Materiały do wykładu 4 ze Statystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały do wykładu 4 ze Statystyki"

Transkrypt

1 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki CHARAKTERYSTYKI LICZBOWE STRUKTURY ZBIOROWOŚCI (dok.) 1. miary położeia - wykład 2 2. miary zmieości (dyperji, rozprozeia) - wykład 3 3. miary aymetrii (kośości) 4. miary kocetracji MIARY ASYMETRII Miary aymetrii charakteryzują rodzaj i topień odtęptwa od ymetrii rozkładu badaej cechy. Miary aymetrii dzielą ię podobie jak poprzedie a miary klaycze i pozycyje. 1. miary klaycze (wpółczyik kośości (A lub A d ), wpółczyik aymetrii (A) ) oraz 2. miary pozycyje (wpółczyik kośości (A Q ) ). Najprotzą miarą aymetrii jet wkaźik kośości (W lub W Q ). Dla miar klayczych jet to różica pomiędzy średią arytmetyczą i modalą. W x M o Dla miar pozycyjych badamy odległości obu kwartyli od mediay. Q ( QIII M e) ( M e QI) QI + QIII M e W

2 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Jeżeli rozkład badaej cechy jet ymetryczy, to średia jet rówa modalej, a wkaźik kośości jet rówy zero. W x M o Rozkłady badaych cech różią ię między obą kierukiem i iłą aymetrii. Jeżeli rozkład badaej cechy ie jet ymetryczy, to mamy do czyieia z aymetrią rozkładu. Mówimy o dwóch rodzajach (kierukach) aymetrii: lewo- i prawotroej. Dla miar klayczych będzie to: aymetria lewotroa gdy W x M o < oraz aymetria prawotroa gdy W x M o > Dla miar pozycyjych będzie to: aymetria lewotroa gdy W Q ( QIII M e) ( M e QI)< oraz aymetria prawotroa gdy W ( Q M ) ( M Q )> III e e I Q. Poiżze ryuki ilutrują rodzaje aymetrii i wzajeme relacje pomiędzy podtawowymi miarami położeia.

3 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Dla porówaia kieruku i iły aymetrii w dwóch lub więcej zbiorowościach toujemy wpółczyiki kośości. x M o A dla miar klayczych QI + QIII M e AQ Q dla miar pozycyjych Do klayczych miar aymetrii ależy rówież wpółczyik aymetrii (A). Uwaga!!! Jet o pracochłoy w liczeiu. A m gdzie: odchyleie tadardowe Liczik powyżzego ułamka (m 3 ) wyliczamy odmieie dla każdego poobu pogrupowaia materiału tatytyczego. I tak: m m m ( x i x) i k ( x x) i k i i ( x& x) i i i - zereg zczegółowy - zereg rozdzielczy puktowy - zereg rozdzielczy przedziałowy

4 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki PRZYKŁAD 1 (Przykład 7 z wykładu 3 praca domowa) Płace (tawka godziowa) w firmach A, B i C klaa Stawka [zł/godz.] liczba pracowików ( i ) i x 0i x 1i firma A firma B firma C razem średia wariacja 4,8 4,8 4,8 odchyleie tadardowe 2,19 2,19 2,19 modala 7 5,5 8,5 kwartyl I 5,5 5,14 5,20 kwartyl II (mediaa) 7 6,8 7,2 kwartyl III 8,5 8,8 8,86 odchyleie ćwiartkowe 1,5 1,83 1,83 wkaźik kośości (kla.) 0 1,5-1,5 wkaźik kośości (pozyc.) 0 0,34-0,34 wpółcz. kośości (kla.) 0 0,68-0,68 wpółcz. kośości (pozyc.) 0 0,09-0,09 wpółcz. aymetrii (A) 0 0,23-0,23 (liczik A, tj. m 3 ) 0 2,4-2,4

5 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki PRZYKŁAD 1a (przykładowe obliczeia dla firmy C) W W Q x M o QI + QIII M e + A A Q x M o QI + Q III Q M e Obliczaie wpółczyika aymetrii (A) klaa Stawka [zł/godz.] środek klay i x 0i x 1i i obliczaie m 3 we wpółczyiku aymetrii (firma C) x & x x& i x i x & ( ) & ( ) i i x i x razem A m ( )

6 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki 0,50 Struktura płac firma A firma B firma C 0,40 czętość 0,30 0,20 0,10 0, Stawka [zł/godz.]

7 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki MIARY KONCENTRACJI Trzy dotychcza omówioe grupy miar (tj. miary położeia, rozprozeia i aymetrii) w poób wyczerpujący opiują trukturę badaej zbiorowości. Uzupełieiem tego opiu ą miary kocetracji. Itieje bowiem ściły związek pomiędzy kocetracją a rozprozeiem: im miejze rozprozeie tym więkza kocetracja. I a odwrót. Zjawiko kocetracji może być rozważae jako ierówomiery podział ogólej umy wartości cechy pomiędzy pozczególe jedotki badaej zbiorowości. Do ocey topia kocetracji toujemy dwie metody. 1. Metoda umerycza wyzaczaie odpowiedich wkaźików liczbowych (wpółczyik kupieia iaczej kurtoza, wpółczyik kocetracji Loreza). 2. Metoda graficza wykreślaie i aaliza tzw. krzywej kocetracji Loreza.

8 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Wpółczyik kupieia (kurtoza) Kurtoza (K) ależy do klayczych miar kocetracji. Uwaga!!! Jet oa pracochłoa w liczeiu. K m gdzie: odchyleie tadardowe Liczik powyżzego ułamka (m 4 ) wyliczamy odmieie dla każdego poobu pogrupowaia materiału tatytyczego. I tak: m m m ( x i x) i k ( x x) i k i i ( x& x) i i i - zereg zczegółowy - zereg rozdzielczy puktowy - zereg rozdzielczy przedziałowy Im więkza wartość kurtozy (K), tym więkza kocetracja (diagram wyżzy i muklejzy). Zjawika połecze, gopodarcze, przyrodicze... ą ajczęściej opiywae tzw. rozkładem ormalym (przykłady diagramów takiego rozkładu pokazao w wykładzie 3 a troach 3 i 4). Kurtoza w rozkładzie ormalym jet zawze rówa trzy (K3). W praktyce policzoą kurtozę porówujemy z kurtozą rozkładu ormalego. I tak jeżeli: K>3 - rozkład badaej cechy jet wyżzy i muklejzy od rozkładu ormalego K<3 - odwrotie; iżzy i bardziej rozłożyty

9 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki PRZYKŁAD 2 (dae z przykładu 1 firma A; w domu policz dla pozotałych firm) Płace (tawka godziowa) w firmie A Stawka środek klaa obliczaie m [zł/godz.] klay 4 w kurtozie (firma A) i x 0i x 1i x& i i x i x x& i x x & ) i x i razem & ( ) K m ( ) WNIOSEK K<3 - kocetracja wokół średiej tawki godziowej w firmie A jet miejza iż w przypadku rozkładu ormalego (diagram jet iżzy i bardziej rozłożyty iż w rozkładzie ormalym); rozprozeie jet więkze iż w rozkładzie ormalym.

10 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Krzywa kocetracji Loreza Dae pogrupowae ą w zereg rozdzielczy przedziałowy. Krzywą kocetracji Loreza ryujemy wykorzytując: kumulowaą czętość dla liczebości (w i k ) oraz kumulowaą czętość dla wartości cechy (z i k ); wartość cechy obliczamy w każdej klaie jako iloczy i z i (tak jak przy liczeiu średiej) Obie czętości wyrażamy w %. Kwadrat w którym ryujemy krzywą Loreza ma powierzchię 100x Krzywą Loreza otrzymujemy aoząc a powyżzym wykreie dla każdej klay pukt o wpółrzędych (w i k,z i k ). Natępie łączymy te pukty odcikami. Pukt (w k,z k) łączymy dodatkowo z puktem (0, 0). Im więkza jet powierzchia pola (a), tym więkza jet kocetracja w badaym zjawiku.

11 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Wpółczyik kocetracji Loreza Aby liczbowo wyrazić wielkość kocetracji wyliczamy tzw. wpółczyik kocetracji Loreza (KL). Jet o rówy toukowi pola (a) do pola powierzchi połowy kwadratu (5000): a KL Poieważ łatwiej jet policzyć pole (b), to pole (a) wyzaczamy z różicy a5000-b. Pole (b) jet umą pól trapezów protokątych (dla pierwzej klay jet to trójkąt protokąty). Otateczy wzór a wpółczyik kocetracji Loreza (KL) ma potać: KL b KL 1 ozacza ilą kocetrację KL 0 ozacza łabą kocetrację b

12 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki PRZYKŁAD 3 (Miata i ludość w miatach ta a ) Grupy miat wg liczby ludości (w ty.) Liczba miat Ludość w miatach (w ty.) x i i x i i poiżej i więcej razem Średie miato x ty. miezkańców. Grupy miat wg liczby ludości (w ty.) odetek miat (%) odetek ludości w miatach (%) x i w i z i poiżej 5 30,3 3, ,1 5, ,3 10, ,3 17, ,0 14, ,6 12,0 200 i więcej 2,4 37,0 razem 100,0 100,0

13 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Grupy miat wg liczby ludości (w ty.) kumuloway odetek miat (%) kumuloway odetek ludości w miatach (%) x i w i k z i k poiżej 5 30,3 3, ,4 8, ,7 19, ,0 36, ,0 51, ,6 63,0 200 i więcej 100,0 100,0 razem

14 Materiały do wykładu 4 ze Statytyki Na zakończeie policzymy wpółczyik kocetracji Loreza. Grupy miat wg liczby ludości (w ty.) odetek miat (%) kumuloway odetek ludości w miatach (%) x i w i z i k obliczaie pola (b) uma pól trójkąta i trapezów w i ( z + z ) i k i k rodzaj figury poiżej 5 30,3 3,3 50,0 trójkąt ,1 8,5 124,5 trapez ,3 19,2 295,0 trapez ,3 36,7 455,6 trapez ,0 51,0 263,1 trapez ,6 63,0 148,2 trapez 200 i więcej 2,4 100,0 195,6 trapez razem 100,0 1532,0 Pole (b) wyoi 1532,0. Wpółczyik kocetracji Loreza wyoi: KL b WNIOSEK: W grudiu 1992 ludość Polki zamiezkująca miata miała tedecję do kocetrowaia ię w miatach o średiej wielkości 28,4 ty. miezkańców. Potwierdzają to: duża wartość wpółczyika kocetracji KL oraz wyraźy brzuch krzywej kocetracji Loreza.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Wykład 25 Soczewki. Przyrządy optyczne

Wykład 25 Soczewki. Przyrządy optyczne Wykład 5 Soczewki. Przyrządy optycze Soczewka cieka - rówaie oczewek Rozważyy teraz dwie powierzchi erycze oddzielające ośrodki o wpółczyikach załaaia kolejo i odległych od iebie o d. Niech proień krzywizy

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r 803 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 66 (2014) s. 111 121 Czyik czasu a modyfikacja dyamiczych miar ocey efektywości iwestycji Jarosław Kaczmarek * Streszczeie:

Bardziej szczegółowo

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych

Analiza drgań wybranych dźwigarów powierzchniowych metodą elementów brzegowych a prawach rękopisu Istytut Iżyierii Lądowej Politechiki Wrocławskiej Aaliza drgań wybraych dźwigarów powierzchiowych metodą elemetów brzegowych Raport serii PRE r 5/ Praca doktorska autor mgr iż. Jacek

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM

ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM PRZEGLĄD STATYSTYCZNY R. LVII ZESZYT 00 EWA DRABIK ASYMPTOTYCZNIE EFEKTYWNA STRATEGIA ODRZUCANIA GIER OBARCZONYCH ZBYT DUŻYM RYZYKIEM. WSTĘP W iektórych grach bilas ryzyka, strat i zagrożeń przewyższa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 roku. Warszawa 2014 Opracowała: Ewa Karczewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cecura, Jausz Zacharsk PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ II STATYSTYKA OPISOWA Na prawach rękopsu Warszawa, wrzeseń 0 Data ostatej aktualzacj: czwartek, 0 paźdzerka

Bardziej szczegółowo

Entropia w układach dynamicznych

Entropia w układach dynamicznych Etropia w układach dyamiczych Wstęp Środowiskowe studia doktorackie Uiwersytet Jagielloński Kraków, marzec-kwiecień 203 Tomasz Dowarowicz Część II Etropia topologicza i zasada wariacyja Zaczijmy od początku.

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, 19-30 OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych

Technologie Materiałów Konstrukcyjnych i Wielofunkcyjnych Mteriły pomocicze dl tudetów II roku tudiów Wydziłu Nowych echologii i Chemii WA o kieruku Iżyieri mteriłow, do relizcji ćwiczei udytoryjego z przedmiotu: echologie Mteriłów Kotrukcyjych i Wielofukcyjych

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo