BADANIE ROZDZIAŁU WODY W FUNKCJI NATĘśENIA PRZEPŁYWU PRZEZ ELEMENTY WYLOTOWE WODNYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE ROZDZIAŁU WODY W FUNKCJI NATĘśENIA PRZEPŁYWU PRZEZ ELEMENTY WYLOTOWE WODNYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH"

Transkrypt

1 BADANIE ROZDZIAŁU WODY W FUNKCJI NATĘśENIA PRZEPŁYWU PRZEZ ELEMENTY WYLOTOWE WODNYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH kpt.mgr inŝ. Agata DomŜał Techniczne Systemy Zabezpieczeń 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budową i działaniem stałych wodnych urządzeń gaśniczych. Zakres ćwiczenia obejmuje badanie rozpraszania wody poniŝej i powyŝej rozpryskiwacza dla róŝnych rodzajów wodnych elementów wylotowych. W trakcie badania wykonywane są pomiary tryskaczy, zraszaczy i dysz mgłowych w zaleŝności od ich średnicy nominalnej. 2. WPROWADZENIE Stałe urządzenia gaśnicze wodne stosowane w celu zabezpieczania obiektów przed skutkami poŝarów są najbardziej rozpowszechnione spośród wielu innych takich jak gazowe, pianowe, parowe, aerozolowe czy proszkowe. Niewątpliwie jedną z przyczyn popularności tych urządzeń jest łatwość dostępu do środka gaśniczego jakim jest woda, która schładzając środowisko poŝaru zapobiega jego rozprzestrzenianiu się ponad 90% poŝarów jest gaszonych przy uŝyciu właśnie tego środka. Nie jest to bez znaczenia jeśli zwaŝymy na małe prawdopodobieństwo zalania i związane z tym niewielkie straty materiałowe. WaŜnym powodem jest równieŝ automatyka takiego urządzenia począwszy od wczesnego wykrycia poŝaru i natychmiastowego ogłoszenia alarmu poŝarowego poprzez bezzwłoczne działanie wodą na źródło poŝaru do momentu wyłączenia w chwili gdy niebezpieczeństwo zostanie zaŝegnane. Zasadniczą cechą działania stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych jest zupełna niezaleŝność od udziału ludzi i w wyniku szybkiej lokalizacji moŝliwość skutecznego podjęcia działania w pierwszej fazie poŝaru, kiedy szanse ugaszenia ognia są największe. Dane statystyczne podają, Ŝe w większości przypadków stałe urządzenia wodne były skuteczne albo utrzymywały poŝar pod kontrolą, więcej niŝ połowa poŝarów została ugaszona bez ingerencji człowieka, natomiast niewielka nieskuteczność wynikała z przyczyn nieodpowiedzialności ze strony projektanta, uŝytkownika lub braku konserwacji. NaleŜy

2 równieŝ zaznaczyć fakt, Ŝe zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzkiego jest właściwie zerowe woda schładzając palące się materiały powoduje zmniejszanie ilości wydzielającego się dymu i ciepła co ułatwia ewakuację. Woda jako środek gaśniczy powoduje przerwanie procesu spalania w następstwie obniŝenia temperatury strefy spalania do temperatury gaśnięcia, odebranie ciepła z materiału palnego i obniŝenie jego temperatury poniŝej temperatury zapalenia, wytworzenie warstwy izolującej między materiałem palnym a strefą spalania, obniŝenie stęŝenia tlenu i neutralizację przebiegu reakcji palenia. Biorąc pod uwagę róŝnorodność rozwiązań konstrukcyjnych budynków bardzo istotną oprócz podstawowych parametrów urządzeń wodnych tj. intensywność zraszania czy powierzchnia działania jest wiedza na temat całkowitego wypływu wody bezpośrednio w dół dla ochrony przestrzeni, a takŝe w górę dla ochrony przestrzeni stropowych lub ich chłodzenia. Wiedza ta jest szczególnie waŝna przy doborze rodzaju tryskacza dla konkretnych warunków technicznych i konstrukcyjnych zabezpieczanego obiektu. Norma PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych zawiera wymagania konstrukcyjne oraz eksploatacyjne dotyczące tryskaczy, które uruchamiają się poprzez zmianę połoŝenia elementu lub rozsadzenie szklanej ampułki pod wpływem ogrzewania. Punkt powyŝszej normy określa granice udziału rozpraszanej wody poniŝej rozpryskiwacza dla badanych tryskaczy (tab.1). Tabela 1 Wypływ wody w dół poniŝej rozpryskiwacza Typ tryskacza Tryskacze klasyczne Tryskacze rozpylające Tryskacze rozpylające o płaskim strumieniu rozproszonej wody Udział rozpraszanej wody poniŝej rozpryskiwacza od 40% do 80% od 80% do 100% od 85% do 100% Załącznik D.3 tej normy określa sposób pomiaru rozdziału wody powyŝej i poniŝej rozpryskiwacza dla tryskaczy wiszących i stojących o średnicach nominalnych 10, 15 i 20 mm, a takŝe parametry przepływu wody (tab.2). 2

3 Tabela 2 Parametry przepływu wody Średnica nominalna otworu mm NatęŜenie przepływu wody przez tryskacz l/min Główne elementy stałego wodnego urządzenia gaśniczego element wylotowy urządzenie kontrolnoalarmowe zbiornik zapasu wody pompa przewód zasilający przewód rozdzielczy przewód rozprowadzający Rys.1. Prosty schemat ideowy stałego urządzenia gaśniczego wodnego 3. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO 3

4 Tryskacze instalowane były poziomo w komorze do badań o wymiarach 140x60x70cm (rys.2) Rysunek 2 Przyrząd do badania rozdziału wody poniŝej rozpryskiwacza. 1 tryskacz, umieszczony centralnie w otworze, z rozpryskiwaczem połoŝonym w linii środkowej, 2 okrągły otwór (o średnicy 400±5mm) o stępionych krawędziach, 3 - przegroda (15±1 mm grubości ±1 400±5 3 Rysunek 3 Plan umieszczenia tryskacza. 4

5 1 tryskacz, umieszczony centralnie w otworze, z rozpryskiwaczem połoŝonym w linii środkowej, 2 okrągły otwór (o średnicy 400±5mm) o stępionych krawędziach, 3 - przegroda (15±1 mm grubości fotografia 2. Komorę do badań ilustruje fotografia 1, natomiast tryskacz w trakcie badania Fot.1 Fot.2 Stanowisko badawcze składa się z następujących elementów: - komora badawcza o wymiarach 140x60x70[cm], - zbiornik pośredni o pojemności 5[m 3 ], - pompy CRE 16-60, - przepływomierz z przetwornikiem sygnału Q max = 500[l/min], 10[bar], - ciśnieniomierz z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 10[bar], - szafa sterująca. 5

6 Schemat blokowy stanowiska badawczego ilustruje rys.3. DOPŁYW WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ 3 M Rysunek 4 schemat blokowy stanowiska badawczego. 1 komora badawcza, 2 przepływomierz, 3 szafa sterująca, 4 komora badawcza Błąd!4. PRZEBIEG ĆWICZENIA a) wybraną końcówkę wylotową zamontować w komorze do badań b) ustawić natęŝenie przepływu zgodnie z tabelą nr 2 c) na 60 sekund otworzyć zawór znajdujący się przed komorą badawczą d) przy pomocy sondy poziomu cieczy zmierzyć wysokość słupa wody pomiędzy przegrodą w przyrządzie do badania rozdziału wody poniŝej rozpryskiwacza e) obliczyć procentowy wypływ wody w dół poniŝej rozpryskiwacza 6

7 f) porównać otrzymane wyniki pomiarowe z tabelą nr 1 5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA a) opisać przebieg badania b) przedstawić schemat stanowiska badawczego c) przedstawić wyniki pomiarowe d) obliczyć procentowy wypływ wody e) porównać otrzymane wyniki z tabelą normową f) opracować wnioski 6. PRZYKŁADOWE BADANIA LABORATORYJNE KaŜdy pomiar przeprowadzono w czasie 60 s dla parametrów podanych w tabeli 2 i zmierzono objętość zebranej wody w kaŝdym pojemniku pomiarowym komory badawczej za pomocą sondy poziomu cieczy mierzącej wysokość słupa wody w zakresie mm. Dla kaŝdego rodzaju tryskacza pomiary wykonano trzykrotnie przy jednakowych parametrach przepływu. Rozpryskiwacze były umieszczone wewnątrz komory w taki sposób, aby teoretyczna linia podziału między dwoma przestrzeniami gromadzącymi wodę przecinała punkt na osi tryskacza, w którym rozproszona woda porusza się w znacznej ilości równolegle do płaszczyzny przegrody. PoniŜej przedstawiono wyniki pomiarów dla zbadanych tryskaczy klasycznych, rozpylających i rozpylających o płaskim strumieniu, a takŝe dla zraszacza. Przeprowadzone pomiary pozwoliły określić rozdział wody dla tych tryskaczy przy normowych parametrach przepływu i porównać wyniki badań z dopuszczalnymi udziałami rozpraszanej wody poniŝej rozpryskiwacza. Tryskacz klasyczny Średnica nominalna Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 otworu powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej 10 15,7 dm 3 31,4 % 34,3 dm 3 68,6 % 13,9 dm 3 25,78 % 39,5 dm 3 73,97 % 14,4 dm 3 26,37 % 40,2 dm 3 73,62 % 7

8 15 21,3 dm 3 40,1 dm 3 19,8 dm 3 49,6 dm 3 21 dm 3 49,9 dm 3 34,69 % 65,31 % 28,5 % 71,5 % 29,61 % 70,39 % 20 34,8 dm 3 58,3 dm 3 32,9 dm 3 57,2 dm 3 29,8 dm 3 58,1 dm 3 37,38 % 62,62 % 36,51 % 63,49 % 33,9 % 66,1 % Tryskacz rozpylający Średnica nominalna Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 otworu powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej 10 9,4 dm 3 18,65 % 41 dm 3 81,35 % 9,2 dm 3 18,47 % 40,6 dm 3 81,53 % 9,2 dm 3 18,36 % 40,9 dm 3 81,64 % 15 11,29 dm 3 18,51 % 49,71 dm 3 81,49 % 11,34 dm 3 18,46 % 50,1 dm 3 81,54 % 10,98 dm 3 18,37 % 48,8 dm 3 81,63 % 20 7,81 dm 3 11,08 % 62,66 dm 3 88,92 % 8,76 dm 3 11,81 % 65,4 dm 3 88,19 % 8,92 dm 3 12,32 % 63,48 dm 3 87,68 % Tryskacz rozpylający stojący o płaskim strumieniu rozproszonej wody Średnica nominalna Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 otworu powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej 10 2,7 dm 3 5,14 % 49,73 dm 3 94,86 % 3,1 dm 3 5,9 % 49,52 dm 3 94,1 % 3,2 dm 3 5,99 % 50,2 dm 3 94,01 % 15 3,6 dm 3 6,08 % 55,6 dm 3 93,92 % 3,8 dm 3 6,27 % 56,73 dm 3 93,73 % 2,9 dm 3 5,1 % 53,96 dm 3 94,9 % 20 5,9 dm 3 6,25 % 88,45 dm 3 93,75 % 5,3 dm 3 5,79 % 86,24 dm 3 94,21 % 6,1 dm 3 6,58 % 86,47 dm 3 93,42 % Tryskacz rozpylający wiszący o płaskim strumieniu rozproszonej wody 8

9 Średnica nominalna Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 otworu powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej 10 7,3 dm 3 14,48 % 43,1 dm 3 85,52 % 7,8 dm 3 15,38 % 42,9 dm 3 84,62 % 8,1 dm 3 15,88 % 42,9 dm 3 84,12 % 15 8,38 dm 3 14,18 % 50,7 dm 3 85,82 % 8,4 dm 3 14,43 % 49,8 dm 3 85,57 % 8,76 dm 3 14,83 % 50,3 dm 3 85,17 % 20 12,8 dm 3 14,16 % 77,6 dm 3 85,84 % 12,1 dm 3 13,77 % 75,8 dm 3 86,23 % 11,9 dm 3 13,05 % 79,3 dm 3 86,95 % Zraszacz Średnica nominalna Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 otworu powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej powyŝej poniŝej 10 44,78 dm 3 91,16 % 4,34 dm 3 8,84 % 45,6 dm 3 91,6 % 4,18 dm 3 8,4 % 46,29 dm 3 92,08 % 3,98 dm 3 7,92 % 15 55,12 dm 3 91,97 % 4,81 dm 3 8,03 % 57,3 dm 3 93,1 % 4,25 dm 3 6,9 % 55,8 dm 3 91,63 % 5,1 dm 3 8,37 % 20 84,67 dm 3 93,11 % 6,27 dm 3 6,89 % 85,2 dm 3 93,45 % 5,97 dm 3 6,55 % 85,1 dm 3 92,88 % 6,52 dm 3 7,12 % 7. PYTANIA KONTROLNE 1. W jaki sposób wyznacza się rozdział wody poniŝej rozpryskiwacza? 2. Jaki jest czas trwania pomiaru końcówek wylotowych dla poszczególnych średnic nominalnych końcówek wylotowych? 3. Jakie główne elementy wchodzą w skład przyrządu do badania rozdziału wody? 4. Wymień podstawowe wodne końcówki wylotowe i podaj ich definicje. 5. W zaleŝności od rodzaju tryskacza wymień udział rozpraszanej wody poniŝej rozpryskiwacza. 6. W zaleŝności od średnicy nominalnej otworu wymień natęŝenia przepływu wody przez tryskacz. 9

10 Literatura 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138). 2. Polska Norma PN-EM : Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze 3. Praca badawcza własna BW/E-422/8/20. Badanie rozdziału wody w funkcji natęŝenia przepływu przez elementy wylotowe wodnych urządzeń gaśniczych. 10

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Nr IS 04 Grupa CPV : 45333000-0 Tytuł inwestycji : Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpoŝarowej BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Olsztyn, ul. śołnierska 18 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, nr upr.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 309 przy ul. ANDERSENA 7 w WARSZAWIE dz. ew. nr 30 i 31/1 w obr. 7-08-04 BIURO PROJEKTÓW I KOORDYNACJI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH Bohdan Włodzimierz Krusiewicz; 01-687 Warszawa; ul. Lektykarska 17 INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA BIELANY w WARSZAWIE 01-882 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem oraz wybuchem podstawowe pojęcia oraz wymagania związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych. Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 DLA BUDYNKU REKTORATU AWF W Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ : Poznań, styczeń 2015r 2 Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot i zakres opracowania. 5 3. Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ ZAKŁAD USŁUGOWY EKO POś s. c. 62 510 Konin, ul. RóŜyckiego 1/ 52 tel. 601 749 131; 063 242 26 95 NIP 665-23-06-001 PROJEKT STEROWANIA SYSTEMU GASZENIA MGŁY WODNEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J.

W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. W A C H E L K A I Ł Y C Z B A Z A K Ł A D B U D O W L A N O - IN S T A L A C Y J N Y S P.J. C ZĘSTO C H O W A, U L. K O P E R N I K A 2 1 T E L. / F A X. ( 0 3 4 ) 3 6 6-9 1-1 3, 3 6 6-9 1-1 8 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW ODZYSKU CIEPŁA

KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW ODZYSKU CIEPŁA 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom Kazimierz WOJTAS, Jan WRONA Politechnika Krakowska KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Projekt kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i sieci cieplnej BRANśA SANITARNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Spis specyfikacji Spis specyfikacji 1. D.M.00.00.00. Wymagania ogólne str. 1 2. D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych str. 14 3. D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu str. 18 4. M.11.01.00. Roboty ziemne pod

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo