Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad Wydanie 2., uzupełnione

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione"

Transkrypt

1 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione

2 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie: Jolanta Czarnotta-Mączyńska, Marta Firsiuk, Małgorzata Lipska, Zofia Lisiecka Redaktor cyklu: Zofia Lisiecka Wydawca: Wydział Badań i Ewaluacji CKE -84 Warszawa, ul. Łucka tel Wydanie., uzupełnione Warszawa, listopad 7

3 Cykl broszur Teoria i praktyka egzaminowania powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników procesu egzaminowania na syntetyczne, popularyzatorskie ujęcie trudnej problematyki związanej z diagnostyką edukacyjną, w szczególności zaś z ocenianiem wewnątrzszkolnym i egzaminowaniem zewnętrznym. W kolejnych publikacjach przybliżone zostaną kwestie związane z planowaniem badań osiągnięć uczniów, jakością materiałów egzaminacyjnych, metodą pomiaru dydaktycznego, organizacją i przeprowadzaniem egzaminów, analizą i interpretacją wyników egzaminu, wykorzystaniem wyników egzaminów w podnoszeniu jakości pracy szkoły, etc. Cykl przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli i dyrektorów szkół, ale może też stanowić pomoc dla tych, którym nieobojętna jest jakość polskiej edukacji wizytatorów, opiekujących się szkołami pracowników jednostek samorządów terytorialnych, rodziców, dziennikarzy. Mamy nadzieję, że niniejsza broszura, w swojej strukturze przypominająca ilustrowany słownik tematyczny, przybliży Państwu podstawy statystyki, dostarczając licznych przykładów, jak można wyniki prowadzonych analiz wykorzystać w praktyce. Liczymy też, iż ilustrujące pojęcia statystyczne cytaty z publikacji przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopomogą w niełatwej drodze od teorii do praktyki oceniania i egzaminowania. Wydział Badań i Ewaluacji CKE

4 SPIS TREŚCI Podstawowe parametry statystyczne pomocne w analizie ilościowej wyników...s. 5 Miary położenia...s. 7 Miary tendencji centralnej...s. 7 Modalna......s. 8 Mediana...s.8 Średnia arytmetyczna...s. 8 Średnia ważona...s. 9 Kwantyle...s. 9 Kwartyle...s. 9 Zastosowanie podstawowych miar tendencji centralnej...s. Miary rozproszenia (zróżnicowania)...s. 4 Rozstęp...s. 4 Wariancja...s. 4 Odchylenie standardowe...s.5 Miary współzmienności...s. 6 Korelacja...s. 6 Przykładowe zestawienie wyników egzaminu zewnętrznego...s. 7 Podstawowe parametry statystyczne pomocne w analizie ilościowej wyników zadań egzaminacyjnych i testu...s. 8 Rozkład liczebności...s. 8 Łatwość zadania/testu...s. 9 Trudność zadania/testu...s. Frakcja opuszczeń...s. Moc różnicująca zadania...s. Rzetelność pomiaru...s. Efekt standardowy...s. 5 Wynik standardowy...s. 6 Skale znormalizowane...s. 8 Pojęcie normy...s. 8 Normalizacja wyników testowania...s. 9 Obszar wyników typowych...s. 9 Definicje wybranych skal znormalizowanych...s. Skala staninowa...s. Standardowa piątka...s. 4 Skala centylowa...s. 6 Skala akademicka CEEB...s. 7 Przykłady analiz wyników egzaminów zewnętrznych...s. 4 Analiza i interpretacja wyników staninowych uczniów i szkół...s. 4 Analizy porównawcze i korelacyjne...s. 57 Zastosowanie wybranych skal znormalizowanych w analizie wyników matury podczas rekrutacji na wyższe uczelnie...s. 59 Źródła danych...s. 6 Polecana literatura...s. 6 Wydział Badań i Ewaluacji CKE 4

5 PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE POMOCNE W ANALIZIE ILOŚCIOWEJ WYNIKÓW Analiza ilościowa wyników polega na zebraniu, zestawieniu, statystycznym opracowaniu i interpretacji danych uzyskanych podczas badań edukacyjnych, psychologicznych, społecznych, itp. Opiera się na analizie statystycznej, dzięki czemu uzyskujemy możliwość dokładniejszego porównania i opisu badanych grup lub zjawiskffff. Tabela. zawiera charakterystykę podstawowych wskaźników pomocnych w prowadzeniu analiz i interpretowaniu wyników oceniania osiągnięć uczniów. Tabela. Podstawowe parametry statystyczne wykorzystywane w analizie i prezentacji wyników osiągnięć edukacyjnych [6]FFFF Parametry statystyczne służące do analizy zadań i testu Analiza zadania/testu Parametry statystyczne służące do analizy wyników testowania Ustalenie miar położenia Ustalenie miar rozproszenia Sposoby porządkowania i grupowania wyników testowania Porządkowanie i grupowanie zaobserwowanych wartości zmiennej (tu: wyników testowania uczniów) Łatwość Trudność Wariancja zadania Moc różnicująca średnia arytmetyczna Modalna Mediana Kwantyle Rozstęp Wariancja testu Odchylenie standardowe Rozkład punktowy Rozkład liczebności Rozkład staninowy Rozkład centylowy Skala CEEB Tabela. Podstawowe parametry statystyczne wykorzystywane w analizie i prezentacji wyników osiągnięć edukacyjnych charakterystyka [6] Nazwa parametru Oznaczenie Objaśnienie f o stosunek liczby uczniów, którzy nie podjęli się rozwiązania danego zadania (opuścili je) w teście do liczby egzaminowanych uczniów p stosunek liczby punktów uzyskanych przez ucznia/ów do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za zadanie lub test q stosunek liczby uczniów, którzy nieprawidłowo rozwiązali zadanie w teście do liczby egzaminowanych uczniów np. D 5, zdolność zadania (zadań testowych) do odróżniania uczniów o R pb wyższych i niższych osiągnięciach egzaminacyjnych X średni wynik uzyskany przez badaną grupę uczniów (np. klasę szkolną) wynik środkowy zbioru wyników egzaminowania określonej populacji mediana Me (np. klasy szkolnej), uporządkowanych w kolejności malejącej lub rosnącej kwartyle Q układ wyników w procentowych przedziałach 5, 5 i 75 frakcja opuszczeń zadania łatwość zadania/testu trudność zadania moc różnicująca zadania średnia arytmetyczna wyników modalna (dominanta) Mo wynik najczęściej występujący w badanej grupie rozstęp różnica pomiędzy najwyższym a najniższym wynikiem uzyskanym R (obszar zmienności) przez daną grupę uczniów podczas badania wariancja s średnia arytmetyczna kwadratów odchylenia wyników uzyskanych x przez uczniów od ich średniej wartości odchylenie miara rozrzutu wyników, pozwalająca na ustalenie przedziału wyników s standardowe x typowych Por. W.P. Zaczyński, Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Warszawa 997, Wydawnictwo Żak, s. -5. Cyfry w nawiasach kwadratowych wskazują źródło danych, których wykaz zamieszczono na końcu opracowania. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 5

6 obszar wyników przedział wyników na skali mieszczący się pomiędzy sumą OWT typowych a różnicą średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego rzetelność np. alfa wskaźnik powtarzalności wyników testowania; dokładność Cronbacha pomiaru skala staninowa - dziewięciostopniowa skala znormalizowanego rozkładu wyników standardowa piątka - pięciostopniowa skala znormalizowanego rozkładu wyników skala centylowa - dziewięćdziesięciodziewięciostopniowa skala znormalizowanego rozkładu wyników Wydział Badań i Ewaluacji CKE 6

7 MIARY POŁOŻENIA Miary położenia wskazują miejsce, w którym leży wartość (liczba) najlepiej reprezentująca wszystkie wielkości wchodzące w skład danego zbioru wyników. Miary tendencji centralnej Terminem tendencja centralna określa się wartość, która położona jest najbliżej największego skupienia wartości i dlatego można ją uznać za typową dla całego zbioru badanych. Do najczęściej stosowanych miar należą: średnia arytmetyczna, wartość modalna i medianaffff. Przykład: Prezentowane przez system egzaminacyjnyffff4 doroczne wyniki szkół zawierają informacje o tych miarach: Tabela. Miary tendencji centralnej dla wyników sprawdzianu 7 Szkoły Podstawowej w M. [7] Miary tendencji centralnej służą do wyznaczenia wartości, wokół której grupują się dane4f4f4f4f5 Wykres. pozwoli nam wskazać te parametry dla sprawdzianu 6. Wykres. Rozkład wyników krajowych sprawdzianu 6 []. G.A. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 4, s Zob.: tu: Wyniki szkół. 5 W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, s.47. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 7

8 Modalna (dominanta, moda) Modalna (oznaczana często symbolem D lub M o ) jest wynikiem, który w badanej populacji występuje najczęściej, tzn. jest np. najczęściej uzyskaną liczbą punktów, najczęściej wybieraną odpowiedzią. Na sprawdzianie w 6 roku modalna przyjęła wartość, co oznacza, że taką liczbę punktów uzyskało najwięcej uczniów piszących ten sprawdzian. Mediana Mediana (Me, M) jest wartością dzielącą wyniki pomiaru uporządkowane od najwyższego do najniższego (lub odwrotnie) dokładnie na połowy. Aby ją wyznaczyć, porządkujemy wszystkie wyniki określonej populacji (np. klasy szkolnej, szkoły, uczniów szkół w województwie, czy też wszystkich uczniów w kraju, którzy np. przystąpili do egzaminu) w kolejności malejącej lub rosnącej. Następnie otrzymany zbiór dzielimy na pół. W przypadku nieparzystej liczby badanych (wyników), medianę stanowi wartość środkowa. Przykład: Testowaniu zostało poddanych trzynastu uczniów. Ich wyniki zostały uporządkowane od najniższego do najwyższego:,, 4, 4, 6, 8, 9,,, 5, 6, 6, 8. Zatem medianą będzie wynik siódmy, czyli 9 punktów. Jeżeli liczba badanych (wyników) jest parzysta, medianę wyznaczamy, obliczając średnią dwóch środkowych wyników5f5f5f5f6. Przykład:. Testowaniu zostało poddanych dwunastu uczniów. Ich wyniki zostały uporządkowane od najniższego do najwyższego:,, 4, 4, 6, 8, 9,,, 5, 6, 6. Zatem medianą będzie wynik szósty i siódmy, czyli 8,5 punktu [8 + 9 = 8,5]. Podczas sprawdzianu przeprowadzonego w 6 roku, mediana przyjęła wartość 6 punktów (patrz: Wykres.) i była nieznacznie wyższa niż średnia, co oznacza, że dla dużej części uczniów sprawdzian ten okazał się dość łatwy. Dowodzi tego też najpopularniejszy wynik, czyli modalna punkty. Średnia arytmetyczna Średnia arytmetyczna informuje o tym, ile punktów teoretycznie otrzymałby każdy uczeń za rozwiązanie testu, gdyby wszystkie uzyskane przez badanych punkty rozdzielić między nich po równo. Zatem statystyczny uczeń, który przystąpił do sprawdzianu 6 (patrz: Wykres.) średnio uzyskał 5, pkt. Średnią arytmetyczną oznacza się najczęściej symbolem X i oblicza według wzoru6f6f6f6f7 : Xi X = N gdzie: Xi oznacza sumę wszystkich mierzonych wartości (punktów), a N liczbę pomiarów (uczniów). 6 B. Niemierko, Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe. WSiP, Warszawa 975, s Por. G.A. Ferguson, Y. Takane, op.cit., s Wydział Badań i Ewaluacji CKE 8

9 Przykład: Mamy liczby:,,,,, 6. Średnią z tych liczb otrzymamy, sumując je i dzieląc przez liczbę ich wystąpień: X = = =, W powszechnym użyciu średnia arytmetyczna zastępowana jest słowem przeciętna, jak np. przeciętna ocen. Uwaga: Należy pamiętać o tym, że średnia arytmetyczna jest miarą bardzo wrażliwą na wyniki skrajne (tj. najniższe i najwyższe). Jeżeli mamy pojedynczy wynik znacząco niższy lub wyższy od pozostałych, to wpłynie on na wartość średniej7f7f7f7f8, zwłaszcza w przypadku niewielkiej grupy badanych. Na przykład w zespole klasowym, w którym przeważa grupa uczniów o bardzo wysokich wynikach kształcenia, niski wynik pojedynczego ucznia znacząco wpłynie na obniżenie średniej, a wynik żadnego ucznia nie będzie zbliżony do średniej. Średnia ważona Średnią ważoną liczymy wówczas, gdy poszczególne wartości mają różne wagi (rangi), tj. wyższe znaczenie, nierównorzędną ważność. Obliczamy ją według wzoru: X = nix N gdzie: nix to iloczyn średniej i rangi (wagi), a ni X oznacza sumę tych iloczynów; N to suma wag poszczególnych wartości. Przykład: Uczeń uzyskał następujące oceny szkolne: ze sprawdzianu 5, z pracy domowej, z odpowiedzi 4 i (średnia,5). Załóżmy, że większą wartość informacyjną dla nauczyciela o osiągnięciach edukacyjnych ucznia mają stopnie uzyskane ze sprawdzianu niż z odpowiedzi ustnej, dlatego poszczególnym aktywnościom ucznia podlegającym ocenie nadajemy odpowiednią rangę (w statystyce wagę). Dajmy na to, że sprawdzianowi nadajemy wagę, pracy domowej, odpowiedziom ustnym. Sumę tych wartości - 6 wpisujemy w mianowniku ,5 5 Średnią ważoną obliczamy w następujący sposób: X = = = 4, Gdybyśmy obliczali tylko średnią arytmetyczną, uzyskalibyśmy wynik niższy: X =,75. Kwantyle Kwantyle to wartości, które dzielą badaną zbiorowość na części pozostające ze sobą w odpowiednim stosunku. Do najczęściej stosowanych należą kwartyle, dzielące zbiorowość na 4 części, decyle (na części) i percentyle (na części). Kwartyle Definiuje się je jako wartości cechy badanej zbiorowości, przedstawionej w postaci szeregu statystycznego (czyli uporządkowanego według określonego kryterium, np. od najmniejszego do najwyższego wyniku), które dzielą zbiorowość na cztery części pod względem liczby jednostek. Części te pozostają do siebie w określonych proporcjach. Kwartyle są wartościami granicznymi w szeregu wyników wyznaczających te części. 8 B. Niemierko, op.cit., s.5. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 9

10 Kwartyl zerowy to wartość minimalna uzyskana przez badanych (patrz: rozstęp wyników). Kwartyl pierwszy odcina dolną ćwiartkę uporządkowanego zbioru wyników, czyli 5% wyników ma od niego mniejszą wartość, a 75% większą. Z kolei kwartyl drugi dzieli zbiór na połowę i stanowi medianę. Trzeci kwartyl wyznacza górną ćwiartkę wyników, czyli 75% wyników ma od niego mniejszą wartość, a 5% wyższą. Natomiast kwartyl czwarty to wartość maksymalna wyników. Podanie kwartyli wzbogaca informację o łatwości danego arkusza. Im trudniejszy test dla 9 uczniów, tym niższe będą wartości poszczególnych kwartyli.8f8f8f8f Rozstęp ćwiartkowy jest różnicą wyniku pomiędzy trzecim i pierwszym kwartylem. Mierzy on poziom zróżnicowania tylko części jednostek, pozostałych po odrzuceniu 5% jednostek o wartościach najmniejszych (Q) i 5% jednostek o wartościach największych (Q). Ponieważ między pierwszym i trzecim kwartylem znajduje się z definicji 5% wyników, dlatego im większy jest rozstęp, tym większe zróżnicowanie badanej cechy. Przykład: Tabela 4. przedstawia podział na kwartyle obliczony dla sprawdzianu 6 (por. też Rysunek.). Rozstęp ćwiartkowy wynosi, bo kwartyl trzeci przyjął wartość liczbową, a kwartyl pierwszy 9 [ 9 = ]. Tabela 4. Podział kwartylowy i rozstęp ćwiartkowy wyników sprawdzianu 6 [6]. kwartyl najwyższy wynik uczniów z pierwszej ćwiartki (5%) wyników 9. kwartyl (mediana) wynik środkowy w zbiorze wyników sprawdzianu 6. kwartyl najwyższy wynik uczniów z trzeciej ćwiartki (75%) wyników 4. kwartyl najwyższy wynik ze sprawdzianu 4 rozstęp ćwiartkowy (. kwartyl minus. kwartyl) Kwartyle możemy wyznaczyć graficznie, tak jak to pokazano na Rysunku. Rysunek. Wyznaczanie kwartyli dla wyników sprawdzianu 6 [6] Dla przykładu przeanalizujmy i zinterpretujmy wyniki sprawdzianu 6 uczniów pewnej szkoły podstawowej. Przykład: W Szkole Podstawowej w Iksowie sprawdzian pisało stu uczniów. Informacji o rozkładzie ich wyników dostarczą nam: Tabela 5., Wykres. oraz Rysunek. Rozstęp wyników (4 pkt. pkt. = 7 pkt.) dowodzi, że w tej szkole sprawdzian pisała dość zróżnicowana populacja uczniów, gdyż znalazł się wśród nich i taki, którego wynik to zaledwie pkt., ale jest też dwóch 9 H. Szaleniec, M.K. Szmigel, Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania zewnętrznego, Wydawnictwo Zamiast korepetycji, Kraków, s.6-6 Wydział Badań i Ewaluacji CKE

11 uczniów o wyniku maksymalnym. Widać jednak wyraźnie, że grupa 5% dzieci o najsłabszych wynikach z testu, to uczniowie o bardzo zróżnicowanych osiągnięciach, bo należą do niej zarówno ci, którzy zdobyli zaledwie czy 4 punkty, jak i ci, którzy uzyskali ich 7, 8 czy 9. Bardziej jednorodną grupę stanowią uczniowie o wynikach najwyższych, bo ich wyniki zawierają się w przedziale od do 4 punktów. Przeciętny wynik ucznia w tej szkole to 6 punktów (tyle wynosi mediana). Rozstęp ćwiartkowy pokazuje nam wynik grupy 5% uczniów, którzy napisali test średnio (pamiętajmy w porównaniu z wynikami innych uczniów tej szkoły, a nie w ogóle ). Zróżnicowanie ich wyników jest mniejsze ( punktów) niż w grupie uczniów o najniższych osiągnięciach (7 punktów). W tej szkole największa liczba uczniów (siedmiu) uzyskała 7 punktów (to modalna). Tabela 5. Rozkład wyników sprawdzianu 6 w SP w Iksowie (N=) [6] Wynik. kwartyl najniższy wynik ze sprawdzianu pkt.. kwartyl najwyższy wynik uczniów z pierwszej ćwiartki (5%) wyników 9 pkt.. kwartyl (mediana) wynik środkowy w zbiorze wyników sprawdzianu 6 pkt.. kwartyl najwyższy wynik uczniów z trzeciej ćwiartki (75%) wyników pkt. 4. kwartyl najwyższy wynik ze sprawdzianu 4 pkt. rozstęp (wynik najwyższy minus wynik najniższy) 7 pkt. rozstęp ćwiartkowy (. kwartyl minus. kwartyl) pkt. Wykres. Rozkład wyników sprawdzianu 6 w SP w Iksowie (N=) [6] częstość (liczba uczniów, którzy uzyskali dany wynik) liczba egzaminowanych: N= liczba punktów uzyskanych przez uczniów za test Wydział Badań i Ewaluacji CKE

12 Zastosowanie podstawowych miar tendencji centralnej Rysunek. Rozkład symetryczny Rysunek. Rozkład u-kształtny Na Rysunku. przedstawiony jest rozkład wyników, gdzie średnia, mediana i modalna (dominanta) przyjęły tę samą wartość, tj. znajdują się w tym samym miejscu. Rozkład wyników w związku z tym jest symetryczny. Rozkłady symetryczne rzadko występują w praktyce szkolnej związanej z badaniem osiągnięć uczniów. Najczęściej mamy do czynienia z wykresami asymetrycznymi. Rozkład stanowiący lustrzane odbicie rozkładu zaprezentowanego na Rysunku., w którym dominują wyniki skrajne najwyższe i najniższe, nazywamy u-kształtnym (Rysunek.). W wypadku rozkładu normalnego u-kształtnego mediana i średnia mają wartości najniższe i pokrywają się ze sobą. Taki układ wyników często wynika z użycia niezbyt trafnego narzędzia pomiarowego (testu). Rysunek 4. Rozkład asymetryczny lewostronnie Jeżeli średnia jest niższa od modalnej i mediany, uzyskujemy rozkład wyników asymetryczny ujemnie (patrz: Rysunek 4.). Rozkład zwany ujemnieskośnym lub lewoskośnym, oznacza że uczniowie w większości uzyskali wysokie wyniki w teście lub na egzaminie. Rysunek 5. Rozkład asymetryczny prawostronnie Rozkład, w którym modalna jest niższa od mediany, a mediana niższa od średniej, nazywany jest dodatnioskośnym lub prawoskośnym (Rysunek 5.). Taki rozkład wyników oznacza, że większość uczniów uzyskała niskie wyniki w teście lub na egzaminie, bo rozwiązywane zadania okazały się dla nich trudne. Rysunek 6. Rozkład dwumodalny Rozkład, w którym wystąpiły dwie dominanty (modalne) nazywamy dwumodalnym. Taki rozkład wyników oznacza, że w badaniu mamy do czynienia z dwiema grupami uczniów o różnych osiągnięciach. Rysunek 6. przedstawia przykłady trzech typowych, symetrycznych układów dwumodalnych. Wydział Badań i Ewaluacji CKE

13 Przykład: Wykres. prezentuje rozkłady wyników przeprowadzonych w 7 r. dwóch części egzaminu gimnazjalnego. Ich odmienne ukształtowanie zwraca uwagę na różnicę w rozkładzie wyników z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu lewoskośny rozkład wyników z części humanistycznej (kolor niebieski) świadczy o większej liczbie w populacji wyników wysokich, prawoskośność rozkładu wyników z części matematyczno-przyrodniczej (kolor żółty) wskazuje zaś na dominację wyników niskich i średnich. Tak więc, mimo że oba testy pisali ci sami uczniowie, sprawiły im one różną trudność. Wykres. Egzamin gimnazjalny 7 rozkład wyników krajowych w części humanistycznej (kolor niebieski) i matematyczno-przyrodniczej (kolor żółty) [4] 4,5% 4,%,5%,% % liczebności,5%,%,5%,%,5%,% punkty Wydział Badań i Ewaluacji CKE

14 MIARY ROZPROSZENIA (ZRÓŻNICOWANIA) Miary tendencji centralnej nie wystarczają, aby w pełni scharakteryzować i porównać badane cechy populacji. Może się bowiem zdarzyć, że w kolejnych pomiarach, mimo iż średnia, mediana i modalna przyjmą identyczną wartość, wyniki będą różnić się w istotny sposób (zob. Rysunek 7.). Stąd, by dokładniejszej scharakteryzować badane grupy, oblicza się miary rozproszenia (rozrzutu), które opisują, jak bardzo wyniki te odchylają się od wartości centralnej, jak bardzo są zróżnicowane. Są to wskaźniki dyspersji. Należą do nich: rozstęp wyników pomiaru, wariancja i odchylenie standardowe. Im mniejszą wartość liczbową przyjmuje współczynnik dyspersji, tym większe jest skupienie wyników pomiarów wokół średniej i tym mniej są one zróżnicowane. Rysunek 7. Przykład różnic rozkładów przy identycznej wartości centralnej Jeśli wariancja jest mała, wówczas wyniki poszczególnych pomiarów leżą w pobliżu wartości średniej (rozkład w kształcie wąskiego dzwonu). Jeżeli jest ona duża, to wyniki są bardziej rozproszone (rozkład przyjmuje kształt szerokiego dzwonu). Rozstęp Rozstęp jest różnicą między najwyższym i najniższym wynikiem. Pokazuje, jak różne wyniki uzyskali badani uczniowie. Przykład: Mamy kolejne liczby: 4, 8, 9, 45,,. Rozstęp liczymy, odejmując od najwyższej liczby liczbę najniższą w szeregu: 45 4 = 4. W przypadku wyników sprawdzianu 6 (Wykres.), wynikiem najniższym był wynik minimalny punktów (uzyskało go uczniów na zdających), zaś wynik maksymalny to 4 punktów ten wynik uzyskało 5498 osób (,%). Zatem rozstęp wynosi 4. Wariancja Wariancja jest kwadratem odchylenia standardowego, gdzie oznacza sumę obserwacji (wyników). x s = gdy x = ( X X ) N gdzie: x to suma kwadratów odchyleń, N liczebność populacji, X wynik ucznia, X średnia arytmetyczna z testu (egzaminu). Wydział Badań i Ewaluacji CKE 4

15 W celu uzyskania x, należy: X, sprawdzić, czy suma odchyleń od średniej równa się zero, podnieść do kwadratu każde odchylenie od średniej, żeby zlikwidować wartości obliczyć odchylenie od średniej dla każdego ucznia ( X ) ujemne, zsumować wszystkie odchylenia od średniej.9f9f9f9f Wariancja opisuje wielkość błędu, jaki popełniamy wtedy, kiedy średni wynik traktujemy jako dobre odzwierciedlenie wszystkich wyników indywidualnych. Mała wariancja (niewielkie zróżnicowanie wyników wokół wartości średniej) wskazuje, że średni wynik dobrze odzwierciedla wyniki indywidualne. Duża wariancja informuje, że wartości średniej nie można traktować jako rzetelnej miary wyników indywidualnych.ffff Odchylenie standardowe Odchylenie standardowe, które jest kwadratowym pierwiastkiem z wariancji, określa zmienność wyników w obrębie średniej. Służy m.in. do opisu zróżnicowania wyników. Obliczamy je następująco: x s = N gdy x = ( X X ) gdzie: x to suma kwadratów odchyleń, a N liczebność populacji. Gdy zmienność wyników rośnie, zwiększa się odległość pomiaru od średniej, czyli im większe odchylenie standardowe, tym rozproszenie wyników większe. Im mniejsze jest odchylenie standardowe, tym większe jest skupienie wartości zmiennej wokół średniej. Im większe odchylenie standardowe, tym mniej precyzyjna informacja wynika z porównania analizowanego wyniku do średniej (patrz: Rysunek 7.) Najlepiej odchylenie standardowe można opisać na rozkładzie normalnym, o którym w dalszej części materiałów. Przykład: Odchylenie standardowe wyników sprawdzianu 6 (patrz: Wykres.) wynosi 8,6 pkt. D. Sołtys, M.K. Szmigel, Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozy edukacyjnej, Wydawnictwo Zamiast korepetycji, Kraków 997, s. 55 Elżbieta Hornowska, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 7. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 5

16 MIARY WSPÓŁZMIENNOŚCI Miary współzmienności opisują stopień, w jakim są ze sobą związane dwie zmienne. Korelacja Korelacja (łac. wzajemny związek) to współzależność jakichś zjawisk lub obiektów. Analizy korelacyjne prowadzimy wówczas, gdy chcemy zbadać związki między niejednorodnymi zmiennymi. W systemie egzaminacyjnym coraz częściej szuka się powiązań między wynikami różnych egzaminów. Oto przykład analizy wyników uczniów jednego z oddziałów szkolnych Gimnazjum w L., uzyskanych na sprawdzianie 4 i egzaminie gimnazjalnym 7. Każdy z punktów obrazuje pozycję na skali wyników jednego ucznia, opisaną dwiema zmiennymi: wynikiem sprawdzianu (maks. 4 pkt.) oraz jednej z części egzaminu gimnazjalnego (maks. 5 pkt.). By uchwycić ogólną prawidłowość, możemy wykreślić linię trendu, zwaną linią regresji, która powinna być jak najlepiej dopasowana do wszystkich punktów. Wykres 4. Korelacja wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego klasy IIId Gimnazjum w L. [6] wynik części humanistyczn egzaminu gimnazjalnego Wynik Kamila J.: pkt. na sprawdzianie, 7 pkt na egzaminie gimnazjalnym. r =, wynik sprawdzianu Najczęściej używanym wskaźnikiem korelacji jest współczynnik r korelacji liniowej Pearsona. Odzwierciedla on stopień liniowej zależności pomiędzy dwoma zbiorami danych, dając możliwość porównania zróżnicowania wartości zmiennej wokół linii regresji z całym zróżnicowaniem wartości tej zmiennej.ffff Jego wartość mieści się w zakresie od -, do, włącznie i informuje o sile związku pomiędzy zmiennymi ( całkowita korelacja, jej brak). Liczymy go wg wzoru (może nas w tym zastąpić komputer): r = ± n i= n i= y y i i y Y ' gdzie r to pierwiastek z ułamka, w którego liczniku mamy sumę kwadratów odległości poszczególnych przypadków od linii regresji, a w mianowniku sumę kwadratów odległości od średniej; y to punkt na linii regresji odpowiadający wartości x i Znak przy współczynniku zależy od nachylenia linii regresji. Gdy jest rosnąca (jak na Wykresie 4.), znak jest dodatni. Mówimy wtedy, że korelacja jest dodatnia (im większa wartość X, tym większa wartość Y). Gdy linia regresji jest malejąca, mamy do czynienia z korelacją ujemną (im większa wartość X, tym mniejsza Y). Zob. K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa, s Wydział Badań i Ewaluacji CKE 6

17 Przykładowe zestawienia wyników egzaminu zewnętrznego Po zebraniu wszystkich wyników pomiaru (testowania, egzaminowania), otrzymujemy surowy materiał statystycznyffff, który, aby móc go właściwie zinterpretować w odniesieniu do badanej populacji, powinien być usystematyzowany i odpowiednio opisany. Analiza wartości parametrów statystycznych umożliwi scharakteryzowanie badanych zbiorowości w sposób systematyczny. Przykład: Aby trafnie wnioskować o osiągnięciach edukacyjnych uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych, oblicza się biorąc pod uwagę liczbę zdających następujące parametry statystyczne: Tabela 6. Podstawowe dane i parametry statystyczne sprawdzianu 6 [] [6] Parametry Komentarz Liczba egzaminowanych (N) Sprawdzian 6 pisało prawie pół miliona uczniów. Łatwość testu egzaminacyjnego Łatwość testu na poziomie,6 wskazuje na fakt, iż był on,6 (p) umiarkowanie trudny dla uczniów. Średnia arytmetyczna ( X ) 5 pkt. Statystyczny uczeń zdający ten egzamin uzyskał 5 na 4 punktów możliwych do uzyskania. Mediana (Me, M) 6 pkt. Uczeń, który uzyskał wynik plasujący się w środku wyników rozkładu uporządkowanego rosnąco otrzymał 6 punktów, czyli 65% punktów możliwych do uzyskania. Modalna (dominanta) (Mo, D) pkt. Na sprawdzianie 6 uczniowie uzyskiwali najczęściej punkty. Maksymalny wynik (x max ) 4 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w sprawdzianie to 4 punktów. Najwyższy wynik 4 pkt. W 6 roku 5498 uczniów w kraju uzyskało ze sprawdzianu wynik maksymalny.ffff 4 Najniższy wynik pkt. Najniższy wynik pkt. na sprawdzianie miało tylko uczniów. Rozstęp (R) 4 pkt. W r. 6 rozstęp wyników wyniósł 4 pkt., przybierając wielkość maksymalną. Wariancja (s x) 7, Odchylenie standardowe (s x ) 8,6 pkt. 68% uczniów osiągnęło wynik w przedziale wyników typowych (stanowiącym / wszystkich wyników), uzyskując od 7 do 4 punktów. Kwartyle Rozkład wyników egzaminu zbliżony jest do normalnego,. 5%. 5%. 75% 8 pkt. 6 pkt. pkt. z wyraźnym przesunięciem w stronę wyższych wyników. 5% uczniów uzyskało wynik równy lub niższy od 9 punktów; 5% uczniów uzyskało wynik równy lub niższy od 6 punktów; 75% uczniów uzyskało wynik równy lub niższy od punktów. Surowy wynik testowania to suma punktów uzyskanych przez badanego za rozwiązanie testu. Por. B. Niemierko, Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe, Warszawa 975, WSiP, s Najwyższy wynik z testu nie zawsze oznacza wynik maksymalny (liczba punktów możliwa do uzyskania za rozwiązanie całego testu). Może się np. zdarzyć, że żaden z piszących sprawdzian uczniów w szkole nie uzyska 4 punktów. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 7

18 (wyników).4f4f4f4f Analiza i interpretacja wyników oceniania i egzaminowania PODSTAWOWE PARAMETRY STATYSTYCZNE POMOCNE W ANALIZIE ILOŚCIOWEJ WYNIKÓW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH I TESTU Rozkład liczebności Rozkład liczebności to najprostsza forma przedstawiania wyników testowania. Polega na uporządkowaniu danych od wyniku najwyższego do najniższego (lub odwrotnie) w formie tabeli bądź wykresu, z uwzględnieniem liczebności zaobserwowanych wartości zmiennej 5 Przykład: Klasa szkolna liczy 5 uczniów. W wyniku klasyfikacji śródrocznej z matematyki jeden uczeń uzyskał ocenę celującą, trzech ocenę bardzo dobrą, sześciu ocenę dobrą, dziesięciu ocenę dostateczną, trzech dopuszczającą i dwóch niedostateczną. Rozkład liczebności przedstawia się więc następująco: Tabela 7., Wykres 5. Rozkład wyników oceniania wewnątrzszkolnego za I okres w klasie Ib SP w B. [6] Ocena Liczba uczniów celująca bardzo dobra dobra 6 dostateczna dopuszczająca niedostateczna razem 5 liczba uczniów Rozkład liczebności ocen w klasie VI b 6 celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca niedostateczna W pomiarze dydaktycznym rozkład liczebności wykorzystywany jest do graficznej prezentacji wyników, najczęściej w postaci wykresu słupkowego, gdzie na osi poziomej umieszczona jest liczba punktów, a na pionowej podana jest liczba albo procent uczniów, którzy dany wynik uzyskali. Wyniki mogą być prezentowane co punkt lub pogrupowane w klasy. Przykład: Rozkład liczebności wykorzystywany jest w raportach CKE do prezentacji wyników egzaminów (zobacz np. Rozkład wyników krajowych sprawdzianu 6 przedstawiony na Wykresie.) lub charakterystyki zróżnicowania populacji, czego przykładem może być Wykres 6., ukazujący zależność między płcią maturzysty 7 a wyborem przedmiotu zdawanego na maturze. Wykres 6. Wybór przedmiotów obowiązkowych a płeć maturzysty 7 histogram. [5] 5% % 5% % 5% % 5% 9% % 8% % % % % % 7% % % kobiety mężczyźni biologia geografia historia matematyka wiedza o społeczeństwie 5 B. Niemierko, Testy osiągnięć..., s. 5. Sposób grupowania wyników testowania został również opisany w części Normalizacja wyników testowania. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 8

19 Łatwość zadania / testu Łatwość zadania (bądź całego testu) jest wskaźnikiem używanym zarówno podczas analizy wyników egzaminów zewnętrznych, jak i wyników testowania wewnątrzszkolnego. Jest 6 to wskaźnik pozytywny, tzn. taki, którego wartość rośnie wraz ze wzrostem osiągnięć.5f5f5f5f Łatwość zadania (testu), rozumiana jako stosunek sumy punktów uzyskanych przez zdających za zadanie lub test do iloczynu liczby egzaminowanych uczniów i maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania za zadanie lub test, liczona jest według wzoru: x gdzie: p x = nk x suma punktów uzyskanych za rozwiązanie zadania lub testu n liczba egzaminowanych uczniów k maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ucznia za rozwiązanie danego zadania lub całego testu Przykład: uczniów rozwiązywało zadanie punktowane w skali -. Maksymalną liczbę punktów ( pkt.) uzyskało dziewięciu uczniów, punkty trzech, punkt piętnastu, a pozostałych trzech p. Zatem suma punktów uzyskanych za rozwiązanie zadania wynosi: 9 x + x +5 x = 48. Natomiast za poprawne rozwiązanie tego zadania wszyscy uczniowie mogli uzyskać 9 punktów: x = 9. Współczynnik łatwości zadania wynosi więc,5 [48 : 9 =,5]. W przypadku zadań punktowanych -, łatwość zadania jest stosunkiem liczby uczniów, którzy prawidłowo rozwiązali to zadanie, do liczby uczniów biorących udział w testowaniu. Wyraża to wzór: gdzie: n p oznacza łatwość zadania punktowanego - p p = n p liczba uczniów, którzy rozwiązali zadanie n n liczba uczniów testowanych Przykład: uczniów rozwiązywało zadanie punktowane w skali -. Prawidłowej odpowiedzi udzieliło 4. Zatem współczynnik łatwości zadania wynosi,47 [4 : =,47]. Wskaźnik łatwości zadania/testu pozwala określić stopień trudności zadania dla ucznia lub grupy uczniów, pokazując poziom opanowania badanej czynności. Jego wartości graniczne to (nikt nie sprostał zadaniu) i (wszyscy piszący rozwiązali je prawidłowo). Interpretację współczynnika łatwości przedstawia Tabela 8. Tabela 8. Interpretacja współczynnika łatwości6f6f6f6f 7,9,,49,5,69,7,89,9, zadanie zadanie zadanie zadanie zadanie umiarkowanie bardzo trudne trudne łatwe bardzo łatwe trudne Łatwość zadania wyrażamy ułamkiem dziesiętnym (,7) lub w procentach (7%). 6 B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 999, s Jw. Wydział Badań i Ewaluacji CKE 9

20 Rysunek 8. Przykładowa prezentacja wyniku uzyskanego za rozwiązanie zadania ze sprawdzianu 6 [] łatwość Interpretując wskaźnik łatwości, trzeba zawsze pamiętać o tym, że jego wartość odnosi się do stopnia opanowania czynności badanej danym zadaniem (zgodnie z zapisem w kartotece testu) i w ten sposób powinna być rozumiana. Przykład: W 6 roku 7% uczniów klas VI opanowało umiejętność odczytywania danych z mapy (potrafiło wskazać kierunek geograficzny pośredni) badaną zadaniem 7. patrz: Rysunek 8. i Tabela 9. Oznacza to równocześnie, że współczynnik łatwości tego zadania przyjął wartość,7 i mieści się w obszarze zadań łatwych. Tabela 9. Fragment kartoteki (planu) testu S-A sprawdzianu 6 ze wskaźnikami łatwości zadań/czynności [] Nr zadania Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia Maks. liczba pkt. Nr standardu Łatwość odczytuje tekst popularnonaukowy.,9 odczytuje tekst popularnonaukowy.,85 odczytuje tekst popularnonaukowy.,78 4 wykonuje obliczenia dotyczące temperatury 5., wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności liczb 5.5,6 6 sprawdza wyniki z warunkami zadania.9,5 7 odczytuje dane z mapy.4,7 8 wykonuje obliczenia dotyczące długości 5.,55 Wskaźnik łatwości obliczany jest również np. dla obszarów standardów egzaminacyjnych. W tym przypadku interpretujemy go w odniesieniu do stopnia opanowania umiejętności badanych danym standardem. Tak przedstawiane bywają wyniki uczniów i szkół w raportach OKE i CKE (Rysunek 8.), tak prezentowane są zainteresowanym w Internecie (Tabela. i Rysunek 9.). Wydział Badań i Ewaluacji CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych Centralna Komisja Egzaminacyjna Maciej Jakubowski Artur Pokropek BADAJĄC EGZAMINY Podejście ilościowe w badaniach

Bardziej szczegółowo

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej

Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej Agata Ligęza, Justyna Franczak Jak analizuje się wyniki egzaminów zewnętrznych w polskich szkołach? Raport z wyników ewaluacji zewnętrznej W roku szkolnym 2011/12 połowa szkół, w których odbyła się ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Grażyna Krasowicz-Kupis Katarzyna Wiejak Katarzyna Gruszczyńska Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej TOM I narzędzia dostępne w poradniach

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786

TRENDY NR 2/2012. internetowe czasopismo edukacyjne ISSN 2299-1786 Rozmowa z Arturem Gałęskim, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ścieżki rozwoju egzaminu gimnazjalnego O ewaluacji po dwóch latach różne perspektywy TRENDY internetowe czasopismo edukacyjne NR

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM

RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM Wojciech Walczak Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi RELACJE MIĘDZY OCENIANIEM WEWNĄTRZSZKOLNYM A ZEWNĘTRZNYM Doniesienie z pierwszego etapu badań dotyczących trafności pomiaru dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 2010 1 SPIS TREŚCI I. Opis zestawów egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole

Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013 dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instytut Badań Edukacyjnych Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole Wstęp

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty Paulina Skórska Maciej Koniewski Instytut Socjologii UJ XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Obiektywność oceny

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym

Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Metodyka nauczania matematyki ze wspomaganiem e-learningowym Zdzisław Porosiński Wstęp 2 Matematyka Re@ktywacja 6 Uczestnicy projektu 6 Wymagania techniczne 7 Funkcjonalność materiałów e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie

Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela dr Henryk Palkij Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo