AGENDA. Polityka regionalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AGENDA. Polityka regionalna"

Transkrypt

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE AGENDA Okres programowania podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci system wyboru (wniosek aplikacyjny, załączniki, najczęściej popełnianie błędy, umowa o dofinansowanie projektu) AGENDA Okres programowania podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 1 Wrocław, czerwca 2006 r. 2 3 Polityka regionalna Polityka regionalna 4 OKRES PROGRAMOWANIA Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w UE Cel 1 obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju względem pozostałych terenów w państwach członkowskich. Podstawowym kryterium zaliczenia do tej kategorii jest dochód PKB na jednego mieszkańca poniŝej 75 % średniego PKB państw UE. 70 % wszystkich środków funduszy strukturalnych jest przeznaczane na działania w ramach tego celu. 6 Wszystkie polskie regiony spełniają to kryterium. NajniŜsze wskaźniki wypadają w województwach wschodnich (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie) % średniej, a najbogatszym województwem, licząc wg tego wskaźnika, jest województwo mazowieckie około 70 % średniej. 1

2 Polityka regionalna Instrumentami strukturalnymi nazywamy wszystkie dostępne środki finansowe, które przeznaczane są na rozwój regionów gorzej rozwiniętych oraz wyrównywanie róŝnic w rozwoju na terenie całej UE. Korzystają z nich państwa członkowskie UE. Największymi instrumentami strukturalnymi są fundusze strukturalne: Polityka regionalna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF European Regional Developement Fund) - największy fundusz strukturalny Unii Europejskiej pod względem wielkości, który wspiera spójność społeczną i gospodarczą w UE poprzez zmniejszanie dysproporcji pomiędzy regionami oraz grupami społecznymi; Europejski Fundusz Społeczny (ESF European Social Fund) - najwaŝniejszy instrument finansowy umoŝliwiający realizację celów strategicznych unijnej polityki zatrudnienia poprzez wspieranie zdolności zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz równości szans; Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) - wspomaga przekształcenia strukturalne sektora rolnego oraz rozwój obszarów wiejskich głównie poprzez poprawę i wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie dywersyfikacji gospodarczej na obszarach wiejskich, dbanie o dobrobyt społeczności wiejskich oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, a takŝe krajobrazu oraz dziedzictwa wiejskiego; Fundusze strukturalne Fundusz Spójności Fundusz Spójności Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance) - jest to szczególny fundusz wspierający restrukturyzację sektora rybołówstwa, którego celem jest osiągnięcie równowagi w procesie eksploatacji zasobów morskich; modernizacja infrastruktury rybołówstwa z myślą o przyszłości tego sektora oraz zapewnienie jego dynamicznego rozwoju i konkurencyjności, a takŝe oŝywienie obszarów utrzymujących się z rybołówstwa i poprawa metod połowu i przetwarzania produktów rybnych. Obok wymienionych czterech funduszy strukturalnych, w Unii funkcjonuje równieŝ Fundusz Spójności, który jest instrumentem polityki strukturalnej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Zakres działania Funduszu Spójności obejmuje pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym jak to ma miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Dofinansowanie z Funduszu Spójności przeznaczane jest na duŝe projekty lub grupy projektów tworzących spójną całość, mające poprawiać ochronę środowiska i rozwijać infrastrukturę transportową, których budŝet jest nie mniejszy niŝ mln euro. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niŝszy niŝ 90% średniej w państwach Unii Europejskiej. 2

3 Programowanie Programowanie Programowanie 13 Narodowy Planu Rozwoju został zaakceptowany 14 stycznia 2003 r. przez Radę Ministrów, skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z lutego 2003 r., a następnie przesłany do Komisji Europejskiej. jest podstawą do negocjowania przez Polskę kierunków i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych; jest podstawą interwencji z Funduszu Spójności. 14 Program Operacyjny - jest to dokument, na podstawie którego udzielane są dotacje z funduszy strukturalnych. Jest to dokument wykonawczy względem Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Programy operacyjne są opracowywane jednocześnie z Narodowym Planem Rozwoju. Podlegają one negocjacji z Komisją Europejską wraz z Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Po akceptacji ze strony KE państwo członkowskie rozpoczyna proces ich wdraŝania. 15 Zgodnie z Ustawą o NPR w celu realizacji Planu tworzy się: 1) sektorowe programy operacyjne; 2) regionalne programy operacyjne; 3) inne programy operacyjne; 4) strategię wykorzystania Funduszu Spójności. Programy Operacyjne Uzupełnienie Uzupełnienie 16 PWW w Polsce są wdraŝane za pomocą : sześciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych SPO Rozwój Zasobów Ludzkich SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO Rolnictwo SPO Ryby SPO Transport PO Pomoc Techniczna dwufunduszowego programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 17 Uzupełnienie - jest to dokument, który uszczegóławia zapisy programu operacyjnego. Zawiera on następujące informacje: 1) listę i opis działań; 2) wstępną ocenę działań, wykazującą ich spójność z celami priorytetów operacyjnych; 3) wskaźniki monitorowania odnoszące się do programu, priorytetów operacyjnych i działań; 4) rodzaje potencjalnych beneficjentów; 18 5) szacunkowy plan finansowy odnoszący się do programu, priorytetów operacyjnych i działań; 6) szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i jego maksymalną wysokość w ramach działań; 7) zasady kwalifikacji wydatków; 8) zasady wyboru projektów w ramach działań. Uzupełnienie jest teŝ wysyłane w celach informacyjnych do Komisji Europejskiej. 3

4 CELE ZPORR ŹRÓDŁA A FINANSOWANIA PROGRAMU ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR mln EURO 2. Europejski Fundusz Społecznego EFS 438 mln EURO 3. BudŜet państwa 346 mln EURO 4. JST 769 mln EURO PODZIAŁŚRODK RODKÓW BENEFICJENCI ZPORR m.in..: Struktura ZPORR 22 Środki ZPORR podzielone są na 16 województw. Sposób ich podziału jest kontynuacją algorytmu zastosowanego w pracach nad Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego oraz w Programie Wsparcia na lata Jest to wypadkowa następujących kryteriów: kryterium ludnościowe 80%, PKB na mieszkańca %, stopa bezrobocia % Samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny (JST) 2. Porozumienia lub stowarzyszenia JST; 3. Szkoły WyŜsze 4. Szpitale 5. Mikroprzedsiębiorstwa; 6. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą 7. ZagroŜeni bezrobociem 8. Absolwenci 9. Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji 24 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 59,4% Priorytet 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach 14,8% Priorytet 3. Rozwój lokalny 24,5% Priorytet 4. Pomoc techniczna 1,3 % 4

5 Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝąs Ŝącej wzmacnianiu konkurencyjności ci regionów Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŝąs Ŝącej wzmacnianiu konkurencyjności ci regionów Priorytet 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach 25 Celem Priorytetu 1 jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. Priorytetowo są traktowane modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wpływającej na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej dynamicznymi centrami wzrostu. W dłuŝszej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki. 26 Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 27 Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a takŝe poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu reorientację zawodową pracowników oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Działania realizowane w ramach Priorytetu będą koncentrować się zwłaszcza na obszarach zagroŝonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów. Priorytet 2. Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach Priorytet 3. Rozwój j lokalny Priorytet 3. Rozwój j lokalny 28 Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moŝliwości kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 29 Celem Priorytetu 3 jest wzmocnienie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym. Realizacja działań w ramach Priorytetu 3 ukierunkowana jest na wspomaganie rozwoju lokalnego poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu infrastruktury technicznej, infrastruktury turystycznej, kulturalnej i społecznej, a takŝe infrastruktury słuŝącej rozwojowi działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych, jak równieŝ rewitalizacji obiektów i obszarów powojskowych. Realizacja Priorytetu 3 umoŝliwi aktywizację społeczną i gospodarczą obszarów zagroŝonych marginalizacją i włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. 30 Działanie 3.1. Obszary wiejskie Działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna 5

6 Na jakie wsparcie moŝna liczyć? PRIORYTET 1 Na jakie wsparcie moŝna liczyć? PRIORYTET 2 Na jakie wsparcie moŝna liczyć? PRIORYTET Refundacja części wydatków kwalifikowanych 2. Większość typów projektów w działaniach z Priorytetu 1 nie podlega zasadom pomocy publicznej; Zasadom pomocy publicznej podlegają w zakresie turystyki Działanie 1.4 Kultura i turystyka oraz projekty z Działania 1.2 związane z wytwarzaniem energii odnawialnej oraz ochroną powietrza. 3. Dla JST max. refundacja do 75% wydatków kwalifikowanych; 4. Dla projektów generujących znaczący zysk max refundacja do 50%; 5. Współfinansowanie krajowe zapewniają beneficjenci: w DZIAŁANIU 1.3 moŝe pochodzić z MENiS lub MZ, w DZIAŁANIU 1.4 moŝe pochodzić od MK; Refundacja całości wydatków kwalifikowanych 2. DZIAŁANIA 2.1, 2.2 i 2.6 nie podlegają zasadom pomocy publicznej 3. Współfinansowanie krajowe zapewnia Instytucja Zarządzająca Refundacja części wydatków kwalifikowanych (max. 85%) 2. DZIAŁANIE 3.5 nie podlega zasadom pomocy publicznej 3. DZIAŁANIA 3.1, 3.2 podlegają zasadom pomocy publicznej dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza oraz turystyki oraz DZIAŁANIE 3.3 w zakresie projektów turystycznych 4. Współfinansowanie krajowe zapewnia: beneficjent Instytucja Zarządzająca MENiS, MZ w zakresie ich kompetencji INSTYTUCJE ZAANGAśOWANIE WE WDRAśANIE ANIE ZPORR: INSTYTUCJA ZARZĄDZAJ DZAJĄCA ZPORR INSTYTUCJE POŚREDNICZ REDNICZĄCE CE 34 Instytucja Pośrednicząca Porozumienie finansowe Instytucja Zarządzająca Wojewódzkie Urzędy Pracy Umowa z Samorządem Województwa Samorządy Województw (Urzędy Marszałkowskie) Porozumienie trójstronne Regionalne Instytucje Finansujące Umowa z Samorządem Województwa 35 Rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Rozwoju Regionalnego (Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego MRR). Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdraŝania programu operacyjnego, Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR, Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej, Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdraŝania, Zapewnia przygotowanie i wdroŝenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR. 36 Rolę Instytucji Pośredniczących pełni 16 Wojewodów (Urzędów Wojewódzkich). Podpisują umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi, Przewodniczą Podkomitetowi Monitorującemu wdraŝanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Obsługują płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców, Przyjmują sprawozdania z realizacji projektów (Działań). 6

7 SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW INSTYTUCJE WDRAśAJ AJĄCE DZIAŁANIA ANIA PRIORYTETU 2 I DZIAŁANIA ANIA 3.4 NABÓR PROJEKTÓW W RAMACH ZPORR Urzędów Marszałkowskich pełni rolę jednostek uczestniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR. Organizują proces naboru, oceny i wyboru projektów, Przekazują listę rankingową kwalifikujących się projektów, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Instytucji Pośredniczącej, Przekazują Instytucji Pośredniczącej informacje o wyborze beneficjentów końcowych dla Priorytetu 2 i Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa, Odpowiadają za działania informacyjne i promocję ZPORR w regionie. 38 Wybrane przez Samorządy Województw do wdraŝania poszczególnych działań Priorytetu 2 i Działania 3.4. Są nimi przede wszystkim Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Regionalne Instytucje Finansujące. organizują nabór wniosków, oceniają i wybierają projekty do realizacji, podpisują umowy z projektodawcami, monitorują wdraŝanie poszczególnych projektów, corocznie przygotowują Plan Ramowy, przygotowują roczny raport z wdraŝania działania, łącznie z oceną oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach działania, i przedkładają go Instytucji Pośredniczącej i Urzędowi Marszałkowskiemu. 39 Samorządy województw samodzielnie podejmują decyzję o terminach i czasie trwania naboru. W odniesieniu do działań I i III priorytetu pierwsze terminy naboru projektów rozpoczęły się w czerwcu 2004 r. NABÓR PROJEKTÓW DO ZPORR - PROBLEMY Z NADMIAREM PROJEKTÓW NABÓR PROJEKTÓW DO ZPORR - PROBLEMY Z NIEDOBOREM PROJEKTÓW SCHEMAT WYBORU PROJEKTÓW (Priorytet I i III poza działaniem 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 40 Najwięcej złoŝonych projektów dotyczy następujących obszarów: infrastruktura ochrony zdrowia infrastruktura edukacyjna infrastruktura drogowa infrastruktura ochrony środowiska Wartość budŝetów złoŝonych projektów z ww. dziedzin często znacznie przekracza dostępne w ramach danego działania środki na cały okres Najmniej projektów zgłaszanych jest do działań skomplikowanych, w ramach których przygotowanie projektu jest procesem szczególnie złoŝonym i czasochłonnym, a takŝe bardzo często wymagającym zaangaŝowania wielu partnerów. Dotyczy to: Działania Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Działania Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe. JuŜ obecnie powinny być prowadzone prace przygotowawcze nad projektami z ww. obszarów, tak aby były gotowe do realizacji w ramach programów Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - RKS 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA 42 7

8 OCENA FORMALNA WNIOSEK APLIKACYJNY ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY WNIOSKU APLIKACYJNYM 43 Urząd Marszałkowski 21 dni roboczych KRYTERIA FORMALNE (M.IN.:) Kompletność wniosku oraz kompletność załączników Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku Zgodność z celami działania określonymi w uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w uzupełnieniu ZPORR dla danego działania Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w uzupełnieniu ZPORR Kwalifikowalność wydatków Źródła finansowania projektu Zasada n+2 44 Wniosek naleŝy wypełnić w GENERATORZE WNIOSKÓW Wnioski (formularz wniosku oraz załączniki) naleŝy składać: w formie papierowej w trzech egzemplarzach (oryginał plus dwie kopie) formularz wniosku w formie elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) Oryginał wniosku powinien być podpisany przez upowaŝnioną osobę reprezentującą wnioskodawcę. KaŜda strona oryginału wniosku powinna zostać parafowana przez upowaŝnioną osobę reprezentującą wnioskodawcę. 45 Studium wykonalności Ocena oddziaływania na środowisko Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY WNIOSKU APLIKACYJNYM ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE PRZY WNIOSKU APLIKACYJNYM Częste błędy/powody odrzucenia wniosku 46 Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego Poświadczenia o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określającej role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych Bilans za ostatni rok 47 Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Stowarzyszeń, Fundacji lub innego dokumentu tej rangi Oświadczenie Beneficjenta o moŝliwości odzyskania podatku VAT 48 wnioskodawca nie jest uprawniony do składania wniosku/ nie został przewidziany w katalogu beneficjentów w ramach danego Działania wniosek nie wpisuje się w zakres interwencji Programu został złoŝony do dofinansowania w ramach innego niŝ odpowiednie Działania wniosek złoŝony po terminie 8

9 Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku 49 wniosek jest niekompletny niewłaściwy okres realizacji projektu brak upowaŝnień, np. do podpisania wniosku brak podpisów specyfikacja wskazuje konkretnego producenta brak w opisie we wniosku nawiązania do celów działania niewłaściwy montaŝ finansowy błędy w kwalifikowaniu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 50 nieodpowiednio ustalony poziom dotacji zaleŝnie od osiągnięcia przez projekt przychody/znaczącego przychodu netto niezgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Programie niewłaściwe wskaźniki/błędne określenie wartości wskaźników 51 brak wymaganych załączników brak dodatkowych zaświadczeń wniosek niespójny z załącznikami, przede wszystkim ze Studium Wykonalności brak dokumentacji technicznej w dostarczonych mapach brak odpowiednich skal brak zakresu usług w projektach przewidujących usługi Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku Częste błędy/powody odrzucenia wniosku 52 brak opinii RIO w sprawie budŝetu projekt nieujęty w LPR lub Programie Rewitalizacji sumy kontrolne w dokumencie elektronicznym niespójne z wersją papierową problemy z pozwoleniem na budowę brak zabezpieczenia wkładu własnego/błędne zabezpieczenie brak lub niewłaściwe źródła danych we wskaźnikach brak spójności wskaźników z danymi w opisach błędnie przedstawione wartości wskaźników 53 we wniosku w kosztach brak jest wyszczególnienia podatku VAT wraz ze stawką błędy rachunkowe w wyliczeniu VAT brak kontrasyganty skarbnika/głównego księgowego na wniosku i w załącznikach dot. Finansów brak właściwego uzasadnienia dla polityk horyzontalnych nieprawidłowy tryb postępowania przetargowego niewłaściwy okres realizacji projektu w kosztach kwalifikowalnych został wskazany producent 54 tytuł projektu we wniosku nie jest zgodny z tytułem np. w oświadczeniach, uchwałach budŝetowych, WPI, programach lokalnych i rewitalizacji brak programów rewitalizacji i rozwoju lokalnego w przypadku kredytu brak promesy kredytowej niewłaściwy formularz wniosku np. beneficjent składa do wniosek do Działania 3.5 i wypełnia formularz do Działania 1.3 9

10 55 OCENA MERYTORYCZNO- TECHNICZNA Panel ekspertów 30 dni roboczych od daty dokonania oceny formalnej wniosku (W przypadku bardzo skomplikowanych projektów i konieczności uzyskania dodatkowych ekspertyz termin 30 dni moŝe zostać wydłuŝony o nie więcej niŝ dni roboczych). Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów. Liczba punktów za poszczególne kryterium jest uzaleŝniona od wagi jaka została przypisana danemu kryterium. Kryterium moŝe uzyskać wagę od 1 do OCENA MERYTORYCZNO- TECHNICZNA Wnioski podlegające ocenie merytoryczno-technicznej muszą spełniać następujące kryteria: właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu właściwie przygotowana analiza finansowa projektu zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku Wniosek niespełniający ww. kryteriów nie podlega dalszej ocenie Panelu Ekspertów! 57 KRYTERIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE TECHNICZNE dla Poddzia ziałania ania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Nr Kryteria 1. Zgodność projektu z Narodowym Programem Zdrowia i/lub strategią rozwoju województwa i/lub wojewódzkim planem zdrowotnym 2. Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna 3. Poprawność wskaźników 4. Wykonalność techniczna 5. Polityki horyzontalne Poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych Zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Racjonalność ze względu epidemiologicznego i demograficznego rozmieszczenia placówek świadczących usługi medyczne określonego rodzaju 9. Gotowość do udzielania świadczeń w sytuacjach zdarzeń nagłych, klęsk Ŝywiołowych Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach działania 1.5, 2.4 i 3.5 Maksymalna ilość punktów Waga Max REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WOJEWODA Rekomendacja wniosków w przez Regionalny Komitet Sterujący 14 dni roboczych od daty dokonania oceny wniosku przez Panel Ekspertów Rekomendacja RKS odzwierciedla na ile dany projekt odpowiada na konkretne potrzeby danego regionu, w jakim stopniu jego realizacja odpowiada załoŝeniom określonym w priorytetach strategii rozwoju województwa. Wybór r projektów w przez Zarząd d Województwa na podstawie rekomendacji dokonanej przez Regionalny Komitet Sterujący 8 dni roboczych od daty dokonania rekomendacji wyboru projektów przez Regionalny Komitet Sterujący Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa zostają przekazane do Wojewody (Instytucji Pośredniczącej) w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wyboru. Podpisanie Umowy dofinansowania przez Wojewodę - 30 dni roboczych od daty przekazania wniosków wybranych przez Zarząd Województwa

11 REALIZACJA PROJEKTU REALIZACJA PROJEKTU - NIEPRAWIDŁOWOŚCI SKUTKI - NIEPRAWIDŁOWOŚCI Umowa o dofinansowanie projektu i obowiązki z niej wynikające Wnioski o płatność Sprawozdania z realizacji projektu Informacja i promocja błędne rozliczenie, niekompletne dokumenty uzupełniające/potwierdzające lub ich brak, fałszywe dokumenty uzupełniające/potwierdzające, wydatki niekwalifikowane, nieprzestrzeganie przepisów/warunków umowy, nie wykonane przedsięwzięcie, nie zakończone (nie kompletne) przedsięwzięcie, śądanie zwrotu środków przez Instytucję Pośredniczącą (wraz z odsetkami). Potrącenie z refundacji. Rozpoczęcie postępowania windykacyjnego (wykorzystanie zabezpieczeń określonych w umowie). Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nadmierne finansowanie. 63 PROBLEMY ZWIĄZANE Z WDRAśANIEM ZPORR CENNE WSKAZÓWKI CENNE WSKAZÓWKI Zmieniające się przepisy Brak dokumentów WydłuŜająca się ocena Problemy z procedurami przetargowymi Problemy z płatnościami NaleŜy przeanalizować kluczowe dokumenty dostępne na stronach: na stronach odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego raz upewnić się, Ŝe projekt nasz spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności. Jasno sformułować cele swojego projektu: kiedy, jak, co i dlaczego. Przedstawić potrzebę zrealizowania projektu oraz to, jak projekt odpowiada tej potrzebie. Oprzeć budŝet projektu na porównywalnych projektach oraz odpowiedniej dokumentacji, takiej jak oferty, ceny, wskaźniki, itp. i bądź w stanie uzasadnić koszty. UŜywać prostego języka i unikać specjalistycznego słownictwa. Upewnić się, Ŝe kaŝdy punkt formularza aplikacyjnego jest wypełniony Sprawdzić poprawność przedstawionych informacji podając ich źródło. Zweryfikować poprawność wszystkich wpisów w tabelach zawierających dane finansowe. Wersja papierowa została naleŝycie podpisana i opatrzona datami

12 CENNE WSKAZÓWKI PORÓWNIANIE OBECNEGO I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 67 Wersja papierowa i elektroniczna są identyczne. Załączono i wyraźnie ponumerowano wszystkie załączniki. Projekt naleŝy gruntownie przygotować i złoŝyć dopiero wtedy, gdy jest w pełni gotowy do finansowania. 68 OKRES PROGRAMOWANIA OBSZAR Źródła finansowania na poziomie wspólnotowym Cele polityki regionalnej OKRES PROGRAMOWANIA EFRR EFS EFOiGR FIWR Fundusz Spójności trzy cele cztery Inicjatywy Wspólnoty działania innowacyjne OKRES PROGRAMOWANIA EFRR EFS Fundusz Spójności trzy cele CELE POLITYKI REGIONALNEJ NA LATA PODZIAŁŚRODKÓW NA POSZCZEGÓLNE CELE PORÓWNIANIE OBECNEGO I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 70 Trzy cele polityki spójności: 1. Konwergencja (obszary o PKB per capita poniŝej 75% średniej UE, obszary przejściowe, obszary kwalifikujące się do wsparcia z Funduszu Spójności, obszary ultraperyferyjne) 2. Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (wsparcie m.in. na badania i rozwój, ochronęśrodowiska, rozwój zasobów ludzkich) 3. Europejska Współpraca praca Terytorialna (współpraca transgraniczna, transnarodowa, międzyregionalna, w tym sieci współpracy i wymiany doświadczeń) OBSZAR Programowanie OKRES PROGRAMOWANIA NPR PWW PO Uzupełnienie PO OKRES PROGRAMOWANIA Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności Programy Operacyjne

13 ZASADY PROGRAMOWANIA STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY STRATEGICZNE WYTYCZNE WSPÓLNOTY 73 Narodowa Strategia Spójności 74 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Stanowią strategiczny dokument obejmujący ogólny zakres polityki spójności oraz określają priorytety (ramy dla interwencji funduszy) dla państw członkowskich i regionów korzystających ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 75 Komisja Europejska zaproponowała, aby dokument ten był przygotowywany przez Radę, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty powinny być przyjęte najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w formie decyzji Rady. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI PROGRAMY OPERACYJNE PORÓWNIANIE OBECNEGO I NOWEGO OKRESU PROGRAMOWANIA 76 Na podstawie SWW kaŝdy kraj członkowski, będący beneficjentem funduszy, przygotowuje Narodową Strategię Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). 77 W nowym okresie programowania programy operacyjne będą określane na poziomie zagregowanym lub na poziomie priorytetów, ze wskazaniem jedynie najwaŝniejszych działań (aktualnie programy operacyjne określane są na poziomie działań). 78 OBSZAR Finansowanie PO przez fundusze strukturalne OKRES PROGRAMOWANIA Programy operacyjne jedno i/lub wielofunduszo we OKRES PROGRAMOWANIA Programy operacyjne wyłącznie jednofunduszowe (dwa wyjątki) 13

14 ROZPORZĄDZENIA W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA ROZPORZĄDZENIA W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA NOWE ZASADY (1) 79 Rozporządzenie wprowadzające ogólne zasady odnośnie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie dot. Funduszu Spójności Rozporządzenie ws. Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej 80 Rozporządzenie Rady nr 60/1999 wprowadzające ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych. rozporządzenie Rady wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 81 Ułatwienia w dostępie do środków UE: wzrost pułapu współfinansowania wspólnotowego dla funduszy strukturalnych z 75 % do 85 %, wprowadzenie zasady n+3 zamiast n+2 (do 20 r.) dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, utrzymanie obecnych zasad kwalifikowalności podatku VAT, uznanie mieszkalnictwa za sektor kwalifikowalny w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spójność pomiędzy politykami wspólnotowymi i dokumentami programowymi UE i Polski ODNOWIONA STRATEGIA LIZBOŃSKA (SL) NOWE ZASADY (2) wspólna polityka rolna ZINTEGROWANY PAKIET WYTYCZNYCH (ZPW) Rozporządzenie Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 82 Ułatwienia w dostępie do środków UE: początek okresu kwalifikowalności kosztów utrzymanie obecnych uregulowań początkiem kwalifikowalności dla wszystkich projektów składanych przed 1 stycznia 2007 będzie data przedłoŝenia Komisji Europejskiej programu operacyjnego trwałość projektów utrzymanie obecnego okresu trwałości projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 5 lat, ale od czasu zakończenia projektu, a nie tak jak obecnie od daty decyzji finansowej Krajowy Program Reform RPO polityka spójności PO Infrastruktura i Środowisko 60% PO Kapitał ludzki PO Nowoczesna gospodarka wspólna polityka rybołówstwa NSS PO Pomoc techniczna PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej Rozporządzenie Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskich Grup Współpracy Terytorialnej STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Program rozwoju Polski wschodniej Krajowy Plan Strategiczny dla obszarów wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich STRATEGIE KRAJOWE Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Program konwergencji N owa Perspektywa Finansowa Inne 84 PROGRAMOWANIE W POLSCE 14

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW DLA SEKTORA LEŚNEGO Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO DOTACJACH pod redakcją Dariusz Rutkowskiego Wydano przy pomocy: Konferencja Samorządu Studentów Wydziału Leśnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada Rozdział VIII Charakterystyka w ybranych funduszy krajow ych i zagranicznych, w tym strukturalnych, spójności i w spólnotow ych U E i E O G dostępnych na w spółfinansow anie zadań pow iatu bełchatow skiego

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo