Programy ERA-NET i ERA-NET +

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy ERA-NET i ERA-NET +"

Transkrypt

1 Programy ERA-NET i ERA-NET + Maciej Malski-Brodzicki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa tel: ncbr.gov.pl

2 Zakres prezentacji 0. Zarys działalności NCBR 1. Typy międzynarodowych inicjatyw realizowanych w NCBR (ogólna charakterystyka). 2. ERA-NET, ERA-NET+, programy traktatowe (specyfika konkursów, zasady, możliwości, ograniczenia). 3. Aktualna oferta konkursowa w zakresie inicjatyw międzynarodowych w NCBR. 4. Chcę aplikować w konkursie jak to zrobić? 5. Wygrałem konkurs co dalej? (przygotowanie umowy, raportowanie, monitoring projektów)

3 Misja i podstawowe zadania NCBR Wsparcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; Wspieranie współpracy nauka-przemysł ; Finansowanie badań stosowanych; Finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki; Finansowanie współpracy międzynarodowej; Wspieranie rozwoju młodej kadry; Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności.

4 Wsparcie współpracy nauka przemysł Preferencje dla projektów z udziałem przedsiębiorców; Szeroki zakres interwencji w kontekście tzw. poziomów rozwoju technologii (TRL): o o wstępne badania przemysłowe PBS; opracowanie innowacyjnych produktów/technologii INNOTECH, GRAF-TECH; o skala demonstracyjna DEMONSTRATOR + o o o objęcie ochroną prawną (PATENT PLUS); wsparcie umiędzynarodowienia działalności GO.GLOBAL_PL; wsparcie w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków niepublicznych BRIDGE.

5 Budżet NCBR w mln PLN Plan wg. ustawy:

6 Budżet NCBR 2013 Źródła finansowania plan NCBR na 2013 r. (w tys. PLN) udział % źródła Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ,57% Dotacja celowa ,32% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,16% Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,22% Norweski Mechanizm Finansowy ,49% Dotacja podmiotowa ,81% Program Operacyjny Pomoc Techniczna ,29% Pozostałe przychody (KE, ERA-NET) ,09% Dotacja inwestycyjna ,04% Razem plan NCBR ,00%

7 Podział programów NCBR Domena Rodzaj programu Przykładowe programy Rada NCBR Dyrektor NCBR programy strategiczne krajowe wspólne przedsięwzięcia sektorowe międzynarodowe Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych w kierunku środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo Program Badań Stosowanych, Innotech, Lider Wspólne przedsięwzięcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GEKON); Wspólne przedsięwzięcie z KGHM Polska Miedź S.A. Innolot Era- Net Innowacyjna Gospodarka I i II priorytet- POIG Kapitał Ludzki IV priorytet- POKL Komitet Sterujący Infrastruktura i Środowisko programy w ramach obronności i bezpieczeństwa państwa XIII priorytet- POIiŚ program badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

8 I. Inicjatywy międzynarodowe w NCBR

9 Inicjatywy międzynarodowe Typ przykład Podstawa prawna Kto finansuje projekty ERA-NET CAPS, ASPERA, IB-2 Agencje biorące udział w konkursie ERA-NET+ PIANO+, OLAE+ Agencje biorące udział w konkursie + KE za pośrednictwem agencji Art. 185 BONUS-185 Art. 185 Traktatu UE Agencje biorące udział w konkursie + KE JPI JPND Wspólne planowanie badań naukowych zostało zaproponowane w komunikacie Komisji Europejskiej COM (2008) 468 Agencje biorące udział w konkursie JU IMI, ENIAC, ARTEMIS Wspólne przedsięwzięcie UE i innego podmiotu KE + stowarzyszenie branżowe Współpraca sieciowa CORNET, BIOENERGY Umowa konsorcyjna Agencje biorące udział w konkursie Współpraca bilateralna Z Izraelem, Niemcami, Tajwanem, Sigapurem, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza Umowa bilateralna Agencje

10 II. SCHEMAT ERA-NET i ERA- NET PLUS

11 Idea wspólnej Europejskiej Przestrzeni Badawczej zrodziła się, kiedy w Unii Europejskiej uświadomiono sobie trzy główne słabości sfery badań naukowych w Europie: niedostateczny poziom finansowania brak środowiska, które stymulowałoby rozwój sfery badań i późniejsze wykorzystanie wyników badań rozdrobnienie aktywności idące w parze z dysproporcjami zasobów naukowych w poszczególnych państwach Rozwiązanie? KE zaproponowała w styczniu 2000 roku utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej Koncepcja miała być połączeniem trzech zagadnień: Utworzenie wewnętrznego rynku w zakresie badań naukowych, czyli obszaru swobodnej wymiany wiedzy, kadry naukowej oraz technologii. W efekcie czego ma wystąpić wzrost poziomu współpracy i stymulacja konkurencji, a także lepszy podział zasobów naukowych Reorganizacja europejskiej struktury badań naukowych, w szczególności poprzez udoskonalenie sposobu koordynacji działań i polityki naukowej na poziomie narodowym Rozwój i udoskonalenie wspólnej europejskiej polityki naukowej, nie tylko w sferze bezpośrednio związanej z badaniami, ale również biorąc pod uwagę wszystkie istotne aspekty ogólnej polityki Unii Europejskiej i indywidualną politykę każdego z członków.

12 Schemat ERA-NET Schemat ERA-NET zaistniał po raz pierwszy jako składnik 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej Schemat ERA-NET ma za zadanie rozwinąć i wzmocnić koordynację krajowych i regionalnych programów badawczych poprzez zastosowanie dwóch typów działań: ERA-NET (ang. ERA-NET action) który ma stwarzać ramy dla działań instytucji implementujących publiczne programy badawcze, polegających na koordynowaniu aktywności ERA-NET PLUS (ang. ERA-NET Plus actions) w ograniczonej liczbie przypadków, w szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu europejskiego dziedzinach badań, Unia Europejska przeznacza dodatkowe finansowe wsparcie na konkursy, w ramach których finansowane są międzynarodowe projekty.

13 Tematyka ERA-NET i ERA-NET PLUS 6. PR ( ) 71 ERA-NET, średni budżet 2,56 mln, śr. l. partnerów -12, śr. czas trwania 4lata 8 obszarów: transport, środowisko, nauki społeczne, badania podstawowe, nauki biologiczne, współpraca międzynarodowa, energia, technologie przemysłowe oraz wsparcie dla MŚP 7. PR ( ) dodano schemat ERA-NET PLUS, tematyka zgodna z zakresem Programu Współpraca (Cooperation Programme) zdrowie, żywność, rolnictwo oraz rybołóstwo, nanonauki, nanotechnologie, materiały oraz nowe technologie produkcji, środowisko, transport (łącznie z aeronautyką), 13

14 Kraje uczestniczące Kraje Członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania Kraje stowarzyszone: Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Macedonia, Izrael, Lichtenstein, Czarnogóra, Kraje Skandynawskie, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja Inne kraje uczestniczące: Algieria, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Brazylia, Kanada, Chiny, Egipt, Gruzja, Grenlandia, Indie, Japonia, Jordania, Korea, Mali, Mołdawia, Maroko, Nepal, Nowa Zelandia, Rosja, Tunezja, Ukraina, Stany Zjednoczone Źródło: ERAWatch

15 Uczestnicy programów ERA-NET Uczestnikami ERA-NET są menadżerowie, koordynatorzy projektów pracujący w krajowych ministerstwach oraz agencjach finansujących: Partnerami (pełnymi lub stowarzyszonymi) w ERA-NETach są: Programme owners : ministerstwa, regionalne jednostki administracyjne odpowiedzialne za definiowanie, finansowanie i zarządzanie programami badań na regionalnym i krajowym poziomie. (Także organizacje, które jeszcze nie mają własnych programów narodowych, ale które planują ich uruchomienie w przyszłości). Programme 'managers' : np. agencje finansujące lub inne regionalne, krajowe organizacje, których zadaniem jest implementacja programów badań pod zwierzchnictwem programme owners. ERA-NETy nie są bezpośrednio dedykowane finansowaniu badań naukowych, ale międzyrządowej koordynacji programów istniejących bądź nowopowstających.

16 Schemat organizacyjny ERA-NET Udział w ERA-NET można brać na trzy sposoby, jako: Partner (pełne uczestnictwo, finansowanie z KE) Partner stowarzyszony (uczestnictwo ograniczone do udziału w zadaniach, bez budżetu) Obserwator (brak budżetu, jedynie rola obserwatora działań) ERA-MIN

17 Schemat organizacyjny ERA-NET cd. W celu realizacji założonych celów kraje zawiązują wspólnie konsorcjum. Jego struktura, szczegółowy budżet (z podziałem na zadania, instytucje uczestniczące, miesiące trwania projektu, kategorie kosztów) oraz plan pracy zostają ściśle określone w dokumencie Consortium Agreement (w Aneksie 1 Description of Work ). Przykładowe schematy organizacyjne: ERA-IB ERA-NET ASTRONET

18 Typowe działania w ramach ERA-NET I. Zarządzanie i koordynacja ERA-NET (obecne we wszystkich projektach ERA-NET, związany z bieżącym zarządzaniem i koordynacja projektu tj. finansami, sprawozdawczością, komunikacją pomiędzy partnerami itp.) II. Wymiana informacji o programach, projektach i priorytetach narodowych - Gromadzenie informacji o programach narodowych, mapowanie aktywności, identyfikacja priorytetów narodowych, tworzenie raportów, kwestionariuszy (np. ASTRONET Raport dotyczący stanu astronomii w Krajach Skandynawskich, Raport dotyczący stanu astronomii w Krajach Europy Zachodniej oraz Wschodniej, ERA-IB - Analiza stanu badań w dziedzinie biotechnologii przemysłowej w Europie) - Badanie i analiza barier przeszkadzających we współpracy w danej dziedzinie badań, szukanie rozwiązań i sposobów ich ominięcia - Szukanie nowych, potencjalnych obszarów badań i współpracy międzynarodowej -Identyfikacja obszarów przyszłej współpracy z nowymi partnerami oraz przemysłem III. Wymiana doświadczeń związanych z koordynacją badań - Analizy SWOT, ankiety dla menadżerów i koordynatorów, warsztaty dla koordynatorów - Wymiana menadżerów, organizacja wzajemnych odwiedzin w celu bezpośredniego udziału w pracach innej agencji finansującej (np. w NEURON, MARTEC)

19 Typowe działania w ramach ERA-NET cd. IV. Wypracowywanie polityki i priorytetów w danym zakresie tematycznym Poprzez tworzenie Map Drogowych, listy priorytetowych kierunków badań itp., np. ASTRONET opracowanie Infrastructure Roadmap oraz Strategy for European Astronomy V. Budowanie tematycznych platform informatycznych - Tworzenie stron internetowych projektów (każdy ERA-NET ma swoją stronę internetową zawierającą informacje na temat swojego zakresu tematycznego, organizacji, zadań, zawierającą dane osób kontaktowych w krajach członkowskich oraz informacje dotyczące bieżących wspólnych aktywności) - Tworzenie elektronicznych ogólnodostępnych baz projektów w danej dziedzinie - Tworzenie baz danych konkursów tematycznych w danej dziedzinie - Tworzenie baz planowanych wydarzeń naukowych: konferencji, warsztatów itp. - Tworzenie baz ekspertów oceniających później wnioski i pracujących nad wypracowaniem strategii badań VI. Networking - Rozszerzanie ERA-NET o nowych członków - Organizacja National Days, podczas których partnerzy dowiadują się jaki jest stan badań w innych krajach (np. ASPERA Polish National Day 22 kwietnia 2009 r w Warszawie)

20 Typowe działania w ramach ERA-NET VII. Wspólne aktywności konkursy ogłaszane w ramach ERA-NET VIII. Wspieranie młodych naukowców Organizowanie konkursów dla młodych naukowców (np. NEURON konkurs pt. Young scientisct award z nagrodą pieniężną za najlepszą publikację naukową w dziedzinie neurologii) Organizowanie specjalnych edycji konkursów skierowanych tylko i wyłącznie do młodych naukowców (ERA- NET PATHOGENOMICS) IX. Budowanie podstaw współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zachęcanie do udziału w konkursach poprzez stawianie warunku, iż jednym z partnerów musi być przedsiębiorca (np. EURONANOMED, ERA-IB) organizacja spotkań brokerskich dla przedsiębiorców jednostek naukowych X. Działalność popularyzatorska Organizacja tematycznych konferencji naukowych (np. NEURON konferencja nt. etyki w neurologii Jerozolima, październik 2009 roku) Organizacja wystaw, wykłady, narzędzia elektroniczne popularyzujące daną dziedzinie wiedzy, newslettery z aktualnościami w danej dziedzinie Udział Polski w Europejskim Tygodniu Astrofizyki Cząstek ( r.)

21 III. AKTYWNE ERA-NET i ERA-NET PLUS

22 Air Transport Net II - AirTN Badania i rozwój technologii sektora lotniczego Okres trwania projektu Zakres przedmiotowy AirTN II zrzesza instytucje finansujące projekty badawcze z zakresu lotnictwa i transportu lotniczego. W skład konsorcjum wchodzi 24 partnerów z 17 krajów członkowskich UE oraz Szwajcarii. Główne cele projektu to: - poprawa współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami badawczymi prowadzącymi badania w dziedzinie lotnictwa, - zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu lotniczego, - wymiana informacji pozwalająca na unikanie powielania prowadzonych badań naukowych. Realizacja projektu stanowi aktywny wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zwłaszcza w odniesieniu do badań naukowych w dziedzinie lotnictwa. AirTN II jest kontynuacją projektu AirTN I, który był realizowany w ramach 6. Programu Ramowego UE. Kontakt Jakub Murawski Strona projektu

23 CHIST-ERA II Rozwiązania informatyczne Zakres przedmiotowy: CHIST-ERA jest konsorcjum agencji finansujących badania oraz wspierających i wprowadzających w życie długoterminowe programy narodowe z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (ang. Information and communication science and technologies). Sieć skupia się na długoterminowych badaniach, które wpływają na przekształcenie i polepszenie obecnego stanu techniki. Otwarty czwarty konkurs : październik 2013 styczeń 2014 Adaptive Machines in Complex Environments Heterogeneous Distributed Computing Konkurs realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (badania podstawowe) Kontakt Wojciech Piotrowicz Strona projektu

24 CORE Organic Plus Żywność i rolnictwo ekologiczne Zakres przedmiotowy: Celem jest zwiększenie współpracy pomiędzy krajowymi i regionalnymi ośrodkami działalności badawczej. CORE Organic Plus jest kontynuacją ERA-NET CORE Organic I i II, które były prowadzone począwszy od roku W porównaniu do poprzednich CORE Organic obecny ERA-Net Plus będzie korzystał z dodatkowych środków finansowych wyasygnowanych przez Komisję Europejską. Zakres tematyczny: - Uprawa: Oddziaływanie roślina / gleba w ekologicznej produkcji roślinnej - Funkcjonalność i różnorodność biologiczna dla poprawy zarządzania w zwalczaniu chorób, chwastów i szkodników - Zarządzanie zdrowiem zwierząt gospodarskich łącznie z hodowlą Termin: grudzień 2013-styczeń 2014 Kontakt Małgorzata Świderska Agnieszka Chmielewska

25 ERA-NET Eco-Innovera Zwiększenie eko-innowacji poprzez współprace w zakresie badań i upowszechniania Okres trwania projektu: 01/10/ /09/2014 Zakres przedmiotowy Celem ERA-NET Eco-Innovera jest wspieranie badań i upowszechnianie wiedzy w obszarze eko-innowacji, m.in. rozwoju zielonych technologii, procesów, produktów i usług. Ponieważ zwiększenie poziomu eko-innowacji wpływa na wzrost konkurencyjności Europy w świecie. W szczególności zaś niezbędne jest zwiększenie udziału eko-innowacji w przemyśle - na poziomie MŚP, w gospodarce oraz społeczeństwie. Eco-Innovera, zrzesza partnerów z 25 europejskich instytucji finansujących badania i rozwój. Jest dedykowana szerokiemu zakresowi eko-innowacji: od badań po upowszechnianie. ERA-Net Eco-Innovera zapewnia dostęp do informacji na temat eko-innowacji oraz buduje sieć zrzeszającą przedstawicieli działających w szeroko pojętej dziedzinie eko-innowacji. Celem Eco-Innovera jest także wspieranie polityki środowiskowej wraz z opracowaniem rekomendacji na temat zwiększania udziału ekoinnowacji w przemyśle, gospodarce i społeczeństwie. Kontakt Kinga Szymańska-Rzeźnik

26 ERA-NET TRANSPORT III Technologie i innowacyjne rozwiązania w transporcie Okres trwania projektu Zakres przedmiotowy : celem ERA-NET TRANSPORT III jest wsparcie dla procesu programowania badań w zakresie transportu, poprzez współpracę międzynarodową m.in. w rozwijaniu inicjatyw w ramach narodowych programów badań ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych konkursów i wspólnych programów oraz aktywny wkład do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badań Transportowych Kontakt Jakub Murawski transport-era.net

27 ERA-NET CAPS Nauka i nowe technologie w uprawie roślin Okres trwania projektu: Zakres przedmiotowy: Celem ERA-NET CAPS jest integracja badań z obszaru molecular plant sciences w Europie i na świecie oraz finansowanie projektów badawczych dedykowanych problemom zapewnienia wysokiej jakości żywności dla rosnącej światowej populacji ludzkiej, a także kwestiom zrównoważonej produkcji biopaliw i bioenergii. Kontynuuje działania podjęte przez ERA-PG (ERA-NET on Plant Genomics, ), której efektem była integracja badań europejskich w zakresie genomiki roślin. Kontakt Edyta Roman

28 ERA-MIN Gospodarka surowcami naturalnymi Zakres przedmiotowy ERA-MIN obejmuje cały łańcuch procesów towarzyszących surowcom nieenergetycznym: od poszukiwania i wydobycia, poprzez przeróbkę do wykorzystania odpadów, a także wszystkie pokrewne zagadnienia związane z ww. działaniami (np. zagadnienia ochrony środowiska, edukację) Kontakt Maria Bojanowska-Sot

29 ERA-NET E-Rare 2 Choroby rzadkie Program organizowany w latach (48 miesięcy) Zakres przedmiotowy: Choroby rzadkie jako istotny problem zdrowia publicznego i wyzwanie dla dzisiejszej nauki. Głównym celem programu jest międzynarodowa współpraca specjalistów z wielu różnych dziedzin, stworzenie baz danych i rejestrów pacjentów, opracowanie specyficznych biomarkerów, nowatorskiej diagnostyki oraz uruchomienie badań klinicznych, które mają zaowocować rozwojem nowych metod leczenia. Program E-Rare ma na celu pogłębienie i rozszerzenie współpracy pomiędzy partnerami poprzez: - systematyczną wymianę informacji, - coroczną organizację konkursów na projekty naukowe, - analizę i ocenę mechanizmów finansowania i wyników projektów badawczych, - strategiczne działania zmierzające do rozwoju i rozbudowy sieci naukowej. KONKURS Development of Innovative Therapeutic Approaches for Rare Diseases nabór wniosków wstępnych 5 grudnia - 30 stycznia Kontakt Marcin Chmielewski

30 ERA-NET IB2 Biotechnologia przemysłowa Okres trwania projektu , 48 miesięcy Zakres przedmiotowy Celem ERA-IB 2 jest współpraca międzynarodowa prowadząca do zintegrowania narodowych programów badań w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Inicjatywa ERA-IB 2 jest kontynuacją pierwszej edycji, w trakcie której zorganizowane zostały dwa konkursy dla międzynarodowych konsorcjów badawczych. Planowane otwarcie konkursu I kwartał 2014r. Kontakt Maciej Malski-Brodzicki

31 ERA-NET RUS PLUS Współpraca naukowa z Rosją Okres trwania projektu , 48 miesięcy Zakres przedmiotowy Celem jest pogłębienie długofalowej współpracy badawczej pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi w ramach 7. Programu Ramowego oraz Rosją, jak również stworzenie synergii i wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami konsorcjum. Kolejnym ważnym zadaniem ERA.NET RUS PLUS jest dalszy rozwój transgranicznych mechanizmów finansowania badań i rozwoju Rosji i Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Planowane otwarcie konkursu I kwartał 2014r. Przewidywany zakres tematyczny: - Nanotechnologies - Environment/Climate Change - Health - Social Sciences and the Humanities - Innovation (temat w fazie negocjacji) Kontakt Jolanta Drożdż

32 ERA-NET TRANSCAN Onkologia translacyjna Okres trwania projektu: Zakres przedmiotowy: Celem inicjatywy ERA-NET TRANSCAN jest utworzenie platformy współpracy pomiędzy instytucjami finansującymi badania naukowe z 19 państw członkowskich oraz stowarzyszonych, w celu zintegrowania działań w zakresie badań translacyjnych w onkologii. Konkurs Translational research on tertiary prevention in cancer patients, Ogłoszenie 4 grudnia, zamknięcie naboru wniosków wstępnych 3 luty 2014 Kontakt Marcin Chmielewski

33 ERA-NET EuroNanoMed II Nanomedycyna stosowanie nanotechnologii dla zdrowia Okres trwania projektu: Zakres przedmiotowy: wspieranie prac badawczych w obszarze medycyny regeneracyjnej, terapii celowanej oraz diagnostyki i obrazowania medycznego z zastosowaniem obiektów o wymiarach lub strukturze w skali nanometrycznej. Tematy konkursu: - Regenerative medicine - Diagnostics - Targeted delivery systems Nabór zostanie otwarty w styczniu 2014r. Kontakt Dagmara Opoczyńska-Świeżewska

34 Infect-ERA Choroby zakaźne Okres trwania projektu: Zakres przedmiotowy: Infect-ERA jest inicjatywą 14 agencji, odpowiedzialnych za rozwój i finansowanie krajowych/regionalnych programów badawczych w zakresie chorób zakaźnych w 11 krajach. Infect-ERA jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). Tematy konkursu: Coordination of European funding for infectious diseases research Nabór zostanie otwarty w styczniu 2014r. Konkurs realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Nauki (badania podstawowe) Kontakt Marcin Chmielewski

35 ERA-NET MARTEC II Technologie morskie Okres trwania projektu: 01/01/ /12/2014 Zakres przedmiotowy: Projekt obejmuje swoim zakresem technologie morskie od przemysłu stoczniowego aż do rybołówstwo. W obszarze zainteresowań są także platformy wiertnicze ale także bezpieczeństwo i ekologia środowiska morskiego. Obszary tematyczne wspierane przez NCBR: A. Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych: a) Shipbuilding b) Maritime equipment and services c) Ship and port operations d) Inland water and intermodal transport e) Offshore industry / technology f) Fishing /aquaculture B. Działania zintegrowane: a) Safety and security b) Environmental impact c) Human elements Nabór zostanie otwarty w grudniu 2013r. Kontakt Wojciech Piotrowicz

36 M-ERA Materiały i technologie materiałowe Okres trwania projektu: Zakres przedmiotowy: Program ma na celu koordynację badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w krajach członkowskich, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Konsorcjum M-ERA.NET składa się z 37 agencji finansujących badania w 25 krajach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w ramach mniejszych programów, takich jak MATERA oraz MNT ERA-NET. Konkurs połowa 2014 roku Kontakt Katarzyna Samsel

37 ERA-NET NEURON II Choroby układu nerwowego i mózgu Okres trwania projektu: (48 miesięcy) Zakres przedmiotowy: Celem NEURON II jest koordynacja badań naukowych i programów finansowania nauki w krajach europejskich w dziedzinie neurologii. Konkurs European Research Projects on Neuroinflammation Ogłoszenie 10 stycznia 2014, zamknięcie 10 marca 2014 Kontakt Marcin Chmielewski

38 ERA-NET SUSFOOD Zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności Okres trwania projektu: 01/12/ /11/2014 Zakres przedmiotowy: Strategicznym celem inicjatywy ERA-NET SUSFOOD jest wzmocnienie naukowej współpracy pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi, prowadzącej do zwiększenia znaczenia badań w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ obejmuje dziedziny nauki od biologii po inżynierię produkcji z włączeniem nauk społecznych. Konkurs Nabór styczeń 2014r Kontakt Katarzyna Moczulska

39 BONUS Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku Okres trwania projektu lata: Zakres przedmiotowy: Międzynarodowy Program BONUS-185 (traktatowy) współfinansowany przez Unię Europejską oraz krajowe organizację finansujące badania (50/50) stanowi kontynuację i rozwinięcie wcześniejszych działań dotyczących problemów przyrodniczych, ochrony ekosystemu morskiego, rybołówstwa, turystyki, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania zasobami Morza Bałtyckiego. Misja Programu BONUS-185: Przyczynić się do stworzenia gospodarczo i ekologicznie prosperującego regionu Morza Bałtyckiego o zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów i dóbr, zarządzanego w oparciu o wiedzę będącą rezultatem interdyscyplinarnych wysiłków badawczych społeczności międzynarodowej. Uczestnicy Programu: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja. Kontakt Katarzyna Pietruszyńska www. bonusportal.org

40 Współpraca sieciowa CORNET Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi: do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową; do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie Kontakt Joanna Makocka

41 BIOENERGY współpraca sieciowa Okres trwania projektu do 2015 roku Zakres przedmiotowy - Celem ERA-Net BIOENERGY jest koordynacja krajowych programów badawczych w dziedzinie bioenergetyki. W ramach projektu organizowane są międzynarodowe konkursy na projekty badawcze dotyczące m.in. czystego spalania biomasy, biopaliw, uprawy roślin energetycznych Temat konkursu Integrated biorefinery concepts Termin konkursu połowa roku 2014 Kontakt Karolina Janczykowska

42 IV. Chcę aplikować w konkursie jak to zrobić?

43 Inicjatywy międzynarodowe w sieci gdzie znaleźć informację o konkursie? 1. Strona NCBR oraz NCN 2. Krajowy Punkt Kontaktowy 3. Dedykowane strony projektów 4. ERAWatch strona CORDIS - Community Research and Development Information Services 5. Netwatch the European Commission s Information platform on transnational R&D programme collaboration

44 > komunikaty na stronie głównej o otwarciu konkursów

45 > zakładka programy międzynarodowe

46 Jak znaleźć partnera? Spotkania brokerskie, dni informacyjne, warsztaty Bazy w sieci

47 Procedury i dokumenty Procedura krajowa wymagania NCBR np. Informacja dla Wnioskodawcy zamieszczona w ogłoszeniu o konkursie na Ogłoszenie na stronie NCBR definiuje dzień otwarcia konkursu data dla kursu EUR/PLN wg Europejskiego Banku Centralnego. Krajowa procedura każdej agencji jest inna! Agencje mogą finansować różne typy podmiotów, a wysokość dofinansowania jest określona krajowymi przepisami. Należy prosić partnerów zagranicznych o weryfikację możliwość przystąpienia do konkursu w świetle wymagań danej agencji. Procedura międzynarodowa ogłoszona na stronie inicjatywy np. Call text Do często spotykanych zasad należą m.in.: - tzw. virtual common pot budżet, w którym dany partner konsorcjum ERA-NET finansuje jedynie udział podmiotów z własnego kraju, - międzynarodowe konsorcjum realizujące wyłoniony w konkursie projekt musi składać się m.in. z 3 partnerów z 3 różnych krajów, o ile nie sprecyzowano inaczej!!! - jednym z partnerów konsorcjum projektu musi być przedstawiciel sektora przedsiębiorstw, o ile nie sprecyzowano inaczej!!! - wnioski oceniają eksperci krajowi, lub/i panel recenzentów międzynarodowych, ocena ekspertów lista rankingowa projektów: finansowanie jedynie najwyżej punktowanych projektów. Należy złożyć wniosek międzynarodowy oraz zgodnie z ogłoszeniem NCBR wniosek krajowy terminy złożenia i zakres tych dokumentów mogą się różnić. Agencje weryfikują kwalifikowalność swoich wnioskodawców, następnie weryfikuje się kwalifikowalność projektów na poziomie międzynarodowym.

48 Możliwe drogi oceny merytorycznej i finansowej wniosków na projekty badawcze: WNIOSKI WNIOSKI Recenzje międzynarodowe Międzynarodowa lista wniosków rekomendowanych Recenzje krajowe Krajowa lista rankingowa wniosków OPINIA ZESPOŁU OPINIA ZESPOŁU Międzynarodowa lista wniosków rekomendowanych DECYZJA DYREKTORA DECYZJA DYREKTORA

49 Wniosek krajowy Wniosek o dofinansowanie zawiera m.in.: a. Ogólne informacje o projekcie. b. Informacje o wykonawcy (potencjał badawczy, wykaz osiągnięć, certyfikaty). c. Opis zadań projektu i możliwość komercjalizacji wyników. d. Harmonogram wykonania i kosztorys projektu. e. Informacje o kierowniku zadania i członkach zespołu.

50 Progi dofinansowania, pomoc publiczna Przedsiębiorstwo Duże Średnie Małe Jednostka naukowa Badania podstawowe Badania przemysłowe 100 % 100 % 100 % 100 % 50 %* + 15 % Prace rozwojowe 25 %* + 15 % 50 % + 10 % + 15 % 25 % + 10 % + 15 % 50 % + 20 % + 15 %, ale maks. 80 % 25 % + 20 % + 15 % 100 % 100 % Dz.U. Nr.201 poz z 2008 r. Rozp. MNiSW w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych 25 % / 50 % - progi podstawowe dla dużego przedsiębiorstwa + 10 % / + 20 % - możliwość zwiększenia pomocy publicznej dla odpowiednio średnich i małych przedsiębiostw zapisana jest w art. 8 w.w. Rozporządzenia % - warunkiem jest spełnienie minimum jednego z trzech wymogów zapisanych w art. 9 i 10 w.w. Rozporządzenia.

51 Transformacja typów kosztów wniosek międzynarodowy a krajowy Kurs z dnia otwarcia konkursu 4,42 PLN/EUR wg ECB Personel Travel Other Overheads Total [EUR] W A G E Op O Razem [PLN]?????? Koszty kwalifikowalne zadań badawczych*: W - Koszty wynagrodzeń A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań G - Koszty gruntów i budynków E - Koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych Op - Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą O - Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu rozliczane ryczałtowo *W oparciu o 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

52 V. Wygrałem konkurs co dalej? (przygotowanie umowy, raportowanie, monitoring projektów)

53 Podpisanie umowy, realizacja Umowy Consortium Agreement (CA) z partnerami projektu Umowa z NCBR (wielo lub jednopodmiotowa): Data rozpoczęcia projektu może być wsteczna, ale spójna z CA Koszty kwalifikowalne od daty rozpoczęcia projektu przyjętej w umowie z NCBR Wypłata środków pierwsza zaliczka na podstawie umowy Monitoring (w schemacie ERA-NET) Międzynarodowy tylko merytoryczny zdefiniowany przez konsorcjum ogłaszające konkurs Krajowy merytoryczny i finansowy > pozytywna ocena podstawą do wypłaty środków

54 Dziękuję za uwagę! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa tel ; fax: Poglądy przedstawione na niniejszym szkoleniu i przekazane w materiałach szkoleniowych nie są oficjalnym stanowiskiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych lub finansowych przeciwko Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju.

55 Przykładowe statystyki

56 Przykładowe statystyki

ERA-NET, ERA-NET+ w NCBR udział w konkursach

ERA-NET, ERA-NET+ w NCBR udział w konkursach ERA-NET, ERA-NET+ w NCBR udział w konkursach Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Zakres prezentacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Plan Prezentacji 1. Informacje o NCBR 2. Programy Strategiczne 3. Programy Horyzontalne 4. Programy

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w projektach typu ERA-NET (obszar BIO) Piotr Skurzyński Koordynator Projektów Zespół ds. Projektów Badawczych BIOMED Narodowe Centrum Badań i Rozwoju p.skurzynski@ncbir.gov.pl KPK PB UE,

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa

ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum jest Agencją wykonawczą powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbir.pl 1 Inicjatywa CORNET podstawowe informacje Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we wspieraniu innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badao i Rozwoju. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl

Narodowe Centrum Badao i Rozwoju. Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Agencja wykonawcza, nadzorowana

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza. Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR. Agnieszka Kowalska

Więcej niż agencja badawcza. Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR. Agnieszka Kowalska Więcej niż agencja badawcza Inteligentny rozwój w oparciu o międzynarodowe programy wsparcia B+R koordynowane przez NCBiR Agnieszka Kowalska DYREKTOR DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ DEPARTAMENT TRANSFERU

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR

27 lutego 2012. 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR Adam Kaźmierczak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 PLAN PREZENTACJI 1. Podstawowe informacje o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 2. Rodzaje projektów finansowanych przez NCBR 3. Omówienie projektów krajowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych

Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych Możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych dr Ewa Witoń-Morgiewicz 20 czerwca 2013 r., Szczecin ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Horyzont 2020 BRIdge Innotech M-Era.Net SmartGrids Era-Net Cornet Innomed Projekty

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Program Ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub KPK, Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 17. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program MŁODZIEŻ 2000 2006

Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Program MŁODZIEŻ 2000 2006 Łączymy przyjemne z pożytecznym Ośrodek Regionalny Programu MŁODZIEŻ w Katowicach Gliwice, 18 października 2006r. Cele Programu ułatwianie integracji społecznej i rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures. Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015

ERA-NET Cofund Smart Urban Futures. Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015 ERA-NET Cofund Smart Urban Futures Konkurs otwarty od 16 grudnia 2015 Informacje wstępne Konkurs w ramach JPI Urban Europe i Horyzont 2020 Otwarcie 16 grudnia 2015 Ewaluacja dwuetapowa Budżet konkursu

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl Miejsce NCBR w systemie finansowania B+R+I Agencja

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 18 listopad 2014, Warszawa Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Rola NCBR w krajowym systemie wspierania badań i komercjalizacji ich wyników oraz rozwoju kadry naukowej

Rola NCBR w krajowym systemie wspierania badań i komercjalizacji ich wyników oraz rozwoju kadry naukowej Rola NCBR w krajowym systemie wspierania badań i komercjalizacji ich wyników oraz rozwoju kadry naukowej Poznań, 25 kwietnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu

Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Warszawa, 25.05.2009 Akcje Marie Curie szansą dla przemysłu Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR: Struktura

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Cele i opis programu. Program nie dotyczy i nie obejmuje działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego przeprowadzanych zgodnie z art. 166 TWE.

Cele i opis programu. Program nie dotyczy i nie obejmuje działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego przeprowadzanych zgodnie z art. 166 TWE. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) na lata 2007 2013 Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 powstał w oparciu o analizę danych wskazujących na niepokojąco

Bardziej szczegółowo

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja

Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja Program spotkania O programie LLP-Erasmus Erasmus+ - Erasmus Mobilność edukacyjna 2014/2015 Erasmus+ - Erasmus 2015/2016 Dyskusja 2014/ 15 2020/ 2021 1. Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 14. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 14. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 14. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu

Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Warszawa, 25 stycznia 2011 r. Program CIP EIP finansowanie ekoinnowacyjnych projektów w dla MŚPM sektora transportu Katarzyna Walczyk-Matuszyk KPK PB UE Program CIP EIP Program CIP EIP Eko-innowacje w

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020

Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Wsparcie MNiSW dla uczestników projektów programu HORYZONT 2020 Maciej Kiełmiński Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dzień informacyjny Bezpieczna, czysta i efektywna

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 perspektywa finansowania badań i innowacji. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Politechnika Śląska

Program Horyzont 2020 perspektywa finansowania badań i innowacji. Anna Łukaszkiewicz-Kierat Politechnika Śląska Program Horyzont 2020 perspektywa finansowania badań i innowacji Anna Łukaszkiewicz-Kierat Politechnika Śląska Horyzont 2020 Największy program badawczy w dziedzinie rozwoju badań i innowacji 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Projekty typu ERA-NET. Maciej Malski-Brodzicki

Projekty typu ERA-NET. Maciej Malski-Brodzicki Projekty typu ERA-NET Maciej Malski-Brodzicki 1 Projekty Międzynarodowe RODZAJE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH (w których uczestniczy NCBiR): Projekty typu ERA-NET i ERA-NET PLUS Inicjatywa EUREKA Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej

Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej www.pwc.com Analiza wysokości wkładu własnego przedsiębiorców i udzielonej pomocy publicznej Weryfikacja zapisów dot. wysokości wkładu własnego przedsiębiorców projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

ul. Nowogrodzka 47a Warszawa r.

ul. Nowogrodzka 47a Warszawa r. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa 07.10.2013 r. NCBR w systemie B+R Powołanie ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

ENIAC JU, ARTEMIS JU ECSEL JU

ENIAC JU, ARTEMIS JU ECSEL JU ENIAC JU, ARTEMIS JU ECSEL JU Warszawa, 5 grudnia 2013 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 NCBR.gov.pl [ 1 ] Joint Technology Initiative 2007

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania badao naukowych w Polsce Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor NCBR

Perspektywa finansowania badao naukowych w Polsce Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor NCBR Perspektywa finansowania badao naukowych w Polsce Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Dyrektor NCBR Narodowe Centrum Badao i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel: +48 22 39 07 401 www.ncbr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych.

Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. 2014 Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych, PARP Wsparcie na uzyskanie grantu. Oferta PARP dla małych i średnich firm aplikujących w programach ramowych. Gdańsk, 22.06.2015 r. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Szczecin, 11 12 marca 2010 No 1 Independent Worldwide Service Network for Insurance and Assistance Companies GRUPA CORIS MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo