość punktów Waga Max REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WOJEWODA Rekomendacja wniosków w przez Regionalny Komitet Sterujący 14 dni roboczych od daty dokonania oceny wniosku przez Panel Ekspertów Rekomendacja RKS odzwierciedla na ile dany projekt odpowiada na konkretne potrzeby danego regionu, w jakim stopniu jego realizacja odpowiada załoŝeniom określonym w priorytetach strategii rozwoju województwa. Wybór r projektów w przez Zarząd d Województwa na podstawie rekomendacji dokonanej przez Regionalny Komitet Sterujący 8 dni roboczych od daty dokonania rekomendacji wyboru projektów przez Regionalny Komitet Sterujący Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa zostają przekazane do Wojewody (Instytucji Pośredniczącej) w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wyboru. Podpisanie Umowy dofinansowania przez Wojewodę - 30 dni roboczych od daty przekazania wniosków wybranych przez Zarząd Województwa

11 REALIZACJA PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU - NIEPRAWIDŁOWOŚCI SKUTKI - NIEPRAWIDŁOWOŚCI Umowa o dofinansowanie projektu i obowiązki z niej wynikające Wnioski o płatność Sprawozdania z realizacji projektu Informacja i promocja błędne rozliczenie, niekompletne dokumenty uzupełniające/potwierdzające lub ich brak, fałszywe dokumenty uzupełniające/potwierdzające, wydatki niekwalifikowane, nieprzestrzeganie przepisów/warunków umowy, nie wykonane przedsięwzięcie, nie zakończone (nie kompletne) przedsięwzięcie, śądanie zwrotu środków przez Instytucję Pośredniczącą (wraz z odsetkami). Potrącenie z refundacji. Rozpoczęcie postępowania windykacyjnego (wykorzystanie zabezpieczeń określonych w umowie). Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nadmierne finansowanie. 63 PROBLEMY ZWIĄZANE Z WDRAśANIEM ZPORR CENNE WSKAZÓWKI CENNE WSKAZÓWKI Zmieniające się przepisy Brak dokumentów WydłuŜająca się ocena Problemy z procedurami przetargowymi Problemy z płatnościami NaleŜy przeanalizować kluczowe dokumenty dostępne na stronach: na stronach odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego raz upewnić się, Ŝe projekt nasz spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności. Jasno sformułować cele swojego projektu: kiedy, jak, co i dlaczego. Przedstawić potrzebę zrealizowania projektu oraz to, jak projekt odpowiada tej potrzebie. Oprzeć budŝet projektu na porównywalnych projektach oraz odpowiedniej dokumentacji, takiej jak oferty, ceny, wskaźniki, itp. i bądź w stanie uzasadnić koszty. UŜywać prostego języka i unikać specjalistycznego słownictwa. Upewnić się, Ŝe kaŝdy punkt formularza aplikacyjnego jest wypełniony Sprawdzić poprawność przedstawionych informacji podając ich źródło. Zweryfikować poprawność wszystkich wpisów w tabelach zawierających dane finansowe. Wersja papierowa została naleŝycie podpisana i opatrzona datami

12 CENNE WSKAZÓWKI PORÓWNIANIE OBECNEGO I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 67 Wersja papierowa i elektroniczna są identyczne. Załączono i wyraźnie ponumerowano wszystkie załączniki. Projekt naleŝy gruntownie przygotować i złoŝyć dopiero wtedy, gdy jest w pełni gotowy do finansowania. 68 OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR Źródła finansowania na poziomie wspólnotowym Cele polityki regionalnej OKRES PROGRAMOWANIA EFRR EFS EFOiGR FIWR Fundusz Spójności trzy cele cztery Inicjatywy Wspólnoty działania innowacyjne OKRES PROGRAMOWANIA EFRR EFS Fundusz Spójności trzy cele CELE POLITYKI REGIONALNEJ NA LATA PODZIAŁŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE CELE PORÓWNIANIE OBECNEGO I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 70 Trzy cele polityki spójności: 1. Konwergencja (obszary o PKB per capita poniŝej 75% średniej UE, obszary przejściowe, obszary kwalifikujące się do wsparcia z Funduszu Spójności, obszary ultraperyferyjne) 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (wsparcie m.in. na badania i rozwój, ochronęśrodowiska, rozwój zasobów ludzkich) 3. Europejska Współpraca praca Terytorialna (współpraca transgraniczna, transnarodowa, międzyregionalna, w tym sieci współpracy i wymiany doświadczeń) OBSZAR Programowanie OKRES PROGRAMOWANIA NPR PWW PO Uzupełnienie PO OKRES PROGRAMOWANIA Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności Programy Operacyjne

13 ZASADY PROGRAMOWANIA STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY 73 Narodowa Strategia Spójności 74 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Stanowią strategiczny dokument obejmujący ogólny zakres polityki spójności oraz określają priorytety (ramy dla interwencji funduszy) dla państw członkowskich i regionów korzystających ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 75 Komisja Europejska zaproponowała, aby dokument ten był przygotowywany przez Radę, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty powinny być przyjęte najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w formie decyzji Rady. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI PROGRAMY OPERACYJNE PORÓWNIANIE OBECNEGO I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 76 Na podstawie SWW kaŝdy kraj członkowski, będący beneficjentem funduszy, przygotowuje Narodową Strategię Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). 77 W nowym okresie programowania programy operacyjne będą określane na poziomie zagregowanym lub na poziomie priorytetów, ze wskazaniem jedynie najwaŝniejszych działań (aktualnie programy operacyjne określane są na poziomie działań). 78 OBSZAR Finansowanie PO przez fundusze strukturalne OKRES PROGRAMOWANIA Programy operacyjne jedno i/lub wielofunduszo we OKRES PROGRAMOWANIA Programy operacyjne wyłącznie jednofunduszowe (dwa wyjątki) 13

14 ROZPORZĄDZENIA W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA ROZPORZĄDZENIA W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA NOWE ZASADY (1) 79 Rozporządzenie wprowadzające ogólne zasady odnośnie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności Rozporządzenie ws. Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej 80 Rozporządzenie Rady nr 60/1999 wprowadzające ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych. rozporządzenie Rady wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 81 Ułatwienia w dostępie do środków UE: wzrost pułapu współfinansowania wspólnotowego dla funduszy strukturalnych z 75 % do 85 %, wprowadzenie zasady n+3 zamiast n+2 (do 20 r.) dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, utrzymanie obecnych zasad kwalifikowalności podatku VAT, uznanie mieszkalnictwa za sektor kwalifikowalny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spójność pomiędzy politykami wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA (SL) NOWE ZASADY (2) wspólna polityka rolna ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH (ZPW) Rozporządzenie Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 82 Ułatwienia w dostępie do środków UE: początek okresu kwalifikowalności kosztów utrzymanie obecnych uregulowań początkiem kwalifikowalności dla wszystkich projektów składanych przed 1 stycznia 2007 będzie data przedłoŝenia Komisji Europejskiej programu operacyjnego trwałość projektów utrzymanie obecnego okresu trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 5 lat, ale od czasu zakończenia projektu, a nie tak jak obecnie od daty decyzji finansowej Krajowy Program Reform RPO polityka spójności PO Infrastruktura i Środowisko 60% PO Kapitał ludzki PO Nowoczesna gospodarka wspólna polityka rybołówstwa NSS PO Pomoc techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozporządzenie Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Program rozwoju Polski wschodniej Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich STRATEGIE KRAJOWE Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Program konwergencji N owa Perspektywa Finansowa Inne 84 PROGRAMOWANIE W POLSCE 14

15 Architektura całości działań Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW) Rada Europejska Komisja Europejska Krajowe dokumenty strategiczne polityki spójności w obecnym i przyszłym okresie programowania Strategia Rozwoju Kraju Polityka Spójności Wspólna Polityka Rolna Wspólna Polityka Rybacka Strategiczne Strategiczne Wytyczne Wytyczne UE dla Wspólnoty Polityki Rozwoju (SWW) Obszarów Wiejskich państwa członkowskie Narodowa Narodowa Narodowy Strategia Strategia Krajowy Strategia Plan Rozwoju Kraju Spójności Program Rozwoju Strategiczny (NSS) Reform Obszarów dla Wiejskich Rybołówstwa (wstępny projekt przyjęty 28.XII.2005) 85 (ZałoŜenia do (wstępny projekt przyjęty 14.II.2006) opracowania SRK przyjęte 31.I.2006) Narodowy Plan Rozwoju Strategia Rozwoju Kraju Podstawy Wsparcia Narodowa Strategia Wspólnoty Spójno jności 87 Instrumentami słuŝącymi realizacji SRK będą przede wszystkim: Instrumenty realizacji Krajowego Programu Reform Instrumenty realizacji Programu Konwergencji Programy operacyjne w ramach NSS Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata Program ZrównowaŜonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i NadbrzeŜnych Obszarów Rybackich Programy rządowe Narodowe Strategia Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Narodowa Strategia Spójności w Polsce CEL STRATEGICZNY: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach UE i wewnątrz kraju I. Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego II. III. IV. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów V. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej VI. Rozwój obszarów wiejskich 15

16 Relacja celów szczegółowych NSS do celów Strategii Lizbońskiej oraz wytycznych SWW Układ celów w NSS i programów operacyjnych Regionalne Regionalne Programy Programy Operacyjne Operacyjne Środki UE dla Polski w podziale na fundusze w latach Strategia Lizbońska SWW NSS Europa jako bardziej Uczynienie z Europy i jej Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego atrakcyjne miejsce do regionów miejsca tempa wzrostu gospodarczego lokowania inwestycji Tworzenie większej ilości i bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Większa liczba lepszych Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego lepszych miejsc pracy miejsc pracy Wiedza i innowacyjność na Rozwój wiedzy i Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług rzecz wzrostu innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Wymiar terytorialny Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności polityki spójności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich 92 Tworzenie warunków dla utrzymania Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Rozwój obszarów wiejskich PO PO Rozwój Rozwój Polski Wschodniej Polski Wschodniej PO Europejskiej PO Europejskiej Współpracy Współpracy Terytorialnej Terytorialnej PO PO Infrastruktura Infrastruktura i i środowisko środowisko PO Kapitał ludzki PO Kapitał ludzki PO PO Konkurencyjna Konkurencyjna gospodarka gospodarka PO PO Pomoc Pomoc Techniczna Techniczna 93 Europejski Fundusz ,1 Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny 8 929,9 Fundusz Spójno jności ,0 RAZEM ,0 dodatkowo: Europejski Fundusz Rolny 839,0 Rozwoju Obszarów w Wiejskich Europejski Fundusz Rybacki 660,7 dane w mln EUR Podziałśrodków UE na programy operacyjne w ramach NSRO Podział środków w UE na programy operacyjne w ramach NSRO System realizacji Program operacyjny Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwoju Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Konkurencyjna gospodarka Wielkość alokacji (mln EUR) , ,6 576, ,2 8 5, ,9 Procentow a wielkość alokacji 29% 4% 1% 38% 15% 13% PO Infrastruktura i Środow isko 38% PO Konkurencyjna gospodarka 13% PO Pomoc Techniczna >1% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% Regionalne Programy Operacyjne 29% PO Rozw ój w ojew ództw Polski Wschodniej 4% PO Kapitał ludzki 15% 31 października 2005 r. utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) Jednolita, struktura rządowa odpowiedzialna za zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 94 PO Pomoc techniczna 216,7 >1%

17 System realizacji System realizacji System realizacji Funkcje horyzontalne w zakresie programowania i zarządzania realizacją programów operacyjnych Minister Rozwoju Regionalnego Funkcje instytucji pośredniczących, odpowiedzialnych za programowanie, a następnie wdraŝanie priorytetów PO właściwych dla danego sektora. 16 regionalnych programów operacyjnych instytucje zarządzające Instytucje zarządzające dla krajowych PO 97 i Funduszu Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 98 Ministrowie sektorowi 99 Zarządy Województw System realizacji System realizacji System realizacji 0 programy operacyjne rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa instytucje zarządzające Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 1 Program operacyjny Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i środowisko Konkurencyjna gospodarka Instytucja zarządzająca Zarząd Województwa rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego Instytucje pośredniczące transportu środowiska gospodarki zdrowia kultury i dziedzictwa narodowego gospodarki nauki informatyzacji 2 Program operacyjny Kapitał ludzki PO Rozwoju Województw Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc techniczna Instytucja zarządzająca rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego rozwoju regionalnego Instytucje pośredniczące zabezpieczenia społecznego pracy oświaty i wychowania szkolnictwa wyŝszego administracji publicznej zdrowia Samorząd Województwa rozwoju regionalnego przy udziale ministrów właściwych i Samorządów Województw 17

18 Program Operacyjny (1) Program Operacyjny (2) Program Operacyjny (3) 3 Struktura i zakres programu operacyjnego Wynikają z projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne przepisy dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Zgodnie z nimi niezbędnymi elementami programu operacyjnego są: 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej kwalifikowalnego obszaru lub sektora z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron. 2. Strategia rozwoju z uzasadnieniem wybranych priorytetów, w odniesieniu do SWW, NSRO oraz spodziewanych wyników oceny ex-ante Informacje o priorytetach i ich celach. 4. Informacje o komplementarności z działaniami finansowanymi z EFRROW oraz działaniami finansowanymi z EFR, tam gdzie jest to właściwe. 5. Plan finansowy w podziale na lata i priorytety operacyjne ze wskazaniem źródeł finansowania. 6. Szczegółowy system wdraŝania programu ze wskazaniem instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych priorytetów. 5 Załączniki do projektów PO: 1. Indykatywna lista duŝych projektów (major projects). 2. Indykatywna lista programów pomocy publicznej. 3. Ocena programu przed rozpoczęciem realizacji (ocena exante) wraz z oceną spodziewanego efektu makroekonomicznego. 4. Ocena przewidywanego wpływu programu na środowisko. 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Program Operacyjny (4) Regionalne Programy Operacyjne (RPO) 6 Załączniki do projektów programów operacyjnych dla celów krajowych 1. Informacja o działaniach realizowanych w ramach priorytetów. 2. Kryteria wyboru projektów. 3. Szacunkowa tabela finansowa dla programu operacyjnego wg priorytetów, działań i lat (zobowiązania). 4. Szacunkowa tabela moŝliwości zapewnienia współfinansowania 5. Plan inwestycyjny przedstawiający wykaz kluczowych projektów 7 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 8 Podstawowe cele: podnoszenie konkurencyjności regionów promowanie trwałego rozwoju Spójność celów z celami NSS Realizacja - poprzez tworzenie warunków dla wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. Koordynacja działań określonych w RPO z podejmowanymi w ramach SPO. Główna grupa beneficjentów - jednostki samorządu terytorialnego. 18

19 Podział środków na realizację RPO Ustalenie zawartości RPO Wybór priorytetów do RPO 9 Trzy kryteria podziału środków: Kryterium I liczba mieszkańców (80%) Kryterium II poziom PKB na mieszkańca (%) Kryterium III - stopa bezrobocia (%) 0 Za przygotowanie RPO odpowiada instytucja zarządzająca (Zarząd województwa). Wojewodowie opiniują RPO pod względem zgodności z: Strategią Rozwoju Kraju, Narodową Strategią Spójności, innymi strategiami rządowymi. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Koordynująca) odpowiada za koordynację przygotowania i realizacji 16 RPO. W ramach koordynacji realizowane będą działania z zakresu szeroko rozumianego wsparcia zarządzania RPO zarówno w wymiarze regionalnym jak i w sprawach horyzontalnych. 1 Ramami odniesienia do formułowania priorytetów są priorytety zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Układ priorytetów będzie zaleŝał od Strategii Rozwoju Województwa. Musi on uwzględniać takŝe zapisy Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz Narodowej Strategii Spójności. Lista priorytetów Podziałśrodków pomiędzy priorytety propozycje limitów Sfera produkcyjna 2 1. Badania i rozwój technologiczny (BRT), innowacje i przedsiębiorczość, 2. Społeczeństwo informacyjne, 3. Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy, 4. Środowisko, 5. Zapobieganie i zwalczanie zagroŝeń przyrodniczych i technologicznych, 6. Turystyka, 7. Inwestycje w kulturę, 8. Inwestycje w transport, 9. Inwestycje energetyczne,.inwestycje w kształcenie (zwłaszcza zawodowe),.inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną. 3 Działania w sferze produkcyjnej minimum 40% alokacji Małe projekty infrastrukturalne (inicjatywa lokalna) maksimum 20% alokacji Infrastruktura społeczna i ochrona zdrowia maksimum 7% alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) Współpraca międzyregionalna (minimum z 1 regionem z innego kraju) maksimum 2% alokacji 4 Działania realizujące cele lizbońskie Aspiracje Polski do osiągnięcia 60% wydatków na ten cel Trwają uzgodnienia z Komisją Europejską odnośnie tego jakiego typu inwestycje zalicza się do ww. limitu System monitorowania zostanie określony w ramach prac nad systemem wdraŝania 19

20 Lista działań Linia demarkacyjna RPO - główne typy inwestycji 5 W RPO znajdzie się tylko indykatywna lista działań (activities) Trwają dyskusje nad formą odrębnego dokumentu zawierającego szczegółowe ustalenia odnośnie działań 6 Punktem wyjścia jest stan z sierpnia 2005 r. Trwają prace nad aktualizacją linii demarkacyjnej pomiędzy Regionalnymi i Sektorowymi Programami Operacyjnymi 7 inwestycje w infrastrukturę lokalną rozwój turystyki i rozwój funkcji rekreacyjnej obszarów wiejskich promowanie regionalnego produktu i usług rozwój lokalnej infrastruktury społecznej rozwój społeczeństwa informacyjnego ochrona dziedzictwa kulturowego rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich ochrona przeciwpowodziowa rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii RPO - przykładowe działania (1) RPO - przykładowe działania (2) RPO - przykładowe działania (3) 8 Inwestycje w infrastrukturę lokalną: lokalna infrastruktura drogowa pobór i zaopatrzenie w wodę odprowadzanie i oczyszczanie ścieków przesył energii elektrycznej i gazu kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje poprawa jakości powietrza odnowa centrów miejscowości 9 Rozwój turystyki i funkcji rekreacyjnej obszarów wiejskich: budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej rozwój agroturystyki promocja lokalnego produktu turystycznego 0 Promowanie regionalnego produktu i usług: finansowanie udziału przedsiębiorstw w targach, imprezach wystawienniczych misjach handlowych, gospodarczych itp. organizacja targów, misji handlowych i gospodarczych i wszelkiego rodzaju innych inicjatyw mających na celu promocję regionalnych produktów i usług 20

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata MoŜliwość pozyskania środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Działanie 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa CELE MRPO Cel główny

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego e u r o k o n t a k t Programy unijne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Brzeg Opolski 05.04.2006 1 Wartość pomocy dla Polski w latach 2004-2006 Nazwa programu Kwota w TMEUR Programy Operacyjne (7

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.4 Nazwa Programu Operacyjnego ZPORR Nazwa Priorytetu Rozwój lokalny Nazwa Działania Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/2()/03/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-203 Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego (ZATWIERDZAM) -/- GraŜyna

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 1. Nazwa programu operacyjnego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numer i nazwa priorytetu Nazwa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona skuteczność przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz w usuwaniu skutków katastrof.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska - logika interwencji (stara i nowa perspektywa)

Unia Europejska - logika interwencji (stara i nowa perspektywa) Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Unia Europejska - logika interwencji (stara i nowa perspektywa) czyli w jakiej grze uczestniczymy i jak w niej moŝna wygrać? Paweł Kolas JODKA Consulting Polityka spójności

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa Ogólne informacje o programie Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) jest narzędziem

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt

Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt Działanie 5. 1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Poznań, 18.06.2007r. Działanie 5.1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu): Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach

Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach Warszawa, dn. 17 kwietnia 2007 roku Miejsce edukacji w systemie wsparcia w latach 2007-2013 Paweł Kolas JODKA Consulting Miejsce edukacji w Narodowej Strategii Spójności (1/2) Diagnoza obu dziedzin w ramach

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Warszawa, 31 października 2007 Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo