Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

2 ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa: 1) opracowywanie, w uzgodnieniu z Dyrektorem, modelu funkcjonalnego Zakładu, dotyczącego organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, 2) zatwierdzanie harmonogramów czasu pracy personelu lekarskiego w jednostkach i komórkach organizacyjnych, 3) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z działalności medycznej pionu i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązań, 4) dokonywanie okresowych wizytacji jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu szczególnie w zakresie: a) zapewnienia odpowiedniego poziomu usług medycznych w Zakładzie, b) stanu porządkowego i higieniczno sanitarnego pomieszczeń, c) prowadzonej dokumentacji medycznej pod względem dokładności i terminowości jej sporządzania oraz należytego przechowywania i archiwizowania; 5) nadzór nad sprawozdawczością medyczną, 6) przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości oraz terminowości wprowadzenia informacji medycznych do sieci informatycznej. 7) czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek szpitalnych, urządzeń oraz wyposażenia medycznego. 8) nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi. 9) podejmowanie odpowiednich działań dla zapewnienia prawidłowej gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi. 10) nadzór nad właściwym opracowywaniem i przygotowywaniem przez podległych pracowników materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, leki i artykuły sanitarne. 11) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom w zakresie przydzielonych im zadań służbowych. 12) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań, zwłaszcza w zakresie opieki lekarsko pielęgniarskiej nad pacjentami. 13) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej. 14) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników reżimu sanitarnego, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym używanie odzieży roboczej i ochronnej. 15) nadzór nad planowaniem przez ordynatorów i kierowników podległych komórek organizacyjnych potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie dokształcania zawodowego, specjalizacji oraz szkoleń bhp p.poż.. 3. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa współpracuje: 1) w procesie inwestycyjnym jednostek i prowadzi kontrolę zgodności wykonywanych prac z docelowym modelem funkcjonalnym Zakładu, 2) z pionem administracyjno gospodarczym w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, artykuły medyczne, farmaceutyczne, żywnościowe i gospodarcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 3) z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie działalności pionu lecznictwa. 4) z uczelniami medycznymi, specjalistami wojewódzkimi, zakładami opieki zdrowotnej, inspekcją sanitarną, samorządami zawodowym. 2

3 4. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. GŁÓWNY KSIĘGOWY 1. Główny Księgowy podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Głównego Księgowego: 1) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Działu Ekonomiczno Finansowego w uzgodnieniu z Dyrektorem, 2) dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań określonych w Regulaminie jako zadania pionu Głównego Księgowego, 3) nadzór oraz koordynuje pracę działu Ekonomiczno Finansowego, 4) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań w zakresie spraw ekonomiczno finansowych i przeprowadzonych analiz ekonomicznych oraz bieżące sygnalizowanie o problemach wynikających z tych analiz, 5) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obrony cywilnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, 6) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów Zakładu, 7) prowadzenie koordynacji problematyki finansowo ekonomicznej poszczególnych komórek organizacyjnych, 8) dokonywanie ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych i cząstkowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsc ich powstawania oraz sprawozdań dotyczących sytuacji ekonomiczno finansowej, jak i poszczególnych form działalności oraz przedstawianie Dyrektorowi wniosków wynikających z analiz, 9) opracowywanie planów w zakresie usług i zatrudnienia, w oparciu o zgłoszenia jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie potrzeb, 10) opracowywanie planów finansowych według form finansowania oraz rodzajów działalności w oparciu o plany rzeczowe opracowane przez odpowiednie jednostki i komórki organizacyjne, 11) dokonywanie analiz z realizacji planów określonych w pkt. d e oraz wnioskowanie w sprawie ich ewentualnej zmiany, 12) nadzór nad prowadzeniem księgowości, likwidatury i kasy, ewidencji analitycznej kosztów, rozliczaniem kosztów pośrednich i bezpośrednich działalności ewidencji ilościowo wartościowej składników majątkowych i opracowuje system rozliczeń finansowych poszczególnych przedsięwzięć jednostek i komórek organizacyjnych, 13) organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej, 14) sporządzanie sprawozdań z wykonania planów, 15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: a) zakładowego planu kont, b) obiegu dokumentów księgowych (dowodów księgowych), c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 16) zapewnianie, pod względem finansowym, prawidłowość umów zawieranych przez Dyrektora wyraża opinie w sprawie skutków ekonomicznych, wynikających z tych umów, 17) podpisywanie umów dotyczących zobowiązań finansowych zawieranych przez Dyrektora, 3

4 18) opracowywanie zasad i nadzór funkcjonalny nad osiągniętym wynikiem ekonomicznym, 19) sporządzanie sprawozdań GUS, 20) egzekwowanie należności, w tym odsetki, za nieterminowe zapłaty przez odbiorców świadczeń i usług, 21) nadzór nad prawidłowością wystawiania, ewidencjonowania i obiegu dokumentów księgowo finansowych, 22) nadzór nad prowadzeniem rachunków bankowych i kasy, 23) wydawanie poleceń, udzielanie wskazówek i wytycznych podległym pracownikom w zakresie przydzielonych im zadań służbowych, 24) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem przez podległych pracowników wszystkich przydzielonych im zadań. 25) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników ustalonego w Zakładzie porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 26) planowanie potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz szkoleń bhp i p.poż. 3. Główny Księgowy współpracuje z: 1) Działem Administracyjno Gospodarczym w zakresie: a) dokonywania końcowych rozliczeń zadań inwestycyjnych dotyczących pomieszczeń i obiektów przekazywanych do eksploatacji oraz sprzętu i aparatury medycznej, b) analizy kosztów eksploatacyjnych; 2) innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie problematyki ekonomiczno finansowej poszczególnych komórek. 4. Główny Księgowy wyznacza, na czas nieobecności, swojego zastępcę spośród podległych pracowników oraz ustala zakres jego obowiązków. 5. Główny Księgowy wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. NACZELNA PIELĘGNIARKA 1. Naczelna Pielęgniarka podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu. 2. Obowiązki Naczelnej Pielęgniarki: 1) organizowanie i nadzór nad opieką pielęgniarską w oddziałach szpitalnych, jednostkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, pracowniach diagnostycznych przy pomocy pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek koordynujących, 2) nadzór i koordynowanie pracy pielęgniarek oddziałowych i koordynujących, 3) organizowanie pracy pielęgniarek i położnych (w tym oddziałowych i koordynujących) oraz personelu niższego współdziałającego w opiece pielęgniarskiej w uzgodnieniu z właściwą pielęgniarką oddziałową lub pielęgniarką koordynującą oraz z kierownikami poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, 4) wprowadzanie usprawnień oraz nowych metod pielęgnacyjnych optymalizujących poziom opieki nad pacjentem, 5) ustalanie oczekiwań pacjentów w zakresie opieki pielęgniarskiej w Szpitalu i Przychodni oraz ocenianie dotychczasowego stopnia ich zaspokajania, 6) dokonywanie okresowych kontroli stanu i poziomu opieki pielęgniarskiej oraz ustalanie kierunków poprawy, 7) udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących Jego pracy w zakresie sprawowania opieki pielęgniarskiej, 4

5 8) planowanie właściwego rozmieszczenia kadr pielęgniarskich oraz prowadzenie ewidencji podległego personelu, 9) organizowanie odpraw dla podległego personelu w celu omówienia spraw związanych z jego pracą, z udziałem zainteresowanych kierowników komórek organizacyjnych, 10) zatwierdzanie planów wykorzystania urlopów wypoczynkowych podległego personelu oraz ustalanie zastępstwa na okres urlopów i innych nieobecności podległego personelu, 11) zapewnienie właściwego wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w sprzęt, aparaturę oraz materiały niezbędne do działalności zawodowej oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, w tym: a) wnioskowanie w sprawie wyposażenia, b) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzania procedury zamówień publicznych na zakup wyposażenia oraz opiniowanie projektów umów w tym zakresie; 12) nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Szpitala, 13) nadzór nad planowaniem przez pielęgniarki oddziałowe i koordynujące potrzeb szkoleniowych pracowników w zakresie doskonalenia kwalifikacji, opracowywania kierunków i form szkolenia wewnątrzzakładowego oraz kierowanie podległego personelu na szkolenia i kursy, 14) przedstawianie Dyrektorowi sprawozdań z przebiegu prac podległego personelu; 3. Naczelna Pielęgniarka współpracuje z: 1) jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie planowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych z NFZ, 2) Izbą Pielęgniarek i Położnych, Państwową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. 4. Naczelna Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. SZPITAL Izba Przyjęć Zadania Izby Przyjęć w zakresie świadczeń medycznych wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent. 2. Pielęgniarkę Koordynującą. 3. Starszą Pielęgniarkę/Pielęgniarkę. 4. Sprzątaczkę. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Obowiązki Starszego Asystenta/Specjalisty, Asystenta/Specjalisty, Młodszego Asystenta: 1) sprawowanie opieki nad chorymi, 2) przeprowadzanie badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowo przyjętego pacjenta oraz udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej, 3) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Izby Przyjęć, 4) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 5) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych regulaminu porządkowego, 5

6 6) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia Izby Przyjęć w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania izby, 7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej, 8) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Pielęgniarka koordynująca 1. Pielęgniarka Koordynująca podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, a funkcjonalnie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa i lekarzowi pełniącemu dyżur. 2. Obowiązki Pielęgniarki Koordynującej: 1) organizowanie pracy podległego personelu, pod względem całodobowego zapewnienia opieki pielęgniarskiej nad chorym zgłaszającym się do Izby Przyjęć, a zwłaszcza przez: a) planowanie właściwego wykorzystania personelu (grafiki, urlopy, zastępstwa itp.), b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczących leczenia i pielęgnacji chorych pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń); 2) zapewnianie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez: a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, b) dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta, c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki, d) zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz opieki nad ciężko chorym i umierającym; 3) nadzór wykonania zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez: a) bieżącą kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel, b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy, c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem pracy pielęgniarskiej; 4) nadzór nad pracą sprzątaczki i stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń, odpowiada za wdrażanie standardów i procedur z zakresu profilaktyki zakażeń, 5) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu przez: a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod postępowania pielęgnacyjnego, b) organizowanie szkoleń wewnętrznych zgodnie z potrzebami Izby Przyjęć oraz zainteresowaniami personelu; 3. Pielęgniarka koordynująca współdziała z właściwymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie: 1) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w Izbie Przyjęć (np. bielizna, wykonywanie badań diagnostycznych), 2) zaopatrzenia Izby Przyjęć w niezbędny sprzęt, leki i materiały, 3) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury medycznej; 4. Pielęgniarka koordynująca bierze udział w komisjach ds. jakości, standardów i zakażeń. 5. Pielęgniarka koordynująca wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. 6

7 Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka podlega służbowo Pielęgniarce koordynującej. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki: 1) niezwłoczne zawiadamianie lekarza dyżurnego o przybyciu chorego do Izby Przyjęć, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, w szczególności poprzez: a) przygotowanie pacjenta do badania, b) informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, c) pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, zapewnienia pacjentowi odpowiedniego stanu higienicznego, d) szerzenie oświaty zdrowotnej; 3) przygotowywanie pacjenta do hospitalizacji, sporządzanie w obecności drugiej osoby i za zgodą pacjenta szczegółowy opis posiadanych przez niego dokumentów osobistych, przedmiotów wartościowych, walorów pieniężnych i przekazanie pacjenta wraz z opisem na właściwy oddział, 4) pobieranie materiału do badania laboratoryjnego, 5) udzielanie pierwszej pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia, 6) dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych oraz wykonywanie zleceń lekarskich, 7) dokumentowanie wykonanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, 8) zapewnienie bezpieczeństwa chorym wymagającym szczególnego nadzoru medycznego, 9) przestrzeganie praw pacjenta oraz zasad etyki pielęgniarskiej, 10) przeprowadzanie dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego, 11) utrzymywanie stanowiska pracy w czystości i porządku, 12) wprowadzanie danych medycznych do sieci informatycznej, 13) podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych, zewnętrznych i samokształcenie. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą Izby Przyjęć, a w sprawach terapeutycznych lekarza dyżurującego w Izbie Przyjęć oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Sprzątaczka 1. Sprzątaczka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej. 2. Obowiązki Sprzątaczki: 1) sprzątanie i utrzymywanie czystości i porządku w Izbie Przyjęć i innych pomieszczeniach, 2) dokładna i bieżąca dezynfekcja pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi zasadami, 3) pomaganie w czynnościach pielęgnacyjnych, 4) udzielanie pomocy ciężko chorym poprzez zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, 5) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 6) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 7) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 8) dbanie o powierzony sprzęt, 9) powiadamianie bezpośredniego przełożonego o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, 7

8 10) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych. 3. Sprzątaczka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Pielęgniarkę Koordynującą lub pielęgniarkę dyżurną oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Oddziały szpitalne Zadania wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: 1. Ordynator. 2. Zastępca Ordynatora. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, 4. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa. 5. Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej. 6. Pielęgniarka epidemiologiczna. 7. Specjalistka Pielęgniarka/Położna. 8. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka odcinkowa. 9. Starsza Położna/Położna odcinkowa. 10. Starsza Salowa, Salowa. 11. Dietetyczka. Ordynator i Zastępca Ordynatora 1. Ordynator podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a Zastępca Ordynatora Ordynatorowi. 2. Obowiązki Ordynatora i Zastępcy Ordynatora: 1) ustalanie organizacji pracy oddziału, 2) dokonywanie podziału czynności w zakresie zadań oddziału określonych w Regulaminie Porządkowym ze szczególnym uwzględnieniem całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki lekarsko pielęgniarskiej, 3) nadzór oraz koordynacja nad prawidłową pracą oddziału, 4) przeprowadzanie badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia każdego nowo przyjętego do hospitalizacji pacjenta oraz udzielanie mu właściwej pomocy lekarskiej. Zadanie to Ordynator (lub Zastępca Ordynatora) może zlecić innemu podległemu lekarzowi, 5) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości oddziału, 6) dokonywanie obchodu chorych w oddziale, 7) pełnienie dyżurów lekarskich oraz innych czynności związanych z zadaniami Izby Przyjęć, 8) przekazywanie lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny właściwych informacji o stanie zdrowia wszystkich pacjentów hospitalizowanych w oddziale oraz określanie zakresu czynności lekarzowi dyżurnemu, 9) omawianie z podległym personelem lekarskim wybranych przypadków chorobowych, sposobu ustalenia rozpoznania i metod ich leczenia, 10) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 11) udzielanie konsultacji bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległych sobie lekarzy w innych oddziałach, 12) nadzór nad pracą w poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 8

9 13) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w Przychodni z zakresu opieki specjalistycznej oraz kierowanie podległych lekarzy do realizacji tego rodzaju świadczeń. Zapewnianie ciągłości pracy w nadzorowanej poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 14) nadzór nad gospodarką lekami, krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz artykułami sanitarnymi w oddziale. W szczególności do obowiązków Ordynatora w tym zakresie należy: a) stała kontrola zużycia leków i artykułów sanitarnych, b) nadzór nad prawidłowym stosowaniem i podawaniem pacjentom leków, środków odurzających i psychotropowych, c) nadzór nad sporządzaniem remanentów apteczki oddziałowej, d) bieżąca kontrola środków odurzających i psychotropowych w zakresie ich właściwego zabezpieczenia, przechowywania, ordynacji i ewidencji; 15) nadzór oraz kontrola nad prawidłowością prowadzonej przez personel oddziału dokumentacji medycznej (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, księga środków odurzających i psychotropowych), w tym nadzór nad terminowym i prawidłowym opracowywaniem dokumentów statystycznych oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) nadzór nad prawidłowością sprawozdań wprowadzanych do sieci informatycznej, 17) nadzór nad utrzymaniem w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz kontrolę prowadzenia księgi inwentarzowej, 18) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia oddziału w leki, sprzęt medyczny i artykuły sanitarne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału, 19) nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia, 20) ustalanie harmonogramów dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, 21) wydawanie poleceń podległemu personelowi lekarskiemu w zakresie przydzielonych zadań służbowych, 22) nadzór nad terminowym wykonywaniem przez podległy personel lekarski wszystkich niezbędnych zabiegów i badań pomocniczych zleconych pacjentom, 23) nadzór nad procesem pielęgnowania chorych oraz czuwanie nad odpowiednim odnoszeniem się personelu szpitalnego do pacjentów, 24) prowadzenie kontroli wykonania przez personel pielęgniarski zleceń lekarskich i pielęgnowania chorych, 25) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych zadań, 26) dbanie o dyscyplinę pracy, zwłaszcza w zakresie właściwego poziomu opieki lekarsko pielęgniarskiej nad pacjentami, przestrzeganiem zasad etyki lekarskiej i praw pacjenta, 27) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz p.poż., 28) planowanie potrzeb w zakresie szkoleń podległych lekarzy, w tym potrzeb dotyczących specjalizacji oraz szkoleń bhp i p.poż., 29) prowadzenie szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w oddziale, 30) nadzór nad właściwym poziomem szkoleń prowadzonych przez wyznaczonych w tym celu lekarzy, 31) racjonalne korzystanie z dysponowanego majątku oraz przydzielonych oddziałowi środków rzeczowych, finansowych i dokumentów, 9

10 32) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań z działalności oddziału i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązania, 33) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych Regulaminu, 34) organizowanie pogadanek dla chorych bezpośrednio bądź za pośrednictwem podległego personelu medycznego z zakresu specjalności oddziału, 35) nadzór nad realizacją przez personel średni oddziału opieki nad chorymi w zakresie ich potrzeb socjalno bytowych. Prowadzi współpracę w tym przedmiocie ze służbami socjalnymi Zakładu, 36) udział w naradach lekarskich organizowanych w szpitalu, 37) realizowanie zadań i obowiązków z problematyki obrony cywilnej zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi, 38) przestrzeganie obowiązku nie palenia tytoniu i spożywania alkoholu w pomieszczeniach oddziału. 3. Ordynator i Zastępca Ordynatora współpracuje z: 1) kierownikiem Przychodni Rejonowej w zakresie zapewnienia właściwej organizacji opieki ambulatoryjnej, 2) innymi jednostkami funkcjonalnymi oraz komórkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom przebywającym w oddziale. 4. Ordynator i Zastępca Ordynatora wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent 1. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent podlega służbowo Ordynatorowi. 2. Obowiązki Starszego Asystenta/Specjalisty, Asystenta/Specjalisty, Młodszego Asystenta: 1) sprawowanie opieki nad chorymi przydzielonymi przez Ordynatora, 2) leczenie pacjentów zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości oddziału, 3) przeprowadzanie wstępnego obchodu chorych w obecności Ordynatora, referowanie stanu zdrowia chorych oraz notowanie podczas obchodu zleceń Ordynatora, 4) wykonywanie zabiegów zleconych przez Ordynatora, 5) wydawanie personelowi pielęgniarskiemu poleceń dotyczących realizacji świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 6) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach, 7) udzielanie konsultacji w oddziałach szpitala, 8) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w Przychodni z zakresu opieki specjalistycznej w określonych przez Ordynatora dniach i godzinach w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy i innych zaświadczeń niezbędnych pacjentowi, 9) zawiadamianie Ordynatora o wszelkich ważniejszych wydarzeniach w oddziale oraz wykroczeniach popełnionych zarówno przez personel jak i chorych, a także o podejmowanych ustaleniach, 10) czuwanie nad przestrzeganiem przez chorych Regulaminu, 11) osobiste dopilnowywanie wykonania ustaleń Ordynatora w razie ujawnienia w oddziale choroby zakaźnej, w zakresie postępowania z chorymi zakaźnie w oddziale niezakaźnym, 10

11 12) prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie określonym przez Ordynatora (historia choroby, księga raportów lekarskich, księga zabiegów, księga transfuzji, księga środków odurzających i psychotropowych), 13) pełnienie dyżurów medycznych według rozkładu ustalonego przez Ordynatora oddziału oraz czynności związanych z zadaniami Izby Przyjęć, 14) udział w naradach lekarskich organizowanych w Zakładzie, 15) przestrzeganie zasad etyki lekarskiej, praw i obowiązków pacjenta. 3. Starszy Asystent/Specjalista, Asystent/Specjalista, Młodszy Asystent wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Ordynatora oraz na polecenie Dyrektora Zakładu, Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa, określone w Regulaminie Porządkowym. w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Do obowiązków lekarza w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii podległego służbowo Ordynatorowi Oddziału Chirurgicznego należy: 1) przeprowadzanie badań i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach do ustalenia planu znieczulenia pacjenta zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego, 2) prowadzenie znieczulenia w czasie zabiegu zgodnie z postępem wiedzy medycznej i technicznej w zakresie możliwości Szpitala, 3) stałe monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia ogólnego, 4) wybudzanie i dokonywanie oceny stanu zdrowia pacjenta po zabiegu operacyjnym., 5) kontrola pracy personelu anestezjologicznego, 6) przekazywanie lekarzowi dyżurnemu w oddziale właściwych informacji o stanie zdrowia pacjentów planowanych do zabiegu i po operacji, 7) udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach niezależnie od miejsca tego wypadku na terenie Zakładu, 8) udzielanie konsultacji w innych oddziałach Szpitala w zakresie intensywnej terapii pacjenta, 9) odpowiedzialność za gospodarkę lekami, środkami odurzającymi i innymi wyrobami medycznymi będącymi w użytkowaniu zespołu anestezjologów, 10) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) współpraca z ordynatorami poszczególnych oddziałów w Szpitalu, oraz pozostałą kadrą medyczną w zakresie zapewnienia właściwej organizacji opieki nad pacjentem hospitalizowanym, 12) prowadzenie szkoleń personelu medycznego, 13) ścisła współpraca z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, spraw technicznych i gospodarki majątkiem w zakresie przeglądów, napraw, konserwacji i uzupełniania aparatury medycznej, 14) przestrzeganie reżimu sanitarnego, zasad bhp oraz przepisów p.poż. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej 1. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce, a funkcjonalnie Ordynatorowi Oddziału. Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej i pełni jej obowiązki w czasie nieobecności w pracy. 2. Obowiązki Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej i Zastępcy Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej: 11

12 1) organizowanie pracy podległego personelu pod względem zapewnienia całodobowej opieki nad chorym, a zwłaszcza przez: a) planowanie właściwego rozmieszczenia i wykorzystania personelu zgodnie z obowiązującym czasem pracy i zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji chorych, pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego (raporty pielęgniarskie, przekazywanie zleceń); 2) współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie: a) zapewnienia chorym odpowiednich warunków bytowych w oddziale (np.: bielizna, żywienie chorych, wykonywanie badań diagnostycznych), b) zaopatrzenia oddziału w niezbędny sprzęt, leki i materiały, c) utrzymania w prawidłowym stanie wyposażenia, zarówno medycznego jak i gospodarczego, znajdującego się w oddziale oraz prowadzenie księgi inwentarzowej; 3) zapewnienie właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności przez: a) stwarzanie warunków prawidłowej adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, b) planowanie i dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o znajomość stanu zdrowia pacjenta i programu leczenia, c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki, d) zapewnienie bezpieczeństwa chorym oraz opieki nad ciężko chorym i umierającym, e) nadzór nad rzeczami pacjentów oddanymi do depozytu; 4) nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie sprawowanej opieki pielęgniarskiej przez: a) nadzór nad procesem pielęgnowania oraz jego dokumentowaniem, b) okresowe kontrole pracy pielęgniarek odcinkowych i personelu pomocniczego na dyżurach popołudniowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy, c) bieżący nadzór nad właściwym dokumentowaniem działalności pielęgniarskiej, nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej; 5) nadzór nad stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń oddziału oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i p.poż., 6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych podległego personelu, a zwłaszcza przez: a) prowadzenie bieżącego instruktażu w zakresie ustalenia i właściwego doboru metod postępowania pielęgnacyjnego, b) właściwą realizację programu adaptacji zawodowej pracowników, c) organizowanie szkoleń wewnątrz oddziałowych zgodnie z potrzebami oddziału oraz zainteresowaniami personelu; 7) udział w komisjach ds. jakości, standardów i zakażeń. 3. Pielęgniarka/Położna Oddziałowa i Zastępca Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Pielęgniarka epidemiologiczna 1. Pielęgniarka epidemiologiczna podlega służbowo Naczelnej Pielęgniarce. 2. Pielęgniarka epidemiologiczna organizuje i realizuje kompleksowo zadania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych, a w szczególności: 1) współuczestniczy w wypracowaniu i wdrażaniu programów w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, 2) koordynuje i monitoruje przestrzeganie standardów organizacyjnych dotyczących: 12

13 a) metod i technik pracy personelu, b) systemu transportu wewnętrznego, c) sposobu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, d) procesów dezynfekcji i sterylizacji, e) procesów dezynsekcji i deratyzacji; 3) prowadzi i przechowuje dokumentację bazy danych dotyczących zakażeń w szpitalu, 4) prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, 5) sprawuje nadzór nad systemem izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażenia dla innych, 6) współpracuje z inspektorem bhp, lekarzem zakładowym, 7) organizuje i prowadzi systematyczną edukację personelu medycznego z zakresu zakażeń szpitalnych. 3. Pielęgniarka epidemiologiczna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez Naczelną Pielęgniarkę oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Specjalistka Pielęgniarka/Położna 1. Specjalistka Pielęgniarka/Położna podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Specjalistki Pielęgniarki/Położnej: 1) ustalanie rozpoznania pielęgniarskiego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, a w szczególności: a) przyjmowanie chorego do oddziału i ułatwia mu adaptacji, b) wykonywanie czynności higieniczne oraz zapewnia wygodę i właściwą pozycję pacjenta, c) udzielnie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie procesu pielęgnowania, e) współdziałanie w wykonywaniu czynności diagnostycznych, f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, g) stałe przebywanie w miejscu pracy, zapewniając możliwość obserwacji i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi, h) zapewnianie bezpieczeństwa chorym w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych; 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzia, sprzęt i aparaturę oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 13

14 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 8) sprawowanie opieki merytorycznej nad stażami w pielęgniarstwie, 9) prowadzenie szkoleń wewnątrzzakładowych, 10) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 11) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej, 12) udział w opracowaniu standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń, 3. Specjalistka Pielęgniarka/Położna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka odcinkowa 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki: 1) ustalanie rozpoznanie pielęgniarskiego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, a w szczególności: a) przyjmowanie chorego do oddziału i ułatwianie mu adaptacji, b) wykonywanie czynności higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji pacjenta, c) udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie procesu pielęgnowania, e) współdziałanie w wykonywaniu czynności diagnostycznych, f) pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, g) stałe przebywanie w miejscu pracy zapewniające możliwość obserwacji i ewentualnego udzielenia pomocy pacjentowi, h) zapewnianie bezpieczeństwo chorym w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji chorego, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych, 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 14

15 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 8) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 9) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Położna/Położna odcinkowa 1. Starsza Położna/Położna podlega służbowo Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej. 2. Obowiązki Starszej Położnej/Położnej: 1) ustalanie rozpoznania pielęgniarskiego/położniczego i planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjentki, 2) realizowanie postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjentki, a w szczególności: a) przyjęcie pacjentki do oddziału i ułatwienie jej adaptacji, b) wykonywanie czynności higienicznych oraz zapewnienie wygody i właściwej pozycji, c) udzielanie pomocy w spożywaniu posiłków oraz czynnościach fizjologicznych, d) prowadzenie obserwacji ogólnego stanu zdrowia, e) wykonywanie czynności diagnostycznych, f) udział i asystowanie lekarzowi w wykonaniu specjalistycznych badań diagnostycznych i zabiegach terapeutycznych, g) pobudzanie i aktywizowanie pacjentki do udziału w leczeniu, pielęgnacji i ochronie zdrowia poprzez: informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów, szerzenie oświaty zdrowotnej, organizowanie czasu wolnego pacjentom, h) zapewnianie bezpieczeństwa pacjentkom w oddziale, i) bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentki, j) dokumentowanie dokonywanych zabiegów, czynności pielęgnacyjnych i wyników obserwacji pacjentek, k) przekazywanie informacji, dotyczących postępowania pielęgnacyjnego wobec pacjenta, pozostałemu personelowi medycznemu oddziału oraz personelowi innych jednostek funkcjonalnych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych pacjentowi badań diagnostycznych bądź konsultacyjnych, 3) stałe kontrolowanie wykonywanych działań i ocenianie wyników postępowania pielęgnacyjnego, 4) wykonywanie zleceń lekarskich i poleceń pielęgniarki oddziałowej, 5) utrzymywanie w należytym stanie narzędzi, sprzętu i aparatury oraz zgłaszanie pielęgniarce oddziałowej oraz lekarzowi dyżurnemu o wszelkich usterkach i brakach, 6) zabezpieczanie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, 7) nadzór nad pracą personelu pomocniczego w czasie zmian popołudniowych, nocnych oraz w niedziele i święta, 15

16 8) wyjaśnianie z pielęgniarką oddziałową lub lekarzem dyżurnym, wszelkich wątpliwości i niejasności związanych z wykonywaniem obowiązków, 9) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej. 3. Starsza Położna/Położna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez pielęgniarkę oddziałową, ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Salowa/Salowa 1. Starsza salowa/salowa podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej. Poza godzinami pracy Pielęgniarki Oddziałowej nadzór nad wykonywanymi zadaniami na stanowisku salowej sprawuje pielęgniarka dyżurna. 2. Obowiązki Starszej salowej/salowej: 1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia oddziału zgodnie z obowiązującymi zasadami, 2) zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia, 3) pobieranie z magazynku oddziałowego środków dezynfekcyjnych oraz czystości, 4) pomaganie w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 5) udzielanie pomocy ciężko chorym poprzez pomoc w zaspokajaniu przez nich potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń po wydzielinach i wydalinach, 6) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 7) zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów, 8) transportowanie posiłków z Kuchni na Oddział i pomaganie w porcjowaniu i podawaniu posiłków pacjentom, 9) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 10) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 11) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę, 12) powiadamianie bezpośredniego przełożonego Pielęgniarkę Oddziałową o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 13) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystości i dezynfekcyjnych. 3. Starsza salowa/salowa wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Dietetyk 1. Dietetyk podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2. Obowiązki Dietetyka: 1) planowanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych i nawyków żywieniowych, 2) prowadzenie kontroli jakości produktów żywnościowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem i przydatnością do spożycia, 3) nadzór nad stanem sanitarno epidemiologicznym pomieszczeń i urządzeń działu żywienia, 4) prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym, 5) nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych, 6) dbanie o estetykę podawanych posiłków, 16

17 7) propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów edukacja pacjentów i ich rodzin, 8) opracowywanie wskazówek dietetycznych dla pacjentów wypisywanych do domu. Blok operacyjny Pielęgniarka/Położna Koordynująca Oddziału Chirurgicznego 1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego. 2. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego pełni nadzór i organizuje pracę podległego personelu w Bloku Operacyjnym. 3. Do zadań w zakresie Bloku Operacyjnego należy: 1) organizacja, kontrola i nadzór nad pracą pielęgniarek wykonujących zadania Bloku Operacyjnego, w celu zapewnienia całodobowej opieki nad operowanym pacjentem, poprzez: a) planowanie wykorzystania personelu zgodnie z obowiązującym czasem pracy i zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską, b) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowania pacjentów pomiędzy wszystkimi pracownikami (przekazywanie zleceń), c) kontrolę wykonywanych zadań przez podległy personel, d) zapewnienie pacjentom właściwych warunków w Bloku Operacyjnym, e) utrzymanie Bloku Operacyjnego w stanie stałego pogotowia operacyjnego w zakresie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt, leki i materiały, f) utrzymanie w komplecie i gotowości do użycia aparatury, g) nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Bloku Operacyjnego we wzorowej czystości i porządku oraz nad przestrzeganiem wymogów sanitarno epidemiologicznych, h) współuczestniczenie w opracowaniu procedur medycznych; 2) nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel właściwym gospodarowaniem materiałami, narzędziami i innymi przedmiotami potrzebnymi do wykonywania zabiegów operacyjnych, 3) czuwanie i kontrola nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego materiału operacyjnego, 4) przechowywanie dokumentacji wykonywanych zabiegów, 5) instrumentowanie przy operacjach. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Bloku Operacyjnego. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Starszej Położnej/Pielęgniarki/Położnej instrumentariuszki: 1) instrumentowanie przy zabiegach. 2) zapewnienie pacjentom właściwych warunków na bloku operacyjnym. 3) przygotowywanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów potrzebnych do wykonywania zabiegów operacyjnych. 4) zapewnienie właściwego przepływu informacji dotyczącej operowanego pacjenta pomiędzy pracownikami Bloku Operacyjnego i oddziałów zabiegowych (zlecenia). 17

18 5) dbanie o utrzymanie we wzorowej czystości i porządku pomieszczeń sal w bloku operacyjnym oraz przestrzeganie wymogów sanitarno epidemiologicznych. 6) czuwanie i prowadzenie kontroli nad właściwym przechowywaniem instrumentarium oraz jałowego materiału operacyjnego, zgłaszanie o wszelkich usterkach i awariach sprzętu Pielęgniarce Koordynującej. 3. Starsza Pielęgniarka/Starsza Położna/Pielęgniarka/Położna instrumentariuszka wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego, a funkcjonalnie lekarzowi anestezjologowi pełniącemu dyżur. 2. Obowiązki Starszej Pielęgniarki/Pielęgniarki anestezjologicznej: 1) przygotowywanie aparatury i sprzętu anestezjologicznego, 2) przygotowywanie leków i środków znieczulających, 3) przygotowywanie pacjenta do znieczulenia, 4) sprawdzanie dokumentacji pacjenta, 5) wykonywanie zleceń lekarskich i wspólnie z anestezjologiem dokonywanie znieczulenia pacjenta w sposób najbardziej bezpowikłaniowy, bezpieczny i zgodny z najnowszymi osiągnięciami współczesnej anestezjologii, 6) sprawowanie opieki nad chorym od chwili przywiezienia na salę operacyjną do przyjęcia do oddziału po zabiegu i wybudzeniu, 7) w razie wystąpienia zaburzeń krążeniowo oddechowych itp. bierze czynny udział w akcjach reanimacyjnych i resuscytacyjnych jako pomoc anestezjologa. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka anestezjologiczna wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym 1. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Bloku Operacyjnego. 2. Obowiązki Starszej Salowej/Salowej na Bloku Operacyjnym: 1) sprzątanie, mycie i dezynfekcja urządzeń, pomieszczeń oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, 2) zbieranie i segregowanie wszystkich odpadów medycznych, bielizny oraz transportowanie ich do miejsca przeznaczenia, 3) pobieranie z magazynka oddziałowego środków dezynfekcyjnych oraz czystościowych, 4) pomaganie w pielęgnacyjnych czynnościach pielęgniarskich, 5) udzielanie pomocy ciężko chorym przez zaspokojenie potrzeb fizjologicznych oraz wynoszenie, mycie i dezynfekcja naczyń po wydzielinach i wydalinach, 6) czuwanie nad bezpieczeństwem chorych, 7) zgłaszanie się na każde wezwanie pacjentów, 8) okazywanie życzliwego stosunku do chorych, przełożonych i współpracowników, 9) nie udzielanie informacji o stanie chorego, 10) dbanie o powierzony sprzęt i aparaturę, 18

19 11) powiadamianie Pielęgniarki Koordynującej o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia, 12) właściwe przechowywanie sprzętu, środków czystościowych i dezynfekcyjnych. 3. Starsza Salowa/Salowa na Bloku Operacyjnym wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. Sterylizatornia Pielęgniarka/Położna Koordynująca Oddziału Chirurgicznego 1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego podlega służbowo Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego. 2. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Chirurgicznego pełni nadzór i organizuje pracę podległego personelu w Sterylizatorni. 3. Do zadań w zakresie Sterylizatorni należy: 1) nadzór nad właściwą sterylizacją narzędzi i materiałów opatrunkowych, 2) nadzór nad prawidłowym magazynowaniem materiałów sterylnych, 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego sterylizatora, przechowywanie i segregowanie testów kontrolnych, 4) ścisła współpraca z oddziałami szpitala, przychodnią rejonową, pogotowiem ratunkowym w zakresie sterylizacji narzędzi i materiału opatrunkowego, 5) przedkładanie dyrekcji wniosków dotyczących kontroli wewnętrznej oraz informacji pokontrolnych ustalonych przez stację Sanitarno Epidemiologiczną. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii 1. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii podlega służbowo Pielęgniarce Koordynującej Oddziału Chirurgicznego. 2. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatorni: 1) przygotowywanie i sterylizacja: a) bielizny operacyjnej i innych materiałów tekstylnych, b) materiałów opatrunkowych, c) narzędzi, d) sprzętu medycznego podlegającego procesom sterylizacji, e) rękawiczek; 2) prowadzenie dokumentacji, prawidłowe zakładanie i dokonywanie odczytu wskaźników, testów, 3) obsługiwanie sterylizatorów, 4) dokładne sprawdzanie wsadu w procesie sterylizacji, 5) powiadamianie Pielęgniarki Koordynującej o każdym fakcie zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 3. Starsza Pielęgniarka/Pielęgniarka w Sterylizatornii wykonuje inne czynności związane bezpośrednio z pracą zawodową, nie objęte niniejszym zakresem, a zlecone przez przełożonego oraz określone w Regulaminie Porządkowym. 19

20 LABORATORIUM ANALITYCZNE Zadania w Laboratorium Analitycznym wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach: 1. Kierownik Laboratorium. 2. Starszy asystent/asystent/młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej. 3. Młodszy Asystent. 4. Starszy Technik/Technik analityki medycznej. 5. Starsza Pomoc Laboratoryjna/Pomoc laboratoryjna./sprzątaczka. Kierownik Laboratorium Analitycznego 1. Kierownik Laboratorium Analitycznego podlega służbowo Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, a merytorycznie diagnoście laboratoryjnemu. 2. Obowiązki Kierownika Laboratorium Analitycznego: 1) ustalanie organizacji pracy, a w szczególności: a) godzin pracy laboratorium, b) rodzajów wykonywanych badań, c) trybu przyjmowania materiału i wydawania wyników; 2) dokonywanie podziału czynności między pracowników w zakresie zadań laboratorium, a dotyczących wykonywania badań diagnostycznych dla chorych leczonych w oddziałach szpitala oraz w poradniach przychodni i na podstawie odrębnie zawartych umów, 3) nadzór nad koordynacją prawidłowej pracy, 4) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji w zakresie badań laboratoryjnych oraz sporządzanie dokumentacji statystycznej, dotyczącej działalności diagnostycznej laboratorium, 5) prowadzenie kontroli nad utrzymaniem w należytym stanie mienia oraz nadzór nad prowadzeniem księgi inwentarzowej, 6) wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia w odczynniki i inne materiały niezbędne do pracy w poszczególnych pracowniach, 7) opracowywanie i przygotowywanie materiałów wyjściowych do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych na zrealizowanie wnioskowanego zaopatrzenia, 8) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu sprawozdań i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązania, 9) kontrola prawidłowości pobrania materiałów do badań, 10) kontrola dokładności, terminowości wykonywanych badań, 11) sprawdzanie wyników badań, 12) podpisywanie wyników badań wykonywanych osobiście, 13) pełnienie dyżurów medycznych, 14) nadzór nad wprowadzaniem informacji medycznej do sieci informatycznej, 15) ustalanie harmonogramów pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zapewnienia całodobowej ciągłości funkcjonowania Laboratorium Analitycznego, 16) udzielanie wskazówek i wytycznych podległemu personelowi co do sposobu wykonania przydzielonych im zadań, 17) dbanie o dyscyplinę pracy i pełni nadzór nad przestrzeganiem przez podległy personel reżimu sanitarnego, zasad bhp i p.poż., 18) planowanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoleń bhp i p.poż., 19) organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników oraz innych osób wykonujących zawody medyczne w zakresie diagnostyki analitycznej. 3. Kierownik Laboratorium Analitycznego współpracuje z: 20

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego ŚCP z dnia 05.05.2014r. Oddziałów Psychiatrycznych, Oddziału Psychiatrycznego dla Chorych Somatycznie, Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 1) Oddziały (OP) podlegają Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 2) Oddziałami zarządzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności:

2. Do zadań szczegółowych realizowanych przez pielęgniarkę/pielęgniarza należą w szczególności: 1 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zawarta w Nowym Tomyślu, dnia pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Regulamin organizacyjny Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo