Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych"

Transkrypt

1 Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych SZCZEGÓŁOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA POPRAWNOŚĆ ZASTOSOWANIA USTWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza, większa lub równa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8) NR / (numer projektu) Numer konkursu:.. Tytuł projektu: Zamawiający:. Adres zamawiającego:... Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana Szacowana wartość zamówienia:... Oznaczenie postępowania:. Nazwa postępowania:.... I LP Tak Nie Uwagi kontrolującego 1 Czy Instytucja Kontrolowana przekazała wszystkie niezbędne dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? 2 Czy przekazane dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę? 3 Czy postępowanie zostało przeprowadzone z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust 1)?

2 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZYGOTOWANIA/PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO II Podstawa Przygotowanie postępowania LP prawna Czy zamawiający posiada wewnętrzne procedury dotyczące Art. 18, art. 1. przeprowadzania zamówienia publicznego? 19, art. 20, art Czy postępowanie prowadzone zostało na podstawie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych? 3. Czy w procedurach określono podział obowiązków członków Komisji Przetargowej? Art. 21 ust.3 4. Czy Komisja Przetargowa składała się z co najmniej 3 członków? Art. 21 ust.2 Czy czynności związane z przygotowaniem lub 5. przeprowadzeniem procedury zostały powierzone osobie Art. 15 ust.2 trzeciej? Czy w przypadku powierzenia określonych czynności 6. dotyczących przygotowania lub przeprowadzenia postępowania Art. 15 ust.3 zostało wystawione odpowiednie pełnomocnictwo? 7. Czy jakiś członek Komisji Przetargowej został wyłączony z obrad Komisji? Art. 17 ust.3 Czy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm 8. przenoszących europejskie normy zharmonizowane (z Art. 30 ust.1 zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)? 9. Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień? Art. 30 ust.7 Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i 10. zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i Art. 29 ust.1 okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty? Czy przedmiot zamówienia został opisany w sposób 11. nieutrudniający uczciwej konkurencji? (Bez wskazania pośrednio Art. 29 ust.2 na pochodzenie produktu lub w jakikolwiek inny sposób TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

3 wskazujący na uprzywilejowanie dla jednych a dyskryminację dla drugich) 12. Czy przedmiot zamówienia został opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia? (chyba, że użycie ich jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń, a wskazaniu Art. 29 ust.3 takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne lub inne równoznaczne wyrazy) 13. Czy wartość zamówienia została ustalona z należytą starannością, stanowi całkowite szacunkowe wynagrodzenie Art. 32 ust.1 wykonawcy, bez podatku od towarów i usług? 14. Czy prawidłowo ustalono wartość zamówienia jeżeli przedmiotem udzielenia zamówienia są dostawy lub usługi powtarzające się Art. 34 okresowo? 15. Czy prawidłowo ustalono wartość zamówienia na roboty budowlane? Art Czy postępowanie jest częścią większego postępowania? Art. 32 ust Czy zamawiający udzielił zamówienia w częściach zgodnie z art. 6a ustawy Pzp? Art. 6a 18. Czy postępowanie nie zostało podzielone na części w celu obejścia usawy Pzp? Art. 32 ust Czy wartość zamówienia nie została ustalona wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub Art. 35 ust 1 usług, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane? 20. Czy zakup przedmiotu zamówienia został przewidziany w zestawieniu rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie realizacji projektu? 21. Czy przy ustalaniu wartości zamówienia zastosowano odpowiednie rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień? Art. 35 ust.3 III LP Wybór trybu zamówienia publicznego Podstawa prawna TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

4 W przypadku wyboru innego niż jeden z podstawowych przetarg nieograniczony/ograniczony (art. 10 ust.1) Czy poprawnie wybrano tryb udzielenia zamówienia publicznego (dowolność zastosowania przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego, jeśli został wybrany inny tryb, proszę o zaznaczenie przesłanki, jaka została podana jako podstawa zastosowania danego trybu). 1 W przypadku wyboru negocjacji z ogłoszeniem czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności: Art. 55 ust.1 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 1.1 nieograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty Art. 55 ust.1 zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały pkt 1 w istotny sposób zmienione; w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny; Nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego; przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Czy zamawiający prawidłowo ustalił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach? Czy zamawiający zaprosił do składania oferty wstępnych wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencje, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust.8, nie mniejszej niż 5? Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne nie podlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? Czy zamawiający prawidłowo ustalił termin składania ofert wstępnych? W przypadku wyboru dialogu konkurencyjnego czy zaszły łącznie okoliczności: nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze Art. 55 ust.1 pkt 2 Art. 55 ust.1 pkt 3 Art. 55 ust.1 pkt 4 Art. 55 ust.1 pkt 5 Art. 56 ust.2 Art. 57 ust.2 Art. 58 ust.1 Art. 57 ust.6 Art. 60b ust.1 Art. 60b ust.1 pkt 1

5 względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonywania zamówienia; cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Art. 60b Czy zamawiający prawidłowo ustalił termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu? Czy zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5? Czy zamawiający prawidłowo wyznaczył termin składania ofert? Czy zamawiający zaprosił do dialogu konkurencyjnego wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu? W przypadku wyboru negocjacji bez ogłoszenia czy zaszła, co najmniej jedna z okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; został przeprowadzony konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia, co najmniej dwóch autorów wybranych prac konkursowych; przedmiotem zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. ust.1 pkt 2 Art. 60c ust.2 Art. 60d ust.2 Art. 60e ust.4 Art. 60d ust.2 ust.5 Art.62 ust.1 Art. 62 ust.1 pkt 1 Art. 62 ust.1 pkt 2 Art. 62 ust.1 pkt 3 Art. 62 ust.1 pkt 4

6 Czy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Czy przed wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający przekazał Komisji Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli Komisja Europejska wystąpiła o jej przekazanie? Czy zamawiający zaprosił do negocjacji wykonawców, w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, a dla dostaw lub usług euro, nie mniejszej niż 7, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.? W przypadku wyboru zamówienia z wolnej ręki czy zaszła, co najmniej jedna z następujących okoliczności: - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, - z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, - w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej; przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora pracy konkursowej; Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; Art. 62 ust.2 Art. 62 ust.3 Art. 63 ust.3 Art. 67 ust.1 Art. 67 ust.1 pkt 1 Art. 67 ust.1 pkt 2 Art. 67 ust.1 pkt w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie Art. 67 ust.1

7 zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego; w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczna lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w ubytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej pkt 4 Art. 67 ust.1 pkt 5 Art. 67 ust.1 pkt 6 Art. 67 ust.1 pkt 7

8 określonego; możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie 4.8 korzystnych warunkach w związku z likwidacja działalności Art. 67 ust.1 innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo pkt 8 upadłościowym; zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej 4.9 w rozumieniu Art. 67 ust.1 przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej pkt 9 innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Czy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania rzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach a 4.10 dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia Art. 67 ust.2 postępowania zawiadomił Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia (z uwzględnieniem art. 67 ust3)? Czy wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazał informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które zostaną 4.11 wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie Art. 68 ust.1 zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy (z uwzględnieniem art. 67 ust.3)? 5. W przypadku wyboru zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w Art. 70 przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Czy zamawiający zaprosił do składania taka liczbę wykonawców, która zapewnia Art. 71 ust.1 konkurencje oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5? 6. Czy zamawiający przeprowadził licytację elektroniczną Art. 74 ust Czy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? Art. 74 ust.2 7. Czy zamawiający przeprowadził aukcję elektroniczną? Art. 91a 7.1 Czy zamawiający zaprosił do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Art. 91b

9 8. Czy zamawiający udzielił zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów? 9. Czy właściwie dokonano trybu zamówienia publicznego? Art.102 IV Podstawa Ogłoszenie o zamówieniu LP prawna 1. Czy zostało opublikowane wstępne ogłoszenie informacyjne? Art. 13 ust.1 Czy dopełniono obowiązku przekazania ogłoszenia o Art. 11, Art. 2. zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 12 ust.2 Europejskich jeżeli ustawa przewiduje taki obowiązek? At. 40 ust.2 3. Czy ogłoszenie o zamówieniu lub konkursie zostało opublikowane w odpowiedni sposób?: 3.1 w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie zamawiającego Art. 40 ust na stronie internetowej, Art. 40 ust w Biuletynie Zamówień Publicznych, Art. 40 ust w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, Art. 40 ust V LP 1. w inny sposób zapewniający odpowiedni poziom upublicznienia ogłoszenia Czy ogłoszenie o zamówieniu odpowiednio zamieszczone lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób: zostało odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; zawiera inne informacje niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; zawiera informacje o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub o dniu jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera informacje wskazane w ustawie PZP (jeżeli dotyczy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Czy specyfikacja zawiera wszystkie wymagane elementy (nie dotyczy aukcji elektronicznej): Art. 40 ust.5 Art. 40 ust.6 pkt 1 Art. 40 ust.6 pkt 2 Art. 40 ust.6 pkt 3 Art.: 41,48,56, 60c,75 Podstawa prawna TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

10 nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego? tryb udzielenia zamówienia? opis przedmiotu zamówienia? opis części zamówienia jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień? termin wykonania zamówienia? opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie (nie dotyczy zapytania o cenę)? opis warunków udziału w postępowaniu ( nie dotyczy przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem)? opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (nie dotyczy przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem)? Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu jeżeli Zamawiający ich wymagał (nie dotyczy przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem oraz nie jest obowiązkowe dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)? Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną? wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami? wymagania dotyczące wadium (nie dotyczy zapytania o cenę, oraz nie jest obowiązkowe dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)? pkt 1 pkt 2 pkt 3 Art. 36 ust.2 pkt 1 Art. 36 ust.2 pkt 3 pkt 4 Art. 36 ust.2 pkt 4 pkt 5 pkt 5 pkt 6 pkt 7 Art. 36 ust.2 pkt 5 pkt 7 pkt 8

11 termin związania oferta (nie dotyczy negocjacji z ogłoszeniem)? pkt 9 opis sposobu przygotowywania ofert? pkt 10 miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (nie dotyczy negocjacji z ogłoszeniem)? pkt 11 opis sposobu obliczenia ceny? pkt 12 informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być Art. 36 ust.2 prowadzone rozliczenia pkt 6 miedzy zamawiającym a wykonawca opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert? informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego? wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nie jest obowiązkowe dla zamówień o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8)? istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.? Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. Czy zamawiający przekazał wykonawcy siwz w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku, w tym pełnej dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane)? Czy warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców? pkt 13 pkt 14 pkt 15 pkt 16 pkt 17 Art. 36 ust.4 Art. 36 ust.2 pkt 8 Art.42 ust.2 Art.7 ust.1 Art.22 ust.2 4. Czy zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub Art.25 ust.1

12 dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania? 5. Czy kryteria oceny ofert określono w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego Art.91 traktowania wykonawców? 6. Czy do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści siwz w terminach określonych w ustawie? Art.38 ust.1 7. Czy odpowiedzi na pytania do siwz zostały rozesłane do wszystkich wykonawców, którzy pobrali siwz? Art.38 ust.2 8. Czy zamawiający dokonał istotnych modyfikacji w siwz? Art.38 ust.4 9. Czy w przypadku zmian treści swiz prowadzących do zmiany Art.38 treści ogłoszenia zamawiający zamieścił odpowiednie ogłoszenie ust.4a (w przypadku przetargu nieograniczonego)? VI LP Czy zamawiający dokonał zmian w treści swiz po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem? Czy zamawiający w wyniku modyfikacji siwz przedłużył termin składania ofert? Czy kwota wadium została ustalona prawidłowo? (nie więcej niż 3% wartości zamówienia) Czy wszystkie protesty na SIWZ zostały rozpatrzone? Czy zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy oraz określił warunki takiej zmiany? Procedura wyłonienia wykonawcy Art. 38 ust.4b Art.38 ust.6 Art.45 ust.4 Art. 182 ust 1, 2, art. 183 Art. 144 Podstawa prawna 1. Czy termin składania ofert został wyznaczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych? Art Czy wszystkie oferty wpłynęły w terminie? Art. 84 ust.2 3. Czy wykonawcy składający oferty złożyli wszystkie dokumenty wymagane w siwz i ogłoszeniu? Art. 25, Czy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Art. 25, 44, rozporządze nie 5. Czy wszyscy wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu Art. 24 ust.2 związania ofertą? pkt 4 6. Czy wszyscy wykonawcy mieli możliwość wyjaśnienia treści dokumentów na takich samych warunkach? Art. 26 ust.4 7. Czy otwarcie ofert odbyło się w przepisowym terminie? Art. 86 ust.2 TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

13 Czy zamawiający dokonywał w toku badania i oceny ofert istotnych zmian w treści oferty w drodze negocjacji z wykonawcą, z wyłączeniem wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny? Czy zamawiający wprowadził poprawki przewidziane w art.87 ust. 2? Czy zamawiający niezwłocznie zawiadomił wykonawcę o wprowadzonych poprawkach w ofercie? Czy w przypadku ofert złożonych przez konsorcja lub za pośrednictwem pełnomocników, sprawdzono prawidłowość i kompletność wystawionych pełnomocnictw? Czy w przypadku zamówienia o wartości równej lub powyżej kwot określonych w art. 11 ust 8 wniesiono wadium? Czy zamawiający zaprosił do negocjacji/dialogu wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu, wskazując termin i miejsce opublikowani ogłoszenia o zamówieniu? Czy zamawiający wezwał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia? Czy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadomił Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawcą, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej? Czy wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich wykonawców podlegających wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych? Art. 38, art. 26 ust.3 art. 87 ust.1 Art. 87 ust.2 Art. 87 ust.2 Art. 45 Art. 58 ust.1 art. 87 ust.1 Art. 26 ust.3 Art. 90 ust.4 Art. 24 ust.1,2 17. Czy zamawiający odrzucił ofertę na innej podstawie niż wskazana w art. 89 ustawy? 18. Czy zamawiający odrzucił oferty podlegające obligatoryjnemu odrzuceniu: niezgodna z ustawa Prawo zamówień publicznych Art. 89 ust pkt O treści nie odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków Art. 89 ust.1

14 zamówienia; pkt 2 Złożone w czynie nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Art. 89 ust.1 przepisów o pkt 3 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu Art. 89 ust.1 zamówienia; pkt 4 zawierającej błędy w obliczeniu ceny; Art. 89 ust.1 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3; pkt 6 Art. 89 ust.1 pkt 7 nieważne na podstawie odrębnych przepisów. Art. 89 ust.1 pkt 8 Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, _e oferta Art. 90 ust.3 zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Czy osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności wyłączających je od udziału w postępowaniu? Czy protokół postępowania jest zgodny z odpowiednim rozporządzeniem i zawiera wszystkie wymagane załączniki? Czy protokół z postępowania został podpisany przez Kierownika Zamawiającego lub osobę do tego upoważnioną? Art. 17 ust.2 Art. 96 ust.5 rozporządze nie w sprawie protokołu Art. 96 rozporządze nie w sprawie protokołu 22. Czy niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomiono wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej? Art. 92 ust Czy zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiera informacje dotyczące: Uzasadnienia wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i Art. 92 ust porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną pkt 1 ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając Art. 92 ust uzasadnienie faktyczne i prawne; pkt wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o Art. 92 ust.1

15 udzielenie zamówienia, pkt 3 podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 24. Czy informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została: 24.1 Umieszczona na stronie internetowej zamawiającego Art. 92 ust Umieszczona w miejscu publicznie dostępnym Art. 92 ust.2 Czy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił informacje, o których mowa w ust.1 pkt Art. 92 ust.2 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej firmie? 24.4 Czy Zamawiający opublikował ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Pzp w UOPE Art.38 LP Podstawa Pytania środki ochrony prawnej VII prawna 1. Czy w toku procedury przetargowej wniesiono protesty? Art. 180, art. 181 Czy zostały rozpatrzone w obowiązującym terminie? Art. 180, art , art. 182 ust 2 3. Czy protest został rozesłany do wszystkich wykonawców, którzy Art. 181 ust złożyli oferty/pobrali SIWZ? 3 4. Czy wszystkie protesty zostały rozstrzygnięte jednocześnie? Art. 183 ust 1 5. Czy wykonawcy zostali powiadomieni o zawieszeniu biegu Art. 181 ust związania ofertą? 1, 2 6. Czy zamawiający powtórzył oprotestowane czynności Art. 183 ust 5, 6 7. Czy zostało wniesione odwołanie? Art Czy zamawiający wykonał zalecenia wyroku zespołu arbitrów? Art Czy w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej została Art. 181 ust przedłużona ważność wadium? 2a TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego LP VIII Zawarcie umowy z wykonawcą Czy umowa została zawarta po zakończeniu postępowania odwoławczego? Czy umowa została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym siwz? Podstawa prawna Art. 146, art. 182 ust 1 Art. 140 TAK NIE N/D Uwagi kontrolującego

16 3. Czy umowa została zawarta na czas oznaczony (z Art. 142 zastrzeżeniem art. 143)? ust.1 Czy zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa 4. lub przekracza kwoty Art. 142 określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ust.3 zawiadamił Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Czy zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 w terminie nie krótszym niż 7 dni? Art. 94 ust.1 6. Czy w przypadku kiedy została złożona tylko jedna oferta, Art. 94 zamawiający zawarł umowę przed upływem terminów ust.1a wskazanych w art. 94 ust. 1? 7. Czy zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest Art. 140 tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie? ust.1 8. Czy dokonano zmiany postanowień zawartej umowy w myśl art. 144 ustawy Pzp? Art Czy zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieścił Art. 95 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień ust.1, 2 Publicznych lub w UOPWE? 10. Czy występują przesłanki do wystąpienia nieważności umowy Art. 146 zgodnie z zapisami art. 146 ustawy Pzp? ust Czy wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie Art. 94 ust.2 zamówienia publicznego? 12. Czy na umowie z wykonawcą znajdują się informacje o źródłach finansowania? 13. Czy zamawiający zażądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Art Czy prawidłowo określono wysokość zabezpieczenia? Art Czy zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Art. 93 LP Pozostałe pytania pomocnicze: IX 1 Czy w przypadku gdy Zamawiający Podstawa ustalenia Tak Nie N/D Uwagi kontrolującego

17 2 wskazał informację o dokumentach krajowych (ZUS, KRK) jako potwierdzające warunek udziału w postępowaniu, była także informacja jakie dokumenty mają składać podmioty zagraniczne? Czy w przypadku zmiany treści SIWZ, zamawiający opublikował zmianę treści ogłoszenia w DU UE? Ustawa Pzp została zmieniona w tym zakresie z datą obowiązywania od 24 października 2008 r. Naruszenie sformułowane brak publikacji, w istocie zgodnie z art. 38 Pzp, zamawiający ma obowiązek jedynie przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Europejskich ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Czy zamawiający żądał jako warunku udziału w postępowaniu obowiązkowego uczestnictwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa? Czy zamawiający żądał od wykonawców oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania? Czy prawidłowo określono wymóg dotyczący dysponowania potrzebnym do realizacji zamówienia sprzętem? Czy prawidłowo określono zapisy dotyczące podwykonawców Formułowany przez zamawiającego wymóg obowiązkowego uczestnictwa w polskiej izbie inżynierów budownictwa jest naruszeniem w postępowaniach wszczętych w okresie od r (data wejścia w życie Dyrektywy) do r.(wejście w życie nowelizacji przepisów krajowych- o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych i Prawa budowlanego) Naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp,. Należy zweryfikować prawidłowy opis warunków i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto należy zbadać czy zamawiający zawarł informację o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne. Zamawiający może żądać jedynie, by wykonawcy dowiedli, że będą dysponowali określonymi urządzeniami na moment realizacji zamówienia, a nie już podczas procedury przetargowej. Należy zweryfikować czy zamawiający nie ogranicza możliwości podwykonawstwa. KE akceptuje jedynie taką sytuację kiedy ograniczenie podwykonawstwa nie jest całkowite, a jednocześnie wprowadzone jest przez zamawiającego z uwagi na szczególny przedmiot zamówienia co ma odzwierciedlenie w dokumentacji przetargowej. Zgodnie ze stanowiskiem IA (pismo z dnia 8 kwietnia 2011 r.) zamawiający nie może żądać wykazu nazw i adresów podwykonawców (nowelizacja Pzp 2007 r.). 7 Czy prawidłowo określono zapisy Należy zweryfikować czy w SIWZ znajdują się

18 8 9 dotyczące konsorcjum? Czy doświadczenie żądane przez Zamawiającego nie narusza zasad konkurencji? Czy Zamawiający dokonał zmiany umowy zawartej z wykonawca w sposób niezgodny z prawem? inne postanowienia, które naruszają prawa wykonawców wspólnie biegających się o zamówienie. Zasadą jest, że wszyscy członkowie konsorcjum powinni być oceniani łącznie. Jednakże przy ocenie warunków negatywnych udziału w postępowaniu - każdy z członków konsorcjum oceniany jest indywidualnie (art. 24 Pzp). Jedynie warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 Pzp, konsorcjum powinno spełniać łącznie (ocena łączna). Jednakże ocena łączna nie zawsze jest zwykłym sumowaniem. Dotyczy to wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia. Nie wystarczy rachunkowo zsumować wymagań dotyczących warunku wiedzy i doświadczenia, aby rzeczywiście warunek został spełniony. W tej szczególnej sytuacji ocena łączna konsorcjum oznacza, że wystarczy aby jeden z konsorcjantów spełniał ten warunek to znaczy że warunek spełnia całe konsorcjum. Użyty spójnik i wskazuje, że wiedzę i doświadczenie ocenia się łącznie (nie może być tak, że jeden konsorcjant ma wiedzę, a drugi ma doświadczenie. Należy zweryfikować czy Zamawiający nie wskazał w SIWZ zapisów dotyczących konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w realizacji projektów w Polsce lub wymóg aby wykonawca w przeszłości realizował zamówienia współfinansowane przez fundusze unijne lub inne środki publiczne. Należy zweryfikować czy nastąpiło rozszerzenie zakresu umowy poza określony przedmiot zamówienia zawarte w SIWZ w drodze zmiany umowy (aneks)

19 Pozostałe obserwacje: miejscowość, data podpis osoby sprawdzającej

20

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA

Załącznik do protokołu z kontroli SR.XI LISTA SPRAWDZAJĄCA LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Gmina Bobowa. Adres zamawiającego: 38-350 BOBOWA 57 3. Rodzaj zamówienia: usługa / dostawa / robota budowlana: 4. Szacowana wartość zamówienia:.39.660,00 zł co stanowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik 13.5 Szczegółowa lista sprawdzająca zagadnienia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych SZCZEGÓŁOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA POPRAWNOŚĆ ZASTOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (dot. zamówień,

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Czy Komisja Przetargowa została decyzja nr 27/2008 Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie 1 powołana przez Kierownika Załącznik nr do SR.XI.093-3-09 LISTA SPRAWDZAJĄCA. Zamawiający: Urząd Gminy Nowy Targ. Adres zamawiającego: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4. Szacowana wartość

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane.

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane. Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Mgr Michał Raduła

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Mgr Michał Raduła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Mgr Michał Raduła Przedmiot: Prawo zamówień publicznych Temat prezentacji: Przesłanki ustawowe

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Tytuł i numer projektu: Zamawiający: Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku Opracowanie Izabela Łuków Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 171,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca 1

Lista sprawdzająca 1 Lista sprawdzająca 1 Nr i tytuł projektu: RPDS.01.04.00-02-011/10 Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości Beneficjent: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie Przedmiot kontroli: Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Zał. nr 1 do zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Procedura udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne

Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Zmiany w obowiązujących trybach udzielania zamówień publicznych, w tym partnerstwo innowacyjne Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych

Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych Bartosz Mikołajczak Ul. Ciechocińska 59 60-473 Poznań Poznań, 31.08.2005 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie Dot.: Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania zakupów

Regulamin dokonywania zakupów Strona 1 z 6 Data wydania Spis treści: I. DEFINICJE... 2 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ZAMÓWIENIA I UMOWY... 5 IV. CENA... 5 V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE... 5 VI. ZAŁĄCZNIKI... 6 Strona 2 z 6 I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy.

Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne. Wybór wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W jakim trybie nie trzeba jej sporządzać? W jakiej formie sporządza się SIWZ? Od którego momentu

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy brać pod uwagę, z jednej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH NA ROBOTY BUDOWLANE Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp zamawiający może udzielić zamówień dodatkowych na roboty budowlane, jeżeli łącznie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP. Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji. Wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP Autorzy: Paweł Granecki, Mariusz Kuźma, Agnieszka Olszewska Rozdział I. Przygotowanie postępowania 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26 Piotr Pieprzyca Oferta w rozumieniu szerokim 1. Treść zobowiązania 2. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne

REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Zasady ogólne REGULAMIN Udzielania zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH SPECYFIKA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Przesłanki udzielenia zamówień uzupełniających zostały określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2011 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej

Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Regulamin ramowy pracy komisji przetargowej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2014 I. Zasady ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Załącznik nr 4 do umowy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 1. Przy ustalaniu wysokości kar administracyjnych za naruszenia przepisów o ch publicznych należy brać pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE. (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,WILGA 2000 W WARSZAWIE (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na wykonanie prac remontowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ABC w trybie: o PN str. 3; o NBO str. 16; o ZOC str. 23; o WR str. 28; MATERIAŁ SZKOLENIOWY TEMATY: Opracował i zestawił : Piotr Sperczyński Tel. kom 602 69 33 15 UWAGA: Osoba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady udzielania zamówień

Podstawowe zasady udzielania zamówień Wykład 2 Podstawowe zasady udzielania zamówień 1. Konstrukcja prawna systemu zamówień publicznych Konstrukcję prawną, na której opiera się polski system zamówień publicznych tworzy: ustawa z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity)

REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) REGULAMIN PRZETARGOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE im. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU (tekst jednolity) I Postanowienia wstępne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM. Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. Zamawiający WZÓR Załącznik nr 3 pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego:......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.04.2014 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST" WE WROCŁAWIU (tekst ujednolicony) 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego.... Lublin, dnia... roku (Wydział Zamawiający)

Wniosek o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego.... Lublin, dnia... roku (Wydział Zamawiający) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 30 września 2016 r. Wniosek o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego... Lublin, dnia... roku (Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN ZLECANIA DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH OBCYM WYKONAWCOM W SKIERNIEWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wyboru wykonawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SEMESTR I 82godzin (10 dni) Lp Temat 1. Wprowadzenie do zamówień publicznych A. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI W TEATRZE POLSKIM IM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Dyrektora Naczelnego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku

Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku Zarządzenie nr 18/2015 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.18.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy L.UG.ES-7041/10-1/07 DRUK ZP - 1

oznaczenie sprawy L.UG.ES-7041/10-1/07 DRUK ZP - 1 DRUK ZP - 1 Gmina Niwiska 36-147 Niwiska430 Pieczęć zamawiającego Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro Część

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej. 1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: UNIWERSYTET JANA

Bardziej szczegółowo

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013

Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 1 Kontrole administracyjne w ramach PROW 2007-2013 Bronisław Pietrala 2 Weryfikacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wizytacja w miejscu 3 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja postępowa. powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013

Weryfikacja postępowa. powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Weryfikacja postępowa powań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro 1 Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych w Poznaniu o wartości do 30 000 euro Podstawa prawna: - art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych

Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Tryby Udzielania Zamówień Publicznych Jakie tryby uregulowano w p.z.p.? 1. Przetarg nieograniczony, 2. Przetarg ograniczony, 3. Negocjacje z ogłoszeniem, 4. Dialog konkurencyjny, 5. Negocjacje bez ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo zamówień publicznych... 1 Rozdział 1. Przygotowanie postępowania... 1 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie realizacji inwestycji objętej zamówieniem publicznym...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 2a do umowy o przyznaniu pomocy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie nr 599138-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: Zakup specjalnego modułu ratowniczego do prowadzenia działań przy usuwaniu zagrożeń związanych z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI SEKTOROWEJ przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sokółce Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. Ogłoszenie nr 571840-N-2017 z dnia 2017-08-16 r. Muzeum Warszawy: Dostawa środków czystości na potrzeby Muzeum Warszawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psmsk.neostrada.pl Skarżysko-Kamienna: Dostawa i montaż nowych foteli w sali koncertowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości, racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP b

oznaczenie sprawy ZP b PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Gmina Olsztyn Adres: ul. Pl. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA. pkt. 19 protokołu z postępowania: Unieważnienie postępowania

JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA. pkt. 19 protokołu z postępowania: Unieważnienie postępowania JAK WYPEŁNIĆ PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA pkt. 19 protokołu z postępowania: Unieważnienie postępowania Pkt. 19 protokołu Jeżeli zamawiający nie unieważnia postępowania może ten punkt wykreślić lub wpisać nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia13 października 2014 roku

Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia13 października 2014 roku Zarządzenie nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia13 października 2014 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl/pl/aktualne/111/ Wrocław: Zakup materiałów zużywalnych optycznych i mechanicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego Załącznik nr 10 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia

Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Obowiązkowe ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych trybach udzielania zamówienia w zależności od wartości zamówienia Wartość zamówienia zamówienia poniżej kwoty, od której uzależniony jest obowiązek

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania

Wszczęcie postępowania Porównanie przebiegu przykładowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie przepisów aktualnej ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2015 roku z dnia 21 września 2015 roku Regulamin udzielania zamówień Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: Zp.271.15.2011. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 26.11.2010 r. W sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2014 Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Człuchowie z dnia 23-04-2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH PODPROGOWYCH ORAZ ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Strona 1 z 14 Ogłoszenie nr 627947-N-2017 z dnia r. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie: Dostawa lamp oświetleniowych do internatu w Krakowie przy ul. Pijarów 3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 13 2017-09-19 14:23 Ogłoszenie nr 590198-N-2017 z dnia 2017-09-19 r. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. Poz. 200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. Poz. 200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. Poz. 200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo