1.2 Regulamin niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2 Regulamin niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną."

Transkrypt

1 REGULAMIN CENTRUM DRUKU Niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest przedsiębiorstwo pod marką Centrum Druku, zwane dalej Sprzedającym. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1.1 Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów, działający pod firmą Centrum Druku s.j., którego oznaczenia Centrum Druku, CentrumDruku.com.pl oraz logo Centrum Druku są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez pisemnej zgody Sprzedającego. Zawartość serwisu CentrumDruku.com.pl (teksty, grafiki, loga, mechanizmy, oprogramowanie i rozwiązania, specyfikacje techniczne i opisy produktów, zawarte pliki) oraz wszystkie jej fragmenty mają charakter jedynie informacyjny i stanowią własność Sprzedającego oraz jego partnerów i firm zależnych, co regulują odpowiednie umowy i licencje między nimi. Cała zawartość serwisu jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych, powielanie, rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną, jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych oraz innych treści pochodzących z witryny internetowej znajdującej się pod adresem bez zgody Sprzedającego, jest zabronione. 1.2 Regulamin niniejszy regulamin, który jest regulaminem, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1.3 Kupującym może być: (a) każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością, zwana dalej Konsumentem. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupu w Sklepie. (b) każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, osoba fizyczna dokonująca zakupu związanego bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, podmiot dokonujący wskazania identyfikującego go numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na potrzeby dokonywania zakupów w Sklepie, zwani dalej Przedsiębiorcą.

2 1.4 Towar rzecz ruchoma, której dotyczy umowa kupna - sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawierana za pośrednictwem serwisu internetowego zindywidualizowana dla potrzeb każdego Kupującego, dostarczana w opakowaniach oryginalnych producentów i wytwórców produktów, fabrycznie nowa, oryginalnie zapakowana, wolna od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzona na rynek polski. Towary niepełnowartościowe np. używane, z wadą fizyczną, nie objęte datą ważności, wprowadzane do obrotu po raz drugi itp. będą oznaczone na wyprzedaż i nie będą mieć do nich zastosowanie zapisy o reklamacji i inne wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Stan niezmieniony Towaru lub zmiany Towaru w granicach zwykłego zarządu oznacza na potrzeby niniejszego Regulaminu stan pierwotny Towarów, nieprzetworzony a tj. w którym parametry techniczne, jakościowe i wydajnościowe Towarów nie uległy zmianie względem stanu z dnia przekazania do wysyłki, pakowane w hermetycznych opakowaniach oraz posiadające zabezpieczenia gwarantujące zachowanie gwarancji producenta i określonych w specyfikacji parametrów technicznych po których usunięciu stałyby się towarami używanymi, 1.5 Usługa dodatkowa usługa świadczona na rzecz Kupującego poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów, jak na przykład rozszerzona gwarancja, transport. 1.6 Produkt Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym. 1.7 Strona Sklep i Kupujący, chyba że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej, 1.8 Siła wyższa zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron a w szczególności zdarzenia wywołane siłami przyrody, jak powodzie ulewy itp., czynnościami osób trzecich na których działania żadna ze Stron nie miała bezpośredniego wpływu, stan klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby, niepodanie danych lub podanie danych niekompletnych lub wprowadzających w błąd jak i takich które uniemożliwiają realizacje zamówienia, brak kontaktu z Klientem oraz inne określone w niniejszym Regulaminie przypadki, które przez Strony będą traktowane jako okoliczności niezawinione w niemożności realizowania umowy kupna sprzedaży, traktowane jako okoliczności uzasadniające odstąpienie przez Strony od umowy.

3 2. Warunki sprzedaży i dostawy 2.1 Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu przepisów prawa a w tym takich jak strona internetowa, telefon, komunikator internetowy lub droga owa, fax. 2.2 Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Składanie zamówień drogą telefoniczną, przez komunikator internetowy lub drogą ową jest możliwe wyłącznie w godzinach funkcjonowania Sklepu Internetowego podanych na stronie Sklepu w zakładce kontakt. 2.3 Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia i przystąpienie do jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz przesłanie zamówienia. Brak prawidłowego wypełnienia formularza uniemożliwiający identyfikację Kupującego lub dostawę Towaru będzie traktowany jako przypadek siły wyższej. 2.4 Zawarcie umowy następuje z chwilą wydania towaru Kupującemu. Wydanie towaru Kupującemu skutkuje zawarciem umowy. Wyklucza zawarcie umowy błąd istotny uzasadniający przypuszczenie, że gdyby Sklep nie działał pod jego wpływem i oceniał sytuację rozsądnie, umowy by nie zawarł jak np.: przestawienie cyfr ("czeski błąd"), nieodebranie towaru po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do odbioru z 7 dniowym terminem. 2.5 Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednak nie wcześniej jak po potwierdzeniu cen oraz dostępności zamówionego towaru. 2.6 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie, przez komunikator internetowy albo drogą ową lub jest odbierany przez Kupującego w wybranym podczas składania zamówienia punkcie odbioru. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 2.7 Zamówienie będzie skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres owy. 2.8 W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z

4 Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy okoliczność ta zostanie potraktowana jak przypadek siły wyższej. 2.9 Dostępność Towaru podana na stronie weryfikowana jest kilka razy dziennie i podlega zmianie w ciągu dnia, co jest uwzględnianie podczas następnej aktualizacji Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością produktów w magazynie Sklepu lub magazynach dostawców a w przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji: (a) częściowa realizacja, np.: rozbicie zamówienia na dwie części, (b) wydłużenie czasu oczekiwania, (c) anulowanie całości zamówienia, (d) częściowa realizacja i częściowe anulowanie Rezygnacja z realizacji zamówienia. (a) anulowanie przesyłki przez Konsumenta następuje zgodnie z ustawą Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (b) anulowanie przesyłki przez Przedsiębiorcę obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów, które wyraża zgodę potrącić z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu jako koszty organizacji wysyłki itp Realizacja zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2.10 jest jednocześnie zależna od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności: (a) w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem niezwłocznie, (b) w przypadku płatności kartą płatniczą po pomyślnej autoryzacji karty, (c) w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie kwoty zamówienia Strony określają iż jako przypadek siły wyższej będą traktować przypadki kiedy : (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym ecard lub Przelewy24, (b) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub (c) przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego Dostarczenie przesyłki nastąpi zgodnie z postanowienia przepisów prawa, bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności pkt 2.10, Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie

5 (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w momencie wysyłki Towaru do Kupującego Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres , elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Kupujący może negocjować cenę towaru. Sprzedający może zaproponować Kupującemu specjalną cenę obowiązującą przez określony czas. 3.Płatności i transport 3.1 Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary zgodnie z przewidzianą dla Towaru opcją: (a) płatność przy odbiorze płatność uiszczana jest przez Kupującego podczas odbioru przesyłki w wybranym podczas składania zamówienia punkcie odbioru. Istnieje również możliwość uiszczenia płatności u kuriera dostarczającego przesyłkę, jedynie w przypadkach gdy kurier z uwagi na względy bezpieczeństwa nie odmówi przyjęcia w szczególności ponad kwotę 4500 zł, (b) przelew bankowy standardowy przelew bankowy, (c) szybki przelew online w systemach ecard lub Przelewy24, (d) karta płatnicza za pomocą systemów ecard lub Przelewy24, (e) przekaz pocztowy - przekaz realizowany przez Pocztę Polską, (f) przelewem z odroczonym terminem płatności w celu skorzystania z tej opcji prosimy o kontakt z działem płatności Sprzedającego, (g) płatność w ratach Santander - wyłącznie dla zamówień złożonych przez stronę Internetową Sklepu, (h) leasing - w przypadku Przedsiębiorców. 3.2 Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania płatności znajdują się na podstronie Sklepu CentrumDruku.com.pl: Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na poniższe numery rachunków bankowych: INTELIGO

6 mbank ING W przypadku przedpłaty Kupujący dokonuje przelewu na określony rachunek bankowy. Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczne z jego anulowaniem. Zamówienia, do których realizacji nie przystąpiono z przyczyn niespełnienia przez Kupującego warunków 2.10, 2.12 w terminie 7 dni od złożenia przez niego zamówienia traktowane będzie jako anulowanie zamówienia przez Kupującego. 3.4 Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Informacja o jego wysokości podawana jest każdorazowo podczas procedury składania zamówienia. 3.5 Koszt przesyłki podawany każdorazowo w koszyku przy składaniu zamówienia dotyczy wysyłki realizowanej od Sprzedającego do Kupującego w dni robocze bez dodatkowych opcji, takich jak: dedykowane godziny dostawy, dostawa w sobotę, itp. 3.6 Sprzedający realizuje wysyłki Towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Kupującego przesyłek o niestandardowych wymiarach i gabarytach, jak również przesyłek o wadze przekraczającej 31,5 kg, gdyż są to przypadki siły wyższej. 3.7 Kupujący przy odbiorze przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne bądź producenta nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane zaleca się nie przyjmować przesyłki. Kupujący może również przyjąć przesyłkę w takim przypadku należy na protokole odbioru (liście przewozowym) potwierdzić odbiór przesyłki z zastrzeżeniami (wpisać typ uszkodzenia). Następnie w obecności kuriera należy sprawdzić przesyłkę i podpisać protokół szkody z kurierem. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

7 4. Zwroty (odstąpienie od umowy) 4.1 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4.2 Wskazane w pkt 4.1 prawo nie dotyczy Przedsiębiorcy. 4.3 Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 4.4 Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu a tj. będący w stanie zmienionym określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 4.5 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. 4.6 Niezwłocznie po otrzymaniu towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punktach powyższych niniejszego Regulaminu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej

8 otrzymaniu Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy na numer rachunku bankowego wskazany przez Konsumenta. Przedsiębiorca w przypadku nieprzystąpienia lub przystąpienia w niepełnym zakresie do umowy otrzyma fakturę dotyczącą zwrotu kosztów koniecznych, w tym rozpoznania reklamacji. Przedsiębiorca wyraża zgodę na to potrącenie. Jeżeli płatność za towar została dokonana za pomocą karty płatniczej, to zwrot z tytułu odstąpienia od umowy jest realizowany na rachunek tejże karty. 4.7 W celu usprawnienia obsługi zwrotów Sklep wnosi zgłaszać je wysyłając a na adres lub pod numerem telefonu lub Sprzedający nada numer RMA i poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i reklamacji. Brak nadanego numeru RMA (w tym nr RMA umieszczonego na odsyłanych do Sprzedającego przesyłkach) może znacząco wydłużyć czas identyfikacji przesyłki, a tym samym może opóźnić czas rozpatrywania sprawy. 4.8 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają zwrotowi ani reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości. 5. Reklamacje 5.1 Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta lub w gwarancji on-line wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 5.2 W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, Konsument odsyła na adres Sprzedającego (podstawa prawna ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). 5.3 W celu usprawnienia obsługi reklamacji Sklep wnosi zgłaszać je wysyłając a na adres lub pod numerem telefonu lub

9 Sprzedający nada numer RMA i poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i reklamacji. Brak nadanego numeru RMA (w tym nr RMA umieszczonego na odsyłanych do Sprzedającego przesyłkach) może znacząco wydłużyć czas identyfikacji przesyłki, a tym samym może opóźnić czas rozpatrywania sprawy. 5.4 Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. 5.5 Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego. Reklamacja niezasadna Kupującego będzie w pełnym zakresie go obciążać, np. koszty ekspertyz serwisu autoryzowanego producenta, koszty transportu, na co Przedsiębiorca niniejszym wyraża zgodę. 5.6 Jeżeli płatność za towar została dokonana za pomocą karty płatniczej, o czym mowa w niniejszym Regulaminie, to zwrot z tytułu reklamacji realizowany jest na rachunek tejże karty. 5.7 Towary kupowane w ramach wyprzedaży nie podlegają reklamacji z powodu wady produktu, na podstawie której produkt ten został przeceniony. W opisie produktu zawarte są przyczyny obniżenia jego wartości. 6. Postanowienia końcowe 6.1 Zmiany do Regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie obowiązującymi. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. 6.2 Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer 9, Firefox 10, Opera 10, Safari 5, Chrome 20 lub wyższe, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Wymagane jest włączenie Javascript i Cookies. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu. 6.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

10 (b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego. 6.4 Językiem obowiązującym w sklepie internetowym CentrumDruku.com.pl jest język polski, a obowiązującymi przepisami są przepisy prawa polskiego. 6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa. 6.6 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego. 6.7 Sprzedającym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest firma Centrum Druku s.j. Adam Stachura, Mariola Stachura, prowadząca działalność jako spółka jawna, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: , REGON: , zwany Sprzedającym. Siedziba firmy znajduje się w Krakowie (kod: ), przy ul. Czarnowiejskiej 43. Druga lokalizacja firmy znajduje się przy ul. Płk. Dąbka (kod: ) w Krakowie. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerami telefonów lub (infolinia), korzystając z adresu poczty elektronicznej 6.8 Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Polityka Prywatności oraz Instrukcja Bezpieczeństwa.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI WWW.NORDWOODRINGS.PL Niniejszy regulamin określa politykę prywatności oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem

1. Informacje ogólne Regulaminem 25 grudnia 2014 r. Sprzedającym Sklepem Sklep internetowy FOCUS GARDEN prowadzony jest w domenie www.focusgarden.pl przez Sławomir Czajkowski P.H.U. Focus Sławomir Czajkowski, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła, NIP: 7641707441, REGON: 570371203,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Regulamin sklepu. www.bizuteriapiotrowski.pl. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 25 grudnia 2014 Regulamin sklepu Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem Sprzedającym jest firma Piotrowski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo