Katastrofy i awarie budowlane informacje techniczne i wnioski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katastrofy i awarie budowlane informacje techniczne i wnioski"

Transkrypt

1 Katastrofy i awarie budowlane informacje techniczne i wnioski Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska AWARIE BUDOWLANE Wprowadzenie Analizy awarii i katastrof budowlanych prowadzone są w wielu krajach od wielu lat. Realizowane są one przez ciągłe obserwacje (monitoringi), specjalistyczne analizy technicznoekonomiczne i publikacje w różnych czasopismach oraz przez naukowotechniczne krajowe i międzynarodowe sympozja i konferencje. Wnioski z tych prac służą do doskonalenia programowania, projektowania, realizacji, użytkowania, ubezpieczania i wyceny obiektów budowlanych. Między innymi służą one do doskonalenia i nowelizacji przepisów te - chnicznych, norm projektowania, wytycznych i instrukcji wykonywa - nia i odbioru obiektów budowlanych, a także do doskonalenia wiedzy technicznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i organizacyjnych projektantów, wykonawców, użytkowników. Służą też przy ubezpieczaniu działalności budowlanej oraz doskonaleniu eksploatacji i wyceny obiektów budowlanych. Są one też pomocne w działalności rzeczoznawców budowlanych. Wymienione formy działalności na temat zagrożeń i uszkodzeń budowlanych realizowane są przez różne kraje oraz organizacje międzynarodowe. Przykładowo są to m.in.: monitoringi patologii budownictwa w Anglii, Francji, Rosji, Australii, Japonii, USA, Czechach, Słowacji, Niemczech, Rumunii, Polsce, na Litwie i Ukrainie, naukowo-techniczne konferencje i sympozja krajowe, między innymi w Anglii, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Rosji, Szwajcarii, Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Polsce, na Litwie, Ukrainie, prace krajowych i międzynarodowych komisji specjalistycznych, ta - kich organizacji jak: CIB, FIB, RILEM, CICIND, PZITB itp., międzynarodowe konferencje i sympozja w Czechach, Słowacji, Polsce, Francji, Anglii, Szwecji, USA, Rosji, na Litwie i Ukrainie, wydawnictwa zwarte naukowotechniczne o zasięgu krajowym i mię dzynarodowym, artykuły naukowo-techniczne w prasie naukowo-technicznej różnych krajów, specjalistyczne, periodyczne wy - dawnictwa na temat patologii i awa - rii budowlanych. W Polsce problem awarii i katastrof budowlanych jest przedmiotem: okresowych (od 1962 roku) analiz zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych (bibl. ITB), wydawnictw książkowych na temat błędów i awarii konstrukcji betonowych, murowanych, stalowych i mieszanych, konferencji naukowo-technicznych obejmujących wybrane zagadnienia zagrożeń, uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych, sympozjów i konferencji specjalistycznych na temat Badanie przy - czyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, Awarie budo - wlane oraz Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego, a także innych [1 3], artykułów i publikacji w prasie technicznej na temat różnych przypadków stanów zagrożenia, uszkodzeń i awarii konstrukcji budowlanych ( Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo ), zarządzeń i raportów różnych organizacji naukowo-technicznych oraz władz administracyjnych i normalizacyjnych, szkolenia studentów wyższych szkół technicznych i podobnych o profilu budowlanym, doskonalenia inżynierów, projektantów i wykonawców, właścicieli, użytkowników oraz menadżerów budowlanych, szkolenia nadzoru budowlanego. Katastrofa budowlana została zdefiniowana w Prawie budowlanym. Nie obejmuje ona awarii budowlanych. Do katastrofy budowlanej kwalifikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) przy nagłym zniszczeniu obiektu (konstrukcji) lub jego części (nawet bez ofiar śmiertelnych), organizując komisję i dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn i skutków zaistniałych zniszczeń w czasie katastrofy. Dotychczas (od 1995 roku) według skrótowego formularza PINB informowały (pisemnie) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) o zaistniałych faktach powstania katastrofy. Następnie, wymienione skrótowe dane w ankiecie zawiadomieniu o katastrofie wprowadzane były do Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB). Dane o katastrofie w GUNB obejmują dane adresowe i własnościowe, typ obiektu, charakterystykę zasadniczych elementów obiektu, przyczyny i zakres zniszczeń a także decyzję w sprawie dalszej eksploatacji. Nie zawierały one odpowiednich niezbędnych analiz techniczno- -eko nomicznych związanych z ka - tastrofą. Takie analizy później wyko-

2 Dane o katastrofach i awariach podzielono na następujące grupy zagadnień: A. Dane ogólne o obiektach (adresy, daty itp. informacje wyłącznie do wglądu przez administratora bazy). B. Dane techniczne o obiektach (typ obiektu ze względów funkcjonalnych, materiałowych, konstrukcyjnych itp.). C. Dane o każdej awarii, katastrofie (rodzaj zdarzenia, przyczyny zdarzenia itp.). D. Dane o skutkach i konsekwencjach zdarzeń (rodzaj uszkodzeń, zakres uszkodzeń, przyczyny zdarzenia itp.). E. Dodatkowe informacje. Tylko nieliczne dane wprowadzane są w postaci opisowej, np. adres obiektu. Zdecydowana większość danych jest wprowadzana do ba - zy przez wybranie z listy jednej z opcji, np. FUNKCJONALNY TYP OBIEKTU: mieszkalny, publiczny, przemysłowy itd. Takie rozwiązanie umożliwia sporządzanie zestawień statystycznych. Opisana baza danych jest efektywnie wykorzystywana do gromadzenia danych o awariach i katastrofach budowlanych oraz do analiz i sporządzania zestawień statystycznych. Każdego roku wprowadzane są do bazy dane o awariach z roku poprzedniego. Na podstawie zgromadzonych danych o awariach i katastrofach budowlanych, każdego roku sponują zapewne rzeczoznawcy budowlani. GUNB nie posiada danych dotyczących tych analiz. Zatem RKB w GUNB pod względem wiadomo - ści technicznych jest bardzo ograniczony, nie obejmując pełnych informacji o katastrofach budowlanych. Analizy GUNB od kilku lat przedstawiane są na konferencjach Awarie budowlane oraz w czasopismach technicznych. Od 2006 roku ze środków Unii Europejskiej w GUNB tworzony jest nowy system RKB obejmujący możliwie jak najszerzej problemy administracyjno-techniczne katastrof. W systemie tym planowany jest udział ITB w zakresie zagadnień technicznych. Wykorzystane zostaną dotychczasowe wieloletnie doświadczenia ITB w zbieraniu i analizie zagadnień technicznych dotyczących katastrof budowlanych. W ITB analizy katastrof budowlanych realizowane są od 1962 roku. Od 1989 roku w ITB prowadzone są analizy zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w oparciu o dane GUNB, wyższych uczelni technicznych, PZITB, PIIB, ITB oraz rzeczoznawców działających indywidualnie. W tym też czasie w ITB stworzony został informatyczny Bank Danych. 2. Zbiory informacji o awariach i katastrofach Zbiór informacji zebranych przez ITB o zagrożeniach, awariach i ka - tastrofach wprowadzany jest do komputerowej bazy danych o awariach i katastrofach. Komputerowa baza danych o awa riach i katastrofach budowlanych powstała w Instytucie Techniki Budowlanej w 1992 roku. Oprogramowanie użytkowe bazy o awariach zawiera środowisko wprowadzania danych. W takiej strukturze i z takim oprogramowaniem baza o awariach i katastrofach budowlanych funkcjonuje do dzisiaj, czyli przez ponad 15 lat. W bazie danych o awariach i katastrofach budowlanych, w ITB zgromadzonych jest ponad danych obejmujących wydarzenia od 1989 roku Liczba katastrof w latach ITB rządzane są analizy i zestawienia statystyczne. Podstawą sporządzenia tych zestawień mogą być dane z jednego, poprzedniego roku oraz ze wszystkich lat ubiegłych. Każdego roku sporządzane jest sprawozdanie, które zawiera m.in. zestawienia statystyczne. Na rysunku 1 pokazano liczby katastrof z podziałem na poszczególne lata w bazie danych Instytutu Techniki Budowlanej oraz w rejestrze katastrof prowadzonym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB). Baza danych ITB powstała wcześniej i zawiera dane od 1989 roku, natomiast rejestr GUNB jest prowadzony od 1995 roku, a więc od czasu, gdy ustawa Prawo bu - dowlane wprowadziła obowiązek prowadzenia takiego rejestru. Dane w bazie ITB są wprowadzane z dokumentów (ankiet), jakie GUNB udostępnia ITB i uzupełniane są o dane z innych źródeł (własne ekspertyzy, rzeczoznawcy w kraju, czasopisma i konferencje techniczne itp.) Dlatego dane ITB zawierają większą liczbę rekordów niż rejestry GUNB. Przyczyny licznych przypadków katastrof można upatrywać w tym, że np. w 2006 roku miały miejsce znaczne opady śniegu. Nie należy jednak twierdzić, że były to wyjątkowo katastrofalne opady. Opady śniegu spowodowały, że uległy zawaleniu liczne wyeksploatowane, zużyte, nieużytkowane i porzucone obiekty budowlane. GUNB Rys. 1. Liczba katastrof (w bazie ITB oraz w rejestrze GUNB) w latach

3 46 W zestawieniu wyraźnie widoczny jest wzrost liczby katastrof w roku 2006 w porównaniu z rokiem Wzrost jest blisko 3-krotny GUNB od 132 w roku 2005 do 386 w roku Wynika to z dużych opadów śniegu i huraganów latem. Każdego roku baza była uzupełniana o zdarzenia dotyczące poprzedniego roku. Każdego roku w ITB sporządzane były zestawienia statystyczne obejmujące informacje za ostatni rok oraz zestawienia statystyczne obejmujące wszystkie informacje od 1989 roku. Tego typu zestawienia statystyczne były wielokrotnie przedstawiane w sprawozdaniach, wystąpieniach na konferencjach i w publikacjach. Zestawienia takie można otrzymać korzystając z danych zawartych w Internecie. Na stronie (rys. 2) można wygenerować różne zestawienia. W ramach dostępnych w Internecie danych można otrzymać zestawienia statystyczne wybierając: okres czasowy, jakiego ma dotyczyć zestawienie, zakres tematyczny zestawienia. Przykładowo na rysunku 3 pokazano zestawienie za okres od 1990 do 2000 roku z podziałem obiektów ze względów na materiały. Z kolei na rysunku 4 przedstawiono przykładowe zestawienie z podziałem na błędy w czasie projektowania za okres od 1993 do 2003 roku. Na internetowej stronie dostępny jest również szczegółowy opis komputerowej bazy danych, jej struktury i zgromadzonych danych. 3. Analiza ogólna awarii i katastrof budowlanych Na podstawie analiz awarii i katastrof za okres od 1962 roku stwierdza się, że występują one we wszystkich rodzajach budownictwa, z różnych materiałów, w skali odpowiedniej do zakresu tych rodzajów budownictwa i materiałów oraz wieku eksploatacji i różnorodnych zniszczeń nadzwyczajnych. Ogólnie należy stwierdzić, że istniało wiele przyczyn awarii i katastrof budowlanych zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym technicznych, organizacyjnych lub społecznych. Nie ujmując nic tragedii osób, których dotyczyło dane zdarzenie należy stwierdzić, że zdecydowana większość przypadków katastrof budowlanych dotyczyła zdarzeń najczęściej o lokalnym, niewielkim znaczeniu. Katastrofy dotyczyły w większości obiektów niewielkich, o małej wartości finansowej i użytkowej. Katastrofy dotyczyły bardzo często obiektów nieużytkowanych i opuszczonych. Duża część katastrof wynikała z wybuchu gazu i nadmiernego śniegu. Zdarzenia odnosiły się zarówno do butli gazowych, jak i komunalnych instalacji gazowych. Występowała także pokaźna liczba katastrof wynikająca z uderzenia pojazdów samochodowych w obiekty budowlane. Odnotowywano też liczne przypadki katastrof (również z ofiarami śmiertelnymi) w trakcie nielegalnej rozbiórki Rys. 2. Przykładowa strona internetowa bazy danych o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych. Rys. 3. Przykładowe zestawienie awarii i katastrof budowlanych za okres od 1990 do 2000 roku z podziałem obiektów ze względów na materiały Rys. 4. Przykładowe zestawienie błędów projektowych, które wpłynęły na powstanie awarii i katastrof budowlanych w okresie od 1993 do 2003 roku

4 i kradzieży najczęściej stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych. W okresie letnim występowały przypadki katastrof zakwalifikowanych jako wynik oddziaływania wiatru (huraganu) i ulewnych deszczy. W okresie zimowym występowały przypadki katastrof w wyniku oddziaływania obciążeń śniegiem. Dotyczyły one w większości przypadków niewielkich, starych i zużytych technicznie obiektów gospodarczych lub hal stalowych. Wyłączając z całej grupy opisane przypadki ocenia się, że około 40% dotyczyło prawdziwych katastrof budowlanych wynikających z błędów projektowych, wykonawczych czy eksploatacyjnych. Mając na uwadze ogólną liczbę eksploatowanych obiektów budowlanych, a także znaczną liczbę nowych obiektów budowanych należy stwierdzić, że liczba prawdziwych katastrof budowlanych była na poziomie porównywalnym do innych krajów. Można przypuszczać, że część zdarzeń o charakterze katastrof budowlanych nie została zgłoszona do organów administracji państwowej i nie była objęta zgłoszeniem władz administracyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na powstanie katastrofy lub awarii wpływali uczestnicy procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego. Są to: wykonawcy budowlani (budowa, montaż), wykonawcy pozabudowlani (inne przemysły), projektanci, wytwórcy materiałów i prefabrykatów, użytkownicy, inne czynniki losowe i obciążenia wyjątkowe, takie jak: ulewne deszcze, nadmierne śniegi, pożary, wybuchy gazu, drgania parasejsmiczne itp. Najczęściej na powstanie awarii lub katastrofy wpływało kilka grup procesu inwestycyjnego lub eksploatacyjnego, a także czynniki losowe. Były one często równoczesnymi inicjatorami katastrofy lub awarii, Błędy i przyczyny złego projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wynikały z wielu przyczyn technicznych w procesie inwestycyjnym. Do najbardziej powszechnych przyczyn technicznych wpływających na awarie i katastrofy budowli należy zaliczyć: W projektowaniu i programowaniu najczęstszymi błędami wpływającymi na powstawanie zagrożeń, awarii lub katastrof budowlanych były: niedostateczne lub błędne oceny właściwości podłoży gruntowych i warunków wodno-gruntowych, przez zbyt małą liczbę wierceń geotechnicznych, nieodpowiednie badania podłoży lub korzystanie ze starych niedokładnych badań, błędne oceny dopuszczalnych obciążeń na grunt i dopuszczalnych osiadań dla danego rodzaju i typu projektowanej konstrukcji, szczególnie przy realizacji plomb w zwartej zabudowie, przez nieuwzględnienie zmieniających się grubości poszczególnych warstw podłoża, zmieniającego się poziomu wody gruntowej lub wpływu obciążeń istniejących sąsiednich obiektów, złe izolacje części podziemnych budowli, przez nieodpowiednie izolacje w stosunku do istniejących warunków i wymagań eksploatacyjnych oraz brak odpowiednich rysunków i wytycznych wykonania, złe typy i rodzaje fundamentowania oraz niewłaściwe ich zaprojektolub uczestniczyły w nich w różnym zakresie i w różnym czasie. Analizę ogólną przyczyn katastrof i awarii przeprowadzano przy wyróżnieniu następujących czynników (uczestników): projektowanie, wykonawstwo budowlane (budowa, montaż), eksploatacja, inne czynniki (losowe) i obciążenia wyjątkowe szczególnie ulewne deszcze, nadmierne śniegi, wichury, osuwiska i pożary. Przyczyny powodujące awarie i katastrofy należały do błędów technicznych, szkoleniowych, organizacyjnych, ekonomicznych, a także do przyczyn losowych. Najczęściej były to błędy ludzkie występujące we wszystkich sferach procesu inwestycyjnego (ponad 80%). Generalnie, w analizowanych latach, w awariach i katastrofach stwierdzano liczbę błędów w kolejności: w użytkowaniu obiektów od 30 do 50% wszystkich błędów, w wykonawstwie od 20 do 40% wszystkich błędów, w projektowaniu od 10 do 30% wszystkich błędów. Występujące błędy były różnej wagi, zależne od różnych czynni - ków i powodowały bardzo zróżnicowane skutki. Błędy złego projektowania, wykonawstwa i użytkowania wpływające na zagrożenia, katastrofy i awarie konstrukcji budowlanych są sumą wielu konkretnych błędów mających swoje przyczyny. Są to niedostateczne, złe bądź błędne: programowanie i projektowanie, wykonawstwo budowlane, eksploatacja obiektów. W czasie projektowania najwięcej błędów (przyczyn awarii i katastrof) wynikało ze złych założeń projektowych, niedbałości projektantów, niedostatecznego stanu wiedzy oraz źle przyjmowanych obciążeń i złego wykonywania projektów. W czasie realizacji najwięcej awarii i katastrof wynikało z niedostatecznych kwalifikacji, niedbałości wykonawców, niedostatecznego stanu wiedzy oraz złych połączeń elementów, a następnie złej jakości i odstępstw wykonawczych od projektu. W czasie użytkowania najwięcej awarii i katastrof wynikało z przyczyn wyjątkowych, niedbałości użytkowników i nadmiernych obciążeń, oraz niedostatecznego nadzoru i niedostatecznego stanu wiedzy użytkowników. Liczebność występujących jednocześnie przyczyn awarii i katastrof w jednym zdarzeniu wynosiła od jednej do dziesięciu. 4. Przyczyny techniczne awarii i katastrof budowlanych 47

5 48 kie pobyty na budowach oraz bardzo mały kontakt z użytkownikami w czasie eksploatacji, nieuwzględnianie procesów wykonawczych, opinii inwestorów i użytkowników przy powtarzalnych realizacjach konstrukcji, złe organizacje procesów projektowania, często bez weryfikacji lub weryfikacji pobieżnej i pozornej, złe procedury przetargów na roboty budowlane, przez małe uwzględnianie (punktację) jakości projektu, dobrych referencji oraz preferowanie niskich wycen przetargowych, a później zatrudnianie niewykwalifikowanych studentów, zbyt szybkie umowne terminy realizacji, niewłaściwe kontrakty z in - westorami itp., przez cząstkowe realizowanie projektów, projektowanie na życzenie inwestora, projektowanie w czasie realizacji lub częste zmiany życzeń inwestorów. W procesie wykonawstwa błędami takimi były: zmiany warunków fundamentowania konstrukcji oraz brak dostatecznych badań zmian właściwości gruntu przed rozpoczęciem budowy obiektu, szczególnie przy realizacji plomb w zwartej zabudowie, przez niedostateczne wymiany lub zagęszczanie gruntu, a także zamiany projektowanych fundamentów, np. zamianę płyt na indywidualne stopy pod słupami, niedostateczne jakości wbudowywanych betonów oraz materiałów i wyrobów budowlanych, szczególnie betonu i stali, a także izolacji, przez niedostateczne wibrowanie i pielęgnacje betonów, złe składy mieszanek, stosowanie kruszywa z recyklingu, zamiany klasy a nawet średnicy prętów zbrojeniowych oraz zamiany izolacji lub złe układanie tych izolacji, wbudowywanie uszkodzonych elementów oraz wyrobów, np. wbudowywanie elementów lub wyrobów uszkodzonych w czasie transportu lub zamiany elementów lub wyrobów na gorszą klasę, złe wykonywanie połączeń żelbetowych i stalowych elementów prefabrykowanych, przez odstępwanie, bez uwzględnienia rzeczywistej współpracy konstrukcji obiektu z podłożem gruntowym, przez zbyt oszczędne projektowanie fundamentów, stosowanie stóp indywidualnych zamiast odpowiednich płyt fundamentowych, nieodpowiednie rodzaje konstrukcji przyjęte dla projektowanego obiektu i dla określonych technologii, typu fundamentowania, eksploatacji oraz warunków użytkowania przez niedostateczną ilość ścian usztywniających lub nadmierne stosowanie murów niezbrojonych bez pionowych spoin w ścianach konstrukcyjnych, błędne interpretacje norm, aprobat technicznych, wytycznych i instrukcji przedmiotowych dla projektowa - nych warunków technicznych obiektu, przy trudnych projektach i indywidualnym stosowaniu wyrobów, często wyrobów sprowadzanych z zagranicy, odstępstwa od norm, aprobat technicznych i wytycznych przy projektowaniu konstrukcji w wa run kach nietypowych i specjalnych, bez ba - dań i analiz, błędne rozpoznania pracy konstrukcji obiektów przy złożonych i nietypowych obciążeniach, np.: w przypadku dużych rozpiętości, obciążeń parasejsmicznych, wiatrem, śniegiem, pyłem, lodem, temperaturą itp., nie uwzględniając wszystkich kombinacji obciążeń oraz odkształceń skurczowych, błędy inżynierskie i techniczne przy projektowaniu stężeń, połączeń elementów, zbrojenia przeciwskurczowego w konstrukcjach żelbetowych i całych konstrukcji budowlanych, szczególnie przy nieczytelnych wydrukach komputerowych i braku ich kontroli, nieodpowiednie lub błędne dobory technologii wykonania i rodzaju materiałów, zarówno w konstrukcjach żelbetowych, jak i stalowych, a także całych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych, bez odpowiednich analiz i badań materiałowych, korozyjnych i starzeniowych, niedostateczny kontakt z realizatorami (wykonawcami), przez rzad- stwa od projektu połączeń elementów żelbetowych, braki zbrojenia w węzłach, stosowanie złej jakości spoin, braki śrub w połączeniach, a także nieodpowiednie połączenia na kołki, stosowanie materiałów nieatestowanych oraz bez certyfikacji i deklaracji zgodności, np. stosowanie materiałów zastępczych, innowacyjnych i tańszych, szczególnie przy indywidualnym zastosowaniu, najczęściej pochodzenia zagranicznego, niedostateczne kontrole jakości materiałów, atestów oraz niewłaściwe kontrole międzyoperacyjne, np. niekontrolowanie robót zanikających, szczególnie w elementach żelbetowych, połączeń w węzłach oraz połączeń lekkich elementów warstwowych, niedotrzymywanie zasad sztuki budowlanej oraz braki w nadzorze technicznym, np. wykonywanie robót bez stosowania wytycznych projektanta lub wytycznych producentów, a także złe wykonywanie robót bez nadzoru i kontroli (inspektora nadzoru), niedostateczne zrozumienie przez wykonawców pracy konstrukcji oraz warunków jej użytkowania oraz dopuszczanie niewłaściwych zmian realizacji w stosunku do projektu, przez wprowadzanie dodatkowych przegubów lub podparć oraz likwidowanie ścian usztywniających, częste braki współpracy wykonawców z projektantami obiektów, np. stosowanie zastępczych rozwiązań bez konsultacji z projektantem, wprowadzając zmiany na własną rękę lub usuwając na własną rękę usterki i braki wykonawcze, złe procedury przetargowe na roboty budowlane, wymuszające pośpieszne wykonywanie robót oraz ich wczesne obciążenia bez zabezpieczeń, usuwanie wczesne rusztowań i szalunków, złą pielęgnację wykonanych elementów, nieodpowiednie wykonywanie ro - bót przy obniżonych lub wysokich temperaturach, złe organizacje budów itp., np. wykonywanie obiektu w niewła-

6 ściwej kolejności bez zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie, szczególnie przy robotach rozbiórkowych, remontowych lub modernizacyjnych. W czasie eksploatacji oraz przy remontach i modernizacjach obiektów budowlanych zagrożenia, awarie i katastrofy spowodowane były najczęściej przez: niewykonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich (zgodnie z Prawem budowlanym), ponieważ bardzo często wykonywane przeglądy są nieprofesjonalne bez wniosków i zaleceń, niewykonywanie zaleceń przeglądów badań i analiz; ze względów ekonomicznych wnioski i zalecenia nie są realizowane, brak jest dalszych ocen i ekspertyz dotyczących jakości elementów i obiektów, dopuszczanie do uszkodzeń obiektów wskutek dodatkowych obciążeń konstrukcji, przez stosowanie dodatkowych rozwiązań remontowych lub modernizacyjnych, np. dodatkowe warstwy izolacyjne, dodatkowe podparcia lub dodatkowe obciążenia urządzeniami, instalacjami i maszynami, niedostateczne konserwacje, złe malowania i zabezpieczenia konstrukcji przed erozją i korozją, przez oszczędne malowania i zabezpieczania nieodpowiednimi materiałami i wyrobami bez certyfikatów lub niewłaściwe naprawy izolacji czy osuszanie występujących zawilgoceń, osłabienia lub uszkodzenia połączeń lub istotnych fragmentów konstrukcji, np. niewłaściwe wykonywanie otworów w ścianach i stropach, uszkodzenia transportem lub podwieszania instalacji do stropów, dopuszczanie do powstawania nadmiernych rys, a często pęknięć elementów w konstrukcji, oraz niewykonywanie diagnostyk i zaleceń z nich wynikających, np. niestosowanie monitoringów ich zachowania, ocen i odpowiednich zabezpieczeń oraz wzmocnień, powstawanie oraz nieusuwanie zacieków i ich przyczyn, np. dopuszczanie do przecieków z nieszczelnych pokryć, źle wykonanych obró- bek blacharskich oraz zacieków olejowych od maszyn i urządzeń, dopuszczanie do powstawania awarii instalacji sanitarnych, gazowych lub elektrycznych, a szczególnie awarii instalacji wodociągowych w podłożach, przez powolne usuwanie awarii instalacji, szczególnie wodno-kanalizacyjnych, a także awarii instalacji gazowych i elektrycznych wywołujących wybuchy i pożary, niezgodne ze sztuką budowlaną realizowane remonty i modernizacje, często bez właściwych projektów, jedynie na bazie zaleceń wykonawców nieposiadających odpowiedniego przeszkolenia, np. powierzanie wykonywania remontów i napraw ekipom bez odpowiedniej praktyki i wyszkolenia według metod chałupniczych, niedostateczna znajomość zasad remontów, modernizacji i wzmocnień nowoczesnymi technikami i materiałami, np. stosowanie materiałów niewiadomej jakości i pochodzenia bez odpowiednich gwarancji i dokumentów technicznych. Dotychczasowe prace analityczne na temat zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych realizowane od wielu lat przez ITB, a także GUNB dawały dostateczną ogólną informację nt. charakteru, zakresu i przyczyn powstawania zagrożeń, awarii i katastrof. W ostatnich latach z powodu decentralizacji działalności gospodarczej oraz nieodpowiednich warunków zbierania danych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof są coraz mniej skuteczne i mało reprezentatywne. Ponadto bazy danych na podstawie kart informacyjnych GUNB i ITB nie są w pełni zadowalające i wiarygodne. Ponieważ prace takie są niezbędne i dobrze służą zarówno gospodarce, jak i nauce oraz administracji państwowej i samorządowej powinny być zmienione i dostosowane pod kątem zakresu kart informacyjnych oraz niezbędnych informacji o jednostkowych zdarzeniach. Komputerowa baza danych dotychczas nie była szeroko i dostatecznie wykorzystywana przez środowisko budowlane. Dalsza jej realizacja wymaga przystosowania do informacji internetowej. 5. Wnioski ogólne i propozycje Realizowane od wielu lat analizy awa - rii i katastrof budowlanych są efektywną formą szkolenia studentów, doskonalenia inżynierów i rzeczoznawców oraz administracji rządowej i samorządowej. Dotychczasowe analizy i ich reprezentatywność nie mogą być w pełni wiarygodnie i powszechnie wykorzystywane. Często wnioski z nich nie mogą być uogólniane na szerszy obszar zagadnień, ponieważ dotyczą zagadnień bardzo rozległych i złożonych. Istniejące systemy rejestru katastrof budowlanych powinny być zintegrowane zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej. Porównując odpowiednie działania w innych krajach oraz uwzględniając własne doświadczenia uważam, że bardziej przydatna baza danych powinna być przystosowana do potrzeb zainteresowanych oraz dostępna w formie internetowej. Zbieranie informacji powinno być realizowane technikami komputerowymi. System zbierania informacji powinien obejmować: dane GUNB i PINB, informacje od rzeczoznawców za pośrednictwem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i PZITB, analizy materiałów konferencyjnych, analizy publikacji w czasopismach, informacje z wyższych uczelni. Wzajemny przepływ informacji powinien się odbywać drogą internetową pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. Upowszechnianie zbioru informacji powinno się odbywać nowoczesnymi środkami poprzez szkolenia, sympozja, konferencje, prasę techniczną oraz wykłady na wyższych uczelniach technicznych. BIBLIOGRAFIA 1. Materiały Konf. Problemy rzeczoznawstwa budowlanego, wyd. ITB, Materiały Konf. Awarie budowlane, wyd. Politechnika Szczecińska, Materiały Konf. Ekologia a budownictwo, Bielsko-Biała, wyd. PZITB,

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r.

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r. dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa dr inż. Jerzy BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji

Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji H. Zobel, M. Giżejowski, S. Wierzbicki i S. Lutomirski z zespołem Zespół

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawstwo budowlane wczoraj, dziś i jutro

Rzeczoznawstwo budowlane wczoraj, dziś i jutro Rzeczoznawstwo budowlane wczoraj, dziś i jutro Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 32 1. Wprowadzenie Źródłem rzeczoznawstwa budowlanego są stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r.

Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. KOMISJA USATWICZNEGO Warszawa, 2 marca 2016 r. DOSKOLALENIA ZAWODOWEGO ZAŁOŻENIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW PIIB pełniących funkcje techniczne

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 9 roku Warszawa, luty 1 rok 1.Wstęp Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

JERZY KOWALEWSKI publikacje

JERZY KOWALEWSKI publikacje JERZY KOWALEWSKI publikacje 72. Jerzy Kowalewski: Poprzeczne obciążenia krokodyli; Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 8-9 (283-284) 2014 71. Jerzy Kowalewski: Rola ekspertyz technicznych w modernizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Nr sprawy: BOA.WKS.142.2.30.2015.ig OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 539/TZ/S2/2012 Wybór inżyniera kontraktu dla zabudowy instalacji

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI

KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI Dr inż. Jerzy BARYŁKA Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Warszawa KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI 1. Wprowadzenie Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca 5. branża ogólnobudowlana PZITB Formy organizacyjne i 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne budowy obiektów na terenie istniejącej gęstej zabudowy

Problemy techniczne budowy obiektów na terenie istniejącej gęstej zabudowy Problemy techniczne budowy obiektów na terenie istniejącej gęstej zabudowy Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski, Instytut Techniki Budowlanej 18 1. Wprowadzenie Rozwój miast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 45310000 3. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu masztów antenowych.

Instrukcja montażu masztów antenowych. 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, skrytka pocztowa 213, tel. (+48) 17 864 05 30; fax (+48) 17 853 67 60 NIP 813 03 36 688, Regon P-690007950, ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ul. Przemysłowa 8, 35-105 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO WZÓR (strona tytułowa) Nazwa i adres instytucji wykonującej przegląd RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO Nazwa Zarządu Drogi:.. Nazwa obiektu:.. JNI:... Nr drogi i kilometraż: (fotografia

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: I. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania. II. Dane wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WZNOSZENIE OGRODZEŃ Kod CPV 45342000-6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne i przygotowawcze, - montaż

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań)

Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ. (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45262120-8 WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ (prace dotyczące wznoszenia rusztowań) Projekt: Budowa Zespołu Budynków Socjalnych w Będzinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Załącznik nr 1do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM KONSERWACJI, PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO, KONTROLI DOSTĘPU, TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

lindab buildings the preferred partner Konstrukcja stalowa zadaszonego parkingu

lindab buildings the preferred partner Konstrukcja stalowa zadaszonego parkingu Konstrukcja stalowa zadaszonego parkingu Parking jest otwarty jeśli spełnia następujące warunki: Całkowita powierzchnia otwarta (na każdym poziomie) jest większa niż 35% całej powierzchni ścian Odległość

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY

Komentarz do prac egzaminacyjnych. w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik budownictwa 311[04] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne Budynek przeznaczony na warsztat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 8.0 MONTAŻ i DOSTAWA URZĄDZENIA SPORTOWE i WYPOSAŻENIE Nazwy i kody robót wg CPV 36 40 00 00-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Instytucie

Podstawowe informacje o Instytucie Podstawowe informacje o Instytucie Marek KAPROŃ Warszawa, sierpień 2009 r. Powołanie ITB w 1945 r. - zadania Cele dekret powołuj ujący ITB Cele i zakres działania ania Zarządzenie Ministra Podstawowy cel

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo