Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner. Krzy Paski z Kocioem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner. Krzy Paski z Kocioem"

Transkrypt

1 Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner Krzy Paski z Kocioem

2 16 Doktor Hedwig Katzenberger i doktorowi Kausowi Katzenbergerowi Dopóki moralnoci chrzecijaskiej nie traktuje si# jako zbrodni gównej przeciwko yciu, dopóty jej obrocy maj' atwe zadanie." Friedrich Nietzsche 1 Kultura musi poj'), e próbuj'c wchon') chrzecijastwo, wchania co, co jest dla niej miertelnym zagroeniem. Próbuje bowiem godzi) si# na rzecz, na któr' zgodzi) si# nie moe; na co, co jest jej zaprzeczeniem." Andre Gide 2 Istot' szcz#cia w yciu jest szcz#cie seksualne." Jest rzecz' wan', by uwiadomi) sobie, e nie ma dzi ludzi o dobrze uksztatowanej, spokojnie rozwini#tej, akceptuj'cej pciowo) strukturze, gdy na wszystkich nas wywara wpyw autorytarna, religijna, neguj'ca pciowo) maszyneria wychowawcza." Wilhelm Reich 3 Najistotniejszym negatywnym dokonaniem chrzecijastwa bya «problematyzacja» seksualizmu... Potrzeba nam postawy, która w seksualizmie nie widzi «problemu», lecz «przyjemno)». Wi#kszoci ludzi brak po temu pewnoci siebie cz#sto take mioci." Alex Comfort 4

3 17 Wstp autora w zwizku z jego debiutem w Polsce Polska i Polacy, przez stulecia niezomnie oddani Rzymowi, nie maj' przyjaciela" bardziej niebezpiecznego nad Watykan, który jest uosobieniem wilka w owczej skórze. I niezalenie od tego, czy traktuje on Polsk# jako baz# wypadow', czy jako bufor, rodzaj cordon sanitaire, zawsze czyni to w subie swej odwiecznej polityki wschodniej, której celem gównym jest podporz'dkowanie sobie rosyjskiej cerkwii prawosawnej. By ten cel osi'gn'), posugiwa si# zarówno sztuczkami dyplomatycznymi jak wojn', niemieckimi rycerzami zakonnymi, jak te szwedzkimi awanturnikami, gro9bami, szantaem, syrenim piewem, oszustwami na gigantyczn' skal#, raz wespó z carem, innym razem z nazistami, a ofiar' tych poczyna jake cz#sto padaa Polska zdradzana przez Rzym i sprzedawana. 1. Tak byo w czasie powstania listopadowego w 1830 r. W 1772 r. w wyniku pierwszego rozbioru Polska utracia trzydzieci procent swego terytorium i trzydzieci pi#) procent ludnoci. Drugi rozbiór, dokonany w 1793 r., zredukowa j' do niezdolnej do dalszej egzystencji drobiny. Dokonuj'c trzeciego rozbioru w 1795 r. zbójeckie pastwa, zwane mocarstwami zaborczymi" Rosja, Prusy, Austria wymazay j' cakowicie z politycznej mapy Europy. Polacy chcieli jednak niepodlegoci, chcieli jednoci, niezalenoci i wolnoci. Dla osi'gni#cia tego celu 29 listopada 1830 r. wzniecili powstanie, kierowane gównie przez szlacht# (nawet moda hrabianka Plater wraz z pokojówk' jako adiutantem walczya na czele jednego z oddziaów powstaczych). Z broni' w r#ku stan#o przeciw ciemi#zcom niemao ksi#y i zakonników. W wielu okolicach, zwaszcza na Litwie i Biaorusi, kady zamek i kady klasztor zmienia si# w twierdz#. Obce panowanie pot#pili nawet niektórzy biskupi. Ba, przywódcy powstania cakiem wiadomie nadawali mu w coraz wi#kszym stopniu charakter walki o Koció". Jednake poza carem, który zdobyciem Warszawy 7 wrzenia 1831 r. krwawo zdawi ten wolnociowy zryw, okupiony mierci' dziesi'tków tysi#cy Polaków, nie byo bardziej zdecydowanego wroga powstania ni papie. Zreszt' zarówno carowie jak papiee zazwyczaj naleeli do najzagorzalszych nieprzyjació ruchów rewolucyjnych, najfanatyczniejszych bojowników o regres spoeczno-polityczny i europejsk' restauracj#.

4 Grzegorz XVI ( ) sprawowa wadz# (podobnie jak arcyreakcyjny ksi'# Metternich w Wiedniu, któremu obok zelanti, konserwatystów zawdzi#cza swój wybór) z pomoc' cenzury i policyjnego terroru. Wszelkie przejawy krytycyzmu, demokracji, liberalizmu byy dla niego równoznaczne ze zem; ze zbawieniem kojarzy najradykalniejszy absolutyzm polityczny. Czowiek ten czu odraz# nawet do najnowszych zdobyczy naukowych i osi'gni#) technicznych. Mosty wisz'ce czy koleje elazne (w jego oczach: chemius d'enfer) uchodziy w Pastwie Kocielnym, jednym z najbardziej zacofanym w Europie, za wyraz rebelii. Ten zast#pca Chrystusa wielokrotnie wzywa na pomoc obce wojska przeciw mieszkacom wasnej diecezji, zsyaj'c im (za due pieni'dze, ich pieni'dze) wedle jego wasnych, duszpasterskich sów Austriaków na kark". Krótko mówi'c, papie ów, za którego panowania zapeniay si# wi#zienia, mnoyy wyroki mierci, który pot#pia wolno) prasy jako haniebn'" i odraaj'c'", a wolno) sumienia mia za ob#d" (deliramentum), otó ten kleszy despota w encyklice Cum primum" z 9 czerwca 1832 r. pot#pi równie polskie powstanie, usprawiedliwi jego brutalne stumienie przez cara, za'da posuszestwa i wspópracy katolików z Rosj'. Ten zacieky wróg wszelkiej wolnoci wyrazi ubolewanie z powodu nieszcz#snych wydarze ubiegego roku", a przyczyn powstania polskich mas ( lepe instrumenty") dopatrzy si# w kamstwie i oszustwie. Tymczasem car, uszcz#liwiony zotymi mylami pyn'cymi z Rzymu, ustami swego posa, ksi#cia Gagarina, przekaza mu sowa najywszej satysfakcji. 2. Po bezwzgl#dnym stumieniu dalszych ruchów rewolucyjnych (w 1846 r. w Galicji, w 1848 r. w Poznaniu) w j#cz'cym pod rosyjskim knutem Królestwie Polskim (Polska Kongresowa) dojrzaa ch#) wyrwania si# spod przybieraj'cej coraz gro9niejsze rozmiary polityki rusyfikacji. Wielkie powstanie lat 1863/64 przerodzio si# w ponown' prób# zrzucenia carskiego jarzma, przy czym bunt przeniós si# nawet na obszar Biaorusi, wszak Biaorusinom, zreszt' jak i Ukraicom, nie powodzio si# bynajmniej lepiej. I znów w spraw# zaangaowaa si# cz#) kleru, zwaszcza niszego, w szczególnoci take zakonników. I wanie w kocioach, gdzie niekiedy dochodzio do ci#kich star) z onierzami rosyjskimi, rozbrzmiewa popularny bojowy piew Boe co Polsk#". Polski ksi'dz, Karol Mikoszewski, czonek Komitetu Centralnego Narodowego, czowiek, który szybko rozpozna zgubn' rol#, któr' papiestwo odegrao take podczas tego zrywu, nazwa je (b#d'c ju na emigracji w Genewie) ucielenion' negacj' wolnoci i sprawiedliwoci", nieszcz#ciem narodów", najbardziej reakcyjn' pot#g' Europy", czym zreszt' jest ono do dnia 18

5 dzisiejszego cho) i dzi wielu, nie tylko Polaków, nie zdaje sobie z tego sprawy. Niew'tpliwie od czasu powstania listopadowego w 1830 r. czasy si# nieco zmieniy. W Rzymie sprawowa rz'dy Pius IX ( ) zdaniem hrabiego Hutten-Czapskiego, g#bokiego znawcy papiea, nieprzyjaciel Rosji" który niekiedy lawirowa, niekiedy si# waha. I cho) by) moe hrabia i kontrrewolucjonista na papieskim tronie istotnie by równie antyrosyjski, to przecie Pio Nono w adnym razie nie by antycarski. Tym bardziej, e take w Pastwie Kocielnym daway mu si# we znaki tendencje narodowo-rewolucyjne. Doszo nawet do próby zamachu na papiea i jego sekretarza stanu, kardynaa Antonellego. Znów zapad wyrok mierci i winnych zesano na galery. Tak wi#c mimo kilku sów (pozornej) sympatii, wyraonych przez arcypasterza w obliczu nowych burzliwych wydarze w Polsce i mimo pewnej rywalizacji mi#dzy Rosj' i Rzymem, który trudn' sytuacj# caratu próbowa oczywicie obróci) na swoj' korzy), rz'd rosyjski pragn'cy cisego wspódziaania z kuri' papiesk', potrafi w kocu doj) z ni' do porozumienia. W osobistym licie do cara, Pius IX ostro zgani narodow' rebeli# katolickiego kleru. Natomiast sekretarz stanu, kardyna Antonelli, który wedle wasnego wiadectwa, ju od lat wiedzia o przygotowaniach do powstania w Polsce Kongresowej" i wiedz# t# natychmiast przekaza posowi rosyjskiemu" (!), pragn', podobnie jak papie, jak najszybszego zgniecenia powstania. Gdy jak w lutym 1863 r. owiadczy posowi pruskiemu nasze interesy stykaj' si#, ba, s' identyczne". Oczywicie Pius IX protestowa, gdy w 1864 r. po zdawieniu powstania wadze carskie zesay na Sybir ponad czterystu ksi#y katolickich, a take kilku biskupów, a ze stu dziewi#)dziesi#ciu siedmiu klasztorów nakazay zamkn') sto czternacie. Wszake jako to przebola. Nieco przeladowa wasnych wyznawców jest papiestwu zazwyczaj na r#k#. M#czestwo podsyca pomie wiary. (Nawet kiedy podczas wojny domowej w Hiszpanii, prowadzonej przez Hitlera i Franco, przy intensywnym wsparciu papiestwa, zamordowano tysi'ce ksi#y katolickich podobno cztery tysi'ce stu osiemdziesi#ciu czterech otó nawet wtedy papie Pius XI, po wylaniu kilku wymuszonych ez, musia z drugiej strony wykrzykn') z dum' i w sodkiej radoci, która Nas unosi... Jest to pot#ny pokaz chrzecijaskiej i duszpasterskiej cnoty, czynów bohaterskich i m#czestwa... Jake w por# przychodzi wasza pokuta w sensie Opatrznoci...") Tym bowiem, co koniec koców decyduje, nie jest Bóg czy Biblia, ani jakiekolwiek sowo pisane pozostawione przez wi#tych i najwi#tszych Ojców Kocioa. Nie, jedyne, co si# liczy naprawd# to wi#ksza 19

6 korzy) (major utilitas)! I wanie z tego powodu Pius IX by przeciwny powstaniu polskiemu lat 1863/64. Jeszcze podczas Tajnego Konsystorza w dniu 28 kwietnia 1866 r. wyzna: Teraz jak i wczeniej wyraamy zdecydowan' dezaprobat# wobec rebelii. W szczególnoci napominamy duchowiestwo, by z odraz' odrzucio od siebie bezbone zasady rewolucyjne. Wzywamy je do poddania si# zwierzchnoci i okazywania jej posuszestwa we wszystkim, co nie jest sprzeczne z prawami Boga i jego wi#tego Kocioa..." Raden gangster w dziejach wiata nie jest dostatecznie zy i okrutny, by strona katolicka czua si# zwolniona od wspódziaania z nim, jeli wedle kryteriów Watykanu, suy to interesom papiestwa! Nast#pca Piusa XI, papie Pius XII umacnia morale milionów onierzy niemieckich, su'cych w armiach Hitlera, sowami: Zoylicie przysi#g#, musicie by) posuszni..." Jak si# zdaje równie poczynania Hitlera nie byy sprzeczne z prawami Boga i jego wi#tego Kocioa..." Jak bowiem inaczej mona go byo tak entuzjastycznie popiera) (s' setki przykadów tego poparcia) przez wszystkie lata jego strasznej dyktatury? Nie tylko w Rzymie i w Niemczech! I znów kosztem Polski! 3. Wspówinn' najwi#kszej tragedii w dugiej i bolesnej historii tego kraju od samego pocz'tku bya kuria przez sw' polityk# intensywnego popierania Hitlera jak zreszt' wszystkich innych reimów faszystowskich w Europie! Na rok przed wybuchem wojny Rzym spowodowa zmian# obsady biskupstwa gdaskiego. Biskupem Gdaska zosta Carl Maria Splett, hierarcha wspópracuj'cy z gestapo, czowiek, który z jednej strony modli si# o bogosawiestwo Boe dla Hitlera i wzywa wiernych, by oni równie zanosili mody za fuhrera, który kaza bi) w dzwony i wywiesza) sztandary, z drugiej za nakaza usun') z kocioów wszystkie polskie napisy, zakaza spowiedzi w j#zyku polskim i usun' polskich ksi#y. Co prawda Watykan niech#tnie patrzy na Polsk# (czy raczej polski Koció) w r#kach antyklerykalnych nazistów, jednake oczekiwa, i bynajmniej si# w tym nie zawiód, napaci Hitlera na Zwi'zek Sowiecki. Dla wi#kszej korzyci" chcia za t# cen# powi#ci) w razie koniecznoci Polsk# i powi#ci j'. Pius XII, najwi#kszy wspólnik faszystów (i czowiek wielkich interesów, który pozostawi po sobie maj'tek prywatny wartoci osiemdziesi#ciu milionów marek w zocie i dewizach) próbowa i) Hitlerowi na r#k# wsz#dzie, gdzie tylko si# dao. 20

7 Latem 1939 r. nuncjusz Cortesi, za porednictwem prezydenta Mocickiego i pukownika Becka, sugerowa polskiej prasie, by pisz'c o Rzeszy Niemieckiej przyjmowaa ton umiarkowany. Równie kuria wielokrotnie zalecaa rozs'dek i umiarkowanie wobec Niemiec". Cortesi podejmowa take próby skonienia Warszawy do ust#pstw w sprawie Gdaska. Zreszt' nawet sam Pius XII doradza, by wyj) Niemcom naprzeciw i odst'pi) im Gdask wraz z korytarzem. A gdy ambasador francuski ze swej strony prosi o publiczn' wypowied9 za Polsk', monsignore Tardini, pó9niejszy sekretarz stanu Jana XXIII zauway: Jego Twi#tobliwo) uwaa, e to byoby za wiele..." Gdy 1 wrzenia ambasador brytyjski przy Watykanie zaproponowa, by papie wyrazi ubolewanie, e mimo jego apeli o pokój, rz'd niemiecki wci'gn' wiat w wojn#, sekretarz stanu kardyna Maglione, odrzuci t# propozycj# jako mieszanie si# do polityki mi#dzynarodowej jak gdyby papiestwo nie mieszao si# do niej stale, od czasu jak w ogóle istnieje i jak czyni to po dzi dzie! I niestety nie z korzyci' dla wiata. A gdy Hitler (podobnie jak Mussolini, jak niegdy Lenin, wsparty wielk' iloci' pieni#dzy pochodz'cych take z USA) rozp#ta najwi#ksz' z dotychczasowych wojen, kuria wyrazia wprawdzie ubolewanie z powodu losu Polski, jednake agresji jako takiej nie pot#pia. OSSERVATORE ROMANO pisa natomiast: Dwa cywilizowane narody rozpoczynaj' wojn#...", jakby to równie Polska zaczynaa t# wojn#! Papie nie pot#pi Hitlera, podobnie jak nie uczyni tego, gdy ten zajmowa Czechosowacj#. Wszak jeszcze w poowie sierpnia zapewnia ambasadora niemieckiego przy Watykanie, von Bergena, e powstrzyma si# od jakiegokolwiek pot#pienia Niemiec w wypadku podj#cia przez nie dziaa zbrojnych przeciwko Polsce. Nawet gdy Anglia i Francja zwróciy si# do, by uzna Niemcy za agresora, papie odmówi. A gdy Polska ulega niemieckiej przewadze, gdy niemieccy i austriaccy biskupi i ich diecezjalna prasa entuzjastycznie witali zwyci#stwo Hitlera, mówi'c o sprawiedliwym podziale niezb#dnej przestrzeni yciowej, o prawie narodu niemieckiego do wolnoci, o wi#tej wojnie, o potrzebie wspomagania armii Hitlera, o tym, e przemawiaj' za tym nawet wzgl#dy religijne; gdy hierarchowie pospieszyli z yczeniami wszystkiego najlepszego po nieudanym zamachu na Hitlera z 8 listopada, do ycze tych przy'czy si# take papie, który jeszcze przed kocem roku w ciepych sowach wspomina swój wieloletni pobyt w Niemczech i trudne z nimi rozstanie. Ba, 31 grudnia 1939 r. na audiencji prywatnej zapewnia niemieckiego charge d'affair, Menshausena, e jego wielka sympatia i mio) do Niemiec trwa nadal nieumniejszona, a by) moe 21

8 kocha je jeli to w ogóle moliwe w trudnych dzisiejszych czasach jeszcze bardziej". Otó ów Pius XII, niezmordowanie woaj'c pokój, pokój" (prawie jak szychowy anio z czubka choinki w znanej satyrze Bólla) jeszcze w poowie drugiej wojny wiatowej wyraa nie tylko najgor#tsz' sympati# dla Niemiec, lecz take podziw dla wybitnych cech fuhrera" i (by nie byo adnych nieporozumie) w dwóch notach obwieci, e niczego bardziej fuhrerowi nie yczy ni zwyci#stwa"! Bardziej wiadomi Polacy zdali sobie spraw# z tej najkrwawszej jak dot'd gry, prowadzonej przez kuri#, jeszcze w czasie trwania wojny. Przebywaj'cy na emigracji w Rumunii polski minister spraw zagranicznych, Beck, w rozmowie z ambasadorem Woch w Bukareszcie powiedzia: Jednym z gównych odpowiedzialnych za tragedi# mojego kraju jest Watykan. Za pó9no spostrzegem, e prowadzimy polityk# zagraniczn', która suy jedynie egoistycznym celom Kocioa katolickiego." Równie polska prasa podziemna (WIET I MIASTO, GWOS PRACY, WOLNOTY i in.) bez trudu dostrzega w osobie Piusa XII arliwego stronnika pastw Osi", a take obudnika, który wprawdzie by poruszony" losem Polski, ale post#powa tak, jakby Polska w ogóle nie istniaa". To spostrzeenie trafia w sedno sprawy. B'd9my jednak sprawiedliwi. Ów Pius XII, tak niew'tpliwie obci'ony, e fakt ten musi przemawia) przeciw jego kanonizacji, ów namiestnik Chrystusa, który by nie tylko oddanym wspólnikiem faszystów, nie tylko czowiekiem wielkich interesów i multimilionerem, czowiekiem o pi#knych dugich palcach (do udzielania bogosawiestw), otó papie ten, zupenie jak papie obecny i dwaj pozostali b#d'cy w centrum niniejszej przedmowy, by gor'cym czcicielem Maryi. Gdy tak jak Pius XII zdefiniowa dogmat o fizycznym Wniebowzi#ciu Maryi, tak Pius IX wyst'pi z dogmatem o jej Niepokalanym Pocz#ciu, zbawczym wydarzeniu, które upodoba sobie ju Grzegorz XVI. Samo za wi#to Niepokalanego Pocz#cia wprowadzi w 1476 r. papie Sykstus VI, fundator nie tylko (nazwanej jego imieniem) Kaplicy Sykstyskiej, lecz take, cho) fakt ten jest moe mniej znany, burdelu, papie, który inkasowa od swych prostytutek podatek w wysokoci dwudziestu tysi#cy dukatów rocznie, jeden z najwi#kszych rozpustników swej epoki, utrzymuj'cy intymne stosunki ze sw' siostr' i dzie)mi i tu dochodzimy do waciwego tematu niniejszej ksi'ki. Prawie nigdy nie pisywaem wst#pów do przekadu moich ksi'ek. W tym wypadku musiaem to uczyni). Dlaczego? Mam nadziej#, e sam tekst zawiera wystarczaj'ce wyjanienie powodów. 22

9 Dzi#kuj# wydawnictwu Uraeus, które tym tomem (i nast#pnymi) pragnie w Polsce zaprezentowa) moj' prac#; dzi#kuj# tej maej pr#nej oficynie, której odwag# ceni# równie wysoko jak cel, który sobie postawia: krytyczne objanianie. Objanianie znaczy jednak zgorszenie: kto objania wiat, uwidacznia jego brud. Hassfurt/M., r. 23

10 24

11 25 Wielce budujcy wstp...zaprezentowane tu wskazania, ju cho)by ze wzgl#du na sw' zwi#zo) zalecane by) mog' tylko jako instrukta )wiczebny do uytku wewn'trzkocielnego. Ich zadanie polega bowiem w znacznie wi#kszym stopniu i moe przede wszystkim na suebnoci wobec wiata... Wsuchujemy si# w ten wiat, który wszak ma nam co do powiedzenia, w osobowe Ty w Drugim, w Drugiego jako takiego... Musimy by) otwarci, otwarto) daje nam bowiem do r#ki instrument umoliwiaj'cy wspóln' realizacj# rzeczy g#bszych. Wyraamy nieograniczone tak dla naszego penego zaangaowania, dajemy si# porwa) i sami si# porywamy..." Pardon! O co tu chodzi? O art? Satyr#? Ironi#? Doprawdy czy nie brzmi to jak karykatura szeroko rozpowszechnionego argonu teologicznego? A moe kto ma w'tpliwoci? Zwaszcza wierz'cy? W takim razie udzi si# (nie po raz pierwszy i ostatni!) to jest parodia: katolickiej publicystyki tu i teraz" 1. Czemu jednak ma suy) parodia w pracy powanej mimo wszelkich zawartych w niej ironicznych akcentów? I do tego na samym wst#pie? Otó, tak to moe nazwijmy, celom symbolicznym. Po dwóch tysi'cleciach historii zbawienia i nigdy nie kocz'cych si# strumieniach chrzecijaskiej aski kompromituj'ca drwina i satyra tego rodzaju wydaje mi si# jedynym skutecznym sposobem przedstawienia i zaatakowania tematyki nale'cej do historii Kocioa. (Norweg Jens Bj0rneboe w swej najnowszej powieci Wiea prochowa", zwaszcza w wielkiej mowie zatytuowanej Rewolucja Czarownic", sarkastycznie broni'cej inkwizycji, stworzy fascynuj'cy wzorzec takiej wanie stylistyki). Niestety mieni'ca si# naukow'" klerykalna historiografia (zwaszcza proweniencji katolickiej) ów zapieraj'cy dech w piersiach potok sów wybiegów i przechwaek, przemilcze i przeinacze ze wzgl#du na potrzeb# owiecenia (nie tylko szerokich kr#gów) ci'gle jeszcze zmusza do mao zabawnych replik, cho) szyderstwo byoby w tym wypadku jedyn' odpowiedni' reakcj'. Istnieje wszake istotniejszy powód naszego parodystycznego wst#pu. Czy mona bowiem nie zauway), jak niewielka jest dzi rónica mi#dzy tego rodzaju persyflaem a niejedn' oryginaln' i traktowan' z cakowit' powag', klerykaln' publicystyk'! Nie wiadomo tylko, czy dominuj'cy obecnie, cz#sto je'cy wosy na gowie styl, b#d'cy wyrafinowan' prób' dodania, poprzez niejasny wywód i nadmiar sowa, filozoficznej

12 wagi rzeczom, które wobec rozumu nie znacz' nic, nie daje jeszcze zabawniejszych efektów. By nie by) goosownym si#gnijmy po znany podr#cznik podstawowych poj#) teologicznych, w którym centralny termin naszej problematyki, sowo konkupiscencja" w miejscu wyra9nie zaznaczonym jako interpretacja teologiczna", jest wyjaniony w nast#puj'cy sposób: Owa konkupiscencja w sensie teologicznym znaczy w pierwszym rz#dzie, e «wiat», który czowiek w swej duchowo-zmysowej samorealizacji ju posiad, zosta wczeniej uniwersalnie zaprogramowany w swej formie, jakby egzystencjalnie uksztatowany w zarodku przez grzeszny czyn Adama u zarania ludzkoci, tak e w wiatowej perspektywie ludzkiej samorealizacji dziaaj' mechanizmy, które chciayby zepchn') czowieka w wyniku przebiegu jego wasnej aktualnej decyzji w kierunku nieprzyjaznego Bogu, grzesznego czynu Adama. W tym sensie dla wolnoci poadamowej istnieje staa negatywna presumpcja (domniemanie), by tak rzec «negatywne istnienie jednostkowe» czowieczej (zawsze ci''cej ku wiatu) realizacji na fundamencie grzesznego czynu Adama, któr' mona by zaklasyfikowa) nie tylko jako decyzj# «pierwsz'» w sensie czasowym, lecz take jako decyzj# zawsze «pierwotn'» (zatem zawieraj'c' w sobie wszystko co przysze) wobec sytuacji czowieka w wiecie, jako trwaego istnienia jednostkowego. Czowiek infraapsarny wypowiada si# i samorealizuje w «wiecie», który jako taki..." 2 Sapienti sat! A przy okazji: sowo realizowa) lub realizacja, które nieprzypadkowo znalazo si# ju w rozpoczynaj'cej ten rozdzia parodii, tutaj wyst#puje a czterokrotnie (a w kontekcie cytowanego artykuu dziewi#tnastokrotnie na siedmiu stronach) i jest demaskuj'ce: gdy jeli o to chodzi w horyzoncie wiatowym", w horyzoncie pierwotnie jednego i ca'ego rzeczywistego losu zbawienia" 3, faktycznie nic si# naturalnie (i ponadnaturalnie!) nie dokonao (realizowao) ani nie dokonuje cho) zapewne nie dotyczy to gów niektórych teologów. Niezalenie jednak od sensu czy bezsensu cytowanych tu fragmentów, niezalenie te od tego, czy pisz'cy prawdziwie serio traktuje to, co pisze: wszystko to daoby si# powiedzie) krócej, ponadto w sposób duo bardziej zrozumiay. Ale wtedy oczywicie niewiele by pozostao oprócz starych banialuków o rajskim jabku, które dwa i pó czy te pótora tysi'clecia temu jeszcze by) moe robiy jakie wraenie, a z powodu których obecnie równie sowo objawione na temat konkupiscencji dla swej teologicznej interpretacji" wymaga interwencji filozoficznej antropologii". 4 Przy wszelkich niejasnociach jedno pozostaje jasne: kto, kto pisze w ten sposób, nie pragnie niczego wyjania); tak si# pisze, gdy pragnie 26

13 si# co ukry); ukry), gdy przy trze9wym spojrzeniu moe si# okaza), e mamy do czynienia z pustk'. Nie jest spraw' przypadku, e wszystkie centralne poj#cia teologii s' otoczone tajemnic'; tajemnic' musz' si# take otacza) sami teolodzy. Dopiero wtedy powstaje g')bia. Ten argon ma jednak jeszcze inn' zalet#. Nie tylko wyklucza wi#kszo) ludzi z kr#gu rozumiej'cych, ale pozostawia ich w pewnego rodzaju zadziwieniu i kae s'dzi), e a nu jest w rzeczy co wi#cej ni pocz'tkowo lekkomylnie s'dzili. Uwaaj' przeto autorów sów, których nie rozumiej' (gdy wcale rozumie) nie maj') za inteligentniejszych, za m'drzejszych, a zwaszcza g#bszych od siebie samych, co powoduje w nich pewien dyskomfort psychiczny, niepewno), która by) moe zaowocuje w ich umysach dowartociowaniem teologii: w kadym razie przygotuje gleb# pod zasiew cudacznych kwiatków z grz'dki pod nazw' historia zbawienia. Nic z tego tutaj. I ostrzegamy przy tym raz na zawsze wszystkich 'dnych zbawienia. Do transcendencji si#gn') nie potrafimy. Kontakt jest trudny a zainteresowanie umiarkowane. Nie jestemy wszak, jak autor wynurze o konkupiscencji, zobowi'zani wobec tego eonu i jako obdarzeni ask' stale zd'aj'cy ku peni jego obecnoci" zatem jestemy niezdolni do staego przetwarzania konkupiscentnego stanu (obdarzonego ask') bytu, ci'gego burzenia tkwi'cego w naszej infralapsarnej sytuacji zbawienia jednostkowego istnienia Adama («ciaa grzechu») i ci'gego umacniania jednostkowego istnienia Chrystusa w realizacji naszego bycia, tzn. wasnej egzystencji w wiecie w ci'gym zblianiu si# do zbawczego czynu Chrystusa, a tym samym w ostatecznym rachunku poprzez wasn' mier) (i ogie czy)cowy) zmierzania w kierunku owej eschatologicznie obiecywanej integralnoci..." 5 itd. itd. Nie, chcemy tylko rzecz ca' nieco rozjani), sine sursum corda, sacrificium intellectus, ale nie bez metody, nie bez (zoliwej) wesooci, uszczypliwoci i wi#tokradztwa ( grzeszne ciao"), a tym samym wyra9nie, niew'tpliwie zbyt wyra9nie dla wszystkich (obdarzonych i nieobdarzonych ask') artystów teologicznego zaciemniania, co niew'tpliwie naraa nas na powane ryzyko, e zostaniemy przez nich napi#tnowani jako autorzy niepowani, post#puj'cy w sposób nienaukowy. Godzi si# w tym miejscu zauway), e pi#tnowanie zawsze naleao do ulubionych zaj#) duchowiestwa (i jego oprawców). Rzecz', o któr' tu chodzi, s' przede wszystkim (salvo errore) fakty: charakterystyczne, miarodajnie okre-laj.ce ycie i histori# fakty. Ich bagatelizowanie psychologiczne, socjologiczne, antropologiczne, gnozeologiczne, teologiczne (a przede wszystkim nielogiczne!), ich naginanie (moc' tradycji i dugotrwaych )wicze) dla potrzeb pastoralnych jest 27

14 tak skuteczne, e w kocu staj' si# one nieistotne, bahe, su'c za triumfalny dowód swego przeciwiestwa, ba, zaczynaj' wieci) wasnym blaskiem i godnie, acz radonie, obiecywa) wieczne zbawienie, tote ukazuj' niemay kunszt tych wszystkich, którzy yj' ze stawiania prawdy na gowie. Chocia chrzecijastwo jest ju dzi prawie bankrutem duchowym, przecie ci'gle jeszcze w sposób przemony odciska swe pi#tno na naszej moralnoci seksualnej, a formalne ograniczenia naszego ycia pciowego s' w zasadzie prawie takie same jak w XV czy V w., w czasach Lutra i Augustyna. 6 Dotyczy to wszystkich mieszkaców wiata zachodniego, nawet niechrzecijan i antychrzecijan. Ci'gle jeszcze bowiem o ksztacie i wymowie oficjalnych kodeksów, od Europy po Ameryk#, decyduj' przemylenia pasterzy owiec sprzed dwóch i pó tysi'ca lat; istnieje namacalny zwi'zek mi#dzy pogl'dami na pciowo) starotestamentowych proroków lub Pawa a ciganiem przez prawo czynów nierz'dnych w Rzymie, Paryu czy Nowym Jorku. I by) moe nie jest spraw' przypadku, e jeden z najbardziej elokwentnych rzeczników swobody seksualnej, niedawno zmary Francuz ReneGuyon, który domaga si# zakazu wszelkich antyseksualnych tabu, jak i eliminacji wszelkich poj#) kojarz'cych czynnoci seksualne z poj#ciem niemoralnoci, by prawnikiem. 7 W Republice Federalnej Niemiec jeszcze dzi obserwuje si# skonno) do stawiania znaku równoci mi#dzy prawem a moralnoci', zwaszcza obyczajnoci' a moralnoci' seksualn', co jest jednoznacznym dziedzictwem chrzecijaskiego traktowania pop#du seksualnego. 8 Z m#cz'c' monotoni' prawodawca wskazuje na moralne odczuwanie", dotychczasowy ad moralny", podstawowe zapatrywania moralne narodu" et cetera? Sformuowania, za którymi nie kryje si# nic poza star' wrogoci' Ojców Kocioa do seksualizmu. Federalny Trybuna Konstytucyjny zupenie otwarcie moe si# powoa) na publiczne stowarzyszenia religijne", a zwaszcza oba wielkie wyznania chrzecijaskie, z których nauki znaczne cz#ci naszego narodu czerpi' wzorce swego moralnego post#powania" 10. W zgodzie z tymi wzorcami powstaj' prawne regulacje w sprawach maestwa, antykoncepcji, gwatu, stosunków z nieletnimi itp., przy czym ta zgodno) idzie tak daleko, e Ernst-Walter Hanack móg obowi'zuj'ce prawo karne, w zakresie seksualizmu, lapidarnie podsumowa) mówi'c, e jest w znacznej mierze nierzeczowe, zb#dne lub nieuczciwe" 11. W innych krajach europejskich sprawy wygl'daj' podobnie: na przykad kocielny zakaz stosunków kazirodczych i aborcji decyduj'co wpywa na ksztatowanie si# prawa; poj#cie nierz'du zostaje rozci'gni#te 28

15 nawet na maonków, a wykroczenie w tej dziedzinie moe poci'gn') za sob' straszn' kar#; dzieci spodzone w stosunku cudzoonym nie mog' by) zalegalizowane nawet w wyniku pó9niejszego maestwa; reklama rodków antykoncepcyjnych jest zagroona kar' grzywny lub wi#zienia, albo jednym i drugim; dla ochrony instytucji maestwa kontroluje si# hotele i przemys turystyczny; a wszystko to, i wi#cej, dzieje si# w zasadniczej harmonii z moralnoci' Kocioa. 12 Równie w USA religia wywiera przemony wpyw na prawo, zwaszcza w sprawach dotycz'cych zachowa seksualnych, rodz'c klimat obudy i pruderii, tak jeszcze ci'gle odczuwalny w stanach purytaskich. 13 Cakiem jednak niezalenie od obowi'zuj'cego prawa wzgl#dnie bezprawia (jak wiadomo chodzi zawsze o prawo wzgl#dnie bezprawie panuj'cych): tradycyjna moralno) seksualna ci'gle jeszcze jest aktualna, a zwi'zane z ni' strefy tabu w dalszym ci'gu obowi'zuj'. I ci'gle jeszcze zbyt g#boko tkwi' w wiadomoci wszystkich warstw. Swoboda i tolerancja s' w dalszym ci'gu atakowane, a moralno) to nieustannie jeszcze to samo, co moralno) seksualna, nawet w Szwecji. 14 Poprzez teologi#, prawo, nawet niektóre dziedziny medycyny i psychologii, biblijny zabobon wywiera negatywny wpyw na nasze ycie seksualne, a tym samym na nasze ycie w ogóle. 15 Gupot' zatem byoby s'dzi), e pady klerykalne pogl'dy na to, co wolno, a czego nie wolno, e ust'pia wrogo) wobec rozkoszy seksualnej i nast'pia emancypacja kobiety. Tak jak nas dzisiaj pobudza do miechu koszula redniowiecznego mnicha, tak przysze pokolenia mia) si# b#d' z naszej wolnej mioci": ycie seksualne, które nie moe si# ujawnia) publicznie, otoczone czterema cianami, zwykle skazane na ciemnoci nocy, jest jak kady ciemny interes 16 ; kulminacja radoci i rozkosz ograniczona cenzur', podlega przepisom kodeksu, zagroona karami, otoczona plotk' i grubymi dowcipasami, musi si# doywotnio ukrywa). Poczynaj'c od Pawa poprzez Augustyna, scholastyków a po osawionych papiey Piusów ery faszystowskiej, najwi#ksze duchy katolicyzmu szerzyy strach przed pciowoci' (co samo przez si# jest syndromem choroby), jedyn' w swoim rodzaju atmosfer# pruderii i hipokryzji, powodoway tumienie pop#dów, wywoyway agresj#, kompleksy winy, otaczay systemem nakazów i zakazów ca' ludzk' egzystencj#, rado) ycia i radoci zmysów, dane czowiekowi biologiczne procesy odczuwania szcz#cia i burze nami#tnoci, od dziecistwa po staro), stale je demonizuj'c, systematycznie wywouj'c l#ki i zawstydzenie, a nawet jednostkowe tragedie. Stworzon' przez siebie sytuacj# systematycznie wykorzystywali czy to ze zwykej 'dzy panowania, czy te dlatego e 29

16 sami byli ofiarami pop#dów i ich tumienia. Torturowali innych zarówno w przenonym, jak i dosownym sensie, gdy sami byli ofiarami tortur. Zerani zazdroci', a jednoczenie m'drze kalkuluj'cy, obrzydzali wiernym to, co najbardziej niewinne, przynosz'ce najwi#cej radoci: odczuwanie rozkoszy i realizowanie si# w mioci. Prawie wszystkie wartoci ycia seksualnego zostay przez Koció spaczone, to co dobre nazwane zym i odwrotnie: to co moralne okrzyczane niemoralnym, co pozytywne napi#tnowane jako negatywne. Koció uniemoliwia lub utrudnia spenianie potrzeb naturalnych, za to obowi'zkiem uczyni spenianie nakazów nienaturalnych pod gro9b' niedost'pienia ycia wiecznego i nader ziemskich, by nie rzec barbarzyskich kar. I rzeczywicie mona postawi) pytanie, czy wszystkie zbrodnie chrzecijastwa eksterminacja pogan, masowy mord popeniony na Rydach, palenie heretyków i czarownic, wyprawy krzyowe, wojny religijne, jak i inne straszne czyny popenione przez chrzecijan (a po miliony ofiar pierwszej i drugiej wojny wiatowej, i dugiej wojny w Wietnamie), czy caa ta bezprzykadna historia zbrodni nie poczynia mniejszych spustosze ni niebywae moralne okaleczenie i niewaciwe wychowanie, b#d'ce rezultatem narzuconych przez Koció wyrzecze, wynikiem przymusów i nienawici do sfery zwi'zanej z pciowoci' czowieka. Ba, trzeba o to pyta) tym energiczniej, gdy zdamy sobie spraw#, e pyn'ca st'd negacja seksualizmu si#ga od neuroz indywidualnych i pozbawionego szcz#cia ycia jednostek po masakry caych narodów; e wiele dokonanych przez chrzecijan zbrodni, bezporednio lub porednio jest wanie rezultatem owej moralnoci. Tymczasem spoeczestwo hoduj'ce chorej moralnoci, moe ozdrowie) jedynie pod warunkiem, e si# owej moralnoci, a to zwykle znaczy religii, wyrzeknie. Nie znaczy to, e wiat bez chrzecijastwa automatycznie stanie si# zdrowy. Ale z chrzecijastwem, z Kocioem, musi by) chory. Nie mona ot tak sobie bagatelizowa) wniosków pyn'cych z dwóch tysi#cy lat dowiadcze. Równie w tej sferze nie traci wanoci stwierdzenie Lichtenberga: Oczywicie nie mog# powiedzie), czy b#dzie lepiej, gdy b#dzie inaczej; ale tyle mog# powiedzie): musi by) inaczej, jeli ma by) dobrze." 30

Kobiece bóstwa w mitologiach świata MARIA SALWA I ADA TRYBUCHOWSKA

Kobiece bóstwa w mitologiach świata MARIA SALWA I ADA TRYBUCHOWSKA Kobiece bóstwa w mitologiach świata MARIA SALWA I ADA TRYBUCHOWSKA Spis treści Początki Kobiece statuetki Więzi rodzinne Epoka lodowcowa Kobieta głową rodu Matka Ziemia Lilie, pęki zbóż, węże Wiele imion

Bardziej szczegółowo

Wstęp autora w związku z jego debiutem w Polsce

Wstęp autora w związku z jego debiutem w Polsce Deschner do Polaków Wstęp autora w związku z jego debiutem w Polsce "Krzyż Pański z Kościołem seksualizm w historii chrześcijaństwa". Polska i Polacy, przez stulecia niezłomnie oddani Rzymowi, nie mają

Bardziej szczegółowo

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Liturgia Wielkiego Tygodnia w Kociele Starokatolickim Mariawitów Wielkanoc geneza wita i sposób ustalania jego terminu Zmartwychwstanie Paskie = Wielkanoc = Pascha

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa.

Chrześcijaństwo skupia w sobie wiele odłamów, które powstały przez lata, opierający się jednak na jednej nauce Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii monoteistycznych wyznawanych na całym świecie. Jest to największa religia pod względem wyznawców, którzy stanowią 1/3 całej populacji. Najliczniej

Bardziej szczegółowo

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski

Wp!yw spo!eczny. Konformizm. Konformizm. dr Dariusz Rosi!ski Konformizm Wp!yw spo!eczny dr Dariusz Rosi!ski!zmiana w zachowaniu na skutek rzeczywistego lub wyimaginowanego wp!ywu innych ludzi!ludzie daj" si# z!apa$ w pu!apk# wp!ywu spo!ecznego - w odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

The Holy See. AL MONDO DELLA CULTURAAula Magna dell'università Cattolica di Lublino - Martedì, 9 giugno 1987 1.

The Holy See. AL MONDO DELLA CULTURAAula Magna dell'università Cattolica di Lublino - Martedì, 9 giugno 1987 1. The Holy See VIAGGIO APOSTOLICO IN POLONIADISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AL MONDO DELLA CULTURAAula Magna dell'università Cattolica di Lublino - Martedì, 9 giugno 1987 1. Pozdrawiam z caego serca wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

Czy smieci to problem?

Czy smieci to problem? edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Czy smieci to problem? Edukacja ekologiczna w nauczaniu poczatkowym Ziemia nie naley do czowieka, czowiek naley do Ziemi. Cokolwiek przydarzy si Ziemi, przydarzy

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

YK KKK

YK KKK YK 367-377 KKK 2197-2257 1 1 brzmienie Wj 20, 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Pwt 5, 16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo

Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub

Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub Ikona obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej

Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej Człowiek sumienia 19 Każdy dzień życia człowieka wypełniony jest dużymi i małymi wyborami. To one nadają ludzkiemu

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Stawy Raszyńskie maj, sierpień-listopad 2013

Stawy Raszyńskie maj, sierpień-listopad 2013 Stawy Raszyńskie maj, sierpień-listopad 2013 Rezerwat ornitologiczny Stawy Raszyńskie utworzony został w 1978 roku na terenie tutejszych stawów rybnych; pow. rezerwatu 110 ha, pow. stawów 94 ha. Pieczę

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

WNIOSEK WZORCOWY. U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Informacje w ramkach

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB

Nabożeństwa w Kościele Katolickim. Łukasz Burnici SDB Nabożeństwa w Kościele Katolickim Łukasz Burnici SDB Życie duchowe nie ogranicza się do udziału w samej tylko liturgii. Chrześcijanin bowiem, choć powołany jest do modlitwy wspólnej, powinien mimo to wejść

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego Kada rzecz wielka musi kosztowa i by trudna. Tylko rzeczy mae i liche satwe. Stefan Kardyna Wyszyski SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu

Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu Chrześcijanin a Przykazania Dekalogu UWAŻANO JE ZA NAJWIĘKSZY KODEKS MORALNY ZNANY KIEDYKOLWIEK NA ZIEMI. NAZYWANO JE STRASZNĄ DZIESIĄTKĄ! PRZEZ WIEKI ZAWIESZANO JE NA ŚCIANACH CHRZEŚCIJAŃSKICH DOMÓW.

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Wstêp. Nie trwaj¹ d³ugo, ten p³acz, ten œmiech. Mi³oœæ, pragnienie i nienawiœæ. Przestaj¹ byæ naszym udzia³em, Gdy przekraczamy bramê.

Wstêp. Nie trwaj¹ d³ugo, ten p³acz, ten œmiech. Mi³oœæ, pragnienie i nienawiœæ. Przestaj¹ byæ naszym udzia³em, Gdy przekraczamy bramê. Nie trwaj¹ d³ugo, ten p³acz, ten œmiech. Mi³oœæ, pragnienie i nienawiœæ. Przestaj¹ byæ naszym udzia³em, Gdy przekraczamy bramê. ERNEST DOWSON Nikt z nas nie otrzyma³ ycia w promocji. Od dnia naszych narodzin

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo

Starozytny Egipt. Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak

Starozytny Egipt. Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak Starozytny Egipt Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak Mapa StaroŜytnego Egiptu Pismo Egipskie Fragment tekstów Piramid w komorze grobowej piramidy Unisa w Sakkarze. ALFABET HIEROGLOFICZNY Cywilizacja

Bardziej szczegółowo

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997

Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 Św. Augustyn, Wyznania, przekład Z. Kubiak, Znak, Kraków 1997 ks. XI 1. Wyznania nie informują Boga, o czym i tak wie, lecz są wyrazem miłości Augustyna do Boga jako Ojca. 2. Augustyn pragnie poznać Prawo

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21

Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka /04/ :21 Nowenna do Chrystusa Króla Autor: sylka1989-07/04/2011 21:21 NOWENNA KU CZCI JEZUSA PRAWDZIWEGO KRÓLA Ta prosta nowenna jest szczególnym hojnym darem naszego Pana. W związku z tym Jezus da wyjątkowe tajemnice

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym

BOŻE OBJAWIENIE tematy i wiedza Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Powtórzenie materiału o Objawieniu Bożym Użyte kolory: Kolor czarny materiał obowiązkowy na poziomie podstawowym Kolor Ubuntu Orange - materiał rozszerzony na ocenę celującą Księga PŚ (Czytać ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI

TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI TAJEMNICZY OGRÓD AZIENKOWSKI Profesor August Stanis³awski, œwiatowej s³awy tropiciel tajemnic dawnych rezydencji, od dwóch lat by³ na emeryturze i wydawa³o mu siê, e nigdy ju nie odgadnie adnej zagadki,

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

HALOWEEN. Co się kryje za wesołą zabawą?

HALOWEEN. Co się kryje za wesołą zabawą? HALOWEEN Co się kryje za wesołą zabawą? Listopad, to w tradycji chrześcijańskiej czas modlitw za dusze Zmarłych. Tę piękną tradycję Kościoła katolickiego zaczyna przyćmiewać od pewnego czasu "święto" duchów,

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu.

Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Pomyślny los, o traf szczęśliwy. W takim znaczeniu, i tylko w takim, przysłowie mówi o szczęściu, że łut jego więcej wart niż funt rozumu. Rodzaj przeżycia Arystoteles określał, że być szczęśliwym to

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć Ł ć

Ó Ł ć Ł ć Ą Ł Ł Ą Ń Ó Ł ć Ł ć ć Ą ć ć ź ź ć Mimo wzrostu wiadomocizdrowotnej spoeczestwa, a w szczeglnoci znajomoci istniejcych w omawianej dziedzinie zagroe nasze zachowania, zwaszcza w dziedzinie ochrony skory

Bardziej szczegółowo

Poradnia dla narzeczonych

Poradnia dla narzeczonych Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej www.dr.archpoznan.org.pl Poradnia dla narzeczonych Spotkanie 1 P ciowo i p odno jako dar i zadanie Cele ma e stwa Ma e skie przymierze, przez które m czyzna

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności

Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Immanuel Kant: Fragmenty dzieł Uzasadnienie metafizyki moralności Rozdział II Pojęcie każdej istoty rozumnej, która dzięki wszystkim maksymom swej woli musi się uważać za powszechnie prawodawczą, by z

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie. 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu

Pozew o odszkodowanie. 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu ...dnia... S_d Rejonowy S_d Pracy w... ul... Powód:... Pozwany:... Pozew o odszkodowanie W imieniu w_asnym wnosz_: 1. o zas_dzenie na moj_ rzecz od pozwanego kwoty... z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia

Bardziej szczegółowo

HERB SZCZECINA Szczecin trzecie miejsce zajmowanej powierzchni siódme liczby ludno ci Miasto le y rzek Odr oraz jeziorem D bie Szczecin

HERB SZCZECINA Szczecin trzecie miejsce zajmowanej powierzchni siódme liczby ludno ci Miasto le y rzek Odr oraz jeziorem D bie Szczecin HERB SZCZECINA Szczecin miasto na prawach powiatu, stolica i najwiksze miasto województwa zachodniopomorskiego. Szczecin jest jednym z najstarszych i najwikszych miast w Polsce,trzecie miejsce pod wzgldem

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo