RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W GMINIE KŁOCZEW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W GMINIE KŁOCZEW"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY LOKALNEJ DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W GMINIE KŁOCZEW Wykonawca Marcin J. Sochocki (opracowanie całości raportu końcowego, realizacja i opracowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych, analiza materiałów zastanych) oraz dr Marcin Sińczuch (realizacja i opracowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych) Zamawiający Stowarzyszenie MONAR w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, w zadaniu nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Warszawa, styczeń 2012

2 2 Spis treści 1. Wstęp... 5 a) Cel główny oraz cele szczegółowe realizowanych diagnoz lokalnych... 5 b) Zakres realizacji diagnozy lokalnej Charakterystyka gminy na obszarze Partnerstwa Lokalnego... 7 a) podstawowe zmienne społeczno-demograficzne... 7 b) wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia... 9 c) typ gminy d) wskaźniki mierzące skalę korzystania z systemu pomocy społecznej f) kwestie związane z polityką mieszkaniową Ogólna charakterystyka problemów społecznych na obszarze Partnerstwa Lokalnego a) krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR b) hierarchia problemów społecznych na podstawie DR c) przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR d) hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI) Szczegółowa analiza problemu bezdomności w kontekście materiałów zastanych (DR) a) dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej... 16

3 3 b) Diagnozy bezdomności c) opisane działania mające rozwiązywać problem bezdomności d) konkretne formy działań z bezdomnymi e) finanse Postrzeganie bezdomności jako lokalnego problemu społecznego z perspektywy kluczowych informatorów (IDI) a) znaczenie (ranga) bezdomność wśród problemów społecznych gminy oraz stosunek do bezdomności przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit b) ocena skali zjawiska bezdomności w gminie zdaniem respondentów c) charakter bezdomności i dynamika zmian oraz najważniejsze potrzeby osób bezdomnych w gminie d) stosunek społeczności lokalnej do bezdomności Ocena systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Partnerstwa Lokalnego (IDI) a) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie prewencji bezdomności b) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy doraźnej c) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu integracji społecznej d) współpraca międzyinstytucjonalna e) najważniejsze wady i zalety lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym f) najpilniejsze potrzeby systemu pomocy osobom bezdomnym w Partnerstwie... 24

4 4 7. Wnioski i rekomendacje dla systemu wsparcia w Partnerstwie Lokalnym zakres: prewencji, pomocy sprofilowanej, rozwiązania systemowe Rekomendacje Aneks Lista dokumentów analizowanych w analizie desk research Kwestionariusz do analizy dokumentów zastanych Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2010 r Dyspozycje do indywidualnych wywiadów pogłębionych Kwestionariusz raportu z wywiadu indywidualnego Ankieta IDI Diagnozę zrealizował wykonawca Marcin J. Sochocki oraz dr Marcin Sińczuch

5 5 1. Wstęp a) Cel główny oraz cele szczegółowe realizowanych diagnoz lokalnych W opracowaniu przedstawiono wyniki diagnozy społecznej realizowanej na terenie gminy Kłoczew. Celem głównym była analiza systemu wsparcia osób bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością w kontekście potrzeby i możliwości wdrażania Gminnych Standardów Wychodzenia z Bezdomności, opracowanych w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4, w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności ; finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zleceniodawcą badań było Stowarzyszenie MONAR. Szczegółowy opis metodologii zawiera Zapytanie ofertowe 14/2011/GSWB. Poniżej przytoczono wybrane fragmenty z tego dokumentu odnoszące się do celów (pytań badawczych). Diagnoza miała udzielić odpowiedzi na pytanie: na ile problem bezdomności zakorzeniony jest w lokalnych dokumentach będących w posiadaniu Partnerstwa Lokalnego? Badania służyły też zobrazowaniu opinii, ocen, uwag i propozycji tzw. kluczowych informatorów na temat funkcjonowania lokalnego systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie: postrzegania bezdomności jako lokalnego problemu społecznego (w tym: charakterystyka bezdomności ewentualnie dynamika zmian, najważniejsze potrzeby, próba oceny skali zjawiska, stosunek do bezdomności lokalnej społeczności oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit); funkcjonowania systemu pomocy osobom bezdomnym w wymiarze prewencji, pomocy doraźnej i integracji społecznej (w tym: adekwatności, skuteczności i efektywność działań; oceny potrzeby i możliwość wprowadzenia modyfikacji w funkcjonowaniu programów/instytucji/organizacji, postulowane zmiany); współpracy międzyinstytucjonalnej (w tym: formy i zakres kooperacji, powiązania nieformalne w kontekście funkcjonowania instytucji działających na rzecz osób bezdomnych, postulowane zmiany).

6 6 dostarczenie materiału w postaci rozwiązań i propozycji modyfikacji działania systemu pomocy (lub konkretnych instytucji), a także lokalnych ocen jego funkcjonowania, charakterystyki respondentów obejmującej: podstawowe dane socjodemograficzne, doświadczenie zawodowe oraz zaangażowania w działania z zakresu pomocy osobom bezdomnym i pracy socjalnej Z uwagi na to, że w gminie Kłoczew nie działają instytucje specjalizujące się w pomocy osobom bezdomnym, takie jak noclegownie czy schroniska, to, zgodnie z warunkami umowy, w ramach niniejszej diagnozy, nie realizowano zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. b) Zakres realizacji diagnozy lokalnej Zgodnie z warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym 14/2011/GSWB, badania obejmowały: analizę materiałów zastanych (DR), którą objęto 10 dokumentów (wymienionych w Aneksie) 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) zrealizowanych , i z tzw. kluczowymi informatorami wójtem gminy, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikiem socjalnym GOPS, przewodniczącą Stowarzyszenia Alternatiff, dzielnicowym posterunku policji. Terenowym koordynatorem badań była Mariola Kwas (GOPS).

7 7 2. Charakterystyka gminy na obszarze Partnerstwa Lokalnego 1 a) podstawowe zmienne społeczno-demograficzne Na terenie gminy Kłoczew mieszka 7265 osób, odsetki mężczyzn (50,3%) i kobiet (49,7%) są wyrównane (por. tabela poniżej). Gęstość zaludnienia to 51 osób na km 2. Przyrost naturalny jest ujemny (-29), podobnie jak (od kilku lat) saldo migracji (-29). Ponad połowa mieszkańców (58,7%) to osoby w wieku produkcyjnym, niemal co piąta osoba osiągnęła wiek poprodukcyjny 2. Osoby starsze (w wieku 60 lub więcej lat) stanowią 34,9% populacji gminy. W tej grupie dominują kobiety 59,8%. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (gmina Kłoczew, 2010 r.) Stałe miejsce zameldowania stan na 31 XII Jednostka miary Dane Ogółem Osoba 7344 Ogółem Osoba 283 Mężczyźni Osoba 3683 Mężczyźni Osoba 117 Kobiety Osoba 3661 Kobiety Osoba 166 Faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII Ogółem Osoba 7265 Ogółem Osoba 309 Mężczyźni Osoba 3657 Mężczyźni Osoba 117 Kobiety Osoba 3608 Kobiety Osoba 192 Przyrost naturalny Ogółem - 29 Ogółem Osoba 241 Ludność wg grup wieku i płci Mężczyźni Osoba Kobiety Osoba 151 Ogółem Osoba i więcej 1 W tym rozdziale jeśli nie wskazano źródła danych, oznacza to, że zaczerpnięto je z zestawień zamieszczonych na końcu raportu, przygotowanych przez GOPS. 2 Zgodnie z definicją GUS: Dane zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania na dzień 31 XII. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek lata, dla kobiet lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej.

8 8 Mężczyźni Osoba 228 Ogółem Osoba 136 Kobiety Osoba 230 Mężczyźni Osoba Kobiety Osoba 90 Ogółem Osoba Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym wg płci 399 Mężczyźni Osoba 208 W wieku przedprodukcyjnym Kobiety Osoba 191 Ogółem Osoba Mężczyźni Osoba 831 Ogółem Osoba 431 Kobiety Osoba 777 Mężczyźni Osoba 239 W wieku produkcyjnym Kobiety Osoba 192 Ogółem Osoba Mężczyźni Osoba 2350 Ogółem Osoba 591 Kobiety Osoba 1914 Mężczyźni Osoba 289 W wieku produkcyjnym mobilnym Kobiety Osoba 302 Ogółem Osoba Mężczyźni Osoba 1462 Ogółem Osoba 646 Kobiety Osoba 1274 Mężczyźni Osoba 325 W wieku produkcyjnym niemobilnym Kobiety Osoba 321 Ogółem Osoba Mężczyźni Osoba 888 Ogółem Osoba 660 Kobiety Osoba 640 Mężczyźni Osoba 357 W wieku poprodukcyjnym Kobiety Osoba 303 Ogółem Osoba Mężczyźni Osoba 476 Ogółem Osoba 402 Kobiety Osoba 917 Mężczyźni Osoba 239 W wieku przedprodukcyjnym % 22,1 Kobiety Osoba 163 W wieku produkcyjnym % 58, W wieku poprodukcyjnym % 19,2 Ogółem Osoba ludność na 1 km2 (gęstość Osoba 384 zaludnienia) 51 Mężczyźni Osoba 210 Kobiety na 100 mężczyzn Osoba 99 Kobiety Osoba 174 Zameldowania ogółem Ogółem Osoba 46 Ogółem Osoba 373 Mężczyźni Osoba 15 Mężczyźni Osoba 198 Kobiety Osoba 31 Kobiety Osoba 175 Zameldowania z miast Ogółem Osoba 16 Ogółem Osoba 419 Mężczyźni Osoba 8 Mężczyźni Osoba 231 Kobiety Osoba 8

9 9 Kobiety Osoba 188 Zameldowania ze wsi Ogółem Osoba 30 Ogółem Osoba 515 Mężczyźni Osoba 7 Mężczyźni Osoba 267 Kobiety Osoba 23 Kobiety Osoba 248 Wymeldowania ogółem Ogółem Osoba 75 Ogółem Osoba 421 Mężczyźni Osoba 31 Mężczyźni Osoba 217 Kobiety Osoba 44 Kobiety Osoba 204 Wymeldowania do miast Ogółem Osoba 29 Ogółem Osoba 345 Mężczyźni Osoba 13 Mężczyźni Osoba 173 Kobiety Osoba 16 Kobiety Osoba 172 Wymeldowania na wieś Ogółem Osoba 46 Ogółem Osoba 252 Mężczyźni Osoba 18 Mężczyźni Osoba 106 Kobiety Osoba 28 Kobiety Osoba 146 Saldo migracji 70 i więcej Ogółem Osoba -29 Ogółem Osoba 969 Mężczyźni Osoba 370 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS Kobiety Osoba 599 b) wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia W gminie zatrudnionych jest 531 osób (patrz tabela), czyli 12,5% spośród mieszkańców w wieku produkcyjnym, 307 kobiet (16,0%) i 224 mężczyzn (9,5%). Jednak osób zatrudnionych jest więcej, gdyż przytoczone dane nie obejmują niewielkich podmiotów gospodarczych. Zarejestrowani bezrobotni to 331 osób, czyli 7,8% wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym, 141 kobiet (7,4%) i 191 mężczyzn (8,1%).

10 10 Dane Głównego Urzędu Statystycznego (gmina Kłoczew, 2010 r.) Jednostka miary 2010 PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY Pracujący wg płci Ogółem osoba 531 Mężczyźni osoba 224 Kobiety osoba 307 BEZROBOCIE Bezrobotni zarejestrowani wg płci Ogółem osoba 331 Mężczyźni osoba 190 Kobiety osoba 141 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym Ogółem % 7,8 Mężczyźni % 8,1 Kobiety % 7,4 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS c) typ gminy Kłoczew jest gminą wiejską, znajduje się w powiecie ryckim. Obszar 143 km 2, 29 miejscowości, w tym 27 wsi sołeckich: Borucicha, Bramka, Czernic, Gęsia Wólka, Gozd, Huta Zadybska, Janopol, Julianów, Kawęczyn, Kłoczew, Kokoszka, Kurzelaty, Kąty-Rybaki, Padarz, Przykwa, Rzyczyna, Stryj, Sokola, Wojciechówka, Wola Zadybska, Wola Zadybska Kolonia, Wylezin, Wygranka, Sosnówka, Stare Zadybie, Nowe Zadybie, Zaryte. Wg danych GUS z 2005 r. powierzchnia użytków rolnych obejmowała ha, lasów i gruntów leśnych 3054 ha, pozostałe grunty i nieużytki 1107 ha. Wg danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r., na terenie gminy znajdowało się 1569 gospodarstw rolnych, w tym 1471 (93,8%) to gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha użytków rolnych. Gospodarstwa nie

11 11 większe niż 2 ha stanowiły 15,0% wszystkich gospodarstw, do 5 ha 44,1%, do 7 ha 65,0%, do 10 ha 85,7%, do 15 ha 96,8%, powyżej 15 ha 3,2%. d) wskaźniki mierzące skalę korzystania z systemu pomocy społecznej Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej to 12,9%, czyli 934 mieszkańców 3 (odsetek dla powiatu ryckiego 9,5%) 4. W 2010 r. 22 osoby pobierały zasiłek stały, 53 okresowy, 149 celowy (nie obejmował schronienia i ubrania), posiłek 301 osobom przyznano to świadczenie. Z usług opiekuńczych korzystało 2 mieszkańców, a 4 osoby ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracą socjalną objętych było 235 osób. Wobec 3 mieszkańców gmina ponosiła koszty w związku z pobytem w Domu Pomocy Społecznej. W roku sprawozdawczym nie przyznano świadczeń z zakresu poradnictwa specjalistycznego (prawne, rodzinne) i interwencji kryzysowej na terenie gminy nie ma jednostek specjalistycznego poradnictwa tego rodzaju. f) kwestie związane z polityką mieszkaniową W gminie są 1933 mieszkania, w których znajdują się średnio 4 izby. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę to 24,5 m 2. Gmina dysponuje 3 mieszkaniami i 4 budynkami (po byłych szkołach), które obecnie są wykorzystywane 5. Na terenie gminy ( ) dominują mieszkania prywatne z użytkowaniem gospodarstwa rolnego, czyli zabudowa zagrodowa. Znajduje się tu także osiedle domków jednorodzinnych 6. Większość mieszkań korzysta z sieci wodociągowej (63,2%), w co drugim mieszkaniu jest łazienka, a w 44,6% centralne ogrzewanie. Na terenie gminy nie znajdują się schroniska, noclegownie czy domy dla 3 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (2010 r.). 4 Według stanu ludności na 30 VI 2010 r. 5 Informacje GOPS. 6 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kłoczew na lata , Kłoczew 2008, s. 19

12 12 bezdomnych. W 2010 r. nie wykonano żadnych eksmisji, wypłacono 445 dodatków mieszkaniowych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (gmina Kłoczew, 2010 r.) Zasoby mieszkaniowe wg form własności Jednostka miary Dane Mieszkania mieszk Izby izba 7236 Powierzchnia użytkowa mieszkań m Budynki mieszkalne w gminie Ogółem bud Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne Wodociąg mieszk Ustęp spłukiwany mieszk. 944 Łazienka mieszk. 976 Centralne ogrzewanie mieszk. 862 Gaz sieciowy mieszk. 126 Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań Wodociąg % 63,2 Łazienka % 50,5 Centralne ogrzewanie % 44,6 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 1 mieszkania m 2 92,2 na 1 osobę m 2 24,5 DODATKI MIESZKANIOWE Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych ogółem liczba szt. 445 kwota zł w zasobie prywatnym liczba szt. 445 kwota zł 43168

13 13 3. Ogólna charakterystyka problemów społecznych na obszarze Partnerstwa Lokalnego a) krótka charakterystyka problemów społecznych występujących na terenie zawiązanego Partnerstwa na podstawie DR W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kłoczew na lata jako jeden z najważniejszych problemów społecznych wymienia się bezrobocie, które w sposób szczególny dotyczy kobiet. Brak miejsc pracy dla kobiet, które opuszczają wieś i szukają zatrudnienia w miastach 7. Bezrobocie ma najczęściej długoterminowy charakter, co wiąże się z utratą prawa do zasiłku, ubożeniem rodzin, a także do natężeniem takich problemów jak alkoholizm, przestępczość, niewydolność wychowawcza rodzin. Na terenie gminy jest znaczna liczba dzieci z rodzin ubogich, zaniedbanych, o niskiej motywacji do nauki i aktywnego życia. W domu rodzinnym wielu uczniów nie ma pozytywnych postaw społecznych, ani też przykładów realizacji zaplanowanych celów, czy też poprawnych kontaktów międzyludzkich 8. W odniesieniu do kwestii zatrudnienia, zwrócono uwagę, że w porównaniu do 2002 r. gdy liczba osób bezrobotnych osiągnęła najwyższy poziom od 1999 r. (601 mieszkańców) nastąpił wyraźny spadek stopy bezrobocia. Spowodowane jest to rozwojem firmy POLFRAMET GETRASUR i SCITEX gdzie znalazło zatrudnienie ok. 60 osób, zatrudnieniem w usługach jak również zakładaniem własnej działalności gospodarczej 9. Pracę znajdują jednak głównie młodzi mężczyźni, a poziom zarobków nie jest wysoki. Kolejne wskazywane w Strategii problemy dotyczą starzenia się populacji gminy (m. in. na skutek migracji) i niskiego przyrostu naturalnego. Wskazano na problemy wiążące się z opieką nad samotnymi, starszymi mieszkańcami. Problem stanowi integracja społeczna osób niepełnosprawnych. W Strategii podkreślono szczególnie trudną sytuację tej grupy na rynku pracy. Stwierdzono, że nastąpił wzrost liczby rodzin niepełnych (głównie samotnych matek). Wśród uczniów zaobserwowano następujące problemy: używanie legalnych substancji 7 S S S. 21.

14 14 psychoaktywnych, przemoc, niska kultura życia codziennego, uzależnienie od telewizji i gier komputerowych, brak motywacji do nauki, ubóstwo rodziców. W związku z malejącą liczbą uczniów w Strategii sformułowano prognozę, że być może zaistnieje konieczność likwidacji niektórych szkół podstawowych. Ponadto wskazano na potrzebę wybudowania hali sportowej oraz kontynuowania prac remontowo-modernizacyjnych wybranych placówek. Inne problemy to uzależnienie od pomocy społecznej, zanik tradycji ludowych, niski poziom aktywności społecznej, ograniczony dostęp do technologii informacyjnych, słabo rozwinięte życie kulturalne, brak przedszkoli, ograniczony dostęp dzieci i młodzieży do różnych form wypoczynku i rekreacji, brak ścieżek rowerowych (a także spacerowych i dydaktycznych) oraz zły stan dróg, niewystarczająco rozwinięta sieć kanalizacji, zanieczyszczone środowisko, nieestetyczne gospodarstwa. W Strategii pojawia się problem bezdomności ujęty w kontekście grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autorzy zwracają uwagę, że ( ) często te osoby uzależnione są od alkoholu i z problemami zdrowotnymi 10. b) hierarchia problemów społecznych na podstawie DR Wśród 46 problemów społecznych wymienionych w Strategii, pierwsze 10 to: 1. Niskie kwalifikacje osób bezrobotnych, niski komfort życia i coraz niższe dochody z rolnictwa, 2. Niechęć do pracy wykorzystywanie przez pracodawców, 3. Bezrobocie, problem podjęcia pracy przez matki, rozpad i różnego rodzaju tragedie rodzinne, zaniedbania w wychowaniu dzieci, 4. Dziedziczenie bezrobocia, 5. Brak miejsc pracy, 6. Niechęć do nauki, patologie w rodzinach, niskie wykształcenie, brak motywacji, korzystanie ze świadczeń socjalnych, uzależnienie do rodziców lub pomocy społecznej, 10 S. 59.

15 15 7. Alkoholizm, frustracja, rozpad i różnego rodzaju tragedie rodzinne, zaniedbania w wychowaniu dzieci, 8. Brak miejsc do rozwoju kulturalnego, sportowego, sala sportowa dostępna w weekendy, 9. Brak sal gimnastycznych, pełnowymiarowych boisk, kortów tenisowych, bieżni, boisk do piłki siatkowej, koszykowej, siłowni, basenu, brak wyposażenia w sprzęt sportowy, 10. Brak ścieżek rowerowych, spacerowych, dydaktycznych, ( ) 11. Uogólniając, można stwierdzić, że podstawowym wskazywanym problem jest bezrobocie, które wiąże się z innymi problemami jak alkoholizm, rozpad rodzin, niewłaściwa socjalizacja dzieci, ubóstwo. c) przedstawienie problematyki bezdomności w kontekście innych problemów społecznych na podstawie DR W analizowanych dokumentach problematyka bezdomności pojawia się wyłącznie w Strategii. O osobach bezdomnych wspomniano raz w odniesieniu do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bezdomność powiązano z alkoholizmem i problemami zdrowotnymi. d) hierarchia problemów społecznych w ujęciu osób kluczowych (IDI) Hierarchia problemów społecznych przedstawiona w trakcie wywiadów jest zasadniczo zbieżna z opisaną powyżej. Respondenci wskazywali na grupę powiązanych problemów: bezrobocie, alkoholizm, przemoc domowa, zamieszkiwanie w nieodpowiednich miejscach (lub wprost bezdomność). 11 S. 53.

16 16 4. Szczegółowa analiza problemu bezdomności w kontekście materiałów zastanych (DR) a) dane ilościowe pochodzące z DR dotyczące bezdomności gromadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dane takie nie są gromadzone. b) Diagnozy bezdomności Dotychczas nie prowadzono diagnozy problemu bezdomności na terenie gminy. c) opisane działania mające rozwiązywać problem bezdomności W dokumentach nie opisano działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności. d) konkretne formy działań z bezdomnymi Na terenie gminy w 2010 r. osobom bezdomnym oraz osobom opuszczającym zakłady karne lub poprawcze nie były świadczone takie formy pomocy jak udzielanie schronienia, posiłki, odzież. Wobec tej grupy nie prowadzono też działań z zakresu pracy socjalnej. Jednej osobie przyznano zasiłek stały (co stanowi 4,5% liczby świadczeniobiorców), 4 mieszkańcom udzielono zasiłków celowych. Pracą z osobami bezdomnymi zajmuje się jeden pracownik socjalny. Do wsparcia osób bezdomnych nie są zatrudniani streetworkerzy, psychologowie czy terapeuci. Nie prowadzona jest aktywizacja zawodowa adresowana bezpośrednio do tej grupy. Policja posiada informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych. W 2010 r. nie podejmowano wobec nich interwencji. e) finanse Na zasiłki celowe dla osób bezdomnych w 2010 r. przeznaczono 499,49 zł. Zasiłki stałe 5328 zł. (co stanowi 6,2% przyznanych kwot), składki na ubezpieczenie zdrowotne 479,52 zł.

17 17 5. Postrzeganie bezdomności jako lokalnego problemu społecznego z perspektywy kluczowych informatorów (IDI) 12 a) znaczenie (ranga) bezdomność wśród problemów społecznych gminy oraz stosunek do bezdomności przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych i lokalnych elit Respondenci wśród najważniejszych problemów społecznych wymieniali bezrobocie, nadużywanie alkoholu, uzależnienie i powiązane z nimi procesy marginalizacji zadłużenie, drobna przestępczość, rozpad rodzin, a w efekcie bezdomność. Mówiono, że większość mieszkańców ma niewielkie dochody, występuje zagrożenie ubóstwem. Najważniejszy problem społeczny gminy Kłoczew to bezrobocie. Gmina Kłoczew jest typową gminą wiejską. Należymy do powiatu Ryckiego, siedziba władz powiatu jest bardzo małym ośrodkiem, nie oferuje zbyt wielu miejsc pracy. Największy zakład liczy nie więcej niż 300 osób. ( ) Kolejny częsty problem to alkoholizm i związane z tym patologie: niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych, popadanie w długi, drobna przestępczość, rozpady wielu rodzin, co może prowadzić do problemu bezdomności. ( ). Problem stanowi niski wskaźnik dochodów mieszkańców, w wielu przypadkach występuje zagrożenie ubóstwem. W ocenie respondentów co najmniej kilkunastu rodzin dotyczy problem niewystarczającej opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Są to osoby, które z różnych względów nie mogą zostać umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Mówiono, że w części przypadków osoby te mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Uogólniając: 1) rozmówcy dostrzegali problemy osób żyjących w nieodpowiednich warunkach i bezdomnych, 2) bezdomność nie jest pierwszoplanowym problemem gminy, jednak stanowi ona efekt procesów marginalizacyjnych i w tym kontekście zyskuje na znaczeniu jako 3) potencjalny problem, wobec którego należy podjąć działania prewencyjne. 12 Przytaczane fragmenty wywiadów wyróżniono kursywą.

18 18 b) ocena skali zjawiska bezdomności w gminie zdaniem respondentów Na terenie gminy przebywa kilka osób bezdomnych (nie więcej niż 10), których można zaliczyć do pierwszej kategorii operacyjnej 13 Europejskiej Typologii Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS przyjętej przez European Federation of National Associations Working with the Homeless FEANTSA (Europejską Federację Organizacji Narodowych Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych). Liczniejszą grupę stanowią osoby, które wg przywołanej typologii należą do następujących kategorii: 8 ludzie w lokalach niezabezpieczonych, 10 ludzie zagrożeni przemocą, 11 ludzie mieszkający w konstrukcjach tymczasowych/nietrwałych, 12 ludzie mieszkający w warunkach substandardowych. W przypadku tych osób mówiono o ukrytej bezdomności. Na terenie gminy mamy do czynienia z tzw. ukrytą bezdomnością, gdzie wiele osób ma wprawdzie stałe zameldowanie, ale z uwagi na złe zachowanie nie przebywa pod adresem zameldowania i błąka się po okolicy albo pomieszkuje tu i tam. Wiele osób niezaradnych życiowo mieszka w warunkach mieszkaniowych wymagających generalnego remontu ( ). A gmina nie ma tyle środków, żeby zabezpieczyć remonty czy doprowadzenie światła osoby, które nie mają środków do życia nie płacą za prąd. W przypadkach gdy zakład energetyczny chce odłączyć komuś prąd, to dzwonią do nas i ustalamy, że my pokryjemy w części te koszty. W zależności od przyjętych przez rozmówców kryteriów wskazywano, że ukryta bezdomność dotyczy następującej liczby osób: 10-15, 50-60, Wydaje się, że najniższe z wymienionych szacunków są zbyt ostrożne, gdyż nie uwzględniają osób doświadczających przemocy domowej, a także powstały w oparciu o zaniżone kryteria standardów mieszkaniowych, które dostosowano do uboższych, wiejskich warunków. Stwierdzono, że kilka osób z Kłoczewa jest bezdomnymi w innych miastach. 13 Ludzie mieszkający w przestrzeni publicznej. Źródło: [Dostęp: ]

19 19 c) charakter bezdomności i dynamika zmian oraz najważniejsze potrzeby osób bezdomnych w gminie Wskazując na grupy zagrożone bezdomnością, żyjące w nieodpowiednich warunkach i bezdomne identyfikowano zarazem problem uzależnienia od alkoholu. Mówiono, że procesom marginalizacyjnym towarzyszy przemoc domowa. Przemoc w rodzinie w głównej mierze jej przyczyną jest alkohol. ( ) Występuje też bezdomność. ( ) Te osoby są uzależnione co prawda tego nie stwierdzono, ale wiem, że mają z tym problem. W ciągu roku policja podejmuje do 100 interwencji (niekiedy kilkukrotnie w tej samej rodzinie). W tym kontekście warto odnotować, że respondenci stwierdzali, iż planowana jest likwidacja komisariatu policji w Kłoczewie. Jeśliby do niej doszło, to mogłoby to mieć negatywne przełożenie na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, szczególnie członkom rodzin z problemem alkoholowym. W ostatnim czasie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa coraz więcej wniosków na kierowanie na leczenie odwykowe, a co z tym idzie wiadomo, że w tych rodzinach są interwencje policji. Dzieci są zastraszane, mają problemy w nauce bo nie mogą lekcji odrobić, są awantury. W okresie styczeń-listopad 2011 r. do GKRPA wpłynęło 8 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe. Liczba ta może wydawać się niewielka, jednak w większości przypadków wnioski takie nie są kierowane do GKRPA. Kolejna grupa, której dotyczy problem zamieszkiwania w nieodpowiednich warunkach, to osoby starsze, które z racji wieku i/lub niepełnosprawności wymagają opieki i nie mogą liczyć na wystarczającą pomoc ze strony najbliższych. Na wsi problem bezdomności ( ) wygląda trochę inaczej. Są osoby, które nie są ujęte w statystykach, ani sąsiedzi ich tak nie traktują ale de facto są [bezdomne] bo są wykluczone z rodziny, nocują gdzieś tam w obórce ( ). Pomoc dla nich to szara strefa, są poza statystyką, a potrzebują takiej samej pomocy jak osoby bezdomne. Są to często osoby starsze, chore, uzależnione. Te ostatnie przesiadują w okolicach sklepu, albo w pustostanach, zupełnie zdewastowanych budynkach, przesiadują, koczują, przez całe dni nie mają ze sobą nic do zrobienia. Część osób jest totalnie zagubiona, to kwestia braku siły przebicia, często sami się

20 20 wycofują, bardzo często na wsi ludzie wstydzą się, że ich sprawność się obniżyła. Poziom bezdomności, zdaniem respondentów, nie zmienia się znacząco w czasie. d) stosunek społeczności lokalnej do bezdomności Z jednej strony osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością nie są anonimowe i zwykle mogą liczyć na pomoc rodziny (Osoby, które nie mają zameldowania, mieszkają u znajomych; to jest teren wiejski, to tak od wujka do ciotki, do znajomego jakoś tam się człowiek ratuje), z drugiej strony zakładana pomoc rodziny jest często argumentem na rzecz braku podejmowania działań przez instytucje oraz niepostrzeganiem problemu jako istotnego z punktu widzenia wspólnoty. W większości przypadków osoby zmuszone (wskutek alkoholizmu) do życia w budynkach gospodarczych, szopach czy altanach na terenie gospodarstwa rolnego nie są postrzegane przez otoczenie jako bezdomne. 6. Ocena systemu wsparcia osób bezdomnych na terenie Partnerstwa Lokalnego (IDI) a) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie prewencji bezdomności Prewencję bezdomności ujmowano w kontekście działań z zakresu pomocy psychologicznej, terapii i profilaktyki adresowanych bezpośrednio do osób uzależnionych oraz do członków ich rodzin. Podstawowe działania prewencyjne to przełamywanie niekorzystnych i ograniczających kulturowych wzorców i wzorów zachowań w środowisku wiejskim. Są one oparte z jednej strony na bardzo wąskim wyborze (picie alkoholu jako dominujący wzór spędzania czasu wolnego), z drugiej na silnej restrykcyjności środowiska (silny konformizm i kontrola społeczna, intensywna stygmatyzacja). Główne aktywności to informowanie na temat alkoholizmu skierowane do rodzin osób mieszkających w nieodpowiednich warunkach, zagrożonych bezdomnością i samych tych osób. Mówiono, że ważne jest budowanie świadomości

21 21 terapeutycznej, tj. zrozumienia dla istoty procesu odchodzenia od uzależnienia alkoholowego (zmiana stylu życia vs samo zaprzestanie picia). Opisane wyżej działania prewencyjne prowadzone są jednak w bardzo ograniczonym zakresie. Trudno mówić o jakichś działaniach systemowych, w znacznej mierze są to raczej inicjatywy podejmowane indywidualnie przez przedstawicieli Partnerstwa. GOPS realizuje projekt systemowy Program aktywnej integracji w Gminie Kłoczew, w ramach którego zawarto 8 kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi w wieku produkcyjnym, mającymi niskie kwalifikacje (jedna osoba niepełnosprawna). Nie są to jednak osoby, w przypadku których stwierdzono złą sytuację mieszkaniową. Beneficjenci uzyskali status osób gotowych do podjęcia zatrudnienia, w ramach projektu przeprowadzono m. in. kursy doszkalające i trening umiejętności społecznych. b) funkcjonowanie systemu pomocy osobom bezdomnym w zakresie świadczenia usług z zakresu pomocy doraźnej Aktywność GOPS wyraża się w prowadzeniu działań wynikających z realizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej i in. Podkreślano, że pomoc kierowana przez instytucje samorządowe ma ograniczony charakter, ze względu na ograniczenia budżetowe. Ponadto przedstawiciele Partnerstwa indywidualnie świadczą pomoc w dotarciu do lekarza, pomoc w zapisaniu się na terapię oraz rozdawnictwo odzieży. Przykładowa wypowiedź z wywiadów: ( ) jedna z pań mieszkających obok nas, gdyby nie pomoc sąsiedzka ona nigdy nie trafiła by do szpitala na operację. Za pomoc doraźną można uznać udostępnianie pomieszczeń klubu integracyjnego dla osób zagrożonych marginalizacją (zwłaszcza bezdomnością osób starszych i w średnim wieku na tle uzależnienia alkoholowego), prowadzonej przez Stowarzyszenie Alternatiff.

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Opracowania własne. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Opracowania własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej, Opracowanie: Dział Analiz i Programowania

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze

Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Jaworze 2010r. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Gminy Jaworze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 85 43-384 Jaworze tel: (33) 817 38 26; 502 788 275 gops@jaworze.pl I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 12 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Karola Miarki 11/ 43-300 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MPiPS-03. MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa PCPR nakielski Dąbrowskiego 46 89- NAKŁO NAD NOTECIĄ MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 13 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt Rezultat nadrzędny Zapewnienie dostępu do niedrogich mieszkań na wynajem umożliwiających

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Ankieta - Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Ankieta - Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Szanowni Mieszkańcy Gminy Brochów, Urząd Gminy w Brochowie przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo