Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce. I i II kwartał 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce. I i II kwartał 2012"

Transkrypt

1 Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce I i II kwartał 2012 Program na rzecz jakości szkoleń realizowanych przez urzędy pracy w Małopolsce Umiejętności Postawy Wiedza EFEKTY KSZTAŁCENIA 1

2 Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Spis treści Redakcja Małgorzata Świętoń Karolina Fudali Copyright by Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła I. Wprowadzenie II. Analiza Potrzeb Szkoleniowych metodologia III. Analiza Potrzeb Szkoleniowych przykłady dobrych praktyk za rok 2011 IV. Aneks propozycja dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe ISBN: Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pl. Na Stawach Kraków tel. (12) faks (12) Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk: Grafpol, Wrocław, ul. Czarnieckiego 1, Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Kraków

3 I. WPROWADZENIE Aby podsumować działania związane z zapewnianiem jakości, a także by podkreślić ich spójność opracowany został program na rzecz jakości szkoleń realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. Program na rzecz jakości szkoleń realizowanych polega na wdrażaniu mechanizmów skoordynowanej polityki jakości usług szkoleniowych z udziałem PUP. Program zakłada dbałość o jakość usług szkoleniowych na każdym z etapów organizowania usługi szkoleniowej tj.: Diagnozy potrzeb szkoleniowych APS Planowania i przygotowania zamówienia na usługę MSUES Realizacji usługi szkoleniowej MSUES Ocenie efektywności szkoleniowej wskaźniki efektywności 1. Analiza Potrzeb Szkoleniowych (APS) jest kluczowym procesem dla planowania i zwiększania efektywności szkoleń w Urzędzie. Zgodnie ze standardami (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy) proces ten wymaga współpracy i zaangażowania wielu kluczowych stanowisk. Podczas warsztatów specjalistów ds. rozwoju zawodowego wypracowano zarys procedury biorącej pod uwagę specyfikę PUP oraz zakresy obowiązków poszczególnych grup pracowników, które powinny brać czynny dział w procesie. Stanowiska zaangażowane w tworzenie APS to: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubów pracy i instytucje wspierające. Proces APS oparty jest o kilka założeń podstawowych: 1. Wprowadzanie procedury jest wynikiem pracy partnerskiej, nie stanowi obligatoryjnej procedury jej wdrożenie jest dobrowolną decyzją dyrektora powiatowego urzędu pracy 2. Elastyczność procedury ma zagwarantować możliwość jej stosowania zgodnie z już istniejącymi regulacjami każdego urzędu 3. Odpowiedzialność za analizę potrzeb szkoleniowych (APS), leży po stronie całego Urzędu i wszystkich stanowisk zaangażowanych w proces. Wdrożenie będzie obejmowało zapoznanie z procedurą wszystkich stanowisk biorących udział w procesie przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych 4. Proces APS wymaga systematycznego i całorocznego zbierania adekwatnych danych 5. Spójna procedura służy zwiększeniu efektywności podejmowanych działań szkoleniowych oraz ma umożliwić porównanie dynamiki lokalnych rynków pracy w regionie 6. Najbardziej adekwatnymi danymi dla APS są obiektywne wskaźniki rynkowe i psychograficzne wzbogacone o informacje uzyskane bezpośrednio od Klientów 7. Nieodłącznym elementem wprowadzenia procedury jest konstrukcja adekwatnych i metodologicznie poprawnych narzędzi do pozyskiwania i analizy danych. 2. Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych (MSUES) Standardy zostały opracowane przez liczne grono ekspertów i praktyków, w przeciągu 3 ostatnich lat. Zostały poddane konsultacjom społecznym podczas 25 spotkań warsztatowych. Zostały zweryfikowane pod względem realności i komunikatywności w pilotażu Małopolskich Standardów w 20 firmach szkoleniowych. Powiatowe Wprowadzenie Urzędy Pracy mogą je z powodzeniem wykorzystywać tworząc dokumenty przetargowe na usługi szkoleniowe. W tym celu została opracowana propozycja dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe, uwzględniająca kryteria jakościowe pochodzące z Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych. Propozycja dokumentacji przetargowej składa się z następujących elementów: a) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia b) Wzoru umowy c) Opisu Przedmiotu Zamówienia. d) Wzory dokumentów do siwz tj. wzór formularza ofertowego, program szkolenia, wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wzór wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówien, wzór wykazu wykonanych usług, wzór ankiety na zakonczenie szkolenia, kalkulacja kosztów szkolenia. Elementy jakościowe zaczerpnięte z Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych zostały opisane w warunkach dostępu, kryteriach jakościowych i w opisie przedmiotu zamówienia. Propozycję dokumentacji przetargowej na usługi szkoleniowe można stosować w całości lub wykorzystując poszczególne jej części w zależności od potrzeb zamawianego szkolenia w trybie przetargu nieograniczonego. Na uwagę zasługuje również fakt, że Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno Szkoleniowych jednoczeście promowane są wśród instytucji szkoleniowych, dlatego większość stawianych wymagań nie powinna być zaskoczeniem, tym bardziej, że MSUES powstały na bazie najlepszych, istniejących już w Europie rozwiązań. 3. Opracowanie wskaźników świadczących o jakości usług szkoleniowych Urzędy Pracy powinny wspólnie wypracować kryteria świadczące o efektywności szkolenia. Pomysł opracowania pojawił się podczas szkolenia Urzędów Pracy w dniach czerwca br. Dotychczas, we wszystkich statystykach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawia się wskaźnik efektywności zatrudnienia, co w naszym przekonaniu nie jest równoznaczne z efektywnością szkolenia. Stosowane w badaniach statystycznych w ramach sprawozdawczości rynku pracy wskaźniki efektywności szkoleń opierają się na dość ograniczonych założeniach, gdyż analizowane jest zatrudnienie uczestników szkoleń w stosunkowo krótkim okresie tj. w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. Należy jednak podkreślić, że niezależnie od tzw. efektywności zatrudnieniowej nie mniej ważne są inne efekty szkolenia dotyczące sfery dydaktycznej i społecznej, takie jak wzrost określonych kompetencji, wzrost samooceny i motywacji do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Takie efekty również powinny być podkreślane przy sprawozdawczości z działalności urzędów pracy. Liczymy na inspirację i wsparcie urzędów pracy w opracowaniu katalogu pomijanych w raportach efektów szkolenia. Dzięki temu, będzie można udowodnić całe spektrum zmian jakie powoduje szkolenie w życiu bezrobotnego, jak również prawdziwą wartość i efektywność pracy urzędników. Uwzględniając powyższe elementy programu na rzecz jakości szkoleń przez urzędy pracy w Małopolsce, możliwe jest stworzenie pierwszej w kraju, regionalnej politykę projakościowej, zgodnej z ustawą o promocji zatrudnienia oraz rozporządzeniem w sprawie standardów i warunków usług rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie deklaruje ze swej strony współpracę z instytucjami szkoleniowymi dostarczając im wiedzy o tym jak spełniać wysoką jakość szkoleń. 4 5

4 Rys. 1 Polityka jakości szkoleń w Małopolsce Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia II. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH METODOLOGIA Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowych Geneza procesu: Podczas spotkań koordynacyjnych specjalistów ds. rozwoju zawodowego prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie stwierdzono, że planowanie szkoleń w powiatowych urzędach pracy w Małopolsce jest zróżnicowane. Istnieje jednak wola ujednolicenia tego procesu, tak by korzystając z dobrych praktyk poszczególnych powiatów powstał wzór poprawnej metodologicznie i gwarantującej jakość analizy potrzeb szkoleniowych dla powiatu. Opracowanie wyników efektywności szkoleń Regionalna polityka projakościowa -> polityka uczenia się przez całe życie Diagnoza jednolita procedura analizy potrzeb szkoleniowych powiatowych Urzędów pracy (APS) Proces ten oparty jest o kilka założeń podstawowych: Wprowadzanie procedury jest wynikiem pracy partnerskiej, nie stanowi obligatoryjnej procedury jej wdrożenie jest dobrowolną decyzją dyrektora powiatowego urzędu pracy Elastyczność procedury ma zagwarantować możliwość jej stosowania zgodnie z już istniejącymi regulacjami każdego urzędu Odpowiedzialność za analizę potrzeb szkoleniowych (APS), leży po stronie całego Urzędu i wszystkich stanowisk zaangażowanych w proces. Wdrożenie będzie obejmowało zapoznanie z procedurą wszystkich stanowisk biorących udział w procesie przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych Proces APS wymaga systematycznego i całorocznego zbierania adekwatnych danych Spójna procedura służy zwiększeniu efektywności podejmowanych działań szkoleniowych oraz ma umożliwić porównanie dynamiki lokalnych rynków pracy w regionie Najbardziej adekwatnymi danymi dla APS są obiektywne wskaźniki rynkowe i psychograficzne wzbogacone o informacje uzyskane bezpośrednio od Klientów Nieodłącznym elementem wprowadzenia procedury jest konstrukcja adekwatnych i metodologicznie poprawnych narzędzi do pozyskiwania i analizy danych Działania przygotowawcze do stworzenia ujednoliconej procedury: 1. Zebranie informacji od specjalistów ds. rozwoju zawodowego o dotychczasowym procesie i wypracowanie szkicu procedury- warsztaty dwudniowe listopada Przedstawienie procedury Dyrektorom Powiatowych Urzędów Pracy warsztaty 26 listopada Jednodniowe warsztaty z pośrednikami pracy 2 czerwca Jednodniowe warsztaty z doradcami zawodowymi 16 czerwca Przedstawienie procedury w ramach spotkań koordynacyjnych doradców zawodowych. 6. Spotkania w WUP z zespołami projektowymi konsultacje pod względem kompletności źródeł informacji. 7. Opracowanie materiału podsumowującego grudzień Zaprezentowanie materiału na spotkaniu specjalistów ds. rozwoju zawodowego 5 maja 2011r. 9. Doskonalenie założeń jednolitej procedury analizy potrzeb szkoleniowych spotkanie specjalistów ds. rozwoju zawodowego 22 września 2011 Proces ten jest jednym z mechanizmów skoordynowanej polityki uczenia się przez całe życie wprowadzanych w Województwie Małopolskim. 6 7

5 Rys. 2 Mechanizmy polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Rys. 3 Uczestnicy rocznego procesu zbierania danych do analizy potrzeb szkoleniowych. Jakość Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Bezrobotni Doradcy Zawodowi PUP Pośrednicy Pracy PUP Informacja serwis pociagdokariery.pl Regionalna polityka uczenia się przez całe życie Diagnoza jednolita procedura analizy potrzeb szkoleniowych powiatowych Urzędów pracy (APS) Statystyki, analizy, badania Specjalista ds. rozwoju zawodowego (PUP) Liderzy Klubów Pracy Promocja Małopolski Dzień Uczenia się przez Całe Życie Media Instytucje wspomagające (w tym PUP) Pracodawcy Instytucje szkoleniowe Wprowadzenie do Analizy Potrzeb Szkoleniowych: Analiza Potrzeb Szkoleniowych (APS) jest kluczowym procesem dla planowania i zwiększania efektywności szkoleń w Urzędzie. Zgodnie ze standardami (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy) proces ten wymaga współpracy i zaangażowania wielu kluczowych stanowisk. Podczas warsztatów specjalistów ds. rozwoju zawodowego wypracowano zarys procedury biorącej pod uwagę specyfikę PUP oraz zakresy obowiązków poszczególnych grup pracowników, które powinny brać czynny dział w procesie. Stanowiska zaangażowane: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubów pracy, i instytucje wspierające Poniżej (Rysunek 3) określono kontekst zbierania danych niezbędnych do APS. Wypracowany model opiera się na strukturze Urzędu oraz bierze pod uwagę otoczenie, które może wspomagać proces APS. Harmonogram zbierania danych Za plan szkoleń oraz poprzedzającą go analizę potrzeb szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy są odpowiedzialni specjaliści ds. rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiony jest optymalny harmonogram zbierania danych z różnych źródeł przez specjalistów. Realizacja poniższych punktów od nr 1 do 28 zależy od decyzji dyrektora powiatowego urzędu pracy, natomiast realizacja punktu 29 tj. przesłanie analizy potrzeb szkoleniowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie warunkuje opracowanie regionalnej analizy potrzeb szkoleniowych przez WUP w Krakowie. Podczas przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych można wyodrębnić kilka etapów: 1. Zbieranie danych cykl roczny od marca roku bieżącego do lutego roku następnego. 2. Weryfikacja danych na bieżąco, przez cały rok specjalista ds. rozwoju zawodowego 3. Analiza zebranego materiału styczeń - luty 4. Przygotowanie dokumentu Analiza potrzeb szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w... styczeńluty (zatwierdzenie do 15 lutego) 5. Przygotowanie planu szkoleń na rok... Lista załączników do opisanej procedury: Załączniki są przykładową formą wymiany informacji pomiędzy stanowiskami i instytucjami. Ich użyteczność i praktyczność powinna być w miarę potrzeb modyfikowana. Załącznik nr 1 Metody zbierania danych - Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Załącznik nr 2 Wzór raportu doradcy zawodowego /kwartalny/ Załącznik nr 3 Wzór raportu pośrednika pracy/kwartalny/ Załącznik nr 4 Wzór raportu lidera klubu pracy /kwartalny/ Załącznik nr 5 Wzór raportu pracowników MOPS /półroczny/ Załącznik nr 6 Wzór planu szkoleń 8 9

6 Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Harmonogram przygotowywania analizy potrzeb szkoleniowych Lp. Działania Komentarz do działania Relacja do rozp. w spr. stand. i warunków prowadzenia usług rynku pracy 1. Specjalista ds. rozwoju zawodowego dokonuje analizy skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń Po 3 miesiącach od zakończenia szkolenia, lub jak rekomenduje część powiatowych urzędów pracy, dodatkowo po 6 lub 9 miesiącach par. 71 ust 1. pkt 6 I kwartał 2. Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za I kwartał Raport za I kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2) par. 71 ust. 2 pkt 1,2, 3 3. Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za I kwartał Raport za I kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3); zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); branżowe spotkania z przedsiębiorcami. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy pochodzących z lokalnej prasy i z Internetu. par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2, pkt. 3,4,5 4. Lider klubu pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za I kwartał Raport za I kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4) par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 II kwartał 5. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje wyniki badania realizowanego na zlecenie PARP Bilans Kapitału Ludzkiego badanie realizowane od 2010 do 2014 r. Co roku udostępnianesą wyniki analizy wszystkich elementów wpływające na dynamikę zmian na rynku pracy: pracodawcy, pracownicy, osoby bezrobotne, instytucje szkoleniowe, studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także oferty pracy i kierunki kształcenia więcej na gov.pl par. 71 ust. 2 pkt 5 6. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje dane GUS Bank Danych Lokalnych (GUS): bezpłatna baza zawierająca dane statystyczne, dane na poziomie kraju, regionów, województw, powiatów, gmin, dane w ujęciu rocznym i kwartalnym, obszary tematyczne np. ludność, rynek pracy, szkolnictwo, wychowanie przedszkolne, świadczenia społeczne, więcej na par. 71 ust. 2 pkt 5 7. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowania WUP w Krakowie Ocena roczna sytuacji na rynku pracy, prezentuje pozytywne i negatywne tendencje na rynku pracy oraz rekomendacje dla całego regionu. W opracowaniach znaleźć można programy z zakresu rynku pracy realizowane w danym roku oraz ocenę działań z roku poprzedniego, więcej na / malopolskirynekpracy par. 71 ust. 2 pkt 5 8. Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za II kwartał Raport za II kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszanego przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2) par. 71 ust. 2 pkt 1,2,

7 Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za II kwartał Lider klubu pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za II kwartał Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowanie WUP w Krakowie 11. Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowania MOPS Pośrednik pracy lub inna wskazana osoba przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za III kwartał Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za III kwartał Lider Klubu Pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za III kwartał Pośrednik pracy organizuje spotkanie plenarne z pracodawcami powiatu 1) Raport za II kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3); 2)zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); 3) branżowe spotkania z przedsiębiorcami - raport za II kwartał. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy w lokalnej prasie i w Internecie. Raport za II kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4) Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców. Zakres tematyczny: ocena sytuacji gospodarczej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, zmiany zatrudnienia (odpływ/napływ siły roboczej przeszkody w zatrudnianiu), sposoby rekrutacji pracowników, zapotrzebowanie na pracowników, poziom umiejętności zatrudnionych pracowników, polityka szkoleniowa firm Charakterystyka zasobów ludzkich dla powiatów Małopolski, - materiał opracowany na podstawie warsztatów i prac ekspertów zawierający charakterystykę zasobów ludzkich dla powiatów w postaci osobnych dokumentów, zawierających najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje. Specjalista ds. rozwoju zawodowego kieruje prośbę do MOPS o przesłanie wypełnionego załącznika nr 5. Wykorzystanie wyników raportu MOPS za I półrocze - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze Raport za III kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2 Raport za III kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3; zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); branżowe spotkania z przedsiębiorcami - raport za III kwartał. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy w lokalnej prasie i w internecie. Raport za III kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4 IV kwartał Sugerowany termin spotkania październik -listopad par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2 pkt. 3,4,5 par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 par. 71 ust. 2 pkt 5 par. 71 ust. 2 pkt 4 III kwartał par. 71 ust. 2 pkt 4 par. 71 ust. 2 pkt 3 par. 71 ust. 2 pkt 1,2, 3 par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2 pkt. 3,4,5 par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 par. 71 ust. 2 pkt

8 Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Powiatowy Urząd Pracy organizuje spotkania fokusowe dot. Barometru Zawodów Doradca zawodowy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za IV kwartał Pośrednik pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za IV kwartał Lider Klubu Pracy przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego raport za IV kwartał Pośrednik pracy lub inna wskazana osoba przekazuje specjaliście ds. rozwoju zawodowego wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje wyniki badania Barometr Zawodów Specjalista ds. rozwoju zawodowego wykorzystuje opracowania MOPS Przygotowanie dokumentu APS Przesłanie wersji elektronicznej do WUP do 15 lutego Sugerowany termin spotkań listopad - grudzień par. 71 ust. 2 pkt 5 Raport za IV kwartał - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (przykładowy wzór raportu zał. nr 2 par. 71 ust. 2 pkt 1,2, 3 Raport za IV kwartał - analiza jakościowa i ilościowa ofert pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje (przykładowy wzór zał. nr 3; zestawienie informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach (analiza lokalnego rynku pracy); branżowe spotkania z przedsiębiorcami - raport za IV kwartał. Rekomenduje się wykorzystanie analizy ofert pracy w lokalnej prasie i w internecie. par. 71 ust. 1 pkt 3, par 71 ust. 2 pkt. 3,4,5 Raport za IV kwartał oczekiwań klientów (przykładowy wzór raportu załącznik nr 4 ) par. 71 ust. 2 pkt 1,2,3 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze par. 71 ust. 2 pkt 3 I kwartał, Barometr zawodów jest badaniem jakościowym. Uczestniczą w nim eksperci z powiatowych urzędów pracy, w tym doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami. Efektem są zestawienia zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy - tych, w których w najbliższym roku wystąpi niedobór pracowników, nadmiar pracowników oraz równowaga popytu i podaży. par. 71 ust. 2 pkt 5 Specjalista ds. rozwoju zawodowego kieruje prośbę do MOPS o przesłanie wypełnionego załącznika nr 5. Raport za II półrocze - analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na szkolenia zgłaszane przez klientów (załącznik nr 5) par. 71 ust. 2 pkt 4 Struktura dokumentu pn Analiza Potrzeb Szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego: 1. Tytuł: Analiza potrzeb szkoleniowych przygotowana przez Powiatowy/Grodzki Urząd Pracy w... na rok Wprowadzenie a. Informacja o powiecie b. Informacja o okresie w jakim planowane będą szkolenia 3. Ogólna charakterystyka powiatu i lokalnego rynku pracy 4. Analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe 5. Analiza ilościowa i jakościowa ofert pracy i wolnych miejsc pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje 6. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 7. Wyniki analiz i prognoza rynku pracy na podstawie: 8. Podsumowanie, w tym rekomendacje dla przygotowania planu szkoleniowego na dany rok) oraz spis źródeł informacji par. 71 ust 1 Przygotowanie planu szkoleń (przykładowy wzór - zał. nr 6) par. 73 ust

9 UWAGA! Raport z realizacji polityki uczenia się przez całe życie w Małopolsce Realizacja punktów 1,3,9,22,28 jednocześnie służy opracowaniu listy zawodów i specjalności z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności. Realizacja punktów od 2-27 służy jednocześnie sporządzeniu wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, Powiatowy urząd pracy sporządza listę zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, z wykorzystaniem: 1) strategii rozwoju regionalnego w zakresie zatrudnienia; 2) wyników badań popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe; 3) wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy, zamieszczanych w prasie i internecie; 4) wyników analiz i prognoz rynku pracy i badań popytu na pracę, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu; 5) zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych; 6) wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń; Ponadto powiatowy urząd pracy sporządza wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43 ustawy, zwanych dalej osobami uprawnionymi, z wykorzystaniem: 1) zgłoszeń osób uprawnionych; 2) wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych; 3) zgłoszeń pracowników powiatowego urzędu pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i liderów klubu pracy; 4) zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej; 5) innych dokumentów, badań, lub informacji mogących mieć istotne znaczenie przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych. Analiza potrzeb szkoleniowych metodologia Struktura dokumentu pn Analiza Potrzeb Szkoleniowych w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego: 1. Tytuł: Analiza potrzeb szkoleniowych przygotowana przez Powiatowy/Grodzki Urząd Pracy w... na rok Wprowadzenie Informacja o powiecie Informacja o okresie w jakim planowane będą szkolenia 3. Ogólna charakterystyka powiatu i lokalnego rynku pracy przygotowana na podstawie: strategii rozwoju powiatu i województwa badania rozwoju lokalnych firm ankiety od pracodawców, informacje z GUS, informacje o planowanych inwestycjach struktury osób bezrobotnych wg. wykształcenia, wieku, kwalifikacji itp. informacji dot. systemu oświaty w powiecie planowanych kierunków kształcenia 4. Analiza jakościowa i ilościowa zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na podstawie: informacji o rynkach europejskich potrzeb pracowników i pracodawców ankiet wśród osób bezrobotnych ankiet wśród pracodawców analizy indywidualnych potrzeb szkoleniowych (wykaz osób zainteresowanych szkoleniami) 5. Analiza ilościowa i jakościowa ofert pracy i wolnych miejsc pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje na podstawie: zestawienia ofert pracy realizowanych przez PUP analizy ofert pracy zamieszczanych w lokalnej prasie i Internecie zestawienia informacji o planowanych inwestycjach bądź zwolnieniach 6. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń Przeprowadzana obowiązkowo po 3 miesiącach, rekomendowana także po po 6, 9 miesiącach 7. Wyniki analiz i prognoza rynku pracy na podstawie: Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Barometru zawodów 8. Podsumowanie, w tym rekomendacje dla przygotowania planu szkoleniowego na dany rok) oraz spis źródeł informacji Odbiorcy Analizy Potrzeb Szkoleniowych: Instytucje szkoleniowe, w tym projektodawcy potencjalni inwestorzy przedstawiciele władz lokalnych MOPS, GOPS Szkoły organizacje pracodawców media 16 17

10 Regionalna analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie Województwa Małopolskiego Analizy potrzeb szkoleniowych z wszystkich powiatów będzie zbierał Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na tej podstawie powstanie Regionalna analiza potrzeb szkoleniowych, która będzie stanowiła element wspierający politykę planowania wsparcia w zakresie kompetencji i kwalifikacji w Małopolsce. Dokument o analogicznej strukturze jak powiatowe analizy potrzeb szkoleniowych zostanie rozesłany do wszystkich powiatowych urzędów pracy oraz umieszczony na stronie internetowej. Da to również możliwość monitorowania w powiatach ościennych zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje klientów urzędów pracy. W celu monitorowania i oceny realizacji planu szkoleniowego analiza potrzeb szkoleniowych zostanie porównana z wykonaniem przesyłanym w rocznych sprawozdaniach. Podsumowanie zostanie omówione ze specjalistami ds. rozwoju zawodowego na spotkaniu koordynacyjnym. Rys. 4 Schemat regionalnej analizy potrzeb szkoleniowych Przygotowanie analizy potrzeb szkoleniowych dla Województwa Małopolskiego marzec Zebranie planów szkoleniowych w powiatach kwiecień Analiza potrzeb szkoleniowych przykłady dobrych praktyk za 2011 rok III. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK ZA 2011 ROK Regionalna analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie Województwa Małopolskiego Zgodnie z założeniami dokumentu Jednolita procedura analizy potrzeb szkoleniowych powiatowych urzędów pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie sporządza informację zbiorczą na podstawie analiz przesłanych przez urzędy pracy z poziomu powiatów1. Zbiorcza analiza docelowo ma stać się narzędziem wspierającym regionalną politykę planowania wsparcia w zakresie kompetencji i kwalifikacji. Zakres procedury jest zgodny z zasadami realizacji usług rynku pracy w powiatowych urzędach pracy. Informacje ogólne o dokumentach przygotowanych na poziomie lokalnym: Opracowania są zróżnicowane pod względem ilościowym - liczą od 8 do 108 stron, z wyłączeniem załączników; Każde z opracowań charakteryzuje się odmienną strukturą, żadne z nich nie odpowiada w całości strukturze zaproponowanej w opisanej procedurze: Sześć spośród nadesłanych dokumentów bazuje na szerszych badaniach własnych zrealizowanych w PUP, dotyczących potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy (PUP Gorlice, PUP Nowy targ, PUP Proszowice, PUP Sucha Beskidzka, PUB Wadowice, PUP Wieliczka). Trzy spośród opracowań nawiązują do wyników badań własnych PUP przeprowadzonych wśród pracodawców (PUP Gorlice, PUP Sucha Beskidzka, PUP Wadowice). Analiza wykonania planów szkoleniowych za rok poprzedni styczeń Spotkanie ewaluacyjne specjalistów ds. rozwoju zawodowego wszystkich powiatów (maj po pierwszym roku wdrażania) Większość opracowań zawiera zasadnicze elementy analizy, których konieczność wydaje się nie podlegać dyskusji, tj: Ogólne informacje o powiecie (lokalizacja, główne charakterystyki rynku pracy, struktura zatrudnienia, przedsiębiorczość w powiecie); Analiza dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym i lokalnym; 1 Do dnia 30 kwietnia 2012 roku do WUP w Krakowie nadesłano 10 dokumentów: 1. Analiza potrzeb szkoleniowych w powiecie chrzanowskim PUP w Chrzanowie 2. Analiza potrzeb szkoleniowych PUP w Nowym Targu 3. Analiza potrzeb szkoleniowych - PUP w Proszowicach 4. Analiza potrzeb szkoleniowych PUP w Suchej Beskidzkiej 5. Diagnoza zapotrzebowania na zawody i specjalności na terenie powiatu brzeskiego w 2012 roku 6. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 7. Diagnoza potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy PUP w Wieliczce 8. Diagnoza zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeby szkoleniowe osób uprawnionych do szkolenia PUP w Gorlicach 9. Diagnoza zapotrzebowania na zawodowy i specjalności na terenie powiatu wadowickiego PUP Wadowice 10. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na lokalnym rynku pracy PUP dla Powiatu Nowosądeckiego 11. Lista zawodów i specjalności oraz wykaz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych PUP w Miechowie 12. Zestawienie planu szkoleń, listy zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia PUP w Tarnowie W późniejszym terminie nadesłano: Plan szkoleń na 2012 rok z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia uzasadnienie, Sądecki Urząd Pracy Analiza potrzeb szkoleniowych na 2012 rok PUP Myślenice 18 19

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo