Badania marketingowe. wykład 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania marketingowe. wykład 3"

Transkrypt

1 Badania marketingowe wykład 3

2 Etapy procesu badawczego 1. Projektowanie badania 2. Dobór próby 3. Dobór metody i budowa instrumentu badawczego 4. Pomiar 5. Redukcja danych 6. Analiza danych 7. Przygotowanie raportu (prezentacja wyników)

3 Dane wtórne dane pierwotne Dane wtórne to statystyki nie gromadzone dla danego studium, lecz dla jakichś innych celów (mogą pochodzić z wewnątrz firmy i/lub z jej otoczenia). Dane te już istnieją zostały wcześniej zgromadzone, przetworzone i zabezpieczone. Typy danych wtórnych: a. wewnętrzne b. zewnętrzne (publikowane, komercyjne) Dane pierwotne są pozyskiwane przez prowadzącego badanie specjalnie do tego celu 3

4 Źródłowe podstawy badań marketingowych 1. Źródła teoretyczne umożliwiają pomiar, ocenę i interpretację zebranych danych ( modele, wzory, schematy, reguły Źródła empiryczne zbiory danych, stanowiące właściwą podstawę badań (o charakterze pierwotnym lub wtórnym makroekonomicznym lub mikroekonomicznym) 4

5 Zalety i wady danych wtórnych Korzyści: 1. Oszczędności kosztów i czasu realizacji badania 2. Łatwość pozyskania danych są ogólnie dostępne Wady: 1. Mogą nie być dokładne i wiarygodne, wyczerpujące 2. Mogą nie być dostatecznie są ogólnie dostępne aktualne i odpowiednie 3. Mogą być nieprawidłowo ocenione i dobrane 4. Mogą być sprzeczne ze sobą i mało porównywalne 5. Może nie być wiadomo, jaką zastosowano metodę ich doboru 5

6 Przykłady Dane demograficzne z ministerstw, izb przemysłowo handlowych np. stat.gov.pl Dane z badań naukowych z uczelni wyższych i ministerstwa nauki, np. platforma SYNABA naukapolska.pl/shtml/raporty/raporty_badania.shtml Wskaźniki popularności mediów wyniki prezentowane przez Millward Braun SMG/KRC Badania opinii publicznej, OBOP, PENTOR Dane dotyczące patentów i znaków towarowych 6

7 Gdy brakuje informacji w źródłach wtórnych... POMIAR -pozyskiwanie inform. ze źródeł pierwotnych (bezpośrednich) 1. O wartości, wielkości badanego obiektu (zjawiska) 2. Zmiany, jakiej uległ badany obiekt w niezmienionych warunkach 3. Zmiany, jakiej uległ ten obiekt w zmienionych warunkach WARUNKI DOBREGO MIERZENIA : 1. Precyzyjne określenie badanego obiektu 2. Określenie warunków prowadzenia pomiaru (miejsca, czasu) 3. Wyznaczenie metody zbierania informacji i techniki pomiaru WYRÓŻNIA SIĘ 4 POZIOMY POMIARU: nominalny, porządkowy, interwałowy, ilorazowy 7

8 Rodzaje skal pomiarowych 1. Skala nominalna: umożliwia stwierdzenie różności lub równości między mierzonymi cechami, mierniki nominalne stanowią zbiór nazw lub określeń cech (płeć, wyznanie, miejsce urodzenia, kolor włosów...) Rodzaje: alternatywna(tak, nie)- dwudzielna, niealternatywna( kilka cech z opcją otwartą...) wielodzielna Jest to najsłabsza skala wykonuje się na niej najmniej działań matematycznych Możliwe działania: zliczenie przypadków i porównanie ich względnych wielkości ( odsetki, proporcje, stosunki i stopy, modalna) 8

9 Przykłady Skala nominalna alternatywna (z klasyfikacją dwudzielną) Czy kupił(a) Pan(i) produkty marki X a) tak b) nie Skala nominalna niealternatywna(z klasyfikacją wielodzielną) Które z podanych czynników zadecydowały o wyborze Wydziału OiZ? a) bliskość miejsca zamieszkania b) jakość kształcenia c) informacje z reklamy d) polecenie znajomych e) inne

10 ...Rodzaje skali pomiarowych 2. Skala porządkowa: umożliwia uporządkowanie badanych cech obiektu Rodzaje: * stopniowa jednobiegunowa często kupuję -czasem kupuję rzadko kupuję -nie kupuję * stopniowa dwubiegunowa (przeciwieństwo na drugim końcu skali), mądry - -głupi szybki wolny 10

11 Przykład Skala stopniowa jednobiegunowa Jak często spotyka się Pan/Pani z nazwą Wydziału OiZ w środkach masowego przekazu a) Co tydzień b) Co miesiąc c) Raz w roku d) Nigdy nie spotykam Skala stopniowa dwubiegunowa Jaka rolę odgrywa wykładowca w przyswajaniu wiedzy? a) Bardzo duża b) Dużą c) Ani dużą, ani małą d) Małą e) Bardzo małą

12 ... Skale pomiarowe 3. Skala przedziałowa (interwałowa): umożliwia nie tylko stwierdzenie relacji mniejszości lub większości, lecz również odstępów między przedziałami skali. (np. skala temperatury, daty odległości między poszczególnymi jednostkami są takie same) W którym roku zamierza Pana/Pani zakończyć studia na Wydziale OiZ? a) 2012 b) 2013 c) 2014 d) później niż w

13 ... Skale pomiarowe 4. Skala stosunkowa (ilorazowa): umożliwia pomiar na najwyższym poziomie, gdyż istnieje naturalny punkt zerowy lub naturalna jednostka miary, co daje możliwość porównywania pomiarów (wzrost, waga) Ile procent wolnego czasu poświęca Pan/Pani na naukę? a) 1 do 20% b) 21 do 40% c) 41 do 60% d) 61 do d0 80% e) 81 do 100% 13

14 Przykłady skal pomiarowych Skala nominalna: Który napój lubisz? Zaznacz wszystkie, których to dotyczy. a) Coca-Cola, b) Sprite, c) Fanta, d) Pepsi, e)7 up Czy ma Pan/-i samochód marki Fiat? a) tak, b) nie Skala porządkowa: Uszereguj napoje stosownie do swoich preferencji, przypisując 1 dla napoju najbardziej lubianego, a 6 dla najmniej lubianego. a) Coca-Cola..., b) Sprite..., c) Fanta..., d) Pepsi..., e)7 up... Jaki wpływ na decyzję zakupu produktu ma jego cena? a) b. dużą, b) dużą, c) ani dużą ani małą, d) małą, e) b. małą 14

15 ...Przykłady skal pomiarowych Skala przedziałowa: Podaj stopień preferencji dla każdego z napojów, zakreślając odpowiednią pozycję na skali: nazwa bardzo lubię lubię nie lubię bardzo nie lubię Coca Cola Sprite Fanta Pepsi... Skala stosunkowa (ilorazowa): Proszę rozdzielić 100 pkt. pomiędzy poszczególne napoje wg swoich preferencji : a) Coca-Cola, b) Sprite, c) Fanta, d) Pepsi, e)7 up 15

16 Skala Podstawowe własności Przykłady Przykłady marketingowe Nominalna Liczby identyfikują i klasyfikują obiekty PESEL, numer tramwaju Rodzaj sklepu, oznaczenie marki Porządkowa Wskazują względne pozycje obiektów, ale nie wielkość różnic między nimi Rankingi jakości, rankingi sportowe Rankingi preferencji, pozycji na rynku, klasy społecznej Interwałowa Różnice miedzy obiektami Temperatura, data Postawy, opinie, indeksy Ilorazowa Ustalony punkt "0", mogą być określone relacje między wartościami skali Wzrost, waga, wiek Wiek, sprzedaż, dochód, koszty Źródło:F. Dobosz, M. Wójtowicz, Skale pomiarowe, gadamczyk.pl/up/skalowanie%20pytan.pdf

17 Skale pomiaru postaw Postawa pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do pewnego przedmiotu, pojęcia lub sytuacji, jak również gotowość do reagowania w pewien z góry określony sposób na te (lub związane z nimi) przedmioty, pojęcia lub sytuacje. (Hilgard 1972) Postawyjako przedmiot badań marketingowych wymagają zastosowania metod i pomiarów jakościowych. O jakości badań decydują: 1. rodzaj stawianych pytań, 2. sposób sformułowania pytań, 3. przewidywana wielowariantowość odpowiedzi, 4. możliwość skalowania odpowiedzi. 17

18 Skale pomiaru postaw Sposoby mierzenia postaw: samoocena, obserwacja, techniki pośrednie -projekcyjne, rejestrowanie reakcji fizjologicznych (urządzenia mechaniczne, np. wykrywacz kłamstw), Wśród statystycznych narzędzi pomiaru wyróżnia się: skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe ( tu analizuje się jednocześnie przynajmniej 3 zmienne) 18

19 ...Skale pomiaru postaw 1. Skala Likerta: najczęściej stosowana w badaniach marketingowych jest skalą nominalną składającą się z wielu pozycji stosuje się do pytań, które dają możliwość określenia stopnia akceptacji danego stwierdzenia, np.: Czy Wydział OiZ zapewnia wyższy poziom nauczania niż inne wydziały działające w Łodzi? a) Całkowicie się zgadzam (5) b) Zgadzam się (4) c) Nie mam zdania (3) d) Nie zgadzam się (2) e) Zupełnie się nie zgadzam (1) 19

20 Przykład skali Likerta

21 ...Skale pomiaru postaw 2. Skala ważności: pozwala uszeregować cechy od w ogóle nieistotnych do bardzo istotnych, np.: Jakie znaczenie ma dla Pana(i) korzystanie z usług turystycznych w firmie markowej? a) Zupełnie nieistotne (1) b) Niezbyt istotne (2) c) Dość istotne (3) d) Istotne (4) e) Bardzo istotne (5) 21

22 ...Skale pomiaru postaw 3. Skala ocen: wg której szereguje się oceny atrybutów oferty od złych do znakomitych, np.: Obsługa w studentów w dziekanacie jest: a) Zła (1) b) Zadowalająca (2) c) Dobra (3) d) Bardzo dobra (4) e) Znakomita (5) 22

23 ...Skale pomiaru postaw 4. Skala zróżnicowania semantycznego (Dyferencjał semantyczny): Skonstruowana przez Osgoodado pomiaru znaczeń, jakie konsument przypisuje badanemu obiektowi Budowa skali polega na doborze odpowiednich cech obiektu, z których każda jest oznaczona przeciwstawnymi określeniami Skala zawiera się między dwoma skrajnymi wyrazami opisującymi właściwości, postawy, przekonania, np.: Politechnika Łódzka jest uczelnią: dużą doświadczoną X drogą nowoczesną X małą niedoświadczoną tanią przestarzałą 23

24 Skala semantycznia porządkowa - przykład Proszę zaznaczyć swoje oceny najlepiej odzwierciedlające Pana/Pani opinię o wymienionych cechach elektronicznego indeksu studenta. (każda skala reprezentuje jedną cechę o siedmiostopniowej intensywności). tani X drogi nieprzydatny X przydatny niebezpieczny X bezpieczny Uczelnia na której się uczę jest: bez życia X pełna życia zaniedbana X zadbana nieaktrakcyjna X atrakcyjna ponura X wesoła

25 ...Skale pomiaru postaw 5. Skala intencji zakupu: Sygnalizuje zdecydowanie respondenta i jego zamiar zakupu (zwykle drogich, luksusowych dóbr i usług) wykorzystuje się dla celów planowania i prognozowania sprzedaży badanie to prowadzi się zwykle metodą ankietową Czy ma Pan/-i zamiar w ciągu najbliższych 6 miesięcy po raz kolejny korzystać z oferty Biura Podróży? a) Nie (1) b) Prawdopodobnie nie (2) c) Nie wiem (3) d) Prawdopodobnie tak (4) e) Z pewnością tak (5) 25

26 ...Skale pomiaru postaw 6. Skala Thurstone a: Obejmuje wszystkie możliwe warianty postawy od bardzo pozytywnej do bardzo (całkiem) negatywnej respondentowi przedstawia się na ogół 15 opinii na dany temat i proponuje się 11-punktową skalę odpowiedzi. Kategoria (1) oznacza najbardziej przychylną postawę, a kategoria (11) najbardziej nieprzychylną (6) to postawa neutralna. otrzymane wartości sumuje się, co ułatwia przetwarzanie danych im niższy wynik, tym bardziej przychylna postawa (odwrotnie w skali Likerta i innych) 26

27 Skala Thurstone a- przykład Kiedy widzę dziekana, wpadam w panikę 2. Kiedy widzę dziekana, zawiadamiam policję 3. Kiedy widzę dziekana, odpukuję w niemalowane drewno 6. Kiedy widzę dziekana spokojnie przechodzę obok niego 7. Kiedy widzę dziekana pozdrawiam go przyjaznym gestem 11. Kiedy widzę dziekana, zapraszam go na rodzinny obiad

28 Precyzja, rzetelność i trafność pomiaru Precyzja dotyczy subtelności rozróżnień odrębnych wartości zmiennej, np. kobieta 43-letnia a kobieta po czterdziestce nie zawsze jednak precyzja okazuje się konieczna i pożądana... Rzetelność polega na tym, że dana technika pomiaru daje za każdym razem ten sam wynik ( np. powtarzając pomiar, prowadząc pomiar równoległy) Trafność to dokładność, z jaką dany instrument mierzy to, co ma mierzyć. To funkcja rozmieszczenia strzałów wokół celu. 28

29 Zidentyfikuj typ skali w następujących pytaniach: 1. W jakiej porze roku się jest początek roku akademickiego? zima, wiosna, lato, jesień skala nominalna 2. Jaki jest łączny dochód brutto Twojego gospodarstwa domowego? skala ilorazowa 3. Jakie są Twoje trzy ulubione marki samochodów? Uszereguj je od 1 do 3 stosownie do preferencji, oznaczając nr 1 markę najbardziej preferowaną: Fiat, Opel, Mazda,... skala porządkowa 4. Ile czasu spędzasz codziennie w drodze na uczelnię? mniej niż 5 minut, 5-10 minut, minut, minut, 30 minut i więcej skala przedziałowa 5. W jakim stopniu jesteś zadowolony z Wydziału OiZ? bardzo zadowolony, zadowolony, ani...ani..., niezadowolony, bardzo niezadowolony skala przedziałowa 29

30 dziękuję za uwagę

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych.

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych. PROJEKTOWANIE BADANIA STATYSTYCZNEGO Termin statystyka ma wiele znaczeń. Po pierwsze określa się nim zbiór informacji liczbowych, dotyczących celowo wybranej grupy zjawisk. W tym sensie mówi się np. o

Bardziej szczegółowo

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH w2 str. 1 2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia

Paweł Tatarzycki STATYSTYKA. Wybrane zagadnienia Paweł Tatarzycki STATYSTYKA Wybrane zagadnienia ELEMENTARNE ZAGADNIENIA STATYSTYKI Termin statystyka pochodzi od łacińskiego status, co oznacza stan rzeczy. W ujęciu historycznym terminem tym określano

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a

danych kursy analizy i n f o r m a t o r c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a i n f o r m a t o r danych c e n t r u m s z k o l e n i o w e g o S P S S P o l s k a kursy analizy Cieszę się, iż mogę przekazać w Państwa ręce kolejny Informator Centrum Szkoleniowego SPSS Polska.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby

Proces podejmowania decyzji przez konsumentów indywidualnych. Z zewnątrz. doświadczenie uświadomienie potrzeby Rozdział 1 1 Pojęcie oraz cechy marketingu 2 Orientacje marketingowe 3 Proces zakupowy 4 segmentacja rynku Ad 1. Marketing jest to działalność kierownictwa skupiającego się na planowaniu, koordynowaniu,

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo