Szybka Ocena i Reakcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szybka Ocena i Reakcja"

Transkrypt

1 Szybka Ocena i Reakcja Problemy młodzieży Dzielnicy Warszawa Ursus: Eksploracja, diagnoza, przeciwdziałanie. Rekomendacje dla programów profilaktycznych. Magdalena Kamieniecka Maciej Karwowski Aleksandra Krzyżanowska Łukasz Widła Raport z badań jakościowych oraz desk-research Warszawa 2004

2 Spis treści Główne wnioski i rekomendacje 4 Dzieci i młodzież Rekomendacje w zakresie dotychczas prowadzonych działań profilaktycznych Uwagi wstępne 7 Definicja problemu/cel badania Cel badania Metodologia i próba Obserwacja miejsc i sytuacji zwiększonego ryzyka Dzielnica Ursus - podstawowe informacje, obszary zagrożenia 11 Młodzież Ursusa Jaka jest młodzież Ursusa? Reanaliza danych zastanych Młodzież Ursusa w świetle innych badań Dzieci i młodzież zamieszkujące dzielnicę Ursus - problemy, używki, sposoby aktywizacji 21 Charakterystyka poszczególnych grup wiekowych młodzieży Szkoła podstawowa

3 Spis treści 2 Gimnazjum Szkoła średnia Sposoby spędzania wolnego czasu Alkohol, papierosy Narkotyki Nauczyciel/psycholog/pedagog/ksiądz - autorytet? Dorośli zajmujący się problemami młodzieży 39 Koordynacja i współpraca Uzależnienia i problemy Sfera makro i finansowanie Podsumowanie Dyskusja i wnioski 47 Informacje o zespole realizującym badanie 51

4 Spis rysunków 1.1 Struktura wiekowa mieszkańców Ursusa Dynamika zmian liczebności młodzieży w Ursusie w różnych grupach wiekowych Czyny karalne popełniane przez młodzież z Ursusa Agresja w oczach uczniów Programy profilaktyczne

5 Główne wnioski i rekomendacje - zestawienie najważniejszych wyników Mimo, iż badania psychologiczno - socjologiczne (Warsaw Area Study) pokazują, iż mieszkańcy Warszawy są bardziej szczęśliwi niż reszta kraju, widoczne są pewne problemy, które powinny być rozwiązane, by móc działać w pełni efektywnie. Dzieci i młodzież Wydaje się, iż krytycznym okresem jest przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum - to tu powinna ogniskować się większa uwaga osób prowadzących działania profilaktyczne, Należy umożliwić młodzieży rozpoczynającej naukę w gimnazjum miękkie wejście w nową dla nich sytuację; zapewnienie im bezpieczeństwa - zarówno psychologicznego (oswojenie nowej i trudnej sytuacji), jak również fizycznego (aktywna walka z koceniem ), Należy aktywizować dzieci i młodzież gimnazjalną oferując jej alternatywne sposoby spędzania czasu. Pokutuje stwierdzenie, że

6 Główne wnioski i rekomendacje 5 żeby być fajnym w gimnazjum trzeba palić, pić i ćpać - należy starać się zmienić ten stan rzeczy. Zmiana obecnej niepokojącej sytuacji powinna przebiegać na kilku etapach: Pokazywanie alternatywnych form spędzania czasu niekojarzących się z profilaktyką, czy socjoterapią - promowanie aktywności sportowej (sala gimnastyczna, siłownia, basen), czy kulturalnej (zespoły rockowe, czy hip-hopowe; kółka literackie, czy dziennikarskie), np. te oferowane przez Domy Kultury, Akcentowanie wartości twórczego nonkonformizmu - przekonywanie, że nie trzeba być takim jak wszyscy, że większość nie zawsze ma rację - uczenie asertywności poprzez podwyższanie samooceny a nie zajęcia, które w opinii młodych ludzi są sztuczne, Podkreślanie roli wykształcenia - pokazywanie konkretnych przypadków (wzorców) ludzi z ich okolicy, którym udało się dzięki wykształceniu; walka ze stereotypem kujona, Działania na polu polityki społecznej - szkolenia i kursy dla rodziców; to w domu następuje transmisja wzorów bierności i apatii; aktywizacja rodziców i budowanie w nich przekonania, iż są w stanie coś zrobić jest daleko trudniejsza, ale konieczna dla skuteczności każdego działania profilaktycznego. Rekomendacje w zakresie dotychczas prowadzonych działań profilaktycznych Kontrola dotychczas realizowanych programów pod kątem ich jakości merytorycznej oraz przygotowania prowadzących (ukończone studia podyplomowe oraz dodatkowe kursy),

7 Główne wnioski i rekomendacje 6 Regularne działania o charakterze audytu, czy też superwizji - szkolenia trenerów dokonywane przez osoby z zewnątrz - przygotowane do tego typu działalności, Koordynacja działań pomiędzy różnymi - publicznymi i niepublicznymi organizacjami zajmującymi się profilaktyką - wyznaczenie jednego ośrodka koordynacyjnego zajmującego się szkoleniami i nadzorem, Stworzenie bazy danych głównych obszarów realizowanych programów wraz z jasnym określeniem osób odpowiedzialnych i przygotowanych do prowadzenia tego typu działalności, Wdrożenie cyklu obligatoryjnych szkoleń realizowanych przez uznane autorytety w dziedzinie profilaktyki.

8 Uwagi wstępne Prezentowany raport jest owocem badań jakościowych oraz analizy danych zastanych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2004 roku na terenie Dzielnicy Warszawa Ursus. Raport otwierają podstawowe informacje o badaniu - cele, metodologia, harmonogram badań. Kolejna część, to istotne informacje o dzielnicy Ursus uzyskane zarówno z ogólnodostępnych danych urzędowych, jak również innych źródeł - przede wszystkim z badań ilościowych przeprowadzonych na terenie Ursusa oraz informacji zebranych w trakcie badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Warsaw Area Study (Grzelak, Zarzycki 2004). Najistotniejsze z punktu widzenia raportu są z pewnością dwie kolejne części; w pierwszej dokonujemy eksploracyjnej analizy sytuacji społeczno-kulturowej młodzieży Ursusa, zwracając szczególną uwagę na kwestie potencjalnych zagrożeń. Analizujemy też problemy wiążące się z dostępnością używek i środków mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia młodych ludzi. Istotne w tej części jest również zwrócenie uwagi na wiedzę posiadaną przez dzieci i młodzież na temat używek oraz próba określenia zalet i wad dotychczas prowadzonych programów profilaktycznych kierowanych do młodych ludzi. Następny rozdział poświęcony jest w całości omówieniu wniosków wypływających z wywiadów przeprowadzonych z osobami dorosłymi pracujących z dziećmi i mło-

9 Uwagi wstępne 8 dzieżą oraz posiadających doświadczenie w realizacji różnego typu działań, które mogą okazać się ważne przy proponowaniu młodzieży alternatywnych form spędzania czasu i ich aktywizowania. W rozdziale tym staramy się przedstawić podstawowe stymulatory i inhibitory na jakie natrafiają osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz spróbujemy zarysować kilka propozycji usprawnienia funkcjonowania działań profilaktycznych - szczególnie usprawnienia w kategoriach organizacyjnych i technicznych. Definicja problemu/cel badania W okresie od września do grudnia 2004 roku w 18 dzielnicach Warszawy zrealizowano projekt badawczy zatytułowany Szybka Ocena i Reakcja. Projekt ten w Polsce koordynowany przez Fundację MARATON został zainicjowany przez WHO, UNDP i UNICEF. Podstawowe cele badań to efektywne oszacowanie rodzajów i nasilenia problemów na jakie napotyka młodzież między 10 a 19 rokiem mieszkająca w różnych dzielnicach Warszawy. Efektem końcowym jest próba stworzenia rekomendacji dla osób zajmujących się realizacją i tworzeniem różnego typu projektów o charakterze profilaktycznym. Wśród najpoważniejszych i najbardziej wymagających uwagi problemów, szczególna rola przypada zwłaszcza nadużywaniu przez młodzież alkoholu, papierosów oraz narkotyków i innych środków psychotropowych (kleje, leki, etc.). Zrealizowany projekt badawczy pozwala na ocenę problemów o charakterze społecznym oraz kulturalnym przed jakimi staje młodzież. Cel badania Docelowym efektem badania była próba opisu (diagnozy) aktualnej sytuacji społeczno-kulturalnej młodzieży zamieszkującej Dzielnicę Ursus oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób można efektywniej zapobiegać problemom przed jakimi staje ta młodzież.

10 Uwagi wstępne 9 Metodologia i próba Zgodnie z metodologicznym nakazem triangulacji badanie zrealizowano jako projekt kilkuetapowy oparty zarówno na miękkich danych uzyskiwanych z badań jakościowych, jak również bardziej udokumentowanych informacjach o charakterze urzędowym. Schemat badań to cztery zasadnicze etapy: Etap pierwszy - badania o charakterze desk-research Na bazie danych statystycznych dostępnych upoważnionym przedstawicielom Klienta, a przekazanych następnie SMG/KRC, w pierwszej fazie przeprowadzona została klasyczna analiza materiałów zastanych (tzw. desk research). Informacje uzyskane poprzez analizę statystycznych zestawień pozwoliły na przygotowanie tła do dalszych, bardziej jakościowych analiz. Etap drugi - przegląd aktualnych badań zrealizowanych na terenie Ursusa W związku ze znaczącą dynamiką zmian w zakresie korzystania ze środków psychoaktywnych oraz z racji faktu, iż ciągle na rynku pojawiają się nowe rodzaje narkotyków analizowano badania nie starsze niż pochodzące sprzed 2-3 lat. Analizie poddano wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na terenie Ursusa w roku Badania te stanowią cenną podstawę do orzekania o problemach dzieci i młodzieży Ursusa. Etap trzeci - 9 sesji zogniskowanych wywiadów grupowych (focus groups interviews) Zogniskowane wywiady grupowe były przeprowadzane w cyklu 3 grupy w każdej z trzech grup wiekowych (10-12 lat; lat; lat), wedle następujących kryteriów:

11 Uwagi wstępne 10 Liczba grup Czas trwania Grupa wiekowa 1 3 Ok. 1h lat 2 3 Ok. 1h lat 3 3 Ok. 1h lat Łącznie 9 Etap czwarty - 10 częściowo ustrukturalizowanych wywiadów indywidualnych - IDI (Individual In-Depth Interviews) z przedstawicielami lokalnych organizacji mającymi ofertę dla młodzieży. Wywiady miały na celu stworzenie ogólnego rozeznania co do liczby oraz zakresu działalności organizacji z ofertą dla młodzieży na terenie dzielnicy Ursus. Cenne i pożądane było uzyskanie nie tylko informacji związanych z opisem oferty konkretnych placówek, ale również próba ustalenia jakie problemy wydają się przedstawicielom tych placówek szczególnie istotne, na jakie kłopoty natrafiają realizując swoje cele statutowe, jak ewentualnie można by pokonać te problemy. Obserwacja miejsc i sytuacji zwiększonego ryzyka W celu wyrobienia sobie rzetelniejszego obrazu warunków spędzania czasu przez młodych ludzi przeprowadzono (8 godzin) obserwacje uczestniczące na terenie barów oraz parków w Ursusie. Miejsca te, wyznaczone w porozumieniu z Klientem, znane są z konsumpcji alkoholu i papierosów oraz - w przypadku parków - narkotyków.

12 ROZDZIAŁ 1 Dzielnica Ursus - podstawowe informacje, obszary zagrożenia Młodzież Ursusa Jaka jest młodzież Ursusa? Reanaliza danych zastanych.. 15 Młodzież Ursusa w świetle innych badań Synteza Wedle danych urzędowych Ursus zamieszkuje około 8000 osób w wieku poniżej 18 roku życia, będących więc głównymi adresatami różnego typu programów profilaktycznych. Pokazuje to o jak licznej populacji mówimy. Badania przeprowadzone na terenie Ursusa wskazują, iż możemy mieć uzasadnione obawy wiążące się z młodymi ludźmi zamieszkującymi Ursus - należy podkreślić dużą akceptację dla zachowań agresywnych, znaczny sceptycyzm wobec rodziców i szereg innych - opisanych w dalszej części rozdziału - niepokojących zjawisk. Dzielnica Ursus jest najmniejszą obszarowo dzielnicą Warszawy zajmującą 935 ha powierzchni i jedną z mniejszych dzielnic pod względem liczby zamieszkujących ją osób ( osób - mniej mieszkańców mają Włochy, Rembertów, Wesoła oraz

13 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 12 Wilanów). Większość mieszkańców to kobiety (22.250, przy mężczyznach) oraz ludność w wieku produkcyjnym (60% - 28% to ludność w wieku przedprodukcyjnym, 12% - w wieku poprodukcyjnym). Ursus jest dzielnicą szczególną z kilku powodów. Po pierwsze nie bez znaczenia dla dzisiejszego funkcjonowania dzielnicy jest jej historia, szczególnie zaś fakt umiejscowienia na terenie gminy fabryki ciągników URSUS (w 2003 roku fabryka obchodziła jubileusz 110-lecia). Fakt ten należy uznać za istotny, bowiem wiąże się on z napływem na teren Ursusa dużych grup ludności z innych części Polski, co przekłada się również na dzisiejsze zróżnicowanie społeczno - kulturowe i ekonomiczne dzielnicy. Drugim istotnym elementem charakteryzującym Ursus jego położenie. Znajdując się na obrzeżach Warszawy staje się on miejscem coraz intensywniejszego osiedlania się zarówno osób mieszkających wcześniej w innych dzielnicach Warszawy, jak również ludności napływowej. Atrakcyjność miejsca powodowana jest przede wszystkim względnie niewielką odległością od centrum Warszawy oraz relatywnie niskimi cenami za m 2 (w porównaniu z Centrum, Mokotowem, czy Ursynowem). Elementy te są niezwykle istotne dla zrozumienia specyfiki Ursusa oraz uświadomienia sobie potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawiać na terenie dzielnicy. Po pierwsze nawet najbardziej nieustrukturalizowane obserwacje, jak również bardziej kontrolowane badania i eksperymenty, każą zwrócić uwagę na coś na kształt społecznej mapy Ursusa. Gołym okiem widoczny jest podział na tutejszych i przyjezdnych - podział, który nie traci na ostrości, mimo, iż przyjezdni często zamieszkują na terenie Ursusa od 20 lub więcej lat. Być może mówienie o marginalizacji byłoby naukowym nadużyciem, tym niemniej wydaje się, iż podział na swoich i obcych jest na terenie Ursusa smutnym faktem, odbijającym się na wielu aspektach relacji społecznych. Wedle niektórych badań socjologicznych (np: Cichomski badania w ramach Warsaw Area Study) zdecydowana większość osób zamieszkujących dzielnicę Ursus to ludność napływowa. Drugą istotną i dostrzegalną kwestią może być opisywane w socjologii i psychologii społecznej zjawisko względnej deprywacji.

14 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 13 Fakt powstawania na terenie i obrzeżach Ursusa coraz bogatszych, strzeżonych osiedli zamieszkałych przez osoby o wyższym statusie społeczno - ekonomicznym może rodzić w pozostałych mieszkańcach psychologiczne poczucie mniejszej wartości. Znaczne bezrobocie na terenie Ursusa oraz fakt niemal masowego korzystania z różnych form pomocy społecznej w połączeniu z ewidentnym bogactwem niektórych osiedli może być czynnikiem silnie polaryzującym i powodującym ryzyko konfliktów i zaniku poczucia dobrostanu psychicznego psychicznego u biedniejszych mieszkańców. Młodzież Ursusa Jako, że podstawowym celem badań opisanych w dalszej części raportu było poznanie dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę Ursus, wydaje się, iż im należy się szczególna uwaga. Podstawowe pytanie, które rodzi się w momencie, gdy zaczynamy mówić o dzieciach i młodzieży to kwestia: o jakiej populacji mówimy?, Jak liczna to grupa?, Czy zmienia się w czasie?. Te i nie tylko te pytania powinny znaleźć swą odpowiedź przed formułowaniem bardziej praktycznych sądów dotyczących pracy z młodymi ludźmi. Na rysunku 1.1. przedstawiono strukturę stałych mieszkańców Ursusa wedle wieku w kolejnych latach. Dokonano dość grubego podziału na kategorie wiekowe, by sprawdzić, czy procent osób będących dziećmi i młodzieżą w całej populacji jest względnie stały, czy też zmieniał się w kolejnych latach. Nietrudno zauważyć, iż w kolejnych latach udział dzieci i młodzieży w całej populacji raczej się nie zmienia na poziomie wszystkich mieszkańców (należy pamiętać, iż w każdym roku inna jest podstawa oprocentowania - tj. całkowita liczba mieszkańców) i stanowi około 1/5. Oznacza to, iż jedna na pięć osób mieszkających w Ursusie ma 18 lat lub mniej, będąc potencjalnym podmiotem oddziaływań pedagogicznych kształcących osobowość i rozwijających zdolności. By odpowiedzieć na pytanie o jak licznej populacji w rzeczywistości mówimy należy porównać rzeczywiste liczebności (w liczbach bezwzględnych). Stosowne zestawienie prezentujemy na rysunku 1.2. Jak widać, gdy skupimy się wyłącznie na

15 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje % 90% 80% 70% 60% 79% 80% 80% 80% 81% 81% 50% 40% ponad 18 lat lat 8-15 lat 0-7 lat 30% 20% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 10% 0% 9% 9% 9% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 8% 8% 8% Rys. 1.1: Struktura wiekowa mieszkańców Ursusa (źródło: dane Urzędu Dzielnicy) dzieciach i młodzieży - wyłączając z analiz osoby dorosłe - oraz przeprowadzimy analizy na liczbach bezwzględnych, rzucają się w oczy pewne interesujące zależności. Po pierwsze ważnym ustaleniem może być konstatacja, iż mówimy o ogromnej liczbie ośmiu tysięcy młodych ludzi. Liczebność ta zmienia się w kolejnych latach (od 7927 w roku 2001, do 8201 w niezakończonym jeszcze roku 2004). Widzimy więc, iż mówimy w rzeczywistości nie o abstrakcyjnej 1/5 mieszkańców, ale o bardzo rzeczywistej populacji ośmiu tysięcy młodych ludzi wobec których podejmowane są działania wychowawcze. Rzecz jasna można by oponować twierdząc, iż włączanie do analiz osób poniżej 7 roku życia jest nadużyciem, bowiem z rzeczywistą działalnością pedagogiczną dzieci spotykają się dopiero w szkole, ale jest to pogląd łatwy do obalenia. Wiele badań wskazuje niezbicie, iż wzory zachowań, oraz zręby intelektu i osobowości pojawiają się już w życiu prenatalnym, a z pewnością szczególnie istotne są tu pierwsze lata życia... Z tego powodu nie wyłączamy z analiz również najmłodszych mieszkańców Ursusa. Z pewnością jednak - przychylając się do możliwych wątpliwości - należy stwierdzić, iż szczególna uwaga należy się

16 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 15 bezwglę (w liczbach dnych) Liczebność lat 8-15 lat lat Rok Rys. 1.2: Dynamika zmian liczebności młodzieży w Ursusie w różnych grupach wiekowych w kolejnych latach dwóm grupom wiekowym - osobom w wieku 8-15 lat, czyli populacji liczącej ponad 3000 osób oraz osobom w wieku lat, mniej licznej bo osobowej (w zależności od roku) populacji mieszkańców Ursusa. Wydaje się, iż by móc w pełni świadomie mówić o młodzieży, tego rodzaju statystyczne wprowadzenie jest konieczne. Musimy zdawać sobie sprawę, iż osoby w wieku 8-18 lat to około pięciu tysięcy młodych ludzi, stykających się z różnymi problemami, narażonych na rozmaite kłopoty i zagrożenia, często wymagających pomocy. Jaka jest młodzież Ursusa? Reanaliza danych zastanych Ostatnie lata przyniosły - szczególnie w dyskursie publicystycznym - wiele niepokojących uwag na temat rosnącego zdziczenia młodych ludzi szczególnie wyrażającego się w większej przestępczości wśród nieletnich. Dane urzędowe pre-

17 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 16 zentowane przez Komendę Główną Policji zdają się potwierdzać tę niepokojącą tendencję. Wydawało się więc kwestią nieuniknioną sprawdzenie jak rysuje się problem przestępczości wśród młodych ludzi zamieszkujących Ursus. Dane Komisariatu Policji Warszawa Ursus wskazują, iż w okresie od roku 1999 do 2004 osoby nieletnie popełniły łącznie 110 czynów karalnych. Zestawienie dynamiki tych czynów prezentuje rysunek 1.3. Trudno mówić o dynamice przestępczości wśród nieletnich w Ursusie. Mimo, iż na- wś Liczba czynów karalnych ród niepełnoletnich ROK Rys. 1.3: Czyny karalne popełniane przez młodzież z Ursusa, rejestrowane w kolejnych latach leży pamiętać, iż dane za rok 2004 mogą być niekompletne, widać, iż przestępczość wśród młodzieży nie zwiększa się - przynajmniej jeżeli mówimy o przestępczości notowanej. Trudno też uznać, iż liczebność czynów karalnych notowana przez policję jest szczególnie wysoka - co prawda 110 zarejestrowanych czynów karalnych w ciągu ostatnich 5 lat to z pewnością zbyt wiele, ale mimo wszystko należy w tym miejscu zachować daleko idący dystans w interpretacjach tego faktu, szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż liczba ta przypada na ponad 5000 młodych ludzi w wieku 8-18 lat. Z drugiej strony można i należy postawić pytanie, czy i na ile notowane czyny

18 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 17 karalne odzwierciedlają rzeczywistą rangę problemu. Wiele może wskazywać na większą ukrytą liczbę przestępstw, które nie są zgłaszane. Młodzież Ursusa w świetle innych badań Wiele interesujących i inspirujących - a zarazem w niektórych miejscach mocno niepokojących - ustaleń na temat młodzieży Ursusa znajdujemy w raporcie z badań ankietowych przeprowadzonych na terenie uczniów Ursusa w wieku lat (klasy VI SP i I i II G) w październiku 2000 roku. Z racji faktu, iż od realizacji badań minęły ponad cztery lata wnioski w nich zawarte należy traktować z dużą ostrożnością i podchodzić do nich raczej jak do zdjęcia Ursusowskiej młodzieży cztery lata temu, niż jak do dynamicznej analizy oddającej dzisiejszą rzeczywistość. Pamiętając jednak o tych zastrzeżeniach trzeba wyraźnie stwierdzić, iż mamy do czynienia z ważnym źródłem informacji o młodych mieszkańcach Ursusa. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół pedagogów szkół Ursusa wraz z koordynatorem do spraw oddziaływań wychowawczych 1 opracowanego przez CMPPP MEN. na bazie kwestionariusza Przegląd podstawowych wskaźników wykorzystanych w ankietach przekonuje, iż uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowe i gimnazjum, to młodzież, która: W 1/5 pochodzi z rodzin niepełnych (10% - sama matka, 2,5% - sam ojciec, 1,5% - macocha i ojciec, 2% - matka i ojczym; 3% - wychowują inne osoby), 1/5 określa atmosferę panującą w rodzinie jako złą; 75% jako dobrą, W przypadku 45% uczniów ojciec pije alkohol (6,6% raz w tygodniu lub częściej), w przypadku 20% pije matka (1% - raz w tygodniu lub częściej), 38% stwierdza, że rzadko robi coś wspólnie z rodzicami, 16% stwierdza, że ich ojcowie spędzają z nimi za mało czasu, 23% nie chciałoby, aby ich przyszła rodzina była podobna do tej w której się wychowują, 1 Jolanta Wawrzyniak, Beata Sierańska, Anna Karczewska, Norbert Pyza, Anna Pentalska, Maria Panfil, Danuta Krantz, Agnieszka Cuper

19 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 18 Młodzi ludzie mają pieniądze - 87% dostaje kieszonkowe, z tego 24% - powyżej 50 pln miesięcznie, Co trzeci uczeń uważa, że otrzymuje w szkole wystarczającą wiedzę na temat życia w rodzinie, tyle samo uważa swoją wiedzę za niewystarczającą, Podstawowe kwestie, które młodzi ludzie chcieliby poznać, to: (1) wiedza o technikach współżycia małżeńskiego; (2) wiedza o małżeństwie, rodzinie i pogłębianiu miłości; (3) wiedza o metodach wychowywania dzieci; (3) wiedza o zasadach rozwiązywania konfliktów; (3) wiedza o metodach planowania rodziny, Większość spędza wolny czas oglądając telewizję (wszyscy ankietowani oglądali TV, 8,5% przyznawał się to oglądania filmów erotycznych), Co trzeci spośród oglądających telewizję sądzi, iż przedstawiona tam agresja jest odbiciem rzeczywistości (zgadza się ze stwierdzeniem - Filmy, w których są częste bijatyki, to odbicie rzeczywistości ), Co czwarty nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozalekcyjnych, co czwarty przeznacza na nie do dwóch godzin tygodniowo, co piąty - ponad cztery godziny tygodniowo, Niepokojąco duży procent uczniów wykazuję akceptację zachowań agresywnych (zob. rysunek 1.4), Za niepokojący należy uznać fakt, iż co trzeci uczeń stwierdza, iż bójka jest czymś naturalnym w szkole, zaś co czwarty przejawia tendencje do ekstrapunitywności i wyładowywania się na rzeczach, czy przedmiotach, W opinii uczniów nie jest agresją oszukiwanie nauczycieli, rozpowszechnianie kłamstw, czy kupienie bądź sprzedanie rzeczy skradzionej, Większość osób stosujących przemoc stwierdza, iż robi to, bo sprawia im to przyjemność, dobrze się przy tym bawią (63%) oraz bo: czują się bezkarni (56%),

20 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje % 90% 80% 29% 27% 40% 28% 25% 32% 31% 29% 27% 70% 60% 50% 14% 17% 21% 35% 41% 39% 41% 44% 48% Nie wiem FAŁSZ Prawda 40% 30% 20% 10% 0% 57% 56% Agresja jest dobrze widziana głównie wśród chłopców Najczęściej przemoc występuje w szkole w czasie wolnym 39% 37% Przemoc jest Stosowanie najczęściej przemocy jest stosowana w przejawem siły, grupie i przez mocy grupę 34% To naturalne, Ŝe przy bójce leci krew 29% 28% 27% 25% JeŜeli jest siębójka naleŝy do Dzięki Gdy spiętrzy dobrze normalnego przygotowanym, nigdy nie zostanie się ofiarą Ŝycia zastosowaniu uczniów w szkole przemocy moŝna bronić się we mnie duŝo złości, wyŝywam własnych się przewaŝnie na ze praw rzeczach strony innych Rys. 1.4: Agresja w oczach uczniów (źródło: Jolanta Wawrzyniak, Anna Karczewska, Norbert Pyza, Agnieszka Cuper, 2000, opracowanie robocze;) Połowa uczniów stwierdza, że narażeni na agresję są uczniowie nie podpowiadający innym, ponad połowa sądzi, iż agresja jest często wykorzystywana wobec szpanerów popisujących się bogactwem, Młodzi ludzie za najważniejsze uznają wartości uniwersalne - miłość (61%); szczęście rodzinne (49%); zdobycie zaufania przyjaciół (46%), Mniej ważne są wartości utylitarne - wykształcenie (37%); praca, którą się lubi (32%) oraz pieniądze i komfort życia (28%), Ale tylko 3% uznało za istotną wartość bogactwo wrażeń - widoczna jest więc pasywność młodych ludzi, Pokrótce wspomniane badanie poświęcone było w największej mierze tematyce agresji, ale wydaje się, iż dostarcza ono niezmiernie ważnych informoacji o młodzieży Ursusa w ogóle. Zastanawiające i niepokojące jest to, iż młodzi ludzie akceptują

21 Dzielnicy Ursus - podstawowe informacje 20 agresję i traktują ją jako coś oczywistego. Obserwacje te niestety potwierdzają się podczas obserwacji w miejscach, gdzie młodzi ludzie spędzają czas - szczególnie w barach i parkach.

22 ROZDZIAŁ 2 Dzieci i młodzież zamieszkujące dzielnicę Ursus - problemy, używki, sposoby aktywizacji Charakterystyka poszczególnych grup wiekowych młodzieży 22 Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Sposoby spędzania wolnego czasu Alkohol, papierosy Narkotyki Nauczyciel/psycholog/pedagog/ksiądz - autorytet?

23 Dzieci i młodzież zamieszkujące dzielnicę Ursus 22 Synteza Wywiady z dziećmi i młodzieżą zamieszkującymi Ursus dają wiele cennych informacji na temat stylu życia, autorytetów oraz kontaktów z używkami. Widoczne są znaczne różnice między młodymi ludźmi wynikające z różnych okresów rozwojowych - dzieci i młodzież ze szkół podstawowych różnią się od tych z gimnazjum, ci zaś od młodzieży ze szkół średnich. W szkołach podstawowych autorytetami są rodzice i nauczyciele, rzadko zdarza się używanie alkoholu, narkotyków i papierosów (choć młodzież ze szkół podstawowych widzi, że starsi tego używają), czas wolny spędzany jest głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Okres gimnazjum to bunt wobec autorytetu dorosłych - zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Postrzegani są oni jako nadzorcy - zabraniający wielu rzeczy i unikający prób zrozumienia młodych ludzi. Dostępność papierosów, alkoholu i narkotyków jest zupełnie bezproblemowa, zaś ich używanie jest postrzegane jako pewna moda. Wydaje się, iż gimnazjum jest okresem krytycznym na którym powinna skupić się szczególna uwaga osób proponujących oddziaływania profilaktyczne. Charakterystyka poszczególnych grup wiekowych młodzieży Szkoła podstawowa W ostatnich latach szkoły podstawowej rozpoczyna się proces adolescencji, kształtowania się własnych zainteresowań, poszukiwania tożsamości, budowania poczucia odrębności w stosunku do rodziców. W relacjach z rodzicami pojawiają się najpierw mniejsze, z czasem większe, problemy we wzajemnym zrozumieniu i coraz mniejsze możliwości poruszania w rozmowach wszystkich nurtujących spraw. Z jednej strony, wynika to z procesu dorastania i dążenia do niezależności, jednak z drugiej strony problemem jest zapracowanie rodziców, brak siły i czasu na wspólne przebywanie czy rozmowy z dziećmi. W konsekwencji rodzice w rozmowach z dziećmi zaczynają ograniczać się do tematów z ich punktu najważniejszych, związanych ze szkołą i nauką. O czym możecie porozmawiać z rodzicami (z wypowiedzi dzieci):

24 Dzieci i młodzież zamieszkujące dzielnicę Ursus 23 o szkole szczerze z rodzicami nie można porozmawiać o wszystkich problemach, raczej tylko o szkole rodzice wszystko co chcą wiedzieć, to jak jest w szkole Chciałabyś więcej czasy spędzać/rozmawiać z rodzicami (z wypowiedzi dzieci): obojętne. Mamę interesuję tylko nauka ciągle pytają, jak było w szkole. W ogóle się nami nie interesują, tylko naszymi ocenami Rozmowy dzieci z rodzicami na temat problemów czy zagrożeń dotyczących młodzieży są najczęściej podejmowane przy okazji wspólnie oglądanych filmów w telewizji. Gdy w filmie, programie telewizyjnym pojawia się wątek seksu, alkoholu, narkotyków - rodzice starają się przybliżyć ten temat, próbują przedstawić i omówić go dzieciom. Dzieci w szkole podstawowej mają częściej niż starsza młodzież zorganizowany przez dorosłych czas wolny. Jest on wypełniany głównie zajęciami pozalekcyjnymi, kółkami zainteresowań, zajęciami sportowymi, tanecznymi, plastycznymi, muzycznymi, nauką języków. Są to zajęcia organizowane w dużej mierze przez szkołę. Można wymienić dwa główne powody, dla których rodzice posyłają swoje dzieci na dodatkowe zajęcia. Po pierwsze chcą im zapewnić opiekę i kontrolę, w czasie gdy sami długo pracują, po drugie poprzez gruntowną edukację dzieci nierzadko chcą zaspokajać własne ambicje. Niezależnie jednak od powyższych powodów, którymi kierują się posyłając dzieci na zajęcia, warto podkreślić, że dzieci w tym wieku same wykazują zainteresowanie taką formą aktywności. Chętniej niż starsza młodzież angażują się w zajęcia, chętniej uczą się nowych rzeczy. Dla dzieci w tej grupie wiekowej nie jest wstydem ( obciachem ) wobec rówieśników uczestnictwo w dodatkowych zajęciach. Autorytetami są dla nich zarówno rodzice, jak i nauczyciele czy pedagodzy. Z większością problemów, z którymi spotykają się na co dzień, dzieci kierują się właśnie do nich. Czas wolny (jeśli jeszcze zostaje po uczestnictwie w zajęciach dodatkowych) dzieci

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Eugeniusz Moczuk Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Rodzaj szkoły w badaniach z terenu powiatu mieleckiego (bez braków odpowiedzi)

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner

Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner OFERTA BADAWCZA Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród nastolatków Mira Prajsner Konsultacja Naukowa: dr Ewa Stępień Kontakt telefoniczny: 0 604 634 580 Kontakt mailowy: mirabo@mirabo.pl; miraprajs@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAJWIALNEJ 2014/2015 1 1.Wstęp Oto trzy obszary, w których będziemy pracować: I. Profilaktyka uzależnień II. Profilaktyka problemów zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Czy polska młodzież pali, pije, bierze?

Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez CBOS w terminie 8-24 października 2008 r. na próbie N = 1 400 na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opinia nauczyciela o uczniu zagrożonym niedostosowaniem społecznym/niedostosowanym społecznie *

Opinia nauczyciela o uczniu zagrożonym niedostosowaniem społecznym/niedostosowanym społecznie * Opinia nauczyciela o uczniu zagrożonym niedostosowaniem społecznym/niedostosowanym społecznie * Imię i nazwisko ucznia:. Szkoła/klasa..... Środowisko rodzinne dziecka: Sytuacja społeczno-ekonomiczna dziecka:

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III)

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) opracowały: mgr Agnieszka Kicman mgr Danuta Wiatr 2 Spis treści : 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Tematyka zajęć na Godzinę z wychowawcą dla klasy I technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 1. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, (dokumenty są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży

Analiza wyników ankiety. Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży Analiza wyników ankiety Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży Opracowała Agnieszka Podgórska Pilawa, listopad 1 Wprowadzenie Badanie ankietowe Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zakończenie Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Do problemu głównego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe, które przedstawię poniżej.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa

1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 9 1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEŻ A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Czynniki sprzyjające przemocy. Media lub bezpośrednia rozmowa. Różnego typu uzależnienia

Czynniki sprzyjające przemocy. Media lub bezpośrednia rozmowa. Różnego typu uzależnienia Matryca z badania jakościowego wywiadów pogłębionych (IDI) z ekspertami Zebrane informacje w toku wywiadów pogłębionych z ekspertami zostały pogrupowane i przedstawione poniżej, w formie matrycy zorientowanej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna. Analiza ankiet dla uczniów

Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna. Analiza ankiet dla uczniów Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna Analiza ankiet dla uczniów Zdrowy styl życia- zachowania prozdrowotne Śpię co najmniej 8-9 godzin każdej nocy 4 3 2 1 1 Łatwo zasypiam i dobrze śpię w nocy 6 4

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki)

DIAGNOZA WSTĘPNA. (Anna Michalska, Jak nakłonić dziecko do nauki) DIAGNOZA WSTĘPNA Motywacja do uczenia się definiowana jest jako znaczenie i wartość nauki dla danego człowieka, jaką ów człowiek jej przypisuje, i charakteryzowana przez długoterminowe zaangażowanie się

Bardziej szczegółowo

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych

Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Udział rodziców w życiu szkoły w świetle badań własnych Konieczność współpracy rodziców ze szkołą jest sprawą oczywistą i nikt już nie dyskutuje nad tym czy jest taka potrzeba czy też nie. Problemem jest

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, 2014 r. ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI

Bardziej szczegółowo

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś STRUKTURA WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO A STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY mgr inż. Janusz Trepkowski 1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś 1.1 Formy wykorzystania czasu wolnego. Do najbardziej spotykanych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce PRZEDSZKOLE

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce PRZEDSZKOLE Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skrzynce PRZEDSZKOLE PROGRAM EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ "CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS" Opracowany przez mgr Anetę Skrzynka, dnia 01.10.2012r Powszechnie wiadomo, że uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Badanie przeprowadzono od września 205 r. na terenie Miasta i Gminy Nekla wśród dwóch grup: ) osób dorosłych w wieku od

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Kieszonkowe na widelcu

Kieszonkowe na widelcu Informacja o badaniu Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, a dzieci i młodzież ruszyli z plecakami na zajęcia, by pilnie się uczyć i zapracować na swoje kieszonkowe. Czy dawanie kieszonkowego jest popularną

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania.

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. - wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

profilaktyka selektywna goes net

profilaktyka selektywna goes net profilaktyka selektywna FreD goes net Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jak coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie CEL EWALUACJI Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 82/2017 ISSN 2353-5822 Używanie telefonów komórkowych za kierownicą Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM

WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 1 W ZAMBROWIE WYNIKI ANKIETY pt.: MOJE GIMNAZJUM przeprowadzonej w czerwcu 2007roku przez Samorząd Uczniowski Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Opiekun SU: Anna Korzeniowska ZAWARTEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ-SPORTOWEJ NR 15 Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Ruda Śląska, sierpień 2015...wychowanie wymaga atmosfery moralnej, atmosfery wyzwalającej pozytywne reakcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Z analizy sytuacji wychowawczej dokonywanej na podstawie badań ankietowych, rozmów z uczniami rodzicami i nauczycielami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia

PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE. Wstęp. Założenia PROGRAM PROFILAKTYKI NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OŚWIATY W DOBRYM MIEŚCIE Wstęp Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU W KLASACH IV, V, VI Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy:

2. Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole i środowisku zewnętrznym poprzez podejmowanie działań zapobiegających agresji i przemocy: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Opracowany w szkole Program Profilaktyki dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego, opisuje w

Bardziej szczegółowo