Katastrofy i awarie budowlane informacje techniczne i wnioski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katastrofy i awarie budowlane informacje techniczne i wnioski"

Transkrypt

1 Katastrofy i awarie budowlane informacje techniczne i wnioski Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska AWARIE BUDOWLANE Wprowadzenie Analizy awarii i katastrof budowlanych prowadzone są w wielu krajach od wielu lat. Realizowane są one przez ciągłe obserwacje (monitoringi), specjalistyczne analizy technicznoekonomiczne i publikacje w różnych czasopismach oraz przez naukowotechniczne krajowe i międzynarodowe sympozja i konferencje. Wnioski z tych prac służą do doskonalenia programowania, projektowania, realizacji, użytkowania, ubezpieczania i wyceny obiektów budowlanych. Między innymi służą one do doskonalenia i nowelizacji przepisów te - chnicznych, norm projektowania, wytycznych i instrukcji wykonywa - nia i odbioru obiektów budowlanych, a także do doskonalenia wiedzy technicznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i organizacyjnych projektantów, wykonawców, użytkowników. Służą też przy ubezpieczaniu działalności budowlanej oraz doskonaleniu eksploatacji i wyceny obiektów budowlanych. Są one też pomocne w działalności rzeczoznawców budowlanych. Wymienione formy działalności na temat zagrożeń i uszkodzeń budowlanych realizowane są przez różne kraje oraz organizacje międzynarodowe. Przykładowo są to m.in.: monitoringi patologii budownictwa w Anglii, Francji, Rosji, Australii, Japonii, USA, Czechach, Słowacji, Niemczech, Rumunii, Polsce, na Litwie i Ukrainie, naukowo-techniczne konferencje i sympozja krajowe, między innymi w Anglii, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Rosji, Szwajcarii, Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Polsce, na Litwie, Ukrainie, prace krajowych i międzynarodowych komisji specjalistycznych, ta - kich organizacji jak: CIB, FIB, RILEM, CICIND, PZITB itp., międzynarodowe konferencje i sympozja w Czechach, Słowacji, Polsce, Francji, Anglii, Szwecji, USA, Rosji, na Litwie i Ukrainie, wydawnictwa zwarte naukowotechniczne o zasięgu krajowym i mię dzynarodowym, artykuły naukowo-techniczne w prasie naukowo-technicznej różnych krajów, specjalistyczne, periodyczne wy - dawnictwa na temat patologii i awa - rii budowlanych. W Polsce problem awarii i katastrof budowlanych jest przedmiotem: okresowych (od 1962 roku) analiz zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych (bibl. ITB), wydawnictw książkowych na temat błędów i awarii konstrukcji betonowych, murowanych, stalowych i mieszanych, konferencji naukowo-technicznych obejmujących wybrane zagadnienia zagrożeń, uszkodzeń, awarii i katastrof budowlanych, sympozjów i konferencji specjalistycznych na temat Badanie przy - czyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych, Awarie budo - wlane oraz Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego, a także innych [1 3], artykułów i publikacji w prasie technicznej na temat różnych przypadków stanów zagrożenia, uszkodzeń i awarii konstrukcji budowlanych ( Przegląd Budowlany, Inżynieria i Budownictwo ), zarządzeń i raportów różnych organizacji naukowo-technicznych oraz władz administracyjnych i normalizacyjnych, szkolenia studentów wyższych szkół technicznych i podobnych o profilu budowlanym, doskonalenia inżynierów, projektantów i wykonawców, właścicieli, użytkowników oraz menadżerów budowlanych, szkolenia nadzoru budowlanego. Katastrofa budowlana została zdefiniowana w Prawie budowlanym. Nie obejmuje ona awarii budowlanych. Do katastrofy budowlanej kwalifikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) przy nagłym zniszczeniu obiektu (konstrukcji) lub jego części (nawet bez ofiar śmiertelnych), organizując komisję i dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn i skutków zaistniałych zniszczeń w czasie katastrofy. Dotychczas (od 1995 roku) według skrótowego formularza PINB informowały (pisemnie) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) o zaistniałych faktach powstania katastrofy. Następnie, wymienione skrótowe dane w ankiecie zawiadomieniu o katastrofie wprowadzane były do Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB). Dane o katastrofie w GUNB obejmują dane adresowe i własnościowe, typ obiektu, charakterystykę zasadniczych elementów obiektu, przyczyny i zakres zniszczeń a także decyzję w sprawie dalszej eksploatacji. Nie zawierały one odpowiednich niezbędnych analiz techniczno- -eko nomicznych związanych z ka - tastrofą. Takie analizy później wyko-

2 Dane o katastrofach i awariach podzielono na następujące grupy zagadnień: A. Dane ogólne o obiektach (adresy, daty itp. informacje wyłącznie do wglądu przez administratora bazy). B. Dane techniczne o obiektach (typ obiektu ze względów funkcjonalnych, materiałowych, konstrukcyjnych itp.). C. Dane o każdej awarii, katastrofie (rodzaj zdarzenia, przyczyny zdarzenia itp.). D. Dane o skutkach i konsekwencjach zdarzeń (rodzaj uszkodzeń, zakres uszkodzeń, przyczyny zdarzenia itp.). E. Dodatkowe informacje. Tylko nieliczne dane wprowadzane są w postaci opisowej, np. adres obiektu. Zdecydowana większość danych jest wprowadzana do ba - zy przez wybranie z listy jednej z opcji, np. FUNKCJONALNY TYP OBIEKTU: mieszkalny, publiczny, przemysłowy itd. Takie rozwiązanie umożliwia sporządzanie zestawień statystycznych. Opisana baza danych jest efektywnie wykorzystywana do gromadzenia danych o awariach i katastrofach budowlanych oraz do analiz i sporządzania zestawień statystycznych. Każdego roku wprowadzane są do bazy dane o awariach z roku poprzedniego. Na podstawie zgromadzonych danych o awariach i katastrofach budowlanych, każdego roku sponują zapewne rzeczoznawcy budowlani. GUNB nie posiada danych dotyczących tych analiz. Zatem RKB w GUNB pod względem wiadomo - ści technicznych jest bardzo ograniczony, nie obejmując pełnych informacji o katastrofach budowlanych. Analizy GUNB od kilku lat przedstawiane są na konferencjach Awarie budowlane oraz w czasopismach technicznych. Od 2006 roku ze środków Unii Europejskiej w GUNB tworzony jest nowy system RKB obejmujący możliwie jak najszerzej problemy administracyjno-techniczne katastrof. W systemie tym planowany jest udział ITB w zakresie zagadnień technicznych. Wykorzystane zostaną dotychczasowe wieloletnie doświadczenia ITB w zbieraniu i analizie zagadnień technicznych dotyczących katastrof budowlanych. W ITB analizy katastrof budowlanych realizowane są od 1962 roku. Od 1989 roku w ITB prowadzone są analizy zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w oparciu o dane GUNB, wyższych uczelni technicznych, PZITB, PIIB, ITB oraz rzeczoznawców działających indywidualnie. W tym też czasie w ITB stworzony został informatyczny Bank Danych. 2. Zbiory informacji o awariach i katastrofach Zbiór informacji zebranych przez ITB o zagrożeniach, awariach i ka - tastrofach wprowadzany jest do komputerowej bazy danych o awariach i katastrofach. Komputerowa baza danych o awa riach i katastrofach budowlanych powstała w Instytucie Techniki Budowlanej w 1992 roku. Oprogramowanie użytkowe bazy o awariach zawiera środowisko wprowadzania danych. W takiej strukturze i z takim oprogramowaniem baza o awariach i katastrofach budowlanych funkcjonuje do dzisiaj, czyli przez ponad 15 lat. W bazie danych o awariach i katastrofach budowlanych, w ITB zgromadzonych jest ponad danych obejmujących wydarzenia od 1989 roku Liczba katastrof w latach ITB rządzane są analizy i zestawienia statystyczne. Podstawą sporządzenia tych zestawień mogą być dane z jednego, poprzedniego roku oraz ze wszystkich lat ubiegłych. Każdego roku sporządzane jest sprawozdanie, które zawiera m.in. zestawienia statystyczne. Na rysunku 1 pokazano liczby katastrof z podziałem na poszczególne lata w bazie danych Instytutu Techniki Budowlanej oraz w rejestrze katastrof prowadzonym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego (GUNB). Baza danych ITB powstała wcześniej i zawiera dane od 1989 roku, natomiast rejestr GUNB jest prowadzony od 1995 roku, a więc od czasu, gdy ustawa Prawo bu - dowlane wprowadziła obowiązek prowadzenia takiego rejestru. Dane w bazie ITB są wprowadzane z dokumentów (ankiet), jakie GUNB udostępnia ITB i uzupełniane są o dane z innych źródeł (własne ekspertyzy, rzeczoznawcy w kraju, czasopisma i konferencje techniczne itp.) Dlatego dane ITB zawierają większą liczbę rekordów niż rejestry GUNB. Przyczyny licznych przypadków katastrof można upatrywać w tym, że np. w 2006 roku miały miejsce znaczne opady śniegu. Nie należy jednak twierdzić, że były to wyjątkowo katastrofalne opady. Opady śniegu spowodowały, że uległy zawaleniu liczne wyeksploatowane, zużyte, nieużytkowane i porzucone obiekty budowlane. GUNB Rys. 1. Liczba katastrof (w bazie ITB oraz w rejestrze GUNB) w latach

3 46 W zestawieniu wyraźnie widoczny jest wzrost liczby katastrof w roku 2006 w porównaniu z rokiem Wzrost jest blisko 3-krotny GUNB od 132 w roku 2005 do 386 w roku Wynika to z dużych opadów śniegu i huraganów latem. Każdego roku baza była uzupełniana o zdarzenia dotyczące poprzedniego roku. Każdego roku w ITB sporządzane były zestawienia statystyczne obejmujące informacje za ostatni rok oraz zestawienia statystyczne obejmujące wszystkie informacje od 1989 roku. Tego typu zestawienia statystyczne były wielokrotnie przedstawiane w sprawozdaniach, wystąpieniach na konferencjach i w publikacjach. Zestawienia takie można otrzymać korzystając z danych zawartych w Internecie. Na stronie (rys. 2) można wygenerować różne zestawienia. W ramach dostępnych w Internecie danych można otrzymać zestawienia statystyczne wybierając: okres czasowy, jakiego ma dotyczyć zestawienie, zakres tematyczny zestawienia. Przykładowo na rysunku 3 pokazano zestawienie za okres od 1990 do 2000 roku z podziałem obiektów ze względów na materiały. Z kolei na rysunku 4 przedstawiono przykładowe zestawienie z podziałem na błędy w czasie projektowania za okres od 1993 do 2003 roku. Na internetowej stronie dostępny jest również szczegółowy opis komputerowej bazy danych, jej struktury i zgromadzonych danych. 3. Analiza ogólna awarii i katastrof budowlanych Na podstawie analiz awarii i katastrof za okres od 1962 roku stwierdza się, że występują one we wszystkich rodzajach budownictwa, z różnych materiałów, w skali odpowiedniej do zakresu tych rodzajów budownictwa i materiałów oraz wieku eksploatacji i różnorodnych zniszczeń nadzwyczajnych. Ogólnie należy stwierdzić, że istniało wiele przyczyn awarii i katastrof budowlanych zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w tym technicznych, organizacyjnych lub społecznych. Nie ujmując nic tragedii osób, których dotyczyło dane zdarzenie należy stwierdzić, że zdecydowana większość przypadków katastrof budowlanych dotyczyła zdarzeń najczęściej o lokalnym, niewielkim znaczeniu. Katastrofy dotyczyły w większości obiektów niewielkich, o małej wartości finansowej i użytkowej. Katastrofy dotyczyły bardzo często obiektów nieużytkowanych i opuszczonych. Duża część katastrof wynikała z wybuchu gazu i nadmiernego śniegu. Zdarzenia odnosiły się zarówno do butli gazowych, jak i komunalnych instalacji gazowych. Występowała także pokaźna liczba katastrof wynikająca z uderzenia pojazdów samochodowych w obiekty budowlane. Odnotowywano też liczne przypadki katastrof (również z ofiarami śmiertelnymi) w trakcie nielegalnej rozbiórki Rys. 2. Przykładowa strona internetowa bazy danych o zagrożeniach, awariach i katastrofach budowlanych. Rys. 3. Przykładowe zestawienie awarii i katastrof budowlanych za okres od 1990 do 2000 roku z podziałem obiektów ze względów na materiały Rys. 4. Przykładowe zestawienie błędów projektowych, które wpłynęły na powstanie awarii i katastrof budowlanych w okresie od 1993 do 2003 roku

4 i kradzieży najczęściej stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych. W okresie letnim występowały przypadki katastrof zakwalifikowanych jako wynik oddziaływania wiatru (huraganu) i ulewnych deszczy. W okresie zimowym występowały przypadki katastrof w wyniku oddziaływania obciążeń śniegiem. Dotyczyły one w większości przypadków niewielkich, starych i zużytych technicznie obiektów gospodarczych lub hal stalowych. Wyłączając z całej grupy opisane przypadki ocenia się, że około 40% dotyczyło prawdziwych katastrof budowlanych wynikających z błędów projektowych, wykonawczych czy eksploatacyjnych. Mając na uwadze ogólną liczbę eksploatowanych obiektów budowlanych, a także znaczną liczbę nowych obiektów budowanych należy stwierdzić, że liczba prawdziwych katastrof budowlanych była na poziomie porównywalnym do innych krajów. Można przypuszczać, że część zdarzeń o charakterze katastrof budowlanych nie została zgłoszona do organów administracji państwowej i nie była objęta zgłoszeniem władz administracyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na powstanie katastrofy lub awarii wpływali uczestnicy procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego. Są to: wykonawcy budowlani (budowa, montaż), wykonawcy pozabudowlani (inne przemysły), projektanci, wytwórcy materiałów i prefabrykatów, użytkownicy, inne czynniki losowe i obciążenia wyjątkowe, takie jak: ulewne deszcze, nadmierne śniegi, pożary, wybuchy gazu, drgania parasejsmiczne itp. Najczęściej na powstanie awarii lub katastrofy wpływało kilka grup procesu inwestycyjnego lub eksploatacyjnego, a także czynniki losowe. Były one często równoczesnymi inicjatorami katastrofy lub awarii, Błędy i przyczyny złego projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wynikały z wielu przyczyn technicznych w procesie inwestycyjnym. Do najbardziej powszechnych przyczyn technicznych wpływających na awarie i katastrofy budowli należy zaliczyć: W projektowaniu i programowaniu najczęstszymi błędami wpływającymi na powstawanie zagrożeń, awarii lub katastrof budowlanych były: niedostateczne lub błędne oceny właściwości podłoży gruntowych i warunków wodno-gruntowych, przez zbyt małą liczbę wierceń geotechnicznych, nieodpowiednie badania podłoży lub korzystanie ze starych niedokładnych badań, błędne oceny dopuszczalnych obciążeń na grunt i dopuszczalnych osiadań dla danego rodzaju i typu projektowanej konstrukcji, szczególnie przy realizacji plomb w zwartej zabudowie, przez nieuwzględnienie zmieniających się grubości poszczególnych warstw podłoża, zmieniającego się poziomu wody gruntowej lub wpływu obciążeń istniejących sąsiednich obiektów, złe izolacje części podziemnych budowli, przez nieodpowiednie izolacje w stosunku do istniejących warunków i wymagań eksploatacyjnych oraz brak odpowiednich rysunków i wytycznych wykonania, złe typy i rodzaje fundamentowania oraz niewłaściwe ich zaprojektolub uczestniczyły w nich w różnym zakresie i w różnym czasie. Analizę ogólną przyczyn katastrof i awarii przeprowadzano przy wyróżnieniu następujących czynników (uczestników): projektowanie, wykonawstwo budowlane (budowa, montaż), eksploatacja, inne czynniki (losowe) i obciążenia wyjątkowe szczególnie ulewne deszcze, nadmierne śniegi, wichury, osuwiska i pożary. Przyczyny powodujące awarie i katastrofy należały do błędów technicznych, szkoleniowych, organizacyjnych, ekonomicznych, a także do przyczyn losowych. Najczęściej były to błędy ludzkie występujące we wszystkich sferach procesu inwestycyjnego (ponad 80%). Generalnie, w analizowanych latach, w awariach i katastrofach stwierdzano liczbę błędów w kolejności: w użytkowaniu obiektów od 30 do 50% wszystkich błędów, w wykonawstwie od 20 do 40% wszystkich błędów, w projektowaniu od 10 do 30% wszystkich błędów. Występujące błędy były różnej wagi, zależne od różnych czynni - ków i powodowały bardzo zróżnicowane skutki. Błędy złego projektowania, wykonawstwa i użytkowania wpływające na zagrożenia, katastrofy i awarie konstrukcji budowlanych są sumą wielu konkretnych błędów mających swoje przyczyny. Są to niedostateczne, złe bądź błędne: programowanie i projektowanie, wykonawstwo budowlane, eksploatacja obiektów. W czasie projektowania najwięcej błędów (przyczyn awarii i katastrof) wynikało ze złych założeń projektowych, niedbałości projektantów, niedostatecznego stanu wiedzy oraz źle przyjmowanych obciążeń i złego wykonywania projektów. W czasie realizacji najwięcej awarii i katastrof wynikało z niedostatecznych kwalifikacji, niedbałości wykonawców, niedostatecznego stanu wiedzy oraz złych połączeń elementów, a następnie złej jakości i odstępstw wykonawczych od projektu. W czasie użytkowania najwięcej awarii i katastrof wynikało z przyczyn wyjątkowych, niedbałości użytkowników i nadmiernych obciążeń, oraz niedostatecznego nadzoru i niedostatecznego stanu wiedzy użytkowników. Liczebność występujących jednocześnie przyczyn awarii i katastrof w jednym zdarzeniu wynosiła od jednej do dziesięciu. 4. Przyczyny techniczne awarii i katastrof budowlanych 47

5 48 kie pobyty na budowach oraz bardzo mały kontakt z użytkownikami w czasie eksploatacji, nieuwzględnianie procesów wykonawczych, opinii inwestorów i użytkowników przy powtarzalnych realizacjach konstrukcji, złe organizacje procesów projektowania, często bez weryfikacji lub weryfikacji pobieżnej i pozornej, złe procedury przetargów na roboty budowlane, przez małe uwzględnianie (punktację) jakości projektu, dobrych referencji oraz preferowanie niskich wycen przetargowych, a później zatrudnianie niewykwalifikowanych studentów, zbyt szybkie umowne terminy realizacji, niewłaściwe kontrakty z in - westorami itp., przez cząstkowe realizowanie projektów, projektowanie na życzenie inwestora, projektowanie w czasie realizacji lub częste zmiany życzeń inwestorów. W procesie wykonawstwa błędami takimi były: zmiany warunków fundamentowania konstrukcji oraz brak dostatecznych badań zmian właściwości gruntu przed rozpoczęciem budowy obiektu, szczególnie przy realizacji plomb w zwartej zabudowie, przez niedostateczne wymiany lub zagęszczanie gruntu, a także zamiany projektowanych fundamentów, np. zamianę płyt na indywidualne stopy pod słupami, niedostateczne jakości wbudowywanych betonów oraz materiałów i wyrobów budowlanych, szczególnie betonu i stali, a także izolacji, przez niedostateczne wibrowanie i pielęgnacje betonów, złe składy mieszanek, stosowanie kruszywa z recyklingu, zamiany klasy a nawet średnicy prętów zbrojeniowych oraz zamiany izolacji lub złe układanie tych izolacji, wbudowywanie uszkodzonych elementów oraz wyrobów, np. wbudowywanie elementów lub wyrobów uszkodzonych w czasie transportu lub zamiany elementów lub wyrobów na gorszą klasę, złe wykonywanie połączeń żelbetowych i stalowych elementów prefabrykowanych, przez odstępwanie, bez uwzględnienia rzeczywistej współpracy konstrukcji obiektu z podłożem gruntowym, przez zbyt oszczędne projektowanie fundamentów, stosowanie stóp indywidualnych zamiast odpowiednich płyt fundamentowych, nieodpowiednie rodzaje konstrukcji przyjęte dla projektowanego obiektu i dla określonych technologii, typu fundamentowania, eksploatacji oraz warunków użytkowania przez niedostateczną ilość ścian usztywniających lub nadmierne stosowanie murów niezbrojonych bez pionowych spoin w ścianach konstrukcyjnych, błędne interpretacje norm, aprobat technicznych, wytycznych i instrukcji przedmiotowych dla projektowa - nych warunków technicznych obiektu, przy trudnych projektach i indywidualnym stosowaniu wyrobów, często wyrobów sprowadzanych z zagranicy, odstępstwa od norm, aprobat technicznych i wytycznych przy projektowaniu konstrukcji w wa run kach nietypowych i specjalnych, bez ba - dań i analiz, błędne rozpoznania pracy konstrukcji obiektów przy złożonych i nietypowych obciążeniach, np.: w przypadku dużych rozpiętości, obciążeń parasejsmicznych, wiatrem, śniegiem, pyłem, lodem, temperaturą itp., nie uwzględniając wszystkich kombinacji obciążeń oraz odkształceń skurczowych, błędy inżynierskie i techniczne przy projektowaniu stężeń, połączeń elementów, zbrojenia przeciwskurczowego w konstrukcjach żelbetowych i całych konstrukcji budowlanych, szczególnie przy nieczytelnych wydrukach komputerowych i braku ich kontroli, nieodpowiednie lub błędne dobory technologii wykonania i rodzaju materiałów, zarówno w konstrukcjach żelbetowych, jak i stalowych, a także całych elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych, bez odpowiednich analiz i badań materiałowych, korozyjnych i starzeniowych, niedostateczny kontakt z realizatorami (wykonawcami), przez rzad- stwa od projektu połączeń elementów żelbetowych, braki zbrojenia w węzłach, stosowanie złej jakości spoin, braki śrub w połączeniach, a także nieodpowiednie połączenia na kołki, stosowanie materiałów nieatestowanych oraz bez certyfikacji i deklaracji zgodności, np. stosowanie materiałów zastępczych, innowacyjnych i tańszych, szczególnie przy indywidualnym zastosowaniu, najczęściej pochodzenia zagranicznego, niedostateczne kontrole jakości materiałów, atestów oraz niewłaściwe kontrole międzyoperacyjne, np. niekontrolowanie robót zanikających, szczególnie w elementach żelbetowych, połączeń w węzłach oraz połączeń lekkich elementów warstwowych, niedotrzymywanie zasad sztuki budowlanej oraz braki w nadzorze technicznym, np. wykonywanie robót bez stosowania wytycznych projektanta lub wytycznych producentów, a także złe wykonywanie robót bez nadzoru i kontroli (inspektora nadzoru), niedostateczne zrozumienie przez wykonawców pracy konstrukcji oraz warunków jej użytkowania oraz dopuszczanie niewłaściwych zmian realizacji w stosunku do projektu, przez wprowadzanie dodatkowych przegubów lub podparć oraz likwidowanie ścian usztywniających, częste braki współpracy wykonawców z projektantami obiektów, np. stosowanie zastępczych rozwiązań bez konsultacji z projektantem, wprowadzając zmiany na własną rękę lub usuwając na własną rękę usterki i braki wykonawcze, złe procedury przetargowe na roboty budowlane, wymuszające pośpieszne wykonywanie robót oraz ich wczesne obciążenia bez zabezpieczeń, usuwanie wczesne rusztowań i szalunków, złą pielęgnację wykonanych elementów, nieodpowiednie wykonywanie ro - bót przy obniżonych lub wysokich temperaturach, złe organizacje budów itp., np. wykonywanie obiektu w niewła-

6 ściwej kolejności bez zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie, szczególnie przy robotach rozbiórkowych, remontowych lub modernizacyjnych. W czasie eksploatacji oraz przy remontach i modernizacjach obiektów budowlanych zagrożenia, awarie i katastrofy spowodowane były najczęściej przez: niewykonywanie przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich (zgodnie z Prawem budowlanym), ponieważ bardzo często wykonywane przeglądy są nieprofesjonalne bez wniosków i zaleceń, niewykonywanie zaleceń przeglądów badań i analiz; ze względów ekonomicznych wnioski i zalecenia nie są realizowane, brak jest dalszych ocen i ekspertyz dotyczących jakości elementów i obiektów, dopuszczanie do uszkodzeń obiektów wskutek dodatkowych obciążeń konstrukcji, przez stosowanie dodatkowych rozwiązań remontowych lub modernizacyjnych, np. dodatkowe warstwy izolacyjne, dodatkowe podparcia lub dodatkowe obciążenia urządzeniami, instalacjami i maszynami, niedostateczne konserwacje, złe malowania i zabezpieczenia konstrukcji przed erozją i korozją, przez oszczędne malowania i zabezpieczania nieodpowiednimi materiałami i wyrobami bez certyfikatów lub niewłaściwe naprawy izolacji czy osuszanie występujących zawilgoceń, osłabienia lub uszkodzenia połączeń lub istotnych fragmentów konstrukcji, np. niewłaściwe wykonywanie otworów w ścianach i stropach, uszkodzenia transportem lub podwieszania instalacji do stropów, dopuszczanie do powstawania nadmiernych rys, a często pęknięć elementów w konstrukcji, oraz niewykonywanie diagnostyk i zaleceń z nich wynikających, np. niestosowanie monitoringów ich zachowania, ocen i odpowiednich zabezpieczeń oraz wzmocnień, powstawanie oraz nieusuwanie zacieków i ich przyczyn, np. dopuszczanie do przecieków z nieszczelnych pokryć, źle wykonanych obró- bek blacharskich oraz zacieków olejowych od maszyn i urządzeń, dopuszczanie do powstawania awarii instalacji sanitarnych, gazowych lub elektrycznych, a szczególnie awarii instalacji wodociągowych w podłożach, przez powolne usuwanie awarii instalacji, szczególnie wodno-kanalizacyjnych, a także awarii instalacji gazowych i elektrycznych wywołujących wybuchy i pożary, niezgodne ze sztuką budowlaną realizowane remonty i modernizacje, często bez właściwych projektów, jedynie na bazie zaleceń wykonawców nieposiadających odpowiedniego przeszkolenia, np. powierzanie wykonywania remontów i napraw ekipom bez odpowiedniej praktyki i wyszkolenia według metod chałupniczych, niedostateczna znajomość zasad remontów, modernizacji i wzmocnień nowoczesnymi technikami i materiałami, np. stosowanie materiałów niewiadomej jakości i pochodzenia bez odpowiednich gwarancji i dokumentów technicznych. Dotychczasowe prace analityczne na temat zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych realizowane od wielu lat przez ITB, a także GUNB dawały dostateczną ogólną informację nt. charakteru, zakresu i przyczyn powstawania zagrożeń, awarii i katastrof. W ostatnich latach z powodu decentralizacji działalności gospodarczej oraz nieodpowiednich warunków zbierania danych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof są coraz mniej skuteczne i mało reprezentatywne. Ponadto bazy danych na podstawie kart informacyjnych GUNB i ITB nie są w pełni zadowalające i wiarygodne. Ponieważ prace takie są niezbędne i dobrze służą zarówno gospodarce, jak i nauce oraz administracji państwowej i samorządowej powinny być zmienione i dostosowane pod kątem zakresu kart informacyjnych oraz niezbędnych informacji o jednostkowych zdarzeniach. Komputerowa baza danych dotychczas nie była szeroko i dostatecznie wykorzystywana przez środowisko budowlane. Dalsza jej realizacja wymaga przystosowania do informacji internetowej. 5. Wnioski ogólne i propozycje Realizowane od wielu lat analizy awa - rii i katastrof budowlanych są efektywną formą szkolenia studentów, doskonalenia inżynierów i rzeczoznawców oraz administracji rządowej i samorządowej. Dotychczasowe analizy i ich reprezentatywność nie mogą być w pełni wiarygodnie i powszechnie wykorzystywane. Często wnioski z nich nie mogą być uogólniane na szerszy obszar zagadnień, ponieważ dotyczą zagadnień bardzo rozległych i złożonych. Istniejące systemy rejestru katastrof budowlanych powinny być zintegrowane zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej. Porównując odpowiednie działania w innych krajach oraz uwzględniając własne doświadczenia uważam, że bardziej przydatna baza danych powinna być przystosowana do potrzeb zainteresowanych oraz dostępna w formie internetowej. Zbieranie informacji powinno być realizowane technikami komputerowymi. System zbierania informacji powinien obejmować: dane GUNB i PINB, informacje od rzeczoznawców za pośrednictwem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i PZITB, analizy materiałów konferencyjnych, analizy publikacji w czasopismach, informacje z wyższych uczelni. Wzajemny przepływ informacji powinien się odbywać drogą internetową pomiędzy zainteresowanymi jednostkami. Upowszechnianie zbioru informacji powinno się odbywać nowoczesnymi środkami poprzez szkolenia, sympozja, konferencje, prasę techniczną oraz wykłady na wyższych uczelniach technicznych. BIBLIOGRAFIA 1. Materiały Konf. Problemy rzeczoznawstwa budowlanego, wyd. ITB, Materiały Konf. Awarie budowlane, wyd. Politechnika Szczecińska, Materiały Konf. Ekologia a budownictwo, Bielsko-Biała, wyd. PZITB,

Analizy zagrożeń, awarii i katastrof żelbetowych zbiorników i silosów

Analizy zagrożeń, awarii i katastrof żelbetowych zbiorników i silosów Analizy zagrożeń, awarii i katastrof żelbetowych zbiorników i silosów Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie W Polsce od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

Problemy ochrony środowiska oraz Ekologii i budownictwa na 22. Konferencji Naukowo-Technicznej

Problemy ochrony środowiska oraz Ekologii i budownictwa na 22. Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy ochrony środowiska oraz Ekologii i budownictwa na 22. Konferencji Naukowo-Technicznej Prof. dr hab inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 6 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

Wpływ korozji na zagrożenia i awaryjność obiektów budowlanych

Wpływ korozji na zagrożenia i awaryjność obiektów budowlanych Wpływ korozji na zagrożenia i awaryjność obiektów budowlanych Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 32 1. Wprowadzenie Obiekty budowlane w czasie

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku Warszawa, marzec 2012 rok 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r.

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r. dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa dr inż. Jerzy BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 212 roku Warszawa, marzec 213 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Awarie konstrukcji drogowych przyczyny

Awarie konstrukcji drogowych przyczyny Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Awarie konstrukcji drogowych przyczyny Przyczyny awarii konstrukcji drogowych można rozpatrywać ze względu na: 1) źródła pochodzenia zagrożenia, które mogą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji

Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji Przegląd zebranych informacji o obiektach wielkopowierzchniowych i katastrofach budowlanych w kontekście monitoringu konstrukcji H. Zobel, M. Giżejowski, S. Wierzbicki i S. Lutomirski z zespołem Zespół

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE 2005 roku i analiza katastrof w latach

KATASTROFY BUDOWLANE 2005 roku i analiza katastrof w latach GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE 200 roku i analiza katastrof w latach 199 200 Opracowanie wstępne Warszawa, styczeń 200 roku 1. Wstęp Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Politechnika Warszawska, ITB. 2. Charakterystyka zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Politechnika Warszawska, ITB. 2. Charakterystyka zagrożeń, awarii i katastrof konstrukcji Podstawy prawne realizacji napraw, wzmacniania i rozbiórek konstrukcji budowlanych Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Politechnika Warszawska, ITB 1. Wprowadzenie Remontom, wzmacnianiu i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Cel, rola, jakość, status i odpowiedzialność pracy rzeczoznawcy budowlanego.

Cel, rola, jakość, status i odpowiedzialność pracy rzeczoznawcy budowlanego. Cel, rola, jakość, status i odpowiedzialność pracy rzeczoznawcy budowlanego. Wprowadzenie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Funkcja rzeczoznawcy budowlanego została powołana w 1975 r. w: Ustawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawstwo budowlane wczoraj, dziś i jutro

Rzeczoznawstwo budowlane wczoraj, dziś i jutro Rzeczoznawstwo budowlane wczoraj, dziś i jutro Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 32 1. Wprowadzenie Źródłem rzeczoznawstwa budowlanego są stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych Technologia robót budowlanych ROK III SEM.5 Wykład 1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 Dr inż. Marek Sawicki Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie Z6 Budynek C-7, pok. 816 Konsultacje: wtorek 13-15, Środa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2. Kod przedmiotu. Informacje ogólne WI-BUDP-Utrzobiektwsp/zab.w1/w2-S16.

Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2. Kod przedmiotu. Informacje ogólne WI-BUDP-Utrzobiektwsp/zab.w1/w2-S16. Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2 Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Utrzobiektwsp/zab.w1/w2-S16

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawstwo budowlane w gospodarce narodowej

Rzeczoznawstwo budowlane w gospodarce narodowej Rzeczoznawstwo budowlane w gospodarce narodowej Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wstęp Działalność rzeczoznawstwa budowlanego związana była

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II

Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk Lębork D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA STEŚ etap II D.4 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA Spis treści: 1. Analiza ryzyka 2 2. Analiza wrażliwości 4 Tebodin Poland sp. z o. o. str. 1 1. Analiza ryzyka Celem analizy ryzyk projektu jest oszacowanie prawdopodobieństwa

Bardziej szczegółowo

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym:

W prowadzonych pracach Instytut współpracuje z naukowymi organizacjami międzynarodowymi, w tym: STRONA GŁÓWNA ORGANIZACJA ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ Działalność Instytutu Techniki Budowlanej obejmuje: badania naukowe i prace rozwojowe dla potrzeb budownictwa dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

JERZY KOWALEWSKI publikacje

JERZY KOWALEWSKI publikacje JERZY KOWALEWSKI publikacje 72. Jerzy Kowalewski: Poprzeczne obciążenia krokodyli; Wiadomości Projektanta Budownictwa, Nr 8-9 (283-284) 2014 71. Jerzy Kowalewski: Rola ekspertyz technicznych w modernizacji

Bardziej szczegółowo

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: INFORMACJE OGÓLNE Oferty zawierające szczegółowe informacje dotyczące kursów, seminariów szkoleniowych oraz konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu: www.itb.pl w zakładce Konferencje/Szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku załącznik nr 8 Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 9 roku Warszawa, luty 1 rok 1.Wstęp Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB.

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 3 Zgłaszanie zdarzeń niezamierzonych. Scenariusze zdarzeń niezamierzonych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.3.1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu

Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane i instalacyjne Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Matbudiinst-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r.

Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. KOMISJA USATWICZNEGO Warszawa, 2 marca 2016 r. DOSKOLALENIA ZAWODOWEGO ZAŁOŻENIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW PIIB pełniących funkcje techniczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE. o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Nr sprawy: BOA.WKS.142.2.30.2015.ig OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 1 ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU

ZAJĘCIA 1 ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU ROZPLANOWANIE UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO STROPU MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO PŁYTY STROPU ZAJĘCIA 1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno

1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, do celów projektowych. 2. LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek Magazyno EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE do projektu pod nazwą: REMONT DACHU BUDYNKU NR 14 w JEDNOSTCE WOJSKOWEJ W ŚREMIE. Śrem/Psarskie, maj 2011 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO WZÓR (strona tytułowa) Nazwa i adres instytucji wykonującej przegląd RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO Nazwa Zarządu Drogi:.. Nazwa obiektu:.. JNI:... Nr drogi i kilometraż: (fotografia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 ZAWÓD: MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905 Program praktyk dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego uczestniczących w programie STAWIAMY NA PRAKTYKĘ pilotażowy program

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 1. Źródła prawa Do źródeł prawa regulujących

Bardziej szczegółowo

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Przepusty pod zjazdami D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

ARENA-OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO- KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR. KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW TOMTTOM II część 2

ARENA-OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO- KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR. KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW TOMTTOM II część 2 OBIEKT : ARENA-OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO- KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR INWESTOR : " Demuth Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostróda " spółka komandytowo-akcyjna Ul. Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne budowy obiektów na terenie istniejącej gęstej zabudowy

Problemy techniczne budowy obiektów na terenie istniejącej gęstej zabudowy Problemy techniczne budowy obiektów na terenie istniejącej gęstej zabudowy Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski, Instytut Techniki Budowlanej 18 1. Wprowadzenie Rozwój miast

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KURSY SEMINARIA SZKOLENIOWE SEMINARIA NIEODPŁATNE ARCHIWUM STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA

SZKOLENIA KURSY SEMINARIA SZKOLENIOWE SEMINARIA NIEODPŁATNE ARCHIWUM STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA STRONA GŁÓWNA OFERTA SZKOLENIA SZKOLENIA Y 20-23.11.2017 "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" 19-23.03.2018 "Technologia i projektowanie betonu" SEMINARIA SZKOLENIOWE 24.10.2017 "Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07

Modernizacja Węzła Przesyłowego Lwówek. Węzeł Pomiarowy Lwówek. Branża Budowlana - Konstrukcja WKP/0047/POOK/07 Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A 60-432 Poznań tel.: (061) 855 25 35 fax: (061) 830 54 21 NR UMOWY NP./2014/06/0523/POZ z dnia 17.07.2014r. NR EGZ. 1 STADIUM PW ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki aradziej@agh.edu.pl, A1 312 n.h.m. Ustawa Prawo Budowlane Rozdział 6 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, LELIS. Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis. mgr inż. Tomasz Wądołkowski. mgr inż. Marcin Pochmara.

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, LELIS. Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis. mgr inż. Tomasz Wądołkowski. mgr inż. Marcin Pochmara. INWESTOR: Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 LELIS TEMAT: Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na sprzęt - fundamenty. LOKALIZACJA: Działka położona w Lelisie przy ulicy Przemysłowej, oznaczona

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca 5. branża ogólnobudowlana PZITB Formy organizacyjne i 6.

Bardziej szczegółowo