Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania marketingowe - podstawy. Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska"

Transkrypt

1 Badania marketingowe - podstawy Ewa Więcek-Janka Agnieszka Kujawińska

2 Istota, cele, rodzaje i zakres badań marketingowych St. Kaczmarczyk Zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych Ph. Kotler Systematyczne planowanie, zbieranie, analizowanie i przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo Wł. Mantura Gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji o przedmiocie badań, prowadzące do jego poznania 2

3 Ćwiczenie: Określ zakres wyżej wymienionych definicji Kaczmarczyk St. najwęższa definicja, techniki czyli daje nam możliwość wyboru gromadzi się informacji zapis, zapis nagranie, zapis na taśmie wideo, techniki informatyczne program komputerowy stworzony do zapisu; systematyczne tzn. systematyczne gromadzenie, jest to ważne bo każdy obszar badawczy w przedsiębiorstwie ma swój własny cykl życia, konkurencję i klientów musimy badać najczęściej, dlaczego jest ważna systematyka: aby mieć pewną perspektywę porównania. Interpretowanie jest subiektywna, wyciąganie wniosków nie jest obiektywne, chodzi o to, że osoba badająca dopuszcza się subiektywnej oceny obiektywnych wyników badań, aby można było generować dane w oparciu o jakieś systemy statystyczne, aby osoba badająca miała możliwość interpretowania i przekazania informacji w sposób przystępny 3

4 Kotler Ph. szersza definicja, podejście amerykańskie, jest bardziej klasyczne, lata 70-te 80-te, jest to szersze ujęcie badań, przekazywanie danych i informacji, ale nie ich interpretacja, ma pełnić rolę selektora, ma odseparować informację ważne od nieistotnych, Mantura Wł. pojęcie najbardziej szersze z przedstawionych definicji, to podejście jest bardzo ogólne. 4

5 Ćwiczenie: Opracuj definicję Definicja: Interpretacja: 5

6 Cechy badań marketingowych systematyczność powtarzalne w czasie, powtarzalne na jednostkach, celowość każde badanie musi realizować jakiś cel, musi być po coś robione, użyteczność badanie marketingowe musi zostać wykorzystane dla tego celu, który został postawiony, bardzo często się zdarza, że młodzi pracownicy robią badania, a potem te badanie nie zostają wykorzystane i lądują w koszu, zasada spirali wynik badania marketingowego powoduje to, że chcemy robić badania pogłębione i kolejne badanie będzie jeszcze bardziej szczegółowo wchodziło w problem, każde kolejne badanie nie tylko daje odpowiedzi, ale i stawia kolejne pytania, co skłania nas do kolejnych badań. 6

7 Ćwiczenie: Przedstaw cechy badań marketingowych na przykładach Cecha Badanie systematyczność celowość użyteczność zasada spirali 7

8 c.d Cecha Badanie systematyczność celowość użyteczność zasada spirali 8

9 Cykliczność badań marketingowych Kierownik zlecający (decydent) Interpretacja, prezentacja, wyniki Projektowanie badania Sprawdzenie i analiza danych Dobór próby Zbieranie danych Budowa instrumentu pomiarowego 9

10 Zakres badań marketingowych: Badanie warunków wewnętrznych (np. system wynagrodzeń, ergonomia). Badanie warunków działania przedsiębiorstwa, na które składają się: badanie warunków wewnętrznych, w skład których wchodzą m.in.: badania technik i technologii wytwarzania produktów; technik kształtowania asortymentu produktów; organizacji przedsiębiorstwa; badania rzeczowych, finansowych oraz ludzkich zasobów przedsiębiorstwa, badanie warunków zewnętrznych, na które składają się m.in.: badania ogólnych warunków działania, obejmujące analizy ekonomicznych warunków działania, warunków politycznych i systemu prawnego; analizy uwarunkowań społeczno- -kulturowych; badania struktury podmiotowej rynku, obejmujące analizy jakościowe i ilościowe konkurentów, programów ich działania, ich mocnych i słabych stron; badania potrzeb i popytu, obejmujące analizy wielkości potencjalnego rynku oraz preferencji odbiorców oraz rynku dostawców, 10

11 c.d. badania instrumentów oddziaływania: badania związane z produktem, w skład których przykładowo wchodzą analizy relacji między potrzebami odbiorców a funkcjami produktu, za pomocą których te potrzeby mogą zostać zaspokojone, badania związane z ceną, obejmują między innymi elastyczność cenową popytu; kształtowanie cen; strategie kształtowania cen konkurentów oraz testowanie cen w zależności od konfiguracji produktu, badania związane z dystrybucją, obejmują głównie analizy związane z funkcjonowaniem kanałów dystrybucji, tj. udziałem pośredników w osiąganiu celów przedsiębiorstwa, udziałem kanałów dystrybucyjnych w oddziaływaniu na rynek; udziałem pośredników w zbieraniu informacji o rynku oraz ich udziałem w wyniku ekonomicznym, badania związane z promocją, do których można zaliczyć analizy wartości budżetu promocyjnego; skuteczności poszczególnych instrumentów promocyjnych oraz efektywności działalności promocyjnej, badania rezultatów działania: wyników sprzedaży, udziału w rynku, wizerunku przedsiębiorstwa. 11

12 c.d. badania rezultatów działania: badania wyników sprzedaży, w skład których wchodzą pomiar i analiza przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa w różnorodnych przekrojach (produktowych, terytorialnych itp.), badania udziału przedsiębiorstwa w rynku, który dla niektórych produktów jest ważnym wskaźnikiem efektów działania przedsiębiorstwa, badania wizerunku przedsiębiorstwa, obejmujące analizy związane z postrzeganiem działalności przedsiębiorstwa przez klientów, pośredników i innych uczestników rynku. 12

13 Ćwiczenie: Określ zakres badań marketingowych Cel badań:. Zakres:.. Cel badań:. Zakres:.. Cel badań:. Zakres:.. Cel badań:. Zakres:.. 13

14 Badania eksploracyjne i eksplanacyjne EKSPLORACYJNE: identyfikacja zjawiska, niejasny zakres (bardzo rozmyty), prosta forma gromadzenia danych, mała próba, dobór subiektywny, analiza jakościowa (często ma charakter nieformalny; nie daje nam to konkretnej odpowiedzi, pozwala nam jedynie stwierdzić że problem istnieje), wnioski w formie sugestii, są to badania o charakterze rozpoznawczym, my na pracy dyplomowej będziemy mieli badania eksploracyjny, trzeba zdefiniować nietolerancje (np. religijne) oraz zakresy nietolerancji, charakter nieformalny nie dają odpowiedzi jak jest, dlaczego i co zrobić, żeby było inaczej, formą wniosku są jedynie sugestie. 14

15 EKSPLANACYJNE: weryfikacja hipotez, zakres ściśle określony, uporządkowana forma gromadzenia informacji, próba duża, dobór obiektywny, charakter formalny, analiza ilościowa, wnioski ostateczne rozstrzygnięcia, są to badania pogłębione / głębinowe / wyjaśniające, możemy ich użyć pojawią się hipotezy gdy stawia się / weryfikuje tezę, to stosuje się badania i metody z lat poprzednich (tzn. weryfikuje się tezę w oparciu o tę samą metodykę, gdy tę której użyto do udowadniania hipotezy do obecnej tezy), a gdy mowa o hipotezie, to opiera się o własne doświadczenia, hipoteza sugeruje, że jest to absolutna nowość. 15

16 problem badawczy musi być bardzo dokładny i jasny trzeba jasno określić czego dotyczy badanie i zaprojektować jaki będzie jego przebieg, a także umiejętnie stworzyć bazy danych (aby móc generować zestawienia), bardzo duża próba i dobór jest obiektywny, charakter formalny trzeba uzyskać zgodę na badania, przygotować kwestionariusze, zaakceptowane przez eksperta - np. firmy gdzie prowadzimy badania, analiza ilościowa w oparciu o analizę statystyczną; wnioski mają mieć formę ostatecznego rozwiązania, np. ekstrapolacje trendów (przewidywanie, co się dalej dzieje). 16

17 Porównanie Badania EKSPLORACYJNE identyfikacja zjawiska niejasny zakres prosta forma gromadzenia danych mała próba dobór subiektywny analiza jakościowa (charakter informacyjny) wnioski w formie sugestii Badania EKSPLANACYJNE weryfikacja zjawiska zakres ściśle określony uporządkowana forma gromadzenia informacji duża próba dobór obiektywny analiza ilościowa (charakter formalny) wnioski ostateczne rozstrzygnięcie 17

18 Ćwiczenie: Badanie eksploracyjne czy eksplanacyjne.... Cel badań Zakres niezbędnych informacji Forma gromadzenia informacji Próba Analiza informacji Wnioski 18

19 Kryteria badań marketingowych: czasu: ciągłości: podmiotu: miejsca: metody: dokładności: budżetowe: przedmiotu: historyczne ( ), bieżące (2007), perspektywiczne, ciągłe, okresowe, sporadyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, usługowe, w przedsiębiorstwie, konsumentów, kanał dystrybucji, symulacyjne, ankietowe, statystyczne, psychologiczne, internetowe, etc, opisowe, ilościowe, jakościowe, wysokonakładowe, niskonakładowe, produktu, ceny, popytu, promocji, konkurencji, itp. 19

20 Ćwiczenie: Określ kryteria badań marketingowych Kryterium Problem: Czasu Ciągłości Podmiotu Miejsca Metody Dokładności Budżetowe Przedmiotu 20

21 Proces badawczy 21

22 Etap 1 projektowanie badania Rozpoczęcie badań musi być poprzedzone identyfikacją problemu badawczego. Problem decyzyjny (on bowiem jest problemem pierwotnym) przekształcony w problem badawczy powinien być ujęty w kontekście sytuacji, z jakiej wynika. 22

23 Przykład Opracowanie opakowania dla urządzenia o wysokiej czułości - kontekst decyzyjny dotyczy ponadprzeciętnej ochrony urządzenia, jego marketingowej atrakcyjności i użyteczności. Prowadzi do opracowania różnych wariantów opakowania, a problem badawczy będzie dotyczył Oceny efektywności użyteczności i atrakcyjności wariantów opakowania. Wobec tego problem musi być dostatecznie skonkretyzowany, tak aby można było określić zakres informacji potrzebny do jego rozwiązania. Przy identyfikacji problemu badawczego należy korzystać z wyników badań prowadzonych nad innymi problemami o podobnym charakterze. 23

24 Przebieg procesu badawczego w badaniach ilościowych 24

25 PROGRAMOWA-NIE BADANIA Określenie celów badania Cele ogólne Cele cząstkowe Określenie przedmiotu badania Zdefiniowanie zbiorowości i jednostek statystycznych Wyodrębnienie cech Rzeczowej Czasowej Przestrzennej Określenie zakresu badania statystycznego Wybranie cech Ilościowych Jakościowych Wybór metod badania statystycznego Badania częściowe Badania całkowite (pełne) Reprezentacyjne Inne Sposób gromadzenia danych OBSERWACJA STATYSTYCZNA PREZENTACJA WYNIKÓW OBSERWACJI STATYSTYCZNYCH ANALIZA STATYSTYCZNA Spisy Rejestracja bieżąca i sprawozdawczość Dobór losowy, ankieta Kontrola zebranego materiału Formalna (ilościowa) Merytoryczna (jakościowa) Klasyfikacje i grupowanie statystyczne Typologiczne Wariancyjne Badania szeregów statystycznych Szeregi rozdzielcze Szeregi czasowe Inne Wykresy punktowe Tablice proste i złożone Badania tablic statystycznych Budowa wykresów statystycznych Wykresy liniowe Tablice robocze i tablice wynikowe Wykresy powierzchniowe 11 Analiza struktury zbiorowości 12 Analiza współzależności cech 13 Analiza zmian zjawisk w czasie Inne wykresy

26 Problem decyzyjny a problem badawczy 26

27 Hipotezy Formułowanie hipotez badawczych jest częścią składową formułowania problemu badawczego. Hipotezy badawcze są pewnymi przypuszczeniami, wstępnymi założeniami, które wyjaśniają analizowany problem. Określenie hipotez wymaga takiego przedstawienia badanego problemu, aby można było wyodrębnić istotne związki i zależności, jakie występują w jego obrębie. 27

28 c.d. gdy stawia się / weryfikuje tezę, to stosuje się badania i metody z lat poprzednich (tzn. weryfikuje się tezę w oparciu o tę samą metodykę, gdy tę której użyto do udowadniania hipotezy do obecnej tezy), a gdy mowa o hipotezie, to opiera się o własne doświadczenia, hipoteza sugeruje, że jest to absolutna nowość, Hipoteza zerowa - większość kobiet pracuje zawodowo, hipoteza alternatywna - większość kobiet w Polsce nie pracuje zawodowo. Hipotezę główna rozbija się na hipotezy szczegółowe, która oprócz tego pokazuje nam różnorodność grup społecznych (> kobiet po 65 roku życia, pracuje zawodowo hipoteza nie do udowodnienia), hipotezę weryfikuje się za pomocą testów statystycznych, 28

29 Ćwiczenie: Postaw hipotezy 0 i alternatywne Problem badawczy Hipoteza 0 Hipoteza alternatywna 29

30 Opis czynności w procesie badawczym 30

31 Etap projektowania badania nie może się obejść bez dokładnego opisu czynności, które należy wykonać, aby w jak najkrótszym czasie doprowadzić do osiągnięcia celu badania. Plan badawczy określa w głównej mierze czas wykonania i środki finansowe konieczne do jego realizacji. Na tym etapie projektowania badania należy określić jego przewidywane koszty. Składają się na nie koszty materiałów, pracy, transportu, delegacji, ogólne i inne, które można zakwalifikować do kosztów stałych i zmiennych badania. 31

32 Przykład: lp Opis czynności 32

33 Etap 2 - dobór próby Pobranie próby z populacji określonej w wykazie (spisie wszystkich jednostek populacji) jest istotną częścią procesu badawczego, ponieważ na podstawie wyników pomiaru próby formułuje się wnioski opisujące całą zbiorowość. Próbę dobiera się z populacji będącej znaną, skończoną zbiorowością, o której badacz chce uzyskać określone informacje. Jednostka próby może być prosta (jednostkowa), jak np.: respondent, pracownik określonego działu, produkt. 33

34 Wykaz populacji Wykaz, czyli operat (spis wszystkich jednostek populacji) badania musi zostać utworzony zgodnie z następującymi zasadami: odpowiedniości wykaz powinien wiernie odzwierciedlać badaną populację z uwzględnieniem jej aktualności, kompletności wykaz powinien zawierać wszystkie jednostki badanej populacji, wyłączności każdy element populacji powinien występować tylko raz, dokładności wykaz nie może zawierać jednostek nieistniejących lub nienależących do badanej populacji. 34

35 Dobór próby KROK I Zdefiniować populacje KROK III Wybrać procedurę doboru próby KROK V Wybrać elementy próby KROK II Zdefiniow ać ramę doboru próby KROK IV Określić wielkość próby KROK VI Zebrać dane z wyznaczonych elementów 35

36 Ćwiczenie: Opisz dobór próby lp Etap Charakterystyka Zdefiniowanie populacji Ramy doboru próby Procedura doboru próby 4. Wielkość próby 5. Dobór elementów próby 6. Pomiar 36

37 Liczebności próby stosowane w różnych typach badań marketingowych RODZAJ BADANIA LICZEBNOŚĆ TYPOWA LICZEBNOŚĆ MINIMALNA Studium rynku Studium strategiczne Test rynkowy Test koncepcji produktu Test wariantu nazwy Test opakowania Test reklamówki TV Test reklamówki radiowej Test ogłoszenia prasowego Wywiad zogniskowany 8-12/region 8/region 37

38 Dobór próby METODY DOBORU PRÓBY: losowy (zakłada przypadkowy udział jednostek w próbie): losowanie proste, losowanie systematyczne, nielosowy: dobór jednostek typowych, dobór metodą kwotową, dobór celowy przy badaniach ekploracyjnych, o tym co trafia do próby decyduje cel. 38

39 Metody losowe METODA LOSOWA tak metoda, w której przypadek decyduje że coś trafia do próby. Losowanie proste, które odbywa się za pomocą liczb losowych. Do losowania większych ilości (np. kilkaset i więcej) używa się czterocyfrowych tablic liczb losowych. Wadą takiego losowania jest niebezpieczeństwo niezapewnienia próbie reprezentatywności, ponieważ do próby dostają się jednostki przypadkowe, które nie muszą w pełni charakteryzować populacji. Losowanie systematyczne, które polega na podziale operatu populacji na równe interwały. Na przykład, losowanie próby do wywiadu zogniskowanego będzie wyglądało następująco: wyznaczenie próby n = 12 przedsiębiorstw z 84-elementowego wykazu (N) wymaga podziału tego wykazu na 7 równych interwałów (k), gdzie: Z pierwszego interwału wybiera się losowo numer, a każdy następny co k. Jeżeli zostanie wylosowana jednostka o numerze np. 3, to kolejnymi wylosowanymi będą: 10, 17, 24, 31 itd. Metodę tę stosuje się przy dużych wykazach i dużych próbach. 39

40 Metody nielosowe Metodę doboru jednostek typowych, która polega na takim doborze jednostek prostych lub złożonych, które są uważane za jednostki typowe (przeciętne). Przykładem mogą być gospodarstwa domowe o przeciętnych dochodach, przedsiębiorstwa o średnim zatrudnieniu. Metoda ta często jest stosowana we wstępnych etapach badań eksplanacyjnych, pomiarach pilotowych, ocenie konstrukcji kwestionariusza. Wadą jej jest niewielka reprezentatywność (często dobór podyktowany jest wygodą badającego) nawet w stosunku do metody doboru losowego prostego. Metodę doboru kwotowego, która opiera się na założeniu, ze próba musi być reprezentatywna dla wszystkich elementów populacji, stąd też struktura próby ze względu na szczególne cechy jest taka sama jak struktura badanej zbiorowości. Próbę dobiera się w następujących sekwencjach. 40

41 Przykład doboru metodą kwotową Badaną populację dzieli się na grupy (warstwy) według określonych, istotnych cech-kryteriów, jak np.: wielkość przedsiębiorstwa, liczba zatrudnionych, liczba wprowadzanych innowacji, zakres produkcji itp. Dobór próby wymaga dokładnej znajomości struktury badanej populacji ze względu na pożądane cechy. Po dokładnym określeniu warstw należy ustalić udział procentowy wybranych warstw w populacji badanej. Następnie oblicza się skład próby proporcjonalnie do udziału poszczególnych warstw w populacji. Składowe poszczególnych warstw w próbie noszą nazwę kwot. 41

42 tyś 3 tyś 2 tyś 3 tyś 6,67% 10% 6,67% 10% / * 100 = = 6,67% Do próby chcemy 1000, zatem: 6,67% z 1000 = 67 42

43 Ćwiczenie: Dobierz metodą kwotową Populacja studentów wybranego wydziału Politechniki Poznańskiej wynosi 1000 osób. Zebrano następujące informacje o populacji: 60% studentów studiuje w trybie niestacjonarnym 60% studentów to mężczyźni 80% studentów mieszka poza Poznaniem 45% studentów studiuje na I stopniu studiów inżynierskich Wydział prowadzi 4 kierunki studiów (liczba studentów jest równa na każdym kierunku) 43

44 Etap 3 wybór metody i budowa instrumentu pomiarowego W badaniach marketingowych wykorzystuje się dwa źródła danych: wtórne: cechą źródeł wtórnych jest to, że są łatwo dostępne bez konieczności prowadzenia wysokonakładowych badań własnych. pierwotne: zaletą badań pierwotnych jest ich oryginalność i niedostępność dla konkurentów działających na rynku. Służą zwykle do opisu szczegółowego zagadnienia. 44

45 Podstawowe źródła informacji Badania pierwotne Badania Wtórne badania i opracowania bezpośrednie (wyniki i sprawozdania przedsiębiorstw, ankiety, wywiady osobiste, pocztowe i telefoniczne.) obserwacje eksperymenty (testy, symulacje) roczniki statystyczne branżowe roczniki statystyczne województw informacje statystyczne ( miesięczne, kwartalne) opracowania statystyczne (np. rynek wewnętrzny) publikacje specjalistyczne GUS, SWW, np. wyniki spisu powszechnego, raporty publikacje i sprawozdania organizacji, zrzeszeń i związków, placówek naukowych publikacje i opracowania publikacje w mass mediach katalogi targowe (POLAGRA, MTP itp.) CBOS, OBOP, PENTOR 45

46 wewnętrzne przykłady, faktury sprzedaży, sprawozdania z rozmów sprzedawców, rachunki kosztów handlowych sprzedawców, noty kredytowe, karty gwarancyjne Dane wtórne zewnętrzne publikowane komercyjne prace teoretyczne, księgi okresowe, periodyki, źródła statystyczne, dokumenty finansowe dane demograficzne, dane z paneli pocztowych, dane z inwestycji sklepowych, dane skaningowe, dane na temat kontaktu z reklamą 46

47 Rodzaje źródeł Rodzaj pomiarów Formy pomiarów Wybrane metody pomiarów ŹRÓDŁA WTÓRNE POMIARY WTÓRNE Zbieranie danych wew. Zbieranie danych zew. Wybór, kolekcjonowanie, studiowanie różnych źródeł Wyszukiwanie, kompilacja, kopiowanie, kupno gotowych zbiorów danych ŹRÓDŁA PIERWOTNE POMIARY PIERWOTNE Pierwotne sondaże pośrednie Pierwotne sondaże bezpośrednie Ankiety Inne sondaże pośrednie Wywiady Inne sondaże bezpośrednie Ankieta pocztowa Ankieta prasowa Ankieta audytoryjna Ankieta ogólna Ankieta bezpośrednia Metoda delficka Wywiad telefoniczny Pozostałe metody sondaży pośrednich Wywiad osobisty Wywiad grupowy Metody projekcyjne Pomiary fizjologiczne Metoda obserwacji Rejestracji i spis(panele) Degustacje i oceny próbek 47 Eksperymenty Laboratoryjne Terenowe Metody symulacji Test audytoryjny Test tachistoskopowy Metoda STM Test rynkowy standardowy Test rynkowy kontrolowany Metody ręczne

48 Pierwotne sondaże pośrednie: ankiety (metoda ankietowa), wywiad telefoniczny (metoda wywiadu tel.) brak kontaktu bezpośredniego, umożliwia zadawanie pytań otwartych, opisujące daną ocenę, wywiad delficki polega na tym, że jeśli mamy ambitny problem badawczy, zwykle taki który nie był jeszcze badany, rozmawia się z ekspertami; podczas rozmowy zaczyna się od czegoś ogólnego ale dalej wchodzimy głębiej. Po roku takich rozmów można uchodzić za ekspertów dużo lepszych od naukowców. 48

49 sondaże bezpośrednie (forma gromadzenia informacji o danym problemie oko w oko ): wywiad indywidualny zadajemy pytania siedząc naprzeciw respondenta, możliwość dyskusji, uzyskujemy mnóstwo informacji czy np. dobrze jest skonstruowana ankieta, wywiad grupowy focus grup w grupach od 8 do kilkunastu osób - daje dużo informacji o np. oceny programu studiów, łączenie doświadczeń dzięki czemu uzyskujemy więcej informacji; musi być moderator, który kieruje rozmową, panele polega to na tym, że tą samą grupę badawczą badamy w różnych odstępach czasu (np. bliźnięta badane co 4 lata), 49

50 eksperymenty: laboratoryjne są zamknięte, obserwacja uczestniczące, agent (marketing szeptany), terenowe są to eksperymenty, które są przeprowadzane na rynku, w miejscu gdzie dochodzi do kontaktu dostawcy z odbiorcą. 50

51 Metody badań marketingowych Metoda obserwacji Metoda wywiadu Metoda ankietowa Eksperymenty 51

52 Metoda obserwacji 52

53 Jeżeli chcemy aby obserwacja stała się narzędziem naukowym należy ją starannie zorganizować. Istotne są: ramy obserwacji: określić temat obserwacji, np. sposoby zachowania się w danej sytuacji, dokonać wybory pola np. ograniczenie miejsca, dokonać doboru środka, zakres obserwacji rozciąga się od przypadkowych do usystematyzowanych obserwacji np. analiza sposobu pracy, rejestracja ruchu ramion, kolejność obserwacji, szczegółowy zapis napływających informacji wykonuje się go według założonych wcześniej zasad co pozwala na jego użycie w późniejszym czasie. 53

54 Błędy podczas obserwacji subiektywizm: horyzont to pewien brak, np. inteligencji, uwagi, wiedzy. Rozpatrywany w zależności od otrzymanych danych, brak rzeczywistości dokonywanie selekcji ze względu na wyznawane wartości, zabarwienie uczuciowe zniekształcenie pod wpływem afektu, wybór perspektywy przeoczenie cech lub ich nadmiar, stronniczość wtedy gdy badacz ulega wpływom jeszcze przed rozpoczęciem badania, efekt Halo (efekt aureoli) niektóre wcześniej spostrzeżone cechy np. pierwsze wrażenie przysłania ocenę bieżącą, ale także: łatwa i szybka akceptacje nieprecyzyjnej obserwacji, odczytywanie wyników zgodnie z oczekiwaniami, ciążenie w kierunku wyników średnich, zmęczenie, nadmierny pośpiech, pochopne formułowanie wniosków. 54

55 Metoda wywiadu Wywiad jest podstawową metodą badawczą wykorzystywaną w naukach behawioralnych (socjologii, psychologii, zarządzaniu i marketingu)a polega na zadawaniu badanym przez badacza mniej lub bardziej sformalizowanych pytań. Im większy jest stopień sformalizowania pytań (standaryzacja wywiadu) tym mniejszą swobodę ma osoba prowadząca wywiad i tym większą role odgrywa instrument. Ze względu na otwartość wypowiedzi na jednym krańcu takiego kontinuum można umieścić wywiad swobodny na drugim zaś wywiad standaryzowany. 55

56 Wywiad swobodny (otwarty) Wywiad swobodny jest metodą badawczą należącą do grupy metod jakościowych. Zawiera głównie pytania nieskategoryzowane, tzn. że badacz posługuje się dyspozycjami do wywiadu, czyli luźno sformułowanymi problemami, które szeroko omawia z osobą badaną. W wywiadzie swobodnym nie ma znaczenia kolejność zadawania pytań, lecz aranżowanie sytuacji zbliżonej do naturalnej rozmowy. Najistotniejsze w tej metodzie jest wzbudzenie motywacji respondenta do udzielania szczerych odpowiedzi. 56

57 Wywiad standaryzowany W badaniach marketingowych, gdzie często liczy się czas uzyskania konkretnych wyników wywiad standaryzowany wydaje się być bardzo przydatny. Badacz dysponuje kwestionariuszem w którym znajdują się zaplanowane pytania ułożone w odpowiedniej kolejności w określonej formie i stylistyce. 57

58 Zalety i wady wywiadu Czynniki pozytywne ciekawość poznawcza badacza, empatia badacza, ciekawość danego tematu, motywowanie badanego do udzielenia pomocy badaczowi, szansa na własną ekspresję, traktowanie wywiadu jako wyróżnienia własnej osoby, badający może korzystać z materiałów pomocniczych, tj. z plansz, próbek wyrobów, zdjęć. Czynniki negatywne długość trwania wywiadu, dociekliwość w kwestiach drażliwych, brak przygotowania do zastanej sytuacji społecznej badanego, nietypowa sytuacja badania, 58

59 Wywiady pogłębione Wywiady pogłębione mają na celu: dogłębne rozpoznanie badanego problemu np. przebieg procesu komunikacji w strukturze organizacyjnej lub ukrycie rzeczywistej intencji i problemu badawczego, np. analiza przepływu komunikacji w strukturze organizacyjnej (istotą jest identyfikacja zakresu sprawowania władzy w strukturze organizacyjnej). Wywiady pogłębione wykorzystywane są najczęściej przy badaniu motywacji, emocji związanych z problemem badawczym 59

60 Grupowe wywiady pogłębione Pogłębiony wywiad grupowy, inaczej zwany - zogniskowanym wywiadem grupowym (focus group interview). Podstawowym atrybutem metody wywiadu grupowego jest dynamika grupy, rozumiana jako interakcja między członkami danej grupy i prowadzącym wywiad moderatorem. Gdzie: grupa to zbiór jednostek pozostających ze sobą w pewnych stosunkach, dzięki którym jednostki te są zależne od siebie. 60

61 Zaletą wywiadu grupowego jest możliwość wykorzystania wielu właściwości grupy społecznej efekt synergii - wspólny wysiłek grupy pozwala na generowanie szerszej gamy pomysłów; efekt kuli śniegowej - komentarze części uczestników grupy wywołują repliki innych; pozwala to na zaangażowanie innych uczestników dyskusji; efekt stymulacji - grupa wyzwala większą motywację i entuzjazm do wykonywania danego zadania; efekt bezpieczeństwa - uczestnicy grupy mają większe poczucie bezpieczeństwa, pozwala to na ujawnianie rzeczywistych motywów i opinii; efekt spontaniczności - wypowiedzi są bardziej naturalne i spontaniczne. 61

62 Kryteria klasyfikacji grupowych wywiadów pogłębionych kryteria liczba uczestników wywiadu czas trwania wywiadu częstotliwość stosowania (powtarzalność) sposób doboru próby miniwywiady brief powtarzane (dwukrotnie) grupy konfliktowe wywiady z parą uczestników rozszerzone (3-4 godzin) panele wrażliwości grupy pokrewieństwa klasyczne (do 9 osób) klasyczny (2-3 godziny) wywiady konfrontacyjne 62

63 Rodzaje wywiadów grupowych Miniwywiady grupowe (mini-groups) to rodzaj wywiadu pogłębionego, w których uczestniczy od 4 do 6 respondentów. Respondentami są często osoby należące do tzw. grup trudnych (osoby w konflikcie, podejrzani, itp.). Wywiady z parą respondentów (paired interviews) są stosowane wówczas, gdy respondenci są równorzędnymi partnerami w pewnym procesie decyzyjnym oraz gdy reprezentują oni odmienne punkty widzenia. Potocznie ta metoda nazywana jest debata. Głównym celem takiego wywiadu jest uwypuklenie drogi osiągnięcia konsensusu lub pojawiającego się konfliktu, jego ewentualne kierunki eskalacji oraz ustalenie stopnia wpływu każdej ze stron na możliwość kompromisu. Klasyczne wywiady z 8-9 respondentami, to najczęściej realizowane formy wywiadów grupowych. 63

64 Podział ze względu na czas trwania wywiadu Skrótowe wywiady grupowe (brief), podczas których osoby uczestniczące odpowiednio kierowane przez moderatora, mają skoncentrować się na kwestii najistotniejszej dla problematyki badania. Tego typu wywiady są często przeprowadzane w ramach. Rozszerzone wywiady grupowe (extended groups), obok czasu trwania wyróżnia je stosowanie technik wspomagających. Wywiad z grupą badaną trwa około 3-4 godzin. Znaczną jego część poświęca się na wprowadzenie technik angażujących respondentów w twórczą realizację zadań. Są to przede wszystkim techniki projekcyjne, jak np. psychodrama czy collage, a także techniki generacji nowych pomysłów, np. burza mózgów. Klasyczne wywiady, te najczęściej realizowane wywiady grupowe trwają zwykle od 1,5 godziny do 2 godzin i dotyczą problematyki specjalistycznej doskonale znanej uczestnikom badania. 64

65 Podział ze względu na częstotliwość Wywiady grupowe powtarzane (reconvened group) to technika pozwalająca na zbadanie zmienności w wyrażaniu opinii i postaw. Jest przeprowadzana dwukrotnie z tą samą grupą respondentów. Panele wrażliwości to wielokrotne spotkania z tymi samymi respondentami (sensitivity panels). Wykorzystuje się tu liczne techniki wspomagające. Dane zebrane za pomocą paneli wrażliwości są pełniejsze, głębsze, uczestnicy okazują swoje prawdziwe uczucia i przejawiają większą kreatywność. 65

66 Podział ze względu na kryteria doboru próby Wywiady z grupami konfliktowymi (conflict groups). W tej formie wywiadu uczestniczą badani będący potencjalnymi reprezentantami antagonistycznych poglądów. Wywiady z grupami pokrewieństwa (affinity groups), to wywiady w których biorą udział członkowie rodzin, grupy sąsiedzkie lub inne o wyraźnej - silnej konsolidacji. Wywiady konfrontacyjne (management encounter groups). Biorą w nich udział przedstawiciele dwóch ścierających się stron problemu (konkurenci na rynku, kupujący i sprzedający określone produkty), pozostających często w konflikcie. 66

67 Wywiad grupowy wymaga odpowiedniej organizacji i powinien być prowadzony zgodnie z określonym planem, który obejmuje kilka etapów: przygotowanie miejsca; rekrutację uczestników; wybór moderatora; opracowanie instrukcji; przygotowanie końcowego raportu. 67

68 Etapy organizacji grupowych wywiadów pogłębionych 1. przygotowanie miejsca pokój konferencyjny z lustrem weneckim, mikrofonami, kamerami. 2. rekrutacja uczestników dobór jednostek typowych z werbunku ulicznego zaproszenie ekspertów 3. wybór moderatora przygotowanie psychologiczne i socjologiczne wiedza z zakresu: podejmowanej problematyki i badń marketingowych cechy osobowościowe: wrazliwość, komunikatywność, stanowczość, itd. 4. opracowanie instrukcji zawierającej: podstawowe zagadnienia, które maja byc wyjasnione, zasady interakcji w grupie, cele wywiadu, sposoby pobudzania dyskusji, zasady wprowadzania ograniczen i kontroli wypowiedzi. 5. przygotowanie raportu wstępny raport pisany "na gorąco" raport końcowy opracowany na podstawie zebranych materiałów audio i video nawiązujay do postawionych celów 68

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Wicka Monografia powstała na podstawie wyników badań wykonanych w ramach projektu badawczego nr N N310 105239 pt. Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń finansowanego

Bardziej szczegółowo

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH w2 str. 1 2. PROJEKTOWANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Jak sformułować problem Ważne jest jasne i precyzyjne sformułowanie problemu do przeanalizowania, czyli ich zaprojektowanie. Pierwszym krokiem w każdym badaniu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak

Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Rzeszów, 20 grudnia 2010 Krzysztof Kud, Katarzyna Nowak, Katarzyna Wanat, Marian Woźniak Grzegorz Woźniak Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego. pod redakcją Macieja Szafrańskiego Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego pod redakcją Macieja Szafrańskiego Spis treści 1. Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej

Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej Badania empiryczne i ich znaczenie w pracy naukowej 6.1 Istota i cel badań naukowych 6.2 Rodzaje badań empirycznych 6.3 Procedury procesu badawczego 6.4 Metody i techniki badań empirycznych 6.5 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 9. Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Koncepcja badawcza przygotowana na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i 1. Istota projektu i kontekst badań

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL

Słowem wstępu. Zapraszam do lektury! BEATA RATUSZNIAK REDAKTOR NACZELNA MEDIA2.PL 2 Słowem wstępu Rosnąca popularność Internetu zmusza marketerów do podejmowania nowych wyzwań. Jak możemy poznać potrzeby internautów, potrzeby grupy docelowej naszego biznesu? Temu właśnie służą badania

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU

PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: METODOLOGIA BADAŃ W NAUKACH O ZARZĄDZANIU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT DO WYBORU ) Łódź Spis treści Blok 1/ Moduł 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych.

Po drugie jest to dyscyplina naukowa, traktująca o metodach liczbowego opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych. PROJEKTOWANIE BADANIA STATYSTYCZNEGO Termin statystyka ma wiele znaczeń. Po pierwsze określa się nim zbiór informacji liczbowych, dotyczących celowo wybranej grupy zjawisk. W tym sensie mówi się np. o

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac dyplomowych

Metodyka pisania prac dyplomowych Metodyka pisania prac dyplomowych Opracował: prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2013/2014 1 Spis treści 1. Wymogi stawiane do układu pracy dyplomowej 2. Przypisy w pracy dyplomowej 3. Wymogi edycyjne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo