Raport z badań jakościowych: Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie Gliwic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badań jakościowych: Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie Gliwic"

Transkrypt

1 Raport z badań jakościowych: Diagnoza sytuacji osób bezdomnych na terenie Gliwic Wrocław Gliwice, 2010

2 Spis treści 1 Opis realizowanych badań Cele badania Metoda badań Opis próby Interpretacja wyników badania Przyczyny bezdomności Zamieszkanie bezdomnych Typowy dzień z życia bezdomnego Środki utrzymania i sposoby wydawania pieniędzy Wyzwania, jakie stawia życie Wiedza o instytucjach niosących pomoc i korzystanie z nich Krąg przyjaciół, grupa wsparcia Zainteresowania, ulubiony sposób spędzania czasu Oczekiwania związane z przyszłością Korzystanie z ofert rynku pracy Postrzeganie szansy wyjścia z trudnej sytuacji Ocena własnego szczęścia Skala wartości Załącznik...27 KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 2

3 1 Opis realizowanych badań Poniższe opracowanie przedstawia wyniki badań jakościowych zrealizowanych w listopadzie 2010 roku w Gliwicach. 1.1 Cele badania Celem badania było ukazanie problemów bezdomnych z terenu Gliwic. W grupie badawczej dociekaliśmy, jaka jest sytuacja osób bezdomnych. Aby rozwiązać tą kwestię postawiliśmy sobie kilka pytań: Z jakich powodów mieszkańcy Gliwic stają się bezdomni? Gdzie spędzają większość aktywności dziennej i noc? W jaki sposób, jeśli w ogóle, zarabiają na życie i na co wydają pieniądze? Co jest dla nich trudne, w tu i teraz, jak widzą szansę zmiany, jak postrzegają swoją obecną sytuację? Czy jest świadomość w środowisku bezdomnych: gdzie uzyskać pomoc, jak podnosić kwalifikacje zawodowe? Do kogo zwracają się ze swoimi problemami? Co mówią o swoim poziomie szczęścia? Jaką mają skalę wartości? 1.2 Metoda badań Badania zostały zrealizowane za pomocą bezpośredniego, pogłębionego wywiadu z daną osobą (IDI). Jest to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych na interesujący nas temat poprzez zadawanie pytań według przygotowanego scenariusza, dopytywaniu w zależności od otwartości rozmówcy i warunków. Ankieta przeprowadzana jest anonimowo, aby umożliwić każdej badanej osobie swobodne wypowiedzenie się, podzielenie się swoimi opiniami, zapewniając jednocześnie różnorodność omawianych doświadczeń. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 3

4 1.3 Opis próby W badaniu wzięli udział bezdomni z terenu Gliwic. Dobór próby był celowy, a dotarcie do badanych było możliwe przy pomocy strażników miejskich i opiekunów socjalnych. Podstawowy wyznacznik uczestnictwa w badaniu stanowiło korzystanie z: noclegowni im. św. Brata Alberta na terenie gminy, domów pomocy, pomocy socjalnej. Z częścią osób badanie było również przeprowadzone na dworcu Gliwickim. Większość respondentów posiada rodziny, dzieci, z którymi nie utrzymuje kontaktu, bądź jest to sporadyczny kontakt. Są to mężczyźni i kobiety w wieku lat, osoby w przeważającej mierze z wykształceniem zawodowym, później podstawowym, najrzadziej wyższym. Według szacunkowych obliczeń w placówkach dla mężczyzn prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na terenie Gliwic przebywa około bezdomnych. Badaniu została poddana grupa 30 osób: 26 mężczyzn i 4 kobiety. Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy społecznej z podziałem ze względu na wiek i płeć według danych gliwickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. WIEK KOBIETY MĘŻCZYŹNI Od 0 do Od 18 do Od 36 do Od 46 do Powyżej KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 4

5 2 Interpretacja wyników badania 2.1 Przyczyny bezdomności Na początku wywiadu uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie się, opowiedzenie o swoim wieku, sytuacji rodzinnej, wykształceniu, ostatniej pracy. W większości odpowiedzi przewijał się wątek braku aktywności zawodowej, jako przyczyny bezdomności, na drugim miejscu problemy rodzinne, przeszłe, czy w obecnej sytuacji, które nie sprzyjają podtrzymywaniu związków z rodziną i wspólnemu zamieszkaniu. Zapytywani o przyczyny bezdomności respondenci wskazywali na wyjście z rodziny niepełnej, albo takiej, w której relacje były rozłożone i państwo przejęło opiekę nad dzieckiem: Bezdomną to jestem uuuu, całe życie mnie państwo wychowywało, rodziców biologicznych mam, ale oni mi nie pomogą, w rodzinie zastępczej się wychowywałam. Czy też niedostateczną opiekę ze strony rodziny, która zaowocowała wyborem odmiennego od przyjętego stylu życia: Byłem bezdomny, mieszkałem w Dzierżoniowie i tam była macocha biła nie raz, gadała to to, to tamto na mnie, uciekłem z domu poszedłem do WSK-a pracowałem, potem do więzienia za kradzieże takie drobne, siedziałem we Wrocławiu, potem przewieźli mnie do Wołowa do zakładu karnego, przewozili to tu. I tak zleciało. Inne powody obecnej trudnej sytuacji, jakie przywołują badani to: problemy z nałogami (picie alkoholu, które może być wynikiem utraty pracy i przedłużającej się sytuacji nieradzenia sobie z wyzwaniami życia), pobyty w zakładach karnych (jako pierwszoplanową przyczynę-odniesienie do cytatu powyżej), zła sytuacja materialna i brak pieniędzy (inne niż brak pracy, np. zadłużenie), wyjście z zakładu opiekuńczo-wychowawczego, uzależnienie od partnera życiowego (męża, żony, konkubenta, konkubentki) i jego śmierć, albo rozstanie, co się wiązało z utratą (w zgodzie z prawem lub nie) praw do zasiedlenia mieszkania. Również na gwałtowną zmianę sytuacji rodzinnej podczas nieobecności za granicą, czy krótko po powrocie. Jak wróciłem z Holandii, to tylko klamkę pocałowałem". Także ciąża i pojawienie się dziecka z równoczesnym rozpadem małżeństwa (w przypadku kobiet). jak zaszłam w ciążę to tułałam się i po koleżankach i trochę u mojej mamy przesiedziałam, u mojego brata KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 5

6 też byłam. A po porodzie nie chciał widzieć ani rozmawiać ze mną i musiałam tutaj trafić (hostel). Z badania na danej próbie ciężko byłoby wyciągnąć statystycznie najbardziej dominujący czynnik wpływający na bezdomność, też nie to było celem obecnego badania, dlatego warto spojrzeć na wcześniejsze dane, uzyskane przez placówki pomocy społecznej. Czynnik Ocena (w skali od 0 do 10) Opuszczenie placówki opiekuńczo - wychowawczej 1 Powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania 2 Choroba psychiczna 1 Konflikty rodzinne 4 Uzależnienie od alkoholu 9 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 1 Utrata pracy 2 Rozpad rodziny 4 Odrzucenie i brak opieki ze strony osób najbliższych 1 Przyczyna natury psychologicznej (wybór takiego stylu życia) 1 Uzależnienie od alkoholu, konflikty rodzinne oraz rozpad rodziny, nie zaś utrata pracy są statystycznie najpopularniejszymi czynnikami prowadzącymi do bezdomności. Tak mówią statystyki. Natomiast badanie na danej grupie pokazało, że jednak rozpad rodziny i konflikty w niej są na pierwszym miejscu czynnikiem prowadzącym do bezdomności. Na drugim utrata pracy, bądź w jakiś inny sposób pogorszenie sytuacji finansowej. Statystyka nie uwzględnia długotrwałej choroby, prowadzącej do kalectwa i niemożności podjęcia pracy, jako przyczyny bezdomności. Natomiast respondenci pośrednio mówią o swojej chorobie (nie zapytani wprost o przyczyny bezdomności, ale ten wątek powraca w wielu wypowiedziach), jako o czynniku ograniczającym ich możliwości poruszania się w świecie. Nie mogą podjąć pracy, stąd nie mają na mieszkanie, nie mają też renty, gdyż z niewiadomych (dla nas realizujących to badanie) przyczyn, nie mogą zdobyć orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stałą niezdolność do pracy. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 6

7 Wymienione powyżej tematy są niechętnie podejmowane przez osoby bezdomne. Wiążą się niekiedy z traumą i ciężkimi przeżyciami, stąd trudno uzyskać od samych badanych ankieterowi szczegółowe rozeznanie w sytuacji, co tak naprawdę doprowadziło ich do stanu, w którym się obecnie znajdują. Często respondenci bardzo konkretnie odpowiadają na pytanie o przyczyny bezdomności, pada tu słowo praca. Jest taka odpowiedź też zgodna z realiami życia, mniej ze statystyką, która sytuuje ten czynnik, jako drugo, trzeciorzędny. Pokazuje to trudności, z jakimi trzeba się liczyć w odczytywaniu badań jakościowych i porównaniu ich z ilościowymi. Natomiast statystycznie najczęstsze powiązanie czynnika-uzależnienie od alkoholu, ze środowiskiem sprzyjającym powstawaniu bezdomności, tłumaczy fakt bezwzględnego przestrzegania zakazu picia alkoholu na terenie noclegowni. Pomijając fakt braku komunikacji, wzmożonej agresji i samowoli, utrudnia on rozeznanie w sytuacji życiowej i nawet przy silnych chęciach, przeszkadza w wytrwaniu w swoich postanowieniach, podjęciu długotrwałej pracy. Utrudnia również podjęcie dialogu z rodziną, która niekiedy po latach postanawia się zainteresować bezdomnym. Z kolei ten bolesny brak kontaktu z rodziną popycha do spożywania alkoholu i zapominania o swoim miejscu w świecie, wyrosłym na humanitarnych wartościach. Tak się powtarza błędne koło, a spożycie alkoholu jest pierwotną przyczyną bezdomności i zarazem wtórną, bo po latach resocjalizacji, aspekt psychologiczny, niezabliźnionych ran, nakłania te osoby do ponownego sięgania po alkohol i zawrócenia z obranej ścieżki życiowej. Pokazanie głównych przyczyn bezdomności na bazie tych badań wprowadza pewną klarowność w postrzeganiu bezdomności. Jej popularnym wytłumaczeniem jest zmiana systemu z socjalistycznego na kapitalistyczny i niemożnością odnalezienia się późniejszych osób bezdomnych na rynku pracy. Przyzwyczajenie do socjalnego państwa, które zapewnia pracę i środki do życia oraz wychowanie w duchu bierności, problemy z decyzyjnością wyrosłe na bazie tego systemu, są raczej mitem w kontekście przyczyn bezdomności. Jeżeli już mają być brane pod uwagę to, jako trzecio i czwartorzędne czynniki sprzyjające samemu zjawisku (zmiana systemu, odmienny sposób poruszania się po rynku pracy). KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 7

8 2.2 Zamieszkanie bezdomnych Część bezdomnych, jako miejsce zamieszkania podaje placówkę socjalną, schronisko im. św. Brata Alberta w Gliwicach, czy dom dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi w Zabrzu Rokitnicy, schronisko na Staromiejskiej. Jest też grupa, która pytana o miejsce zamieszkania podaje terytorium, teren Gliwic, bez stałego adresu zameldowania, co mogłoby wskazywać na bardzo dużą mobilność tej grupy społecznej. Wśród bezdomnych jest też nieliczna grupa, która nie ma stałego miejsca zamieszkania, ponieważ jest w ciągłej podróży. Napotkany na dworcu bezdomny wskazał na miejsce zamieszkania teren pod rampą. Bezdomni obierający ten styl życia sypiają w różnych miastach, najczęściej na dworcach, tam też robią codzienną toaletę. Rzadko badani przyznają się, że mają stałe miejsce zameldowania, tyle, że zostali z niego wyrzuceni, stąd teraz ich lokum to Bracia Alberci. Są też wśród nich tacy, którzy korzystają z pomocy placówek opieki socjalnej w dzień, na przykład beneficjenci Klubu Integracji Społecznej z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast pomieszkują w swoich domach: nocuje w domu i to jest moje stałe miejsce zamieszkania. Inna grupa wybiera pustostany, ogródki działkowe, z uwagi na konflikty z innymi zamieszkującymi schroniska bądź noclegownie: Najczęściej nie umiem się dogadać ze współmieszkańcami tu na schronisku, czy noclegowni, bo mi to za bardzo przypomina zakład karny. Także na pustostanach, nie mam stałego zameldowania. W okresie ozimym także mieszkam na pustostanach. Niektórzy indagowani są zameldowani u kogoś w mieszkaniu, np. u kolegi. Do tych, którzy nie mają stałego miejsca zameldowania można też zaliczyć mieszkańców hoteli. Podsumowując osoby ujęte w tym badaniu można zakwalifikować ze względu na posiadany meldunek do grupy: Najemcy Zameldowani (u kolegi, brata, konkubenta itp.) Zameldowani czasowo (w schronisku u Brata Alberta) KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 8

9 Nigdzie niezameldowani: mieszkańcy hoteli, pustostanów, ogródków działkowych i noclegowni, dworców. 2.3 Typowy dzień z życia bezdomnego Zamieszkanie w schronisku lub noclegowni spełnia też inne funkcje, niż tylko ochronę i wygodę życia. Dla większości bezdomnych jest miejscem motywującym do jakiejkolwiek aktywności, pracy na rzecz ośrodka. Typowy dzień prace społeczne. Chyba, że mówimy o grupie bezdomnych stroniących od noclegowni. Wtedy spędzają oni większość dnia na dworcu, ogródkach działkowych itp., zbierają puszki czy inne surowce wtórne, a z pomocy instytucji korzystają tylko w formie darów. O tyle, o ile ktoś jest zaangażowany w funkcjonowanie schroniska czy noclegowni, posiada jakiś rytm dnia, wyznaczone pory na pewne znaczące aktywności. Zwykle po porannej toalecie i śniadaniu bezdomni pracują na jego rzecz, idą w miasto i wracają popołudniem, bądź późnym popołudniem, na posiłki i telewizję. Wstaję trzecia, czwarta w nocy i pomagam przygotowując posiłki. Nierzadko możliwość robienia czegoś dla innych, bycia pomocnym zmusza do jeszcze większej aktywności, czy nawet z naszego punktu widzenia - poświęceń. Wstaję coś po 5 i właśnie jestem w czasie przeprowadzania stażu, jako asystent osoby niepełnosprawnej. Inna grupa pochłonięta bardziej swoim życiem nie ma wyraźnego podziału dnia, ani sprecyzowanych planów jak go wykorzystać. Wstaję, piję kawę i nie mam konkretnych planów. Wstaję rano o 6 i pałętam się z kąta w kąt. Myślę, że to jest taka wegetacja w moim przypadku, dużo jest takiej wegetacji, bo nie ma pracy, bo brakuje środków do jakichkolwiek działań, żeby coś zrobić. Trzeba zaznaczyć, że placówki dla mężczyzn są zdecydowanie bardziej przeludnione, niż placówki dla kobiet, w których w zasadzie jest niedobór beneficjentów, niż nadmiar. W związku z czym te placówki, z troszeczkę innymi problemami się borykają i inne dziedziny swojej działalności mogą rozwijać. Nie tylko na terenie Gliwic, ale na całym obszarze kraju priorytetem w placówkach dla kobiet z dziećmi jest, jak najszybsze usamodzielnienie podopiecznych i opuszczenie ośrodka. W placówkach dla mężczyzn stawia się na aktywizację KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 9

10 zawodową osób z wieloletnimi zaniedbaniami, w tym z domu rodzinnego. Natomiast realizacja tego celu, aktywizacji zawodowej, jest utrudniona poprzez zamieszkanie dużej części osób niepełnosprawnych w noclegowniach. W placówkach, w których pozostają tymczasowo kobiety, zorganizowano możliwość pracy pod okiem doświadczonego terapeuty. Podlegają mieszkanki dodatkowym zajęciom resocjalizacyjnym z psychologiem. Wstaje o 6-stej, idziemy sobie zrobić kawę, wyjść na taras zapalić papieroska, potem idę do góry, uporządkuje pokój, sprawdzają czystość o w pół do ósmej, za piętnaście ósma jest śniadanie, w pół do dziewiątej jest taka społeczność wszyscy się zbierają tak to 45 min trwa, potem mamy zależy, jaki dzień raz zajęcia mamy po południu raz rano. Poniedziałek, wtorek są rano zajęcia, zajęcia trwają godzinę z psychoterapią to są zajęcia, potem mamy czas wolny, jeżeli ma się dyżur w kuchni to cały dzień się przygotowuje posiłki, potem myje, obiad, po obiedzie myje, kolację, po kolacji. Zajęcia popołudniu, po zajęciach mamy wolne. Co tydzień wyznaczamy dyżury sobie, co która ma sprzątać korytarze, schody, czy łazienki. To są cotygodniowe dyżury. Zdarzają się nieliczne przypadki pracujących na umowę o pracę (na przykład w ubojni drobiu) i wtedy aktywność zawodowa przypada na nocną porę, potem ma miejsce odpoczynek, pobyt w KIS, czy innej placówce, obiad w domu, (czyli tam gdzie zamieszkuje rodzina) oraz spędzanie czasu z dziećmi. Poza tym bezdomni zajmują się pracą dorywczą. Gdy pracuję, to wstaje o z minutami, idę pod prysznic, ubieram się i idę do pracy na 9 rano, wracam w zależności jak skończę, bo ja rozdaję ulotki i to w zależności, bo mogę rozdawać 2 godziny, a mogę cały dzień. Reasumując, zajęcia wykonywane według chronologii dnia przez bezdomnych, to: wczesna pora pobudki, zahaczająca nawet o noc, toaleta: Przebieram się, bo śpię w piżamie. Przychodzę do KIS-u i tu praktycznie jestem do godziny 16, dwa razy dziennie się myję, z tym że woda nie jest za ciepła, ale inaczej nie da rady żyć. Nie pomieszkujący w placówce opieki społecznej korzystają z: Forum, GC-eku, na dworcu (się myją), spożywanie posiłków w grupie, szykowanie dzieci do szkoły, porządki pokoi, jak i całego ośrodka, czynności wykonywane mniej więcej o tej samej porze dnia: KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 10

11 o odwiedzanie miasta, tzw. włóczenie się, łażenie po Pewexach (śmietnikach), o praca na rzecz ośrodka, np. ogrodnictwo, opieka nad niepełnosprawnymi, o praca zarobkowa, o zajęcia resocjalizacyjne, z terapeutą, o korzystanie z kursów zawodowych, odwiedziny w Urzędzie Pracy, innych urzędach związanych z bieżącymi sprawami, o odwiedzanie rodziny, w niedzielę Kościoła: w niedzielę nie ma zajęć, śniadanie jest później, można wyjść do znajomych, do kuzyna, córki. czas wolny w ośrodku: oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, korzystanie z komputera, odrabianie lekcji z dziećmi (w przypadku samotnych, bezdomnych kobiet pozostających z dziećmi). 2.4 Środki utrzymania i sposoby wydawania pieniędzy Zapytaliśmy respondentów, co jest ich głównych źródłem utrzymania, gdzie najczęściej pracują, w jakich miesiącach? A jeśli nie, to dlaczego oraz na co wydają zarobione pieniądze? Większość indagowanych nie jest aktywna zawodowo, w przeważającej mierze korzysta z zasiłków z opieki społecznej. OPS (Ośrodek Pomocy Społecznej) wypłaca bezdomnym zasiłek stały oraz tzw. okresówki, których wysokość jest zróżnicowana. Deklarowana przez respondentów najczęściej kwota zasiłku okresowego 238,50 zł jest połową kryterium. Osoby o takiej wysokości zasiłku nie płacą za pobyt w noclegowniach. Za pobyt w schronisku podopieczni regulują 70% kwoty z okresowego zasiłku, ale tylko jeśli ich dochód (zasiłek stały plus okresowy) przekracza 464 zł. Wtedy suma odprowadzanej kwoty na rzecz placówki to 5 zł za dzień pobytu. Zasiłek ten jest uzależniony od wysokości innych świadczeń np. renty, co najlepiej obrazuje wypowiedź respondenta: takie instytucje mają swoje kryteria. Opieka Społeczna może dać nie więcej niż 238,50 na osobę. Ale w takiej sytuacji, kiedy mam rentę, nie mogą dać mi nic, bo moje kryterium przekracza 477 zł dochodowego, które musi być udokumentowane tak, żeby oni coś dali. A ja mam ponad 550 tej renciny, bo tego nie mogę KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 11

12 nazwać rentą. 300 wydaję na mieszkanie, 200 zostaje, ale nawet jakbym pił wodę i jadł suchy chleb, to bym nie przeżył. Często osoby chore korzystają z pomocy OPS, który refunduje w 100% leki, co pozwala zaoszczędzić część budżetu respondentów, którzy w wielu przypadkach pozostają na rencie. Kobiety bezdomne pozostające z dziećmi korzystają oprócz zasiłku stałego z zasiłku na dzieci, wypłacanego dwa razy do roku (stwierdzenie oparte o wypowiedź respondentki, niestety nie padła kwota). Jednak nie posiadanie domu, stałego meldunku, nie jest równoznaczne z nieposiadaniem pracy. Bardzo nikła część indagowanych ma inne źródło zarobku niż zasiłek, czy renta i jest to najczęściej praca czasowa (rozdawanie ulotek, prace administracyjne, pomoc w różnego rodzaju budowlankach, stróżowaniu), na czarno. Jeśli respondenci mają dochód z pracy zarobkowej, to nie przyznają się do niego przed pracownikami robiącymi wywiad (seria wywiadów jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadczeń z OPS), by dostać zasiłek okresowy. Ci, którzy pracują na umowę zarabiają nawet ponad średnią krajową, około 1500 złotych miesięcznie. Niestety ich przychód jest po części rozprowadzany na opłatę adwokata w sprawach, które się za nimi ciągną. Główny przedział dochodów uzyskanych przez osoby bezdomne bazuje na stawkach od 500 zł miesięcznie, za na przykład pracę dorywczą, do 800 zł, w skład, czego wchodzą dopłaty od państwa (zasiłki) czy stypendium za staż. Najczęściej bezdomni, jeśli w ogóle, pracują, to jako niewykwalifikowani robotnicy, na czarno, bądź na umowę zlecenie, w krótkim okresie czasu 2 dnia temu pracowałemumowa zlecenie. Nie przywiązują wagi do swoich umiejętności, zawodu, umiejętność pisania cv i listu motywacyjnego może być dla nich sprawą wielce kłopotliwą. W większości przypadków osoby pracujące nie mają zachowanego rytmu pracy. Ich obecność w pracy uzależniona jest od wezwania pracodawcy. Osoby takie np. : pracują na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy przez cały rok. O 14 muszę być tam, bo pracuję dalej tam, dwa dni wolne było, a teraz dalej pracuje. Inną kwestią jest, że osoby bezdomne chcą pracować bez rejestracji, ponieważ wtedy nie tracą zasiłku z opieki społecznej. To ja nie chciałam, bo jak korzystam też z OPS-u i nie chciałam, żeby mi odebrali. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 12

13 Znamienne jest to, że często rytm posiłków i godzin przyjęć do noclegowni nie sprzyja podjęciu pracy tymczasowej. Nawet jakby się chciało to nie da rady, bo są tylko 2 godziny wolnego 1,5. Przestrzegają tego, żeby na obiedzie być w schronisku. Bardzo zróżnicowany jest okres pozostawania bez pracy osób bezdomnych. Wielu z nich pracowało w kopalni, jako mechanik, spawacz, przedstawiciel handlowy lat temu i utraciło pracę w wyniku redukcji etatów w firmie. ostatni raz pracowałem dwa lata temu prywatnie- przy krawężnikach, różnie, 10 lat temu pracowałem- ogólnie budowlanka. Bardzo młodzi bezdomni mają odpowiednio mniejszy ten czas bezrobocia, ze względu na wiek, choć wcale nie wykazują się większą kreatywnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Bezdomni nie korzystający z opieki społecznej zarabiają na życie zbieraniem puszek, butelek, surowców wtórnych, bądź kradną. Chodzę, kradnę po sklepach wszelkie towary buty, skarpety, swetry, wszystko kradnę, co się da i z tego żyje. Jeszcze innym źródłem utrzymania jest żebractwo. Zapytywani podają, że o tego rodzaju pomoc finansową starają się na ulicy, dworcu, w Kościele, czy ogólniej u duchowieństwa: po plebaniach, po księżach poproszę o 50 gr, na dworcu. Reasumując uzyskane w ten sposób pieniądze (zasiłek z OPS stały plus zasiłki okresowe i na dzieci, renta, praca, pomoc od znajomych, zbieranie surowców wtórnych) przeznaczają bezdomni, których przebadaliśmy na: jedzenie, owoce, słodycze, ubranie (z ciucholandów), telefon, papierosy, maszynki do golenia i środki czystości, koszty rozprawy sądowej, opłaty za mieszkanie (u osób pozostających pod opieką kis), kolorową prasę, lekarstwa, alkohol, KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 13

14 2.5 Wyzwania, jakie stawia życie Zapytaliśmy uczestników rozmów, co ich zdaniem powinno ulec zmianie, aby polepszyła się ich sytuacja życiowa i co jednocześnie jest dużym problemem, na który teraz napotykają. Większość z nich zauważyła, że problem tkwi w sposobie życia, braku mieszkania, braku pieniędzy czy pracy, przewlekłej chorobie, problemach z prawem, braku możliwości uczenia się. Kolejni indagowani wskazywali swoją wypowiedzią, iż nie ma perspektyw dla życia, chyba, że (ktoś) ma po prostu bogatych tatusiów i mamusie. Poczucie bycia w dołku, czarna wizja przyszłości wynikać może z niedostatecznej opieki psychologicznej i niedostosowanej oferty resocjalizacyjnej. Ten czynnik psychologiczny pokazywał się również w poczuciu osamotnienia: To, że jestem tak daleko od domu. Brak emocjonalny bliskości, ciepła z drugim człowiekiem, bycia użytecznym jest bardzo ważną niezaspokojoną potrzebą bezdomnych, która rzutuje na braki w systemie wartości. Jakie, w tak krótkim opracowaniu opartym na takiej ilości materiału źródłowego, nie jesteśmy w stanie wykazać. W opinii respondentów alkohol stanowi dużą przeszkodę na ich ścieżce życia, czy po prostu brak odzieży i zaopatrzenia związanego z tą porą roku: Jeść mam, jest na magazynie, największy teraz problem, to buty muszę sobie kupić na zimę. Niektórzy, dotyczy to tych krótkotrwale bezdomnych (około roku, krótkotrwale w odniesieniu do tych, którzy są w tej sytuacji od 10 lat) mają nawyki z poprzedniego okresu życia, odnoszące się do sposobu ubierania, makijażu i chcieliby do nich powrócić. chciałabym kupić jakiś kosmetyk, jakiś ciuch, nosze już kilka lat, kupuje w ciucholandzie. Być może jest to najlepszy moment, w którym powinny działać instytucje wyciągające ludzi z bezdomności. Kiedy siła nawyku z normalnego okresu życia jest tak silna, że może być motorem postępowania takiej osoby. Potrzeba wyglądania, codzienna toaleta, takie najprostsze potrzeby, mogą być łącznikiem pomiędzy dwoma światami (bezdomnych i normalnym ). Ktoś starając się nie porzucać codziennych czynności pielęgnacyjnych może w ten sposób podtrzymywać swoje nastawienie zaradności, dbania o siebie. Inną kwestią, na którą wskazuje ten cytat, jest potrzeba celebracji pewnych momentów życia, odmiany. Przecież bezdomni w większości prowadzą monotonny tryb KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 14

15 życia, sprowadzający się do robienia tych samych w rzeczy, w połączeniu z planem funkcjonowania placówek pomocy i noclegowni im. św. Brata Alberta. A to uczczenie danej chwili ubiorem, zakupem jakiejś nowej rzeczy, odmiennym posiłkiem, spotkaniem ze znaczącą osobą tworzy punkty zwrotne życia. Chęć niepopadania w monotonię i marazm mogą się przejawiać na zewnętrznym poziomie potrzebą zmiany, chociażby ubioru. 2.6 Wiedza o instytucjach niosących pomoc i korzystanie z nich Podczas wywiadu pytaliśmy o znajomość instytucji niosących pomoc. Ze znanych w środowisku padły nazwy: Caritas (ubrania, jedzenie), Schronisko św. Alberta (nocleg, jedzenie), OPS (pomoc finansowa), PCK (ubranie, jedzenie), KIS, Kościół (ubrania, pieniądze, jedzenie), Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych (udział w nim jest płatny 100 zł na rok, wzamian otrzymuje się pomoc żywnościową z UE), wreszcie kurator (porada prawna). Indagowani będąc czasowymi podopiecznymi tych instytucji, zapytani wprost nie przyznają się do korzystania z ich pomocy albo wskazują tylko na szczątkowe korzystanie w postaci zasiłku. Nie jest to dla samych zapytanych równoznaczne z uzyskaniem pomocy finansowej od tych instytucji. Gdy pytanie staje się bardziej konkretne, o to gdzie można uzyskać pomoc finansową, materialną, nie znajdują takich instytucji społecznych. Te, z których korzystają w głównej mierze dostarczają im schronienia, odzieży i żywności; ewentualnie korzystają z sali telewizyjnej czy pracowni komputerowej. Zaznaczają, że gdy idzie o pomoc w wyjaśnieniu funkcjonowania i poruszaniu się po Urzędzie Pracy i jego ofercie czy spraw związanych z sądem, w placówkach pomocy socjalnej ktoś zawsze jej udzieli. Materiał w tym względzie jest ułomny (korzystanie z placówek pomocy socjalnej i ocena tej pomocy), tzn. od niewielu osób uzyskano odpowiedzi na zadany temat, aby móc w ogóle potwierdzić kryteria, w jakich oceniają placówki bezdomni. Marginalnym śladem zahaczającym o temat, jest wypowiedź jednej respondentki, w której to zestawia cechy, mogące świadczyć o autorytecie, jakim cieszą się pracownicy socjalni. Pozwolę sobie na przytoczenie ich (cech) i zaznaczenie, że materiał jest w tej kwestii naprawdę ubogi. Mowa o pracownicy socjalnej: Pokieruje gdzie mam uderzyć, doświadczona, wykształcona. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 15

16 Jak wynika z tekstu: osoby pracujące w sposób bezpośredni z bezdomnymi, mające z nimi kontakt, postrzegane są, jako uczynne, pomocne, z wiedzą i wykształceniem. Inną kwestią jest wewnętrzne nastawienie badanych do tych instytucji. Skłaniają się do stwierdzeń, że korzystanie z form pomocy, jakie dostarczają placówki jest dla nich drogą przymusu, a pojawienie się tam jest równoznaczne z ujmą na honorze: człowiek w tych instytucjach jest traktowany jak nikt; to musi być duży przymus, jakby jakaś potrzeba; nie ma innej szansy by to załatwić, więc jakby musi. Człowiek bezdomny nie ma pracy, to jest źle traktowany, gorzej, niż takie osoby, które normalnie funkcjonują. Bezdomni stroniący od noclegowni wskazują na relacje pomiędzy ich mieszkańcami i ogólne zasady prowadzenia takich placówek, jako czynnik odstraszający. Obawiają się być okradzionym przez współmieszkańców, nie chcą się również poddać zakazowi picia alkoholu. Jest to jednak ich wolny wybór, czy chcą korzystać ze schronisk. Instytucje, jak sami pytani wskazują niezbyt dobrze spełniają swoje role, ale choć jest dużo osób zagrożonych bezdomnością, w kręgu bezdomności- nie obarczają winą za to administracji lokalnej. Nie mówią o jej niechęci do zauważenia problemów w kręgu bezdomności. Takie stwierdzenia padały z ust respondentów. Inna sprawa, na ile są one wiarygodne. Pokazują być może nie nastawienie do korzystania z placówek, ale rodzaj pewnego nawyku mówienia o instytucjach w sposób negatywny, bez weryfikowania tych wypowiedzi poprzez życiowe doświadczenia. Może on być powielany z pokolenia na pokolenie albo w grupie środowiskowej. Podczas, gdy osoby pracujące bezpośrednio z bezdomnymi są wpuszczane do ich kręgu. Partycypują po części w ich świecie, stąd większa doza zaufania do nich ze strony respondentów i skłonność wypowiadania się pochlebnie o ich kompetencjach. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 16

17 2.7 Krąg przyjaciół, grupa wsparcia Osoby bezdomne nawiązują przyjaźnie z ludźmi w podobnej sytuacji. Tak to określili w przeważającej mierze nasi respondenci. Zjawisko dobrze opisuje stwierdzenie z cytatu jednej respondentki, iż są to raczej dobrzy znajomi. Relacje przyjacielskie są na ogół, nie wnikając w ich stopień zażyłości, niestabilne, uzależnione od warunków życia. Przyjaciół znajdują w schronisku, są to przyjaźnie trwające od pół roku do kilku, kilkunastu lat. W swoim kręgu opowiadają sobie o tym, przez co przeszli i jakie im towarzyszą w związku z tym odczucia, jednak niezbyt wylewnie. Ci przyjaciele przydają się również, gdy chodzi o pomoc finansową i duchową. Ludzie, którzy że tak powiem, którzy mają podobne życie, podobny los prowadzą, to jakoś bardziej się ze sobą integrują. I to jakoś w zasadzie oddziela ich od społeczeństwa, tych w kręgu ludzi zagrożonych bezdomności; no, ale jest to jakby przyjaźń z przymusu. Nie ma wyjścia i ktoś czasem musi coś za kogoś zrobić, po to by ta osoba mu też w innej sytuacji pomogła. Relacja wygląda na taką: my wykluczeni ze społeczeństwa trzymamy się razem, integrujemy się, by móc sobie świadczyć usługi na zasadzie wzajemności. Nie możemy liczyć na nikogo z zewnątrz, więc zdajemy się na prawa tylko naszego środowiska, bez odwołania do ogólnych zasad postępowania międzyludzkiego, nieważne czy wymuszających na nas sprawiedliwe działania. Nie ma zewnętrznych instytucji, które by sprawdzały funkcjonowanie zasad pożycia, nie wiemy co nas czeka, liczy się tylko teraz i tutaj. Dominującym nurtem w tworzeniu relacji z innymi jest kryterium abstynencji. Osoby same posiadające problemy z nałogiem za przyjaciół uważają tylko trzeźwych. Ten krąg przyjaźni w grupie środowiskowej, niekiedy poszerza się o przyjaźnie ze względu na inne wyróżniki. Na przykład: wspólne szkolnictwo (znajomi ze szkoły podstawowej), dawna praca, dawne miejsce zamieszkania (znajomi od małego, z jednego podwórka ). Bywa, że podstawą znajomości jest brak wyróżnika. Relacja tworzy się z przypadkowo spotkaną nową osobą, z którą znajduje się pewne tematy wspólne. Natomiast badani sami wskazują, że te przyjaźnie, zarówno ze starymi znajomymi, jak i nowymi, nie są w 100% satysfakcjonujące, nie znajdują wsparcia w kręgu przyjaciół. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 17

18 Czynnik czasowy w żaden sposób nie przesądza o bliskości relacji. Mam znajomych, znam ich 10 lat, nie wiem gdzie pracują zawodowo. Wypowiedź ta wskazuje jeszcze na inną kwestię, iż w środowisku bezdomnych temat pracy, tego z czego ktoś żyje nie jest wyznacznikiem określającym daną osobę w strukturze społecznej, bo nią się prawdopodobnie nie interesują. Żyją w izolacji od społeczeństwa, w swoim gronie. Aczkolwiek korelacja, na ile porzucenie środowiska pracy jest czynnikiem wzmagającym izolację od społeczeństwa, w oparciu o wchodzenie w to miejsce grup środowiskowych, jest tylko hipotezą, wymagającą sprawdzenia w kolejnych badaniach. Rodzina jest sprawą bardzo umowną oraz zakres pomocy, jaki bezdomni od niej otrzymują. Kształtuje się on w zależności od indywidualnych cech respondenta, tego jak potrafi utrzymać zażyłe relacje, jakie ma oczekiwania. Są też bliżej nam nieznane zespoły cech emocjonalnych, które predestynują ludzi do takiego sposobu życia. (Rodziny) Mają tylko nie chcą rodziny, wolą tułaczkę. Oni są, jak to oni na siebie mówią, oni są już tutaj długo, kilkanaście lat, ja tu jestem dopiero od lipca. I nie widzę siebie tutaj. Świadomie decydują się na wybór takiej drogi życiowej, która w ich mniemaniu daje poczucie wolności, niepodlegania wpływom. Odcięcie od pomocy rodziny niekiedy podyktowane jest sporą dozą dumy, czy wstydu: Szczerze? Unikam, jak wiem, że gdzieś byłem i zorientowałem się, nie że mi ubliżają czy coś, ale jak to się mówi chcą pomóc, czy finansowo czy tego, ale ja zawsze mówię nie jestem przygotowany, czy nie mam w co wziąć, następnym razem po prostu nie przychodzę. Wzajemne relacje w rodzinie i ważność ich utrzymywania często są wynikiem przeszłej dramatycznej historii rodziny. Bywa, że respondent prowadzony od najmłodszych lat przez placówki opiekuńcze, deklaruje ogromną chęć przebywania w rodzinie, wspierania się. Nawet jeśli pomoc taka jest bardzo ograniczona; tutaj słowo pomoc duchowa pozwala respondentom na niewnikanie w szczegóły tej pomocy i nieocenianie, na ile realnie rodzina jest dla nich wsparciem. Mój system był taki, że mając 7 lat byłem po prostu wzięty do placówki, odsunięty od cycka matki, znalazłem się niewiadomo gdzie, wywieziony na Helenkę. Gdy policjant mnie wylegitymował, mówił jaką mam bogaką historię, dlaczego? Bo ja uciekałem z tych placówek, bo chciałem być w domu. Aż w końcu zostałem wzięty do ośrodka poprawczego, bo o młodych jest taki stereotyp, że jak młody to pewnie złodziej i takie tam. Ja się do tego ustosunkuje. Pomagam im, ale co im pomagać, jeżeli oni są starsi. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 18

19 Większość osób bezdomnych ma zerwane więzi rodzinne, nie utrzymuje kontaktu z rodziną, nie może liczyć na wsparcie ze strony rodziny. Mały odsetek osób bezdomnych utrzymuje kontakt telefoniczny, listowny, bardzo rzadko odwiedzają rodziny. Poza instytucjami to głównie znajomi pomagają w pisaniu pism urzędowych, Kościół służy pomocą duchową. Nowe znajomości są zawierane w klubie AA lub poprzez Internet. Wyjątek stanowi nieduża grupa, jak podejrzewam bezdomnych kobiet (z którymi pozostają dzieci), które przeszły również przez dom Samotnej Matki. Obrazuje to również odmienność relacji w tej grupie, od relacji wśród mieszkańców męskich noclegowni. Są one bardziej zażyłe i ciepłe. Prawdopodobnie opieka nad potomstwem wyzwala nastawienie na takie kształtowanie związków z dziećmi. Koleżanki z Domu Samotnej Matki (nie wiadomo, czy pozostają jeszcze w placówce, czy się uniezależniły) opiekują się dziećmi podczas nieobecności matki. Jak mówi sama respondentka, może też liczyć na pomoc finansową z ich strony. Zaś najważniejsze jest to, że te relacje wydają się być normalne w tym sensie, że opierają się na ludzkiej bliskości i rozmowie, w której się pomaga. Ponadto koleżanki współuczestniczą w trudnych i ważnych wydarzeniach z życia respondentki. 2.8 Zainteresowania, ulubiony sposób spędzania czasu Co do ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu i zainteresowań indagowani wymienili: 1. ZAINTERESOWANIA DOTYCZĄCE WIĘKSZOŚCI BADANYCH sport- piłkę nożną, boks, oglądanie TV meczy głównie, historia (ii wojna światowa, czytanie o niej), 2. ZAINTERESOWANIA DOTYCZĄCE MAX 20% BADANEJ POPULACJI czytanie ( sensacje, kryminały, horrory, a nawet czasem bajki, lubię czytać, tylko się dziewczyny śmieją teraz, że jak idzie poczytać, to znaczy, że będzie spała ), spotkania z rodziną, motoryzacja, KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 19

20 film, muzyka, kino, serfowanie po sieci, porządki - lubię sprzątać w szafce, co drugi dzień przekładam, lubię porządek mieć, lubię zaglądać do tej szafy u góry, informatyka, języki obce, pomoc innym, monety, majsterkowanie, lotnictwo, specyficzne w dziedzinie: ekonomia, rysunek budowniczy, murarka, granie w piłkę nożną, fryzjerstwo, kosmetyka, kobiety, brak hobby lub nierozwijanie go w obecnej sytuacji, brakuje harcerstwa i ryb akwariowych, hodowli gołębi, wędkarstwa. 2.9 Oczekiwania związane z przyszłością W przebadanej grupie bezdomnych takie uzyskano wyniki: własne mieszkanie, dobra praca, założenie rodziny, wychowywanie dzieci, życie w trzeźwości, kupno domu na wsi, KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 20

ISBN:987-83-923109-5-2

ISBN:987-83-923109-5-2 Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Mama w pracy społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

MARIUSZ WOJTOWICZ KATARZYNA WNUK

MARIUSZ WOJTOWICZ KATARZYNA WNUK MARIUSZ WOJTOWICZ KATARZYNA WNUK Diagnoza i know-how zjawiska bezdomności na warszawskich dworcach pkp s.a. Na okładce wykorzystano zdjęcia autorstwa Olgi Cieślar Projekt, skład i łamanie: TEKST Projekt,

Bardziej szczegółowo

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Raport z badania przeprowadzonego w ramach programu 2010 Europejski

Bardziej szczegółowo

Badanie wykluczenia społecznego w Krośnie

Badanie wykluczenia społecznego w Krośnie Badanie wykluczenia społecznego w Krośnie RAPORT Z BADAŃ Rzeszów, 2010/2011 Projekt Badanie wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Wprowadzenie Podstawy prawne działań asystenta rodziny zostały wprowadzone Ustawą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW RAPORT Z BADANIA CZYNNIKÓW SUKCESU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre,

Bardziej szczegółowo

Quot homines, tot sententiae

Quot homines, tot sententiae Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy i ruinami, w nawiedzanych

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem

Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych - kluczem do walki z bezrobociem Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budŝetu państwa. Znajomość oczekiwań pracodawców i pracobiorców w zakresie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Trajektorie życiowe MISARN

Trajektorie życiowe MISARN Anna Olech Trajektorie życiowe MISARN RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PROJEKCIE "ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH MISARN" FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH IW EQUAL Instytut

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SIECI MPD NR 11

BIULETYN SIECI MPD NR 11 NR 11 1 Drodzy Czytelnicy! Tematyka podejmowana w naszym kolejnym biuletynie będzie i tym razem krążyć wokół zagadnień dotyczących praw osób z niepełnosprawnością. Praw płynących z Konwencji ONZ, której

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia

model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych doświadczenia Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+

Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+ Autorzy raportu Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Marta Olcoń-Kubicka Redakcja raportu Marta Olcoń- Kubicka raport koalicji dojrz@łość w sieci Wpływ Internetu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo