DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko"

Transkrypt

1

2

3 str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji i przemyśleń nad historią naszej miejscowości, ale także pozwala złożyć podziękowania i słowa szacunku dla osób, które współcześnie przyczyniają się do rozwoju miejscowości i przybliżają marzenie o odzyskaniu praw miejskich. Bardzo dziękuję pani poseł Urszuli Augustyn, panu posłowi Wiesławowi Wodzie i panu posłowi Janowi Musiałowi oraz władzom samorządowym województwa małopolskiego za dostrzeganie naszych aspiracji i pozytywną ocenę projektów wykorzystujących środki europejskie do odnowy i rewitalizacji oraz szeroko pojętego rozwoju naszej gminy. Słowa wdzięczności pragnę skierować dla Pana Starosty i Rady Powiatu Proszowickiego, na których wsparcie zawsze możemy liczyć. Dziękuję kolegom wójtom gmin powiatu proszowickiego i wszystkim przyjaciołom za słowa wsparcia i wiele dobrych rad. Zawsze wspierali nas laureaci wyróżnień samorządowych, przyjaciele Ziemi Nowobrzeskiej wyróżnieni medalem św. Norberta. Ich zasługi dla rozwoju naszej gminy nigdy nie mogą być zapomniane. Dziękuję Panu Przewodniczącemu Jackowi Zawartce, Radzie Gminy Nowe Brzesko, pracownikom Urzędu Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych. Naszym mieszkańcom z okazji tej wielkiej rocznicy życzę wszelkiej pomyślności oraz stałego rozwoju wraz z naszą małą ojczyzną. Z wyrazami szacunku Jan Chojka Wójt Gminy Nowe Brzesko DUŻE INWESTYCJE na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują W gminie Nowe Brzesko rok 2009 jest bardzo obfity pod względem realizowanych zadań inwestycyjnych a jednocześnie pod względem aplikowania o dotacje unijne. 20 lipca tego roku Wójt Gminy Nowe Brzesko w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego - Pana Wojciecha Kozaka oraz Starosty Proszowickiego Pana Zbigniewa Wójcika, podpisał umowę z firmą wyłonioną w długotrwałym postępowaniu przetargowym DROGOP-2 z Mniszowa na realizację robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn: Rewitalizacja i odnowa centrum wsi Nowe Brzesko z przywróceniem miejscowości małomiasteczkowego charakteru. Prace budowlane już się rozpoczęły od prac termomodernizacyjnych obiektu biblioteki w remizie OSP a w nastepnej kolejności realizowane będą: - budowa przystanku komunikacji publicznej z toaletą publiczną i punktem informacyjnym - przebudowa linii energetycznej, teletechnicznej w zakresie ul. Nowy Rynek i ul. Piłsudskiego - przebudowa sieci wodociągowej i części kanalizacji burzowej w zakresie Nowy Rynek, ul. Piłsudskiego, części ul. Wesołej - przebudowa nawierzchni drogowej i chodników z urządzeniem miejsc parkingowych ul. Nowy Rynek, Piłsudskiego i część ul. Wesołej - budowa oświetlenia ulicznego i monitoringu - budowa fontanny - zakup i montaż małej architektury ławki, kosze na śmieci, drogowskazy - urządzenie zieleni niskiej i wysokiej. Zadanie to jest w 70% finansowane ze Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko środków MRPO Odnowa centrów wsi. Całość kosztów została oszacowana na 5,1 mln zł z czego ponad 3,2 mln ze środków dotacji. Kolejnym zrealizowanym już w tym roku zadaniem jest rozbudowa szkoły w Nowym Brzesku. Od 1 września uczniowie gimnazjum zajęli nowe sale lekcyjne w nowowybudowanym budynku gimnazjum a w przyszłym roku zajęcia sportowe będą odbywały się również w nowobudowanej sali gimnastycznej przy szkole w Nowym Brzesku. Na pokrycie części kosztów tego zadania gmina złożyła do końca sierpnia wniosek o dofinansowanie w kwocie ok. 3 mln zł również z MRPO, natomiast na budowę sali sportowej otrzymamy 500 tyś dotacji ze środków totalizatora sportowego. Kolejne zadania inwestycyjne planowane na najbliższy czas to: - Dokończenie budowy centrum społeczno-kulturalnego i remont świetlicy wiejskiej w Hebdowie z posiadanych informacji wiadomo, że wniosek został już wpisany na listę rankingową wniosków do dofinansowania planowana realizacja to , lecz wiadomym jest że w bieżącym roku zaledwie uda się wyłonić wykonawcę i podpisać umowę na realizację robót, - Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kucharach wraz z odbudową chodnika do obiektu i budową oświetlenia ulicznego trwa ocena wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku w ramach PROWplanowana realizacja W bieżącym roku gmina złożyła jeszcze 2 wnioski o dofinansowanie w ramach PROW na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w Nowym Brzesku i Hebdowie oraz na termomodernizację obiektu szkoły wraz z montażem ogrzewania c.o. i c.u.w. z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wniosek do MRPO Gospodarka odpadami na utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Nowe Brzesko. W najbliższym czasie planowane jest złożenie jeszcze jednego wniosku w tym roku na dofinansowanie budowy infrastruktury technicznej Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego w ramach MRPO. Realizacja tych zadań inwestycyjnych znacznie wpłynie na poprawę wizerunku całej naszej gminy i jednocześnie spowoduje ustawienie jej na czołowym miejscu wśród wysoko rozwiniętych gmin małopolskich. Magdalena Kalarus-Kwaśniewska

4 str. 4 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 Sesja Rady Gminy XXIX Sesja Rady Gminy Nowe Brzesko odbyła się w dniu 28 sierpnia 2009 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku. W obradach brało udział 13 radnych oraz Radny Powiatu Proszowickiego Arkadiusz Fularski. W pierwszej części posiedzenia radni i sołtysi zgłaszali w interpelacjach i zapytaniach najważniejsze problemy swoich środowisk. Jak zwykle najwięcej z nich dotyczyło stanu dróg na terenie gminy. Odpowiadając na te pytania Wójt Gminy Jan Chojka zwrócił uwagę że obecny rok jest wyjątkowo bogaty w inwestycje w naszej gminie. Także jesli chodzi o budowę dróg. Obok środków które co roku Wojewoda przekazuje na remonty dróg dojazdowych do pól, Gmina Nowe Brzesko otrzymała w bieżącym roku także środki (400 tys zł) na remont dróg które ucierpiały w wyniku powodzi w 2008 i 2009 roku. Dzięki temu możliwe będzie wykonanie nawierzchni na trzech drogach gminnych: Grębocin Żerkowice (droga już wykonana ze środków na remonty dróg dojazdowych do pól), Gruszów Mniszów i Kuchary Majkowice. Te dwie ostatnie drogi wykonane zostaną ze środków powodziowych, przez wyłonioną w przetargu firmę PRiD z Miechowa. Z tych samych środków sfinansowany będzie remont drogi powiatowej w Sierosławicach. Starosta Zbigniew Wójcik zadeklarował wykonanie drogi na odcinku od kościoła do cmentarza. Dzięki temu na terenie gminy powstanie więc prawie 4 km nowych dróg, na które gmina przeznaczy ok. 1 mln złotych, jeśli doliczyć do tego udział naszego samorządu w remoncie drogi wojewódzkiej do Proszowic oraz udział finansowy w remoncie drogi powiatowej w Sierosławicach. Mimo prowadzenia dużych inwestycji udało się w tegorocznym budżecie przeznaczyć znaczne kwoty na poprawę jakości dróg w gminie. Wspólne zdjęcie ze Starostą Proszowickim Zbigniewem Wójcikiem Wiele pytań radnych dotyczyło także prowadzonych przez gminę inwestycji. O stanie budowy przewiązki przy szkole w Nowym Brzesku radni mogli przekonać się naocznie wizytując obiekt po zakończeniu obrad. Tu roboty są już na ukończeniu, wykonywane są końcowe odbiory budynku oraz sprzątanie, tak aby młodzież gimnazjalna 1 września mogła zainaugurować rok szkolny w nowym budynku. Postępuje także budowa sali sportowej, jednak termin oddania tego obiektu przewidywany jest na rok przyszły. Rozpoczęły się także prace związane z modernizacją nowobrzeskiego rynku. Na pierwszy ogień pójdzie termomodernizacja remizy. W bieżącym roku według wstępnych informacji wykonawcy rozpocznie się także budowa budynku w którym znajdować sie będzie m.in. poczekalnia dla podróżnych i szalety. Pozostałe prace planowane są na rok przyszły. Takie zaplanowanie robót pozwoli na wyjaśnienie wszystkich problemów z mieszkańcami i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w Nowym Rynku i na ulicy Piłsudskiego, tak aby niedogodności związane z przebudową były jak najmniejsze. W dalszej części obrad rada zajęła się funkcjonowaniem oświaty w naszej gminie. Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oswiatowych w roku szkolnym 2008/2009 a także podjęto uchwałę w sprawie finansowania wydatków związanych z uczęszczanie dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola specjalnego w Krakowie. W stosownych uchwałach dokonano także zmian w sprawie tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych grup nauczycieli. Radni przyjęli także sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku oraz z wykonania budżetu Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w likwidacji za działalnośc w tym samym okresie. W tym względzie wysoko oceniono pracę likwidatora zakładu Pani Anny Maj- Skowrońskiej do której radni kierowali swe podziękowanie, prosząc o dobre przygotowanie zakładu do przetargu i przekazania przyszłemu eskspoloatatorowi. Sołtysi na sesji Kolejne podejmowane na posiedzeniu uchwały dotyczyły: zmian w budżecie gminy na 2009 rok, udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Policji w Proszowicach przeznaczonej na remont ogrodzenia obiektu, udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiaatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach przeznaczonej na zakup umundurowania dla strażaków, porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Proszowicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej na odbudowę drogi powiatowej w Sierosławicach, sprzedaży działki w Nowym Brzesku pod budowę centrali zasilającej Nowobrzeski Obszar Gospodarczy w energię elektryczną, sprzedaży działek w miejscowości Hebdów, zagwarantowania środków w budżecie gminy na 2010 rok na przebudowę drogi gminnej (ul. Spółdzielcza) w Nowym Brzesku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Ostatni aktem na tym posiedzeniu było przyjęcie uchwały o podjęciu działań zmierzających do zawarcia umowy o współpracy z partnerską gminą Drużbice w powiecie bełchatowskim. Podobna uchwałę o nawiązaniu współpracy z naszą gminą Rada Gminy Drużbice podjęła na ostatnim swoim posiedzeniu. Uroczyste zawarcie umowy o partnerstwie obu gmin planowane jest 6 października w czasie uroczystości związanych z 730 leciem lokacji Nowego Brzeska. W ostatniej części obrad uczestniczył przybyły w trakcie sesji Starosta Proszowicki Zbigniew Wójcik. Skierował podziękowanie dla naszej rady za wsparcie finansowe dla zadania powiatu realizowanego w Sierosławicach. Gest ten jest tym cenniejsz, że jak podkreslił nasza gmina realizuje w obecnej chwili najwięcej zadań inwestycyjnych w całym powiecie i sama ponosi ogromne wydatki. Po raz kolejny wiele słów uznania padło także pod adresem strażaków z naszych jednostek OSP. Radni otrzymali ponadto informacje o najważniejszych przedsięwzięciach powiatu a w szczególności o zaawansowaniu odbudowy drogi Proszowice Koszyce i rozpoczęciu budowy bloku opracyjnego przy szpitalu w Proszowicach. Po zamknieciu obrad Starosta Zbigniew Wójcik towarzyszył radnym w wizytacji budowanych obiektów oświatowych w Nowym Brzesku. Przewodniczący Rady Gminy Nowe Brzesko Jacek Marian Zawartka

5 INWESTYCJE DROGOWE na terenie Gminy Nowe Brzesko w roku 2009 W roku bieżącym na terenie Gminy Nowe Brzesko zmodernizowanych zostanie około 4 km dróg gminnych (z czego wykonano już ok. 1,2 km) Na przełomie maja i czerwca br. roku zrealizowane zostało zadanie Odbudowa drogi gminnej Grębocin Żerkowice, gmina Nowe Brzesko Powiat Proszowicki, odcinek od km 0+002,80 do km 1+192,50 zadanie wykonane zostało przez firmę POLDIM Jakubowice Sp. z o.o w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych w roku Koszt zadania wyniósł ,81 zł. Na realizację odbudowy drogi Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie zł Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z wyrównaniem podbudowy, udrożnienie i renowację rowów, wykonanie murków czołowych na przepustach drogowych. W chwili obecnej prowadzone są prace dotyczące odbudowy drogi gminnej Gruszów - Mniszów, gmina Nowe Brzesko, odcinek od km do km 1+297,5 - koszt ,98 zł, oraz odbudowy drogi gminnej Kuchary - Majkowice, gmina Nowe Brzesko, odcinek od km do km gdzie koszt wynosi ,72 zł. Zadania te są realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z roku Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Miechowa. Roboty zostaną zakończone w terminie do r. Gmina Nowe Brzesko na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2009 otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie zł W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz ze wzmocnieniem podbudowy, oczyszczenie rowów i przepustów pod drogą. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. z Miechowa na terenie naszej gminy jest modernizacja dwóch odcinków dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kuchary o łącznej długości 624,2 m koszt zadania wynosi ,06 zł - zadanie zostanie zrealizowane w terminie r. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna wraz ze wzmocnieniem podbudowy oraz oczyszczenie fragmentów rowu. A.S. str. 5 PODZIĘKOWANIE W loterii organizowanej przez Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej w Nowym Brzesku sprzedano losów, za kwotę zł. Uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie nowej części Gimnazjum. Dziękujemy Władzom Samorządowym za możliwość zorganizowania Loterii Fantowej w trakcie XI Dni Nowego Brzeska. Dziękujemy Wszystkim Sponsorom za wspaniałe nagrody ufundowane na Loterię. Dziękujemy wszystkim, którzy kupili losy i tym samym wsparli nasze Gimnazjum a posiadaczom wygranych losów serdecznie gratulujemy. Organizatorzy loterii: Uczniowie, Rodzice, Grono Pedagogiczne, Dyrekcja Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej Podziękowanie Komitet Organizacyjny XI Dni Nowego Brzeska składa serdeczne podziękowania za pomoc finansową w organizacji imprezy następującym firmą i osobom: PALEO 1 Wojciech Śliwa LEMAR Sp. Jawna Lucyna, Edyta, Ryszard Leśniak Feliks Śliwa - Pałac Śmiłowice Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Drwini DROGOP 2 Mniszów ADMET Teresa i Adam Czekaj - Mniszów Firma Transportowo Usługowa KUBIK Zbigniew Kubik Mniszów WZU S.C. J.T. Zielińscy, M. Augustyn Kraków AGRO-BUD Wiesław Nowakowski - Piotrkowice Małe Krzysztof Bil - Nadzów Gospodarstwo Rybackie Przyborów Marian Tomala Hotel MARIA Maria i Adam Fudalej Nowe Brzesko Anna Maj-Skowrońska Dyrektor GCKiP Nowe Brzesko Lektura na jesienne i zimowe wieczory Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie - tak Mickiewicz pisała o Litwie - kraj dzieciństwa. A jak Nowobrzeszczanin pisze o swojej małej Ojczyźnie? O miejscu urodzenia, zamieszkania z jego lokalną tradycją i historią możemy przeczytać w Monografii Ziemi Nowobrzeskiej. Ziemia Nowobrzeska zarys dziejów i sołectw to tytuł drugiej już poszerzonej części monografii, która została wydana z okazji 730- lecia lokacji miasta Nowe Brzesko oraz 860-lecia założenia klasztoru w Hebdowie. Monografia jest bogatym zbiorem wydarzeń historycznych i opowieścią o ciekawych postaciach, kopalnią wiedzy, która pozwala Nowobrzeszczanom poznać na nowo swoją małą Ojczyznę, z jej tajemniczą przeszłością, bogatą teraźniejszością oraz dobrze rokująca przyszłością. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych dziejami Ziemi Nowobrzeskiej do zakupu tego niezwykłego opracowania. Nabyć je można w cenie 30 zł w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku od poniedziałku do piątku w godzinach Z pewnością 500 stron ilustrujących 1000-letnią historię Nowego Brzeska poprzez słowo i fotografie będzie wspaniałym sposobem na spędzenia długich, jesiennych wieczorów. Życzymy miłej lektury Anna Maj-Skowrońska, Musiał Anna

6 str. 6 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 Ruszyły długo oczekiwane inwestycje realizowane przez Powiat Proszowice. Mimo, iż drogi są niezwykle ważne dla rozwoju lokalnego i regionalnego zacznę jednak od szpitala powiatowego w Proszowicach. Wieści z powiatu Przekazanie darów w kościele w Parzewie Samorządowcy z powiatów Bełchatowskiego i Proszowickiego w Klukach Budowa bloku opercyjnego W dniu 25 sierpnia 2009 roku na terenie proszowickiego szpitala miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Wicemarszałek Wojciech Kozak i starosta Zbigniew Wójcik dokonali oficjalnego rozpoczęcia budowy nowej placówki leczniczej poprzez wbicie przysłowiowej łopaty. Jak wiemy, tuż obok proszowickiego szpitala powstanie nowy blok operacyjny i centralna sterylizatornia. Budowa zostanie sfinansowana ze środków Unijnych przekazanych do powiatu proszowickiego decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego. Największa inwestycja od momentu oddania szpitala do użytku przed 41 laty ma potrwać najdalej do 29 lipca 2011 roku. Jest szansa, że inwestycja zostanie zakończona wcześniej. Specjalizująca się w budowie tego typu obiektów kielecka firma "Condite", zapewnia że budowa zakończy się wcześniej niż przewiduje to umowa. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak wspólnie ze starostą proszowickim Zbigniewem Wójcikiem i dyrektorem szpitalem Janiną Dobaj przecięli wstęgę, a potem nastąpiło wbicie pierwszej łopaty. Nie zabrakło podziękowań ze strony dyrektora szpitala dla wszystkich, którzy przyczynili się do zdobycia środków na tą tak bardzo potrzebną dla powiatu proszowickiego inwestycję. Jak mówią statystyki, rocznie na terenie szpitala jest wykonywanych około 2000 operacji i zabiegów. Dodajmy, że budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni otrzymała dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Unijna dotacja wyniesie około 9,7 miliona złotych. Szpital ze swej strony musi zagwarantować około 5,5 miliona. Nowy budynek zajmie powierzchnię 904 metrów kwadratowych, a jego powierzchnia użytkowa wyniesie 1538 m. Na pierwszym piętrze znajdą się m.in. 3 sale operacyjne i sala pooperacyjna. Na parterze znajdować się ma sterylizatornia, pomieszczenia z gazami technicznymi, szatnie, magazyny. Obiekt będzie oddalony o 10 metrów od budynku głównego szpitala i połączony z nim specjalną przewiązką. Chcę wyraźnie podkreślić, że jako Rada Powiatu mocno wspieramy tą priorytetową dla powiatu inwestycję. Drogi powiatowe Nie mniej ważny jest remont strategicznej drogi powiatowej z Jakubowic do Koszyc. W lipcu prace ruszyły ostro. Powiat pozyskał środki na remont tej drogi od Zarządu Województwa Małopolskiego i pierwsze warstwy dywanika asfaltowego już położono. Tam gdzie zaistnieje potrzeba wzmocnienia podbudowy pod jezdnią stanie się to niebawem. Warto podkreślić, że w kosztach tego zadania w partycypuje Gmina Koszyce. W tym roku jeszcze planujemy, jako Powiat wyremontować odcinek drogi powiatowej biegnący za kościołem w Sierosławicach w stronę Kuchar za cmentarz. Będziemy zabiegać, aby w roku następnym kontynuować remont tej drogi na kolejnym odcinku. Będzie to możliwe jeśli Zarząd Powiatu pozyska środki tzw. Popowodziowe, o które trzeba przyznać skutecznie zabiega, czego dowodem jest chociażby wyremontowane 1,5 km drogi powiatowej relacji Gruszów-Bobin w roku ubiegłym. Prowadzimy rozmowy z panem starostą o potrzebie remontu pozostałych dróg powiatowych w naszej Gminie. Ale powiedzmy sobie szczerze. Dochody powiatu są niewielkie, na dodatek będą mniejsze o kilkaset tysięcy ze względu na kryzys. Staramy się zatem pozyskiwać środki z funduszy popowodziowych i kierować je na sześć gmin naszego powiatu. Zespół Szkół w Proszowicach O tym jak ważne jest szkolnictwo przekonywać nikogo nie trzeba. Dlatego wspieranie zadań, w tym zadań inwestycyjnych nie może budzić żadnych wątpliwości w Radzie Powiatu. Wyrazem tego jest przeprowadzona w tym roku termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Proszowicach. W szkole wymienione zostały okna, ocieplono budynek, a po nałożeniu tynku estetyka obiektu nie budzi wątpliwości. Życzymy kadrze miłej pracy, a uczniom owocnej nauki zakończonej ciekawymi studiami. Powiatowe dożynki I na koniec dwa słowa o dożynkach w powiecie Bełchatowskim. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy powiatami Bełchatów i Proszowice uczestniczyliśmy w dorocznych dożynkach powiatu Bełchatów. W tym roku dożynki powiatowe zorganizowano w Klukach, jednej z siedmiu gmin powiatu Bełchatów. Tradycyjnie już na dożynkach obecna była delegacja z gminy Nowe Brzesko. Wójt Jan Chojka wraz z delegacją z powiatu Proszowice przekazał w kościele w Parzewie kosze wypełnione warzywami promując tym samym produkcje rolniczą naszej gminy. Dary Ziemi Nowobrzeskiej przekazano na ręce starosty Bełchatowskiego Jarosława Brózdy. Przypomnijmy, że powiat Bełchatowski jest powiatem partnerskim dla powiatu Proszowickiego, a gmina Drużbice z powiatu Bełchatów jest gminą partnerską dla gminy Nowe Brzesko. Oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy obu gminami przewidziano na 6 października 2009r. podczas uroczystości w Nowym Brzesku. Arkadiusz Fularski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Proszowice

7 str. 7 Nowe Brzesko będzie miastem W Nowym Brzesku trwają przygotowania do uroczystych obchodów 730. lecia lokacji miasta Nowe Brzesko. Nowobrzescy samorządowcy zamierzają 6 października podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury odzyskania praw miejskich. Nowe Brzesko było miastem od 1279 roku, czyli prawie 600 lat. Zgodnie z ukazem carskim utraciło prawa miejskie 1 stycznia 1870r. Po II wojnie światowej Nowobrzeszczanie próbowali odzyskać prawa miejskie, ale bez powodzenia. Kilka lat temu inicjatywa na nowo odżyła. Na swoim zebraniu założycielskim 20 lutego 2007r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej przyjęło jednogłośnie uchwałę o podjęciu działań mających na celu odzyskanie praw miejskich. Rozmowy, przekonywanie i konsultacje trwały ponad dwa lata. Nowobrzescy samorządowcy zaplanowali podjęcie uchwały o rozpoczęciu procedury odzyskania praw miejskich, w dniu 6 października 2009 roku, czyli dokładnie w 730. rocznicę lokowania miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Z okazji jubileuszu w Nowym Brzesku planowane jest też wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik Bolesława Wstydliwego, którego fundatorami są ks. inf. Jerzy Bryła i prof. Czesław Dźwigaj, który pomnik obecnie projektuje. W chwili obecnej trwają konsultację nad miejscem usytuowania pomnika. Na 6 października obok uroczystej sesji Rady Gminy Nowe Brzesko zaplanowano również uroczystą sesję Rady Powiatu Proszowice, która odbędzie się w Nowym Brzesku, a na której radni powiatowi mają podjąć uchwałę o poparciu Rady Powiatu dla odzyskania praw Prof. Czesław Dźwigaj przedstawia adiunktowi Alfredowi Bednarskiemu projekt pomnika Bolesława Wstydliwego. miejskich przez Nowe Brzesko. Jednym z ciekawszych punktów uroczystej sesji będzie odczyt prof. Feliksa Kiryka pt. Kasztelania Brzeska i początki miasta Brzesko Nowe. Z okazji 730. lecia odbędzie się też promocja śpiewnika, zawierającego przyśpiewki ludowe z okresu międzywojennego, a które zebrał Franciszek Bryła ojciec ks. Jerzego. Na sesji zaplanowano również podpisanie umowy o współpracy z partnerską gminą Drużbice z powiatu Bełchatów. Atrakcją dla przybyłych będzie promocja wystawy fotograficznej Ziemia Nowobrzeska wczoraj i dziś, której kustoszem jest adiunkt Alfred Bednarski. Ostatnim elementem jubileuszowych uroczystości będzie koncert przygotowany przez panią Ewę Warta Śmietana. (AF) Program obchodów 730. lecia lokacji Nowego Brzeska Msza Święta w kościele parafialnym w Nowym Brzesku, pamiątkowa fotografia, wbudowanie aktu erekcyjnego pod pomnik Bolesława Wstydliwego, poświęcenie przewiązki Gimnazjum Nowe Brzesko, uroczysta sesja Rady Gminy, podjęcie uchwały o rozpoczęciu starań o odzyskaniu praw miejskich przez Nowe Brzesko od 1 stycznia 2011, słowo Ojca Prowincjała Zakonu Pijarów, wręczenie medali św. Norberta dla Marszałka Marka Nawary i Wicemarszałka Romana Ciepieli, podpisanie umowy o współpracy z partnerską gminą Drużbice powiat Bełchatów, uroczysta sesja Rady Powiatu Proszowice w Nowym Brzesku (podjęcie uchwały o poparciu Rady Powiaty Proszowickiego dla odzyskania praw miejskich przez Nowe Brzesko), odczyt prof. Feliksa Kiryka pt. Kasztelania Brzeska i początki miasta Brzesko Nowe, promocja śpiewnika Franciszka Bryły, promocja wystawy fotograficznej Ziemia Nowe Brzesko wczoraj i dziś, poczęstunek, koncert jubileuszowy w GCKiP. Melodyjne przekazanie historii Podczas uroczystości nadania Gminnemu Centrum Kultury i Promocji imienia Alicji i Franciszka Bryłów (zasłużeni nauczyciele, wychowawcy, krzewiciele życia kulturalnego na Ziemi Nowobrzeskiej w latach ), ks. infułat Jerzy Bryła wraz z siostrą Marią na ręce Wójta Jana Chojki, Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Zawartki oraz sekretarza gminy Arkadiusza Fularskiego przekazali zebrane przed laty przez swojego ojca Franciszka Bryłę teksty piosenek, śpiewek i przyśpiewek Ziemi Nowobrzeskiej. Władze Gminy Nowe Brzesko wspólnie przyznali, że zebrany zbiór jest niesamowitym źródłem wiedzy, który w sposób melodyjny obrazuje zwyczaje, słownictwo i życie mieszkańców naszego terenu w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Zrodził się więc pomysł aby wszystkie piosenki, śpiewki i przyśpiewki przekazać w formie śpiewnika mieszkańcom gminy. Tak też się stało i z okazji 730-lecia Lokacji Nowego Brzeska Gminne Centrum Kultury i Promocji oraz Urząd Gminy Nowe Brzesko wydali Pieśni i Przyśpiewki Ludowe Ziemi Nowobrzeskiej. Śpiewnik przypomni starszemu pokoleniu teksty, a może i melodie zebranych pieśni i przyśpiewek, natomiast młodszemu pokoleniu przybliży czasy ich przodków. Anna Musiał

8 str. 8 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 XI Dni Nowego Brzeska Zawody strzeleckie LOK Nowe Brzesko Tegoroczne XI Dni Nowego Brzeska rozpoczęła uroczystość poświecenia sztandaru dla Ligi Obrony Kraju oddział Nowe Brzesko, która w tym roku obchodzi rubinowy jubileusz, 40 lat od zawiązania w 1969 roku organizacji. Sztandar poświęcony został w kościele parafialnym w Nowym Brzesku przez ks. Infułata Jerzego Bryłę. Następnie dla upamiętnienia 65 rocznicy Powstania Lipcowego i Rzeczpospolitej Partyzanckiej przemaszerowano pod Obelisk na ul. Krakowskiej gdzie zebrani kombatanci, władze samorządowego, organizacje gminne oraz uczniowie szkół oddali hołd nowobrzeskim bohaterom poległym w walkach 1944 roku. Tradycyjnie podczas uroczystej sesji Rady Gminy wręczono odznaczenia samorządowe, dla Osób i Instytucji, które w sposób specjalny są zasłużone dla Ziemi Nowobrzeskiej. W tym roku Nowobrzeska Kapituła Samorządowa w kategorii Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej przyznała statuetkę Orła i dyplom uznania nowobrzeskiemu proboszczowi ks. prałatowi Benonowi Olejnikowi. Tym samym doceniono jego działania w parafii, m.in. zagospodarowanie terenu wokół kościoła, budowa domu parafialnego, wykonanie prac w kościele i na cmentarzu. W kategorii Przyjaciel Ziemi Nowobrzeskiej medale św. Norberta przyznano Stanisławowi Mackiewiczowi, wieloletniemu nauczycielowi oraz posłowi na Sejm RP druhowi Wiesławowi Wodzie. Dyplom dla wyróżniającego się przedsiębiorcy przypadł Teresie i Romualdowi Skinderom, właścicielom drukarni w Nowym Brzesku. Okolicznościowymi dyplomami uhonorowano obchodzący w tym roku swój jubileusz LOK Nowe Brzesko oraz obchodzącą 80. rocznicę działalności OSP Szpitary. Dyplom oraz medale wyróżnionym za zasługi dla pożarnictwa strażakom wręczył druh Wiesław Woda prezes wojewódzki OSP. Jak co roku, czwórka gimnazjalistów otrzymała stypendia od Wójta Gminy, wśród nagrodzonych byli: Kondrad Rachwalik z Gruszowa, Marcin Walczyk z Nowego Brzeska, Karolina Wojtusik z Mniszowa i Beata Cichy z Kuchar. Nagrodzeni to wzorowi uczniowie, którzy podczas całego okresu nauki w gimnazjum wyróżniali się szczególnymi zdolnościami, zaangażowaniem w życie szkoły, pomoc uczniowską, brali udział w konkursach międzyszkolnych, w których zajmowali wysokie miejsca. Otwarto także wystawę fotograficzną Ziemia Nowobrzeska dawniej i dziś opracowaną pod kierunkiem adiunkta Alfreda Bednarskiego. W prezentowanych zbiorach znajduje się ponad kilkaset zdjęć przedstawiających organizacje i wydarzenia z kilkudziesięciu lat historii ziemi nowobrzeskiej. W sobotni wieczór w GCKiP w Nowym Brzesku odbył się również koncert piosenki francuskiej. Niezapomniane przeboje z repertuaru Edith Piaf zaśpiewała Dorota Bębenek z akompaniamentem zespołu instrumentalnego Biesiada. Drugi dzień rozpoczęły niedzielne zawody strzeleckie zorganizowane przez nowobrzeski LOK, które zgromadziły na strzelnicy 37 uczestników. Nad bezpiecznym przeprowadzeniem zawodów czuwało trzech instruktorów LOK: Ryszard Garbarz, Stanisław Grzyb i Mirosław Sakowski. Konkurs dla młodzieży przeprowadzono w czterech kategoriach, w których zajęto następujące miejsca: Szkoła Podstawowa dziewczyny (Kamila Suwała, Katarzyna Piekarz, Justyna Piekarz), Szkoła Podstawowa chłopcy (Grzegorz Indyka, Bartłomiej Kudelski, Wojciech Przybył), Gimnazjum dziewczyny, (Karolina Mietła, Jagoda Mrozowska), Gimnazjum chłopcy (Adrian Wilk, Damian Charzewski, Piotr Charzewski). W konkursie o Puchar Dziennika Polskiego zwyciężyła nowobrzeszczanka Agnieszka Stankowska oraz Mateusz Grzyb pochodzący także z Nowego Brzeska. W czasie tegorocznych Dni Nowego Brzeska loterią fantową prowadziło nowobrzeskie gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej, a cały dochód z loterii został przeznaczony na pomoce naukowe dla młodzieży szkolnej. Niedzielny wieczór uświetnił koncert Jerzego Zielińskiego byłego członka zespołu Skalpele, który zaśpiewał szlagierowe utwory takie jak: Kaca raba, Za starzy za młodzi, Rower czy Tańca Bóg. Gwiazdą wieczoru podczas XI Dni Nowego Brzeska był zespół PIN, pochodzący z Chorzowa. Założony w 2003 roku przez wokalistę Andrzeja Lamperta, dwukrotnego laureata Szansy na sukces, absolwenta Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Podczas imprezy muzycy zagrali utwory ze swojej najnowszej płyty Konstelacje. XI Dni Nowego Brzeska przebiegły w spokojnej atmosferze, a zakończyła je zabawa na Placu Wolności. Organizatorem Dni było GCKiP, Urząd Gminy, LKS Nadwiślanka i LOK Nowe Brzesko. Agnieszka Walczak

9 str. 9 Znów będą wakacje... KRA na Skałce XI Dni Nowego Brzeska w obiektywie Koniec wakacji!!! Ognisko KRA w czasie letnich ferii organizowało zajęcia dla wychowanków w Nowym Brzesku w godzinach od 10:00 do 14:00. Realizowaliśmy wakacyjny plan pracy. Dzięki hojności PKS Kraków, który zapewniał nam transport, dzieci uczestniczyły w Pikniku Lotniczym w Krakowie, dwukrotnie miło spędzaliśmy dni w Krakowie biorąc udział w akcji Pozwólmy Przeżyć Dzieciom Najpiękniejszy Dzień Lata zorganizowanej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju. Pojechaliśmy do Pałecznicy by uczestniczyć w Międzypowiatowej Imprezie Integracyjnej Żyjmy inaczej. Odwiedziliśmy Ogród Biblijny w Proszowicach, a w ostatnich dniach wakacji wspólnie z LOK na stadionie Nadwiślanki była zorganizowana dla wszystkich chętnych dzieci impreza I koniec wakacji... podczas, której dzieci grały w piłkę nożną, były konkursy i różne zawody sportowe przygotowane przez panią Dorotę Wójcik. Kierownik Biblioteki Publicznej Renata Wesołowska przygotowała quiz zachęcający młodzież do czytania książek w celu ubogacania zasobów wiedzy, która przydaje się między innymi przy takich właśnie okazjach. Piekliśmy kiełbaski. Było słodko i wesoło. Za udział i zwycięstwa w poszczególnych dyscyplinach sportowych i konkursach pan wójt Jan Chojka i prezes LOK Arkadiusz Fularski wręczyli dzieciom nagrody. Ta wesoła imprez zakończyła wakacyjny okres wypoczynku. Od 1 września Ognisko powraca do popołudniowego systemu pracy. W Nowym Brzesku zajęcia będą się odbywały w godzinach 13:30 do 17:30. Zapraszamy do Ogniska wszystkie dzieci, które będą chętne współpracować z nami. Dzieci z Gruszowa zapraszamy w zbliżającym się roku szkolnym w godzinach 16:00 do 18:00 do wyremontowanej sali w budynku po byłej szkole. Przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego życzę wszystkim dzieciom sukcesów w nauce i optymizmu. Myślą przewodnią niech będą słowa piosenki Chodzę do szkoły, bo każdy gdzieś chodzi starsi do pracy, a do szkoły młodzi... ale jeszcze tylko: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i...wakacje, znów będą wakacje. Na pewno mam rację wakacje będą znów. Głowa do góry- będzie dobrze. Dziękuję wszystkim, którzy mieli wpływ na atrakcyjny przebieg poszczególnych wakacyjnych imprez. Dominika Resil

10 str. 10 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 Dni Kukurydzy 2009 Już po raz IX. Firma Chemirol wspólnie z Mariolą i Wojciechem Kłębek z Gruszowa zorganizowała Dni Kukurydzy. Nie zabrakło prezentacji maszyn rolniczych, referatów, dyskusji, a nawet zawodów agro-olimpijskich. Organizowanie w gospodarstwie państwa Marioli i Wojciecha Kłębków w połowie września przez firmę Chemirol Dni Kukurydzy stało się już tradycją. W tym roku imprezę zorganizowano już po raz dziewiąty. Słoneczna pogoda spowodowała, że do Gruszowa zjechało kilkaset osób zainteresowanych uprawą kukurydzy, jej ochroną przed szkodnikami, nawożeniem, czy prezentacją najnowszych maszyn rolniczych. Zacznijmy jednak od początku. Wjeżdżając do gospodarzy imprezy mijamy posesję i pola jednego z potentatów kukurydzianych w Gruszowie, czyli pana Edwarda Strzelskiego. Znany z poczucia humoru producent kukurydzy, jak co roku przygotował na jednym z pól intrygującą wystawę maszyn rolniczych nazywając ją Agro-show, jak informowała przejeżdżających specjalna tablica. Chwilę później przybyłych gości witają już właściciele gospodarstwa i firmy Chemirol. Po oficjalnych powitaniach głos zabiera wójt gminy Nowe Brzesko. - Dziękuję organizatorom, że już po raz dziewiąty organizują imprezę, która jest bardzo potrzebna i pożyteczna, a która również promuje naszą gminę. Państwu Marioli i Wojciechowi Kłębek serdecznie gratuluję zajęcia pierwszego miejsca w wojewódzkim konkursie rolniczym mówił Jan Chojka, który wręczył laureatom m.in. najnowszą monografię Ziemi Nowobrzeskiej z okolicznościową dedykacją. Gospodarstwo państwa Kłębek wyróżnia się nie tylko w gminie, czy powiecie, ale także w Małopolsce. W konkursie AGROLIGA 2009 organizowanym niedawno przez MODR w Karniowicach otrzymało tytuł Mistrza Małopolski w kategorii ROLNIK i będzie reprezentować województwo małopolskie w Krajowym Finale AGROLIGA Wracamy na Dni Kukurydzy. Organizatorzy zapraszają gości do zwiedzania kilkudziesięciu poletek doświadczalnych. Na twarzach przybyłych widać skupienie i zainteresowanie wykładem prowadzonym między kolbami tej rośliny. Padają egzotyczne nazwy. Omawiane są sposoby upraw, ochrony, nawożenia dolistnego czy doglebowego, sposobu zbiorów poszczególnych gatunków kukurydzy. Na szczęście problem omacnicy, czyli stonki kukurydzianej już nie spędza snu z powiek producentom kukurydzy. Mokra wiosna i lato służyły dobrej wegetacji. Jak ocenia Wojciech Kłębek na 170 hektarach, jakimi zasiał w tym roku kukurydzę zbiory powinny wynieś średnio od 8 do 11 ton z hektara. - Spodziewam się, że średnio zbiorę 9 ton kukurydzy z hektara. Wybudowaliśmy trzy silosy po 250 ton, mamy zamiar budować kolejne. Ziarno będziemy suszyć i przechowywać do wiosny. Oczywiście część sprzedamy, bo potrzebne są środki na paliwo czy nawozy mówi pan Wojciech. Kolejnym punktem tegorocznych Dni Kukurydzy było prezentowanie maszyn rolniczych niezbędnych do prowadzenia wielohektarowych gospodarstw. Wieloskibowe pługi za jedyne 60 tys. zł podpięte do ciągników rolniczych w cenie 300 tys. zł przyciągały uwagę nie tylko ze względu na swoją moc, ale także wyposażenie na poziomie samochodu średniej klasy. Organizatorzy, czyli przedstawiciele firmy Chemirol w osobach Marty Białczyk, Marcina i Damiana Kokosińskich oraz państwa Kłębków wspólnie z firmami branżowymi przygotowali się perfekcyjnie to tegorocznych Dni Kukurydzy. Zapytani przez nas o cel dorocznego organizowania takiej imprezy odpowiadają zgodnie. - Czasy się szybko zmieniają, więc co roku staramy się rolnikom prezentować najnowsze technologie nawożenia i środki ochrony. W tym roku prezentujemy środki do produkcji firm SYNGENTA i RAGT, systemy nawożenia firmy YARA i sposoby ochrony środkiem LUMAX. Nie ukrywamy też, że takie spotkanie służą też integracji środowiska producentów kukurydzy z całej południowej Polski. Na takie imprezy przyjeżdżają całymi rodzinami dodaje Marta Białczak z Chemirolu. O tym, że słowa te znajdują potwierdzenie mogliśmy się szybko przekonać. Po oficjalnych prezentacjach rozpoczął się bowiem piknik połączony z Agro-olimpiadą. Pierwszą konkurencją tego wieloboju agro-olimpijskiego było łuskanie ziarna na czas przez żony rolników. O sędziowanie paniom i wręczenie nagród poproszono wójta Jana Chojkę, który chwilę później wystąpił, jako zawodnik w konkurencji pchnięcia kulą. Za kulę posłużyła dorodna trzykilowa główka kapusty, a wójtowi źle nie poszło, bo lepszym w rzucie kapustą okazał się tylko Wojciech Kłębek. Kolejne konkurencje to rzut młotem (cukinia) i rzut oszczepem (łodyga kukurydzy). Wszyscy startujący zawodnicy i kibice otrzymali z Chemirolu nagrody. Gospodarze nie pozwolili nikomu głodnemu odjechać z Gruszowa. Jak co roku stoły uginały się od jadła i napitku. Na koniec zaproszono wszystkich na kolejne już X. Dni Kukurydzy w Gruszowie. Arkadiusz Fularski

11 str. 11 Frytka i Chips - ŚWIĘTO ZIEMNIAKA Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej, GCKiP, Ognisko KRA, LOK, ŚDS, ZERiI, zorganizowały 20 września Święto Ziemniaka i Festiwal Pieśni Biesiadnej. Na spotkanie integracyjne w Gruszowie przybyło ponad 100 osób, w tym również pensjonariusze domu samopomocy. Jak przystało na prawdziwe ziemniaczane świętowanie należało wybrać Królową i Króla Krainy Ziemniaka. W tym celu przeprowadzono Wielobój Ziemniaczany, w którym kandydatki i kandydaci do korony próbowali swoich sił podczas trzech konkurencji. Panie musiały zmierzyć się z wykonaniem rzeźby z ziemniaka, obrać ziemniaka na najdłuższą skórkę oraz wykonać ziemniaczaną piramidę. Największe zainteresowanie wzbudziła rzeźba wykonana przez panią Marię Kuracińską, która jak sama powiedziała Rzeźba jest protestem przeciwko metodzie in vitro, takie cudaczki powstają, kiedy się ją stosuje co wywołało dużo śmiechu. Panowie mieli też nie lada zadanie, aby zasłużyć na miano króla, podczas ziemniaczanych konkurencji musieli: obrać najszybciej ziemniaka, rzucić lewą ręką ziemniakiem do wiaderka czy przebiegnąć wyznaczoną trasę z ziemniakiem na głowie. Tegoroczną ziemniaczaną parą królewską zostali: Anna Kołodziej i Piotr Fularski, i otrzymali oni miano Królowej Frytki i Króla Chips. Następnie rozpoczęło się biesiadowanie, nie brakowało potraw z ziemniaka oraz wspólnego śpiewania. Festiwal pieśni biesiadnej poprowadził Jerzy Zieliński, który razem z zespołem przygotował karaoke dla zebranych biesiadników. Szczególne podziękowanie należą się paniom Annie Kołodziej, Krystynie Banaś i Dominice Resil-Molo, które były najbardziej zaangażowane w przygotowanie imprezy i potraw. Agnieszka Walczak Uczestnicy wieloboju ziemniaczanego Dożynki w Gminie Drużbice Na dożynkach w partnerskiej Gminy Drużbice (powiat Bełchatów) w sołectwie Rożniatowice przebywała delegacja Gminy Nowe Brzesko. Delegacja Gminy Nowe Brzesko w Drużbicach Radnych i strażaków z Gminy Nowe Brzesko przyjęli Wójt Gminy Drużbice Bożena Zielińska wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Wilczyńskim. Gminę Nowe Brzesko reprezentowali radni Marian Mackiewicz, Adam Breksa i Józef Krosta oraz druhowie Jan Czekaj i Jarosław Włodarski. W dniu 6 października przewiduje się w Nowym Brzesku podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminami Drużbice i Nowe Brzesko. Samorządy powiatów Proszowice i Bełchatów takie porozumienie podpisały przed rokiem. (AF)

12 str. 12 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 Marek Kamiński w Nowym Brzesku Znany polski podróżnik i polarnik gościł w Nowym Brzesku i Hebdowie. Przypłynął kajakiem wraz z grupą podróżników płynących z Krakowa do przystani w Hebdowie. Pan Marek spotkał się z przedstawicielami nowobrzeskiego samorządu i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej od których otrzymał materiały promujące gminę, w tym monografię ze specjalną dedykacją. Odwiedził byłe opactwo Norbertańskie w Hebdowie, gdzie został przyjęty przez hebdowskiego proboszcza. Podróżnik nocleg spędzał w Nowym Brzesku. Arkadiusz Fularski Nowobrzeszczanie u Ministra Piotra Boronia Z wizytą u ministra Piotra Boronia członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przebywali niedawno Nowobrzeszczanie. Minister zaprosił Nowobrzeszczan do swojej posiadłości w Wołowicach pod Krakowem, gdzie na deskach prywatnego teatru (zaadaptowana stodoła) wystawiana była przez ojców Franciszkanów sztuka Bonawentura. - Jesteśmy zauroczeni zarówno spektaklem, jak i staropolską gościnnością pana ministra Piotra Boronia. Poprosiliśmy o kolejne zaproszenia na następne przedstawienia mówi Wanda Przybył z Nowego Brzeska. Przypomnijmy, że Piotr Boroń za wieloletnią współpracę z samorządem Ziemi Nowobrzeskiej otrzymał medal św. Norberta Przyjaciel Ziemi Nowobrzeskiej. Arkadiusz Fularski Powitanie Marka Kamińskiego na przystani wiślanej w Hebdowie Nowobrzeszczanie w teatrze Piotra Boronia Emeryci w Żywieckim Aktywność Nowobrzeskich emerytów nie maleje. Niedawno odwiedzili Żywiecczyznę. Swoją wyprawę rozpoczęli od modlitwy w Sanktuarium Maryjnym w Rychwałdzkie, które zwiedzili z przewodnikiem. Chwilę później pływali po jeziorze żywieckim u podnórza Góry Żar. - Pogoda atmosferyczna i pogoda ducha nam dopisywały. Wyjazd mieliśmy wyjątkowo udany. Aż nie chciało się wracać do domu mówi Maria Kuracińska z Nowego Brzeska. W najbliższą niedzielę (20 wrzesnia) emeryci zapraszają do Gruszowa nad Wisłą na Święto Ziemniaka i Festiwal Pieśni Biesiadnej. Bilety do nabycia po 25 zł w GCKiP. (AF) Ponowna kadencja przewodniczącego!!! W Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku w przedpołudnie 12 sierpnia odbyło się spotkanie członków Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Zebranie miało charakter sprawozdawczo- wyborczy. Pani Wanda Kwiatkowska podsumowała roczny bilans zysków i strat gminnego koła. Wybrano również przewodniczącego Koła Gminnego ZKRP i BWP. Funkcje tą po raz kolejny objął Tadeusz Mykała. Po części oficjalnej członkowie koła w przyjaznej i ciepłej atmosferze wspominali miniony czas z nadzieją, że w przyszłym roku zasiądą w takim samym gronie przy wspólnym stole. Czego serdecznie życzymy. Anna Musiał Nowobrzescy emeryci w Rychwałdzie Poczet sztandarowy kombatantów

13 str. 13 "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka" Jan Pawel II W przedszkolach trwają intensywne przygotowania na powitanie dzieci w dniu 1 września. W tym roku szkolnym miejsc w przedszkolach jest więcej, nasza gmina podpisała w lipcu 2009r. umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki i rozpoczęła realizację projektu pn. Gmina Nowe Brzesko przyjazna dla rodziców i dzieci finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania, jaką udało nam się pozyskać na realizację zadań założonych w projekcie, to zł. Cele projektu: - aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie profesjonalnej i atrakcyjnej opieki nad dzieckiem w Klubie dla Malucha w Mniszowie i Przedszkolu w Nowym Brzesku, - promocja harmonijnego godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz równych szans kobiet i mężczyzn możliwość udziału w warsztatach z psychologiem, -intelektualny i wszechstronny rozwój dzieci poprzez powszechny dostęp do rozbudowanej o nowe zajęcia rozwijające umiejętności oferty edukacyjnej przedszkoli. W ramach projektu utworzono alternatywny punkt przedszkolny Klub dla maluchów przy Szkole w Mniszowie, który cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. Zajęcia w Klubie, gdzie uruchomiono 2 oddziały jeden dla dzieci w wieku 2,5-4 lata, drugi dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do (5 godzin), posiłek dla dzieci w formie drugiego śniadania oraz dojazd rodzice organizują we własnym zakresie. Dzieci będą miały do dyspozycji 2 duże odnowione sale wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki. Na wolne miejsca w Klubie będzie prowadzona systematycznie rekrutacja uzupełniająca. Ponadto w ramach projektu został uruchomiony oddział w przedszkolu w Nowym Brzesku, wcześniej wyremontowano salę i łazienkę oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci. Dzieci uczęszczające do Klubu dla malucha w Mniszowie oraz Przedszkola w Nowym Brzesku będą mogły wziąć udział w zajęciach dodatkowych: język angielski, małe formy teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna. Pamiętajmy, że Nasze maluchy spędzą w przedszkolu kilka najbardziej twórczych lat - nigdy potem dziecko nie będzie się już tak szybko i intensywnie uczyło. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka, to doskonała okazja, żeby wspierać kilkulatka w poszukiwaniu talentów, które w nim drzemią, i wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości. Zajęcia pomagają też rozwijać w dzieciach kreatywność i elastyczność, tak bardzo dziś potrzebne. Jak jednak rozpoznać zdolności u małego dziecka i wybrać dla niego najlepsze zajęcia? Przecież ono samo jeszcze nie wie, czym tak naprawdę się interesuje. Może warto zapisać malca na kilka różnych zajęć, które według rodzica mogą go zaciekawić, a potem sprawdzić, które z nich sprawiają mu najwięcej radości i przy tych pozostać. Wydaje się, że najważniejsze w tym wszystkim, to nie stawiać dziecku zbyt wysoko poprzeczki, dać mu szczęśliwe dzieciństwo, pozwolić na śmiech, a wtedy uśmiechnie się do nas świat Rodzice dzieci zakwalifikowanych na nowo powstałe miejsca przedszkolne nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu. Również rodziców zapraszamy na zajęcia dodatkowe - spotkania z psychologiem dziecięcym i logopedą organizowane w ramach naszego projektu,. Pierwsze spotkanie już w październiku. Na stronie internetowej projektu znajdziecie Państwo informacje na temat realizowanego projektu. Koordynatorami projektu i jego autorami są mgr Katarzyna Kazanowska i mgr Tadeusz Maślanka. Realizacja projektu zakończy się r. Zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w projekcie. Więcej miejsc przedszkolnych = wszechstronny rozwój dzieci = większa mobilność zawodowa rodziców = harmonia w życiu rodziny

14 str. 14 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 KSIĄDZ INFUŁAT JERZY BRYŁA w Sierosławicach W niedzielę 30 sierpnia parafia w Sierosławicach obchodziła swoje święto, 30-lecie istnienia parafii. Mszy świętej odpustowej przewodniczył Nowobrzeszczanin ks.inf. Jerzy Bryła, który na tą uroczystość przybył specjalnie z Krakowa. Wśród wielu księży nie zabrakło też prowincjała Polskiej Prowincji Ojców Pijarów ks. Józefa Tarnawskiego. Po mszy wierni odwiedzali kolorowe kramy przed kościołem. Zdzisław Fularski Grecja i Francja Składam serdeczne podziękowanie wszystkim Państwu, którzy zechcieli skorzystać w ostatnich latach z wyjazdów organizowanych przez Biuro Turystyczne Novum-Travel do wielu miejsc w Europie, w tym Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, Asyż, Padwa, Paryż, Rzym, Lwów, San Giovanni Rotundo, Pompeje, San Marino. Jednocześnie zachęcam Państwa do udziału w wycieczce do Francji i Grecji z nami w roku Szczegóły pod nr telefonu codziennie od 17.do 21. Zapraszam też na Dariusz Tusznio Prawa miejskie? - TAK Od kilku lat różne środowiska w naszej Gminie stale podnoszą temat przywrócenia praw miejskich dla Nowego Brzeska. Przoduje w tym Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej, którego założyciele (ponad 50 osób) już 20 lutego 2007 r. jednogłośnie podjęli Uchwałę nr 9/2007 mówiącą o rozpoczęciu procedury odzyskania praw miejskich. Stowarzyszenie za swój główny cel przyjęło zadanie pomocy w przeprowadzeniu stosownych procedur mających na celu nadanie praw miejskich dla Nowego Brzeska. Również sztandar naszej organizacji, który mamy zamiar poświęcić 6 grudnia br. jest symbolem poparcia starań o odzyskanie praw miejskich. O tym, że stolica naszej Gminy była miastem przez 600 lat ( ) wiemy już chyba wszyscy. Wiemy również, że wiele miasteczek, które utraciło prawa miejskie zabrane w okresie zaboru rosyjskiego, odzyskało już te prawa. Przykładem są miasta Szczucin i Bobowa, które posiadają prawa miejskie od 1 stycznia 2009 roku. Z miastami tymi nawiązaliśmy kontakt, z którego wynika, że nic nie tracimy, a dużo zyskujemy. Społeczności lokalne w tych miastach i Gminach bardzo zabiegały, aby odzyskać prawa miejskie. Włożyli wiele trudu i wysiłku, by odzyskać to, co kiedyś nadali im polscy królowie, a zabrane zostało przez rosyjskiego zaborcę, cara. Prezentujemy obok dwa artykuły, w których młoda Nowobrzeszczanka i nieco starszy Nowobrzeszczanin bardzo szczegółowo omawiają problematykę związaną z odzyskaniem praw miejskich. Pragniemy jednak prosić Państwa, czyli mieszkańców naszej Gminy, a zwłaszcza mieszkańców Nowego Brzeska o poparcie w formie podpisów starań o przywrócenie praw miejskich. Zadaniem specjalnego zespołu będzie zbieranie podpisów wśród mieszkańców Nowego Brzeska (wypowiedzieć się musi, co najmniej 20%), jak i przeprowadzenie zebrań konsultacyjnych w każdym z sołectw naszej Gminy. Prosząc Państwa o podpis popierający wniosek o odzyskanie praw miejskich pragniemy wyraźnie uwypuklić pewne kwestie, i tak: - Nowe Brzesko, jako miasto i tym samym cała Gmina Nowe Brzesko będzie miało o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas, - ponieważ Nowe Brzesko liczy poniżej 5000 osób to: nauczyciele nie tracą dodatku wiejskiego, nie rosną podatki bo nadal uchwala je Rada Miejsko- Gminna, nie tracimy przywilejów, jakie daje status gminy wiejskiej, - nie ulegają zmianie subwencje oświatowe i ogólne dla Gminy, - nadal możemy korzystać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, - poczynimy starania o posterunek czy komisariat Policji, - wzrasta znacząco prestiż Gminy, bo jak pokazuje życie (np. Niepołomice) do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów, następuje więc rozwój Gminy i miasteczka. Powyższe argumenty, to tylko część z tych, jakimi kierowało się kilkanaście miast w Małopolsce, które w ostatnich latach odzyskały prawa miejskie. Wszędzie tam społeczność lokalna poparła te starania. I my również prosimy Państwa o aktywne poparcie tych starań, bo druga taka szansa może się nam szybko nie pojawić. Z poważaniem KS. INFUŁAT JERZY BRYŁA, ALFRED BEDNARSKI, ZENON HAJDUGA, JÓZEF OLSZEWSKI, WŁODZIMIERZ CHORĄZKI, STANISŁAW FUNDAMENT, ARKADIUSZ FULARSKI, JACEK MARIAN ZAWARTKA Poniżej przedstawiamy 23 miasta, które zostały lokowane przez Bolesława Wstydliwego: Bochnia, Frysztak, Koprzywnica, Mstów, Opatowiec, Sandomierz, Skaryszów, Wojnicz, Bolesław, Iłża, Kraków, Nowy Korczyn, Pacanów, Sącz (Stary), Sławków, Zawichost, Brzesko (Nowe), Jędrzejów, Nowy Targ, Połaniec, Skała, Tarczek.

15 str. 15 Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała. Elbert Green Hubbard SUKCES TKWI W RODZINIE Rodzina Kłębek z Gruszowa Wrześniowe letnie popołudnie, ciepło promieni słonecznych, dokoła zieleń lasu modrzewiowo-dębowego, cisza i spokój. Duży, okrągły, drewniany stół w ogrodzie a wokół niego siedzi rodzina. Przyjazna i serdeczna atmosfera wprowadzona przez domowników sprzyja rozmowie.- to wspomnienia z wizyty w gospodarstwie Państwa Marioli i Wojciecha Kłębków w Gruszowie. Państwo Kłębek, prowadzą gospodarstwo rolne już od ponad 20 lat. Na chwilę obecną gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesny sprzęt uprawno-siewny, kombajn do zbóż, ciągniki o mocy od 80 do 200KM, 2 przyczepy o pojemności po 14 ton-wszystkie maszyny mają swoje miejsce parkingowe w garażach o łącznej powierzchni 1020m2. Płody rolne przechodzą drogę przez suszarnie do zbóż a następnie przechowywane są w silosach zbożowych o pojemności 750ton. Zaawansowana technologia całego gospodarstwa, którego głównym kierunkiem produkcji jest uprawa kukurydzy na areale 156 kosztowała lata wielu wyrzeczeń, ciężkiej i żmudnej pracy każdego dnia. Zaczynaliśmy od 4h pola i jednego konia - wspomina pan Wojciech. Dziś patrząc na nowoczesne maszyny rolnicze stojące za bramą gospodarstwa ciężko sobie nawet w części wyobrazić te trudne początki!. Nasuwa, się więc pytanie- w czym tkwi siła sukcesu? Ciężka praca? Tak! Jednak gołym okiem widać, że siłą napędową tego sukcesu jest rodzina! Wzajemne wsparcie, pomoc oraz niesłabnąca wiara całej rodziny, że może się udać kolejna, nowa inwestycja to jest fundament, na którym zostało zbudowane to prężnie działające gospodarstwo. Część naszych obowiązków przejął syn, Wojtek, którego wkład w gospodarstwo i pomoc jest bardzo widoczna - mówi pani Mariola. Przyznają zgodnie, że wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku było momentem przełomowym. Różnego rodzaju programy unijne, dotacje na z góry wyznaczoną inwestycje przyczyniły się do rozwoju naszego gospodarstwa - przyznaje pani Mariola, która spędziła i spędza bardzo dużo czasu na szukaniu za pomocą internetu nowych informacji dotyczących programów unijnych oraz wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów, które mogą w jakiś sposób przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarstwa. Dużą pomoc stanowi także Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Proszowicach. Jest ogromną kopalnią wiedzy dla nas obok internetu - dodaje. Kierownik ODR-u w Proszowicach pani Marta Zastawnik zgłosiła gospodarstwo państwa Kłębków do konkursu organizowanego przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, który już po raz kolejny zorganizował konkurs pod hasłem "AGROLIGA Na teren naszego gospodarstwa przyjechała 8 osobowa komisja, która sprawdzała czy nasze gospodarstwo mieści się w ramach regulaminu - mówi pan Wojciech. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Dnia 05 września odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników I etapu na szczeblu wojewódzkim. Laureatom nagrody wręczył Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Marek Kwiatkowski. W konkursie AGROLIGA 2009 Państwo Kłębek otrzymali z pośród 11 kandydatów tytuł Mistrza Małopolski w kategorii ROLNIK i będą reprezentować województwo małopolskie w Krajowym Finale AGROLIGA Nie mniejszym zaskoczeniem było otrzymanie II miejsce w powiecie a IV w województwie w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który został zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Uczestnictwo w konkursach, zdrowa rywalizacja z innymi gospodarstwami mobilizuje gospodarzy do ciągłego ulepszania swojego gospodarstwa a każdy nawet najmniejszy sukces sprawia ogromną radość i jest uwieńczeniem ciężkiej pracy. Obecnie trwają przygotowania do sezonu zbiorów kukurydzy. Sezon rozpoczyna się z początkiem października jednak przed okresem wzmożonej pracy w gospodarstwie Państwa Kłębków trwały gorące przygotowania do Dnia Kukurydzy, którego organizatorem była firma Chemirol z Piekar. Dzień kukurydzy w tym roku odbył się 12 września. Głównym, corocznym celem tej imprezy jest zapoznanie producentów kukurydzy z nowymi odmianami kukurydzy, ich cechami genetycznymi oraz warunkami uprawy w danych warunkach klimatyczno-glebowych, by uzyskać jak najlepszy zysk finansowy z produkcji. Nie obyło się także bez prezentacji najnowszych maszyn rolniczych. Impreza odniosła duży sukces, czego dowodem byli uczestnicy, którzy całymi rodzinami przybyli do Gruszowa z całego południa kraju. Końcowy piknik oraz zabawa Agro-olimpijska, były dopełnieniem całego dnia pełnego wrażeń. Wszyscy opuszczający gospodarstwo Państwa Kłębków zgodnie przyznali, że był to dzień który należy zaliczyć do grupy tych udanych. ( ) popołudnie, ciepło promieni słonecznych, dokoła zieleń lasu modrzewiowo-dębowego, cisza i spokój. Duży, okrągły, drewniany stół w ogrodzie a wokół niego siedzi rodzina. Przyjazna i serdeczna atmosfera wprowadzona przez domowników sprzyja rozmowie.- z nadzieją czekam na powtórną wizytę w Państwa gospodarstwie. Życzę Państwu i sobie abym następną rozmowę prowadziła już z Laureatami I miejsca w Krajowym Finale Konkursu AGROLIGA Anna Musiał

16 str. 16 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 Ród Mazarakich i inni zapomniani bohaterowie nowobrzeskiej ziemi Bardzo niewiele wiemy o udziale przedstawicieli ziemi nowobrzeskiej w kolejnych powstaniach narodowych, m.in.: listopadowym z , miechowskim, krakowskim z lat , styczniowym i rewolucji 1905 roku. Pierwszym z nich był nowobrzeski nauczyciel Michał Gołębiowski. Urodzony w 1792 roku w województwie sandomierskim w rodzinie szlacheckiej, ukończył gimnazjum w Krakowie, a patent nauczyciela od Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego otrzymał 1 lutego1828 roku. Był nauczycielem szkoły elementarnej w Nowym Brzesku od roku 1820 do 5 stycznia 1833 roku, czyli do chwili zwolnienia z pracy za udział w powstaniu listopadowym. Pracował z przerwami, gdyż nie płacono mu regularnie pensji. Postawiono mu zarzut, że od 20 lipca do końca grudnia 1831 roku nie uczył, ale przyjął stopień setnika przy straży bezpieczeństwa i dowoził sprzęty wojskowe dla Krakusów. Odebrano mu również ogród (działkę rolną), który otrzymał od miasta. Kolejnym uczestnikiem powstań był Marceli Wenda (zm. ok roku) pisarz przy magazynie szkolnym w Brzesku oraz jego syn Alojzy Wenda ( ), który również uczestniczył w powstaniu listopadowym 1831 roku i powstaniu miechowskim, a następnie krakowskim w roku Walczył w oddziale wspólnie z Ludwikiem Mazarakim i jego kuzynem Franciszkiem Wincentym Mazarakim. Po upadku powstania w 1846 roku przekroczyli granicę pruską, zostali aresztowani przez policję i wydani Rosjanom w roku 1848 roku. Wraz z Ludwikiem Mazarakim zostali skazani na 10 lat katorgi i zesłani przez władze carskie do syberyjskiej kopalni w Nerczyńsku. Alojzy Wenda do kraju wrócił ok roku. W powstaniu listopadowym także brał udział Józef Wędrychowski ( ) pułkownik wojsk polskich, właściciel Sierosławic i Śmiłowic, jako człowiek prawy, cieszący się uznaniem podproszowickiej szlachty, pełnił funkcję sędzia pokoju okręgu proszowickiego. Powstania listopadowego doczekał również schorowany pułkownik Jan Nepomucen Mazaraki ( ) syn Piotra Mazarakiego i Agaty z Winiarskich, konfederat barski ( ), kapitan kawalerii narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794), legionista we Włoszech (1798), kapitan 1 szwadronu Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej Napoleona I ( ), uczestnik walk w Hiszpanii (1808). Pułkownik w XIII Korpusie wojsk napoleońskich w czasie Kampanii Moskiewskiej Osłaniał odwrót Napoleona w roku 1814 i uczestniczył w bitwie pod Jeną. Do roku 1823 służył w Armii Królestwa Polskiego (Kongresowego). W też roku 1823 osiadł w podproszowickim majątku Kowala, który od paru lat dzierżawili jego kuzyni. Rok później został zarządca z ramienia Skarbu Narodowego dóbr ponorbertańskich w Hebdowie. Tu też zmarł w roku 1837 i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Kilka słów o rodzie Mazarakich, który wywodził się od tzw. albańskich książąt despotów z Janiny w Epirze (Grecja). W XVII wieku, uciekając przed Turkami, Kristophoros Mazaraki przybył na Ruś, gdzie stał się najbogatszym kupcem. Jego syn Jan za zasługi wojenne w czasie potopu szwedzkiego otrzymał polski indygenat szlachecki i herb Newlin z rąk króla Jana Kazimierza. Jego spolonizowani potomkowie kontynuowali woskowe tradycje (walczyli m.in. pod Wiedniem w 1683 roku). Wracając do Jana Nepomucena, to jego młodszy brat Stanisław Julian Mazaraki ( ) w roku 1794 także uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej. W okresie Księstwa Warszawskiego, po przyłączeniu tzw. Galicji Zachodniej został Generalnym Zarządcą Dóbr Koronnych Województwa Krakowskiego. Ten urząd przejął następnie jego syn Karol Józef Mazaraki ( ), który po 1818 roku został dzierżawcą dóbr rządowych (m.in. w proszowskim: w Sielcu, Więckowicach, Kowali i Hebdowie). To właśnie on przeniósł do Hebdowa swoją stadninę koni. Karol Mazaraki był fundatorem kaplicy Mazarakich w kościele Mariackim w Krakowie. Jego żona była bratanicą Sebastiana Girtlera, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i senatora Wolnego Miasta Krakowa. Synem Karola Józefa i Józefiny von Girter był urodzony w Wyciążu k. Krakowa Ludwik Mazaraki herbu Newlin ( ). Ludwik uczęszczał do krakowskiego Liceum św. Barbary, które ukończył w 1830 roku. W powstaniu listopadowym był w 2 pułku Krakusów i przebył z nim całą kampanię. Po klęsce powstania powrócił na wieś, gdzie ojciec odstąpił mu w dzierżawie majątek Winiary, a potem majątek Luborzyca, gdzie był właścicielem dużej stadniny koni. Do działalności spiskowej wciągnięty w latach Szybko stał się jednym z przywódców ruchu spiskowego. W lutym 1846 roku stanął na czele wznieconego przez siebie, a także swojego szwagra Alojzego Wendy i wspomnianego już kuzyna Franciszka Wincentego Mazaraki, powstania miechowskiego. Zebrał oddział konny w sile około 30 ludzi, zajął z nim Proszowice, rozbroił kilka posterunków rosyjskiej straży granicznej i celnej w Biórkowie, Igołomi, Baranie i Zielonej. Z powodu braku poparcia wśród chłopów i szlachty, został zmuszony 23 lutego 1846 roku do przekroczenia granicy Wolnego Miasta Krakowa. W Krakowie Rząd Narodowy mianował go pułkownikiem. Jego zadaniem było zorganizowanie pułku jazdy Krakusów. W ciągu kilku dni zdołał sformować trzy doborowe szwadrony. Pełniły one głownie służbę patrolową na granicy z Królestwem Polskim. W dniu 26 lutego 1846 roku brał udział w bitwie pod Gdowem, gdzie dowodził 2 szwadronem Krakusów. Po upadku powstania krakowskiego Ludwik Mazaraki wraz ze wspomnianym Alojzym Wendą zostali w roku 1846 internowany w Koźlu. Władze pruskie wydały go Rosjanom we wrześniu 1846 roku. Był potem więziony w Kielcach, Cytadeli Warszawskiej i Modlinie. W dniu 28 kwietnia 1848 roku zostali skazani na syberyjską katorgę. 7 lat pracował w kopalniach nerczyńskich w Petrowskim Zawodzie, następnie był w Permie i Wiatce. W lutym 1859 roku przez Irkuck powrócił do Królestwa Polskiego. Osiadł w Luborzycy, dzierżawionej przez jego żonę Emilię z Wendów ( ), siostrę Alojzego Wendy, towarzysza broni Ludwika. Po kilku latach przeniósł się na dzierżawę do Niegardowa k. Proszowic. Tam też zmarł bezpotomnie. Jego zwłoki spoczęły na miejscowym cmentarzu. Tradycje wojskowe Jana Nepomucena Mazarakiego kontynuowali także jego synowie: Wincenty Mazaraki ur. w 1808 roku, który jako porucznik wojsk Królestwa Polskiego, zginął w obronie Olszynki Grochowskiej 25 lutego 1831 roku oraz Franciszek Wincenty Mazaraki ( ), podchorąży wojsk Królestwa Polskiego, uczestnik powstania listopac.d. na str. 17

17 str. 17 dowego w korpusie J. Dwernickiego w roku Przyszedł na świat w 1812 roku w majątku Wyganowice koło Lublina, należącym do Anny z Mazarakich Dąbskiej-Kobylińskiej. Matka pochodziła z senatorskiego rodu. Po wybuchu powstania listopadowego wstąpił do pułku Krakusy sformowanego w Miechowie. Na początku 1831 roku walczył w oddziale gen. Józefa Dwernickiego, uczestniczył z nim w bitwach pod Stoczkiem i Boremlem. Po tej ostatniej otrzymał awans na podporucznika. Po upadku powstania osiadł w Hebdowie, siedzibie jego stryja Karola Mazarakiego. Ożenił się z łowczanką radomską Eleonorą Łagowską herbu Grzymała,. W lutym 1846 roku uczestniczył w powstaniu miechowskim pod wodzą kuzyna Ludwika Mazarakiego syna Karola Mazarakiego z Hebdowa. W latach zakupił majątki Przecławka, Parszywska, Polichno i Dębowiec koło Pińczowa. Tam też zamieszkał na stałe. Był donatorem parafii w pobliskiej Wolicy, przez długi czas (od 1870 do 1896 r.) pełnił też funkcję wójta Pińczowa, co oznacza, że cieszył się dużym poważaniem wśród chłopów. Zmarł w 1896 roku we dworze w Przecławce. Spoczął na cmentarzu w Wolicy k. Działoszyc, w grobowcu rodzinnym. Najprawdopodobniej Mazarakowie ostatecznie wyprowadzili się z Hebdowa w roku Wcześniej jednak Hebdowie urodzili mu się synowie Franciszka Wincentego uczestnicy powstania styczniowego: Julian Mazaraki ( ), Jan Mazaraki ( ) oraz Aleksander Mazaraki ( ). Jan Mazaraki był rotmistrzem 1 Pułku Jazdy Krakowskiej (tzw. Krakusów ) w powstaniu styczniowym 1863 roku. W odróżnieniu od starszego brata i kuzyna Ludwika uniknął represji, zmarł w Opatowcu i pochowany jest na cmentarzu w Kocinie k. Wiślicy. Pod komendą Jana Mazarakiego walczyli jego bracia-porucznicy, ale także Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert. Jan Mazaraki to jedna z najświatlejszych postaci powstania styczniowego. Stoczył dziesiątki bitew i potyczek z wojskami rosyjskimi. Należy dodać, że z hebdowska stadnina (założona przez Mazarakich) oddała do powstania znaczną część koni. Po wieloletniej tułaczce (nie mógł wrócić w rodzinne strony, gdyż był ścigany przez władze carskie) Jan Mazaraki osiadł w Krasnem k. Rzeszowa, gdzie od 1902 do 1914 dzierżawił majątek. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 został honorowym członkiem 20 Pułku Ułanów, a także odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Był autorem bogatych pamiętników (niestety rozproszonych) opisujących szczegółowo Hebdów swojego dzieciństwa i powstanie styczniowe. Zmarł w Krasnem k. Rzeszowa i tam też został pochowany. (Tak na marginesie, jest tam postacią znaną i czczoną). Jeszcze w okresie międzywojennym na Starym Rynku w Nowym Brzesku żył Jakub Waniek powstaniec styczniowy, który walczył w oddziale generała Józefa Hauke-Bosaka. Zmarł w wieku 84 lat w roku Nie był on jedynym przedstawicielem ziemi nowobrzeskiej, wielu wpadło w ręce kozaków i zostało zamordowanych (w miejscu zwanym Szubienica) lub zesłanych w głąb Rosji pretekstem było uprawianie szpiegostwa lub pomoc wichrzycielom. Niektórzy powrócili i spoczęli na nowobrzeskim cmentarzu. Niestety, aż do wybuchu I wojny światowej nie było warunków by czcić ich pamięć. Myślę, że dzieje rodu Mazarakich (i nie tylko), który przebywał na nowobrzeskiej ziemi w sumie kilkadziesiąt lat, mógłby być tematem ciekawej rozprawy dyplomowej któregoś z nowobrzeskich studentów. Włodzimierz Chorązki NASZ DRUGI DOM Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie już wkrótce będzie obchodził rok istnienia. Dokładnie 22 grudnia 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie. Wszyscy wówczas byli pełni obaw. Pojawiały się pytania: Czy uda się podołać temu przedsięwzięciu? Czy to był dobry pomysł, aby w naszej gminie utworzyć taki Ośrodek? Czy będą osoby chętne do uczestniczenia w zajęciach? Czy uda się tak zorganizować działalność Ośrodka tak aby przebywający w nim ludzie czuli się dobrze? Po niespełna ośmiu miesiącach działalności można śmiało powiedzieć, iż pomysł z utworzeniem ŚDS w naszej gminie był jak najbardziej trafiony, czego dowodem jest stale rosnąca liczba chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w zajęciach Ośrodka. - Czujemy się tu dobrze, prawie jak w domu. Tworzymy jedną wielką rodzinę, która wspólnie rozwiązuje wszelkie problemy. - powiedziała jedna z pensjonariuszek Ośrodka. Pensjonariusze na zajęcia dowożeni są busem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.w Ośrodku mają zapewnioną opiekę psychologiczną, opiekę medyczna, opiekę duchową(msze święte w Ośrodku), korzystają z rehabilitacji, która odbywa się dwa razy w tygodniu. W naszym Ośrodku od trzech miesięcy działa także sala rehabilitacyjna wyposażona w odpowiedni sprzęt do rehabilitacji: min. drabinki, łóżko do rehabilitacji, materace, rowerki, bieżnię i inne. Od niedawna dysponujemy salą komputerową. Zajęcia z pensjonariuszami odbywają się również w pracowni kulinarnej oraz pracowni plastycznej.wśród naszych pensjonariuszy jest kilka uzdolnionych osób min. Robert Dzióbek z Hebdowa, który pięknie tka a jego prace zdobią Ośrodek. Kierownictwo oraz pracownicy Ośrodka starają się uatrakcyjniać pobyt w Ośrodku, organizują spotkania przy grillu, muzykoterapię, spotkania z rodzinami(np. śniadanie wielkanocne) imprezy integracyjne, wycieczki. Pensjonariusze naszego Ośrodka to ludzie niepełnosprawni, często samotni, dlatego istnienie takiego Ośrodka w naszej gminie jest potrzebne. Nikt z nas nie wie co nas w życiu czeka AŁ Rehabilitacja Robert Dzióbek prezentuje swoją pracę Zajęcia z muzykoterapii

18 str. 18 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 Złota dekada w OSP Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Nowe Brzesko mają swoją na początku XXI wieku Złotą dekadę w swojej historii. Oczywiście bierze się z to z wyjątkowego zaangażowania się wielu druhów, jak i ogromnej pomocy ze strony Wójta Gminy i Rady Gminy, oraz PSP i Związku OSP dla strażaków. Ale po kolei. Sukcesy w powiecie W rozegranych 2 sierpnia w Koszycach VI-tych powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych nasze drużyny stanęły na podium. Panie z OSP Kuchary zajęły trzecie miejsce, a dziewczęta z tej jednostki drugie. MDP z OSP Nowe Brzesko zajęło trzecie miejsce. Gdyby nie awaria pompy, seniorzy z OSP Kuchary zapewne nie odpuścili by też miejsca na podium. Gratuluję wszystkim drużynom z naszej Gminy udziału w zawodach powiatowych, a także dziękuje za organizację zawodów gminnych w tym roku w Kucharach. Dziękuję też OSP Śmiłowice i OSP Kuchary za pomoc w organizacji zawodów powiatowych w Koszycach. Za rok zorganizujemy dla MDP drugie powiatowe zawody sportowopożarnicze w Wierzbnie w kategorii CTiF, a w 2011 planujemy powiatowe zawody sportowo-pożarnicze na mokro w Pałecznicy dla MDP, pań i seniorów. Proszę już teraz poszczególne OSP o przygotowywanie drużyn MDP do przyszłorocznych zawodów CTiF. Mercedes dla OSP Przypomnijmy, że w tym roku OSP Nowe Brzesko otrzyma z Zarządu Wojewódzkiego OSP kwotę 150. tys. zł, a z KW PSP kwotę 100. tys. zł na zakup nowego średniego wozu bojowego. Przetarg na zakup nowego wozu bojowego już rozstrzygnięto. Podpisano umowę z producentem na kwotę 550 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku, w remizie OSP Nowe Brzesko pojawi się nowy średni wóz bojowy typu Mercedes. Pomagamy, jako Związek OSP i Urząd Gminy Zarządowi OSP Nowe Brzesko w przebrnięciu przez wszelkie formalności. Dużej życzliwości doświadczamy z WFOŚiGW w Krakowie, skąd Gmina ma pozyskać 300 tys. zł dotacji, którą następnie przekaże dla nowobrzeskich druhów na zapłacenie za samochód. Liczymy na umorzenie około 100 tys. zł z tej pożyczki. A zatem za nowy samochód wart ponad zł jest szansa zapłacić jedynie 200 tys. zł, a 350 tys. zł środków planujemy pozyskać z zewnątrz. Dodajmy, w tym miejscu, że w ostatnich kilku latach z pomocą nowobrzeskiego samorządu gminnego, WFOŚiGW oraz Związku OSP nowe wozy bojowe trafiły do Nowego Brzeska (Fiat Ducato), Śmiłowice (Iveco) i Kuchary (Ford). Teraz Mercedes jedzie do Nowego Brzeska. I jak tu nie mówić o Złotej dekadzie. O pompach szlamowych, piłach spalinowych, kursach, czy innym wyposażeniu pożarniczym, w tym umundurowaniu nawet nie wspomnę. Remonty czterech remiz Zwróćmy też uwagę na to, że nowy wóz bojowy dla OSP Nowe Brzesko stanie w wyremontowanej (m.in. ocieplonej i otynkowanej, z wymienionymi oknami) remizie w Nowym Brzesku. Remont strażnicy przeprowadza nowobrzeski samorząd gminny. W Śmiłowicach trwa remont i modernizacja budynku remizy OSP. Prace realizowane są w ramach programu Małopolskie remizy zorganizowanego przez zarząd województwa małopolskiego. Prace remontowo-modernizacyjne polegają na wykonaniu instalacji CO, modernizacji kotłowni z pełną infrastrukturą, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont i wyposażenie sanitarne remizy. Całkowity koszt remontu OSP w Śmiłowicach wynosi 103 tys. zł, z czego 50 tyś. stanowi dofinansowanie Zarządu Województwa Małopolskiego. Kwotę 53 tys. zł dopłaca samorząd gminny. Na dotację w wysokości blisko 500 tys. zł liczymy też, jako Gmina na dokończenie budowy remizy i adaptację świetlicy w Hebdowie. Staramy się tutaj o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brakującą kwotę 260 tys. zł wyłoży Gmina, a w zamian otrzymamy nowoczesną strażnicę OSP, na piętrze której znajdować się będzie ogólnodostępny budynek wiejski. Nie zabraknie też Izby Pamięci, czy sali komputerowej. Czwartą remizą zgłoszoną przez nowobrzeski samorząd gminny do remontu jest strażnica w Kucharach. Również tutaj staramy się pozyskać znaczne środki na remont tej remizy wraz z otoczeniem. Wszystkie cztery wnioski zgłosił samorząd, przy współpracy i udziale poszczególnych OSP. Jak widzimy, tylko w ciągu jednego roku remontujemy cztery z ośmiu posiadanych w Gminie remiz OSP. I jak tu nie mówić o Złotej dekadzie w OSP. Sekretarz wojewódzki OSP I na koniec krótka informacja. Nowym sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Małopolsce został Nowobrzeszczanin, członek OSP Nowe Brzesko, czyli niżej podpisany, który od 9 listopada 2001 roku pełni nieprzerwanie funkcję prezesa powiatowego OSP w Proszowicach. Nowego sekretarza na wniosek druha posła Wiesława Wody prezesa wojewódzkiego OSP, powołał 20 lipca br. Zarząd Wojewódzki Związku OSP RP. ARKADIUSZ FULARSKI

19 str. 19 Z WIZYTĄ w Kirowym Gościńcu Druhny i druhowie z OSP Kuchary w Ludźmierzu. W sobotę 22 sierpnia odbył się szkoleniowy wyjazd do Kościeliska, w którym udział wzięli druhny i druhowie z OSP Kuchary. Szkolenie odbyło się w ośrodku szkoleniowym Zarządu Głównego OSP w Warszawie, celem, którego było zapoznanie się młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP Kuchary z ośrodkiem, ofertami i formami organizowanych w nim szkoleń dla strażaków. W wyjeździe udział wzięły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców z Kuchar oraz drużyna pań i panów z OSP Kuchary. Drużyny kobiet w niedawnych powiatowych zawodach sportowopożarniczych zajęły 2 miejsce w kategorii młodzieży oraz 3 miejsce w kategorii pań. Wyjazd zorganizowany był przez Zarząd OSP Kuchary wspólnie z wójtem gminy i zarządem gminnym OSP, a był on nagrodą za wysoki poziom wyszkolenia prezentowany podczas zawodów. W drodze do Kościeliska strażacy nawiedzili Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu, zwiedzili również Dolinę Kościeliską a w powrotnej drodze Zakopane. Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie tak wspaniałego wyjazdu mówił w imieniu młodzieży Adam Rojewski z Kuchar. Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni organizatorom: prezesowi z Kuchar Adamowi Breksie, naczelnikowi Jarosławowi Włodarskiemu oraz prezesowi powiatowemu i sekretarzowi wojewódzkiemu OSP Arkadiuszowi Fularskiemu za organizację i poświęcony czas. W drodze powrotnej hitem autokarowej piosenki okazał się utwór zespołu Classic Hej czy Ty wiesz, który z wielkim zaangażowaniem śpiewał Adam Rojewski. Przypomnijmy, że piosenka ta była śpiewana podczas Zerowych Dni Nowego Brzeska przez samą gwiazdę zespół Classic. Adam Rojewski okazał się także świetnym wodzirejem, porywając cały autokar do wspólnego śpiewania i tańczenia. Agnieszka Walczak Krzyże i medale W dniu 20 września podczas narady podsumowującej działania ratownicze strażaków z PSP i OSP uhonorowano wielu druhów odznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele gminy Nowe Brzesko. Druha Jana Czekaja Wojewoda Małopolski Jerzy Miller odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a prezesa Arkadiusza Fularskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. W dniu 17 września w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Małopolski odznaczył Wójta Gminy Jana Chojkę brązowym medalem Za zasługi dla obronności nadanym przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha. Choć odznaczenia zostały wręczone imiennie, to uhonorowani podkreślają, że te wyróżnienia odebrali w imieniu wszystkich druhem i druhów z gminy Nowe Brzesko zaangażowanych w ostatnich latach w działania ratownicze i obronne. Agnieszka Walczak Wojewoda Małopolski odznacza druha Jana Czekaja. Wojewoda Małopolski odznacza prezesa Arkadiusza Fularskiego.

20 str. 20 Gazeta Nowobrzeska 36/2009 LOK poświęcił i rozwinął sztandar W dniu 25 lipca odbyło się uroczyste poświecenie sztandaru dla nowobrzeskiej Ligi Obrony Kraju, która w tym roku obchodzi rubinowy jubileusz czterdziestolecia działalności organizacji w gminie. Sztandar poświęcony został w kościele parafialnym w Nowym Brzesku przez ks. Infułata Jerzego Bryłę, a ufundowali go członkowie Ligi oraz prywatni sponsorzy. W dniu 25 stycznia podjęliśmy uchwałę o wręczeniu sztandaru naszej organizacji z okazji 40 lecia działalności w gminie, a zaledwie 50 dni później, 15 marca odbieraliśmy gotowy sztandar z wytwórni hafciarskiej. To świadczy o sile naszej organizacji mówi wiceprezes Tomasz Sasiński, który razem z panią Dominiką Resil-Molo wyszukiwał sponsorów gotowych wsparć finansowo zakup sztandaru. Za patrona przyjęto Bohaterów Powstania Lipcowego 1944, czym działacze LOK wyrazili hołd i szacunek dla wszystkich partyzantów walczących o niepodległą Polskę w czasie Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Po mszy świętej dla upamiętnienia 65 rocznicy Powstania Lipcowego przemaszerowano pod Obelisk na ul. Krakowskiej gdzie zebrani kombatanci, władze samorządowego, organizacje gminne oraz uczniowie szkół, oddali hołd nowobrzeskim bohaterom poległym w walkach 1944 roku. Do uroczystego wręczenia sztandaru doszło w GCKiP gdzie na ręce prezesa Arkadiusza Fularskiego sztandar gminnej organizacji ligii przekazał płk Marek Stasiak, dyrektor Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie. Na uroczystości nie zabrakło wspomnień, podziękowań, medali i dyplomów, które zasłużonym wręczył pan Jerzy Wiewiórski prezes MZW LOK w Krakowie. Legitymacje honorowego prezesa otrzymał wójt Jan Chojka a honorowego członka Starosta Proszowicki Zbigniew Wójcik, panowie otrzymali również pamiątkowe krawaty Ligi Obrony Kraju. Medal Za zasługi dla LOK otrzymał nowobrzeski samorząd na ręce pana przewodniczącego Rady Gminy Nowe Brzesko Jacka Zawartki i pana wójta Jana Chojki. Natomiast lokowskiego Orła otrzymało Koło LOK Nowe Brzesko, którego odebrali długoletni członkowie Ligi: pani Dominika Resil-Molo, Juliusz Nowak i Ryszard Garbarz. Również dyplomem uznania podpisanym przez prezesa Ligi Obrony Kraju w Warszawie płk Grzegorza Jarząbka i lokowskim orłem uhonorowana prezesa LOK Arkadiusza Fularskiego. Uchwałą Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie odznaczono zasłużonych działaczy. I tak, złote medale z rąk prezesa Jerzego Wiewiórskiego otrzymali: Irena Fularska, Jadwiga Fularska, Tomasz Sasiński, Stanisław Grzyb i Grzegorz Czajka. Srebrny medal przyznano: Adamowi Czekaj, Annie Kosakowskiej, Markowi Pająk i Mirosławowi Sakowskiemu. Brązowymi medalami za zasługi odznaczeni zostali: Dominika Resil-Molo, Dominika Fularska, Zbigniew Gołąb, Magdalena Kubik, Anna Maj - Skowrońska, Anna Musiał, Dariusz Przybył, Piotr Szmigiel i Agnieszka Walczak. Natomiast odznakami Zasłużony działacz LOK uhonorowani zostali: Jarosław Błaszkiewicz, Barbara Fularska, Zofia Jasonek, Joanna Sendek oraz Agnieszka Turalińska. Na zakończenie uroczystego spotkania prezes Arkadiusz Fularski podziękował za poświęcenie i wręczenie sztandaru. Sztandar ten zapewne będzie jednoczył wszystkie osoby działające w naszej organizacji na terenie gminy Nowe Brzesko. W imieniu Koła Gminnego LOK Nowe Brzesko serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przez 40 lat tworzyli i nadal tworzą historię organizacji LOK. Organizacji, która potrafi doskonale integrować lokalne środowisko, uczestniczyć w budowie społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie tak pięknie uczyć PATRIOTYZMU, i wychowywać młodych ludzi. I to zarówno do Ojczyzny Matki, jak i naszej Małej Ojczyzny. powiedział, dziękując i gratulując odznaczonym i wyróżnionym prezes Arkadiusz Fularski. Agnieszka Walczak Wspólne zdjęcie przed kościołem w Nowym Brzesku. Fot. u góry: Ks. Infułat Jerzy Bryła dokonuje poświęcenia sztandaru Koła Gminnego Ligi Obrony Kraju w Nowym Brzesku. W poczcie sztandarowym stoją, od prawej: Grzegorz Czajka, Tomasz Sasiński i Stanisław Grzyb.

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku

PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku PROTOKÓŁ NR 21/06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 czerwca 2006 roku Komisja odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym: 1. Pan Andrzej Nizioł - Przewodniczący Komisji 2. Pan

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Projekt Numer druku XXXVIII/2/17 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole.

Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. WIGILIA U SENIORÓW Seniorzy z Klubu Seniora Feniks spotkali się przy wigilijnym stole. W dniu 17 grudnia br. seniorzy z Klubu Seniora Feniks, spotkali się na wieczerzy wigilijnej w restauracji Karczmy

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/148/17 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014 I. Organizatorem Konkursu Producentów Rolnych są: Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole

Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Przebieg uroczystości przekazania sztandaru szkole Prowadzący Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić! (gra werbel) Do hymnu państwowego! Hymn Prowadzący Po hymnie!

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Przebieg uroczystości

Przebieg uroczystości Dzień Patrona-31.01.2014r Program uroczystości: Prowadzący: Anna Bernard, Aleks Kazuś Przebieg uroczystości AB: Dzień dobry Państwu. AB Nazywam się Ania Bernard, chodzę do czwartej klasy, jestem przewodniczącą

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne.

I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. I. Fundusze unijne oraz inne fundusze zewnętrzne. 1. Dotacja z Unii Europejskiej do budowy świetlicy, boiska i kortu tenisowego w Małej Wsi w kwocie 300 000 zł na budowę nowej świetlicy, boiska i kortu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku BO.0022.37.2015 PROTOKÓŁ NR 41/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 17 września 2015 roku 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie

Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie Wyjazd szkoleniowy Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia do Lokalnej Grupy Działania Marijampoles na Litwie W dniach 6 7 października 2012 r. zorganizowaliśmy wyjazd do Marijampola na Litwie

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo