WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH**

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH**"

Transkrypt

1 BADANIA PERACYJNE I DECYZJE Nr l 1997 Marek WALESIAK*, Andrzej BĄK* WYKRZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKWEJ W BADANIACH MARKETINGWYCH** mówin ideę i typwe zastswania analizy czynnikwej w rzwiązywaniu prblemów marketingwych. Przedstawin jej znaczenie w kreślaniu pzycji daneg prduktu na rynku w stsunku d prduktów knkurencyjnych (na przykładzie napjów bezalkhlwych) raz jej zastswanie d redukcji pierwtneg zbiru zmiennych w celu trzymania kilku czynników głównych, które decydują wybrze daneg prduktu przez knsumenta. 1. Wprwadzenie Analiza czynnikwa t - według Grabińskieg - "zespół metd i prcedur statystycznych pzwalających na sprwadzenie dużej liczby badanych zmiennych d znacznie mniejszej liczby wzajemnie niezależnych czynników lub składwych głównych" [2, s. 161]. Wydrębnine czynniki mają inną interpretację merytryczną i zachwują znaczną część infrmacji zawartych w zmiennych pierwtnych. W sensie gólnym analiza czynnikwa bejmuje klasyczną analizę czynnikwą raz metdę głównych składwych. Klasyczna analiza czynnikwa, której główne idee raz pdstawwe załżenia metdlgiczne sfrmułwali Spearman i Thurstne, jest stswana przede wszystkim w badaniach wewnętrznych zależnści między zmiennymi. Metda głównych składwych natmiast, której pdstawy teretyczne stwrzyli Pearsn i HtelIing, znajduje zastswanie zarówn w analizie współzależnści zbiru zmiennych, jak i w analizie struktury zbiru bserwacji. D pdstawwych celów klasycznej analizy czynnikwej raz metdy głównych składwych zalicza.się (pr. np. [3J, [6J, [7J): * Katedra Eknmetrii i Infrmatyki, Akademia Eknmiczna im. skara Langeg, ul. Nwwiejska 3, Jelenia Góra. ** Pracę wyknan w ramach grantu KBN l-h02b pn_ Kmputerw wspmagane grmadzenie i analiza danych marketingwych.

2 76 M. WALESIAK, A. BĄK identyfikację redukcję ukrytych w zbirze zmiennych czynników wspólnych, wymiarów przestrzeni zmiennych, rtgnalizację przestrzeni, w której są rzpatrywane biekty, będące przedmitem badań, identyfikację charakteru zmiennych, transfrmację układu zmiennych w jakściw nwy układ czynników głównych, prezentację graficzną zbiru bserwacji wielwymiarwych. 2. Prcedura analizy czynnikwej Zarówn w klasycznej analizie czynnikwej, jak: i w metdzie głównych składwych są frmułwane mdele matematyczne (w pstaci układów równań liniwych), pisujące strukturę rzkładów wielwymiarwych. W związku z tym w bu pdejściach stsuje się pdbną prcedurę pstępwania. Pdstawwa różnica między mawianymi metdami plega na spsbie reprezentacji w knstruwanych mdelach wariancji zmiennych [12]. Przedmitem analizy czynnikwej jest macierz danych, zawierająca n realizacji m zmiennych: gdzie: i = 1,..., n; j 1,..., m; m<n. W wyniku transfrmacji wartści zmiennych za pmcą frmuły standaryzacji uzyskuje się zmienne jednakwej zerwej wartści czekiwanej i jednstkwym dchyleniu standardwym: Zakłada się, że między zmiennymi X j (j = 1,..., m) zachdzą związki, których siłę i kierunek kreślają współczynniki krelacji liniwej Pearsna dane macierzą (1) (2) (3) l 1 L /I ZikZij dla k =1= j gdzle:. ZTZ = n i Tki =1 n { 1 dla k = j T - znak transpzycji.

3 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 77 W dalszym ciągu przyjmuje się, że źródłem wzajemnych zależnści między zmiennymi są kreślne wspólne czynniki. Każda zmienna charakteryzuje się pnadt pewnymi specyficznymi właściwściami, które nie implikują jednak krelacyjnej współzależnści cech. Składniki wspólne są uznawane za nśniki tej samej infrmacji, c prwadzi d wnisku, że mżna je zastąpić nwymi, syntetycznymi czynnikami głównymi. Uzyskane czynniki główne są wzajemnie rtgnalne, a zatem zawarte w nich zasby infrmacyjne mają charakter unikatwy. Ich liczba jest przy tym na gół mniejsza d liczby zmiennych. Pdstawą identyfikacji składników wspólnych i specyficznych jest w metdzie analizy czynnikwej pdział wariancji pszczególnych zmiennych na dwa kmpnenty, tzn. wariancję wspólną i wariancję specyficzną1: V j = hi + bi, (4) gdzie: v j = l ±z5 1 - wariancja całkwita j-tej zmiennej, n,=l hi zasób zmiennści wspólnej (wariancja wspólna) j-tej zmiennej, bi 1 - hj - zasób zmiennści specyficznej (wariancja specyficzna) j-tej zmiennej. Pwyższe załżenia umżliwiają sfrmułwanie pdstawweg mdelu matematyczneg analizy czynnikwej w pstaci układu równań liniwych: z = AF + BU, (5) gdzie: Z = [ZjJ rm = [Zl'..., Zm] macierz zmiennych, A = [ajijmp(p ~ m) - macierz ładunków czynnikwych składników wspólnych, F = [Faf p = [F 1,.. " FpJ - macierz czynników wspólnych, B = [diag(b j) Jm m - macierz ładunków czynnik wych składników specyficznych, U = (UjJf m = [Ul'..., UmJ macierz czynników specyficznych, j = 1,..., m - numer zmiennej, 1= 1,..., p - numer składnika wspólneg (czynnika główneg). Rzwiązując układ równań (5) zmierzamy d uzyskania pewnej liczby czynników głównych (ujawnienia cech ukrytych), zastępujących zwykle liczniejszy zbiór cech pierwtnych, minimalizując jedncześnie związane z tym zabiegiem skutki w pstaci utraty pewneg zasbu infrmacji. Występujące przy pszczególnych czynnikach głównych ładunki czynnik we interpretuje się jak współczynniki krelacji liniwej między danym czynnikiem a ryginalną zmienną. 1 W strukturze wariancji zmiennych pierwtnych wyróżnia się również niekiedy wariancję błędu. Szczegóły dtyczące teg zagadnienia zawiera praca [14]. W metdzie głównych składwych natmiast nie bierze się pd uwagę struktury wariancji zmiennych. Przedmitem analizy jest w tym przypadku pełna macierz krelacji zmiennych, tzn. z jedynkami na głównej przekątnej.

4 78 M. WALESIAK., A. BĄK Zgdnie z układem równań (5) uszczegółwine równanie, w którym j-ta zmienna standaryzwana Z) zależy liniw d czynników głównych FI raz czynników specyficznych Uj, przedstawia się następując: Z) aj1f ajp~ + bju) = I p ajlf I + biul' (6) 1= 1 W mdelu kreślnym układem równań (5) struktura zależnści pierwtneg zbiru zmiennych jest reprezentwana przez macierz kwariancji: gdzie: V = [VkJJm m - macierz kwariancji zmiennych, (7) dla k ::f:. j, dla k j. P usunięciu z równania (7) składnika reprezentująceg wariancję specyficzną trzymuje się tzw. zredukwaną macierz krelacji: gdzie: li. [fkjmm - zredukwana macierz krelacji zmiennych, { Tkj dla k ::f:. j, hl dla k j. Elementy diagnalne pierwtnej macierzy krelacji R są (8) zasbami zmiennści wspólnej wartściach dkładnych nie znanych przed rzwiązaniem układu równań (5). W związku z tym przyjmuje się szacwania tych wartści. D najczęściej stswanych metd estymacji wartści zasbów zmiennści wspólnej hl należą (pr. [14J): 1. Metdy, w których wykrzystuje się niektóre elementy macierzy krelacji R: a) metda najwyższej krelacji, w której za hl przyjmuje się najwyższy c d mdułu współczynnik krelacji j-tej zmiennej z pzstałymi, tzn.: b) metda triad, w której hj ma[itk)iju::f:. k); k h 2 - TkjTjj ( k - 1.' k) j---z,j, -,...,m,j::f:., Tik przy czym i raz k t zmienne najwyżej skrelwane ze zmienną numerze j;

5 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 79 c) metda krelacji przeciętnej, w której hj = m - 1 m 1 I TkjU i= k). k=l 2. Metdy, w których wykrzystuje się wszystkie elementy macierzy krelacji R: a) metda pierwszeg czynnika centridalneg, w której h ~ = Ltl~kjJ~(l' J' k = 1 m) J m m ",,, I I Tik i=1k=1 b) metda pierwszeg czynnika przeciętneg, w której hj = ~1 [!~,~ I(i,j, k = m- I ITik i=lk=l I, ---, m; i,. k; k,. j), c) metda kwadratu krelacji wielkrtnych, w której h?- J = 1 przy czym T ii t element diagnalny macierzy R- 1 Redukcja macierzy R d I/.. upraszcza układ równań (5) d pstaci 1 Z = AF. (9) Pszukiwane wartści czynników głównych wyznacza się zatem na pdstawie relacji (10) przy załżeniu, że macierz ładunków czynnikwych jest macierzą rtgnalną 2. Rzwiązanie równania (10) plega na wyznaczeniu elementów macierzy A na pdstawie zredukwanej macierzy krelacji 1/... Na mcy twierdzenia pdbieństwie macierzy:> trzymuje się: I/.. = ALA T, (11) gdzie: L = [diag(aajpp macierz diagnalna zawierająca wartści własne macierzy 1/.., Az l-ta wartść własna macierzy 1/.., 2 Dla symetrycznej i rtgnalnej macierzy kwadratwej zachdzi bwiem AT A -1 (pr. [4]). 3 Twierdzenie pdbieństwie macierzy głsi, że macierze R i L są pdbne, jeżeli istnieje niesbliwa macierz A spełniająca relację A -IRA = L (pr. [4]).

6 80 M. WALESIAK, A. BĄK c prwadzi d sfrmułwania równania charakterystyczneg, parteg na twierdzeniu dtyczącym macierzy rtgnalnych 4 : det(r-li) = 0, (12) któreg rzwiązaniem niezerwym są elementy wektra E, trzymaneg na pdstawie jednrdneg układu równań: (R LI)E = 0, (13) gdzie: E = [Ea r m macierz złżna z wektrów własnych macierzy R, Ej - wektr własny macierzy ił dpwiadający l-tej wartści własnej, l p p - macierz jednstkwa. Wartści własne macierzy R uprządkwane malejąc interpretuje się jak wariancje próbkwe utwrznych czynników głównych (składwych głównych). Z każdą wartścią własną jest stwarzyszny wektr własny, któreg elementy są współczynnikami kmbinacji liniwej 5: Elementy wektrów własnych twrzą jednznacznie wyznaczny i rtgnalny układ czynników głównych Fk i FI wówczas, gdy dpwiadające im wartści (14) własne są różne, tzn. Ak '* Aj' W przeciwnym razie trzymuje się rzwiązanie niejednznaczne, pnieważ mżna znaleźć nieskńczenie wiele macierzy ładunków czynnikwych A generujących pierwtną macierz krelacji R zgdnie z zależnścią (8). W takiej sytuacji pszukuje się macierzy A spełniającej reguły prstej struktury6, dbając jedncześnie t, aby uzyskany układ czynników głównych umżliwiał merytrycznie przejrzystą ich interpretację. W celu znalezienia macierzy A spełniającej nałżne warunki stsuje się metdy brtów si czynnik wych. Zwykle są t tzw. brty sztywne, które zachwują rtgnalnść si czynnikwych. Znane są również brty nie zachwujące tej reguły, nazywane rtacjami skśnymi. Istnieją argumenty wskazujące na metdlgiczny prymat rtacji skśnych nad sztywnymi (pr. [6J). Elementy macierzy ładunków czynnikwych klejnych czynników głównych trzymuje się p pmnżeniu każdej z uprządkwanych malejąc wartści własnych przez elementy stwarzyszneg z nią wektra własneg. W celu wyznaczenia l-teg wektra ładunków czynnikwych należy zatem bliczyć 4 Zgdnie z tym twierdzeniem, jeżeli kwadratwa macierz A jest rtgnalna, t zachdzi relacja AA T = l (pr. [4]). 5 Numerycznie stabilne algrytmy wyznaczania wartści własnych i wektrów własnych z referencjami dtyczącymi implementacji kmputerwych są mówine m.in. w pracach [4], [5] i [8]. 6 Kryteria prstej struktury sfrmułwanej przez Thurstne'a zawiera praca [10]. Tam też przedstawin mierniki prstty, stswane w prcedurach rtacyjnych quartima i varima. W pracy [6] mówin rtgnalne metdy rtacji quartima, varima i equima raz prcedury skśne.

7 M. WALESIAK, A. BĄK 81 At = v'ftei> (15) gdzie: At[ajtJmp - macierz ładunków czynnikwych, Et[ejlJmp l-ty wektr własny, A. l l-ta wartść własna. Aby bliczyć wartści ładunku czynnikweg l-teg czynnika główneg j-tej zmiennej, należy psłużyć się wzrem v'ftejl jjtei' (16) w którym ejl znacza j-ty element l-teg wektra własneg. W przedstawinym algrytmie szacwania wartści ładunków czynnikwych wykrzystan technikę głównych składwych 7 HtelIinga. Należy pdkreślić, że istnieje wiele technik alternatywnych, d których należy m.in. metda centridalna, metda największej wiarygdnści, metda reszt minimalnych, metda czynnika główneg. Niektóre z nich mówin m.in. w pracach [6J i [10]. Isttnym mmentem decyzyjnym w prcedurze analizy czynnikwej jest kreślenie liczby czynników głównych, które będą uwzględnine w prwadznym badaniu lub zstaną pddane zabiegwi rtacji. Prpnwane w literaturze przedmitu arbitralne i frmalne techniki estymacji liczby czynników są z wielu względów wysce niedsknałe 8 Pdnszne w stsunku d tych technik zarzuty dtyczą przede wszystkim częst drastycznej niespójnści i niezgdnści wyników, jakie przynszą p zastswaniu d teg sameg zbiru zmiennych. Każda z tych metd zawiera pnadt elementy subiektywneg lub mechaniczneg spsbu pstępwania. Skutkierp tych mankamentów mgą być błędy, plegające na pminięciu czynników isttnie wpływających na analizwane zjawisk lub też wynikające z uwzględnienia czynników kształtujących t zjawisk w spsób znikmy. Wbec braku jednznacznych i wystarczając wiarygdnych prcedur pstępwania decyzja liczbie uwzględnianych czynników należy statecznie d badacza i zależy zarówn d jeg dświadczenia, jak i charakteru zjawiska eknmiczneg, będąceg przedmitem badań. Rzwiązaniem częst stswanym w praktyce jest załżenie kreślneg pzimu wariancji, który musi być wyjaśniany przez wyznaczne czynniki główne. 7 Termin "metda głównych składwych" jest tutaj użyty w znaczeniu węższym w celu kreślenia jednej z technik rachunkwych, prwadzących d wyznaczenia wartści ładunków czynnikwych. Jest na adaptacją klasycznej metdy głównych składwych Htellinga na ptrzeby analizy czynnikwej i jest w praktyce najczęściej stswana. 8 Krytyczny przegląd prpzycji dtyczących metd szacwania liczby akceptwanych czynników głównych znajduje się w pracy [14]. Charakterystykę wybranych technik pstępwania w tym względzie zawiera również praca [6].

8 82 M. WALESIAK, A. BĄK 3. Zastswania analizy czynnikwej w badaniach marketingwych Wykrzystanie metd statystycznej analizy wielwymiarwej, np. analizy regresji, analizy dyskryminacyjnej, metd klasyfikacji, w badaniach marketingwych wymaga rzwiązania prblemu dbru zmiennych. Częst bwiem w badaniach marketingwych występuje duża liczba zmiennych. Analiza czynnikwa jest wówczas stswana na etapie dbru zmiennych jak metda redukcji pisu (pr. [lj, [9J). W wyniku zastswania analizy czynnikwej następuje jedncześnie redukcja liczby zmiennych raz ich rtgnalizacja, pnieważ wydrębnine czynniki są nieskrelwane. Taka transfrmacja danych jest bardz ważna z punktu widzenia analizy regresji, w której wymaga się, aby zmienne niezależne były nieskrelwane. Innym bszarem wykrzystania analizy czynnikwej w badaniach marketingwych jest jej zastswanie d wniskwania strukturze badaneg zjawiska, czyli d wyszukiwania gólnych prawidłwści w analizwanym zjawisku. Ma t znaczenie szczególnie w badaniu zachwań (reakcji) knsumentów na rynku. Z pierwtnie dużeg zbiru zmiennych w wyniku przeprwadzenia analizy czynnikwej trzymuje się kilka czynników głównych, które decydują np. wybrze daneg prduktu przez knsumenta. Spśród wielu czynników Stetzel [3J wydrębnił za pmcą analizy czynnikwej trzy czynniki decydujące wybrze likieru przez knsumentów francuskich, tj. słdkść likieru, jeg cena raz ppularnść w reginie. Crawfrd i Lmas [3] zastswali analizę czynnikwą w celu wydrębnienia czynników decydujących wybrze prjektów badawcz-rzwjwych w przemyśle farmaceutycznym Wielkiej Brytanii. Analiza czynnikwa mże być także wykrzystana d knstrukcji tzw. map percepcji, przedstawiających usytuwanie badanych biektów na płaszczyźnie (pr. np. [9J, [11]). W ten spsób dzięki analizie czynnikwej mżna kreślić pzycję prduktu na rynku na tle prduktów knkurencyjnych. 4. Przykład Siedemdziesięciu studentów Wydziału Gspdarki Reginalnej i Turystyki Akademii Eknmicznej we Wrcławiu cenił pstrzeganie 9 napjów bezalkhlwych ze względu na 8 zmiennych. Zmienne zaprezentwan na skali semantycznej (siedmistpniwej). Krańce skali kreśln w pstaci antnimów. Przykładwą cenę napju pepsi, dknaną przez jedneg respndenta, przedstawin na rys. 1, a uśrednine wyniki dpwiedzi 70 respndentów w tab. 1.

9 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 83 Pepsi l. Duźa zawartść wcu : 2. Niskie nasycenie gazem Niska zawartść wcu Wyskie nasycenie gazem 3. Wyska kalrycznść Niska kalrycznść 4. Grzki Bardz słdki 5. Gasi pragnienie Nie gasi pragnienia 6. Napój ppularny Napój mał ppularny 7. Silny psmak* Bez psmaku 8. Napój nie pkrzepiają.cy Napój pkrzepiający * Ubczne dczucie smakwe bce danemu napjwi, pzstają.ce p jeg wypiciu. Rys. 1. Przykładwa cena napju pepsi dknana przez jedneg respndenta Źród l: pracwanie wł...ne. Tabela 1 Średnie ceny 9 napjów bezalkhlwych dla 8 badanych zmiennych Nazwa napju Symbl Pepsi 6,114 5,829 4,457 1,757 3,714 4,286 Pep'si Light 6,243 5,471 3,914 2,986 3,957 4,000 Cca Cla c 6,086 5,857 4,371 2,200 3,986 4,386 Cca Cla Light ci 6,243 5,357 4,229 3,186 4,071 4,286 7 UP su 4,229 5,371 3,300 2,786 4,271 4,671 Mirinda m 2,543 4,886 3,929 3,400 3,871 4,457 Fanta f 2,814 5,114 3,657 2,043 4,157 4,671 Sprite s 4,286 5,429 2,957 2,343 4,114 4,900 Sinalc si 3,514 4,971 3,686 3,786 4,243 4,171 Źródł: pracwanie wła.ne na pdstawie przeprwadzneg badania ankietweg. Pdstawwym celem badania był kreślanie pzycji wybranych napjów na rynku napjów bezalkhlwych w Plsce. Interesującym aspektem badań był również ustalenie wzajemnych relacji między knkurującymi ze sbą ppularnymi napjami bezalkhlwymi. W wyniku zastswania prcedury analizy czynnikwej z pierwtneg zbiru licząceg siem zmiennych trzyman kilka czyn

10 84 M. WALI!SIAK, A. BĄK ników głównych, decydujących wybrze przez knsumenta daneg napju. W algrytmie analizy czynnikwej wykrzystan technikę głównych składwych, za pmcą której wydrębnin trzy czynniki główne, zawierające łącznie prawie 90% zmiennści wspólnej (pr. tab. 2). Tabela 2 Ładunki czynnikwe uzyskane metdą głównych składwych Zmienna Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik *-0, *-0, , , *-0, , *0, , , , *0, *-0, , , , , , , , , , *0, , , Zasób zmiennści wspólnej 3, , , w% 39,64 27,28 22,92 Gwiazdką zaznaczn ładunki czynnikwe większe. c d wllrlś<; bezwzględnej, d 0,65. Źródł; bliczenia własne z wykrzystaniem pakielu CSS Slatistica. Czynnik 1. jest najsilniej pwiązany ze zmiennymi numerach 1, 2, 5 i 7. Reprezentuje n właściwści smakwe pszczególnych napjów. Czynnik 2. jest najsilniej pwiązany ze zmiennymi numerach 3 i 4. pisuje n więc dietetycznść pszczególnych napjów. Czynnik 3. jest najsilniej związany ze zmienną 6, znaczającą ppularnść daneg napju. P zastswaniu wzru (14) pierwtny zbiór badanych 9 napjów w przestrzeni śrniwyrniarwej zstał przekształcny w zbiór 9 napjów w trójwymiarwej przestrzeni niezależnych czynników głównych (wyniki tej peracji zestawin w tab. 3). Na pdstawie danych zawartych w tabeli 3 mżna przedstawić graficznie 9 badanych napjów bezalkhlwych w przestrzeni trójwymiarwej lub też przedstawić ich knfigurację w trzech przestrzeniach dwuwymiarwych (pr. rys. 2-5). Wśród badanych napjów bezalkhlwych mżemy wyróżnić cztery klasy: I - Pepsi, Cca Cla; II Pepsi Light, Cca Cla Light;

11 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 85 III Sprite, 7 UP; IV - Fanta, Mirinda, Sinale. Współrzędne w układzie Tabela 3 badanych napjów bezalkhlwych trzech czynników głównych I Napój Symbl Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Pepsi p 1, , ,24604 Pepsi Light pl -0, , ,19215 Cca Cla c 1, , ,36817 Cca Cla Light ci -0, , , UP su 0, , ,97778 Mirinda m 0, , ,59720 Fanta r 0, , ,06609 Sprite s 0, , ,59730 Sinalc si I 0, , ,29405 Ź ród I: bjj"",nia wlasn. z wykrzystaniem pakietu CSS Statistlca. Czynnik 3 0,0 Ppularnść napju 1,4 m 0,7 pl ci -0,7-1,4 P c su s f Dietetycmść napju -0,8 Kmpzycja smakwa napju Rys. 2. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników l, 2 i 3 Ź ród ł : pracwanie własne.

12 " '0' fi' :g" fi ł 1N U -l p e pl S ci Czynnik l: Klllpzycjall1llakwa napju ID f si su. Rys. 3. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników 1 2 Źr6dł: pracwanie własne '0' " ~ 0.5 :~ cl f ~ p c 1- "- ;.; -0.5 su -I l N U -1.5 ID si Czynnik l: KmpZYCJa lllakwa napju Rys. 4. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników 1 Źródł: pracwanie własne. 3.~" 1.5 ID si '0 " 0.5.~ 1- " ;.; '" -l l U -1.5 f g c s su ci pl -I Z Czynnik 2: Dietetycmść napju Rys. 5. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników 2 i 3 Źródł: pracwanie wlasru:.

13 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 87 Napje I i II klasy charakteryzują się średnią ppularnścią. dróżniają się ne dietetycznścią, bwiem napje klasy II cechuje wyska dietetycznść, natmiast napje klasy I niska. W klasie III znalazły się napje średniej dietetycznści, ale najwyższej ppularnści. Fanta i Mirinda z klasy IV zstały uznane za najmniej dietetyczne. Mirindę i Sinalc, wchdzące w skład tej klasy, mżna zaliczyć z klei d najmniej ppularnych napjów. Bibligrafia [1] AAKER D.A., DAY G.S., Marl,eting research: private and public sectr decisins, New Yrk, Wiley, [2] Badania przestrzenne rynku i knsumpcji. Przewdnik metdyczny, MYNARSKI S. (red.~ Warszawa, PWN,1992. [3] CRAWFRD LM., LMAS R.A., Factr analysis - a tl fr data reductin, Eurpean Jurnal f Marketing 1980, Vl. 14, N. 7, pp [4] FRTUNA Z., MACUKW B., WĄSWSKI J., Metdy numeryczne, Wyd. 2, Warszawa, WNT, [5] KIELBAsIŃsKI A., SCHWETLlCK H., Numeryczna algebra liniwa, Warszawa, WNT, [6] KIM J.., MUELLER C.W., Factr analysis. Statistical methds and practical issues, Beverly Hills, Sage, [7] KIM J.., MUELLER C.W., lntrductin t Factr Analysis. fw!at it is and Hw 7b D lt, Beverly Hills, Sage, [8] KLUPA M., WITKWSKl J.M., Wybrane metdy numeryczne algebry liniwej w eknametrii, Warszawa, PWN, [9] McDANIEL c., GATES R., Cntemprary marketing research, SL Paul, West Publishing C., [10] MRRISN D.F., Tłielwymiarwa analiza statystyczna, Warszawa, PWN, [llj MYNARSKI S., Metdy badań marketingwych, Warszawa, PWE, [12] T ADEUSIEWICZ R~ IZWRSKl A., MAJEWSKI J., Bimetria, Kraków, Wydawnictwa AGH, [13J WALESIAK M., Statystyczna analiza wielwymiarwa w badaniach marketingwych, Wrcław, Prace Naukwe Akademii Eknmicznej we Wrcławiu 1993, nr 654, Seria: Mngrafie i pracwania nr 101. [14] ZAKRZEWSKA M., Zasób zmiennści wspólnej czy liczba czynników wspólnych - teria i praktyka, [w:] Z psychmetrycznych prblemów diagnstyki psychlgicznej, pd red. J. Brzezińskieg i E. Hrnwskiej, Pznań, Wydawnictw Naukwe UAM, The applicatins f factr analysis in marketing research The paper discusses methdlgical aspects f factr analysis and applicatins f this methd in marketing research. AIs, the prduct psitining case study is discussed. This analysis can help us t answer the questin r hw prducts are psitined in terms f cmpetitive rrerings. Factr analysis as a data reductin methd can determine which f prducts's attributes (factrs) are mst imprtant t custmers. Verified by Halina Marciniak

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej Zasby transprtwe sieci telekmunikacyjnych w wymianie handlwej Józef Lubacz, Wjciech Stańczuk, email: jl@tele.pw.edu.pl, w.stanczuk@tele.pw.edu.pl Instytut Telekmunikacji, Plitechnika Warszawska Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo