Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

2 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa: 1) opracowywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, modelu funkcjonalnego Zakładu, dotyczącego organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, 2) zatwierdzanie harmonogramów czasu pracy personelu lekarskiego w jednostkach i komórkach organizacyjnych, 3) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z działalności medycznej pionu i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązań, 4) dokonywanie okresowych wizytacji jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu szczególnie w zakresie: a) zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych w Zakładzie, b) stanu porządkowego i higieniczno sanitarnego pomieszczeń, c) prowadzonej dokumentacji medycznej pod względem dokładności i terminowości jej sporządzania oraz należytego przechowywania i archiwizowania; 5) nadzór nad sprawozdawczością medyczną, 6) przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości oraz terminowości wprowadzenia informacji medycznych do sieci informatycznej. 7) czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek szpitalnych, urządzeń oraz wyposażenia medycznego. 8) nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi. 9) podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowej gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi. 10) nadzór nad właściwym opracowywaniem i przygotowywaniem przez podległych pracowników materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, leki i artykuły sanitarne. 11) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom w zakresie przydzielonych im zadań służbowych. 12) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki lekarsko pielęgniarskiej nad pacjentami. 13) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej. 14) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników reżimu sanitarnego, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym używanie odzieży roboczej i ochronnej. 15) nadzór nad planowaniem przez ordynatorów i kierowników podległych komórek organizacyjnych potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie dokształcania zawodowego, specjalizacji oraz szkoleń bhp p.poż.. 3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa współpracuje: 1) w procesie inwestycyjnym jednostek i prowadzi kontrolę zgodności wykonywanych prac z docelowym modelem funkcjonalnym Zakładu, 2) z pionem administracyjno gospodarczym w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, artykuły medyczne, farmaceutyczne, żywnościowe i gospodarcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 3) z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności pionu lecznictwa. 4) z uczelniami medycznymi, specjalistami wojewódzkimi, zakładami opieki zdrowotnej, inspekcją sanitarną, samorządami zawodowym. 2

3 4. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. GŁÓWNY KSIĘGOWY 1. Główny Księgowy podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Głównego Księgowego: 1) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Działu Ekonomiczno Finansowego w uzgodnieniu z Dyrektorem, 2) dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań określonych w Regulaminie jako zadania pionu Głównego Księgowego, 3) nadzór oraz koordynuje pracę działu Ekonomiczno Finansowego, 4) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań w zakresie spraw ekonomiczno finansowych i przeprowadzonych analiz ekonomicznych oraz bieżące sygnalizowanie o problemach wynikających z tych analiz, 5) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obrony cywilnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, 6) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów Zakładu, 7) prowadzenie koordynacji problematyki finansowo ekonomicznej poszczególnych komórek organizacyjnych, 8) dokonywanie ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych i cząstkowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz sprawozdań dotyczących sytuacji ekonomiczno finansowej, jak i poszczególnych form działalności oraz przedstawianie Dyrektorowi wniosków wynikających z analiz, 9) opracowywanie planów w zakresie usług i zatrudnienia, w oparciu o zgłoszenia jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie potrzeb, 10) opracowywanie planów finansowych według form finansowania oraz rodzajów działalności w oparciu o plany rzeczowe opracowane przez odpowiednie jednostki i komórki organizacyjne, 11) dokonywanie analiz z realizacji planów określonych w pkt. d e oraz wnioskowanie w sprawie ich ewentualnej zmiany, 12) nadzór nad prowadzeniem księgowości, likwidatury i kasy, ewidencji analitycznej kosztów, rozliczaniem kosztów pośrednich i bezpośrednich działalności ewidencji ilościowo wartościowej składników majątkowych i opracowuje system rozliczeń finansowych poszczególnych przedsięwzięć jednostek i komórek organizacyjnych, 13) organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej, 14) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów, 15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: a) zakładowego planu kont, b) obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych), c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 16) zapewnianie, pod względem finansowym, prawidłowość umów zawieranych przez Dyrektora wyraża opinie w sprawie skutków ekonomicznych, wynikających z tych umów, 17) podpisywanie umów dotyczących zobowiązań finansowych zawieranych przez Dyrektora, 3

4 18) opracowywanie zasad i nadzór funkcjonalny nad osiągniętym wynikiem ekonomicznym, 19) sporządzanie sprawozdań GUS, 20) egzekwowanie należności, w tym odsetki, za nieterminowe zapłaty przez odbiorców świadczeń i usług, 21) nadzór nad prawidłowością wystawiania, ewidencjonowania i obiegu dokumentów księgowo finansowych, 22) nadzór nad prowadzeniem rachunków bankowych i kasy, 23) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom w zakresie przydzielonych im zadań służbowych, 24) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań. 25) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 26) planowanie potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń bhp i p.poż. 3. Główny Księgowy współpracuje z: 1) Działem Administracyjno Gospodarczym w zakresie: a) dokonywania końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych dotyczących pomieszczeń i obiektów przekazywanych do eksploatacji oraz sprzętu i aparatury medycznej, b) analizy kosztów eksploatacyjnych; 2) innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie problematyki ekonomiczno finansowej poszczególnych komórek. 4. Główny Księgowy wyznacza, na czas nieobecności, swojego zastępcę spośród podległych pracowników oraz ustala zakres jego obowiązków. 5. Główny Księgowy wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. NACZELNA PIELĘGNIARKA 1. Naczelna Pielęgniarka podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Naczelnej Pielęgniarki: 1) organizowanie i nadzór nad opieką pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, jednostkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, pracowniach diagnostycznych przy pomocy pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących, 2) nadzór i koordynowanie pracy pielęgniarek oddziałowych i koordynujących, 3) organizowanie pracy pielęgniarek i położnych (w tym oddziałowych i koordynujących) oraz personelu niższego współdziałającego w opiece pielęgniarskiej w uzgodnieniu z właściwą pielęgniarką oddziałową lub pielęgniarką koordynującą oraz z kierownikami poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, 4) wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących poziom opieki nad pacjentem, 5) ustalanie oczekiwań pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szpitalu i Przychodni oraz ocenianie dotychczasowego stopnia ich zaspokajania, 6) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalanie kierunków poprawy, 7) udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących Jego pracy w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej, 4

5 8) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji podległego personelu, 9) organizowanie odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw związanych z jego pracą, z udziałem zainteresowanych kierowników komórek organizacyjnych, 10) zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu, 11) zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt, aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, w tym: a) wnioskowanie w sprawie wyposażenia, b) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzania procedury zamówień publicznych na zakup wyposażenia oraz opiniowanie projektów umów w tym zakresie; 12) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Szpitala, 13) nadzór nad planowaniem przez pielęgniarki oddziałowe i koordynujące potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrzzakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy, 14) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z przebiegu prac podległego personelu; 3. Naczelna Pielęgniarka współpracuje z: 1) jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie planowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych z NFZ, 2) Izbą Pielęgniarek i Położnych, Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. 4. Naczelna Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. SZPITAL Izba Przyjęć Zadania Izby Przyjęć w zakresie świadczeń medycznych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent. 2. Pielęgniarkę Koordynującą. 3. Starszą Pielęgniarkę/Pielęgniarkę. 4. Sprzątaczkę. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Obowiązki Starszego Asystenta/Specjalisty, Asystenta/Specjalisty, Młodszego Asystenta: 1) sprawowanie opieki nad chorymi, 2) przeprowadzanie badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowo przyjętego pacjenta oraz udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej, 3) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Izby Przyjęć, 4) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 5) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych regulaminu porządkowego, 5

6 6) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia Izby Przyjęć w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania izby, 7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej, 8) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Pielęgniarka koordynująca 1. Pielęgniarka Koordynująca podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, a funkcjonalnie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa i lekarzowi pełniącemu dyżur. 2. Obowiązki Pielęgniarki Koordynującej: 1) organizowanie pracy podległego personelu, pod względem całodobowego zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć, a zwłaszcza przez: a) planowanie właściwego wykorzystania personelu (grafiki, urlopy, zastępstwa itp.), b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji chorych pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń); 2) zapewnianie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez: a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, b) dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta, c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki, d) zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz opieki nad ciężko chorym i umierającym; 3) nadzór wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez: a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel, b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy, c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem pracy pielęgniarskiej; 4) nadzór nad pracą sprzątaczki i stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń, odpowiada za wdrażanie standardów i procedur z zakresu profilaktyki zakażeń, 5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu przez: a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod postępowania pielęgnacyjnego, b) organizowanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z potrzebami Izby Przyjęć oraz zainteresowaniami personelu; 3. Pielęgniarka koordynująca współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie: 1) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w Izbie Przyjęć (np. bielizna, wykonywanie badań diagnostycznych), 2) zaopatrzenia Izby Przyjęć w niezbędny sprzęt, leki i materiały, 3) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury medycznej; 4. Pielęgniarka koordynująca bierze udział w komisjach ds. jakości, standardów i zakażeń. 5. Pielęgniarka koordynująca wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. 6

7 Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka podlega służbowo Pielęgniarce koordynującej. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki: 1) niezwłoczne zawiadamianie lekarza dyżurnego o przybyciu chorego do Izby Przyjęć, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, w szczególności poprzez: a) przygotowanie pacjenta do badania, b) informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, c) pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, zapewnienia pacjentowi odpowiedniego stanu higienicznego, d) szerzenie oświaty zdrowotnej; 3) przygotowywanie pacjenta do hospitalizacji, sporządzanie w obecności drugiej osoby i za zgodą pacjenta szczegółowy opis posiadanych przez niego dokumentów osobistych, przedmiotów wartościowych, walorów pieniężnych i przekazanie pacjenta wraz z opisem na właściwy oddział, 4) pobieranie materiału do badania laboratoryjnego, 5) udzielanie pierwszej pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia, 6) dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz wykonywanie zleceń lekarskich, 7) dokumentowanie wykonanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, 8) zapewnienie bezpieczeństwa chorym wymagającym szczególnego nadzoru medycznego, 9) przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki pielęgniarskiej, 10) przeprowadzanie dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego, 11) utrzymywanie stanowiska pracy w czystości i porządku, 12) wprowadzanie danych medycznych do sieci informatycznej, 13) podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych i samokształcenie. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą Izby Przyjęć, a w sprawach terapeutycznych lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Sprzątaczka 1. Sprzątaczka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej. 2. Obowiązki Sprzątaczki: 1) sprzątanie i utrzymywanie czystości i porządku w Izbie Przyjęć i innych pomieszczeniach, 2) dokładna i bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi zasadami, 3) pomaganie w czynnościach pielęgnacyjnych, 4) udzielanie pomocy ciężko chorym poprzez zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, 5) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 6) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 7) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 8) dbanie o powierzony sprzęt, 9) powiadamianie bezpośredniego przełożonego o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, 7

8 10) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych. 3. Sprzątaczka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą lub pielęgniarkę dyżurną oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Oddziały szpitalne Zadania wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: 1. Ordynator. 2. Zastępca Ordynatora. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, 4. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa. 5. Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej. 6. Pielęgniarka epidemiologiczna. 7. Specjalistka Pielęgniarka/Położna. 8. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka odcinkowa. 9. Starsza Położna/Położna odcinkowa. 10. Starsza Salowa, Salowa. 11. Dietetyczka. Ordynator i Zastępca Ordynatora 1. Ordynator podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a Zastępca Ordynatora Ordynatorowi. 2. Obowiązki Ordynatora i Zastępcy Ordynatora: 1) ustalanie organizacji pracy oddziału, 2) dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań oddziału określonych w Regulaminie Porządkowym ze szczególnym uwzględnieniem całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarsko pielęgniarskiej, 3) nadzór oraz koordynacja nad prawidłową pracą oddziału, 4) przeprowadzanie badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowo przyjętego do hospitalizacji pacjenta oraz udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej. Zadanie to Ordynator (lub Zastępca Ordynatora) może zlecić innemu podległemu lekarzowi, 5) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości oddziału, 6) dokonywanie obchodu chorych w oddziale, 7) pełnienie dyżurów lekarskich oraz innych czynności związanych z zadaniami Izby Przyjęć, 8) przekazywanie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny właściwych informacji o stanie zdrowia wszystkich pacjentów hospitalizowanych w oddziale oraz określanie zakresu czynności lekarzowi dyżurnemu, 9) omawianie z podległym personelem lekarskim wybranych przypadków chorobowych, sposobu ustalenia rozpoznania i metod ich leczenia, 10) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 11) udzielanie konsultacji bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległych sobie lekarzy w innych oddziałach, 12) nadzór nad pracą w poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 8

9 13) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w Przychodni z zakresu opieki specjalistycznej oraz kierowanie podległych lekarzy do realizacji tego rodzaju świadczeń. Zapewnianie ciągłości pracy w nadzorowanej poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 14) nadzór nad gospodarką lekami, krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz artykułami sanitarnymi w oddziale. W szczególności do obowiązków Ordynatora w tym zakresie należy: a) stała kontrola zużycia leków i artykułów sanitarnych, b) nadzór nad prawidłowym stosowaniem i podawaniem pacjentom leków, środków odurzających i psychotropowych, c) nadzór nad sporządzaniem remanentów apteczki oddziałowej, d) bieżąca kontrola środków odurzających i psychotropowych w zakresie ich właściwego zabezpieczenia, przechowywania, ordynacji i ewidencji; 15) nadzór oraz kontrola nad prawidłowością prowadzonej przez personel oddziału dokumentacji medycznej (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, księga środków odurzających i psychotropowych), w tym nadzór nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem dokumentów statystycznych oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) nadzór nad prawidłowością sprawozdań wprowadzanych do sieci informatycznej, 17) nadzór nad utrzymaniem w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz kontrolę prowadzenia księgi inwentarzowej, 18) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia oddziału w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału, 19) nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia, 20) ustalanie harmonogramów dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 21) wydawanie poleceń podległemu personelowi lekarskiemu w zakresie przydzielonych zadań służbowych, 22) nadzór nad terminowym wykonywaniem przez podległy personel lekarski wszystkich niezbędnych zabiegów i badań pomocniczych zleconych pacjentom, 23) nadzór nad procesem pielęgnowania chorych oraz czuwanie nad odpowiednim odnoszeniem się personelu szpitalnego do pacjentów, 24) prowadzenie kontroli wykonania przez personel pielęgniarski zleceń lekarskich i pielęgnowania chorych, 25) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych zadań, 26) dbanie o dyscyplinę pracy, zwłaszcza w zakresie właściwego poziomu opieki lekarsko pielęgniarskiej nad pacjentami, przestrzeganiem zasad etyki lekarskiej i praw pacjenta, 27) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz p.poż., 28) planowanie potrzeb w zakresie szkoleń podległych lekarzy, w tym potrzeb dotyczących specjalizacji oraz szkoleń bhp i p.poż., 29) prowadzenie szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w oddziale, 30) nadzór nad właściwym poziomem szkoleń prowadzonych przez wyznaczonych w tym celu lekarzy, 31) racjonalne korzystanie z dysponowanego majątku oraz przydzielonych oddziałowi środków rzeczowych, finansowych i dokumentów, 9

10 32) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z działalności oddziału i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązania, 33) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych Regulaminu, 34) organizowanie pogadanek dla chorych bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległego personelu medycznego z zakresu specjalności oddziału, 35) nadzór nad realizacją przez personel średni oddziału opieki nad chorymi w zakresie ich potrzeb socjalno bytowych. Prowadzi współpracę w tym przedmiocie ze służbami socjalnymi Zakładu, 36) udział w naradach lekarskich organizowanych w szpitalu, 37) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obrony cywilnej zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi, 38) przestrzeganie obowiązku nie palenia tytoniu i spożywania alkoholu w pomieszczeniach oddziału. 3. Ordynator i Zastępca Ordynatora współpracuje z: 1) kierownikiem Przychodni Rejonowej w zakresie zapewnienia właściwej organizacji opieki ambulatoryjnej, 2) innymi jednostkami funkcjonalnymi oraz komórkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom przebywającym w oddziale. 4. Ordynator i Zastępca Ordynatora wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent podlega służbowo Ordynatorowi. 2. Obowiązki Starszego Asystenta/Specjalisty, Asystenta/Specjalisty, Młodszego Asystenta: 1) sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Ordynatora, 2) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości oddziału, 3) przeprowadzanie wstępnego obchodu chorych w obecności Ordynatora, referowanie stanu zdrowia chorych oraz notowanie podczas obchodu zleceń Ordynatora, 4) wykonywanie zabiegów zleconych przez Ordynatora, 5) wydawanie personelowi pielęgniarskiemu poleceń dotyczących realizacji świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 6) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 7) udzielanie konsultacji w oddziałach szpitala, 8) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w Przychodni z zakresu opieki specjalistycznej w określonych przez Ordynatora dniach i godzinach w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i innych zaświadczeń niezbędnych pacjentowi, 9) zawiadamianie Ordynatora o wszelkich ważniejszych wydarzeniach w oddziale oraz wykroczeniach popełnionych zarówno przez personel jak i chorych, a także o podejmowanych ustaleniach, 10) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych Regulaminu, 11) osobiste dopilnowywanie wykonania ustaleń Ordynatora w razie ujawnienia w oddziale choroby zakaźnej, w zakresie postępowania z chorymi zakaźnie w oddziale niezakaźnym, 10

11 12) prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie określonym przez Ordynatora (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, księga środków odurzających i psychotropowych), 13) pełnienie dyżurów medycznych według rozkładu ustalonego przez Ordynatora oddziału oraz czynności związanych z zadaniami Izby Przyjęć, 14) udział w naradach lekarskich organizowanych w Zakładzie, 15) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Ordynatora oraz na polecenie Dyrektora Zakładu, Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, określone w Regulaminie Porządkowym. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Do obowiązków lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii podległego służbowo Ordynatorowi Oddziału Chirurgicznego należy: 1) przeprowadzanie badań i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach do ustalenia planu znieczulenia pacjenta zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego, 2) prowadzenie znieczulenia w czasie zabiegu zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Szpitala, 3) stałe monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia ogólnego, 4) wybudzanie i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjenta po zabiegu operacyjnym., 5) kontrola pracy personelu anestezjologicznego, 6) przekazywanie lekarzowi dyżurnemu w oddziale właściwych informacji o stanie zdrowia pacjentów planowanych do zabiegu i po operacji, 7) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach niezależnie od miejsca tego wypadku na terenie Zakładu, 8) udzielanie konsultacji w innych oddziałach Szpitala w zakresie intensywnej terapii pacjenta, 9) odpowiedzialność za gospodarkę lekami, środkami odurzającymi i innymi wyrobami medycznymi będącymi w użytkowaniu zespołu anestezjologów, 10) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) współpraca z ordynatorami poszczególnych oddziałów w Szpitalu, oraz pozostałą kadrą medyczną w zakresie zapewnienia właściwej organizacji opieki nad pacjentem hospitalizowanym, 12) prowadzenie szkoleń personelu medycznego, 13) ścisła współpraca z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, spraw technicznych i gospodarki majątkiem w zakresie przeglądów, napraw, konserwacji i uzupełniania aparatury medycznej, 14) przestrzeganie reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz przepisów p.poż. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej 1. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, a funkcjonalnie Ordynatorowi Oddziału. Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej i pełni jej obowiązki w czasie nieobecności w pracy. 2. Obowiązki Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej i Zastępcy Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej: 11

12 1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem zapewnienia całodobowej opieki nad chorym, a zwłaszcza przez: a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu zgodnie z obowiązującym czasem pracy i zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji chorych, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń); 2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie: a) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w oddziale (np.: bielizna, żywienie chorych, wykonywanie badań diagnostycznych), b) zaopatrzenia oddziału w niezbędny sprzęt, leki i materiały, c) utrzymania w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz prowadzenie księgi inwentarzowej; 3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez: a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, b) planowanie i dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o znajomość stanu zdrowia pacjenta i programu leczenia, c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki, d) zapewnienie bezpieczeństwa chorym oraz opieki nad ciężko chorym i umierającym, e) nadzór nad rzeczami pacjentów oddanymi do depozytu; 4) nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez: a) nadzór nad procesem pielęgnowania oraz jego dokumentowaniem, b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych i personelu pomocniczego na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy, c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej, nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej; 5) nadzór nad stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń oddziału oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż., 6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez: a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod postępowania pielęgnacyjnego, b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników, c) organizowanie szkoleń wewnątrz oddziałowych zgodnie z potrzebami oddziału oraz zainteresowaniami personelu; 7) udział w komisjach ds. jakości, standardów i zakażeń. 3. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Pielęgniarka epidemiologiczna 1. Pielęgniarka epidemiologiczna podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce. 2. Pielęgniarka epidemiologiczna organizuje i realizuje kompleksowo zadania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych, a w szczególności: 1) współuczestniczy w wypracowaniu i wdrażaniu programów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, 2) koordynuje i monitoruje przestrzeganie standardów organizacyjnych dotyczących: 12

13 a) metod i technik pracy personelu, b) systemu transportu wewnętrznego, c) sposobu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, d) procesów dezynfekcji i sterylizacji, e) procesów dezynsekcji i deratyzacji; 3) prowadzi i przechowuje dokumentację bazy danych dotyczących zakażeń w szpitalu, 4) prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, 5) sprawuje nadzór nad systemem izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażenia dla innych, 6) współpracuje z inspektorem bhp, lekarzem zakładowym, 7) organizuje i prowadzi systematyczną edukację personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych. 3. Pielęgniarka epidemiologiczna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Naczelną Pielęgniarkę oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Specjalistka Pielęgniarka/Położna 1. Specjalistka Pielęgniarka/Położna podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Specjalistki Pielęgniarki/Położnej: 1) ustalanie rozpoznania pielęgniarskiego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, a w szczególności: a) przyjmowanie chorego do oddziału i ułatwia mu adaptacji, b) wykonywanie czynności higieniczne oraz zapewnia wygodę i właściwą pozycję pacjenta, c) udzielnie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie procesu pielęgnowania, e) współdziałanie w wykonywaniu czynności diagnostycznych, f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, g) stałe przebywanie w miejscu pracy, zapewniając możliwość obserwacji i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi, h) zapewnianie bezpieczeństwa chorym w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych; 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzia, sprzęt i aparaturę oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 13

14 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 8) sprawowanie opieki merytorycznej nad stażami w pielęgniarstwie, 9) prowadzenie szkoleń wewnątrzzakładowych, 10) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 11) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej, 12) udział w opracowaniu standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń, 3. Specjalistka Pielęgniarka/Położna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka odcinkowa 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki: 1) ustalanie rozpoznanie pielęgniarskiego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, a w szczególności: a) przyjmowanie chorego do oddziału i ułatwianie mu adaptacji, b) wykonywanie czynności higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji pacjenta, c) udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie procesu pielęgnowania, e) współdziałanie w wykonywaniu czynności diagnostycznych, f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, g) stałe przebywanie w miejscu pracy zapewniające możliwość obserwacji i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi, h) zapewnianie bezpieczeństwo chorym w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych, 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 14

15 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 8) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 9) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Położna/Położna odcinkowa 1. Starsza Położna/Położna podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Starszej Położnej/Położnej: 1) ustalanie rozpoznania pielęgniarskiego/położniczego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjentki, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjentki, a w szczególności: a) przyjęcie pacjentki do oddziału i ułatwienie jej adaptacji, b) wykonywanie czynności higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji, c) udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie obserwacji ogólnego stanu zdrowia, e) wykonywanie czynności diagnostycznych, f) udział i asystowanie lekarzowi w wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych i zabiegach terapeutycznych, g) pobudzanie i aktywizowanie pacjentki do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, h) zapewnianie bezpieczeństwa pacjentkom w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentki, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji pacjentek, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych, 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 15

16 8) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 9) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej. 3. Starsza Położna/Położna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Salowa/Salowa 1. Starsza salowa/salowa podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej. Poza godzinami pracy Pielęgniarki Oddziałowej nadzór nad wykonywanymi zadaniami na stanowisku salowej sprawuje pielęgniarka dyżurna. 2. Obowiązki Starszej salowej/salowej: 1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia oddziału zgodnie z obowiązującymi zasadami, 2) zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia, 3) pobieranie z magazynku oddziałowego środków dezynfekcyjnych oraz czystości, 4) pomaganie w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 5) udzielanie pomocy ciężko chorym poprzez pomoc w zaspokajaniu przez nich potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń po wydzielinach i wydalinach, 6) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 7) zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów, 8) transportowanie posiłków z Kuchni na Oddział i pomaganie w porcjowaniu i podawaniu posiłków pacjentom, 9) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 10) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 11) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę, 12) powiadamianie bezpośredniego przełożonego Pielęgniarkę Oddziałową o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 13) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych. 3. Starsza salowa/salowa wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Dietetyk 1. Dietetyk podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Obowiązki Dietetyka: 1) planowanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych i nawyków żywieniowych, 2) prowadzenie kontroli jakości produktów żywnościowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem i przydatnością do spożycia, 3) nadzór nad stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń i urządzeń działu żywienia, 4) prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym, 5) nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych, 6) dbanie o estetykę podawanych posiłków, 16

17 7) propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów edukacja pacjentów i ich rodzin, 8) opracowywanie wskazówek dietetycznych dla pacjentów wypisywanych do domu. Blok operacyjny Pielęgniarka/Położna Koordynująca Oddziału Chirurgicznego 1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego. 2. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego pełni nadzór i organizuje pracę podległego personelu w Bloku Operacyjnym. 3. Do zadań w zakresie Bloku Operacyjnego należy: 1) organizacja, kontrola i nadzór nad pracą pielęgniarek wykonujących zadania Bloku Operacyjnego, w celu zapewnienia całodobowej opieki nad operowanym pacjentem, poprzez: a) planowanie wykorzystania personelu zgodnie z obowiązującym czasem pracy i zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowania pacjentów pomiędzy wszystkimi pracownikami (przekazywanie zleceń), c) kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel, d) zapewnienie pacjentom właściwych warunków w Bloku Operacyjnym, e) utrzymanie Bloku Operacyjnego w stanie stałego pogotowia operacyjnego w zakresie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt, leki i materiały, f) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury, g) nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Bloku Operacyjnego we wzorowej czystości i porządku oraz nad przestrzeganiem wymogów sanitarno epidemiologicznych, h) współuczestniczenie w opracowaniu procedur medycznych; 2) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel właściwym gospodarowaniem materiałami, narzędziami i innymi przedmiotami potrzebnymi do wykonywania zabiegów operacyjnych, 3) czuwanie i kontrola nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego materiału operacyjnego, 4) przechowywanie dokumentacji wykonywanych zabiegów, 5) instrumentowanie przy operacjach. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Bloku Operacyjnego. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Starszej Położnej/Pielęgniarki/Położnej instrumentariuszki: 1) instrumentowanie przy zabiegach. 2) zapewnienie pacjentom właściwych warunków na bloku operacyjnym. 3) przygotowywanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zabiegów operacyjnych. 4) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowanego pacjenta pomiędzy pracownikami Bloku Operacyjnego i oddziałów zabiegowych (zlecenia). 17

18 5) dbanie o utrzymanie we wzorowej czystości i porządku pomieszczeń sal w bloku operacyjnym oraz przestrzeganie wymogów sanitarno epidemiologicznych. 6) czuwanie i prowadzenie kontroli nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego materiału operacyjnego, zgłaszanie o wszelkich usterkach i awariach sprzętu Pielęgniarce Koordynującej. 3. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego, a funkcjonalnie lekarzowi anestezjologowi pełniącemu dyżur. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki anestezjologicznej: 1) przygotowywanie aparatury i sprzętu anestezjologicznego, 2) przygotowywanie leków i środków znieczulających, 3) przygotowywanie pacjenta do znieczulenia, 4) sprawdzanie dokumentacji pacjenta, 5) wykonywanie zleceń lekarskich i wspólnie z anestezjologiem dokonywanie znieczulenia pacjenta w sposób najbardziej bezpowikłaniowy, bezpieczny i zgodny z najnowszymi osiągnięciami współczesnej anestezjologii, 6) sprawowanie opieki nad chorym od chwili przywiezienia na salę operacyjną do przyjęcia do oddziału po zabiegu i wybudzeniu, 7) w razie wystąpienia zaburzeń krążeniowo oddechowych itp. bierze czynny udział w akcjach reanimacyjnych i resuscytacyjnych jako pomoc anestezjologa. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Bloku Operacyjnego. 2. Obowiązki Starszej Salowej/Salowej na Bloku Operacyjnym: 1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, 2) zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia, 3) pobieranie z magazynka oddziałowego środków dezynfekcyjnych oraz czystościowych, 4) pomaganie w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 5) udzielanie pomocy ciężko chorym przez zaspokojenie potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń po wydzielinach i wydalinach, 6) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 7) zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów, 8) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 9) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 10) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę, 18

19 11) powiadamianie Pielęgniarki Koordynującej o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, 12) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystościowych i dezynfekcyjnych. 3. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Sterylizatornia Pielęgniarka/Położna Koordynująca Oddziału Chirurgicznego 1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego. 2. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego pełni nadzór i organizuje pracę podległego personelu w Sterylizatorni. 3. Do zadań w zakresie Sterylizatorni należy: 1) nadzór nad właściwą sterylizacją narzędzi i materiałów opatrunkowych, 2) nadzór nad prawidłowym magazynowaniem materiałów sterylnych, 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego sterylizatora, przechowywanie i segregowanie testów kontrolnych, 4) ścisła współpraca z oddziałami szpitala, przychodnią rejonową, pogotowiem ratunkowym w zakresie sterylizacji narzędzi i materiału opatrunkowego, 5) przedkładanie dyrekcji wniosków dotyczących kontroli wewnętrznej oraz informacji pokontrolnych ustalonych przez stację Sanitarno Epidemiologiczną. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Oddziału Chirurgicznego. 2. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatorni: 1) przygotowywanie i sterylizacja: a) bielizny operacyjnej i innych materiałów tekstylnych, b) materiałów opatrunkowych, c) narzędzi, d) sprzętu medycznego podlegającego procesom sterylizacji, e) rękawiczek; 2) prowadzenie dokumentacji, prawidłowe zakładanie i dokonywanie odczytu wskaźników, testów, 3) obsługiwanie sterylizatorów, 4) dokładne sprawdzanie wsadu w procesie sterylizacji, 5) powiadamianie Pielęgniarki Koordynującej o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. 19

20 LABORATORIUM ANALITYCZNE Zadania w Laboratorium Analitycznym wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1. Kierownik Laboratorium. 2. Starszy asystent/asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej. 3. Młodszy Asystent. 4. Starszy Technik/Technik analityki medycznej. 5. Starsza Pomoc Laboratoryjna/Pomoc laboratoryjna./sprzątaczka. Kierownik Laboratorium Analitycznego 1. Kierownik Laboratorium Analitycznego podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a merytorycznie diagnoście laboratoryjnemu. 2. Obowiązki Kierownika Laboratorium Analitycznego: 1) ustalanie organizacji pracy, a w szczególności: a) godzin pracy laboratorium, b) rodzajów wykonywanych badań, c) trybu przyjmowania materiału i wydawania wyników; 2) dokonywanie podziału czynności między pracowników w zakresie zadań laboratorium, a dotyczących wykonywania badań diagnostycznych dla chorych leczonych w oddziałach szpitala oraz w poradniach przychodni i na podstawie odrębnie zawartych umów, 3) nadzór nad koordynacją prawidłowej pracy, 4) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie badań laboratoryjnych oraz sporządzanie dokumentacji statystycznej, dotyczącej działalności diagnostycznej laboratorium, 5) prowadzenie kontroli nad utrzymaniem w należytym stanie mienia oraz nadzór nad prowadzeniem księgi inwentarzowej, 6) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia w odczynniki i inne materiały niezbędne do pracy w poszczególnych pracowniach, 7) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia, 8) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązania, 9) kontrola prawidłowości pobrania materiałów do badań, 10) kontrola dokładności, terminowości wykonywanych badań, 11) sprawdzanie wyników badań, 12) podpisywanie wyników badań wykonywanych osobiście, 13) pełnienie dyżurów medycznych, 14) nadzór nad wprowadzaniem informacji medycznej do sieci informatycznej, 15) ustalanie harmonogramów pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia całodobowej ciągłości funkcjonowania Laboratorium Analitycznego, 16) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych im zadań, 17) dbanie o dyscyplinę pracy i pełni nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp i p.poż., 18) planowanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoleń bhp i p.poż., 19) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników oraz innych osób wykonujących zawody medyczne w zakresie diagnostyki analitycznej. 3. Kierownik Laboratorium Analitycznego współpracuje z: 20

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Domu Spokojnej Starości Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Domu Spokojnej Starości

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2016 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2016 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2016 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu... w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. poz. 217)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2009 Dyrektora Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z dnia 7 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 42/2009 Dyrektora Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z dnia 7 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 42/2009 Dyrektora Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: organizacji pracy lekarzy zatrudnionych w MCRD. Na podstawie art. 32g ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny Żłobka Nr 2 zwany dalej Regulaminem określa: 1. Zadania i organizację żłobka, 2. Strukturę wewnętrzną żłobka,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34. Na podstawie art. 30 ust.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu 01.02.2017 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały nr 6/2011 Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYŚLENICACH Tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zmieniony Zarządzeniem Dyrektora USOR w Zakopanem nr 10/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek działa na podstawie: Statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W dniu.. r. pomiędzy:.... reprezentowanym przez:. - Dyrektora zwanym w dalszej części umowy: Udzielającym zamówienia a.... zam.. Numer prawa wykonywania zawodu:.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI ISO 9001:2008 Nr wersji - PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS OPRACOWAŁ Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Barbara Sołtysik - Kosiło 16.11.2011r. Barbara

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE PRACOWNIK NA STANOWISKU GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE ul. Kasprowicza 3a, Koszalin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE ul. Kasprowicza 3a, Koszalin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem" określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Oddziału Kardiologicznego, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. ( aktualizowano 25.05.204r.) REGULAMIN Oddziałem Kardiologicznym i Oddziałem Intensywnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział I REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin opracowano na podstawie: a/ Ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 161/2078/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego Z dnia 20 września 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIAT CHOSZCZEŃSKI Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie nr 454 z dnia 31.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH BRZEZINY 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały nr X/73/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator

Ordynator: lek. Kazimierz Błoński. Z-ca ordynatora. lek. Rębisz Wojciech. Pielęgniarka oddziałowa. mgr Iwona Makuch. ordynator Szpitalny Oddział Ratunkowy Ordynator: lek. Kazimierz Błoński Z-ca ordynatora lek. Rębisz Wojciech Pielęgniarka oddziałowa mgr Iwona Makuch Telefony : ordynator 77 408 79 72 dyspozytornia 77 408 79 70

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Wzór kontraktu U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

REGULANIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULANIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W JASTRZĘBIU ZDROJU REGULANIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7 W JASTRZĘBIU ZDROJU 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany dalej Regulaminem, jest dokumentem prawnym opracowanym przez Dyrektora Publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Statut. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/34/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 marca 2015 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Strona 1 z 8 Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2013 Dyrektora WSOZ z dnia 27.11.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy 1 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015

Warszawa, dnia r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2015 Warszawa, dnia 06.02.2016 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa telefon: 505186431 fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Kontrole w latach 2003-2007

Kontrole w latach 2003-2007 Kontrole w latach 2003-2007 23.01.2003 r. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 28.05.2003 r. - Powiatowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2012 Dyrektora SP ZOZ MSW w Opolu z dnia 20 czerwca 2012r. TEKST JEDNOLITY obowiązujący od dnia 01 lipca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2013 Dyrektora z dnia 21.10. 2013 r. w sprawie ustalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Szczebrzeszynie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie

Specjalny Osrodek Szkolno Wychowawczy w Tanowie załącznik nr 8 do Statutu ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W TANOWIE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA NA STANOWISKU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo