Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły."

Transkrypt

1 Mirosław Drabczyński Krystian Kaźmierczak Statystyka jako narzędzie ewaluacji wewnętrznej i poprawy jakości pracy szkoły. Jeśli chodzi o rodzaje prawd są trzy wg ks. Józefa Tischnera ( Historia filozofii po góralsku polecamy): Świento prowda Tys prowda Gówno prowda Skąd ta anegdota na wstępie? Wykładowcy akademiccy uczyli nas, (jesteśmy nauczycielami matematyki) że aby zrobić prawidłowe badanie statystyczne, potrzeba rzetelnej wiedzy, a publikacje statystyczne, tabele, wykresy itp., przedstawiane w ogólnodostępnej prasie, mają niekiedy mało wspólnego ze statystyką. Dlatego, w takich przypadkach, statystyka może okazać się ostatnią prawdą z Historii filozofii. Aby tak nie było, przytoczymy kilka przykładów błędów popełnianych przy sporządzaniu, czy interpretacji statystyk. Przykłady te, podobnie jak nauczyciele: pan Kowalski oraz pan Nowak zostały wymyślone przez nas i prosimy nie odbierać naszego wywodu w odniesieniu do jakiejkolwiek szkoły, czy nauczyciela. Zachęcamy czytelnika, by nie patrzył od razu na analizę, lecz spróbował samodzielnie zinterpretować dane. Dlatego też najpierw umieściliśmy przykłady, a dopiero poniżej omówienie. Przykład 1. Mamy dwóch nauczycieli: Kowalskiego i Nowaka. U Kowalskiego średni wynik uczniów z egzaminu maturalnego to 65%, u Nowaka 55%. Który uczył lepiej? str. 1

2 Przykład 2. Klasy maturalne przez cykl edukacji uczyli panowie Kowalski oraz Nowak. W latach nieparzystych egzamin zewnętrzny zdawali uczniowie pana Kowalskiego, a w latach parzystych pana Nowaka. Klasy miały takie same osiągnięcia na wejściu, a wyniki matury umieszczono w tabeli poniżej. Rok Średni wynik u Kowalskiego Rok Średni wynik u Nowaka % % % % % % Oczywiście, to że uczniowie pana Nowaka uzyskują następnego roku taki wynik, co rok wcześniej pan Kowalskiego, nie znaczy, że Nowak uczy gorzej, ale sformułujemy wniosek: Kowalski przyczynia się do wzrostu jakości pracy szkoły, bo to on pierwszy znajduje metody do poprawy osiągnięć, a Nowak je powiela. Wyraźnie wyróżniamy Kowalskiego. Przykład 3. Czy jeśli średni wynik w szkole jest coraz wyższy, to szkoła jest coraz lepsza? Czy, jeśli wynik w szkole jest coraz niższy, to szkoła jest coraz gorsza? Przykład 4. Matura danego roku. Panowie: Kowalski i Nowak uczą matematyki. Wyniki wstępne w klasach Kowalskiego i Nowaka były porównywalne. Tabela przedstawia wyniki maturalne przedmiotów obowiązkowych. W tabeli umieszczono trzy przedmioty obowiązkowe na maturze. (Wykluczamy przypadek, że jedna z klas z każdego przedmiotu osiągnęła wyższe wyniki, a druga niższe, bez wnikania w czynniki.) Wynik w tabeli, podany w procentach, nie oznacza zdawalności, tylko średni procent poprawnych odpowiedzi, udzielonych przez uczniów w danej klasie. Jest to więc wynik jakościowy. str. 2

3 Klasa Język polski (pp) Język obcy (pp) Matematyka (pp) A (Kowalski) 60% 60% 70% B (Nowak) 60% 60% 55% Który nauczyciel uczył lepiej? Przykład 5. Tabelka jak w poprzednim przykładzie. Są to klasy ponadgimnazjalne. Obie klasy realizują ten sam program, w takim samym zakresie godzin. Klasa Język polski (pp) Język obcy (pp) Matematyka (pp) A (Kowalski) 60% 60% 70% B (Nowak) 60% 60% 55% Który nauczyciel uczył lepiej? Ad. Przykład 1. Prawidłowa odpowiedź: Nie wiemy. Mamy za mało danych, żeby to stwierdzić. Np. Kowalski uczy w klasie elitarnej i na wejściu miał wynik 70%, a Nowak w klasie przeciętnej i na wejściu miał wynik 50%. Jak teraz ocenię wyniki? U Kowalskiego wynik na wejściu wynosił 70%, na koniec 65%, u Nowaka na wejściu było 50%, na koniec edukacji 55%. Który więc uczył lepiej? Nie można stwierdzić, nie uwzględniając danych wejściowych. Ad. Przykład 2. Prawidłowa odpowiedź: Nie wiemy. Mamy za mało danych, żeby wyróżniać pana Kowalskiego. Jeśli np. tabela rozszerzona o wyniki w kraju wygląda następująco: Rok Średni wynik u Kowalskiego Średni wynik w kraju Rok Średni wynik u Nowaka Średni wynik w kraju % 50% % 45% % 55% % 50% % 60% % 55% str. 3

4 Kowalski uczy na średnim poziomie, a Nowak osiąga o 5 punktów procentowych wynik lepszy w porównaniu do kraju. Bez patrzenia na wynik w kraju (okręgu) nie mogę porównywać różnych lat. Należy więc przekładać pomiar liczbowy na jakościowy. Musimy mieć punkt odniesienia, a nie interpretować tylko suche wyniki. Ad. Przykład 3. Może się zdarzyć, że wynik w szkole jest coraz wyższy (np. coraz łatwiejszy egzamin zewnętrzny), ale szkoła osiąga coraz niższe wyniki, w porównaniu do kraju. Musimy mieć punkt odniesienia, co z czym porównujemy, a nie patrzmy tylko na wynik! Może oczywiście być też odwrotnie. Inny czynnik, który należy uwzględnić: może też się zdarzyć, że wynik w szkole jest coraz wyższy, w porównaniu do wyników krajowych również, ale do szkoły trafiają uczniowie o coraz większym potencjale i nie ma w tym zasługi uczących tzn. brak wzrostu wkładu pracy w porównaniu do wyników. Można doszukiwać się czynnika, który wpłynął na wybór przez uczniów o najwyższym potencjale, tej właśnie szkoły. Można zadać pytanie, czy jakieś poczynania dokonała placówka, że najzdolniejsi uczniowie wybierają właśnie tę. Zjawisko to dotyczy głównie większych aglomeracji, gdzie uczniowie mogą więcej możliwości wyboru szkół średnich. W szkołach ponadgimnazjalnych, uznawanych za elitarne, przy rekrutacji są progi punktowe, ale w wielu placówkach, ze względu na niż demograficzny, przyjmuje się niemal każdego ucznia, bez względu na wynik z testu gimnazjalnego, przez co zróżnicowanie poziomu wiedzy na wstępie jest znacznie większe, niż w placówkach, które dokonują selekcji podczas rekrutacji. Innym czynnikiem może być bardziej efektywna praca, na danym obszarze, w placówkach na wcześniejszym etapie edukacji. Wtedy, bez ingerencji szkoły średniej, trafią do niej uczniowie zdolniejsi, gdyż wcześniej nabyli większą wiedzę. Ad. Przykład 4. Prawidłowa odpowiedź. Nie wiemy, brakuje pełnej informacji. Okazało się, że klasa A to mat-fiz. Można uogólnić, porównując całe klasy, że większe było, już na wstępie, zaangażowanie uczniów tej klasy, ponieważ sami wybrali matematykę jako przedmiot str. 4

5 kierunkowy. Mając możliwość wyboru, decydujemy się na to, czym jesteśmy bardziej zainteresowani. Poza tym, w klasie A uczniowie w całym cyklu nauki mieli 18 godzin oraz mieli powiększoną wiedzę o zakres rozszerzony, a uczniowie klasy B mieli w całym cyklu 10 godzin i realizowali tylko zakres podstawowy. Można stwierdzić, że przecież obie klasy realizowały tę samą podstawę, ale przecież uczniowie z klasy A poznali inne, szersze metody, z których mogli skorzystać również na egzaminie z zakresu podstawowego. Uważamy też, że większa liczba godzin ma wpływ na wynik. Można powiedzieć, że nawet przy 30 godzinach w tygodniu nauczyciel może źle uczyć, a liczba godzin nie ma wpływu na wynik egzaminu. Dlaczego więc znaczna grupa nauczycieli chciałaby mieć większą liczbę godzin w cyklu z daną klasą? Z powodów finansowych, własnych fanaberii? Proponujemy też, by np. wybitny nauczyciel jakiegokolwiek przedmiotu przeprowadzał z danym uczniem godzinę zajęć w tygodniu, a ten zły nauczyciel, z uczniem o porównywalnym potencjale, siedem godzin w tygodniu i porównajmy wyniki po jakimś czasie. A liczy się jeszcze zaangażowanie młodzieży do danego przedmiotu. Wiele osób trzeba ciągle motywować do pracy. Ad. Przykład 5. Prawidłowa odpowiedź. Dalej nie wiemy. Za mało danych. Może okazać się, że obie klasy liczyły po 30 uczniów, ale w klasie A Kowalski powiedział najsłabszym, że jeśli złożą deklaracje maturalne, to dostaną ocenę niedostateczną na koniec roku i do matury przystąpiło 20 najlepszych absolwentów, a w klasie B wszyscy. Czy można porównywać wyniki tych dwóch klas? Nie! Oprócz zdawalności, ważny jest też wynik z rozszerzenia, choć nie wpływa na zdawalność, pamiętajmy, by również zwracać na niego uwagę przy porównywaniu wyników z różnych szkół. Prezentując wyniki egzaminu, szkoły powinny udostępniać potencjalnym kandydatom również średni wynik z rozszerzenia, oprócz zdawalności str. 5

6 Badanie przyrostu wiedzy Jedną z metod statystycznych stosowanych w szkole jest badanie przyrostu wiedzy w poszczególnych klasach. Przeanalizujmy przykład poniżej: Przykład: We wrześniu klasa 1a uzyskała z egzaminu 70% punktów możliwych do uzyskania. W czerwcu na koniec roku klasa 1a uzyskała z egzaminu 50% punktów możliwych do uzyskania Wniosek: Nie ma przyrostu wiedzy. A prawidłowa interpretacja powinna wyglądać następująco: z danego zestawienia nauczyciel wie, jakie partie materiału są niewystarczająco opanowane przez badaną grupę. Do nieopanowanych treści nauczyciel powinien powrócić w następnej klasie. Nie używajmy określenia brak przyrostu wiedzy. Oznaczałoby to, że przez rok szkolny niczego nie nauczyliśmy danej klasy. Przyrost może być odpowiedni lub nieodpowiedni w porównaniu do innej grupy, względem której porównujemy wyniki. Czy porównując oceny końcowo roczne u nauczycieli można badać przyrost wiedzy? Nie. U jednego nauczyciela dani uczniowie uzyskaliby średnią ocen 4,0, drugi nauczyciel to kosa i ci sami uczniowie z tą samą wiedzą uzyskaliby średnią ocen 3,5. Jeden nauczyciel może uważać, że wystarczy, by uczeń w zadaniach zamkniętych udzielił prawidłowej odpowiedzi i wtedy otrzyma punkt, bo taka jest procedura maturalna, inny nauczyciel uważa, że uczeń musi podać chociaż szkic argumentacji wyboru właściwej odpowiedzi i dopiero wtedy przyzna mu punkt za dane zadanie. Obaj nauczyciele uważają, że oceniają obiektywnie i sprawiedliwie. Pierwszy zgodnie z procedurami maturalnymi oraz by uczeń nie tracił czasu na uzasadnienia wyboru odpowiedzi, za co i tak nie otrzyma punktów na egzaminie, drugi, by uniknąć zgadywania odpowiedzi. Przyrost wiedzy jest zawsze! Dobrze postawione pytanie: jest czy odpowiedni? Zawsze muszę mieć grupę kontrolną, względem której porównuję wyniki. Możemy to stwierdzić, biorąc pod uwagę cały cykl nauki, czyli trzy lata nauki w szkole gimnazjalnej lub trzy lata nauki w liceum, bądź cztery lata nauki w technikum i wtedy wg opinii niektórych badaczy możemy stwierdzić, jaki był przyrost wiedzy! Uczeń, który uzyskał przy rekrutacji do szkoły średniej str. 6

7 wynik 150 punktów na 200 możliwych do uzyskania na ogół uzyska z matury więcej punktów, niż uczeń, który uzyskał przy rekrutacji wynik 80 punktów. Należy popatrzeć na efektywność uczenia obu uczniów, a nie tylko na ich wynik punktowy z egzaminu dojrzałości. Dopiero biorąc pod uwagę, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej znaczące czynniki mające wpływ na wynik nauczania, mogę oceniać przyrost wiedzy, czy próbować oceniać pracę szkoły lub nauczycieli. Do czynników mających wpływ na poziom wiedzy opanowanej przez ucznia należą między innymi: - relacje między uczniem a nauczycielem - sposób prowadzenia zajęć - baza edukacyjna szkoły - dostęp do wyższych uczelni i obiektów kulturalnych (muzea, teatr itd.) - motywacja ucznia - zajęcia poza szkolne - indywidualne podejście ucznia do nauki - zainteresowania ucznia - samoocena ucznia - cechy osobowościowe ucznia jak np. pilność, aktywność na zajęciach - atmosfera w klasie - relacje z rówieśnikami - status materialny oraz intelektualny rodziny ucznia - zaangażowanie rodziców w życie szkoły - środowisko, w którym uczeń przebywa I wiele innych. Nie wszystkie jednak czynniki mające wpływ na proces uczenia umiemy poddać badaniu i zweryfikować. Jak są przedstawiane wyniki przez CKE Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów, oprócz samego wyniku punktowego podawane są w skali centylowej z dokładnością do 1% w przedziale Przytaczamy przykładowy wynik egzaminu gimnazjalnego danego ucznia, podawany przez CKE: str. 7

8 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu: biologii, chemii, fizyki, geografii: 64% wynik taki sam lub niższy uzyskało 80% zdających Mamy informację, że uczeń rozwiązał prawie 2/3 wszystkich zadań z biologii, chemii, fizyki, geografii, ale tylko 20% uczniów piszących egzamin gimnazjalny uzyskało wynik lepszy, w porównaniu do wyniku danego ucznia, czyli wiedza z wyżej wymienionych przedmiotów, nie jest zbyt dobrze opanowana przez uczniów gimnazjów. Możliwe, że wyniki egzaminu dojrzałości od 2015 roku będą, podobnie jak wyniki uczniów szkół gimnazjalnych, podawane również w centylach. Jeśli chodzi o wynik z egzaminu dojrzałości, w szkole ponadgimnazjalnej maturzysta ma podany wynik w procentach i powinien umieć sprawdzić, gdzie jego wynik znajduje się w skali staninowej (lub skali centylowej, jeśli taka będzie) i jak dany wynik interpretować. Pokrótce przedstawimy zasadę skali, zwanej staninową: Staniny (nazwa zaczerpnięta z języka angielskiego standard nine) Najniższy: poniżej 4% zdających Bardzo niski: 4% 10% zdających Niski: 11% 22% zdających Niżej średni: 23% 39% zdających Średni: 40% 59% zdających Wyżej średni: 60 76% zdających Wysoki: 77% 88% zdających Bardzo wysoki: 89 95% zdających Najwyższy: powyżej 95% zdających Skala staninowa jest podobna do centylowej. Rozważmy przykładowego ucznia z wynikiem 64% z matematyki na poziomie podstawowym. 64% to jego indywidualny wynik, natomiast staniny porównują wyniki całej badanej populacji i mówią, jaka część zdających ma wynik niższy (wyższy), z nieco mniejszą dokładnością niż centyle. Może się okazać, że egzamin był trudny i 20% zdających ma wynik lepszy niż 64%, wtedy wynik ucznia znajdzie się w staninie wysokim, a może się okazać, że egzamin był łatwy i 50% ma wynik lepszy niż 64% i wtedy wynik ucznia będzie w staninie średnim. Staniny sporządza CKE dla danej sesji i każdego przedmiotu (osobno dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego). str. 8

9 Porównywać można siatkę centylową lub skalę staninową w danym czasie, każda daje możliwość, z różną dokładnością, porównania siebie na tle grupy zdających. Oprócz wyniku punktowego bardziej interesuje nas wynik staninowy. We wcześniejszym przykładzie, dotyczącym gimnazjum, uczeń znajduje się w staninie wysoki (80%), podczas, gdy z uzyskanego wyniku procentowego przypuszczalibyśmy, że jego wynik jest średni lub powyżej średniej (64%). Dany wynik jest więc opisany inną miarą, co daje nam szerszy punkt widzenia na poziom wiedzy opanowanej prze ucznia. Procenty przypisane poszczególnym staninom uzupełniają wiedzę i tworzą w przybliżeniu wykres rozkładu, który polega na tym, że taka sama część badanej grupy jest poniżej normy i taka sama część powyżej normy. Metodę badawczą, którą oprócz wyników egzaminów powinniśmy brać pod uwagę jest edukacyjna wartość dodana (EWD). Dla danej szkoły jest ona wskaźnikiem efektywności nauczania w zakresie sprawdzanym przez egzamin. W tej metodzie badawczej bierze się 107 czynników pod uwagę, jednak jeśli dana szkoła nie brała bezpośrednio udziału w szczegółowym badaniu EWD porównywane są trzy czynniki do których ma dostęp Centralna Komisja Egzaminacyjna: wynik gimnazjalny, a wynik maturalny dysfunkcje płeć Bardziej zainteresowanych odsyłamy do literatury przedmiotu: EWD jest liczone przez zespół realizujący projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Od września 2012 roku prace projektowe zostały przeniesione do Instytutu Badań Edukacyjnych. Zarówno średni wynik egzaminu maturalnego jak i EWD w danym obszarze przedstawiany jest na znormalizowanej dla kraju oddzielnie dla LO i techników skali standardowej o średniej 100 i odchyleniu 15. Dla każdej szkoły obliczane są ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla czterech obszarów nauczania. Pierwszy, humanistyczny, obejmuje język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. Drugi obszar obejmuje wyniki egzaminu z języka polskiego. Trzeci zakres treściowy, matematyczno-przyrodniczy, obejmuje matematykę, informatykę, fizykę, chemię, biologię i geografię. Czwarty obszar to wydzielona do osobnego str. 9

10 wskaźnika matematyka. W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się informację o wykonaniu zadań egzaminacyjnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. (źródło: Nie przytaczamy objaśnienia na czym polega normalizacja, czy w jaki sposób obliczyć wskaźnik EWD. Naszym celem nie jest prowadzenie wykładu z matematyki, a osoby zainteresowane metodami statystycznymi wykorzystywanymi do wyznaczenia EWD odsyłamy do strony Omówimy, w jaki sposób interpretować wyniki. Wyniki wstępne szkoły znajdują się na osi odciętych (pozioma oś), a układ współrzędnych podzielony jest na cztery ćwiartki: Interpretacja jest następująca: 1. Szkoła sukcesu Wysoce efektywne szkoły, potwierdzone wynikami. 2. Szkoła wspierająca Szkoły efektywne mimo niskiej pozycji w rankingach. 3. Szkoła wymagająca pomocy Szkoły nieefektywne o słabych wynikach. 4. Szkoła niewykorzystanych szans Szkoły, które spoczęły na laurach. Jeśli np. średni wynik uczniów, którzy trafili do nas to 107,5 pkt. i odchylenie 2,5 pkt., (wykres powyżej), możemy stać się szkołą sukcesu, niewykorzystanych szans lub wymagającą pomocy. Nie będziemy szkołą wspierającą, bo przyszli do nas uczniowie z wynikami powyżej str. 10

11 średniej i nie wspieramy ich, oni mają odpowiedni potencjał, a jego wykorzystanie, zależy od naszego sposobu uczenia, by odpowiednio zmotywować ich do dalszej nauki. Jeśli będziemy szkołą o efektywności wyższej w porównaniu do pozostały szkół, trafimy do pierwszej ćwiartki, gdyż będąc szkołą bardziej efektywną uzyskamy wyniki lepsze od przewidywanych. Jeśli będziemy szkołą o efektywności niższej w porównaniu do pozostały szkół, trafimy do trzeciej lub czwartej ćwiartki, gdyż będąc szkołą mniej efektywną uzyskamy wyniki gorsze od przewidywanych. Nie możemy być szkołą o wyższej efektywności w porównaniu z innymi szkołami i uzyskać gorszy wynik. str. 11

12 Oczywiście, sukces osiągniemy, jeśli trafimy do ćwiartki szkoła sukcesu, a porażkę, jeśli do ćwiartki szkoła niewykorzystanych szans lub szkoła wymagająca pomocy. Który wariant jest gorszy? Nie oceniamy, w obu mamy mniejszą efektywność w porównaniu do pozostałych szkół, więc wynik egzaminu zewnętrznego jest gorszy od przewidywanego. Dane EWD są przedstawione w postaci elips. Ciemniejsza elipsa to 50% wszystkich szkół, a jaśniejsza to 90% wszystkich szkół. str. 12

13 EWD jest obliczony wg rodzajów szkół, dlatego możemy porównać w danej miejscowości efektywność w liceum z efektywnością. Odpada argument, że do którejś placówki przychodzi bardziej wyselekcjonowana młodzież. By dobrze interpretować Edukacyjną Wartość Dodaną, przeanalizujmy przykład: Przykład: Mamy wykres EWD dwóch szkół. Która szkoła jest lepsza? (Wykres zrobiony na potrzeby artykułu). W rankingach, które przedstawiają tylko wyniki punktowe i na tej podstawie przytaczane są argumenty, w której szkole uczniowie lepiej napisali egzamin, okaże się, że nieporównywalnie lepiej w szkole 1. Wg skali staninowej, szkoła ta będzie w staninie najwyższym. 125punktow! (Odczytujemy surowy, znormalizowany wynik po prostopadłym zrzutowaniu na os poziomą.) Szkoła 2 w skali staninowej ma wynik wyżej średni lub średni (103 pkt.). Wyniki są minimalnie wyższe od średniej krajowej. Ale to szkoła 2 ma zdecydowanie większą efektywność, czyli wkład pracy w to, że uczniowie uzyskali o ileś lepsze wyniki niż na etapie poprzedzającym, jest zdecydowanie większy w szkole 2! Do szkoły 1 przychodzą olimpijczycy, chociaż trzeba obiektywnie stwierdzić, że i w tej placówce efektywność jest nieco wyższa, w porównaniu do pozostałych szkół objętych badaniem. Do szkoły 2 trafiają uczniowie poniżej średniej i tu widać pracę nauczycieli. (Zobaczmy, jak bardzo str. 13

14 elipsa jest nad osią odciętych) Szkoła 2 ma większy wkład pracy, by uczniowie uzyskali dany wynik, chociaż w większości rankingów, w środowisku lokalnym będzie prawdopodobnie rozpowszechniona opinia, że lepsza jest szkoła 1, bez porównywania efektywności, tylko uwzględniając wyniki egzaminu. Lepsze wyniki końcowe, nie znaczy lepsza szkoła! Żeby nie było nieporozumień, w szkole 1 uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminów, ale wkład pracy, by je osiągnąć jest nieco powyżej średniej, a szkoła 2 jest szkołą o średnich wynikach, ale bardzo dużej efektywności. Oś pozioma mówi więc o wyniku, pionowa o efektywności i ważne jest, by w zestawieniach brać pod uwagę obie osie układu współrzędnych. Interpretacja wskaźnika EWD w I LO w Ostrzeszowie Na koniec zinterpretujemy wykres EWD w obszarze przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno przyrodniczych w I LO w Ostrzeszowie. Dodamy tylko przed interpretacją, że im mniejsza elipsa, tym większa szkoła, bo wtedy jest mniejsze odchylenie standardowe. Jeśli ktoś będzie porównywał swoją szkołę z innymi, proszę o tym pamiętać, by nie dojść do wniosku, że zestawienie jest błędne, bo np. nasza szkoła jest większa, a jest zaznaczona mniejszą elipsą w porównaniu z jakąś mniejszą. Przedstawiamy dane za okres nauczania W części humanistycznej znormalizowany wynik w porównaniu do innych liceów w Polsce wynosi 103. Jest to wynik nieznacznie wyższy w porównaniu z wynikami innych szkół. Ale popatrzmy uważnie na wykres. Przecież I LO znajduje się w pierwszej ćwiartce szkoła sukcesu! Wynik naszej szkoły znajduje się nad osią odciętych. 1 na podstawie danych z str. 14

15 Jeśli zrzutuję naszą elipsę wzdłuż osi wielkiej elipsy, okaże się, że do naszego liceum trafiają uczniowie, których wynik w części humanistycznej z egzaminu gimnazjalnego, w porównaniu do uczniów trafiających do innych liceów, wynosi 99 punktów na wejściu. Zatem do naszej szkoły trafiają uczniowie minimalnie słabsi niż do innych liceów, a dzięki odpowiedniej pracy jesteśmy szkołą sukcesu. Uczniowie kończą naszą szkołę z wynikami nieco lepszymi, w porównaniu do absolwentów innych liceów, niezależnie czy porównuję wyniki z egzaminu, czy wkład pracy. Należy jednak ciągle starać się coś poprawić. W latach jesteśmy w 50% szkół, które uzyskują podobne wyniki, ale w pierwszej ćwiartce. W części matematyczno przyrodniczej (również w latach ) średni wynik w skali znormalizowanej to 105 punktów. I znów należy odpowiednio interpretować wykres. Nasza elipsa znajduje się wśród szkół sukcesu. Jeśli zrzutuję naszą elipsę wzdłuż osi wielkiej elips okaże się, że do naszego liceum trafiają uczniowie, których średni wynik, po znormalizowaniu, w części matematyczno przyrodniczej z egzaminu gimnazjalnego, str. 15

16 w porównaniu do uczniów trafiających do innych liceów, wynosi 98 punktów na wejściu. Zatem do naszej szkoły trafiają uczniowie nieco słabsi niż do innych liceów, a dzięki odpowiedniej pracy jesteśmy szkołą sukcesu. Dowodem jest właściwa interpretacja wykresu. Uczniowie kończą naszą szkołę z wynikami nieco lepszymi w porównaniu do wyników absolwentów innych liceów. Tutaj także mieścimy się w 50% szkół, (chodzi o ciemniejszą szarą elipsę,) które uzyskują podobne wyniki, ale nasz wynik jest bliżej brzegu szarej elipsy, co oznacza, że mamy nieco większy wkład pracy. (Elipsa w tej części jest minimalnie wyżej niż w części humanistycznej). By porównać, jacy uczniowie trafiają do naszej, czy innych szkół ponadgimnazjalnych, proponujemy porównać wskaźniki EWD w gimnazjach w interesującym nas obszarze. Jeśli chodzi o powiat ostrzeszowski za okres należy wyróżnić pod względem wkładu pracy gimnazjum w Siedlikowie. str. 16

17 Pamiętajmy, że wyniki, czy to egzaminu gimnazjalnego, czy maturalnego, zależą od wcześniejszych etapów kształcenia. Po uwzględnieniu wyników egzaminu po gimnazjum, dane uczniów jako wejściowe są umieszone na osi odciętych (poziomej) i jeśli do szkoły średniej trafiają uczniowie, których wyniki można przedstawić jak na wykresie poniżej, należy tylko się cieszyć. Gorzej, jeśli ten odcinek będzie bardziej przesunięty w lewo, bo wtedy trafiają do szkoły uczniowie o niższym poziomie wiedzy. Jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne, warto, by analizowały wyniki EWD ze szkół podstawowych, bo patrząc na same elipsy, można również wywnioskować, jacy uczniowie trafiają do szkół gimnazjalnych po ukończeniu szkoły podstawowej. Powinno to motywować nauczycieli szkół z każdego poziomu do jak największego wkładu pracy, a wraz z tym zwiększą się wyniki. Jeśli chodzi o wskaźnik EWD, jeden, dość ważny czynnik, nie jest brany pod uwagę ilość godzin w cyklu uczenia z danego przedmiotu. Uważamy, że większa liczba godzin wpływa korzystnie na efektywność, choć nie musi to być reguła powszechnie obowiązująca. Jednak zdaniem twórców EWD jest to indywidualna, wewnętrzna sprawa szkoły, ile godzin zostaje przeznaczonych na dany przedmiot. Jeśli chodzi o przedmioty realizowane w zakresie podstawowym, są ramówki, ale mamy tu na myśli przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (od dwóch do czterech) i ile takich przedmiotów jest realizowanych w danej szkole, dwa ze znacznie zwiększoną liczbą godzin, czy cztery z minimalna liczbą godzin str. 17

18 przeznaczonych na rozszerzenie. Co prawda Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. mówi, że dyrektor może wystąpić z wnioskiem o dodatkowe trzy godziny dla każdego oddziału w danym roku szkolnym, ale w niewielu szkołach, wyszukując na stronach internetowych plany klas w poszczególnych placówkach, korzysta się z tej możliwości. Inna sprawa, czy organ prowadzący wyrazi zgodę na wprowadzenie tych godzin, przecież panuje w znacznej części społeczeństwa obiegowe stwierdzenie, że nauczyciele mają się za dobrze i najlepiej oszczędzać na oświacie. str. 18

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r. TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy:

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy: 1 Metoda EWD (edukacyjna wartość dodana) to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana

Edukacyjna wartość dodana Edukacyjna wartość dodana Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Edukację - treść kształcenia może zdefiniować jako system czynności

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nowa miara edukacyjna EWD

Nowa miara edukacyjna EWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa miara edukacyjna EWD Materiały dla jednostek samorządu terytorialnego Anna Rappe Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego Strona tytułowa (AM-W) Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego lo39 2012 Strona 1 Zestawienie systemowe Analiza wieloletnia prezentuje zestaw poniżej wymienionych raportów szkolnych. Raporty te

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015. XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015 XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania W Lublinie Najważniejsze zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. Wszyscy absolwenci przystępowali obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

... Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie?

... Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie? Analiza studiów przypadku Gimnazjum J Gimnazjum J jest zlokalizowane w dużym mieście na prawach powiatu (powyżej 500 tys. mieszkańców). Jest to jedna z ponad 70 szkół gimnazjalnych w tym mieście i ponad

Bardziej szczegółowo

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 w kraju: Do egzaminu w kraju przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów, a

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD Strona1 Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD 1. Instalacja Kalkulatora Wymagania techniczne Windows XP, Vista, 7 lub nowszy; NET Framework 4.0 (do pobrania ze strony Microsoft 2. Przygotowanie danych do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 14,24

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych egzaminacyjnych w ewaluacji szkół. materiały Pracowni EWD

Wykorzystanie danych egzaminacyjnych w ewaluacji szkół. materiały Pracowni EWD Wykorzystanie danych egzaminacyjnych w ewaluacji szkół materiały Pracowni EWD Funkcje systemu egzaminacyjnego ocena osiągnięć szkolnych uczniów w świetle wymagań programowych (funkcja selekcyjna) diagnoza

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (KLASAMI) HISTORIA, WOS (KLASAMI) JĘZYK POLSKI(KLASAMI) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA (KLASAMI)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Serdecznie witamy w roku szkolnym 2014/2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Informacja o wynikach egzaminów maturalnych 2014 Dla Nauczycieli, Uczniów i ich

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminacyjnych 2013

Analiza wyników egzaminacyjnych 2013 Analiza wyników egzaminacyjnych 2013 z wykorzystaniem wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD) 1. Zestawienie ogólne wskaźników EWD dla egzaminu 2013 Wskaźniki EWD dla tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie EWD. ponadgimnazjalnych

Wykorzystanie EWD. ponadgimnazjalnych Seminarium Wykorzystanie EWD w szkołach ponadgimnazjalnych kończ czących cych się maturą OPRACOWANIE: KONSULTANCI RODN WOM KATOWICE i BIELSKO BIAŁA Tematyka seminarium 1.Idea EWD. 2.Dotychczasowe doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW MATURA OD 2015 ROKU INFORMACJA DLA UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU ORAZ ICH RODZICÓW W kwietniu 2015 r. zakończy naukę pierwszy rocznik uczniów, którzy przez wszystkie

Bardziej szczegółowo

Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie?

Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie? Analiza studiów przypadku Gimnazjum ST Gimnazjum ST jest warszawską szkołą, jedną z 7 w swojej dzielnicy. Jest to stosunkowo duża placówka, której mury co roku opuszcza ok. 200 absolwentów. Szkoła ma budynek

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum"

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum Ewa Stożek Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum" W niniejszym raporcie analizie poddane zostanie gimnazjum wiejskie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. angielski rozszerzony Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 15,20

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza matematyka Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 10,44 p., co stanowi

Bardziej szczegółowo

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego

Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych typach szkół z uwzględnieniem egzaminu ustnego i pisemnego 1) Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna język polski Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 16,1 p., co stanowi 5,31%. Średni

Bardziej szczegółowo

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym

Matura 2014. - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Matura 2014 - czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni o zewnętrznym egzaminie maturalnym Egzamin maturalny obejmuje Egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości Egzaminy

Bardziej szczegółowo

Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących

Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE TABELE WYNIKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W SKALI STANINOWEJ EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE (ABSOLWENCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM) JĘZYK POLSKI JĘZYK POLSKI na poziomie podstawowym (egzamin

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej

ZałoŜenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej ZałoŜenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej Wprowadzanie (z moŝliwością wcześniejszego wprowadzania niektórych elementów): - rok 2012 egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad.

Bardziej szczegółowo

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra Grabowska (Centralna

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT. I części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości

RAPORT. I części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR Firma jest Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia

Bardziej szczegółowo

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej?

Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? Co po gimnazjum? Jak wybrać swoją dalszą drogę edukacji? Gdzie się uczyć dalej? STUDIA DOKTORANCKIE TAK JEST od 1.09.2012!!!! SZKOŁY POLICEALNE DO 2,5 ROKU - EGZAMIN KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SSss - NIE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy

RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE. szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% Średni wynik procentowy RAPORT WYNIKÓW MATURALNYCH PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 1. matematyka- 2014 2. 178 os. 3. Wyniki szkoły na tle: Wynik procentowy Wynik staninowy szkoła województwo okręg kraj 59,46% 46,27% 45,33% 48% 5 5/6?

Bardziej szczegółowo

sprawdzianu w 2010 r.

sprawdzianu w 2010 r. Warszawa, 7 sierpnia 2009 r. Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r.

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2015 r. Sprawozdanie z organizacji i przebiegu egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej r. WSTĘP W sesji zimowej w r. (sesja 1) egzaminy eksternistyczne odbyły się od 6 do 21 lutego, zgodnie z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011

Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011 Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne IX Konferencja OSKKO 9-11.03.2012

Bardziej szczegółowo

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów W Polsce 10 lat temu rozpoczęły pracę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) Piotr Ludwikowski

Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) Piotr Ludwikowski Nowe wyzwania (nie tylko obowiązkowa matematyka) Piotr Ludwikowski Czy, jak i dlaczego zmieni się: najbliższa matura: rok szkolny 2008/2009? następna matura: rok szkolny 2009/2010? matura w trakcie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2015 roku. podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu W Krakowie, podobnie jak w każdym wielkim mieście, jest grupa szkół ciesząca się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r. Katowice, 30 czerwca 2015 r. Egzamin maturalny 2015 11. edycja egzaminu maturalnego (od 2005 r.) 1. edycja egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Raport dla szkoły Z BADANIA PODŁUŻNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. Efektywność nauczania na I etapie edukacyjnym

Raport dla szkoły Z BADANIA PODŁUŻNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. Efektywność nauczania na I etapie edukacyjnym ͳ Raport dla szkoły Z BADANIA PODŁUŻNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Efektywność nauczania na I etapie edukacyjnym Dane szkoły Nr identyfikacyjny: Nazwa szkoły: Miejscowość: Adres: Instytut Badań Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012

ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. uchwalony 11 października 2012 ANEKS NR 1 do Statutu XII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Paragraf 80 statutu szkoły otrzymuje brzmienie: 80. uchwalony 11 października 2012 Sprawdzian dyrektorski jest przygotowywany merytorycznie przez

Bardziej szczegółowo

Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Anna Hawrot Aleksandra Jasińska

Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Anna Hawrot Aleksandra Jasińska Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Anna Hawrot Aleksandra Jasińska Dlaczego należy zajmować się korepetycjami badając trafność EWD? wyniki na wejściu sprawdzian

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

EWD nowym elementem wizerunku szkoły

EWD nowym elementem wizerunku szkoły EWD nowym elementem wizerunku szkoły Tadeusz Marczewski MCDN ODN Kraków Kraków, 19.10.2011 r. Pochodzenie slajdów, ilustracji, czy komentarzy słownych: bezpośrednie lub adaptacja: -materiałów ze strony

Bardziej szczegółowo