Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce. I i II kwartał 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce. I i II kwartał 2012"

Transkrypt

1 Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce I i II kwartał 2012 Program na rzecz jakości szkoleń realizowanych przez urzędy pracy w Małopolsce Umiejętności Postawy Wiedza EFEKTY KSZTAŁCENIA 1

2 Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Spis treści Redakcja Małgorzata Świętoń Karolina Fudali Copyright by Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła I. Wprowadzenie II. Analiza Potrzeb Szkoleniowych metodologia III. Analiza Potrzeb Szkoleniowych przykłady dobrych praktyk za rok 2011 IV. Aneks propozycja dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe ISBN: Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pl. Na Stawach Kraków tel. (12) faks (12) Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk: Grafpol, Wrocław, ul. Czarnieckiego 1, Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Kraków

3 I. WPROWADZENIE Aby podsumować działania związane z zapewnianiem jakości, a także by podkreślić ich spójność opracowany został program na rzecz jakości szkoleń realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Program na rzecz jakości szkoleń realizowanych polega na wdrażaniu mechanizmów skoordynowanej polityki jakości usług szkoleniowych z udziałem PUP. Program zakłada dbałość o jakość usług szkoleniowych na każdym z etapów organizowania usługi szkoleniowej tj.: Diagnozy potrzeb szkoleniowych APS Planowania i przygotowania zamówienia na usługę MSUES Realizacji usługi szkoleniowej MSUES Ocenie efektywności szkoleniowej wskaźniki efektywności 1. Analiza Potrzeb Szkoleniowych (APS) jest kluczowym procesem dla planowania i zwiększania efektywności szkoleń w Urzędzie. Zgodnie ze standardami (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy) proces ten wymaga współpracy i zaangażowania wielu kluczowych stanowisk. Podczas warsztatów specjalistów ds. rozwoju zawodowego wypracowano zarys procedury biorącej pod uwagę specyfikę PUP oraz zakresy obowiązków poszczególnych grup pracowników, które powinny brać czynny dział w procesie. Stanowiska zaangażowane w tworzenie APS to: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubów pracy i instytucje wspierające. Proces APS oparty jest o kilka założeń podstawowych: 1. Wprowadzanie procedury jest wynikiem pracy partnerskiej, nie stanowi obligatoryjnej procedury jej wdrożenie jest dobrowolną decyzją dyrektora powiatowego urzędu pracy 2. Elastyczność procedury ma zagwarantować możliwość jej stosowania zgodnie z już istniejącymi regulacjami każdego urzędu 3. Odpowiedzialność za analizę potrzeb szkoleniowych (APS), leży po stronie całego Urzędu i wszystkich stanowisk zaangażowanych w proces. Wdrożenie będzie obejmowało zapoznanie z procedurą wszystkich stanowisk biorących udział w procesie przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych 4. Proces APS wymaga systematycznego i całorocznego zbierania adekwatnych danych 5. Spójna procedura służy zwiększeniu efektywności podejmowanych działań szkoleniowych oraz ma umożliwić porównanie dynamiki lokalnych rynków pracy w regionie 6. Najbardziej adekwatnymi danymi dla APS są obiektywne wskaźniki rynkowe i psychograficzne wzbogacone o informacje uzyskane bezpośrednio od Klientów 7. Nieodłącznym elementem wprowadzenia procedury jest konstrukcja adekwatnych i metodologicznie poprawnych narzędzi do pozyskiwania i analizy danych. 2. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES) Standardy zostały opracowane przez liczne grono ekspertów i praktyków, w przeciągu 3 ostatnich lat. Zostały poddane konsultacjom społecznym podczas 25 spotkań warsztatowych. Zostały zweryfikowane pod względem realności i komunikatywności w pilotażu Małopolskich Standardów w 20 firmach szkoleniowych. Powiatowe Wprowadzenie Urzędy Pracy mogą je z powodzeniem wykorzystywać tworząc dokumenty przetargowe na usługi szkoleniowe. W tym celu została opracowana propozycja dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe, uwzględniająca kryteria jakościowe pochodzące z Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych. Propozycja dokumentacji przetargowej składa się z następujących elementów: a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia b) Wzoru umowy c) Opisu Przedmiotu Zamówienia. d) Wzory dokumentów do siwz tj. wzór formularza ofertowego, program szkolenia, wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówien, wzór wykazu wykonanych usług, wzór ankiety na zakonczenie szkolenia, kalkulacja kosztów szkolenia. Elementy jakościowe zaczerpnięte z Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych zostały opisane w warunkach dostępu, kryteriach jakościowych i w opisie przedmiotu zamówienia. Propozycję dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe można stosować w całości lub wykorzystując poszczególne jej części w zależności od potrzeb zamawianego szkolenia w trybie przetargu nieograniczonego. Na uwagę zasługuje również fakt, że Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych jednoczeście promowane są wśród instytucji szkoleniowych, dlatego większość stawianych wymagań nie powinna być zaskoczeniem, tym bardziej, że MSUES powstały na bazie najlepszych, istniejących już w Europie rozwiązań. 3. Opracowanie wskaźników świadczących o jakości usług szkoleniowych Urzędy Pracy powinny wspólnie wypracować kryteria świadczące o efektywności szkolenia. Pomysł opracowania pojawił się podczas szkolenia Urzędów Pracy w dniach czerwca br. Dotychczas, we wszystkich statystykach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawia się wskaźnik efektywności zatrudnienia, co w naszym przekonaniu nie jest równoznaczne z efektywnością szkolenia. Stosowane w badaniach statystycznych w ramach sprawozdawczości rynku pracy wskaźniki efektywności szkoleń opierają się na dość ograniczonych założeniach, gdyż analizowane jest zatrudnienie uczestników szkoleń w stosunkowo krótkim okresie tj. w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Należy jednak podkreślić, że niezależnie od tzw. efektywności zatrudnieniowej nie mniej ważne są inne efekty szkolenia dotyczące sfery dydaktycznej i społecznej, takie jak wzrost określonych kompetencji, wzrost samooceny i motywacji do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Takie efekty również powinny być podkreślane przy sprawozdawczości z działalności urzędów pracy. Liczymy na inspirację i wsparcie urzędów pracy w opracowaniu katalogu pomijanych w raportach efektów szkolenia. Dzięki temu, będzie można udowodnić całe spektrum zmian jakie powoduje szkolenie w życiu bezrobotnego, jak również prawdziwą wartość i efektywność pracy urzędników. Uwzględniając powyższe elementy programu na rzecz jakości szkoleń przez urzędy pracy w Małopolsce, możliwe jest stworzenie pierwszej w kraju, regionalnej politykę projakościowej, zgodnej z ustawą o promocji zatrudnienia oraz rozporządzeniem w sprawie standardów i warunków usług rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie deklaruje ze swej strony współpracę z instytucjami szkoleniowymi dostarczając im wiedzy o tym jak spełniać wysoką jakość szkoleń. 4 5

4 Rys. 1 Polityka jakości szkoleń w Małopolsce Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia II. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH METODOLOGIA Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowych Geneza procesu: Podczas spotkań koordynacyjnych specjalistów ds. rozwoju zawodowego prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie stwierdzono, że planowanie szkoleń w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce jest zróżnicowane. Istnieje jednak wola ujednolicenia tego procesu, tak by korzystając z dobrych praktyk poszczególnych powiatów powstał wzór poprawnej metodologicznie i gwarantującej jakość analizy potrzeb szkoleniowych dla powiatu. Opracowanie wyników efektywności szkoleń Regionalna polityka projakościowa -> polityka uczenia się przez całe życie Diagnoza jednolita procedura analizy potrzeb szkoleniowych powiatowych Urzędów pracy (APS) Proces ten oparty jest o kilka założeń podstawowych: Wprowadzanie procedury jest wynikiem pracy partnerskiej, nie stanowi obligatoryjnej procedury jej wdrożenie jest dobrowolną decyzją dyrektora powiatowego urzędu pracy Elastyczność procedury ma zagwarantować możliwość jej stosowania zgodnie z już istniejącymi regulacjami każdego urzędu Odpowiedzialność za analizę potrzeb szkoleniowych (APS), leży po stronie całego Urzędu i wszystkich stanowisk zaangażowanych w proces. Wdrożenie będzie obejmowało zapoznanie z procedurą wszystkich stanowisk biorących udział w procesie przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych Proces APS wymaga systematycznego i całorocznego zbierania adekwatnych danych Spójna procedura służy zwiększeniu efektywności podejmowanych działań szkoleniowych oraz ma umożliwić porównanie dynamiki lokalnych rynków pracy w regionie Najbardziej adekwatnymi danymi dla APS są obiektywne wskaźniki rynkowe i psychograficzne wzbogacone o informacje uzyskane bezpośrednio od Klientów Nieodłącznym elementem wprowadzenia procedury jest konstrukcja adekwatnych i metodologicznie poprawnych narzędzi do pozyskiwania i analizy danych Działania przygotowawcze do stworzenia ujednoliconej procedury: 1. Zebranie informacji od specjalistów ds. rozwoju zawodowego o dotychczasowym procesie i wypracowanie szkicu procedury- warsztaty dwudniowe listopada Przedstawienie procedury Dyrektorom Powiatowych Urzędów Pracy warsztaty 26 listopada Jednodniowe warsztaty z pośrednikami pracy 2 czerwca Jednodniowe warsztaty z doradcami zawodowymi 16 czerwca Przedstawienie procedury w ramach spotkań koordynacyjnych doradców zawodowych. 6. Spotkania w WUP z zespołami projektowymi konsultacje pod względem kompletności źródeł informacji. 7. Opracowanie materiału podsumowującego grudzień Zaprezentowanie materiału na spotkaniu specjalistów ds. rozwoju zawodowego 5 maja 2011r. 9. Doskonalenie założeń jednolitej procedury analizy potrzeb szkoleniowych spotkanie specjalistów ds. rozwoju zawodowego 22 września 2011 Proces ten jest jednym z mechanizmów skoordynowanej polityki uczenia się przez całe życie wprowadzanych w Województwie Małopolskim. 6 7

5 Rys. 2 Mechanizmy polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Rys. 3 Uczestnicy rocznego procesu zbierania danych do analizy potrzeb szkoleniowych. Jakość Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Bezrobotni Doradcy Zawodowi PUP Pośrednicy Pracy PUP Informacja serwis pociagdokariery.pl Regionalna polityka uczenia się przez całe życie Diagnoza jednolita procedura analizy potrzeb szkoleniowych powiatowych Urzędów pracy (APS) Statystyki, analizy, badania Specjalista ds. rozwoju zawodowego (PUP) Liderzy Klubów Pracy Promocja Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie Media Instytucje wspomagające (w tym PUP) Pracodawcy Instytucje szkoleniowe Wprowadzenie do Analizy Potrzeb Szkoleniowych: Analiza Potrzeb Szkoleniowych (APS) jest kluczowym procesem dla planowania i zwiększania efektywności szkoleń w Urzędzie. Zgodnie ze standardami (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy) proces ten wymaga współpracy i zaangażowania wielu kluczowych stanowisk. Podczas warsztatów specjalistów ds. rozwoju zawodowego wypracowano zarys procedury biorącej pod uwagę specyfikę PUP oraz zakresy obowiązków poszczególnych grup pracowników, które powinny brać czynny dział w procesie. Stanowiska zaangażowane: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubów pracy, i instytucje wspierające Poniżej (Rysunek 3) określono kontekst zbierania danych niezbędnych do APS. Wypracowany model opiera się na strukturze Urzędu oraz bierze pod uwagę otoczenie, które może wspomagać proces APS. Harmonogram zbierania danych Za plan szkoleń oraz poprzedzającą go analizę potrzeb szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy są odpowiedzialni specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiony jest optymalny harmonogram zbierania danych z różnych źródeł przez specjalistów. Realizacja poniższych punktów od nr 1 do 28 zależy od decyzji dyrektora powiatowego urzędu pracy, natomiast realizacja punktu 29 tj. przesłanie analizy potrzeb szkoleniowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie warunkuje opracowanie regionalnej analizy potrzeb szkoleniowych przez WUP w Krakowie. Podczas przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych można wyodrębnić kilka etapów: 1. Zbieranie danych cykl roczny od marca roku bieżącego do lutego roku następnego. 2. Weryfikacja danych na bieżąco, przez cały rok specjalista ds. rozwoju zawodowego 3. Analiza zebranego materiału styczeń - luty 4. Przygotowanie dokumentu Analiza potrzeb szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w... styczeńluty (zatwierdzenie do 15 lutego) 5. Przygotowanie planu szkoleń na rok... Lista załączników do opisanej procedury: Załączniki są przykładową formą wymiany informacji pomiędzy stanowiskami i instytucjami. Ich użyteczność i praktyczność powinna być w miarę potrzeb modyfikowana. Załącznik nr 1 Metody zbierania danych - Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Załącznik nr 2 Wzór raportu doradcy zawodowego /kwartalny/ Załącznik nr 3 Wzór raportu pośrednika pracy/kwartalny/ Załącznik nr 4 Wzór raportu lidera klubu pracy /kwartalny/ Załącznik nr 5 Wzór raportu pracowników MOPS /półroczny/ Załącznik nr 6 Wzór planu szkoleń 8 9

6 Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Harmonogram przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych Lp. Działania Komentarz do działania Relacja do rozp. w spr. stand. i warunków prowadzenia usług rynku pracy 1. Specjalista ds. rozwoju zawodowego dokonuje analizy skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń Po 3 miesiącach od zakończenia szkolenia, lub jak rekomenduje część powiatowych urzędów pracy, dodatkowo po 6 lub 9 miesiącach par. 71 ust 1. pkt 6 I kwartał 2. Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za I kwartał Raport za I kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2) par. 71 ust. 2 pkt 1,2, 3 3. Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za I kwartał Raport za I kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3); zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); branżowe spotkania z przedsiębiorcami. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy pochodzących z lokalnej prasy i z Internetu. par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2, pkt. 3,4,5 4. Lider klubu pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za I kwartał Raport za I kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4) par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 II kwartał 5. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje wyniki badania realizowanego na zlecenie PARP Bilans Kapitału Ludzkiego badanie realizowane od 2010 do 2014 r. Co roku udostępnianesą wyniki analizy wszystkich elementów wpływające na dynamikę zmian na rynku pracy: pracodawcy, pracownicy, osoby bezrobotne, instytucje szkoleniowe, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także oferty pracy i kierunki kształcenia więcej na gov.pl par. 71 ust. 2 pkt 5 6. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje dane GUS Bank Danych Lokalnych (GUS): bezpłatna baza zawierająca dane statystyczne, dane na poziomie kraju, regionów, województw, powiatów, gmin, dane w ujęciu rocznym i kwartalnym, obszary tematyczne np. ludność, rynek pracy, szkolnictwo, wychowanie przedszkolne, świadczenia społeczne, więcej na par. 71 ust. 2 pkt 5 7. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowania WUP w Krakowie Ocena roczna sytuacji na rynku pracy, prezentuje pozytywne i negatywne tendencje na rynku pracy oraz rekomendacje dla całego regionu. W opracowaniach znaleźć można programy z zakresu rynku pracy realizowane w danym roku oraz ocenę działań z roku poprzedniego, więcej na / malopolskirynekpracy par. 71 ust. 2 pkt 5 8. Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za II kwartał Raport za II kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszanego przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2) par. 71 ust. 2 pkt 1,2,

7 Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za II kwartał Lider klubu pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za II kwartał Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowanie WUP w Krakowie 11. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowania MOPS Pośrednik pracy lub inna wskazana osoba przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za III kwartał Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za III kwartał Lider Klubu Pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za III kwartał Pośrednik pracy organizuje spotkanie plenarne z pracodawcami powiatu 1) Raport za II kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3); 2)zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); 3) branżowe spotkania z przedsiębiorcami - raport za II kwartał. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy w lokalnej prasie i w Internecie. Raport za II kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4) Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców. Zakres tematyczny: ocena sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, zmiany zatrudnienia (odpływ/napływ siły roboczej przeszkody w zatrudnianiu), sposoby rekrutacji pracowników, zapotrzebowanie na pracowników, poziom umiejętności zatrudnionych pracowników, polityka szkoleniowa firm Charakterystyka zasobów ludzkich dla powiatów Małopolski, - materiał opracowany na podstawie warsztatów i prac ekspertów zawierający charakterystykę zasobów ludzkich dla powiatów w postaci osobnych dokumentów, zawierających najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje. Specjalista ds. rozwoju zawodowego kieruje prośbę do MOPS o przesłanie wypełnionego załącznika nr 5. Wykorzystanie wyników raportu MOPS za I półrocze - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze Raport za III kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2 Raport za III kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3; zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); branżowe spotkania z przedsiębiorcami - raport za III kwartał. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy w lokalnej prasie i w internecie. Raport za III kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4 IV kwartał Sugerowany termin spotkania październik -listopad par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2 pkt. 3,4,5 par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 par. 71 ust. 2 pkt 5 par. 71 ust. 2 pkt 4 III kwartał par. 71 ust. 2 pkt 4 par. 71 ust. 2 pkt 3 par. 71 ust. 2 pkt 1,2, 3 par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2 pkt. 3,4,5 par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 par. 71 ust. 2 pkt

8 Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Powiatowy Urząd Pracy organizuje spotkania fokusowe dot. Barometru Zawodów Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za IV kwartał Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za IV kwartał Lider Klubu Pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za IV kwartał Pośrednik pracy lub inna wskazana osoba przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje wyniki badania Barometr Zawodów Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowania MOPS Przygotowanie dokumentu APS Przesłanie wersji elektronicznej do WUP do 15 lutego Sugerowany termin spotkań listopad - grudzień par. 71 ust. 2 pkt 5 Raport za IV kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2 par. 71 ust. 2 pkt 1,2, 3 Raport za IV kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3; zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); branżowe spotkania z przedsiębiorcami - raport za IV kwartał. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy w lokalnej prasie i w internecie. par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2 pkt. 3,4,5 Raport za IV kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4 ) par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze par. 71 ust. 2 pkt 3 I kwartał, Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Uczestniczą w nim eksperci z powiatowych urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami. Efektem są zestawienia zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy - tych, w których w najbliższym roku wystąpi niedobór pracowników, nadmiar pracowników oraz równowaga popytu i podaży. par. 71 ust. 2 pkt 5 Specjalista ds. rozwoju zawodowego kieruje prośbę do MOPS o przesłanie wypełnionego załącznika nr 5. Raport za II półrocze - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (załącznik nr 5) par. 71 ust. 2 pkt 4 Struktura dokumentu pn Analiza Potrzeb Szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego: 1. Tytuł: Analiza potrzeb szkoleniowych przygotowana przez Powiatowy/Grodzki Urząd Pracy w... na rok Wprowadzenie a. Informacja o powiecie b. Informacja o okresie w jakim planowane będą szkolenia 3. Ogólna charakterystyka powiatu i lokalnego rynku pracy 4. Analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe 5. Analiza ilościowa i jakościowa ofert pracy i wolnych miejsc pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje 6. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 7. Wyniki analiz i prognoza rynku pracy na podstawie: 8. Podsumowanie, w tym rekomendacje dla przygotowania planu szkoleniowego na dany rok) oraz spis źródeł informacji par. 71 ust 1 Przygotowanie planu szkoleń (przykładowy wzór - zał. nr 6) par. 73 ust

9 UWAGA! Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce Realizacja punktów 1,3,9,22,28 jednocześnie służy opracowaniu listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności. Realizacja punktów od 2-27 służy jednocześnie sporządzeniu wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, Powiatowy urząd pracy sporządza listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, z wykorzystaniem: 1) strategii rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia; 2) wyników badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe; 3) wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy, zamieszczanych w prasie i internecie; 4) wyników analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu; 5) zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych; 6) wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń; Ponadto powiatowy urząd pracy sporządza wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ustawy, zwanych dalej osobami uprawnionymi, z wykorzystaniem: 1) zgłoszeń osób uprawnionych; 2) wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych; 3) zgłoszeń pracowników powiatowego urzędu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i liderów klubu pracy; 4) zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej; 5) innych dokumentów, badań, lub informacji mogących mieć istotne znaczenie przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych. Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Struktura dokumentu pn Analiza Potrzeb Szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego: 1. Tytuł: Analiza potrzeb szkoleniowych przygotowana przez Powiatowy/Grodzki Urząd Pracy w... na rok Wprowadzenie Informacja o powiecie Informacja o okresie w jakim planowane będą szkolenia 3. Ogólna charakterystyka powiatu i lokalnego rynku pracy przygotowana na podstawie: strategii rozwoju powiatu i województwa badania rozwoju lokalnych firm ankiety od pracodawców, informacje z GUS, informacje o planowanych inwestycjach struktury osób bezrobotnych wg. wykształcenia, wieku, kwalifikacji itp. informacji dot. systemu oświaty w powiecie planowanych kierunków kształcenia 4. Analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na podstawie: informacji o rynkach europejskich potrzeb pracowników i pracodawców ankiet wśród osób bezrobotnych ankiet wśród pracodawców analizy indywidualnych potrzeb szkoleniowych (wykaz osób zainteresowanych szkoleniami) 5. Analiza ilościowa i jakościowa ofert pracy i wolnych miejsc pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje na podstawie: zestawienia ofert pracy realizowanych przez PUP analizy ofert pracy zamieszczanych w lokalnej prasie i Internecie zestawienia informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach 6. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń Przeprowadzana obowiązkowo po 3 miesiącach, rekomendowana także po po 6, 9 miesiącach 7. Wyniki analiz i prognoza rynku pracy na podstawie: Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Barometru zawodów 8. Podsumowanie, w tym rekomendacje dla przygotowania planu szkoleniowego na dany rok) oraz spis źródeł informacji Odbiorcy Analizy Potrzeb Szkoleniowych: Instytucje szkoleniowe, w tym projektodawcy potencjalni inwestorzy przedstawiciele władz lokalnych MOPS, GOPS Szkoły organizacje pracodawców media 16 17

10 Regionalna analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie Województwa Małopolskiego Analizy potrzeb szkoleniowych z wszystkich powiatów będzie zbierał Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na tej podstawie powstanie Regionalna analiza potrzeb szkoleniowych, która będzie stanowiła element wspierający politykę planowania wsparcia w zakresie kompetencji i kwalifikacji w Małopolsce. Dokument o analogicznej strukturze jak powiatowe analizy potrzeb szkoleniowych zostanie rozesłany do wszystkich powiatowych urzędów pracy oraz umieszczony na stronie internetowej. Da to również możliwość monitorowania w powiatach ościennych zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje klientów urzędów pracy. W celu monitorowania i oceny realizacji planu szkoleniowego analiza potrzeb szkoleniowych zostanie porównana z wykonaniem przesyłanym w rocznych sprawozdaniach. Podsumowanie zostanie omówione ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego na spotkaniu koordynacyjnym. Rys. 4 Schemat regionalnej analizy potrzeb szkoleniowych Przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych dla Województwa Małopolskiego marzec Zebranie planów szkoleniowych w powiatach kwiecień Analiza potrzeb szkoleniowych przykłady dobrych praktyk za 2011 rok III. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK ZA 2011 ROK Regionalna analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie Województwa Małopolskiego Zgodnie z założeniami dokumentu Jednolita procedura analizy potrzeb szkoleniowych powiatowych urzędów pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie sporządza informację zbiorczą na podstawie analiz przesłanych przez urzędy pracy z poziomu powiatów1. Zbiorcza analiza docelowo ma stać się narzędziem wspierającym regionalną politykę planowania wsparcia w zakresie kompetencji i kwalifikacji. Zakres procedury jest zgodny z zasadami realizacji usług rynku pracy w powiatowych urzędach pracy. Informacje ogólne o dokumentach przygotowanych na poziomie lokalnym: Opracowania są zróżnicowane pod względem ilościowym - liczą od 8 do 108 stron, z wyłączeniem załączników; Każde z opracowań charakteryzuje się odmienną strukturą, żadne z nich nie odpowiada w całości strukturze zaproponowanej w opisanej procedurze: Sześć spośród nadesłanych dokumentów bazuje na szerszych badaniach własnych zrealizowanych w PUP, dotyczących potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy (PUP Gorlice, PUP Nowy targ, PUP Proszowice, PUP Sucha Beskidzka, PUB Wadowice, PUP Wieliczka). Trzy spośród opracowań nawiązują do wyników badań własnych PUP przeprowadzonych wśród pracodawców (PUP Gorlice, PUP Sucha Beskidzka, PUP Wadowice). Analiza wykonania planów szkoleniowych za rok poprzedni styczeń Spotkanie ewaluacyjne specjalistów ds. rozwoju zawodowego wszystkich powiatów (maj po pierwszym roku wdrażania) Większość opracowań zawiera zasadnicze elementy analizy, których konieczność wydaje się nie podlegać dyskusji, tj: Ogólne informacje o powiecie (lokalizacja, główne charakterystyki rynku pracy, struktura zatrudnienia, przedsiębiorczość w powiecie); Analiza dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym; 1 Do dnia 30 kwietnia 2012 roku do WUP w Krakowie nadesłano 10 dokumentów: 1. Analiza potrzeb szkoleniowych w powiecie chrzanowskim PUP w Chrzanowie 2. Analiza potrzeb szkoleniowych PUP w Nowym Targu 3. Analiza potrzeb szkoleniowych - PUP w Proszowicach 4. Analiza potrzeb szkoleniowych PUP w Suchej Beskidzkiej 5. Diagnoza zapotrzebowania na zawody i specjalności na terenie powiatu brzeskiego w 2012 roku 6. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 7. Diagnoza potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy PUP w Wieliczce 8. Diagnoza zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeby szkoleniowe osób uprawnionych do szkolenia PUP w Gorlicach 9. Diagnoza zapotrzebowania na zawodowy i specjalności na terenie powiatu wadowickiego PUP Wadowice 10. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na lokalnym rynku pracy PUP dla Powiatu Nowosądeckiego 11. Lista zawodów i specjalności oraz wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych PUP w Miechowie 12. Zestawienie planu szkoleń, listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia PUP w Tarnowie W późniejszym terminie nadesłano: Plan szkoleń na 2012 rok z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia uzasadnienie, Sądecki Urząd Pracy Analiza potrzeb szkoleniowych na 2012 rok PUP Myślenice 18 19

11 Struktura osób bezrobotnych/klientów PUP; Analiza ofert pracy zgłaszanych do PUP pod kątem zapotrzebowania na zawody i specjalności; Wnioski z badań: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, barometr zawodów; Wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń na podstawie badania osób zainteresowanych; Wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkoleń na podstawie zgłoszeń pracowników PUP; Analiza skuteczności i efektywności szkoleń prowadzonych w roku ubiegłym. W szczególności pomijano następujące elementy: Analiza ofert pracy innych aniżeli zgłaszanych do PUP, np. na podstawie informacji prasowych i innych opracowań Analiza potrzeb szkoleniowych pracodawców Analiza informacji o rynkach europejskich Informacje dot. systemu oświaty w powiecie planowanych kierunkach kształcenia i przewidywanej liczby absolwentów. Informacje dodatkowe, dobre praktyki w przesłanych analizach: Analiza zapisów strategii rozwoju lokalnego pod kątem zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje i umiejętności (PUP Brzesko) Struktura podmiotów gospodarczych (PUP Brzesko, PUP Chrzanów) Kluczowe/charakterystyczne problemy powiatu (UPPK) Informacje o poziomie bezrobocia i strukturze bezrobotnych w podziale na gminy (PUP Brzesko, PUP Wadowice) Szczegółowa charakterystyka klientów PUP będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (PUP Brzesko, PUP Chrzanów) Analiza zapotrzebowania na pracowników na poziomie krajowym i międzynarodowym (PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) Kategoryzacja ofert pracy i kandydatów do pracy (PUP Proszowice) Wyszczególnienie ofert pracy subsydiowanych zgłaszanych przez pracodawców (PUP Brzesko, PUP Gorlice) Identyfikacja kluczowych kwalifikacji i umiejętności jakich oczekują pracodawcy (PUP Wadowice) Analiza wyłącznie tych ofert pracy, które dotyczą zawodów, do wykonywania których możliwe jest przygotowanie na drodze kursowej (PUP dla Powiatu Nowosądeckiego) Analiza ofert pracy zgłaszanych o PUP uzupełniona o opis i wnioski dotyczące sytuacji na rynku pracy w powiecie (PUP Brzesko) Informacja o branżach, w jakich uruchomiono działalność gospodarczą po uzyskaniu wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (PUP Brzesko) Wybór tematyki szkoleń do planu szkoleń na bazie punktacji uzyskanej w poszczególnej elementach analizy (PUP Myślenice) Analiza potrzeb szkoleniowych przykłady dobrych praktyk za 2011 rok Konkluzje na rok 2012: Jednolita struktura niezbędna dla porównywalności informacji i dla formułowania zestawień i wniosków na poziomie regionalnym: Propozycja stałych elementów APS: 1. Tytuł: Analiza potrzeb szkoleniowych klientów Powiatowego/Grodzkiego Urzędu Pracy w... na rok Wprowadzenie - ogólna charakterystyka powiatu, w tym pod kątem przedsiębiorczości, struktury zatrudnienia i systemu oświaty 3. Odwołanie do kluczowych zapisów w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym 4. Charakterystyka klientów PUP 5. Analiza ilościowa i jakościowa ofert pracy, w tym zgłaszanych do PUP, pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje kompetencje 6. Zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach - analiza lokalnego rynku pracy 7. Zestawienia i interpretacje danych z badań i analiz dostępnych w danym roku pod kątem zapotrzebowania efekty kształcenia (kwalifikacje, umiejętności, postawy), w tym także z badań własnych realizowanych przez PUP wśród pracodawców 8. Monitoring Zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Barometr zawodów podstawowe dane i interpretacja wyników badań 9. Analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez Klientów PUP (na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania lub badań własnych realizowanych w PUP) 10. Analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez pracowników PUP oraz innych instytucji współpracujących 11. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń 12. Podsumowanie (w tym rekomendacje dla przygotowania planu szkoleniowego na dany rok). Korzystanie z dobre praktyk: szczególne podziękowania dla: Magdaleny Maliszczak i Anny Maślanki (PUP Brzesko), Katarzyny Kasperkiewicz (PUP Wadowice), Agnieszki Woźniak-Biel, Marty Kitlińskiej-Dorynek, Justyny Sroki (PUP Chrzanów), Katarzyny Smyrak i Katarzyny Tatara-Dyrek (PUP Sucha Beskidzka) Małgorzaty Górskiej, Wioletty Gubała (PUP Gorlice), Zespołu z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego 20 21

12 IV. ANEKS - PROPOZYCJA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA USŁUGI SZKOLENIOWE DLA URZĘDÓW PRACY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [wzór SIWZ został sporządzony w oparciu o następujące założenia: 1. SIWZ ma stanowić pomoc dla jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy PZP przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie usług dotyczących szkoleń i kształcenia; 2. We wzorze SIWZ przyjęto, jako podstawę jego opracowania, bardzo wysokie wymagania dla wykonawców, stąd każdorazowo Zamawiający winien je zweryfikować, tak by były one adekwatne do przedmiotu zamówienia, oraz dokonać odpowiedniego przeredagowania SIWZ; 3. Zamówienie prowadzone jest w ramach trybu przetargu nieograniczonego (w przypadku zastosowania innego trybu, należy dostosować treść zapisów SIWZ odpowiednio do wymagań stawianych przez ustawę PZP); 4. Wartość zamówienia została przyjęta jako wartość równa lub przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, stąd też w przypadku zamówienia o wartości niższej niż przyjęta dla opracowania niniejszego SIWZ należy dostosować treść zapisów wzoru SIWZ do odpowiednich regulacji ustawy PZP (dotyczy to w szczególności terminów, dokumentacji oraz wadium); 5. W treści wzoru SIWZ, w przypadku zapisów, które w niektórych przypadkach nie są obligatoryjne i zależą od woli Zamawiającego poczyniono specjalne adnotacje. Fragmenty te podkreślono kolorem oraz opisano kursywą; 6. Miejsca wykropkowane należy uzupełnić zgodnie z potrzebą Zamawiającego, a w przypadku gdy dla potrzeb konkretnego zamówienia dany zapis, w ocenie Zamawiającego, jest zbędny skreślić (dotyczy np. warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia). 7. Czcionką kursywa podano w treści SIWZ wskazówki dla Zamawiającego, pomocne dla dostosowania SIWZ do potrzeb konkretnego zamówienia.] Kolorem pomarańczowym podkreślono wskazówki dla Zamawiającego. Kolorem niebieskim podkreślono główne elementy SIWZ, podlegające wyborowi/uzupełnieniu/zmianie/ usunięciu itp. przez Zamawiającego zgodnie ze wskazówkami oraz indywidualnymi uwarunkowaniami przetargu. Nazwa Zamawiającego:... Adres Zamawiającego:... Numer sprawy:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dla przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe... w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres Zamawiającego (przykładowo): Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Adres: Plac Na Stawach 1, Kraków NIP: REGON: Tel: Fax: Adres strony internetowej na której będzie zamieszczony SIWZ: Godziny urzędowania: II. Tryb udzielania zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz 759 z późn. zmianami), dalej zwanej PZP. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych...* z zakresu.. pod nazwą.... Zamówienie przeprowadzane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. * Sposób określenia opisu przedmiotu zamówienia należy dokonać indywidualnie przez Zamawiającego w oparciu o jego zapotrzebowanie. W wolnych miejscach można wstawić np. warsztatowych, w grupach itp. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Określenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: (wskazanie przykładowe bardzo szerokie, należy dokonać wyboru z poniższego zestawienia lub wskazać inny kod CPV właściwy dla zakresu usługi. W przypadku gdy usługi cateringu oraz hotelarskie stanowią jedynie uboczną część zamówienia (kilka procent wartości zamówienia) do usługi głównej, jaką jest szkolenie, brak jest potrzeby wskazywania dodatkowych kodów dla usługi cateringu oraz usług hotelarskich. W sytuacji gdy wartość usługi cateringu oraz hotelarskich stanowi znaczna część zamówienia wskazanym byłoby zawarcie odpowiednich kodów CPV, przy czym jest to uzależnione od potrzeb konkretnego zamówienia) 22 23

13 Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkolenia w zakresie obrony i materiałów bezpieczeństwa Szkolenie i symulacja w zakresie wojskowych systemów elektronicznych Szkolenie i symulacja w zakresie samolotów, rakiet (pocisków rakietowych) i statków kosmicznych Szkolenie i symulacja w zakresie okrętów wojennych Szkolenie i symulacja w zakresie pojazdów wojskowych Szkolenie i symulacja w zakresie broni palnej i amunicji Szkolenie i symulacja w zakresie sprzętu bezpieczeństwa Usługi szkoleniowe Usługi seminaryjne Oferowanie kursów językowych Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego Usługi szkolenia technicznego Usługi szkolenia przemysłowego Usługi opracowywania programów szkoleniowych Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkół jazdy konnej Usługi szkolenia psów Usługi szkolenia personelu Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim Usługi e-learning Różne usługi szkolne Usługi szkół nauki jazdy na nartach Usługi szkół nauki nurkowania Usługi szkół nauki żeglowania Usługi szkół pilotażu Usługi szkół jazdy Usługi szkół nauki jazdy Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków Usługi dostarczania posiłków Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji Usługi hotelarskie Inne usługi hotelarskie Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Hotelarskie usługi noclegowe IV. Termin wykonania zamówienia 1. Zamówienie zrealizowane będzie w następujących terminach: a. I GRUPA od... do... b. II GRUPA od... do... c. III GRUPA od... do Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz warunki w zakresie standardów wykonania zamówienia. 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 PZP. 2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, dotyczące: 2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania; Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia kserokopii dokumentu świadczącego o posiadaniu aktualnego na dany rok kalendarzowy wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ocenę spełnienia warunku w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonej do oferty kserokopii, metodą spełnia/nie spełnia (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz poprzez sprawdzenie w systemie elektronicznym faktu posiadania aktualnego wpis do RIS posiadania wiedzy i doświadczenia; 2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 3. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: (Warunki winny zostać w sposób bezwzględny skorelowane z przedmiotem postępowania tzn. nie mogą wykraczać poza potrzeby związane z wykonaniem zamówienia. Dla spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu istnieje potrzeba wypełnienia wskazanych warunków. W innym przypadku wykonawca winien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu przy uprzednim zastosowaniu procedury określonej w art. 26 ust 3 PZP.) 24 25

14 3.1. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie) wykonał co najmniej... usługi o wartości nie mniejszej niż... złotych każda, polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu... (tematyka szkoleń). 4. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt V zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: (Warunki winny zostać w sposób bezwzględny skorelowane z przedmiotem postępowania tzn. nie mogą wykraczać poza potrzeby związane z wykonaniem zamówienia. Kolejność wymagań nie ma znaczenia. Dla spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu istnieje potrzeba wypełnienia wszystkich wskazanych warunków. W innym przypadku wykonawca winien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu przy uprzednim zastosowaniu procedury określonej w art. 26 ust 3 PZP. ) 4.1. Dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą rolę kierownika/opiekuna merytorycznego, do którego obowiązków należy nadzór nad zapewnieniem rzetelnej treści i adekwatnych do celów metod pracy. Osoba ta musi spełniać łącznie następujące warunki: posiada co najmniej... - letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z... (zarządzanie/tematyka szkolenia) i zrealizowała w tym zakresie... godzin szkoleń lub doradztwa dysponuje wykształceniem (np. wyższe wykształcenie kierunkowe, specjalistyczne kursy, studia podyplomowe, certyfikaty i uprawnienia) w zakresie..(tematyka, odpowiednio do tematu szkolenia) [kierownik/opiekun] Dysponuje co najmniej... osobami pełniącymi rolę eksperta/trenera, do których obowiązków należy przeprowadzenie szkoleń. Każda z osób musi spełniać co najmniej trzy z poniższych wymagań: co najmniej... - letnie doświadczenie zawodowe w obszarze... (tematyka szkolenia),, zrealizowała minimum...godzin szkoleń lub doradztwa, posiada tytuły magistra... lub... lub... (dookreślić czego) lub równoważne oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu. lub równoważne lub ukończyła specjalistyczny kurs.. (dookreślić) lub równoważny, posiada dorobek naukowy w zakresie... (tematyka szkoleń) rozumiany jako publikacje artykułów w specjalistycznych czasopismach naukowych (min. 3 publikacje) lub publikację książkową, posiada co najmniej tytuł doktora nauk... lub równoważny, w ciągu 1 roku przed upływem terminu składania ofert brała udział w co najmniej 3 wydarzeniach (np. konferencja, seminarium, wizyta studyjna) z zakresu... (tematyka szkoleń), na których występowała jako prelegent. Kryterium jak i inne muszą zostać każdorazowo zweryfikowane pod kątem potrzeb szkolenia. W przypadku szkolenia z florystyki tytuł doktora może nie jest uzasadniony. [ekspert/trener] 4.3. Dysponuje co najmniej... osobami zaliczanymi do kadry szkoleniowej, które ukończyły kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia osób dorosłych, trwający minimum 60 godzin szkoleniowych i posiadają certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji oraz umiejętności szkolenia dorosłych, przyznany przez niezależną od Wykonawcy instytucję certyfikującą lub posiada 750 godzin doświadczenia w zakresie edukacji osób dorosłych. [trener] 5. Osoba o której mowa w pkt. V. 4.1 nie może być tożsama z osobą wskazaną w pkt. V.4.2 lub V.4.3. Osoby, o których mowa w pkt V.4.2. oraz pkt V.4.3. nie mogą/mogą być tożsame.. 6. Ocena spełnienia warunków wskazanych w punkcie V.2.2. oraz V.2.3. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VI. 7. Ocena spełnienia warunków wskazanych w punkcie V.2.2. oraz V.2.3. dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Z treści załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wskazane w punkcie V.2.2. oraz V.2.3. Wykonawca spełnia. 8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 8.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 PZP, opisanych powyżej w pkt od V.2. do V.4., 8.2. podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP tj: wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 26 27

15 przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami zgodnymi z normą określoną przez: Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 lub równoważny (inne certyfikaty określić jakie) akredytację... lub równoważną (szczegółowo określić jaką). (należy precyzyjnie określić rodzaj certyfikatu/akredytacji, które będą stanowiły podstawę do oceny standardu wykonania usługi.) 11. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz warunków należytego wykonania zamówienia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz standardów wykonania zamówienia. 1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą dokumenty w postaci: 1.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi Załącznik nr 3b do niniejszej SIWZ 1.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ (W odniesieniu do oświadczeń 1.1 oraz 1.2. wskazane jest by żądać ich w każdym postępowaniu) 1.3. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP; 1.4. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.5. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w punkcie V ), zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie) usług, o których mowa w punkcie V SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzając, że usługi te zostały wykonane należycie. (W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wartość wyrażoną w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust 8 PZP żądanie dokumentów 1.3. do 1.9. jest obowiązkowe. Przy zamówieniach o niższej wartości jest to fakultatywne, zależne od woli Zamawiającego.) 1. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 28 29

16 składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI : 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2.2. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.3.1.1; VI.3.1.3; oraz VI.3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt VI powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI VI.3.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt VI.4. stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. (Żądanie dokumentów 2. do 7. ma miejsce jedynie w przypadku gdy Zamawiający żąda analogicznych dokumentów w stosunku do podmiotów Polskich.) 6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP Zamawiający wymaga złożenia pisemnego oświadczenia tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (wskazane jest by żądać w każdym postępowaniu.) 7. W celu wykazania, iż w stosunku do podmiotów, o których mowa w pkt VI.7. nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 PZP (o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia), Zamawiający żąda złożenia dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1. SIWZ oraz pkt VI.1.3. do VI.1.7. SIWZ dotyczących tych podmiotów. 8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VI.1.1. SIWZ oraz pkt VI.1.3. do VI.1.7. SIWZ zobowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 9. W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca obowiązany jest przedłożyć do oferty dokumenty potwierdzające wdrożenie i posiadanie Certyfikatu oraz akredytacji, o których mowa w pkt V i V SIWZ, wydanych przez niezależne od Wykonawcy podmioty. (zależne od woli Zamawiającego. Do oceny przez wykonawcę wskazanych dokumentów znajdzie zastosowanie art. 26 PZP). 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez wykonawcę lub tłumacza. VII. Oferta wspólna 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami art. 23 PZP. 3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 4. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków, o których mowa w pkt V.2. oraz w pkt V.3. SIWZ a także pkt V.9. SIWZ. 5. Warunek, o którym mowa w pkt V.1. SIWZ każdy z wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie. 6. Oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1.2. SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie. Oświadczeniem, o którym mowa w pkt VI.1.1. SIWZ składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 PZP. zachodzące choćby względem pojedynczego wykonawcy dyskwalifikują całą grupę wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną na numery i adresy wskazane w pkt VIII Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza. 3. W sprawach związanych z wyjaśnianiem treści SIWZ zapytania oraz odpowiedzi mogą być przekazywane pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania takiego wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej. (w przypadku przetargu nieograniczonego oraz pod warunkiem, że wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP; w innych przypadkach terminy różnią się od wskazanych.) 30 31

17 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:... tel.... faks... ( pn. pt. w godzinach od...do...) E mail:... IX. Wymagania dotyczące wadium (Wadium wymagane jest przy zamówieniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (element obligatoryjny), w przypadku zamówienia o wartości niższej Zamawiający może żądać wadium (element fakultatywny). 1. Każdy z wykonawców zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:... złotych (słownie:... złotych). 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 48 ust. 6 PZP, tj. w jednej lub kilku następujących formach: 1.1. pieniądzu; 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3. gwarancjach bankowych; 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci: a) oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego lub, b) oryginału dokumentu będącego każdą inną formą wadium, może zostać dostarczony przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert lub też może być załączony do oferty Wykonawcy. 5. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być no najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): a) nazwę i adres Zamawiającego, b) oznaczenie (numer) postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania zgodnie z nazwą wskazaną w pkt III.1. SIWZ d) termin ważności wadium odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt XI. SIWZ 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: w... S.A , w tytule przelewu należy podać: Wadium w postępowaniu przetargowym na usługi szkolenia... nr Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zażąda ponownie wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt IX.8., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Okoliczności przepadku wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP. X. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres... dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowywania oferty oraz jej forma 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej i musi być ona podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w tym do zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Prawo do reprezentowania przez osoby podpisujące ofertę winno wynikać jednoznacznie z dokumentów dołączonych do oferty. Zaleca się złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ. 3. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. 4. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 5. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Zaleca się by do oferty zostały dołączone dokumenty dołączone do niniejszej SIWZ formularze po ich wypełnieniu, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 6. Cena powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę

18 8. Oferta powinna być sporządzona pismem czytelnym (zaleca się wypełnienie pismem komputerowym lub maszynowym). 9. Zaleca się by kolejne strony oferty były ponumerowane, a cała dokumentacja ofertowa trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 11. Zaleca się by każda strona oferty wraz z załącznikami była podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 12. Każda załączona do oferty strona kopii wymaganego dokumentu winna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego (uprawnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy upoważnionego (upoważnionych) do podpisania oferty. 13. Kopie dokumentów dotyczących podmiotów, o których mowa w pkt VI.8. SIWZ (podwykonawców) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie zwraca wykonawcom żadnych kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Ofertę zaleca się złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. 16. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego 17. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą firmy, Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu z dopiskiem: (dane zamawiającego) OFERTA PPRZETARGOWA na... nr... Nie otwierać przed... do godz Przy sporządzaniu oferty zaleca się korzystanie z formularzy załączonych do SIWZ: Formularz ofertowy - Załącznik nr 2a do SIWZ, Program szkolenia Załącznik nr 2b do SIWZ, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3a do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 3b do SIWZ Wykaz osób - Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o aktualnym wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Załącznik nr 8 do SWIZ. 19. Do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy (jeżeli dotyczy) oraz pozostałe załączniki opisane w postaci dokumentów opisanych punkcie VI. SIWZ. 20. Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy podpisany wzór zaświadczenia oraz uzupełniony wzór ankiety cząstkowej i ankiety końcowej, które stanowią załączniki do umowy. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w... ul.... nr..., pokój nr... w nieprzekraczalnym terminie do dnia: roku, do godz....: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w... ul.... nr..., pokój nr... w dniu: roku, o godz....: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - ZMIANA OFERTY albo WY- COFANIE OFERTY. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku od towarów i usług w Polsce) 2. Cena oferty oraz sposób jej przedstawienia w ofercie określony jest w Formularzy Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2a do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający w celu dokonania oceny ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto) podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny i porównania złożonych ofert w zakresie zgodności ich treści z treścią i warunkami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z ustawą Prawo zamówień publicznych. Oferty nie spełniające tych wymogów zostaną odrzucone. Spośród pozostałych ważnych ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej według następujących kryteriów: l.p. Nazwa kryterium Waga % Liczba możliwych do uzyskania pkt. C Cena 40 % 40 pkt K Kadra % pkt D Doświadczenie % pkt A Certyfikaty/akredytacje* % pkt gdzie 1 pkt = 1% ( waga kryterium ceny została wskazano przykładowo, Zamawiający winien dostosować parytety indywidualnie do rzeczywistych uwarunkowań postępowania, tak, aby łączna wartość punktów wynosiła 100). C. Kryterium Cena wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem: Oferta z najniższą ceną (spośród ofert złożonych i nie podlegających Odrzuceniu) otrzyma 40 punktów za cenę. Pozostałe oferty Wykonawców otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: 34 35

19 C = On/Ob x 40 Gdzie: C ocena punktowa /maksymalnie łącznie 40 punktów On cena z oferty z najniższą ceną Ob cena badanej oferty. Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce K. Kryterium Kadra (Warunki dot. kadry winny być adekwatne do zakresu przedmiotu zamówienia.) Punkty będą przyznawane według następującej zasady /maksymalnie łącznie... pkt/: a) Za dysponowanie przez Wykonawcę każdą kolejną osobą ponad minimum określone w pkt V SIWZ, spełniającą określone w nim wymagania... punkty za każdą osobę, przy czym nie więcej niż... punktów, b) Za dysponowanie przez Wykonawcę każdą kolejną osobą ponad minimum określone w pkt V SIWZ, spełniającą określone w nim wymagania... punkty za każdą osobę, przy czym nie więcej niż... punktów, c) Za dysponowanie przez Wykonawcę każdą kolejną osobą ponad minimum określone w pkt V SIWZ, spełniającą określone w nim wymagania... punkty za każdą osobę, przy czym nie więcej niż... punktów. Przyznawanie punktów za dodatkowe osoby w kadrze szkoleniowej, jest racjonalne tylko w sytuacji dużych projektów szkoleniowych. W celu uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów za dysponowanie kadrą, Wykonawca winien zamieścić dane tych osób w Załączniku nr 4 do SIWZ, pozwalające na weryfikację ich kwalifikacji. Za dysponowanie przez Wykonawcę osobami nie wskazanymi w Załączniku nr 4 do SIWZ lub nie spełniającymi stawianych minimalnych wymagań punkty nie będą przyznawane. Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za Kryterium Kadra wynosi K - sumę punktów uzyskanych przez Wykonawcę w oparciu o powyższe zasady. D. Kryterium Doświadczenie Punkty będą przyznawane według następującej zasady /maksymalnie...pkt/: Za należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie) każdej kolejnej usługi ponad minimum określone w pkt V SIWZ, o wartości nie mniejszej niż.. złotych polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu... (tematyka szkoleń) dodatkowo 5 pkt, przy czym nie więcej niż... pkt. W celu uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów za doświadczenie, Wykonawca winien zamieścić dane dotyczące usługi w Załączniku nr 5 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Za przeprowadzenie przez Wykonawcę usług szkoleniowych nie wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ lub nie spełniających stawianych minimalnych wymagań, lub gdy wykonawca nie załączy dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie tych usług, punkty nie będą przyznawane. Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za Kryterium Doświadczenie wynosi D - sumę punktów uzyskanych przez Wykonawcę w oparciu o powyższe zasady. A. Kryterium Certyfikaty/akredytacje (należy bardzo dokładnie sprecyzować za jakie certyfikaty/akredytacje i co poświadczające udzielane są punkty, jak również wymagane jest zastrzeżenie lub równoważne.) Punkty będą przyznawane według następującej zasady /maksymalnie..., pkt/: Za posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu... lub akredytacji... (innych niż określone w pkt V i V SIWZ, najlepiej powiązanych z przedmiotem szkolenia) dodatkowo. punktów. W celu uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych punktów za Certyfikaty/akredytacje Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu/akredytacji. Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za Kryterium Certyfikaty/akredytacje wynosi A - sumę punktów uzyskanych przez Wykonawcę w oparciu o powyższe zasady. Ostatecznie łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę (S) wynosi: S = C + K + D + A gdzie: S liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną, C liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty, K liczba punktów uzyskanych w kryterium kadra D liczba punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie A liczba punktów uzyskanych w kryterium certyfikaty/akredytacje Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta będzie zawierała najkorzystniejszy wynik (najwyższą wartość punktową S) po zsumowaniu punktów za cenę (C), kadrę (K), doświadczenie (D), certyfikaty/ akredytacje (A) XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszego SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie: a) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo b) 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (w przypadku zamówień, których wartość nie jest równa ani nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP będą obowiązywać odmienne terminy określone w ustawie PZP.) 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 2. powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 4. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy uzależnione jest od woli Zamawiającego (element fakultatywny.) 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie

20 2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust 1 PZP przed podpisaniem umowy. 3. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być no najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech gwarancji określonych w niniejszym punkcie. 4. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa): a) Nazwę i adres Zamawiającego, b) Oznaczenie (numer) postępowania, 5. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:... S.A.... W tytule przelewu należy podać: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... nr... XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ XVIII. Podwykonawstwo 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie - w dokumencie sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 3. Brak informacji w tej części formularza będzie jednoznaczny z informacją, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. XIX. Postanowienia dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środkami ochrony prawnej są odwołania i skargi do sądu na warunkach i w terminach przewidzianych w art g PZP. 2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. (w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w innych przypadkach obowiązują odmienne terminy.) 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. (w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w innych przypadkach obowiązują odmienne terminy.) 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; (w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w innych przypadkach obowiązują odmienne terminy.) XXI. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia. Załącznik nr 2a Wzór formularza ofertowego. Załącznik nr 2b Program szkolenia Załącznik nr 3a Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3b Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług. Załącznik nr 7 Kalkulacja kosztów szkolenia. Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY

FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa..................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych.

Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych. Treść ustawy uchwalonej w trzecim czytaniu przez Sejm, wraz z uzasadnieniem, opublikował Urząd Zamówień Publicznych. Publikujemy, uchwaloną w trzecim czytaniu przez Sejm Rzeczypospolitej 25 września 2009

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej euro Znak sprawy: Z.II.2300/Zp/44/2015 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości poniżej 30 000 euro Przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:.

Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:. Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE INTEGRA Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. Obłońska 1A/8, NIP: 563-239-38-12 składa zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo