SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 8 czerwca 2011 roku o godz. 16:00 Obecni na spotkaniu członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 1. Alina Gałązka 2. Anna Gierałtowska 3. Tomasz Harasimowicz 4. Piotr Kaliszek 5. Joanna Krasnodębska 6. Adam Kwiatkowski 7. Martyna Leciak 8. Maria Lehman 9. Andrzej Mrowiec 10. Włodzimierz Paszyński 11. Teresa Sierawska 12. Marcin Wojdat 13. Maria Wojtysiak 14. Małgorzata Zambrowska Goście: 1. Aldona Machnowska-Góra KDS ds. Kultury 2. Grzegorz Lewandowski KDS ds. Kultury 3. Marek Kraszewski Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy AGENDA SPOTKANIA Spotkanie rozpoczął Włodzimierz Paszyński - Przewodniczący Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako Przewodniczący), informując zebranych, że posiedzenie poświęcone będzie w zasadniczej części dyskusji nad dokumentem pod nazwą Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku TERMINY ORAZ TEMATYKA KOLEJNYCH SPOTKAŃ WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Anna Gierałtowska - Wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako Wiceprzewodnicząca) przedstawiła propozycje terminów kolejnych posiedzeń Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej również jako WRP). Wiceprzewodnicząca podkreśliła, iż sugerowane daty wybrane zostały przez Prezydium WRP ze względu na ich niekolizyjność z terminami posiedzeń Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Po krótkiej dyskusji nad celowością organizacji spotkań WRP w terminach wakacyjnych 1

2 ostatecznie ustalono, że spotkania WRP w roku 2011 odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem: Lp. Data spotkania Godzina spotkania lipca sierpnia września października 16: listopada 6. 7 grudnia Miejsce spotkania sala konferencyjna na I piętrze przy ul. Senatorskiej 27 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Wskazano planowane tematy poszczególnych spotkań: 13 lipca 2011 roku omówienie projektów programów profilaktycznych przygotowywanych przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy: Programu Przeciwdziałania Narkomanii; Programu Przeciwdziałania HIV/AIDS oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy; 31 sierpnia 2011 roku dyskusja nad projektem programu współpracy m.st. Warszawy w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 28 września 2011 roku spotkanie poświęcone projektowi uchwały budżetowej m.st. Warszawy na kolejne lata. Członkowie WRP: Teresa Sierawska, Marek Chodaczynski oraz Anna Gierałtowska wraz z Ireną Chmiel (Zastępcą Dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) spotkali się niedawno, by ustalić jak takie posiedzenie WRP dot. budżetu powinno wyglądać. W rezultacie uzgodniono, że wrześniowe spotkanie będzie miało charakter edukacyjno-informacyjny i zaproszone na nie zostaną pracownicy Biura Planowania Budżetowego Urzędu m.st. Warszawy. Propozycja zyskała aprobatę Prezydium WRP. Wiceprzewodnicząca zaakcentowała, że pozostałe posiedzenia WRP poświęcone mają być omawianiu dokumentów, jakie wpływać będą do tego gremium. Tomasz Harasimowicz zwrócił uwagę na potrzebę wcześniejszego zapoznania się przez członków WRP z programami profilaktycznymi, tj. przed lipcowym posiedzeniem WRP. Prelegent poprosił o przesłanie drogą elektroniczną przywołanych projektów. Martyna Leciak odpowiedziała, iż rzeczone dokumenty przekazane zostaną członkom WRP, gdy tylko ich wersje elektroniczne znajdą się w posiadaniu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 2

3 WYZNACZENIE PRZEDSTAWICIELI DO ZESPOŁÓW ROBOCZYCH Anna Gierałtowska poprosiła zebranych o wyznaczenie przedstawicieli WRP do Zespołów roboczych, które rozpatrywać będą uwagi, jakie wpłyną do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w związku z konsultacjami projektów aktów prawa miejscowego przeprowadzanymi przez to Biuro (tryb konsultacji oraz sposób powoływania Zespołu roboczego wskazuje Uchwała Nr LXXXIX/2653/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji). Do Zespołu roboczego ds. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody wyznaczeni zostali: Maria Wojtysiak oraz Piotr Kaliszek. Teresa Sierawska została wyznaczona do Zespołu roboczego ds. projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie m.st. Warszawy. DYSKUSJA NAD DOKUMENTEM POD NAZWĄ MIASTO KULTURY I OBYWATELI. PROGRAM ROZWOJU KULTURY W WARSZAWIE DO ROKU 2020 Włodzimierz Paszyński przedstawił osoby, które przygotowywały projekt dokumentu pod nazwą Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 (dalej jako program): Marka Kraszewskiego p.o. Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury: Aldonę Machnowską-Górę i Grzegorza Lewandowskiego. Podkreślono ponadto, że w Zespole, który opracowywał dokument udział brały także: Alina Gałązka oraz Agata Diduszko-Zyglewska. Marek Kraszewski przedstawił zebranym wstępne informacje dot. Programu. Zwrócił uwagę, iż prace nad omawianym dokumentem rozpoczęły się, gdy ustalono, że dane zawarte w Strategii Rozwoju Warszawy są nieadekwatne do rzeczywistości. Marek Kraszewski przedstawił genezę powstania Programu: przypomniał zebranym, iż w 2009 roku odbył się Kongres Kultury, ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej jako MKiDN) przygotowuje deregulację przepisów dot. organizacji życia kulturalnego w Polsce, jak również pracuje nad Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego. Marek Kraszewski podkreślił, iż Warszawa aplikuje też do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury W tym miejscu mówca zwrócił uwagę zebranym, iż rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niebawem, tj. 21 czerwca br. Po rozpoczęciu prac w 2008 roku, Program przez okres około jednego roku nie był poddawany żadnym konsultacjom. Od blisko dwóch lat prace nad projektem zostały jednak wznowione, powołano m.in. Zespół konsultacyjny. Marek Kraszewski podkreślił, iż generalną zasadą przy tworzeniu dokumentu było to, że Program 3

4 powinien powstawać w sposób partycypacyjny, tj. zarówno z udziałem uczestników kultury, jak i jego organizatorów. Prelegent dodał, iż Program od dwóch tygodni konsultowany jest z mieszkańcami za pomocą platformy konsultacyjnej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. P.o. Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy poinformował, iż w dniu 2 czerwca br. odbyły się warsztaty konsultacyjne, a w dniu 11 czerwca 2011 roku planowane są kolejne warsztaty w tym zakresie. Ponadto równolegle do konsultacji społecznych prowadzone są uzgodnienia przywołanego dokumentu wewnątrz Urzędu m.st. Warszawy (zgodnie z Zarządzeniem Nr 4392/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Podsumowując swoją wypowiedź prelegent stwierdził, iż Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020 koresponduje ze Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego, aplikacją Miasta do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jak również wpisuje się w trendy tworzenia nowych dokumentów. Aldona Machnowska-Góra przedstawiła prezentację multimedialną na temat projektu Programu (załącznik do niniejszego sprawozdania). W prezentacji prelegentka położyła szczególny nacisk na omówienie najważniejszych cech dokumentu, przedstawiła zmiany jakie w ciągu ostatnich lat nastąpiły w Warszawie, wskazała przyczyny stworzenia Programu, a następnie szczegółowo zaprezentowała obszary: LUDZIE, KREACJA, MIEJSCA I PRZESTRZEŃ, WIZERUNEK, TOŻSAMOŚĆ, ZARZĄDZANIE. Aldona Machnowska-Góra podkreśliła, iż kultury w Warszawie nie można określić jako zbadanej, ponieważ dostępne wyniki badań w tej materii są nieaktualne albo wyrywkowe. Mówczyni zawróciła też uwagę, iż najpierw należy stworzyć mapę kultury w Warszawie, a następnie zająć się tworzeniem programów operacyjnych. Podsumowując powyższe wystąpienia Marek Kraszewski zachęcił zebranych do udziału w warsztatach konsultacyjnych Programu, które odbędą się w sobotę 12 czerwca br. w godz. 10:00-13:00 w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4. Przewodniczący WRP zachęcił do dyskusji nad dokumentem. Maria Wojtysiak oraz Maria Lehman zgłosiły, iż nie miały możliwości wcześniejszego zapoznania się z Programem. Maria Lehman zapytała za pomocą jakich środków Program będzie reprezentować interesy wszystkich grup społecznych. Poprosiła o wyjaśnienie jakie działania dokument przewiduje dla osób starszych. Wskazała ponadto, iż możliwość oglądania spektakli w Warszawie przez osoby starsze jest utrudniona z uwagi na wieczorno-nocne wystawianie sztuk. Grzegorz Lewandowski odpowiedział, iż Program nie stanowi o konkretnych rozwiązaniach, możliwych do zastosowania w praktyce, ponieważ te wypracowane zostaną dopiero przez grupy robocze. Marek Kraszewski zaakcentował natomiast, iż podczas posiedzeń komisji dialogu społecznego, działających przy Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy, wskazano, iż stołeczne teatry otwierane są zbyt wcześnie. Maria Wojtysiak poparła stanowisko wyrażone przez Marię Lehman co do niedostosowania oferty kulturalnej Warszawy dla osób starszych. Wskazała ponadto, że w dokumencie dość pobieżnie potraktowano kwestię dziedzictwa kulturowego Warszawy. Aldona 4

5 Machnowska-Góra podkreśliła jednak, że w Programie szczególny nacisk położono na budowanie tożsamości. Ponadto przedstawicielka KDS ds. Kultury dodała, iż blisko 20% widzów stołecznych teatrów stanowią odbiorcy powyżej 60. roku życia. Grzegorz Lewandowski dodał, iż ważne dla twórców Programu jest to, by dokument był otwarty i kształtował ramy rozwoju kultury dla wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy. Joanna Krasnodębska przyznała, iż struktura i zawartość omawianego dokumentu zyskały u niej aprobatę z uwagi na fakt, iż jest on wzorowany na schemacie wdrażania funduszy strukturalnych. Dodała, iż docenia czynny udział Aliny Gałązki w pracach nad dokumentem. Wiceprzewodnicząca WRP podkreśliła, iż Program nie zawiera konkretnych rozwiązań, lecz pokazuje schemat zarządzania kulturą w Warszawie. Maria Wojtysiak zaakcentowała, iż generalnie Program uważa za poprawny, ale nie sposób w jej opinii nie przyznać, iż oferta kulturalna Warszawy nie jest dostosowana dla osób starszych. Dodała również, żeby w Programie większy nacisk należy położyć na kwestię dziedzictwa kulturowego stolicy. Piotr Kaliszek zasugerował natomiast, że w dokumencie powinno się wskazać priorytety. Jako przykład podał, iż należałoby ustalić czy ważniejsze jest podnoszenie poziomu wiedzy pracowników Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, czy też sprawa regrantingu. Grzegorz Lewandowski odparł, iż Program został napisany intuicyjnie i na obecnym etapie prac nie wiadomo jak w praktyce zarządzanie kulturą powinno wyglądać. Andrzej Mrowiec zwrócił uwagę na fakt, iż po raz pierwszy toczy się dyskusja o konkretnym Programie, który może stać się punktem wyjścia do dalszej, poważnej debaty. Podkreślił, że Zespół redakcyjny pracował społecznie, a to - w jego mniemaniu - nie powinno mieć miejsca na dalszym etapie działań. Jako przykład podobnej inicjatywy wskazał Program dot. stanu muzyki w Polsce, tworzony przez Instytut Muzyki i Tańca (nad którym przedstawiciele organizacji pozarządowych pracowali za wynagrodzeniem). A. Mrowiec podkreślił, że w Programie stanowi się o dotowaniu inicjatyw przez m.st. Warszawę, a jego zdaniem powinno się też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Warszawie generalnie. Warszawa jako siedziba wielu instytucji, nie może odcinać się od kultury na szczeblu ogólnopolskim. Ponadto Zaakcentował dużą wartość konkursów wieloletnich organizowanych przez m.st. Warszawę. Uzasadnił to faktem, iż twórcy kultury powinni mieć poczucie stabilizacji swych projektów. Jednocześnie mówca zaproponował stworzenie odrębnego systemu finansowania stałych wydarzeń kulturalnych. Kończąc swoje wystąpienie A. Mrowiec zadał pytanie: czy program ulegnie drastycznym zmianom w sytuacji nieprzyznania Warszawie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016? Aldona Machnowska-Góra odpowiedziała, iż dalszy etap prac nad Programem będzie sprofesjonalizowany. Podkreśliła, że zgodnie z zapewnieniami Marka Kraszewskiego, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ma zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Diagnozy zlecane będą firmom zewnętrznym, natomiast eksperci w Zespole sterującym będą wynagradzani. Co do instytucji narodowych mówczyni odparła, iż opisane one są w obszarze MIEJSCA, ponadto współpraca międzysektorowa zakłada włączenie instytucji narodowych. Kończąc swoją wypowiedź Andrzej Mrowiec wskazał, iż trudno w odniesieniu do kultury 5

6 w Warszawie odnaleźć rzetelne dane statystyczne. Jego zdaniem nie ma danych w Głównym Urzędzie Statystycznym, nie przeprowadza się też wyodrębnionych badań przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej. A. Mrowiec zaapelował o zlecenie przez Miasto takich badań. Marek Kraszewski zachęcił zebranych, by wszystkie swoje propozycje i uwagi dot. Programu przekazali poprzez platformę konsultacyjną. Włodzimierz Paszyński podkreślił, że dyskutowany dokument pokazuje niezwykle ważne dla Miasta obszary, nie stanowi jednak odpowiedzi na pytanie czego oczekujemy, bo to będzie zadaniem programów operacyjnych. Przewodniczący dodał, że gdy projekt będzie kierowany pod obrady Rady m.st. Warszawy, WRP powróci do dyskusji nad nim. Anna Gierałtowska zachęciła zebranych do udziału w spotkaniu Forum Dialogu Społecznego, które odbędzie się dnia 15 czerwca br. o godz w sali nr 169 na I piętrze w Urzędzie Wojewody Mazowieckiego przy pl. Bankowym 3/5. Spotkanie poświęcone będzie polityce lokalowej Miasta wobec organizacji pozarządowych. TERMIN KOLEJNEGO POSIEDZENIE WRP Zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań kolejne posiedzenie WRP odbędzie się dnia 13 lipca br. o godz w sali konferencyjnej na I piętrze, ul. Senatorska 27. Sporządziła: Katarzyna Robak (CKS) 6

7 Warszawa Miasto kultury i obywateli Program Rozwoju Kultury do Etap I Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

8 Zmiana / inne mówienie o kulturze Dokument jaki jest? żywy zauważa i docenia rolę współczesnej kultury tworzonej także poza tradycyjnymi ośrodkami prosty zrozumiały dla nie-specjalistów otwarty odzwierciedla proces budowania polityki kulturalnej angażujący zaprasza obywateli i obywatelki do dyskusji o kulturze Warszawy Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

9 Zmiana / otwieranie na partycypację Otwarcie władz Miasta na sektor obywatelski środowiska poza strukturami Urzędu: Miasto zgadza się przekazać część swoich kompetencji tu: w zakresie planowania dokumentów strategicznych Działanie wpisuje się w ogólnokrajowy kierunek: budowanie kapitału społecznego : zaufania między obywatelami a administracją; wspólnego działania Uspołecznianie procesów zarządzania kulturą [społeczne rada kultury / zespół sterujący złożony w części z zewnętrznych wobec miasta ekspertów, zespoły robocze] Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

10 O co chodzi / po co dokument? Dokument to odpowiedź na: problem niedopasowania dynamicznego rozwoju kultury do niezreformowanego systemu zarządzania zacieranie się granic między sektorami: instytucjami, organizacjami społecznymi, firmami ważne są cele i działania, a nie stan prawny emancypacja sektora obywatelskiego, który domaga się współudziału w decydowaniu o mieście docenienie roli kultury która jest źródłem innowacji, czynnikiem rozwoju i prawem obywatelskim Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

11

12 Cel: Rozwój kultury jako czynnik rozwoju miasta. Warszawa staje się miastem kultury i obywateli Warstwa ideowa opisuje Warszawę, o jakiej marzymy - nowoczesna i kreatywna - aktywizująca - różnorodna - budująca swoją współczesną tożsamość - efektywnie zarządzana

13 Obszary Obszary zostały ujęte w nowatorski, intuicyjny sposób - Ludzie - Kreacja /twórczość, wydarzenia i sektor kreatywny/ - Wizerunek - Tożsamość - Zarządzanie Obszary się przenikają, szczególnie zarządzanie przecina pozostałe Miasto kultury i obywateli. Program Rozwoju Kultury do Etap I

14 Ludzie Obejmuje: uczestników kultury, obecnych i przyszłych mieszkańców oraz gości Warszawy Cel: zwiększanie i pogłębianie uczestnictwa w kulturze, pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców - Kompetencje kulturowe - dostępności - Informacja - Aktywizacja - Animacja Przykładowe projekty i działania: Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, karta miejska, latające centra kultury

15 Kreacja Dotyczy: twórczości, wydarzeń, działalności sektora kreatywnego Cel: wspieranie twórczości, upowszechniania kultury i sztuki, rozwój sektora kreatywnego - Różnorodność i niezależność - Nowe dzieła - Umiejętności artystów, twórców, animatorów, projektantów - Uproszczenie procedur - Współpraca - Polityka festiwalowa Przykładowe projekty i działania: scena impresaryjna, konkursy dla podmiotów o różnym statusie prawnym,

16 Miejsca i przestrzeń Obejmuje: budynki i lokale, przestrzeń publiczną, zabytki Cel: poprawa stanu, dostępności i jakości infrastruktury i przestrzeni publicznej - Rewitalizacja istniejących instytucji kultury - Efektywne wykorzystywanie - Poprawa jakości i dostępności przestrzeni publicznej, uproszczenie procedur - Ochrona zabytków, umożliwienie wykorzystania ich na cele kulturalne Przykładowe działania i projekty: Program Ochrony Zabytków, wytyczenie Stref Kultury, dostosowanie instytucji do europejskich stadardów,

17 Wizerunek Obejmuje: proces budowania marki Warszawy ze pójną polityką promocji kultury oraz nowoczesną informacją kulturalną Cel: zbudowanie wizerunku Warszawy jako miasta kultury - Promowanie warszawskiej kultury - Włączanie artystów, twórców a także zjawisk i wydarzeń kulturalnych w budowanie wizerunku - System informacji Przykładowe projekty i działania: system informacyjny, powołanie Warszawskich Ambasadorów Kultury, program udziały Warszawy i jej twórców w znaczących miedzynarodowych wydarzeniach

18 Tożsamość Obejmuje: odkrywanie, wypracowywanie i budowanie poprzez kulturę identyfikacji ze współczesną Warszawą Cel: zbudowanie współczesnej tożsamości warszawskiej z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości - Proces określania współczesnej tożsamości - Budowanie poczucia więzi i odpowiedzialności - Wspieranie aktywności kulturalnej imigrantów - Wspieranie projektów międzykulturowych - Włączanie współczesnych, powojennych aspektów dziedzictwa w budowanie tożsamości Przykładowe działania i projekty: wewnętrzna turystyka miejska, archiwum współczesnej kultury Warszawy,

19 Zarządzanie Dotyczy tworzenia i prowadzenia polityki kulturalnej oraz administrowania zasobami w sektorze kultury Cel: podniesienie jakości i efektywności zarządzania kulturą - Mapa kultury ( badania, analizy, opracowania eksperckie) - dostosowanie struktury Miasta do aktualnych celów i wyzwań - wypracowanie reguł formowania założeń polityki kulturalnej z uwzględnieniem głosu mieszkańców - Stworzenie przejrzystego systemu finansowania kultury - Podniesienie kompetencji kadr zrządzających Przykładowe projekty i działania: budżety zadaniowe, reorganizacja Biura Kultury, eksperckie systemy oceny ofert, powołanie Społecznej Rady Kultury

20

21

SPRAWOZDANIE Z VII POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z VII POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z VII POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO 19 października 2011 roku o godz. 16.00 Obecni na spotkaniu członkowie Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego: 1. Alina Gałązka 2. Anna

Bardziej szczegółowo

Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 29 lutego 2012 roku Warsztat, pl. Konstytucji 4

Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 29 lutego 2012 roku Warsztat, pl. Konstytucji 4 Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 29 lutego 2012 roku Warsztat, pl. Konstytucji 4 Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele komisji dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych komisji dialogu

Bardziej szczegółowo

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO

FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 26 listopada 2014 roku sala konferencyjna w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele komisji dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XXIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z XXIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Sprawozdanie z XXIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 23 stycznia 2013 roku o godz. 16:00 Uczestnicy spotkania ze strony Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO W DNIU 2 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO W DNIU 2 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO W DNIU 2 MARCA 2011 ROKU 1. Powitanie zebranych przez Tomasza Harasimowicza 2. Wystąpienie Martyny Leciak z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku

Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Sprawozdanie ze spotkania Forum Dialogu Społecznego (FDS) w dniu 26 maja 2010 roku Uczestnicy spotkania Członkowie Forum: 1. Tomasz Harasimowicz Przewodniczący FDS, przedstawiciel KDS ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.203.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu Warszawa, lipiec 2013 r. 2009 Cykl spotkań z ekspertami i opracowanie pierwotnej wersji Programu (21.04 16 osób; 12.05 21 osób). Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 29.10.2013 r. Spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2016 ROK

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2016 ROK PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ DS. TWORZENIA PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOMŻY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 7.11.2011 18.11.2013 Podstawą działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest Regulamin Rady. Regulamin określa cele, strukturę

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014r. Regulamin konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONOPNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP 1 Ilekroć w niniejszym programie współpracy Gminy Konopnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018

Sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 Sprawozdanie z procesu konsultacyjnego projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 Prace nad projektem uchwały Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 rozpoczęły się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele komisji dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych komisji dialogu społecznego (DKDS):

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele komisji dialogu społecznego (KDS) i dzielnicowych komisji dialogu społecznego (DKDS): Notatka ze spotkania FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO 17 kwietnia 2013 roku sala konferencyjna Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3.

Cele współpracy 2. Zasady współpracy 3. projekt Burmistrza Miasta Roczny program współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 Wstęp Przyjmując

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 października 2016 roku

Protokół z XIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 października 2016 roku Protokół z XIV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 12 października 2016 roku Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIX posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 października 2014 roku

Protokół z XIX posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 października 2014 roku Protokół z XIX posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 października 2014 roku Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Niwiska z dnia. października 2014 r. Program współpracy Gminy Niwiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 Przepisy ogólne

Wstęp. 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia... 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji Sprawozdanie z realizacji r Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2012 KIELCE 2013 1. Wstęp W dniu 04 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu

Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Uchwała Nr 68/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLEŚNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLEŚNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Oleśnica z dnia... PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OLEŚNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 60/ON/2014 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 22 październik 2014 r. Program współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI 2016-2018. L.P. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI FORMY REALIZACJI UWAGI I 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady na okres kadencji i harmonogramu planowanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/274/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

UCHWAŁA NR XI/274/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok UCHWAŁA NR XI/274/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA W KIELCACH z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017. Na podstawie art. 5a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia w dniu r.

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia w dniu r. Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia w dniu 17.02.2009 r. W dniu 17.02.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok -Projekt- Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia.. Program Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury W dniu 12.11.2013 ((Biuro Kultury g 13.30 s. 330)

Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury W dniu 12.11.2013 ((Biuro Kultury g 13.30 s. 330) Protokół z posiedzenia Społecznej Rady Kultury W dniu 12.11.2013 ((Biuro Kultury g 13.30 s. 330) Uczestnicy posiedzenia: 1. Bogna Świątkowska, 2. Anna Żórawska, 3. Mamadou Diouf, 4. Hubert Kowalski, 5.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr XVI/116/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. Roczny Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PĘCŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST - p r o j e k t - UCHWAŁA NR RADY GMINY PĘCŁAW z dnia w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pęcław z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z XV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Sprawozdanie z XV posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 13 czerwca 2012 roku o godz. 16:00 Uczestnicy spotkania ze strony Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/511/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

UCHWAŁA NR XX/511/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok UCHWAŁA NR XX/511/2016 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny (obywatelski) od idei do wdrożenia

Budżet partycypacyjny (obywatelski) od idei do wdrożenia Budżet partycypacyjny (obywatelski) od idei do wdrożenia Oferta współpracy Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Warszawa, 2016 Jeśli poszukujecie narzędzia, które pozwoli zaktywizować

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r.

PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. WÓJT GMINY BEŁŻEC Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Bełżec z dnia 22 września 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../../2015 Rady Gminy Bełżec z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia...

Projekt. Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... Projekt Załącznik do Uchwały... Rady Gminy Milejów z dnia... ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MILEJÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia.listopada.2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LEŚNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 82/199/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 82/199/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 82/199/16 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. UCHWAŁA Nr...2015 (projekt) Rady Gminy Stare Juchy z dnia.. listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia DKDS Białołęka 9 X 2014, g

PROTOKÓŁ z posiedzenia DKDS Białołęka 9 X 2014, g PROTOKÓŁ z posiedzenia DKDS Białołęka 9 X 2014, g. 19.15 Spotkanie odbyło się w Białołęckim Ośrodku Kultury przy u. Van Gogha. Na wstępie Przewodniczący DKDS Bartłomiej Włodkowski (dalej: Przewodniczący)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW Projekt z dnia 25 listopada 2014 r. Sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drelów z organizacji pozarządowymi i innymi

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Strategia Rozwoju Kultury Miasta do roku 2020 Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta 1 WIZJA STRATEGICZNA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę miar Mikołaja Kopernika. Toruń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury w dniu (Biuro Kultury g 9.00 s. 330)

Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury w dniu (Biuro Kultury g 9.00 s. 330) Protokół z posiedzenia Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury w dniu 27.09.2013 (Biuro Kultury g 9.00 s. 330) Uczestnicy posiedzenia: 1. Tomasz Janowski 2. Marcin Jasiński 3. Alina Gałązka 4. Agata

Bardziej szczegółowo

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2 Radzie Seniorów Miasta Lublin nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. DRUK NR 70-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c ust. 2 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE Projekt z dnia 13 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z VI posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sprawozdanie z VI posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Sprawozdanie z VI posiedzenia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 25 września 2013 roku Uczestnicy spotkania Członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako Rada

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2016 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/75/15 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mełgiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA RADA SENIORÓW. Warszawa, 4 listopada 2014 r.

WARSZAWSKA RADA SENIORÓW. Warszawa, 4 listopada 2014 r. WARSZAWSKA RADA SENIORÓW Warszawa, 4 listopada 2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. Diagnoza problemów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr VIII/56/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015r. Roczny Program Współpracy Gminy Zalesie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo