SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 8 czerwca 2011 roku o godz. 16:00 Obecni na spotkaniu członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 1. Alina Gałązka 2. Anna Gierałtowska 3. Tomasz Harasimowicz 4. Piotr Kaliszek 5. Joanna Krasnodębska 6. Adam Kwiatkowski 7. Martyna Leciak 8. Maria Lehman 9. Andrzej Mrowiec 10. Włodzimierz Paszyński 11. Teresa Sierawska 12. Marcin Wojdat 13. Maria Wojtysiak 14. Małgorzata Zambrowska Goście: 1. Aldona Machnowska-Góra KDS ds. Kultury 2. Grzegorz Lewandowski KDS ds. Kultury 3. Marek Kraszewski Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy AGENDA SPOTKANIA Spotkanie rozpoczął Włodzimierz Paszyński - Przewodniczący Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako Przewodniczący), informując zebranych, że posiedzenie poświęcone będzie w zasadniczej części dyskusji nad dokumentem pod nazwą Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku TERMINY ORAZ TEMATYKA KOLEJNYCH SPOTKAŃ WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Anna Gierałtowska - Wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako Wiceprzewodnicząca) przedstawiła propozycje terminów kolejnych posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej również jako WRP). Wiceprzewodnicząca podkreśliła, iż sugerowane daty wybrane zostały przez Prezydium WRP ze względu na ich niekolizyjność z terminami posiedzeń Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Po krótkiej dyskusji nad celowością organizacji spotkań WRP w terminach wakacyjnych 1

2 ostatecznie ustalono, że spotkania WRP w roku 2011 odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem: Lp. Data spotkania Godzina spotkania lipca sierpnia września października 16: listopada 6. 7 grudnia Miejsce spotkania sala konferencyjna na I piętrze przy ul. Senatorskiej 27 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Wskazano planowane tematy poszczególnych spotkań: 13 lipca 2011 roku omówienie projektów programów profilaktycznych przygotowywanych przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy: Programu Przeciwdziałania Narkomanii; Programu Przeciwdziałania HIV/AIDS oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy; 31 sierpnia 2011 roku dyskusja nad projektem programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 28 września 2011 roku spotkanie poświęcone projektowi uchwały budżetowej m.st. Warszawy na kolejne lata. Członkowie WRP: Teresa Sierawska, Marek Chodaczynski oraz Anna Gierałtowska wraz z Ireną Chmiel (Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) spotkali się niedawno, by ustalić jak takie posiedzenie WRP dot. budżetu powinno wyglądać. W rezultacie uzgodniono, że wrześniowe spotkanie będzie miało charakter edukacyjno-informacyjny i zaproszone na nie zostaną pracownicy Biura Planowania Budżetowego Urzędu m.st. Warszawy. Propozycja zyskała aprobatę Prezydium WRP. Wiceprzewodnicząca zaakcentowała, że pozostałe posiedzenia WRP poświęcone mają być omawianiu dokumentów, jakie wpływać będą do tego gremium. Tomasz Harasimowicz zwrócił uwagę na potrzebę wcześniejszego zapoznania się przez członków WRP z programami profilaktycznymi, tj. przed lipcowym posiedzeniem WRP. Prelegent poprosił o przesłanie drogą elektroniczną przywołanych projektów. Martyna Leciak odpowiedziała, iż rzeczone dokumenty przekazane zostaną członkom WRP, gdy tylko ich wersje elektroniczne znajdą się w posiadaniu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 2

3 WYZNACZENIE PRZEDSTAWICIELI DO ZESPOŁÓW ROBOCZYCH Anna Gierałtowska poprosiła zebranych o wyznaczenie przedstawicieli WRP do Zespołów roboczych, które rozpatrywać będą uwagi, jakie wpłyną do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w związku z konsultacjami projektów aktów prawa miejscowego przeprowadzanymi przez to Biuro (tryb konsultacji oraz sposób powoływania Zespołu roboczego wskazuje Uchwała Nr LXXXIX/2653/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji). Do Zespołu roboczego ds. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody wyznaczeni zostali: Maria Wojtysiak oraz Piotr Kaliszek. Teresa Sierawska została wyznaczona do Zespołu roboczego ds. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy. DYSKUSJA NAD DOKUMENTEM POD NAZWĄ MIASTO KULTURY I OBYWATELI. PROGRAM ROZWOJU KULTURY W WARSZAWIE DO ROKU 2020 Włodzimierz Paszyński przedstawił osoby, które przygotowywały projekt dokumentu pod nazwą Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 (dalej jako program): Marka Kraszewskiego p.o. Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury: Aldonę Machnowską-Górę i Grzegorza Lewandowskiego. Podkreślono ponadto, że w Zespole, który opracowywał dokument udział brały także: Alina Gałązka oraz Agata Diduszko-Zyglewska. Marek Kraszewski przedstawił zebranym wstępne informacje dot. Programu. Zwrócił uwagę, iż prace nad omawianym dokumentem rozpoczęły się, gdy ustalono, że dane zawarte w Strategii Rozwoju Warszawy są nieadekwatne do rzeczywistości. Marek Kraszewski przedstawił genezę powstania Programu: przypomniał zebranym, iż w 2009 roku odbył się Kongres Kultury, ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej jako MKiDN) przygotowuje deregulację przepisów dot. organizacji życia kulturalnego w Polsce, jak również pracuje nad Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Marek Kraszewski podkreślił, iż Warszawa aplikuje też do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury W tym miejscu mówca zwrócił uwagę zebranym, iż rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niebawem, tj. 21 czerwca br. Po rozpoczęciu prac w 2008 roku, Program przez okres około jednego roku nie był poddawany żadnym konsultacjom. Od blisko dwóch lat prace nad projektem zostały jednak wznowione, powołano m.in. Zespół konsultacyjny. Marek Kraszewski podkreślił, iż generalną zasadą przy tworzeniu dokumentu było to, że Program 3

4 powinien powstawać w sposób partycypacyjny, tj. zarówno z udziałem uczestników kultury, jak i jego organizatorów. Prelegent dodał, iż Program od dwóch tygodni konsultowany jest z mieszkańcami za pomocą platformy konsultacyjnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. P.o. Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy poinformował, iż w dniu 2 czerwca br. odbyły się warsztaty konsultacyjne, a w dniu 11 czerwca 2011 roku planowane są kolejne warsztaty w tym zakresie. Ponadto równolegle do konsultacji społecznych prowadzone są uzgodnienia przywołanego dokumentu wewnątrz Urzędu m.st. Warszawy (zgodnie z Zarządzeniem Nr 4392/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Podsumowując swoją wypowiedź prelegent stwierdził, iż Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 koresponduje ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego, aplikacją Miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jak również wpisuje się w trendy tworzenia nowych dokumentów. Aldona Machnowska-Góra przedstawiła prezentację multimedialną na temat projektu Programu (załącznik do niniejszego sprawozdania). W prezentacji prelegentka położyła szczególny nacisk na omówienie najważniejszych cech dokumentu, przedstawiła zmiany jakie w ciągu ostatnich lat nastąpiły w Warszawie, wskazała przyczyny stworzenia Programu, a następnie szczegółowo zaprezentowała obszary: LUDZIE, KREACJA, MIEJSCA I PRZESTRZEŃ, WIZERUNEK, TOŻSAMOŚĆ, ZARZĄDZANIE. Aldona Machnowska-Góra podkreśliła, iż kultury w Warszawie nie można określić jako zbadanej, ponieważ dostępne wyniki badań w tej materii są nieaktualne albo wyrywkowe. Mówczyni zawróciła też uwagę, iż najpierw należy stworzyć mapę kultury w Warszawie, a następnie zająć się tworzeniem programów operacyjnych. Podsumowując powyższe wystąpienia Marek Kraszewski zachęcił zebranych do udziału w warsztatach konsultacyjnych Programu, które odbędą się w sobotę 12 czerwca br. w godz. 10:00-13:00 w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4. Przewodniczący WRP zachęcił do dyskusji nad dokumentem. Maria Wojtysiak oraz Maria Lehman zgłosiły, iż nie miały możliwości wcześniejszego zapoznania się z Programem. Maria Lehman zapytała za pomocą jakich środków Program będzie reprezentować interesy wszystkich grup społecznych. Poprosiła o wyjaśnienie jakie działania dokument przewiduje dla osób starszych. Wskazała ponadto, iż możliwość oglądania spektakli w Warszawie przez osoby starsze jest utrudniona z uwagi na wieczorno-nocne wystawianie sztuk. Grzegorz Lewandowski odpowiedział, iż Program nie stanowi o konkretnych rozwiązaniach, możliwych do zastosowania w praktyce, ponieważ te wypracowane zostaną dopiero przez grupy robocze. Marek Kraszewski zaakcentował natomiast, iż podczas posiedzeń komisji dialogu społecznego, działających przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy, wskazano, iż stołeczne teatry otwierane są zbyt wcześnie. Maria Wojtysiak poparła stanowisko wyrażone przez Marię Lehman co do niedostosowania oferty kulturalnej Warszawy dla osób starszych. Wskazała ponadto, że w dokumencie dość pobieżnie potraktowano kwestię dziedzictwa kulturowego Warszawy. Aldona 4

5 Machnowska-Góra podkreśliła jednak, że w Programie szczególny nacisk położono na budowanie tożsamości. Ponadto przedstawicielka KDS ds. Kultury dodała, iż blisko 20% widzów stołecznych teatrów stanowią odbiorcy powyżej 60. roku życia. Grzegorz Lewandowski dodał, iż ważne dla twórców Programu jest to, by dokument był otwarty i kształtował ramy rozwoju kultury dla wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy. Joanna Krasnodębska przyznała, iż struktura i zawartość omawianego dokumentu zyskały u niej aprobatę z uwagi na fakt, iż jest on wzorowany na schemacie wdrażania funduszy strukturalnych. Dodała, iż docenia czynny udział Aliny Gałązki w pracach nad dokumentem. Wiceprzewodnicząca WRP podkreśliła, iż Program nie zawiera konkretnych rozwiązań, lecz pokazuje schemat zarządzania kulturą w Warszawie. Maria Wojtysiak zaakcentowała, iż generalnie Program uważa za poprawny, ale nie sposób w jej opinii nie przyznać, iż oferta kulturalna Warszawy nie jest dostosowana dla osób starszych. Dodała również, żeby w Programie większy nacisk należy położyć na kwestię dziedzictwa kulturowego stolicy. Piotr Kaliszek zasugerował natomiast, że w dokumencie powinno się wskazać priorytety. Jako przykład podał, iż należałoby ustalić czy ważniejsze jest podnoszenie poziomu wiedzy pracowników Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, czy też sprawa regrantingu. Grzegorz Lewandowski odparł, iż Program został napisany intuicyjnie i na obecnym etapie prac nie wiadomo jak w praktyce zarządzanie kulturą powinno wyglądać. Andrzej Mrowiec zwrócił uwagę na fakt, iż po raz pierwszy toczy się dyskusja o konkretnym Programie, który może stać się punktem wyjścia do dalszej, poważnej debaty. Podkreślił, że Zespół redakcyjny pracował społecznie, a to - w jego mniemaniu - nie powinno mieć miejsca na dalszym etapie działań. Jako przykład podobnej inicjatywy wskazał Program dot. stanu muzyki w Polsce, tworzony przez Instytut Muzyki i Tańca (nad którym przedstawiciele organizacji pozarządowych pracowali za wynagrodzeniem). A. Mrowiec podkreślił, że w Programie stanowi się o dotowaniu inicjatyw przez m.st. Warszawę, a jego zdaniem powinno się też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Warszawie generalnie. Warszawa jako siedziba wielu instytucji, nie może odcinać się od kultury na szczeblu ogólnopolskim. Ponadto Zaakcentował dużą wartość konkursów wieloletnich organizowanych przez m.st. Warszawę. Uzasadnił to faktem, iż twórcy kultury powinni mieć poczucie stabilizacji swych projektów. Jednocześnie mówca zaproponował stworzenie odrębnego systemu finansowania stałych wydarzeń kulturalnych. Kończąc swoje wystąpienie A. Mrowiec zadał pytanie: czy program ulegnie drastycznym zmianom w sytuacji nieprzyznania Warszawie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016? Aldona Machnowska-Góra odpowiedziała, iż dalszy etap prac nad Programem będzie sprofesjonalizowany. Podkreśliła, że zgodnie z zapewnieniami Marka Kraszewskiego, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ma zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Diagnozy zlecane będą firmom zewnętrznym, natomiast eksperci w Zespole sterującym będą wynagradzani. Co do instytucji narodowych mówczyni odparła, iż opisane one są w obszarze MIEJSCA, ponadto współpraca międzysektorowa zakłada włączenie instytucji narodowych. Kończąc swoją wypowiedź Andrzej Mrowiec wskazał, iż trudno w odniesieniu do kultury 5

6 w Warszawie odnaleźć rzetelne dane statystyczne. Jego zdaniem nie ma danych w Głównym Urzędzie Statystycznym, nie przeprowadza się też wyodrębnionych badań przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej. A. Mrowiec zaapelował o zlecenie przez Miasto takich badań. Marek Kraszewski zachęcił zebranych, by wszystkie swoje propozycje i uwagi dot. Programu przekazali poprzez platformę konsultacyjną. Włodzimierz Paszyński podkreślił, że dyskutowany dokument pokazuje niezwykle ważne dla Miasta obszary, nie stanowi jednak odpowiedzi na pytanie czego oczekujemy, bo to będzie zadaniem programów operacyjnych. Przewodniczący dodał, że gdy projekt będzie kierowany pod obrady Rady m.st. Warszawy, WRP powróci do dyskusji nad nim. Anna Gierałtowska zachęciła zebranych do udziału w spotkaniu Forum Dialogu Społecznego, które odbędzie się dnia 15 czerwca br. o godz w sali nr 169 na I piętrze w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego przy pl. Bankowym 3/5. Spotkanie poświęcone będzie polityce lokalowej Miasta wobec organizacji pozarządowych. TERMIN KOLEJNEGO POSIEDZENIE WRP Zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań kolejne posiedzenie WRP odbędzie się dnia 13 lipca br. o godz w sali konferencyjnej na I piętrze, ul. Senatorska 27. Sporządziła: Katarzyna Robak (CKS) 6

7 Warszawa Miasto kultury i obywateli Program Rozwoju Kultury do Etap I Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

8 Zmiana / inne mówienie o kulturze Dokument jaki jest? żywy zauważa i docenia rolę współczesnej kultury tworzonej także poza tradycyjnymi ośrodkami prosty zrozumiały dla nie-specjalistów otwarty odzwierciedla proces budowania polityki kulturalnej angażujący zaprasza obywateli i obywatelki do dyskusji o kulturze Warszawy Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

9 Zmiana / otwieranie na partycypację Otwarcie władz Miasta na sektor obywatelski środowiska poza strukturami Urzędu: Miasto zgadza się przekazać część swoich kompetencji tu: w zakresie planowania dokumentów strategicznych Działanie wpisuje się w ogólnokrajowy kierunek: budowanie kapitału społecznego : zaufania między obywatelami a administracją; wspólnego działania Uspołecznianie procesów zarządzania kulturą [społeczne rada kultury / zespół sterujący złożony w części z zewnętrznych wobec miasta ekspertów, zespoły robocze] Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

10 O co chodzi / po co dokument? Dokument to odpowiedź na: problem niedopasowania dynamicznego rozwoju kultury do niezreformowanego systemu zarządzania zacieranie się granic między sektorami: instytucjami, organizacjami społecznymi, firmami ważne są cele i działania, a nie stan prawny emancypacja sektora obywatelskiego, który domaga się współudziału w decydowaniu o mieście docenienie roli kultury która jest źródłem innowacji, czynnikiem rozwoju i prawem obywatelskim Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

11

12 Cel: Rozwój kultury jako czynnik rozwoju miasta. Warszawa staje się miastem kultury i obywateli Warstwa ideowa opisuje Warszawę, o jakiej marzymy - nowoczesna i kreatywna - aktywizująca - różnorodna - budująca swoją współczesną tożsamość - efektywnie zarządzana

13 Obszary Obszary zostały ujęte w nowatorski, intuicyjny sposób - Ludzie - Kreacja /twórczość, wydarzenia i sektor kreatywny/ - Wizerunek - Tożsamość - Zarządzanie Obszary się przenikają, szczególnie zarządzanie przecina pozostałe Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

14 Ludzie Obejmuje: uczestników kultury, obecnych i przyszłych mieszkańców oraz gości Warszawy Cel: zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze, pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców - Kompetencje kulturowe - dostępności - Informacja - Aktywizacja - Animacja Przykładowe projekty i działania: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, karta miejska, latające centra kultury

15 Kreacja Dotyczy: twórczości, wydarzeń, działalności sektora kreatywnego Cel: wspieranie twórczości, upowszechniania kultury i sztuki, rozwój sektora kreatywnego - Różnorodność i niezależność - Nowe dzieła - Umiejętności artystów, twórców, animatorów, projektantów - Uproszczenie procedur - Współpraca - Polityka festiwalowa Przykładowe projekty i działania: scena impresaryjna, konkursy dla podmiotów o różnym statusie prawnym,

16 Miejsca i przestrzeń Obejmuje: budynki i lokale, przestrzeń publiczną, zabytki Cel: poprawa stanu, dostępności i jakości infrastruktury i przestrzeni publicznej - Rewitalizacja istniejących instytucji kultury - Efektywne wykorzystywanie - Poprawa jakości i dostępności przestrzeni publicznej, uproszczenie procedur - Ochrona zabytków, umożliwienie wykorzystania ich na cele kulturalne Przykładowe działania i projekty: Program Ochrony Zabytków, wytyczenie Stref Kultury, dostosowanie instytucji do europejskich stadardów,

17 Wizerunek Obejmuje: proces budowania marki Warszawy ze pójną polityką promocji kultury oraz nowoczesną informacją kulturalną Cel: zbudowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury - Promowanie warszawskiej kultury - Włączanie artystów, twórców a także zjawisk i wydarzeń kulturalnych w budowanie wizerunku - System informacji Przykładowe projekty i działania: system informacyjny, powołanie Warszawskich Ambasadorów Kultury, program udziały Warszawy i jej twórców w znaczących miedzynarodowych wydarzeniach

18 Tożsamość Obejmuje: odkrywanie, wypracowywanie i budowanie poprzez kulturę identyfikacji ze współczesną Warszawą Cel: zbudowanie współczesnej tożsamości warszawskiej z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości - Proces określania współczesnej tożsamości - Budowanie poczucia więzi i odpowiedzialności - Wspieranie aktywności kulturalnej imigrantów - Wspieranie projektów międzykulturowych - Włączanie współczesnych, powojennych aspektów dziedzictwa w budowanie tożsamości Przykładowe działania i projekty: wewnętrzna turystyka miejska, archiwum współczesnej kultury Warszawy,

19 Zarządzanie Dotyczy tworzenia i prowadzenia polityki kulturalnej oraz administrowania zasobami w sektorze kultury Cel: podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą - Mapa kultury ( badania, analizy, opracowania eksperckie) - dostosowanie struktury Miasta do aktualnych celów i wyzwań - wypracowanie reguł formowania założeń polityki kulturalnej z uwzględnieniem głosu mieszkańców - Stworzenie przejrzystego systemu finansowania kultury - Podniesienie kompetencji kadr zrządzających Przykładowe projekty i działania: budżety zadaniowe, reorganizacja Biura Kultury, eksperckie systemy oceny ofert, powołanie Społecznej Rady Kultury

20

21

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP SRKS / WSTĘP. projekt dokumentu po konsultacjach społecznych 229. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.

I. WSTĘP SRKS / WSTĘP. projekt dokumentu po konsultacjach społecznych 229. 1 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm. WSTĘP I. WSTĘP Konsultacje społeczne są wielostronnym i wieloetapowym procesem, w którym osoby indywidualne oraz podmioty prawne, będąc adresatem działań normotwórczych, mogą zapoznać się z projektowanymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku

Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Uczestnicy spotkania Członkowie Forum: 1. Tomasz Harasimowicz Przewodniczący FDS, przedstawiciel KDS ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania

Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania Opis koncepcji opracowania Planu Rozwoju i Koncepcji Zagospodarowania w ramach projektu pn. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE RAPORT Z BADAŃ

MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE RAPORT Z BADAŃ MIEJSKIE POLITYKI KULTURALNE RAPORT Z BADAŃ POLECAMY Res Publica Nowa raport Miejskie p olityki k ulturalne nr 21/2013, wiosna 2013 211/ rok XXVI, ISSN: 1230-2155 Cena 20 zł (VAT 5%) z a w ó d Gerri Moriarty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br.

Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br. Sprawozdanie z posiedzenia Forum Dialogu Społecznego w dniu 15 czerwca br. Agenda spotkania Tomasz Harasimowicz (prowadzący spotkanie) poinformował zebranych, że tematem przewodnim posiedzenia będzie udostępnianie

Bardziej szczegółowo