Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski wersja /13:40

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka. Tematyka wykładów. Przykładowe pytania. dr Tomasz Giętkowski www.krajobraz.ukw.edu.pl. wersja 20.01.2013/13:40"

Transkrypt

1 Statystyka dr Tomasz Giętkowski wersja /13:40 Tematyka wykładów 1. Definicja statystyki 2. Populacja, próba 3. Skale pomiarowe 4. Miary położenia (klasyczne i pozycyjne) 5. Miary rozproszenia: wariancja, odchylenie standardowe 6. Rozkład empiryczny (histogram, rodzaje rozkładów) 7. Prawidłowość statystyczna, prawo wielkich liczb Bernoulliego, Centralne twierdzenie graniczne 8. Rozkład normalny (warunki zaistnienia, standaryzacja zmiennej, reguła trzech sigm, obserwacje niewiarygodne) 9. Miary współzmienności dla danych w skali nominalnej (jakościowych) 10. Miary współzmienności dla danych w skali ilorazowej i przedziałowej 11. Regresja 12. Wnioskowanie statystyczne 13. Testy nieparametryczne (chi2, K-S) 14. Testy parametryczne (t-studenta) Przykładowe pytania 1. Definicja statystyki. 2. Czym zajmuje się statystyka? 3. Co nazywamy populacją? 4. Z poniżej podanych wybierz opis dotyczący populacji. 5. Jakie warunki musi spełniać prosta próba statystyczna? 6. Jakie skale pomiarowe można wyróżnić? 1

2 7. Przyporządkuj rodzaj skali do badanego zjawiska? 8. Podaj systematykę miar położenia. 9. Jaka jest różnica pomiędzy średnią arytmetyczną ma medianą? 10. Jaki rodzaj miary położenia należy zastosować do zebranych poniżej danych 11. Dlaczego wariancja jest miarą nieinterpretowalną? 12. Co pokazuje odchylenie standardowe? 13. Z wykresów poniżej wybierz histogram? 14. Jaki typ rozkładu prezentuje poniższy diagram? 15. Jakie są warunki wystąpienia prawidłowości statystycznej? 16. O czym mówi prawo wielkich liczb Bernoulliego? 17. Jakie warunki procesu muszą być spełnione aby jego obserwacje miały rozkład normalny? 18. Ile wynosi standaryzowana wartość średniej? 19. Podaj wartość standaryzowaną dla odchylenia standardowego. 20. Czego dotyczy reguła trzech sigm? 21. Czym są obserwacje niewiarygodne? Jakie kogą być ich przyczyny? 22. Podaj przykład tabeli wielodzielczej. 23. Czym są rozkłady brzegowe? 24. Jakimi miarami można ocenić korelację dla obserwacji w skalach nominalnych? 25. Jak konstruuje się wykres korelacyjny (rozrzutu)? 26. Jakimi miarami może ocenić korelację dla obserwacji w skalach ilorazowych i przedziałowych? 27. Opisz etapy obliczania współczynnika korelacji rang Spearmana. 28. Opisz krótko okoliczności powstania terminu regresja. 29. Czym jest regresja? 30. Jaka jest różnicą pomiędzy korelacją a regresją? 31. Na czym polega estymacja funkcji regresji? 32. Opisz krótko na czym polega metoda najmniejszych kwadratów (w aspekcie estymacji funkcji regresji)? 33. Czym jest współczynnik regresji? 34. Czym jest hipoteza statystyczna i jakie są jej rodzaje? 35. Jaką rolę pełni hipoteza zerowa? 36. Na podstawie przedstawionej hipotezy badawczej sformułuj hipotezę statystyczną. 2

3 37. Czym jest test statystyczny? 38. Jakie błędy można popełnić podczas weryfikacji hipotez, jak się nazywają? 39. Czym jest poziom istotności? 40. Co oznacza, że poziom istotności założony w teście wynosi alfa=0.05? 41. Przedstaw etapy wnioskowania statystycznego. 42. Czym jest poziom krytyczny (p-wartość), w jaki sposób na jego podstawie podejmuje się decyzję w teście statystycznym? 43. Czym jest obszar krytyczny? 44. Jaka jest decyzja w teście statystycznym, jeżeli wartość statystyki znajduje się w obszarze krytycznym? 45. Jakie warunki testu muszą być spełnione, aby można było zastosować test chi2? 46. Jakie warunki testu muszą być spełnione, aby można było zastosować test Kołmogorowa- Smirnowa? 47. Opisz warunki jakie muszą zaistnieć, aby można zastosować test t-studenta. 48. Jakie znasz rodzaje testu t-studenta? 49. Co oznacza, że dane są zależne? Przykładowe modele zadań zadania bez użycia komputera dane: Dla przedstawionych danych oblicz: średnią arytmetyczną, medianę, wartość modalną oraz odchylenie standardowe. 2. Dla przedstawionych danych skonstruuj szereg rozdzielczy zawierający pięć klas. 3. Dla przedstawionych danych wykreśl histogram (przedstawiający częstość występowania wartości). Określ wstępnie jakim rozkładem charakteryzują się dane. 4. Wśród rolników przeprowadzono ankiety dotyczące nawadniania pól uprawnych. Okazało się, że średnio w roku zużywają na ten cel ilość wody, stanowiącą ekwiwalent 250 mm opadu. Rozrzut (odchyl. stand.) zużycia oszacowano na 47,8 mm. W związku z przewidywaną suszą, ustalono 3

4 dopuszczalny próg zużycia wody 300 mm w przeliczeniu na ekwiwalent opadu. Ponad ten próg rolnicy będę wnosili dodatkowe opłaty. Zadanie: Zakładając, że badane zjawisko ma rozkład normalny, oblicz: 1. Jaki odsetek rolników, chcąc utrzymać dotychczasowy sposób nawadniania będzie podlegało dodatkowym opłatom? 2. Jakie jest średnie zużycie wody w mm ekwiwalentu opadów, dla środkowych 50% gospodarstw? Polecam tablicę standardowego rozkładu normalnego (Z) dostępną na stronie: zadania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego: 5. W pewnym regionie zbadano 120 reprezentatywnych odcinków granicy leśno-polnej, pod kątem stopnia rozwinięcia okrajka* w zależności od utworów powierzchniowych, na których ta granica występuje. Uzyskano następujące wyniki. Zadanie: Za pomocą współczynnika C-Pearsona, określ czy istnieje i jak silna jest zależność pomiędzy rodzajem podłoża, a stopniem rozwinięcia okrajka. Pamiętaj, że wartości oczekiwane dla testu chi2, oblicza się poprzez mnożenie odpowiadających sobie liczebności brzegowych dla wiersza i kolumny, na których przecięciu znajduje się wartość empiryczna. Następnie otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę obserwacji (w tym przypadku 140). Np. dla wartości 14, wartość oczekiwana wynosi po zaokrągleniu do całości 11. * forma roślinności, występująca zwykle na granicy lasu i łąki lub pola, przybierają postać ziołorośli lub festonów tworzonych przez pnącza. UWAGA! Polecenie może dotyczyć innych miar współzależności opartej na chi2. 4

5 6. W celu zweryfikowania przypuszczeń o powiązaniu ilości wody w korycie a stanie jej zanieczyszczenia, dokonano pomiarów zawartości azotynów przy różnym stanie wody w rzece. Wyniki zapisano tabeli: Zadania: Oceń siłę powiązania pomiędzy stanem wód a zawartością związku chemicznego. 7. Zbadano kilka większych wsi regionu pod kątem wykorzystania ich walorów dla potrzeb turystyki. Jako zmienne wykorzystano wskaźnik waloryzacji (od 0 do 100) oraz liczbę turystów w gospodarstwach agroturystycznych w sezonie letnim. Wyniki zapisano w tabeli: Zadania: Sprawdź, czy istnieje zależność pomiędzy oceną walorów wsi a liczbą turystów w sezonie. 5

6 zadania przy wykorzystaniu programu PAST: 8. Na 19 dopływach dwóch dużych rzek zbadano liczbę tam bobrowych i przeliczono ją na jednostkę długości cieków. Wyniki zapisano w tabeli: Zadanie Sprawdź czy te dwie zlewnie różnią się pod względem preferencji siedliskowych bobrów, przy założeniu poziomu istotności α =

7 9. Na jednym z torfowisk rozstawiono 15 urządzeń do pomiaru głębokości zalegania poziomu wód gruntowych. Pomiary wykonano w kwietniu oraz lipcu. Wyniki zapisano w tabeli: Zadanie: Przy założeniu poziomu istotności α = 0.05 zweryfikuj przypuszczenie, że poziom wód w tych miesiącach był na torfowisku różny. 10. Dla sprawdzenia charakteru topoklimatu łąki oraz brzegu dużego jeziora (obiekty były niezbyt odległe) postawiano stacje rejestrujące temperaturę powietrza w tych miejscach. Temperaturę mierzono zawsze o godzinie 16:00. Następnie wybrano 12 dni w roku z podobnym typem pogody, charakterystycznym dla dobrze ustabilizowanej sytuacji wyżowej. Wyniki zapisano w tabeli: Zdanie: Przy założeniu poziomu istotności α = 0.05 zweryfikuj przypuszczenie, że topoklimat łąki oraz brzegu dużego jeziora jest różny. 7

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych

Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Metody statystyki medycznej stosowane w badaniach klinicznych Statistics for clinical research & post-marketing surveillance część I Program szkolenia część I Wprowadzenie Podstawowe pojęcia statystyczne

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie danych doświadczalnych

Opracowywanie danych doświadczalnych Opracowywanie danych doświadczalnych Michał K. Urbański, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, murba@if.pw.edu.pl październik 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2 1.1. Treść skryptu i rozkład materiału......

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD

Zależności w danych. Korelacja i regresja. Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Zależności w danych. Korelacja i regresja Agnieszka Nowak Brzezińska SMAD Korelacja Zależność korelacyjna pomiędzy cechami X i Y charakteryzuje sie tym, że wartościom jednej cechy są przyporządkowane ściśle

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Base 22

IBM SPSS Statistics Base 22 IBM SPSS Statistics Base 22 Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w sekcji Informacje na stronie 185.

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI

RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI RAPORT V ZRÓŻNICOWANIE WPŁYWU ŚWIATOWEJ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W UKŁADZIE OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW STAGNACJI ZADANIA VII - WYNIKI Badanie wpływu światowej koniunktury gospodarczej (w tym zjawiska

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY BUDOWY MODELI REGRESYJNYCH I KLASYFIKACYJNYCH. Wprowadzenie do problematyki modelowania statystycznego

PRZYKŁADY BUDOWY MODELI REGRESYJNYCH I KLASYFIKACYJNYCH. Wprowadzenie do problematyki modelowania statystycznego PRZYKŁADY BUDOWY MODELI REGRESYJNYCH I KLASYFIKACYJNYCH Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Tematyka artykułu obejmuje wprowadzenie do problematyki modelowania statystycznego i jego roli w badaniu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie *** "Chemometria praktyczna zinterpretuj wyniki swoich pomiarów". Mądrego (WNT, Warszawa 2000). 3

Wprowadzenie *** Chemometria praktyczna zinterpretuj wyniki swoich pomiarów. Mądrego (WNT, Warszawa 2000). 3 1 Podręcznik akademicki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL 04.01.02.-00-033/09-00 Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA

ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA ANALIZA ROZKŁADÓW I SYMULACJE W PROGRAMIE STATISTICA Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Analiza rozkładów zmiennych znajduje praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach. W działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3

Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 Sterowanie wielkością zamówienia w Excelu - cz. 3 21.06.2005 r. 4. Planowanie eksperymentów symulacyjnych Podczas tego etapu ważne jest określenie typu rozkładu badanej charakterystyki. Dzięki tej informacji

Bardziej szczegółowo

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia Paweł Tatarzycki STATYSTYKA Wybrane zagadnienia ELEMENTARNE ZAGADNIENIA STATYSTYKI Termin statystyka pochodzi od łacińskiego status, co oznacza stan rzeczy. W ujęciu historycznym terminem tym określano

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. CZY MÓJ PROCES JEST TRENDY, CZYLI ANALIZA TRENDÓW Michał Kusy, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Analiza danych w kontroli środowiska produkcji i magazynowania opiera się między innymi na szeregu

Bardziej szczegółowo

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ

WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ WYCHODZĄC POZA PROSTĄ REGRESJĘ MODELOWANIE STATYSTYCZNE W OBSZARZE UBEZPIECZEŃ Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wiele zjawisk i procesów występujących w otaczającej nas rzeczywistości ma

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA

JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA JAK ROZUMIEĆ I WYKONYWAĆ ANALIZĘ PRZEŻYCIA Andrzej Sokołowski, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, StatSoft Polska Analiza czasu przeżycia to inaczej analiza czasu

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo