danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego"

Transkrypt

1

2 W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych Województwa Dolnośląskiego, - absorpcji środków w ramach POWT RCz-RP , - przeprowadzonego badania ankietowego wśród instytucji zaangażowanych w działania transgraniczne na polsko-czeskim pograniczu.

3 Liczba ludności w latach Aktywność zawodowa populacji w 2010 roku Aktywni ekonomicznie Nieaktywni ekonomicznie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% województwo dolnośląskiego podregiony jeleniogórski i wałbrzyski łącznie podregion wałbrzyski podregion jeleniogórski województwo dolnośląskiego 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% podregiony jeleniogórski i wałbrzyski łącznie 5,00% 0,00% podregion wałbrzyski podregion jeleniogórski 0% 50% 100% Zarejestrowana stopa bezrobocia w latach (w %) podregion jeleniogórski podregion wałbrzyski podregiony jeleniogórski i wałbrzyski łącznie województwo dolnośląskiego

4 Województwo dolnośląskie jest relatywnie bogatym regionem, bowiem wytworzone PKB na mieszkańca jest wyższe niż średnia krajowa. Jednak cechuje je wewnątrzregionalne zróżnicowanie dochodowe. Analizując PKB na mieszkańca, zauważono, iż obszar podregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego łącznie należy do relatywnie biedniejszych części Dolnego Śląska (wartość PKB na mieszkańca w badanych podregionach wyniosło 72 % średniej województwa). Na danym obszarze wytwarzane jest ok. 1/3 wartości PKB województwa dolnośląskiego. Oba podregiony charakteryzują się słabiej rozwiniętym systemem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, w porównaniu do średniej w województwie.

5 Dominujący przemysł (szczególnie branża górnicza i wydobywcza) jest także sporym obciążeniem ekologicznym. Region wyróżnia się zróżnicowaniem walorów przyrodniczych (dwa parki narodowe, duża ilość rezerwatów, terenów chronionych, zasoby wód termalnych i leczniczych) i kulturowych. W latach zdecydowana większość bazy noclegowej funkcjonowała na terenie podregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego łącznie, tj. 77,7 % obiektów województwa dolnośląskiego. Liczba odwiedzających podregiony w latach stanowiła ponad połowę łącznej liczby turystów Dolnego Śląska, a ponad jedną trzecią zwiedzających z zagranicy.

6 Alokacja środków z POWT RCz-RP na poszczególne obszary Priorytetowe Wykorzystanie środków z POWT RCz-RP w woj. dolnośląskim na poszczególne obszary priorytetowe 26,69% 39,57% 9,79% 31,77% 58,45% 33,74% 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

7 Wykorzystanie środków POWT RCz-RP z podziałem na poszczególne dziedziny wsparcia przez Partnerów z Dolnego Śląska 3.2.Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, środki wykorzystane dla DŚ 3.1.Współpraca terytorialna instytucji 3.Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 2.3.Wspieranie współpracy w zakresie edukacji 2.2.Wspieranie rozwoju turystki 2.1.Rozwój przedsiębiorczości środki wykorzystane ogółem (DŚ plus Partnerzy z Czech) środki niewykorzystane oraz środki wykorzystane poza woj. dolnośląskim 2.Poprawa warunków rozwoju 1.3.Profilaktyka zagrożeń 1.2. Ochrona środowiska 1.1.Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, Miliony - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

8 Zdaniem respondentów: Do największych zalet analizowanego obszaru należą atrakcyjna lokalizacja oraz potencjał turystyczny. Rozwój turystyki wraz z poprawą infrastruktury komunikacyjnej jest szansą dla rozwoju gospodarki tego obszaru. Turystyka jest branżą interdyscyplinarną i w związku z tym stymuluje rozwój wielu branż. Do głównych problemów pogranicza należą: niedoinwestowana infrastruktura komunikacyjna (drogowa i kolejowa), wysoka stopa bezrobocia przyczyniająca się do zubożenia społeczeństwa i marginalizacji niektórych powiatów. Obszarami strategicznymi mającymi wpływ na rozwój obszaru pogranicza są: rozwój gospodarczy, konkurencyjność i wzrost, transport i komunikacja, a także turystyka. Najważniejsze dziedziny współpracy możliwe w ramach EUWT: turystyka, transport i komunikacja oraz kształcenie i szkolenia. Proponowane priorytetowe pola współpracy w ramach EUWT generalnie są zbieżne z deklarowanymi wcześniej priorytetowymi obszarami.

9 Do gmin i powiatów należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów) będą więc one głównymi interesariuszami zainteresowanymi współpracą transgraniczną w ramach EUWT. Należy sobie uświadomić, że interesariusze Organizacje pozarządowe mogą się zmieniać i modyfikować swoje stanowiska i interesy, dlatego też lista interesariuszy jest listą otwartą. Władze lokalne (gminy i powiaty) Branża drogowa, transportowa Służba publiczna Branża związana z ochroną środowiska Branża innowacyjna, naukowa Branża turystyczna i instytucje kultury

10 Wysunięte wnioski z tych analiz były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT badanego obszaru w ujęciu jedenastu celów tematycznych polityki spójności na lata , która była wyjściowym narzędziem do wskazania obszarów strategicznej współpracy EUWT oraz propozycji projektów. Przy ich definiowaniu, brano pod uwagę również istotne obszary z punktu widzenia realizacji Strategii Europa 2020, tj. zatrudnienia, innowacji (badania i rozwój), zmian klimatu i energii, edukacji i zwalczania ubóstwa.

11 1.1. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Stworzenie konkurencyjnej w świetle Europy jednolitej marki turystycznej pogranicza polsko-czeskiego - wspólny produkt turystyczny, wspólne kampanie promocyjne, Tworzenie nowych i modernizacja istniejących szlaków turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim, Interregionalny pasażerski bilet multimodalny, Polsko-czeskie studium zagospodarowania turystycznego pogranicza.

12 Źródło: turystyka.dolnyslask.pl 1.2. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów zabytkowych, Projekty związane z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem (w tym w języku obcym) atrakcji turystycznych.

13 Źródło: umwd.dolnyslask.pl 2.1. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Poprawa dostępności węzłów drugo i trzeciorzędnych z siecią TEN-T (na pograniczu polsko czeskim), Poprawa dostępności ośrodków mających wpływ na budowanie wspólnych polsko czeskich produktów turystycznych, Poprawa dostępności ośrodków mających na celu zapewnienie spójności gospodarczej pogranicza polsko czeskiego.

14 Źródło: um.walbrzych.pl 2.2. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Zapewnienie interoperacyjnego systemu kolejowego (interoperacyjny tabor i infrastruktura zapewniająca płynne poruszanie się pomiędzy granicami państwowymi), Modernizacja oraz odtwarzanie połączeń kolejowych (transgranicznych).

15 2.3. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, Promowanie mobilności miejskiej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Tworzenie zintegrowanych systemów transportu publicznego w obszarze pogranicza.

16 3.1. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Wspólny, zintegrowany plan gospodarowania odpadami, Systemy odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pogranicza polsko-czeskiego, Rekultywacja terenów poprzemysłowych, Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.

17 3.2. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Opracowanie wspólnych strategii emisji zanieczyszczeń do powietrza, Zapobieganie i redukcja zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.

18 Źródło: turystyka.dolnyslask.pl 3.3. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Ochrona wspólnych ekosystemów, wspólne plany ochrony dla obszarów wchodzących w skład systemu krajowego i systemu Natura 2000, Współpraca w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych Karkonoszy, Wspólne transgraniczne działania proedukacyjne.

19 4.1. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Zwiększenie dostępu do podstawowych usług oraz ochrony socjalnej, Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności, Poprawa dostępu do technologii informacyjnokomunikacyjnych, usług.

20 4.2. Dziedzina współpracy: Przykładowe propozycje projektów: Wspieranie włączenia społecznego i walka z dyskryminacją, w szczególności mniejszości, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, a także poprawa niezależności ekonomicznej i równego traktowania kobiet, Promowanie przedsiębiorczości społecznej, Poprawa dostępu do miejsc pracy, zabezpieczenia społecznego, podstawowych usług (opieka zdrowotna, budownictwo mieszkaniowe itd.) oraz do edukacji.

21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Rafał Pawelec. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Regionalny Program Operacyjny dla woj. świętokrzyskiego a dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, energetyki oraz bioróżnorodności Rafał Pawelec Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo