RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU"

Transkrypt

1 URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r.

2 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi zaleceniami prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Niniejsze opracowanie zawiera analizę skali i struktury bezrobocia w zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia ofert zatrudnienia zgłaszanych do Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Przedstawiono także analizę zawodów wykazujących deficytowość lub nadwyżkę pracowników. W raporcie sformułowano także wnioski niezbędne dla prawidłowego przygotowania kierunków polityki prozatrudnieniowej państwa. Zjawiska zachodzące na stołecznym rynku pracy analizowane są od wielu lat na bieżąco i z doświadczeń tych wynika, że specyfika warszawskiego rynku pracy z pewnością nie będzie właściwą miarą i punktem odniesienia dla innych regionów kraju. Podstawą niniejszego opracowania są dane zawarte w załączniku 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miesiąca pracy oraz oferty pracy oraz w załączniku 3 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - do sprawozdania MPiPS 01 o rynku pracy, za okres Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Raport Urzędu Pracy m.st. Warszawy 2008r. oraz Raport z badania treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych, zapotrzebowanie pracodawców na zawody i kwalifikacje przygotowany na zlecenie Urzędu przez Instytut Badania Opinii HomoHomini Sp. z o.o. Raport przygotowano na podstawie wskazówek zawartych w opracowaniu Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy Warszawa 2003 oraz na podstawie analizy mierników zawartych w tabelach raportu. Uwzględniono również wskazówki przekazywane na bieżąco przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Raport dotyczy 30 dużych grup zawodowych, 380 grup elementarnych oraz zawodów i specjalności określonych w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej do stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na koniec grudnia 2008r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zarejestrowanych było bezrobotnych tj. o mniej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W Warszawie reprezentowane są pewne grupy zawodowe i specjalności, które od lat generują 1

3 stały napływ bezrobotnych, a jednocześnie dużą grupę stanowią osoby reprezentujące zawody stale poszukiwane na stołecznym rynku pracy. Biorąc zatem pod uwagę wartości bezwzględne należy podkreślić, że wśród pozycji znajdujących się w tabeli T-II/P-1, określających zawody bezrobotnych, tylko zaledwie w 167 przypadkach nie odnotowaliśmy reprezentantów danego zawodu. Bezrobotni wg zawodów w Warszawie (wybrane grupy) stan na koniec 2008r. Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwenci Bezrobotni powyżej 12 m-cy 1 "000000" Bez zawodu "522107" Sprzedawca Pracownik biurowy 3 "419101" [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 4 "914103" Robotnik gospodarczy Asystent ekonomiczny 5 "341902" [zawód szkolny: Technik ekonomista] 6 "241102" Ekonomista "913207" Sprzątaczka "311502" Technik mechanik "722204" Ślusarz Specjalista do spraw 10 "241912" marketingu i handlu [sprzedaży] 11 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 12 "343201" Księgowy [samodzielny] "413103" Magazynier "832101" Kierowca samochodu osobowego "411101" Sekretarka Pracownik ochrony mienia 16 "515902" i osób [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 17 "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 18 "743304" Krawiec "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] "723105" Mechanik samochodów osobowych "931301" Robotnik budowlany "311401" Technik elektronik "512302" Kelner "714101" Malarz budowlany

4 25 "913204" Pomoc kuchenna "832302" Kierowca samochodu ciężarowego "512201" Kucharz "421102" Kasjer handlowy Fryzjer [zawody szkolne: 29 "514102" Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 30 "915202" Dozorca "722304" Tokarz "933104" Robotnik magazynowy Pozostali specjaliści do 33 "241990" spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 34 "121102" Dyrektor wykonawczy Specjalista do spraw organizacji usług 35 "241915" gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 36 "311204" Technik budownictwa Monter instalacji 37 "713604" wodociągowych i kanalizacyjnych 38 "241203" Specjalista bankowości "244104" Pedagog "311302" Technik elektryk Pozostali operatorzy 41 "829190" maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani 42 "422201" Recepcjonista "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy "343104" Sekretarz asystent "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Najliczniejszą wśród zarejestrowanych grupę stanowią osoby bez zawodu osób, w tym 374 osoby długotrwale bezrobotne poprzednio pracujące. W rejestrze Urzędu nadal pozostaje wiele osób deklarujących zawód sprzedawcy, pracownika biurowego, robotnika gospodarczego, asystenta ekonomicznego oraz ekonomisty. Nie należy jednak analizować tego złożonego problemu zwracając uwagę tyko na liczby bezwzględne, gdyż nie wskazują one na główne problemy występujące na rynku pracy. Elementem analizy znakomicie wskazującym zagrożenia ujawniające się na stołecznym rynku pracy jest badanie struktury bezrobocia wg tzw. dużych grup zawodowych, prowadzone z uwzględnieniem procentowego wskaźnika udziału każdej z nich w całej populacji osób bezrobotnych. 3

5 Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych (kod 2-cyfrowy) w Warszawie stan na koniec 2008r. Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwenci Bezrobotni powyżej 12 m-cy 1 "24" Pozostali specjaliści 13, , ,3501 9, "34" Pracownicy pozostałych specjalności 11, ,0128 7, , "41" Pracownicy obsługi biurowej 10, ,8724 6, , "91" 5 "52" 6 "72" Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 9, ,6313 1,306 9,8192 8, ,5205 2, ,1943 7,0433 0,5594 1,6791 7, "31" Średni personel techniczny 6,5932 3,3892 5,0373 7,426 8 "51" Pracownicy usług osobistych i ochrony 5,1811 6,1231 3,9179 5, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 3,6397 2,1642 8,5822 3, "71" Górnicy i robotnicy budowlani 3,5271 0,0951 0,7464 3, "74" 12 "93" Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2,8692 3,4735 0,5597 3,2966 2,8183 1,4358 0,1866 3, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,3739 0, , "42" 15 "12" 16 "22" Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów Kierownicy dużych i średnich organizacji Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 2,2614 3,8113 0,7463 2,3573 2,0422 1,647 0,3732 1,4531 1,9973 2, ,8209 1, "82" Operatorzy i monterzy maszyn 1,9184 1,0665 0,933 1, "23" Specjaliści szkolnictwa 1,4739 2,0693 2,7985 1, "32" Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 1,3278 1,7315 1,8658 1, "73" Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 1,1249 0,9186 0,1866 1,3824 4

6 21 "13" 22 "81" Kierownicy małych przedsiębiorstw Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,4502 0,38 0,5597 0,3367 0,4108 0, , "62" Ogrodnicy 0,2475 0,285 0,3731 0, "33" Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0844 0, , "61" Rolnicy 0,0843 0, , "64" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0169 0, "63" Leśnicy i rybacy 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i 0, pokrewni 29 "01" Siły zbrojne "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze Ogółem Najliczniej reprezentowanymi grupami zawodowymi wśród wszystkich zarejestrowanych (według dużych grup zawodowych - kod 2-cyfrowy) są: pozostali specjaliści, pracownicy pozostałych specjalności, pracownicy obsługi biurowej, pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach, modelki, sprzedawcy i demonstratorzy. Natomiast najniższy wskaźnik można odnotować w grupach: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze, siły zbrojne, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni, leśnicy i rybacy, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, rolnicy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy. W 2008r. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zarejestrowano bezrobotnych (w tym kobiet), czyli: o bezrobotnych mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, o bezrobotnych kobiet mniej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W 2008r. wśród osób nowo zarejestrowanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby poprzednio pracujące, ich liczba wynosiła , co stanowi 80,7% napływu ogółu zarejestrowanych. Bezrobotnych dotychczas nie pracujących było 7.277, tj. 19,2% ogółu napływu. W omawianym okresie, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007, spadła liczba osób, które zarejestrowały się w Urzędzie (o osoby). Był to mniejszy spadek niż w latach (9.978 osób). Wśród rejestrujących się w 2008 r. było osób zwolnionych 5

7 z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli o 110 osób więcej niż w analogicznym okresie roku Zanotowano również wzrost - o 114 osób liczby rejestrujących się osób niepełnosprawnych. Lp Kod zawodu Napływ bezrobotnych wg zawodów w Warszawie w 2008r. (wybrane grupy kod 6-cyfrowy) Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety 1 "000000" Bez zawodu "522107" Sprzedawca "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] "914103" Robotnik gospodarczy "913207" Sprzątaczka "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] "241102" Ekonomista "722204" Ślusarz "311502" Technik mechanik "241912" Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży] "413103" Magazynier Pracownik ochrony mienia i osób 12 "515902" [zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia] 13 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] "832101" Kierowca samochodu osobowego "343201" Księgowy [samodzielny] "512201" Kucharz "411101" Sekretarka "723105" Mechanik samochodów osobowych "913204" Pomoc kuchenna "421102" Kasjer handlowy "931301" Robotnik budowlany "832302" Kierowca samochodu ciężarowego "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] "512302" Kelner "714101" Malarz budowlany "743304" Krawiec "915202" Dozorca "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] "933104" Robotnik magazynowy

8 31 "241915" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 32 "311401" Technik elektronik "244204" Politolog "244104" Pedagog "722304" Tokarz "713604" Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych "241990" Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 38 "247901" Specjalista administracji publicznej "422201" Recepcjonista "829190" Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani "244401" Psycholog "741201" Cukiernik "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "343104" Sekretarz asystent "121102" Dyrektor wykonawczy "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy "241203" Specjalista bankowości "242990" Pozostali prawnicy gdzie indziej niesklasyfikowani "311302" Technik elektryk Kierownik wewnętrznej jednostki 50 "123901" organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany W omawianym okresie najwięcej zarejestrowało się osób, które nie posiadają żadnego zawodu; w dalszej kolejności były to osoby, które reprezentowały zawód sprzedawcy, pracownika biurowego, robotnika gospodarczego, sprzątacza, asystenta ekonomicznego. Poniższa tabela przedstawia strukturę napływu osób bezrobotnych według dużych grup zawodowych w Warszawie w 2008r. 7

9 Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w Warszawie w 2008r (kod 2-cyfrowy) Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwencirazem Bezrobotni absolwencikobiety 1 "24" Pozostali specjaliści 13, , , , "34" Pracownicy pozostałych specjalności 10, ,9872 8,9633 9, "91" Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 9, ,0477 0,9507 0, "41" Pracownicy obsługi biurowej 8, ,7075 4,6174 4, "52" Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 8, ,8424 2,5804 3, "72" Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 7,3458 0,5826 1,0866 0, "31" Średni personel techniczny 6,0881 2,8243 4,708 1, "51" Pracownicy usług osobistych i ochrony 5,9942 6,5006 4,1195 4, "71" Górnicy i robotnicy budowlani 3,7053 0,1344 0,4979 0, "21" 11 "93" 12 "74" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3,2677 2,4592 9,8234 7,5841 3,0213 1,505 0,4074 0,1404 2,8787 3,3944 0,9054 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,6388 0,0832 0, "22" Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 2,493 3, , , "42" Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 2,3666 3,9964 1,2677 1, "82" Operatorzy i monterzy maszyn 2,0326 0,9351 0,4527 0, "12" Kierownicy dużych i średnich organizacji 1,9872 1,6204 0,3622 0, "23" Specjaliści szkolnictwa 1,2482 1,9469 2,1729 2, "32" Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 1,2223 1,5433 1,9918 1, "73" Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów 1,0081 0,8389 0,4074 0,3511 galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 21 "13" Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,4148 0,4291 0,1811 0, "62" Ogrodnicy 0,3338 0,3266 0,2716 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,3338 0,

10 24 "61" Rolnicy 0,0649 0, "33" Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,0584 0, "01" Siły zbrojne 0, "64" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0097 0, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie 0, i pokrewni 29 "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, 0, zawodowi działacze 30 "63" Leśnicy i rybacy 0, Największy napływ osób bezrobotnych odnotowano w grupach (kod 2-cyfrowy): pozostali specjaliści, pracownicy pozostałych specjalności, pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach. Natomiast najmniejszy napływ zanotowano w grupach: leśnicy i rybacy, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, siły zbrojne. Spośród ogółu zatrudnionych w stolicy najliczniejszą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw zajmujących się transportem, gospodarką magazynową i łącznością; stanowią oni 33% ogółu. Następną najliczniej reprezentowaną grupą są pracownicy sektora handel i naprawy (22%), kolejną dużą grupę stanowią pracownicy zatrudnieni w przemyśle i stanowią oni 18%. Duża grupa pracowników (15%), jest zatrudniona w sektorze obsługi nieruchomości i firm. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według sekcji w okresie I-IX 2008r. W Warszawie obsługa nieruchomości i firm 15% inne 4% przemysł 18% budownictwo 5% transport, gospodarka magazynowa i łączność 33% hotele i restauracje 3% handel i naprawy 22% 9

11 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w stolicy we wrześniu 2008r. wynosiło 655,7 tys. osób i było o 54,1 tys. osób, tj. o 6% większe, niż we wrześniu 2007 r. W stosunku do 2007r. we wszystkich sekcjach nastąpił wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Największy wzrost zanotowano w sekcjach: handel i naprawy - o 11,3%, obsługa nieruchomości i firm - o 10,8%, budownictwo - o 8%, hotele i restauracje - o 5%, przemysł - o 3,9%, transport, gospodarka magazynowa i łączność - o 1,6%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2008r. wynosiło 4.202,02 zł i było o 12% wyższe, niż we wrześniu 2007r. We wszystkich sekcjach odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto. W okresie I-IX 2008r. najwięcej wzrosły wynagrodzenia w następujących sekcjach: transport, gospodarka magazynowa i łączność 12,8%, obsługa nieruchomości i firm 12,6%, budownictwo 11,2%. Natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w sekcji przemysł 7,7%. We wrześniu 2008r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze prywatnym (4.477,20 zł) było o 25% wyższe niż w sektorze publicznym (3.590,09). 1 1 Urząd Statystyczny w Warszawie, Przegląd Statystyczny Warszawa, Rok XVII nr 3/2008 kwartalnik 10

12 3. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na uwagę zasługuje wskaźnik określający strukturę ofert pracy według grup zawodowych. Struktura ofert pracy wg grup zawodów w Warszawie w 2008r. (kod 2-cyfrowy) Oferty Oferty pracy pracy Kod Lp Nazwa zawodu zgłoszone zgłoszone zawodu w 2008 roku w końcu 2008 roku 1 "51" Pracownicy usług osobistych i ochrony 18, , "91" Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 14, , "71" Górnicy i robotnicy budowlani 9, , "34" Pracownicy pozostałych specjalności 8, , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 6,3556 0, "52" Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 5,9161 5, "41" Pracownicy obsługi biurowej 5,8841 2, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 5,6513 4, "42" Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 5,4039 2, "72" Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 4,1062 2, "12" Kierownicy dużych i średnich organizacji 3,1864 3, "82" Operatorzy i monterzy maszyn 2, "01" Siły zbrojne 2,391 3, "24" Pozostali specjaliści 1,6499 2, "74" Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1,5247 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1,3005 1, "31" Średni personel techniczny 1,042 0, "23" Specjaliści szkolnictwa 0,9633 0, "22" Specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia 0,9343 0, "13" Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,6402 0, "33" 22 "32" Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0, ,2328 0, "73" Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,1979 0, "62" Ogrodnicy 0,

13 25 "81" 26 "92" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie i pokrewni 0,1716 0,3369 0,0902 0, "61" Rolnicy 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze "63" Leśnicy i rybacy "64" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 0 W 2008r. największy udział w ogólnej liczbie pozyskanych miejsc pracy miały oferty zatrudnienia w następujących grupach (kod 2-cyfrowy): pracowników usług osobistych i ochrony, pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach, górników i robotników budowlanych, pracownicy pozostałych specjalności, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Niski wskaźnik zapotrzebowania na pracę wykazywały następujące grupy zawodowe: rolnicy, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, rybołówstwie, operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, ogrodnicy. Są również 3 grupy zawodów, których wskaźnik zapotrzebowania na pracę jest równy 0. Są to: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, zawodowi działacze; leśnicy i rybacy oraz rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. LICZBA OFERT PRACY LATACH Miesiąc 2008 r r r. 2008r r. 2007r.-2006r. Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

14 LICZBA OFERT PRACY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII W porównaniu do roku 2007, w roku 2008, mimo początkowego wzrostu zgłaszanych ofert, nastąpił spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do Urzędu o 7%. Najczęściej zgłaszane oferty pracy dotyczyły stanowisk: Wyższe: Inżynierowie: inżynierowie budownictwa (często z uprawnieniami i znajomością języka obcego, przeważnie angielskiego) 5000 zł 5500 zł, inżynierowie elektrycy/elektronicy 3000zł 4000 zł, inżynierowie informatycy (programiści - administrowanie bazami danych oraz analitycy systemów komputerowych) od 5000 zł do 8000 zł, inżynierowie inżynierii środowiska (instalacji sanitarnych) - od 4500 zł 5500 zł. Ekonomiści: główni księgowi (staż pracy na samodzielnym stanowisku minimum 3 lata, znajomość programów księgowych: Płatnik, Raks, Symfonia) 4500 zł 5500 zł, księgowi/samodzielni księgowi (staż pracy minimum 1 rok, znajomość programów księgowych: Płatnik, Raks, Symfonia oraz rozliczenia ZUS, VAT) zł, specjaliści ds. finansów -analitycy finansowi (staż pracy minimum 1 rok) zł, specjaliści ds. rachunkowości 3500 zł 4500 zł. Zarządzanie i ekonomia: specjalista ds. handlu i marketingu (doświadczenie zawodowe, znajomość rynków zagranicznych szczególnie: Rosja, Ukraina, Daleki Wschód) 3000 zł 4000 zł. Prawnicy (znajomość prawa, często międzynarodowego oraz znajomością języka obcego, przeważnie: angielskiego, rosyjskiego i ukraińskiego) 3000 zł 5000 zł. Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi zł. Nauczyciele i wykładowcy języków obcych (gł. jęz. ang.) - od 3500 lub stawka godzinowa. Technicy - średni personel techniczny: technicy budownictwa najczęściej z uprawnieniami budowlanymi i doświadczeniem od 4000 zł, technicy urządzeń sanitarnych z uprawnieniami od 3500 zł, technicy elektrycy z uprawnieniami SEP od 1 kv, uprawnieniami wykonawczymi (ale również bez 13

15 takich uprawnień) zł, technicy elektronicy (instalacja, konserwacja maszyn i urządzeń) zł, technicy mechanicy (naprawy i konserwacja) od 3000 zł, technicy informatyki (znajomość jęz. ang., programowanie w wybranych językach, konfigurowanie sprzętu i oprogramowania) 3000 zł 4000 zł. Pracownicy w ochronie zdrowia: Pielęgniarki, opiekunki (dziecięce, osób starszych, w domach opieki) zł. Agenci i pośrednicy ubezpieczeniowi ze średnim i z wyższym wykształceniem wynagrodzenie prowizyjne lub samozatrudnienie. Agenci ds. sprzedaży: handlowcy, przedstawiciele handlowi (w różnych branżach) podstawa (od 2000 zł) + prowizja, telemarketerzy (wykształcenie minimum średnie, również bez doświadczenia) wynagrodzenie 10,00 15,00 zł/h, telemarketerzy ze znajomością języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego od 18 zł/h. Pracownicy administracyjni i biurowi: sekretarki, asystentki (średnie, często wyższe wykształcenie) znajomość języków obcych najczęściej występujące: angielski, niemiecki, obsługa komputera, urządzeń biurowych od 3500 zł, pracownicy obsługi biurowej (recepcjonistki) ze znajomością obsługi urządzeń biurowych, pożądaną znajomością języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego zł. Gastronomia: Kucharze najchętniej z doświadczeniem i znajomością kuchni z różnych regionów świata zł, bufetowy, kelner, barman chętnie z doświadczeniem w zawodzie od 1500 zł + prowizja, pomoc kuchenna, zmywająca chętnie z doświadczeniem w gastronomii zł (+często premia uznaniowa), piekarze, cukiernicy od 1800 zł. Sprzedawcy: Sprzedawcy i kasjerzy najczęściej w sklepach ogólnospożywczych i dużych sieciach handlowych, obsługa kasy fiskalnej, ale również bez wymagań do przyuczenia zł, Pracownicy hali od 1400 zł, Magazynierzy (często z uprawnieniami na wózki widłowe i obsługą programów magazynowych np. WF MAG komputer) od zł lub stawki godzinowe. Najczęściej poszukiwane zawody usługowe: fryzjerzy, kosmetyczki (osoby po szkole lub z ukończonym kursem) głównie system prowizyjny lub 1300 zł + prowizja, agenci ochrony osób i mienia (z licencją lub bez) od 8,00 zł/h brutto. Robotnicy wykwalifikowani W budownictwie: murarze, zbrojarze, cieśle, stolarze, malarze budowlani, brukarz, glazurnik, posadzkarz, tynkarz z doświadczeniem w zawodzie praca na budowie płaca na ogół akordowa nie mniej niż 2500 zł, monterzy instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych minimum 1 rok stażu pracy 14

16 od 2500 zł, instalatorzy elektrycy uprawnienia SEP od 1 kv, chętnie ze stażem pracy od 2000 zł. Obróbka metali i mechanicy maszyn i urządzeń: mechanicy samochodowi (lakiernicy, blacharze, elektrycy, elektronicy samochodowi) osoby z doświadczeniem 3 5 lat, ale również osoby tuż po szkole od zł + przy niższych stawkach często prowizja, Spawacze od 2500 zł, Ślusarze od 2500 zł. Kierowcy: Kierowcy z prawem jazdy kat. CE w transporcie towarów, praktyka w zawodzie minimum 1 2 lata zł, kierowcy w transporcie międzynarodowym (podstawowa znajomość języka obcego głównie: rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego i podstawy przepisów celnych) wynagrodzenie zryczałtowane. Ogrodnicy: ogrodnicy i pracownicy terenów zielonych z wykształceniem średnim lub zasadniczym zawodowym, często z uprawnieniami na traktor 1500 zł 2800 zł. Robotnicy niewykwalifikowani: Prace proste bez zawodu: sprzątacze, dozorcy, pokojowe, czyściciele pojazdów, robotnicy gospodarczy, robotnicy w transporcie, często z minimum rocznym stażem pracy od 1300 zł 2000 zł, pakowacze/sortowacze od 1300 zł. Przedstawiona powyżej analiza dotyczy tylko tych ofert zatrudnienia, które zostały zgłoszone do Urzędu Pracy m.st. Warszawy. Jak wiadomo w Warszawie istnieje wiele firm zajmujących się pośrednictwem pracy, a ponadto pracodawcy ogłaszający swoje zapotrzebowanie na pracowników w internecie lub w prasie. Wiele informacji o rzeczywistym popycie na pracę mimo zapisów ustawowych nie trafiło do Urzędu i nie znajdowało swojego odzwierciedlenia w dokonanej powyżej analizie. Chcąc w pełniejszy sposób zbadać zapotrzebowanie na pracowników w 2008r. na zlecenie Urzędu Instytut Badania Opinii HomoHomini Sp. z o.o. wykonał Badanie treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych, zapotrzebowanie pracodawców na zawody i kwalifikacje 2. Analizie poddano ogłoszenia o pracę, które ukazywały się w prasie i internecie, w okresie 18 sierpnia 18 listopada 2008r. Z badania wynika, że największy popyt na pracę dotyczył stanowisk związanych ze sprzedażą, informatyką i nowoczesnymi technologiami, finansami i księgowością oraz administracją i HR. W raporcie zostały stworzone następujące profile 18 najczęściej poszukiwanych grup stanowisk: Specjaliści ds. sprzedaży: 1993 ogłoszenia 15%. Przykładowe stanowiska: przedstawiciel handlowy, przedstawiciel medyczny, specjalista ds. sprzedaży 2 Raport z badania treści modułowych ogłoszeń rekrutacyjnych, zapotrzebowanie pracodawców na zawody i kwalifikacje Magdalena Mentrak, Tomasz Tędziagolski, Instytut Badania Opinii HomoHomini Sp. z o.o., Warszawa, 22 grudnia 2008r. 15

17 Wykształcenie: wyższe (57%) lub średnie (41%), o profilu technicznym, elektrotechnicznym (35%) lub ekonomiczno-finansowym (35%), ew. farmaceutycznym (18%) Język angielski: dobry (28%), ale także: nie wymagany (62%) Kwalifikacje: znajomość technik sprzedaży (35%), obsługa komputera (34%), znajomość rynku (14%); prawo jazdy kat. B (46%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (58%), odpowiedzialność (27%), solidność (27%); energia i zapał do pracy (24%), orientacja na cele (24%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (91% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 71% ofert nie wspomniano o doświadczeniu) Obowiązki: pozyskiwanie klientów (55%), współpraca z klientami (41%), realizacja strategii firmy (27%) Specjaliści IT: 1326 ogłoszeń 10%. Przykładowe stanowiska: programista J2EE, programista ASP.NET, programista Java, webmaster, specjalista ds. rozwoju sieci, administrator sieci komputerowej Wykształcenie: wyższe (91%) o profilu informatycznym (70%) technicznym, elektrotechnicznym (31%) lub ekonomiczno-finansowym (19%) Język angielski: dobry (41%) lub bardzo dobry (21%). Kwalifikacje: specjalistyczna obsługa komputera, zarządzanie projektem. Umiejętności miękkie : praca w zespole (30%); komunikatywność (29%), odpowiedzialność (22%), umiejętności analityczne (20%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (88% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 71% ofert nie wspomniano o doświadczeniu) Obowiązki: praca z komputerem (np. programowanie (37%), administrowanie siecią (14%)), praca z dokumentami (dokumentacja techn.) (40%), tworzenie strategii (31%). Kierownicy sprzedaży: 863 ogłoszenia 6%. Przykładowe stanowiska: kierownik sprzedaży, key account manager, kierownik działu handlowego. Wykształcenie: wyższe (81%) lub średnie (16%), o profilu technicznym, elektrotechnicznym (44%) lub ekonomiczno-finansowym (41%), także: marketing i zarządzanie (23%). Język angielski: dobry (38%), bardzo dobry (25%). Kwalifikacje: znajomość technik sprzedaży (41%), znajomość rynku (19%), obsługa komputera (15%), obsługa klienta (13%), zarządzanie ludźmi (13%), prawo jazdy kat. B (30%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (52%), odpowiedzialność (31%), orientacja na cele (26%), solidność (24%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (81% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 51% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: pozyskiwanie klientów (48%), zarządzanie ludźmi (41%), realizacja strategii firmy (36%), współpraca z klientami (33%). Asystenci działu sprzedaży: 664 ogłoszenia 5% Przykładowe stanowiska: asystent przedstawiciela handlowego, asystent działu sprzedaży, konsultant telesprzedaży Wykształcenie: średnie (58%) lub wyższe (37%), o profilu ekonomiczno-finansowym (32%), lub technicznym, elektrotechnicznym (26%). Język angielski: dobry (24%), ale także: nie wymagany (63%) Kwalifikacje: obsługa komputera (36%), również bardzo dobra (10%), znajomość technik sprzedaży (25%), prawo jazdy kat. B (12%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (56%), energia i zapał do pracy (31%), solidność (26%), odpowiedzialność (24%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (81% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 87% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: współpraca z klientami (48%), pozyskiwanie klientów (30%), praca z dokumentami (15%). 16

18 Asystenci w dziale administracyjno-prawnym: 638 ogłoszeń 5%. Przykładowe stanowiska: asystentka biura, asystentka prawnika, sekretarka, recepcjonistka, asystentka działu prawnego Wykształcenie: wyższe (49%) lub średnie (45%); w niemal 90 % ofert nie podano profilu wykształcenia, wśród ogłoszeń ze sprecyzowanym profilem: finanse, ekonomia (38%), prawo i administracja (22%), kierunki techniczne (20%). Język angielski: dobry (37%), w 45% ofert nie wspomniano; język niemiecki (6%). Kwalifikacje: dobra i bardzo dobra obsługa komputera (74%). Umiejętności miękkie : solidność (56%), komunikatywność (41%), odpowiedzialność (33%), kultura osobista (29%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (89% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 73% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: praca z dokumentami (70%), pozyskiwanie klientów (46%), współpraca z klientami (33%). Specjaliści ds. finansów/kontroli: 546 ogłoszeń 4%. Przykładowe stanowiska: specjalista ds. rozliczeń, specjalista ds. finansowych, specjalista ds. windykacji, analityk finansowy, kontroler finansowy. Wykształcenie: wyższe (91%) lub średnie (7%) o profilu ekonomiczno-finansowym (89%). Język angielski: dobry (38%), bardzo dobry (37%). Kwalifikacje: wiedza z zakresu finansów (54%), dobra (24%) i bardzo dobra (22%) obsługa komputera, znajomość zagadnień prawnych (21%). Umiejętności miękkie : umiejętności analityczne (50%), komunikatywność (41%), solidność (39%), praca w zespole (28%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (89% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 44% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: przygotowywanie raportów (46%), praca z dokumentami (41%), pozyskiwanie klientów (35%), zarządzanie ludźmi (29%). Specjaliści ds. księgowości: 478 ogłoszeń 4%. Przykładowe stanowiska: samodzielny księgowy, księgowy, starszy specjalista ds. księgowości, specjalista ds. windykacji, analityk finansowy, kontroler finansowy. Wykształcenie: wyższe (82%) lub średnie (15%) o profilu ekonomiczno-finansowym (89%). Język angielski: dobry (41%), bardzo dobry (24%). Kwalifikacje: wiedza z zakresu finansów (54%), znajomość zagadnień prawnych (47%), dobra (31%) i bardzo dobra (15%) obsługa komputera, znajomość specjalistycznych programów księgowych (30%), także: certyfikat Ministerstwa Finansów (4%). Umiejętności miękkie : solidność (49%), komunikatywność (35%), odpowiedzialność (32%), praca w zespole (29%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (89% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 35% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: praca z dokumentami (53%), pozyskiwanie klientów (41%), przygotowywanie raportów (43%), zarządzanie ludźmi (28%), odpowiedzialność finansowa (24%). Pracownik szeregowy działu sprzedaży: 406 ogłoszeń 3%. Przykładowe stanowiska: sprzedawca, kasjer. Wykształcenie: średnie (84%) lub zasadnicze zawodowe (10%); w 95 % ofert nie podano profilu wykształcenia, wśród ogłoszeń ze sprecyzowanym profilem dominuje marketing (41%) Język angielski: nie wymagany (85%) Kwalifikacje: obsługa komputera (31%), znajomość technik sprzedaży (29%), umiejętność obsługi klienta (24%), a także: książeczka sanepidu (3%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (51%), energia i zapał do pracy (37%), elastyczność (26%), kultura osobista (24%). Doświadczenie zawodowe: w 98% ofert nie wspomniano o doświadczeniu. 17

19 Obowiązki: współpraca z klientami (45%), odpowiedzialność finansowa (24%), praca fizyczna (24%). Stanowiska kierownicze w dziale zarządzania: 397 ogłoszeń 3%. Przykładowe stanowiska: project manager, kierownik oddziału, country manager Wykształcenie: wyższe (86%) lub średnie (12%), o profilu technicznym, elektrotechnicznym (40%) lub architektoniczno-budowlanym (27%). Język angielski: dobry (35%), bardzo dobry (20%). Kwalifikacje: zarządzanie projektem (32%), zarządzanie ludźmi (22%), obsługa komputera (21%), specjalistyczne oprogramowanie, certyfikaty budowlane (12%), prawo jazdy kat. B (13%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (32%), solidność (21%), odpowiedzialność (20%), elastyczność (24%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata lub 4 5 lat (odpowiednio: 65% i 22% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 57% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: zarządzanie (77%), współpraca z klientami (30%), praca z dokumentami (21%), tworzenie strategii (19%), raportowanie (19%). Kierownik w dziale marketingu: 347 ogłoszeń 3%. Przykładowe stanowiska: product manager, brand manager, PR manager Wykształcenie: wyższe (95%) o profilu marketingowym (49%) lub ekonomiczno-finansowym (30%) Język angielski: dobry (33%) lub bardzo dobry (20%). Kwalifikacje: znajomość zagadnień finansowych (55%) zarządzanie projektem (23%), znajomość rynku (19%), dobra (15%) i bardzo dobra (15%) obsługa komputera, prawo jazdy kat. B (17%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (45%), kreatywność (42%), odpowiedzialność (35%), umiejętności analityczne (30%), solidność (26%), praca w zespole (25%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (84% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 35% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: tworzenie strategii (56%), zarządzanie (54%), współpraca z klientem (28%), realizacja strategii (25%). Specjalista w dziale inżynieryjno-projektowym: 329 ogłoszeń 2%. Przykładowe stanowiska: projektant, inżynier konstruktor, projektant techniki świetlnej, inżynier ds. produktu. Wykształcenie: wyższe (92%), profil elektrotechnika, automatyka, elektronika (62%) lub architektura, budownictwo (21%). Język angielski: dobry (56%), bardzo dobry (12%); język niemiecki (15%). Kwalifikacje: specjalistyczne oprogramowanie (AutoCad) (42%) oraz obsługa komputera (15%), zarządzanie projektem (13%), także: uprawnienia budowlano-projektowe (18%), certyfikat SEP (4%), prawo jazdy kat. B (17%). Umiejętności miękkie : praca w zespole (16%), odpowiedzialność (15%), elastyczność (13%), kreatywność (13%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata lub 4 5 lat (odpowiednio: 46% i 25% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 62% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: zarządzanie (47%), tworzenie planów (32%), pozyskiwanie klientów(24%), praca z dokumentami (23%). Specjalista w dziale prawno-administracyjnym: 278 ogłoszeń - 2%. Przykładowe stanowiska: specjalista ds. organizacyjnych, specjalista ds. administracyjnokadrowych, radca prawny, inspektor ds. BHP, specjalista ds. prawnych Wykształcenie: wyższe (80%) lub średnie (18%); profil: prawo i administracja (50%) oraz finanse i ekonomia (24%). Język angielski: dobry (35%), bardzo dobry (28%); język niemiecki (5%). Kwalifikacje: znajomość zagadnień prawnych (35%); dobra (26%) i bardzo dobra (18%) obsługa komputera, prawo jazdy kat. B (12%). 18

20 Umiejętności miękkie : solidność (42%), komunikatywność (33%), praca w zespole (31%), odpowiedzialność (30%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (83% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 56% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: praca z dokumentami (45%), zarządzanie (35%), pozyskiwanie klientów (29%), współpraca z klientami (21%). Specjalista ds. marketingu: 275 ofert - 2%. Przykładowe stanowiska: product manager, brand manager, PR manager Wykształcenie: wyższe (86%) lub średnie (10%) o profilu ekonomiczno-finansowym (41%) lub marketingowym (37%). Język angielski: dobry (39%) lub bardzo dobry (31%). Kwalifikacje: dobra (29%) i bardzo dobra (18%) obsługa komputera, znajomość rynku (14%), zarządzanie projektem (13%), prawo jazdy kat. B (19%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (56%), kreatywność (43%), solidność (37%), odpowiedzialność (35%), umiejętności analityczne (24%), praca w zespole (23%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata (94% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 58% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: tworzenie strategii (44%), współpraca z klientem (38%), zarządzanie (34%). Specjalista w dziale serwisu i wsparcia technicznego: 267 ogłoszeń - 2%. Przykładowe stanowiska: inżynier wsparcia technicznego klienta, doradca techniczny, inżynier serwisu. Wykształcenie: wyższe (76%) lub średnie (19%) o profilu technicznym (68%) lub informatycznym (21%). Język angielski: dobry (48%) lub nie wymagano (32%). Kwalifikacje: prawo jazdy kat. B (37%), dobra obsługa komputera (23%), znajomość rynku (11%), a także: certyfikat SEP (4%) i uprawnienia budowlane (2%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (34%), elastyczność (28%), praca w zespole (24%), solidność (22%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata lub 4 5 lat (odpowiednio: 70% i 20% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 79% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: współpraca z klientem (35%), pozyskiwanie klientów (23%), zarządzanie (22%), praca z dokumentami (21%). Pracownik szeregowy w dziale produkcyjnym: 256 ofert - 2%. Przykładowe stanowiska: operator maszyn, frezer, tokarz, elektromonter Wykształcenie: średnie (50%) lub zasadnicze zawodowe (49%); profil: elektrotechnika, automatyka (85%). Język angielski: nie wymagany (88%) Kwalifikacje: obsługa komputera (20%), a także: prawo jazdy kat. B (17%), certyfikat SEP (11%), książeczka sanepidu (3%). Umiejętności miękkie : praca w zespole (25%), elastyczność (16%). Doświadczenie zawodowe: 1 rok 3 lata lub 4 5 lat (odpowiednio: 60% i 24% wśród ofert, w których pojawiła się informacja o doświadczeniu; w 82% ofert nie wspomniano o doświadczeniu). Obowiązki: praca fizyczna (87%). Specjalista w dziale personalnym: 234 ogłoszenia - 2%. Przykładowe stanowiska: specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. szkoleń. Wykształcenie: wyższe (82%) lub średnie (16%); profil: nauki społeczne (49%) lub finanse i ekonomia (48%). Język angielski: dobry (35%), bardzo dobry (25%). Kwalifikacje: specjalistyczne oprogramowanie (33%, SAP, programy kadrowo-płacowe) dobra (27%) i bardzo dobra (18%) obsługa komputera, zarządzanie projektem (10%), prawo jazdy kat. B (8%). Umiejętności miękkie : komunikatywność (47%), solidność (43%), odpowiedzialność (34%). 19

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 ROKU Warszawa, kwiecień 2015 r. Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (AM) Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo