Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner. Krzy Paski z Kocioem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner. Krzy Paski z Kocioem"

Transkrypt

1 Fundacja im. Karlheinza Deschnera przedstawia... Karlheinz Deschner Krzy Paski z Kocioem

2 16 Doktor Hedwig Katzenberger i doktorowi Kausowi Katzenbergerowi Dopóki moralnoci chrzecijaskiej nie traktuje si# jako zbrodni gównej przeciwko yciu, dopóty jej obrocy maj' atwe zadanie." Friedrich Nietzsche 1 Kultura musi poj'), e próbuj'c wchon') chrzecijastwo, wchania co, co jest dla niej miertelnym zagroeniem. Próbuje bowiem godzi) si# na rzecz, na któr' zgodzi) si# nie moe; na co, co jest jej zaprzeczeniem." Andre Gide 2 Istot' szcz#cia w yciu jest szcz#cie seksualne." Jest rzecz' wan', by uwiadomi) sobie, e nie ma dzi ludzi o dobrze uksztatowanej, spokojnie rozwini#tej, akceptuj'cej pciowo) strukturze, gdy na wszystkich nas wywara wpyw autorytarna, religijna, neguj'ca pciowo) maszyneria wychowawcza." Wilhelm Reich 3 Najistotniejszym negatywnym dokonaniem chrzecijastwa bya «problematyzacja» seksualizmu... Potrzeba nam postawy, która w seksualizmie nie widzi «problemu», lecz «przyjemno)». Wi#kszoci ludzi brak po temu pewnoci siebie cz#sto take mioci." Alex Comfort 4

3 17 Wstp autora w zwizku z jego debiutem w Polsce Polska i Polacy, przez stulecia niezomnie oddani Rzymowi, nie maj' przyjaciela" bardziej niebezpiecznego nad Watykan, który jest uosobieniem wilka w owczej skórze. I niezalenie od tego, czy traktuje on Polsk# jako baz# wypadow', czy jako bufor, rodzaj cordon sanitaire, zawsze czyni to w subie swej odwiecznej polityki wschodniej, której celem gównym jest podporz'dkowanie sobie rosyjskiej cerkwii prawosawnej. By ten cel osi'gn'), posugiwa si# zarówno sztuczkami dyplomatycznymi jak wojn', niemieckimi rycerzami zakonnymi, jak te szwedzkimi awanturnikami, gro9bami, szantaem, syrenim piewem, oszustwami na gigantyczn' skal#, raz wespó z carem, innym razem z nazistami, a ofiar' tych poczyna jake cz#sto padaa Polska zdradzana przez Rzym i sprzedawana. 1. Tak byo w czasie powstania listopadowego w 1830 r. W 1772 r. w wyniku pierwszego rozbioru Polska utracia trzydzieci procent swego terytorium i trzydzieci pi#) procent ludnoci. Drugi rozbiór, dokonany w 1793 r., zredukowa j' do niezdolnej do dalszej egzystencji drobiny. Dokonuj'c trzeciego rozbioru w 1795 r. zbójeckie pastwa, zwane mocarstwami zaborczymi" Rosja, Prusy, Austria wymazay j' cakowicie z politycznej mapy Europy. Polacy chcieli jednak niepodlegoci, chcieli jednoci, niezalenoci i wolnoci. Dla osi'gni#cia tego celu 29 listopada 1830 r. wzniecili powstanie, kierowane gównie przez szlacht# (nawet moda hrabianka Plater wraz z pokojówk' jako adiutantem walczya na czele jednego z oddziaów powstaczych). Z broni' w r#ku stan#o przeciw ciemi#zcom niemao ksi#y i zakonników. W wielu okolicach, zwaszcza na Litwie i Biaorusi, kady zamek i kady klasztor zmienia si# w twierdz#. Obce panowanie pot#pili nawet niektórzy biskupi. Ba, przywódcy powstania cakiem wiadomie nadawali mu w coraz wi#kszym stopniu charakter walki o Koció". Jednake poza carem, który zdobyciem Warszawy 7 wrzenia 1831 r. krwawo zdawi ten wolnociowy zryw, okupiony mierci' dziesi'tków tysi#cy Polaków, nie byo bardziej zdecydowanego wroga powstania ni papie. Zreszt' zarówno carowie jak papiee zazwyczaj naleeli do najzagorzalszych nieprzyjació ruchów rewolucyjnych, najfanatyczniejszych bojowników o regres spoeczno-polityczny i europejsk' restauracj#.

4 Grzegorz XVI ( ) sprawowa wadz# (podobnie jak arcyreakcyjny ksi'# Metternich w Wiedniu, któremu obok zelanti, konserwatystów zawdzi#cza swój wybór) z pomoc' cenzury i policyjnego terroru. Wszelkie przejawy krytycyzmu, demokracji, liberalizmu byy dla niego równoznaczne ze zem; ze zbawieniem kojarzy najradykalniejszy absolutyzm polityczny. Czowiek ten czu odraz# nawet do najnowszych zdobyczy naukowych i osi'gni#) technicznych. Mosty wisz'ce czy koleje elazne (w jego oczach: chemius d'enfer) uchodziy w Pastwie Kocielnym, jednym z najbardziej zacofanym w Europie, za wyraz rebelii. Ten zast#pca Chrystusa wielokrotnie wzywa na pomoc obce wojska przeciw mieszkacom wasnej diecezji, zsyaj'c im (za due pieni'dze, ich pieni'dze) wedle jego wasnych, duszpasterskich sów Austriaków na kark". Krótko mówi'c, papie ów, za którego panowania zapeniay si# wi#zienia, mnoyy wyroki mierci, który pot#pia wolno) prasy jako haniebn'" i odraaj'c'", a wolno) sumienia mia za ob#d" (deliramentum), otó ten kleszy despota w encyklice Cum primum" z 9 czerwca 1832 r. pot#pi równie polskie powstanie, usprawiedliwi jego brutalne stumienie przez cara, za'da posuszestwa i wspópracy katolików z Rosj'. Ten zacieky wróg wszelkiej wolnoci wyrazi ubolewanie z powodu nieszcz#snych wydarze ubiegego roku", a przyczyn powstania polskich mas ( lepe instrumenty") dopatrzy si# w kamstwie i oszustwie. Tymczasem car, uszcz#liwiony zotymi mylami pyn'cymi z Rzymu, ustami swego posa, ksi#cia Gagarina, przekaza mu sowa najywszej satysfakcji. 2. Po bezwzgl#dnym stumieniu dalszych ruchów rewolucyjnych (w 1846 r. w Galicji, w 1848 r. w Poznaniu) w j#cz'cym pod rosyjskim knutem Królestwie Polskim (Polska Kongresowa) dojrzaa ch#) wyrwania si# spod przybieraj'cej coraz gro9niejsze rozmiary polityki rusyfikacji. Wielkie powstanie lat 1863/64 przerodzio si# w ponown' prób# zrzucenia carskiego jarzma, przy czym bunt przeniós si# nawet na obszar Biaorusi, wszak Biaorusinom, zreszt' jak i Ukraicom, nie powodzio si# bynajmniej lepiej. I znów w spraw# zaangaowaa si# cz#) kleru, zwaszcza niszego, w szczególnoci take zakonników. I wanie w kocioach, gdzie niekiedy dochodzio do ci#kich star) z onierzami rosyjskimi, rozbrzmiewa popularny bojowy piew Boe co Polsk#". Polski ksi'dz, Karol Mikoszewski, czonek Komitetu Centralnego Narodowego, czowiek, który szybko rozpozna zgubn' rol#, któr' papiestwo odegrao take podczas tego zrywu, nazwa je (b#d'c ju na emigracji w Genewie) ucielenion' negacj' wolnoci i sprawiedliwoci", nieszcz#ciem narodów", najbardziej reakcyjn' pot#g' Europy", czym zreszt' jest ono do dnia 18

5 dzisiejszego cho) i dzi wielu, nie tylko Polaków, nie zdaje sobie z tego sprawy. Niew'tpliwie od czasu powstania listopadowego w 1830 r. czasy si# nieco zmieniy. W Rzymie sprawowa rz'dy Pius IX ( ) zdaniem hrabiego Hutten-Czapskiego, g#bokiego znawcy papiea, nieprzyjaciel Rosji" który niekiedy lawirowa, niekiedy si# waha. I cho) by) moe hrabia i kontrrewolucjonista na papieskim tronie istotnie by równie antyrosyjski, to przecie Pio Nono w adnym razie nie by antycarski. Tym bardziej, e take w Pastwie Kocielnym daway mu si# we znaki tendencje narodowo-rewolucyjne. Doszo nawet do próby zamachu na papiea i jego sekretarza stanu, kardynaa Antonellego. Znów zapad wyrok mierci i winnych zesano na galery. Tak wi#c mimo kilku sów (pozornej) sympatii, wyraonych przez arcypasterza w obliczu nowych burzliwych wydarze w Polsce i mimo pewnej rywalizacji mi#dzy Rosj' i Rzymem, który trudn' sytuacj# caratu próbowa oczywicie obróci) na swoj' korzy), rz'd rosyjski pragn'cy cisego wspódziaania z kuri' papiesk', potrafi w kocu doj) z ni' do porozumienia. W osobistym licie do cara, Pius IX ostro zgani narodow' rebeli# katolickiego kleru. Natomiast sekretarz stanu, kardyna Antonelli, który wedle wasnego wiadectwa, ju od lat wiedzia o przygotowaniach do powstania w Polsce Kongresowej" i wiedz# t# natychmiast przekaza posowi rosyjskiemu" (!), pragn', podobnie jak papie, jak najszybszego zgniecenia powstania. Gdy jak w lutym 1863 r. owiadczy posowi pruskiemu nasze interesy stykaj' si#, ba, s' identyczne". Oczywicie Pius IX protestowa, gdy w 1864 r. po zdawieniu powstania wadze carskie zesay na Sybir ponad czterystu ksi#y katolickich, a take kilku biskupów, a ze stu dziewi#)dziesi#ciu siedmiu klasztorów nakazay zamkn') sto czternacie. Wszake jako to przebola. Nieco przeladowa wasnych wyznawców jest papiestwu zazwyczaj na r#k#. M#czestwo podsyca pomie wiary. (Nawet kiedy podczas wojny domowej w Hiszpanii, prowadzonej przez Hitlera i Franco, przy intensywnym wsparciu papiestwa, zamordowano tysi'ce ksi#y katolickich podobno cztery tysi'ce stu osiemdziesi#ciu czterech otó nawet wtedy papie Pius XI, po wylaniu kilku wymuszonych ez, musia z drugiej strony wykrzykn') z dum' i w sodkiej radoci, która Nas unosi... Jest to pot#ny pokaz chrzecijaskiej i duszpasterskiej cnoty, czynów bohaterskich i m#czestwa... Jake w por# przychodzi wasza pokuta w sensie Opatrznoci...") Tym bowiem, co koniec koców decyduje, nie jest Bóg czy Biblia, ani jakiekolwiek sowo pisane pozostawione przez wi#tych i najwi#tszych Ojców Kocioa. Nie, jedyne, co si# liczy naprawd# to wi#ksza 19

6 korzy) (major utilitas)! I wanie z tego powodu Pius IX by przeciwny powstaniu polskiemu lat 1863/64. Jeszcze podczas Tajnego Konsystorza w dniu 28 kwietnia 1866 r. wyzna: Teraz jak i wczeniej wyraamy zdecydowan' dezaprobat# wobec rebelii. W szczególnoci napominamy duchowiestwo, by z odraz' odrzucio od siebie bezbone zasady rewolucyjne. Wzywamy je do poddania si# zwierzchnoci i okazywania jej posuszestwa we wszystkim, co nie jest sprzeczne z prawami Boga i jego wi#tego Kocioa..." Raden gangster w dziejach wiata nie jest dostatecznie zy i okrutny, by strona katolicka czua si# zwolniona od wspódziaania z nim, jeli wedle kryteriów Watykanu, suy to interesom papiestwa! Nast#pca Piusa XI, papie Pius XII umacnia morale milionów onierzy niemieckich, su'cych w armiach Hitlera, sowami: Zoylicie przysi#g#, musicie by) posuszni..." Jak si# zdaje równie poczynania Hitlera nie byy sprzeczne z prawami Boga i jego wi#tego Kocioa..." Jak bowiem inaczej mona go byo tak entuzjastycznie popiera) (s' setki przykadów tego poparcia) przez wszystkie lata jego strasznej dyktatury? Nie tylko w Rzymie i w Niemczech! I znów kosztem Polski! 3. Wspówinn' najwi#kszej tragedii w dugiej i bolesnej historii tego kraju od samego pocz'tku bya kuria przez sw' polityk# intensywnego popierania Hitlera jak zreszt' wszystkich innych reimów faszystowskich w Europie! Na rok przed wybuchem wojny Rzym spowodowa zmian# obsady biskupstwa gdaskiego. Biskupem Gdaska zosta Carl Maria Splett, hierarcha wspópracuj'cy z gestapo, czowiek, który z jednej strony modli si# o bogosawiestwo Boe dla Hitlera i wzywa wiernych, by oni równie zanosili mody za fuhrera, który kaza bi) w dzwony i wywiesza) sztandary, z drugiej za nakaza usun') z kocioów wszystkie polskie napisy, zakaza spowiedzi w j#zyku polskim i usun' polskich ksi#y. Co prawda Watykan niech#tnie patrzy na Polsk# (czy raczej polski Koció) w r#kach antyklerykalnych nazistów, jednake oczekiwa, i bynajmniej si# w tym nie zawiód, napaci Hitlera na Zwi'zek Sowiecki. Dla wi#kszej korzyci" chcia za t# cen# powi#ci) w razie koniecznoci Polsk# i powi#ci j'. Pius XII, najwi#kszy wspólnik faszystów (i czowiek wielkich interesów, który pozostawi po sobie maj'tek prywatny wartoci osiemdziesi#ciu milionów marek w zocie i dewizach) próbowa i) Hitlerowi na r#k# wsz#dzie, gdzie tylko si# dao. 20

7 Latem 1939 r. nuncjusz Cortesi, za porednictwem prezydenta Mocickiego i pukownika Becka, sugerowa polskiej prasie, by pisz'c o Rzeszy Niemieckiej przyjmowaa ton umiarkowany. Równie kuria wielokrotnie zalecaa rozs'dek i umiarkowanie wobec Niemiec". Cortesi podejmowa take próby skonienia Warszawy do ust#pstw w sprawie Gdaska. Zreszt' nawet sam Pius XII doradza, by wyj) Niemcom naprzeciw i odst'pi) im Gdask wraz z korytarzem. A gdy ambasador francuski ze swej strony prosi o publiczn' wypowied9 za Polsk', monsignore Tardini, pó9niejszy sekretarz stanu Jana XXIII zauway: Jego Twi#tobliwo) uwaa, e to byoby za wiele..." Gdy 1 wrzenia ambasador brytyjski przy Watykanie zaproponowa, by papie wyrazi ubolewanie, e mimo jego apeli o pokój, rz'd niemiecki wci'gn' wiat w wojn#, sekretarz stanu kardyna Maglione, odrzuci t# propozycj# jako mieszanie si# do polityki mi#dzynarodowej jak gdyby papiestwo nie mieszao si# do niej stale, od czasu jak w ogóle istnieje i jak czyni to po dzi dzie! I niestety nie z korzyci' dla wiata. A gdy Hitler (podobnie jak Mussolini, jak niegdy Lenin, wsparty wielk' iloci' pieni#dzy pochodz'cych take z USA) rozp#ta najwi#ksz' z dotychczasowych wojen, kuria wyrazia wprawdzie ubolewanie z powodu losu Polski, jednake agresji jako takiej nie pot#pia. OSSERVATORE ROMANO pisa natomiast: Dwa cywilizowane narody rozpoczynaj' wojn#...", jakby to równie Polska zaczynaa t# wojn#! Papie nie pot#pi Hitlera, podobnie jak nie uczyni tego, gdy ten zajmowa Czechosowacj#. Wszak jeszcze w poowie sierpnia zapewnia ambasadora niemieckiego przy Watykanie, von Bergena, e powstrzyma si# od jakiegokolwiek pot#pienia Niemiec w wypadku podj#cia przez nie dziaa zbrojnych przeciwko Polsce. Nawet gdy Anglia i Francja zwróciy si# do, by uzna Niemcy za agresora, papie odmówi. A gdy Polska ulega niemieckiej przewadze, gdy niemieccy i austriaccy biskupi i ich diecezjalna prasa entuzjastycznie witali zwyci#stwo Hitlera, mówi'c o sprawiedliwym podziale niezb#dnej przestrzeni yciowej, o prawie narodu niemieckiego do wolnoci, o wi#tej wojnie, o potrzebie wspomagania armii Hitlera, o tym, e przemawiaj' za tym nawet wzgl#dy religijne; gdy hierarchowie pospieszyli z yczeniami wszystkiego najlepszego po nieudanym zamachu na Hitlera z 8 listopada, do ycze tych przy'czy si# take papie, który jeszcze przed kocem roku w ciepych sowach wspomina swój wieloletni pobyt w Niemczech i trudne z nimi rozstanie. Ba, 31 grudnia 1939 r. na audiencji prywatnej zapewnia niemieckiego charge d'affair, Menshausena, e jego wielka sympatia i mio) do Niemiec trwa nadal nieumniejszona, a by) moe 21

8 kocha je jeli to w ogóle moliwe w trudnych dzisiejszych czasach jeszcze bardziej". Otó ów Pius XII, niezmordowanie woaj'c pokój, pokój" (prawie jak szychowy anio z czubka choinki w znanej satyrze Bólla) jeszcze w poowie drugiej wojny wiatowej wyraa nie tylko najgor#tsz' sympati# dla Niemiec, lecz take podziw dla wybitnych cech fuhrera" i (by nie byo adnych nieporozumie) w dwóch notach obwieci, e niczego bardziej fuhrerowi nie yczy ni zwyci#stwa"! Bardziej wiadomi Polacy zdali sobie spraw# z tej najkrwawszej jak dot'd gry, prowadzonej przez kuri#, jeszcze w czasie trwania wojny. Przebywaj'cy na emigracji w Rumunii polski minister spraw zagranicznych, Beck, w rozmowie z ambasadorem Woch w Bukareszcie powiedzia: Jednym z gównych odpowiedzialnych za tragedi# mojego kraju jest Watykan. Za pó9no spostrzegem, e prowadzimy polityk# zagraniczn', która suy jedynie egoistycznym celom Kocioa katolickiego." Równie polska prasa podziemna (WIET I MIASTO, GWOS PRACY, WOLNOTY i in.) bez trudu dostrzega w osobie Piusa XII arliwego stronnika pastw Osi", a take obudnika, który wprawdzie by poruszony" losem Polski, ale post#powa tak, jakby Polska w ogóle nie istniaa". To spostrzeenie trafia w sedno sprawy. B'd9my jednak sprawiedliwi. Ów Pius XII, tak niew'tpliwie obci'ony, e fakt ten musi przemawia) przeciw jego kanonizacji, ów namiestnik Chrystusa, który by nie tylko oddanym wspólnikiem faszystów, nie tylko czowiekiem wielkich interesów i multimilionerem, czowiekiem o pi#knych dugich palcach (do udzielania bogosawiestw), otó papie ten, zupenie jak papie obecny i dwaj pozostali b#d'cy w centrum niniejszej przedmowy, by gor'cym czcicielem Maryi. Gdy tak jak Pius XII zdefiniowa dogmat o fizycznym Wniebowzi#ciu Maryi, tak Pius IX wyst'pi z dogmatem o jej Niepokalanym Pocz#ciu, zbawczym wydarzeniu, które upodoba sobie ju Grzegorz XVI. Samo za wi#to Niepokalanego Pocz#cia wprowadzi w 1476 r. papie Sykstus VI, fundator nie tylko (nazwanej jego imieniem) Kaplicy Sykstyskiej, lecz take, cho) fakt ten jest moe mniej znany, burdelu, papie, który inkasowa od swych prostytutek podatek w wysokoci dwudziestu tysi#cy dukatów rocznie, jeden z najwi#kszych rozpustników swej epoki, utrzymuj'cy intymne stosunki ze sw' siostr' i dzie)mi i tu dochodzimy do waciwego tematu niniejszej ksi'ki. Prawie nigdy nie pisywaem wst#pów do przekadu moich ksi'ek. W tym wypadku musiaem to uczyni). Dlaczego? Mam nadziej#, e sam tekst zawiera wystarczaj'ce wyjanienie powodów. 22

9 Dzi#kuj# wydawnictwu Uraeus, które tym tomem (i nast#pnymi) pragnie w Polsce zaprezentowa) moj' prac#; dzi#kuj# tej maej pr#nej oficynie, której odwag# ceni# równie wysoko jak cel, który sobie postawia: krytyczne objanianie. Objanianie znaczy jednak zgorszenie: kto objania wiat, uwidacznia jego brud. Hassfurt/M., r. 23

10 24

11 25 Wielce budujcy wstp...zaprezentowane tu wskazania, ju cho)by ze wzgl#du na sw' zwi#zo) zalecane by) mog' tylko jako instrukta )wiczebny do uytku wewn'trzkocielnego. Ich zadanie polega bowiem w znacznie wi#kszym stopniu i moe przede wszystkim na suebnoci wobec wiata... Wsuchujemy si# w ten wiat, który wszak ma nam co do powiedzenia, w osobowe Ty w Drugim, w Drugiego jako takiego... Musimy by) otwarci, otwarto) daje nam bowiem do r#ki instrument umoliwiaj'cy wspóln' realizacj# rzeczy g#bszych. Wyraamy nieograniczone tak dla naszego penego zaangaowania, dajemy si# porwa) i sami si# porywamy..." Pardon! O co tu chodzi? O art? Satyr#? Ironi#? Doprawdy czy nie brzmi to jak karykatura szeroko rozpowszechnionego argonu teologicznego? A moe kto ma w'tpliwoci? Zwaszcza wierz'cy? W takim razie udzi si# (nie po raz pierwszy i ostatni!) to jest parodia: katolickiej publicystyki tu i teraz" 1. Czemu jednak ma suy) parodia w pracy powanej mimo wszelkich zawartych w niej ironicznych akcentów? I do tego na samym wst#pie? Otó, tak to moe nazwijmy, celom symbolicznym. Po dwóch tysi'cleciach historii zbawienia i nigdy nie kocz'cych si# strumieniach chrzecijaskiej aski kompromituj'ca drwina i satyra tego rodzaju wydaje mi si# jedynym skutecznym sposobem przedstawienia i zaatakowania tematyki nale'cej do historii Kocioa. (Norweg Jens Bj0rneboe w swej najnowszej powieci Wiea prochowa", zwaszcza w wielkiej mowie zatytuowanej Rewolucja Czarownic", sarkastycznie broni'cej inkwizycji, stworzy fascynuj'cy wzorzec takiej wanie stylistyki). Niestety mieni'ca si# naukow'" klerykalna historiografia (zwaszcza proweniencji katolickiej) ów zapieraj'cy dech w piersiach potok sów wybiegów i przechwaek, przemilcze i przeinacze ze wzgl#du na potrzeb# owiecenia (nie tylko szerokich kr#gów) ci'gle jeszcze zmusza do mao zabawnych replik, cho) szyderstwo byoby w tym wypadku jedyn' odpowiedni' reakcj'. Istnieje wszake istotniejszy powód naszego parodystycznego wst#pu. Czy mona bowiem nie zauway), jak niewielka jest dzi rónica mi#dzy tego rodzaju persyflaem a niejedn' oryginaln' i traktowan' z cakowit' powag', klerykaln' publicystyk'! Nie wiadomo tylko, czy dominuj'cy obecnie, cz#sto je'cy wosy na gowie styl, b#d'cy wyrafinowan' prób' dodania, poprzez niejasny wywód i nadmiar sowa, filozoficznej

12 wagi rzeczom, które wobec rozumu nie znacz' nic, nie daje jeszcze zabawniejszych efektów. By nie by) goosownym si#gnijmy po znany podr#cznik podstawowych poj#) teologicznych, w którym centralny termin naszej problematyki, sowo konkupiscencja" w miejscu wyra9nie zaznaczonym jako interpretacja teologiczna", jest wyjaniony w nast#puj'cy sposób: Owa konkupiscencja w sensie teologicznym znaczy w pierwszym rz#dzie, e «wiat», który czowiek w swej duchowo-zmysowej samorealizacji ju posiad, zosta wczeniej uniwersalnie zaprogramowany w swej formie, jakby egzystencjalnie uksztatowany w zarodku przez grzeszny czyn Adama u zarania ludzkoci, tak e w wiatowej perspektywie ludzkiej samorealizacji dziaaj' mechanizmy, które chciayby zepchn') czowieka w wyniku przebiegu jego wasnej aktualnej decyzji w kierunku nieprzyjaznego Bogu, grzesznego czynu Adama. W tym sensie dla wolnoci poadamowej istnieje staa negatywna presumpcja (domniemanie), by tak rzec «negatywne istnienie jednostkowe» czowieczej (zawsze ci''cej ku wiatu) realizacji na fundamencie grzesznego czynu Adama, któr' mona by zaklasyfikowa) nie tylko jako decyzj# «pierwsz'» w sensie czasowym, lecz take jako decyzj# zawsze «pierwotn'» (zatem zawieraj'c' w sobie wszystko co przysze) wobec sytuacji czowieka w wiecie, jako trwaego istnienia jednostkowego. Czowiek infraapsarny wypowiada si# i samorealizuje w «wiecie», który jako taki..." 2 Sapienti sat! A przy okazji: sowo realizowa) lub realizacja, które nieprzypadkowo znalazo si# ju w rozpoczynaj'cej ten rozdzia parodii, tutaj wyst#puje a czterokrotnie (a w kontekcie cytowanego artykuu dziewi#tnastokrotnie na siedmiu stronach) i jest demaskuj'ce: gdy jeli o to chodzi w horyzoncie wiatowym", w horyzoncie pierwotnie jednego i ca'ego rzeczywistego losu zbawienia" 3, faktycznie nic si# naturalnie (i ponadnaturalnie!) nie dokonao (realizowao) ani nie dokonuje cho) zapewne nie dotyczy to gów niektórych teologów. Niezalenie jednak od sensu czy bezsensu cytowanych tu fragmentów, niezalenie te od tego, czy pisz'cy prawdziwie serio traktuje to, co pisze: wszystko to daoby si# powiedzie) krócej, ponadto w sposób duo bardziej zrozumiay. Ale wtedy oczywicie niewiele by pozostao oprócz starych banialuków o rajskim jabku, które dwa i pó czy te pótora tysi'clecia temu jeszcze by) moe robiy jakie wraenie, a z powodu których obecnie równie sowo objawione na temat konkupiscencji dla swej teologicznej interpretacji" wymaga interwencji filozoficznej antropologii". 4 Przy wszelkich niejasnociach jedno pozostaje jasne: kto, kto pisze w ten sposób, nie pragnie niczego wyjania); tak si# pisze, gdy pragnie 26

13 si# co ukry); ukry), gdy przy trze9wym spojrzeniu moe si# okaza), e mamy do czynienia z pustk'. Nie jest spraw' przypadku, e wszystkie centralne poj#cia teologii s' otoczone tajemnic'; tajemnic' musz' si# take otacza) sami teolodzy. Dopiero wtedy powstaje g')bia. Ten argon ma jednak jeszcze inn' zalet#. Nie tylko wyklucza wi#kszo) ludzi z kr#gu rozumiej'cych, ale pozostawia ich w pewnego rodzaju zadziwieniu i kae s'dzi), e a nu jest w rzeczy co wi#cej ni pocz'tkowo lekkomylnie s'dzili. Uwaaj' przeto autorów sów, których nie rozumiej' (gdy wcale rozumie) nie maj') za inteligentniejszych, za m'drzejszych, a zwaszcza g#bszych od siebie samych, co powoduje w nich pewien dyskomfort psychiczny, niepewno), która by) moe zaowocuje w ich umysach dowartociowaniem teologii: w kadym razie przygotuje gleb# pod zasiew cudacznych kwiatków z grz'dki pod nazw' historia zbawienia. Nic z tego tutaj. I ostrzegamy przy tym raz na zawsze wszystkich 'dnych zbawienia. Do transcendencji si#gn') nie potrafimy. Kontakt jest trudny a zainteresowanie umiarkowane. Nie jestemy wszak, jak autor wynurze o konkupiscencji, zobowi'zani wobec tego eonu i jako obdarzeni ask' stale zd'aj'cy ku peni jego obecnoci" zatem jestemy niezdolni do staego przetwarzania konkupiscentnego stanu (obdarzonego ask') bytu, ci'gego burzenia tkwi'cego w naszej infralapsarnej sytuacji zbawienia jednostkowego istnienia Adama («ciaa grzechu») i ci'gego umacniania jednostkowego istnienia Chrystusa w realizacji naszego bycia, tzn. wasnej egzystencji w wiecie w ci'gym zblianiu si# do zbawczego czynu Chrystusa, a tym samym w ostatecznym rachunku poprzez wasn' mier) (i ogie czy)cowy) zmierzania w kierunku owej eschatologicznie obiecywanej integralnoci..." 5 itd. itd. Nie, chcemy tylko rzecz ca' nieco rozjani), sine sursum corda, sacrificium intellectus, ale nie bez metody, nie bez (zoliwej) wesooci, uszczypliwoci i wi#tokradztwa ( grzeszne ciao"), a tym samym wyra9nie, niew'tpliwie zbyt wyra9nie dla wszystkich (obdarzonych i nieobdarzonych ask') artystów teologicznego zaciemniania, co niew'tpliwie naraa nas na powane ryzyko, e zostaniemy przez nich napi#tnowani jako autorzy niepowani, post#puj'cy w sposób nienaukowy. Godzi si# w tym miejscu zauway), e pi#tnowanie zawsze naleao do ulubionych zaj#) duchowiestwa (i jego oprawców). Rzecz', o któr' tu chodzi, s' przede wszystkim (salvo errore) fakty: charakterystyczne, miarodajnie okre-laj.ce ycie i histori# fakty. Ich bagatelizowanie psychologiczne, socjologiczne, antropologiczne, gnozeologiczne, teologiczne (a przede wszystkim nielogiczne!), ich naginanie (moc' tradycji i dugotrwaych )wicze) dla potrzeb pastoralnych jest 27

14 tak skuteczne, e w kocu staj' si# one nieistotne, bahe, su'c za triumfalny dowód swego przeciwiestwa, ba, zaczynaj' wieci) wasnym blaskiem i godnie, acz radonie, obiecywa) wieczne zbawienie, tote ukazuj' niemay kunszt tych wszystkich, którzy yj' ze stawiania prawdy na gowie. Chocia chrzecijastwo jest ju dzi prawie bankrutem duchowym, przecie ci'gle jeszcze w sposób przemony odciska swe pi#tno na naszej moralnoci seksualnej, a formalne ograniczenia naszego ycia pciowego s' w zasadzie prawie takie same jak w XV czy V w., w czasach Lutra i Augustyna. 6 Dotyczy to wszystkich mieszkaców wiata zachodniego, nawet niechrzecijan i antychrzecijan. Ci'gle jeszcze bowiem o ksztacie i wymowie oficjalnych kodeksów, od Europy po Ameryk#, decyduj' przemylenia pasterzy owiec sprzed dwóch i pó tysi'ca lat; istnieje namacalny zwi'zek mi#dzy pogl'dami na pciowo) starotestamentowych proroków lub Pawa a ciganiem przez prawo czynów nierz'dnych w Rzymie, Paryu czy Nowym Jorku. I by) moe nie jest spraw' przypadku, e jeden z najbardziej elokwentnych rzeczników swobody seksualnej, niedawno zmary Francuz ReneGuyon, który domaga si# zakazu wszelkich antyseksualnych tabu, jak i eliminacji wszelkich poj#) kojarz'cych czynnoci seksualne z poj#ciem niemoralnoci, by prawnikiem. 7 W Republice Federalnej Niemiec jeszcze dzi obserwuje si# skonno) do stawiania znaku równoci mi#dzy prawem a moralnoci', zwaszcza obyczajnoci' a moralnoci' seksualn', co jest jednoznacznym dziedzictwem chrzecijaskiego traktowania pop#du seksualnego. 8 Z m#cz'c' monotoni' prawodawca wskazuje na moralne odczuwanie", dotychczasowy ad moralny", podstawowe zapatrywania moralne narodu" et cetera? Sformuowania, za którymi nie kryje si# nic poza star' wrogoci' Ojców Kocioa do seksualizmu. Federalny Trybuna Konstytucyjny zupenie otwarcie moe si# powoa) na publiczne stowarzyszenia religijne", a zwaszcza oba wielkie wyznania chrzecijaskie, z których nauki znaczne cz#ci naszego narodu czerpi' wzorce swego moralnego post#powania" 10. W zgodzie z tymi wzorcami powstaj' prawne regulacje w sprawach maestwa, antykoncepcji, gwatu, stosunków z nieletnimi itp., przy czym ta zgodno) idzie tak daleko, e Ernst-Walter Hanack móg obowi'zuj'ce prawo karne, w zakresie seksualizmu, lapidarnie podsumowa) mówi'c, e jest w znacznej mierze nierzeczowe, zb#dne lub nieuczciwe" 11. W innych krajach europejskich sprawy wygl'daj' podobnie: na przykad kocielny zakaz stosunków kazirodczych i aborcji decyduj'co wpywa na ksztatowanie si# prawa; poj#cie nierz'du zostaje rozci'gni#te 28

15 nawet na maonków, a wykroczenie w tej dziedzinie moe poci'gn') za sob' straszn' kar#; dzieci spodzone w stosunku cudzoonym nie mog' by) zalegalizowane nawet w wyniku pó9niejszego maestwa; reklama rodków antykoncepcyjnych jest zagroona kar' grzywny lub wi#zienia, albo jednym i drugim; dla ochrony instytucji maestwa kontroluje si# hotele i przemys turystyczny; a wszystko to, i wi#cej, dzieje si# w zasadniczej harmonii z moralnoci' Kocioa. 12 Równie w USA religia wywiera przemony wpyw na prawo, zwaszcza w sprawach dotycz'cych zachowa seksualnych, rodz'c klimat obudy i pruderii, tak jeszcze ci'gle odczuwalny w stanach purytaskich. 13 Cakiem jednak niezalenie od obowi'zuj'cego prawa wzgl#dnie bezprawia (jak wiadomo chodzi zawsze o prawo wzgl#dnie bezprawie panuj'cych): tradycyjna moralno) seksualna ci'gle jeszcze jest aktualna, a zwi'zane z ni' strefy tabu w dalszym ci'gu obowi'zuj'. I ci'gle jeszcze zbyt g#boko tkwi' w wiadomoci wszystkich warstw. Swoboda i tolerancja s' w dalszym ci'gu atakowane, a moralno) to nieustannie jeszcze to samo, co moralno) seksualna, nawet w Szwecji. 14 Poprzez teologi#, prawo, nawet niektóre dziedziny medycyny i psychologii, biblijny zabobon wywiera negatywny wpyw na nasze ycie seksualne, a tym samym na nasze ycie w ogóle. 15 Gupot' zatem byoby s'dzi), e pady klerykalne pogl'dy na to, co wolno, a czego nie wolno, e ust'pia wrogo) wobec rozkoszy seksualnej i nast'pia emancypacja kobiety. Tak jak nas dzisiaj pobudza do miechu koszula redniowiecznego mnicha, tak przysze pokolenia mia) si# b#d' z naszej wolnej mioci": ycie seksualne, które nie moe si# ujawnia) publicznie, otoczone czterema cianami, zwykle skazane na ciemnoci nocy, jest jak kady ciemny interes 16 ; kulminacja radoci i rozkosz ograniczona cenzur', podlega przepisom kodeksu, zagroona karami, otoczona plotk' i grubymi dowcipasami, musi si# doywotnio ukrywa). Poczynaj'c od Pawa poprzez Augustyna, scholastyków a po osawionych papiey Piusów ery faszystowskiej, najwi#ksze duchy katolicyzmu szerzyy strach przed pciowoci' (co samo przez si# jest syndromem choroby), jedyn' w swoim rodzaju atmosfer# pruderii i hipokryzji, powodoway tumienie pop#dów, wywoyway agresj#, kompleksy winy, otaczay systemem nakazów i zakazów ca' ludzk' egzystencj#, rado) ycia i radoci zmysów, dane czowiekowi biologiczne procesy odczuwania szcz#cia i burze nami#tnoci, od dziecistwa po staro), stale je demonizuj'c, systematycznie wywouj'c l#ki i zawstydzenie, a nawet jednostkowe tragedie. Stworzon' przez siebie sytuacj# systematycznie wykorzystywali czy to ze zwykej 'dzy panowania, czy te dlatego e 29

16 sami byli ofiarami pop#dów i ich tumienia. Torturowali innych zarówno w przenonym, jak i dosownym sensie, gdy sami byli ofiarami tortur. Zerani zazdroci', a jednoczenie m'drze kalkuluj'cy, obrzydzali wiernym to, co najbardziej niewinne, przynosz'ce najwi#cej radoci: odczuwanie rozkoszy i realizowanie si# w mioci. Prawie wszystkie wartoci ycia seksualnego zostay przez Koció spaczone, to co dobre nazwane zym i odwrotnie: to co moralne okrzyczane niemoralnym, co pozytywne napi#tnowane jako negatywne. Koció uniemoliwia lub utrudnia spenianie potrzeb naturalnych, za to obowi'zkiem uczyni spenianie nakazów nienaturalnych pod gro9b' niedost'pienia ycia wiecznego i nader ziemskich, by nie rzec barbarzyskich kar. I rzeczywicie mona postawi) pytanie, czy wszystkie zbrodnie chrzecijastwa eksterminacja pogan, masowy mord popeniony na Rydach, palenie heretyków i czarownic, wyprawy krzyowe, wojny religijne, jak i inne straszne czyny popenione przez chrzecijan (a po miliony ofiar pierwszej i drugiej wojny wiatowej, i dugiej wojny w Wietnamie), czy caa ta bezprzykadna historia zbrodni nie poczynia mniejszych spustosze ni niebywae moralne okaleczenie i niewaciwe wychowanie, b#d'ce rezultatem narzuconych przez Koció wyrzecze, wynikiem przymusów i nienawici do sfery zwi'zanej z pciowoci' czowieka. Ba, trzeba o to pyta) tym energiczniej, gdy zdamy sobie spraw#, e pyn'ca st'd negacja seksualizmu si#ga od neuroz indywidualnych i pozbawionego szcz#cia ycia jednostek po masakry caych narodów; e wiele dokonanych przez chrzecijan zbrodni, bezporednio lub porednio jest wanie rezultatem owej moralnoci. Tymczasem spoeczestwo hoduj'ce chorej moralnoci, moe ozdrowie) jedynie pod warunkiem, e si# owej moralnoci, a to zwykle znaczy religii, wyrzeknie. Nie znaczy to, e wiat bez chrzecijastwa automatycznie stanie si# zdrowy. Ale z chrzecijastwem, z Kocioem, musi by) chory. Nie mona ot tak sobie bagatelizowa) wniosków pyn'cych z dwóch tysi#cy lat dowiadcze. Równie w tej sferze nie traci wanoci stwierdzenie Lichtenberga: Oczywicie nie mog# powiedzie), czy b#dzie lepiej, gdy b#dzie inaczej; ale tyle mog# powiedzie): musi by) inaczej, jeli ma by) dobrze." 30

Funtów i Cali. NOWE PODEJ"CIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77

Funtów i Cali. NOWE PODEJCIE DO Oty#o$ci BY: ATW SIMEONS, MD Salvator MUNDI Mi!dzynarodowy Szpital 00152 - Rzym VIALE MURA GIANICOLENSI, 77 Strona 1 R!kopis dr Simeons (Kilka poprawek w r!kopisie nast!puj"ce: Spis tre#ci zosta$ dodanej, a niewielkie zmiany zosta$y dokonane, na przyk$ad, gdy b$"d wpisuj"c spowodowane b$"d, lub b$"d gramatyczny

Bardziej szczegółowo

SOWO BOE REFORMUJE KOCIÓ CZY DZIELI?

SOWO BOE REFORMUJE KOCIÓ CZY DZIELI? Studia Oecumenica 11 Opole 2011 S. KATARZYNA KINGA WALKOWIAK Kielce SOWO BOE REFORMUJE KOCIÓ CZY DZIELI? Sowo za Pana trwa na wieki. Wanie to sowo ogoszono wam jako Do- br Nowin (1 P 1, 25). Sowo Boe jest

Bardziej szczegółowo

Metody studium biblii

Metody studium biblii Metody studium biblii THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Metody Studium Biblii Opracowany przez The Alliance for Saturation Church

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA

GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA GRUPY DOMOWE A ROZWÓJ KOCIOŁA Tytuł oryginału: Successful Home Cell Groups Przekład: Piotr Cielar Redakcja: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy Copyright for the Polish edition: 1992 by Instytut Wydawniczy Agape

Bardziej szczegółowo

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING

THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING THE ALLIANCE FOR SATURATION CHURCH PLANTING Kurs Omega: Praktyczne przygotowanie dla załoycieli kociołów Podrcznik drugi Opracowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z Peter

Bardziej szczegółowo

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY WILLIAM H. DONNER COLLECTION purchased jmm a gift by THE DONNER CANADIAN FOUNDATION HALICZ w DZIEJACH SZTUKI REDNIOWIECZNEJ. DR JOZEF PEENSKI HALICZ W DZIEJACH SZTUKI REDNIOWIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z

kadry w Polsce 2009 w dobie kryzysu magazyn nowoczesna firma medium wiedzy dla biznesu marzec 2009 cena 70 z magazyn nowoczesna firma kadry w Polsce 2009 marzec 2009 cena 70 z w dobie kryzysu trendy postawy pracownicze trendy hrm 2009 zarzdzanie talentami w firmach szanse i zagroenia firmowych przedszkoli wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS

SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS Jerzy Wawro SPOŠECZNA GOSPODARKA RYNKOWA RECEPTA NA KRYZYS ksi»k dedykuj Mamie Wydawnictwo Galicea, Jarosªaw-Rzeszów, 2012 rok (C) Jerzy Wawro ISBN 978-83-63384-00-5 Printed in Poland Wydanie I wersja

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW

MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW MIEJSCA, MIESZKANIA, DZIELNICE. SZCZECIN I WYBRANE MIEJSCOWOCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W BADANIACH MŁODYCH SOCJOLOGÓW pod redakcj MACIEJA KOWALEWSKIEGO Szczecin 2012 Recenzet Prof. dr hab. ROBERT

Bardziej szczegółowo

Po wst+dze Moebiusa Miejskie dzia&ania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych

Po wst+dze Moebiusa Miejskie dzia&ania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych OPUSCULA SOCIOLOGICA NR 2 [2] 2012 ISSN 2299-9000 Karolina Izdebska Uniwersytet Szczeci!ski Po wst+dze Moebiusa Miejskie dzia&ania artystyczne jako próba recyklingu przestrzeni publicznych STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Ryszard Pankiewicz (Bochum) STOSUNEK DO OBCYCH W PALESTYNIE I W DIASPORZE (DO I W. N.E.) PRÓBA BILANSU

Ryszard Pankiewicz (Bochum) STOSUNEK DO OBCYCH W PALESTYNIE I W DIASPORZE (DO I W. N.E.) PRÓBA BILANSU Grecy, Rzymianie i ich ssiedzi. Materiay konferencji Komisji Historii Staroytnej PTH, Wrocaw 21-23 wrze&nia 2005, Wrocaw 2006 Ryszard Pankiewicz (Bochum) STOSUNEK DO OBCYCH W PALESTYNIE I W DIASPORZE (DO

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~ PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard

Bardziej szczegółowo

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI

TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI TERESA KONIEWSKA POMÓ MI SAMEMU TO ZROBI Program Pomó mi samemu to zrobi 1 zakada realizacj misji edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem myli pedagogicznej M. Montessori. Przeznaczony jest dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO

RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO 1 RUBY NELSON DRZWI DO WSZYSTKIEGO Cz Pierwsza Widzenie Rozdział I wiadomo Ojca Chod za mn, wiodcym głosem wiadomoci Ojca w centrum Twojej duszy, a Ja poprowadz Ci delikatnie naprzód i podnios Twoje myli

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE.

PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Uniwersytet Miko aja Kopernika Wydzia Nauk Historycznych Miros aw Patryk Szwabowicz PO CO NAM SUPERMAN? ROZMY LANIA O KOMIKSIE. Praca licencjacka napisana w Katedrze Etnologii pod kierunkiem dr Violetty

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy!

Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o wartoci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz, czego si# nauczy! Je!li jeste! odpowiedzialny za marketing i rozwój swojej firmy, to trafi"e! w dobre r#ce... Sprzeda!em w internecie w!asne produkty i us!ugi o warto"ci 1 miliona 141 tysi#cy 519 z!otych i 38 groszy. Zobacz,

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie dla bystrzaków

Nadciśnienie dla bystrzaków Nadciśnienie dla bystrzaków Autor: Alan L. Rubin T³umaczenie: Izabela Szybilska-Fiedorowicz ISBN: 978-83-246-1854-5 Tytu³ orygina³u: High Blood Pressure for Dummies Format: 180x235, stron: 360 Dowiedz

Bardziej szczegółowo