Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

2 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa: 1) opracowywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, modelu funkcjonalnego Zakładu, dotyczącego organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, 2) zatwierdzanie harmonogramów czasu pracy personelu lekarskiego w jednostkach i komórkach organizacyjnych, 3) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z działalności medycznej pionu i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązań, 4) dokonywanie okresowych wizytacji jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu szczególnie w zakresie: a) zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych w Zakładzie, b) stanu porządkowego i higieniczno sanitarnego pomieszczeń, c) prowadzonej dokumentacji medycznej pod względem dokładności i terminowości jej sporządzania oraz należytego przechowywania i archiwizowania; 5) nadzór nad sprawozdawczością medyczną, 6) przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości oraz terminowości wprowadzenia informacji medycznych do sieci informatycznej. 7) czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek szpitalnych, urządzeń oraz wyposażenia medycznego. 8) nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi. 9) podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowej gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi. 10) nadzór nad właściwym opracowywaniem i przygotowywaniem przez podległych pracowników materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, leki i artykuły sanitarne. 11) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom w zakresie przydzielonych im zadań służbowych. 12) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki lekarsko pielęgniarskiej nad pacjentami. 13) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej. 14) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników reżimu sanitarnego, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym używanie odzieży roboczej i ochronnej. 15) nadzór nad planowaniem przez ordynatorów i kierowników podległych komórek organizacyjnych potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie dokształcania zawodowego, specjalizacji oraz szkoleń bhp p.poż.. 3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa współpracuje: 1) w procesie inwestycyjnym jednostek i prowadzi kontrolę zgodności wykonywanych prac z docelowym modelem funkcjonalnym Zakładu, 2) z pionem administracyjno gospodarczym w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, artykuły medyczne, farmaceutyczne, żywnościowe i gospodarcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 3) z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności pionu lecznictwa. 4) z uczelniami medycznymi, specjalistami wojewódzkimi, zakładami opieki zdrowotnej, inspekcją sanitarną, samorządami zawodowym. 2

3 4. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. GŁÓWNY KSIĘGOWY 1. Główny Księgowy podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Głównego Księgowego: 1) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Działu Ekonomiczno Finansowego w uzgodnieniu z Dyrektorem, 2) dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań określonych w Regulaminie jako zadania pionu Głównego Księgowego, 3) nadzór oraz koordynuje pracę działu Ekonomiczno Finansowego, 4) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań w zakresie spraw ekonomiczno finansowych i przeprowadzonych analiz ekonomicznych oraz bieżące sygnalizowanie o problemach wynikających z tych analiz, 5) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obrony cywilnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, 6) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów Zakładu, 7) prowadzenie koordynacji problematyki finansowo ekonomicznej poszczególnych komórek organizacyjnych, 8) dokonywanie ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych i cząstkowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz sprawozdań dotyczących sytuacji ekonomiczno finansowej, jak i poszczególnych form działalności oraz przedstawianie Dyrektorowi wniosków wynikających z analiz, 9) opracowywanie planów w zakresie usług i zatrudnienia, w oparciu o zgłoszenia jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie potrzeb, 10) opracowywanie planów finansowych według form finansowania oraz rodzajów działalności w oparciu o plany rzeczowe opracowane przez odpowiednie jednostki i komórki organizacyjne, 11) dokonywanie analiz z realizacji planów określonych w pkt. d e oraz wnioskowanie w sprawie ich ewentualnej zmiany, 12) nadzór nad prowadzeniem księgowości, likwidatury i kasy, ewidencji analitycznej kosztów, rozliczaniem kosztów pośrednich i bezpośrednich działalności ewidencji ilościowo wartościowej składników majątkowych i opracowuje system rozliczeń finansowych poszczególnych przedsięwzięć jednostek i komórek organizacyjnych, 13) organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej, 14) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów, 15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: a) zakładowego planu kont, b) obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych), c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 16) zapewnianie, pod względem finansowym, prawidłowość umów zawieranych przez Dyrektora wyraża opinie w sprawie skutków ekonomicznych, wynikających z tych umów, 17) podpisywanie umów dotyczących zobowiązań finansowych zawieranych przez Dyrektora, 3

4 18) opracowywanie zasad i nadzór funkcjonalny nad osiągniętym wynikiem ekonomicznym, 19) sporządzanie sprawozdań GUS, 20) egzekwowanie należności, w tym odsetki, za nieterminowe zapłaty przez odbiorców świadczeń i usług, 21) nadzór nad prawidłowością wystawiania, ewidencjonowania i obiegu dokumentów księgowo finansowych, 22) nadzór nad prowadzeniem rachunków bankowych i kasy, 23) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom w zakresie przydzielonych im zadań służbowych, 24) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań. 25) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 26) planowanie potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń bhp i p.poż. 3. Główny Księgowy współpracuje z: 1) Działem Administracyjno Gospodarczym w zakresie: a) dokonywania końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych dotyczących pomieszczeń i obiektów przekazywanych do eksploatacji oraz sprzętu i aparatury medycznej, b) analizy kosztów eksploatacyjnych; 2) innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie problematyki ekonomiczno finansowej poszczególnych komórek. 4. Główny Księgowy wyznacza, na czas nieobecności, swojego zastępcę spośród podległych pracowników oraz ustala zakres jego obowiązków. 5. Główny Księgowy wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. NACZELNA PIELĘGNIARKA 1. Naczelna Pielęgniarka podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Naczelnej Pielęgniarki: 1) organizowanie i nadzór nad opieką pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, jednostkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, pracowniach diagnostycznych przy pomocy pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących, 2) nadzór i koordynowanie pracy pielęgniarek oddziałowych i koordynujących, 3) organizowanie pracy pielęgniarek i położnych (w tym oddziałowych i koordynujących) oraz personelu niższego współdziałającego w opiece pielęgniarskiej w uzgodnieniu z właściwą pielęgniarką oddziałową lub pielęgniarką koordynującą oraz z kierownikami poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, 4) wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących poziom opieki nad pacjentem, 5) ustalanie oczekiwań pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szpitalu i Przychodni oraz ocenianie dotychczasowego stopnia ich zaspokajania, 6) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalanie kierunków poprawy, 7) udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących Jego pracy w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej, 4

5 8) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji podległego personelu, 9) organizowanie odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw związanych z jego pracą, z udziałem zainteresowanych kierowników komórek organizacyjnych, 10) zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu, 11) zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt, aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, w tym: a) wnioskowanie w sprawie wyposażenia, b) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzania procedury zamówień publicznych na zakup wyposażenia oraz opiniowanie projektów umów w tym zakresie; 12) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Szpitala, 13) nadzór nad planowaniem przez pielęgniarki oddziałowe i koordynujące potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrzzakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy, 14) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z przebiegu prac podległego personelu; 3. Naczelna Pielęgniarka współpracuje z: 1) jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie planowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych z NFZ, 2) Izbą Pielęgniarek i Położnych, Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. 4. Naczelna Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. SZPITAL Izba Przyjęć Zadania Izby Przyjęć w zakresie świadczeń medycznych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent. 2. Pielęgniarkę Koordynującą. 3. Starszą Pielęgniarkę/Pielęgniarkę. 4. Sprzątaczkę. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Obowiązki Starszego Asystenta/Specjalisty, Asystenta/Specjalisty, Młodszego Asystenta: 1) sprawowanie opieki nad chorymi, 2) przeprowadzanie badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowo przyjętego pacjenta oraz udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej, 3) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Izby Przyjęć, 4) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 5) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych regulaminu porządkowego, 5

6 6) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia Izby Przyjęć w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania izby, 7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej, 8) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Pielęgniarka koordynująca 1. Pielęgniarka Koordynująca podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, a funkcjonalnie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa i lekarzowi pełniącemu dyżur. 2. Obowiązki Pielęgniarki Koordynującej: 1) organizowanie pracy podległego personelu, pod względem całodobowego zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć, a zwłaszcza przez: a) planowanie właściwego wykorzystania personelu (grafiki, urlopy, zastępstwa itp.), b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji chorych pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń); 2) zapewnianie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez: a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, b) dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta, c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki, d) zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz opieki nad ciężko chorym i umierającym; 3) nadzór wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez: a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel, b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy, c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem pracy pielęgniarskiej; 4) nadzór nad pracą sprzątaczki i stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń, odpowiada za wdrażanie standardów i procedur z zakresu profilaktyki zakażeń, 5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu przez: a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod postępowania pielęgnacyjnego, b) organizowanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z potrzebami Izby Przyjęć oraz zainteresowaniami personelu; 3. Pielęgniarka koordynująca współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie: 1) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w Izbie Przyjęć (np. bielizna, wykonywanie badań diagnostycznych), 2) zaopatrzenia Izby Przyjęć w niezbędny sprzęt, leki i materiały, 3) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury medycznej; 4. Pielęgniarka koordynująca bierze udział w komisjach ds. jakości, standardów i zakażeń. 5. Pielęgniarka koordynująca wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. 6

7 Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka podlega służbowo Pielęgniarce koordynującej. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki: 1) niezwłoczne zawiadamianie lekarza dyżurnego o przybyciu chorego do Izby Przyjęć, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, w szczególności poprzez: a) przygotowanie pacjenta do badania, b) informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, c) pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, zapewnienia pacjentowi odpowiedniego stanu higienicznego, d) szerzenie oświaty zdrowotnej; 3) przygotowywanie pacjenta do hospitalizacji, sporządzanie w obecności drugiej osoby i za zgodą pacjenta szczegółowy opis posiadanych przez niego dokumentów osobistych, przedmiotów wartościowych, walorów pieniężnych i przekazanie pacjenta wraz z opisem na właściwy oddział, 4) pobieranie materiału do badania laboratoryjnego, 5) udzielanie pierwszej pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia, 6) dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz wykonywanie zleceń lekarskich, 7) dokumentowanie wykonanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, 8) zapewnienie bezpieczeństwa chorym wymagającym szczególnego nadzoru medycznego, 9) przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki pielęgniarskiej, 10) przeprowadzanie dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego, 11) utrzymywanie stanowiska pracy w czystości i porządku, 12) wprowadzanie danych medycznych do sieci informatycznej, 13) podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych i samokształcenie. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą Izby Przyjęć, a w sprawach terapeutycznych lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Sprzątaczka 1. Sprzątaczka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej. 2. Obowiązki Sprzątaczki: 1) sprzątanie i utrzymywanie czystości i porządku w Izbie Przyjęć i innych pomieszczeniach, 2) dokładna i bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi zasadami, 3) pomaganie w czynnościach pielęgnacyjnych, 4) udzielanie pomocy ciężko chorym poprzez zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, 5) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 6) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 7) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 8) dbanie o powierzony sprzęt, 9) powiadamianie bezpośredniego przełożonego o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, 7

8 10) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych. 3. Sprzątaczka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą lub pielęgniarkę dyżurną oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Oddziały szpitalne Zadania wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: 1. Ordynator. 2. Zastępca Ordynatora. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, 4. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa. 5. Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej. 6. Pielęgniarka epidemiologiczna. 7. Specjalistka Pielęgniarka/Położna. 8. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka odcinkowa. 9. Starsza Położna/Położna odcinkowa. 10. Starsza Salowa, Salowa. 11. Dietetyczka. Ordynator i Zastępca Ordynatora 1. Ordynator podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a Zastępca Ordynatora Ordynatorowi. 2. Obowiązki Ordynatora i Zastępcy Ordynatora: 1) ustalanie organizacji pracy oddziału, 2) dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań oddziału określonych w Regulaminie Porządkowym ze szczególnym uwzględnieniem całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarsko pielęgniarskiej, 3) nadzór oraz koordynacja nad prawidłową pracą oddziału, 4) przeprowadzanie badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowo przyjętego do hospitalizacji pacjenta oraz udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej. Zadanie to Ordynator (lub Zastępca Ordynatora) może zlecić innemu podległemu lekarzowi, 5) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości oddziału, 6) dokonywanie obchodu chorych w oddziale, 7) pełnienie dyżurów lekarskich oraz innych czynności związanych z zadaniami Izby Przyjęć, 8) przekazywanie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny właściwych informacji o stanie zdrowia wszystkich pacjentów hospitalizowanych w oddziale oraz określanie zakresu czynności lekarzowi dyżurnemu, 9) omawianie z podległym personelem lekarskim wybranych przypadków chorobowych, sposobu ustalenia rozpoznania i metod ich leczenia, 10) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 11) udzielanie konsultacji bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległych sobie lekarzy w innych oddziałach, 12) nadzór nad pracą w poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 8

9 13) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w Przychodni z zakresu opieki specjalistycznej oraz kierowanie podległych lekarzy do realizacji tego rodzaju świadczeń. Zapewnianie ciągłości pracy w nadzorowanej poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 14) nadzór nad gospodarką lekami, krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz artykułami sanitarnymi w oddziale. W szczególności do obowiązków Ordynatora w tym zakresie należy: a) stała kontrola zużycia leków i artykułów sanitarnych, b) nadzór nad prawidłowym stosowaniem i podawaniem pacjentom leków, środków odurzających i psychotropowych, c) nadzór nad sporządzaniem remanentów apteczki oddziałowej, d) bieżąca kontrola środków odurzających i psychotropowych w zakresie ich właściwego zabezpieczenia, przechowywania, ordynacji i ewidencji; 15) nadzór oraz kontrola nad prawidłowością prowadzonej przez personel oddziału dokumentacji medycznej (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, księga środków odurzających i psychotropowych), w tym nadzór nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem dokumentów statystycznych oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) nadzór nad prawidłowością sprawozdań wprowadzanych do sieci informatycznej, 17) nadzór nad utrzymaniem w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz kontrolę prowadzenia księgi inwentarzowej, 18) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia oddziału w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału, 19) nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia, 20) ustalanie harmonogramów dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 21) wydawanie poleceń podległemu personelowi lekarskiemu w zakresie przydzielonych zadań służbowych, 22) nadzór nad terminowym wykonywaniem przez podległy personel lekarski wszystkich niezbędnych zabiegów i badań pomocniczych zleconych pacjentom, 23) nadzór nad procesem pielęgnowania chorych oraz czuwanie nad odpowiednim odnoszeniem się personelu szpitalnego do pacjentów, 24) prowadzenie kontroli wykonania przez personel pielęgniarski zleceń lekarskich i pielęgnowania chorych, 25) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych zadań, 26) dbanie o dyscyplinę pracy, zwłaszcza w zakresie właściwego poziomu opieki lekarsko pielęgniarskiej nad pacjentami, przestrzeganiem zasad etyki lekarskiej i praw pacjenta, 27) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz p.poż., 28) planowanie potrzeb w zakresie szkoleń podległych lekarzy, w tym potrzeb dotyczących specjalizacji oraz szkoleń bhp i p.poż., 29) prowadzenie szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w oddziale, 30) nadzór nad właściwym poziomem szkoleń prowadzonych przez wyznaczonych w tym celu lekarzy, 31) racjonalne korzystanie z dysponowanego majątku oraz przydzielonych oddziałowi środków rzeczowych, finansowych i dokumentów, 9

10 32) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z działalności oddziału i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązania, 33) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych Regulaminu, 34) organizowanie pogadanek dla chorych bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległego personelu medycznego z zakresu specjalności oddziału, 35) nadzór nad realizacją przez personel średni oddziału opieki nad chorymi w zakresie ich potrzeb socjalno bytowych. Prowadzi współpracę w tym przedmiocie ze służbami socjalnymi Zakładu, 36) udział w naradach lekarskich organizowanych w szpitalu, 37) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obrony cywilnej zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi, 38) przestrzeganie obowiązku nie palenia tytoniu i spożywania alkoholu w pomieszczeniach oddziału. 3. Ordynator i Zastępca Ordynatora współpracuje z: 1) kierownikiem Przychodni Rejonowej w zakresie zapewnienia właściwej organizacji opieki ambulatoryjnej, 2) innymi jednostkami funkcjonalnymi oraz komórkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom przebywającym w oddziale. 4. Ordynator i Zastępca Ordynatora wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent podlega służbowo Ordynatorowi. 2. Obowiązki Starszego Asystenta/Specjalisty, Asystenta/Specjalisty, Młodszego Asystenta: 1) sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Ordynatora, 2) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości oddziału, 3) przeprowadzanie wstępnego obchodu chorych w obecności Ordynatora, referowanie stanu zdrowia chorych oraz notowanie podczas obchodu zleceń Ordynatora, 4) wykonywanie zabiegów zleconych przez Ordynatora, 5) wydawanie personelowi pielęgniarskiemu poleceń dotyczących realizacji świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 6) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 7) udzielanie konsultacji w oddziałach szpitala, 8) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w Przychodni z zakresu opieki specjalistycznej w określonych przez Ordynatora dniach i godzinach w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i innych zaświadczeń niezbędnych pacjentowi, 9) zawiadamianie Ordynatora o wszelkich ważniejszych wydarzeniach w oddziale oraz wykroczeniach popełnionych zarówno przez personel jak i chorych, a także o podejmowanych ustaleniach, 10) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych Regulaminu, 11) osobiste dopilnowywanie wykonania ustaleń Ordynatora w razie ujawnienia w oddziale choroby zakaźnej, w zakresie postępowania z chorymi zakaźnie w oddziale niezakaźnym, 10

11 12) prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie określonym przez Ordynatora (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, księga środków odurzających i psychotropowych), 13) pełnienie dyżurów medycznych według rozkładu ustalonego przez Ordynatora oddziału oraz czynności związanych z zadaniami Izby Przyjęć, 14) udział w naradach lekarskich organizowanych w Zakładzie, 15) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Ordynatora oraz na polecenie Dyrektora Zakładu, Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, określone w Regulaminie Porządkowym. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Do obowiązków lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii podległego służbowo Ordynatorowi Oddziału Chirurgicznego należy: 1) przeprowadzanie badań i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach do ustalenia planu znieczulenia pacjenta zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego, 2) prowadzenie znieczulenia w czasie zabiegu zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Szpitala, 3) stałe monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia ogólnego, 4) wybudzanie i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjenta po zabiegu operacyjnym., 5) kontrola pracy personelu anestezjologicznego, 6) przekazywanie lekarzowi dyżurnemu w oddziale właściwych informacji o stanie zdrowia pacjentów planowanych do zabiegu i po operacji, 7) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach niezależnie od miejsca tego wypadku na terenie Zakładu, 8) udzielanie konsultacji w innych oddziałach Szpitala w zakresie intensywnej terapii pacjenta, 9) odpowiedzialność za gospodarkę lekami, środkami odurzającymi i innymi wyrobami medycznymi będącymi w użytkowaniu zespołu anestezjologów, 10) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) współpraca z ordynatorami poszczególnych oddziałów w Szpitalu, oraz pozostałą kadrą medyczną w zakresie zapewnienia właściwej organizacji opieki nad pacjentem hospitalizowanym, 12) prowadzenie szkoleń personelu medycznego, 13) ścisła współpraca z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, spraw technicznych i gospodarki majątkiem w zakresie przeglądów, napraw, konserwacji i uzupełniania aparatury medycznej, 14) przestrzeganie reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz przepisów p.poż. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej 1. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, a funkcjonalnie Ordynatorowi Oddziału. Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej i pełni jej obowiązki w czasie nieobecności w pracy. 2. Obowiązki Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej i Zastępcy Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej: 11

12 1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem zapewnienia całodobowej opieki nad chorym, a zwłaszcza przez: a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu zgodnie z obowiązującym czasem pracy i zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji chorych, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń); 2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie: a) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w oddziale (np.: bielizna, żywienie chorych, wykonywanie badań diagnostycznych), b) zaopatrzenia oddziału w niezbędny sprzęt, leki i materiały, c) utrzymania w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz prowadzenie księgi inwentarzowej; 3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez: a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, b) planowanie i dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o znajomość stanu zdrowia pacjenta i programu leczenia, c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki, d) zapewnienie bezpieczeństwa chorym oraz opieki nad ciężko chorym i umierającym, e) nadzór nad rzeczami pacjentów oddanymi do depozytu; 4) nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez: a) nadzór nad procesem pielęgnowania oraz jego dokumentowaniem, b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych i personelu pomocniczego na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy, c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej, nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej; 5) nadzór nad stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń oddziału oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż., 6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez: a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod postępowania pielęgnacyjnego, b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników, c) organizowanie szkoleń wewnątrz oddziałowych zgodnie z potrzebami oddziału oraz zainteresowaniami personelu; 7) udział w komisjach ds. jakości, standardów i zakażeń. 3. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Pielęgniarka epidemiologiczna 1. Pielęgniarka epidemiologiczna podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce. 2. Pielęgniarka epidemiologiczna organizuje i realizuje kompleksowo zadania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych, a w szczególności: 1) współuczestniczy w wypracowaniu i wdrażaniu programów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, 2) koordynuje i monitoruje przestrzeganie standardów organizacyjnych dotyczących: 12

13 a) metod i technik pracy personelu, b) systemu transportu wewnętrznego, c) sposobu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, d) procesów dezynfekcji i sterylizacji, e) procesów dezynsekcji i deratyzacji; 3) prowadzi i przechowuje dokumentację bazy danych dotyczących zakażeń w szpitalu, 4) prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, 5) sprawuje nadzór nad systemem izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażenia dla innych, 6) współpracuje z inspektorem bhp, lekarzem zakładowym, 7) organizuje i prowadzi systematyczną edukację personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych. 3. Pielęgniarka epidemiologiczna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Naczelną Pielęgniarkę oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Specjalistka Pielęgniarka/Położna 1. Specjalistka Pielęgniarka/Położna podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Specjalistki Pielęgniarki/Położnej: 1) ustalanie rozpoznania pielęgniarskiego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, a w szczególności: a) przyjmowanie chorego do oddziału i ułatwia mu adaptacji, b) wykonywanie czynności higieniczne oraz zapewnia wygodę i właściwą pozycję pacjenta, c) udzielnie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie procesu pielęgnowania, e) współdziałanie w wykonywaniu czynności diagnostycznych, f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, g) stałe przebywanie w miejscu pracy, zapewniając możliwość obserwacji i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi, h) zapewnianie bezpieczeństwa chorym w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych; 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzia, sprzęt i aparaturę oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 13

14 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 8) sprawowanie opieki merytorycznej nad stażami w pielęgniarstwie, 9) prowadzenie szkoleń wewnątrzzakładowych, 10) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 11) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej, 12) udział w opracowaniu standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń, 3. Specjalistka Pielęgniarka/Położna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka odcinkowa 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki: 1) ustalanie rozpoznanie pielęgniarskiego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, a w szczególności: a) przyjmowanie chorego do oddziału i ułatwianie mu adaptacji, b) wykonywanie czynności higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji pacjenta, c) udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie procesu pielęgnowania, e) współdziałanie w wykonywaniu czynności diagnostycznych, f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, g) stałe przebywanie w miejscu pracy zapewniające możliwość obserwacji i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi, h) zapewnianie bezpieczeństwo chorym w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych, 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 14

15 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 8) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 9) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Położna/Położna odcinkowa 1. Starsza Położna/Położna podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Starszej Położnej/Położnej: 1) ustalanie rozpoznania pielęgniarskiego/położniczego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjentki, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjentki, a w szczególności: a) przyjęcie pacjentki do oddziału i ułatwienie jej adaptacji, b) wykonywanie czynności higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji, c) udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie obserwacji ogólnego stanu zdrowia, e) wykonywanie czynności diagnostycznych, f) udział i asystowanie lekarzowi w wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych i zabiegach terapeutycznych, g) pobudzanie i aktywizowanie pacjentki do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, h) zapewnianie bezpieczeństwa pacjentkom w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentki, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji pacjentek, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych, 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 15

16 8) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 9) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej. 3. Starsza Położna/Położna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Salowa/Salowa 1. Starsza salowa/salowa podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej. Poza godzinami pracy Pielęgniarki Oddziałowej nadzór nad wykonywanymi zadaniami na stanowisku salowej sprawuje pielęgniarka dyżurna. 2. Obowiązki Starszej salowej/salowej: 1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia oddziału zgodnie z obowiązującymi zasadami, 2) zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia, 3) pobieranie z magazynku oddziałowego środków dezynfekcyjnych oraz czystości, 4) pomaganie w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 5) udzielanie pomocy ciężko chorym poprzez pomoc w zaspokajaniu przez nich potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń po wydzielinach i wydalinach, 6) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 7) zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów, 8) transportowanie posiłków z Kuchni na Oddział i pomaganie w porcjowaniu i podawaniu posiłków pacjentom, 9) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 10) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 11) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę, 12) powiadamianie bezpośredniego przełożonego Pielęgniarkę Oddziałową o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 13) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych. 3. Starsza salowa/salowa wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Dietetyk 1. Dietetyk podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Obowiązki Dietetyka: 1) planowanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych i nawyków żywieniowych, 2) prowadzenie kontroli jakości produktów żywnościowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem i przydatnością do spożycia, 3) nadzór nad stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń i urządzeń działu żywienia, 4) prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym, 5) nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych, 6) dbanie o estetykę podawanych posiłków, 16

17 7) propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów edukacja pacjentów i ich rodzin, 8) opracowywanie wskazówek dietetycznych dla pacjentów wypisywanych do domu. Blok operacyjny Pielęgniarka/Położna Koordynująca Oddziału Chirurgicznego 1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego. 2. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego pełni nadzór i organizuje pracę podległego personelu w Bloku Operacyjnym. 3. Do zadań w zakresie Bloku Operacyjnego należy: 1) organizacja, kontrola i nadzór nad pracą pielęgniarek wykonujących zadania Bloku Operacyjnego, w celu zapewnienia całodobowej opieki nad operowanym pacjentem, poprzez: a) planowanie wykorzystania personelu zgodnie z obowiązującym czasem pracy i zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowania pacjentów pomiędzy wszystkimi pracownikami (przekazywanie zleceń), c) kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel, d) zapewnienie pacjentom właściwych warunków w Bloku Operacyjnym, e) utrzymanie Bloku Operacyjnego w stanie stałego pogotowia operacyjnego w zakresie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt, leki i materiały, f) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury, g) nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Bloku Operacyjnego we wzorowej czystości i porządku oraz nad przestrzeganiem wymogów sanitarno epidemiologicznych, h) współuczestniczenie w opracowaniu procedur medycznych; 2) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel właściwym gospodarowaniem materiałami, narzędziami i innymi przedmiotami potrzebnymi do wykonywania zabiegów operacyjnych, 3) czuwanie i kontrola nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego materiału operacyjnego, 4) przechowywanie dokumentacji wykonywanych zabiegów, 5) instrumentowanie przy operacjach. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Bloku Operacyjnego. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Starszej Położnej/Pielęgniarki/Położnej instrumentariuszki: 1) instrumentowanie przy zabiegach. 2) zapewnienie pacjentom właściwych warunków na bloku operacyjnym. 3) przygotowywanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zabiegów operacyjnych. 4) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowanego pacjenta pomiędzy pracownikami Bloku Operacyjnego i oddziałów zabiegowych (zlecenia). 17

18 5) dbanie o utrzymanie we wzorowej czystości i porządku pomieszczeń sal w bloku operacyjnym oraz przestrzeganie wymogów sanitarno epidemiologicznych. 6) czuwanie i prowadzenie kontroli nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego materiału operacyjnego, zgłaszanie o wszelkich usterkach i awariach sprzętu Pielęgniarce Koordynującej. 3. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego, a funkcjonalnie lekarzowi anestezjologowi pełniącemu dyżur. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki anestezjologicznej: 1) przygotowywanie aparatury i sprzętu anestezjologicznego, 2) przygotowywanie leków i środków znieczulających, 3) przygotowywanie pacjenta do znieczulenia, 4) sprawdzanie dokumentacji pacjenta, 5) wykonywanie zleceń lekarskich i wspólnie z anestezjologiem dokonywanie znieczulenia pacjenta w sposób najbardziej bezpowikłaniowy, bezpieczny i zgodny z najnowszymi osiągnięciami współczesnej anestezjologii, 6) sprawowanie opieki nad chorym od chwili przywiezienia na salę operacyjną do przyjęcia do oddziału po zabiegu i wybudzeniu, 7) w razie wystąpienia zaburzeń krążeniowo oddechowych itp. bierze czynny udział w akcjach reanimacyjnych i resuscytacyjnych jako pomoc anestezjologa. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Bloku Operacyjnego. 2. Obowiązki Starszej Salowej/Salowej na Bloku Operacyjnym: 1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, 2) zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia, 3) pobieranie z magazynka oddziałowego środków dezynfekcyjnych oraz czystościowych, 4) pomaganie w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 5) udzielanie pomocy ciężko chorym przez zaspokojenie potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń po wydzielinach i wydalinach, 6) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 7) zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów, 8) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 9) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 10) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę, 18

19 11) powiadamianie Pielęgniarki Koordynującej o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, 12) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystościowych i dezynfekcyjnych. 3. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Sterylizatornia Pielęgniarka/Położna Koordynująca Oddziału Chirurgicznego 1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego. 2. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego pełni nadzór i organizuje pracę podległego personelu w Sterylizatorni. 3. Do zadań w zakresie Sterylizatorni należy: 1) nadzór nad właściwą sterylizacją narzędzi i materiałów opatrunkowych, 2) nadzór nad prawidłowym magazynowaniem materiałów sterylnych, 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego sterylizatora, przechowywanie i segregowanie testów kontrolnych, 4) ścisła współpraca z oddziałami szpitala, przychodnią rejonową, pogotowiem ratunkowym w zakresie sterylizacji narzędzi i materiału opatrunkowego, 5) przedkładanie dyrekcji wniosków dotyczących kontroli wewnętrznej oraz informacji pokontrolnych ustalonych przez stację Sanitarno Epidemiologiczną. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Oddziału Chirurgicznego. 2. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatorni: 1) przygotowywanie i sterylizacja: a) bielizny operacyjnej i innych materiałów tekstylnych, b) materiałów opatrunkowych, c) narzędzi, d) sprzętu medycznego podlegającego procesom sterylizacji, e) rękawiczek; 2) prowadzenie dokumentacji, prawidłowe zakładanie i dokonywanie odczytu wskaźników, testów, 3) obsługiwanie sterylizatorów, 4) dokładne sprawdzanie wsadu w procesie sterylizacji, 5) powiadamianie Pielęgniarki Koordynującej o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. 19

20 LABORATORIUM ANALITYCZNE Zadania w Laboratorium Analitycznym wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1. Kierownik Laboratorium. 2. Starszy asystent/asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej. 3. Młodszy Asystent. 4. Starszy Technik/Technik analityki medycznej. 5. Starsza Pomoc Laboratoryjna/Pomoc laboratoryjna./sprzątaczka. Kierownik Laboratorium Analitycznego 1. Kierownik Laboratorium Analitycznego podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a merytorycznie diagnoście laboratoryjnemu. 2. Obowiązki Kierownika Laboratorium Analitycznego: 1) ustalanie organizacji pracy, a w szczególności: a) godzin pracy laboratorium, b) rodzajów wykonywanych badań, c) trybu przyjmowania materiału i wydawania wyników; 2) dokonywanie podziału czynności między pracowników w zakresie zadań laboratorium, a dotyczących wykonywania badań diagnostycznych dla chorych leczonych w oddziałach szpitala oraz w poradniach przychodni i na podstawie odrębnie zawartych umów, 3) nadzór nad koordynacją prawidłowej pracy, 4) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie badań laboratoryjnych oraz sporządzanie dokumentacji statystycznej, dotyczącej działalności diagnostycznej laboratorium, 5) prowadzenie kontroli nad utrzymaniem w należytym stanie mienia oraz nadzór nad prowadzeniem księgi inwentarzowej, 6) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia w odczynniki i inne materiały niezbędne do pracy w poszczególnych pracowniach, 7) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia, 8) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązania, 9) kontrola prawidłowości pobrania materiałów do badań, 10) kontrola dokładności, terminowości wykonywanych badań, 11) sprawdzanie wyników badań, 12) podpisywanie wyników badań wykonywanych osobiście, 13) pełnienie dyżurów medycznych, 14) nadzór nad wprowadzaniem informacji medycznej do sieci informatycznej, 15) ustalanie harmonogramów pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia całodobowej ciągłości funkcjonowania Laboratorium Analitycznego, 16) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych im zadań, 17) dbanie o dyscyplinę pracy i pełni nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp i p.poż., 18) planowanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoleń bhp i p.poż., 19) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników oraz innych osób wykonujących zawody medyczne w zakresie diagnostyki analitycznej. 3. Kierownik Laboratorium Analitycznego współpracuje z: 20

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie Za łąc znik Nr 1 do Regu laminu Or ganizac yjnego Wojewódzkiego Szpita la Chirurgii Ura zowej św. Anny w Warszawie Ramowe Zakresy Czynności Osób Na Stanowiskach Kierowniczych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/2002 Z dnia 1.10.2002 r. w sprawie regulaminu porządkowego & 1. Na podstawie art. 18a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U.Nr 91 poz.408 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2009 Dyrektora Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z dnia 7 grudnia 2009r.

Zarządzenie Nr 42/2009 Dyrektora Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z dnia 7 grudnia 2009r. Zarządzenie Nr 42/2009 Dyrektora Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie: organizacji pracy lekarzy zatrudnionych w MCRD. Na podstawie art. 32g ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 - SZPZOZ ZARZĄDZENIE NR 18/2013 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wolominie - SZPZOZ z dnia 1.07.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny Żłobka Nr 2 zwany dalej Regulaminem określa: 1. Zadania i organizację żłobka, 2. Strukturę wewnętrzną żłobka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34. Na podstawie art. 30 ust.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Rozdział I REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin opracowano na podstawie: a/ Ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zmieniony Zarządzeniem Dyrektora USOR w Zakopanem nr 10/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI ISO 9001:2008 Nr wersji - PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS OPRACOWAŁ Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Barbara Sołtysik - Kosiło 16.11.2011r. Barbara

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK

REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK REGULAMIN NZOZ DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek działa na podstawie: Statutu Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KATALOG AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.98.21.94 -j.t. ustawa 1974.06.26 Kodeks pracy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. Zarządzenie Nr 111/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 2.11.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie Załącznik do uchwały Nr 1/2012 Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ZESPOŁY I KOMITETY 1. ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY I LECZENIA BÓLU Do zadań zespołu terapeutycznego i leczenia bólu należy: 1. Opracowanie Szpitalnej Listy Leków Receptariusza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami

U M O W A. na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami Wzór kontraktu U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zwanych dalej świadczeniami zawarta w dniu.. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W

Bardziej szczegółowo

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2013 Dyrektora z dnia 21.10. 2013 r. w sprawie ustalenia zmian Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Szczebrzeszynie R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Kontrole w latach 2003-2007

Kontrole w latach 2003-2007 Kontrole w latach 2003-2007 23.01.2003 r. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 28.05.2003 r. - Powiatowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2012 Dyrektora SP ZOZ MSW w Opolu z dnia 20 czerwca 2012r. TEKST JEDNOLITY obowiązujący od dnia 01 lipca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Pozycja nr 1 BILANS OGÓLNY

Pozycja nr 1 BILANS OGÓLNY Pozycja nr 1 BILANS OGÓLNY 2 strona Pozycja nr 2 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY poradnia 2 strona Pozycja nr 3 IMMUNOGLOBULINA anty-rhd 2 strona Pozycja nr 4 INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO Pozycja nr 5

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU KONTROLI przedkładam SEKRETARZ Mł~STArŁOC f\j~ ~W -... ~. ak&pmw~~ffpi' l. (podpis pracownika Zespołu Systemów Zarządzania) we współpracy z Il :. (podpis kierownika komórki orga izacyjnej) zatwierdzam (podpis Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI

WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI Księga Główna Przyjęć i Wypisów Księga Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych Izby Przyjęć Księga Przyjęć Gabinetu Zabiegowego Księga oczekujących na przyjęcie do

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r.

Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 6304 UCHWAŁA NR XI/304/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zakres czynności lekarza dyżurnego. Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego. Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zakres czynności lekarza dyżurnego. Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego. Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zakres czynności lekarza dyżurnego Załącznik Nr 9 do Regulaminu Porządkowego Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1. 1. Lekarzem dyżurnym Izby Przyjęć / Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Załącznik do Zarządzenia nr 4585/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 grudnia 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY W RADOMIU UL. WYŚCIGOWA 16. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Załącznik do uchwały nr 9/2009 Rady Społecznej SPZOZ w Kraśniku z dnia 21 września 2009 r. REGULAMIN PORZĄDKOWY Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Podstawa prawna: art. 18a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 6 grudnia 2012r. 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU DZIECKA W BINOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Dziecka w Binowie działa na podstawie przepisów: 1) ustawy o samorządzie powiatowym, 2) ustawy o pomocy społecznej, 3) ustawy Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY im. Sylwestra Kaliskiego Zaopiniowany przez Radę Naukową w dniu 5 lutego 2014 r. Wprowadzony w życie z dniem 1 marca 2014 r. I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MAZOWIECKIE CENTRUM REUMATOLOGII I OSTEOPOROZY M. PRZYGODZKA SPÓŁKA JAWNA Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Mazowieckie Centrum Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Nazwa Komórki organizacyjnej 2015

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę Nazwa Komórki organizacyjnej 2015 Nazwa Komórki organizacyjnej 25 Oddział wewnętrzny Oddział Ginekologicznoołożniczy Oddział Neonatologiczny Oddział Chirurgii Urazowo ortopedycznej Oddział Dziecięcy Grupa zawodowa lekarze średni personel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo