Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej"

Transkrypt

1 1 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej Życie psychiczne człowieka wydaje się już na pierwszy rzut oka czymś ogromnie zawiłym, kapryśnym i chaotycznym. [ ] Łatwiej nieraz przewidzieć pogodę na podstawie zapisków meteorologicznych z ostatnich lat niż przepowiedzieć jutrzejsze zachowanie się człowieka, którego znamy od lat. Ta zawiłość pola badań i trudność obserwacji mocno pociąga badaczy. Władysław Witwicki (1925 [1997]) Powyższy cytat, zaczerpnięty z podręcznika psychologii profesora Witwickiego, w obrazowy i dobitny sposób pokazuje niezwykłą złożoność zagadnień, które psycholog stara się wyjaśnić. Neuropsycholog kliniczny nie jest tutaj wyjątkiem. Wprost przeciwnie, staje bowiem przed jeszcze trudniejszym zadaniem, za jakie można uznać próbę zrozumienia mechanizmów zachowania człowieka z dysfunkcją mózgu, względem którego predykcje z natury rzeczy wydają się jeszcze mniej pewne. Zapotrzebowanie praktyki klinicznej na rzetelną ocenę i systematyzację zaburzeń poznawczych i emocjonalnych u pacjentów z dysfunkcją mózgu jest niezmiennie duże, a nawet systematycznie wzrasta. Współczesność bowiem stawia coraz to nowe wyzwania, spowodowane dynamicznym rozwojem społecznym, kulturowym i ekonomicznym wielu krajów, zmianą warunków życia, przekształceniami demograficznymi czy wreszcie postępem w medycynie, która jednak musi również zmagać się z nowymi za-

2 18 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej grożeniami zdrowia. Nie maleje liczba osób niepełnosprawnych z problemami neurologicznymi, które oczekują specjalistycznej pomocy również od psychologów (Johnstone, Farmer, 1997). Dokonujące się przemiany z wyłaniającymi się trendami rozwoju nauki wspólnie kształtują współczesną neuropsychologię, samemu zaś badaniu nadają coraz bardziej złożony i wielokierunkowy charakter, którego wyraźną cechą jest wielość podejmowanych zagadnień oraz problemów klinicznych, tradycyjnie rozstrzyganych na podstawie szczegółowej analizy danych behawioralnych oraz ich mózgowych uwarunkowań. Znamienne, że popularność utraciły niektóre dawne podejścia diagnostyczne, jak na przykład wykrywanie cech tzw. organiki czy też organiczności (organicity), jeszcze inaczej zwanej po prostu zespołem mózgowym (brain syndrome) lub organicznym zaburzeniem mózgowym (organic brain disorder), czyli jakichkolwiek objawów patologii mózgowej, niezależnie od jej etiologii czy anatomicznej topografii. W diagnozie różnicowej przez długi czas dominowało przekonanie o konieczności wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy zaburzeniami wynikającymi z patologii ośrodkowego układu nerwowego a zaburzeniami spowodowanymi przez czynniki inne niż zmiany organiczne. Niniejsze podejście, wywodzące się z zastosowania psychologii klinicznej w praktyce psychiatrycznej (Maruszewski, 1969; por. też Kljajić, Berry, 1984; Smith, 1975), mniej lub bardziej otwarcie zakładało, że każde schorzenie mózgu, jako zjawisko w zasadzie jednorodne, wpływa w niezróżnicowany sposób na psychikę i odpowiadające jej zachowanie zoperacjonalizowane za pomocą specjalnych metod (Herzyk, 2000; Walsh, 2001). Największą popularność zyskały propozycje diagnostyczne Artura Bentona, Frances K. Graham i Barbary S. Kendall oraz Lauretty Bender. Opracowane przez nich testy, popularnie zwane triadą organiczną (Herzyk, Sobolewska- -Bogacz, 1987; Kopacka i in., 1984; Misztal, Szepietowska, 2008), opisała w literaturze polskiej w latach 60. XX wieku Zenomena Płużek (za: Dobrzańska-Socha, 1977; por. też Płużek, Steuden, 1994). Największy mankament omawianego podejścia polegał na tym, iż psycholog w rzeczywistości bardziej starał się ocenić strukturę danego organu, w tym przypadku mózgu, aniżeli zbadać wybraną funkcję psychiczną czy aspekt zachowania (!). Niniejsza tendencja zaś nie koresponduje nawet w zarysie z ogólnym zapatrywaniem na przedmiot zainteresowań samej psychologii jako nauki o funkcjonowaniu, czy też zachowaniu człowieka. Ograniczenia diagnostyczne wspomnianych testów organicznych zauważyła też Dobrzańska-Socha (1977), której zdaniem: otrzymane (za ich pomocą przyp. K.J.) wyniki nie zawsze pozwalają na wykrycie niektórych, ledwie zarysowujących się dysfunkcji, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej sprawności intelektualnej. ( ) Wyniki wskazujące na zaburzenia funkcji psychicznych przemawiają za obecnością zmian w ośrodkowym układzie ner-

3 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 19 wowym, lecz poprawne rozwiązanie zadań nie wyklucza możliwości istnienia zmian organicznych w mózgu (s. 104). Jak rzeczywiście ustalono, testy rysunkowe Bentona, Graham-Kendall czy Bender są stosunkowo mało miarodajnym wskaźnikiem uszkodzeń płatów czołowych, za to bardziej nadają się do wykrywania zmian zlokalizowanych w tylnych częściach mózgu, np. okolicy skroniowej bądź ciemieniowej. Poza tym nawet wykrycie dość enigmatycznie pojętej organiki (Lezak i in., 2004, s. 17) i tak wnosiło niewiele istotnych informacji, ponieważ nie precyzowało jej etiologii ani korelatów objawowych i neuroanatomicznych. Również Walsh i Darby (2008, s ) przestrzegają przed przyjmowaniem w diagnostyce neuropsychologicznej nadmiernie dogmatycznej postawy, która najpełniej wyraża się właśnie usilnym doszukiwaniem się patogenetycznych różnic pomiędzy rozmaitymi zaburzeniami. Już blisko ćwierć wieku temu Benton (1987, za: Walsh, 1992; por. też de Renzi, 2002) i Hartlage (1987) przekonywali, że diagnoza neuropsychologiczna wykracza swym zasięgiem poza tradycyjne ujęcie różnicowe objawów, klasyfikowanych jako neurologiczne czyli organiczne, bądź psychogenne. Warto w tym miejscu przypomnieć, że schorzenie mózgu może prowadzić do poważnych zaburzeń emocjonalno-adaptacyjnych, będących nie tylko objawem niewydolności neurofizjologicznej, lecz również czysto psychologiczną reakcją na utratę zdrowia i konieczność często radykalnej zmiany dotychczasowego stylu życia (Klimkowski, Sobolewska-Bogacz, 1987). Analogicznie rozumując, występowanie zaburzeń natury psychogennej, nerwicowej, w żaden sposób przecież nie wyklucza możliwości rozwoju choroby mózgu. Poza tym dzisiaj neuropsycholog nie koncentruje się już tylko na ocenie przebiegu procesów poznawczych, takich jak uwaga, pamięć czy myślenie, lecz również na stanie emocji i osobowości pacjentów (por. rozdz. 9; por. też Herzyk, 2000; Herzyk, Jodzio, 2008; Nelson i in., 1993; Visser-Keizer i in., 2002). Wielu z nich wymaga nie tylko terapii zaburzeń poznawczych, lecz również regularnej psychoterapii (Prigatano, 2003). Współczesna neuropsychologia z całym dorobkiem metodologiczno-diagnostycznym zdecydowanie bardziej niż dawniej ma interdyscyplinarny koloryt, który wbrew pozorom wcale nie odbiera dyscyplinie jej specyfiki, lecz pokazuje złożoność, a tym samym również konieczność usystematyzowania różnorakich problemów diagnostycznych, czyli pytań stawianych klinicystom w ich codziennej pracy z pacjentami. Podobieństwo niektórych problemów uznaje się za przesłankę do wyodrębnienia określonego typu diagnozy. W niniejszej monografii przyjęto nieco zmodyfikowaną propozycję Kądzielawy (2002a), która wyróżnia cztery podstawowe typy diagnozy neuropsychologicznej (por. rys. 1.1). Zaproponowana klasyfikacja wspiera się na głębokim przeświadczeniu, że miarodajna ocena stanu psychicznego pacjenta, dokonywana zarówno w celach naukowo-badawczych, jak i aplikacyjno-klinicznych, zależy od

4 20 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej umiejętności elastycznego korzystania przez diagnostę z różnych obszarów wiedzy i metod jej wzbogacania. W pierwszej kolejności należy tutaj wymienić szeroko pojętą wiedzę psychologiczną o zachowaniu człowieka. Drugim źródłem wiedzy są nauki o układzie nerwowym (neuroscience), jego budowie, mechanizmach działania oraz schorzeniach. Znajomość neuroanatomii, neurofizjologii i neurologii jest bowiem nie tylko przydatna, co wręcz niezbędna w procesie wnioskowania diagnostycznego. Trzeci obszar wiedzy zawdzięczamy samej neuropsychologii jako dziedzinie teoretycznej oraz stosowanej. W każdej z wymienionych dyscyplin, obok ustaleń czysto faktograficznych, istotną rolę odgrywają osiągnięcia metodologiczne, jak choćby teorie pomiaru normy i zaburzeń czy procedury zbierania danych. Stanowią one treść kolejnych podrozdziałów Typy diagnozy Liczne zadania i cele diagnostyczne wymagają nieraz uszczegółowienia oraz określenia dopuszczalnego zakresu ich zróżnicowania. Wszystkie poniżej omówione typy diagnozy, zwane też niekiedy modelami diagnozy (Frydrychowicz i in., 2004), można w zasadzie uznać za problemowe, choć niekoniecznie problematyczne. Ich specyfikę bowiem określają konkretne zapytania lekarza, terapeuty czy rodziny pacjenta, którzy mają wątpliwości w ocenie jego bądź jej zachowania, zwłaszcza interpretacji zmian dotychczasowego funkcjonowania. Neuropsycholog ma ułatwić rozstrzygnięcie danego problemu, biorąc jednak za każdym razem pod uwagę także ogólną charakterystykę psychologiczną osoby badanej. Diagnostykę bez sprecyzowanego celu, prowadzoną w sposób przesiewowy niejako na oślep, z powodu braku trafniejszych określeń można umownie nazwać ogólną i odróżnić od tej problemowej. Również dzięki niej czasem uzyskuje się nieoczekiwane oraz interesujące dane o stanie pacjenta, którego objawy, na przykład, wymykają się standardom myślenia diagnostycznego oraz dostępnym klasyfikacjom. Tym niemniej mało ukierunkowana ocena stanu psychicznego będzie rzetelna tylko wtedy, gdy zbadany zostanie możliwie szeroki zakres procesów. Zasadniczym mankamentem takiego podejścia jest jego czasochłonność, narażająca pacjenta na znużenie, które pod wpływem dysfunkcji mózgu zazwyczaj szybko narasta. Poniżej omówiono alternatywny model postępowania, czyli poszczególne typy diagnozy skoncentrowanej na problemie, zwanej też podejściem zindywidualizowanego testowania hipotez (the individualized hypothesis-testing approach) (Evans, 2003).

5 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 21 Diagnoza neuropsychologiczna RÓŻNICOWA nozologiczna lokalizacyjna funkcjonalna ekologiczna identyfikacja funkcji zaburzonych i zachowanych ocena dynamiki choroby ocena efektów leczenia ocena kompetencji zawodowych ocena zdolności adaptacyjnych, społecznych i rozwiązywania codziennych problemów ocena efektów (psycho)terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej Rysunek 1.1. Typy diagnozy neuropsychologicznej Źródło: Zmod. na podst.: Kądzielawa, 2002a.

6 22 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej Diagnoza nozologiczna Ściśle nawiązuje do podejścia i mianownictwa medycznego, zwłaszcza neurologicznego, psychiatrycznego i neuropatologicznego. Najogólniej mówiąc, badanie neuropsychologiczne ma ułatwić lekarzowi rozpoznanie bądź wykluczenie konkretnej choroby. Weryfikacja wstępnego rozpoznania, czyli ocena trafności decyzji przypisującej pacjentowi określoną jednostkę chorobową, wymaga od zespołu diagnostyczno-leczącego poczynienia wskazań względem etiopatogenetycznego podłoża zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości, nie wyłączając tych natury psychicznej. Badanie neuropsychologiczne typu nozologicznego okazuje się niezmiernie przydatne, a nawet rozstrzygające, gdy objawy chorego z medycznego punktu widzenia są wieloznaczne, niespecyficzne, bądź trudne do logicznego powiązania. Domniemywany rozwój określonej patologii, na przykład choroby Alzheimera, wymaga obiektywnej weryfikacji, w tym również szczegółowej oceny nasilenia i specyfiki zaburzeń neuropsychologicznych (w podanym przykładzie rodzaju i przebiegu zapominania), a następnie określenia ich ewentualnego podobieństwa do opisów klinicznych uznawanych w podręcznikach za charakterystyczne dla poszczególnych jednostek nozologicznych ujętych w taksonomiach medycznych. Diagnosta postępuje tu według sztywnego algorytmu, odwołując się do swej wiedzy o wskaźnikach zaburzeń. Problemem jednak polega na tym, że zmiany psychiczne w przebiegu niektórych procesów neuropatologicznych są podobne, dlatego ich diagnoza różnicowa stanowi dla neuropsychologa niełatwe zadanie. Przydatne okazują się wówczas podręczniki gromadzące i systematyzujące dotychczas poczynione ustalenia testowe i obserwacje kliniczne pacjentów ze ściśle określonym rozpoznaniem medycznym. Przykładem jest obszerna praca zbiorowa pod redakcją Roberty White (1992), która przedstawia wyczerpującą charakterystykę neuropsychologiczną wielu znanych chorób, jak choćby stwardnienia rozsianego, pląsawicy Huntingtona, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, otępienia typu czołowego czy schizofrenii. Każdy z rozdziałów ma identyczną strukturę, poczynając od ogólnego opisu schorzenia, jego epidemiologii, etiologii i obrazu klinicznego, poprzez drobiazgowy opis wyników badań poszczególnych procesów poznawczych oraz stanu emocji i osobowości pacjenta, a skończywszy na przykładowych problemach diagnostyczno-różnicowych i zalecanych technikach badania. Cennym uzupełnieniem są opisy przypadków. Ponieważ w praktyce klinicznej rzadko mamy do czynienia z prawdziwie czystymi w podręcznikowym sensie przypadkami zaburzeń, ich diagnoza różnicowa zawsze obarczona jest pewną dozą niepewności, czy też prawdopodobieństwem mylnego rozpoznania. Trudno zatem nie zadać pytania o rzetelność tego rodzaju spekulacji nozologicznych, opartych przede wszystkim na

7 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 23 wynikach badań neuropsychologicznych. Niniejszym zagadnieniem zajęła się wspomniana już White ze współpracownikami (2002), przeprowadzając bardzo interesującą analizę porównawczą. Jej celem było sprawdzenie zgodności sędziów (interrater reliability), czyli określenie stopnia, w jakim kilku niezależnych obserwatorów, w tym przypadku neuropsychologów klinicznych pracujących w różnych ośrodkach, będzie zgodnych w ocenie etiologicznego podłoża zaburzeń poznawczych w kilkusetosobowej grupie pacjentów różniących się diagnozą lekarską. Czterem neuropsychologom biorącym udział w eksperymencie dostarczono pełną dokumentację medyczną wraz ze wszystkimi szczegółowymi wynikami badań psychometrycznych, wykonanych za pomocą wielu popularnych testów, takich jak na przykład Skala Inteligencji Wechslera, Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Fluencji Słownej, Bostoński Test Nazywania, Test Tappingu, Kalifornijski Test Uczenia Słuchowo-Werbalnego, Test Figury Złożonej Reya (por. Lezak i in., 2004). Każdy pacjent mógł zostać zaklasyfikowany do jednej bądź kilku dostępnych kategorii diagnostycznych. Na liście 23 możliwych rozpoznań znalazły się takie jednostki, jak na przykład specyficzne zaburzenia uczenia się, otępienie alkoholowe, choroba Alzheimera, depresja, upośledzenie umysłowe, stwardnienie rozsiane, schizofrenia, udar i wiele innych. Okazało się, że niezależne decyzje diagnostyczne neuropsychologów były zgodne przeciętnie w 64% przypadków, przy czym wahały się w przedziale Autorzy uznali wyniki za ogólnie zadowalające i podkreślili ich zbieżność z analogicznymi wskaźnikami trafności (zgodności) rozpoznań w przekroju różnych specjalizacji medycznych. Warto na marginesie wspomnieć, że pomimo całkiem pokaźnej i systematycznie wzbogacanej wiedzy o neuropsychologii poszczególnych chorób neurologicznych nie zawsze udaje się od razu rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości i dokonać ostatecznego rozpoznania. Niekiedy kluczowe znaczenie mają dopiero badania kontrolne, które, ukazując nieco dłuższy przebieg choroby i towarzyszących zaburzeń neuropsychologicznych (por. podrozdz ), dostarczą więcej danych niezbędnych do uściślenia diagnozy nozologicznej. Nazwanie diagnozy neuropsychologicznej procesem wydaje się więc w pełni uzasadnione (Misztal, Szepietowska, 2008). Warto jednak przypomnieć, że niemal każde postępowanie badawcze w psychologii w zasadzie realizowane jest w kilku etapach, czemu pełny wyraz dał Paluchowski (2007), twórca własnego, ogólnego modelu diagnozowania. Mankamentem myślenia nozologicznego jest dość niska ocena jego przydatności terapeutycznej. Jak podaje Frydrychowicz ze współpracownikami (2004; por. też Kowalik, Brzeziński, 1993a; Paluchowski, 2007), wnioski dotyczące czynności naprawczych, które formułuje zwolennik nozologicznego modelu diagnozy, są przeważnie niedostatecznie zindywidualizowane, a tym

8 24 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej samym mało skuteczne z punktu widzenia terapii. Ponadto klinicysta skupia się wówczas bardziej na samej chorobie, a nie osobie pacjenta, którego mniej lub bardziej świadomie może traktować w przedmiotowy sposób. Co więcej, swoiste etykietowanie, czyli kliniczne naznaczanie, tylko pozornie wyjaśnia zaburzenia funkcjonowania, które w rzeczywistości zostają jedynie opisane i nazwane. Diagnoza lokalizacyjna Była niezmiernie popularna w czasach, gdy nie dysponowano jeszcze zaawansowaną technologią radiologiczną obrazowania mózgu (por. Ruszczyńska, 1966; por. też podrozdz. 5.2). Przypuszczalną lokalizację uszkodzenia mózgu określano na podstawie dokładnej oceny specyfiki problemów poznawczych, zgodnie z wieloletnimi ustaleniami czynionymi dzięki analizie korelacyjnej. Wprowadzona, jako podstawowe badanie kliniczne pod koniec XIX wieku, opisywała uszkodzenia większych struktur mózgu u zmarłego pacjenta, a następnie porównywała z jego objawami klinicznymi obserwowanymi za życia. Powtarzalność korelacji uznawano za prawidłowość uzasadniającą wyodrębnienie danej kategorii diagnostycznej. Niniejsze podejście spotyka się aktualnie ze zdecydowaną krytyką wielu badaczy, jak na przykład Ruffa (2003), który diagnozę lokalizacyjną uważa za mało obiecujący kierunek rozwoju neuropsychologii. Na poparcie swojego stanowiska przypomina, że niektóre zdarzenia kliniczne, takie jak na przykład łagodny uraz czaszkowo-mózgowy, rozmaite intoksykacje czy choroby wewnętrzne przebiegające z powikłaniami neurologicznymi, mają bardzo podobny obraz neuropsychologiczny. Innymi słowy, ich homogeniczne w dużej mierze korelaty behawioralne nie dają się wyraźnie zróżnicować na poziomie anatomicznym. Jednak wymienione przez Ruffa (ibid.) incydenty to przykłady raczej uogólnionej, a przynajmniej topograficznie rozsianej patologii układu nerwowego, mniej zaś zmian ogniskowych (np. poudarowych), które z oczywistych względów łatwiej statystycznie zróżnicować i skorelować z wynikami badań neuropsychologicznych. Warto przy tym wspomnieć, że źródłem wątpliwości diagnostycznych są również objawy fragmentarycznego, niejako ogniskowego i pozornie łatwego do wykrycia uszkodzenia mózgu. Kształtowane przez wiele czynników demograficznych i klinicznych (por. podrozdz. 1.3), często bywają heterogeniczne (por. rozdz. 3). Stąd też objawy uszkodzenia tej samej struktury u kilku osób mogą być nieco odmienne. Relatywizm objawowo-lokalizacyjnych ustaleń podkreślają członkowie Amerykańskiej Akademii Neurologii (The American Academy of Neurology, por. Ruff, 2003), których zdaniem uzyskanie danych o lokalizacji jest celem

9 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 25 badań neurologicznych i neuroobrazowych, które zazwyczaj nadają się do tego bardziej od testowych metod oceny objawów ogniskowych uszkodzeń mózgowych. W przygotowanym przez Akademię raporcie poświęconym zasadom przeprowadzania neuropsychologicznych badań osób dorosłych ponadto stwierdzono: badanie neuropsychologiczne nie służy do precyzyjnego wskazywania lokalizacji ogniskowego uszkodzenia. Pomimo że diagnoza lokalizacyjna budzi zrozumiałe kontrowersje, nadal bywa przydatna w rozwiązywaniu niektórych problemów klinicznych. Poniżej ograniczono się do omówienia trzech przykładowych. Z pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy radiologiczne badanie mózgu, wykonane np. metodą tomografii komputerowej, wypada niejednoznacznie lub prawidłowo u pacjenta z potwierdzonymi zaburzeniami funkcji poznawczych. Badanie neuropsychologiczne niektórych osób, jak na przykład tych we wczesnej fazie otępienia typu alzheimerowskiego (por. podrozdz. 7.2), wykrywa subtelne odchylenia od normy (np. tendencję do zapominania), czasowo wyprzedzające moment wystąpienia objawów neurologicznych oraz zmian patomorfologicznych mózgowia obrazowanego za pomocą standardowych metod tomograficznych. Zaburzenia neuropsychologiczne nierzadko stanowią tutaj objaw prodromalny, niejako zwiastunowy choroby mózgu. Jego wczesna detekcja przez neuropsychologa może przyczynić się do szybkiego podjęcia leczenia i zwiększenia szans pacjenta na poprawę bądź utrzymanie stanu zdrowia, czy też choćby spowolnienie rozwoju choroby. Równie dyskretne, a tym samym trudne do wykrycia, nieprawidłowości neuroanatomiczne występują krótko po udarze mózgu, którego następstwa, jak na przykład afazja, należą już do bardzo widocznych i dramatycznych. Wczesną cechą niedokrwienia tkanki mózgowej w fazie nadostrej (czyli do 6 godzin od wystąpienia objawów klinicznych) w przeglądowej tomografii komputerowej jest objaw hiperdensyjnej tętnicy mózgu, zatarcie obrysu jądra soczewkowatego i wstęgi wyspy oraz efekt masy, przejawiający się zaciśnięciem zbiorników płynowych oraz rowków mózgowych lub uciskiem na układ komorowy. Zmiany te występują nieregularnie w różnym nasileniu (Walecki, Bulski, 2007). Jeszcze innym przykładem trudności diagnostycznych są mało specyficzne problemy poznawcze po łagodnych urazach głowy bądź urazach kręgosłupa szyjnego z szarpnięciem (whiplash), przebiegających w dodatku bez utraty przytomności. Późniejsze skargi pacjentów na stan psychiczny często spotykają się z powątpiewaniem bądź całkowitym niezrozumieniem otoczenia, a nawet specjalistów, którzy, nie znajdując jednoznacznych zmian mózgowych, np. krwiaków czy ognisk martwicy spowodowanej stłuczeniem, nie potrafią wytłumaczyć obecności objawów. Co więcej, badanie neurologiczne na ogół nie wykazuje poważniejszych odchyleń od normy (Bennett, 2001; Walsh, 2001).

10 26 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej Drugi problem sprawiają uszkodzenia mózgu, których umiejscowienie nie koresponduje z klinicznym obrazem zaburzeń neuropsychologicznych. Warto wówczas zwrócić uwagę na ich czasowe parametry. Otóż dzieje się tak zwłaszcza krótko po nagłym zachorowaniu (np. udarze), gdy wybiórczy i specyficzny proces narastania dysfunkcji mózgu, ściśle związany z określonym miejscem (ogniskiem) uszkodzenia, przebiega na tle nawarstwiających się objawów globalnej reakcji mózgu na działanie czynników patogennych (por. Herzyk, Jodzio, 2008). Objawy naruszenia ogólnomózgowej homeostazy, z nie do końca jasnych powodów, utrzymują się i upośledzają stan psychiczny pacjenta przez różny czas. Wiele z nich można przypisać patofizjologicznemu oddziaływaniu struktury uszkodzonej na pozostałe, ocalałe części mózgu. W diagnostyce neuropsychologicznej mamy zatem na ogół do czynienia z wieloczynnikową i złożoną patogenezą objawów, których zróżnicowanie, czy, jak kto woli, statystyczna wariancja, nie ma jednego źródła. Zdaniem Fausta (2007), niektórzy neuropsycholodzy zdają się o tym zapominać, starając się jak najprościej i w jak największym zakresie wyjaśnić zmienność wyników testowych, a tym samym zbyt pochopnie określić relacje przyczynowo-skutkowe. W rzeczywistości mają one zawsze jedynie hipotetyczny charakter. Prigatano (2003), omawiając niniejszą kwestię z nieco bardziej ogólnej perspektywy teoretycznej, przestrzega neuropsychologów przed pokusą nadmiernego ulegania pewnym przyzwyczajeniom w pracy klinicznej, a nawet hołdowaniu niektórym dogmatom. Za szczególnie bezpodstawne uważa dość powszechne przekonanie o bezcelowości czy też małej skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych w klinice neurologii. Diagnoza funkcjonalna Odpowiadając bardziej na pytania natury opisowej niż ściśle nozologiczno- -klinicznej, diagnoza ta ma szeroki zakres możliwych zastosowań. Służy wielu celom, przy czym samo nazwanie zaburzeń i określenie ich pochodzenia jest zdecydowanie mniej istotne od oceny wpływu, jaki owe zaburzenia wywierają na stan funkcjonalny, który w dodatku może się zmieniać pod wpływem określonej terapii. Jej efektywność zaś to bardzo częsty temat rozważań i badań neuropsychologicznych. Zdaniem Kądzielawy (2002a), diagnoza funkcjonalna, jako że spełnia kilka poniższych warunków, ma niekwestionowany walor kliniczny: ( ) polega na ocenie funkcji psychicznych i zachowań człowieka, wyodrębnieniu odchyleń od normy, przedstawieniu ich jakościowej i/lub ilościowej charakterystyki, wyjaśnieniu mechanizmów psychologicznych stwierdzonych zaburzeń oraz wykazaniu funkcji i zachowań przebiegających w normie (ibid., s. 282). Ważny więc jest nie tylko negatywny, lecz również

11 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 27 pozytywny aspekt diagnozy, która, obok zaburzeń, uwzględnia także funkcje zachowane. Bez ich znajomości trudno byłoby opracować i wdrożyć odpowiedni dla chorego program rehabilitacji neuropsychologicznej. Zdaniem Bennetta (2001), integralną część programu powinna stanowić terapia zajęciowa naśladująca różne codzienne czynności. Jej powodzenie nie będzie możliwe bez dostatecznej motywacji i zaangażowania chorego oraz umiejętności dostrzegania i korygowania pomyłek (Lezak, 1987a). Stąd też dużą rolę w procesie wnioskowania diagnostycznego odgrywa całościowa ocena stanu psychicznego pacjenta, jego emocji, przeżywanych obaw oraz zdolności do podejmowania wysiłku psychicznego. Postępowanie diagnosty w większym stopniu niż w podejściu nozologicznym zależy od tego, kim jest pacjent, jakiego rodzaju trudności adaptacyjne przejawia oraz jakie cechy osobowości posiada. Znaczenie ma tutaj nie tylko sama choroba, na którą cierpi pacjent, lecz wszystkie psychologiczne jej uwarunkowania oraz wszystkie psychologiczne właściwości pacjenta, które można wykorzystać w leczeniu (Frydrychowicz i in., 2004; Kowalik, Brzeziński, 1993a). Jak bowiem pokazały przykładowe badania pacjentów z afazją, skuteczność ich rehabilitacji bywa względna, niejako warunkowa. Mianowicie, w porównaniu z pacjentami, którzy przestali usprawniać mowę po wyjściu ze szpitala, długofalowa, a więc nieprzerwana terapia logopedyczna przyniosła oczekiwaną poprawę jedynie u osób bez towarzyszących afazji zaburzeń emocjonalnych, np. reakcji katastroficznej, depresji itp. (Jodzio, 2003a). Trudno więc nie zgodzić się z opinią Ruffa (2003), iż neuropsychologia wręcz musi wychodzić naprzeciw potrzebom pacjentów, by dłużej utrzymać swój status jako dyscypliny klinicznej. Autor przy tym ponownie powołuje się na raport Amerykańskiej Akademii Neurologii, która zaleca konsultację neuropsychologa m.in. w następujących przypadkach: a) narastania lub wycofywania się zaburzeń; b) konieczności oszacowania silnych i słabych stron funkcjonowania poznawczego pacjenta pod kątem możliwości jego powrotu do pracy, szkoły itp.; c) opracowania specyficznego programu rehabilitacji i terapii pacjenta; d) możliwości podjęcia chirurgicznego leczenia padaczki. Warto wspomnieć, że decyzja o rozpoczęciu określonego leczenia, zwłaszcza radykalnego (np. neurochirurgicznego), podobnie zresztą jak wykonanie badań inwazyjnych, obarczona jest przepisami natury formalno-prawnej. Wymaga od pacjenta wyrażenia świadomej i przemyślanej zgody, której wiarygodność niestety mogą obniżać towarzyszące chorobie deficyty poznawcze. Ich oceną w kontekście bioetycznym również powinien zająć się neuropsycholog. Niniejsza kwestia coraz częściej staje się tematem debaty i badań (por. Palmer, Savla, 2007).

12 28 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej Znaczenie diagnozy neuropsychologicznej w wyborze właściwego modelu leczenia i rehabilitacji pacjenta jest przedmiotem rozważań Fausta (2007), którego zdaniem metody testowe wykorzystywane do tego celu powinny odznaczać się wysokimi i specyficznymi właściwościami psychometrycznymi. Jako przykład podaje trafność przyrostową, szacowaną w celach leczniczych (incremental treatment validity). Zgodnie ze słownikową definicją jest to: ilość dodatkowej, niezawodnej informacji, której test dostarcza na tle innych stosowanych procedur (Reber, Reber, 2005, s. 807). Faust woli jednak określenie korzyści (benefit) przyrostowej, ponieważ jego zdaniem bardziej miarodajnie odzwierciedla ono zadowalający wynik leczenia poprzedzonego badaniem testowym, którego z kolei nie wykonano przed rozpoczęciem innego, już mniej skutecznego leczenia. Pokrewnym i równie zasadniczym wskaźnikiem psychometrycznym metody ułatwiającej wybór najlepszego dla pacjenta programu terapii jest trafność prognostyczna (predictive validity), zwana też predyktywną (por. podrozdz. 6.2). Mianowicie, za pomocą danego testu powinniśmy przewidzieć zachowanie pacjenta podczas terapii, na przykład zmierzyć zdolności niezbędne do spontanicznego zaangażowania się i uczestnictwa w działaniach służących poprawie jego zdrowia. Powszechnie uważa się, że pasywność zachowania, mechaniczne wykonywanie ćwiczeń czy brak zainteresowania to czynniki redukujące szansę powodzenia rehabilitacji osób z uszkodzeniem mózgu (Prigatano, 2009). Zdaniem Fausta (op.cit.) i Weddinga (1983), podzielających opinię dawniej wyrażoną przez Meehla (1954, za: Geller, Kość, 1978), wspomniana predykcja będzie trafniejsza i mniej czasochłonna w przypadku stosowania obiektywnych metod testowych aniżeli metod czysto klinicznych czy subiektywnych spekulacji i domysłów diagnosty. Testy bowiem umożliwiają predykcję aktuarialną (actuarial prediction), czyli opartą na przesłankach statystycznych, z natury poddających się empirycznej weryfikacji. Co więcej, metoda diagnostyczna do oceny stanu funkcjonalnego i zakresu możliwego uczestnictwa chorego w terapii ma służyć operacjonalizacji zmiennych, będących egzemplifikacją pewnych pojęć czy konstruktów psychologicznych. Krótko mówiąc, test, podobnie jak i całe badanie diagnostyczne, są wówczas zgodne z teorią (theory-driven assessment). Nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać, że wątła podstawa teoretyczna narzędzia kwestionuje jego diagnostyczną przydatność. Aczkolwiek zagadnienie pomiaru testowego w diagnozie neuropsychologicznej, jego zalety i wady, zostało szerzej omówione w dalszej części książki (por. podrozdz ), powyżej przytoczone opinie wymagają w tym miejscu krytycznego komentarza. Otóż postulowana przewaga predykcji statystycznej nad predykcją kliniczną w kontekście terapeutycznym w rzeczywistości może nie być regułą w praktyce neuropsychologicznej, zważywszy na wielość problemów diagnostycznych oraz różnorodność samych celów terapii.

13 Ogólna charakterystyka procesu diagnostycznego w neuropsychologii klinicznej 29 Innymi słowy, wybór podejścia diagnostycznego zależy od specyfiki zaburzeń pacjenta oraz realnego celu planowanej terapii. Zniwelowanie niektórych objawów, na przykład zaburzeń pamięci, nie zawsze bowiem jest osiągalnym celem. Pozostają wówczas techniki niejako zastępczej kompensacji czy poradzenia sobie z problemem, którego szanse złagodzenia wydają się nikłe. Literatura poświęcona celom, kierunkom i sposobom usprawniania osób z ciężkimi i przewlekłymi zaburzeniami pamięci, afazją i innymi dysfunkcjami poznawczymi jest niezwykle obszerna (por. Jodzio, 2005a, 2006a; Jodzio, Wieczorek, 1996; Łojek, Bolewska, 2008; Maruszewski, 1966; Prigatano, 2009; Przesmycka-Kamińska, 1979). Interesujące, że trafność diagnozy neuropsychologicznej w różnicowaniu rodzajów napadów padaczkowych jest jednakowa bez względu na rodzaj podejścia, tj. klinicznego bądź statystycznego (Fargo i in., 2008). Również zdaniem innych autorów (Geller, Kość, 1978; Holt, 1995a), dość popularny pogląd mówiący, iż trafność przewidywań psychometrycznych jest wyższa od trafności przewidywań klinicznych, nie jest dostatecznie uzasadniony. Wspiera się bowiem na analizach porównawczych, które wzbudzają wątpliwości natury metodologicznej. Ich źródłem jest brak kontroli niektórych zmiennych, jak na przykład charakterystyki samego diagnosty, jego wiedzy czy stopnia indywidualnego zaufania do formułowanych wniosków. Poza tym diagnoza jest procesem i na poszczególnych jego etapach predykcja kliniczna i predykcja statystyczna odgrywają ważną, choć własną, specyficzną rolę. Ponieważ funkcjonalne podejście w diagnozie okazuje się przydatne podczas monitorowania dynamiki choroby (por. Misztal, Szepietowska, 2008; Przesmycka-Kamińska, 1979), tzn. zmian objawowych zachodzących spontanicznie lub pod wpływem leczenia, niezbędne są badania kontrolne w różnych odstępach czasowych, zależnie od rodzaju choroby i wyników wcześniej wykonanych badań. Bennett (2001) oraz Johnstone i Farmer (1997) twierdzą, że pierwsze badanie warto przeprowadzić możliwie wcześnie, czyli krótko po zachorowaniu, ponieważ uzyskane wyniki pozwolą później prześledzić rzeczywistą dynamikę zaburzeń neuropsychologicznych. Przez pojęcie dynamiki należy zaś rozumieć stopień stałości tempa zmian zachodzących w czasie długofalowej obserwacji pacjenta. Wnioski diagnostyczne, zawierające możliwie jak najwięcej informacji praktycznych, są adresowane nie tylko do lekarza, lecz również do innego personelu medycznego, w tym pielęgniarek, fizjoterapeutów czy logopedów, a także rodziny czy opiekunów chorego, jak i jego samego. Pacjent bowiem oczekuje zaleceń mających ułatwić mu codzienne funkcjonowanie i przynajmniej częściowy powrót do dawnego stylu życia. Specyfika i kontekst konkretnego środowiska społecznego i materialnego, do którego chory wraca po zakończonej hospitalizacji, został szczególnie mocno podkreślony przez zwolenników ostatniego podejścia diagnostycznego.

14 30 Krzysztof Jodzio Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej Diagnoza ekologiczna Jest wyrazem coraz większego wśród neuropsychologów zainteresowania problematyką jakości życia pacjentów (Kądzielawa, 2002a). Celem diagnozy jest rozpoznanie zaburzeń przez pryzmat ich wpływu na życie codzienne (Marcotte, Grant, 2010) oraz społeczne otoczenie pacjenta, w tym rodzinę i/lub opiekunów, którzy znaleźli się w równie trudnej sytuacji życiowej (Visser-Keizer i in., 2002). Choroba przez to zyskuje szerszy kontekst, wykraczający poza czysto kliniczny standard diagnozy i leczenia. Diagnosta uwzględnia nie tylko dane testowe, lecz również wyniki obserwacji badanego poza gabinetem, informacje uzyskane od innych osób, m.in. personelu medycznego, rodziny i przyjaciół pacjenta. Wnioski formułowane wyłącznie na podstawie ustaleń psychometrycznych, abstrahujących od kontekstu procesu diagnostycznego, odznaczają się bowiem niską trafnością ekologiczną. Kontekst ów stanowi całość warunków materialnych i społeczno-kulturowych determinujących w jakimś stopniu przebieg i rezultaty procesu diagnostycznego (Bennett, 2001; por. też Kowalik, Brzeziński, 1993b). Neuropsycholog określa poza tym przewidywany zakres działań pacjenta oraz możliwe sposoby radzenia sobie w zmienionej przez chorobę rzeczywistości. Diagnoza ekologiczna poniekąd może więc stanowić wariant diagnozy funkcjonalnej. Niniejsza analogia staje się bardzo widoczna, gdy wyniki badania przeprowadzonego w gabinecie, czyli warunkach laboratoryjnych, są niezgodne z oceną funkcjonowania w warunkach naturalnych, na przykład wówczas, gdy niska ocena testowa kompetencji językowej w zaskakująco niewielkim stopniu ogranicza choremu rzeczywistą umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi, w tym własną rodziną (por. Misztal, Szepietowska, 2008; Searight i in., 1989). Zasoby mentalne ze wszystkimi ich korelatami, rozpatrywanymi na wielu płaszczyznach (psychologicznej, społecznej, klinicznej), kształtują mechanizmy adaptacyjne pacjenta, w tym umiejętność modyfikacji dotychczasowego stylu życia i pełnionych ról społecznych, jak również rozwiązywania codziennych problemów. W związku z powyższym diagnoza ekologiczna duży nacisk kładzie na przygotowanie odpowiednich warunków badania, tzn. upodobnienia ich do rzeczywistych sytuacji czy problemów, z którymi osoba z dysfunkcją mózgu będzie się zmagać po opuszczeniu szpitala. Innowacyjność w warstwie metodologicznej przyczynia się do rozwoju nowatorskich technik diagnostycznych, których konstrukcja cechuje się wysoką trafnością ekologiczną i diagnostyczną (Burgess i in., 2009). Bardziej szczegółowe omówienie diagnostycznej przydatności testów używanych w ramach podejścia ekologicznego zamieszczono w dalszej części niniejszej monografii (por. podrozdz. 6.3).

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne

WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne WIEDZA K_W01 Posiada ogólną wiedzę na temat neurologopedii jako specjalności logopedycznej. K_W02 Zna neurolingwistyczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowych. K_W03 Posiada usystematyzowaną

Bardziej szczegółowo

13. Interpretacja wyników testowych

13. Interpretacja wyników testowych 13. Interpretacja wyników testowych q testowanie a diagnozowanie psychologiczne q interpretacja wyników testu q interpretacja kliniczna a statystyczna q interpretacja ukierunkowana na kryteria lub normy

Bardziej szczegółowo

Z LABORATORIUM DO KLINIKI CZYLI O REHABILITACJI NEUROPSYCHOLOGICZNEJ. Maria Nalberczak

Z LABORATORIUM DO KLINIKI CZYLI O REHABILITACJI NEUROPSYCHOLOGICZNEJ. Maria Nalberczak Z LABORATORIUM DO KLINIKI CZYLI O REHABILITACJI NEUROPSYCHOLOGICZNEJ Maria Nalberczak PLAN WYPOWIEDZI Neuronauka -> Neuropsychologia Zaburzenia neuropsychologiczne Holistyczna metoda rehabilitacji neuropsychologicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 Zna standardy leczenia osób starszych oraz kierunki rozwoju geriatrii. K_W02 Zna konsekwencje zdrowotne zachodzących zmian

WIEDZA K_W01 Zna standardy leczenia osób starszych oraz kierunki rozwoju geriatrii. K_W02 Zna konsekwencje zdrowotne zachodzących zmian WIEDZA K_W01 Zna standardy leczenia osób starszych oraz kierunki rozwoju geriatrii. K_W02 Zna konsekwencje zdrowotne zachodzących zmian demograficznych w aspekcie stanu zdrowia populacji osób starszych.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ Grupa osób niemówiących nigdy nie została zidentyfikowana jako wymagająca specyficznych oddziaływań i pomocy mającej na celu kompensowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI PROGRAM SZKOLENIA: PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY Tematy szkolenia PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI Wykład 2 godz. - Podejście do rozwoju psychicznego w kontekście

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka

Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna nad pacjentem z Otępieniem - propozycja ekspercka D. Ryglewicz, M. Barcikowska, A. Friedman, A. Szczudlik, G.Opala Zasadnicze elementy systemu kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia

Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH LICENCJACKICH KIERUNEK PSYCHOLOGIA W I E D Z A KP_W01 KP_ W02 KP_W03 KP_W04 KP_W05 KP_ W06 KP_ W07 KP_ W08 KP_W09 KP_ W10 KP_ W11 Ma podstawową wiedzę o

Bardziej szczegółowo

Nowe pytania egzaminacyjne

Nowe pytania egzaminacyjne Nowe pytania egzaminacyjne 1. Jakie jest znaczenie genetyki behawioralnej w badaniach psychologicznych? 2. Wyjaśnij pojęcie funkcjonalnej asymetrii mózgu i omów jak zmieniały się poglądy na ten temat.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 1 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (Helena Sęk)... 19 1.1. Źródłaidrogirozwojupsychologiiklinicznej...

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH W badaniach nowych leków placebo - nieomal standardem. zasady dopuszczające jego stosowanie u ludzi por. Deklaracja Helsińska dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny

Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Psychologia kliniczna i zdrowia Program studiów jednolitych dla licencjatów i magistrów tryb niestacjonarny Program ogólny Rodzaj zajęć Liczba modułów Liczba godzin Rok Moduł wspólny ogólnoszkolny a 1

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych

METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych tematów zadanie: opracowanie własnego projektu badawczego przygotowanie konspektu pracy (max

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta:.... Nr albumu...

Bardziej szczegółowo

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział

Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja. afazja - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-ML4 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów podyplomowych;

Uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów podyplomowych; Uchwała rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie utworzenia studiów podyplomowych; Nazwa studiów podyplomowych; Neurologopedia z Komunikacją Wspomagającą Określenie czasu trwania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju

Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Kompleksowa diagnostyka całościowych zaburzeń rozwoju Może to autyzm? Kiedy rozwój dziecka budzi niepokój rodziców zwłaszcza w zakresie mowy i komunikacji, rozwoju ruchowego oraz/lub w sferze emocjonalno

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2013/2014 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Ośrodek Psychoterapii

Szkolny Ośrodek Psychoterapii Szkolny Ośrodek Psychoterapii Kiedy zgłosić się na psychoterapię? Gdy czujesz, że wszystko idzie nie tak jak chcesz i nie potrafisz tego zmienić. Podstawowym wskaźnikiem tego, że powinniśmy rozważyć psychoterapię

Bardziej szczegółowo

następuje wtedy, gdy osoba, decydując się komu chce przekazać swój majątek, nie kieruje się intelektualnymi lub uczuciowymi

następuje wtedy, gdy osoba, decydując się komu chce przekazać swój majątek, nie kieruje się intelektualnymi lub uczuciowymi Świadome powzięcie decyzji: w przypadku oświadczenia woli następuje wtedy, kiedy osoba przy braku jakichkolwiek zaburzeń świadomości, po krótszym lub dłuższym, ale jasnym przemyśleniu, wyraźnie zdaje sobie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

1 Homeopatia Katarzyna Wiącek-Bielecka

1 Homeopatia Katarzyna Wiącek-Bielecka 1 2 Spis treści Bibliografia......5 Wstęp......6 1. Krótka historia homeopatii......9 2. Podział homeopatii.... 10 3. Produkcja leków homeopatycznych.... 11 4. Koncepcja medycyny w homeopatii.... 14 a)

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW * ZIMA * WIOSNA * 2010 * N.Z.O.Z. OŚRODEK TERAPII I PSYCHOEDUKACJI KOMPAS SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA PSYCHOLOGÓW "Mózg a Człowiek" SZKOLENIE Z ZAKRESU PODSTAW DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Pomiar świadczeń zdrowotnych w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Pomiar świadczeń zdrowotnych w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. mgr ElŜbieta Trutkowska mgr Marek Moszczak Pomiar świadczeń zdrowotnych w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Metoda pomiaru, wyniki badań. Konferencja Jakość 2010 Warszawa, dnia 7.10.2010r.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2

Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Księgarnia PWN: Pod red. Heleny Sęk - Psychologia kliniczna. T. 2 Spis treści Wstęp (Helena Sęk)... 13 Rozdział 1 Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk)...

Bardziej szczegółowo

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu

Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność czyli określanie obszaru zastosowania testu Trafność jest to dokładność z jaką test mierzy to, co ma mierzyć Trafność jest to stopień, w jakim test jest w stanie osiągnąć stawiane mu cele Trafność

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Irena Obuchowska... 9 CZĘŚĆ I RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 1. Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych Andrzej Twardowski... 18 1.1. Systemowy model funkcjonowania rodziny...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta.... Nr albumu... Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi

Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi dr Piotr Karniej KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia.

Jakość życia nie zależy wyłącznie od dobrostanu fizycznego, bo stan zdrowia ma wpływ na wiele aspektów życia. Jakość życia w chorobie nowotworowej Krzysztof G. Jeziorski Warszawa Definicja jakości życia WHO (1993) Poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości, w którym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI?

CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI? CZEGO RODZICE NIE WIEDZĄ O SWOICH DZIECIACH A WIEDZIEĆ POWINNI? mgr Magdalena Jabłońska mgr Dorota Orłowska 1 DLACZEGO RODZICE NIE MAJĄ WIEDZY O ISTOTNYCH PROBLEMACH SWOICH DZIECI? brak czasu mało doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1)

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Kognitywistyka II r Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Terminy wykładów 13. 03. 2008 27. 03. 2008 03. 04. 2008 17. 04. 2008 24. 04. 2008 08. 05. 2008 15. 05. 2008 29. 05. 2008 05. 06. 2008 12.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Maria Pąchalska - Neuropsychologia kliniczna. T. 2

Księgarnia PWN: Maria Pąchalska - Neuropsychologia kliniczna. T. 2 Księgarnia PWN: Maria Pąchalska - Neuropsychologia kliniczna. T. 2 Spis treœci Wprowadzenie................................................... 10 Cel ksi¹ ki............................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

Przyczyny specyficznych trudności w nauce czytania i pisania ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania ryzyka dysleksji

Przyczyny specyficznych trudności w nauce czytania i pisania ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania ryzyka dysleksji Przyczyny specyficznych trudności w nauce czytania i pisania ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania ryzyka dysleksji Dr Teresa Opolska Polskie Towarzystwo Dysleksji Fakty i kontrowersje wokół dysleksji

Bardziej szczegółowo

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego IPET Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Dziecko z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGOPEDIA OGÓLNA Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy terapeuty z zakresu diagnozy, terapii mowy i wymowy pracującego z dziećmi, młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h

Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h. Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny 58 h S t r o n a 1 Studiium Psychoterapiiii Uzalleżniień Harmonogram szkolleniia edycjja 2010/2011 II SEMESTR Zjazd I sesja wyjazdowa trening interpersonalny 57 h Zjazd II sesja wyjazdowa trening intrapsychiczny

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA BADAŃ HUMANISTYCZNYCH METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO

METODOLOGIA BADAŃ HUMANISTYCZNYCH METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO METODOLOGIA BADAŃ HUMANISTYCZNYCH METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO Badania naukowe Badania naukowe to przemyślane i systematyczne działania zmierzające do zrozumienia świata zjawisk fizycznych i psychicznych.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Problemy psychiatryczne w pytaniach i odpowiedziach 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo

Psychologia jako dziedzina nauki i praktyki

Psychologia jako dziedzina nauki i praktyki Psychologia jako dziedzina nauki i praktyki Plan Co to jest psychologia Cele psychologii Nauki powiązane z psychologią Czym zajmuje się psychologia (psycholog) Psychologia jako nauka - problemy etyczne

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Specyficzne i szczegółowe efekty kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne zostały dostosowane do zaleceń Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, jak i do celów i efektów kształcenia wskazanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów: GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Typ studiów: doskonalące WIEDZA

Nazwa studiów: GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Typ studiów: doskonalące WIEDZA Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA Typ studiów: doskonalące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Diagnoza psychologiczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia kliniczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Psychologia kliniczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Ilona Laskowska-Levy Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej

Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek Lekarz specjalizujący się w psychiatrii i psychoterapii pozn-behehawioralnej Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Zaburzenia psychiczne

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO www.prototo.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce

Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Rozdział 7. Nieprawidłowy zapis EEG: EEG w padaczce Znaczenie zapisu EEG w rozpoznaniu i leczeniu EEG wspiera kliniczne rozpoznanie padaczki, ale na ogół nie powinno stanowić podstawy rozpoznania wobec

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów: SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY PSYCHOTERAPII Typ studiów: doskonalące WIEDZA. Zna współczesne warianty integracji teorii psychoterapii.

Nazwa studiów: SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY PSYCHOTERAPII Typ studiów: doskonalące WIEDZA. Zna współczesne warianty integracji teorii psychoterapii. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY PSYCHOTERAPII Typ studiów: doskonalące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne

Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Badania biegłości laboratorium poprzez porównania międzylaboratoryjne Dr inż. Maciej Wojtczak, Politechnika Łódzka Badanie biegłości (ang. Proficienty testing) laboratorium jest to określenie, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Analiza procesu odzyskiwania środków z masy upadłości banków

Analiza procesu odzyskiwania środków z masy upadłości banków Tomasz Obal Analiza procesu odzyskiwania środków z masy upadłości banków Charakter działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego daje unikalną szansę na przeprowadzenie pogłębionej analizy procesów upadłościowych

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH

OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH OCENA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKÓW WYNIKOWYCH I WIODĄCYCH MATERIAŁY INFORMACYJNE 1 WRZESIEŃ 2013 R. SPIS TREŚCI Na czym polega pomiar

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Zna podstawowe zagadnienia etyczne w psychoterapii i ich tło społeczne.

WIEDZA. Zna podstawowe zagadnienia etyczne w psychoterapii i ich tło społeczne. Nazwa studiów: SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY PSYCHOTERAPII Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna podstawowe zagadnienia etyczne w psychoterapii i ich tło

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo