BADANIE PRACOCHŁONNOŚCI MONTAŻU KOKPITU DO SAMOCHODU WIELOZADANIOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PRACOCHŁONNOŚCI MONTAŻU KOKPITU DO SAMOCHODU WIELOZADANIOWEGO"

Transkrypt

1 3/009 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU BADANIE PRACOCHŁONNOŚCI MONTAŻU KOKPITU DO SAMOCHODU WIELOZADANIOWEGO Jan ŻUREK, Olaf CISZAK, Robert CIEŚLAK Proces technologiczny montażu jest końcowym etapem procesu produkcyjnego, w którym łączenie elementów przebiega według szeregu logicznie zaplanowanych czynności tak, aby jednostki montażowe oraz wyrób finalny spełniały określone warunki techniczne zaproponowane przez konstruktora. Jednym z głównych zadań projektowania procesu technologicznego montażu jest ustalenie właściwej kolejności przebiegu operacji, w tym czasu ich trwania. Współczesne przedsiębiorstwo montażowe, w warunkach silnej konkurencji rynkowej, przy rosnącej liczbie typów, wariantów oraz coraz większej złożoności wyrobów, wymaga ciągłej poprawy organizacji i technologicznej elastyczności systemów, szczególnie systemów zautomatyzowanych, zrobotyzowanych i hybrydowych [4]. Pomiary czasu pracy człowieka w procesach montażowych służą do: ustalania rzeczywistego jej przebiegu i sposobu wykonania, ujawniania strat wynikających ze stosowanej metody (określenie rezerw produkcyjnych), ustalania racjonalnych sposobów i metod oraz niezbędnego czasu jej wykonania []. Stanowią także jeden z elementów ekonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Do planowania, kierowania i kontroli przebiegu pracy, potrzebnych do realizacji danego programu produkcyjnego, niezbędne jest precyzyjne ustalenie jej czasu. Ustalenie to jest potrzebne szczególnie wówczas, gdy kształtowany jest on świadomie. W trosce o pracownika dba się o to, aby wykonujący pracę na wydziałach montażu byli w stanie zrobić to bez znaczącego wysiłku. Celowość badań czasu pracy wynika także z faktu, że ekonomiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa (minimalizacja kosztów wytwarzania) jest możliwe, kiedy na poszczególnych stanowiskach przebieg pracy zorganizowany będzie w sposób racjonalny. METODYKA I WYNIKI BADAŃ PRACOCHŁONNOŚCI MONTAŻU Podczas badań w wytypowanym przedsiębiorstwie wykonano pomiary czasu pracy przy montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego, stosując metody: ) chronometrażową (tab. ), ) fotografii dnia roboczego (tab. 3), 3) MTM (tab. 4), 4) MOST (tab. 5), 5) Work-Factor (tab. 6). Przeprowadzenie badań pracochłonności wiązało się z następującymi pracami []: zgromadzeniem danych dotyczących przebiegu procesu technologicznego montażu końcowego kokpitu do samochodu wielozadaniowego (podział kokpitu na zespoły, podzespoły i części niezależne, liczbę i rodzaj operacji, system transportu, liczbę pracowników, kolejność montażu wydzielonych jednostek montażowych itd.); zapoznaniem się z pracownikami wykonującymi badane operacje technologiczne oraz organizacją, wyposażeniem techniczno-technologicznym i zasadami obsługi stanowisk montażowych; pomiar czasu pracy przy montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego (rys. ) obejmował grupę 3 pracowników; praca wykonywana była w zamkniętej hali produkcyjnej, na wydzielonym organizacyjnie stanowisku montażu końcowego kokpitu do samochodu wielozadaniowego, 7 dni w tygodniu przez 3 zmiany; Rys.. Widok kokpitu do samochodu wielozadaniowego podziałem badanych operacji na elementy składowe (tab. ); ustaleniem metody oraz zakresu badanej czynności; wraz z kierownikiem produkcji ustalono, że do pomiaru powtarzalnych, wyróżnionych elementów procesów montażu kokpitu będą stosowane metody: chronometraż, fotografia dnia roboczego, MTM, MOST i Work-Factor; ustaleniem punktów granicznych (przez punkty graniczne rozumie się możliwe do wyodrębnienia i łatwo dostrzegalne momenty rozpoczęcia lub zakończenia poszczególnych elementów zabiegu); z reguły ten sam punkt jest jednocześnie momentem zakończenia elementu poprzedniego i momentem rozpoczęcia następnego; wyznaczeniem czasu i terminu przeprowadzenia pomiarów; czas trwania pomiarów obejmował jedną 9

2 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 3/009 zmianę roboczą w godzinach , od 4.06 do r. obliczeniem niezbędnej liczby pomiarów (tab. ); przeprowadzeniem pomiarów poszczególnych czynności; czasy czynności mierzono za pomocą stoperów (z dokładnością do jednej sekundy) i wyniki pomiarów nanoszono na wcześniej przygotowane i zatwierdzone formularze; opracowaniem wyników obserwacji i ich analizą. Średnie wyniki badań, z 6 przeprowadzonych obserwacji, przedstawiono w tab.. Tabela. Wzory do ustalania liczby niezbędnych pomiarów chronometrażowych i fotografii dnia roboczego Chronometraż Fotografia dnia roboczego e mr 0 3,8 e x 0 435,45 0,38 43, δ błąd bezwzględny pomiaru, e dokładność (e = 0%), m R wartość środkowa rozstępu t4 R,38 0,54 n 6 0,38 pomiarów n niezbędna liczba pomiarów, t 4α wartość krytyczna statystyki t 4 (t 4α =,38), δ dopuszczalny błąd bezwzględny pomiaru, R rozstęp w próbce, obliczany jako różnica skrajnych wartości: maksymalnej i minimalnej: R = 3,45,9 = 0,54. Źródło: opracowanie na podstawie [3] δ błąd bezwzględny, e dokładność (e = 0%), x wartość przeciętna = 435,45 t R,6 7 n 43,54 fotografię n niezbędna liczba pomiarów, t α wartość krytyczna statystyki t (t α =,6), δ dopuszczalny błąd względny pomiaru, R rozstęp w próbce, obliczany jako różnica skrajnych wartości: maksymalnej i minimalnej: R = 44,5 45,5 = 7 Tabela. Wyniki pomiaru chronometrażowego montażu kokpitu dla samochodu wielozadaniowego (wartości średnie) KARTA BADANIA CZASU PRACY METODĄ CHRONOMETRAŻOWĄ Nr operacji Nr zabiegu Opis (nazwa) operacji Pracochłonność wartości średnie [min]. Przygotowanie i pobranie karty 0,55. Wpięcie karty do dokumentacji pojazdu 0,3.3 Pobranie kokpitu 0,7. Skanowanie dokumentacji z kartą nadwozia 0,4. Wprowadzenie kokpitu do nadwozia 0,4.3 Potwierdzenie wprowadzenia kokpitu 0,5.4 Skręcanie kokpitu za pomocą manipulatora 0,4.5 Wyprowadzenie manipulatora 0,0.6 Wklejenie wydruku WBK (do karty pojazdu) 0,5 Suma: 3,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych pomiarów chronometrażowych 0

3 3/009 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU Tabela 3. Przykładowe wyniki pomiaru metodą fotografii dnia pracy dla pracownika X wykonującego montaż kokpitu dla samochodu wielozadaniowego (z 4 przeprowadzonych obserwacji) Imię i nazwisko pracownika: Pracownik X ARKUSZ REJESTRACYJNY INDYWIDUALNEJ OBSERWACJI CZASU PRACY Nr karty opisowej: Zadanie pracownika: Godziny Elementy zużycia czasu Czas trwania Uwagi obserwatora Rodzaj czasu 6:00 6:5 Przygotowanie : 4 MH 90,00%,00 6:5 6:30 5,00 Magazyn: 3,0 MZ 0,63% 6:30 6:45 5,00 Przygotowanie: 3,0 MN 0,63% 6:45 7:00 5,00 Przerwa na stanowisku MS,88% do montażu silnika: 9,0 7:00 7:5 5,00 Suma: 447,00 Suma: 3,3% 7:5 7:30 5,00 7:30 7:45 5,00 Śniadanie: 5,00 ML 3,3% 7:45 8:00 5,00 Toaleta: 5,00 MP 3,3% 8:00 8:5 Toaleta,00 Sprzątanie: 3,0 MZ 0,63% 8:5 8:30 5,00 Suma: 3 8:30 8:45 5,00 8:45 9:00 5,00 Ogółem: 447, = 480 9:00 9:5 Śniadanie 5,00 Suma: MH + MN + MA = 90,68% Suma: 6,88% Ogółem: 9,5 + 8,75 = 00% 9:5 9:30 Magazyn,00 9:30 9:45 5,00 9:45 0:00 5,00 0:00 0:5 Przerwa (na stanowisku do montażu silnika) 5,00 0,00 0:5 0:30 5,00 0:30 0:45 5,00 0:45 :00 5,00 :00 :5 5,00 :5 :30 5,00 :30 :45 5,00 :45 :00 Toaleta,00 :00 :5 5,00 :5 :30 5,00 :30 :45 5,00 Źródło: opracowanie własne Uwagi: Czas liczony jest w [min]: MH czynność podstawowa MN czynność pomocnicza MZ czynność dodatkowa MA przerwa uwarunkowana przebiegiem MS przerwa uwarunkowana zakłóceniami ME przerwa na odpoczynek MP przerwa na potrzeby osobiste ML niedyspozycja MR postój przedsiębiorstwa MX nierozpoznane

4 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 3/009 Tabela 4. Przykładowe, ustalone metodą MTM, wyniki pracochłonności montażu kokpitu dla samochodu wielozadaniowego dla zabiegu. Lp. Operacje Czynności Ruchy elementarne Kod Wartość [TMU] Wstać STD 43,4 Przejście do karty LM 89 TS90 5,4 R0C 8,4 Sięgnięcie do karty i przeniesienie do drugiej ręki G4B 9, M0A 6 Przejście do manipulatora TS90 5,4 LM 89 R0C 8,4 Sięgnięcie do nakrętek i przeniesienie do drugiej G4B 9, ręki M0A 6 Wkręcenie nakrętki P3NSD 394 R0D 8,4 Sięgnięcie po manipulator GC 8,7 M50C,8 R0D 8,4 Zdjęcie pokrowca z kokpitu GC 8,7 M50C,8 Przejście do karty TL80 8, LM 9,4 Przygotowanie i pobranie karty Ustawienie manipulatora Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obserwacji z wykorzystaniem metodyki MTM [] Suma TMU 4 78,40 Suma min,87 Suma godz. 0,05 Tabela 5. Przykładowe, ustalone metodą MOST, wyniki pracochłonności montażu kokpitu dla samochodu wielozadaniowego dla zabiegu. MOST Lp. Operacje Czynności Sekwencje ruchów Kod Wartość [TMU] Przygotowanie i pobranie karty Ustawienie manipulatora Sięgnięcie po kartę A B 3 G A B 3 P A 6,5 Sięgnięcie po nakrętki i ich wkręcenie A B 3 G A 3 B 3 P F 0 A 0 B 0 P 0 A 64,5 Sięgnięcie po manipulator A 3 B 3 G 3 A 6 B 3 P A 30 Zdjęcie pokrowca z kokpitu A B 3 G A B 3 P A 6,5 Suma TMU 4 430,50 Suma min,6583 Suma godz. 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obserwacji z wykorzystaniem metodyki MOST [5,6]

5 3/009 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU Tabela 6. Przykładowe, ustalone metodą Work-Factor, wyniki pracochłonności montażu kokpitu dla samochodu wielozadaniowego dla zabiegu. Lp. Operacje Czynności Ruchy elementarne Kod Work-Factor Wstać T50D 09 Przejście do karty L00D 6 Przygotowanie i pobranie karty Ustawienie manipulatora Sięgnięcie do karty i przeniesienie do drugiej ręki A0D 38 Przejście do manipulatora L00D 6 Sięgnięcie do nakrętek i przeniesienie do drugiej ręki A30D 65 Wkręcić nakrętkę 0A50SD 040 Sięgnięcie po manipulator A0PUD 58 Zdjęcie pokrowca z kokpitu A0D 38 Przejście do kasty L50D 59 Suma 9 76,00 Suma min,93 Suma godz. 0,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonanych obserwacji z wykorzystaniem metodyki Work-Factor [3] 3,50,50 a) b) c) d) e) Zdaniem autorów (wykazały to badania i analiza wyników) najkorzystniejsze czasy montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego uzyskano za pomocą metody MTM.,00,50 3,9 3,3,87,65,93 PODSUMOWANIE,00 0,50 0,00 Chronometraż Fotografia dnia pracy MTM MOST Work-Factor Metody Rys.. Wartości czasów montażu kokpitu dla samochodu wielozadaniowego określanych za pomocą: a) chronometrażu, b) fotografii dnia pracy, c) MTM, d) MOST, e) Work-Factor Z wykonanych badań wynika, że najkrótszy czas montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego wyniósł,65 minut określony metodą MOST. Czas ten jest najkorzystniejszy dla pracodawcy. Według autorów czas ten wystarcza na wykonanie przewidzianych w procesie czynności, ale jest on mniej dokładny niż określony metodą MTM (,87 min). Różnica wynika stąd, że w metodzie MTM dzieli się czynności montażowe na proste ruchy elementarne, a przypadku metody MOST czynności te dzieli się tylko na sekwencje, co skutkuje mniejszą o 5 0% dokładnością wyników. Najdłuższe czasy montażu kokpitu do samochodu wielozadaniowego określono za pomocą metody chronometrażowej i fotografii dnia roboczego (odpowiednio 3,9 i 3,3 min). Na uzyskane wyniki, w przypadku metod chronometrażowej i fotografii dnia roboczego, wpłynął fakt, że pracownicy celowo wydłużali czas na swoją korzyść. Celem opisanych badań było uzyskanie wzrostu intensywności procesów technologicznych montażu, wynikających z istniejących rezerw w ich organizacji. Zaobserwowano, że w praktyce przemysłowej rzeczywisty czas czynności montażowych ustala się za pomocą chronometrażu i fotografii dnia roboczego (czasy mierzy się za pomocą stopera). Zgodnie z metodami MTM i Work-Factor operacje montażowe podzielono na czynności i ruchy elementarne (a w przypadku metody MOST na sekwencje). Za pomocą kodów ustalono czasy operacji montażowych. Normatywne czasy trwania określano za pomocą tablic (kart wartości czasów normatywnych). Kodowanie poszczególnych elementów ruchów prowadzi do identycznych na całym świecie i odtwarzalnych opisów przebiegu pracy, co jest bardzo istotne dla konstrukcji normatywów czasu. LITERATURA. Mreła H.: Technika organizowania pracy. WWP, Warszawa REFA, Metody badania prac cz. i cz.. Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Wołk R.: Podstawy normowania pracy w przemyśle maszynowym. WNT, Warszawa

6 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 3/ Ciszak O., Żurek J.: Badanie wydajności gniazda montażu wrzeciennika głównego centrum tokarskiego. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 8, nr 4, kwartalnik, KBM PAN o. Poznań, Poznań 008, s , ISSN Podobiński A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków Peszko A.: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne, Kraków 005. Prof. dr hab. inż. J. Żurek jest dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, dr inż. O. Ciszak jest adiunktem w Instytucie Technologii Mechanicznej, mgr inż. R. Cieślak jest doktorantem pracującym pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. inż. J. Żurka na Politechnice Poznańskiej. NOWE KSIĄŻKI W Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej ukazał się podręcznik akademicki opracowany przez prof. Jerzego Łunarskiego pt. ZARZĄDZANIE TECHNOLO- GIAMI. OCENA I DOSKONALENIE. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o kierunkach technicznych, zwłaszcza dotyczących zarządzania technologią, zarządzania produkcją, zarządzania parkiem maszyn technologicznych itp. Podręcznik można również polecić pracownikom i kadrze przedsiębiorstw produkcyjnych zainteresowanych oceną i doskonaleniem potencjału technologicznego, działalności technologicznej, poziomu stosowanej technologii i jej cech specyficznych (np. ekologiczności, elastyczności i in.). Książka o objętości 37 stron B5 zawiera następujące rozdziały: Indeks skrótów i oznaczeń. Wprowadzenie.. Technologia i jej uwarunkowania.. Strategia rozwoju technologii. 3. Efektywność technologii. 4. Technologia a produkt. 5. Pozyskiwanie i transfery technologii. 6. Samoocena stanu i poziomu technologii. 7. Wspomaganie rozwoju technologii. 8. Systemowe zarządzanie technologią. Literatura. W ostatnim rozdziale zaproponowano system zarządzania technologią podobny do systemu zarządzania jakością wg ISO 900. Podano kluczowe procesy, wymagania, dokumentację, zasady projektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu. Opracowała: Dorota Stadnicka ciąg dalszy ze str. 7 ASSEMBLY AUTOMATION 3/008 VOLUME 8 ISSUE 3 Wydanie specjalne: Inteligentne metody montażu Wybrane artykuły Evolvability and the intangibles Rozwojowe systemy montażowe. Celem niniejszej pracy było spojrzenie na produkcję i montaż linii produkcyjnych oraz odpowiedź na pytanie, jak zmniejszyć inwestycje związane z projektowaniem i wdrażaniem w celu wykorzystania do ponownego wytwarzania nowych wyrobów. W artykule przedstawiono niektóre współzależności technologiczne. Stwierdzono, że know-how, doświadczenie i kreatywność czynią czynnik ludzki bardzo ważnym atutem w kategoriach ekonomicznych funkcjonowania fabryki. Rozwojowe systemy produkcyjne mogą w niedalekiej przyszłości okazać się pomostem pomiędzy tym, co można by nazwać zmniejszaniem kosztów siły roboczej, a odpowiedzią, jak funkcjonowanie fabryki może być utrzymywane ze względów społecznych i jednocześnie być wysoce rentowne. Stwierdzono, że rozwojowe systemy montażowe stanowią zadanie technologiczne wymagające obszernych badań teoretycznych i konkretnych rozwiązań. W artykule sformułowano wymagania dla takich systemów. ciąg dalszy na str. 40 4

ZASTOSOWANIE METOD NORMOWANIA CZASU PRACY W PROCESIE MONTAŻU WRZECIONA FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE

ZASTOSOWANIE METOD NORMOWANIA CZASU PRACY W PROCESIE MONTAŻU WRZECIONA FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE 3/2013 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE METOD NORMOWANIA CZASU PRACY W PROCESIE MONTAŻU WRZECIONA FREZARKI STEROWANEJ NUMERYCZNIE Edward PAJĄK, Robert CIEŚLAK Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRACOCHŁONNOŚĆ PROCESU MONTAŻU RZECZYWISTEGO I WIRTUALNEGO METODĄ MTM

PRACOCHŁONNOŚĆ PROCESU MONTAŻU RZECZYWISTEGO I WIRTUALNEGO METODĄ MTM TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAŻU 2/2010 PRACOCHŁONNOŚĆ PROCESU MONTAŻU RZECZYWISTEGO I WIRTUALNEGO METODĄ MTM Jan ŻUREK, Olaf CISZAK, Robert CIEŚLAK ISTOTA I CEL MERZENIA CZASU PRACY Istotą produkcji

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie czasu i metod pracy - chronometraż

Badanie czasu i metod pracy - chronometraż Badanie czasu i metod pracy - chronometraż ZPiU Praca Praca jest jednym z najważniejszych elementów każdego procesu produkcyjnego. Pojęcie pracy jest w ekonomii rozumiane jako celowa działalność człowieka,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OBRÓBKA UBYTKOWA, NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE TECHNOLOGICZNE II Machining, Tools And Technological Instrumentation II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Moduł: 4/4 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Przedmiot: Zarządzanie produkcją Moduł: 2/3 Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania

Bardziej szczegółowo

W7-Normowanie techniczne w budownictwie

W7-Normowanie techniczne w budownictwie W7-Normowanie techniczne w budownictwie 1.Z dotychczasowych doświadczeń w kosztorysowaniu łatwo można wyciągnąć wnioski dotyczące ważności zagadnienia normowania. Gdyby nie istniały normy nakładów R M

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM

ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM ZINTEGROWANE KOMPUTEROWO PROJEKTOWANIE PROCESÓW I SYSTEMÓW WYTWARZANIA W ŚRODOWISKU PLM Jan DUDA Streszczenie: W referacie przedstawiono koncepcję zintegrowanego projektowania procesów i systemów technologicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO BADAWCZE NORMOWANIA CZASU MONTAŻU POMPY PALIWOWEJ RESEARCH WORKSTATION OF STANDARIZATION ASSEMBLY TIME OF FUELL PUMP

STANOWISKO BADAWCZE NORMOWANIA CZASU MONTAŻU POMPY PALIWOWEJ RESEARCH WORKSTATION OF STANDARIZATION ASSEMBLY TIME OF FUELL PUMP Dr inż. Łukasz Gola lugola@gmail.com Politechnika Krakowska STANOWISKO BADAWCZE NORMOWANIA CZASU MONTAŻU POMPY PALIWOWEJ Streszczenie: W artykule przedstawiono stanowisko badawcze normowania czasu montażu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie środowiskiem Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-106-IK-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN i ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN i ZARZĄDZANIA Dr inż. Olaf CISZAK POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN i ZARZĄDZANIA INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ Autoreferat Poznań 2012 Autoreferat Imię i nazwisko: Olaf CISZAK 1. Posiadane dyplomy stopnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA

Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA Moduł 1 Projektowanie procesu technologicznego montażu w systemie CAD/CAM CATIA Dla wyrobu zadanego w formie rysunku złożeniowego i modeli 3D opracować: strukturę montażową wyrobu graficzny planu montażu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl

Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu sportowego (periodyzacja) Andrzej Kosmol AWF Warszawa, Wydział Rehabilitacji andrzej.kosmol@awf.edu.pl Struktura treningu to układ i rozmieszczenie elementów składowych procesu, sposoby

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI

PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI Dariusz PLINTA Sławomir KUKŁA Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej PLANOWANIE PRZEZBROJEŃ LINII PRODUKCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY MODELOWANIA I SYMULACJI 1. Planowanie produkcji Produkcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych. Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Ryzyko w działalności przedsiębiorstw przemysłowych Grażyna Wieteska Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania Jakością Plan Prezentacji Cel artykułu Dlaczego działalność przemysłowa wiąże się z ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZALICZENIA. W celu uzyskania zaliczenia należy wybrać jeden z trzech poniższych wariantów I, II lub III

ZALICZENIA. W celu uzyskania zaliczenia należy wybrać jeden z trzech poniższych wariantów I, II lub III ZALICZENIA W celu uzyskania zaliczenia należy wybrać jeden z trzech poniższych wariantów I, II lub III 1 Wariant I. PROBLEM WŁASNY Sformułować własne zadanie statystyczne związane z własną pracą badawczą

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Moduł 1/3 Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu

Moduł 1/3 Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu Moduł 1/3 Projekt procesu technologicznego montażu wyrobu Zajęcia nr: 4 Temat: Operacje i zabiegi montażowe. Opracowanie karty technologicznej KT i karty instrukcyjnej KI Prowadzący: mgr inż. Łukasz Gola,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Designing of technological processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA)

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) StatSoft Polska, tel. 1 484300, 601 414151, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005

ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 TOMASZ KUJACZYŃSKI ZMIANY KOSZTÓW PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ POLSKI W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH W LATACH 1995 2005 Streszczenie: W artykule omówiono zmiany kosztów pracy zachodzące w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ

LOGISTYKA PRODUKCJI. dr inż. Andrzej KIJ LOGISTYKA PRODUKCJI dr inż. Andrzej KIJ TEMAT ĆWICZENIA: PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH METODA MRP Opracowane na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcją, A. Kosieradzkiej, Podstawy zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S

PLPILA02-IPMIBM-I-4k6-2012MKwPM-S Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania

Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak. PROGRAMy. Istota sterowania Zarządzanie produkcją dr Mariusz Maciejczak PROGRAMy www.maciejczak.pl Istota sterowania W celu umożliwienia sobie realizacji złożonych celów, każda organizacja tworzy hierarchię planów. Plany różnią się

Bardziej szczegółowo

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735

Nadzór Linii Produkcyjnych. Jacek Pszczółka AiR 187735 Nadzór Linii Produkcyjnych Jacek Pszczółka AiR 187735 Linia Produkcyjna Linia produkcyjna albo linia montażowa zespół stanowisk roboczych (maszynowych, ręcznych lub mieszanych) ugrupowanych według kolejności

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Adam Olszewski ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PROCESEM PRODUKCYJNYM W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY ŁOMŻA 2011 Spis Treści Wstęp... 7 1. Rola przemysłu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH /0 Technologia i Automatyzacja Montażu ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD LEAN MANUFACTURING DO DOSKONALENIA PRODUKCJI PALET TRANSPORTOWYCH Dorota STADNICKA, Piotr STĘPIEŃ Właściwa organizacja procesów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Produkcji

Katedra Inżynierii Produkcji Katedra Inżynierii Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wiedza Zarządzanie Produkcja O kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek umożliwiaj liwiający studentom połą

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA EKSPERTÓW. trzecie spotkanie panelowe realizowane w ramach projektu pn. PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem

MATERIAŁY DLA EKSPERTÓW. trzecie spotkanie panelowe realizowane w ramach projektu pn. PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem PT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem (POKL.0.00-00-/-00) MATERAŁY DLA EKSPERTÓW trzecie spotkanie panelowe realizowane w ramach projektu pn. PT Mobilne studia podyplomowe we współpracy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000

Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 Mariusz J. Ligarski, Joanna Krysztofiuk, Obszary sprawiające trudności w systemach zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000, Problemy jakości, 2005, nr 10, s. 32-39. Mariusz J. Ligarski, Joanna

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcyjny Zadania typu maturalnego: procenty, przedziały, wartość bezwzględna, błędy przybliżeń, logarytmy. Scenariusz lekcyjny

Scenariusz lekcyjny Zadania typu maturalnego: procenty, przedziały, wartość bezwzględna, błędy przybliżeń, logarytmy. Scenariusz lekcyjny Scenariusz lekcyjny Data: 20 listopad 2012 rok. Klasa: I c liceum ogólnokształcące (profil bezpieczeństwo wewnętrzne). Czas trwania zajęć: 45 minut. Nauczany przedmiot: matematyka. Program nauczania: program

Bardziej szczegółowo

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok 1969, gdy w firmie Yasakawa Electronic z Japonii wszczęto

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy. Semestr zimowy Techniki wytwarzania I Nie. 15 h

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy. Semestr zimowy Techniki wytwarzania I Nie. 15 h KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-131z Metody kształtowania wyrobów metalowych Method of shaping

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Park Przemysłowy w Wałbrzychu

Park Przemysłowy w Wałbrzychu Park Przemysłowy w Wałbrzychu Poniatów dzielnica o największych perspektywach gospodarczych i mieszkaniowych w Wałbrzychu Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA0-IPMIBM-I-3k10-01-

Bardziej szczegółowo

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Wspólnie tworzymy nowe możliwości! W NKE wszystko podporządkowane jest potrzebom Klienta: niezależnie od tego, czy chciałbyś poprawić wydajność stosowanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Telewizji Cyfrowej

Laboratorium Telewizji Cyfrowej Laboratorium Telewizji Cyfrowej Badanie wybranych elementów sieci TV kablowej Jarosław Marek Gliwiński Robert Sadowski Przemysław Szczerbicki Paweł Urbanek 14 maja 2009 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ergonomia wprowadzenie. Tomasz Poskrobko

Ergonomia wprowadzenie. Tomasz Poskrobko Ergonomia wprowadzenie Tomasz Poskrobko Ergonomia jako nauka Ergonomia wchodzi w skład grupy nauk o pracy, do której zalicza się m.in. prakseologię, organizację i zarządzanie, socjologię pracy, fizjologię

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 01.10.2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy:

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: Technik Mechatronik Mechatronika Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo