WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH**"

Transkrypt

1 BADANIA PERACYJNE I DECYZJE Nr l 1997 Marek WALESIAK*, Andrzej BĄK* WYKRZYSTANIE ANALIZY CZYNNIKWEJ W BADANIACH MARKETINGWYCH** mówin ideę i typwe zastswania analizy czynnikwej w rzwiązywaniu prblemów marketingwych. Przedstawin jej znaczenie w kreślaniu pzycji daneg prduktu na rynku w stsunku d prduktów knkurencyjnych (na przykładzie napjów bezalkhlwych) raz jej zastswanie d redukcji pierwtneg zbiru zmiennych w celu trzymania kilku czynników głównych, które decydują wybrze daneg prduktu przez knsumenta. 1. Wprwadzenie Analiza czynnikwa t - według Grabińskieg - "zespół metd i prcedur statystycznych pzwalających na sprwadzenie dużej liczby badanych zmiennych d znacznie mniejszej liczby wzajemnie niezależnych czynników lub składwych głównych" [2, s. 161]. Wydrębnine czynniki mają inną interpretację merytryczną i zachwują znaczną część infrmacji zawartych w zmiennych pierwtnych. W sensie gólnym analiza czynnikwa bejmuje klasyczną analizę czynnikwą raz metdę głównych składwych. Klasyczna analiza czynnikwa, której główne idee raz pdstawwe załżenia metdlgiczne sfrmułwali Spearman i Thurstne, jest stswana przede wszystkim w badaniach wewnętrznych zależnści między zmiennymi. Metda głównych składwych natmiast, której pdstawy teretyczne stwrzyli Pearsn i HtelIing, znajduje zastswanie zarówn w analizie współzależnści zbiru zmiennych, jak i w analizie struktury zbiru bserwacji. D pdstawwych celów klasycznej analizy czynnikwej raz metdy głównych składwych zalicza.się (pr. np. [3J, [6J, [7J): * Katedra Eknmetrii i Infrmatyki, Akademia Eknmiczna im. skara Langeg, ul. Nwwiejska 3, Jelenia Góra. ** Pracę wyknan w ramach grantu KBN l-h02b pn_ Kmputerw wspmagane grmadzenie i analiza danych marketingwych.

2 76 M. WALESIAK, A. BĄK identyfikację redukcję ukrytych w zbirze zmiennych czynników wspólnych, wymiarów przestrzeni zmiennych, rtgnalizację przestrzeni, w której są rzpatrywane biekty, będące przedmitem badań, identyfikację charakteru zmiennych, transfrmację układu zmiennych w jakściw nwy układ czynników głównych, prezentację graficzną zbiru bserwacji wielwymiarwych. 2. Prcedura analizy czynnikwej Zarówn w klasycznej analizie czynnikwej, jak: i w metdzie głównych składwych są frmułwane mdele matematyczne (w pstaci układów równań liniwych), pisujące strukturę rzkładów wielwymiarwych. W związku z tym w bu pdejściach stsuje się pdbną prcedurę pstępwania. Pdstawwa różnica między mawianymi metdami plega na spsbie reprezentacji w knstruwanych mdelach wariancji zmiennych [12]. Przedmitem analizy czynnikwej jest macierz danych, zawierająca n realizacji m zmiennych: gdzie: i = 1,..., n; j 1,..., m; m<n. W wyniku transfrmacji wartści zmiennych za pmcą frmuły standaryzacji uzyskuje się zmienne jednakwej zerwej wartści czekiwanej i jednstkwym dchyleniu standardwym: Zakłada się, że między zmiennymi X j (j = 1,..., m) zachdzą związki, których siłę i kierunek kreślają współczynniki krelacji liniwej Pearsna dane macierzą (1) (2) (3) l 1 L /I ZikZij dla k =1= j gdzle:. ZTZ = n i Tki =1 n { 1 dla k = j T - znak transpzycji.

3 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 77 W dalszym ciągu przyjmuje się, że źródłem wzajemnych zależnści między zmiennymi są kreślne wspólne czynniki. Każda zmienna charakteryzuje się pnadt pewnymi specyficznymi właściwściami, które nie implikują jednak krelacyjnej współzależnści cech. Składniki wspólne są uznawane za nśniki tej samej infrmacji, c prwadzi d wnisku, że mżna je zastąpić nwymi, syntetycznymi czynnikami głównymi. Uzyskane czynniki główne są wzajemnie rtgnalne, a zatem zawarte w nich zasby infrmacyjne mają charakter unikatwy. Ich liczba jest przy tym na gół mniejsza d liczby zmiennych. Pdstawą identyfikacji składników wspólnych i specyficznych jest w metdzie analizy czynnikwej pdział wariancji pszczególnych zmiennych na dwa kmpnenty, tzn. wariancję wspólną i wariancję specyficzną1: V j = hi + bi, (4) gdzie: v j = l ±z5 1 - wariancja całkwita j-tej zmiennej, n,=l hi zasób zmiennści wspólnej (wariancja wspólna) j-tej zmiennej, bi 1 - hj - zasób zmiennści specyficznej (wariancja specyficzna) j-tej zmiennej. Pwyższe załżenia umżliwiają sfrmułwanie pdstawweg mdelu matematyczneg analizy czynnikwej w pstaci układu równań liniwych: z = AF + BU, (5) gdzie: Z = [ZjJ rm = [Zl'..., Zm] macierz zmiennych, A = [ajijmp(p ~ m) - macierz ładunków czynnikwych składników wspólnych, F = [Faf p = [F 1,.. " FpJ - macierz czynników wspólnych, B = [diag(b j) Jm m - macierz ładunków czynnik wych składników specyficznych, U = (UjJf m = [Ul'..., UmJ macierz czynników specyficznych, j = 1,..., m - numer zmiennej, 1= 1,..., p - numer składnika wspólneg (czynnika główneg). Rzwiązując układ równań (5) zmierzamy d uzyskania pewnej liczby czynników głównych (ujawnienia cech ukrytych), zastępujących zwykle liczniejszy zbiór cech pierwtnych, minimalizując jedncześnie związane z tym zabiegiem skutki w pstaci utraty pewneg zasbu infrmacji. Występujące przy pszczególnych czynnikach głównych ładunki czynnik we interpretuje się jak współczynniki krelacji liniwej między danym czynnikiem a ryginalną zmienną. 1 W strukturze wariancji zmiennych pierwtnych wyróżnia się również niekiedy wariancję błędu. Szczegóły dtyczące teg zagadnienia zawiera praca [14]. W metdzie głównych składwych natmiast nie bierze się pd uwagę struktury wariancji zmiennych. Przedmitem analizy jest w tym przypadku pełna macierz krelacji zmiennych, tzn. z jedynkami na głównej przekątnej.

4 78 M. WALESIAK., A. BĄK Zgdnie z układem równań (5) uszczegółwine równanie, w którym j-ta zmienna standaryzwana Z) zależy liniw d czynników głównych FI raz czynników specyficznych Uj, przedstawia się następując: Z) aj1f ajp~ + bju) = I p ajlf I + biul' (6) 1= 1 W mdelu kreślnym układem równań (5) struktura zależnści pierwtneg zbiru zmiennych jest reprezentwana przez macierz kwariancji: gdzie: V = [VkJJm m - macierz kwariancji zmiennych, (7) dla k ::f:. j, dla k j. P usunięciu z równania (7) składnika reprezentująceg wariancję specyficzną trzymuje się tzw. zredukwaną macierz krelacji: gdzie: li. [fkjmm - zredukwana macierz krelacji zmiennych, { Tkj dla k ::f:. j, hl dla k j. Elementy diagnalne pierwtnej macierzy krelacji R są (8) zasbami zmiennści wspólnej wartściach dkładnych nie znanych przed rzwiązaniem układu równań (5). W związku z tym przyjmuje się szacwania tych wartści. D najczęściej stswanych metd estymacji wartści zasbów zmiennści wspólnej hl należą (pr. [14J): 1. Metdy, w których wykrzystuje się niektóre elementy macierzy krelacji R: a) metda najwyższej krelacji, w której za hl przyjmuje się najwyższy c d mdułu współczynnik krelacji j-tej zmiennej z pzstałymi, tzn.: b) metda triad, w której hj ma[itk)iju::f:. k); k h 2 - TkjTjj ( k - 1.' k) j---z,j, -,...,m,j::f:., Tik przy czym i raz k t zmienne najwyżej skrelwane ze zmienną numerze j;

5 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 79 c) metda krelacji przeciętnej, w której hj = m - 1 m 1 I TkjU i= k). k=l 2. Metdy, w których wykrzystuje się wszystkie elementy macierzy krelacji R: a) metda pierwszeg czynnika centridalneg, w której h ~ = Ltl~kjJ~(l' J' k = 1 m) J m m ",,, I I Tik i=1k=1 b) metda pierwszeg czynnika przeciętneg, w której hj = ~1 [!~,~ I(i,j, k = m- I ITik i=lk=l I, ---, m; i,. k; k,. j), c) metda kwadratu krelacji wielkrtnych, w której h?- J = 1 przy czym T ii t element diagnalny macierzy R- 1 Redukcja macierzy R d I/.. upraszcza układ równań (5) d pstaci 1 Z = AF. (9) Pszukiwane wartści czynników głównych wyznacza się zatem na pdstawie relacji (10) przy załżeniu, że macierz ładunków czynnikwych jest macierzą rtgnalną 2. Rzwiązanie równania (10) plega na wyznaczeniu elementów macierzy A na pdstawie zredukwanej macierzy krelacji 1/... Na mcy twierdzenia pdbieństwie macierzy:> trzymuje się: I/.. = ALA T, (11) gdzie: L = [diag(aajpp macierz diagnalna zawierająca wartści własne macierzy 1/.., Az l-ta wartść własna macierzy 1/.., 2 Dla symetrycznej i rtgnalnej macierzy kwadratwej zachdzi bwiem AT A -1 (pr. [4]). 3 Twierdzenie pdbieństwie macierzy głsi, że macierze R i L są pdbne, jeżeli istnieje niesbliwa macierz A spełniająca relację A -IRA = L (pr. [4]).

6 80 M. WALESIAK, A. BĄK c prwadzi d sfrmułwania równania charakterystyczneg, parteg na twierdzeniu dtyczącym macierzy rtgnalnych 4 : det(r-li) = 0, (12) któreg rzwiązaniem niezerwym są elementy wektra E, trzymaneg na pdstawie jednrdneg układu równań: (R LI)E = 0, (13) gdzie: E = [Ea r m macierz złżna z wektrów własnych macierzy R, Ej - wektr własny macierzy ił dpwiadający l-tej wartści własnej, l p p - macierz jednstkwa. Wartści własne macierzy R uprządkwane malejąc interpretuje się jak wariancje próbkwe utwrznych czynników głównych (składwych głównych). Z każdą wartścią własną jest stwarzyszny wektr własny, któreg elementy są współczynnikami kmbinacji liniwej 5: Elementy wektrów własnych twrzą jednznacznie wyznaczny i rtgnalny układ czynników głównych Fk i FI wówczas, gdy dpwiadające im wartści (14) własne są różne, tzn. Ak '* Aj' W przeciwnym razie trzymuje się rzwiązanie niejednznaczne, pnieważ mżna znaleźć nieskńczenie wiele macierzy ładunków czynnikwych A generujących pierwtną macierz krelacji R zgdnie z zależnścią (8). W takiej sytuacji pszukuje się macierzy A spełniającej reguły prstej struktury6, dbając jedncześnie t, aby uzyskany układ czynników głównych umżliwiał merytrycznie przejrzystą ich interpretację. W celu znalezienia macierzy A spełniającej nałżne warunki stsuje się metdy brtów si czynnik wych. Zwykle są t tzw. brty sztywne, które zachwują rtgnalnść si czynnikwych. Znane są również brty nie zachwujące tej reguły, nazywane rtacjami skśnymi. Istnieją argumenty wskazujące na metdlgiczny prymat rtacji skśnych nad sztywnymi (pr. [6J). Elementy macierzy ładunków czynnikwych klejnych czynników głównych trzymuje się p pmnżeniu każdej z uprządkwanych malejąc wartści własnych przez elementy stwarzyszneg z nią wektra własneg. W celu wyznaczenia l-teg wektra ładunków czynnikwych należy zatem bliczyć 4 Zgdnie z tym twierdzeniem, jeżeli kwadratwa macierz A jest rtgnalna, t zachdzi relacja AA T = l (pr. [4]). 5 Numerycznie stabilne algrytmy wyznaczania wartści własnych i wektrów własnych z referencjami dtyczącymi implementacji kmputerwych są mówine m.in. w pracach [4], [5] i [8]. 6 Kryteria prstej struktury sfrmułwanej przez Thurstne'a zawiera praca [10]. Tam też przedstawin mierniki prstty, stswane w prcedurach rtacyjnych quartima i varima. W pracy [6] mówin rtgnalne metdy rtacji quartima, varima i equima raz prcedury skśne.

7 M. WALESIAK, A. BĄK 81 At = v'ftei> (15) gdzie: At[ajtJmp - macierz ładunków czynnikwych, Et[ejlJmp l-ty wektr własny, A. l l-ta wartść własna. Aby bliczyć wartści ładunku czynnikweg l-teg czynnika główneg j-tej zmiennej, należy psłużyć się wzrem v'ftejl jjtei' (16) w którym ejl znacza j-ty element l-teg wektra własneg. W przedstawinym algrytmie szacwania wartści ładunków czynnikwych wykrzystan technikę głównych składwych 7 HtelIinga. Należy pdkreślić, że istnieje wiele technik alternatywnych, d których należy m.in. metda centridalna, metda największej wiarygdnści, metda reszt minimalnych, metda czynnika główneg. Niektóre z nich mówin m.in. w pracach [6J i [10]. Isttnym mmentem decyzyjnym w prcedurze analizy czynnikwej jest kreślenie liczby czynników głównych, które będą uwzględnine w prwadznym badaniu lub zstaną pddane zabiegwi rtacji. Prpnwane w literaturze przedmitu arbitralne i frmalne techniki estymacji liczby czynników są z wielu względów wysce niedsknałe 8 Pdnszne w stsunku d tych technik zarzuty dtyczą przede wszystkim częst drastycznej niespójnści i niezgdnści wyników, jakie przynszą p zastswaniu d teg sameg zbiru zmiennych. Każda z tych metd zawiera pnadt elementy subiektywneg lub mechaniczneg spsbu pstępwania. Skutkierp tych mankamentów mgą być błędy, plegające na pminięciu czynników isttnie wpływających na analizwane zjawisk lub też wynikające z uwzględnienia czynników kształtujących t zjawisk w spsób znikmy. Wbec braku jednznacznych i wystarczając wiarygdnych prcedur pstępwania decyzja liczbie uwzględnianych czynników należy statecznie d badacza i zależy zarówn d jeg dświadczenia, jak i charakteru zjawiska eknmiczneg, będąceg przedmitem badań. Rzwiązaniem częst stswanym w praktyce jest załżenie kreślneg pzimu wariancji, który musi być wyjaśniany przez wyznaczne czynniki główne. 7 Termin "metda głównych składwych" jest tutaj użyty w znaczeniu węższym w celu kreślenia jednej z technik rachunkwych, prwadzących d wyznaczenia wartści ładunków czynnikwych. Jest na adaptacją klasycznej metdy głównych składwych Htellinga na ptrzeby analizy czynnikwej i jest w praktyce najczęściej stswana. 8 Krytyczny przegląd prpzycji dtyczących metd szacwania liczby akceptwanych czynników głównych znajduje się w pracy [14]. Charakterystykę wybranych technik pstępwania w tym względzie zawiera również praca [6].

8 82 M. WALESIAK, A. BĄK 3. Zastswania analizy czynnikwej w badaniach marketingwych Wykrzystanie metd statystycznej analizy wielwymiarwej, np. analizy regresji, analizy dyskryminacyjnej, metd klasyfikacji, w badaniach marketingwych wymaga rzwiązania prblemu dbru zmiennych. Częst bwiem w badaniach marketingwych występuje duża liczba zmiennych. Analiza czynnikwa jest wówczas stswana na etapie dbru zmiennych jak metda redukcji pisu (pr. [lj, [9J). W wyniku zastswania analizy czynnikwej następuje jedncześnie redukcja liczby zmiennych raz ich rtgnalizacja, pnieważ wydrębnine czynniki są nieskrelwane. Taka transfrmacja danych jest bardz ważna z punktu widzenia analizy regresji, w której wymaga się, aby zmienne niezależne były nieskrelwane. Innym bszarem wykrzystania analizy czynnikwej w badaniach marketingwych jest jej zastswanie d wniskwania strukturze badaneg zjawiska, czyli d wyszukiwania gólnych prawidłwści w analizwanym zjawisku. Ma t znaczenie szczególnie w badaniu zachwań (reakcji) knsumentów na rynku. Z pierwtnie dużeg zbiru zmiennych w wyniku przeprwadzenia analizy czynnikwej trzymuje się kilka czynników głównych, które decydują np. wybrze daneg prduktu przez knsumenta. Spśród wielu czynników Stetzel [3J wydrębnił za pmcą analizy czynnikwej trzy czynniki decydujące wybrze likieru przez knsumentów francuskich, tj. słdkść likieru, jeg cena raz ppularnść w reginie. Crawfrd i Lmas [3] zastswali analizę czynnikwą w celu wydrębnienia czynników decydujących wybrze prjektów badawcz-rzwjwych w przemyśle farmaceutycznym Wielkiej Brytanii. Analiza czynnikwa mże być także wykrzystana d knstrukcji tzw. map percepcji, przedstawiających usytuwanie badanych biektów na płaszczyźnie (pr. np. [9J, [11]). W ten spsób dzięki analizie czynnikwej mżna kreślić pzycję prduktu na rynku na tle prduktów knkurencyjnych. 4. Przykład Siedemdziesięciu studentów Wydziału Gspdarki Reginalnej i Turystyki Akademii Eknmicznej we Wrcławiu cenił pstrzeganie 9 napjów bezalkhlwych ze względu na 8 zmiennych. Zmienne zaprezentwan na skali semantycznej (siedmistpniwej). Krańce skali kreśln w pstaci antnimów. Przykładwą cenę napju pepsi, dknaną przez jedneg respndenta, przedstawin na rys. 1, a uśrednine wyniki dpwiedzi 70 respndentów w tab. 1.

9 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 83 Pepsi l. Duźa zawartść wcu : 2. Niskie nasycenie gazem Niska zawartść wcu Wyskie nasycenie gazem 3. Wyska kalrycznść Niska kalrycznść 4. Grzki Bardz słdki 5. Gasi pragnienie Nie gasi pragnienia 6. Napój ppularny Napój mał ppularny 7. Silny psmak* Bez psmaku 8. Napój nie pkrzepiają.cy Napój pkrzepiający * Ubczne dczucie smakwe bce danemu napjwi, pzstają.ce p jeg wypiciu. Rys. 1. Przykładwa cena napju pepsi dknana przez jedneg respndenta Źród l: pracwanie wł...ne. Tabela 1 Średnie ceny 9 napjów bezalkhlwych dla 8 badanych zmiennych Nazwa napju Symbl Pepsi 6,114 5,829 4,457 1,757 3,714 4,286 Pep'si Light 6,243 5,471 3,914 2,986 3,957 4,000 Cca Cla c 6,086 5,857 4,371 2,200 3,986 4,386 Cca Cla Light ci 6,243 5,357 4,229 3,186 4,071 4,286 7 UP su 4,229 5,371 3,300 2,786 4,271 4,671 Mirinda m 2,543 4,886 3,929 3,400 3,871 4,457 Fanta f 2,814 5,114 3,657 2,043 4,157 4,671 Sprite s 4,286 5,429 2,957 2,343 4,114 4,900 Sinalc si 3,514 4,971 3,686 3,786 4,243 4,171 Źródł: pracwanie wła.ne na pdstawie przeprwadzneg badania ankietweg. Pdstawwym celem badania był kreślanie pzycji wybranych napjów na rynku napjów bezalkhlwych w Plsce. Interesującym aspektem badań był również ustalenie wzajemnych relacji między knkurującymi ze sbą ppularnymi napjami bezalkhlwymi. W wyniku zastswania prcedury analizy czynnikwej z pierwtneg zbiru licząceg siem zmiennych trzyman kilka czyn

10 84 M. WALI!SIAK, A. BĄK ników głównych, decydujących wybrze przez knsumenta daneg napju. W algrytmie analizy czynnikwej wykrzystan technikę głównych składwych, za pmcą której wydrębnin trzy czynniki główne, zawierające łącznie prawie 90% zmiennści wspólnej (pr. tab. 2). Tabela 2 Ładunki czynnikwe uzyskane metdą głównych składwych Zmienna Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik *-0, *-0, , , *-0, , *0, , , , *0, *-0, , , , , , , , , , *0, , , Zasób zmiennści wspólnej 3, , , w% 39,64 27,28 22,92 Gwiazdką zaznaczn ładunki czynnikwe większe. c d wllrlś<; bezwzględnej, d 0,65. Źródł; bliczenia własne z wykrzystaniem pakielu CSS Slatistica. Czynnik 1. jest najsilniej pwiązany ze zmiennymi numerach 1, 2, 5 i 7. Reprezentuje n właściwści smakwe pszczególnych napjów. Czynnik 2. jest najsilniej pwiązany ze zmiennymi numerach 3 i 4. pisuje n więc dietetycznść pszczególnych napjów. Czynnik 3. jest najsilniej związany ze zmienną 6, znaczającą ppularnść daneg napju. P zastswaniu wzru (14) pierwtny zbiór badanych 9 napjów w przestrzeni śrniwyrniarwej zstał przekształcny w zbiór 9 napjów w trójwymiarwej przestrzeni niezależnych czynników głównych (wyniki tej peracji zestawin w tab. 3). Na pdstawie danych zawartych w tabeli 3 mżna przedstawić graficznie 9 badanych napjów bezalkhlwych w przestrzeni trójwymiarwej lub też przedstawić ich knfigurację w trzech przestrzeniach dwuwymiarwych (pr. rys. 2-5). Wśród badanych napjów bezalkhlwych mżemy wyróżnić cztery klasy: I - Pepsi, Cca Cla; II Pepsi Light, Cca Cla Light;

11 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 85 III Sprite, 7 UP; IV - Fanta, Mirinda, Sinale. Współrzędne w układzie Tabela 3 badanych napjów bezalkhlwych trzech czynników głównych I Napój Symbl Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 Pepsi p 1, , ,24604 Pepsi Light pl -0, , ,19215 Cca Cla c 1, , ,36817 Cca Cla Light ci -0, , , UP su 0, , ,97778 Mirinda m 0, , ,59720 Fanta r 0, , ,06609 Sprite s 0, , ,59730 Sinalc si I 0, , ,29405 Ź ród I: bjj"",nia wlasn. z wykrzystaniem pakietu CSS Statistlca. Czynnik 3 0,0 Ppularnść napju 1,4 m 0,7 pl ci -0,7-1,4 P c su s f Dietetycmść napju -0,8 Kmpzycja smakwa napju Rys. 2. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników l, 2 i 3 Ź ród ł : pracwanie własne.

12 " '0' fi' :g" fi ł 1N U -l p e pl S ci Czynnik l: Klllpzycjall1llakwa napju ID f si su. Rys. 3. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników 1 2 Źr6dł: pracwanie własne '0' " ~ 0.5 :~ cl f ~ p c 1- "- ;.; -0.5 su -I l N U -1.5 ID si Czynnik l: KmpZYCJa lllakwa napju Rys. 4. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników 1 Źródł: pracwanie własne. 3.~" 1.5 ID si '0 " 0.5.~ 1- " ;.; '" -l l U -1.5 f g c s su ci pl -I Z Czynnik 2: Dietetycmść napju Rys. 5. Knfiguracja napjów bezalkhlwych w przestrzeni czynników 2 i 3 Źródł: pracwanie wlasru:.

13 Wykrzystanie analizy czynnikwej w badaniach marketingwych 87 Napje I i II klasy charakteryzują się średnią ppularnścią. dróżniają się ne dietetycznścią, bwiem napje klasy II cechuje wyska dietetycznść, natmiast napje klasy I niska. W klasie III znalazły się napje średniej dietetycznści, ale najwyższej ppularnści. Fanta i Mirinda z klasy IV zstały uznane za najmniej dietetyczne. Mirindę i Sinalc, wchdzące w skład tej klasy, mżna zaliczyć z klei d najmniej ppularnych napjów. Bibligrafia [1] AAKER D.A., DAY G.S., Marl,eting research: private and public sectr decisins, New Yrk, Wiley, [2] Badania przestrzenne rynku i knsumpcji. Przewdnik metdyczny, MYNARSKI S. (red.~ Warszawa, PWN,1992. [3] CRAWFRD LM., LMAS R.A., Factr analysis - a tl fr data reductin, Eurpean Jurnal f Marketing 1980, Vl. 14, N. 7, pp [4] FRTUNA Z., MACUKW B., WĄSWSKI J., Metdy numeryczne, Wyd. 2, Warszawa, WNT, [5] KIELBAsIŃsKI A., SCHWETLlCK H., Numeryczna algebra liniwa, Warszawa, WNT, [6] KIM J.., MUELLER C.W., Factr analysis. Statistical methds and practical issues, Beverly Hills, Sage, [7] KIM J.., MUELLER C.W., lntrductin t Factr Analysis. fw!at it is and Hw 7b D lt, Beverly Hills, Sage, [8] KLUPA M., WITKWSKl J.M., Wybrane metdy numeryczne algebry liniwej w eknametrii, Warszawa, PWN, [9] McDANIEL c., GATES R., Cntemprary marketing research, SL Paul, West Publishing C., [10] MRRISN D.F., Tłielwymiarwa analiza statystyczna, Warszawa, PWN, [llj MYNARSKI S., Metdy badań marketingwych, Warszawa, PWE, [12] T ADEUSIEWICZ R~ IZWRSKl A., MAJEWSKI J., Bimetria, Kraków, Wydawnictwa AGH, [13J WALESIAK M., Statystyczna analiza wielwymiarwa w badaniach marketingwych, Wrcław, Prace Naukwe Akademii Eknmicznej we Wrcławiu 1993, nr 654, Seria: Mngrafie i pracwania nr 101. [14] ZAKRZEWSKA M., Zasób zmiennści wspólnej czy liczba czynników wspólnych - teria i praktyka, [w:] Z psychmetrycznych prblemów diagnstyki psychlgicznej, pd red. J. Brzezińskieg i E. Hrnwskiej, Pznań, Wydawnictw Naukwe UAM, The applicatins f factr analysis in marketing research The paper discusses methdlgical aspects f factr analysis and applicatins f this methd in marketing research. AIs, the prduct psitining case study is discussed. This analysis can help us t answer the questin r hw prducts are psitined in terms f cmpetitive rrerings. Factr analysis as a data reductin methd can determine which f prducts's attributes (factrs) are mst imprtant t custmers. Verified by Halina Marciniak

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS A B O A T O I U M P O D S T A W E E K T O N I K I I M E T O O G I I Pdstawwe układy pracy tranzystra MOS Ćwiczenie pracwał Bgdan Pankiewicz 4B. Wstęp Ćwiczenie umżliwia pmiar i prównanie właściwści trzech

Bardziej szczegółowo

Drgania własne ramy wersja komputerowa, Wpływ dodatkowej podpory ( sprężyny ) na częstości drgań własnych i ich postacie

Drgania własne ramy wersja komputerowa, Wpływ dodatkowej podpory ( sprężyny ) na częstości drgań własnych i ich postacie Drgania własne ramy wersja kmputerwa, Wpływ ddatkwej pdpry ( sprężyny ) na częstści drgań własnych i ich pstacie Pniżej przedstawin rzwiązania dwóch układów ramwych takiej samej gemetrii i rzkładzie masy,

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ)

STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ (LICENCJACKIEJ, INŻYNIERSKIEJ I MAGISTERSKIEJ) W pracy licencjackiej i inżynierskiej student pwinien wykazać się znajmścią literatury badaneg bszaru i umiejętnścią zastswania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH WYTYCZNE DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Wymgi regulaminwe I MAGISTERSKICH 1. Praca dyplmwa jest pracą, której temat jest związany ze specjalnścią i kierunkiem kształcenia studenta; jest pracą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 4 na tokarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 4 na tokarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja kmputerwa i bróbka części 4 na tkarce sterwanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: zapznanie z budwą i działaniem tkarek CNC (2- siwych i 3-siwych z narzędziami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/53/15 Szczecin: Dstawa mebli medycznych, krzeseł, kanap, tabretów raz regałów archiwizacyjnych Numer

Bardziej szczegółowo

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MECHATRONIKI

1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA MECHATRONIKI . MECHATRONIKA W wielu dziedzinach budwy maszyn, techniki samchdwej, techniki prdukcji, czy techniki mikrsystemwej pwstają prdukty, których rzwiązania mżna siągnąć tylk przez integrację kmpnentów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO

43/28 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA WODNEGO 43/28 Slidificatin f Metais and Allys, Year 2000, Ylume 2, Bk N. 43 Krzepnięcie Metali i Stpów, Rk 2000, Rcznik 2, Nr 43 PAN- Katwice PL ISSN 0208-9386 KONCEPCJA OKREŚLANIA WYTRZYMAŁOŚCI KOHEZYJNEJ SZKŁA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

potrafi przybliżać liczby (np. ) K

potrafi przybliżać liczby (np. ) K Anna Włszyn Klasa 1 LO wymagania na egzamin pprawkwy Uczeń: I. Liczby rzeczywiste stsuje cechy pdzielnści liczb przez: K-P zna pjęcia: K cyfry, liczby parzystej i nieparzystej, liczby pierwszej i złżnej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii. Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania ocen z matematyki uczniom klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Kryteria przyznawania ocen z matematyki uczniom klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Kryteria przyznawania cen z matematyki ucznim klas III Publiczneg Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Oplskich Na cenę dpuszczającą uczeń: zna pjęcie ntacji wykładniczej zna spsób zakrąglania liczb rzumie ptrzebę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy realizacji badania BEZDOMNOŚĆ UKRYTY PROBLEM. ANALIZA ZJAWISKA I SYSTEMOWE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy realizacji badania BEZDOMNOŚĆ UKRYTY PROBLEM. ANALIZA ZJAWISKA I SYSTEMOWE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM. Pznań, 9.09.2014 rku ZAPYTANIE OFERTOWE Dtyczy realizacji badania BEZDOMNOŚĆ UKRYTY PROBLEM. ANALIZA ZJAWISKA I SYSTEMOWE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIM. Reginalny Ośrdek Plityki Spłecznej w Pznaniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka III gimnazjum. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka III gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE pjęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7572231, faks 089 7572120.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7572231, faks 089 7572120. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ Mrąg: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Urzędu Miejskieg

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.12.2015 Przetarg niegraniczny na dstawę materiałów biurwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Laboratorium elektroniki i miernictwa Ełk 24-03-2007 Wyższa Szkła Finansów i Zarządzania w Białymstku Filia w Ełku Wydział Nauk Technicznych Kierunek : Infrmatyka Ćwiczenie Nr 3 Labratrium elektrniki i miernictwa Temat: Badanie pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Top Medica Karta infrmacyjna grupweg ubezpieczenia na życie i dżycie Tp Medica Inwestycja w spółki z sektra farmaceutyczneg: silna branża zapewniająca wyskie i stabilne zyski duży ptencjał wzrstu ze względu na starzejące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz,gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz,gniezn.pl Gniezn: WYMIANA WYKŁADZIN W ODDZIALE ORTOPEDYCZNYM, OPIEKUŃCZO LECZNICZYM I OPIEKI PALIATYWNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej Ekspertyza w zakresie ceny statyki i bezpieczeństwa w tczeniu drzewa z zastswaniem próby bciążeniwej Przedmit pracwania: Kasztanwiec biały (Aesculus hippcastanum L.) Pelplin, ul. Mickiewicza 14a Zlecenidawca:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Matematyczny specjalność: matematyka nauczycielska.

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Matematyczny specjalność: matematyka nauczycielska. Uniwersytet Wrcławski Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Matematyczny specjalnść: matematyka nauczycielska Mateusz Suwara PARKIETAŻE PLATOŃSKIE I SZACHOWNICE ARCHIMEDESOWSKIE W GEOMETRII HIPERBOLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo